Struktur kurikulum KBSR Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan

sejak Negara mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1960, sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Abdul Rahman Talib. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sejak itu, perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini.Seterusnya pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris, sekolah Cina, dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Satu sukatan yang sama diwujudkan untuk semua sekolah. Perkembangan sistem pendidikan negara pada tahun ini boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu Tahap Pertama (1963 -1965), Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (1971-1975). Tahap pertama merupakan tahap perlaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Tahap kedua pula merupakan tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial, kebudayaan dan politik , menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik dan selesa kepada para pelajar, meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa, kaum mahu pun agama. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari

konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat -matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. Aspek Pengurusan Bilik Darjah KLSR Bilik darjah tradisi digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah Kurikulum Lama Sekolah Rendah ( KLSR ) iaitu sebelum KBSR diperkenalkan. Bilik darjah tradisi ini merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas. Di dalam bilik darjah jenis ini biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. Guru lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran menggunakan kaedah dan strategi tertentu. Terdapat juga kerusi dan meja guru serta papan hitam yang digantung dihadapan kelas. Ciri-ciri bilik darjah tradisi: 1) Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris 2) Pelajar yang rendah.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan 3) Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat pada guru. 4) Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. 5) Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan 6) Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru. Aspek pengujian dan penilaian dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). Dalam aspek pengujian menurut Laporan Rahman Talib, semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam, di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum.Selain itu, sistem pendidikan pada tahap ini berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. Peperiksaan LCE juga telah dimansuhkan dan diganti dengan SRP. (1978). Justeru, peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE), Ujian Penilaian Darjah Lima, Ujian Diagnostik darjah Tiga, SRP, SPMV dan MCE. Aspek penilaian

dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Sementara itu, mulai tahun 1967, muridmurid dikehendaki menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. 1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. 1988 – Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi 1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan. Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Antaranya termasuklah isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Keduanya ialah dari segi sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid. Yang ketiga ialah guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Aspek keempat ialah pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. Aspek kelima ialah aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah. Justeru, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. Pada tahun 1993, Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Namun, hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama, murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca , menulis dan mengira. Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah dengan jelas menyatakan bahawa di akhir

program Bahasa Malaysia, murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borangborang yang sesuai untuk keperluan seharian. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. Di samping itu juga, ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran, bukannya terletak pada guru agama sahaja. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian, Nilai dan Sikap serta Komponen Kemanusiaan dengan Alam. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas, maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab, persatuan, permainan serta unit beruniform. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum, memahami budaya kaum lain, mendisiplinkan diri, serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan- rakan yang berlain agama dan budaya. Justeru, penerapan nilai- nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. Aspek Pengurusan Bilik Darjah KBSR Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di beberapa buah sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darjah KBSM pula diperkenalkan apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan pengajian ke sekolah menengah pada tahun 1988. Bilik darjah jenis ini mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika dibandingkan dengan bilik darjah tradisi. Dari segi susunan fizikal,kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. Ini kerana program

KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar sangat ditekankan. Dari segi strategi pengajaran,pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan. Dari segi bentuk dan kemudahan,di dalam bilik darjah KBSR disediakan ruang pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang tersebut. Hal ini menimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran Ciri-ciri bilik darjah KBSR 1) Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan 2) Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan tersendiri 3) Menggalakkan pengelibatan pelajar secara aktif 4) Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar 5) Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar 6) Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang kondusif 7) Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif. Aspek pengujian dan penilaian dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR, tahun 6. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah(PMR) pada tingkatan tiga, Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM). Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan. Daripada aspek penilaian pula, kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu matapelajaran. Contohnya adalah seperti ujian akhir

