You are on page 1of 36

CENTRO PBLICO INTEGRADO DE MOSTEIRO-MEIS

CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA


XUNTA DE GALICIA
PROGRAMACIN
XERAL ANUAL
CURSO 2013-2014

Aprobado:
29/10/2013


CAPTULO I:
PLAN ANUAL
HORARIO XERAL DO CENTRO
ORGANIZACIN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-2-
TABLA DE CONTENI DO
documento 1 PLAN ANUAL ........................................................................................................................................... 5
1 INTRODUCCIN: O CENTRO ESCOLAR ........................................................................... 5
1.1 DATOS DO CENTRO ESCOLAR ....................................................................................... 5
2 OBXECTIVOS PARA O CURSO 2013-14 ........................................................................... 7
3 MEDIDAS PARA O PRESENTE CURSO ESCOLAR ........................................................ 8
XESTIN E ORGANIZACIN .................................................................................................... 8
ESPAZOS E INSTALACINS ..................................................................................................... 8
MBITO PEDAGXICO .............................................................................................................. 9
CONVIVENCIA ............................................................................................................................... 9
RELACIN COA COMUNIDADE EDUCATIVA .................................................................. 10
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS ......................................................................................... 10
SEGURIDADE E SADE: .......................................................................................................... 10
ATENCIN DIVERSIDADE .................................................................................................. 11
PROXECTOS E ACTIVIDADES ............................................................................................... 11
4 RECURSOS ................................................................................................................................. 12
4.1 RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................... 12
4.2 RGANOS DE GOBERNO ................................................................................................ 13
4.3 RGANOS COLEXIADOS ................................................................................................. 14
4.4 ORGANIZACIN DO PROFESORADO DO CENTRO .............................................. 16
4.5 RECURSOS PARA ATENCIN A DIVERSIDADE ..................................................... 20
4.6 PERSOAL NON DOCENTE .............................................................................................. 23
RECURSOS MATERIAIS ........................................................................................................... 24
documento2. HORARIO XERAL ................................................................................................................................. 27
5 CALENDARIO ESCOLAR ...................................................................................................... 27
5.1 Calendario de avaliacins .............................................................................................. 28
5.2 Avalicin de diagnstico ................................................................................................ 28
6 HORARIO LECTIVO ............................................................................................................... 29
6.1 Quendas de vixiancia dos recreos. ............................................................................. 29
6.2 Horas complementarias fixas. ...................................................................................... 29
6.3 Horas complementarias non fixas.............................................................................. 30
6.4 Criterios para a confeccin dos horarios do profesorado ................................ 30
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-3-
7 HORARIO DE VERN ............................................................................................................ 30
8 HORARIO COMEDOR ............................................................................................................ 30
9 APERTURA DA BIBLIOTECA ESCOLAR ......................................................................... 31
10 APERTURA COMUNIDADE ESCOLAR ................................................................... 32
documento 3. ORGANIZACIN DOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS .................................................... 33
11 TRANSPORTE ESCOLAR ................................................................................................. 33
12 COMEDOR ESCOLAR ........................................................................................................ 34


Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-4-
NDI CE DE TBOAS
Datos do Centro 5
Composicin do alumnado 6
Cadro de persoal 13
Cadro do equipo directivo 13
Persoal non docente 13
Claustro 14
Cadro de reunins do claustro 14
Consello escolar e cadro de reunins 15
Cadro departamentos secundaria 16
Cadro de ciclos primaria 17
Cadro de titoras 17
Cadro de equipos e proxectos 18
Organigrama 19
Cadro de atencin a diversidade primaria 22
Cadro de atencin a diversidade secundaria 22
Cadro de espazos 26
Calendario 27
Avaliacins 28
Comisin avaliacin diagnstico 28
Cadro horario 29
Quendas de tarde 31
Cadro de quendas de comedor 31 e 35
Cadro de actividades extraescolares 32
Cadro de rutas de transporte 33
Cadro horario de transporte 34

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-5-
DOCUMENTO 1
PLAN ANUAL
1 INTRODUCCIN: O CENTRO ESCOLAR
A Programacin Xeral Anual o documento no que se presenta o proxecto de
actuacin da comunidade educativa do CPI Mosteiro-Meis, nel se establece a sa
organizacin e se fixan obxectivos a acadar en cada curso acadmico.
Tal programacin un proxecto e, como tal, vn a ser unha relacin de obxectivos,
intencins e compromisos, froito de reflexin e analise, que se fai a partir dos recursos
dispoibles (humanos e materiais) e coa pretensin final de conseguir o maior xito
escolar posible do alumnado do Centro.
Esta Programacin Xeral Anual xorde, sobre todo, polas das consideracins
seguintes:
1) Por unha necesidade de imperativo legal dado que as o dispn o decreto
7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26 de xaneiro) e a orde do 3 de outubro de
2000 (DOG do 2 de novembro), da Consellera de Ordenacin Universitaria,
que establece a sa elaboracin como un requirimiento obrigatorio para os
Centros Educativos.
2) Pola necesidade de elaborar unha gua de traballo que nos evite, na medida do
posible, a rutina e improvisacin, co establecemento de criterios de actuacin
compartidos e asumidos pola comunidade educativa, coa fin de mellorar o
mximo posible a organizacin e funcionamento do colexio
Esta Programacin Xeral Anual vai supor un compromiso de eficacia para todos os
que directa ou indirectamente, temos compromisos de actuacin e responsabilidade no
funcionamento do Centro
1.1 DATOS DO CENTRO ESCOLAR
Datos e identificacin do centro
Denominacin Centro Pblico Integrado Mosteiro-Meis
Enderezo Rampa da feira s/n
Localidade Mosteiro
Concello (Provincia) Meis (Pontevedra)
Cdigo do Centro 36004708
Telfono 986.71.20.57
Fax 986.71.24.52
Correo cpi.mosteiro.meis@edu.xunta.es
Pxina web www.edu.xunta.es/centros/cpimosteiromeis

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-6-
Situacin e entorno
O CPI de Mosteiro-Meis est situado beira da estrada que comunica Mosteiro con
Barrantes, na parroquia de Mosteiro. A comunicacin cos ncleos de poboacin mis
prximos bastante boa no tocante rede viaria pero precisa melloras en canto ao
servicio de transporte pblico
O noso alumnado
A meirande parte do alumnado de educacin primaria procede do CRA de Meis. En
secundaria ademais incorpranse os alumnos e alumnas do CEIP de Armenteira e
alumnado procedente do Concello de Ribadumia que por cuestins de proximidade
xeogrfica ou conveniencia loxstica (comedor,) escollen o noso Centro. En total temos
332 alumnos, procedentes na sa meirande parte do Concello de Meis. A maiora son
usuarios do transporte e do comedor escolar. O transporte est realizado polas
empresas Cua, Nez Barros e Transportes Ral.
Mais dun 90% teen como lingua materna o galego. en Hai unha relacin moi
directa entre os resultados escolares do alumnado e o nivel cultural das familias.
Tanto o absentismo escolar (fundamentalmente debido a enfermidades), como a
puntualidade son, en xeral, satisfactorios.
A composicin do alumnado por etapas a que segue:
PRIMARIA SECUNDARIA
1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A
23 13 13 14 14 20 21 14 13 14 17 24 23 24 22 23 17 23

Descricin do centro
O CPI de Mosteiro-Meis, est catalogado na Rede de Centros como centro de doce
unidades de Educacin Primaria e oito de ESO. Nembargantes, neste curso vai funcionar
con 11 de Ed. Primaria e 7 de ESO ademais dos Programas de Diversificacin Curricular en
3 e 4 de ESO.
Na planta baixa estn as aulas de 1 ciclo de Ed. Primaria, 3 da ESO, a aula de AL e
PT, a biblioteca, cocia e o comedor. No 1 andar estn as aulas de 1, 2 e 4 de ESO,
laboratorios, aula taller, as aulas de 2 e 3 ciclo de Ed. Primaria, as coma as aulas para
desdobramentos. No edificio novo atpase a aula de Msica, a de Informtica, a aula de PT,
o Departamento de Orientacin e os departamentos de secundaria.
Libros de texto establecidos no centro
Toda a informacin sobre os libros de texto que se establecen para os diferentes
cursos de educacin primaria e secundaria poden ser consultados na pxina web do
centro, no seguinte enlace:
http://www.edu.xunta.es/centros/cpimosteiromeis/?q=taxonomy/term/67

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-7-
2 OBXECTIVOS PARA O CURSO 2013-14
No presente curso cambiou a direccin do centro, sendo o actual Director Luis
Camilo Fernndez lvarez que est en comisin de servizo mentres permaneza no cargo.
Mantivronse os cargos do anterior equipo directivo na Secretaria, Xefe de estudos de
primaria e de Xefe de estudos de Ed. Secundaria. O equipo directivo actual continuar
mantendo os mesmos principios que rexirn as lias de actuacin:
Realizacin da xestin e organizacin do centro de forma coordinada en todos os
mbitos e niveis, considerando ao centro no seu conxunto, como un Colexio Pbico
Integrado que .
Aproveitamento de ter o alumnado no mesmo centro dende os 6 ata os 16 anos:
posibilidade de establecer unha lia de actuacin coherente ao longo de todo o
ensino obrigatorio, establecer os obxectivos concretos para as diferentes etapas,
ter un bo coecemento das caractersticas do alumnado, facilitar o paso do
alumnado dunha etapa a outra.
Realizacin da toma de decisins da forma mis consensuada posible, sen perxuzo
dos dereitos de ningn membro da comunidade escolar.
Favorecemento dun clima de convivencia agradable e relaxado como punto de
partida para realizar un traballo de forma satisfactoria, tanto en relacin ao
profesorado como ao alumnado.
Establecemento de acordos e lias de traballo comns entre o profesorado
encamiados a mellorar os resultados de xito escolar do alumnado, entendendo
como xito non s a obtencin do certificado en ESO, senn tamn a continuidade
de estudos posteriores.
Fomento dunha educacin para a igualdade: igualdade en funcin do sexo, de
crenzas, de razas, etc.
Impulso da tolerancia e apertura cara outras culturas e realidades fomentando
programas de intercambio de alumn@s e a participacin en proxectos europeos
tipo Comenius.
Acceso informacin por parte de todos os membros da comunidade educativa
afectados polo proceso que se refira dita informacin.
Transparencia e claridade na toma de decisins, sobretodo en situacins de
conflito.
Fomento dunha direccin participativa a travs dos equipos ou comisins que
leven a cabo os proxecto concretos
Fomento da cooperacin e do traballo en equipo entre o profesorado para facilitar
as tarefas educativas e para aprender das experiencias positivas levadas a cabo por
outras compaeiras e compaeiros.
Fomento da relacin cos pais/nais como base para que se impliquen no proceso de
aprendizaxe dos seus filllos e fillas.
Involucrar ao alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe
Manter os principios pedagxicos concretados no PEC ao longo de todas as etapas.
Estar atentos nova lexislacin da educacin, aprobada en outubro, para
incorporar ao proxecto curricular as variacins que se deriven da sa posta en
marcha.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-8-
Apoiar os proxectos que se estn levando a cabo e promover a participacin en
novos proxectos que se consideren beneficiosos para o alumnado, sempre
realizados con carcter voluntario.
Potenciacin da biblioteca como centro de dinamizacin cultural do centro.
Fomentar as relacins co contorno e a apertura do centro educativo, colaborando
con institucins, persoas ou entidades.
Dinamizar e promover os cambios positivos no centro, reflexionando sobre os
elementos positivos cos que contamos e tomando nota dos que se poden mellorar.
Contemplar na adxudicacin de horarios, dentro da disponibilidade do
profesorado, o tempo de dedicacin aos proxectos nos que se estea implicado.

3 MEDIDAS PARA O PRESENTE CURSO ESCOLAR
Tendo en conta que este o primeiro curso escolar da Direccin actual, a
realizacin das actuacins concretas para ao presente curso estar rexida pola intencin
de pechar aqueles aspectos pendentes da anterior direccin e comezar desenvolver a
proxecto da actual directiva.
Concretamos as seguintes actuacins prioritarias para o presente curso nas
seguintes:
XESTIN E ORGANIZACIN
Centralizar a informacin e documentacin no espazo web do colexio.
Crear un espazo de almacenamento na nube para os documentos pblicos e para a
sa consulta online.
Unificacin dos formatos para os documentos tales como programacins
didcticas e para os proxectos.
Publicar na web toda a informacin de consulta til e promover a sa utilizacin
na comunidade educativa.
Continuar elaborando calendarios de entrega de documentos para que o personal
implicado poida realizalos a tempo.
Continuar coas reunins informativas ao profesorado.
Continuar coa transmisin de informacin individualizada a travs do correo
electrnico e impulsar a utilizacin dos casilleiros individuais.
Continuar fomentando a colaboracin entre todos os equipos de dinamizacin de
proxectos co fin de optimizar os resultados.
Completar todos os datos nos distintos apartados do Xade.
Elaborar un protocolo de benvida ao profesorado novo, que reflicta o modo de
traballo neste centro, coa finalidade de se adaptaren o mais rpidamente posible
ao colexio.
ESPAZOS E INSTALACINS
Continuar, na medida do posible, co acondicionamento da carpintera exterior.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-9-
Estudiar a rendabilidade do cambio de caldeira para mellorar a calefaccin do
centro.
Cambio da porta ao espazo interior e incorporacin do radiador do pasillo ao
interior do seminario de ciencias.
Resolver o problema de filtraciones de auga no patio cuberto.
Acometer na medida do noso presuposto o acondicionamento dos aseos exteriores
e as duchas para poder fomentar a hixiene do alumnado despois de realizar
actividades de educacin fsica.
Mellorar a realizacin da limpeza do patio e da recollida selectiva de lixo nos
espazos do centro mediante a implicacin e o compromiso de todo o persoal do
centro.
Fomentar o mantemento continuo das instalacins do centro para evitar o seu
deterioro.
MBITO PEDAGXICO
Continuar organizando os apoios en aula en Educacin Primaria seguindo criterios
pedagxicos e de horarios equitativos para o profesorado.
Continuar fomentando a coordinacin metodolxica dentro de cada etapa e en
particular dentro de cada ciclo e nivel.
Continuar tomando medidas para favorecer a adaptacin dos cambios de etapa
(Infantil/ Primaria e 3 ciclo/ESO).
Fomentar e impulsar a realizacin de actividades que repercutan dunha maneira
clara na mellora das competencias bsicas do alumnado, como as reflectidas nos
proxectos de contratos-programa do presente curso.
Continuar unificando criterios de actuacin marcando lias de traballo comn.
Utilizar os medios ao noso alcance para favorecer a aprendizaxe das linguas
estranxeiras: seccins bilinges, auxiliares de conversa, viaxes ao estranxeiro,
utilizacin das novas tecnoloxas, intercambios entre alumnado,etc
Impulsar a realizacin de bibliotecas de aula mediante a colaboracin dos
membros do Equipo de biblioteca, os titores/as e os delegados/as de clase.
Fomentar a formacin de usuarios dentro da biblioteca escolar, tanto para o
alumnado como para o profesorado.
Establecer funcins especficas para os delegados/as, en particular en relacin ao
mantemento e coidado das aulas.
Fomentar a utilizacin das novas tecnoloxas e aproveitamento dos recursos
informticos de que dispoemos, mediante o apoio s necesidades materiais que
vaian xurdindo e impulsando todo tipo de actividades formativas para o
profesorado.
CONVIVENCIA
Actualizar e implantar o Plan de convivencia, apoiando e impulsando as medidas
que se tomen, en particular as medidas para prevencin da marxinacin entre
alumnado e do acoso escolar.
Continuar impulsando a realizacin de actividades que fomenten a igualdade entre
sexos e a tolerancia e convivencia harmnica ante razas e culturas diferentes.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-10-
Colaboracin cos servizos sociais do Concello nos casos de alumnado conflitivo.
Outorgarlle a xunta de delegados mais notoriedade, establecendo un programa de
reunins coa directiva onde se informe da marcha da convivencia nas aulas e para
que eles sexan partcipes das decisins tomadas.
RELACIN COA COMUNIDADE EDUCATIVA
Realizar as reunins de pais/nais de principio de curso de forma coordinada e con
criterios unificados.
Continuar facilitando a todos os pais/nais a relacin co profesorado e cos
membros do Equipo Directivo, as como a informacin necesaria sobre aspectos e
actuacins que vaian xurdindo durante o curso.
Dar prioridade ao impulso da pxina web do centro como veculo informativo e de
relacin coa comunidade.
Continuar coa colaboracin desenvolvida coa biblioteca municipal.
Continuar coas reunins de coordinacin co CRA de Meis e o CEIP de Armenteira.
Establecer, na medida do posible, contactos cos centros educativos prximos para
intercambiar experiencias entre alumnado e/o profesorado.
Insistir no cumprimento dos protocolos de actuacin, por parte de toda a
comunidade educativa, respectando as funcins de cada cargo directivo,
coordinador/a de proxectos, profesor encargado de comedor ou titor/a.
Mellorar as instalacins que utiliza a ANPA para as sas reunins.
Tratar de coordinarse coa ANPA para facer actividades como:
o Subida ao Castrove
o Cross escolar
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
Mellorar o sistema de almacenamento de cuberteria e louza do comedor.
Consolidar as actuacins encamiadas a considerar os servizos complementarios,
tanto de comedor como de transporte, como parte do proceso educativo do
alumnado.
Instaurar a celebracin de xornadas gastronmicas en datas sinaladas para
dinamizar o servizo de comedor e potenciar transversalmente o coecemento
xeogrfico e cultural.
Impulsar medidas que melloren a utilizacin do comedor: aspectos estticos e de
hixiene, reciclaxe de residuos, almacenamento dos utensilios, etc.
Modernizar tecnolxicamente a organizacin do servizo de comedor para
facilitaren o control do alumnado no comedor e transporte.

SEGURIDADE E SADE:
Cumplir coas achegas do Plan de Autoproteccin e realizar os simulacros de
evacuacin pertinentes.

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-11-
ATENCIN DIVERSIDADE
ED. PRIMARIA:
o Asistencia do alumnado con n.e.e na aula de PT e de AL.
o Apoios en aula por profesorado preferentemento do mesmo nivel ou ciclo
en materias instrumentais.
o Reforzos en aula polo propio profesorado.
ED. SECUNDARIA:
o Alumnado con n.e.e. que asiste a aula de PT.
o Alumnado con exencin de francs que recibe reforzo nas materias
instrumentais.
o Agrupamento flexible en Lingua Castel e Matemticas en 1 de ESO.
o Desdobres en ingls e educacin plstica en 1 de ESO.
o Agrupamento flexible en Matemticas en 2 de ESO.
o Agrupamento en lingua galega, lingua castel e ingls en 2 de ESO.
o Realizacin de ACIs a alumnado con n.e.e.
o Dous niveis do Programa de Diversificacin Curricular.

PROXECTOS E ACTIVIDADES
Desenvolveranse ao longo do curso escolar os seguintes proxectos e actividades:
Plan de convivencia: O equipo de profesores encargado deste plan centrarase en
actualizar o plan para facer a organizacin posterior das actuacins concretas para
o presente curso escolar.
Proxecto TICs: Este proxecto responde necesidade de contar cun equipo de
profesores que coordinen e dirixan as accins relacionadas cos materiais de novas
tecnoloxas, impulsando o seu uso no centro e axudando formacin do
profesorado e ao mantemento dos equipos. Este proxecto ser prioritario durante
este curso pola necesidade patente de incrementar tanto o equipamento como o
uso regular das novas tecnoloxas en tdolos niveis.
Proxecto de biblioteca: Hai creado un equipo de biblioteca que se encarga de
xestionar e dinamizar a biblioteca. Para o presente curso renovouse a participacn
no Plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE). Este equipo traballar en
colaboracin co equipo de actividades complementarias e extraescolares, co de
Normalizacin Lingstica e co de TICs na realizacin de actividades (exposicins
temticas de libros e carteis, encontros con autores e ilustradores, sesins de
contacontos, concursos literarios, etc) e no mantemento do blog da biblioteca.
moi importante a colaboracin de todo o profesorado coa biblioteca para realizar
as actuacins reflectidas no Proxecto Lector e encamiadas a fomentar e mellora a
lectura no noso alumnado.
Proxecto lingstico: Farase unha avaliacin a final de curso por se cmpre
realizar algunha modificacin.
Proxecto lector: Continuarase desenvolvendo e farase unha avaliacin a final de
curso por se cmpre realizar algunha modificacin.
Plan de fomento do uso do galego: Dende o Departamento de normalizacin
lingstica realzanse todos os anos actividades variadas co alumnado
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-12-
encamiadas ao fomento do uso do galego, sobre todo en datas determinadas
como o Magosto, Nadal ou Da das letras galegas. O plan concreto de actuacin
constite o documento 6 da Programacin Xeral Anual.
Actividades culturais: Dende os distintos departamentos e ciclos, coordinadas
dende o equipo de actividades complementarias e extraescolares, organzanse
actividades como asistencia a representacins teatrais, exposicins e concertos,
visitas a lugares de interese, visitas a museos, excursins de interese
medioambiental, etc.
Actividades deportivas: O profesorado de Educacin Fsica organiza campionatos
deportivos nos recreos e a participacin noutras activiadades deportivas como o
maratn de Portonovo ou a subida en bicicleta ao monte Castrove. A relacin
concreta deste tipo de actividades formar parte do documento 5 da Programacin
Xeral Anual.
Actividades conmemorativas: Ao longo do curso celbranse distintas
conmemoracins con actividades que implican a todo o centro, como o Magosto, o
Entroido, o Da da paz, festival de Nadal ou festival de fin de curso.
Seccins bilinges: Este curso continan as catro seccins bilinges existentes en
3 e 4 de Educacin Primaria, na rea de Educacin Plstica.
Actividades de convivencia e desenvolvemento de hbitos saudables: Dende o
Departamento de orientacin vense desenvolvendo actividades neste sentido
como Obradoiro de bebidas saudables, charlas sobre prevencin do consumo de
drogas, obradoiros sobre a igualdade para prever a violencia de xnero e a
discriminacin racial ou cultural, charlas sobre a utilizacin de Internet e novas
tecnoloxas, charlas sobre o acoso escolar, etc. Estas actuacins estn especificadas
e concretadas no Plan de Accin Titorial.
Contratos-programa: Solicitude de participacin nos programas de Mellora da
lectura, escritura e clculo en Primaria e Secundaria e Programa de apoio na
modalidade de reforzo e convivencia en Secundaria.
Plan Proxecta: Solicitude de participacin nos programas Qurote+ para 3 de
ESO e no Programa ROS para alumnado de ESO e de 2 e 3 ciclo de Primaria.
4 RECURSOS
4.1 RECURSOS HUMANOS
Durante o curso 2013-14 no CPI de Mosteiro-Meis imprtense tdolos niveis de
Educacin Primaria e de Educacin Secundaria.
A plantilla de profesorado de Educacin Primaria reduciuse con respecto ao ano
pasado en 2 profesores. En canto ao profesorado de Secundaria contamos cun profesor
menos que no cupo do curso anterior. Hai un claustro de profesorado de 40 membros,
18 de Ed. Primaria e 22 de Ed. Secundaria.
Estn funcionando catro Seccins Bilinges en 3 e 4 de Primaria. Para este
curso contamos por 4 ano consecutivo cun auxiliar de conversa canadiense contratada
pola Consellera de Educacin.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-13-
O comedor escolar de xestin directa, contando cunha cocieira e tres
axudantes como persoal de cocia e con nove colaboradoras do comedor.
Completa o persoal do centro unha auxiliar administrativa para a xestin
administrativa e unha coidadora para a atencin de determinados alumnos con n.e.e.
A atencin de Conserxera est levada pola empresa Claro Sol e a limpeza do
centro contina realizada este curso pola Empresa San Froiln.
O seguinte cadro reflicte o persoal que traballa no centro.
PROFESORADO
Profesorado ESO 22
TOTAL PROFESORADO 40
Profesorado EP 18
COMEDOR
Cocieiras 1
TOTAL PERSOAL
COMEDOR
13 Axudantes cocia 3
Colaboradoras 9
OUTROS
COIDADORA 1
ADMINISTRATIVA 1
AUXILIAR DE CONVERSA 1
CONSERXE 1 EMPRESA CLARO SOL

PERSOAL NON DOCENTE
Conserxe Miriam Varela Rodrguez
Administrativa Eva Sotelo Corbacho
Coidadora M Guadalupe Casal Prez
Cocieira Luca Domnguez Baos
Axudantes cocia Salom Garca Maneiro
Begoa Paz Varela
M Octavia Rial Fernndez
4.2 RGANOS DE GOBERNO
Director Luis Camilo Fernndez lvarez
Xefe estudos ESO Miguel Daporta Mndez
Xefe estudos EP Manuel Muoz Hermida
Secretaria Rosa Monn Enrquez

O equipo directivo reunirase os martes ,polo que na elaboracin do horario
procurouse a coincidencia das horas de liberacin por cargo. Trataranse todos os temas
relacionados co Centro e a Comunidade Educativa e tomaranse decisins como rgano
colexiado.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-14-
Como principal cometido est velar para que se leve adiante con xito o que recolle
este plan xeral anual, tratando de melloralo se cabe, impulsar as relacins co resto da
comunidade mediante a informacin e a organizacin de recursos, as como garantir os
dereitos de todos os membros da comunidade. Respecto a cada membro, velar porque
realice aquelas funcins que lle son propias e que estn recollidas na regulamentacin
vixente.
En caso de ausencia substite ao director Don Miguel Daporta Mndez.
4.3 RGANOS COLEXIADOS
1) CLAUSTRO DE PROFESORES. Reunirase en sesin Ordinaria os martes pola tarde
cando sexa necesario e ser convocado, a travs do correo electrnico, cunha semana
de antelacin pola Direccin do Centro. Os claustros extraordinarios podern
celebrarse calquera outro da a calquera outra hora. Trataranse todos os temas
relacionados con:
a. A organizacin pedagxica.
b. Os protocolos de actuacin fronte s diferentes circunstancias que poidan
xurdir.
c. Todo tipo de actividades.
Nas actas, recolleranse a asistencia, os acordos tomados que tern caracter
vinculante e as intervencins que se soliciten expresamente.
O CLAUSTRO
1 Acha Paz, Ana Mara Matemticas ESO 21 Martnez Astor, Mara Alicia Tecnoloxa ESO
2 Barros Borrajo, Jos Antonio Fsica/qumica ESO 22 Martnez Mateos, Pilar Ingls ESO
3 Basante Alonso, Marta Francs ESO 23 Monne Enrquez, Rosa L. Galega ESO
4 Casalderrey Fraga, Natalia L. castel ESO 24 Morgade Pichel, Adolfo Ed. Primaria
5 Castieiras Sueiro, Rita Matemticas ESO 25 Muiz Vidal, Rosa Aud e Ling EP
6 Couto Sarrapio, Isabel Sociais ESO 26 Muoz Heras, Mara Luz Ed. Primaria
7 Daporta Mndez, Miguel Ed. Fsica ESO 27 Muoz Hermida, Manuel Ed. Primaria
8 Dopazo Fontn, Jos Carlos Ed. Fsica EP 28 Nartallo Abalo, Jos Luis Ed. Primaria
9 Fernndez lvarez, Luis Camilo Tecnoloxa ESO 29 Ojea Bouzo, Camilo Bio/xeol ESO
10 Fernndez Caeiro, Manuel . Ingls ESO 30 Pazos Garca, Fernando L. Galega ESO
11 Fernndez Surez, Mara Isabel Relixin ESO 31 Quintans Ruido, Celia Mara Msica ESO
12 Garca Garrido, Manuel Ed. Primaria 32 Rey Acua, Silvia Ed. Primaria
13 Gmez Gonzlez, Beln Plstica ESO 33 Rey Prez, Mar Ed. Primaria
14 Gonzlez Besada, Sandra Bioloxa/xeol ESO 34 Snchez-Agustino Rodrguez, M Pilar Ed. Primaria
15 Gonzlez Mato, Mara do Pilar Ed. Primaria 35 Sierra Romn, Luisa PT primaria
16 Gonzlez Neira, Ana Msica EP 36 Tato Gulas, Julio Ed. Primaria
17 Graa Bouzada, Manuel Relixin EP 37 Trillo Fontn, Paula Orientadora
18 Iglesias Villaverde, Mara Teresa Sociais ESO 38 Valio Gonzlez, Mara Jess Ed. Primaria
19 Louzn Escudero, Raquel PT 39 Vzquez Villarreal, Ana Mara L castel ESO
20 Martnez Arranz, Julia Ed. Primaria 40 Vidal Tobio, Jose Pascual Ingls EP

Cadro de reunins ordinarias do Claustro
9 Setembro
15 Outubro
28 Xaneiro
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-15-
6 Maio
27 Xuo


3) CONSELLO ESCOLAR. As reunins do Consello Escolar realizaranse un mnimo
de 5 veces no presente curso para atender:
d. 1 Trimestre:
i. Inicio de curso e Das non Lectivos.
ii. PXA
e. 2 Trimestre:
i. Contas exercicio anterior. Revisins de plans e proxectos. Resultados
avaliacin.
f. 3 Trimestre:
i. Resultados avaliacin. Aprobacins proxectos.
ii. Memoria Fin de Curso.
E tantas veces como sexa necesario, segundo xurdan necesidades. As
convocatorias sern enviadas por correo electrnico a aqueles compoentes do
rgano Colexiado que dispoan do mesmo. Este ano non est previsto realizar
eleccins ao Consello Escolar.
Representantes Apelidos, nome
Profesorado
Basante Alonso, Marta
Fernndez Caeiro, Manuel ngel
Graa Bouzada, Manuel
Ojea Bouzo, Camilo
Rey Prez, Mar
Pazos, Fernando
Pais/nais
Maquieira Faria, M Jos
Rivas Doval, M Esther
Rodrguez Rivas, Mara Pilar
Alumn@s
Cayo Gonzlez, Ral
Ferro Padn, Juan Carlos
Gonzlez Redondo Rodrguez, Carlos
Concello Outeda Arribas, Mnica
Membros natos
Fernndez lvarez, Luis Camilo
Monne Enrquez, Rosa
Daporta Mndez, Miguel
Muoz Hermida, Manuel
Persoal non docente

Cadro de reunins ordinarias do Consello Escolar
9 Setembro
15 Outubro
28 Xaneiro
6 Maio
27 Xuo


Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-16-
4.4 ORGANIZACIN DO PROFESORADO DO CENTRO


DEPARTAMENTOS DE EDUCACIN SECUNDARIA
Departamento Xefe/a departamento Profesorado adscrito
Fsica e qumica Antonio Barros Borrajo -
Francs Marta Basante Alonso -
Ingls Manuel A. Fernndez Caeiro Pilar Martnez Mateos
L. Castel e
Literatura
Ana Vzquez Villarreal Natalia Casalderrey Fraga
L. Galega e
Literatura
Fernando Pazos Garca Rosa Monn Enrquez
Matemticas Rita Castieiras Sueiro Ana Acha Paz
Msica Celia M Quintns Ruido -
Relixin Mara Isabel Fernndez Surez Manuel Graa Bouzada
Xeografa e historia Isabel Couto Sarrapio Teresa Iglesias Villaverde
Tecnoloxa Mara Alicia Martnez Astor Luis Camilo Fernndez lvarez
Educacin fsica e
deportiva
Miguel Daporta Mndez Jose Carlos Dopazo Fontn
Artes Plsticas Beln Gmez Gonzlez -
Ciencias Naturais Camilo Ojea Blanco Sandra Gonzlez Besada
Orientacin Paula Trillo Fontn
Julia Martnez Arranz
Luisa Sierra Romn
Mara Alicia Martnez Astor
Ana Vzquez Villarreal
Raquel Louzn Escudero
Silvia Rey Acua
Julio Tato GulasPlan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-17-
EQUIPOS DE CICLO DE ED. PRIMARIA
Ciclo Coordinador/a Profesorado adscrito
1 ciclo Silvia Rey Acua
Pilar Snchez-Agustino Rguez
Jos Luis Nartallo Abalo
CarlosDopazo Fontn
Rosa Muiz Vidal
Manuel Graa Bouzada
2 ciclo Julia Martnez Arranz
M Luz Muoz Heras
Luisa Sierra Romn
Pilar Gonzlez Mato
Manuel Muoz Hermida
Ana Gonzlez Neira
3 ciclo Julio Tato Gulas
Mar Rey Prez
M Jess Valio Gonzlez
J Manuel Garca Garrido
Adolfo Morgade Pichel
Jos Pascual Vidal Tobo

TITORAS PRIMARIA TITORAS SECUNDARIA
Curso Titores alumn@s Curso Titores alumn@s
1A Jos Luis Nartallo Abalo 23 1A Marta Basante Alonso 24
2A
M Pilar Snchez-Agustino
Rodrguez
13 1B Carlos Dopazo Fontn 23
2B Silvia Rey Acua 13 2A Sandra Gonzlez Besada 24
3A Pilar Gonzlez Mato 14 2B Natalia Casalderrey Fraga 22
3B M Luz Muoz Heras 13 3A Ana Acha Paz 23
4A Manuel Muoz Hermida 20 3B
M Isabel Fernndez
Surez
17
4B Julia Martnez Arranz 21 1PDC
Jose Antonio Barros
Borrajo
9
5A Manuel Garca Garrido 14 4A Miguel Daporta Mndez 23
5B Julio Tato Gulas 14 2PDC Camilo Ojea Bouzo 6
6A Mar Rey Prez 14 TOTAL 156
6B M Jess Valio Gonzlez 17
TOTAL 176


Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-18-
EQUIPOS E PROXECTOS
Proxectos Coordinador/a Profesorado implicado
Dinamizacin da
normalizacin
lingstica
CarlosDopazo Fontn
Manuel Muoz Hermida
M Jess Valio Gonzlez
Fernando Pazos Garca
Actividades
complementarias
Beln Gmez Gonzlez
Manuel Muoz Hermida
Miguel Daporta Mndez
PLAMBE Biblioteca Adolfo Morgade Pichel
Pilar Gonzlez Mato
ManuelGarca Garrido
Jos Luis Nartallo Abalo
Mar Rey Prez
M Jess Valio Gonzlez
Jos Pascual Vidal Tobo
Natalia Casalderrey Fraga
Dinamizacin da
convivencia escolar
Paula Trillo Fontn
Julia Martnez Arranz
M Luz Muoz Heras
Luisa Sierra Romn
Rosa Muiz Vidal
Raquel Louzn Escudero Pilar
Martnez Mateos
Dinamizacin das TIC Jos Antonio Barros
Ana Gonzlez Neira
Manuel Graa Bouzada
Manuel Muoz Hermida
Silvia Rey Acua
Pilar Snchez-Agustino Rguez
Rosa Monn Enrquez
Alicia Martnez Astor
Seccins Bilinges Jos Pascual Vidal Tobo
Contratosprograma
Miguel Daporta Mndez
Manuel Muoz Hermida

Plan Proxecta:
Programa Ros
Sandra Gonzlez Besada

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-19-

Director: Luis camilo Fernndez lvarez
Xefe de estudos primaria:
Manuel Muoz Hermida
Coordinadora 1er ciclo
Silvia Rey Acua
Pilar Snchez-Agustino
Rguez
Jos Luis Nartallo Abalo
CarlosDopazo Fontn
Rosa Muiz Vidal
Manuel Graa Bouzada
Coordinadora 2 ciclo
Julia Martnez Arranz
M Luz Muoz Heras
Luisa Sierra Romn
Pilar Gonzlez Mato
Manuel Muoz Hermida
Ana Gonzlez Neira
Coordinador 3er ciclo
Julio Tato Gulas
Mar Rey Prez
M Jess Valio Gonzlez
J Manuel Garca Garrido
Adolfo Morgade Pichel
Jos Pascual Vidal Tobo
Xefe de estudos secundaria:
Miguel Daporta Mndez
Dpto fsica e qumica
Antonio Barros Borrajo
Dpto francs
Marta Basante Alonso
Dpto ingls
Xefe dep.: Manuel A. Fernndez Caeiro
Pilar MartnezMateos
Dpto lingua castel
Xefa dep.: Ana Vzquez Villarreal
Natalia Casalderrey Fraga
Dpto lingua galega
Xefe dep.: Fernando Pazos Garca
Rosa Monn Enrquez
Dpto matemticas
Xefa dep.: Rita Castieiras Sueiro
Ana Acha Paz
Dpto msica
Celia M Quintns Ruido
Dpto relixin
Xefa dep.: M Isabel Fernndez Surez
Manuel Graa Bouzada
Dpto sociais
Xefa dep.: Isabel Couto Sarrapio
Teresa Iglesias Villaverde
Dpto tecnoloxa
Xefa dep.: Mara Alicia Martnez Astor
Luis Camilo Fdez lvarez
Dpto educacin fsica
Xefe dep.: Miguel Daporta Mndez
Jos Carlos Dopazo Fontn
Dpto plstica
Beln Gmez Gonzlez
Dpto cc naturais
Xefedep.: Camilo Ojea Blanco
Sandra Gonzlez Besada
Dpto orientacin
Xefa dep:Paula Trillo Fontn
Luisa Sierra Romn
Rosa Muiz Vidal
Mara Alicia Martnez Astor
Ana Vzquez Villarreal
Raquel Louzn Escudero
Secretaria: Rosa Monn Enrquez
Administrativa
Eva Sotelo Corbacho
Auxiliar Tcnica Educativa
M Guadalupe Casal Prez
Conserxe
empresa Claro Sol
Miriam Varela Rodrguez
servizo comedor
Encargado
Manuel Graa Bouzada
Persoal de cocia
Luca Domnguez Baos
(cocieira)
Salom Garca Maneiro
Begoa Paz Varela
M Octavia Rial Fernndez
Colaboradoras do comedor:
Ana Mara Barreiro Moimenta
M Teresa Lao Varela
ngeles Lpez Castro
Eva Mara Outn Moraa
Ana Rosa Pazos Buceta
Marina Pieiro Louzn
M Esther Rivas Doval
Consuelo Martnez Martnez
Carmen Blanco Rivas
Compaa de limpeza
Mercedes Girldez Seorns
Mara Victoria Martnez Oubia
Carlos Monteagudo Girldez
ORGANIGRAMA
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-20-
4.5 RECURSOS PARA ATENCIN A DIVERSIDADE
En canto a medidas de atencin diversidade realzanse apoios e reforzos na
Educacin Primaria e na ESO, mantense o Programa de Diversificacin Curricular, nos
seus dous niveis, continanse cos agrupamentos flexibles en 1 e 2 de ESO e realzanse
desdobramentos segundo o cadro adxunto.
Procurarase a mxima integracin destes alumnos no seu grupo sen que a atencin
individualizada supoa un illamento do alumno. O reforzo educativo tentar ser un
elemento motivador compensatorio da capacidade e ritmo de desenvolvemento deste
alumnado. As adaptacins curriculares, as como os agrupamentos puntuais deste
alumnado na aula especfica, non deben ser nunca definitivas nin permanentes na etapa,
debendo manterse o tempo necesario pero establecendo un perodo de remate das
mesmas. Con posterioridade poderase seguir co reforzo educativo.
Criterios para a organizacin da atencin diversidade.
1) Alumnado con NEE e informe do Departamento de Orientacin.
2) Alumnado con dificultades para aprendizaxe ou repetidor, con informe do
orientador ou a peticin do titor previo exame por parte dun membro do
equipo de orientacin.
3) Alumnado con problemas de conduta.
4) Alumnado procedente do estranxeiro.
5) Disponibilidade horaria do profesorado.
Equipo de Orientacin.
As funcins do equipo sern contribur ao desenvolvemento do plan de accin
titorial, facer un seguimento do alumnado con NEE, facer estudios pedagxicos dese
alumnado, prestar asesoramento na elaboracin das medidas ACI e RE, colaborar nos
plans de apoio, aplicar probas tipo, elaborar informes, entrevistarse coas familias,
participar nas xuntas de avaliacin, .....
O departamento de Orientacin traballar coordinadamente cos titores/as e
profesores/as especialistas para determinar as actuacins de atencin. As actividades a
realizar polo Departamento de Orientacin e Plan de accin titorial figuran na sa
programacin.
O centro conta con das aulas de Pedagoxa Teraputica unha para EI e EP e outra
para ESO, ademais conta cunha aula de AL. Cntase cunha persoa coidadora contratada
pola administracin, que presta axuda a alumnado integrado que necesite especial
atencin polas sas caractersticas.
Concrecin anual do Plan de Atencin a Diversidade .
Medidas extraordinarias Son as actuacins que se toman nun centro para
responder a unhas necesidades educativas especficas moi concretas que presenta o
alumnado e requiren da organizacin duns recursos persoais e materiais concretos.
Adptanse cando se esgotaron as medidas ordinarias. Este curso, estamos levando a cabo
as seguintes:
1) Permanencia excepcional dun curso mis na etapa.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-21-
2) Reforzos educativos dentro e fra da aula polos mestres/as especialistas de
PT e AL.
3) Adaptacins curriculares individualizadas. Modificacins que se realizan,
previa avaliacin psicopedagxica, que afecta aos elementos prescritivos do
currculo oficial por modificar obxectivos xerais da etapa, contidos bsicos das
diferentes reas curriculares e criterios de avaliacin.
4) Inclusin nun programa de diversificacin curricular (PDC).
Daranse prioridade s medidas ordinarias sobre as medidas extraordinarias que s
se utilizarn cando, estando esgotadas as vas anteriores, non existan outras alternativas
ou cando a avaliacin psicopedagxica as o determi ne. A aplicacin de medidas
extraordinarias non excle a aplicacin das medidas ordinarias que se determinen. A
implantacin das medidas de carcter extraordinario deber contar coa aprobacin das
instancias oportunas e axustarse a lexislacin pertinente que regula o procedemento a
seguir respecto sa adopcin.
Organizacin dos apoios e reforzos
O criterio xeral adoptado proporcionar unha resposta educativa adaptada
diversidade de capacidades,intereses e ritmos de aprendizaxe do alumnado c fin de
facilitar o logro dos obxectivos a cada etapa educativa. Naqueles casos de nee, o
diagnstico da orientadora do centro debe preceder intervencin do profesorado de
Pedagoxa Teraputica e Audicin e Linguaxe. Non ser necesaria a emisin de informe no
caso de dificultades de fala, que sern atendidas polo mestre de AL, sempre que a sa
dispoibilidade horaria o permita.
Os apoios dirixiranse fundamentalmente adquisicin das aprendizaxes
instrumentais de Lingua e Matemticas. Naqueles casos que o desfase curricular sexa
significativo e, polo tanto, exista unha adaptacin curricular traballarase en conformidade
mesma. Terase en conta, sempre que sexa posible, os momentos do horario na aula
ordinaria na que se imparte a materia obxecto de dificultade.
As familias do alumnado susceptible de reforzo sern informadas das medidas que
se van adoptar e dos obxectivos que se pretenden acadar.
O apoio ser en aula ordinaria sempre que sexa posible. S se producirn
intervencins directas especializadas cando:
1) A resposta educativa que precise o alumno/a con nee non poida solventarse
con frmulas mis normalizadas (alumnado con desfase curricular
considerable).
2) Alumnado que tea que recibir atencin especfica por parte do especialista de
Audicin e Linguaxe. Sern sesins curtas preferiblemente de media sesin.
3) Alumnado de distintas aulas agrupado nunha mesma sesin.
4) Alumnado con descoecemento das linguas da comunidade.
5) Alumnado de 2 e 3 ciclo de E.P. e da ESO que non domine as tcnicas
instrumentais bsicas.
Estes apoios levaranse a cabo polas especialistas de Pedagoxa Teraputica e o
especialista de Audicin e Linguaxe.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-22-
Destacar a importancia de establecer unha boa coordinacin entre todos os
profesionais implicados na intervencin co alumno/a concreto que presenta algunha
alteracin respecto norma.
CADROS DE ORGANIZACIN DE MEDIDASDE ATENCIN DIVERSIDADE
PRIMARIA (176 alumnos)
Grupos por nivel
Apoyos
Refuerzos
pedagoxa teraputica
Refuerzos
audicin e linguaxe
Horas
semanales
N
alumn@s
N sesins
por alumn@
N alumn@s N sesins
1 1 grupo 8 2 3 4 3
2 2 grupos 6 5 2
3 2 grupos 6 5 3 5 2
4 2 grupos 6 4 3 6 2
5 2 grupos 6 3 3 2 3
6 2 grupos 6 5 3 4 4

SECUNDARIA (156 alumnos)
Primeiro ciclo
Grupos por nivel
Refuerzos
pedagoxa teraputica
Desdobres Agrupamentos
N
alumn@s
N sesins Materias
N
sesins
Materias
N
sesins
1 1 grupo 5 2
Ed. Plstica con
ingls
2 por
grupo
Lingua castel e
matemticas
4 por
materia
2 2 grupos 6 2
Ingls con lingua
castel e galega
3 por
grupo
Matemticas
4 por
grupo
Segundo ciclo
Grupos por nivel Medidas de atencin a diversidade
3 2 grupos 1 grupo de 1 PDC
4 2 grupos 1 grupo de 2 PDC


Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-23-
4.6 PERSOAL NON DOCENTE
Coordinadora: Rosa Monn Enrquez (Secretaria do Centro)
Administrativa: Eva Sotelo Corbacho
Horario: De 8:45 a 15:15 h. ; tardes do luns e martes de 16:00 a 18:30 h.
Auxiliar Tcnica Educativa (Coidadora): M Guadalupe Casal Prez
Horario: De 9:00 a 14:15 h.
Conserxe (contratada pola empresa Claro Sol): Miriam Varela Rodrguez
Horario: Mas de 8:55 a 14:40 h.; tardes de 16:25 a 18:15 h.
Persoal de cocia:
Luca Domnguez Baos (cocieira)
Salom Garca Maneiro
Begoa Paz Varela
M Octavia Rial Fernndez
Horario: De 9:30 a 17:00 h
Colaboradoras do comedor:
Ana Mara Barreiro Moimenta
M Teresa Lao Varela
ngeles Lpez Castro
Eva Mara Outn Moraa
Ana Rosa Pazos Buceta
Marina Pieiro Louzn
M Esther Rivas Doval
Consuelo Martnez Martnez
Carmen Blanco Rivas
Horario: De 14:15 a 16:00 h (Ata as 16:30 os luns)
Compaa de limpeza: A limpeza do centro est adxudicada por parte da
Consellera compaa Grupo San Froiln. O persoal de limpeza contratado o seguinte:
Mercedes Girldez Seorns
Mara Victoria Martnez Oubia
Carlos Monteagudo Girldez
Horario: De 16:00 a 20:45 h (de 16:00 a 21:00h Mercedes Girldez)

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-24-
RECURSOS MATERIAIS
CROQUIS DOS ESPAZOS DO CENTRO
Plano xeral

Plano zona administracin. Edificio nuevo.

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-25-
Plano planta baixa. Edificio antiguo.

Plano 1 andar. Edificio antiguo.


Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-26-
USO DOS ESPAZOS E NOVOS RECURSOS
Cabe destacar que todas as aulas onde se imparte clase estn dotadas de pizarra dixital.
Todos os departamentos teen o seu equipo porttil e temos wifi en todo o centro. O
profesorado e alumnado est moi motivado na utilizacin destes recursos.
Para garantir os hbitos de hixiene arranxronse as duchas das instalacins deportivas de
modo que temos auga quente sanitaria nos vestiarios.
A casa do conserxe un recurso infrautilizado na actualidade. De cara ao presente curso
adecentarase para ceder o espazo para reunins da ANPA e actividades do Concello ou
para a escola de msica. Estas actividades fomentarn e dinamizarn unha boa relacin co
noso contorno.
A biblioteca grazas o esforzo do profesorado implicado e aos proxectos emprendidos
coma o PLAMBE un espazo agradable moi utilizado como recurso e complemento das
clases tanto en primaria coma en secundaria. Ademais garantimos a sa apertura polas
tardes coas quendas do profesorado.
Cadro de espazos
Tipo Nmero
Aulas Primaria 14
Aulas Secundaria 10
Aulas especficas 3
Aulas informtica 2
Laboratorios 2
Salas para departamentos 5
Salas coordinacin ciclos Primaria 3
Sala de reunins 1
Sala do profesorado 1
Biblioteca 1
Salas para administracin e xestin 2
Ximnasio 1
Patios cubertos 2
Comedor 1
Cocia 1
Aseos 15
Vestiarios 2
Almacns e outros 3
Espazos casa do conserxe 5
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-27-
DOCUMENTO2. HORARI O XERAL
5 CALENDARIO ESCOLAR
O calendario escolar do curso 2013-14 est establecido na orde do 24 de maio de
2013. O periodo de actividades lectivas para Educacin Primaria abrangue dende o 11 de
setembro de 2013 ata o 20 de xuo de 2014. O periodo de actividades lectivas para
Educacin Secundaria Obrigatoria abrangue dende o 16 de setembro de 2013 ata o 20 de
xuo de 2014.
Por mor da realizacin de actividades complementarias, solictase ao Xefe
Territorial unha modificacin da xornada escolar os das 20 de decembro (Nadal), 28
de febreiro (Entroido) e 20 de xuo (Fin de curso). As modificacins solicitades
concrtanse en que non funcione o comedor escolar nesas datas e como consecuencia, por
necesidades do transporte, que se remate s 13:30h.
Os das non lectivos propostos polo Claustro, aprobados polo Consello Escolar e
solicitados ao Xefe Territorial son o 14 de febreiro e o 2 de maio. Estes das estn
consensuados co CRA de Meis e o CEIP de Armenteira.

Lexislacin:
- REAL DECRETO 2001/1983, de 28 de julio, ... que se determinan as festas da Comunidade
Autnoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2013. (DOG, 10-8-2012)
-DECRETO 127/2013, do 1 de agosto, polo que se determinan as ...Comunidade Autnoma de
Galicia do calendario laboral para o ano 2014. (DOG 08/08/2013)
- RESOLUCIN de 12 de noviembre de 2012,.sobre festas laborais locais, ano 2013. (DOG,
23/11/12)
-ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos
centros docentes sostidos con fondos pblicos na Comunidade Autnoma de Galicia. (DOG
06/06/2013).
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-28-
5.1 CALENDARIO DE AVALIACINS
A proposta da CCP do 24 de setembro de 2013 para facer as xuntanzas de avaliacin foi a seguinte:
CURSO
AVALIACIN
INICIAL PRIMEIRA SEGUNDA ORDINARIA EXTRAORDINARIA
1 ciclo 1/10/2913 10/12/2013 1/4/2014 10/6/2014
2 ciclo 3/10/2013
10 e
11/12/2013
1 e 2/4/2014
10 e
11/6/2014

3 ciclo 2/10/2013 11/12/2013 2/4/2014 11/6/2014
ESO 8/10/2013 18/12/2013 9/4/2014 23/6/2014
5.2 AVALICIN DE DIAGNSTICO
Calendario:
A data avaliacin diagnstica para o curso 2013/14 ser determinada pola
Consellera de Educacin presublimente no mes de maio .
Comisin
A comisin de seguimento formada na CCP para a avaliacin diagnstica,
compena os seguintes membros:
Director Luis Camilo Fernndez lvarez
Xefe estudos ESO Miguel Daporta Mndez
Xefe estudos EP Manuel Muoz Hermida
Titora 4 EP Julia Martnez Arranz
Titora 2 ESO Natalia Casalderrey Fraga

Anlise dos resultados
Unha vez realizada a proba de avaliacin de diagnstico en cumprimento do
establecido na Lei orgnica 2/2006 do 3 de maio, de educacin, analizaremos os
resultados obtidos tanto en 4 curso de Educacin Primaria como en 2 curso de
Educacin Secundaria Obrigatoria
Da anlise global dos datos que recolle este informe chegamos s seguintes
conclusins:
1) En xeral os resultados son mellores para a etapa de secundaria,
2) Os resultados en primaria son en xeral baixos.
3) En secundaria os datos estn na media galega.
Medidas a tomar:
1) Analizar nos ciclos de primaria e nos departamentos de secundaria os datos.
2) Propoer nas reunins de ciclos e departamentos estratexias para mellorar o
nivel competencial do noso alumnado.
3) Pedir un maior esforzo ao alumando e ao profesorado para chegar a aumentar
o noso nivel de competencia.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-29-
6 HORARIO LECTIVO
Durante os periodos lectivos o Centro permanecer aberto todos os das de 9:00 h
a 14:35h e de 16:30 h a 18:10 h.
EDUCACIN PRIMARIA EDUCACIN SECUNDARIA
Sesin Tramo horario Sesin Tramo horario
1 9:15 - 10:04 1 9:15 - 10:04
2 10:04 - 10:53 2 10:04 - 10:53
3 10:53 - 11:23
3 10:53 - 11:42
4 11:23 - 12:12 RECREO 11:42 - 12:07
4 12:07 - 12:57 RECREO 12:12 - 12:37
4 12:37 - 13:26
5 12:57 - 13:46
5 13:26 - 14:15
6 13:46 - 14:35

Luns
7 16:30 - 17:20
8 17:20 - 18:10

6.1 QUENDAS DE VIXIANCIA DOS RECREOS.
Os perodos de descanso sern de vinte e cinco minutos para o alumnado de
Educacin Secundaria e Primaria.
Establcense as quendas de uso das instalacins para este tempo de lecer. O
alumnado utilizar os patios da zona exterior en horarios diferentes. O alumnado tamn
poder ir biblioteca neste tempo de lecer. As quendas para o control das entradas e
sadas dos alumnos do centro sern atendidas polo persoal que realiza as gardas de
acompaamento. O cadro de gardas de recreo est reflectido no libro de gardas ubicado na
sala do profesorado.
6.2 HORAS COMPLEMENTARIAS FIXAS.
As horas complementarias fixas en EP quedan distribudas segundo figura no
horario persoal de cada mestre.
Todos os martes lectivos de cada mes acudirase de tarde para facer as reunins de
CCP e as de Coordinacin de Ciclo, EDLG, ACE, .. . e a hora de atencin s familias.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-30-
Na ESO figuran dentro do horario persoal de cada compoente do profesorado. As
sesins de Atencin a Alumnos e as horas de Atencin a Pais, unificaronse nunha nica
sesin segundo marca a lexislacin.
6.3 HORAS COMPLEMENTARIAS NON FIXAS.
Educacin Secundaria: un martes lectivo de cada mes o profesorado que forma
parte da Comisin de Coordinacin Pedagxica.
Ademais, de mrcores a venres por quendas, todo o profesorado, acude ao centro
en horario de 16:30h a 18:10h mentres teen lugar as actividades extraescolares
organizadas pola ANPA.
Tamn tern lugar, preferentemente os martes, cando sexa preciso as reunins de
rganos Colexiados, avaliacins e reunins dos grupos de traballo ou dinamizacin.
6.4 CRITERIOS PARA A CONFECCIN DOS HORARIOS DO PROFESORADO
Os criterios que procuran a confeccin dun horario equilibrado para todos/as,
alumnado e profesorado, son os seguintes:
1) Distribur as materias dos profesores ao longo da semana.
2) Non coincidencia de tres materias de menor asignacin horaria.
3) Disposicin dos espazos con respecto as aulas do Ximnasio e a Aula de Msica.
/Aula Tecnoloxa / Informtica para compartir a sa utilizacin.
4) Compensacin de horarios entre profesores/as para que non haxa grandes
diferenzas.
5) Se hai problemas especficos nas clases teranse en conta as recomendacins
dos titores/as con respecto a certas materias.
6) Faise unha sondaxe entre o profesorado para posibles suxestins ou
preferencias, sempre que se poidan cumprir.
7) Que en todas as horas haxa algun de garda, polo menos unha persoa.
8) Condicionantes polos desdobramentos e materias optativas.
7 HORARIO DE VERN
Finalizado o curso escolar, o centro permanecer aberto ao pblico polas mas
durante o mes de xullo, de 9:00 a 14:00h na primeira quincena e de 10:30 a 13:00h na
segunda quincena. O mes de agosto estar pechado.

8 HORARIO COMEDOR
A medioda, funcionar o servizo de atencin e vixianza do comedor de 14:15 ata
as 16:00h de martes a venres e ata as 16:30 os luns (para o alumnado de Secundaria).
Dado o elevado nmero de usuarios do comedor, ste organzase en duas quendas.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-31-
QUENDAS DE COMEDOR
Ed. Primaria Ed. Secundaria
1 quenda: 14:15- 15:00 2 quenda: 15:00- 15:45
O alumnado de Primaria espera a que o
alumando de Secundaria remate o comedor ,
excepto os luns.
O alumnado de Secundaria marcha ao
rematar o comedor excepto os luns que ten
clase pola tarde.

9 APERTURA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
O Centro permanecer aberto todas as tardes de luns a venres, en horario de
16.30 a 18.10. Os luns desenvlvense actividades lectivas na ESO, os martes realzanse
reunins do profesorado e titoras de atencin a pais/nais do alumnado de Primaria e de
mrcores a venres est aberta a biblioteca escolar para atender ao alumnado que acuda a
ela.
Establcense quendas de asistencia do profesorado para os mrcores, xoves e
venres, con cargo ao horario de permanencia no Centro de cmputo mensual, dacordo s
seguintes directrices:
O profesorado poder intercambiar as quendas previo acordo.
O profesor ou profesora de garda permanecer no Centro de 16:30h a
18:10h e manter a Biblioteca aberta para atender ao alumnado que asista.
O profesorado de garda anotar as incidencias, se as houbese, no libro de
gardas da tarde e comunicarallas ao Equipo Directivo.
Durante os tramos lectivos o equipo da biblioteca organiza o horario de reservas
para a sa utilizacin en actividades docentes e para o seu uso libre.

Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-32-

10 APERTURA COMUNIDADE ESCOLAR
Ademais da apertura da biblioteca para o seu uso pola comunidade escolar, tamn
queremos fornecer a colaboracin coas institucins, a ANPA e o resto da comunidade
escolar. Sempre que sexa posible permitiremos o uso das nosas instalacins previa
peticin e estudio. Actualmente cedemos a casa do conserxe para as reunins da directiva
da ANPA. Tamn cedemos os nosos espazos para as actividades extraescolares
programadas pola ANPA e o Concello. O seguinte cadro reflicte os horarios de apertura
para ditas actividades.
Actividades da ANPA, Concello de Meis e Asociacins de Meis
ENTIDADE ACTIVIDADE
DATA DE
SOLICITUDE
LUGAR DE
REALIZACIN
DA HORARIO
ANPA Informtica
Outubro
2013
Aula de
informtica
Xoves
15:30 a
17:00 h
ANPA Taekwondo
Outubro
2013
Ximnasio Martes e xoves
15:45 a
17:15 h
ANPA Baile moderno
Outubro
2013
Ximnasio Mrcores
15:45 a
17:15 h
Concello de Meis Zumba
Outubro
2013
Ximnasio Luns e venres
21:30 a
22:30h
Grupo de vecias
de Meis
Ximnasia
Outubro
2013
Ximnasio Martes e Xoves
21:15 a
23:00h
Banda escola
municipal de Meis
Msica
Outubro
2013
Casa do
conserxe
Luns, martes,
mrcores, xoves e
venres
16:00 a
21:00h

*E aquelas actividades que solicite o Concello ao longo do curso escolar e
sexan aprobadas polo consello escolar


Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-33-
DOCUMENTO 3. ORGANI ZACI N DOS
SERVI CI OS COMPLEMENTARI OS
11 TRANSPORTE ESCOLAR
O C.P.I. Mosteiro- Meis dispn do servizo de transporte escolar para o alumnado de
Educacin Primaria e Secundaria que o solicite, sendo a meirande parte do alumnado do
centro usuarios de transporte escolar.
Este servizo realizado por tres Empresas de Transporte, coas seguintes rutas e
paradas:
EMPRESA : CUIA S.L.
Ruta: 99 PO0230 Ruta: 99PO0229.1 Ruta: 99PO0231 Ruta: 99PO0228
36 alumnos 43 alumnos 26 alumnos 30 alumnos
Zacande II
Pubuxeira
Lois
Cuartel
Goulla
Lantan
Vilanovia
Portelas
DOBRAXE
Empalme
Nogueir de arriba
Nogueiro de abaixo
Arcos
Carballal
Zacande
Sobreira
Caticovas
Talide
Arosa
Saramagoso
Gdara
Barcia
Bouza
Guimerns
Silvoso Cruce
Galls
Veiga da Vila
Caticovas
Redondelo
Silvoso
Galles
Silvn
Vilar
Valboa I
Vacariza
Busto
Cochin
Vicao
Valboa II
Batan
Gndara
Areeiro
Penente
Quintns
Marco
Iglesia
Silvoso
Duque
Cabeza Boi
S.Amedio
EMPRESA: RAL ALONSO RGUEZ EMPRESA:JOS NEZ BARROS
Ruta: 99PO0050 Ruta: 99PO0664 Ruta: 99PO0665
7 alumnos 32 alumnos 28 alumnos
Cabeza de Boi
Pereiras
Ermedo
Gondes
Castieira
Fofn
S.Amedio
Couso
Duque
A Lomba
Porrelo
Pedras
Brea
Ai
Ponte do Con
Bruide
Goulla
Campos
Cuartel
Outeiro
Carregal
Portelas


A sa organizacin est supeditada ao convenio asinado entre a Consellera de
Educacin e as empresas de transporte.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-34-
A folla de ruta o documento oficial onde quedan rexistradas as paradas
autorizadas para cada bus e actualzase cada ano coas peticins de paradas en ruta, de
variante ou de ramal, que poidan facer os usuarios do transporte, no prazo destinado para
elo, que soe coincidir no mes de xullo do curso rematado.
Toda a informacin sobre rutas e alumnado transportado esta aloxada na
aplicacin informtica: https://www.edu.xunta.es/transporteescolar/
Este servizo funciona todos os das lectivos, de luns a venres. A chegada ao Centro,
tanto para Educacin Primaria como para Secundaria entre as 9:00 e as 9:10 h. A sada
do transporte s 15:45 tanto para Educacin Primaria como para Secundaria, excepto os
luns, que para Educacin Primaria realzase s 15:00 h. e para Educacin Secundaria s
18:15 ao teren clase pola tarde.

TRANSPORTE ESCOLAR
Ed. Primaria Ed. Secundaria
Chegada ao
Centro
s 9:00-9:10h s 9:00-9:10h
Sada do
Centro
s 15:00h os luns e s 15:45 o
resto dos das, realizndose unha
segunda viaxe sobre as 16:00h.
s 18:10h os luns e s 15:45 o resto dos
das, realizando unha segunda viaxe sobre
as 16:00h.

Nos das 20 de decembro, 28 de febreiro e 20 de xuo no que est previsto,
previa autorizacin da Xefatura Territorial, que non haxa servizo de comedor por
realizarse actividades complementarias no centro, o transporte de volta ser s
13:30 horas.
No presente curso, como aplicacin da Orde de 23 de xuo de 2011 que regula a
xornada de traballo dos docentes, establcense quendas de garda do profesorado polas
mas de 8:55h a 9:15h, en grupos de catro profesores (dous de Primaria e dous de
Secundaria) cada da. Ao remate do servizo de comedor as gardas, ata que marcha o
transporte escolar, estn atendidas polo persoal colaborador do comedor, coa mesma
organizacin que exista en cursos anteriores. Os luns pola tarde, ao remate das clases de
ESO, establcense quendas de vixiancia do profesorado de Secundaria ata a sada do
transporte escolar.
12 COMEDOR ESCOLAR
O C.P.I. Mosteiro-Meis dispn do servizo de Comedor Escolar na modalidade de
xestin directa, sendo elaborados todos os mens na cocia do propio Centro.
O servizo de comedor regularase polo DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo
que se regulan os comedores escolares dos centros docentes pblicos non universitarios
dependentes da consellera con competencias en materia de educacin.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-35-
Define o fucionamento mis detalladamente a instrucin 1/2013 da Secretara
Xeral Tcnica da Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, do 14 de
xuo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestin directa no curso escolar
2013-2014.
O comedor escolar, que funciona todos os das lectivos de luns a venres, ten
capacidade para 200 comensais, polo que preciso facer das quendas. As o alumnado
de Educacin Primaria come de 14:15 ata 15:00 h. e o alumnado de Educacin Secundaria
de 15:00 ata 15:45 h.

QUENDAS DE COMEDOR
Ed. Primaria Ed. Secundaria
1 quenda: 14:15- 15:00h 2 quenda: 15:00- 15:45h
Luns
O alumnado colle o transporte s
15:00h
O alumnado colle o transporte s
18:15h
De martes
a venres
O alumnado de colle o transporte s 16:00h O alumnado de colle o transporte s 16:00h

Non haber comedor escolar, debido realizacin de actividades complementarias
no centro, os seguintes das: 20 de decembro, 28 de febreiro e 20 de xuo, previa
autorizacin da modificacin por parte da Xefatura Territorial.
Hai 9 colaboradoras ademais da coidadora que se encargan da supervisin e
vixiancia tanto dentro do comedor como no patio de recreo, mentres o alumnado est en
periodo de lecer agardando a sa quenda de comedor ou sada do transporte. En todo
caso, sempre se conta coa presenza do profesor encargado do comedor e do director.
De martes a venres o alumnado en servizo de comedor est atendido dende as
14:15h (alumnado de Primaria) ata as 16:00h aproximadamente que marcha o ltimo
transporte. Os luns, dado que o alumnado de Secundaria ten clases pola tarde, o alumnado
de Primaria marcha s 15:00 e o de Secundaria queda atendido polas colaboradoras da
quenda correspondente ata o comenzo das clases s 16:30.
Hai 265 comensais que fan uso regular do comedor escolar: 132 alumnos de
Educacin Primaria, 133 de Educacin Secundaria dos cales 12 s quedan a comer os luns,
1 cocieira e 3 axudantes de cocia, 9 colaboradoras, a coidadora, o profesor encargado do
comedor e o director. En base ao nmero de comensales trtase dun comedor tipo D, polo
que o orzamento de que disporemos para o presente curso , de xeito estimado:
(132alumnos primaria x 1,97 + 121alumnos secundaria x 2,28) x 170das lectivos +36lunesx12alumnosx2,28=
92.091
Os comensais estn distribuidos en mesas de seis alumnos/as por mesa, estando
atendidas cada 4 ou 5 mesas por unha colaboradora. En cada grupo de mesas hai un
encargado, que serve a comida aos seus compaeiros/as de mesa.
Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEIS
Captulo I Curso 2013-14

-36-
O alumnado de Secundaria e de 3 ciclo de Primaria, organizados en quendas
polo profesor encargado do comedor, atenden distribucin da comida polas mesas e
s necesidades que vaian xurdindo.
Durante o presente curso, o profesor encargado do comedor contina sendo o
profesor de Relixin, Manuel Graa Bouzada, e as colaboradoras son:
Ana Mara Barreiro Moimenta
Guadalupe Casal Prez
M Teresa Lao Varela
ngeles Lpez Castro
Eva Mara Outn Moraa
Ana Rosa Pazos Buceta
Marina Pieiro Louzn
M Esther Rivas Doval
Consuelo Martnez Martnez
Carmen Blanco Rivas
No presente continuarase impulsando medidas que melloren a utilizacin do
comedor como aspectos estticos e de hixiene, organizacin dos espazos e reciclaxe de
residuos.
Farase especial esforzo para adquirir mobiliario adecuado para almacenamento de
utensilios. Est previsto adquirir un armario movible para a louza en almacenamento
vertical e outro para cubertera.
Tamn tratarase de mellorar o sistema de control do alumnado que utiliza o
comedor e a sa relacin de cara a previsin para o transporte. Para elo pretndese que o
encargado do comedor anote as ausencisa nun dispositivo dixital tipo tablet e a sa
conexin coa aplicacin propia que temos de control do comedor.
Deste servizo fan uso os alumnos/as que o solicitaron ao inicio do curso. O custe
ven establecido na orde de comedores que sern aboados nunha entidade bancaria
colaboradora da Consellera antes do dia vinte do mes seguinte. O profesorado tamn pode
utilizar o comedor previo aviso ao encargado do comedor cunha anticipacin mnima de 4
horas. sendo o custe para este colectivo de 4,5.