You are on page 1of 122

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRAProTiM
PENDIDIKAN
KEMENTERIAN

MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MODUL
KEMAHIRAN ASAS MENGIRA
PROGRAM 3M

TERBITAN
(Edisi Ketiga)

PENDIDIKAN
KEMENTERIAN

MALAYSIA
Cetakan Pertama 2006
Cetakan Kedua 2008
Cetakan Ketiga 2013
Cetakan Ketiga 2014
Kementerian Pendidikan Malaysia

Edisi Ketiga

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
Dicetak oleh:
Unit Penerbitan dan Percetakan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia


KANDUNGAN

MUKA SURAT
KANDUNGAN iii
PENGENALAN v

Perihal Modul Pengajaran vi
Unit I: Nombor bulat hingga 100 I
Unit 2: Tambah dalam lingkungan fakta asas 13
Unit 3: Tolak dalam lingkungan fakta asas 23
Unit 4: Nombor bulat hingga 1000 3I
Unit 5: Tambah dalam lingkungan 1000 37
Unit 6: Tolak dalam lingkungan 1000 43
Unit 7: Fakta asas darab 49
Unit 8: Fakta asas bahagi 57
Unit 9: Nombor bulat hingga 10 000 65
Unit 10: Tambah dalam lingkungan 10 000 69
Unit 11: Tolak dalam lingkungan 10 000 75
Unit 12: Darab 2 digit dengan 1 digit 8I
Unit 13: Bahagi 2 digit dengan 1 digit 87
Unit 14: Darab 2 digit dengan 2 digit 97
Unit 15: Bahagi 4 digit dengan 2 digit I0I
iiiiv


PENGENALAN

Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu
komponen di bawah rancangan yang dinamakan ProTiM (Program
Penguasaan Tiga M) untuk membantu murid Tahap II di sekolah rendah
menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Ia
dilaksanakan mulai September 2006 sebagai program pemulihan selepas
UPSR. ProTiM diperluaskan kepada murid Tahun 4 dan Tahun 5 pada 2008 di
semua sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Selepas dua
bulan murid berada di Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6, guru akan mengenal
pasti murid yang belum menguasai asas mengira akan menduduki Ujian
Diagnostik yang dipanggil Ujian PraProTiM. Bagi murid yang tidak melepasi
skema yang ditetapkan murid tersebut mesti mengikuti kelas ProTiM yang
akan dilaksanakan selepas pelaksanaan praujian dianalisis. Bagi yang
melepasi skema yang ditetapkan murid tersebut akan mengikut kelas
seperti biasa.
Program ProTiM ditambah baik lanjutan pelaksanaan Program LINUS 2010.
Proses penambahbaikan program ini perlu dilakukan bagi membantu murid
yang telah mengikuti program LINUS 2010 hingga 2013. Penambahbaikan
ini tertumpu kepada murid Tahun 4 mulai Tahun 2014.

Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah
menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa
konsep untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas mengira.
Konsep yang diambil kira ialah pendekatan secara pembelajaran masteri,
ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan. Konsep tersebut perlu
dizahirkan dalam modul kemahiran asas mengira. Modul ini dihasilkan
untuk membantu guru melaksanakannya bagi membolehkan murid
menguasai asas mengira sebaik mungkin.

Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai
kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini
boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga
boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang
dicadangkan.

Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terima
kasih kepada semua pihak yang menyumbangkan idea dan kepakaran
untuk menghasilkan modul ini sama ada secara langsung atau tidak.

v


Perihal Modul Pengajaran
Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu bahan
pengajaran utama di bawah rancangan ProTiM (Program Penguasaan Tiga
M) untuk membantu murid Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6 di sekolah rendah
menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.
Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira digubal khusus bagi menangani
masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira
walaupun setelah melepasi 3 tahun mempelajari Matematik di peringkat
persekolahan rendah.
Kandungan modul telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi
pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh
dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka
mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan
apabila melangkah masuk ke sekolah menengah kelak.
Struktur dan Organisasi Modul
Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira telah dirangka supaya
membentuk satu program pengajaran yang lengkap tetapi padat,
merangkumi kandungan yang perlu disampaikan, aktiviti yang menyediakan
pengalaman pembelajaran kepada murid serta aspek pentaksiran
kemajuan dan pencapaian.
Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira mengandungi 15 unit
pembelajaran dengan setiap unit pembelajaran menumpukan kepada
suatu aspek khusus atau tahap dalam membuat pengiraan.
Setiap unit pembelajaran mempunyai struktur seperti berikut:
1. Langkah Pengajaran
2. Lembaran Kerja
3. Ujian
Langkah Pengajaran merupakan arahan yang memberi panduan kepada
guru untuk menyediakan aktiviti yang dapat memberi pengalaman kepada
murid bagi membina kefahaman dan kebolehan khusus dalam membuat
pengiraan.
Lembaran Kerja menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid
dalam bidang atau aspek tertentu seperti yang dinyatakan pada tajuk
aktiviti itu.
vi


Kebanyakan unit pembelajaran mempunyai lebih daripada satu aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun hanya terdapat satu
lembaran Ujian bagi setiap unit pembelajaran. Lembaran Ujian ini terdapat
di akhir setiap unit.
Modul pengajaran Kemahiran Asas Mengira disusun kandungannya dan
dirancang supaya dapat dilaksanakan secara intensif dalam jangka masa
10 minggu persekolahan. Tempoh ini adalah dijangkakan mencukupi dalam
memulih dan meneguhkan setiap murid yang sebelum ini belum menguasai
kemahiran asas mengira. Oleh yang demikian amatlah sesuai sekali modul ini
digunakan sebagai pengisian yang bermakna kepada aktiviti sekolah bagi
mempastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas iaitu
membaca, menulis dan mengira.
Program Penguasaan Mengira
Tiga kemahiran asas dan utama yang perlu dikuasai oleh setiap murid di
peringkat awal persekolahan ialah membaca, menulis dan mengira.
Kegagalan untuk menguasai salah satu atau kesemua kemahiran asas
tersebut bermakna seseorang murid itu tidak mungkin dapat mengikuti
pelajaran seterusnya dengan bermakna.
Membaca dan menulis merupakan proses verbal yang dapat dikesan
secara langsung melalui penglihatan dan pendengaran. Mengira aktiviti
atau proses mental yang tidak dapat diperhatikan dan hanya dapat ditafsir
dari perlakuan seseorang. Pada tahap tertentu untuk mengesan kebolehan
mengira seseorang, kebolehannya untuk membaca dan menulis adalah
diperlukan.

Takrif mengira
Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan
tahap.
Dalam konteks kurikulum matematik negara kita, proses M3 ditakrifkan
sebagai
Tambah
Tolak
Darab
Bahagi
Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.
vii


Skop dan Tahap Penguasaan Mengira
Dalam bidang ilmu matematik, operasi asas aritmetik dilakukan terhadap
semua jenis nombor iaitu nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan
sebagainya. Namun begitu bagi murid Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6,
sekurang-kurangnya pengiraan terhadap nombor bulat mesti dikuasai. Dari
segi nilai, saiz nombor yang perlu ditangani ialah sehingga 10 000.

Kandungan Modul PROTIM
1. Nombor bulat hingga 10 000
o Membilang
o Nilai tempat
o Pembundaran

2. Tambah dalam lingkungan 10 000
o Tambah dalam lingkungan fakta asas
o Tambah dua nombor hingga 4 digit

3. Tolak dalam lingkungan 10 000
o Tolak dalam lingkungan fakta asas
o Tolak dalam lingkungan 10 000

4. Pendaraban
o Darab dalam lingkungan fakta asas
o Darab 2 digit dan 1 digit
o Darab 3 digit dan 1 digit
o Darab 2 digit dan 2 digit
o Darab melibatkan 10, 100 dan 1000.

5. Pembahagian
o Bahagi dalam lingkungan fakta asas
o Bahagi hingga 4 digit dengan 1 digit
o Bahagi hingga 4 digit dengan 2 digit
o Bahagi melibatkan 10, 100 dan 1000.


viii


Konstruk
Daripada takrif dan skop kebolehan mengira seperti yang telah
dibincangkan, kandungan bagi program pendidikan ke arah memulihkan
murid yang belum menguasai kemahiran tersebut telah dirangka.
Kandungannya adalah tersenarai seperti berkut:
1. Nombor bulat hingga 100
2. Tambah dalam lingkungan fakta asas
3. Tolak dalam lingkungan fakta asas
4. Nombor bulat hingga 1000
5. Tambah dalam lingkungan 1000
6. Tolak dalam lingkungan 1000
7. Fakta asas darab
8. Fakta asas bahagi
9. Nombor bulat hingga 10 000
10. Tambah dalam lingkungan 10 000
11. Tolak dalam lingkungan 10 000
12. Darab 2 digit dengan 1 digit
13. Bahagi 2 digit dengan 1 digit
14. Darab 2 digit dengan 2 digit
15. Bahagi 4 digit dengan 2 digit

Strategi Pengajaran
Pengajaran untuk program penguasaan kemahiran asas mengira adalah
berasaskan modul yang disediakan. Modul yang disediakan menganjurkan
dua bentuk penyampaian iaitu verbal dan visual.
Dalam kebanyakan kes, amalan pengajaran bagi tujuan membina
kebolehan mengira, model verbal sering digunakan. Guru lazimnya
menerangkan atau menyenaraikan algoritma yang harus dilakukan untuk
mendapatkan hasil kepada sesuatu operasi. Dalam modul yang disediakan
ini, model visual turut diajukan. Model visual yang terbukti berkesan dalam
membina kebolehan dan kemahiran mengira ialah abakus.


ix


Disarankan guru melaksanakan pengajaran dengan menekankan
pendekatan yang dicadangkan.

a. Pendekatan secara pembelajaran masteri: Pastikan bahawa murid
mempunyai pengetahuan asas yang kukuh sebelum memperkenalkan
kemahiran yang baru. Murid yang belum dapat menguasai sesuatu
kemahiran perlu diajar semula, khusus untuk memperbetulkan
ketidakfahaman mereka. Walau bagaimanapun, pengajaran semula ini
harus menggunakan strategi yang berbeza dari pengajaran
sebelumnya.

b. Pendekatan ansur maju (berperingkat): Perkenalkan konsep matematik
bermula daripada perkara yang senang kepada yang susah, daripada
yang konkrit kepada abstrak, dan daripada kontekstual kepada
konstruktif.

c. Pendekatan didik hibur: Perlu diingat murid yang mengikuti program ini
adalah murid yang perlukan perhatian yang lebih khusus. Bagi
membolehkan mereka berminat dalam pembelajaran, aktiviti yang
disampaikan perlu menggunakan pendekatan yang menarik, melalui
cara penyampaian yang paling berkesan. Konsep didik hibur melalui
nyanyian, permainan dan penggunaan bahan manipulatif yang
menarik disarankan untuk diaplikasi dalam pengajaran.

d. Pendekatan penggabungjalinan kemahiran: Guru perlu menggabung-
jalinkan suatu kemahiran dengan kemahiran yang lain mengikut
kesesuaian. Sebagai contoh, dalam tajuk Bahagi kemahiran
mendarab harus diaplikasi.

x


Jadual Pelaksanaan

MINGGU
UNIT
MODUL
TAJUK
PERUNTUKAN
WAKTU
1 1
N No om mb bo or r b bu ul la at t 1 1 h hi in ng gg ga a 1 10 00 0 5 5 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 1 1) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
2 2
T Ta am mb ba ah h d da al la am m l li in ng gk ku un ng ga an n f fa ak kt ta a a as sa as s 5 5 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 2 2) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
3 3
T To ol la ak k d da al la am m l li in ng gk ku un ng ga an n f fa ak kt ta a a as sa as s 5 5 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 3 3) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
4 4
N No om mb bo or r b bu ul la at t 1 1 h hi in ng gg ga a 1 10 00 00 0 5 5 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 4 4) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
5 5 T Ta am mb ba ah h d da al la am m l li in ng gk ku un ng ga an n 1 10 00 00 0 2 2 W Wa ak kt tu u
6 6 T To ol la ak k d da al la am m l li in ng gk ku un ng ga an n 1 10 00 00 0 2 2 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 5 5 d da an n 6 6) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
7 7
F Fa ak kt ta a a as sa as s d da ar ra ab b 5 5 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 7 7) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
8 8
F Fa ak kt ta a a as sa as s b ba ah ha ag gi i 5 5 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 8 8) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu uxi


MINGGU
UNIT
MODUL
TAJUK
PERUNTUKAN
WAKTU
9 9 N No om mb bo or r b bu ul la at t d da al la am m l li in ng gk ku un ng ga an n 1 10 0 0 00 00 0 1 1 W Wa ak kt tu u
1 10 0 T Ta am mb ba ah h d da al la am m l li in ng gk ku un ng ga an n 1 10 00 00 0 1 1 W Wa ak kt tu u
1 11 1 T To ol la ak k d da al la am m l li in ng gk ku un ng ga an n 1 10 00 00 0 2 2 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 9 9, , 1 10 0 & & 1 11 1) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
1 12 2 D Da ar ra ab b 2 2 d di ig gi it t d de en ng ga an n 1 1 d di ig gi it t 2 2 W Wa ak kt tu u
1 13 3 B Ba ah ha ag gi i 4 4 d di ig gi it t d de en ng ga an n 1 1 d di ig gi it t 2 2 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 1 12 2 d da an n 1 13 3) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
1 14 4 D Da ar ra ab b 2 2 d di ig gi it t d de en ng ga an n 2 2 d di ig gi it t 2 2 W Wa ak kt tu u
1 15 5 B Ba ah ha ag gi i 4 4 d di ig gi it t d de en ng ga an n 2 2 d di ig gi it t 2 2 W Wa ak kt tu u
U Uj ji ia an n ( (P Pi il li ih ha an n i it te em m d da ar ri i U Uj ji ia an n 1 14 4 d da an n 1 15 5) ) 1 1 W Wa ak kt tu u
P Pe em mu ul li ih ha an n ( (j ji ik ka a p pe er rl lu u) ) 1 1 W Wa ak kt tu uMengenai Modul Ini

Modul ini:

mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang dibina dan disusun
supaya mudah dilaksanakan oleh guru dan diikuti oleh murid.

mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang menekankan
penanaman konsep Matematik melalui aktiviti didik hibur.

mencadangkan penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan.

mencadangkan soalan-soalan terarah dalam konteks matematik yang
dapat mengukuhkan pemahaman murid.

mencadangkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan murid.

xii
1
Unit I
Nombor Bulat hingga I00

Unit I(a): Mengenal, Menyebut dan Menulis Angka I
hingga I0 dan Sifar

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
1. Objek maujud
2. Set kad bertitik
3. Jadual perkaitan antara gambar, sebutan dan tulisan nombor

LANGKAH PENGAJARAN

I. Membimbing murid
a. Menyebut nombor I hingga 9
b. Mengenal pasti angka I hingga 9
c. Membilang objek dalam kumpulan I hingga 9
d. Menulis angka I hingga 9
e. Membaca dan menulis nombor dalam perkataan

I. Langkah pengajaran diteruskan bagi nombor 0 diikuti nombor I0.

2. Jadual perkaitan antara gambar, sebutan dan tulisan nombor boleh
dijadikan sebagai panduan.

Gambar Perkataan Angka

sifar
0
satu
I
dua
2
2
Gambar Perkataan Angka

tiga
3
empat
4
lima
5
enam
6
tujuh
7
lapan
8
sembilan
9
sepuluh
I0
4. Edarkan Lembaran Kerja I(a).
3
Lembaran Kerja I(a)
Nombor Bulat hingga I0

Nama:.. Tarikh:..

I. Tulis angka yang mewakili bilangan titik bagi gambar berikut.


0

4
2. Tulis perkataan bagi nombor berikut.
I

3

5

2

6

7

8

4

9


3. Tulis angka bagi nombor berikut.
Satu
Tiga
Lima
Dua ...
Enam ...
Tujuh .
Lapan ..
Sifar ......
Sepuluh ..
Empat .
Sembilan
5

Unit I(b): Mengenal, Menyebut dan Menulis Angka II hingga 20

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Objek maujud
2. Set kad gambar jubin
3. Jadual perkaitan antara gambar, sebutan dan tulisan nombor

LANGKAH PENGAJARAN
I. Terangkan kepada murid konsep membilang dengan menyusun objek
dalam kumpulan sepuluh-sepuluh.

2. Pilih sepasang murid. Minta murid pertama membilang, menunjukkan
dan menyebut bilangan sepuluh objek maujud. Murid kedua
menunjukkan satu objek maujud lagi.

3. Guru membimbing murid menyebut sepuluh dan satu jadi sebelas.
Minta murid menyebutnya bersama-sama. Bimbing murid menulis
nombor II.

4. Ulangi langkah 2 dan 3 sehingga sepuluh dan sepuluh jadi dua puluh

5. Minta murid menyebut nombor II hingga 20 mengikut urutan.

6. Jadual di bawah boleh dijadikan panduan.


Gambar Perkataan Angka


sepuluh
I0
sebelas
II
6
Gambar Perkataan Angka

dua belas
I2
tiga belas
I3
empat belas
I4
lima belas
I5
enam belas
I6
tujuh belas
I7
lapan belas
I8
sembilan belas
I9
dua puluh
20
7. Edarkan Lembaran Kerja I(b).

7

Lembaran Kerja I(b)
Nombor Bulat I0 hingga 20

Nama:.. Tarikh:..

I. Tulis angka yang mewakili bilangan titik bagi gambar berikut.


I0

8

2. Tulis perkataan bagi nombor berikut.
II

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

203. Tulis angka bagi nombor berikut.
Sebelas ..
Dua belas .
Tiga belas .
Empat belas ....
Lima belas
Enam belas ..
Tujuh belas ...
Lapan belas .
Sembilan belas ...
Dua puluh .
9
Unit I(c): Mengenal, Menyebut dan Menulis Angka 20 hingga I00

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Rod Cuissenaire
2. Set kad gambar rod Cuissenaire (I hingga I00)

LANGKAH PENGAJARAN
I. Terangkan kepada murid bahawa sepuluh kubus membentuk satu rod
Cuissenaire-I0.

2. Setiap batang rod Cuissenaire-10 mewakili sepuluh. Dua batang rod
Cuissenaire-10 mewakili dua puluh, tiga batang mewakili tiga puluh dan
begitulah seterusnya.
3. Tunjukkan kepada murid cara membilang sepuluh-sepuluh diikuti dengan
membilang satu-satu untuk mengetahui jumlah sekumpulan objek
dengan menggunakan rod Cuissenaire, contoh:4. Tuliskan angka yang mewakili jumlah objek tersebut.
5. Imbaskan kad gambar rod Cuissenaire dan minta murid menyebut
nombornya serta menulis angkanya.
6. Ulangi langkah pengajaran 5 dengan kad yang lain pula.
7. Murid membuat Lembaran Kerja I(c).
lima puluh tiga
10
Lembaran Kerja I(c)
Nombor Bulat hingga I00

Nama:.. Tarikh:..

Tulis angka dan perkataan bagi gambar berikut.

11
Ujian I

Nama:.. Tarikh:..

Tulis angka bagi nombor berikut.

Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Enam
Tujuh
Lapan
Sembilan
Sepuluh
Sebelas
Dua belas
Tiga belas
Empat belas
Lima belas
Enam belas __________________
Tujuh belas ___________________
Lapan belas
Sembilan belas
Dua puluh
Dua puluh satu
Dua puluh tiga
Dua puluh lima
Dua puluh enam _____________
Dua puluh lapan _____________
Dua puluh sembilan
Tiga puluh
Tiga puluh satu
Tiga puluh dua
Tiga puluh tiga
Tiga puluh lima
Tiga puluh tujuh
Tiga puluh sembilan
Empat puluh
Empat puluh satu ____________
Empat puluh dua ____________
Empat puluh empat
Empat puluh lima
Empat puluh enam
Empat puluh tujuh
12
Empat puluh sembilan
Lima puluh ___________________
Lima puluh satu
Lima puluh dua
Lima puluh tiga
Lima puluh lima
Lima puluh enam _____________
Lima puluh lapan _____________
Lima puluh sembilan
Enam puluh
Enam puluh satu _____________
Enam puluh dua
Enam puluh tiga
Enam puluh empat
Enam puluh lima _____________
Enam puluh enam
Enam puluh tujuh _____________
Enam puluh lapan
Enam puluh sembilan
Tujuh puluh __________________
Tujuh puluh satu
Tujuh puluh dua
Tujuh puluh tiga
Tujuh puluh empat
Tujuh puluh lima
Tujuh puluh enam
Tujuh puluh tujuh
Tujuh puluh lapan
Tujuh puluh sembilan
Lapan puluh
Lapan puluh satu
Lapan puluh dua
Lapan puluh tiga
Lapan puluh empat
Lapan puluh enam
Lapan puluh tujuh
Lapan puluh lapan
Lapan puluh sembilan
Sembilan puluh
Sembilan puluh satu
Sembilan puluh dua
Sembilan puluh tiga
Sembilan puluh empat
Sembilan puluh lima
Sembilan puluh enam
Sembilan puluh lapan
Sembilan puluh sembilan
Seratus _____________________
13

Unit 2
Tambah dalam lingkungan Fakta Asas
Unit 2(a): Gabungan kumpulan objek

BAHAN BANTUAN BELAJAR
Alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Dua bikar
2. 20 biji guli
3. Garis nombor
4. Kad bertitik

LANGKAH PENGAJARAN
I. Jalankan demonstrasi berikut:
2. Terangkan konsep tambah:
a. gabungan dua kumpulan objek.
b. membilang semula
c. membilang terus

3. Edarkan Lembaran Kerja 2(a).
Lima guli
tambah
tiga guli lagi
jadi lapan
guli semuanya.
14

Lembaran Kerja 2(a)
Tambah dalam lingkungan Fakta Asas

Nama: Tarikh:...

Cari hasil tambah.

0 + 0 = ____ 4 + 0 = 8 + I = ____

0 + I = ____ 5 + 0 = 9 + I = ____

0 + 2 = ____ 6 + 0 = I + 2 = ____

0 + 3 = ____ 7 + 0 = 2 + 2 = ____

0 + 4 = ____ 8 + 0 = 3 + 2 = ____

0 + 5 = ____ 9 + 0 = 4 + 2 = ____

0 + 6 = ____ I + I = 5 + 2 = ____

0 + 7 = ____ 2 + I = 6 + 2 = ____

0 + 8 = ____ 3 + I = 7 + 2 = ____

0 + 9 = ____ 4 + I = 8 + 2 = ____

I + 0 = ____ 5 + I = 9 + 2 = ____

2 + 0 = ____ 6 + I = I + 3 = ____

3 + 0 = ____ 7 + I = 2 + 3 = ____


15

Lembaran Kerja 2(a)

3 + 3 = ____ I + 5 = ____ 8 + 6 = ____

4 + 2 = ____ 2 + 5 = ____ 9 + 6 = ____

5 + 3 = ____ 3 + 5 = ____ I + 7 = ____

6 + 3 = ____ 4 + 5 = ____ 2 + 7 = ____

7 + 3 = ____ 5 + 5 = ____ 3 + 7 = ____

8 + 3 = ____ 6 + 5 = ____ 4 + 7 = ____

9 + 3 = ____ 7 + 5 = ____ 5 + 7 = ____

I + 4 = ____ 8 + 5 = ____ 6 + 7 = ____

2 + 4 = ____ 9 + 5 = ____ 7 + 7 = ____

3 + 4 = ____ I + 6 = ____ 8 + 7 = ____

4 + 4 = ____ 2 + 6 = ____ 9 + 7 = ____

5 + 4 = ____ 3 + 6 = ____ I + 8 = ____

6 + 4 = ____ 4 + 6 = ____ 2 + 8 = ____

7 + 4 = ____ 5 + 6 = ____ 3 + 8 = ____

8 + 4 = ____ 6 + 6 = ____ 4 + 8 = ____

9 + 4 = ____ 7 + 6 = ____ 5 + 8 = ____


16

Lembaran Kerja 2(a)

6 + 8 = ____ I + 9 = ____ 5 + 9 = ____

7 + 8 = ____ 2 + 9 = ____ 6 + 9 = ____

8 + 8 = ____ 3 + 9 = ____ 7+ 9 = ____

9 + 8 = ____ 4 + 9 = ____ 8 + 9 = ____

9 + 9 = ____

17

Unit 2(b): Mengingat Fakta Asas Tambah

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Kad Imbasan Fakta Asas Tambah

LANGKAH PENGAJARAN
I. Bina kad fakta asas tambah. Rujuk rajah di bawah.

2. Murid menjalankan aktiviti secara berpasangan. Seorang murid akan
mengimbas kad soalan manakala seorang lagi menyebut jawapan
secara spontan.

3. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan kad-kad fakta asas tambah
yang lain. Murid kemudiannya bertukar peranan.

4. Edarkan Lembaran Kerja 2(b).

6 + 9 I5
hadapan belakang
18

Lembaran Kerja 2(b)
Mengingat Fakta Asas Tambah

Nama: Tarikh:...

Selesaikan sepantas yang mungkin.


0 + 0 = ____
0 + I = ____
0 + 2 = ____
0 + 3 = ____
0 + 4 = ____
0 + 5 = ____
0 + 6 = ____
0 + 7 = ____
0 + 8 = ____
0 + 9 = ____
I + 0 = ____
2 + 0 = ____
3 + 0 = ____
4 + 0 = ____
5 + 0 = ____
6 + 0 = ____
7 + 0 = ____
8 + 0 = ____
9 + 0 = ____
I + I = ____
2 + I = ____
3 + I = ____
4 + I = ____
5 + I = ____
6 + I = ____
7 + I = ____
8 + I = ____
9 + I = ____
I + 2 = ____
2 + 2 = ____
3 + 2 = ____
4 + 2 = ____
5 + 2 = ____

6 + 2 = ____
7 + 2 = ____
8 + 2 = ____
9 + 2 = ____
I + 3 = ____
2 + 3 = ____
3 + 3 = ____
4 + 3 = ____
5 + 3 = ____
6 + 3 = ____
7 + 3 = ____
8 + 3 = ____
9 + 3 = ____
1 + 4 = ____
2 + 4 = ____


19

Lembaran Kerja 2(b)

3 + 4 = ____
4 + 4 = ____
5 + 4 = ____
6 + 4 = ____
7 + 4 = ____
8 + 4 = ____
9 + 4 = ____
I + 5 = ____
2 + 5 = ____
3 + 5 = ____
4 + 5 = ____
5 + 5 = ____
6 + 5 = ____
7 + 5 = ____
8 + 5 = ____
9 + 5 = ____
I + 6 = ____
2 + 6 = ____
3 + 6 = ____
4 + 6 = ____
5 + 6 = ____
6 + 6 = ____
7 + 6 = ____
8 + 6 = ____
9 + 6 = ____
I + 7 = ____
2 + 7 = ____
3 + 7 = ____
4 + 7 = ____
5 + 7 = ____
6 + 7 = ____
7 + 7 = ____
8 + 7 = ____
9 + 7 = ____
I + 8 = ____
2 + 8 = ____
3 + 8 = ____
4 + 8 = ____
5 + 8 = ____
6 + 8 = ____
7 + 8 = ____
8 + 8 = ____
9 + 8 = ____
I + 9 = ____
2 + 9 = ____
3 + 9 = ____
4 + 9 = ____
5 + 9 = ____
6 + 9 = ____
7 + 9 = ____
8 + 9 = ____
9 + 9 = ____
0 + 9 = ____
0 + 5 = ____

20

Ujian 2
Masa: 15 minit

Nama: Tarikh:...

Selesaikan sepantas yang mungkin.

0 + 0 = ____
0 + I = ____
0 + 8 = ____
0 + 2 = ____
0 + 5 = ____
0 + 4 = ____
0 + 6 = ____
0 + 3 = ____
0 + 7 = ____
I + 0 = ____
0 + 9 = ____
2 + 0 = ____
7 + 0 = ____
4 + 0 = ____
6 + 0 = ____
3 + 0 = ____
5 + 0 = ____
9 + 0 = ____
8 + 0 = ____
2 + I = ____
5 + I = ____
7 + I = ____
I + I = ____
3 + I = ____
4 + I = ____
8 + I = ____
6 + I = ____
2 + 2 = ____
6 + 2 = ____
3 + 2 = ____
5 + 2 = ____
I + 2 = ____
21

4 + 2 = ____
7 + 2 = ____
2 + 3 = ____
I + 3 = ____
3 + 3 = ____
5 + 3 = ____
4 + 3 = ____
6 + 3 = ____
2 + 4 = ____
5 + 4 = ____
I + 4 = ____
4 + 4 = ____
3 + 4 = ____
I + 5 = ____
3 + 5 = ____
4 + 5 = ____
2 + 5 = ____
3 + 6 = ____
2 + 6 = ____
I + 6 = ____
2 + 7 = ____
I + 7 = ____
I + 8 = ____
8 + 2 = ____
2 + 8 = ____
7 + 3 = ____
3 + 7 = ____
5 + 5 = ____
4 + 6 = ____
6 + 4 = ____
9 + I = ____
I + 9 = ____
9 + 3 = ____
5 + 6 = ____
9 + 2 = ____
8 + 6 = ____
8 + 3 = ____
7 + 6 = ____
9 + 4 = ____
6 + 6 = ____
22

8 + 4 = ____
7 + 5 = ____
4 + 7 = ____
6 + 8 = ____
8 + 9 = ____
6 + 5 = ____
9 + 7 = ____
2 + 9 = ____
6 + 7 = ____
3 + 8 = ____
3 + 9 = ____
8 + 7 = ____
4 + 8 = ____
7 + 9 = ____
5 + 8 = ____
5 + 7 = ____
8 + 8= ____
8 + 5 = ____
9 + 8 = ____
7 + 7 = ____
7 + 8 = ____
6 + 9 = ____
7 + 4 = ____
4 + 9 = ____
9 + 6 = ____
9 + 9 = ____
9 + 5 = ____
5 + 9 = ____
23
Unit 3
Tolak dalam lingkungan Fakta Asas
Unit 3(a): Pengasingan kumpulan objek

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. dua bikar
2. 20 biji guli

LANGKAH PENGAJARAN
I. Jalankan demonstrasi berikut.2. Terangkan konsep tolak:
a. pengasingan objek
b. bilang secara menurun
c. songsangan tambah

3. Edarkan Lembaran Kerja 3(a).
Lapan guli
keluarkan tiga
guli
tinggal lima
guli dalam bikar.
24
Lembaran Kerja 3(a)
Menolak dalam Lingkungan Fakta Asas

Nama: Tarikh:..

Cari baki.

