You are on page 1of 4

REG NO

NAME

SECTIONROLL NO

10800360
10810446
11001612
11002010
11002935
11006289
11008527
11012016
10800354
10803142
10807773

Manan Arora
Simranpreet Singh
Amanpreet Singh
Manish Grover
Rajhans Kumar
Ruchi Chaudhary
Shivika Sharma
Pradeep Singh
Kamaljeet
Satish Singh
Mohit Soni

K2007
K2007
K2007
K2007
K2007
K2007
K2007
K2007
K3009
K3004
K3004

RK2007A01
RK2007A03
RK2007A04
RK2007A05
RK2007A07
RK2007A08
RK2007A09
RK2007A10
RK3009A25
BL_Student
BL_Student

K3004

BL_Student

K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004
K3004

RK3004A01
RK3004A02
RK3004A03
RK3004A04
RK3004A05
RK3004A06
RK3004A07
RK3004A08
RK3004A09
RK3004A10
RK3004A11
RK3004A12
RK3004A13
RK3004A14

11002117 Jitesh Middha

K3004

RK3004A15

11002285
11003893
11003948
11005038
11005321

K3004
K3004
K3004
K3004
K3004

RK3004A16
RK3004A17
RK3004A18
RK3004A19
RK3004A20

11005463 Hari Mohan Prasad Sudhanshu


K3004

RK3004A21

11006461 Praveen Kumar PV

K3004

RK3004A22

11007511 Pasupuleti Yagna Teja

K3004

RK3004A23

3070070067 Aman Singh


11002589
11002899
11003296
11003859
11004824
11005262
11006430
11008102
11011656
11011988
11012308
11013179
11001525
11001933

RudraRaju Sai Bhavya


Abhishek Verma
Bhavi Khera
Samiksha Verma
Tenzin Lodoe
Himanshu Gupta
Puneet Rawal
Monisha Gupta
Shahla Afreen
Tahzeem Khan
Nitin Basrani
Laxmi Bhat
Yasmeen Sahuntea
Manpreet kaur

Ankush Sharma
Shashwat Kumar Sinha
Niket Shivam
Ankit Kumar Tyagi
Prabhjeet

11009197 Shivani Choudhary


11009545 Aradhana Dowerah
11011400 Sukhadewa Ram Dukiya

K3004
K3004
K3004

RK3004A24
RK3004A25
RK3004A26

11014083 Deepika Pandey

K3004

RK3004A27

TOPIC
Design Library management system in PHP
Design Library management system in PHP
Design hotel management system in PHP
Design hotel management system in PHP
Design hospital management system in PHP
Design hospital management system in PHP
Design online passport registration in PHP
Design online passport registration in PHP
Create a Microsoft Word like application in PHP
Create a Microsoft Word like application in PHP
Account management system in PHP
Design a database in MYSQL of an organization
comprising different five departments having 20employees
in each.
Library management system in PERL
Library management system in PERL
Hotel management system in PERL
Hotel management system in PERL
Hospital management system in PERL
Hospital management system in PHP
Online passport registration in PHP
Online passport registration in PHP
Develop a Microsoft Word like application in PERL
University management system in PHP
Design a social network site in PHP
Design a social network site in PHP
Create a social network site in PERL
Create a social network site in PERL
Design a database in MYSQL of an organization
comprising different five departments having 20employees
in each.
Payroll system in PERL
Design a Payroll system in PHP
Design a Payroll system in PHP
University management system in PHP
Online passport registration in PERL
Design a database in MYSQL of an organization
comprising different five departments having 20employees
in each.
Design a database in MYSQL of an organization
comprising different five departments having 20employees
in each.
Design an University management system in PHP

Design an University management system in PHP


Create a Microsoft Word like application in PHP
Create a Microsoft Word like application in PHP
Design a database in MYSQL of an organization
comprising different five departments having 20employees
in each.