You are on page 1of 7

Kennisprotfolio blok 2

Management
Lijnorganisatie

Lijnorganisatie: iedere medewerker heeft maar n baas, bevelvoering langs verticale weg.
Voordelen:
o Eenvoudige en duidelijke structuur
o Duidelijke gezagsverhoudingen
o TBV zijn duidelijk af te bakenen
o Goed toezicht en controle op uitvoering processen
o Snelle besluitvorming is mogelijk
o Relatief geringe kosten aan leidinggevenden en organisatieNadelen:
o Beslissingen nemen meer tijd
o De manager weet niet altijd genoeg voor juiste beslissing
o Afstemming tussen de afdeling via managers
o Soms veel managementlagen (steil)

Lijnstaf organisatie

1) Lijn-staforganisatie: medewerkers met specialistische kennis, kunnen het lijnmanagement
adviseren en informeren, mogen ze geen opdrachten geven
Voordelen:
o Lijnmanager kan meer gebruikmaken van specialistische kennis betere beslissingen!
o Lijnmanager heeft nu zelf meer tijd over! Omdat hij stafmedewerkers kan inschakelen.
o Het omspanningsvermogen van de manager kan toenemen
Nadelen:
o Stafmedewerker vaak niet echt praktisch
o Stafmedewerker draagt geen eindverantwoordelijkheid (zou anders wellicht soms andere
adviezen geven/zorgvuldiger zijn)
o Stafmedewerker vindt zichzelf belangrijk en wil meer invloed
o Lijnmanager wordt erg afhankelijk van de staf
Hogere overheadkosten door veel medewerker in de staf

Lijn-functionele staf organisatie

Beschrijving: door de gespecialiseerde stafmedewerker wordt ook een stuk werk daadwerkelijk
uitgevoerd ten behoeve van de lijn n ze verstrekken dwingende aanwijzingen of opdrachten
(juridische afdeling, HRM afdeling)
Voordelen:
o (Functionele) staffunctionaris nu meer betrokken bij het resultaat > doet nu zelf meer mee
o Uniformiteit en consistentie in procedures, beleid etc.
o Inbreng van deskundigheid in bedrijfsprocessen
Nadelen:
o De staffunctionaris mag nu (ook) een medewerker iets dwingend opleggen! > Loslaten van
eenheid van bevel! (verwarrend)
o Een afdelingsmanager heeft minder grip op het geheel, moeilijke controle

Matrix Organisatie

Beschrijving: organisatiestelsel waarbij mensen (vakspecialisten) van verschillende afdelingen veelal
tijdelijk op een specifiek omschreven project worden ingezet, men werkt in projecten buiten de eigen
afdeling (technische bedrijven)
Voordelen:
o Multidisciplinaire projecten uit kunnen voeren
o Organisatieleiding houdt sturing op organisatieNadelen:
o Medewerker heeft minimaal 2 bazen (= meerhoofdige zeggenschap!) (afdelingsmanager en
projectleider)
o Balans afdeling- en projectwerkzaamheden kan scheef komen te liggen
o Verstrengelde belangen
Marketing
Groeistrategien van Ansoff

Het Ansoff-model of de Ansoff product-marktmatrix is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren
van groeistrategien.
Wanneer een bedrijf marktpenetratie toepast:
Marktverdieping: meer gebruiken door bestaande afnemers
Marktverbreding: nieuwe gebruikers binnen reeds gedefinieerde markt.
Productontwikkeling is bijvoorbeeld dat MC donalds nieuwe snacks gaat verkopen.
Marktontwikkeling is wanneer buitenlanders ook gebruik gaan maken van de lessen die Nederlandse
kinderen nu krijgen.
Diversificatie is bijvoorbeeld dat Virgin Company, een eigen vliegmaatschappij sloot.

BCG matrix

Beschrijving BCG matrix:
Het bedrijf wordt beoordeeld op 2 zaken: Marktgroei en marktaandeel!
LOW is jouw marktaandeel kleiner dan de grootste concurrentie -> dan zit je in DOGS/ Question
Marks.
HIGH is jouw marktaandeel groter dan -> de grootste concurrentie
Divest (desinvesteren) is de hond ->komt niks uit.
Harvest (oogsten) is de koe -> groot marktaandeel maar weinig groei.
Hold (handhaven) ster -> groot marktaandeel en grote groei.
Build (groeien) Question markt. -> investeren -> klein markt aandeel, maar grote groei.

SWOT-analyse

Met een SWOT-analyse onderzoek je de toekomstmogelijkheden van een product in een markt.
SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de
toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. Om een goede SWOT-
analyse te maken heb je commercieel inzicht nodig: inzicht in de marktmechanismen binnen en
buiten het eigen bedrijf.

Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een ondernemingsplan of marketingplan.
Het wordt ook gebruikt voor andersoortige analyses, zoals de positie van een afdeling op de interne
markt binnen een organisatie. Je zou een persoonlijke SWOT-analyse kunnen maken van je
carriremogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt.

De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de organisatie of het product ten opzichte
van de concurrentie. De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en
invloeden in de markt, waar de organisatie of het product mee te maken heeft.
Bedrijfseconomie
Aandelen
1.Gewone aandelen (zeggenschap en dividend)
2.Preferente aandelen (bijzondere rechten)

vr alle overige aandelen recht op een vast dividend
bij ontbinding van het bedrijf vr de andere terugbetaald
3.Prioriteitsaandelen (meer zeggenschap) =>type preferent aandeel
de houders van deze aandelen kunnen bijvoorbeeld een nieuw bestuurslid benoemen
Nominale waarde
waarde zoals die op het aandeel staat staat op balans als aandelenkapitaal

Intrinsieke waarde
Waarde van het eigen vermogen van een onderneming / het aantal geplaatste aandelen

Rentabiliteitswaarde
Gebaseerd op de contante waarde van de toekomstige geldstromen

Beurswaarde
Wordt bepaald door vraag en aanbod

Geplaatst aandelen kapitaal veranderd als:

emissie van nieuwe aandelen
herkapitaliseren
inkoop van eigen aandelenHRM
Forbrun model
Instoom:
werven = het geheel van activiteiten dat erop is gericht kandidaten te doen solliciteren naar
een bepaalde functie in de organistatie.
selecteren = het geheel van activiteiten dat gericht is op en leidt tot het uitkiezen van de
juiste personen voor de invulling van vacatures.
introductie
Doorstroom

prestatie
belonging
beoordeling
ontwikkeling

Uitstroom: ontslag
Competenties
De combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie die iemand
nodig heeft om succesvol te kunnen zijn.
Soorten arbeidsvoorwaarden
Primair: materieel, direct in geld uit te drukken
loon, vakantiegeld, 13e maand, bonus, pensioen
Secundair: materieel, indirect in geld uit te drukken
lease-auto, mobiele telefoon van de zaak, laptop van de zaak, vakantiedagen
Tertiair: immaterieel, niet in geld uit te drukken
sfeer, arbeidsomstandigheden, verantwoordelijkheid

Behoeftenhirarchie van Maslow
Fysologie/basisbehoefte:

eten, drinken, kleding, verslaving.
wanneer je die stap hebt voldaan, vang je daar geen prikkel meer van. Dit is gewoon, je gaat
dan een stap verder. En zo ga je door maar je kan wel terugvallen.
Veiligheid:
onderdak, geld
Sociale participatie
je status, saamhorigheid
Erkenning en waardering: zelfrespect, eens zijn met jezelf
Zelfontplooiing: ultieme wat je kan doen
Halo-effect: een positieve eigenschap van de medewerker verblind alle negatieve
eigenschappen van die persoon. Tijdens het gesprek blijft het gaan over die positieve
eigenschap.
Horn-effect: een negatieve eigenschap van de medewerker verblind alle positieve
eigenschappen van die persoon. Tijdens het gesprek blijft het gaan over die negatieve
eigenschap.
Recht