You are on page 1of 22

Chỉ May

Chỉ May
Chỉ May
Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng
Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng
Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng
Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng
Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng
Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng
Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn
Chiếu Sáng-Tƣ Vấn
Chiếu Sáng-Tƣ Vấn
Chổi, Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn
Chổi, Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn
Chổi, Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu

Chủ Cơ Sở: Ông Nguyễn Trƣơng Minh
Giám Đốc: Bà Lê Thị Thanh Lan
Tổng Giám Đốc: Bà Kit Ping Au Yeung
Giám Đốc: Ông Nguyễn Tấn Luyện
Giám Đốc: Ông Lý Trung Tuấn
Giám Đốc: Ông Ngô Tuấn Anh
Giám Đốc: Ông La Phạm Minh
Giám Đốc Cn: Ông Dƣơng Quốc Cƣờng
Phó Tổng Giám Đốc: Ông Đoàn Mạnh Hùng
Tổng Giám Đốc: Bà Lê Cao Quỳnh Thƣ
Giám Đốc: Ông Vũ Hà Định
Giám Đốc: Ông Phạm Duy Khanh
Giám Đốc: Ông Trịnh Đức Châu
Giám Đốc: Ông Ngô Xuân Thái
Giám Đốc: Ông Nguyễn Trí Thành
Giám Đốc: Ông Đinh Kim Cƣờng
Chủ Doanh Nghiệp: Ông Châu Lâm Tuyền
Giám Đốc Điều Hành: Ông Nguyễn Bá Tƣờng
Chủ Doanh Nghiệp: Bà Phan Thị Phƣơng Anh
Giám Đốc: Ông Vũ Hà Định
Trƣởng Đại Diện: Ông Lê Công Tuấn Kiệt
Giám Đốc: Ông Nguyễn Thọ Khƣơng
Giám Đốc: Ông Ngụy Diệu Huy
Chủ Cơ Sở: Ông Trần Văn Thức
Giám Đốc: Ông Đinh Kim Cƣờng
Giám Đốc: Ông Trƣơng Quang Hải
Giám Đốc: Ông Trần Đức
Giám Đốc: Ông Vũ Thế Minh
Giám Đốc: Ông Nguyễn Tiến Quát
Giám Đốc: Ông Diệp Thiện Tánh
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng
Giám Đốc: Ông Bùi Tƣ Hãn
Giám Đốc: Ông Lê Thanh Quang
Giám Đốc: Ông Lê Phan Hoàng Chiêu
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Khiêm
Giám Đốc: Ông Ngô Đức Hoàng
Giám Đốc: Ông Đỗ Trọng Khanh
Giám Đốc: Ông Lê Tấn Hùng
Giám Đốc: Ông Nguyễn Tri Phƣơng
Giám Đốc: Ông Trần Mạnh Ngọc
Giám Đốc Cn: Ông Nguyễn Văn Hùng
Giám Đốc: Bà Nguyễn Diệp Anh
Giám Đốc: Bà Dƣơng Thị Thu Hằng
Giám Đốc: Bà Võ Thị Kim Hoàng
Giám Đốc: Bà Hứa Minh Tuyết Liên
Trƣởng Đại Diện: Bà Đỗ Thị Tuyết Hƣơng
Giám Đốc: Ông Nguyễn Huỳnh Thƣợng
Giám Đốc: Ông Tiết Quốc Uy
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Hòa
Giám Đốc: Ông Huỳnh Ngọc Thao
Giám Đốc: Ông Hoàng Văn Lợi
Giám Đốc: Ông Nguyễn Hữu Mẫn

Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chống Thấm-Các Nhà Thầu
Chụp Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Điện
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất
Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất

Giám Đốc: Ông Võ Hoàng Tùng
Giám Đốc: Ông Huỳnh Thanh Hải
Giám Đốc: Ông Đỗ Thành Tích
Chủ Doanh Nghiệp: Ông Nguyễn Hữu Hoàng
Giám Đốc: Bà Nhan Thị Bội Linh
Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Nguyện
Trƣởng Đại Diện: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Giám Đốc: Ông Ngô Tạo Hiền
Giám Đốc: Ông Nguyễn Thanh Dũng
Giám Đốc: Ông Trần Duy Quang
Giám Đốc: Ông Trần Lƣu Dũng
Giám Đốc: Ông Trần Quốc Tâm
Giám Đốc: Ông Phan Anh Tuấn
Giám Đốc: Ông Vũ Đình Huy
Giám Đốc: Ông Nguyễn Vĩnh Phú
Giám Đốc: Ông Trƣơng Đức Trung
Giám Đốc: Ông Lê Hữu Hiền
Giám Đốc: Ông Nguyễn Công Tuấn
Giám Đốc: Ông Trần Xuân Hộ
Giám Đốc: Ông Nguyễn Lƣơng Khải
Giám Đốc: Ông Nguyễn Tri Phúc
Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Nu
Chủ Cơ Sở: Ông Trần Duy Thiện Trung
Giám Đốc: Ông Đào Minh Hiện
Giám Đốc: Ông Bạch Ngọc Duy Ðức
Giám Đốc: Ông Nguyễn Hoàng Chƣơng
Giám Đốc: Ông Phan Quang Thuận
Giám Đốc: Ông Võ Quang Minh
Giám Đốc: Ông Nguyễn Quang Thảo
Giám Đốc: Ông Lê Đức Nghĩa
Giám Đốc: Ông Ngô Văn Chƣơng
Giám Đốc: Ông Lê Văn Phƣớc
Giám Đốc: Ông Hà Văn Lợi
Giám Đốc: Ông Trần Đình Nhân
Giám Đốc: Ông Châu Giang
Giám Đốc: Ông Lê Văn Dũng
Giám Đốc: Ông Nguyễn Chí Dũng
Giám Đốc: Ông Phan Hồng Sơn
Giám Đốc: Ông Chế Nhẫn
Giám Đốc: Ông Nguyễn Bá Cao
Giám Đốc: Ông Đỗ Duy Tân
Giám Đốc: Ông Bùi Đức Châu
Giám Đốc: Ông Huỳnh Ngọc Đức
Giám Đốc: Ông Phan Tiến Phi
Giám Đốc: Ông Trần Bỉnh Khiêm
Giám Đốc: Ông Nguyễn Phú Nông
Giám Đốc: Ông Lê Văn Thon
Giám Đốc: Ông Châu Hiển Bình
Giám Đốc: Ông Nguyễn Đình Hải
Giám Đốc: Ông Lê Văn Hùng
Giám Đốc: Ông Bùi Quốc Tuấn
Giám Đốc: Ông Đặng Văn Quang

Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Giám Đốc: Ông Hoàng Ðức Hiếu Giám Đốc: Ông Huỳnh Ngọc Tiến Giám Đốc: Ông Lê Hồng Phƣơng Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Việt Giám Đốc: Ông Đinh Văn Long Giám Đốc: Ông Trần Thanh Hà Giám Đốc: Ông Nguyễn Mạnh Hƣng Giám Đốc: Ông Lý Hào Minh Giám Đốc: Ông Trần Văn Hồng Giám Đốc: Ông Đặng Đình Phƣơng Giám Đốc: Ông Nguyễn Trọng Quyền Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Cẩm Giám Đốc: Ông Lý Anh Dũng Giám Đốc: Ông Trần Hữu Điền Giám Đốc: Ông Đỗ Phƣớc Tống Giám Đốc: Ông Phan Minh Hùng Giám Đốc: Ông Nguyễn Đình Chiến Giám Đốc: Ông Nguyễn Tuấn Anh Giám Đốc: Ông Võ Đăng Linh Giám Đốc: Ông Ngô Hùng Tín Giám Đốc: Ông Lý Hạng Giám Đốc: Ông Trần Thanh Bình Giám Đốc: Ông Lê Trí Hùng Giám Đốc: Ông Vũ Thanh Tuấn Giám Đốc: Ông Nguyễn Trung Dũng Giám Đốc: Ông Alan Hua Giám Đốc: Ông Nguyễn Minh Tuấn Giám Đốc: Ông Hồ Xuân Địa Giám Đốc: Ông Đoàn Võ Khang Duy Giám Đốc: Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giám Đốc: Ông Nguyễn Đình Đầy Giám Đốc: Ông Lê Văn Lợi Giám Đốc: Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn Giám Đốc: Ông Lê Hùng Long Giám Đốc: Ông Trần Thọ Huy Giám Đốc: Ông Lê Trƣơng Giám Đốc: Ông Trần Quang Chính Giám Đốc: Ông Ngô Minh Nhân Giám Đốc: Ông Trần Cao Nguyện Giám Đốc: Ông Nguyễn Viết Tuấn Giám Đốc: Ông Trịnh Hữu Hạnh Giám Đốc: Ông Lê Văn Ẩn Giám Đốc: Ông Vũ Duy Hoãn Giám Đốc: Ông Nguyễn Tôn Tấn Giám Đốc: Ông Đặng Phong Giám Đốc: Ông Lê Sỹ Đảm Giám Đốc: Ông Lê Văn Lập Giám Đốc: Ông Nguyễn Phú Quốc Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Khắc Giám Đốc: Ông Nguyễn Tiến Lễ Giám Đốc: Ông Nguyễn Nhƣ Bảo Khanh Giám Đốc: Ông Liêu Hên Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam . Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu.Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu.

Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu.Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Giám Đốc: Ông Lê Văn Hùng Giám Đốc: Ông Phan Hữu Phƣớc Giám Đốc: Ông Trần Văn Năng Giám Đốc: Ông Nguyễn Xuân Ninh Giám Đốc: Ông Hồ Xây Giám Đốc: Ông Thái Vũ Lâm Giám Đốc: Ông Trịnh Tiến Dũng Giám Đốc: Ông Nguyễn Việt Quang Giám Đốc: Ông Đặng Thanh Vũ Giám Đốc: Ông Lê Văn Minh Giám Đốc: Ông Thái Kim Thánh Giám Đốc: Ông Trần Đệ Giám Đốc: Ông Tạ Tuấn Anh Giám Đốc: Ông Nguyễn Phú Vinh Giám Đốc: Ông Bùi Ngọc Bảo Giám Đốc: Ông Sái Ngọc Tuyến Giám Đốc: Ông Lê Hoài Nam Giám Đốc: Ông Dƣơng Năm Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngô Long Giám Đốc: Ông Võ Ba Giám Đốc: Ông Nguyễn Nghĩa Đệ Giám Đốc: Ông Huỳnh Công Tuấn Giám Đốc: Ông Trang Nguyễn Quang Huy Giám Đốc: Ông Trần Văn Tốt Giám Đốc: Ông Lê Kim Hoàng Giám Đốc: Ông Trần Hoán Thông Giám Đốc: Ông Nguyễn Tấn Hải Giám Đốc: Ông Đào Minh Hùng Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Thạo Giám Đốc: Ông Dƣơng Quang Sơn Giám Đốc: Ông Nguyễn Quang Trƣờng Giám Đốc: Ông Nguyễn Thành Du Giám Đốc: Ông Trần Đắc Khả Giám Đốc: Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giám Đốc: Ông Trần Minh Hải Giám Đốc: Ông Nguyễn Việt Triều Giám Đốc: Ông Chou Chiun Wang Giám Đốc: Ông Tang Fu Lin Giám Đốc: Ông Pierre Miras Giám Đốc: Ông Ngô Minh Hùng Chủ Doanh Nghiệp: Ông Nguyễn Đức Long Chủ Doanh Nghiệp: Ông Đỗ Viết Phƣơng Chủ Doanh Nghiệp: Ông Ung Thanh Dũng Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam . Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia Công & Sản Xuất Cơ Khí-Nhà Thầu.

E.D Cty Citelum SA-Vpđd Cty Nguyễn Hùng TNHH Cty Khánh Đạt TNHH DNTN Trần Thức Cty Đinh Kim TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cty Tam Hợp TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thƣơng Mại Cty Thịnh An TNHH Kỹ Thuật Cty Thái Sơn TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty Hoàng Châu TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ Điện Cty Văn Lang G TNHH Thƣơng Mại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông Sài Gòn Cty Đạt Thanh TNHH Sản Xuất-Thƣơng Mại-Dịch Vụ Điện Cty Vi An Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Công Nghiệp Cty Kỳ Quang TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ Cty Thiên Hoàng Tú TNHH Thƣơng Mại Xây Dựng Cty Hoàng Vy TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Cty Thiên Phúc TNHH Hùng Thành Phát .D Cty Thái Sơn TNHH Điện Tử Cty Tràng An V.913664544 903924695 903725827 913903492 908868128 913801418 903358845 913809662 903730809 903752509 903859103 918373835 918016319 913719051 903736194 913135734 903002838 908410817 903874752 903859103 908027871 903818472 903194188 903837808 913135734 903344350 913608492 903808199 903903230 903828316 913807378 903889688 903705255 903911069 903800974 903882104 913771662 903873523 903707919 903631246 913922549 903720018 913148783 903999364 903399913 908819859 903916159 903926201 938237410 908240450 913821783 903942600 Cơ Sở Kim Long Cty Tiến Thành Phát TNHH Cty Coats Phong Phú Liên Doanh Cty Liên Anh TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ Điện Cty Hân Gia Mỹ TNHH Thƣơng Mại & Sản Xuất Cty TNHH Seco Cty Đại Minh Luân TNHH Cty Quốc Huy TNHH-Kho Cty TNHH Nhà Nƣớc Một Thành Viên Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Tp. Hà Nội-Cn Cty Hoàng Gia Phát TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Đèn Trang Trí Cty TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ T.T.T.Cty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty Phƣơng Tấn Đạt TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty Trí Tân TNHH Cty An Bảo Cổ Phần-Ttâm Thiết Bị Bảo Vệ & Phòng Cháy Chữa Cháy Cty Tân Ngọc Bích TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Thƣơng Mại Tự Động Cty An Phúc TNHH Thiết Bị Điện Cty Hoàng Sơn TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Cty Hứa Gia TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty Phoenix Contact (SEA) VPĐD Cty Ngọc Hà Sang TNHH Cty TNHH XD & TM Trƣờng Thịnh Cty Việt Hóa TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty Tân Sơn Hà TNHH Dịch Vụ Thƣơng Mại Xây Dựng Cty Thuận Lộc TNHH Chống Thấm Cty Tích Mẫn Đạt TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại .M TNHH Cty Thái Hƣng Thịnh Cổ Phần Cty Đăng Dƣơng TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ Cty Đinh Kim TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ & Kỹ Thuật DNTN Đại Đồng Thƣơng Mại Cty Bá Hùng TNHH Thƣơng Mại Công Nghệ DNTN Thiên Hồng Ân Cty TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ T.

P TNHH Thƣơng Mại-Tƣ Vấn Lắp Đặt Cơ Điện Lạnh Cơ Sở Cơ Điện Sài Gòn Cty Bách Khoa TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Cty Hà Thành Danh TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Sản Xuất & Quảng Cáo Cty Hoàng Quốc TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Xây Dựng Cty Thuận Hiếu Thiên TNHH Kỹ Thuật Cty Kim Minh Ngọc TNHH Sản Xuất & Thƣơng Mại Cty Nhà Việt TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty Việt Danh TNHH Cty Bách Khoa N.C TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu Cty Mỹ Thành Giang TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Cty Thắng Lợi TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Cty Thành Nhân TNHH Cty Hùng Kiệt TNHH Chế Tạo Cơ Khí Thƣơng Mại Cty An Khƣơng TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Cty Bình Phú TNHH Cơ Khí Xây Dựng Sản Xuất & Dịch Vụ Quảng Cáo Cty S.903335560 918203957 903781099 903996658 908877868 913804452 908397271 908014388 908248142 909050280 0913605484 (Th?o) 903752805 0903741434 (Tuan) 903832753 983735097 903819270 903725833 903718865 0909131102(Tran) 903652320 903810946 913915662 903999575 903373335 903641498 919057315 903918884 903850275 988536002 902544356 908336809 913640530 903716225 907012887 903827155 903361166 903680732 913924345 903708648 903808303 983831389 903811489 989010941 903827984 913921442 913663108 908151269 903918026 908837866 903953495 903616543 913852131 Cty Siêu Việt Á TNHH Cty Ánh Sáng Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Cty Tân Tín Thành TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại (Intoc) DNTN Hoàng Gia Chống Thấm & Xây Dựng Cty Việt Tinh TNHH Thƣơng Mại Xây Dựng Cty T & N TNHH Sản Xuất Vận Tải Xây Dựng Thƣơng Mại Cty An Quân TNHH Thƣơng Mại & Xây Dựng-Vpđd Cty Thuận Phong TNHH Sản Xuất DNTN Phƣơng Tần Cơ Điện Cty Kim Thành TNHH Kỹ Thuật Cty Đạt Thuận Cổ Phần Kỹ Nghệ Cty Lê Quốc TNHH Cơ Điện Lạnh Cty TNHH Ánh Đồng Cty Bách Khoa TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Cty Tứ Diện Xanh TNHH Cty Thành Trung TNHH Thƣơng Mại Cty Tuệ Việt TNHH Kỹ Thuật Cty Tân Long TNHH Cơ Điện Lạnh Cty Đại Dƣơng TNHH Tƣ Vấn Giám Sát Thiết Kế Công Trình Cơ Điện Cty G.V.T.E.P.L TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cty Phúc Lộc TNHH Thƣơng Mại Cty V.N.D TNHH Cơ Khí Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty Long Hy TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại & Dịch Vụ Cty Đạt Tiến Phát TNHH Cơ Khí Xây Dựng Cty Duy Hảo TNHH Kỹ Thuật Cty Đạt Xƣơng TNHH Sản Xuất Cơ Khí & Thực Phẩm Cty Kim Huỳnh Gia TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Sản Xuất Cty Phi Đạt TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Cty Khiêm Toàn TNHH Cơ Khí Cty Thuận Phát TNHH Sản Xuất Cơ Khí Cty Lê Thành Long TNHH Cơ Khí Thƣơng Mại Dịch Vụ Cty TNHH Cơ Khí Đại Bình Minh Cty Hải Minh TNHH Cơ Khí Điện Cty Lê Quân TNHH Kỹ Thuật Cty Núi Thành TNHH Cơ Khí Cty Phƣớc Đăng TNHH .

C 903918541 Cty Quang Chính TNHH Sản Xuất Xây Dựng Dịch Vụ & Thƣơng Mại 908006338 Cty Quán Vũ TNHH Thƣơng Mại & Dịch Vụ 903332242 Cty Ngọc Thành TNHH Sản Xuất-Thƣơng Mại 903924074 T.V.M.Thƣơng Mại Cơ Khí Inox 903781804 Cty Việt Tuấn TNHH Sản Xuất Nồi Hơi 909345346 Cty Uyên Phát TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại 903914083 Cty M.Cty TNHH Thiết Bị Cơ Nhiệt 903821743 Cty Hạnh Phát TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Cơ Khí 903955316 Cty Công Thành Ân TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Cơ Khí 913808359 Cty Soecon-Meverfa TNHH Cơ Khí 908002134 Cty TNHH Thƣơng Mại & Sản Xuất Cơ Khí T.909574075 Cty Nguyễn Hoàng TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Cơ Khí 988090258 Cty Nhất Nghệ Tinh TNHH Cơ Điện 903699071 Cty Việt Phƣơng TNHH Công Nghệ Môi Trƣờng 903767850 Cty Việt Phong TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ 903970805 DNTN Tân Hoàng Long Cơ Khí 903918936 DNTN Nghĩa Phát Cơ Khí Xây Dựng Thƣơng Mại 903909278 DNTN Nguyễn Thanh Ngọc Sản Xuất Thƣơng Mại 903999683 DNTN Hạnh Phong SX Lò Xo 903970981 Cty Trƣờng Thành Long Bình TNHH Sản Xuất & Thƣơng Mại-Cn 918263751 Cty Mạnh Hùng TNHH Sản Xuất .D.C 903833627 Cty Tân Hiệp Lực TNHH Cơ Khí 909748111 Cty Trung Sơn TNHH Cơ Khí & Xây Dựng 903715752 DNTN Quang Huy 903758694 Cty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn 903705139 Cty Khắc Nguyễn TNHH Sản Xuất & Thƣơng Mại 913835665 Cty Sadevina Decolletage TNHH 903818199 Cty An Khanh TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ 903722267 Cty Gia Hƣng TNHH Cơ Khí Thƣơng Mại .K TNHH 0908313379(Chuong) Cty Hữu Điền TNHH Sản Xuất Cơ Khí-Xây Dựng-Thƣơng Mại 903937600 Cty Duy Khanh TNHH Cơ Khí 908582377 Cty Duy Nghi TNHH Thƣơng Mại 903943117 Cty S.T .T TNHH Xây Dựng 903703962 Cty Inox 189 TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Xuất Nhập Khẩu 903824321 Cty Đại Bách Khoa TNHH Kỹ Nghệ 903610014 Cty Gò Vấp TNHH Sản Xuất Cơ Khí 903805961 Cty Hòa Bình TNHH Thƣơng Mại Cơ Khí 903854114 Cty Nhật An TNHH Cơ Khí Xây Dựng 903617722 Cty Vũ Hùng TNHH Sản Xuất & Thƣơng Mại 918533039 Cty Phƣợng Hoàng TNHH Cơ Khí 903624114 Cty Liên Trung Thành TNHH Chế Tạo Máy 908302282 Cty CNC TNHH Công Nghệ 0913755338 (Loan) Cty Kềm Nghĩa Cổ Phần 903945600 Cty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu 983851173 Cty Ameco Cổ Phần Công Nghiệp 913801782 Cty Hùng Minh Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại 903817252 Cty Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Kỹ Thuật 903655660 Cty Minh Việt Sơn Cổ Phần Cơ Khí Tƣ Vấn Xây Dựng Dịch Vụ 903626960 Cty TNHH Nhà Thép Tiền Chế Atad 913225543 Cty Cổ Phần Nồi Hơi Việt Nam-Cn 913914399 Cty Thiên Nam Cổ Phần Thang Máy 903822181 Cty TNHH Chế Tạo Máy L.T.G.

Cty TNHH Cơ Khí Thƣơng Mại 903901298 Cty Nghĩa Thành TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thƣơng Mại 913894876 Cty C.K TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ 903901800 Cty Du Sơn TNHH Thƣơng Mại & Sản Xuất Cơ Khí 913926815 Cty TNHH Đắc Lộc 913912558 Cty Hùng Phƣơng TNHH 903816213 Cty Trần Minh Hải TNHH 913916019 Cty TNHH Nhà Nƣớc Một Thành Viên Cơ Khí Quang Trung-Cn 0918180296(Hạnh) Cty Đài Tân TNHH Công Nghiệp 903331535 Cty Chen Hone Việt Nam TNHH Cơ Khí 903915474 Cty Stolz-Miras Việt Nam TNHH 903708112 Cơ Sở Hùng Phát Gia Công Sản Xuất Hàng Cơ Khí 903629246 DNTN Tháng Mƣời TM & SX 903610146 DNTN Thanh Thủy 903702684 DNTN Thanh Dũng Cơ Khí Khuôn Mẫu .M TNHH 913914693 Cty Nghệ Năng TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Sản Xuất 903708964 Cty An Hạ TNHH 903838650 Cty Đại Dũng TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thƣơng Mại 903939687 Cty Việt Quang TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật 903787811 Cty TNHH Cơ Khí Đặng Thanh Sơn 903379888 Cty Nhật Cƣờng TNHH Thƣơng Mại-Dịch Vụ 918026916 Cty Kim Ích TNHH 913926822 Cty Trƣờng Trình TNHH 903701699 Cty Tín Anh TNHH 0903356698(Trƣơng) Cty Phú Vinh TNHH Cơ Khí 913913289 Cty Kim Sơn TNHH Cơ Khí Tiêu Dùng 903907192 Cty TNHH Cơ Khí & Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn 903744744 Cty Nam Sài Gòn TNHH 903903440 Cty Năm Dũng TNHH 903949238 Nhật Long .909380212 Cty TNHH Cơ Khí TM Lê Duyên Anh 903913387 Cty Tân Phƣớc Hạnh TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 908898086 Cty Hồng Lực TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Cơ Nhiệt-Xƣởng Cơ Nhiệt Tân Bình 903907158 Cty M.Cty TNHH 918033588 Cty Tứ Hƣng TNHH Kỹ Thuật Điện Tự Động 908003117 Cty Trọng Ân TNHH Sản Xuất .Thƣơng Mại 903624047 Cty Trung Nam TNHH Cơ Khí .F.Xây Dựng 903326414 Cty Văn Tiến Dũng TNHH Cơ Khí 913754236 Cty Phƣớc Đại TNHH 903887380 Cty Phƣớc Hòa T.T.C TNHH Cơ Khí Cầu Trục 918158654 Cty Việt Tuấn TNHH Cơ Khí Xây Dựng Trang Trí Nội Thất 908297796 Cty Hiệp Tấn Phát TNHH 903910913 Cty Đại Hồng Phúc TNHH Cơ Khí 913600507 Lê Kim Hoàng .M.

Q. Q. P. 6. P. 10. P. X. Q. Bình Thạnh 181 Cao Văn Lầu. Tòa Nhà Green Star. P. 7. Q. 3. Tân Bình S19-20 KDC Bình Hƣng. Q. P. P.Ao Đôi. P. X. H.6 31 Nguyễn An Khƣơng. Phƣớc Long B. P. 10. Q. Q. 12. Tân Phú. 10. P. Q.10 90 Chợ Lớn. Gò Vấp. P. Tân Bình 6 Khu Phố 3. 9.6 378/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nguyễn Cao Nam. 8. 25. 4. Bình Thạnh 550/26 Điện Biên Phủ. P.Bình BìnhTân Tân. Q. Phú Nhuận 162 Đƣờng 3 Tháng 2. 14. Tân Phú. Q. Q. 4. P.10 234 Chợ Lớn. Q. 012 Nguyễn Văn Quá. Q. Q. P. 3. 7. Bình Hƣng. 12. 7. Q. Q. Q.10 355 Điện Biên Phủ. Q. Tân Thới Hòa.10 378/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh. 14. Q. Q. 3. 12. Bình Thạnh A2-24B Khu Nam Thiên Lục Địa 2. Phú Nhuận. 6. 10. 5. P.Đƣờng 147. 10. Q. 7. Bình Bình Chánh. Bình Thạnh. P. Bình Tân. 9. P.P.3 E12/284 Ấp 6. P. Q. 2. Gò Vấp 20/15 Thống Nhất. P. Q. Q. Tân Sơn Nhì. 25. 6.5 304/51E Đào Duy Anh. Bình Thạnh.3 27 Đất Thánh. Q.6 35/14B Khu Phố 6. Q. 4. Bình Thạnh 111 Đƣờng 5. Tân Bình 51/2A Thành Thái. 10. Bình Thạnh Tầng2. Q. Q. 10. 70 Phạm Ngọc Thạch. Q.P. Gò Vấp 283/26 Cách Mạng Tháng Tám. Q. 15. 3. Bình Trị Đông A.Xa Lộ Hà Nội. Q.6 100 Tô Hiệu. P. Đông Hƣng Thuận. P. Q. Tân Bình. Q. Bình Thạnh. 4. P. Q. 3. 6. Tân Bình. 3. P.3 332/119/14 Dƣơng Quảng Hàm. Q. P. Q.12 A12 Cƣ Xá 301. P. Tân Bình. 123/5D Lê Văn Thọ. P. Phú Nhuận. Q. Tân Thuận Tây. 12.9 200 Ngô Gia Tự. Q. P. Bình Thạnh.10 702/1G Sƣ Vạn Hạnh Nối Dài. Bình Chánh. 6.3 237/68 Trần Văn Đang. Q. Gò Vấp. P. Tân Phú P.Khu Dân Cƣ An Lạc. P. Phú Nhuận 169A Thích Quảng Đức.7 Phong.9 152/4 Thành Thái. Q. P. Q. P. P. Q. Thủ Đức 453/31 Lê Văn Sỹ. P. 22.3 21/19 Lê Trực. Tân Phú 49/1 Đinh Tiên Hoàng. 11. Q. Phú Nhuận.10 155D Tô Hiến Thành. Bình Thạnh. 9. Q. 17. Q. 12. 11. P. 12. Bình Thạnh.6 7-8-9 (8/11A) Chánh Hƣng. 6. Q. Q. Tân Q. 10. Q.280A Nguyễn Văn Luông. Q. Bình Thạnh 028 Chung Cƣ Bàu Cát 2. Q. Q. P. Q. P. Q. 11. Q. 25. P. 12. Linh Trung. Q. Q. P. Q. P. Q. Bình Trị Đông B. 10. Q.10 71/7M Tân Mỹ. Tân Bình 67 Nguyễn Cửu Vân. 4. Gò Vấp. 11. 12. Q. Q. Q. 5. H. Q. Q. Gò Vấp . Tăng Nhơn Phú B. P. P. Q. Q. P. 14. Q. Tân Nhựt. Bình Tân 192/15C Phạm Văn Chí. Gò Vấp. 9. 2. 3. Chánh 16/9 Kỳ Đồng.10 174/154 Chu Văn An. 12.7 Khu Phố 6.Đƣờng 12. P. 13.Đƣờng D1. Bình Thạnh. P. Q. Bình Chánh 662/16 Sƣ Vạn Hạnh Nối Dài. P. Q.Q. Tân Bình.8 125 Ni Sƣ Huỳnh Liên. Phú Nhuận 49E Phan Đăng Lƣu. 13. Q. P. Q. Q.10 51/2A Thành Thái. Thủ Đức. P. Q. Q. Bình Thạnh 8A Nguyễn Thái Sơn. Bình Thạnh 350 Nguyễn Trọng Tuyển. Gò Vấp 30/21 Gò Dầu. 10. Bình Thạnh.