I8 9 = ____
I7 9 = ____
I6 9 = ____
I5 9 = ____
I4 9 = ____
I3 9 = ____
I2 9 = ____
II 9 = ____
I0 9 = ____
9 9 = ____
I7 8 = ____
I6 8 = ____
I5 8 = ____
I4 8 = ____
I3 8 = ____
I2 8 = ____
II 8 = ____
I0 8 = ____
9 8 = ____
8 8 = ____
I6 7 = ____
I5 7 = ____
I4 7 = ____
I3 7 = ____
I2 7 = ____
II 7 = ____
I0 7 = ____
9 7 = ____
8 7 = ____
7 7 = ____
I5 6 = ____
I4 6 = ____
I3 6 = ____
I2 6 = ____
II 6 = ____
I0 6 = ____
9 6 = ____
8 6 = ____
7 6 = ____
6 6 = ____
I4 5 = ____
I3 5 = ____
I2 5 = ____
II 5 = ____
I0 5 = ____
9 5 = ____
8 5 = ____
7 5 = ____25
Lembaran Kerja 3(a)

6 5 = ____
5 5 = ____
I3 4 = ____
I2 4 = ____
II 4 = ____
I0 4 = ____
9 4 = ____
8 4 = ____
7 4 = ____
6 4 = ____
5 4 = ____
4 4 = ____
I2 3 = ____
II 3 = ____
I0 3 = ____
9 3 = ____
8 3 = ____
7 3 = ____
6 3 = ____
5 3 = ____
4 3 = ____
3 3 = ____
II 2 = ____
I0 2 = ____
9 2 = ____
8 2 = ____
7 2 = ____
6 2 = ____
5 2 = ____
4 2 = ____
3 2 = ____
2 2 = ____
I0 I = ____
9 I = ____
8 I = ____
7 1 = ____
6 I = ____
5 I = ____
4 I = ____
3 I = ____
2 I = ____
I I = ____
9 0 = ____
8 0 = ____
7 0 = ____
6 0 = ____
5 0 = ____
4 0 = ____
3 0 = ____
2 0 = ____
I 0 = ____
0 0 = ____
26
Unit 3(b): Mengingat Fakta Asas Tolak

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Kad Imbasan Fakta Asas Tolak

LANGKAH PENGAJARAN
I. Bina kad imbasan fakta asas tolak. Rujuk rajah di bawah.

2. Murid menjalankan aktiviti secara berpasangan. Seorang murid akan
mengimbas kad soalan manakala seorang lagi menyebut jawapan
secara spontan.

3. Ulangi aktiviti ini dengan menggunakan kad-kad fakta asas tolak yang
lain. Murid kemudiannya bertukar peranan.

4. Edarkan Lembaran Kerja 3(b).

I5 9 6
hadapan belakang
27
Lembaran Kerja 3(b)
Mengingat Fakta Asas Tolak

Nama: Tarikh:..

Selesaikan sepantas yang mungkin.
I8 9 = ____
I7 9 = ____
I6 9 = ____
I5 9 = ____
I4 9 = ____
I3 9 = ____
I2 9 = ____
II 9 = ____
I0 9 = ____
9 9 = ____
I7 8 = ____
I6 8 = ____
I5 8 = ____
I4 8 = ____
I3 8 = ____
I2 8 = ____
II 8 = ____
I0 8 = ____
9 8 = ____
8 8 = ____
I6 7 = ____
I5 7 = ____
I4 7 = ____
I3 7 = ____
I2 7 = ____
II 7 = ____
I0 7 = ____
9 7 = ____
8 7 = ____
7 7 = ____
I5 6 = ____
I4 6 = ____
I3 6 = ____
I2 6 = ____
II 6 = ____
I0 6 = ____
9 6 = ____
8 6 = ____
7 6 = ____
6 6 = ____
I4 5 = ____
I3 5 = ____
I2 5 = ____
II 5 = ____
I0 5 = ____
9 5 = ____
8 5 = ____
7 5 = ____28
Lembaran Kerja 3(b)

6 5 = ____
5 5 = ____
I3 4 = ____
I2 4 = ____
II 4 = ____
I0 4 = ____
9 4 = ____
8 4 = ____
7 4 = ____
6 4 = ____
5 4 = ____
4 4 = ____
I2 3 = ____
II 3 = ____
I0 3 = ____
9 3 = ____
8 3 = ____
7 3 = ____
6 3 = ____
5 3 = ____
4 3 = ____
3 3 = ____
II 2 = ____
I0 2 = ____
9 2 = ____
8 2 = ____
7 2 = ____
6 2 = ____
5 2 = ____
4 2 = ____
3 2 = ____
2 2 = ____
I0 I = ____
9 I = ____
8 I = ____
7 I = ____
6 I = ____
5 I = ____
4 I = ____
3 I = ____
2 I = ____
I I = ____
9 0 = ____
8 0 = ____
7 0 = ____
6 0 = ____
5 0 = ____
4 0 = ____
3 0 = ____
2 0 = ____
I 0 = ____
0 0 = ____


29
Ujian 3
Masa: 15 minit

Nama:. Tarikh:..

Selesaikan sepantas yang mungkin.
9 9 = ____
9 8 = ____
8 8 = ____
9 7 = ____
8 7 = ____
7 7 = ____
9 6 = ____
8 6 = ____
7 6 = ____
6 6 = ____
9 5 = ____
8 5 = ____
7 5 = ____
6 5 = ____
5 5 = ____
9 4 = ____
8 4 = ____
7 4 = ____
6 4 = ____
5 4 = ____
4 4 = ____
9 3 = ____
8 3 = ____
7 3 = ____
6 3 = ____
5 3 = ____
4 3 = ____
3 3 = ____
9 2 = ____
8 2 = ____
7 2 = ____
6 2 = ____
5 2 = ____
4 2 = ____
3 2 = ____
2 2 = ____
9 I = ____
8 I = ____
7 I = ____
6 I = ____
5 I = ____
4 I = ____
3 I = ____
2 I = ____
I I = ____
9 0 = ____
8 0 = ____
7 0 = ____
6 0 = ____
5 0 = ____
4 0 = ____
3 0 = ____
2 0 = ____
I 0 = ____
30
0 0 = ____
I8 9 = ____
I7 9 = ____
I6 9 = ____
I5 9 = ____
I4 9 = ____
I3 9 = ____
I2 9 = ____
II 9 = ____
I0 9 = ____
I7 8 = ____
I6 8 = ____
I5 8 = ____
I4 8 = ____
I3 8 = ____
I2 8 = ____
II 8 = ____
I0 8 = ____
I6 7 = ____
I5 7 = ____
I4 7 = ____
I3 7 = ____
I2 7 = ____
II 7 = ____
I0 7 = ____
I5 6 = ____
I4 6 = ____
I3 6 = ____
I2 6 = ____
II 6 = ____
I0 6 = ____
I4 5 = ____
I3 5 = ____
I2 5 = ____
II 5 = ____
I0 5 = ____
I3 4 = ____
I2 4 = ____
II 4 = ____
I0 4 = ____
I2 3 = ____
II 3 = ____
I0 3 = ____
II 2 = ____
I0 2 = ____
I0 I = ____31
Unit 4
Nombor Bulat hingga I000
Unit 4(a): Nilai Tempat dan Nilai Nombor hingga I000.

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang diperlukan ialah:
I. Jadual nilai tempat

LANGKAH PENGAJARAN

I. Satu nombor tiga digit ditunjukkan kepada murid, contoh:
2. Jelaskan kepada murid nillai digit dengan menggunakan Jadual Nilai
Tempat.
3. Nombor itu dinamakan sepadan dengan nilai tempatnya. Nilai tempat
sa tidak perlu disebut.4. Edarkan Lembaran Kerja 4(a).
I23
Ratus Puluh Sa
I 2 3

Seratus dua puluh tiga.
32
Lembaran Kerja 4(a)
Nama Nombor dan Nilai Tempat

Nama : Tarikh: .

I. Tulis nombor berikut dalam perkataan.
812 ..
301 ..
957 ..
400 ..
620 ..

2. Tulis nombor berikut dalam angka.
Lima ratus enam puluh empat ..
Dua ratus dua puluh enam
Seratus sembilan
Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ...
Tujuh ratus tiga puluh tiga ..

3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan
456 ..
379 ..
708 ..
537 ..
222 ..
33
Unit 4(b): Mengingat Nombor hingga I000

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang diperlukan ialah:
I. Carta nombor
2. Dekak-dekak

LANGKAH PENGAJARAN
I. Guru boleh menunjukkan perwakilan nombor dengan menggunakan
dekak-dekak. Contoh:


2. Murid membiasakan diri dengan gambaran dan sebutan ringkas bagi
nombor. Carta nombor berikut dijadikan panduan.

Nama Angka
Seratus I00
Dua ratus 200
Tiga ratus 300
Empat ratus 400
Seratus dua puluh I20
Lima ratus 500
Dua ratus empat puluh 240
Enam ratus sembilan belas 6I9
Lapan ratus tiga belas 8I3
Empat ratus dua 402


3. Guru boleh tukar nombor dalam jadual dengan nombor lain dalam
lingkungan I000.
4. Edarkan Lembaran Kerja 4(b).
24I
Dua ratus empat puluh
ra pu sa
34
Lembaran Kerja 4(b)
Mengingat Nombor hingga I000

Nama : Tarikh: .

Tulis nombor berikut dalam angka.

Seratus lima puluh dua.
Dua ratus lima belas.
Seratus tiga puluh..
Empat ratus tiga.
Sembilan ratus dua puluh tujuh.
Tiga ratus..
Tujuh ratus sembilan..
Lima ratus lima
Sembilan ratus sembilan puluh sembilan
Seribu.
35
Ujian 4
Masa: I5 minit
Nama : Tarikh: .

I. Tulis nombor berikut dalam perkataan.
30I ..
4II ..
520 ..
400 ..
604 ..
5I5 ..
729 ..
888 ..
655 ..
923 ..


2. Tulis nombor berikut dalam angka.
Sembilan ratus enam puluh tujuh ..
Tiga ratus empat puluh enam
Seratus tiga ..
Tujuh ratus tujuh puluh sembilan ...............
Lima ratus tiga puluh empat ...
Empat ratus dua belas ..
Enam ratus enam puluh
Lapan ratus lima puluh lima

36
3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan
826 ..
3I5 ..
407 ..
93I ..
I00 ..
333 ..
502 ..
930 ..
2I8 ..
789 ..
37
Unit 5
Tambah dalam lingkungan 1000
Unit 5(a): Tambah tanpa Mengumpul Semula

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang diperlukan ialah:
I. Jadual nilai tempat
2. Rod/ Blok Cuisenaire

LANGKAH PENGAJARAN
I. Guru menunjukkan kepada murid menambah dengan menggunakan
Jadual Nilai Tempat. Contoh:

734 + 53 = 787


2. Guru juga boleh menggunakan Rod/ Blok Cuisenaire untuk
melaksanakan operasi tambah.
3. Edarkan Lembaran Kerja 5a.
ratus puluh sa
7 3 4
+ 5 3

7 8 7

38
Lembaran Kerja 5(a)
Tambah tanpa Mengumpul Semula

Nama : Tarikh: .

Cari hasil tambah.

2I5 + 4 =


490 + 9 =
254 + 40 =


362 + 27 =
I7I + 400 =


506 + I60 =
630 + 263 =

4I3 + 372 =
39


Unit 5(b): Tambah dengan Mengumpul Semula

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang dperlukan ialah:
I. Jadual nilai tempat
2. Rod/ Blok Cuisenaire

LANGKAH PENGAJARAN
I. Guru menunjukkan kepada murid menambah dengan menggunakan
Jadual Nilai Tempat.
2. Guru juga boleh menggunakan Rod/ Blok Cuisenaire.
3. Edarkan Lembaran Kerja 5(b).

40

Lembaran Kerja 5(b)
Tambah dengan Mengumpul Semula

Nama : Tarikh: .

Cari hasil tambah.

I32 + 28 =

257 + 45 =
23 + 296 =

837 + I8 =
56 + 358 =

50I + 86 =
724 + I9 =

58 + 442 =


41

I32 + 228 =


257 + I45 =
223 + 296 =


837 + I84 =
565 + 358 =


590 + 860 =
724 + I97 =


558 + 442 =

843 + I57 =255 + 345 =42
Ujian 5
Masa: 15 minit

Nama : Tarikh: .
Tambahkan.

I)
I 5 4
+ 6 4 I
2)
I 2 3
+ 4 2 6
3)

2 6 8
+ 7 I I


4)
I 6 7
+ I 2 4


5)
I 2 8
+ 3 3 8

6)
4 I 6
+ 1 6 8

7)
4 8 9
+ 3 4 3


8)
I 3 9
+ 6 6 5


9)
4 7 4
+ 2 8 9


I0)
2 7 9
+ I 5 4II)
2 6 7
+ 3 5 7I2)
5 8 7
+ I 5 7

43
Unit 6
Tolak dalam lingkungan I000
Unit 6(a): Tolak Tanpa Mengumpul Semula

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang diperlukan ialah:
I. Jadual Nilai Tempat
2. Kad Petak Operasi

LANGKAH PENGAJARAN
I. Guru menunjukkan kepada murid menolak dengan menggunakan
Jadual Nilai Tempat. Contoh:
849 32 = 8I7

2. Guru juga boleh menggunakan kad petak operasi untuk melaksanakan
operasi tolak.
3. Edarkan Lembaran Kerja 6(a).


ratus puluh sa
8 4 9
3 2
8 I 7

44
Lembaran Kerja 6(a)
Tolak tanpa Mengumpul Semula

Nama: Tarikh:..

Carikan baki.
2I5 4 =


49I I =
254 40 =


369 27 =
I7I I00 =


506 I0I =
775 263 =


483 372 =
45


Unit 6(b): Tolak dengan Mengumpul Semula

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang diperlukan ialah:
I. Jadual nilai tempat.

LANGKAH PENGAJARAN
I. Guru menunjukkan kepada murid menolak dengan menggunakan
Jadual Nilai Tempat. Contoh:

734 69 = 6652. Edarkan Lembaran Kerja 6(a).
Ratus Puluh Sa
6 12 14

7 3 4

6 9

6 6 5

46
Lembaran Kerja 6(b)
Tolak dengan Mengumpul Semula

Nama: Tarikh:..

Carikan baki.
I32 28 =257 65 =
423 29 =837 84 =
565 58 =860 7I =
724 I9 =508 49 =
47


332 I38 =657 605 =
423 296 =837 I84 =
565 358 =800 72I =
724 I97 =558 489 =


48

Ujian 6
Masa: 30 minit

Nama: Tarikh:..

Selesaikan.
I)
5 2 3
4 3 4
2)
9 I I
5 8 4


3)
3 2 2
I 3 44)
4 4 5
3 8 9

5)
7 5 I
1 8 2

6)
3 2 3
I 7 7

7)
7 2 3
3 5 6


8)
2 I 2
1 5 3


9)
4 2 2
2 3 4


I0)
5 I 3
I 2 4

II)
2 2 I
I 5 5


I2)
4 7 I
1 8 8

49
Unit 7
Fakta Asas Darab
Unit 7(a): Konsep Darab

BAHAN BANTU BELAJAR
Bagi pengajaran unit ini, alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Cip pembilang

LANGKAH PENGAJARAN
I. Guru memberikan dua pinggan kertas kepada murid dan murid diminta
untuk meletakkan tiga cip pembilang di atas setiap pinggan itu

Guru menerangkan kepada murid bahawa ianya ialah dua kumpulan
tiga-tiga pembilang. Jumlah pembilang semuanya ialah enam.

Ia boleh ditulis sebagai: 2 3 = 6.

2. Minta murid lukis gambar bagi situasi ayat matematik darab yang lain
contohnya, 4 2 = 8

3. Bantu murid untuk melengkapkan ayat matematik darab dengan
membacakan ayat matematik seperti berikut, Lima kumpulan tiga-tiga,
berapa semuanya?
5 3 =

4. Kemukakan kepada murid Lembaran Kerja 7(a) untuk disiapkan.

Nota: Guru boleh mempelbagaikan konsep darab secara konsep:
tambah berulang
kali ganda
lajur baris
kombinasi
luas

50
Lembaran Kerja 7(a)
Konsep Darab

Nama: Tarikh: ...

Padankan gambar dengan ayat matematik darab. Lengkapkan ayat
matematik berkenaan.4 3 = ___5 2 = ___I 8 = ___3 4 = ___7 9 = ___51
Unit 7(b): Membina Jadual Sifir Darab

BAHAN BANTUAN PENGAJARAN
Bagi pengajaran Unit ini, alat dan bahan bantu yang perlu ialah:-
I. Jadual Sifir (Fakta Asas Darab)
2. Kertas berpetak 3 3
3. Kertas berpetak 9 9

LANGKAH PENGAJARAN
I. Minta murid mengkaji hasil darab jadual sifir bagi fakta asas darab. Setiap
sifir mempunyai corak hasil darab tertentu.
2. Tunjukkan kepada murid cara membina hasil darab sifir menggunakan
kertas berpetak 3 3.

Bagi sifir nombor ganjil, isikan petak dengan urutan bilangan 1 hingga 9.

Bagi sifir nombor genap, isikan petak dengan urutan bilangan dua-dua
dari 2 hingga 18.1 2 3
4 5 6
7 8 9

Sifir 1
21 12 03
24 15 06
27 18 09

Sifir 3
81 72 63
54 45 36
27 18 09

Sifir 9
21 42 63
14 35 56
07 28 49

Sifir 7
Sifir 2 Sifir 6
Sifir 8
Sifir 4
02 04 06
08 10 12
14 16 18

42 24 06
48 30 12
54 36 18

12 24 36
08 20 32
04 16 28

72 64 56
48 40 32
24 16 08

52

3. Dengan bantuan guru, murid diminta untuk membina jadual sifir pelbagai
guna (JSPG) seperti di bawah. Murid diberikan kertas berpetak 9 9
untuk menjalankan aktiviti ini.

I 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 I0 I2 I4 I6 I8
3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27
4 8 I2 I6 20 24 28 32 36
5 I0 I5 20 25 30 35 40 45
6 I2 I8 24 30 36 42 48 54
7 I4 2I 28 35 42 49 56 63
8 I6 24 32 40 48 56 64 72
9 I8 27 36 45 54 63 72 8I


4. Murid membuat Lembaran Kerja 7(b).
53
Lembaran Kerja 7(b)
Membina Jadual Sifir

Nama: Tarikh:..

I. Bina Jadual sifir pelbagai guna (JSPG) sepantas yang mungkin.

2. Guna JSPG yang dibina untuk melengkapkan ayat matematik di bawah.


4 2 3 18 2 10 6 2

5 4 4 28 3 9 1 3

3 5 9 36 6 42 7 4

6 7 7 35 8 16 3 8

8 8 8 72 9 18 7 7
54
Unit 7(c): Mengingat Sifir Darab

Lembaran Kerja 7(c)

Nama: Tarikh:..

Lengkapkan jadual sifir berikut:

Sifir 0 Sifir 1 Sifir 2 Sifir 3 Sifir 4
0 = 0 = 0 = 0 = 0 =
1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
2 = 2 = 2 = 2 = 2 =
3 = 3 = 3 = 3 = 3 =
4 = 4 = 4 = 4 = 4 =
5 = 5 = 5 = 5 = 5 =
6 = 6 = 6 = 6 = 6 =
7 = 7 = 7 = 7 = 7 =
8 = 8 = 8 = 8 = 8 =
9 = 9 = 9 = 9 = 9 =Sifir 5 Sifir 6 Sifir 7 Sifir 8 Sifir 9
0 = 0 = 0 = 0 = 0 =
1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
2 = 2 = 2 = 2 = 2 =
3 = 3 = 3 = 3 = 3 =
4 = 4 = 4 = 4 = 4 =
5 = 5 = 5 = 5 = 5 =
6 = 6 = 6 = 6 = 6 =
7 = 7 = 7 = 7 = 7 =
8 = 8 = 8 = 8 = 8 =
9 = 9 = 9 = 9 = 9 =55
Ujian 7
Masa: 30 minit

Nama: Tarikh:..

Lengkapkan

0 0 = ____ 0 8 = ____ 7 2 = ____

I 0 = ____ 0 9 = ____ 8 2 = ____

2 0 = ____ I I = ____ 9 2 = ____

3 0 = ____ 2 I = ____ I 3 = ____

4 0 = ____ 3 I = ____ 2 3 = ____

5 0 = ____ 4 I = ____ 3 3 = ____

6 0 = ____ 5 I = ____ 4 3 = ____

7 0 = ____ 6 I = ____ 5 3 = ____

8 0 = ____ 7 I = ____ 6 3 = ____

9 0 = ____ 8 I = ____ 7 3 = ____

0 I = ____ 9 I = ____ 8 3 = ____

0 2 = ____ I 2 = ____ 9 3 = ____

0 3 = ____ 2 2 = ____ I 4 = ____

0 4 = ____ 3 2 = ____ 2 4 = ____

0 5 = ____ 4 2 = ____ 3 4 = ____

0 6 = ____ 5 2 = ____ 4 4 = ____

0 7 = ____ 6 2 = ____ 5 4 = ____

56

5 5 = ____ 2 7 = ____ 8 8 = ____

6 5 = ____ 3 7 = ____ 9 8 = ____

7 5 = ____ 4 7 = ____ I 9 = ____

8 5 = ____ 5 7 = ____ 2 9 = ____

9 5 = ____ 6 7 = ____ 3 9 = ____

I 6 = ____ 7 7 = ____ 4 9 = ____

2 6 = ____ 8 7 = ____ 5 9 = ____

3 6 = ____ 9 7 = ____ 6 9 = ____

4 6 = ____ I 8 = ____ 7 9 = ____

5 6 = ____ 2 8 = ____ 8 9 = ____

6 6 = ____ 3 8 = ____ 9 9 = ____

7 6 = ____ 4 8 = ____

8 6 = ____ 5 8 = ____

9 6 = ____ 6 8 = ____

I 7 = ____ 7 8 = ____


57

Unit 8
BAHAGI FAKTA ASAS
Unit 8(a): Bahagi Fakta Asas

BAHAN BANTU BELAJAR
Bagi pengajaran Unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Objek maujud yang sesuai (guli, gula-gula, bola kecil, dsb.)
2. Gambar
3. Kad berwarna
4. Kad Ayat matematik
5. Pensel warna
6. Papan tulis individu
7. Pen marker

LANGKAH PENGAJARAN

I. Guru boleh menggunakan pelbagai konsep bahagi secara:
pengumpulan
pengongsian
tolak berulang
songsangan operasi darab
2. Bimbing murid membina jadual sifir pelbagai guna.
3. Tunjukkan cara penggunaan jadual sifir pelbagai guna untuk membina
fakta asas bahagi.

Jadual Sifir Pelbagai Guna
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81

4. Latih tubi murid mengingat fata asas bahagi.
5. Edarkan Lembaran Kerja 8a(i), 8a (ii), 8a (iii).
58


Lembaran kerja 8a(i)

Nama: Tarikh:..

Jawab soalan berikut.


4 2 = ____

20 5 = ____
14 2 = ____

16 8 = ____
24 4 = ____

21 3 = ____
64 8 = ____

4 2 = ____
28 7 = ____

18 2 = ____
12 4 = ____

24 3 = ____
10 5 = ____

16 2 = ____
36 6 = ____

42 6 = ____
15 3 = ____

45 9 = ____
81 9 = ____

6 3 = ____


59

Lembaran kerja 8a(ii)

Nama: Tarikh:..

Jawab soalan berikut.

10 2 = ____

20 4 = ____
25 5 = ____

35 5 = ____
32 4 = ____

35 7 = ____
72 8 = ____

27 9 = ____
42 6 = ____

24 8 = ____
49 7 = ____

42 7 = ____
16 8 = ____

8 8 = ____
18 3 = ____

15 3 = ____
12 1 = ____

36 4 = ____
21 7 = ____

25 5 = ____


60

Lembaran kerja 8a(iii)

Nama: Tarikh:..

Jawab soalan berikut.


30 6 = ____


56 7 = ____
40 5 = ____

6 6 = ____
81 9 = ____

25 5 = ____
16 4 = ____

14 7 = ____
36 9 = ____

36 9 = ____
48 4 = ____

54 9 = ____
63 7 = ____

45 9 = ____
32 4 = ____

12 2 = ____
72 9 = ____

15 5 = ____
28 4 = ____

21 7 = ____
63 9 = ____

12 4 = ____
18 9 = ____

56 7 = ____
45 9 = ____

24 4 = ____

61

Unit 8(b) Bahagi dengan baki

BAHAN BANTU BELAJAR
Bagi pengajaran Unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual Fakta asas darab
2. Jadual Sifir Pelbagai Guna
3. Papan tulis murid
4. Pen maker

LANGKAH PENGAJARAN

I. Bimbing murid menyelesaikan fakta asas bahagi berbaki

Contoh : 9 2 =

Nota: Berdasarkan JSPG, nombor terdekat dengan 9 yang dibahagi
ialah 8. Oleh itu, hasil bahaginya ialah 4 baki I.

I 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 I2
4 8 I2 I6

Baki ialah hasil tolak nombor yang dibahagi dengan nombor yang
dikenal pasti daripada JSPG. Dengan itu, 9 8 = I.

2. Ulangi Langkah I berpandu soalan berikut:

26 4 = 75 8 =
37 5 = 68 7 =
54 2 = 29 3 =

3. Edar lembaran kerja 8b (i) dan 8b (ii)

62

Lembaran kerja 8b(i)

Nama: Tarikh:..

Jawab soalan berikut.

5 2 = ____ 64 5 = ____

3 2 = ____ 27 4 = ____

8 3 = ____ 37 9 = ____

9 6 = ____ 15 7 = ____

7 3 = ____ 18 4 = ____

15 4 = ____ 27 5 = ____

13 5 = ____ 73 9 = ____

39 6 = ____ 46 9 = ____

19 3 = ____ 45 6 = ____

74 9 = ____ 13 2 = ____

17 2 = ____ 26 3 = ____

29 5 = ____ 19 2 = ____

34 4 = ____ 29 7 = ____

74 8 = ____ 15 3 = ____

22 5 = ____ 20 8 = ____
63

Lembaran kerja 8b(ii)

Nama: Tarikh:..

Jawab soalan berikut.

46 6 = ____ 50 4 = ____

51 7 = ____ 73 9 = ____

30 8 = ____ 27 5 = ____

20 3 = ____ 18 4 = ____

22 7 = ____ 15 7 = ____

35 6 = ____ 35 4 = ____

44 5 = ____ 13 2 = ____

26 4 = ____ 71 9 = ____

21 4 = ____ 18 5 = ____

38 5 = ____ 29 4 = ____

39 7 = ____ 26 7 = ____

28 9 = ____ 66 9 = ____

31 8 = ____ 15 4 = ____

44 7 = ____ 20 9 = ____

12 8 = ____ 16 3 = ____
64

UJIAN 8

Nama : Tarikh :

Jawab soalan berikut:

72 8 = ____ 40 5 = ____ 36 4 = ____

65 6 = ____ 13 3 = ____ 27 3 = ____

80 9 = ____ 75 8 = ____ 21 3 = ____

56 7 = ____ 83 9 = ____ 48 8 = ____

45 5 = ____ 36 6 = ____ 25 7 = ____

38 4 = ____ 73 8 = ____ 42 6 = ____

28 3 = ____ 65 8 = ____ 35 5 = ____

18 2 = ____ 81 9 = ____ 13 2 = ____

66 8 = ____ 49 7 = ____ 79 9 = ____

45 7 = ____ 53 5 = ____ 62 7 = ____


65
Unit 9
Nombor Bulat hingga I0 000
Unit 9(a): Nilai Tempat dan Nilai Nombor hingga I0 000

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat yang perlu ialah:
I. Jadual nilai tempat

LANGKAH PENGAJARAN
2. Satu nombor empat digit ditunjukkan kepada murid, contoh:
3. Jelaskan kepada murid bahawa nombor ini mengandungi empat digit.
4. Digit pertama mempunyai nilai ribu, digit kedua nilai ratus, digit ketiga
nilai puluh dan digit keempat nilai sa.
5. Isikan angka setiap digit ke rumah masing-masing dalam Jadual Nilai
Tempat. Rumah-rumah angka ini disebut nilai tempat.

6. Untuk menyatakan nilai sesuatu nombor, nombor itu dinamakan
sepadan dengan nilai tempatnya. Bagi nombor 1 234, ia disebut
sebagai seribu dua ratus tiga puluh empat. Nilai tempat sa tidak perlu
disebut.
7. Nombor I0 000 ialah nombor 5 digit. Nilai tempat bagi digit I ialah puluh
ribu.
8. Murid membuat Lembaran Kerja 9(a) untuk mengukuhkan kefahaman
tentang nombor dan nilai tempat.
I 234
Ribu Ratus Puluh Sa
I 2 3 4

Seribu dua ratus tiga puluh empat

66
Lembaran Kerja 9(a)
Nilai Tempat dan Nilai Nombor hingga I0 000

Nama : .. Tarikh: ..

I. Tulis nombor berikut dalam perkataan.
5 I82 ..
3 70I ..
9 675 ..
I 300 ..
9 004 ..

2. Tulis angka bagi nombor berikut.
Dua ribu lima ratus enam puluh empat ..
Lapan ribu enam ratus dua puluh dua
Enam ribu seratus sembilan ..
Tiga ribu dua ratus lapan puluh sembilan ........
Empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga

3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan.
456I ..
7379 ..
7028
5937 ..
2332 ..

67
Unit 9(b): Mengingat Nombor hingga I0 000

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang diperlukan:
I. Blok
2. Alat dekak-dekak

LANGKAH PENGAJARAN
I. Untuk memahirkan murid dengan konsep nombor, guru juga boleh
menunjukkan perwakilan nombor menggunakan
a) Blok
b) Alat dekak-dekak

2. Murid menjalankan aktiviti Lembaran Kerja 9(b).


68
Ujian 9
Masa: 15 minit
Nama : Tarikh: ..

I. Tulis nama bagi nombor berikut:
I 812 ..
3 0I0 ..
9 357 ..
5 400 ..
2 620 ..

2. Tulis angka bagi nombor berikut:
Lapan ribu lima ratus enam puluh empat
Dua ribu tiga ratus dua puluh enam
Seribu enam ratus lima
Sembilan ribu seratus sembilan puluh satu ...
Empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga

3. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang digariskan
I 456 ..
3 729 ..
7 078..
6 397
I0 000

69
Unit I0
Tambah dalam lingkungan I0 000
Unit I0(a): Tambah Tanpa Mengumpul Semula

BAHAN BANTU BELAJAR
Alatan yang perlu ialah:
I. Jadual nilai tempat

LANGKAH PENGAJARAN
I. Berikan ayat matematik , 4 324 + 4 063 = ?
2. Tunjukkan cara pengiraan .
3. Tuliskan nombor-nombor untuk ditambah dalam jadual nilai tempat.

4. Bagi penambahan yang tidak melibatkan pengumpulan semula, fakta
asas tambah diaplikasi terus kepada digit di setiap nilai tempat. Mulakan
dengan nilai tempat terkecil dahulu.
5. Lengkapkan ayat matematik.

4 324 + 4 063 = 8 387

6. Ulangi langkah dengan contoh yang lain.
7. Edarkan Lembaran kerja I0(a).

ribu ratus puluh sa
4 3 2 4
+ 4 0 6 3


70
Lembaran Kerja I0(a)
Tambah Tanpa Mengumpul Semula

Nama : Tarikh: .

Cari hasil tambah.

4 I32 + 5 =2 I30 + 60 =
6 2I6 + 23 =I 354 + 40 =
I I7I + 400 =I 506 + 130 =
2630 + 243 =


34I3 + 370 =
71
Unit 10(b): Tambah Dengan Mengumpul Semula

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat yang perlu ialah:
I. Jadual nilai tempat

LANGKAH PENGAJARAN

I. Berikan ayat matematik 7208 + 1925 = ?
2. Tunjukkan cara pengiraan seperti di bawah:

3. Ulangi langkah I, dengan contoh ayat matematik yang lain.
4. Edarkan Lembaran kerja I0(b).
ribu ratus puluh sa
7 2 0 8
+ I 9 2 5


ribu ratus puluh sa
7 2 0 8
+ I 9 2 5
I
9 I 3 3

ribu ratus puluh sa
7 2 0 8
+ 1 9 2 5
1
3

ribu ratus puluh sa
7 2 0 8
+ 1 9 2 5
1
3 3

ribu ratus puluh sa
7 2 0 8
+ I 9 2 5
I I
I 3 3

Tambah bahagian sa:
8 sa+ 5 sa = I3 sa
= I puluh 3 sa
(Tulis digit I dan 3 dalam rumah
puluh dan sa masing-masing)
Tambah bahagian puluh:
0 puluh + 2 puluh + I puluh = 3 puluh
= 3 puluh
Tambah bahagian ratus:
2 ratus + 9 ratus = IIratus
= I ribu I ratus
(Tulis digit I dalam rumah ribu dan
ratus masing-masing)

Tambah bahagian ribu:
7 ribu + I ribu + I ribu = 9 ribu

Tulis semula ayat matematik ke
dalam jadual nilai tempat.
72
Lembaran Kerja I0(b)
Tambah dengan Mengumpul Semula

Nama : Tarikh: .

Cari hasil tambah.

3 2I5 + 7 =4 293 + I8 =
4 254 + 69 =5 364 + 78 =
1 276 + 284 =166 + 3 046 =
274 + 430 =


4 143 + 407 =
73

3 2I5 + 7 008 =
5 293 + I 078 =
4 075 + 2 819 =
3 746 + 3 777 =
2 350 + 2 675 =
8 287 + 3 576 =
274 + 4 637 =4 539 + 2 647 =
74

Ujian I0
Masa: I5 minit
Nama : Tarikh: .

Selesaikan.
I)

8 5 8 8
+ 7 7 5

_______
2)

I 0 4 9
+ 6 2 7 I

_______

3)

9 0 9
+ 4 5 4 1

_______4)

8 7 9 9
+ I 0 6 7

_______

5)

4 7 3 3
+ 5 2 6 7

________
6)

7 3 0 2
+ 2 5 8 2

________7)

3 I 2 0
+ 3 3 4 I

________

8)

3 I I 7
+ 6 4 8 3

________


9)

2 4 7 I
+ 2 0 2 2

________


I0)

7 2 4 9
+ I I 7 8

________


II)

I 2 8 8
+ 7 6 8 6

_______
I2)

5 9 6 9
+ 1 6 9 5

_______

75
Unit II
Tolak dalam lingkungan I0 000
Unit II(a): Tolak tanpa Mengumpul Semula

BAHAN BANTU BELAJAR
Alat yang perlu ialah:
I. Jadual nilai tempat

LANGKAH PENGAJARAN
I. Berikan ayat metamatik: 5749 2043 = ?
2. Tunjukan cara pengiraan.
3. Tuliskan nombor-nombor untuk ditolak dalam jadual nilai tempat.

4. Bagi pengiraan yang tidak melibatkan pengumpulan semula, fakta asas
tolak diaplikasi terus kepada digit di setiap rumah dalam nilai tempat.
Mulakan dengan nilai tempat terkecil dahulu.

ribu ratus puluh sa
5 7 4 9
2 0 4 3ribu ratus puluh sa

5 7 4 9

2 0 4 3

3 7 0 6


ribu ratus puluh sa

5 7 4 9

2 0 4 3

5ribu ratus puluh sa

5 7 4 9

2 0 4 3

0 6


ribu ratus puluh sa

5 7 4 9

2 0 4 3

7 0 6


76

5. Lengkapkan ayat matematik
5 749 2 043 = ?
6. Jika perlu, tunjukkan sekali lagi proses pengiraan dengan ayat matematik
yang lain menggunakan garis nombor.

7. Minta murid cerakinkan nombor yang kedua mengikut nilai tempat
seperti di bawah:

2 043 = (2 000 + 40 + 3)

8. Edarkan Lembaran Kerja II(a).

77
Lembaran Kerja II(a)
Tolak tanpa Mengumpul Semula

Nama : Tarikh: .

Tolakkan.

4 I33 2 =

2 I60 40 =
6 276 23 =


I 364 40 =
I 97I 400 =


I 536 I03 =
2633 2I0 =


3473 3I0 =

78
Unit II(b): Tolak Dengan Mengumpul Semula
BAHAN BANTU MENGAJAR
Alat yang perlu ialah:
I. Jadual nilai tempat

LANGKAH PENGAJARAN
I. Ayat matematik tolak yang hasil tolaknya dalam lingkungan 10 000
dikemukakan, contoh:
7233 II28 = ?
2. Guru menunjukkan cara pengiraan untuk ayat matematik tersebut
dengan cara bentuk lazim.

3. Guru juga boleh menggunakan blok, atau pembilang untuk membantu
murid menyelesaikan masalah tolak.
4. Lembaran Kerja II(b) diedarkan untuk dijalankan aktivitinya oleh murid.
Ri Ra Pu Sa
7 2 3 7
I I 2 8
6 l 0 9
l7 2

79
Lembaran Kerja II(b)
Tolak dengan Mengumpul Semula

Nama : Tarikh: .

Tolakkan.

3215 7 =

4293 18 =
4254 69 =

5364 78 =
1276 284 =


9166 3546 =
5274 4637 =4143 2467 =
80
Ujian II
Masa: I5 minit
Nama : Tarikh: .

Selesaikan.

I)
6 3 I 2
5 9 2 4


2)
4 3 4 2
2 7 9 3
3)
6 I 2 4
5 2 4 5
4)
3 5 2 I
I 2 4 4
5)
6 5 3 2
3 I 7 9

6)
7 8 2 I
5 7 3 2


7)
2 6 7 7
2 3 4 9

8)
I 4 8 5
I 3 2 79)
I 7 4 4
I I I 9


I0)
8 3 8 7
8 3 4 2

II)
3 7 I 6
3 4 0 4
I2)
6 8 8 6
4 8 8 I


81
Unit I2
Darab Nombor 2 digit dengan I digit
Unit I2(a): Darab I0, II dan Nombor Puluh dengan Nombor I digit

BAHAN BANTU MENGAJAR
Bagi pengajaran unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual Nilai Tempat

LANGKAH PENGAJARAN
I. Tegaskan kepada murid bahawa fakta asas darab perlu dikuasai untuk
membolehkan pendaraban dibuat dengan cepat. Bagi murid yang
belum menguasai fakta asas darab, mereka dikehendaki membina
jadual sifir pelbagai guna terlebih dahulu.

2. Bagi sebarang nombor I digit yang didarab dengan I0, hanya tulis sifar
di belakang nombor itu. Contoh:
I0 2 = 20
9 I0 = 90
3. Bagi sebarang nombor I digit yang didarab dengan II, hanya ulang tulis
nombor itu dua kali. Contoh:
II 4 = 44
7 II = 77
4. Bagi sebarang nombor 1 digit yang didarab dengan nombor puluh (I0,
20, 30, 40, ..., 90), hasilnya ialah fakta asas darab bagi nombor itu
dengan digit bukan sifar nombor puluh dan ditulis 0 di belakangnya.
Contoh:
30 5 = I50
6 80 = 480

5. Lembaran Kerja I2(a) diedarkan untuk murid membuat latihan.
82
Lembaran Kerja I2(a)
Darab I0, II dan Nombor Puluh dengan Nombor I digit

Nama : Tarikh: .

Darabkan.

I) 7
20
2) 6
60
3) 7
50
4) 3
80
5) 5
I I
6) 9
30
7) 6
20
8) 7
I 0
9) 9
90
I0) 3
60

II) 3
30

I2) 4
I I
83
Unit I2(b): Darab Nombor 2 digit dengan I digit

BAHAN BANTU MENGAJAR
Bagi pengajaran unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual nilai tempat

LANGKAH PENGAJARAN
I. Tegaskan kepada murid bahawa fakta asas darab perlu dikuasai untuk
membolehkan pendaraban dibuat dengan cepat. Bagi murid yang
belum menguasai fakta asas darab, mereka dikehendaki membina
jadual sifir pelbagai guna (JSPG) terlebih dahulu.

2. Guru menunjukkan cara lazim untuk mendapatkan hasil darab nombor
2 digit dengan nombor I digit. Contohnya I7 23. Lembaran Kerja I2(b) diedarkan untuk murid membuat latihan.

puluh sa

I 7

2

2
puluh sa

I 7

2

2

I 4puluh sa

I 7

2

2
+
1 4

3 4

Tulis ayat matematik
darab dalam jadual
nilai tempat. Darab
nombor di rumah
puluh dahulu.
I puluh 2 = 2 puluh
Kemudian, darab
nombor di rumah sa.
7 sa 2 = 14 sa
I4 sa ialah I puluh 4
sa.
Akhir sekali,
jumlahkan kedua-
dua nombor.
20 + I4 = 34
Jadi, I7 2 = 34
Hasil darab diperoleh
terus dengan kaedah
abakus.
84
Lembaran Kerja I2(b)
Darab Nombor 2 digit dengan Nombor I digit

Nama : Tarikh: .

Selesaikan.

I) I 4
22) 32
33) 5 I
54) 22
4


5) 99
I


6) 54
2


7) I I
8

8) 6 I
9

9) 92
4
I0) 60
8

II) 50
0
I2) 73
3
85

I3) 88
5I4) 75
6I5) 53
5


I6) 65
3
I7) 67
7


I8) 58
5

I9) I 7
820) 64
9

2I) 99
6

22) 65
8


23) 66
4

24) 23
786
Ujian I2
Masa: I5 minit

Nama : Tarikh: .

Selesaikan.

I) 93
2
2) 60
7
3) 80
7
4) 37
4
5) 9 I
3
6) 74
4
7) 6 I
9
8) 59
4
9) 99
6
I0) 94
3II) 54
6I2) 28
9
87
Unit I3 Bahagi
Unit I3(a): Bahagi Nombor 2 digit dengan Nombor I digit
tanpa baki

BAHAN BANTU BELAJAR
Bagi pengajaran Unit ini bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual Sifir Pelbagai Guna
2. Jadual Fakta Asas Bahagi
3. Papan Tulis Murid
4. Pen Maker

LANGKAH PENGAJARAN
I. Murid menyelesaikan pembahagian.

8 2 = 32 8 =

I4 7 = 63 9 =

27 3 = 56 7 =

I8 6 = 45 5 =

32 4 = 42 6 =

24 6 = 64 8 =

30 5 = 45 5 =

28 4 = 9 3 =


88
2. Guru menunjukkan teknik penolakan berulang.
Contoh:

27 9 =

3. Murid membuat latihan seperti langkah Pengajaran I.
4. Guru menunjukkan cara membahagi secara lazim

Contoh:

2I 7 =

5. Murid membuat latihan seperti langkah Pengajaran I.

6. Edar lembaran Kerja I3(a)
3
3 kali tolak dengan 9 untuk mendapatkan sifar.
2 7
9

1 8
9

9
9

0

I
I
I
7 2 I
7
4
7
7
7
0

89
Lembaran Kerja I3(a)
Bahagi Nombor 2 digit dengan Nombor I digit tanpa Baki

Nama : Tarikh: .

Guna sebarang teknik pembahagian.

90 5 =


95 6 =

84 7 =

72 3 =

30 I =


50 2 =

12 4 =

95 I =

32 2 =


60 4 =

96 4 =

26 I =

75 3 =


64 4 =

97 7 =

72 3 =
90
Unit I3(b): Bahagi Nombor 2 digit dengan Nombor I digit Berbaki

BAHAN BANTU BELAJAR
Bagi pengajaran Unit ini bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual Sifir Pelbagai Guna
2. Jadual Fakta Asas Bahagi
3. Papan tulis murid
4. Pen maker

LANGKAH PENGAJARAN
I. Murid menyelesaikan pembahagian dibawah.

9 2 = 29 4 =

27 8 = 45 6 =

29 3 = 67 9 =

28 6 = 69 8 =

33 5 = 60 7 =

2. Guru menunjukkan teknik penolakan berulang.
Contoh:

29 9 =
3 kali tolak dengan 9 berbaki 2.
2 9
9

2 0
9

1 1
9

2

91
3. Guru menunjukkan cara membahagi secara lazim.
Contoh:

25 7 =


4. Murid membuat latihan seperti langkah Pengajaran I.

5. Edar Lembaran Kerja I3(b).

6. Ujian I.
3 baki 4
I

I

I

7 2 5

7

I 8

7

I I

7

4


92
Lembaran Kerja I3(b)
Bahagi Nombor 2-digit dengan Nombor I digit Berbaki

Nama : Tarikh: .

Guna sebarang teknik pembahagian.

46 9 =

I4 9 =

48 5 =

29 3 =

44 9 =

93 7 =

39 9 =

3I 7 =

53 9 =

98 9 =

89 4 =

3I 8 =
93
Ujian I3

Nama : Tarikh: .

Selesaikan.


26 4 =

64 8 = 64 8 =
39 3 =

72 9 = 28 3 =
48 4 =

25 3 = 95 5 =
32 7 =

99 7 = 39 4 =
25 8 =

49 6 = 50 2 =
36 9 =

84 9 = 3I 4 =
83 6 =

62 7 = 55 6 =
29 5 =

86 8 = 75 8 =
30 6 =

38 6 = 37 8 =
2I 7 =

35 2 = 47 8 =
26 4 =

3I 8 = 77 7 =


94
Unit I3(c): Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan Nombor 2 digit

BAHAN BANTU BELAJAR
Bagi pengajaran Unit ini bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual Sifir Pelbagai Guna
2. Jadual Fakta Asas Bahagi
3. Papan tulis murid
4. Pen maker

LANGKAH PENGAJARAN

I. Guru tunjukkan konsep bahagi secara:
tolak berulang
songsangan operasi darab
cerakinan
bahagi panjang.

3. Murid membuat lati-tubi.
4. Lembaran kerja I3(c).
5. Ujian I3.

95
Lembaran Kerja I3(c)
Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan 2 digit

Nama: Tarikh:..

9I8 20 =240 I4 =

393 92 =

906 20 =228 45 =

759 64 =

3 702 48 =8 625 37 =

6 475 9I =

4 727 I4 =3 978 67 =

5 222 7I =


96
Ujian I3

Nama : Tarikh: .

Selesaikan.

478 I7 =


8 625 37 = 65I 33 =
I46 88 =


3 978 67 = 605 86 =
3 702 48 =


869 96 = 6475 9I =
4 727 I4 =


27I 57 = 5 222 7I =97
Unit I4
Darab Nombor 2 digit dengan 2 digit
Unit I4: Darab Nombor 2 digit dengan Nombor 2 digit

BAHAN BANTUAN PENGAJARAN
Bagi pengajaran Unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual Nilai Tempat
2. Abakus Guru
3. Abakus Murid

LANGKAH PENGAJARAN
I. Tegaskan kepada murid bahawa fakta asas darab perlu dikuasai untuk
membolehkan pendaraban dibuat dengan cepat. Bagi murid yang
belum menguasai fakta asas darab, mereka dikehendaki membina
jadual sifir pelbagai guna (JSPG) terlebih dahulu.
2. Guru menunjukkan cara lazim untuk mendapatkan hasil darab nombor
2 digit dengan nombor I digit. Contohnya 28 53,

ri ra pu sa

2 8

5 3

I 0 0 0
Tulis ayat matematik
darab dalam jadual
nilai tempat. Darab
nombor di rumah
puluh dahulu.
20 50 = I000

ri ra pu sa

2 8

5 3

I 0 0 0

4 0 0
Kemudian, darab
nombor di rumah sa
dengan pekali pu.
8 50 = 400

ri ra pu sa

2 8

5 3

I 0 0 0

4 0 0

6 0
Seterusnya, darab
nombor di rumah pu
dengan pekali sa.
20 3 = 60
98
3. Lembaran Kerja I2(b) diedarkan untuk murid membuat latihan.
Akhir sekali,
jumlahkan kedua-
dua nombor.
I 000 + 400 + 60 +24
= I 484

ri ra pu sa

2 8

5 3

I 0 0 0

4 0 0

6 0

2 4


Seterusnya, darab
nombor di rumah sa
dengan pekali sa.
8 3 = 24

ri ra pu sa

2 8

5 3

I 0 0 0

4 0 0

6 0
+
2 4

I 4 8 4

Hasil darab diperoleh
terus dengan kaedah
abakus.
99
Lembaran Kerja I4
Darab Nombor 2 digit dengan Nombor 2 digit

Nama : Tarikh: .

Selesaikan.

I) I 2
I 2
2) 37
84
3) I 9
9 I
4) 83
75
5) 57
53
6) 65
28
7) 66
I I
8) 83
87
9) 24
73
I0) 6 I
88


II) 57
75


I2) 3 I
6 I
100
Selesaikan.

I 4 37 3 I 30 36 39
23 74 36 45 74 23

46 65 63 49 54 5 I
45 36 23 53 36 74

28 47 45 54 32 33
36 45 74 23 I 7 45


48 57 55 64 56 53
74 23 28 67 45 36

101
Unit I5
Bahagi Nombor 4 digit dengan 2 digit
Unit I5: Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan Nombor 2 digit
BAHAN BANTUAN PENGAJARAN
Bagi pengajaran unit ini alat dan bahan bantu yang perlu ialah:
I. Jadual Sifir Pelbagai Guna (JSPG)
2. Jadual Fakta Asas Bahagi
LANGKAH PENGAJARAN
I. Tegaskan kepada murid bahawa untuk mahir membahagi sebarang
nombor dengan apa sahaja nombor, fakta asas mesti dikuasai.
Sekiranya murid masih belum menguasai fakta asas murid diminta
membina JSPG dahulu.
2. Jelaskan bahawa membahagi nombor yang besar memerlukan murid
boleh membahagi nombor 2 digit dengan I digit berbaki.
3. Tunjukkan kepada murid langkah-langkah membahagi nombor 4 digit
dengan nombor 2 digit secara bahagi panjang.
Contoh:
4 259 25 = ?
Tukarkan bentuk ayat
matematik kepada
bahagi panjang.


Fikirkan, ? 25 = 4.
0 25 = 0
4 0 = 4
Turunkan 2.


25 4 2 5 9


25 4 2 5 90

25
4 2 5 9


0


4


0
25 4 2 5 9

0

4 2


102
Fikirkan, ? 25 = 42.
(rujuk JSPG jika perlu)I 25 = 25
42 25 = I7


Turunkan 5.
Fikirkan, ? 25 = I75.
(rujuk JSPG jika perlu)
7 25 = 175
175 175 = 0


0
25 4 2 5 9

0

4 2


0 I

2
5
4 2 5 9

0

4 2

2 5

1 7


0 I

25
4 2 5 9


0


4 2


2 5


I 7 50 I

25
4 2 5 9


0


4 2


2 5


I 7 50 1 7

25
4 2 5 9


0


4 2


2 5


I 7 5


I 7 5


0 0 0


103

Turunkan 9
Fikirkan, ? 25 = 9.
(rujuk JSPG jika perlu)

0 25 = 0
9 0 = 9

Sudah tiada nombor
untuk diturunkan, jadi
4 259 25 = I70 baki 90 I 7
25 4 2 5 9
0
4 2
2 5
I 7 5
I 7 5
0 0 0 9

0 I 7
25
4 2 5 9


0


4 2


2 5


I 7 5


I 7 5


0 0 0 9


0 I 7 0
25
4 2 5 9


0


4 2


2 5


I 7 5


I 7 5


0 0 0 9


0


9


104
Lembaran Kerja I5
Bahagi Nombor hingga 4 digit dengan 2 digit

Nama: Tarikh:..

Selesaikan

I)
20 9I8

2)
I4 240

3)
92 393


4)
20 906


5)
45 228

6)
64 759


7)
48 3 702


8)
37 8 625

9)
9I 6 475

I0)
I4 4 727
II)
67 3 978

I2)
7I 5 222
) ) )
) ) )
) ) )
) ) )
105
UJIAN I5
Masa: I5 minit

Nama: Tarikh:..

Selesaikan

I)

I7 478
2)
37 8 625
3)

33 65I
4)

88 I46
5)

67 3 978
6)

86 605
7)

48 3 702
8)

96 869
9)

9I 6 475
I0)
I4 4 727


II)
57 27I


I2)
7I 5 222


) ) )
) ) )
) ) )
) ) )


Diterbitkan oleh:


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4 8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya