0

SULIT

No. Kad Pengenalan :………………………………………………No.Pusat/Angka Giliran:…………………942/2 STPM 2014

GEOGRAFI
KERTAS 2 PENGGAL 2
[ 2 jam ]PANITIA GEOGRAFI NEGERI KEDAH
MODUL LATIHAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI STPM


Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak dan 1 halaman kosong.

[ Lihat sebelah
SULIT*


1

Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal
[ 40 markah]
Jawab semua soalan.
1 Rajah di bawah menunjukkan taburan suhu dunia dalam bulan Januari.


(a) Berdasarkan rajah di atas;
(i) Mengapakah kawasan pedalaman Asia mengalami tekanan udara tinggi (TUT) ? [3]


(ii) Huraikan dua pola taburan suhu dunia secara mendatar. [4](b) Jelaskan dua faktor yang menyebabkan suhu di kawasan garisan lintang rendah
lebih tinggi berbanding di kawasan garisan lintang sederhana dunia.

[4]
i.

2

ii.
(c) Terangkan bagaimana proses penyejukan adiabatik berlaku . [4]


Soalan Esei.

2 (a) Sejauhmanakah faktor morfologi sesebuah bandar mempengaruhi kejadian pulau
haba?
[13]
(b) Huraikan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi
masalah pulau haba bandar di Malaysia.
[12]
3 (a). Jadual di bawah menunjukkan Arah dan Halaju angin ( dalam peratus ) di Stesen
Metereologi X pada tahun 2008.


Arah U TL

T

TG

S

BD

B

BL

Tenang
Halaju
< 1.0 m/s 5.4 8.4 6.8 4.9 3.3 4.5 3.1 4.3 3.7

(i ) Berdasarkan jadual di atas, lukiskan sebuah graf angin untuk menunjukkan arah
dan halaju angin di Stesen Metereologi X pada tahun 2008 .
[10]

(ii) Jelaskan pola arah dan halaju angin di Stesen Metereologi X pada tahun 2008. [ 3 ]

(iii) Huraikan pengaruh angin monsun timur laut terhadap aktiviti manusia di kawasan
Pantai Timur Semenanjung Malaysia.
[12]

atau


3 (b)(i). Bincangkan faktor fizikal yang menyebabkan fenomena banjir? [13]

(b) (ii). Huraikan impak banjir terhadap geomorfologi [12]

3

Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[ 40 markah]
Jawab semua soalan.
4. (a). Nyatakan tiga jenis sektor ekonomi sekunder. [3]
(b). Terangkan dua ciri buruh dalam meningkatkan produktiviti industri
pembinaan di Malaysia.

[4]
i.
ii.
(c ). Huraikan dua sumbangan sektor industri pembinaan terhadap pembangunan
ekonomi dan sosial di Malaysia.


[4]
i.
ii.
4

(d). Jelaskan dua masalah yang dihadapi oleh industri pembinaan di bandar-bandar
besar Malaysia.
[4]
i.

ii.Soalan Esei.
5. (a) Mengapakah kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan ?

[12]
(b) Jelaskan kesan positif globalisasi ekonomi kepada sesebuah negara.

[13]

6. (a) Mengapakah industri pembuatan perlu diselerakkan dari bandar ke luar
bandar?

[9]
(b) Huraikan faktor yang mempengaruhi kemajuan industri pembuatan di
Malaysia.

[6]

(c ) Jelaskan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alam sekitar
fizikal.

[10]


SOALAN TAMAT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful