You are on page 1of 5

szombat, 2014. május 10.

0/4 oldal


Tudom, ki vagyok
Istenismeret
Kató István

szombat, 2014. május 10.

1/4 oldalTudom, ki vagyok
Istenismeret
A történetünket közvetlenül a házasságtörő nővel kapcsolatos történet után olvassuk.
Amikor a nőt elengedte, akkor hallható hangos hangon mondta ki a mondatokat, s folytatott
párbeszédet a farizeusokkal. Íme:
Jn 8:12 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága.
Jn 8:13 A farizeusok ekkor ezt mondták neki: "Te önmagadról teszel
bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz."
Jn 8:14 Jézus így válaszolt nekik: "Még ha én önmagamról teszek is
bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan
jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy
hová megyek.
Miért létfontosságú ez a mondat? Jézus magáról mondja, mintegy névjegyet megmutatva a
hallgatóinak, kételkedő szemlélőinek.
A „világ világossága”: egy nagyon ütős kijelentés. Arra lehet ebből asszociálni, hogy a világ
sötétségben jár. Valamint arra, hogy a sötétség és a világosság ellentétben van egymással. Ez
azt jelenti gyakorlati módon, hogy vagy Jézust követem, vagy a világot, a kettő együtt nem
megy.
János apostol így tesz bizonyságot Jézusról:
Jn 1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Jn 1:2 Ő kezdetben az Istennél volt.
Jn 1:3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
Jn 1:4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
Jn 1:5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
Az Ige egyenlő Isten, Isten a Teremtő, az élet Istenben van, az élet a világosság.
Zsolt 33:8 Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója,
Zsolt 33:9 mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott.
Az Isten neveivel foglalkoztam a napokban. Azt olvastam, - idegen szavakkal nem igazán
tudok megbarátkozni -, hogy, amikor azt a szót olvassuk, hogy az „Úr”, akkor valójában az
Isten egyik nevével találkozunk. Ez gyakorta Jézusra vonatkozik. (Ez csupán egy érv
azoknak, akik Jézus Krisztus istenségét elementáris erővel tagadni próbálják.)

szombat, 2014. május 10.

2/4 oldalVissza a zsoltárvershez: Isten szava, kimondott szava teremtő erejű, ez a szó az Ige, az
emberek világossága.
De figyeljük csak mit mond János: „a sötétség nem fogadta be.” S nézzük a történetünket! A
farizeusok nyilatkoznak Jézus kijelentését illetően:
Jn 8:13 A farizeusok ekkor ezt mondták neki: "Te önmagadról teszel
bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz."
S itt elkezdődik egy szócsata, aminek igazából a lényege Jézus Krisztus identitása,
önismerete. S ezt szeretném, ha ma meg tudnánk ragadni.
Mi az, amit Jézus önmagáról vall? Miért igaz az Ő bizonyságtétele? Van-
e üzenete ennek ránk nézve?
Jn 8:14 Jézus így válaszolt nekik: "Még ha én önmagamról teszek is
bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan
jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy
hová megyek.
Tudom, honnan jöttem, s hová megyek!
Kérdés, amire keressük a választ:
1. Honnan tudta Jézus múltját és jövőjét?
2. Miért volt annyira magabiztos az igazában?
Jézus múltja és jövője
Amikor múltról beszélünk Jézus esetében, akkor az a születése előtti időről szól. Honnan
jöttem? Erre a kérdésre adott válasz adja meg azt, hogy MOST Ki vagyok.
Jézus Krisztus erre a földre úgy született, mint minden más ember. Kisgyermekként, aki
ugyanúgy kiszolgáltatott, mint egy földi halandó kisgyermeke. Gondozni kell, etetni kell,
szeretni kell.
Mi az, amiben mégis különbözik egy átlagos földi embertől? Igen, a bűn: Őbenne nem volt
bűn. Sem szóban, sem gondolatban, sem cselekedetben nem fordult elő Jézussal, hogy
elszakadt volna Mennyei Atyjától.
Zsid 4:14 A mi hatalmas Főpapunk maga Jézus, az Isten Fia, aki felment a
Mennybe. Ezért erősen ragaszkodjunk hozzá, és bátran mondjuk el az
embereknek, hogy hiszünk Jézusban!

szombat, 2014. május 10.

3/4 oldalZsid 4:15 Főpapunk megérti gyengeségeinket, hiszen ő is megtapasztalta
mindazokat a kísértéseket és próbákat, amik az embereket érik.
Mindenféle próbán győzelmesen keresztülment, és soha nem vétkezett.
Az pedig, hogy felment a mennybe, az is jelenti, hogy le is jött onnan, emberré lett, de a
bűnnel nem cimborált.
Még egy kérdés? Honnan is tudja a múltját?
Mivel bűntelen volt, semmi akadálya nem volt annak, hogy Mennyei Atyjával beszélgessen.
Meg van a származás, meg van a küldetés is.
Mit mond az Úr Jézus a cselekedeteinek a gyökerével kapcsolatban?
Jn 5:17 Jézus így szólt hozzájuk: "Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik,
én is munkálkodom."
Ezek után érthetőbbé válik az Úr Jézusnak a Mindenhatóval folytatott beszélgetése is.
Figyeljük csak:
Jn 17:1 Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt:
"Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is
megdicsőítsen téged,
Jn 17:2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak,
akiket neki adtál, örök életet adjon.
Jn 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent,
és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Jn 17:4 Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a
munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem:
Jn 17:5 és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel,
amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett."
Jn 17:6 "Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a
világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te
igédet.
Volt küldetés, volt elszámolás is:
Jn 17:4 Én megdicsőítettelek téged ezen a földön. Befejeztem a munkát,
amivel megbíztál.
A küldetésének a része, amit a tanítványaival is közöl:
Jn 14:1 „Ne nyugtalankodjatok: higgyetek Istenben, és higgyetek
énbennem!

szombat, 2014. május 10.

4/4 oldalJn 14:2 Az Atyám házában sok hely van, nem mondanám, ha nem így lenne.
Megyek, hogy helyet készítsek nektek.
Jn 14:3 Amikor elkészítem, visszajövök értetek. Magammal viszlek
benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
S nagyon fontos az utolsó szava is Jézusnak, amivel a küldetését összegzi Mennyei Apuka
felé, a világ felé, s a szellemvilág felé is:
Jn 19:30 Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Minden be van
fejezve”. Ezután lehajtotta a fejét, és meghalt.
Még egyszer a nyitó igeversből:
Jn 8:14 Jézus így válaszolt nekik: "… mert tudom, honnan jöttem, és hová
megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek.
Még egy mondat Tőle:
Jn 18:37 Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így
válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért
jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki,
aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."
Ha ezeket az Igéket megrágjuk, elmélkedünk róluk/rajtuk, akkor egy világos képet kapunk a
Mindenható Isten Fiáról. Ki Ő? Miért jött? Honnan jött? S hová távozott?