tahun, dan ujian bulanan. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. Kurikulum Sekolah Bestari (KSB) Kurikulum Sekolah Bestari merupakan pengurusan dan pentadbiran yang berkomputer sebagai proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum ini digubal berdasarkan beberapa aspek iaitu lebih berpusatkan pelajar, membekalkan pengetahuan secara global, memupuk pemikiran kreatif dan inovatif, dan menggunakan sains dan teknologi. Konsep pembelajaran Bestari yang diperkenalkan melalui kurikulum ini adalah sejajar dengan pemindahan teknologi di Multimedia Super Corridor (MSC) yang mahu menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan bertaraf dunia. Kurikulum Sekolah Bestari diharapkan dapat mengubah pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan kepada budaya berfikir secara kreatif dan kritis dan berkebolehan menyelesaikan masalah. Matlamatnya adalah bagi melahirkan anak-anak bestari iaitu individu yang kreatif dan berupaya menjana maklumat baru. Penekanan kepada domain intelektual dan afektif juga ditekankan. Teknologi digunakan dalam meningkatkan akses kendiri. Pelaksanaan kurikulum ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik, seterusnya meningkat pencapaian murid. Hal ini seterusnya mewujudkan masyarakat yang progresif dan menumpukan teknologi maklumat. Kurikulum ini turut memperkenalkan satu aspek baharu iaitu rentasan. Rentasan dijalankan dalam semua kemahiran, nilai, pengetahuan dan bahasa yang dirangkumkan bersama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Justeru, murid akan dapat membina pengetahuan, nilai dan kemahiran dalam setiap cabang ilmu di sekolah. Penyelidikan yang dijalankan dalam kurikulum ini mengesyorkan supaya pendidikan melibatkan beberapa elemen. Antaranya ialah Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Kemahiran Generik, dan Projek Pembelajaran Akses Kendiri( Inkuiri Penemuan) . Aspek pengujian dan penilaian dalam Kurikulum Sekolah Bestari (KSB). Dalam aspek pengujian peperiksaan awam seperti UPSR, PMR, SPM atau SPVM dan STPM tetap dijalankan mengikut kurikulum ini. Namun, kurikulum ini memperkenalkan satu penilaian baharu iaitu melalui sistem ‘on-line’. Perubahan Pendidikan di Malaysia dari KLSR ke KBSR 
Kurikulum Baru Sekolah Rendah adalah berpusatkan kanak – kanak. Ini bermakna kaedah pengajaran chalk and talk telah pun diketepikan. Penyertaan pelajar daalam pelbagai aktiviti pembelajaran amat ditekankan.

Kurikulum yang lama bercorak pendidikan umum yang menitikberatkan hafazan manakala perubahan baru lebih menekankan pendidikan asas yang menumpukan pada keupayaan murid membaca, menulis dan mengira. Dalam kurikulum lama terdapat terlalu banyak mata pelajaran, dengan demikian perubahan dilakukan dan pelajaran yang baru hanya meliputi tiga bidang iaitu komunikasi, perkembangan diri dan bidang manusia dan sekelilingnya. Suakatan pelajaran lama adalah kurang fleksibel, sebaliknya dalam perubahan yang dilakukan lebih menekankan perkaitan dan penyerapan. Sistem lama menekankan kaedah pengajaran kelas manakala perubahan yang dilakukan mengambil inisiatif yang baru iaitu lebih menitikberatkan kaedah pengajaran individu dan kumpulan. Dalam sistem yang baru, pendidikan pemulihan disediakan bagi pelajar lemah manakala program pengayaan disediakan bagi mengembangkan lagi kebolehan pelajar yang cepat menguasai kemahiran kemahiran pembelajaran. Sistem baru menekankan komponen nilai – nilai murni Oleh yang demikian pelajar – pelajar bukan Islam wajib mengikuti kelas Pendidikan Moral. Sistem lama menekankan penilaian sumatif manakala dalam sistem yang baru, kedua – dua penilaian fromatif dan sumatif ditekankan. Penilaian formatif bertujuan mengesan kelemahan pelajar dengan tujuan memberi pendidikan pemulihan. Dalam sistem pendidikan lama, pendidikan prasekolah kurang diberi penekanan. Dalam perubahan yang dilakukan pendidikan prasekolah diperkenalkan di sekolah – sekolah rendah terutamanya di kawasan luar bandar bagi membolehkan kanak – kanak di bawah umur tujuh tahun mendapat pengalaman persekolahan.

Penutup Kurikulum sebenarnya ialah panduan untuk guru dalam mencapai matlamat yang disasarkan negara. Pada dasarnya kurikulum yang dibentuk mempunyai motif untuk membentuk integrasi nasional dalam kalangan murid yang berbilang kaum. Kemudian, pembentukan kurikulum dilihat dapat menyumbang ke arah pembentukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dasar - dasar negara, matlamat secara menyeluruh dan bersepadu. Justeru, segala perubahan dalam kurikulum, perlu difahami oleh semua lapisan masyarakat agar hasrat murni yang ingin dicapai melalui pendidikan dapat dijayakan dengan berkesan dan sempurna. Kurikulum akan sentiasa mengalami pembaharuan apabila wujudnya ilmu-ilmu baru atau penemuan-penemuan baru. Selain itu pembaharuan kurikulum adalah disebabkan oleh kehendak masyarakat yang sentiasa berubah. Justeru, seorang guru perlulah menggunakan kurikulum dengan kreatif dan menjalankan aspek pengujian dan penilaian terhadap murid agar murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, intelek, rohani, dan sosial dapat dilahirkan.

Pekeliling berkaitan dengan KBSR / KLSR

Kandungan KBSR / KLSR Pendidikan Islam. Sejarah Pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam di Malaysia bermula sejak sekian lama dahulu. Pendidikan yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar diajar oleh mubaligh-mubaligh Arab yang berdagang di Tanah Melayu masa itu. Masjid, surau dan rumah-rumah tok guru adalah menjadi tempat di mana ilmu agama ini diajar. Pendidikan pada masa itu tidaklah dijalankan secara formal dan sistematik dengan sistem silibus yang seragam. Silibus adalah berasaskan kepada Al-Quran, Sunnah dan Hadith. (Kementerian Pendidikan Malaysia 1997). Didalam laporan Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah (1992), sistem pendidikan islam di Malaysia terbahagi kepada 4 tahap:a. Sistem belajar di rumah guru b. Sistem pondok c. Sistem Madrasah d. Dasar Pelajaran Kebangsaan.

Kandungan KBSR Pendidikan Islam Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6. Pendidikan Islam menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah, pertama; pendidikan asas tilawah al-Quran, kedua; pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain, ketiga; pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah yang dituntut oleh Syari‘at Islam dan keempat; penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara. Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu, amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.

Di bawah Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), Tulisan Jawi adalah sebahagian dari matapelajaran Pendidikan Agama Islam dan diajar mulai Tahun Tiga. Setelah murid dapat menguasai asas-asas membaca dan menulis Jawi, pelajaran ini diserapkan ke dalam matapelajaran pendidikan Agama Islam sehingga akhir sekolah rendah. Murid-murid boleh mengukuhkan pelajaran Tulisan Jawi melalui latihan- latihan dalam aspek-aspek pendidikan Agama Islam yang lain seperti aspek Quran, Budi Pekerti, Akidah, Ibadat dan lain-lain. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah, murid dapat : 1. Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih, untuk memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan. 2. Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. 3. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. 4. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. 5. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. 6. Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia. 7. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. 8. Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada empat bidang iaitu :1. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Bidang ini memberi tumpuan kepada :1.1 Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih.

1.2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. 1.3 Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya. 2. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah. Bidang ini memberi tumpuan untuk :2.1 Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t. 2.2 Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya. 2.3 Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 2.4 Implikasi akidah, ibadah dan sirah dari segi tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. 3. Bidang Asas Akhlak Islamiah. Bidang ini memberi tumpuan kepada :3.1 Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungannya dengan Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. 3.2 Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara. 4. Bidang Pelajaran Jawi. Bidang ini memberi tumpuan kepada :4.1 Menulis tulisan Jawi dengan baik. 4.2 Membaca tulisan Jawi dengan lancar. 4.3 Mempelajari asas seni tulisan Jawi. Adab yang ditentukan dalam Asas Akhlak Islamiah diajar khusus dalam Bidang Akhlak Islamiah. Adab ini berdasarkan adab terhadap Allah dan Rasul, diri sendiri, ibu bapa, keluarga, guru, alam sekitar, masyarakat, dan Negara berteraskan 4 nilai utama Syaja‘ah, ‘Iffah, ‘Adalah dan Hikmah sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr yang akhirnya membina pelajar beradab dan menghayati nilainilai akhlak. Kesemua bidang di atas merupakan kesepaduan ilmu yang dapat melahirkan insan soleh yang diredai Allah s.w.t. Pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan berdasarkan kandungan sukatan pelajaran ini adalah sesuai dengan peringkat keperluan dan keupayaan murid sekolah rendah. Bahan-bahan rujukan seperti al-Quran,

al-Sunnah, Sirah Rasulullah s.a.w., sejarah para sahabat r.a., pendapat para sarjana Islam, kitab-kitab muktabar dan sumber daripada ilmu-ilmu lain seperti Sains, Matematik, Geografi, dan Sejarah boleh dijadikan asas bagi mengolah pengetahuan dan kemahiran di dalam sukatan pelajaran ini. Pengetahuan dan kemahiran yangtelah diperolehi pada peringkat sekolah rendah ini dapat diteruskan ke peringkat menengah.

Tajuk – tajuk dan peruntukan masa 1. Asuhan Tilawah al-Quran. 1.1. Bacaan :1.1.1. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal, bersambung dan berbaris fathah, kasrah, dhammah, tanwin, sukun dan syaddah. 1.1.2. Membaca kalimah dan potongan ayat. 1.1.3. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris. 1.1.4. Membaca Surah al-Fatihah hinggaSurah al-Tariq dengan fasih 1.1.5. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf. 1.1.6. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi acaan nun sakinah dan tanwin. 1.1.7. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah ertentu yang mengandungi mim syaddah, nun syaddah dan mim sakinah. 1.1.8. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurahtertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. .2. Hafazan :1.2.1. Menghafaz surah-surah berikut :a. Surah al-Fatihah. b. Surah al-Nas. c. Surah al-Falaq. d. Surah al-Ikhlas. e. Surah al-Kafirun. f. Surah al-Kauthar. g. Surah al-Ma‘un. h. Surah Quraisy. i. Surah al-Fil. j. Surah al-Humazah. k. Surah al-‘Asr. l. Surah al-Takathur. m. Surah al-Qari‘ah. n. Surah al-‘Adiyat.

o. Surah al-Zalzalah. p. Surah al-Bayyinah. q. Surah al-Qadr. r. Surah al-‘Alaq. s. Surah al-Tin. t. Surah al-Syarh. u. Surah al-Dhuha. 1.3. Kefahaman :1.3.1. Pengertian al-Quran. 1.3.2. Kelebihan membaca al-Quran. 1.3.3. Sejarah ringkas al-Quran. 1.3.4. Memahami surah-surah berikut secara umum: a. Surah al-Fatihah ayat 1 hingga 7. b. Surah al-Nas ayat 1 hingga 6. c. Surah al-Falaq ayat 1 hingga 5. d. Surah al-Ikhlas. e. Surah al-Kauthar. f. Surah al-Ma‘un ayat 1 hingga 7. g. Surah al-Qadr ayat 1 hingga 5. h. Surah al-Dhuha ayat 1 hingga 11. 2. Asas ‘Ulum Syar‘iyah. 2.1. Akidah :2.1.1 Pengertian Rukun Iman. 2.1.2 Beriman kepada Allah. 2.1.3 Beriman kepada Malaikat. 2.1.4 Beriman kepada Rasul. 2.1.5 Beriman kepada Kitab-kitab. 2.1.6 Beriman kepada Hari Akhirat. 2.1.7 Beriman kepada Qada’ dan Qadar. 2.1.8 Pengertian Rukun Islam :a. Mengucapkan Dua Kalimah Syahadah.

b. Menunaikan solat fardu. c. Berpuasa di bulanRamadan. d. Mengeluarkan zakat. e. Mengerjakan haji. 2.1.9 Allah bersifat :a. Wujud. b. Qidam. c. Baqa’. d. Mukhalafatuhu lil hawadith. e. Qiamuhu bi nafsih. f. Wahdaniah. g. Qudrat. h. Iradah. i. Ilmu. j. Hayat. k. Sama‘. l. Basar. m. Kalam. 2.1.10 Nama-nama Allah (Al-Asma’ al-Husna) yang berikut :a. Al-Rahman. b. Al-Rahim. c. Al-‘Afuw. d. Al-Ghafur. e. Al-‘Adl. f. Al-Shakur. g. Al-Salam . h. Al-Hadi. i. Al-Sabur. j. Al-Hakim. k. Al-Hasib. l. Zu al-Jalali wa al-Ikram. 2.1.11 Pengertian Dosa dan pahala. 2.1.12 Pengertian dosa kecil dan dosa besar.

