You are on page 1of 4

Mi havis, us anta la pasinta balotado, la spritaon eniri en la galerion de iu teatro, kie

okazis pribalota kunveno. Tio estis por mi nova spektaklo, kiun partoprenis malnovaj
amikoj kun ampleksaj ideoj kaj novaj homoj kun ege limigitaj pensokapabloj. Mi eliris el
tie kun varma kapo kaj malvarmaj piedoj. Mi devis elteni sufie fortan kapdoloron pro
politika paroismo kaj kompreneble mi suferis la sekvojn.
Mi miregas. Ne pasas tempo sur la homoj. Estas neniu sperto sufie forta por malfermi
iliajn okulojn. Estas neniu racio, kiu disigas ilin el rutino. Kiel la dikredantoj, kiuj ion
fidas al la providenco, tiel la radikaluloj, kvankam ili sin nomas socialistoj, dare metas
siajn esperojn je la magistratanoj kaj deputitoj kaj ministroj de la responda partio. Niaj
magistratanoj faros tion kaj i-tion kaj tion plu. Niaj deputitoj konkeros tiom kaj tiom
pli kaj tiom plu. Niaj ministroj dekretos, kreos kaj transformos ion, kio devas esti
dekretita, kreita kaj transformita. Tiu estas la lernao hieraa, hodiaa kaj morgaa.
Kaj tiel la popolo, kiun oni elvokas iumomente, dare lernas, ke i havas nenion por
fari krom baloti kaj atendi pacience, ke io estos donita al i. Kaj i balotas kaj atendas.
Tentata mi estis peti parolon kaj ataki fronte la mensogan rutinon, kiu tiel dormigas la
homojn. Tentata mi estis kriegi al la laboristoj, tie starantaj kaj je plejmulto:
Balotu, jes, balotu, sed askultu. Via efa devo estas foriri el i tie kaj tuj agi
memstare. Iru kaj malfermu laikan lernejon en iu kvartalo, starigu gazeton,
bibliotekon, organizu kulturan centron, sindikaton, laboristan rondeton, kooperativon,
ion el la multo, kio restas al vi por fari. Kaj vi vidos, kiam vi estos farinta tion, kiel la
magistratanoj, la deputitoj kaj la ministroj, kvankam ili ne estus viaj reprezentantoj, la
reprezentantoj de viaj ideoj, sekvas tiun agkurento kaj, klopodante sekvi in, aprobas
leojn, kiujn vi nek petis al ili nek bezonas, regas la tiuj emoj, kvankam vi postulis
nenion al ili, regas finfine la la medio, rekte kreita de vi, kvankam vi prifajfas tion, kion
ili agas. Sed nun, ar vi faras nenion kaj ripozas sur la laroj de la baloto-providenco,
magistratanoj, deputitoj kaj ministroj, e la plej radikaluloj kaj socialistoj, darigos la
rutinon de la malplenaj paroladoj, de la stultaj leoj kaj de la pribagatela administrado.
Kaj vi sopiros pri la popola klerigado kaj sekvos tiel azena kiel antae, petegos la
liberon kaj estos same alkroita kiel antae al la ringego de la salajro, postulos
egalecon, juston, solidaron kaj ili donos al vi amason da dekretoj, leoj kaj regularoj,
sed e ne unu eron el tio, kion vi rajtas kaj kion vi ne uas, ar vi nek scias nek volas
preni in rekte. u vi deziras klerecon, liberon, egalecon, juston? Iru do kaj konkeru
ilin, ne atendu, ke aliuloj donu ilin al vi. La forton, kiun vi estante la tuto ne havas, ne
havos kelkiuj eta ero el vi mem. Tiu politika miraklo neniam estis plenumata, estos
plenumata neniam. Via emancipio estos verko de vi mem a vi ne emancipios je iuj
la jarcentoj de la jarcentoj.
Kaj nun iru kaj balotu kaj plifortigu vian enon.
Ricardo Mella,
SOLIDARIDAD OBRERA, nro 4a, iono, la 25an de decembro de la 1909a
Iru kaj balotu kaj plifortigu vian enon
Sindikata Federacio de Viladekans'
Str. del Comer, 5
ES 08840 Viladekans'
www.cgt-viladecans.org
NE FIASKIGU NIAN VIVON PER VIA BALOTO
JEN IUJ EL LA PLEJ GRAVAJ
REPREZENTANTOJ DE LA
MONDO POLITIKA,
SINDIKATISMA, MASTRARA
KAJ FINANCA...
RESPONDECULOJ
PLEJPARTE PRI LA LABORA
MALSTABILIO KAJ PRI LA
MALPLIIGO DE NIAJ
RAJTOJ PRI SOCIAJ
SERVOJ, SANO,
LERNADO... INTER ILI
SVARMAS LA OKAZOJ DE
KORUPTO, TROMPOTELO
KAJ KIUJ MENSOGAS AL NI,
VENDAS NIN, TELAS KAJ
MISTRAKTAS NIN!
TIUJ I SENHONTULOJ E NE FARIS AL SI LA PENON
KLOPODI PURIGI SIAN BILDON ANTA SIAJ ELEKTINTOJ...
NI VIDIS NENIUN PARTION A SINDIKATON, TUITA DE
KORUPTADAAFERO, KIU FARIS LA PLEJ ETAN MOVON
POR SENKULPIGI SIN PRI TIOM DA RUBAO... POR KIO?
NU, JA, ILI ZORGAS NUR MALANTAENIRIGI NIAJN
SOCIAJN KAJ LABORAJN RAJTOJN KAJ NIAJN LIBEROJN...
ILI ELPENSAS LEOJN POR SIN IRMI PER LIMIGOAL NIA
RAJTO MANIFESTACII KAJ PROTESTI, POR LALEIGI LA
SUBPREMADON KONTRA LA NEKONFORMISMO...
DUME LA REGISTARO REALIGAS POLITIKON, FAVORANTA
OKULFRAPE LA RIULOJN, KIUJ DARE PLIIGIS SIAJN
RIAOJN IS MEZNOMBRA 6% PER TELADO KAJ
FORKAPTO DE IO PUBLIKA KAJ DAMAANTE LA
AMPLEKSAN PLEJMULTON DE LA SOCIO...
...JE LA NUNAJ CIRKONSTANCOJ KAJ LA TIO JAM
SPERTITA NENIU POVAS ESTI TROMPATA, ESTAS NENIA
PRETEKSTO KAJ TRE MALFACILAS SENKULPIGI KAJ
KOMPRENI TION, KE ESTAS GRAVA SEKTORO DE LA
LOANTARO, KIU DARAS PRETA DONI SIAN BALOTON
POR TIUJ I KADAVRO-VORULOJ, KIUJ FORMAS LA
POLITIKAN KLASON DE NIA LANDO...
ANKA APERAS SAME MALOJIGA, BEDARINDA,
MALKONTENTIGA KAJ NESENKULPIGEBLA LAAPOGO KAJ
SIMPATIO DE MILOJ DA GELABORISTOJ AL SINDIKATAJ
ORGANIZOJ KUN VIVKURSO EL KORUPTO SEN SIMILAO
LALONGE DE NIA HISTORIO...
CERTE LA REKTA RESPONDECULO PRI LA SITUACIO DE ENERALA
MALSTABILECO KAJ TROUZO, KIUN TRAVIVAS LA PLEJMULTO DE LA
LOANTARO, ESTAS DE TIU, KIU SIDAS SUR LA SEEGO KAJ MISUZAS LA
RESPONDECON, KIUN LI RICEVIS. SAME CERTAS, KE TIU, KIU DARAS
BALOTANTE LIN, HAVAS ANKA SIAN KVANTON DA RESPONDECO KAJ E
PLIAN, AR ONI SCIAS, KE TIO OKAZAS EKDE ANTA PLI OL 30 JAROJ...
SUFIE! NE DIRU PLU, KE LA KULPO
ESTAS NUR DE LA POLITIKISTOJ! ...
KVANKAM ILI KULPAS, PARTON DE LA
SITUACION OKAZIGAS TIUJ, KIUJ
BALOTAS POR ILI KAJ METAS ILIN SUR
LA POVO...
NI AGNOSKU NIAN
RESPONDECON KAJ KULPON!
TAGON POST TAGO ESTAS PLI MALFACILE KUNUZI KOMUNAJN SPACOJN
A KUNVIVI KUN TIU, KIU BALOTAS SENZORGE A FARAS TION POR
SATIGI SIAJN PERSONAJN MIZEROJN KAJ EGOISMON. LI LARAJTIGAS
TIEL LA POLITIKOJN, KIUJ FRAKASAS LA VIVON DE IUJ NI...
NENIAM ESTIS LA POLITIKISTOJ A
LA POVULOJ, KIUJ ANTAENIRIGIS
LA SOCION... ESTIS NI POPOLO PER
LABORO, SOLIDARO, INTERHELPO
KAJ LUKTO, KIUJ FARIS TION!
ESTAS ANENDAJ LA LUDREGULOJ POR FINIGI TIUN GANGRENON EL CORUPTO, TROUZO KAJ PREMGRUPOJ,
KIUJ ESTAS DETRUANTAJ NIN... NI VOLAS SOCION POR LA CIVITANOJ KAJ NE POR LA EKONOMIAJ POVOJ... NI
BEZONAS ISFUNDAN MENSOANON... NI KOMENCU ANI ION... KOMENCU JE VI MEM!!.. KAJ NUN, SE VI
VOLAS, BALOTU, JES, BALOTU KAJ ELEKTU VIAN EKZEKUTISTON!