SOALAN ULANGKAJI PTK SOKONGAN

LATIHAN 1
Pilih jawapan yang tepat sekali bagi setiap soalan. Ulangi kuiz ini sekiranya skor anda kurang daripada 90%. Setiap kali anda membuat sesuatu pilihan, komputer akan mengira skor anda. Sekiranya pilihan anda salah, anda boleh mencuba soalan berkenaan sehingga pilihan anda betul. Bagaimanapun, sekiranya jawapan anda betul, anda dikehendaki menjawab soalan-soalan lain. Skor anda diperolehi berasaskan bilangan jawapan yang betul dibahagikan dengan bilangan percubaan yang telah anda buat. Selamat mencuba! 1 Dasar Pembangunan Nasional dilancarkan pada tahun A. B. C. D. 1992 1993 1990 1991

2 Janji dan kesediaan jabatan utk memberikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yg ditetapkan Iltizam ini akan memperkukuh keyakinan orang ramai terhadap prestasi jabatan ini A. B. C. D. E. Pernyataan di atas menepati Piagam Pelanggan jabatan Misi dan Visi jabatan Budaya Kerja Cemerlang jabatan Teras Perkhidmatan jabatan

3 Pilih pernyataan yg benar tentang Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) A. B. C. D. Diperkenalkan selepas pengenalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Diperkenalkan sebelum Falsafah Pendidikan Negara disuratkan Diperkenalkan selepas pengenalan sistem persekolahan P-12 Diperkenalkan atas syor Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979

4 Bagaimanakah seseorang pegawai kerajaan yg sedang berkhidmat membuat permohonan jawatan baru? A. B. C. D. Memohon melalui ketua jabatan Memohon permindahan jawatan Memohon terus ke jawatan baru Meletakkan jawatan terlebih dahulu

5 Apakah matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)? A. B. C. D. Memantapkan pemikiran individu agar dia dapat membangunkan Negara Mengembangkan kemahiran asas individu secara maksimum Melahirkan individu yg menguasai kemahiran asas 3M Menghasilkan insan yg seimbang & harmonis berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan

1

6 Antara yg berikut, yg manakah perbuatan yg tidak beretika? A. Menolong rakan sekerja yg mempunyai tali persaudaraan mendapatkan biasiswa anaknya. B. Menolong pelajar miskin mendapatkan bantuan kewangan daripada orang ramai C. Menolong rakan sekerja yg diancam oleh ibu bapa pelajar D. Menolong Guru Besar/Pengetua yg keretanya dibuang angin oleh pelajar 7* Usaha untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer dlm bidang pendidikan, industri, dan pengurusan penyelidikan. Pernyataan di atas ialah keutamaan yg terkandung dlm A. B. C. D. Dasar Pendidikan Malaysia Dasar Pembangunan Nasional Dasar Sains & Teknologi Dasar Bersih, Cekap, & Amanah

8 Yg berikut ialah prinsip2 komunikasi kecuali A. B. C. D. Kesopanan Kejelasan intonasi suara keringkasan

9 Seseorang pelajar yg ingin memasuki institusi pengajian tinggi awam di Malaysia dikehendaki membuat permohonan kemasukan ke A. Unit Hal Ehwal Pelaar, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia B. Bahagian Kemasukan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia C. Bahagian Hal Ehwal Pelajar institusi pengajian tinggi berkenaan D. Bahagian Pengurusan Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia 10 Semua calon utk lantikan ke dlm perkhidmatan kerajaan Malaysia bagi jawatan tetap mestilah A. B. C. D. beragama Islam/Buddha/Hindu/Kristian penduduk tetap Malaysia warganegara Malaysia bertaraf bumiputera

11 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada tahun A. B. C. D. 1985 1988 1990 1983

12 Antara yg berikut, pekeliling manakah yg berkaitan dgn Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam? A. B. C. D. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3/1991 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 5/1991 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 4/1991 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 6/1991

2

13 Dlm Falsafah Pendidikan Negara, aspek yg disepadukan melalui mata-mata pelajaran ialah: A. B. C. D. ilmu, kemahiran, nilai murni, & bahasa ilmu, kemahiran, & nilai murni nilai murni & bahasa ilmu & kemahiran

14 Antara berikut, yg manakah bentuk komunikasi sehala? A. B. C. D. Berbengkel Mesyuarat Perbincangan Surat pekeliling

15 Yg berikut ialah dasar dan program yg berkaitan dgn nilai kecuali A. B. C. D. Dasar Bersih, Cekap, & Amanah Dasar Pembangunan Nasional Budaya Kerja Cemerlang Etika Perkhidmatan Awam

16 Antara berikut, yg manakah program yg cuba membawa perubahan yg menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi cemerlang? A. B. C. D. Dasar Persyarikatan Malaysia Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam Program Pengurusan Kualiti Secara Menyeluruh (TQM) Program Manual Prosedur Kerja

17 Antara yg berikut, manakah pernyataan yg benar tentang elaun kursus? A. B. C. D. Elaun ini termasuk bayaran kerja lebih masa Elaun ini termasuk bayaran peperiksaan dan menjilid tesis Elaun ini tidak termasuk bayaran pendaftaran kursus Elaun ini tidak termasuk bayaran perubatan pegawai

18 Pernyataan yg berikut adalah benar tentang Falsafah Pendidikan Negara kecuali

A. mejadi mekanisme utama dlm sistem pendidian Negara
B. menekankan perkembangan individu dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani C. menekankan penguasaan terhadap ilmu dan kemahiran secara seimbang D. menekankan perkembangan individu yg menyeluruh 19 Pendidikan di kalangan kanak2 di Malaysia wajib bermula apabila kanak2 itu berumur A. B. C. D. 7 tahun 12 tahun 5 tahun 6 tahun

20 Antara yg berikut, cuti yg manakah tidak diberikan kepada guru-guru? A. B. C. D. Cuti rehat Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti penggal sekolah

3

21 Tarikh rasmi sambutan Hari Q Perkhidmatan Awam adalah pada A. B. C. D. 31 Oktober 31 Disember 30 November 30 September

22 Dari abad ke-15 hingga abad ke-17, aliran pendidikan yg dominan di kalangan orang Melayu di Tanah Melayu ialah aliran pendidikan A. B. C. D. Kegamaan Ketukangan Inggeris kebangsaan

23* Membuat pemeriksaan terhadap pengurusan sesebuah sekolah Memberikan khidmat nasihat tentang pengajaran dan pembelajaran kpd guru-guru di sekolah Pernyataan2 di atas adalah tentang tugas pegawai di A. B. C. D. maktab perguruan politeknik Pusat Perkembangan Kurikulum Jemaah Nazir Sekolah

24 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7/1991 - Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti dalam Perkhidmatan Awam adalah berkaitan dgn A. B. C. D. cara-cara meningkatkan produktiviti strategi meningkatkan kualiti penciptaan teknologi baru dalam perkhidmatan kualiti perkhidmatan

25 Mengapakah wujudnya sekolah berbagai-bagai aliran di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British? A. Permintaan daripada penduduk di Tanah Melayu B. Sikap penjajah Britisah yg cuba memecahkan perpaduan kaum di Tahan Melayu melalui sistem pendidikan C. Pernjajah British ingin memberikan peluang pendidikan yg luas kepada penduduk Tanah Melayu D. penjajah British ingin mengambil hati penduduk Tanah Melayu yg terdiri daripada pelbagai kaum melalui sistem pendidikan yg mesra penduduk 26 Bentuk Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) memberikan penekanan terhadap A. kemahiran asas 3M, interaksi manusia dgn alam sekelilingnya, & perkembangan diri individu B. penguasaan kemahiran asas 3M & perkembangan diri individu C. interaksi manusia dgn alam sekelilingnya & perkembangan diri individu D. penguasaan kemahiran asas 3M

4

27 Dlm Nilai & Etika Dalam Perkhidmatan Awam, terdapat nilai-nilai profesionalisme. Apakah niilai yg termausk dlm nilai profesionalisme itu? A. B. C. D. Adil Kualiti Bekerjasama Akauntibiliti

28 Antara yg berikut, tindakan manakah patut diambil oleh seseorang Guru Besar/ Pengetua jika seseorang guru DG A29 tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu? A. Melaporkan ketidakhadirannya kepada pihak berkuasa tatatertib B. Menyediakan laporan tentang ketidakhadirannya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia C. Menyediakan laporan tentang ketidakhadirannya kepada Surahanjaya Perkhidmatan Pendidikan D. Membuang kerja guru tersebut 29 Apakah dasar yg menggantikan Dasar Ekonomi Baru? A. B. C. D. Dasar Pembangunan Nasional Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) Wawasan 2020

30 Sistem pendidikan P-12 diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan sewaktu Menteri Pendidikannya ialah A. B. C. D. Datuk Dr Sulaiman Dauh Datuk Seri Najib Tun Razak Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad Tan Sri Musa Mohamad

31 Utk mencapai tahap kecekapan yg tinggi dari segi profesionalisme, seseorang guru itu perlu memiliki sifat A. B. C. D. rendah diri pintar & kreatif budi mulia sopan santun

32 Pegawai kerajaan yg paling kanan dlm hierarki pengurusan atasan di Kementerian Pendidikan Malaysia ialah A. B. C. D. Menteri Pendidikan Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi Ketua Pengarah Pendididkan Malaysia Ketua Setiausaha

33 Agensi yg mengendalikan kemasukan guru pelatih ke maktab perguruan di Malaysia ialah A. Bahagian Latihan & Kemajuan Staf, Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pendidikan Malaysia B. Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia C. Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia D. Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia

5

34 Etika Perkhidmatan Awam mempunyai tujuh teras perkhidmatan. Yg manakah tidak termasuk dlm teras tersebut? A. B. C. D. Berazam utk meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dgn semangat gotong-royong Bekerja dgn penuh tanggungjawab Berkhidmat dgn penuh muhibah dn kemesraan

35 Berapa kalikah seseorang guru wanita yg bersalin layak mendapat kemudahan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatannya? A. B. C. D. 4 kali 5 kali 6 kali 3 kali

36 Kurikulum kebangsaan bagi sekolah rendah seluruh negara digubalkan oleh A. B. C. D. Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagain Kurikuklum, Jabatan Pendidikan Negeri Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

37 Antara yg berikut, yg manakah syarat-syarat am kemudahan perjalanan bagi seseorang pegawai awam? A. Seseorang pegawai dibenarkan membuat perjalanan dengan kereta rasmi jabatan sahaja B. Pegawai boleh membuat tuntutan perjalanan yg menggunakan pengangkutan awam C. Tambang/tuntutan perjalanan dibayar mengikut kelayakan pegawai D. Tambang/tuntutan perjalanan dibayar mengikut budi bicara ketua jabatan 38 Antara yg berikut, yg manakah agensi yg bertaraf badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia? A. B. C. D. Bahagian Matrikulasi Lembaga Peperiksaan Malaysia Lembaga Akreditasi Negara Jemaah Nazir Sekolah

39 KBSM mula dilaksanakan pada A. B. C. D. 1988 1987 1990 1989

40 Seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG A29 ingin melanjutkan pelajarannya ke univiersiti awam dgn mendapat kemudahan cuti belajar separuh gaji. Beliau perlu mendapatkan kebenaran tersebut daripada A. B. C. D. Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendididkan Malaysia Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia Lembaga Akreditasi Negara Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia

6

LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERTAS JAWAPAN LATIHAN SEKSYEN A SOALAN –SOALAN OBJEKTIF
NAMA PENUH: NO. KAD PENGENALAN: JAWATAN: GRED JAWATAN:

Arahan: Tandakan jawapan yang betul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful