ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea «CONTABILITATE»
Catedra «CONTABILITATE ŞI AUDIT»
TEZA DE LICENŢĂ
Tema « CONTABILITATEA STOCU!ILO! DE MATE!IALE »
"#e $a%a mater&alel'r e(t&t)*&& «VALI+!I+O!» S,!,L, C-&.&()u/
«Adm&0 la 0u0*&(ere»
Şe1 catedr)
____________________________
«_____» _________________20__ .

Ela$'rat
0tude(ta 2r, CON34567 8(9)*)m:(t cu
1rec9e(*) redu0)7
M'ca(u Ludm&la
;'(duc)t'r
Lect'r 0u#er&'r
Bu0u&'c Vlad&m&r
C-&.&()u < 4=>4

1
Cu#r&(0
I(tr'ducere ...................................................................................................................................3
Ca#&t'lul I, Consideraţii generale privind stocurile de materiale..................................................8
1.1. Caracteristica, componenţa şi clasificarea stocurilor de materiale.....................................8
1.2. Constatarea şi evaluarea stocurilor de materiale................................................................1
Ca#&t'lul II, Conta!ilitatea stocurilor de materiale la ".#.$. %&'$()#()*#+,,,,,,2
2.1. Conta!ilitatea materiilor prime şi materialelor..................................................................2
2.2. Conta!ilitatea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- şi u.urii acestora....................38
2.3. /re.entarea stocurilor de m-rfuri şi materiale 0n rapoartele financiare.............................11
2.1. (nventarierea stocurilor de materiale şi reflectarea re.ultatelor inventarierii 0n
conta!ilitate........................................................................................................................12
Ca#&t'lul III, 3etode şi c-i de ameliorare a conta!ilit-ţii a stocurilor de materiale....................41
3.1. /erfecţionarea conta!ilit-ţii stocurilor de materiale..........................................................41
3.2. 3-suri privind sporirea eficienţei stocurilor de materiale.................................................4
?(c-e&ere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................20
B&$l&'2ra1&a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................22
A(e@e

2
I(tr'ducere
5n conte6tul relaţiilor economiei de piaţ- o atenţie deose!it- tre!uie s- se acorde
eficienţei utili.-rii factorilor de producţie, deoarece at0t cantitatea, c0t şi calitatea lor au o
influenţ- esenţial- asupra re.ultatelor economico7financiare o!ţinute de 0ntreprindere 0n urma
activit-ţii desf-şurate.
/erformanţele 0ntreprinderii, forţa şi capacitatea acesteia de a r-spunde la cerinţele şi
reacţiile pieţei sunt dependente de gradul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare,
precum şi de eficacitatea folosirii lor.
"tocurile de materiale repre.int- !unurile care particip- la procesul de producţie prin
0m!inarea efortului şi a eficienţei depuse at0t de conducere c0t şi de salariaţi 0n calea atingerii
scopului principal8 şi anume cel de a genera profit. 'cesta constituie scopul final al fiec-rui
agent economic indiferent de domeniul 0n care activea.-.
'ctualmente, orice unitate de producţie tre!uie s- asigure necesit-ţile 0n resurse
materiale de sine st-t-toare, precum şi utili.area lor eficient-. 9olosirea raţional- a resurselor
materiale este re.ultatul 0m!in-rii :ustificate a aspectelor cantitative şi calitative care presupun
respectiv utili.area lor integral- 0n procesul de producţie.
'sigurarea 0ntreprinderii cu mi:loace fi6e productive, precum şi cu materie prim- de
0nalt- calitate, folosirea lor eficient- 0n activitatea operativ- constituie premisa potenţ-rii
resurselor materiale şi financiare şi totodat- a valorific-rii, 0n avanta:ul acesteia, a condiţiilor pe
care le ofer- mediul natural şi social.
Ca urmare a competitivit-ţii dure a economiei de piaţ- din #epu!lica 3oldova, pentru a
o!ţine re.ultate !une 0n procesul de producţie este nevoie de a 0m!ina perfect calitatea materiilor
prime şi a materialelor cu munca. Consecinţa acestui fapt a fost de.voltarea mai accentuat- a
unor domenii ca mar;etingul, managementul calit-ţii etc.
Scopul lucrării const- 0n studierea componenţei şi caracteristicii stocurilor de materiale,
metodelor de evaluare şi constatare a stocurilor de materiale, studierea modului de conta!ili.are
a intr-rilor şi ieşirilor materialelor, 0n interior şi str-in-tate, precum şi includerea consumurilor
0n costul acestora, de a parcurge toate etapele evidenţei conta!ile legate de aceste operaţiuni, de
la 0ntocmirea documentelor primare p0n- la cele centrali.atoare şi urm-rirea modului de
transmitere a acestor date 0n documentele care se pre.int- ulterior utili.atorilor e6terni.
/entru reali.area scopului propus se impun 0ndeplinirea urm-toarelor obiective :
1. <6punerea concepţiilor aferente noţiunilor generale privind stocurilor de materiale=
2. "tudierea modului de evaluare şi constatare a stocurilor de materiale=
3
3. "tudierea modului de conta!ili.are analitic- şi sintetic- a materiilor prime şi
materialelor, precum şi a o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- şi reflectarea
acestora 0n documentele primare şi centrali.atoare utili.ate 0n acest proces=
1. "tudierea metodelor de gestionare a stocurilor de materiale, precum şi m-surile,
strategiile a!ordate 0n vederea sporirii eficienţei stocurilor de materiale.
/entru reali.area o!iectivelor propuse, pe parcursul lucr-rii au fost utili.ate datele
furni.ate de S.R.L. „VALIGRIGOR”. "ocietatea cu r-spundere limitat- >&aligrigor+ ".#.$. ?0n
continuare ".#.$@ este 0nregistrat- la Camera 5nregistr-rii de "tat pe l0ng- 3inisterul Austiţiei cu
Br. 1003200121C02 din 2.11.2003 si eli!erat la data de 01.12.2004, 3D 001411 ?'ne6a 1@ pe
adresa8 or. CEişin-u, str. 3itrolpolit &arlaam nr.24, ?conform 'ne6a 3@. "ociet-ţii cu r-spundere
limitat- >&aligrigor+ 0i este atri!uit- $icen a cu Br.031C0, seria ' 33(( din 2.01.2011 care ț
include genurile de activitate, integral sau parţial pe care le desf-şoar- 0ntreprinderea ?'ne6a 2@.
/rincipalele genuri de activitate ale ".#.$. >&aligrigor+ s0nt8
• Construc ia de locuin e ț ț
• Construc ia de sedii socio7culturale i administrative ț ș
• Construc ia de re ele inginere ti ț ț ș
• "ervicii repara ii, reconstruc ii ț ț
• Confec ionarea construc iilor metalice ț ț
• *!iecte de tFmpl-rie cu termopan
• /refa!ricate, !etoane...
Compania de construc ii ".#.$. ,,&aligrigor+ creat ț - la 1 decem!rie 2004 este o
0ntreprindere de construcţie din #epu!lica 3oldova care pe parcursul anilor a cFştigat
0ncrederea multor cet-ţeni av0nd ca principal gen de activitate construc ia de cl-diri, ț
infrastructuri i reconstrucţii. ș
".#.$. >&aligrigor+ are ca o!iectiv crearea posi!ilit-ţilor pentru fiecare familie din
3oldova de a avea locuinţa sa proprie. /rin activitatea sa intenţionea.- s- contri!uie la
formarea 0n #epu!lica 3oldova a unei pie e civili.ate de spatiu locativ, s- ofere modalit- i ț ț
noi i sigure de finan are, s- implemente.e cele mai performante teEnologii na ionale i ș ț ț ș
mondiale de construc ie, care crea.- posi!ilitatea de a construi case calitativ, la pre uri ț ț
accesi!ile.
$ucr-rile acestor case sunt e6ecutate 0n conformitate cu legislaţia #epu!licii 3oldova şi la
standartele europene. $a construcţia comple6elor locative sunt folosite teEnologii moderne.
Glocurile din aceste comple6e au o structura de re.istenţa format- din scEelet de !eton armat
1
cu umplutura din GC' ?!loc din calcar autoclavi.at@ cu proprietatea de a a!sor!i .gomotul si a
respinge ume.eala. $ucr-rile au loc in 3 etape8 prima etapa include ciclul .ero, lucr-ri de
construcţie şi montare. ' doua etap- include lucr-rile e6terioare de finisare, montarea
instalaţiilor pentru ferestre şi !alcoane de tip %termopan+, trasarea comunicaţiilor, montarea
sistemului de 0nc-l.ire, ca.an instalat in apartament şi conectat la calorifere, !ranşamentul apei
reci si calde, montarea sistemului de canali.are, !ranşamentul electric, conectarea la linia
telefonica, acces la internet şi la liniile de leg-tur- interioara, instalarea unei uşi de intrare din
metal, lucr-ri interioare de finisare, prelucrarea pereţilor cu amestec uscat ?cu e6cepţia, !-ii şi a
viceului@, instalarea aparatelor de evidenţ- a consumului ?contoare@ pentru ga. si apa.
'sigurarea calit- ii lucr- ț rilor e6ecutate si sporirea nivelului de competitivitate pe pia a ț
construc iilor se afl- ț permanent 0n aten ia Companiei i se manifes ț ș t- prin conformarea
lucr-rilor e6ecutate normelor si standardelor europene in domeniul construcțiilor, adaptFndu7le
la sistemele noi de asigurare a calit-ții.
/otenţialul comercial al ".#.$. ,,&aligrigorHH este mediu pe activitatea de construcţii
monta:. &alorificarea oportunit-ţilor de piaţ- 0n fiecare dintre cele dou- activit-ţi depinde de
capacitatea 0ntreprinderii de a r-spunde prompt la acestea prin servicii şi lucr-ri de calitate
corespun.-toare la nivelul tarifelor medii e6istente pe piaţ-.
PUNCTE TARI:
7 <6perienţ- !ogat- 0n domeniul lucr-rilor de construcţii I monta:
7 *fert- relativ variat-, care asigur- premisele reali.-rii unui grad ridicat de utili.area
capacit-ţilor de producţie
7 Dispunerea de personal calificat
7 Dispunerea de relaţii tradiţionale cu o serie de clienţi şi furni.ori strategic
7 Dispunerea de suprafeţe considera!ile care pot fi destinate 0ncEirierii
7 'mplasamentul central al unor imo!ile destinate 0ncEirierii, ceea ce le confer- un vid
comercial consistent, asigurFndu7se premisele pentru o!ţinerea unei cEirii ridicate.
Jema este actual- deoarece la o 0ntreprindere este foarte important s- se conta!ili.e.e
activele circulante. Din moment ce ele generea.- numeroase operaţiuni, acestea fiind
consemnate 0n diferite documente şi reflectate 0n evidenţa operativ-. 5n vederea 0ndeplinirii
o!iectivelor prev-.ute de programul de producere este necesar s- se ţin- o evidenţ- foarte strict-
a stocurilor de m-rfuri şi materiale la 0ntreprindere.
4
Tabelul 1
Indicatorii economico-financiari ai întrerinderii S.R.L.! VALIGRIGOR” "Ane#a $%
Nr,
dA'
I(d&cat'r& Sur0ele A(ul 4=>= A(ul 4=>> A$aterea
"B7 3/
!&tmul de
cre0tere
1. Ve(&t d&(
98(%)r&7
M&& le&
#aportul
privind
re.ultatele
financiare,
#0ndul 010
328C8202 421C8110 K1C4CC831 143.11
2. C'0tul
98(%)r&l'r7
M&& le&
#aportul
privind
re.ultatele
financiare,
#0ndul 020
34C3C03 44232C48 K1C13C044 141.30
3. Alte 9e(&tur&
'#era*&'(ale7
M&& le&
#aportul
privind
re.ultatele
financiare,
#0ndul 010
3224 12CC1 7 23281 34.81
1. Cr'1&tul $rut7
M&& le&
#aportul
privind
re.ultatele
financiare,
#0ndul 030
110101 1224182 K1208 111.44
4. Cr'1&t #8() la
&m#'%&tare
M&& le&
#aportul
privind
re.ultatele
financiare,
#0ndul 130
2C181C ?4C13@ 7 302428 203.24
2. Cr'1&t (et
"#&erdere (et)/
M&& le&
#aportul
privind
re.ultatele
financiare,
#0ndul 140
2C181C ?4C13@ 7 302428 203.24
. !e(ta$&l&tatea
9&(%ar&l'r7 D
"rd,6Ard,>/E>==
#aportul
privind
re.ultatele
financiare
2.CC 2.23 7 0.2 1.48
8. C'mderea "D/
mater&alel'r &(
t'tal act&9e
#aportul
financiar
.24 1.84 7 4.1 24.41
Din datele pre.entate 0n ta!elul 1 re.ult-, c- la ".#.$. ,,&'$()#()*#+ 0ncep0nd cu anul
2010 p0n- 0n anul 2011 indicatorii anali.aţi 0nregistrea.- at0t sc-deri c0t şi creșteri. *!serv-m o
cre tere ș considera!il- a indicatorilor venitul din v0n.-ri i a costului v ș 0n.-rilor cu apro6imativ
2
1C2CC831 mii lei si respectiv cu 1C13C044 mii lei, ceea ce a generat cre terea profitului !rut pe ș
2011 cu 1208 mii lei i care ne demons ș trea.- capacitatea 0ntreprinderii de a7și folosi
re.ervele cu mai mult- 0ndem0nare.
* descreştere ma:or- se o!serv- la indicatorii alte venituri operaţionale cu 23281 mii lei
fa - de anul de gestiune 2010, c0 ț t i a profitului p ș 0n- la impo.itare cu 302428 mii lei. Jotodat- se
o!serv- o sc-dere a ponderii materialelor 0n total active cu apro6imativ 4,1 puncte procentuale.
'ceste re.ultate o! inute influenţFnd direct profitul net, ț reducFndu7l 0n compara ie cu anul ț
precedent.
5n ansam!lu putem menţiona c- activitatea S,!,L, 77VALI+!I+O!FF a 0nregistrat
scEim!-ri esenţiale 0n anul 4=>> faţ- de anul precedent şi anume creşterea venitului din vFn.-ri,
costul v0n.-rilor şi a profitului !rut cu 143,11, 141,30 şi respectiv 111,44 puncte procentuale,
0ntreprinderea tre!uie s-7şi diminue.e activele şi costurile, acordFnd o atenţie deose!it-
capacit-ţii de plat- a 0ntreprinderii şi lu0nd m-suri de sporire a nivelului de eficienţ- a utili.-rii
activelor şi capitalului propriu, pentru generarea unui profit suplimentar.
5n fine, putem conclu.iona c- la S,!,L, 77VALI+!I+O!FF dispune de re.erve interne de
ma:orare a indicatorilor economico7financiari pe viitor cu condiţia mo!ili.-rii acestora 0n
perspectiv-.
Ca#&t'lul I C'(0&dera*&& 2e(erale #r&9&(d 0t'cur&le de mater&ale
G >,>, Caracter&0t&ca7 c'm#'(e(*a .& cla0&1&carea 0t'cur&l'r de mater&ale,

5n procesul desf-şur-rii activit-ţii economice, pe l0ng- activele pe termen lung un rol
important 0n gestiunea şi activitatea unit-ţilor economice 0l au şi activele circulante ?pe termen
scurt@, cum ar fi stocurile de materiale. 'ctivele curente sunt acele !unuri care se caracteri.ea.-
prin faptul c- particip- la procesul de producţie cu 0ntreaga lor valoare de utilitate şi care se
consum- şi 0şi transmit dintr7o dat- valoarea de utilitate asupra noului produs. 'cestea la r0ndul
lor sunt utili.ate 0n procesul de producţie cu scopul de a fi consumate la prima lor utili.are şi
sunt 0nregistrate ca producţie 0n curs de e6cuţie sau sunt v0ndute 0n aceeaşi stare dup-
prelucrarea lor 0n procesul de producţie.
Datorit- destinaţiei şi naturii lor din punct de vedere economic şi financiar, activele
curente nu au vocaţia de a r-m0ne dura!il 0n 0ntreprindere, ele afl0ndu7se 0ntr7o continu- fluent-
valoric-, scEim!0ndu7şi forma material- şi funcţional- 0n cadrul circuitului economic al
patrimoniului. "u! aspectul licEidit-ţii caracteristica de !a.- a acestora este aceea c- perioada
lor de rotaţie este mai mic- de un an, ele intr- şi ies din unitate de mai multe ori sau cel puţin o
singur- dat- 0n decursul unui e6erciţiu financiar.
"pre deose!ire de celelalte categorii de !unuri aflate 0n 0ntreprindere, stocurile şi
producţia 0n curs de e6ecuţie se caracteri.ea.- prin faptul c- se consum- la prima lor utili.are 0n
procesul de producţie şi tre!uie 0nlocuite cu e6emplare noi.
Stocurile de materialeI 0n conformitate cu paragraful 2 din "tandardul Baţional de
Conta!ilitate 2, >"tocuri de m-rfuri şi materiale+ repre.int- activele8
1. Destinate v0n.-rii 0n cadrul activit-ţii economice ordinare=
2. 5nregistrate ca producţie 0n curs de e6ecuţie=
3. Destinate consumului 0n procesul de producţie şi la prestarea de servicii= inclusiv
terenurile şi alte active materiale acEi.iţionate şi destinate rev0n.-rii.
"tocurile şi producţia 0n curs de e6ecuţie repre.int- dup- ca., !unuri materiale, lucr-ri şi
servicii, destinate s- fie consumate la prima lor utili.are, s- fie v0ndute 0n situaţia 0n care au
starea de marf- sau produse re.ultate din prelucrare, precum şi producţia 0n curs de e6ecuţie
aflat- su! forma producţiei neterminate.
"pre deose!ire de celelalte categorii de !unuri aflate la 0ntreprindere, stocurile se
caracteri.ea.- prin faptul c- se consum- la prima lor utili.are 0n procesul de producţie pe
m-sura 0ntre!uinţ-rii lor, transfer0ndu7şi integral valoarea 0n cEeltuieli de producţie sau de
circulaţie şi tre!uie 0nlocuite cu e6emplare noi.
Clasa 28 'ctive curente, grupa 21 7 "tocurile de materiale cuprind8
1. >3ateriale+=
2. >'nimale la creştere şi 0ngr-şat+=
8
3. >*!iecte de mic- valoare şi scurt- durat-+=
1. >L.ura o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-+=
5n conta!ilitatea financiar- a 0ntreprinderii, stocurile de materiale sunt clasificate şi
delimitate 0n funcţie de patru criterii8 fi.ic, fa.a ciclului de e6ploatare, destinaţia şi locul de
creare a gestiunilor. Corespun.-tor acestor criterii sunt individuali.ate urm-toarele structuri8
• materii rime &i materiale con'umabileH sunt !unurile ce particip- direct la fa!ricarea
produselor, reg-sindu7se 0n componenţa lor integral sau parţial, 0n starea iniţial- sau
transformat-= materialele consuma!ile sunt !unuri care particip- direct la procesul de
producţie f-r- a se reg-si 0n conţinutul material al noilor produse ?com!usti!il, fura:e
etc.@=
• materiale( sau furniturile, care cuprind materialele au6iliare, com!usti!ilii, am!ala:ele,
seminţele şi material de plantat etc=
5n componenţa materialelor se includ urm-toarele su!conturi8
Ambala)e &i materiale entru ambalat: 'm!ala:ul repre.int- o!iectul am!al-rii,
transport-rii şi p-str-rii m-rfurilor, produselor finite, materiei prime, materialelor,
com!usti!ilului şi a altor !unuri materiale din diferite ramuri ale economiei. /entru asigurarea
p-str-rii şi utili.-rii raţionale a am!ala:ului, este necesar s- se organi.e.e perfectarea
documentar- la timp a mişc-rii şi p-str-rii lui la 0ntreprinderi, evidenţa veridic-, eficient- şi
controlul acestuia.
5n acest scop, se recomand- ţinerea evidenţei am!ala:ului dup- tipurile lui8
1. 'm!ala:e din lemn I !utoaie pentru licEide, !utoaie pentru marf- uscat-, !acuri, l-.i,
panere etc=
2. 'm!ala:e de p0n.-, plas- şi rogo:in- I saci de p0n.- pentru .aE-r, pentru produse de
panificaţie, saci mici şi mari, plase, ţes-turi de am!alat etc=
3. 'm!ala:e de metal ?cu e6cepţia containerilor@ I l-.i, !utoaie, !acuri, coşuri, !idoane,
!aloane, palete pentru l-.i speciale etc=
1. 'm!ala:e polimerice I l-.i din mas- plastic-, !utoaie, containere, saci, plase, pelicul- de
polietilen-=
4. 'm!ala:e de carton I l-.i, cutii, saci din E0rtie etc=
2. 'm!ala:e de sticl- I sticle, !orcane, !aloane=
. Containere I pentru var.-, castraveţi, pepeni, cartofi şi alte tipuri de legume.
'm!ala:ul, 0n funcţie de valoarea unitar- şi durata de funcţionare util-, poate fi inclus 0n
categoria mi:loacelor fi6e, a o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-, materialelor sau
C
m-rfurilor. 'm!ala:ul de folosinţ- 0ndelungat-, cu durata de funcţionare util- mai lung- de un
an şi valoarea iniţial- mai mare de 1000 lei se conta!ili.ea.- la proprietari 0n calitate de
mi:loace fi6e. Dac- valoare iniţial- a am!ala:ului este mai mic- de 100 lei sau durata de
funcţionare util- mai mic- de un an atunci el se evidenţia.- 0n calitate de o!iecte de mic-
valoare şi scurt- durat-. 5n procesul utili.-rii acestuia, 0ntreprinderea calculea.- u.ura.
'm!ala:ul de unic- folosinţ-, utili.at 0n procesul de producţie, este inclus 0n categoria
materialelor, iar 0n comerţ I 0n categoria m-rfurilor.
$a am!ala: de asemenea, se refer- materialele şi accesoriile destinate fa!ric-rii sau
separaţiei lui, materiale de am!alat. 'm!ala:ul intr- la 0ntreprindere 0mpreun- cu materia prim-,
materialele, precum şi am!ala:ul fa!ricat pentru p-strarea şi v0n.area produselor se 0nregistrea.-
ca >3ateriale+ şi anume >'m!ala:e şi materiale de am!alat+.
'm!ala:ul acEi.iţionat de la produc-tori sau furni.ori se evaluea.- la preţul de
procurare, care include8
• preţul am!ala:ului potrivit facturilor furni.orului=
• adaosul pl-ţii 0ntreprinderii care organi.ea.- v0n.area lui=
• cEeltuieli de transport şi ta6e pentru transportarea am!ala:ului=
• cEeltuieli şi ta6e vamale pentru am!ala:ul de import=
• cEeltuieli de desc-rcare a am!ala:ului=
• cEeltuieli de deplasare privind acEi.iţia am!ala:ului.
*ombu'tibilul: include car!uranţi şi lu!rifianţi. (ntrarea car!uranţilor şi lu!rifianţilor la
0ntreprindere are loc 0n urma8
• procur-rii contra plat- de la alte 0ntreprinderi=
• altor operaţiuni ?primirea de la fondatori ca cot- 0n capitalul statutar al 0ntreprinderii=
primirea cu titlu gratuit= 0nregistrarea plusurilor constatate la inventariere etc.@.
/rocurarea car!uranţilor şi lu!rifianţilor contra plat- de la alte 0ntreprinderi se poate
efectua 0n form- de ticEete, cu acEitarea prin virament sau 0n numerar ?prin intermediul
titularilor de avans I şoferilor@. Drept temei pentru 0nregistrarea 0n conta!ilitate a intr-rii
car!uranţilor şi lu!rifianţilor, indiferent de modul de procurare a acestora, servesc8
• facturi fiscale ale furni.orilor=
• !onurile maşinilor de cas- şi control=
• !onuri de cas-= precum şi alte documente prev-.ute de legislaţia 0n vigoare.
10
Com!usti!ilul particip- direct sau indirect la procesul de producţie. 5n funcţie de
destinaţia lui distingem8
1. Com!usti!il teEnologic folosit 0n procesul teEnologic de modificare a materiilor prime=
2. Com!usti!ilul energetic utili.at la producerea energiei electrice necesare procesului de
producţie sau pentru punerea 0n mişcare a maşinilor=
3. Com!usti!il ne industrial sau gospod-resc folosit pentru 0nc-l.irea !irourilor, atelierelor
etc.
+ateriale de con'truc,ie: /entru reali.area activit-ţii de construcţii I monta:, pe şantiere
se utili.ea.- şi gestionea.- un volum important de valori materiale 0n condiţiile unei mari
dispers-ri a locurilor de depo.itare, folosire şi p-strare a acestora.
)estionarea materialelor constituie o condiţie important- pentru desf-şurarea normal- a
procesului de producţie pe şantierele de construcţii I monta: şi contri!uie 0n mod nemi:locit la
reducerea costurilor de materiale şi creşterea pe aceast- cale a acumul-rilor !-neşti.
5n construcţii I monta:, pentru evidenţa şi mişcarea valorilor materiale se utili.ea.- at0t
formulare cu caracter general, c0t şi formulare specifice, care se folosesc 0n funcţie de necesit-ţi.
Joate mişc-rile de valori materiale, pentru reali.area activit-ţii de construcţii I monta:,
se consemnea.- 0n documente 0n momentul efectu-rii operaţiei respective. 'ceste documente se
0ntocmesc pentru8
• 0nsoţirea materialelor pe timpul transportului=
• intrarea valorilor materiale=
• ieşirea valorilor materiale.
Animale tinere &i la în-r.&at( precum şi animalele adulte pentru producţie, cuprind
!unurile de natur- agricol- respectiv animalele tinere e6istente la 0ntreprindere 0n scopul
creşterii pentru a fi trecute la 0ngr-şat, sau pentru a fi trecute 0n categoria mi:loacelor fi6e.
*rgani.area conta!ilit-ţii animalelor 0n unit-ţile agricole tre!uie s- corespund-
cerinţelor8
• evidenţa operativ- şi conta!il- a efectivului de animale e6istent la 0nceputul anului de
plan, pe categorii, specii, rase şi se6e=
• evidenţa evoluţiei efectivului de animale su! aspect numeric şi calitativ ?creşteri 0n
greutate vie@=
• 0nregistrarea producţiei .ooteEnice o!ţinute 0n cursul anului de plan=
• trecerea de la o categorie la alta a animalelor 0n cadrul unit-ţii agricole=
11
• 0nregistrarea corect- şi la timp a cEeltuielilor oca.ionate cu 0ntreţinerea şi e6ploatarea
animalelor=
• 0nregistrarea distinct- a cump-r-rii de animale din afara unit-ţii şi a trecerii animalelor
la turma de !a.-=
• cunoaşterea gradului de 0ndeplinire a planului de producţie, a livr-rii producţiei,
0ncasarea contravalorilor şi sta!ilirea re.ultatelor financiare finale=
• reducerea continu- a cEeltuielilor cu 0ntreţinerea şi e6ploatarea animalelor 0n vederea
o!ţinerii producţiei la cost minim=
• furni.area de informaţii necesare adopt-rii celor mai eficiente deci.ii ale factorilor de
conducere din unit-ţile agricole.
3işcarea animalelor se 0nregistrea.- 0n conta!ilitate numai pe !a.a documentelor
:ustificative. Documentele primare :ustificative care stau la !a.a 0nregistr-rii 0n conta!ilitate a
operaţiunilor economice privind mişcarea efectivului de animale care se folosesc 0n unit-ţile
agricole sunt8
• Actul de f.tare I se 0ntocmeşte .ilnic pentru produşii o!ţinuţi 0n termenul limit- de 21
de ore de la o!ţinerea produşilor prin f-tare(
• Actul de muta,ie I se 0ntocmeşte la trecerea animalelor dintr7o categorie 0n alta=
• Actul de cînt.rire a animalelor I se 0ntocmeşte la c0nt-rirea animalelor I c0nt-ririi totale
sau prin lot martor lunar sau trimestrial şi serveşte la determinarea sporului de creştere
0n greutate vie a animalelor.
Jotodat-, 0n cadrul 0ntreprinderii se pot afla, la un moment dat, !unuri aparţin0nd altor
0ntreprinderi, 0n scopul p-str-rii sau prelucr-rii. 'cestea vor fi evidenţiate separat. Joate aceste
!unuri şi servicii pot face o!iectul conta!ilit-ţii stocurilor şi producţiei 0n curs de e6ecuţie numai
0n m-sura 0n care ele sunt 0n proprietatea 0ntreprinderii, inclu.0ndu7le şi pe cele aflate 0n
custodie, 0n prelucrare sau consignaţie la terţi.
Clasificarea stocurilor de materiale pe categorii corespunde 0n mare m-sur- necesit-ţii de
organi.are a conta!ilit-ţii stocurilor, e6ist0nd o str0ns- leg-tur- 0ntre denumirea categoriilor de
stocuri de m-rfuri şi materiale şi titlul conturilor cu a:utorul c-rora se organi.ea.- conta!ilitatea
acestora. /entru a evita unele greşeli ce se pot strecura 0n operaţiile de depo.itare şi eli!erare a
stocurilor de m-rfuri şi materiale din depo.it pentru producţie prin confundarea diferitelor stocuri
de materiale şi pentru a crea condiţiile necesare pentru organi.area evidenţei operative şi a
conta!ilit-ţii stocurilor de m-rfuri şi materiale e necesar s- se clasifice pe feluri de stocuri atri!uind
fiec-ruia c0te o denumire
12
Dup- cum a fost spus mai sus de c-tre autor materialele intr- la 0ntreprindere din diferite
surse pe care autorul le arat- in scEema urm-toare8
Sc-ema (r > A#r'9&%&'(area cu mater&ale

Fur(&%'r& Cr'duc*&a
#r'#r&e
Tra(01er &(ter( D&( alte 0ur0e
>,t&tular&& de
a9a(0
4,#er0'a(ele
1&%&ce
13
Sur0a de &(trare
>,!etur(area la
de#'%&t d&(
0u$d&9&%&u(&
4,tra(01erul &(tre
0u$d&9&%&u(&
>,tra(01erul
2ratu&t
4,de#u(er& &(
ca#&tal 0tatutar,
I,0c-&m$

STOCU!I DE MA!FU!I ŞI
MATE!IALE
3işcarea stocurilor d- loc la o mare varietate de operaţii, ce urmea.- a fi consemnate 0ntr7un
num-r 0nsemnat de documente primare. Dintre aceste documente se pot menţiona urm-toarele8
1. /entru intr-rile de stocuri se pot folosi8
• A/i0ul de în'o,ire a materialului I se emite la livrarea stocurilor şi serveşte ca document
pentru eli!erarea şi sc-derea din depo.it a stocurilor, ca document de 0nsoţire a !unurilor
pe timpul transportului, ca document pentru 0ntocmirea facturii şi ca document de
0nc-rcare a gestiunii 0ntreprinderii.
• 1actura I 9ormular cu regim special, serveşte ca8 document pe !a.a c-ruia se 0ntocmeşte
instrumentul de decontare a produselor şi m-rfurilor livrate, a lucr-rilor e6ecutate sau a
serviciilor prestate= document de 0nsoţire a m-rfii pe timpul transportului= document
:ustificativ de 0nregistrare 0n conta!ilitatea furni.orului şi a comparatorului. "e 0ntocmeşte
manual sau cu a:utorul teEnicii de calcul, 0n trei e6emplare, 0n momentul livr-rii !unurilor,
constituind, pe lFng- funcţia de intrare7ieşire din gestiune, pe cea de act :ustificativ pentru
decontarea ?0ncasarea7plata@ contravalorii !unurilor sau serviciilor consemnate."e
0ntocmeşte 0n momentul livr-rii !unurilor, cu sau f-r- e6istenţa avi.ului de 0nsoţire a m-rfii.
9actura 0ndeplineşte, pe l0ng- funcţiile avi.ului de 0nsoţire a m-rfii şi funcţia de act
:ustificativ pentru decontarea livr-rilor. <a atest- trecerea propriet-ţii materialului de la
v0n.-tor la cump-r-tor.
• 2on de redare-rimire I folosit at0t pentru depo.itarea unor !unuri provenite din
producţia proprie, c0t şi pentru transferul lor 0ntre depo.ite sau pentru restituirea lor la
locurile de depo.itare iniţiale. 9olosit pentru predarea la maga.ie a stocurilor ?produse,
semifa!ricate, etc@ o!ţinute prin producţie proprie sau pentru transmiterea !unurilor de la
un loc de depo.itare la altul 0n cadrul aceleaşi unit-ţi. Bu serveşte ca document pe timpul
transportului."erveşte ca document de predare la maga.ie a produselor finite, a
materialelor refolosi!ile, a semifa!ricatelor re.ultate din producţie= document :ustificativ
11
pentru 0nc-rcarea 0n gestiune= document :ustificativ de 0nregistrare 0n evidenta maga.iei
şi 0n conta!ilitate= sursa de date pentru urm-rirea reali.-rii producţiei= sursa de date
pentru calculul şi plata salariilor= dispo.iţie de transfer a valorilor materiale= dispo.iţie
de restituire la maga.ie a valorilor materiale ne folosite= document :ustificativ pentru
sc-derea din gestiunea pred-torului şi de 0nc-rcare 0n gestiunea primitorului. "e
0ntocmeşte 0n doua e6emplare pe m-sura pred-rii la maga.ie a produselor, a materialelor
refolosi!ile, a semifa!ricatelor de c-tre secţii, ateliere= pe m-sura ce se efectuea.-
transferuri, de c-tre organul care dispune transferul= pe m-sura restituiri la maga.ie a
valorilor materiale.
2. /entru ieşirile de stocuri se pot folosi8
• A/i0ele de în'o,ire &i factura I pentru ieşirile 0n afara 0ntreprinderii.
• 2onul de con'um I pentru materiile prime şi materialele date 0n consumul productiv care
au o frecvenţ- mai redus- la eli!erarea din depo.it. "erveşte ca document de eli!erare din
maga.ie pentru consumul materialelor= document :ustificativ de sc-dere din gestiune=
document :ustificativ de 0nregistrare 0n evidenţa maga.iei şi 0n conta!ilitate.
"e 0ntocmeşte 0n dou- e6emplare, pe m-sura lans-rii, respectiv eli!er-rii materialelor
Din maga.ie pentru consum, de compartimentul care efectuea.- lansarea, pe !a.a
/rogramului de producţie şi a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale
Lnit-ţii, care solicit- materiale pentru a fi consumate.
Gonul de consum se poate 0ntocmi 0ntr7un e6emplar 0n condiţiile utili.-rii teEnicii de
calcul.
Gonul de consum ?colectiv@, 0n principiu, se 0ntocmeşte pe formulare separate pentru
materialele din cadrul aceluiaşi cont de materiale, loc de depo.itare şi loc de consum.
• 1i&a limit. de con'um I utili.at- la consumul materiilor prime cu o frecvenţ- mare la
eli!erarea din maga.ii. <a serveşte ca8
7 Document de sta!ilire a cantit-ţii limit- dintr7un material sau pentru mai multe
materiale necesare e6ecut-rii unui produs ?comanda@ sau unei lucr-ri.
- Document de eli!erare succesiva a aceluiaşi fel de material pentru acelaşi produs =
7 Document :ustificativ de sc-dere din gestiune=
7 Document de sta!ilire a economiilor sau dep-şirilor de materiale=
7 Document :ustificativ de 0nregistrare in evidenta maga.iei si in conta!ilitate.
"e 0ntocmeşte manual sau cu a:utorul teEnicii de calcul, in doua e6emplare, la inceputul
lunii sau lans-rii produsului ?comen.ii@ sau lucr-rii, de compartimentul de planificare
14
?teEnic@ sau de lansare, pe !a.a programului de producţie si a consumurilor normate.
• 2on de /în0are I utili.at pentru v0n.area de m-rfuri prin unit-ţile cu am-nuntul.
Documentele primare c0t şi de evidenţ- operativ- a stocurilor se refer- la urm-toarele
3omente mai importante8 e6pedierea stocurilor de m-rfuri şi materiale de c-tre
9urni.ori, intrarea şi p-strarea stocurilor 0n depo.itul cump-r-torului, eli!erarea acestora
din depo.ite.
Dac- e s- facem o comparaţia 0ntre stocurile de m-rfuri şi materiale la o 0ntreprindere de
tip agricol vom avea urm-toarele deose!iri. 5n unit-ţile agricole se folosesc o diversitate de
materiale cum s0nt8 seminţele şi materialul de plantat= fura:ele= aşternutul= medicamentele=
0ngr-ş-mintele cEimice şi naturale= er!icide= materiale !iologice de u. veterinar= car!uranţi şi
lu!rifianţi= piese de scEim! pentru reparaţii= o!iecte de inventar etc. <le particip- 0n mod direct
sau indirect la o!ţinerea produselor şi implicit la formarea costurilor de producţie. 'ceasta
impune o grupare a lor şi anume8
• materiale rinciale, care se folosesc nemi:locit la o!ţinerea producţiei agricole vegetale
şi animale ?seminţe, fura:e etc.@=
• materiale au#iliare, folosite la o!ţinerea şi reali.area produselor la des-v0rşirea
procesului de producţie, f-r- a se reg-si 0n produsul finit ?car!uranţi şi lu!rifianţi,
medicamente, aşternut etc.@=
• du. 'ur'a de aro/i0ionare, materialele pot fi8 materiale o!ţinute din producţia proprie
necesare autoconsumului= materiale aprovi.ionate de la furni.orii interni, materiale
aprovi.ionate de la furni.orii e6terni ?din import@.
*!iectul conta!ilit-ţii materialelor 0l formea.-8 seminţele pentru sem-nat, !utaşii pentru
plantat, r-sadurile, fura:ele şi aşternutul pentru animale, 0ngr-ş-mintele cEimice, medicamentele,
ier!icidele, laptele pentru fura:area viţeilor ne0nţ-rcaţi şi a mieilor, car!uranţii şi lu!rifianţii,
piesele de scEim! pentru reparaţii la mi:loacele fi6e, anvelope, o!iecte de mic- valoare şi scurt-
durat-, animale tinere şi la 0ngr-şat, materialele şi produsele aflate la terţi etc.
'sigurarea unei operativit-ţi a informaţiei conta!ilit-ţii materialelor se reali.ea.- prin
organi.area evidenţei primare şi a purt-torilor de informaţii, organi.area conta!ilit-ţii sintetice
şi analitice a materialelor.
Din punctul de vedere al conta!ilit-ţii, stocurile de m-rfuri şi materiale s0nt active
curente I parte din mi:loacele economice ale unit-ţii agricole destinate s- asigure continuitatea
producţiei şi circulaţiei !unurilor materiale.
12
5n conclu.ie pot spune c- luate 0n ansam!lu stocurile de materiale la 0nreprinderile cu
orice tip de activitate, fie ele de producere, de construcţii sau agricole, alc-tuiesc o parte
important- 0n desf-şurarea procesului economic al acesteia. <le constituie o !a.- material-
important- f-r- de care nu ar putea avea loc etapa iniţial- a 0nceperii procesului activit-ţii
0ntreprinderii.
G >,4, C'(0tatarea .& e9aluarea 0t'cur&l'r de mater&ale
Declanşarea şi derularea operaţiunilor şi tran.acţiilor economico7financiare, procur-rile
de !unuri economice, consumul sau v0n.area lor, anga:area unor cEeltuieli, o!ţinerea veniturilor,
0ncasarea creanţelor, plata datoriilor şi altele necesit- 0nregistrarea oportun- şi corect- a acestora
0n conta!ilitate. 5n vederea reali.-rii acestui o!iectiv conta!ilitatea tre!uie s- constate şi s-
evalue.e corect !unurile economice intrate sau ieşite din 0ntreprindere, precum şi alte mi:loace,
surse sau procese economice generate de mişcarea acestor !unuri.
5n conformitate cu 2a0ele concetuale ale re-.tirii &i re0ent.rii raoartelor
financiare! constatarea este un proces de includere 0n rapoartele financiare a postului care
corespunde definiţiei elementului din raportul financiar şi urm-toarelor criterii de constatare8
• avanta:ele economice viitoare aferente postului pot fi o!ţinute ?pierdute@ de
0ntreprindere=
• postul are o valoare care poate fi evaluat- cu un grad 0nalt de e6actitate.
/entru a determina corespunderea acestor criterii şi ca urmare recunoaşterea activelor
sau altor posturi 0n rapoartele financiare, este necesar de ţinut cont de noţiunea de esenţialitate.
$eg-tura reciproc- dintre posturile unui sau altui raport financiar face ca postul care corespunde
definiţiei şi criteriilor de constatare a unui element s- impun- 0n mod automat constatarea altui
element. De e6emplu, procurarea materialelor de la furni.ori generea.- automat şi datoria
0ntreprinderii faţ- de acestea, iar livrarea produselor finite, m-rfurilor c-tre clienţi conduce la
apariţia creanţelor cump-r-torilor faţ- de 0ntreprindere.
3aterialele acEi.iţionate se constat- 0n conta!ilitate, indiferent de acEitarea contravalorii
acestora, cu condiţia e6istenţei o!ligatorii a documentului primar 0nsoţitor ?factura de e6pediţie,
factura fiscal-, actul de acEi.iţie, !onul de intrare etc.@.
1
/otrivit prevederilor Standardului 3a,ional de *ontabilitate 4” Stocurile de m.rfuri &i
materiale”
1
, valoarea materialelor v0ndute se constat- drept cEeltuial- a perioadei 0n care se
determin- veniturile din aceste v0n.-ri, fapt care asigur- concordanţa dintre cEeltuielile efectuate
şi veniturile o!ţinute. 5n ca.ul c0nd 0ntreprinderea evaluea.- stocurile la valoarea reali.a!il-
net-, se 0nregistrea.- pierderi ?apar ca diferenţa dintre cost şi valoarea reali.a!il- net-@ care
tre!uie s- fie constatate drept cEeltuieli 0n perioada 0n care s7a efectuat evaluarea şi s7a utili.at
valoarea reali.a!il- net-. <ste de menţionat c- 0n practic- pot fi ca.uri c0nd 0n urm-toarea
perioad- de gestiune valoare reali.a!il- net- a materialelor se ma:orea.- şi, ca re.ultat, diferenţa
din aceasta 0n limitele costului materialelor se constat- ca venit 0n perioada 0n care s7a produs
ma:orarea valorii reali.a!ile nete.
/otrivit prevederilor actelor normative 0n vigoare, materialele pot fi evaluate 0n
urm-toarele momente repre.entative ale perioadei de gestiune8
1. la intrarea în atrimoniu "în întrerindere%(
4. la ie&irea "trecerea în con'um% din atrimoniu(
5. la in/entariere(
6. la data întocmirii raoartelor financiare.
<ste de menţionat c- 0n literatura de specialitate e/aluarea la intrarea în atrimoniu este
denumit- evaluare iniţial- ?istoric-@, evaluarea la ieşire I evaluare curent-, iar la data 0ntocmirii
rapoartelor financiare I evaluare de !ilanţ. /reţurile folosite la evaluarea activelor curente
0nregistrate 0n conta!ilitate se numesc preţuri de 0nregistrare. <le pot fi diferite 0n funcţie de
opţiunea unit-ţilor patrimoniale şi de natura stocurilor şi pot fi 0nregistrate 0n conta!ilitate,
astfel8 costul de acEi.iţie folosit la 0nregistrarea intr-rilor stocurilor este format din preţul de
facturare al furni.orului, ta6ele şi am!ala:ele nerecupera!ile, cEeltuielile de transport
aprovi.ionare şi alte cEeltuieli incluse 0n factura furni.orului. Ln asemenea preţ devine cost
istoric şi va fi luat 0n considerare la eli!erarea stocurilor din depo.it. 5ntrucFt costul de acEi.iţie,
devenit preţ de 0nregistrare 0n conta!ilitate cEiar pentru aceleaşi sortimente, difer- de la o
perioad- la alta 0n funcţie de m-rimea preţurilor de livrare practicate de furni.ori sau a
cEeltuielilor de transport, aprovi.ionare, se ridic- pro!lema preţurilor unitare care tre!uie
practicate la ieşirea stocurilor 0n cau.- de la locurile de depo.itare.
#egula general- de evaluare şi 0nregistrare a stocurilor este evaluarea la valoarea de
intrare ?istoric-@ care poate fi8
1
"tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 2 %"tocuri de m-rfuri şi materiale+*rdinul 3inistrului 9inanţelor nr.11
din 24.12.1CC= 3onitorul *ficial al #epu!licii 3oldova nr.887C1 din 30.12.1CC
18
• pentru !unurile acEi.iţionate de la terţi I valoarea de cump-rare plus cEeltuielile privind
acEi.iţionarea=
• pentru !unurile o!ţinute din producţia proprie I costul efectiv al consumurilor de
producţie care cuprinde consumurile materiale directe, consumurile directe privind
retri!uirea muncii, precum şi consumurile indirecte de producţie=
• 0n ca.ul scEim!ului de materiale 0n procesul operaţiunilor comerciale 0ntre p-rţile
independente I valoare venal- a !unurilor primite sau predate 0n procesul scEim!ului=
• pentru materialele aduse ca aport la capital o!ţinute cu titlu gratuit sau prin donaţie I
valoarea de utilitate.
$a intrarea 0n patrimoniu materialele se evaluea.- şi se 0nregistrea.- 0n conta!ilitate astfel8
1. 3ateriale şi alte !unuri cump-rate I la /aloarea de intrare, care const- din urm-toarele
elemente8 valoarea ?preţul@ de cump-rare a stocurilor= ta6e vamale aferente materialelor
importate= cEeltuieli accesorii de acEi.iţionare.
'cestea sunt cEeltuieli directe sau indirecte legate de aprovi.ionare p0n- la intrarea
!unurilor 0n gestiune8 comisioane, cEeltuieli de tran.it, asigurare, transport e6tern, transport pe
parcursul intern, cEeltuieli de 0nc-rcare I desc-rcare, recepţie etc.
5n costul de acEi.iţie nu se includ impo.itele care ulterior urmea.- a fi restituite
0ntreprinderii de c-tre organele fiscale şi ra!aturile acordate de furni.ori
2. 3aterialele primite 0n urma scEim!ului ?!arter@ sunt evaluate 0n felul urm-tor8
• la valoarea venal- a stocurilor primite 0n urma scEim!ului, corectat- cu suma mi:loacelor
!-neşti pl-tite sau ecEivalentul acestora=
• la valoarea venal- a materialelor eli!erate 0n procesul scEim!ului, corectat- cu suma
mi:loacelor !-neşti pl-tite sau ecEivalentul acestora=
• la valoarea de !ilanţ a materialelor destinate scEim!ului, 0n ca.ul c0nd nu e6ist- valoarea
venal- confirmat-=
• la valoarea contractual-.
<ste de menţionat c- cEeltuielile accesorii procesului de aprovi.ionare se includ direct
sau indirect 0n costul de acEi.iţie al materialelor, conform prevederilor politicii de conta!ilitate a
0ntreprinderii. 5n ca.ul efectu-rii cEeltuielilor proprii ?transport, 0nc-rcare, desc-rcare@, de
regul-, nu este posi!il- determinarea imediat- a acestora şi, ca urmare, reparti.area lor. 5n cursul
perioadei de gestiune 0nregistrarea acestor cEeltuieli are loc 0n conturi separate, iar la sf0rşitul ei
sunt reparti.ate ?incluse 0n costul materialelor acEi.iţionate@, potrivit !a.ei de reparti.are, care
poate fi valoarea de cump-rare sau cantitatea materialelor acEi.iţionate.
1C
$a conta!ili.area stocurilor de m-rfuri şi materiale tre!uie respectate urm-toarele reguli
de !a.-8
1. "tocurile de m-rfuri şi materiale care intr- la 0ntreprindere se reflect- 0n conturile
conta!ile la valoarea de intrare ?costul@ a acestora, care include consumurile de
acEi.iţionare, consumurile pentru prelucrare şi alte consumuri aferente aducerii
stocurilor de !unuri materiale la locul p-str-rii şi 0n starea de utilitate
2
.
*on'umurile de ac7i0i,ionare a 'tocurilor de m.rfuri &i materiale includ valoarea
cump-r-turilor, ta6ele vamale şi alte impo.ite prev-.ute de legislaţia 0n vigoare ?cu e6cepţia
impo.itelor recupera!ile@, precum şi cEeltuielile de transport legate de procurarea şi
acEi.iţionarea stocurilor de m-rfuri şi materiale. #a!aturile comerciale, sumele aferente
stocurilor de m-rfuri şi materiale returnate şi alte corect-ri nu se includ 0n valoarea de intrare
3
.
*on'umurile entru relucrarea 'tocurilor de m.rfuri &i materiale includ consumurile
directe privind retri!uirea muncii şi consumurile indirecte de producţie suportate de prelucrarea
materialelor la produse finite
1
.
5n alte con'umuri se includ consumurile suplimentare care apar 0n procesul
acEi.iţion-rii, prelucr-rii şi v0n.-rii stocurilor de m-rfuri şi materiale. 'cestea se su!divi.ea.-
0n consumuri incluse şi cele neincluse 0n costul stocurilor de m-rfuri şi materiale
4
.
'lte consumuri incluse 0n costul stocurilor de m-rfuri şi materiale cuprind consumurile
aferente comen.ilor individuale sau consumurile aferente aducerii stocurilor de m-rfuri şi
materiale ?produselor finite şi m-rfurilor@ 0n starea de utilitate la solicitarea cump-r-torului,
precum şi consumurile suplimentare pentru transportare legate de efectuarea acestora.
5n conformitate cu paragraful 12 din "tandardul Baţional de Conta!ilitate 2, la alte
consumuri neincluse 0n costul stocurilor de m-rfuri şi materiale şi constatate ca cEeltuieli ale
perioadei de gestiune 0n care acestea au fost suportate se atri!uie8
• pierderile supranormative oca.ionate de nivelul e6trem de 0nalt al consumului de
materiale, retri!uirii muncii şi altor consumuri de producţie neplanificate=
• consumurile aferente depo.it-rii, dac- acestea nu s0nt prev-.ute de procesul teEnologic=
• cEeltuielile administrative care nu s0nt oca.ionate de transportarea stocurilor de m-rfuri
şi materiale p0n- la locul p-str-rii şi aducerea acestora 0n stare de utilitate la solicitarea
cump-r-torilor=
• cEeltuielile de desfacere.
2
/aragraful 8 din "tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri şi materiale +.
3
/aragraful C din "tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri şi materiale +.
1
/aragraful 11 din "tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri şi materiale +
4
/aragraful 11 din "tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri şi materiale +.
20
2. <valuarea stocurilor de m-rfuri şi materiale a c-ror valoare este e6primat- 0n valut-
str-in- se efectuea.- 0n lei moldoveneşti prin recalcularea valutei str-ine la cursul de
scEim! al G-ncii Baţionale a 3oldovei sta!ilit la data 0ntocmirii declaraţiei vamale ?dac-
contractul nu prevede o alt- dat- de trecere c-tre 0ntreprindere a dreptului de proprietate
asupra stocurilor de m-rfuri şi materiale procurate@.
8iferen,ele de cur' /alutar, care apar dup- 0nregistrarea la intr-ri a stocurilor de m-rfuri
şi materiale, la acEitarea datoriilor faţ- de furni.ori şiMsau la data 0ntocmirii rapoartelor
financiare se recunosc ca venituri sau cEeltuieli ale activit-ţii financiare şi nu afectea.- valoarea
de intrare a stocurilor de m-rfuri şi materiale.
3. <valuarea stocurilor de m-rfuri şi materiale procurate de la re.idenţii #epu!licii
3oldova şi a c-ror valoare este e6primat- 0n unit-ţi convenţionale ?valut- str-in-@ se
efectuea.- 0n lei moldoveneşti, prin recalcularea unit-ţilor convenţionale ?valutei str-ine@
0n modul sta!ilit 0n contracte, la data trecerii c-tre 0ntreprindere a dreptului de proprietate
asupra stocuri de m-rfuri şi materiale procurate.
8iferen,ele de 'um., care apar dup- 0nregistrarea la intr-ri a stocurilor de m-rfuri şi
materiale, la acEitarea datoriilor faţ- de furni.or se recunosc ca venituri sau cEeltuieli ale
activit-ţii financiare şi nu afectea.- valoarea de intrare a stocurilor de m-rfuri şi materiale.
1. <valuarea stocurilor de m-rfuri şi materiale la ieşirea acestora ?v0n.area, eli!erarea 0n
producţie, transmiterea c-tre terţi etc.@ se efectuea.- prin una din urm-toarele metode8 de
identificare ?paragraful 22 din ".B.C. 2@, 1I1O
9
! LI1O
:
! co'tului mediu onderat
?paragraful 23 din ".B.C. 4@. 'plicarea uneia dintre metodele nominali.ate pentru un tip
concret de stocuri de m-rfuri şi materiale se efectuea.- 0n cursul anului de gestiune şi
urmea.- a fi sta!ilit- 0n politica de conta!ilitate a 0ntreprinderii.
+etoda de identificare se aplic- pentru evaluarea unit-ţilor de stocuri de m-rfuri şi
materiale care, de regul-, nu s0nt reciproc su!stitui!ile şi a stocurilor fa!ricate şi destinate unor
proiecte speciale ?paragraful 22 din ".B.C. 2@.
+etoda 1I1O presupune c- stocurile de m-rfuri şi materiale primele intrate s0nt şi
primele ieşite, de aceea evaluarea stocurilor de m-rfuri şi materiale ieşite se efectuea.- 0n
aceeaşi consecutivitate. "oldul stocurilor de m-rfuri şi materiale la finele perioadei de gestiune
se evaluea.- la valoarea de intrare a ultimelor loturi de stocuri intrate ?paragraful 21 din ".B.C.
2@.
2
9(9* I din engle.- >9irst in first out+ ?primul intrat, primul ieşit@.

$(9* I din engle.- >$ast in first out+ ?ultimul intrat, primul iesit@.
21
+etoda LI1O presupune c- stocurile de m-rfuri şi materiale ultimele intrate s0nt primele
ieşite, de aceea evaluarea stocurilor de m-rfuri şi materiale ieşite se efectuea.- 0n aceeaşi
consecutivitate. &aloare stocurilor de m-rfuri şi materiale ieşite 0n cursul perioadei de gestiune
se evaluea.- la valoarea de intrare a ultimelor loturi de stocuri intrate. "oldul stocurilor de
m-rfuri şi materiale la finele perioadei de gestiune se evaluea.- la valoarea de intrare a primelor
loturi de stocuri intrate ?paragraful 24 din ".B.C. 2@.
+etoda co'tului mediu onderat prevede c- costul stocurilor de m-rfuri şi materiale
ieşite şi a celor r-mase la finele perioadei de gestiune se determin- 0n !a.a costului mediu
ponderat al unit-ţilor similare aflate 0n stoc la 0nceputul perioadei de gestiune şi procurate sau
fa!ricate de 0ntreprindere 0n cursul acestei perioade. Costul mediu ponderat poate fi calculat
pentru o anumit- perioad- de timp sau pe m-sura intr-rii lotului ordinar de stocuri ?paragraful
22 din ".B.C. 2@.
+etoda re,ului 'tandart const- 0n evidenţierea stocurilor la preţuri fi6e, sta!ilite
anterior, pe !a.a preţurilor medii ale !unurilor respective, reali.ate 0n perioada precedent-, cu
condiţia evidenţierii distincte a diferenţelor de preţ faţ- de costul de acEi.iţie sau de producţie.
Diferenţele de preţ se reparti.ea.- la sf0rşitul lunii asupra valorii !unurilor ieşite şi asupra
stocului e6istent cu a:utorul coeficientului de reparti.are al diferenţelor de preţ. Cota parte din
diferenţele de preţ aferente ieşirilor se calculea.- 0nmulţind valoarea !unurilor ieşite cu
coeficientul calculat.
/entru evaluarea curent- a stocurilor de m-rfuri şi materiale, 0n conformitate cu
paragraful 1C din "tandardul Baţional de Conta!ilitate 2, pot fi aplicate urm-toarele metode8
• metoda costului normativ=
• metoda v0n.-rilor cu am-nuntul.
4. "tocurile de m-rfuri şi materiale se reflect- 0n rapoartele financiare la suma cea mai mic-
dintre valoarea de intrare ?cost@ şi valoarea reali.a!il- net- ?paragraful din ".B.C. 2@,
care rere0int. re,ul robabil de /în0are a stocurilor de m-rfuri şi materiale în
roce'ul acti/it.,ii economice ordinare diminuat cu c7eltuielile robabile nece'are
entru comletarea &i or-ani0area /în0.rii ?paragraful 2 din ".B.C. 2@. <valuarea
stocurilor la 0ncEiderea e6erciţiului prin !ilanţ conta!il se face la valoarea de intrare,
respectiv la valoarea conta!il- pus- de acord cu re.ultatele evalu-rilor la inventariere,
astfel pot fi posi!ile urmatoarele ca.uri8
22
• pentru stocurile la care au re.ultat diferenţe 0n plus 0ntre valoarea de inventar şi valoarea
de intrare, 0n !ilanţ acestea sunt evaluate la valoarea lor de intrare, deci plusul de valoare
nu se 0nregistrea.- 0n conta!ilitate.
• pentru stocurile la care s7au constatat diferenţe 0n minus 0ntre valoarea de inventar şi
valoarea lor de intrare, acestea se evaluea.- 0n !ilanţ la valoarea de inventar. 5n
conta!ilitate aceste stocuri vor continua s- fie 0nregistrate la valoarea lor de intrare, iar
minusul de valoare datorat unor deprecieri se 0nregistrea.- prin intermediul conturilor de
provi.ioane.
Dac- din valoarea de intrare a stocurilor se deduce valoarea deprecierilor pentru care au
fost calculate şi 0nregistrate provi.ioane, se o!ţine valoarea de inventar ca valoare neta ce se
0nscrie 0n !ilanţ.
/e !a.a celor ar-tate mai sus se desprinde regula general- de evaluare şi 0nregistrare a
stocurilor şi anume8 0nregistrarea lor 0n conta!ilitate la valoarea de intrare, sta!ilit- la nivelul
costului de acEi.iţie sau a costului de producţie, dup- ca., ca forme a costului istoric. /rin
aceasta se asigur- aplicarea principiului realit-ţii, costurile efective de acEi.iţie şi de producţie
fiind parametrii reali ai valorii stocurilor.
5n scopul impo.it-rii se accept- metodele de evidenţ- a stocurilor de m-rfuri şi materiale
aplicate de 0ntreprindere conform legislaţiei cu privire la conta!ilitate
8
.
;/aluarea cu oca0ia in/entarierii 'tocurilor:
#egula general- de evaluare şi 0nregistrare a stocurilor, la inventar este evaluarea la valoarea
actual- sau de utilitate denumit- şi valoare de inventar. 'ceste valori se sta!ilesc 0n funcţie de
utilitatea !unului 0n 0ntreprindere sau preţul pieţei şi se identific-, 0n funcţie de destinaţia lor,
astfel8
1. "tocurile destinate v0n.-rii, li se sta!ilesc valoarea de inventar su! forma valorii nete de
reali.are, care este dat- de preţul de v0n.are previ.ionat, din care se scad cEeltuielile de
transport, comisioane etc.
2. "emifa!ricatele şi producţia 0n curs de e6ecuţie se evaluea.- la valoarea componentelor
materiale 0ncorporate la care se adaug- costurile stadiilor de prelucrare.
3. 3ateriile prime şi materialele consuma!ile destinate utili.-rii 0n e6ploatare se evaluea.-
la costul lor de 0nlocuire.
$a sta!ilirea valorii de inventar se va aplica principiul prudenţei, potrivit c-ruia nu este
admis- supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor, respectiv su!evaluarea elementelor
de pasiv şi a cEeltuielilor. 5n acest sens8 0n ca.ul 0n care se constat- c- valoarea de inventar,
8
'rt. 12, alin. ?3@ din Codul fiscal.
23
sta!ilit- 0n funcţie de utilitatea !unului pentru unitate şi preţul pieţei, este mai mare dec0t
valoarea cu care s0nt acestea 0nregistrate 0n conta!ilitate, 0n listele de inventariere vor fi 0nscrise
valorile din conta!ilitate. 5n ca.ul 0n care valoarea de inventar este mai mica dec0t valoarea din
conta!ilitate, 0n listele de inventariere se vor scrie valorile de inventar.
/entru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului, 0n ca.ul constat-rii unor deprecieri
relative ?nedefinitive@ tre!uie constituit provi.ion pentru deprecieri, care s- reflecte situaţia real-
e6istent-, cEiar şi 0n ca.ul 0n care aceste cEeltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere
fiscal. /rovi.ioanele constituite cu oca.ia inventarierii, pentru deprecierile constatate, nu sunt
deducti!ile fiscal. 5n ca.ul constat-rii unor lipsuri 0n gestiune, imputa!ile, administratorii vor lua
m-sura imput-rii acestora la valoarea lor de 0nlocuire. /rin valoarea de 0nlocuire se 0nţelege
costul de acEi.iţie, 0n care sunt incluse costul de cump-rare practicat pe piaţ-, ta6ele
nededucti!ile, inclusive J&', cEeltuieli de transport, aprovi.ionare.
3ai e6ist- şi ca.uri particulare de evaluare a stocurilor şi anume8
;/aluarea 'tocurilor în func,ie de re,ul de /în0are:
5n ca.urile e6cepţionale 0n care nu este posi!il s- se determine costul de acEi.iţie sau de
producţie al !unurilor 0n stoc prin aplicarea regulilor generale de evaluare pot fi aplicate
urm-toarele metode8
1. !unurile 0n stoc sunt evaluate la costul de acEi.iţie sau de producţie al !unurilor
ecEivalente constatate sau estimate la data cea mai apropiat- de acEi.iţia, sau producţia
!unurilor= c0nd aceast- evaluare este superioar- valorii de inventar a !unurilor la data
!ilanţului, tre!uie constituit un provi.ion pentru depreciere=
2. dac- metoda precedent- nu este practica!il-, !unurile 0n stoc sunt evaluate la valoarea de
inventar de la data !ilanţului=
3. dac- metodele precedente antrenea.- constr0ngeri e6cesive pentru gestiunea
0ntreprinderii, !unurile 0n stoc sunt evaluate practic0nd asupra preţurilor de v0n.are la
data !ilanţului o a!atere corespun.0nd mar:ei practicate de 0ntreprindere pentru fiecare
categorie de !unuri.
Dac- e s- facem o comparaţie la evaluarea stocurilor de materiale la o 0ntreprindere de
producere şi una de tip agricol vom depista c- e6ist- urm-toarele diferenţe. $a o 0ntreprindere de
tip agricol pentru reali.area unei conta!ilit-ţi clare şi precise, o 0nsemn-tate deose!it- o are
evaluarea materialelor şi cunoaşterea preţurilor de 0nregistrare a acestora. /reţurile de
0nregistrare a materialelor care se practic- 0n pre.ent 0n unit-ţile agricole sunt8
1. re,ul de facturare < 'e 0nregistrea.- materialele cump-rate din afara unit-ţii=
21
4. re,ul de roduc,ie < pentru materialele cump-rate de la alte ferme de producţie din
cadrul aceleiaşi unit-ţi agricole=
5. co'tul intern de decontare "normat% I pentru materialele provenite din producţia proprie
a fermelor agricole de producţie=
6. re,ul o'ibil < de valorificare se foloseşte numai pentru acele materiale, re.ultate 0n
urma cas-rii mi:loacelor de munc-=
$. re,ul intern - sta!ilit pentru materialele procurate din import, ţin0ndu7se seama de
corelaţiile e6istente pe piaţa mondial- sau prin transformarea 0n lei a preţurilor e6terne.
$a 0ntreprinderea anali.at- ".#.$. ,,&'$()#()*#HH conform politicii de conta!ilitate
?'ne6a 1@ stocurile de m-rfuri şi materiale s0nt evaluate 0n modul urm-tor8 stocurile de m-rfuri
şi materiale se evaluea.- conform "tandardului Baţional de Conta!ilitate 2 >"tocuri de m-rfuri
şi materiale+.
Costul stocurilor de materiale include cEeltuielile de acEi.iţie, cEeltuielile de prelucrare şi
alte cEeltuieli, ce ţin de transportarea activelor curente la locul de p-strare şi aducerea lor 0n
starea cuvenit-. CEeltuielile de acEi.iţie includ8
• costul cump-r-rilor=
• ta6a la import şi alte impo.ite=
• cEeltuieli de transport, ce ţin de acEi.iţia stocurilor de m-rfuri şi materiale, inclusiv
cEeltuieli de delegaţie a şoferilor=
• valoarea serviciilor altor organi.aţii.
CEeltuielile pentru prelucrare includ8
• cEeltuieli directe pentru remunerarea muncii=
• cEeltuieli indirecte varia!ile şi permanente de producţie, suportate la prelucrarea
materialelor 0n producţie finit-.
<valuarea curent- a materialelor se evaluea.- lunar la valoarea medie ponderat-, ţin0nd
cont de soldul la depo.it la 0nceputul lunii şi flu6ului 0n luna curent-. /roducţia finit- şi producţia
0n curs de e6ecuţie se evaluea.- la costul real. Costul efectiv se determin- reieşind din nivelul
normativ a consumurilor materiale directe, consumurilor directe de remunerare a muncii şi
consumuri indirecte de producţie.
&aloarea iniţial- a o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se determin- 0n evidenţa
curent- la valoarea de acEi.iţie. *!iectele de mic- şi scurt- durat- valoarea unei unit-ţi ai c-ror
este mai mic- de 3000 lei ?de la 01.01.2012 72000 lei@, se casea.- la consumuri sau cEeltuieli pe
m-sura intr-rii lor 0n e6ploatare 0n m-rime de 100N de la valoarea lor iniţial-.
24
/entru o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat-, valoarea unei unit-ţi ai c-ror este mai
mare de 3000 lei, se calculea.- u.ura pe m-sura intr-rii 0n e6ploatare 0n m-rime de 100N de la
valoarea lor iniţial-. /ierderile, lipsurile şi deterior-rile de !unuri materiale 0n procesul de
producere, precum şi 0n timpul p-str-rii la depo.it, la transportare se casea.- conform normelor
ela!orate şi apro!ate.
5n opinia autorului modul de organi.are a activit-ţii de aprovi.ionare şi livrare,
depo.itare şi mişcare a stocurilor de materiale constituie premise de !a.- a conta!ilit-ţii, 0ntruc0t
operaţiile specifice lor generea.- o mare diversitate de documente primare de a c-ror corect-
0ntocmire şi completare depinde gradul de e6actitate a informaţiilor furni.ate.
Caracteristicile teEnico7productive ale activelor curente, 0n funcţie de care se face
clasificarea acestora= se sta!ilesc principalele categorii şi conturile sintetice corespun.atoare lor=
se ela!orea.- nomenclatorul stocurilor şi pe aceast- !a.- se organi.ea.- evidenţa operativ- şi
conta!ilitatea analitic-. "ursele de provenienţ- a stocurilor de m-rfuri şi materiale aprovi.ionate
?furni.ori, din producţie proprie, din prelucrare la terţi@ influenţea.-, 0n principal, conturile
sintetice utili.ate şi preţurile de evaluare.
3odul de evaluare a activelor curente influenţea.-, 0n special, modul de 0nregistrare a
acestora 0n conta!ilitatea sintetic-, dar şi alegerea metodelor de determinare a preţurilor de ieşire
a stocurilor .
22
Ca#&t'lul II C'(ta$&l&tatea 0t'cur&l'r de mater&ale la S,!,L 77VALI+!I+O!FF
4,>, C'(ta$&l&tatea mater&&l'r #r&me .& mater&alel'r,
+ateriile rime sunt !unurile care particip- direct la fa!ricarea produselor şi se reg-sesc
0n produsul finit integral sau parţial, fie 0n starea lor iniţial-, fie transformat-. 3ateria prim-
constituie su!stanţa principal- care intr- 0n componenţa produsului finit 0n care se reg-sesc total
sau parţial, 0n forma ei iniţial- sau transformat-, cum sunt8 f-ina din industria de panificaţie,
oţelul din industria constructoare de maşini, caolinul 0n industria de porţelan etc. 5n procesul de
producţie, materialele au6iliare se adaug- materiei prime 0n scopul de a a:uta la transformarea ei
?dro:dia 0n industria panificaţiei, aţa, lipiciul, su!stanţele de vopsit 0n industria de 0nc-lţ-minte@,
sunt consumate de ecEipamentele de lucru ?c-r!unii folosiţi la ca.ane pentru producerea
a!urului@ sau se folosesc pentru asigurarea funcţion-rii acestora ?uleiurile pentru ungerea
maşinilor@.
Tabelul 4
3işc-rile stocurilor de materii prime se grupea.- astfel8
Oera,ii ri/ind intrarea de materii rime: Oera,ii ri/ind ie&irea de materii rime:
2
• 'cEi.iţionarea de la furni.ori8
• acEi.iţionate din avansuri de tre.orerie=
• reţinute din producţia proprie a
produselor=
• aduse de la terţi=
• aduse ca aport 0n natur- al
0ntreprin.-torului individual=
• aport 0n natur- al asociaţilor=
• primite cu titlu gratuit=
• constatate plus la inventar=
• primite de la grup, unitate sau su!unit-ţi
?prin decont-ri@
1. incluse pe cEeltuieli ?consum@=
2. constatate lips- la inventar=
3. pierderi din deprecieri=
1. retrase din aport de 0ntreprin.-torul
individual=
4. v0ndute ca atare=
2. livrate la grup, unitate sau su!unit-ţi
?prin decont-ri interne@=
. ieşite prin donaţie=
8. pierderi din calamit-ţi=
C. transmise spre prelucrare sau 0n custodie
la terţi.
<videnţa materiilor prime se ţine la preţul de 0nregistrare presta!ilit. 5ntre preţul de
0nregistrare presta!ilit şi costul de acEi.iţie pot apare diferenţe 0n plus sau 0n minus.
Diferenţe de preţ 0n plus apar atunci c0nd costul de acEi.iţie este mai mare dec0t preţul
presta!ilit al materiilor prime, intrate 0n gestiune. Diferenţele de preţ 0n minus se determin- 0n
situaţia 0n care costul de acEi.iţie este mai mic dec0t preţul presta!ilit.
/entru deprecierea stocurilor de materii prime, de regul-, la sf0rşitul e6erciţiului
financiar, se constituie, suplimentea.-, diminuea.- sau anulea.- provi.ioane.
+aterialele repre.int- activele curente destinate fa!ric-rii produselor, prest-rii
serviciilor, necesit-ţilor comerciale, administrative ale 0ntreprinderii.
/entru generali.area informaţiei privind e6istenţa şi mişcarea materialelor 0nregistrate
0n !ilanţul 0ntreprinderii este destinat contul de activ 411=+ateriale=.
5n debitul contului 411 se reflect-8
• valoarea de procurare a materialelor procurate contra plat- sau 0ntr7un alt mod=
• consumurile aferente acEi.iţion-rii=
• costul efectiv al materialelor fa!ricate la 0ntreprindere=
• valoarea materialelor neutili.ate, returnate din secţiile de producţie şi alte su!divi.iuni
ale 0ntreprinderii=
28
• valoarea reali.a!il- net- a materialelor o!ţinute 0n urma preg-tirii activelor pe termen
lung pentru utili.area dup- destinaţie, reparaţiei şi cas-rii o!iectelor de mi:loace fi6e şi
o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-=
• valoarea de piaţ- a plusurilor de materiale constatate la inventariere.
5n creditul contului 411 se reflect-8
• valoarea materialelor consumate pentru necesit-ţile de producţie şi alte necesit-ţi ale
0ntreprinderii, 0n evaluarea sta!ilit- 0n politica de conta!ilitate a 0ntreprinderi=
• valoarea de !ilanţ a materialelor ieşite la v0n.area acestora, transmiterea 0n capitalul
statutar al altei 0ntreprinderi, transmiterea cu titlu gratuit, constatarea lipsurilor la
inventariere=
• diferenţa dintre valoarea de intrare a materialelor şi valoarea reali.a!il- net- a acestora.
"oldul contului 411 este debitor= repre.int- valoarea materialelor la finele perioadei de
gestiune şi se reflect- 0n capitolul 2 =Acti/e curente= din 2ilan,ul contabil.
5n >lanul de conturi pentru contul 411 s0nt prev-.ute urm-toarele su!conturi8
411.1 =+aterii rime &i materiale de ba0.=(
411.4 =Semifabricate cum.rate &i articole de comletare=(
411.5 =*ombu'tibil=(
411.6 =Ambala)e &i materiale entru ambalat=(
411.$ =>ie'e de 'c7imb=(
411.9 =Alte materiale=(
411.: =+ateriale tran'mi'e entru relucrare=(
411.? =+ateriale de con'truc,ie=(
411.@ =+ateriale cu de'tina,ie a-ricol.=.
<videnţa analitic- a materialelor se ţine pe locurile de p-strare, tipurile, sortimentele şi
dimensiunile acestora, precum şi pe alte direcţii prev-.ute 0n politica de conta!ilitate a
0ntreprinderii.
3aterialele care nu aparţin 0ntreprinderii date, dar care se afl- temporar 0n gestiunea
acesteia conform contractului cu proprietarul se reflect- 0n conturile e6tra!ilanţiere 0n evaluarea
prev-.ut- 0n contract.
(ntrarea materialelor la 0ntreprindere are loc 0n urma8
• primirii de la alte 0ntreprinderi şi persoane fi.ice=
• 0nregistr-rii la intr-ri re.ultate din operaţiunile efectuate 0n cadrul 0ntreprinderii.
2C
$a conta!ili.area şi impo.itarea operaţiunilor de intrare tre!uie s- se acorde atenţie
urm-toarelor aspecte8
5nregistarea materialelor se efectuea.- 0n !a.a documentelor :ustificative ?facturi fiscale,
facturi de e6pediţie, acte de acEi.iţie a m-rfurilor, !onuri de intr-ri, deconturi de avans cu
documente de decontare şi de plat- :ustificative etc.@ 0ntocmite 0n mod corespun.-tor.
3aterialele procurate contra plat- sau 0ntr7un alt mod se 0nregistrea.- 0n conturile
conta!ile la valoarea de intrare care este egal-8
• 0n ca.ul procur-rii contra plat- de la alte 0ntreprinderi şi persoane I cu valoarea de
cump-rare şi consumurile aferente procur-rii=
• 0n ca.ul primirii ca aport 0n capitalul statutar al 0ntreprinderii I cu valoare venal-
sta!ilit- 0n actele de constituire=
• 0n ca.ul fa!ric-rii la 0ntreprindere I cu costul efectiv care include consumurile directe de
materiale, consumurile directe privind retri!uirea muncii şi consumurile indirecte de
producţie.
$a intrarea materialelor se 0ntocmesc urm-toarele formule conta!ile8
1. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma reparaţiei
mi:loacelor fi6e utili.ate 0n procesul de creare şiMsau 0m!un-t-ţire a calit-ţilor iniţiale ale
activelor nemateriale8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 114 „Acti/e nemateriale în cur' de e#ecu,ie”.
2. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma preg-tirii
mi:loacelor fi6e ?inclusiv a reparaţiei@ pentru utili.are dup- destinaţie8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 141 „Acti/e materiale în cur' de e#ecu,ie”.
3. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma reparaţiei
o!iectelor de mi:loace fi6e şi efectu-rii investiţiilor capitale ulterioare8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 141 „Acti/e materiale în cur' de e#ecu,ie”.
1. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma preg-tirii
terenurilor utili.ate dup- destinaţie8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 144 „Terenuri”.
30
4. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma cas-rii
o!iectelor de mi:loace fi6e ?demontarea utila:ului, demolarea cl-dirilor şi construcţiilor
etc.@, 0n limita valorii pro!a!ile r-mase a unor astfel de o!iecte8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 145 „+i)loace fi#e”.
2. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma 0nsuşirii unor
tipuri noi de produse, reparaţiei !unurilor primite 0n arend- operaţional- ?leasing,
locaţiune@, efectu-rii lucr-rilor se.oniere şi altor consumuri atri!uite la cEeltuielile
anticipate pe termen lung şi curente8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 161 „*7eltuieli anticiate e termen lun-”( 'au
*redit contul 14$ „Re'ur'e naturale”.
. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma cas-rii o!iecte
de mic- valoare şi scurt- durat- 0n limita valorii pro!a!ile r-mase a acestora sta!ilit-
anterior8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”.
8. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!ţinute 0n urma reparaţiei
o!iectelor de mi:loace fi6e, consumurile c-reia au fost atri!uite la cEeltuielile perioadei
de gestiune curente8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 914 „Alte /enituri oera,ionale”.
C. 5nregistrarea deşeurilor recupera!ile ?la valoarea reali.a!il- net-@ primite din secţiile
activit-ţii de !a.-8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul ?11 „>roduc,ia de ba0.
10. 5nregistrarea materialelor ?la costul efectiv@ fa!ricate 0n secţiile activit-ţilor au6iliare8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul ?14 „Acti/it.,i au#iliare”
$a 0ntreprindere este foarte important s- se ţin- evidenţa operaţiunilor ce ţin de mişcarea
intern- a materialelor şi de returnare celor neutili.ate.
/rin mişcarea intern- a materialelor se presupune transmiterea acestora de la depo.it la
depo.it, precum şi 0ntre su!divi.iunile interne ale 0ntreprinderii care nu au un !ilanţ separat.
31
3işcarea intern- a materialelor se efectuea.- 0n evaluarea la care acestea sunt 0nregistrate 0n
conta!ilitate.
5n afar- de mişcarea intern- a materialelor, pot avea loc şi operaţiuni de returnare a
materialelor neutili.ate din secţiile activit-ţilor de !a.- şi au6iliare, precum şi din alte
su!divi.iuni structurale ale 0ntreprinderii. #eturnarea materialelor neutili.ate se efectuea.- 0n
evaluarea la care anterior a fost efectuat- eli!erarea acestora pentru necesit-ţile respective.
ConsumurileMcEeltuielile aferente mişc-rii interne şi return-rii materialelor neutili.ate se
0nregistrea.- 0n componenţa consumurilor indirecte de producţie ?0n contul 813@ sau cEeltuieli
generale şi administrative ?0n contul 13@.
$a mişcarea intern- şi returnarea materialelor neutili.ate se 0ntocmesc urm-toarele
formule conta!ile8
1. #eflectarea mişc-rii interne a materialelor ?de la depo.it la depo.it= 0ntre su!divi.iunile
interne ale 0ntreprinderii care nu au un !ilanţ separat@8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 411 „+ateriale”.
2. #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile activit-ţii operaţionale8
8ebit contul 411 „+ateriale”(
*redit contul 914 „Alte /enituri oera,ionale”.
3. #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile activit-ţii de investiţii8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 941 „Venituri din acti/itatea de in/e'ti,ii”.
1. #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile casate anterior la cEeltuielile
?pierderile@ e6cepţionale8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 945 „Venituri e#ce,ionale”.
4. #eturnarea materialelor eli!erate anterior 0n activitatea de !a.- a 0ntreprinderii pentru
fa!ricarea produselor, prestarea serviciilor şi e6ecutarea lucr-rilor8
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul ?11 „>roduc,ia de ba0.”.
2. #eturnarea materialelor eli!erate anterior 0n secţiile activit-ţilor au6iliare.
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul ?14 „Acti/it.,i au#iliare”.
. #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile generale de producţie8
8ebit contul 411 „+ateriale”
32
*redit contul ?15 „*on'umuri indirecte de roduc,ie”.
$a conta!ili.area operaţiunilor aferente eli!er-rii materialelor pentru fa!ricarea
produselor şi alte necesit-ţi ale 0ntreprinderii tre!uie s- se acorde atenţie urm-toarelor aspecte8
1. <li!erarea materialelor 0n producţie şi pentru alte necesit-ţi ale 0ntreprinderii se
efectuea.- 0n !a.a documentelor primare 0ntocmite 0n mod corespun.-tor ?fişe I limit-
de consum, comen.i, !onuri de consum I la eli!erarea 0n cadrul 0ntreprinderii= facturi de
e6pediţie I la eli!erarea c-tre su!divi.iunile amplasate teritorial 0n afara 0ntreprinderii@.
2. <li!erarea materialelor tre!uie efectuat- dup- greutate, volum şiMsau cantitate, adic- 0n
strict- concordanţ- cu normele sta!ilite de consum al acestora şi programul de
producţie.
3. $ista persoanelor care au dreptul s- solicite eli!erarea materialelor de la depo.it, precum
şi specimentele semn-turilor acestora tre!uie s- fie apro!ate prin ordinul conduc-torului
0ntreprinderii coordonat cu conta!ilul7şef.
1. Consumul efectiv de materiale 0n producţie sau pentru alte necesit-ţi ale 0ntreprinderii se
reflect- 0n creditul contului 411 0n corespondenţ- cu conturile de evidenţ- a activelor,
consumurilor şi cEeltuielilor.
9ormulele conta!ile pentru operaţiunile de transmitere a materialelor 0n producţie şi alte
0ntreprinderi8
1. <li!erarea materialelor pentru reparaţia o!iectelor de mi:loace fi6e transmise 0n arenda
operaţional- şi pentru alte necesit-ţi aferente activit-ţii de arend-8
8ebit contul ?11 „>roduc,ia de ba0.”
*redit contul 411 „+ateriale”.
2. <li!erarea materialelor 0n secţiile activit-ţilor au6iliare8
8ebit contul ?14 „Acti/it.,i au#iliare”
*redit contul 411 „+ateriale”.
3. <li!erarea materialelor pentru necesit-ţile gospod-reşti generale aferente contractelor de
construcţii8
8ebit contul ?16 „*on'umuri -enerale aferente contractelor de con'truc,ii”
*redit contul 411 „+ateriale”.
1. Casarea materialelor utili.ate la ieşirea mi:loacelor fi6e şi altor active pe termen lung8
8ebit contul :41 „*7eltuieli ale acti/it.,ii de in/e'ti,ii”
*redit contul 411 „+ateriale”.
4. Casarea materialelor utili.ate la prevenirea şi licEidarea consecinţelor evenimentelor
e6cepţionale8
33
8ebit contul :45 „>ierderi e#ce,ionale”
*redit contul 411 „+ateriale”.
5n afar- de ieşirile o!işnuite de materiale de la 0ntreprindere mai sunt şi alte ieşiri de
materiale conform evidenţei conta!ile a materialelor.
1ormule contabile entru oera,iuni ri/ind alte ie&iri de materiale:
1. #eflectarea valorii de !ilanţ a materialelor care urmea.- a fi v0ndute ca m-rfuri8
8ebit contul 41: „+.rfuri”
*redit contul 411 „+ateriale”.
2. #eflectarea valorii de !ilanţ a materialelor transmise altor 0ntreprinderi şi persoane ca
0mprumuturi pe termen scurt 0n natur-8
8ebit contul 451 „In/e'ti,ii e termen 'curt în .r,i nele-ate”
*redit contul 411 „+ateriale”.
3. #eflectarea sumei micşor-rii valorii materialelor intrate 0n anii precedenţi8
8ebit contul 551 „*orectarea re0ultatelor erioadelor recedente”
*redit contul 411 „+ateriale”.
1. #eflectarea diferenţei dintre valoarea de intrare a materialelor şi valoarea reali.a!il-
net- a acestora. 9ormula conta!il- se 0ntocmeşte la finele perioadei de gestiune 0n ca.ul
c0nd valoarea de intrare a soldului de materiale dep-şeşte valoarea reali.a!il- net- a
acestuia8
8ebit contul :16 „Alte c7eltuieli oera,ionale”
*redit contul 411 „+ateriale”.
4. Decontarea valorii de !ilanţ a materialelor transmise cu titlu gratuit altor 0ntreprinderi şi
persoane8
8ebit contul :44 „*7eltuieli ale acti/it.,ii financiare”
*redit contul 411 „+ateriale”.
2. Casarea materialelor distruse 0n urma accidentelor, incendiilor, calamit-ţilor naturale şi
altor evenimente e6cepţionale8
8ebit contul :45 „>ierderi e#ce,ionale”
*redit contul 411 „+ateriale”.
5n cursul perioadei de gestiune 2011 0n cadrul 0ntreprinderii, &'$()#()*#+ au avut
loc urm-toarele operaţiuni de 0nregistrare a materiilor prime şi materialelor8
1. $a data de 1C.02011 s7au 0nregistrat intr-ri de materiale 0n !a.a facturii fiscale 9G
042238 ?'ne6a 2@ de la ".#.$ >J#'B"')#*/#*3+, s7a procurat ciment 0n sum- de
3100.10 lei8
31
8ebit contul 411 „+ateriale” < 4?5@4!AA lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 4?5@4!AA lei
#eflect-m Ja6a pe &aloare 'd-ugat-8
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul” < $9:?.6A lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < $9:?.6A lei
'cEitarea a avut loc din contul de decontare8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 56A:A!AA lei
*redit contul 464 „*ont de decontare”
2. $a data de 0C.02.2011 s7au procurat materiale ?armatura@ 0n !a.a facturii fiscale 9G
02C4321 ?'ne6a @ de la ".#.$. >Constanta+, 0n sum- de 328202,C3 lei8
8ebit contul 411 „+ateriale” < 4:5?5$!:: lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul” < $6:9:!1$ lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 54?9A4!@5 lei
'cEitarea a avut loc din contul de decontare8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 54?9A4!@5 lei
*redit contul 464 „*ont de decontare” < 54?9A4!@5 lei.
3. $a data 21.04.2011 de la 0ntreprinderea ".#.$. >(3G*$D7/#(3+ 0n !a.a facturii 3O
3C14C30 ?'ne6a 8@ s7a procurat cEerestea tivit- 0n sum- de 4C114,00 lei8
8ebit 411 „+ateriale” < 6@494!$A lei
8ebit $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul” < @?$4!$A lei
*redit $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < $@11$!AA lei
'cEitarea a avut loc8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < $@11$!AA lei
*redit contul 464 „*ont de decontare” <$@11$!AA lei.
1. De la ".#.$. >#L$J<PC*3+ la data de 1.12.2011 0n !a.a facturii fiscale 9&
221114C ?'ne6a C@ s7au procurat materiale 0n sum- de 282C1,21 lei8
8ebit contul 411 „+ateriale” < $9@A@!9: lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul” < 115?1!@6 lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” <9?4@1!91 lei
'cEitarea s7a efectuat8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 9?4@1!91 lei
*redit contul 464 „*ont de decontare” < 9?4@1!91 lei
4. De la ".#.$. >"J(C*$LQ+ a fost procurat ciment pentru lucr-ri de constructie 0n !a.a
facturii fiscale 9& 13128 ?'ne6a 10@8
34
8ebit contul 411 „+ateriale” < 5:$91!66 lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul” < 949A!46 lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 5:$91!66 lei
'cEitarea s7a efectuat8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 5:$91!66 lei
*redit contul 464 „*ont de decontare” < 5:$91!66 lei
2. $a data de 0.11.2011 0n !a.a facturii 9& 11C1421 ?'ne6a 11@ de la >B(&<$' /$L"+
".#.$. s7au procurat materiale 0n sum- de 8CC10,00 lei8
8ebit contul 411 „+ateriale” < :6@$A!AA lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul” < 16@@A!AA lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < ?@@6A!AA lei
'cEitarea s7a efectuat din contul de decontare8
8ebit $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < ?@@6A!AA lei
*redit 464 „*ont de decontare” < ?@@6A!AA lei
Joate intr-rile de materii prime şi materiale sunt 0nregistrate 0n documentele primare şi
se ţine o evidenţ- strict- a acestora şi la sf0rşitul procesului de gestiune sunt fi6ate 0n
documentele centrali.atoare şi se efectuea.- d-ri de seam-.
(eşirea materialelor din activitatea economico7financiar- a 0ntreprinderii se conta!ili.ea.- 0n
dependenţ- de direcţiile de utili.are ce oca.ionea.- ieşirea acestora.
5n cursul perioadei de gestiune 2011 au avut loc urm-toarele operaţiuni de ieşire a
materiilor prime şi materialelor8
1. $a data de 14.0C.2011 0n !a.a facturii 9& 132201 ?'ne6a 12@ pentru >9#()*7
/#*DL"+ ".#.$. s7au vindut materiale 0n sum- de 4380,00 lei8
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 66?5!55 lei
*redit 411! +ateriale” - 66?5!55 lei
• 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - $5?A!AA lei
*redit $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -?@9!9: lei
*redit 914 „Alte /enituri oera,ionale=- 66?5!55 lei
• "tingerea creanţei aferente reali.-rii materialelor
8ebit 464 „*onturi curente în /alut. na,ional.= $5?A!AA lei
32
*redit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= $5?A!AA lei
2. $a data de 11.0.2011 s7au vindut la ".#.$., J<PB*<B)(B<<#(B) )#L/HH materiale
in suma de 2240,00 lei ?'ne6a 13@
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 49$A!AA lei
*redit 411! +ateriale” - 49$A!AA lei
• 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 49$A!AA lei
*redit $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -661.9: lei
*redit 914 „Alte /enituri oera,ionale=- 44A?!55 lei
• "tingerea creanţei aferente reali.-rii materialelor
8ebit 464 „*onturi curente în /alut. na,ional.= 49$A!AA lei
*redit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= 49$A!AA lei
3. ".#.$. ,,<Q9'CJ*#7)#L/HH a procurat materiale de la ".#.$. ,,&'$(#()*#HH la data de
01.0.2011 conform facturii nr. 9&284431 in suma de 18182.20 lei ?'ne6a 11@
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 1?6?9!4A lei
*redit 411 !! +ateriale” - 1?6?9!4A lei
• 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 1?6?9!14 lei
*redit $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -5A?1!A4 lei
*redit 914 „Alte /enituri oera,ionale=- 1$6A$!1A lei
• "tingerea creanţei aferente reali.-rii materialelor
8ebit 464 „*onturi curente în /alut. na,ional.= 1?6?9!14 lei
*redit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= 1?6?9!14 lei
1. $a data de 11.0.2011 s7au vindut la ".#.$., Q*#*J<$HH materiale in suma de 220128,4
lei conform facturii nr. 9&2411210. ?'ne6a 11@
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 44A69?!:$ lei
3
*redit 411! +ateriale” - 44A69?!:$ lei
• 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+ ?'ne6a@
8ebit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 44A69?.:$ lei
*redit $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -59:66!:@ lei
*redit 914 „Alte /enituri oera,ionale=- 1?5:45!@9 lei
"tingerea creanţei aferente reali.-rii materialelor
8ebit 464 „*onturi curente în /alut. na,ional.= 44A69?.:$ lei
*redit 441 „*rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= 44A69?.:$ lei
4. Consumul de materiale pentru fa!ricarea productiei de !a.-. <6emplu la fa!ricarea
fortanului ".#.$., &'$()#()*#+ foloseste cimentul ?'ne6a 2@
8ebit ?11B:11 „>roduc,ia de ba0.= - 4?5@4!AA lei
*redit 411! +ateriale” - 4?5@4!AA lei
Conform politicii de conta!ilitate a 0ntreprinderii ".#.$. >&'$()#()*#+ si a regulilor sta!ilite
de c-tre administratorul unit-ţii alte ieşiri cum ar fi consumul in secţiile au6iliare etc. Bu se
0nregistrea.-.

4,4, C'(ta$&l&tatea '$&ectel'r de m&c) 9al'are .& 0curt) durat) .& u%ur&& ace0t'ra,
5n activitatea economic- şi administrativ- a 0ntreprinderilor se folosesc diferite mi:loace
care prin specificul utilit-ţii şi circulaţiei valorii lor nu 0ntrunesc cele dou- condiţii ce
caracteri.ea.- mi:loacele fi6e, fiind mi:loace cu o valoare unitar- nu mai mare dec0t limita
sta!ilit- pentru mi:loacele fi6e sau cu o durat- de funcţionare util- nu mai mare de un an.
'ceste o!iecte de regul-, nu se consum- 0ntr7un singur ciclu de e6ploatare, ci 0şi transfer-
valoarea lor 0n mai multe cicluri, pe m-sura 0ntre!uinţ-rii lor, 0n cEeltuielile activit-ţilor su!
form- de u.ur- calculat- 0n proporţie de 100N din valoarea acestora, diminuat- cu valoarea
r-mas- pro!a!il-. <6cepţie fac o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat-, a c-ror valoare unitar-
nu dep-şeşte R din limita sta!ilit-. 5n conformitate cu "tandardul Baţional de Conta!ilitate 2
>"tocurile de m-rfuri şi materiale+, acestea se trec la cEeltuieli sau consumuri pe m-sura d-rii lor
0n folosinţ-.
38
Obiectele de mic. /aloare &i 'curt. durat. s0nt activele valoarea unitar- a c-rora este mai
mic- dec0t limita sta!ilit- de legislaţie ?0ncep0nd cu 1 ianuarie 2012 limita valorii unitare a
o!iecte de mic- valoare şi scurt- durat- constituie 2000 lei, art. 22 alin.2 I Codul 9iscal. /0n- la
1 ianuarie 2012 aceast- limit- a constituit 3000 lei@, indiferent de durata de serviciu mai mic- de
un an, indiferent de valoarea unitar- ?paragraful 34 din ".B.C. 2@.
5n componenţa o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se includ8
• instrumentele şi dispo.itivele cu destinaţie general- şi special-=
• utila:ul de scEim!=
• am!ala:ul teEnologic=
• inventarul de producţie şi gospod-resc=
• 0m!r-c-mintea şi 0nc-lţ-mintea special-, dispo.itivele de protecţie=
• construcţiile şi dispo.itivele provi.orii=
• alte o!iecte ?vesela, inventarul sportiv şi turistic etc.@.
5n ceea ce priveşte su!sistemul documentelor primare utili.ate, acesta cuprinde
documentele de intrare şi de ieşire similare celorlalte stocuri ?factura fiscal-, factura de e6pediţie,
actul de acEi.iţie@ şi 0n plus se mai utili.ea.- fişa o!iectelor de inventar 0n folosinţ-, 0n care se
ţine evidenţa cantitativ- a o!iectelor de inventar folosite, precum şi a persoanelor care le
gestionea.-. <videnţa analitic- a o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se ţine pe grupe
omogene, pe tipuri şi pe gestionari.
Conta!ilitatea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- presupune re.olvarea a dou-
pro!leme principale8
1. Lrm-rirea e6istenţei şi mişc-rii o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- de la intrarea
lor 0n patrimoniu şi p0n- la scoaterea lor din folosinţ-=
2. Calculul şi 0nregistrarea u.urii o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-, 0n conformitate
cu prevederile politicii de conta!ilitate a 0ntreprinderii.
/entru generali.area informaţiei privind e6istenţa şi mişcarea o!iectelor de mic- valoare
şi scurt- durat-, precum şi u.urii acestora s0nt destinate8
• contul de activ 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
• contul de pasiv 416 „C0ura obiectelor de mic. /aloare &i 'curt. durat.”.
5n contul 213 se conta!ili.ea.- o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat- aflate 0n stocuri şi 0n
e6ploatare, precum şi construcţiile provi.orii ?neprev-.ute 0n lista de titluri@ edificate de
0ntreprindere.
3C
1. *ontul 415 >*!iecte de mic- valoare şi scurt- durat-+ se de!itea.- cu valoarea o!iectelor
intrate şi se creditea.- cu suma trecut- la cEeltuieli a valorii u.ura!ile, precum şi cu
valoarea !unurilor materiale utili.a!ile o!ţinute din licEidarea o!iectelor=
2. *ontul 416 >L.ura o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-+ se creditea.- cu valoarea
u.ura!il- a o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- inclus- 0n cEeltueli sau consumuri
0n momentul d-rii lor 0n folosinţ- şi se de!itea.- cu suma u.urii calculate decontat-
aferent- o!iectelor scoase din folosinţ-.
"oldul contului 213 este de!itor şi repre.int- valoarea ?costul@ o!iectelor de mic- valoare şi
scurt- durat- la finele perioadei de gestiune şi se reflect- 0n capitolul 2 >'ctive curente+ din
Gilanţul conta!il.
5n planul de conturi pentru contul 213 s0nt prev-.ute urm-toarele su!conturi8
• 213.1 >*!iecte de mic- valoare şi scurt- durat- 0n stoc+=
• 213.2 >*!iecte de mic- valoare şi scurt- durat- 0n e6ploatare+=
• 213.3 >Construcţii provi.orii ?neprev-.ute 0n lista de titluri@+,
(ar pentru contul 211 I urm-toarele conturi8
• 211.1 >L.ura o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-+=
• 211.2 >L.ura construcţiilor provi.orii ?neprev-.ute 0n lista de titluri@+.
5n cursul perioadei de gestiune o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat- se 0nregistrea.-
0n conta!ilitate, 0n !a.a facturilor fiscale, facturilor de e6pediţie, actelor de acEi.iţie, !onurilor de
intrare. (ntrarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- la 0ntreprindere are loc 0n urma8
1. /rocurarea contra plat- de la alte 0ntreprinderi şi persoane=
2. /rimirii su! form- de aport 0n capitalul statutar=
3. /rimirii cu titlu gratuit=
1. Cas-rii o!iectelor de mi:loace fi6e=
4. 9a!ric-rii 0n secţiile activit-ţilor de !a.- şi au6iliare ale 0ntreprinderii=
2. 'ltor operaţiuni ?ram!ursarea 0mprumuturilor acordate anterior 0n natur-= ma:orarea
valorii o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-@ intrate 0n anii precedenţi= reflectarea
lipsurilor constatate la inventariere etc.@.
*!iectele de mic- valoare şi scurt- durat- se 0nregistrea.- 0n conturile conta!ile la
valoarea de intrare care include valoarea de cump-rare ?contractual-@ şi consumurile aferente
procur-rii ?transportarea, 0nc-rcarea, desc-rcarea, pl-ţile de comision, asigurarea etc.@.
10
$a intrarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se 0ntocmesc urm-toarele formule
conta!ile8
C
1. Dac- 0ntreprinderea procur- o!iecte de mic- valoare şi scurt- durat- de la furni.ori8
• cu plata ulterioar- a valorii acestora=
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale”
• cu plata imediat- a contravalorii acestora=
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 461 „*a'a”
*redit contul 464 „*ont de decontare”
*redit contul 465 „*ont /alutar”
*redit contul 466 „*onturi 'eciale la b.nci”
2. /rin intermediul titularilor de avans8
• 0n ca.ul eli!er-rii avansului=
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 44: „*rean,e e termen 'curt ale er'onalului”
• f-r- eli!erarea avansului=
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul $54 „8atorii fa,. de er'onal ri/ind alte oera,ii”
3. 5nregistrarea o!iecte de mic- valoare şi scurt- durat- ?la valoarea contractual-@ primite
conform contractului de 0mprumut pe termen lung ?termen scurt@ 0n natur-8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 615 „Dmrumut e termen lun-”
*redit contul $15 „Dmrumut e termen 'curt”
1. #eflectarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- primite cu titlu gratuit8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 944 „Venituri din acti/itatea financiar.”
4. 5n ca.ul constat-rii plusurilor 0n urma inventarierii o!iectelor de mic- valoare şi scurt-
durat-, acestea se 0nregistrea.- 0n felul urm-tor8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 914 „Alte /enituri oera,ionale”
C
>Corespondenţa conturilor conta!ile+ M Bederiţa '. CE. >Gi!lioteca conta!ilului+ I ane6- la revista >Conta!ilitate
şi audit+, 200 p. 230
11
2. 5nregistrarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- ?la costul efectiv@ fa!ricate 0n
secţiile activit-ţii de !a.-8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul ?11 „Acti/it.,i de ba0.”
. 5nregistrarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- ?la costul efectiv@ fa!ricate 0n
secţiile activit-ţilor au6iliare8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul ?14 „Acti/it.,i au#iliare”
8. #eflectarea valorii de !ilanţ a produselor ?m-rfurilor@ care urmea.- a fi utli.ate 0n
calitate de o!iecte de mic- valoare şi scurt- durat-8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 419 „>rodu'e”
*redit contul 41: „+.rfuri”
C. 5nregistrarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- ?la valoarea pev-.ut- 0n actele
de constituire@ primite de la fondatori ca aport la capitalul statutar al 0ntreprinderii la
0nfiinţarea acesteia8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 515 „*aital ne/.r'at”
(eşirea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se conta!ili.ea.- astfel8
• &aloarea o!iectelor cu preţul unitar nu mai mare de 1400 lei date 0n folosinţ-8
8ebit contul ?15 „*on'umuri indirecte de roduc,ie” 'au
8ebit contul :14 „*7eltuieli comerciale”
8ebit contul ?14 „Acti/e nemateriale în cur' de e#ecu,ie”
*redit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
• &aloarea o!iectelor cu preţ unitar mai mare de 1400 lei8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.” 'ubcontul 415.4 „Obiecte
de mic. /aloare &i 'curt. durat. în e#loatare”.
*redit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.” 'ubcontul 415.4 „Obiecte
de mic. /aloare &i 'curt. durat. în 'toc”.
• &aloarea o!iectelor constatate lips- cu oca.ia inventarierii sau v0ndute8
8ebit contul :16 „Alte c7eltuieli oera,ionale”
*redit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
• &aloarea materialelor primite din licEidarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-8
12
8ebit contul 411 „+ateriale”
*redit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”.
Dup- cum s7a menţionat anterior, pentru o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat- cu o
valoare unitar- mai mare de 1400 lei, se calculea.- u.ura. 'cesta se reflect- 0n conta!ilitate cu
a:utorul contului 211 >L.ura o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-+.
L.ura calculat- aferent- o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- date 0n folosinţ- se
trec la consumuri, cEeltuieli sau la valoarea activelor la care acestea sunt utili.ate, 0ntocmindu7se
urm-toarele formule conta!ile8
8ebit contul ?15 „*on'umuri indirecte de roduc,ie”
8ebit contul :14 „*7eltuieli comerciale”
8ebit contul :15 „*7eltuieli -enerale &i admini'trati/e”
8ebit contul 141 „Acti/e materiale în cur' de e#ecu,ie”
8ebit contul 161 „*7eltuieli anticiate e termen lun-”
8ebit contul 4$1 „*7eltuieli anticiate curente”
*redit contul 416 „C0ura obiectelor de mic. /aloare &i 'curt. durat.”.
/e m-sura scoaterii din funcţiune a o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se
procedea.- la casarea u.urii calculate aferente acestor o!iecte, efectu0ndu7se 0nregistrarea
conta!il-8
8ebit contul 416 „C0ura obiectelor de mic. /aloare &i 'curt. durat.”
*redit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”.
<videnţa analitic- a u.urii o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se ţine pe grupe sau
o!iecte distincte şi pe perioade. <ste de menţionat c-, dac- valoarea r-mas- a o!iectelor de mic-
valoare şi scurt- durat- determinat- 0n preala!il este mai mare dec0t valoarea materialelor sau
deşeurilor o!ţinute la scoaterea din folosinţ- a o!iectelor, difenţa 0n cau.- se 0nregistrea.- prin
formula8
8ebit contul :16 „Alte c7eltuieli oera,ionale”
*redit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.”.
Documentele centrali.atoare 0n care se prelucrea.- datele din documentele primare
referitoare la mişcarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- cuprind8
1. #egistrul pentru conturile 213 >*!iecte de mic- valoare şi scurt- durat-+ şi 211 >L.ura
o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-+=
2. Galanţa de verificare=
3. Cartea mare.
13
5n Gilanţul conta!il valoarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat-, diminuat- cu valoarea
u.urii calculat-, se reflect- pe postul >*!iecte de mic- valoare şi scurt- durat-+, r0ndul 210.
5n !a.a d-rii de seam- referitor la intrarea o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- s7
au 0ntocmit urm-toarele formule conta!ile8
1. $a 14.01.2011 de la ".#.$. >3ultistar+ conform facturii nr. AG041110 ?'ne6a12@ au
fost procurate o!iecte de mic- valoare şi scurt- durat- 0n valoare de 1320,00 lei8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.” < 154A!AA lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul” -44A!AA lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 154A!AA lei
'cEitarea a avut loc din contul de decontare8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 154A!AA lei
*redit contul 464 „*ont de decontare” < 154A!AA lei
2. De la >('C*G+ ".#.$. 0n !a.a facturii fiscale 9& 2131C3 ?'ne6a 1@ sau procurat
o!iecte de mic- valoare şi scurt- durat-@ la data de 22.01.2011 0n sum- de 2413,24 lei8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.” < 4$15!4$ lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul”-61?!@1 lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 4$15!4$ lei
'cEitarea s7a efectuat8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 4$15!4$ lei
*redit contul 464 „*ont de decontare” < 4$15!4$ lei
3. $a data de 01.10.2011 0n !a.a facturii fiscale 9L 032322 ?'ne6a 18@ s7au procurat
o!iecte de mic- valoare i scurt- durat- ?fa6@ 0n sum- de ș 2C28,00 lei8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.” < 4@4?!AA lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul”-6??!AA lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 4@4?!AA lei
'cEitarea s7a efectuat8
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 4@4?!AA lei
*erdit contul 464 „*ont de decontare” < 4@4?!AA lei.
1. $a data de 02.02.2011 0n !a.a facturii fiscale 9G 0280131 ?'ne6a 1C@ de la ".#.$.
>#adop7*pt+ au fost procurate recEi.ite de !irou 0n sum- de 3C1,C1 lei8
8ebit contul 415 „Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.” < 5@6!@1 lei
8ebit contul $56 „8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul”-9$!?5 lei
*redit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 5@6!@1 lei
'cEitarea s7a efectuat8
11
8ebit contul $41 „8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale” < 5@6!@1 lei
*erdit contul 464 „*ont de decontare” < 5@6!@1 lei.
/entru a conclu.iona se poate spune c- la 0ntreprinderea ".#.$. >&aligrigor+ o!iectele de
mic- valoare şi scurt- durat- dup- ce au fost procurate o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat-,
s7au 0nregistrat 0n documentele primare de evidenţ- conta!il-, apoi sunt reparti.ate muncitorilor.
Cu toate c- o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat- nu particip- la procesul de producţie,
acestea sunt indispensa!ile pentru munca anga:aţilor.

4,I Cre%e(tarea 0t'cur&l'r de m)r1ur& .& mater&ale 8( ra#'artele 1&(a(c&are,
#apoartele financiare ca instrumente sinteti.atoare ale situaţiei financiare a
0ntreprinderilor repre.int- una din primele surse de informaţii sigure nu numai pentru
investitori, ci şi pentru o serie de alţi utili.atori, cum sunt8 salariaţii, 0mprumut-torii, furni.orii
şi alţi creditori, clienţii, guvernul şi diverşii lui repre.entanţi, precum şi pu!licul.
"tocurile tre!uie s- fie clasificate 0n !ilanţ sau 0nregistrate 0n notele7ane6e la rapoartele
financiare 0ntr7un mod care s- ai!- leg-tur- cu activitatea 0ntreprinderii şi s- indice valorile
incluse 0n fiecare din categoriile principale ale stocurilor. 5n acest conte6t este de remarcat c-
stocurile de m-rfuri şi materiale e6istente 0n 0ntreprindere se reflect- 0n rapoartele financiare.
Conform paragrafului 38 din "tandardul Baţional de Conta!ilitate 2, 0n rapoartele
financiare tre!uie s- fie pre.entate8
• metodele de evaluare a stocurilor de m-rfuri şi materiale adoptate. *rice modificare
0ntr7o metod- de conta!ilitate sau de evaluare tre!uie menţionat- şi fundamentat-=
• valoarea de !ilanţ a stocurilor de m-rfuri şi materiale, valoarea de !ilanţ pe grupe de
clasificare acceptate de 0ntreprindere, precum şi valoarea r-mas- a o!iectelor de mic-
valoare şi scurt- durat-=
• valoarea de !ilanţ a stocurilor de m-rfuri şi materiale evaluate la valoarea reali.a!il-
net-=
• costul v0n.-rilor stocurilor de m-rfuri şi materiale constatat drept cEeltuial- 0n perioada
de gestiune=
• suma oric-rei ma:or-ri a valorii reali.a!ile nete a stocurilor de m-rfuri şi materiale 0n
limitele costului acestora, decontat- anterior ca pierderi re.ultate din evaluarea acestora
la valoarea reali.a!il- net-, care se constat- ca venit 0n perioada de gestiune respectiv-=
14
• circumstanţele sau evenimentele activit-ţii economice care au condus la ma:orarea
valorii reali.a!ile nete a stocurilor de m-rfuri şi materiale 0n limitele costului acestora=
• valoarea de !ilanţ a stocurilor de m-rfuri şi materiale ipotecate cu titlu de garanţie a
datoriilor.
<ste de menţionat c- 0n !ilanţ nu pot ap-rea dec0t posturile aferente conturilor din clasa 2 de
stocuri, care repre.int- stocuri la costul efectiv, 0n ca.ul c0nd acesta este egal cu valoarea
reali.a!il- net- sau inferior acesteia şi, invers, la valoarea reali.a!il- net-, atunci c0nd aceasta
este mai mic- dec0t costul efectiv.
$a intrarea 0n gestiune a stocurilor de m-rfuri şi materiale, acestea se evaluea.- şi se
0nregistrea.- la valoarea de intrare denumit- cost istoric sau cost de producţie ce cuprinde
consumurile directe de materiale, deasemenea evaluarea la ieşire I evaluare curent-, iar la data
0ntocmirii rapoartelor financiare I evaluare de !ilanţ.
(ntrarea materialelor şi materiilor prime are loc la 0ntreprinderea ".#.$. >&aligrigor+
prin procur-ri 0n !a.a facturilor fiscale. (ar darea acestora 0n e6ploatare 0n !a.a !onurilor de
primire Ipredare, !onurilor de consum.
9actorul principal la ţinerea conta!ilit-ţii stocurilor de m-rfuri şi materiale şi 0n special
al materiilor prime şi a produselor finite o repre.int- concordanţa dintre secţiile de 0m!uteliere,
depo.ite şi conta!ilitate. Seful depo.itului al 0ntreprinderii ".#.$. >&aligrigor+ este o persoan-
cu r-spundere material-, purtat- de persoana aflat- 0n serviciul dat. 5n timpul sta!ilit de
conducerea 0ntreprinderii persoana respectiv- este o!ligat- s- pre.inte 0n conta!ilitate d-rile de
seam- privind circulaţia produselor finite. "ecţia 0m!uteliere pre.int- 0n conta!ilitate lunar un
#aport despre circulaţia materialelor şi materiilor prime 0n aceast- secţie, acesta conţine stocul
la 0nceputul perioadei şi stocul la sf0rşitul perioadei.
'cest raport poate s- mai conţin- şi informaţia cu privire la cantitatea de sticle trimise 0n
secţia de la!orator pentru controlul calit-ţii. De asemenea şeful secţiei 0ntocmeşte lunar o dare
de seam- cu privire la calculul pierderilor ma6ime admisi!ile ?'ne6a 12, 13@, 0n dependenţ- de
secţii, care se efectuea.- 0n !a.a unei instrucţiuni 0n domeniul vinificaţiei, care reflect-
pierderile din secţia de produse finite, secţia de cupa:are precum şi pe fa.e de producţie8
0ncleiatul m-rcilor de acci.= oformarea sticlelor= am!alarea lor etc.
$a sf0rşitul lunii se 0ntocmeşte registrul !onurilor de primire I predare a materialelor
care conţine data 0ntocmirii, num-rul documentului ?'ne6a 14@. Joate operaţiunile sunt
reflectate 0n #egistrul operaţiilor pe fiece cont şi secţie aparte, ţin0nd cont de operaţiunile
12
efectuate şi conţin0nd denumirea documentului, num-rul 0n !a.a c-ruia a fost efectuat- operaţia
respectiv-.
5n #aportul privind re.ultatele financiare 0n postul >&enituri din v0n.-ri+ ?r0ndul 010@
?'ne6a 4@ se reflect- valoarea stocurilor de produse finite e6pediate, lucr-rilor e6ecutate,
serviciilor prestate la preţuri de livrare f-r- J&' şi acci.e. 5n postul >Costul v0n.-rilor+ ?r0ndul
020@ ?'ne6a 4@ se reflect- costul stocurilor de produse finite v0ndute, serviciilor prestate,
reflectat 0n de!itul contului 11 >Costul v0n.-rilor+.
* importanţ- primordial- pentru reflectarea 0n rapoartele financiare a costului v0n.-rilor
o are respectarea principiului speciali.-rii e6erciţiului, potrivit c-ruia resursele consumate se
reflect- 0n componenţa costului v0n.-rilor 0n perioada 0n care a avut loc livrarea, la fa!ricarea
c-rora acestea au fost consumate.
#aportul financiar şi ane6ele la acesta deseori nu pot cuprinde toat- informaţia necesar-
utili.atorilor pentru luarea deci.iilor economice. De aceea, 0n Bota e6plicativ- la raportul
financiar anual al 0ntreprinderii, de o!icei, se efectuea.- o anali.- şi descifrarea datelor,
conţinute 0n rapoartele financiare 0n conformitate cu "tandardele Baţionale de Conta!ilitate şi
include informaţii suplimentare, care cuprind şi pre.int- indicatorii financiari de !a.-, situaţia
financiar- a 0ntreprinderii şi anali.a influienţei diverşilor factori asupra modific-rii acesteia.
4,6, I(9e(tar&erea mater&alel'r .& re1lectarea re%ultatel'r &(9e(tar&ere 8( c'(ta$&l&tate
Conform prevederilor !e2ulame(tulu& #r&9&(d &(9e(tar&erea7 apro!at prin ordinul
3inisterului 9inanţelor al #epu!licii 3oldova nr.2 din 28.01.2001, inventarierea repre.int- 7 un
ansam!lu de operaţiuni prin care se constat- e6istenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, 0n
e6presie cantitativ7valoric- sau numai valoric-, dup- ca., 0n patrimoniul sau gestiunea 0ntreprinderii
la data efectu-rii acestora. ?art. 11 din #egulamentul privind inventarierea@.
(ar sarcina de !a.- a controalelor şi inventarierilor o constituie efectuarea controlului asupra
integrit-ţii !unurilor.
/entru efectuarea nemi:locit- a inventarierii patrimoniului se formea.- o comisie de
inventariere prin ordinul de inventariere ?ane6a 20@ constituit- din8
7 Seful comisiei=
7 3em!rii comisiei, ?art.30 din #egulamentul privind inventarierea@.
1
'stfel, conform #egulamentului privind inventarierea ?art.21@ materialele, care se afl- 0n
e6ploatare, se inventaria.- la locul afl-rii lor şi se trec 0n liste separate, pe fiecare denumire
separate.
3-rfurile şi materialele, intrate 0n gestiune 0n timpul efectu-rii inventarierii, se primesc de
gestionari 0n pre.enţa mem!rilor comisiei de inventariere. 'ceste stocuri de m-rfuri şi materiale se
trec 0ntr7o list- de inventariere separat-. 5n list- se indic- data primirii acestora, de la cine au fost
primite, data şi num-rul documentului de intrare, denumirea, cantitatea, preţul şi valoarea. Jotodat-,
pe documentul de intrare, dup- semn-tura preşedintelui comisiei de inventariere, se face menţiunea
T/rimite 0n timpul inventarieriiT. ?art.42 din #egulamentul privind inventarierea@.
(nventarierea se efectuea.- prin metoda e@am&()r&& 1&ec)ru& '$&ect,
#e.ultatele inventarierii se sta!ilesc prin compararea datelor constatate efectiv şi 0nscrise 0n
listele de inventariere ?ane6a 21@ cu cele din evidenţa analitic- ?fişele de maga.ie@ şi conta!ilitate,
?art. 104 din #egulamentul privind inventarierea@.
'stfel, diferenţele depistate la inventariere se reglementea.- 0n felul urm-tor8 plusurile de
!unuri şi diferenţele valorice 0n urma compens-rii lipsurilor cu plusuri se 0nregistrea.- la ma:orarea
veniturilor. 5ntreprinderea cercetat- 0n urma efectu-rii inventarierii materialelor nu a depistat
divergenţe, iat- de ce vom utili.a date convenţionale la 0ntocmirea formulelor conta!ile
#eflectarea valorii de piaţ-8
a@ plusurilor de materiale constatate la inventariere ?0ntreprinderea data nu a 0ntFlnit aşa
situaţii@8
8ebit contul 411 „+ateriale=
*redit contul 914 „Alte /enituri oera,ionaleT
#eflectarea valorii de piaţ- a lipsurilor de materiale constatate la inventariere8
G@ lipsurile de !unuri se trec la cEeltuielile perioadei=
8ebit contul :16 „Alte c7eltuieli oera,ionale=
*redit contul 411 „+ateriale=
C@ lipsurile de !unuri care dep-şesc normele perisa!ilit-ţii naturale, precum şi
pre:udiciile legate de deteriorarea lor, se 0ncasea.- de la persoanele vinovate, 0n m-rimea sta!ilit-
de legislaţia 0n vigoare=
18
D@ 0n ca.ul c0nd nu sunt sta!ilite persoanele vinovate, pierderile legate de deteriorarea
!unurilor sau lipsurile care dep-şesc normele perisa!ilit-ţii naturale se trec la cEeltuielile perioadei,
?art. 10 din #egulamentul privind inventarierea@.
Conform art. 111, #e.ultatele inventarierii se 0nscriu de comisia de inventariere 0ntr7un
proces7ver!al, dup- confirmarea de c-tre conta!ilitate a soldurilor scriptice. ?ane6a 22@
Conform art. 114, /rocesul7ver!al privind re.ultatele inventarierii conţine urm-toarele
elemente8
U data 0ntocmirii= numele şi prenumele mem!rilor comisiei de inventariere, num-rul şi data
deci.iei ?ordinului@ de instituire a comisiei de inventariere, gestiunea inventariat-, data 0nceperii şi
termin-rii operaţiunii de inventariere=
U re.ultatele inventarierii=
U conclu.iile şi propunerile comisiei privind cau.ele plusurilor şi minusurilor constatate şi
persoanele vinovate, precum şi m-surile luate ?propuse@ 0n leg-tur- cu acestea=
U propunerile privind scoaterea din u. a o!iectelor de inventar şi declasarea ?trecerea dintr7o
categorie 0n alta@ sau casarea unor !unuri=
U constat-rile privind p-strarea, depo.itarea, conservarea, asigurarea integrit-ţii !unurilor din
gestiune=
U alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
/ropunerile cuprinse 0n procesul7ver!al ?procesele7ver!ale@ al comisiei de inventariere se
pre.int-, 0n termen de 3 .ile de la data 0ncEeierii operaţiunilor de inventariere, dup- ca., pe gestiuni
aparte, conduc-torului 0ntreprinderii. 'cesta, cu avi.ul serviciului conta!il şi şefului serviciului
:uridic, decide, 0n termen de cel mult 4 .ile, asupra soluţion-rii propunerilor 0naintate, ?art. l12 din
#egulamentul privind inventarierea@.
#e.ultatele inventarierii vor fi 0nregistrate 0n evidenţa teEnico7operativ-, c0t şi 0n
conta!ilitate, 0n termen de cel mult 4 .ile de la data lu-rii deci.iei privind re.ultatele inventarierii.
Diferenţele depistate la inventariere se reglementea.- 0n felul urm-tor8
'@ plusurile de !unuri şi diferenţele valorice 0n urma compens-rii lipsurilor cu plusuri se
0nregistrea.- la ma:orarea veniturilor=
G@ lipsurile de !unuri se trec la cEeltuielile perioadei=
1C
C@ lipsurile de !unuri care dep-şesc normele perisa!ilit-ţii naturale, precum şi pre:udiciile
legate de deteriorarea lor, se 0ncasea.- de la persoanele vinovate, 0n m-rimea sta!ilit- de
legislaţia 0n vigoare=
D@ 0n ca.ul c0nd nu s0nt sta!ilite persoanele vinovate, pierderile legate de deteriorarea
!unurilor sau lipsurile care dep-şesc normele perisa!ilit-ţii naturale se trec la cEeltuielile
perioadei.
5n ca.urile 0n care lipsurile din gestiune nu s0nt recunoscute infracţiuni, la sta!ilirea valorii
de!itului se ia 0n consideraţie posi!ilitatea compens-rii lipsurilor cu eventualele plusuri
constatate, dac- s0nt 0ndeplinite urm-toarele condiţii8
7 <6istenţa riscului de confu.ie 0ntre sorturile aceluiaşi !un material, din cau.a asem-n-rii
0n ceea ce priveşte aspectul e6terior8 culoarea, desenul, modelul, dimensiunile, am!ala:ul sau alte
elemente. $istele cu sorturile de produse, m-rfuri, am!ala:e şi alte !unuri care 0ntrunesc
condiţiile de compensare datorit- riscului de confu.ie se apro!- anual la propunerea comisiei de
c-tre administratori şi se 0nregistrea.- 0n politica de conta!ilitate a 0ntreprinderii=
7 Diferenţele constatate 0n plus sau lips- tre!uie s- se refere la aceeaşi perioad- de gestiune,
aceeaşi gestiune şi acelaşi gestionar=
7 $ipsurile constatate cu oca.ia inventarierii nu tre!uie s- provin- ca sustragere sau
degradare a !unurilor respective din vina persoanelor responsa!ile de gestionarea lor.
/entru efectuarea compens-rilor persoanele responsa!ile pre.int- e6plicaţii detaliate.
Comisia de inventariere pre.int- propuneri privind posi!ilitatea efectu-rii compens-rii.
Pot-r0rea definitiv- o decide conduc-torul 0ntreprinderii care, dup- studierea minuţioas- a
tuturor materialelor pre.entate, ia deci.ia respectiv-.
Compensarea resortului se face pentru cantit-ţi egale 0ntre plusurile şi lipsurile constatate la
sorturile supuse compens-rii.
5n ca.ul c0nd cantit-ţile sorturilor supuse compens-rii, la care s7au constatat plusuri, s0nt
mai mari dec0t cantit-ţile sortimentelor admise la compensare la care s7au constatat lipsuri, se va
proceda la sta!ilirea egalit-ţii cantitative prin e6cluderea din calcul a diferenţei 0n plus. 'ceast-
e6cludere se face 0ncep0nd cu sorturile care au cele mai sc-.ute preţuri unitare, 0n ordine
cresc0nd-=
5n ca.ul c0nd cantit-ţile sorturilor supuse compens-rii, la care s7au constatat lipsuri, s0nt
mai mari dec0t cantit-ţile sorturilor admise la compensare, la care s7au constatat plusuri, se va
40
proceda la sta!ilirea egalit-ţii cantitative prin e6cluderea din calcul a cantit-ţii care dep-şeşte
totalul cantitativ al plusurilor, 0ncep0nd cu sorturile care au cele mai sc-.ute preţuri unitare, 0n
ordine cresc0nd-.
5n nota e6plicativ- la rapoartele financiare se de.v-luie urm-toarele informaţii cu privire
la8
'@ confirmarea datelor reflectate 0n rapoartele financiare prin intermediul inventarierii=
G@ efectuarea total- sau parţial- a inventarierii patrimoniului şi indicarea gestiunilor care
nu au fost inventariate=
C@ re.ultatele inventarierii ?plusurile şi lipsurile finale, compens-rile efectuate, valoarea
!unurilor supuse perisa!ilit-ţii naturale etc.@=
D@ reflectarea re.ultatelor inventarierii 0n evidenţa conta!il-8
<@ m-surile luate pentru 0nl-turarea lipsurilor constatate=
9@ minusurile şi plusurile constatate din vina persoanelor, modul de recuperare de la aceştia
?acEitarea pe loc, reţineri din salariu, prin :udecat- etc.@=
)@ recuperarea de la persoanele vinovate 0n anul curent a sumelor aferente pierderilor
re.ultate din anii precedenţi.
Ca#&t'lul III Met'de .& c)& de amel&'rare a c'(ta$&l&t)*&& a 0t'cur&l'r de mater&ale,
I,>, Cer1ectarea c'(ta$&l&t)*&& 0t'cur&l'r de mater&ale,
$a momentul actual 0n #epu!lica 3oldova creşte 0nsemn-tatea profesiei de conta!il şi
concomitent cererea pentru serviciile conta!ililor şi auditorilor care demonstrea.- un 0nalt grad
de profesionalism. 'titudinea societ-ţii faţ- de profesia de conta!il este dictat- de o
0nsemn-tate cresc0nd-, de calitatea serviciilor acordate de aceast- categorie de specialişti, de
41
care depinde 0n mare m-sur- funcţionarea normal- a sistemului economic I financiar al unei
ţ-ri.
De.voltarea economiei de piaţ- 0n #epu!lica 3oldova, intensificarea relaţiilor
economice internaţionale au argumentat necesitatea modific-rii sistemului informaţional
economico I financiar, nucleul c-ruia 0l constituie conta!ilitatea.
"istemul de conta!ilitate creat 0n anii economiei administrative planificate, fiind orientat
0n principiu spre satisfacerea necesit-ţilor de informaţie economic- autorit-ţilor fiscale, altor
autorit-ţi de stat nu corespundea intereselor utili.atorilor pe m-sura trecerii economiei la
relaţiile de piaţ-, pe parcurs au fost operate unele modific-ri şi complet-ri 0n metodologia
conta!ilit-ţii, dar ele nu au avut efecte adecvate infrastructurii economiei de piaţ- care se crea
0n #epu!lica 3oldova, !a.ei legislative 0n vederea de.volt-rii !usinessului şi atragerii de
investiţii.
5n condiţiile economiei de piaţ- sistemul de conta!ilitate 0ncetea.- s- e6ercite funcţii de
simpl- evidenţ- conta!il- şi statistic- şi se transform- 0ntr7un mi:loc important de colectare,
prelucrare şi transmitere a datelor privind activitatea economico7financiar- a agenţilor
economici. 'cesta tre!uie s- reflecte toate aspectele activit-ţii 0ntreprinderii, utili.atorii fiind 0n
stare s- aprecie.e situaţia şi s- ia deci.ii fundamentale privind8
• asigurarea calit-ţii conducerii de c-tre administraţia 0ntreprinderii=
• capacitatea 0ntreprinderii de a retri!ui munca anga:aţilor şi de a le acorda diverse
0nlesniri=
• m-rimea veniturilor ce urmea.- a fi reparti.ate, inclusiv a celor su! form- de dividende=
• politica fiscal-.
/rin urmare, e6ercitarea cu succes a noilor funcţii de conta!ilitate a fost şi este posi!il-
numai pe calea reali.-rii reformelor 0n conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale.
Becesitatea reformelor conta!ilit-ţii 0n #epu!lica 3oldova a fost determinat-, de
asemenea, de integrarea economic- a ţ-rii şi respectiv, de necesitatea armoni.-rii diverşilor
sisteme conta!ile la !a.a c-rora se afl- standardele internaţionale de conta!ilitate.
"copul principal al reformei conta!ilit-ţii 0l constituie crearea unei !a.e informaţionale
financiare, care s- corespund- cerinţelor economiei de piaţ- şi s- reflecte starea şi modificarea
situaţia financiare, re.ultatele activit-ţii 0ntreprinderii ţin0nd cont de interesele tuturor
categoriilor de utili.atori.
#eforma conta!ilit-ţii are drept o!iectiv crearea unei !a.e informaţionale 0n vederea
de.volt-rii pieţelor de capital, atragerea investiţiilor, aprecierii o!iective a activit-ţii
42
0ntreprinderii, e6tinderea relaţiilor economice internaţionale, o!ţinerii unui sistem unic de
indicatori financiari.
#eforma conta!ilit-ţii are drept o!iectiv crearea unei !a.e informaţionale 0n vederea
de.volt-rii pieţelor de capital, atragerea investiţiilor, aprecierii o!iective a activit-ţii
0ntreprinderii, e6tinderea relaţiilor economice internaţionale, o!ţinerii unui sistem unic de
indicatori financiari.
'ctele legislative, normative şi instructive constituie !a.a sistemului de reglamentare normativ-
a conta!ilit-ţii şi sunt o!ligatorii pentru toate 0ntreprinderile, indiferent de tipul de proprietate,
forma de organi.are :uridic- şi apartenenţa ramural-.
5n procesul activit-ţii sale ".#.$. >&aligrigor+ utili.ea.- urm-toarele acte principale
legislative şi normative privind conta!ilitatea stocurilor de m-rfuri şi materiale=
• $egea Conta!ilit-ţii nr. 1137Q&( din 2.01.200=
• "tandardul Baţional de Conta!ilitate 1 >/olitica de conta!ilitate+ apro!at prin ordinul
3inistrului 9inanţelor al #epu!licii 3odova nr. 11 din 24.12.1CC=
• Comentarii cu privire la aplicarea "tandardului Baţional de Conta!ilitate 1 >/olitica de
conta!ilitate+, apro!ate prin ordinul 3inistrului 9inanţelor al #epu!licii 3oldova nr. 12
din 2C.01.1CCC=
• /lanul de conturi conta!ile al activit-ţii economico7financiare a 0ntreprinderilor, apro!at
prin ordinul 3inistrului 9inanţelor al #epu!licii 3oldova nr. 11 din 24.12.1CC=
• "tandardele Baţionale de Conta!ilitate=
• "tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 4 >/re.entarea rapoartelor financiare+=
$egea Conta!ilit-ţii sta!ileşte principiile metodologice unice ale conta!ilit-ţii şi
rapoartelor financiare, modul de organi.are şi ţinere a conta!ilit-ţii, 0ntocmire şi pre.entare a
rapoartelor financiare. Conta!ilitatea se ţine 0n lim!a de stat. 'lte ca.uri se reglementea.-
conform legislaţiei 0n vigoare. Conta!ilitatea se ţine 0n moned- naţional-. <videnţa stocurilor de
producţie, m-rfurilor şi altor valori materiale, 0n locurile p-str-rii lor, se ţine 0n e6presie
numeric-.
5n anumite su!divi.iuni structurale ale agenţilor economici din comerţ şi din alimentaţia
pu!lic- se admite ţinerea evidenţei numai 0n e6presie !-neasc-. Drept !a.- pentru 0nscriere 0n
registrele conta!ile, servesc documentele :ustificative, 0ntocmite la momentul efectu-rii
operaţiunii economice, iar dac- aceasta e imposi!il 7 nemi:locit dup- sf0rşitul operaţiunii.
Documentele ce servesc drept !a.- pentru primirea şi eli!erarea valorilor materiale,
mi:loacelor !-neşti, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor de decontare, 0ndeplinirea
43
o!ligaţiilor creditare şi financiare, contractelor economice, a c-ror onorare urmea.- s- se fac-
din contul fondurilor cu destinaţie special- şi altor surse de finanţare, f-r- semn-tura şefului
serviciului conta!il, s0nt considerate nevala!ile pentru e6ecutori.
Bu s0nt admise corect-ri nestipulate 0n documentele :ustificative şi 0n registrele conta!ile.
Corectarea greşelii tre!uie s- fie confirmat- documentar prin semn-tura persoanelor care
semnea.- documentul, cu indicarea datei corect-rii.
/lanul de conturi al activit-ţii economico7financiare a 0ntreprinderii este ela!orat 0n !a.a
"tandardelor Baţionale de Conta!ilitate, ţin0nd cont de cerinţele 0ntocmirii rapoartelor financiare
şi necesit-ţile conta!ilit-ţii de gestiune. 'cesta repre.int- un act normativ important apro!at de
3inisterul 9inanţelor. <l sta!ileşte nomenclatorul şi caracteristica conturilor conta!ile, precum şi
metodologia reflect-rii principalelor tipuri de operaţiuni economice 0n conturile conta!ile.
5n planul de conturi se utili.ea.- terminologia adoptat- 0n practica mondial- şi conţinut-
0n "tandardele Baţionale de Conta!ilitate, aceasta se !a.ea.- pe clasificarea conturilor dup-
conţinutul economic şi include clasele de conturi, grupele de conturi, conturi de gradul ( ?conturi
sintetice@, conturi de gradul (( ?su!conturi@.
(nformaţia conţinut- 0n conturile de gradul ( se reflect- 0n rapoartele financiare, iar
informaţia din conturile de gradul (( I 0n ane6ele la rapoartele financiare.
/entru conta!ili.area stocurilor de materiale 0n planul de conturi este destinat- clasa ((8
4>>3 JMATE!IALEK 0n de.voltarea c-ruia pot fi descEise conturi de gradul ((.
/entru fiecare cont 0n parte sunt destinate conturi de gradul ((, cu toate acestea fiecare
0ntreprindere poate s- detalie.e, dup- ca., su!conturile, utili.0nd sistemul .ecimal de sim!oli.are
?conturi de gradul (((@.
Conform legislaţiei 0n vigoare orice agent economic la constituire este o!ligat s-
ela!ore.e o politic- de conta!ilitate. /olitica de conta!ilitate se preci.ea.- pentru fiecare an de
gestiune. 3odul de ela!orare şi pre.entare a politicii de conta!ilitate este reglementat de
prevederile "tandardului Baţional de Conta!ilitate 1 %/olitica de Conta!ilitate+.
#esponsa!ilitatea pentru formarea şi respectarea politicii de conta!ilitate o poart- conduc-torul
0ntreprinderii. /olitica de conta!ilitate este unul din documentele principale şi o!ligatorii care
determin- modul de ţinere a conta!ilit-ţii la orice 0ntreprindere. 5n politica de conta!ilitate se
sta!ilesc procedeele conta!ile utili.ate de 0ntreprindere care influienţea.- nemi:locit re.ultatul
financiar şi cel fiscal, alegerea corect- a procedeelor conta!ile permite a asigura concordanţa
dintre conta!ilitate şi fiscalitate. 9-r- o politic- de conta!ilitate proprie 0ntreprinderea nu poate
asigura ţinerea conta!ilit-ţii şi 0ntocmirea rapoartelor financiare 0n conformitate cu cerinţele
41
"tandardelor Baţionale de Conta!ilitate, care recomand- diverse variante de evaluare şi
conta!ili.are a activelor, datoriilor veniturilor, cEeltuielilor şi re.ultatelor financiare.
/olitica de conta!ilitate ?'ne6a 1@ tre!uie s- conţin- un şir de elemente o!ligatorii care
pot fi grupate 0n trei compartimente8
1. Dispo.iţii generale=
2. /rocedee conta!ile pentru care actele normative prev-d diferite variante=
3. /rocedee conta!ile ela!orate de 0ntreprindere de sine st-t-tor
"tocurile de materiale se evaluea.- conform "tandardului Baţional de Conta!ilitate 2
>"tocuri de m-rfuri şi materiale+. Costul stocurilor de m-rfuri şi materiale include cEeltuielile
de acEi.iţie, cEeltuielile de prelucrare şi alte cEeltuieli, ce ţin de transportarea activelor curente
la locul de p-strare şi aducerea lor 0n starea cuvenit-.
CEeltuielile de acEi.iţie includ8 costul cump-r-rilor= ta6a la import şi alte impo.ite=
cEeltuieli de transport, ce ţin de acEi.iţia stocurilor de m-rfuri şi materiale, inclusiv cEeltuieli de
delegaţie a şoferilor= valoarea serviciilor altor organi.aţii.
CEeltuielile pentru prelucrare includ8 cEeltuieli directe pentru remunerarea muncii=
cEeltuieli indirecte varia!ile şi permanente de producţie, suportate la prelucrarea materialelor 0n
producţie finit-.
3aterialele se evaluea.- lunar la valoarea medie ponderat-, ţin0nd cont de soldul la
depo.it la 0nceputul lunii şi flu6ului 0n luna curent-. /roducţia finit- şi producţia 0n curs de
e6ecuţie se evaluea.- la costul real. Costul efectiv se determin- reieşind din nivelul normativ a
consumurilor materiale directe, consumurilor directe de remunerare a muncii şi consumuri
indirecte de producţie.
&aloarea iniţial- a o!iectelor de mic- valoare şi scurt- durat- se determin- 0n evidenţa
curent- la valoarea de acEi.iţie. *!iectele de mic- valoare şi scurt- durat- valoarea unei unit-ţi
ai c-ror este mai mic- de 1400 lei ?3000 din 01.01.2012@, se casea.- la consumuri sau cEeltuieli
pe m-sura intr-rii lor 0n e6ploatare 0n m-rime de 100 N de la valoarea lor iniţial-. /entru
o!iectele de mic- valoare şi scurt- durat- valoarea unei unit-ţi ai c-ror este mai mare de 1400 lei,
se calculea.- u.ura pe m-sura intr-rii 0n e6ploatare 0n m-rime de 100N de la valoarea lor
iniţial-.
/ierderile, lipsurile şi dererior-rile de !unuri materiale 0n procesul de producere, precum
şi 0n timpul p-str-rii la depo.it, la transportare se casea.- conform normelor ela!orate şi
apro!ate.
#egulile de evaluare a stocurilor de materiale, calcularea costului acestora şi reflectarea
0n rapoartele financiare sunt sta!ilite 0n "tandardul Baţional de Conta!ilitate 2 %"tocuri de
44
m-rfuri şi materiale+ apro!at prin ordinal 3inistrului de 9inanţe nr. 11 din 24.12.1CC.
"tandardul dat indic- regulile de !a.- care tre!uie s- fie respectate la conta!ili.area stocurilor de
materiale, modul de evaluare a stocurilor de materiale la pre.entarea rapoartelor financiare,
calcularea costului stocurilor de materiale. Calcularea costului st- la !a.a conta!ili.-rii stocurilor
de materiale, care se consider- ca active p0n- la momentul calcul-rii venitului din v0n.-ri.
/re.entul standart constituie un 0ndrumar practic de determinare a costului stocurilor de m-rfuri
şi materiale şi de constatare ulterioar- a acestuia drept cEeltuial-, inclusiv a diferenţei dintre cost
şi valoarea reali.a!il- net- a stocurilor.
/entru evidenţa materialelor 0n conta!ilitate la ".#.$. >&aligrigor+ se utili.ea.-
urm-toarele documente8
• #egistru de evidenţ- a materialelor=
• 9acturi fiscale ?0n !a.a c-rora se procur- materialele la 0ntreprindere@=
• 9acturi de acEi.iţie=
• Gon de consum ?0n !a.a c-rora are loc consumul de materiale 0n activit-ţile au6iliare@=
• 'nali.a Contului 211 >3ateriale+.
)estiunea stocurilor este important- pentru 0ntreprindere, deoarece apariţia unei erori 0n
sta!ilirea nivelurilor stocurilor poate conduce la pierderi de v0n.-ri şi profituri ori la costuri
e6cesive şi, ca urmare, apariţia de pro!leme de renta!ilitate.
*rice procedeu care permite 0ntreprinderii s- o!ţin- un volum dat de v0n.-ri cu o
investiţie sc-.ut- 0n stocuri va creşte rata de venit a acţionarilor şi deci valoarea 0ntreprinderii.
5n acelaşi timp, acţiunile de reducere a stocurilor pot conduce, de asemenea, la pierderi de
v0n.-ri datorate golurilor 0n aprovi.ionarea sau 0ncetinirii costisitoare a producţiei. De aceea,
managerii tre!uie s- menţin- stocurile la niveluri care ecEili!rea.- !eneficiile din reducerea
nivelului investiţiei cu costurile provocate de sc-derea stocurilor.
"tocul nu tre!uie s- fie nici foarte mic şi nici e6agerat de mare, 0ntruc0t stocul prea redus
va produce disfuncţionalit-ţi 0n procesul de producţie, iar stocul prea mare va soliciata un
necesar e6agerat şi ne:ustificat de capitaluri.
)estiunea stocurilor 0şi concentrea.- atenţia pe trei pro!leme principale8
• c0te unit-ţi din fiecare element de stoc tre!uie s- menţin- la dispo.iţia fa!ricaţiei
0ntreprindereaV
• c0te unit-ţi tre!uie s- comande sau s- produc- la un moment datV
• 0n ce moment tre!uie s- comande stocurileV
)estionarea eficient- a stocurilor reclam-8
42
• sta!ilirea de leg-turi directe şi de durat- cu furni.orii şi alegerea acestora şi dup-
criteriu distanţei=
• sta!ilirea şi urm-rirea unor grafice de aprovi.ionare=
• licEidarea 0nt0r.ierilor 0n aprovi.ionare=
• reducerea cEeltuielilor de transport7aprovi.ionare=
• reducerea !loc-rilor de fonduri 0n stocuri inutile=
• 0m!un-t-ţirea condiţiilor de p-strare şi manipulare a resurselor=
• reducerea pierderilor 0n timpul transport-rilor şi la depo.itare=
• reducerea cEeltuielilor cu e6pansiunea şi gospod-rirea depo.itelor.
Conform documentelor anali.ate referitoare la un 0ntreg ciclu de producţie au fost depistate şi
unele nereguli de genul8
1. Din depo.itul central s7a eli!erat materie prim-, materiale au6iliare 0n secţia de cupa:are
f-r- 0ntocmirea actelor corespun.-toare ?!onul de primire 7 predare@=
2. Gonurile de primire I predare şi cele de consum sunt completate incorect conform
regulamentului privind inventarierea.