2.1.13 Pengertian syirik. 2.1.14 Sam‘iyyat :a. Pengertian. b. Perkara-perkara sam‘iyyat. 2.2. Ibadah :2.2.1. Konsep ibadah :a. Pengertian. b. Jenis-jenis ibadah. c. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah. d. Jenis-jenis hukum(Wajib, Sunat, Makruh, Haram dan Harus). 2.2.2. Bersuci :a. Pengertian. b. Tanggungjawab bersuci. c. Istinja’. d. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. ii) Hadas besar. f. Tayammum :i) Tatacara tayammum. ii) Syara-tsyarat tayammum. iii) Perkara yang membatalkan tayammum. 2.2.3. Solat :a. Pengertian. b. Solat fardu. c. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :-

i) Takbiratul Ihram. ii) Surah al- Fatihah. iii) Doa Iftitah. iv) Ketika ruku’. v) Ketika iktidal. vi) Ketika sujud. vii) Duduk antara dua sujud. viii) Tahiyyat awal dan akhir. ix) Doa qunut. d. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya. e. Perkara-perkara yang membatalkan solat. f. Rukun-rukun. g. Syarat-syarat wajib. h. Syarat-syarat sah. i. Sunat ab‘adh dan hai’ah. 2.2.4. Azan dan iqamah. 2.2.5. Solat berjemaah. 2.2.6. Solat Jumaat. 2.2.7. Ibadah puasa Ramadan :a. Konsep puasa. b. Syarat-syarat wajib. c. Rukun-rukun. d. Syarat-syarat sah. e. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. 2.2.8. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. 2.2.9. Solat jenazah. 2.3. Sirah :2.3.1. Tanda-tanda kenabian. 2.3.2. Salasilah keturunan Nabi. 2.3.3. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi. 2.3.4. Nabi dibesarkan di kampong dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa.

2.3.5. Kematian bapa dan ibu Nabi. 2.3.6. Kematian datuk Nabi. 2.3.7. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudaranya. 2.3.8. Pekerjaan Nabi :a. Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga. b. Semasa dewasa menternak kambing dan berniaga. 2.3.9. Perkahwinan nabi. 2.3.10. Peristiwa Hajar al-Aswad. 2.3.11. Peristiwa di Gua Hira’. 2.3.12. Mukjizat al-Quran. 2.3.13. Dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit dan secara terang. 2.3.14. Hijrah ke Habsyah. 2.3.15. Pembesar di Mekah menerima seruan Rasulullah s.a.w. 2.3.16. Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w. 2.3.17. Isra’ dan Mikraj. 2.3.18. Perjanjian ‘Aqabah. 2.3.19. Hijrah ke Madinah. 2.3.20. Pembinaan Masjid pertama. 2.3.21. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. 2.3.22. Pembentukan Negara Madinah. 2.3.23. Mempertahankan Madinah. 2.3.24. Piagam Madinah. 2.3.25. Perjanjian Hudaibiah. 2.3.26. Pembukaan Kota Mekah. 2.3.27. Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.a.w.. 2.3.28. Haji Wida‘. 2.3.29. Kewafatan Rasulullah s.a.w. 3. Adab dan Akhlak Islamiah. 3.1. Adab Di Dalam Kehidupan Harian :3.1.1. Adab makan dan minum. 3.1.2. Adab qada’ hajat. 3.1.3. Adab tidur dan bangun tidur.

3.1.4. Adab mandi dan bersugi. 3.1.5. Adab berwuduk. 3.1.6. Adab berpakaian. 3.1.7. Adab berkenderaan. 3.1.8. Adab masuk dan keluar rumah. 3.1.9. Adab menghidang makanan dan minuman. 3.1.10. Adab berjalan. 3.1.11. Adab bertanya. 3.1.12. Adab mengurus diri. 3.2. Adab Terhadap Ibu bapa dan Keluarga :3.2.1. Adab bercakap dengan ibu bapa. 3.2.2. Adab menolong ibu bapa. 3.2.3. Adab bergaul dengan keluarga 3.3. Adab Dalam Kehidupan Bersosial :3.3.1. Adab bergaul dengan rakan. 3.3.2. Adab di masjid dan surau. 3.3.3. Adab bercakap dengan rakan. 3.3.4. Adab melayan tetamu. 3.3.5. Adab menziarahi orang sakit. 3.3.6. Adab menziarah rakan. 3.3.7. Adab menziarah orang tua. 3.3.8. Adab dengan orang tua. 3.3.9. Adab menziarahi jenazah dan kubur. 3.3.10. Adab makan di majlis keramaian. 3.3.11. Adab berjiran. 3.3.12. Adab berkumpul. 3.3.13. Adab berjual beli. 3.3.14. Adab bekerja. 3.3.15. Adab menziarah jiran. 3.3.16. Adab ketika bermain. 3.3.17. Adab terhadap tempat dan harta benda awam. 3.3.18. Adab kecintaan kepada negara. 3.3.19. Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar.

