επιμέλεια

:
Αληγιάννη Βαρβάρα

ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

Επιμέρους θεματικά κέντρα
 Ο άνθρωπος μπροστά στο άγνωστο και το δυσερμήνευτο
 Η γνώση, η εκλογίκευση και το χιούμορ ως αντίδοτα των προλήψεων
και των δεισιδαιμονιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΣ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΦΗΓΗΤΗΣ:

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΧΡΟΝΟΣ

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ:

ΤΡΟΠΟΙ:

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΦΟΣ

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ

Ο άνθρωπος πολλές φορές, αδυνατεί να εξηγήσει συμβάντα
ή φαινόμενα ανεξήγητα , τα αποδίδει σε υπερφυσικές
δυνάμεις. Ο φόβος, η απορία και η εσωστρέφεια είναι τα
γνωρίσματα του προληπτικού και του δεισιδαίμονα, ο
οποίος φαντάζεται κινδύνους και αξιολογεί ως ύποπτες και
καταστροφικές ακόμα και απλές συμπτώσεις.
Στο απόσπασμα οι ανεξήγητοι ήχοι στο νεκροταφείο πήραν
στο μυαλό της ηρωίδας διαστάσεις θρίλερ. Η κατοπινή
γνώση απομυθοποίησε τις υπερφυσικές διαστάσεις και
τοποθέτησε τα συμβάντα σε ρεαλιστική βάση. Το γεγονός
ότι η απομυθοποίηση οδήγησε την αφηγήτρια στην
απογοήτευση, πιθανόν να σημαίνει ότι ο άνθρωπος
αισθάνεται κάποτε την ανάγκη να ερμηνεύει τα πράγματα
μέσω μύθων.

1. Αναζητήστε την ερμηνεία και την ετυμολογία των όρων πρόληψη και
δεισιδαιμονία σε λεξικά ή στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας
(http://www.greek-language.gr/).
2. Βρείτε πληροφορίες για προλήψεις σχετικές με ζώα, φυτά, ανθρώπους, φυσικά
φαινόμενα, αριθμούς, νεκρούς.

Ποιες προλήψεις ή λαϊκές δοξασίες αναφέρονται στο απόσπασμα; Ποια από αυτές
απομυθοποιείται (= χάνει τη βαρύτητα, τη σημασία της) στο τέλος και με ποιον τρόπο;
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

«Το μυστήριο λύθηκε, όμως εγώ απογοητεύτηκα»: Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί η αφηγήτρια
νιώθει απογοήτευση, ενώ θα έπρεπε να νιώθει χαρά για τη διαλεύκανση του μυστηρίου;
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________