BAHAGIAN A

1. Semua pintu dan tingkap di bengkel
hendaklah dibuka supaya
A keadaan tempat kerja mempunyai
bekalan udara dan cahaya yang
mencukupi
B supaya keadaan bengkel kelihatan
lebih berseri-seri
C kerja-kerja yang dilakukan dapat dilihat
oleh murid lain
D keselamatan murid di dalam bengkel
lebih terjamin

2. Minyak tanah, thinner, dan cat perlu
I disimpan di tempat panas
II disimpan di tempat khas yang bertutup
III dijauhkan daripada api
IV dibiarkan terdedah di tempat terbuka
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3. Apakah yang perlu ada dalam peti
pertolongan cemas?
I Kain anduh
II Gunting
III Ubat-ubatan
IV Biskut
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4. Apakah tugas seorang formen?
I Melaporkan sebarang kerosakan atau
kehilangan alatan
II Merekodkan kemalangan kecil
III Membantu guru mengemas
IV Mendenda rakan yang nakal
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

5. Pernyataan yang manakah berkaitan
dengan reka cipta?
I. Penghasilan sesuatu produk baru
II. Pembelian produk baru
III. Peniruan produk lama menjadi baru
IV. Pengubahsuaian sesuatu produk
untuk memenuhi kehendak pengguna
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

6. Antara berikut, yang manakah
merupakan kaedah mengumpul
maklumat?
I. Pengalaman sendiri atau orang lain
II. Pemerhatian
III. Melayari internet
IV. Perbualan dengan rakan-rakan
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

7. Apakah ciri-ciri produk yang kreatif?
A. Memerlukan kos yang tinggi untuk
menjamin kualiti produk
B. Menggunakan teknologi terkini
C. Menggunakan bahan-bahan terbuang
yang mudah didapati dan murah
D. Mencuri idea orang lain dan
mengubahnya untuk memenuhi
kehendak manusia

8. Antara berikut yang manakah
merupakan faktor penting dalam
pemilihan bahan?
I. Bahan tidak melibatkan kos
yang tinggi
II. Bahan mudah didapati
III. Bahan daripada jenis yang
mahal dan berkualiti
IV. Bahan kitar semula
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV
9. Namakan alatan yang ditunjukkan di
atas?
A. Gerimit
B. Kikir parut
C. Gerudi tangan
D. Tukul warrington

10. Apakah fungsi alatan tangan di atas?
A. Memotong kayu besar
B. Membuat lengkung pada hujung
kayu
C. Meratakan permukaan kayu
D. Memotong kayu kecil

11. Antara berikut yang manakah
merupakan tujuan merekod
maklumat?
I. Dapat memastikan harga
projek menjadi lebih mahal
II. Dapat menjadi bukti bertulis
ciptaan seseorang
III. Dapat menjadi bahan rujukan
untuk penyelidikan dan
pembangunan
IV. Dapat menjadi bahan
sokongan kepada pereka cipta
untuk membuat permohonan
perlindungan hak reka cipta
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

12. Bilakah kita perlu menguji projek reka
cipta yang telah siap?
A. Setelah projek siap dibina
B. Ketika merancang projek
C. Setelah membuat buku idea
D. Ketika membina projek

13. Mengapakah kita perlu membuat
dokumentasi projek yang dibuat?
A. Untuk menambah nilai projek
B. Untuk mencantikkan lagi projek
C. Untuk mendapatkan maklumat
D. Untuk rujukan dan bukti masa
akan datang
Soalan 14 dan soalan 15 berdasarkan alatan
di bawah


14. Apakah nama alatan di atas ?
A. Playar Gabung
B. Playar Pemotong Sisi
C. Playar muncung tirus
D. Penjalur wayar15. Antara yang berikut yang manakah
fungsi alatan tangan tersebut?
A. Memotong wayar
B. Memotong,mengepit dan menjalur
wayar
C. Membengkokkan kaki komponen,
membentuk dan memotong wayar
D. Menjalur dan memotong penebat
wayar


1. A
p
a
kah unit ukuran komponen di atas?
A. Ohm
B. Farad
C. Gram
D. Farad2. Apakah
fungsi symbol komponen di atas?
A. Meninggikan arus,voltan dan
kuasa serta bertindak sebagai suis
B. Menyimpan dan membuang cas
elektrik
C. Mengalirkan arus elektrik
D. Memberhentikan aliran arus
elektrikTapak Pemungut Pemancar
atau
base
atau
collector
atau emitter

3. Namakan komponen yang
mempunyai kaki seperti di atas
A. Kapasitor
B. Transistor
C. Perintang
D. Diod4.
N
a
m
a
k
an komponen yang mempunyai ciri
seperti di atas
A. Kapasitor berkutub
B. Kapasitor tidak berkutub
C. Transistor berkutub
D. Transistor tidak berkutub

5. Antara berikut, yang manakah
merupakan faktor projek yang diuji
tidak berfungsi?
I. Projek diuji dengan bateri 9V
II. Kaki penyambung atau wayar
tidak dipasang dengan
sempurna pada bongkah
peyambung
III. Komponen yang berkutub tidak
dipasang mengikut kutubnya
yang betul
IV. Terdapat komponen yang telah
rosak

A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV
 Mempunyai kaki yang berbeza
panjang
 Perlu disambungkan mengikut kutub
yang betul
 Mempunyai cas positif(+) dan
negative (-)

6. Susun langkah-langkah membina
projek pengerlip elektronik yang betul.
I. Memasang komponen pada
bongkah penyambung dengan
betul
II. Bahan,alatan dan komponen
disediakan seperti dalam litar
skematik
III. Menyambung litar projek
dengan bateri 9V untuk
menguji projek
IV. Menyemak semula
pemasangan komponen yang
telah dibuat dengan lukisan

A. I,II,III,IV
B. II,I,IV,III
C. IV,I,III,II
D. I,III,IV,II

7. Mengapakah projek litar elektronik
perlu diuji?
A. Supaya menjadi contoh di dalam
kelas
B. Supaya mendapat markah yang
tinggi
C. Supaya dapat memastikan litar
elektronik berfungsi
D. Supaya hasil projek mendapat
penghargaan


8. Kenapakah kaki komponen perlu
dipasang pada kekutuban yang betul?
A. Supaya kaki komponen tidak
tertanggal
B. Supaya litar boleh berfungsi
C. Supaya komponen tidak rosak
16. Supaya litar mudah dibaca

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful