You are on page 1of 4

1. Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ? a.

Kim liên, Nam đàn, Nghệ An..


b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An.c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An. d. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.
2. Địa danh quê ngoại Bác Hồ? a. Kim Liên b. Hoàng Trù c.Làng Sen d.Nam Đàn 3. Năm 1901, Ông
Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và hai con vào Huế với mục đích gì? a. Lo cho các con ăn học b. Lo cuộc
sống gia đình c.Làm quan trong triều đình d.Lo cho mình học để thi phó bảng 4. Từ nhỏ Hồ Chí
Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn? a. Ươn hèn, nhu nhược b.Phản bội c.Cấu
kết với thực dân Pháp d.Cả 3 phương án trên 5. Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng
cách mạng của Bác Hồ? a. Cần cù vượt khó b. Yêu quê hương C. Yêu nước, thương dân d. Cả 3
phương án trên 6. thành phần gia đình Bác Hồ? a. Nông dân b. Công nhân c. Trí thức, nhà giáo d.
Nhà nho yêu nước 7. Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ? a. Yêu nước, căm thù giặc Kiên
cường chống giặc ngoại xâm, b. tinh thần quốc tế cao cả c. Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà
Nguyễn ươn hèn d.Cả 3 phương án trên 8. Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ? a. Yêu nước,
thương dân, căm thù giặc b.Dòng dõi quý tộc, nho gia c.Nhà nho, yêu nước d.Cả 3 phương án trên 9.
Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình những năm ở Huế?a. Nghề nông b.Dạy học c.Nội trợ
d.Dệt cửi 10. Thân sinh của Bác Hồ mất tại đâu? a. Nghệ An b. Huế c.Hà Nội d.Đồng tháp 11. Thân
sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục đích gì? A. Hoạt động cách mạng b.Hoạt động trong
phong trào cứu nước c.Làm nghề dạy học, chữa bệnh cứu người d. Cả 3 phương án trên 12. Bác hồ
lớn lên trong hoàn cảnh nước ta thế nào? a. Phong trào chống Pháp nổi dậy khắc nơi b.Khó khăn
nhất trong lịch sử c.Triều đình Nguyễn cai trị bản thủ phản động d.Cả 3 phương án trên 13. Yếu tố
nào có ý nghĩa quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ? a.Giá trị truyền thống dân tộc
b.Tinh hoa văn hóa nhân loại c.Chủ nghĩa Mác – Lênin d.Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh 14. Thời
kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định vạch con đường cách mạng Việt Nam? a. Trước
1911 b.1911 – 1920 c.1921 – 1930 d.1930 – 1941 e.1941 – 1969 15. Đảng ta quyết định lấy tư tưởng Hồ
Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động năm nào? a. 1930 b.1945 c. d. 1954 e.1991 16. Những năm
bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm? a. 30 năm b.40 năm c.50
năm d.60 năm 17. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên
thế giới? a. 20 b. 21 c.30 d.40 18. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã xa quê bao
nhiêu năm? A. 30 b. 35 c. 40 d.50 19. Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu
thế kỷ 20 đều thất bại? a. Chưa huy động được sức mạnh toàn dân b. Chưa có đường lối đúng
c.CNĐQ đã trở thành hệ thống thế giới d.Cả a,b,c 20. Hạn chế của các phong trào cứu nước cuối thế
kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ? a.Chưa tập hợp sức mạnh toàn dân b. Khủng hoảng đường lối c. d. Mang nặng
tư tưởng tôn quân d. Cả 3phương án 21. Khi tham gia phong trào chống thuế ở Huế, Bác đang làm gì
? a. Công nhân b. Dệt cửi c. Học sinh d.Thày giáo 22. Năm 1910, Bác vào phan Thiết với ý định gì?
a.Đi làm Cách mạng b.Tránh sự khủng bố của Mật thám c.Tìm đường vào Sài Gòn d. Tìm đường cứu
nước 23. Năm 1911, Bác sang Pháp với ý định gì? a. Tìm đường cứu nước b. Xem họ làm thế nào để
về giúp đồng bào c.Bôn ba nước ngoài d.Hoạt động cách mạng 24. Trong thời kỳ bôn ba cứu nước,
Bác từng trải qua những nghề nào? A. Phụ bếp, viết câu đối b.Cào tuyết, thông dịch c. Rửa ảnh Làm
báo d.Cả 3 phương án 25. Bác từng hành nghề viết câu đối ở đâu? a. Pháp b.Anh c.Mỹ d. Trung
quốc 26. Bác Hồ từng làm nghề thông dịch ở đâu? a.Nga b.Pháp c. Anh d.Trung Quốc 27. “Mong
manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phới những lối mòn” Câu thơ này của tác giả nào?
a. Tố Hữu b. Chế Lan Viên c. Cù Huy Cận d. trường Chinh 28. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu
thắng lợi trên nền nhân dân” Nền nhân dân ở đây theo Bác hàm ý gì? a.Ý chí và nghị lực của dân
b.Sức lực và của cải của dân c.Tinh thần đoàn kết của dân d.Cả 3 phương án trên 30. Gốc có vững
cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Lầu thắng lợi ở đây hàm ý gì? a. Hệ tư tưởng

1
b.Nền văn hóa c.Đảng, nhà nước, chính Phủ d.Kiến trúc thượng tầng d 31. Hôn nay châu chấu đá
voi/ Ngày mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Qua câu thơ, Bác muốn nói ý nào dưới đây? A.Sức mạnh của bầy
châu chấu b.Sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực c.Sức mạnh của liên minh giai cấp d.Cả 3 phương
án trên 32. Theo Nguyễn Ái Quốc, phong trào cứu nước của dân ta muốn giành được thắng lợi phải
làm gì ? a. Đi tìm một con đường mới. b. Đi theo con đường các bậc tiền bối c. Cầu viện nước ngoài. d.
Cả 3 phương án trên 33. Khi ở trong nước, nhận thức của Bác Hồ về con đường cách mạng Việt Nam
như thế nào? a. Chưa nhận thức được đặc điểm của thời đại. b. Thấy rõ con đường của các bậc cha
anh là không kết quả. c. Phải đi ra nước ngoài tìm một con đường khác d. Cả 3 phương án trên 34.
Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? a.Giá trị truyền thống dân tộc Việt
Nam b.Phong trào công nhân thế giới c.Phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa d. Cả a,b,c 35. Tư
tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? a.Chủ nghĩa Mác – Lê nin b.Cách mạng
tháng mười Nga c.Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ d.Cả a,b,c 36. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình
thành từ nguồn gốc nào sau đây? a.Tinh hoa văn hóa nhân loại b.Tư tưởng cách mạng Mỹ c.Tư tưởng
cách mạng pháp d.Cả 3 phương án trên. 37. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau
đây? a. Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh b.Phẩm chất của các vị Giêsu, Các Mác, tôn Dật Tiên,
Khổng Tử …c.Phẩm chất các bậc cách mạng tiền bối d.Cả a,b,c 38. Giá trị truyền thống dân tộc Việt
Nam? a.Truyền thống yêu nước Việt Nam b.Truyền thống đoàn kết c.Đức tính cần cù, thông minh,
sáng tạo d.Cả 3 phương án trên 39. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam? a.Lòng từ bi, bác ái, cứu
khổ cứu nạn b.Lòng khoan dung độ lượng c.Tinh thần quốc tế cộng sản cao cả d.Cả 3 phương án trên
40. Lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác – Lê nin Hồ Chí Minh tâm đắc nhất điều gì? a.Con đường
cứu nước, giải phóng dân tộc mình. B.b. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc thuộc địa c.c. Phải
tuân theo chủ trương của Quốc tế cộng sản. d.d. Cả 3 phương án trên 41. Truyền thống văn hóa Việt
Nam? aYêu nước b.Tinh thần quốc tế vô sản c. lòng từ bi bác ái d.Cả 3 phương án trên 42. Giá trị
văn hóa phương đông được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình? a.Truyền thống đoàn kết
dân tộc Việt Nam b.Những mặt tích cực của tư tưởng nho giáo c. Yêu nước thương dân d. Tinh thần
yêu nước Việt Nam 43. Giá trị văn hóa phương tây được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của
mình? A.Tư tưởng cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ b.Tư tưởng chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung
Sơn c.Tư tưởng đoàn kết dân tộc Việt Nam d. Cả 3 phương án trên 44. Nguồn gốc hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh? A.Tinh hoa văn hóa nhân loại b.Chủ nghĩa Mác – Lê nin c.Chủ nghĩa yêu nước
Việt Nam d.Cả 3 phương án trên 45. Bắt đầu thời kỳ nào, ở Bác hình thành tư tưởng yêu nước ? a.
Trước năm 1911 b.1911 đến 1920 c.1921 đến 1930 d.Cả 3 phương án trên 46. Bước vào thời kỳ nào, ở
Bác hình thành chí hướng cách mạng? a.1980 – 1911 b.1911 – 1920 c.1920 – 1930 d.1930 – 1945 47.
Giai đoạn nào, ở Bác bắt đầu định hình con đường cách mạng Việt Nam? a.1911 – 1920 b.1921 – 1930
c.1930 – 1945 d.Cả 3 phương án trên 48. “Nước nga có chuyện lạ đời/ Biến người nô lệ thành người
tự do” Chuyện lạ đời theo Bác ở đây là gì? a. Cách mạng tháng 10 Nga. b. Nhà nước công nông đầu
tiên trong lịch sử c. Liên Xô đánh thắng 14 nước đế quốc d. Cả 3 phương án trên 49. Bác Hồ tâm đắc
nhất ở Lênin ở điều gì? a. Lênin đã giải phóng cho dân tộc mình b. Lê nin là người thày của cách
mạng vô sản thế giới c. Lê nin sáng lập quốc tế cộng sản d. Cả 3 phương án trên. 50. “…Phải nhìn cho
rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết, không ngừng thế tấn công/ Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một
tốt cũng thành công…”Ý trong bài thơ trên của Bác nói gì ? a. Chiến lược, chiến thuật cách mạng b.
Thế giới quan của người cách mạng c. Chiến thuật đánh cờ d. Cả 3 phương án

2
51. Tháng 2/1930, Bác chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập tổ chức
chính trị nào? a.Đảng cộng sản Việt Nam b.Đảng cộng sản Đông dương c.A Nam cộng sản Đảng
d.Đông dương cộng sản Đảng 52. Thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở sự kiện nào
sau đây? a.Hội nghị TW8 khoá I (5/1941), b. Lập ra Mặt trận Việt Minh, c. Cách mạng Tháng 8
thành công.d. Cả 3 phương án 53. Ở phương Tây, dân tộc xuất hiện khi nào? a. Khi xã hội đã phân
chia thành các giai cấp. b. Khi xã hội phong kiến xuất hiện. c. Khi chủ nghĩa tư bản được xác lập.
d. Không xác định được rõ ràng. 54. Ở phương Đông, dân tộc xuất hiện khi nào? a. Xã hội phân chia
thành các giai cấp. b. Xã hội phong kiến xuất hiện. c. Trước chủ nghĩa tư bản
d. Không xác định được rõ ràng. 55. Vấn đề dân tộc thuộc địa xuất hiện khi nào? A.Khi CNTB
chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền b.Khi CNTB bắt đầu hình thành. c. Sau Cách mạng
Tháng Mười Nga. d. Không xác định được rõ ràng. 56. Bác Hồ chỉ đề cập tới vấn đề dân tộc gì?
a.Dân tộc nói chung b.Dân tộc tư bản chủ nghĩa c.Dân tộc thuộc địa d.Cả 3 phương án trên
57. Thực chất vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh ? a. Đấu tranh giải phóng dân tộc,
b. Giành độc lập dân tộc. c. Thành lập Nhà nước dân tộc độc lập. d. Cả 3 phương án 58. “Trên đời
ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do” Câu thơ này Bác muốn nói luận điểm nào?
a.Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm b.Độc lập, tự do là quyền của các dân tộc.
c. Quyền tự quyết của các dân tộc. d. Cả 3 phương án 59. Trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng” và
Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng CSVN (1930) đã xác định mục tiêu chính trị của Đảng là gì?
a. Đánh đổ đế quốc b. Đánh đổ phong kiến. c. Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập. d. Cả 3 phương
án trên 60. Tại sao ngày nay học thuyết, chủ nghĩa lắm,Bác lại chọn chủ nghĩa Lênin? a. Chủ nghĩa
chân chính nhất. b. Chủ nghĩa chắc chắn nhất. c. Chủ nghĩa cách mệnh nhất. d. Cả 3 phương án 61.
Theo Bác, lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm cộng đồng nào? A.Toàn dân tộc.
b.Liên minh công – Nông c.Giai cấp vô sản toàn thế giới d.Cả 3 phương án 62. Theo Bác, cách mạng
giải phóng dân tộc phải thực hiện bằng con đường nào? a. Bạo lực. b. Cải cách từng phần. c. Đấu
tranh chính trị d. Cả 3 phương án trên 63. Theo Bác, ai là chủ của cách mạng giải phóng dân tộc ?
a.Công – Nông Giai cấp công nhân Toàn dân Việt Nam Cả 3 phương án 64. Hồ Chí Minh đến với chủ
nghĩa xã hội vì lý do gì? a. Kinh tế b. Yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc. c. Đạo đức, văn hóa
d. Cả 3 phương án 65. Theo Bác, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì? A.Giặc ngoại xâm
b.Chủ nghĩa tư bản c.Chủ nghĩa đế quốc d.Chủ nghĩa cá nhân 66. Theo Bác, ai làm chủ chế độ xã hội
chủ nghĩa? a. Nhân dân b. Người lao động c. Đảng, nhà nước, chính phủ d. Cả 3 phương án 67.
Theo Bác, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế như thế nào? A.Hiện đại b.Phát triển cao
c.Dân làm chủ d.Cả 3 phương án 67. Bác nêu đặc điểm lớn nhất của thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội ở
nước ta là ? a. Không qua tư bản, tiến thẳng lên CNXH b. Nông nghiệp c. Nghèo nàn lạc hậu d. Cả
3 phương án 68. Theo Bác, nhiệm vụ cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?
a. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH b. Xây dựng nền kinh tế mới XHCN c. Kết hợp cải tạo với xây
dựng mà xây dựng lá chủ yếu d. Cả 3 phương án 69. “Dân ta phải thuộc sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”Câu thơ trên của Bác hàm ý gì? a. Khuyên dân phải học sử
dân tộc b. Khuyên phải dân biết tự hào dân tộc c. Xác định nghĩa vụ của dân với nước d. Cả 3
phương án trên 70. Theo Bác, chủ nghĩa xã hội nhân dân là gì? a. Đem tài dân, sức dân, của dân làm
lợi cho dân b. Kết hợp tối đa nội lực c. Tranh thủ tối đa ngoại lực d. Kết hợp nội lực với ngoại lực

3
4