H. 29 Đƣờng D15. Q. Tân Định. P. Tân Bình. Tây Thạnh. 11.Hƣơng Lộ 2. Q. Bình Tân. 5. 8. TânQ. Q. Q. 8. P. P. Q. Q. X. Gò Vấp 172/124 An Dƣơng Vƣơng. X. P. P. Q. 12. Tân Bình 76-78-80 Nguyễn Thần Hiến. Q. P. 5. 1. Q. Bình Thạnh. Q. 1. P. BìnhBình Tân. Q. Q. Q. Phạm Ngũ Lão. 4. Bình Thạnh 114-116-118 Tuy Lý Vƣơng. Q.12 49 Đƣờng 5. Q. 10. P. Q.Tân 229/23 Tây Thạnh. Gò Vấp. P. Tân Sơn Nhì. Q. 8. 12. P. H. P. 1. Bình Thạnh. Bình Thạnh 88 Cƣ Xá Lữ Gia. Q. Q. Bình Tân 158 Tân Thới Nhất 13. Bình Chánh D17/27A1 Tân Hòa Đông. P. Q. P.Phú Tân Phú. Gò Vấp. Q. Tây Thạnh. P. P. 3. 6.5 614 Hà Huy Giáp. 9.P. Q. Q. Bình Chánh. Thạnh Lộc. P. Bình Hƣng Hòa. 24.Đƣờng 3. P. Q. An Lạc. 25. P. BìnhBình Tân. P. 7. Q. Tân Bình 159 Âu Cơ. 7. Q. Q. P. Q. 790 Sƣ Vạn Hạnh. Q. Tân Phú 289 Thái Phiên. Q. Q. Q.12 295 Chợ Lớn.6 59 Nguyễn Tất Thành.1 26A Trần Văn Ơn. Phú Nhuận. P.11 245A Trần Quang Khải. P. 12. Gò Vấp 1/4A Tân Sơn. 1. Q. 18. 1. P. Linh Trung.15/23 Phạm Văn Hai. Phú Hữu. P.9 81/99 Ấp 3. Q.3 91 Bàu Cát 6. 14. Q. 12.Đƣờng 17. P. 11. Bình Trị Đông.6 12 KP 5. Bình Thạnh 638 Kha Vạn Cân. P. Q. P. Linh Đông.1 62B Đỗ Ngọc Thạnh. Thủ Đức 205/7 Thích Quảng Đức. Thủ Đức Khu Công Nghiệp Tân Bình.11 1125 Tân Kỳ Tân Quý. 14. Phú Nhuận 44L Đinh Công Tráng. Tân Bình 138/21 Lạc Long Quân. P.6 4426 Khu Phố 4. Q. 9. Q. Lê Minh Xuân.Nguyễn Cửu Phú. Gò Vấp 989 Nguyễn Duy Trinh. H. Bình Tân 5 Đƣờng 26.Quốc Lộ 1.8 189 Võ Thị Sáu. Q. Phong Phú.10 74/596 Phan Huy Ích. Gò Vấp. P.4 2/3 Thống Nhất. Tân Phú. Tân Định. P. 10. Q. Q. Q. Q. 6. Q. Q. Q. Tân Phú 510 KP 2. Bình Trị Đông.Cƣ Xá 30 Tháng 4. Lê Minh Xuân. Tân Phú. H. Bình Thạnh.4 4 Lô B2.Quốc Lộ 50. Bình Chánh. Gò Vấp 28/3 Bùi Viện. Q. P. Q. 12. Tân Phú F5/3 Ấp 6. Q. Thủ Đức. Tân Phú. Linh Tây. Gò Vấp. 1. P. Q. 11.11 219 Nguyễn Đình Chiểu.Bình Tân 46/25B Tây Thạnh. X. P.3 33 Phạm Thế Hiển. P. Q. P. Thủ Đức 601 Khu 1. Q.Khu Phố 3. Tân Thới Hòa. 4. 11. P.Tân 39/1 Khu Phố 3. Bình Hƣng Hòa A. 3. Bình Tân.8 D6/177 Ấp 4. Q. Q. 15. Tây Thạnh. Tân Bình 8/9 (8/19) Nguyễn Thiện Thuật.P. Q. Tân Tạo A.8 50/28 Đinh Tiên Hoàng. Hóc Môn. 14. Bình Chánh 47/60/6 Lƣơng Minh Nguyệt. Bình Thạnh 68 Bàu Cát 3. 6. Bình Tân. P. 14. 13. 16. 14.Lê Văn Chí. Thủ Đức. Q. Tân Phú 51 Tân Hóa. Bình Thạnh. P. Tân Bình.Chu Văn An. Bình Chánh. 13. 4. 11. Q. P. P. P. Thủ Đức. Q. Bình Tân. P. Bình Chánh 278/64 Gò Xoài. 9. Tân Thới Nhất. Q. P. Q.1 8 Lô C2. P. Q. Q. 26. Q. Tân Phú. Q. Q. Q. Bình Tân . P. P. Hóc Môn F7/23A Ấp 6. Q. Xuân Thới Thƣợng. Tân Bình. Tân Bình. X. Q.

Bình Thạnh. 5. Bình Thạnh 90/5C 12 Quang Trung. P. Tân Phú 18/50 Trần Quang Diệu. Q.1 1/8C Hoàng Việt. Tân Phú 156/1 Lê Đình Cẩn. P. Phú Thạnh. Tân Bình. Q. Bình Thạnh Khu Chế Xuất Linh Trung. Tân Bình.1132 Bà Hom. Bình TânTân. 15. P. P. Bình Tân C1/53A Ấp 3. Q. Q. Q. Gò Vấp D9/40C Ấp 4. Củ Chi. Bình Tân 88 Khu Phố 1. P. Bình Tân. 109/5 Lê Văn Chí. 9. Q. Q. P. Bình Chánh . Q. P. Linh Đông. Q. Q. Long Thạnh Mỹ.Quốc Lộ 1A. Bình Tân.Bình Chánh 176/14 Hòa Bình. Q.Đƣờng 2A.Đƣờng 24.5 318 Nguyễn Văn Tăng. Tân Q. Q. 9. H. X.Bình Lê Minh Chánh Xuân. Q. 11. H. Tân Bình 12/7 Đƣờng T12. 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đa Phƣớc. P. Q. P. P. Tân Bình. Q. Q. Hòa Thạnh. Bình Tân. Củ Chi 64 Phổ Quang. Bình Tân 115 Điện Biên Phủ. Q. Bình Thạnh.Đƣờng 34. 539 Huỳnh Văn Bánh. P. Tân Phú. Q. X. Q. 1.X. 25. Gò Vấp 141 Đƣờng D3. 6. Q. Q. P. Bình Thạnh Phòng 230. Q. Thủ Đức 6/12 Cƣ Xá Lữ Gia. HiệpQ. Q. P. P. 7. H. Q. Bình Tân Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. P. X. Q. 12. Tân Bình B464 Quốc Lộ 1A. Q. Gò Vấp 186 Dƣơng Tử Giang. Q.12 9/2A Khu Phố 6. Bình Hƣng Hòa B.12 Thành. P. Tân Bình. X. B2A Lô K. 14. P. P. X. H.Đƣờng Số 9. Phú Thọ Hòa.12 22 Bà Lài. P. Bình Chánh 364/21 Thoại Ngọc Hầu.11 Khu Công Nghiệp Tân Tạo. P. Q. Q. Gò Vấp. Q. P. H. Q. Bình Chánh. H. X. Bình Thạnh. Bình Chánh. Bình Trị Đông B. Q. 4. Tân Bình 59/9M Phạm Văn Chiêu. P. Tòa Nhà Tecasin. BìnhP.Quốc Lộ 1A. Gò Vấp.Đƣờng 7. Củ Chi 75/5/2 Phạm Ngũ Lão. Thủ Đức 184/1-2 Lƣơng Nhữ Học. Đông Hƣng Thuận. 1.11 Ấp 1. P. 243-243B Hoàng Văn TânThụ. Vĩnh Lộc B. P. X.3 Tầng2. 12. Bình Tân. 13. 11. Q. 334P Phan Văn Trị.Đƣờng B. Q. P. Bình Tân 770A/1 Trần Hƣng Đạo. 11.Tân 49 Khu Phố 7. Bình Chánh. Thủ Đức 170 Quốc Lộ 1A. Phƣớc Vĩnh An. Cao Ốc Bigemco. Bình Trị Đông B. Bình Thạnh Ấp 1. 11. 10/20 Lạc Long Quân. Tân Phú. Tân Tạo. Phú Nhuận. P. 3. Bình Thạnh 301 Tên Lửa. Tân Tạo.11 15. Q. Bình Thạnh. Bình Tân.P. P. Q. Bình Chánh. Q. 5. 11. Linh Trung. Gò Vấp. 5. Tân Bình 482A Lạc Long Quân. H. Phú Nhuận Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Thủ Đức. Tân Phú. Tân Thới Hòa. Q. Bình Tân. P. Tân Phú 310A Lũy Bán Bích. P. Q. Q. 14. Bình Chánh. Đa Kao. Tân Bình. Q.Lý Thƣờng Kiệt. 2/2 Khu A2. P. 11. Khu C1. P. Tân Tạo BìnhA. Lô 5. 12. P. 2. Tân Phú.Bình Q. 7. 12. Tân Bình. Bình Thạnh. Tân Tạo A. Q.6 606 Khu Phố 5. 13. P. 7. 4. Bình Chánh. Q. Bình Chánh D9/262 Quốc Lộ 50. P. Lô 22A. 11.11 32 Lê Trung Nghĩa. Q. Củ Chi. Q. P. H. Tân Bình 446 Nơ Trang Long. Q.5 Tầng3. Q. Bình Chánh. 453 Phú Thọ Hòa.Đƣờng Số 3. Q. Tân Tạo A. 145/10A Ung Văn Khiêm. BìnhBình Tân.9 1145 Quốc Lộ 1A. P. Lô 12A. P. Lô 7-8. Tầng1. Bình Chánh Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp. 25. Thủ Đức. Phƣớc Vĩnh An. Bình Chánh. P. Thủ Đức. Trƣờng Thọ. 21. P. Q. Tân Thới Nhất. P. Thủ Đức. Q. Q. Tân Quý Tây.Thủ Đức 143B Đồng Đen. Q. Q. P. Q. Tân Phú D15/11H Võ Văn Vân. 14.

H. Q. Q. P. Tân Bình. X. 11. P. 12. Q. Tân Nhựt. Tân Bình 69/6C Phạm Văn Chiêu. Q. BìnhBình Tân. Tân Quý. X. P. P.P. X. BìnhBình HƣngTân Hòa B. Gò Vấp. 260/4F Nguyễn Thái Bình.8 79/4 Ấp Cầu Xây. Q. 9. Hóc Môn 1/42A Quốc Lộ 13. Tân Phú 1247 Quốc Lộ 1A. Bình Thạnh 35 Hồ Học Lãm. Phạm Văn Hai. Bình Chánh. Bình Thạnh. P. Thủ Đức 125 Khu Phố 17. Bình Chiểu. P. Q. X. Bình Chánh. Gò Vấp. P. Q. Bình Thạnh 24 Cƣ Xá Bình Thới. 12. Q. Tân Phú B23/474C Ấp 2. P. P. Bình Tân 412A Nguyễn Văn Nghi. Phạm Văn Hai. Bình Trị Đông A. Q. Q. 2. Hóc Môn Khu Công Nghiệp Tân Tạo. H. Tân Bình 629/10 Nguyễn Đình Chiểu. Đƣờng 14. Q. Bình Chánh. Lô B2. P. Q. Q. P.Tân 15 Dƣơng Văn Dƣơng.Đƣờng 6. Bình Tân. Thủ ThủĐức. Q. P. Q. Bình Tân.12 228 Trần Quý. P. Bình Tân. Q. Q. 18. 3. 4. 7. P. Bình Thạnh. Gò Vấp. Q. Bình Chánh 37 Phan Đình Phùng. H. Thủ Đức. Bình Tân. 8. 11. Q. Bình Chánh 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Linh Xuân. Q. Gò Vấp 2C62 Ấp 2. Q. Q.Đƣờng 6. R1-2 Ấp 1. 15. Thới Tam Thôn. Gò Vấp . Thủ Đức. Sơn Kỳ. 13. 12. ChánhH.Tân Bình Tân. Q. Q. 8. Thủ Đức 167/16 (195) Đƣờng D1.Đƣờng 8.11 38/9A Lê Trọng Tấn. Sơn Kỳ. Xuân Thới Sơn. P. Q. Bình Chánh. Tân Phú. Q. Tân Phú.11 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. H.Tỉnh Lộ 10. Bình Thạnh 860/37 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh F26 CX Đài Rađa. P. Q. 6. Bình Chánh. Bình Thạnh. X. Tân Phú. 3. Q. Tân Nhựt. Hóc Môn. 11. Gò Vấp. P. P. 30/11 Tô Ký. P. P. Q. Tam Phú. 24. Q.4 159/12 Nguyễn Kiệm. Tân Phú.6 39 Tôn Thất Thuyết. H. Gò Vấp 46/5 Quốc Lộ 1A. Tân Phú 620 Bình Long. 16. 11. Bình Tân Nhựt. Khu Công Nghiệp Bình Chiểu. Thủ Đức A15/74D Hƣơng Lộ 2.9 1129/14-16 Lạc Long Quân.Song Hành.Bình Long. 25. P. Gò Vấp 94 Liên Khu 16-18. Bình Tân Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc.6 2A/41 Ấp 2. 6. X. Lô 6. Q. Lô Q96-101. An Phú Đông. 3. Bình Thạnh. Tân Tạo Bình A. Bình Thạnh. 8. Tân Thành. 16. Tân Phú. Q. Q. Bình Hƣng Hòa. Q. Q. Tân Phú 11/3 Thống Nhất. Q. Q.Chánh X. Bình Hƣng Hòa A. 64 Minh Phụng. 6. P. P. Q. Q. Q. Tân Bình. Bình Thạnh 71-71A Tăng Bạt Hổ. P.3 237 Đƣờng 5.11 27D1 Ấp 5. 5. P.3 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.Bình Chánh 140A Xóm Đất. H. P.Ấp Bình1. Hóc Môn. P. P. Đức 194/11B Bạch Đằng. Hiệp Bình Phƣớc. Q.P.Đƣờng 1A. Q. 11. Bình Trị Đông. Q. Q. Bình Tân 139/12 Bạch Đằng. P. P. P. Lô D9B/I. P. P. 8. P.Trần Đại Nghĩa. 25.80/39 Đƣờng 4. Thủ Đức. Q. Q. Q.

vn 22001313|38415234 tamhopco@hcm.vn 39032124.vn 38669174.com 35174279.com 39975671. 38627882.com. 39602011. 62650693 info@anphucco.hcmc@hcm. 38481052.vn 38625567.vn 54141188|54122638 emerald@hcm. 35590711|35590711 tritancovn@yahoo. 62568759.vnn.com 38940285|35881404 dathaco@hcm.8669111 ttdvn@ttd-group.com 35121475. 38638752.fpt. 54314280|38502613. 39604237.vnn.fpt.com 22400870. 39800095|39602011 daidon@hcm.ts@thaison.fpt. 38542577|39671843 35261153|35261153 dinhkim@hcm. 38442904|37242056 hoangvycorp@hcm.vnn. 389608|37280644.vnn. 62650692|62562126.vnn. 35121476|35121476 hoangsonco@email. 39140196|38594286 seco-ac@hcm. 38399608|38627476 ael. 39975670|39975672 info. sales@thienphucco.vn 37584407.vnn. 39611626|39611626 hoanghadang@yahoo.vn 38407841|38407768 ductran@thinhanco.vn 38720862|38720862 thienhoangtu2006@yahoo.vn 38207807|38207713 info@phoenixcontact.vm 38969464 38627475.vn 38907275|54451693 huagiaco@hcm. 37584408.com. 38658761|38630781 billtiet@hcm.com 62908098|38342671 thaisonelectric@hcm.8669173|38669180.fpt.vn 38444140.vn 38468377|39319108 khanhdo@hcm.com 39858515|39858515 phuongtandat@vnn.vnn. 62954030|38947186 .38759115. info@bahung.vn 38594285.vn 35261153|35261153 dinhkim@hcm. 54310882. 38308201|35174282 security-fire@anbao. 38625789 vianco@hcm.com 38654040.vn 35591339. 35117974. 62568758.com.com 38681331.vn.com 37242056.vn 39692260. 54314279.vnn. 38418325|35512257 hapulico@hapulico. 38655656|38655656 kyquang@hcm.vn 54311040. 38627827.fpt. b2b@coatsvn. 39819070|38662854 romacode@vnn.vn 38418129|38418130 cndtvtsg@yahoo. 38969465. 37515682. 22400860|39611899 39671328. 37584409|37584410 etei@hcm.fpt.fpt.vn 38462745 38410897.vn 62562125.vn 39350539.vnn. 38750328|37551128 vietmy_roller@yahoo.com.com 22456081|38617786 38669174. 37515682 39611654.vn 38767888.8669111 ttdvn@ttd-group. 38960310.vn. 38455309. 39603897.viettel.com 38960309. 39350540|39350542 vanlang-g@hcm. 38481050. 38681330|62652530 citelum@hcm.fpt.8669173|38669180.vn 22182323 38630780.fpt. 38763855|37518063.vn 39127783|37551853 hangiamy@hcm. 38507109 bahungpro@vnn.vn 38947186.vnn.vn 35396912 37518587|37518586 35894219|39965801 activ@hcm. 38665610. 39350534. 38620567|38634016 hoanggiaphat@hcm.vn 38651516.com 62739848 htpcamera@yahoo. 38625789|38640358.vn 62825203|62825204 38346126|38347074 dadco@hcm.vnn.fpt.vnn. 35116778|38444342 daiminhluan@vnn.