/entru eliminarea acestor a!ateri se propune 0nl-turarea greşelillor comise= o evidenţ-
mai strict- din partea persoanelor responsa!ile. Creşterea eficienţei activelor circulante reclam-,
0ntre altele, sta!ilirea nivelului optim al stocului. *peraţiile de optimi.are tre!uie s- precead-
definitivarea relaţiilor contractuale spre a se asigura o gestiune ştiinţific- şi eficient- a
stocurilor.
I,4, M)0ur& #r&9&(d 0#'r&rea e1&c&e(*e& 0t'cur&l'r de m)r1ur& .& mater&ale,
*!ţinerea unei eficienţe c0t mai 0nalte a activit-ţii economice, reali.area unui profit c0t
mai mare este 0n fond raţiunea oric-rui manager, a oric-rui 0ntreprin.-tor. *ptimi.area raportului
dintre efort şi efect, dintre capitalul investit şi !eneficiul o!ţinut constituie preocuparea de
c-petenie a agenţilor economici, 0n condiţiile economiei de piaţ-, sursa de supravieţuire
economic-, i.vorul relu-rii şi continu-rii pe scar- tot mai mare a activit-ţii productive 0n toate
domeniile.
4
5n cadrul acestei preocup-ri deose!ite, a acestui de.iderat sine Wua non al raţiunii
e6istenţei unei 0ntreprinderi, un loc cu totul aparte 0l ocup- folosirea raţional-, cu randamente
superioare a resurselor materiale 0n procesul de fa!ricaţie. 'ceasta, pentru c- reali.area unui
volum tot mai mare de produse dintr7o tot mai redus- cantitate de materiale este, 0n final,
e6presia potenţialului teEnic, a capacit-ţii de creaţie, dar şi a forţei de atac şi de reuşit- 0n lupta
de concurenţ- pe piaţ-. Ca atare, gradul de eficienţ- 0n utili.area resurselor materiale se m-soar-
0n procesul de producţie, respectiv 0n consumul productiv al acestora, 0n activitatea de
transformare şi de 0nglo!are a lor 0n produse finite. Dac- aprovi.ionarea acestor resurse,
stocarea, depo.itarea şi consumarea lor, transportul, manipularea etc. "unt factori care aduc sau
pot aduce o contri!uţie ane6-, ataşat- re.ultatului de eficienţ- economic- general- a
0ntreprinderii, modul 0n care sunt utili.ate, deci consumate, resursele materiale repre.int-
e6presia de fond a conceptului şi gradului de randament economic. Consumul resurselor
materiale se supune, se 0nglo!ea.- teEnologic fa!ricaţiei, devenind mi:locul şi scopul reali.-rii
e6istenţei 0ntreprinderii 0ns-şi, cu alte cuvinte, consumul productiv care transform- resursele
materiale 0n produse finite se desprinde de circuitul aprovi.ionare7stocare7depo.itare trec0nd şi
0nregistr0ndu7se procesului de fa!ricaţie, complinind astfel metamorfo.a acestor resurse şi
0ncEeind ciclul teEnic şi teEnologic al reali.-rii materiale a producţiei.
'sigurarea reconstrucţiei şi a reteEnologi.-rii, reclam- o preocupare sistematic- pentru
folosirea 0ntregului potenţial al materiilor prime şi materialelor, a capacit-ţilor de producţie şi a
forţei de munc-, accelerarea vite.ei de rotaţie a capitalului, reducerea costurilor, asigurarea
licEidit-ţii şi creşterea renta!ilit-ţii şi eficienţei 0ntregii activit-ţi.
Creşterea cifrei de afaceri atrage dup- sine o sporire a volumului activelor circulante, cu
menţiunea c- acestea din urm- tre!uie s- ai!- un nivel mai redus pentru a se asigura un plus de
eficienţ-. 9olosirea eficient- a activelor circulante repre.int- o cale de creştere a profitului, de
eli!erare a unor fonduri, care pot fi replasate 0n scopul o!ţinerii de noi c0ştiguri.
'ctivele circulante 0şi 0ncep circuitul din forma iniţial- de capital licEid, continu0nd cu
trecerea lor 0n materii prime şi diferite materiale şi asimilate ale acestora, care apoi 0n urma
procesului de producţie, se transform- succesiv 0n stocuri de producţie neterminat- şi produse
finite, iar ultimele, prin v0n.area lor devin din nou un capital licEid.
/rin circuitul activelor de e6ploatare se 0nţelege drumul pe care 0l parcurg din form-
iniţial- de capital licEid p-n- la 0ntoarcerea lor 0n aceeaşi stare, iar rotaţia este procesul de
transformare succesiv- şi continu- a formelor funcţionale ale acestora.
#otaţiei activelor de e6ploatare 0i corespunde un anumit timp, denumit timp de roţaţie
care cuprinde timpul de producţie şi timpul de circulaţie. 5n timpul de producţie se includ perioda
48
0ntreruperilor şi perioada 0n care fondurile se g-sesc su! forma stocurilor de materii prime şi
materiale. /erioda de munc- şi cea de 0ntrerupere 0n procesul de producţie alc-tuiesc durata
ciclului de fa!ricaţie. Jimpul de circulaţie conţine perioada necesar- transform-rii produselor 0n
licEidit-ţi şi perioada transform-rii acestora 0n re.erve sau stocuri de materii şi materiale. &ite.a
de rotaţie este un indicator de e6primare a modului 0n care se utili.ea.- activele circulante şi se
e6prim- prin doi indicatori generali8
• num-rul de rotaţie denumit şi coeficientul de rotaţie=
• durata unui ciclu denumit şi vite.a e6primat- 0n .ile.
#atele generale e6prim- vite.a de rotaţie a tuturor capitalurilor circulante, at0t 0n num-r
de rotaţie, c0t şi 0n .ile.
&ite.a de rotaţie va fi cu at0t mai accelerat- cu c0t coeficientul va fi mai mare şi num-rul
de .ile mai redus.
C-ile de accelerare a vite.ei de rotaţie a activelor circulante tre!uie s- fie urm-rite şi
c-utate 0n fiecare fa.- a procesului de aprovi.ionare, e6ploatarea, producţie sau transformare şi
comerciali.are.
*.ile de accelerare a /ite0ei de rota,ie în fa0a aro/i0ion.rii:
'ceast- fa.- are un rol foarte important 0n desf-şurarea normal- ritmic- a producţiei, astfel c-
sunt necesare deci.ii şi acţiuni care s- asigure eliminarea perioadelor de inactivitate din cau.a
insuficienţei aprovi.ion-rii
'limentarea la timp, comple6- şi complet-, a producţiei impune desf-şurarea f-r-
0ntrerupere a procesului de aprovi.ionare şi e6istenţa unui stoc permanent de materii prime şi
materiale, ceea ce repre.int- o premis- pentru creşterea producţiei şi productivit-ţii muncii,
reducerea costurilor şi accelerarea vite.ei de rotaţie.
/erfecţionarea aprovi.ion-rii poate avea loc prin8
• creşterea operativit-ţii=
• adaptarea prompt- la condiţiile noi de piaţ-=
• 0nl-turarea circulaţiei greoaie a materiilor prime şi materialelor=
• selectarea furni.orilor dup- anumite criterii=
• 0ncEeierea la timp şi respectarea contractelor=
• transformarea contractelor 0n instrumente de fundamentare a programelor de producţie.
9olosirea eficient- a activelor circulante mai reclam- 0nl-turarea supra şi su!dimensionarea
stocurilor de materii prime şi materiale şi a programelor de aprovi.ionare, reducerea
4C
consumurilor specifice şi a pierderilor 0n timpul transporturilor, manipul-rii şi depo.it-rii, a
cEeltuielilor de transport I aprovi.ionare, e6tinderea calculelor de optimi.are a stocurilor.
*.ile de accelerare a /ite0ei de rota,ie în fa0a roduc,iei:
5n stadiul producţiei, volumul activelor circulante depinde 0n cea mai mare m-sur- de
costuri şi de durata ciclului de fa!ricaţie, astfel c- orice cale de reducere a acestora repre.int- şi
o cale de accelerare a vite.ei de rotaţie. /rintre c-ile de reducere a duratei ciclului de fa!ricaţie
?şi implicit de accelerare a vite.ei de rotaţie@ menţion-m8
• organi.area corespun.-toare a producţiei şi a muncii prin utili.area tuturor capacit-ţilor
de producţie=
• sta!ilirea unor flu6uri raţionale de fa!ricaţie=
• alegerea teEnologiilor adecvate=
• folosirea integral- a timpului de lucru=
• organi.area raţional- a mişc-rii şi manipul-rii resurselor materiale=
• alimentarea locurilor de munc-=
• creşterea calific-rii=
• mecani.aera, automati.area şi ro!oti.area proceselor de fa!ricaţie=
• micşorarea 0ntreruperilor 0n producţie, 0ntreruperi care apar ca efect al lipsei de materii
prime şi materiale, prelungirea e6ecut-ţii unor lucr-ri de reparaţii=
• dimensionarea corect- a stocurilor a producţiei 0n curs de e6ecuţie.
De asemenea la organi.area conta!ilit-ţii activelor materiale tre!uie consideraţi şi alţi
factori ca8 documente 0nsoţitoare la intrarea stocurilor= amplasarea depo.itelor= separarea
mi:loacelor circulante proprii de cele ce aparţin terţilor= fa.ele procesului de aprovi.ionare=
precum şi mi:loacele folosite pentru e6ecutarea lucr-rilor de evidenţ- şi calcul.
?(c-e&ere
Ca re.ultat a cercet-rilor efectuate la 0ntocmirea te.ei de licenţ-, s7a sta!ilit o parte
component- indispensa!il- a conta!ilit-ţii financiare cum ar fi >Conta!ilitatea stocurilor de
materiale+.
20
Conform anali.ei efectuate pe parcursul lucr-rii s7au evidenţiat urm-toarele momente
importante8
1. Componenţa şi structura stocurilor de materiale la ".#.$. >&aligrigor+=
2. <valuarea acestora 0n cadrul 0ntreprinderii=
3. Documentarea operaţiilor privind intr-rile şi ieşirile de stocuri=
1. <6plicarea modului de conta!ili.are a operaţiunilor privind stocurile de materiale şi a
modului de reflectare a acestora 0n registrele conta!ile=
4. /re.entarea componentelor de !a.- ale costului e acEi.iţie.
#eieşind din cele e6puse anterior putem defini c- 'tocurile de materiale cuprind
categoriile de !unuri economice aflate la dispo.iţia 0ntreprinderii şi destinate pentru a fi
consumate la prima lor utili.are, pentru a fi 0nregistrate ca producţie 0n curs de e6ecuţie, pentru a
fi v0ndute 0n aceeaşi stare sau dup- prelucrarea lor 0n procesul de producţie.
<valuarea stocurilor de materiale 0n cadrul 0ntreprinderii se efectuea.- dup- metoda
costului mediu ponderat. 5n costul de acEi.iţie a stocurilor de m-rfuri şi materiale se includ8
• valoarea cump-r-turilor=
• cEeltuielile de transport legate de procurare şi acEi.iţionare=
• ta6ele vamale şi impo.itele prev-.ute de legislaţia 0n vigoare.
*rice agent economic pentru a iniţia un proces de producţie sau pentru a presta servicii
are nevoie s- deţin- un anumit stoc de m-rfuri şi materiale care i7ar permite ca 0n urma folosirii
raţionale a acestora s- o!ţin- avanta:e economice.
5n capitolul doi al te.ei a fost anali.at aspectul practic al conta!ilit-ţii stocurilor de
m-rfuri şi materiale la ".#.$. >&aligrigor+, 0ntreprindere de construcţii a c-rei activitate
principal- o constituie construcţiile.
5n urma studiului de conta!ili.are a stocurilor de m-rfuri şi materiale la ".#.$.
>&aligrigor+ precum şi mişcarea lor, autorul a constatat8
1. 5ntreprinderea respect- cerinţele generale privind modul de conta!ili.are a stocurilor de
materiale şi anume8 se ţine evidenţa 0n documentele :ustificative= datele din documentele
:ustificative se centrali.ea.- la nivel de 0ntreprindere 0n registre= documentele
centrali.atoare servesc drept surs- pentru 0nregistrarea 0n Cartea mare, iar aceste
0nregistr-ri, la r0ndul lor servesc la 0ntocmirea #aportului financiar=
2. Calcularea costului stocurilor de materiale are loc 0n conformitate cu actele normative 0n
vigoare şi instrucţiuni din domeniu sau ramura vinificaţiei=
21
3. $a depo.it evidenţa stocurilor de m-rfuri şi materiale se ţine pe nomenclatoare ceea ce
permite uşurarea controlului.
Deşi, 0n general, sunt respectate regulamentele şi prevederile "tandardelor Baţionale de
Conta!ilitate ale actelor normative 0n vigoare, la 0ntreprindere au fost depistate şi unele
nea:unsuri8
• fiind o 0ntreprindere cu activitate de construcţii acesta efectuea.- inventarierea stocurilor
anual şi nu parţial, ceea ce nu permite o pre.entare veridic- asupra integrit-ţii stocurilor
la depo.it=
• la calcularea consumurilor indirecte de producţie ".#.$. >&aligrigor+ include toate
consumurile indirecte de producţie 0n costul produselor finite, ceea ce pre.int- un
moment negativ, o parte din consumurile indirecte de producţie fiind destinate la
cEeltuielile perioadei=
$a soluţionarea momentelor negative constatate autorul pre.int- urm-toarele momente 0n
vederea remedierii situaţiei create şi anume8
• inventarierea 0ntregului lot de stocuri de m-rfuri şi materiale efectuat- trimestrial cu
formarea a 273 comisii de inventariere, iar controlul s- fie efectuat at0t cantitativ, c0t şi
valoric=
• reflectarea a unei p-rţi din consumurile indirecte de producţie ale perioadei=
(ntroducerea 0n practic- a acestor recomand-ri şi sugestii va face ca datele conta!ile s- fie
pre.entate cu o mai mare e6actitate şi astfel vor fi respectate 0n totalitate prevederile,
regulamentele şi recomand-rile actelor normative 0n vigoare aferente procesului de producţie, se
va facilita accesi!ilitatea informaţiei conta!ile pentru utili.atorii interni, precum şi se va efectua
un control riguros cantitativ şi calitativ a stocurilor de materiale.
B&$l&'2ra1&e
Acte le2&0lat&9e .& ('rmat&9e
1. $egea Conta!ilit-ţii nr. 1137Q&( din 2.01.200=
22
2. Codul fiscal al #epu!licii 3oldova =
3. "tandardul Baţional de Conta!ilitate 1 >/olitica de conta!ilitate+ apro!at prin ordinul
3inistrului 9inanţelor al #epu!licii 3odova nr. 11 din 24.12.1CC=
1. "tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri şi materiale+=
4. "tandardul Baţional de Conta!ilitate nr. 4 >/re.entarea rapoartelor financiare+=
2. Comentarii cu privire la aplicare "tandardelor Baţionale de Conta!ilitate din 2C.01.1CCC
3inisterul 9inanţelor=
. /lanul de conturi conta!ile al activit-ţii economico7financiare a 0ntreprinderilor, apro!at
prin ordinul 3inistrului 9inanţelor al #epu!licii 3oldova nr. 11 din 24.12.1CC,
3onitorul *ficial al #3 nr. C3 7C2 din 30.12.1CC2=
8. #egulamentul privind inventarierea I *rdinul 3inistrului 9inanţelor nr. 2 din
28.01.2001, 3onitorul *ficial al #3 din 2.0.2001 nr. 1237121 p. (((, art. 228=
Ma(uale7 m'('2ra1&&7 c)r*&7 $r'.ur&
1. Bederiţa, '. Corespondenţa conturilor conta!ile conform prevederilor ".B.C. şi Codului
fiscalM'le6andru Bederiţa= CE. >Gi!lioteca conta!ilului+ I ane6- la revista >Conta!ilitate
şi audit+, 200 p. 221 I 301.
2. Gucur &. 'specte metodice ale evalu-rii ulterioare a activelor nemateriale şi materiale
petermen lung8 conta!ilitate şi efectele acestora. Conferinţa internaţional- >Stiinţa,
!usinessul, societatea8 evoluţii şi intercorel-ri 0n condiţiile integr-rii 0n spaţiul economic
european ?12718fe!ruarie 2001@, vol. (, CEişin-u, '"<3, 2001, p.1087111
3. Gucur &. /ro!leme ale conta!ilit-ţii activelor nemateriale şi materiale pe termen lung.
#eferat ştiinţific al te.ei de doctor Ea!ilitat 0n economie 0n !a.a lucr-rilor pu!licate.
CEişin-u8 Jipografia '"<3, 2004, p.2
1. Gucur &., Xutcanu &. >Conta!ilitatea impo.itelor+ 2004=
4. Dr. Dragan C.3. prof univ. Conta!ilitatea agenţilor economiciMDragan C.3.= Guc.
Percules, 1CC1 p. C2 I 11C.
2. Go:ian *. Conta!ilitatea 0ntreprinderilor8 conta!ilitate financiar- şi de gestiune, aplicaţii,
actuali.-riM*ctavian Go:ian= Guc. <ditura <conomic-, 1CCC p. 108 I 120.
. Dr. /-truţ &. conf. Lniv. Conta!ilitatea financiar- a 0ntreprinderiiM/-truţ &asile= (aşi,
1CC1 p. 23 I 240.
8. (onescu C. Conta!ilitate I Ga.ele teoriei şi practicii conta!ile, ediţia ((MCicilia (onescu=
Guc. <d. 9undaţiei #omFnia de m0ine, 2004 p. 204 I 212.
C. Colasse,G. Conta!ilitate general-MGernard Colasse= traducere conf. Lniv. Beculai Ja!-r-=
CE. <d. 3oldova, ed. 1, 1CC3 p. 130 I 118.
23
10. Coman, 9. Conta!ilitate financiar-8 ediţia (( rev-.ut- şi ad-ugat-M9lorin Coman= univ.
"piru Paret, <d. 9undaţiei #omFnia de m0ine, 2001 p. 2 I 8.
11. JuEari J. Conta!ilitatea operaţiilor 0n comerţMJudor JuEari= CE. <d. '"<3, 2002 p. 114
I 120.
12. "tancu (. )estiunea financiar- a agenţiloe economiciM(on "tancu= Guc. <d. <conomic-,
1CC1 p. 1C3 I 20C.
13. Dumitru, 3. )estiunea financiar- a 0ntreprinderiiM3arin Dumitru= Guc. <d. 9undaţiei
#omFnia de m0ine, 2003 p. 110 I 11C.
11. )rigoroi, $. Ga.ele teoretice ale conta!ilit-ţiiM$ilia )rigoroi, $iliana $a.ari= CE. <d.
Cartier, 2003 p. 132 I 132.
14. Bederiţa, '. Conta!ilitate financiar- I ediţia ((M'le6andru Bederiţa, &asile Gucur, 3iEai
Carauş, 'dela "andu, Batalia Xiriulnicova= <d. '"<3, 2003 p. 1C4 I 231.
Art&c'le d&( re9&0te .& %&are,
1. Comentarii cu privire la aplicarea ".B.C 2 >CEeltuieli privind
0mprumuturile+MMConta!ilitate şi audit, 4M1CC8, p.110 I 123.
2. Xurcanu &. >Cum s- implement-m noul sistem conta!il MMConta!ilitate şi audit, 1CC8,
nr.1, p.C I 13.
3. Caciuc $. Calculul costului de acEi.iţie şi importanţa lui 0n conta!ilitateM9inanţe, Credit,
Conta!ilitate.nr.2 1CC4 p.1471C
1. Criveanu B. 'precieri privind conta!ilitatea stocurilor şi a producţiei 0n curs de
e6ecuţieM9inanţe, Credit, Conta!ilitate nr.4 1CC p.41742
4. Conta!ilitate şi audit Dumitreanu <. Conta!ilitatea operativ- privind acEi.iţiile şi
v0n.-rile m-rfurilor. 9inanţe, Credit, Conta!ilitate. Br78 1CC8 p.2472C.
2. 9ratea B. /ro!lemele conta!ilit-ţii stocurilor de m-rfuri şi materiale conform "BC7
2MCulegere %#eformele economice 0n #.3oldova şi #omFnia. &ol. (( CEişin-u7'"<3
1CCC
. $eşco ). <valuarea valorilor materialeMCulegere+ #eforma economic- 0n #. 3oldova
&ol. 2 CEişin-u7'"<3 1CC8 p. 117141
21
24
ANELE
22