3.3.20. Adab rehlah. 3.3.21. Adab dengan manusia dan makhluk lain. 3.3.22. Adab dengan pemimpin. 3.4. Adab Menuntut Ilmu :3.4.1. Adab bercakap dengan guru. 3.4.2. Adab ke sekolah. 3.4.3. Adab belajar. 3.4.4. Adab semasa di sekolah. 3.4.5. Adab berhujah. 3.4.6. Adab menolong guru. 3.4.7. Adab menjaga harta benda sekolah. 3.4.8. Adab menjaga kebersihan sekolah. 3.5. Adab Dengan al-Quran :3.5.1. Adab membawa dan menyimpan al-Quran. 3.5.2. Adab membaca al-Quran. 4. Pelajaran Jawi. 4.1 Mengenal, menyebut dan menulis huruf Jawi tunggal. 4.2 Mengenal, menyebut dan menulis huruf Jawi sambung. 4.3 Mengenal membaca dan menulis suku kata terbuka. 4.4 Mengenal membaca dan menulis suku kata tertutup. 4.5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 4.6 Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman. 4.7 Mengenal, membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. 4.8 Menggunakan tanda baca. 4.9 Membaca pelbagai jenis bahan bacaan. 4.10 Menulis pelbagai jenis teks. 4.11 Mengenal dan menulis khat nasakh dan rik‘ah.

Keberkesanan KBSR / KLSR Kekuatan dan Kelemahan KBSR Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid-murid. Jadi, oleh yang demikian, kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian 3M - Membaca, Menulis dan Mengira - kemahiran belajar dan perkerabangari'sahsiah . Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Laporan Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal, berbincang dan mengeluarkan pendapat . Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah, murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. Budaya membaca juga memuaskan. Selain daripada itu mereka boleh berinteraksi sesama sendiri , bekerjasama dan bertolak ansur. Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR, Fasa II telah dibentangkan pada tahun 1990. Jadi, satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi murid-murid di luar bandar telah dijalankan. Projek Inspire ini adalah kajian yang berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar . KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid, kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid yang lebih berminat dalam pembelajaran. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti kaedah kelas, kumpulan, rakan sebaya dan individu serta penggunaan berbagai jenis bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran, gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan hendaklah dijalankan berterusan. Ini adalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta. Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman, tingkah-laku, amalan kecenderungan, bakat dan kebolehan. Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR, adalah didapati bahawa golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada muridmurid dalam KLSR. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada

murid-murid dalam KLSR. Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih cekap dan lebih berdikari. Kelemahan KBSR Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan, bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berdaya saing, berkemahiran dan mempunyai jati diri – ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan. Kekuatan dan Kelemahan KLSR Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka, jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti:1. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. 2. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Ini membebankan dan membosankan murid. 3. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. 4. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan.

Refleksi

Rujukan: 1. Mook Soon Sang (2004). Pengantar Pendidikan Teras: Untuk Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah. Selangor. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 2. Yahaya Don (2007). Kepimpinan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur. PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. 3. Razali Arof (1991). Pengantar Kurikulum. Selangor. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Azman Wan Chik (1987). Isu-isu Dalam Pengukuran dan Penilaian Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Azman Wan Chik (1982). Ujian Bahasa Malaysia: Panduan dan Teknik. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distribution Sdn. Bhd. 6. Mohd Idris Jauzi (1991). Reformasi Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur. Nurin Enterprise. 7.http://www.moe.gov.my/tayang.php? laman=falsafah_pendidikan&unit=kementerian&bhs=my 8. http://www.scribd.com/doc/6812069/g6213-Teori-Dan-Amalan-Kurikulum-Individu 9. http://emi21081.tripod.com/ 10. http://dukeamienerev.blogspot.com/2009/01/pendidikan-definisi-dan-konsep.html 11. http://destalyana.blogspot.com/2007/09/beberapa-pengertian-kurikulum.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful