You are on page 1of 2

info@emocje.pro emocje.

pro 1 z 2
kurs asertywnoci
krok pierwszy
! Sytuacje w ktrych chc! by" bardziej asertywna, asertywny
1.
2.
3.
4.
! Uzupe#nij
ogarnia mnie pasywno$" kiedy.
cz!sto staje si! agresywna, agresywny, kiedy.
boj! si! by" asertywna, asertywny poniewa%.
osoby, przy ktrych jest mi bardzo trudno by" asertywn&, asertywnym.
potrafi! zachowa" si! asertywnie kiedy.
! Osoby, ktre mog& komentowa" moj& now&, asertywn& postaw! i moje odpowiedzi
OSOBA JAK MOG' JEJ WYT(UMACZY) MJ NOWY STYL
! Kontrola
1.Czy s& jakie$ obszary w twoim %yciu nad ktrymi kontrol! sprawuj& inni ludzie? Jakie to obszary, kto sprawuje
kontrol!:
2. Jak mog& zareagowa", kiedy sprbujesz odzyska" kontrol!:
3. Czy jeste$ gotowa/ gotowy radzi" sobie z takimi reakcjami:
4. Czy jeste$ w stanie %yczliwie akceptowa" ich reakcj!:
! Opr przeciw mojej asertywno$ci:
Kto sprzeciwi si! mojej nowej, asertywnej postawie i jak bardzo: 0-bez problemu, 10-skrajny opr:
info@emocje.pro emocje.pro 2 z 2
kurs asertywnoci krok pierwszy
! Sytuacje w ktrych chc! by" bardziej asertywna, asertywny
1. Kiedy szef ka%e mi zostawa" po godzinach (inni pracownicy id& do domw)
2. Kiedy przyjaci#ka prosi o po%yczk! (nie odda#a jeszcze ostatniej)
3. Kiedy mama prosi o przys#ug!, a ja nie mam na to czasu
4. Kiedy mj partner prosi o przys#ugi, ktre mg#by sam zrobi"
! Uzupe#nij
ogarnia mnie pasywno$" kiedy.jestem zm!czona/ zm!czony
cz!sto staje si! agresywna, agresywny, kiedy kto$ mwi mi co powinnam, powinienem
boj! si! by" asertywna, asertywny poniewa%.przestan! by" lubiana, lubiany
osoby, przy ktrych jest mi bardzo trudno by" asertywn&, asertywnym.moja rodzina, szef
potrafi! zachowa" si! asertywnie kiedy.naprawd! czego$ pragn!
! Osoby, ktre mog& komentowa" moj& now&, asertywn& postaw! i moje riposty
OSOBA JAK MOG' JEJ WYT(UMACZY) MJ NOWY STYL
szef Uwa%am, %e firma zyska na tym, %e b!d! bardziej stanowcza, stanowczy, nie s&dzi pani, pan?
przyjaci#ka / przyjaciel Wiem, %e zawsze ci ust!powa#am, ust!powa#em, ale czuj!, %e musz! to zmieni".
matka Jestem doros#a, doros#y i potrzebuj! podejmowa" w#asne decyzje.
partner Pracuj! nad sob& i teraz zamierzam by" bardziej asertywna, asertywny. To dla mnie b wa%ne.
! Kontrola
1. Czy s& jakie$ obszary w twoim %yciu nad ktrymi kontrol! sprawuj& inni ludzie? Jakie, to obszary, kto sprawuje
kontrol!:
a. finanse- m&%
b. wychowanie dziecka-%ona
c. edukacja-ojciec
2. Jak mog& zareagowa", kiedy sprbujesz odzyska" kontrol!
a. zdenerwuje si! i b!dzie krzycza#
b. obrazi si! i powie, %e nie mam o tym poj!cia
c. powie, %e nie mam nic do gadania, bo to on p#aci za szko#!
3. Czy jeste$ gotowa/ gotowy radzi" sobie z takimi reakcjami:
tak/ nie
4. Czy jeste$ w stanie %yczliwie akceptowa" ich reakcj!:
tak, b!d! ponawia" swoje asertywne wypowiedzi, a% si! przywyczaj& / nie / nie wiem
! Opr przeciw mojej asertywno$ci
kto sprzeciwi si! mojej nowej asertywnej postawie i jak bardzo: 0-bez problemu, 10-skrajny opr:
a. M&% 7
b. *ona 5
c. Ojciec 9
PRZYKAD