39126399|38654557 it@chongthamintoc.vnn. tuan.vn 38332068|38343216 38427119.vn 37662680|37662680 cokhi@kimthanhgia.pa@addecor.com 39670892|39675880 lpvhung@hcm.vn 37502953. 39501670. 37225211 bnduyduc@yahoo. 54440967 tuanad68@vnn.vnn.vnn.vn 39747388|38619806 anhsangcorpation@vnn.com 38820849|62505480 datxuong@gmail. 38101265|38122044 vnep05@yahoo.com. 38631431|38631431 dienlanhbk@hcm. sales@viettinh.vn 38636419. 37662267|37660299 39611277 36670644|38763944 daibinhminh@gmail. 39780178. 38593796.vn 39966072 office@tetragreen.vnn.2937441|38491337 info@tanlongvn.com 38367521. 38372733|38367521 35115170|35115171 tv-eng@hcm.vnn.com.com 35178528 37201934|38968932 sales@lequoc. 54283645|54286589 bachkhoa_metal@yahoo.com 62841054.39916199.vnn.vn 35126878|35126878 39556125.com 38763597|38763597 38157715.vn. 62658881|37502646 54356485 39635576.vn 38654557. 38481061|38437565 phuc_loc@hcm.com. 38151072|38157715 37660299. 38663673|38637357 38481060. 0903616543|37202147 nuithanh@vnn.ngotaohien@hcm.vn 38663672.vn.vn 22456937|54440967.vn 39507758 39325506|39321469 39830346|39830348 kimthanhtech@yahoo. 39805273. 39491232|39490800 viettinh@hcm. 38633838.vn 22404378. 39633686|39635576 37670429|37670428 37553082 38253277|38264412.com 38259151|39402337 tnnco@saigonnet.vn 38420711 38223257|38223257 38575528 37162940|37162940 39894285 39805272.vn 37561323|37561054 .vnn.vn 38494943. 36126169|39916199 sivatech@hcm.vnn.com 38418054|38418055 seas@hcm. 38594552.com 39606130|39606130 54286588. 38550606|39556120.com 62557711|62557711 haidaiphuvn@yahoo.vnn.com.vn 38942697|38942697 39877107|39877107 37317594|37317295 duyhaoco@gmail.vnn. stdtco@vnn. 39402431 stdtco@yahoo.vn 38122044. 39805274|39805272 37610487 pecs@hcm.

37176510. 62936098|62936098 38858157.vn info@inoxmanhhung. 35113685|35113685 39553101.vnn.vn congthanhan@yahoo. 39740652.vn hungminh@hcm. 38608732|38608213 39313500. 38992625|38992626 35897659.vnn.com noihoiviettuan@gmail. 38426411|38426411 38686484.vnn.com thienhac&amp.vn loxohanhphong@hcm. 37542777|37542789 38416662|35510288 38777418.vn cokhihuudien@vnn.vn sales@ameco. 37176513|37176512 38611074|38607831 38650265.vn universaltrade@hcm. 38427038|54251255 39734658|39734658 38775796.vn .fpt. 39745948 35533325|35533029 38443441|38447534 39916504. 62539543|62539546 54292422|54292423 37780152.vnn.vnn.fpt.com tanhiepluc@hcm.h@hcm. 54461958|54461958 38993093. 54490209|54490208 54362303|37155974 38541242.vn pmsckd@hcm. 37780455|37781146 37176511. 22458024. 37503002.com cokhigovap@cokhigovap. 37608137|37606966 39733385|38605496 54251254. 39913438|39913439 37542888.vn duykhanh.vnn.com.co@bdvn. 38828458|39740653.vnn. 38609314.vn cnctechnology@hcm. nghianippers@vnn.vnn. 22402468|62652266 38965857|38965857 37192094|35920315 37314513|36401478 38578836. 37503003.vnd.com hoabinh@hoabinhmeco.vn ck-nghiaphat@vnn.vnn.vn ltc_hcmcity@yahoo.vn dida@hcm.vnn.vn thu@vietphong.vn buivanhai@hcm.vn ctytrungson@vnn.net sgtsteel@vnn.com soecon@hcm.vnn. 54265470|38775796 37660626|37660627 39740651.vn tmccranes@gmail. 62747646|38686484 54257575|54258989 38992078|38992078 37291866.vn giahungco@hcm.vnn.elv@hcm. 38558061|39553216 38111329.fpt.vn thanhngocco@vnn.vn thiennam. 22186218|38366916 62652265. 38858159|38858157 nhatnghetinh@vnn. 37781769.vnn. 37291866|37291865 62936098. 39671683|38541019 37503001.vn dongphuonget@hcm. 37176509.com mdk@hcm. ccsc@vnn.com quangchinh@hcm.vn sadevina@hcm. 37902576 38456114|38479305 54362212|39877011 37608136.vn info@inox189. 37293599|37290469 35180767|35180769 37922639|37922677. 37503004|37503005 37204282|37204282 38638299|38641967 37922843|37922818 39890781. 37542314|38777416 38224672|38221961 54490210.vn vbjc@hcm. 22458025|38562953.vn.com nhatanco@yahoo.vnn.vn cokhitrungthanh@hcm.vn sales@atad.62539625|62539624 62601567|62601577 38366916.fpt.vn. 39615613 37335427|37325320 62539548.vn ccsc_co@yahoo.

vn nvtrieu@hcm.com.vnn.com truongtrinh_tools@yahoo.vn miras@hcm. 37330173|37330173 39714055. 37290509|37294846 38990906.vnn.vnn. tuhung@tuhung.vn nvq57@yahoo.vnn. 39714055|39714055 22116908 .com kimsontds1994@vnn. 37653282|37653283 37294845. 39783681|39784805 38470080|38470080 37197639|37197906 38560050|39556816 38160062|38161693 37660241. 37662021|37660950 38481699.vn nsg@hcm.vn daidungcoltd@hcm. 37662019.vnn.vn. 37680803. 37680734|37680734 38126624|38126623 62670821|62670844 35897133|35897134 37240711|37240712 37621796|38775749 37653281.vnn.vn tranhoanthong@tuhung.vnnews. 39801223|37510724 37250362.com csmh@saigonnet. taihsin@fptnet.vn taihsin@unet.vnn.vnn.com. 38324913|39407080 54443576|54440565 54450870.vn saingoctuyen@hcm. 35110352|35110352 37515405|37515405 39403637|39403637 38956502.vn nhatlongck@hcm. 39607453|39605969 37661284|37661296 39635700|39635698 37139599|37139599 37508228.vnn. 35114007|35113639 62589618.vnn.vn nghiathanhtb2003@yahoo.com mtm@hcm.vn kmthanh@hcm. 39095846|38956502 can@hcm.vn chhone@hcm.vn info@dacloc. 37250978.com minhleev@hcm.vnn. 39070789.38970139|62837966 39782954. 38998938|38998938 39134407|38410731 39626398|39620578 37662265|37662265 38118399|62939291 38959126|54365418 38775287|38775287 39890232|39896209 38822365.vn namdung-co@hcm.com fuvi@fuvimold. 37540239|37508229. 39801224.vn anhaco@hcm.vn kimichvn@yahoo.vnn.com sales@vantiendung.fpt.com info@trungnamvn.vn .com.vn tanphuocblower@yahoo. 38649657 38914420|38914420 54036219|54036219 35124550|35124551 37510725.vnn. 38483087|38483087 37661768|38750572 39600888.vn hungphat-vn@hcm.com cfc-hcm@hcm.com congtytnhhhungphuong@yahoo.vnn.

com TNHH Doanh Nghiệp Tƣ Nhân www.seco.thinhanco.com TNHH Một Thành Viên www.com TNHH www.huagiaco.coatsvn.dadcolighting.vn TNHH TNHH www.anphucco.index-spa.com Văn Phòng Đại Diện TNHH TNHH Cá Thể www.com Văn Phòng Đại Diện TNHH www.chieusang.vn/thienphucco TNHH TNHH TNHH www.anbao.com. www.com TNHH TNHH www.dinhkim.com TNHH TNHH TNHH www.vn Cổ Phần www.com.chongthamactiv.com TNHH www.yellowpages.thaison.hapulico.com TNHH www.com TNHH Doanh Nghiệp Tƣ Nhân www.tanngocbich. www.com TNHH TNHH www.tranganvem.com.vn TNHH www.com.hoangchau.com.bahungpro.com TNHH TNHH www.vanlang-g.com TNHH Cổ Phần www.ttd-group.com TNHH www.Cá Thể TNHH www.vn TNHH www.ttd-group.com TNHH TNHH www.com Cổ Phần TNHH TNHH TNHH www.com.viancorp.vn TNHH TNHH TNHH www.cisprotec.formulalighting.com.com TNHH www.citelum.com TNHH www.com TNHH TNHH .vn TNHH www.vn Liên Doanh www.phoenixcontact.hoanggiaphatlighting.com.bahung.citelum-vn.dinhkim.com TNHH www.com.

vn www.com www.vn www.vn www.kimthanhgia.chongthamintoc.com www.com.tetragreen.com www.com www.vn www.www.vn/nuithanh TNHH Cổ Phần TNHH Doanh Nghiệp Tƣ Nhân TNHH TNHH Văn Phòng Đại Diện TNHH Doanh Nghiệp Tƣ Nhân TNHH Cổ Phần TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH Cá Thể TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH .com stdtco@vnn.phuc-loc.yellowpages.viettinh.com.com.seas.vn www.tanlongvn.com.koseal.com www.bachkhoacompany.vn www.lequoc.com www.addecor.kimloaimaubachkhoa.

atad.com TNHH TNHH TNHH www.com.com TNHH TNHH TNHH www.vn Cổ Phần www.TNHH TNHH TNHH www.com TNHH TNHH www.nghianippers.vn Cổ Phần www.com.vietnamcnc.inox189.vn .tmccranes.ccsc.com Cổ Phần Cổ Phần www.vn.vietnamboiler.com TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH www.cokhigovap.vn Cổ Phần www.com TNHH TNHH TNHH TNHH www.com TNHH Doanh Nghiệp Tƣ Nhân www. www.vn Cổ Phần TNHH www.1084.cokhixangdau.thiennamelevator.com.vn TNHH www.hungminhdoor.vn TNHH www.quangchinh.stainlesssteel189.sadevina.cokhiinoxmanhhung.duykhanhvn.khacnguyen.com.vn TNHH www.nhatnghetinh.hoabinhmeco.com. www.com Cổ Phần www.com Cổ Phần www.com.noihoivietnam.cokhitrungson.com.pan-sun-vn.com.com TNHH www.com TNHH www.com TNHH www.ameco.vietphong.idtvn.vn TNHH Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Doanh Nghiệp Tƣ Nhân TNHH www.vn/web/trungthanh TNHH www.com TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH www.com TNHH TNHH www.

daidung.com s.com www.mtmcompany-vn.com.vn www.dacloc.tw www.vn.com www.com www.com.vantiendung.fuvimold.com www.com www.kmthanhdung.com.tuhung.anhaco.kimich.com www.com.com.trungnamvn.www.vn TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH Một Thành Viên 100% Vốn Nƣớc Ngoài 100% Vốn Nƣớc Ngoài 100% Vốn Nƣớc Ngoài Cá Thể Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Doanh Nghiệp Tƣ Nhân .nhatcuongvn.com www.chhone.com. taihsin@fptnet.vn www.hungphuonginox.vn/namdung www.vasep.vn www.cfccranes.com.com www.vn www.

461 462 463 464 465 Mr Mr Mr Ms Mr NGUYỄN VĂN TRẦN PHƢỚC ĐỖ XUÂN NGUYỄN THỊ THU TRẦN VĂN ÁNH HÙNG NGỌC HÀ TÀI GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 Ms Ms Ms Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Ms Ms Mr Ms Mr Mr Mr Ms Mr Ms Mr Ms TRƢƠNG THỊ THU NGUYỄN THỊ ĐỖ THỊ Ý HUỲNH KIỆT LÊ HOÀNG KHA HỒ MINH HUỲNH LÊ TẤN HOÀNG CÔNG ĐOÀN THẾ PHẠM QUANG VÕ MINH ĐÀO THỊ TRẦN NGỌC TRƢƠNG NGÔ THỊ VÕ TẤN CHIÊM NGUYỄN VĂN NGUYỄN THANH HOÀNG VĂN TRƢƠNG THỊ TRẦN QUỐC TRẦN THỊ MỸ DUNG HUÊ LIÊN CHÍ VŨ ĐỨC QUÂN THƢ SÂM THUYÊN DŨNG TRÍ HƢƠNG TUYẾT BÌNH BÁU THỊNH HUYÊN HẢI HÀ TIẾN TUYẾT HOÀN PHƢỢNG GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ 490 491 492 493 494 495 496 497 Mr Ms Mr Mr Mr Ms Ms Mr TRẦN CẢNH PHẠM THỊ THANH LÂM BÌNH NGUYỄN HỒNG VŨ ĐỨC LÊ THỊ KIM LÝ TUYẾT DƢƠNG VĂN ĐÔN XUÂN TIẾN MINH TUẤN CHÂU NGÂN SINH GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ 498 Mr ĐÀO NGỌC HOÀNG GIANG GĐ .

0913 731 891 0903 731 891 0913 950 507 0903 701 710 0918 011 638 0903 900 203 0983 804 618 0903 804 608 0903 912 354 0903 832 103 0903 715 777 0909 858 687 0903 900 904 0913 912 489 0983 883 121 0983 711 894 0913 147 975 0983 701 547 0903 611 595 0903 825 684 0903 904 368 0913 724 914 0903 870 088 0903 808 418 0982 283 238 0903 720 876 0903 661 893 0903 626 939 0903 939 954 0903 941 193 0913 832 474 0903 801 471 0908 842 007 0913 870 667 0913 804 865 0908 977 370 0903 846 871 0908 225 549 0933 107 107 0903 843 558 0989 877 888 0903 922 144 .