You are on page 1of 3

Kontra la forkapto al Eropo

La tutmondio sekvigis isfundan transformon de la kapitalismaj bezonoj, kiu


elportis la produktan strukturon al landoj, kie la profitoj estas pli altaj pro la
trudata preska sklavista ekspluatadgrado. Aliflanke la senbrida financio de
la ekonomio transformis la uldon kaj ties kulpigon al vera motoro por la kapi-
talisma amasigo kaj al ilo por la regado kaj la subpremado. Dum la lastaj jar-
dekoj la eropa laborista klaso vivis mergiinta en elklasiga proceso, celanta
al iluzia mezklasa! kampo, kio permesis al i atingi gradojn el konsumado kaj
servoj "sano, edukado...# ne penseblaj je antaaj tempoj, $io tio koste de la
dara ekspluatado al la landoj de la tria mondo kaj al la sektoro plej malri$a la
laborista klaso mem.
%i-kontekste &ropo iras al malmuntado kaj privatigo de la sistemoj de socia
protekto, al falego de la salajroj, al sen$esa plikresko de la amasoj de senlabo-
ruloj kaj elpelitoj, dum la malegaleco altias pli rimarkinde en la landoj de la
eropaj oriento kaj sudo.
'e tiu $i proceso de reorganizo kaj amasigo de la kapitalo tio politika estas ple-
ne subordigita sub tio ekonomika. La tato, kiu $iam estis fundamenta ero por
la superregado, realigas nun tiun funkcion sub la rektaj ordonoj de la plurnaci-
aj entreprenoj.
(i travivas strukturan krizon de la kapitalismo, kio signifas enkondukon de no-
vaj kaj pli fortopovaj sistemoj por la superregado kaj la ekspluatado, al kio oni
aldonas preteratenti la median kaj energian krizojn, kio starigas novajn kaj
gravajn danerojn al la )omaro.
Ni bezonas isfundan anon
(epras analizi la malaperon de la klasikaj formoj de la industria proletaro, la
plimultigon de sennombraj formoj de subdungado kaj malstabilon, kiuj sinki-
gas ankora pli la salajrojn kaj kiuj )elpas $e la disciplinigo al tiuj, kiuj anko-
ra eltenas la salajron.
(i nepre malfidu sistemon, je kiu, regus kiu ajn regus, $io daras tia kaj kiu ne
eblas esti anita el ene, $ar la vera malamiko de la laboristoj kaj elpelitoj es-
tas la institucioj mem de la kapitalisma tato kaj tio, kion ili reprezentas*
+li larajtigas la malegalecon kaj la ekspluatadon* ne estas demando pri
kiu )avas la ri$a,ojn $emane
+li larajtigas modelon de senlima kresko, baziinta sur sen$esa pliigo de
la produktadon, sur senbrida konsumado, kiu malparas la rimedojn de la
planedo kaj kiu ne atentas pri la bazaj bezonoj de la )omoj, modelon,
kiun ili nomas kreskado!.
+li larajtigas la )ierar-iojn, malplenigante la efikon de la politika parto-
preno, $ar ili limigas in al perioda enmeto de baloto en balotujon.
Fiaskas ne nur la politiko, fiaskas la sistemo
Anta la pliigo de la protesto kaj la malbonstato la politik-ekonomia sistemo
bezonas sin larajtigi kaj por tio i klopodas enkonduki la konfliktojn en la ins-
tituciajn limojn per proponoj senpolitigitaj kaj interklasemaj, starigitaj de la
maldekstro de la kapitalo, kiu per plurokaza kaado de la esto de la interklasa
lukto akceptas $iam la logikon de la tato, kiun i plifortigas per la promeso
pri neebla reiro al bonstata tato!. .tato, kiu neniam lasis )avi karakteron
kapitalisman kaj ekspluateman.
Anta tiu situacio...
&blas nur radikalaj proponoj, kiuj tuu la radikon de la problemoj. (i ser$as
proceson de kolektiva reakiro de la ri$a,oj kaj de ano al produktada sistemo
alternativa al la kapitalismo kaj al la ekspluatado de la naturo. (i estas por
memadministra kaj eltenebla ekonomio, kiu konduku al la socia bonstato de
$iuj )omoj, garantiu la bazajn bezonojn, defendu la inter)elpon kaj la kunlabo-
ron kaj valorigu la laborojn, celantaj la sorgadon kaj eltenadon de la socio. (i
batalas por socio egaliga kaj kontra la malegalecoj seksaj, klasaj a rasaj,
kontra la patriarkado, la rasismo kaj la diskriminacio pro seksaj emoj, kaj por
la kolektivaj metodoj por la solvi la konfliktojn. (i volas socion malferman, ga-
rantianta la liberan movon de la migrintoj kaj ties partoprenon je egalecaj kon-
di$oj* tia estas la nursola &ropo, kiu interesas nin.
La malkontento devas esti elirpunkto, oni ne rajtas supozi la senmovon. (enio
eblas sen stre$o, nenio esenca anos sen neniigi la kapitalismon, la oligarki-
ojn kaj ties amasigon de povo kaj mono. /io, kion ni kapablos konstrui, estos
sekvo el luktoj, sinoferoj kaj obligo de la konfliktoj. La kapitalismo ne estas
senfina sistemo sed fina kaj superebla.
(i aktivuloj el 0ispanio, 1rancio, 2rekio, +talio kaj 3ortugalio alvokas la kunla-
boradon kun la loantaroj de la eropa $irkalandaro 4sen forgesi la plej mal-
ri$ajn sektorojn de la centraj landoj4, por interani memadministrajn spertoj,
krei inter)elpajn retojn kaj pretigi strategiojn pri kuna lukto.
5amtempe ni alvokas al agema bojkoto al la eropa balota cirko, al la rifuzo
pagi la uldon kaj al la kunordigo de $iuj alternativaj movadoj de niaj landoj
por disvastigi la lukton surstrate.

Asembleo de Eropa !iberecana Kolekti"o
acle6casmadrid.org