You are on page 1of 229

O :~"A,i" ....• ·."\y\;'iiM·············i inl-I~!JAi\ :K····i··O.,:I,:·~.

' ' (.' '." ,.. .. - _'. ," . " .. ". " ,/ [,_.,

_ Iio .......

OI\YMnTAKO,

7S xPOr-J IA ArlA-rE~'-

......

rIA NA 8YI'-'OYNTAf 01 nA/\IOI KAI NA r·1,A,6.AIUOYN 01 ; lEO;

K'J enou MotJnivG':; a-rriall-'o,; KJ ono'u a nOT '1 <;' K'P-OTOI" EiaOOT[ naVTO: npciJTo'1

t(J ,Ot allot onopouv;I •.

(H nSjitec.pJDQii'l HIe; nopanavw GTpo<p~C; ana TOV «'Y"IVO TOO\! nrnnvQY"'v:» TO' - I' n '1.:":;'" " .,

, , " - ~ , ',', -' I 1""""'1',;,"" ,~ , " _ ,IU' '--" .. ~ ,OI\C,U !f."i ava I

. ,.' ~ " " ....

Elc.pJ~IDWlJivil f~fUfilETlKa OTOlJC; apXIKQ(.mIVoC5opouC; TrlC; OlJa~QC; Tau nEipOIC, Tf1(; onoioc; 111v

rliITfl) Il'i Ii fJ VV 00 U V 01 «£nlOT ~ J.l0VE£;» <p jAo8hOi TIle;.)

***

I 0 pl~Aio aUTO £i\lOl onOTEAEO)JO Tile; OUMOYIK~C; nooonoaacc ntvrE npaolVwv !pIAo6AQJV (TfOO£ple; one rnv ,.a,e~vo KOI Evae; ana Til 8£ooU'\oviKrJ)/ 6AOI IJEAI1 auvOEC'J..lWV ~ou navaerJVo'iKOU, IJE ctpopcn Til OXEOOV TOUTOXpoVIl E~,H.p6VIOTl CUO npoYI-lCITl.t1v:

A, T r] v E KOoo r'I Tile; ( I oropioc TO U 0 Au un 10 KOU» I Tile; «I cropoc Tile; AEK) KGI T'lC, «Icrocioc TOU nAOK» (EKOCaEIC: r.x. AAE~avop~), TptWV KQTOnTUOTWV ~I~"iwv nou ~pieouv ~aKO'lee~(DV, CiUKO<pOVTJWV KOI ovoiovuvnov lV£UOWv oe ~6~ TOU nava9flvo"IKOU, voouucvo ana, Epna8Eic; KOi aVIOTOP'lTOUC:; «~'OTOPIKOU~) TOU nooooeoioou uoc.

~ B~ Tnv E~apcrll TWV OlaIT~T'Jt(WV' E'{KAr"l~6TWV xcrc TOiU TplC.puAAlou (uno rnv oVE~~yr,TTl avoxri TWV QP~oi5iwv TOU rcroo.xou o'uAAoyou), Eva l.pOIV0tJ,EVO nou ncpompsirm aVE,!<o9£v aTO

rt""'" l • I l t

CJ\I\r]VIKO nooocqxnpo, OMQ nou EqJTooe nAtov os oauMnnTo ULV~ Tr,V rwuTclo nEVTOETlQ ~£

ocpqTr,pia TO aVEnavoAllnTo nEvoATI Tau nanOUTOUn aTO ~OTC; navo6r}VO"lKOu-OAul-lnIOKOU O'~ 1 (199'6)~

,f

'EXOVTOC; Xornov uno4Jrt ucc TO ncponcvco KOI E'/W 0 snionpoc Flcvoflnvcixoc 6£iXVa J.1IQ nEPIEPY'l uoiooxoroeio. cnoipooiooue va (aKoAiO'oU~E» TO nopu8ov (Kupiwc; TO !.lOICP1VO)

1

I 8 !II I • A~ -4o I! II!

KCI O~'Kf,<; T'OU' E,n:I' : "UIJI'Eic;, XWPJ<; vo K,OT'Q"CPe:uyEJ rrxE),julv' nOTE O,E VTOKO'U,(.lEvra KOI Enl!O'r]1JEC;

anoqxlOflC; 01 KOOTfJPiwv1 OVOKOlvWaEIe; Gu)J..6ywv1 pEnopTOC EcprU.JEpi~wv KG1 KOTOyyEAiEC; nopoyovrwv ri noixnov, YEyOV&:, nou KOTO Til YVWPr"I !Joe; TOV KaVEI onoxurox; ova~6nIOTO.

LTr] U:uvExEr:a K:a~ Eni nME, oAoKArU:>a x'pOvla «opyWoOI-J'E» TIC;, ~l~AI'Oe~K£t:; TTl<; Ae'~va!c;,

, t Ii III "" t, ,

,KQI' Tr,C; eEaaaAovlKIl~ KOTOCPUYOIJE OE IOIWTIKO apXEJO, aUIJ,()oUI\El1l1l,Ka~E nall<T'E~ Ka~

nap6yovrE~ EK£ivnC;, Tile; «nOAIOc;, KaA~C; E,no:x,~C?>·

M'I Kay KO Po <;' HA.ll~anV~

I. K'MoponouA'OC; I .. MaupooKlwTflC; Ir. <Do po UTile;

fl,EP.lEXOMENA

"II ~, ~, Il'II -, __ 1:Il00 ,1iiIi.~ .... """ 'W • .:.p ".1 _ 10. •

npO;\OrOI

.I

ElLArnrH

..

MEPOI ,npnTO (1925-1930)

EN APXH HN' TO~ .. TPIITTYXO TI-fI EnITYXJAi.~ (O oxono; aYJ6q:J TO 1-1(00)

APXIZEI H ACDAIMA::H ~I O'V E8N lK,QY

or BAABEPEI ~NE.::n- EJE .. ·· T 'Lf~ AM', '. : 2-'0'"'" NE" .. J"A· -

f_ T _ , . L I ~- ..' ,~ , , ,. .1_

1 f

,J

] ~,J

lH J9

(IT'O XEiAoc; Tau VKpEpOU) ENA! TlrJ\OI :ITA .. ,. tJ.YO

(H KAon~ EJ..IEIVE fJ10rl ~)

NED nPQTOcDANEL i:KANAMO co. KOYPANTHL: H nEPlrrrnLri MV601 KAl nPArMATIKOTHTA (EJJno8Eic: KOI xouronovnpor)

2,2

24· 2.6

) '7·

., -

MEPO:I AEYTEPO (1930-1940)

TA 5MB'EPA rErONOTA TOY 1930 (EK~,aaJ.loi, EKcpoPjoJJoi KOI EnEfOOOIO) Y!TEPA nHPAN TA MElP,A TOYI

(,~ 10 rrnoio: JJ 10 nOAu naAlo nA rp('[~)

H At·~EnAN.A,l\rimH, :~:E<DTlM n-1L 61.fti.B,p.6tIJ1ILHL En,EIL'OillA KAt LKAN,l\AM

ME TI-i .. , r:NrUTH: I"'(NTAfH

(Kal nou ,EirrrE OK,fj~~!)

MIA n,PQTQ(DANH:r ENITAlH (No 11 O'HJq>opO, ~C(~r):

£1EN MnOPO'Y'N ,A 'IT'D I;' TOTE Y~NENA1,

.~o

-, c

.,~ .J

,~, ]. 45

3

Kl Ml\or TJTAOi: ME MnArAnONTIA (ApXi~ouv TO ... PEYOAo pEoa)

NEEZ ~MtJE.r~ THr EnO nPQTOnOPOT KAJ zrtz WPO~OKIEi: (,OXj" 60 ... uorspouocvt)

51

MEPOI: TPrrO (1945-1960) ~·5

NEEL MnAMnE!.IEL ITO npOLKHNIO 55

o nOl\EMOr TE./\ElmE, 01 AnATEl LYNEXIZONTAI 57

19S0~1960: H l1EKAETIA TQN ... 8PIAMBQN 63

MEPO:r TETAPTO (1960-1970) 80

=SN!KH Y.J\THfOP!A: TA<DOnE:PA rrorz

EPYGPOl\EYKOYL MY00Y! o BA!lJ\IAL EINAr rYMNOr

(,H J.1Jin~ nponurrrz. .. ~E~p6KWTe<:;;) OL .. NIKHTEl THZ LANTOr

0 ... 8PYAOI KAI or APOYPPJOI (npWTOI KOJ am napoJ,.l(81) MONO 01 ANfiPIANOnOYAOI

80 83

84 8S

gO .

.

KI /IN\H lllE6NHr _EmTIAA

(01 OKoarcPxa:; TOU KunEJv\ou Panav) QN OYK E! lIN API6MO!. ...

TA llUA nANTEMKH MOY.p mTHPA!. TOY! H tUKTATOPIA

(01 OXOPlaTOl, rn ~pi~ouv KI anon6vw) TO XPONIKO TH! MErAAHI rcDArH! (iH OTOV napa.o ~ aro BOAo!) ~cl: KI EnOn I EL'

(To ... 4JwlJOKJ TOU~ ~ya~ouv Ot 6v9pwnol!)

OJ

... -

96

98

101

~04

:08

MEPOI nEMnTO (1970-1975)

ENA! ASAO! nOY.+. nONAEI~ NYN KAl AEI OTAN H 6YLQAIA KAf\.YlVE TA nANTA

(ruse; Kc80~IK~ olo~apTupo~EVWV \pIA68~wv)

H lCDArH TOY AlONA

.

··''At\AH MIA 80MBA MErATONQN: H yn06El:H PHrA

0.:

112 112

114

:18 120

4

KAI TO, .. , fnl'IlOpnlO

(I( CJ) EPTE t4AI TON An A'::'»

~ ""a.. ~ r-~ ~ ~~ ·l~ ilPE TaAainw po I;' )

H llUA nANTA IITOPIA

TA AENE Xl MAOJ

(KCA' r} TpiXQ KOYKUio)

KAPAl!..KAKH: OY.6ETEPO rHnELlO! ANTEPAEXT: AlV\H MIA nONEMENH IITOPIA AOYI\·QYillA KAl 808POI

O<OEIAO,...1 ENH AnA NTHl:H

MEPOI EKTO (1975-1990) !cDAAlAPEI KAI XAlllA

.AEN T'ON TIMQpQYN ME nnOTA (,Movo TO AouAouolo lOU~ .... lJapavav) H EnOX'H NTAiWA

=ENOI 0 PO'ill, «OMOrENEII» Ot\.OI 01 Alv\OI! (Fro vEAre ~ VIO KA.OI-IOTa;)

O· n.ANAGHNAiKOI: XA.PIZEI EN,AN TITI\O ITO 0PHNO NEE.:L =twrnU

KI AAA.OI MnAMnEDKOi: TITI\O!

H AAlAAnA TOY KO!KQTA 8QP060KIA mPI2 M"lP060KIA GTAN H.+o .EYJ\OnA nNETA] KATAPA YITEP.A ~8AIIAN or YnON'C.~~OI. __ (Aero K~ av av'Ol OKavQoAo!)

..

123

125

126 128

131 1.32

133

"134

136 1.36 137

142 146

149 lSi 1.53 155 156 160 162

MEPOI: EBAOM'Q (1990-19'97) 165

.Ana TH !!\iN\A ITH XAPYBllH 165

KOPOlAA (J)()POJ\OrOYM!ENOI., nAHPQ...rrE· nAN 170

CH: n~ yivETOJ KOVEi<; npo.,Eopoc; os nAE)

A,NOI= it: TI! nOPTEI NA QlVrOYNE 01 KOTE! 171

MnoXA TE.KM.HPIQMENH 174·

MEPO.I oraoo (199,7-2000) 177

H ,EnOXH rON .A8NO.~·YPQN 177

'.ilIQJTr1TEC KOI m6.nTf.~ unoMIlAo~ 10U~~. 13rtJ,Joaiou}

5

l: iM r JAPP1~J ~;EN -- . r l :111 [ -[., . Y.

, ,

1. I'J

(111:.. V ,K{] raAopo iVElE; rl£ piepvo 1 ) ~rA, .. MEeIEOp~nA

_ANAZEI H EnOX~", T~i2 r~Er\JT·.A.FAL (l'l.EV 1·J!MJjE vro !Ii P J.IOTa I C1A},6 Y 10 VIm") GAYfv1A2..'1 E A01\,HTIKH f1[K,Al'OZYNI-1 rrP.ATIE:>: ,MIr8"OCDOPQN

(Aura E.iva~ «'Ao uAouolo»; a PXIl-iJE'U TEe;] )

TA AnrITEnA rErONOTA TH:L TOYMnAL TY'<DM NA.t XEI 0 Kor.KQTA.l:!

MIA KANIBMIKH ENEPrEIA KAl MIA I1HI\QZH ttlLM8',I\IOI t{AJ KANIBMOI

( N o r, OI'OqopO iJOC;!)

NAI, ynAP'XOY'N KAI KOKKINEI KAPTEr! CHI nWc; ol.OKOnflKE 'TO naYK-6a~~o pEKOp) A'I MlAH.L'OYME· rIA~~. nIITOJ\IA,

L.QIT1o.r ALAI1riTH',L, HTTA TOY 'S,PHNOY (l:Juo=rux~ ~Tav ~na nop.EvSEO'r] KOI uovo) AH' .A0~EI· '~' :M' E· N··O'·H·'M:·"A,:

u II UlLL~~ __ L _ .. , .. ' .':.' _. .

1.87

190

195

9J'" 1 0

198

201

'0- 3",

·6,' '.

n- A A t '0"[" iKA' ", i~.rI 81' AA~'·"IO:· " I'

. F\I U . : , .,,~ U~l,· . -. ":. ," .:'

xno TOY!: K.OPN':EhEi: zrn MMA,PINEI, TEJ\IKA, EiJ I LlIKHl:, IO<ll·eAAMloLr+~ (P,WT'flOTE TOV Bo'UKO:E"~IT~: KG,! TOV mIKo~ncrDV)

KAI nAAI zros EIiJ\r:fEl\EA 2.12

205 208 20'9

(An6 TOV ~OOK'WT6 KOI 'TOV LOA:IOpEA1fl" OTOV KOKKOAr,)

AKOM,A MIA. cDQ,PA= NA H MAOJ·Q,PA ,M r , A,L 213

( .' II I) IJEV Bo J.Kli~ <pTOOtTE nOITE.,·

'.

MIA m·H 'TMAInQ,POI KAI KOMnAE=:IKOI 215

-

(AnD rn :MciAvrE OTq X'EpEV~.£V!)

, ~

2,'19

n,U\D:' nANEMHNIOI LYNaE,L,MOi: AnEPIL:KEnT,QN "-

n'0110IJD.AlPIITQ.N

, ) ? ;, '''''-",~, 1·.~

(,KI' cMc :IJOOA·CJ nou, cpaiv·£Tc.I, «ElJnappUJacv».. ""'

EnIAOro.;[

-( r~I'C VEAI:ICl, ~ Via rddiPOTO;)

nA.PAPTHMA

22· '"'II

~ w

..

'I ~ .. ...

.. t •. Ii ...

np'Q,AOrOr

H myopia TOU OAUlJmoKOU ppiBEI Ol<OV60AWV. fly TO A']JE 'IJtic; au '", oUIi TO VTOI(OUJ..IEVTQ nou tXOUIJE 01'1') <Slo8EO'TJ poC; HOI TO onoia onoKoAumou]J:;:- lJp .•

Y:IC' ,np,wTIl tpCpO oro q>iAa6A,Q KOIV·Q Tl1~ XWpcJlC;. '

En i OAQ.Ki\ q P,E ~ Of K Q l'-~£ r, 0 I E P·.' ·U e,< oo \ :,', &;", U v, :,' zc y p' o 'r ",~);.";. ''1' '

~ f\c. roc. ..,',' '(,HOEC; oior uunovuouv au V(x{ 0c: 't 0

«)J€Va}.,Eio~ TOU rlElpa'rKou • uM6you, roue; <ovvouo tpIAo8,\ouC; TOU nov OIJ010i roue !:lEV

unopxouv orov KOO]JO(!), TIC; n:paGnE<; "EnITUXiEC;> TOUOTOV £!'\qVIKO X{~1Xl (vio TO olrOV"l v~nEOa OUTE MyOl:; or:v yiVETOl, j3tp(JIO), Via roue; TiTAouC; TOU, ylo TOUe; <'ttpa!3£pouC; K.OI

I 'Ii

rpouspcuo- na!~KTEC; nou spopouv TIl qJOVEAO! TOU -xor no)v\c! oJu\o, wv QUK tOTtV aDI'81J~.

(])oivrral OIJWC; on laxUd TO Eva ana TO CUO: ~ OEV YVlOpi~ouv HIV npoYIJOTlKn «rrooio

TOU 'Ohu~nlaK01J KCI xwouvrcn ana Tucp.h6 tpaV'OT!OJjOKOl £lJnaSEl01 ~ ,~tpouv T1 ,a'Kp~~~)~

OUI..I~·aiVEJ K.CJ npccnoeow vo 10 K·OAlUVOUV.

nJcrTEUOUjJE OTI OUIJJ3oirVEJ TO nporro. rEV1Ka, 01 a8AI1T1KoypOtpOl ~ac; Oi(V OICKp.lVOvrOI

II. ". .... II _ _ ~ II- 'I" i I! _ : .. II

OUTE Via Tl~ VV,WOEIC; ern TOU a\ITlKE1~EVOU TOUt'; OUTE ono EPEUVI1TIKO nV,EUJjO, aMa ovouooocv

o~apK~ cum nou EyPOllJOV K.OnOIOI noxrorepor, yvOxrrE~ -unorissror- TI1~. iorocioc fOU noooorpcipou IJCC;. Iloco o~a<pop'El1K~ OJJWC: EivOI, fl ah~8Ela!

A£v ExEI l<:oVE:1<; napa vo ,aIO'~oaEI Tl'~ crEAh3EC; nou a KOAOU Sovv I dxrrs va Ola.n'lOTwo,E~ noo<;. CKP] ~w~ Exouv TO' npOY~OTa '-OPKE-] vo E]Va I KO j\on IOTCK; xo I OVT IKE 1(Jf.:V1 K~~ 0 I 'q)OVOT]KOi Q,EV npOKEITO I va KE,f;(iiaouv 0 no.}\UlUK:; n' nOTO ..

,Avacp.EpOIJOCTE 'O,E, Ka~,6nIOTOU~, KO:I OvnKIE.1'IJ·EVIKOU~ ,£nElO'~ oAo ceo anOKOhunTOU\JE Q,EV' On.OTEAOUV anOK.u,~IJOTa T£1c;. cpavraoia~ ~ac~ 'oMa ~!p'icrKOVT'C11 ourouo.o 'CT'I~ a9AIlTIK,et; KOI nOA~TIKiC; EQlrUJEpit5EC;' rou lno!PfJ\e'6vr~, -xupiox TOU ~aKp,vou, hEY V'POqJOUPE rinoru P'VaApEvO ano, TO lJuaAo paC;iI AnAa, napo8trou~E VEVOVOT'C onox aKpl~Wc; TO ~p~Ka]JE. one

, I.}. Ie ..

, OT~,"e:.c; Tau EAAflVIKOU Tunou, ~,EXOOlJEv'O ana, ·6Aouc; KQ,I KOTOXWV1C,GIJEVO 0TI1 UKOVTl TllC; ,,,q,',:'I1C;

one EKEivQUC; nau OEY 9EAOUV' va AaP4JEI: 11 a~.~BEla.

CUO~OTE AO'lnov YlO TO 'CI1(,clvooAa, v~a TIC; KCTQOI'I<C:crrlKiC; anoq>O,crESc;, YU] TU:; XC'PIOTI'KEt:;

I

£\IEPYEJ.Et; 'f.tlJV aBA£lTIKWV a P'XooY f V'I,a nc; 0(0 ITr"a!€~ V10 TI~ I3r,AOOEIC; nOOoocpc I PI,I(CdV

7

• II-

nnpov Vl"(.l.IV, VI{ nc; InpCl[Jn piE ,I LIl\.l'V{, Ii vun " ,. M60£:n: OUlI] nou (yOU v

xoO-1 fJ'(JO ' lQV OXMI rou X,.6VOlJl TOT( 00 «rr ·).6I~cr> r ooo KOKO iX(1 npOr.OUOEI 010 no~6o,parpo Ij(~~ ·0 ((O[OOl'OAT()' ·OAU~nfOKCx:; ..

IrUJElwvOUJ.JE QTI aaxOAOUIJOOTE JJOVD ~E '1'0 nOl)ompmpo, av KOI oAa OXElSov

111 p8Ar,fJaTP ppi90uv cn6 Epu9poAEUKO UKovCSaAa. KOY"i,aipEOrj 00 ovm.pEpfJoUIJE ot; •

N "I, rl · l ·'·x' :::r.:. ; ~

l)UDwTP . Ie; nEplnrWOEIC; nou mpopouv TO IJnOOKtT f1 TO pO"'EI EnEIOI'] au VuEOVTO I OIJEOO IJE TIlV

n pinTtlJOI1 Porco, rnv anoia E~aKoAou8ouv YO EI<IJEToAi.:e:UOVTOI ooucroxo 01 yYWOToi «t.OTOIPI xol» ,I\EKKC<;. BouTaEArr'C; KO I 01 a poioi TOU~ ..

",eEAOUfJf: ~c:vaAuTEpa y~'m:5Q, inayyd.~aTIK~ (01<01-10 rue noM ... EnaVYEAiJOTIK~;)' O~(lITf]oi'a KOJ q K:a:;\.uTepq OIIJOOo vo noipv'EI TO npwTa8hrUJO, Ort"ao~ 0' OA.u~nllaK'~~ A·' TID nOpE] ·6MW,"] OJjOOO'.1 TOTE 'Sa sivcn ava~16nICTo ... »

r .. KOKKOArtC;

(novIlP6<; 0 ~Aax·o~ OEV au~·qx.uvEiTE;.)

M:ErA AEIKO ANIATQ"N NOrHMATQ.N·

n£pi' nCpaA1aK~C; 'IEtJc.puTI1<; KOI En;KTqTq~ BXo:KE1a~:

'I 3

TOlJoC; . :

0.1 « SIP·Y'.I\IKEI», K:Q'1IAN EI. tr, $ipTE pale;: TOV' )\.YI []i~»

(Tov bpEpov KOI aoc;. .• n£plnOl~eflKE OOl'J'Tox;) .

: ':::',

. :.' " ",

.' .

',: <,: : ....

::. :- .. ,:.:: :.."-:::: ~ -: ..='"?f.:~."

8

.

...

. .

EI· - .. r -

(Evil IJ£PWTIK'; Kal anoAUTwC; lilao KT1Ktl)

-_M________ _ ~ __ ~_~ ._~ ~_

!. *

ulJepwvo iJE TIlV «ICJTopIO lOU EMIlVIKQtJ noooxpolpou» TOU r. KOUOOUVEAOU, TO

• SA ... r •

a rrjJO aUTO !::l-IcpavrCTTT'lK£ OTI1 xwpa !Jot:; AIVO npiv ana TO TEAoc; TOU lS(ll.l nuovo, aPXIOE OIJW<;

va J-Iop<ponolEiTol CTTJ OIOpK£JO 111<; OEKoETiac; TOU 1910.

Or npWTEC; o~6&~ nou OIl~loupY1ieI1Kav ClTIV EMooo Exouv nAtov U:ac:pavICTrEi ana TOV nOOooqxJlplKo XCPTl'l, .EnOJ~av OIJWC; ncAu C1I1lJaVTIKO p6).o 0Tl1 OICJOooIl KGI lT1v av6J1TU~ TOU vtou aBA~~arcx;. nou ~oru\wef[J(£ ncvrou I..IE EKnAllKTIKit TOXUTIlTO. IlllJovnK6TEP£~ JJETa~u TOm; ~Tav 0 nElpaiKOc; !livoE.O]Joc; (1894)1 11 EAnic; OTIlv KwvcrrcVT1vounoAIl (1902), 0 ~lay6pat; 0lTI POCo (1905), TO Fouoi (1906), 0 navaeflvoiK~ (1908) KOl j.JEPJKEC; 6AAE<:; nou nopcpevouv OyvOOOTEC; aTO EUpU KO[VO. Ana Tn; AiYEC; ncu ovacp£palJE1 o,",IlYcix; nOOoac.palpJKEC; nrov lJOVO TO rouiSi )(01 0 navaellvaiK6c;, EVW 01 unOAornEC; ~Tav xupkoc aeA~nKoi KOI VU!JVOOTlKOi aUMoyol.

napO rouro, 0 nE.:Jpa'iK6c; LUVOrolJoc; KOTOql€P£' va 6ru.uoupv~aE1 1-110 a~oAoVfl noOoa<palpIKr; o~aoa, nou KUPUjPXr10£ rni ~!a nspinou O(KOETia aTO «vnruoxo» nooocqxnpo TTlC; EM a i50c;. Orav OJ.IC1X; EIJC(lCviOTTJKOV 01 auo aeJlvcJKoi aUAAovot (rOU(~)i KCJ nova8r,vaIK6<;) F1 KcrrOOTOOI1 6Ma~ op.5r,v KOI rJ nEJpoTKri O~QOa OPXlaE vo OExe:rOI TO YKO.h IJE TO Taou~AI~

npcilTll Eniol1]Jl1 ~rro TOU n£JpaiKOU nrcv TO 3-0 ana TOV E9vIKO r~L~ ern OlOpt<ElO 111<:; OloPYOVWOTlt; TOU npdrrou (avEni,aJ1~ou) npwTaeA~j.JCTCX:; E>v\aoac;, nou tylV[ TO 19Q6~ AKOAou8110£ 11 au\fTpt~~ TOU ~E 8-0 ana TO rouoi TO 1908 KOI JJIC vEc €UPUTOTll ~na ana TOV nava81lvaiKo (9-0) TOV Ef10IJEVO xpOvo, nope TO Yf:yOvoc. OT1 0 nElpaIK6<; KOTOc.pEpE vo ava6EJXTEi npwTc8Arrn;c; llicoac;. To 1910 ~Tav n r:IE~6v 1T1<; oOuvrt<; VIC TIC; nEltJOiKE~ Q(Jo6ec;. o npma8AIlTrlC; nEipaik~ unsern TTJ papUn:pl1 ~TI"a Tl1C; IOTopia.; TOU ana TOV nav 811vaiKo, 0 onoioc; kUPIOA£KTIKQ TOV ~1t.AUaE 11£ 11~1. nopcAAIlAO, f1 08rtVO"iKr) OIJOOo auviTpn.p£ ouo cpoptc; KOI TO O£lir£po ICXUpO aWIJOTgjo nou EiXE 5ru.HouoYrJ8Ei OTOV nElpClq, 1l1V n£lpalK1i tEvOOOll, fJE 5-0 Kat 7-0.

ALl1i<;ol TPO~QKTlKtC; ~ I I Ec" a£ ouvl}UOC11-10 11£ TO Yf){OVOt:;. em TO £nTa nClvEAA~vl(J 'n~Ta~MJJQta me; nsptooou 1910-1916 «f,JOIPCaTr']KOV» TO roulf ICC! 0 navo811voTKOc:;, ;-t&~~~q¥~ J,tiqc:x; Ita . nov 1(0 CTO nElpa'il(O aWjJcn:ia nau oVT1A~<pe KOV no~u ICoAa OTt 01 ;j~iiij~~[a~:':;~~~r' TOUe; t QI~(]V TO.,. rorn noAu rno anoru£CFIJOTIKC cne TOUe; i610ut;. H '?':':¢':'~I~~N1~"~va ~ w . an . ., orov 11:~(p::lViOTf1E DTC npool(~vlO '1 OIKOyEvEIO TWV

. . . :.::: '>:':.'.~ .::':: : ',;.: .. ;:. :.:.~ .. ': .. :. .'. .

.. ,',. :.:. :::': .. . :::.:::.:.::.:. '::: :....... : .. ',:

9