You are on page 1of 505

S.

BRONT
VALSTYBIN GROINS LITERATROS LEIDYKLA
VILNIUS * 1957
P R A T A R M
Ka d a n g i pi rmasi s Deins E i r " l ei di mas l i k o be pr a-
tarms, tai , l ei sdamas savo myg antr kart, a jauiu
reikal tar ti kelet padkos odi ir padar yti vien kit
pastab.
Dkoti man te nka tri mi s kr ypti mi s .
S k a i t yt o j a ms k a d ji e k a ntr i a i i r be ypating preten-
zij teiksi s e kti mano nesudting pasakojim.
Spaudai k a d ji savo garbi nguose pusl api uose suteik
tribn neymiam entuzi asti ngam autor i ui . "~
Savo leidjams k a d ji e savo takti ngumu, energi ja,
praktika nuo vo ka ir nuoirdiu pakantumu suteik pagal -
b ri ei nomam i r ni e ki e no neremi amam raytojui.
Spauda i r s kai tytojai man tra neaikios svokos, i r
mano padka j adresu te g al i bti ireikta ti k bendrai s
odiais. Taiau mano leidjai konkrets mons, ka i p
i r ti e k r i ti k a i , k ur i e padrsino mane, ka i p k i l n i o s irdies
ir didio proto mons i vi so g a l i padrsinti nepastam
mog, a tk a k l i a i siekiant ti ks l o. Ji ems, ta i yr a savo leid-
jams ir pui ki esi ems recenzentams, a dkoju vi s a irdimi.
Padkojs tiems, k ur i e padjo ir parm mane, a k r e i -
pi uo s i kit moni grup, rodos, maesn, taiau anai ptol
ne toki, su k ur i a gal i ma bt ne s i s kai tyti . A tur i u gal -
voje tuos paski r us bai l i us ar pr i ekabi us mones, k ur i e
toki knyg ka i p Dein E i r " taria tendenci ngumu i r k u-
ri aki mi s irint, vi s a , kas neprasta, yr a bl oga, kuri ausi s
ki e kvi e na me proteste prie fanatizm t nusikaltim al-
tin te g i r d i vi e n pamal dumo i r di e vo garbi ni mo emje ei-
dim. itokiems tarintojams a no r i u nur o d yti k a i kur i a s be
gal o aikias fanati zmo ypatybes, p r i mi n ti ji ems k a i kur i a s
paprastas tiesas.
Konvenci onal umas nra dora. Davatkyst nra r el i gi ja.
Pul ti pirmj ne' tas pat, kas s me r kti pastarj. Nuplti
kauk far i zi e jui ta i ne vi s vi e na, kas pa ke l ti rank prie
erki vainik.
itie d a l yk a i yr a di ame tr al i ai prieingi. Ir ji e toki e
pat s ki r ti ng i , ka i p yd a i r doryb. mons per danai juos
pai ni oja, o j pa i ni o ti negal i ma. Iors negal i ma l a i k yti
esme. Siaur mogik dogm, kur i o mi s s i e ki a ma ikelti
ypating padt pavi eni us asmeni s, negal i ma pake i s ti at-
perkaniu Kr i s taus tikjimu, Ta i , ka r to ju, s k i r ti n g i d a l yk a i ,
i r ti k geras, o ne bl ogas poel gi s aikiausiai nubria s k i -
riamj linij.
Pa s a ul i ui g a l i atr odyti , k a d ger i au ne s ki r ti i svok,
nes jas prasta maiyti, k a d patogu netikr ior ikiti u
turining vid, kalkm nutept sien apskel bti tyr i a us i u re-
l i k vi n i u antkapi u. Ga l i ma neapksti to, k ur i s drsta pavelg-
ti g i l i a u i r ta i , k ivydo, ikelti aiktn, kur i s nutr i na pa-
auksinim ir parodo po juo prast metal, kur i s siskver-
b i a giliau- kap ir atskleidia trnijanius pal ai kus , taiau
netiesa l i e k a ti esa, k a d i r k o k i a ji bt nepakeniama.
Ac h a b ui
1
nepati ko Mi k a ja s , nes ji s pranaavo jam ne
- ger, o blog ateit. Ma tyt, ji s l a bi a u mgo palain K e -
naano sn; taiau Ac nabas bt galjs ivengti bai si os
mi r ti es, j e i g u bt klauss ne pataiknik kalb, o itikimo
patari mo.
iais l a i k a i s mes turi me vien vyr, k ur i o odiai ne
toki e, k a d kutent delikaias ausi s; ji s drsiai pasi sako
prie ios ems gal i nguosi us, k a i p Imlos. snus prie soste
sdinius Judjos b e i Izrael i o k a r a l i us ; ji s be joki os ba i -
ms ria vis ties su gal i nga pranao jga. Ar Tuty-
bs mugs" s a tyr i k u avimasi auktuomenje? To a nega-
1
Sarlota Bront danai daro uuominas biblijos legendas. i-
ia ji usimena apie Izraelio karali Achab, kuris, ruodamasis
"kar prie sirus, klausosi vairi prana, j tarpe tikro pranao
Mikajo, Imlos snaus, ir melagingo pranao Sedekijo, Kenaano s-
naus. Achabas, paklauss melaging pataikaujani prana, pralai-
mjo m prie Ramot-Gileado ir pats uvo jame.
6
l i u pas akyti . Taiau man atrodo, j e i kas i t, kur i ems ji s
svai do s i e r a liepsnojanius sarkazmo fakel us r l ai do k a l -
ti ni mo aibus, l a i k u atkreipt dmes tuos spjimus, ta i
ji e ar j pa l i kuo nys galt vi s dlto ivengti fatalikojo
Ramot-Gi l eado.
Kodl a paminjau raytoj? A j paminjau, s k a i -
tytojau, todl, j o g manau, k a d ji s yr a k ur kas gi l esni o i r
gal i ngesni o proto, negu ta i jam pripaino jo amininkai;
a j l a i k a u pi r muoju ndiens visuomens adintoju, k a i p
ti k tuo naujj jg vadu, kur i s par odys ties keli paliju-
s i a i s antvar kai . A manau, k a d l i g i iol dar n vi enas jo
rat komentator i us nerado ja m l ygaus raytojo," nerado
odi tei si ngai apibdinti jo tal entui . Ti e komentator i ai sa-
k o , k a d ji s panaus Filding; ji e k a l b a api e jo smoj, hu-
mor, komikum. Jo negal i ma l yg i n ti su Fi l d i n g u, k a i p
er el i o negal i ma l yg i n ti su mai tvanagi u. Fi l di ngas galjo pasi -
l e n k ti p r i e mai tos, o Tekerjus to ni e ka d nedar. Jo smo-
ji s skai dr us, humoras avintis, taiau i r jo smojis, i r hu-
moras s l e pi a savyje galing geni jaus jg, k a i p k a d vasar
pro debesies krat vysiojs be gri ausmo amalas savo
siose s l e pi a mirt neani el ektros kibirkt. Gal gal e
a nurodiau mister Tekerj todl, k a d j a m, je i g u ji s
pr i i ms visikai nepastamo autori aus jam pareikt pagar-
b, a p a s k yr i a u antrj Deins E i r " leidim.
K A R . B R I S B E L A S '
1847 m. gruodio 21 d.
1
Kareris Belas Sarlotos Bronts slapyvardis.
I S K Y R I U S
Ne b e l i k o j o k i o s vi l t i e s , k a d t dien te k s pasi vai k-
ioti, Ti e s a , ryt me s k i e k pakl ai di ojome p l i k o s o d o
ta k e l i a i s , be t p o pi et ( k a i svei nebdavo, mi s i s Ry d
p i e ta ud a vo a nks ti ) altas i emos vjas apniauk dang
t o k i a i s ta ms i a i s d e b e s i mi s i r p r a p l i up o to k s s ma r k us
l i e tus , k a d n g a l vo t i n e b e te k o ieiti d a r kart.
A n k i e k n e n us i m i n i a u dl to : m a n n i e k a d n e b u-
vo n o r o i l g a i vai kti nti , ypa i emos p r i e va k a r i a i s .
Ma n ti e s i o g b a i s u bdavo va k a r o p r i e b l a n d o j e grti
n a mo s ug r ub us i o mi s r a n k o m i s i r nualusiomis k o j o mi s ,
k a i drgm k i a ur a i g e r i a ta ve , d ird maudia n uo n e -
sibaigianio Be s i , ms aukls, ni urnji mo. Ma n t a i p
p a t s un k u bdavo j a us t i , k a d fizikai a e s u k ur k a s
silpnesn u Eliz, Don i r -Dordian Ryd us .
V i s i j i e E l i z a , Donas i r Dordian d a b a r b uvo
susispiet a p i e s a vo mam svetai nje; j i n a i ilsjosi at-
silous ant sofos p a l e i i di n i r , ma tyt, b uvo vi si kai
l a i m i n g a s a vo mi el vai kui a p s up ta (iuo me t u j i e
nesipe i r ne r kavo).
Tuo t a r p u m a n j i n a i l e i d o n e d a l yva ut i ta me eimos
r a te l yj e . Mi s i s Ry d pasak, k a d n o r s j a i i r l a b a i g a i l a
l a i k yt i ma n e nuoaliai n uo kit vai k, taiau . k o l j i
igirsianti i Be s i , o ta i p p a t s a vo a k i mi s sitikinsianti,
9
k a d a r i m t a i s te n g i uo s i 'bti l a b i a u s ug yve n a ma i r
t o k i a , k o k s turt bti g e r a s va i k a s , k a d a m o k a us i
bti patrauklesn i r val esn, k o l . j i pastebsianti, k a d
a d a r a us linksmesn, nuoirdesn i r kukl esn, ji n o -
r o m n e n o r o m tursianti p a l i k t i ma n e b e t diaugsm,
k ur i e s k i r t i vi s k uo p a te n k i n ti e ms , l a i mi n g i e ms , g e r i e ms
vai kui ams.
K gi Be s i pasak? K gi a p a d a r i a u?
Dei ne, a nemgstu kyri klausinjim. Staiai
pasibaistina, k a i va i k a s itaip k a l b a s u vyr e s n i a i s i a i s .
E i k , ssk k ur n o r s i r sdk. K a d m a n n odi o, k o l i-
m o k s i ma n d a g i a i nekti !
S a l i a svetai ns b uv o maas va l g o ma s i s , k ur a i r
. smukau. J a m e stovjo knyg s p i n ta . A t uo j a u isi-
t r a uk i a u vi en knyg, p i r m i a us i a irdama, k a d j i
bt s u pavei ksl l i ai s. Usi rangi au ant pal angs. Pa -
s i r i e t us i k o j a s , sitaisiau i t t ur k a s i r , b e ve i k a k l i n a i u-
s i t r a uk us i raudon g o b e l e n o uuolaid, i abi ej pusi
^ a ts i tve r i a u n uo a p l i n k i n i o p a s a ul i o .
Purpurins drapiruots klosts s a ug o j o ma n e i de-
ins; kai r je l a n g a i g yn ma n e n uo d a r g a n o s , n o r s i r
nesl p nirios l apkri i o d i e no s . Pr o ta r p i a i s , b e ve r s d a -
ma s a vo k n yg o s p us l a p i us , a irjau, k a i p a ts l e n k a
i emos s ute mo s . To l um o j e vi sk deng p i l k a mi g l o s i r
debes skraist; n e to l i e s e , matsi p e r m i r k us i ve j e l su
Sdr iplaktais krmais; be p e r s to j o k l a i k i a i p yl l i e -
tus , g e n a ma s pratis^ vai tojani o v j o gsi.
Pa s k i a u v l i m d a va u s k l a i d yt i Bj ui k o knyg An g -
l i j o s pauki ai ". Pa ts te ks ta s , t ur i u p a s a k yt i , maai m a -
c e te d o mi n o , taiau k a i k ur i e pratarms p us l a p i a i , n o r s
a b uva u vi s a i d a r maa, negal jo l i k t i ma n o n e p a -
stebti; t e n a i b uvo raoma a p i e jros pauki mgs-
ta ma s vi e ta s , a p i e vi eni as uo l a s i r ikyulius", k ur
t i k j i e v i e n i i r g yve n a , a p i e No r ve g i j o s pajr; vi s
10
nusagstyt d a ug yb e sal saleli, n uo to l i a us i o s piet
vi e to s L i n d e n e s o a r Ne i z o . i k i No r t k a p o ,
Kur Siaurs Ledjris rsiom bangom
Nykias, plikas uolas piktai skalauja
Ir kur be perstojo dien dienom
Atlantas siaubt Hebrid nepaliauja.
1
A t a i p p a t negal jau p r a ve r s t i puslapi, k ur i uo s e
b uv o aprayti rstieji L a p l a n d i j o s , S i b i r o , pi cbergeno,
Na uj o s i o s 2ems, I s l a n d i j o s , Gr e n l a n d i j o s k r a n t a i , ,,ti e
b e r i b i a i iaurs p l o t a i , tos n yk i o s , tuios . n e g yve n a -
mo s d yk umo s , amina ali i r sni eg tvyn, k ur p e r
nesibaigianias iemas n a uj i l edyn k l o d a i k r a un a s i
ant vi e n a s k i t o i r stkso vytdarhi l y g Al pi Al p s ;
apsup aigal, j i e t a r s i b ur i a a p i e s a ve ari speig
pikiausius n e g a n d us " . Ap i e iuos b a l tus k a i p mi r t i s
kratus a susikriau savotikus s a vo paios va i z d us ,
ti e s a , mi g l o tus , be t k e i s t a i spdingus, k a i p i r v i s i ti e
p i r m ut i n i a i spl i oji mai , k ur i e mktelia v a i k o g a l vo j e .
S i e pratarms puslapi odi ai m a n s i e d a vo s i s u te k s ^
to vi njetmi s i r t e i k d a vo ypati ng prasm ia vi eni ai
uo l a i , stksaniai putot bang jr oje, ia suduusiai,
e l d i j a i , imestai - negyvenam krant, ia altam,
mklikam mnuliui, vel gi ani am p r o d e b e s i s sks-
tant l ai v.
Ti e s i o g s un k u a p s a k yt i , kok iurp m a n k e l d a vo
tuios a p l e i s to s kapi ns: vi eni as a n tk a p i s su rau,-
va r t a i , p o r a medi, emai ho r i zo n t e dunks mri ni o
a p tva r o gri uvsi ai i r s i a ur a s j a un a ti e s mnulis, rods*
va k a r o met.
D u l a i va i ; susting n ur i mus i o j e jroje, m a n a tr o d y-
d a vo i t d v i mari mklos.
Puslap, k ur i a m e b uv o a tva i zd uo ta s ve l n i a s , atims
1
Strofa, paimta i kot poeto Tomsono (17001748) eilra-
io Ruduo".
11
i va g i e s ryul su p a vo g ta i s d a i k ta i s , a s k ub i a i u-
ve r s d a va u: j i s k e l d a vo m a n siaub.
j Su t o k i u p a t iurpu a uversdavau i r juod, r a -
guot btyb, sdini a nt auktos uo l o s i r vel gi an-
i t o l umo j e susispietusi ti es* kartuvmi s "mini.
K i e k vi e n a s pavei ksl l i s a ts k l e i s d a vo m a n itis a p y-
- g ^ ^ - s a k , danai paslapting neiprususiam ma n o p r o t ui i r
1
^ ; m e n k ut e i ma n o patiriai, taiau vi s a d a b e g a l o domi,
k a i p domi os bdavo to s p a s a k o s , k ur i a s Be s i , bdama
i g e r a i n us i t e i k us i , k a r t a i s s e k d a vo mums i emos va k a -
r a i s . Prisistmusi p r o s ym o stalel p r i e i di ni o, j i l e i s -
d a vo mums sussti a p l i n k j vai k k a m b a r yj e i r , p r o -
s yd a ma ilkinius mi s i s Ry d sijon nrinius a r b a ta i s y-
d a ma j o s naktins kepuraits k l o s te s , t e n k i n d a vo m-
s nekantr smalsum mei l s i r nuotyki p a s a k o j i ma i s ,
p a i mta i s i senj fantastini pasak i r d a r senesni
baladi; a r b a , k a i p a k a d pastebjau vl esni ai s me -
ta i s , i , , Pa me l o s " i r i Henr i ko, Mo r l e n d o g r a f o "
1
.
I r d a b a r , sddama s u ta k n y g a ant kel i , a b uv a u
^ l a i m i n g a , b e n t jauiausi l a i mi n g a . Bi j o j a u t i k vi e n o d a -
l y k o k a d k a s m a n nesutrukdyt, i r ta ta i , d e j a , l a b a i
g r e i t vyk o . .
Kakas atidar maui o va l g o mo j o d ur i s .
A, s ur g l e ! p a s i g i r d o Dono Ryd o b a l s a s .
Pa s k ui j i s n ut i l o : k a m b a r ys j a m pasi rod tuias.
K u r ve l n i a s j nune? ts Donas. L i z i !
D o r d i ! p a a uk j i s s e s e r i s . Doanos iia nra.
Pa s a k yk i t ma ma i , k a d j i i bgo ant l i e ta us ... Ta i b i a u-
ryb! ..
Gerai , k a d utraukiau uuol ai d" , p a g a l vo j a u,
kartai trokdama, k a d j i s neaptikt ma n o slptuvs;
!
Donas Ryd a s , be je , p a ts j o s i r nebt surads: n e i
1
Pamela" pagrindins herojs vardu pavadintas Semiuelio
Riardsono (16891761) romanas. Henrikas, Morlendo grafas, vei-
kjas, kurio nuotykiai buvo aprayti kokioje nors umirtoje, bet
tuo metu populiarioje knygoje.
12
a k yl um u, n e i n uo v o k um u j i s a n a i p t o l nepasi ymjo,
b e t E l i z a , vo s kytel jusi gal v p r o d ur i s , i k a r t o
pasak:
Gal v g ul d a u, k a d j i a nt pal angs.
I r a t uo j a u ilindau.i s a vo k a m p e l i o ; ma n e nukr-
t iurpas, v i e n p a g a l vo j us , k a d i te n ma n e g a l i i-
t r a uk t i Donas.
Ko n o r i ? p a k l a us i a u, n e vyk us i a i a p s i me s d a ma
k uk l i a .
Tu p r i va l a i m a n s a k yt i : , , Ko j um s r e i k i a , mi s t e r i
Ryd a i ? " igirdau j o atsak. Ma n r e i k i a , k a d p r i e i -
t um p r i e mans, i r , atsisds krsl, j i s r a n k a p a -
rod, k a d prisiartiniau i r atsistoiau prieais j.
Donas Ryd a s b uvo k e t ur i o l i k o s met, k e t ve r i a i s
me ta i s vyr e s n i s u ma n e , ne s m a n b uvo suj vo s de-
imt. Pa g a l s a vo ami j i s b uvo n e p a p r a s ta i a ug a l o ta s
i r p e ti n g a s s u s p uo g uo tu, n e s ve i k o s s p a l vo s ve i d u;
k r i t o a k i s stambs nedails jo bruoai, d r a mb l o to s
k o j o s i r i l g o s r a n k o s . Pr i e s ta l o j i s vi s a d a p e r s i va l g y-
d a vo , i r n uo to b uvo g a n a n e r a n g us , o j o vi l gsni s b e -
prasmikai b l a us us , s k r uo s t a i nudrib. Ti es p a s a k i us ,
d a b a r j i s turjo bti m o k yk l o j e , bet jo mamyt p a r -
s i g a b e n o j n a mo mnesiui k i t a m dl s i l p n o s s ve i k a -
to s " . Mi s t e r i s Ma i l s a s , j o mo k yto j a s , t vi r t i n o , k a d j i s
bt b e r n i uk a s k a i p r e i k i a n t , t i k t e g u namikiai j a m
maiau siuni pyragai i i r saldumyn; taiau m o t i -
n o s irdis p a s i p i k t i n o t o k i u g r ub i u paaikinimu i r b uvo
l i n k us i d a ug subtilesn versij, ma n yd a ma , k a d Do-
n a s y r a iblyks dl to , j o g j i s p e r d a ug mo k o s i , o
g a l i r dl to , k a d k a n k i n a s i , ilgdamasis nam.
Donas n e b uvo p e r d a ug prisiris n e i p r i e mo ti n o s ,
n e i p r i e seser, o mans ti e s i o g nekent. J i s eng i r
k a n k i n o ma n e ; n e d u a r tr i s k a r t us p e r savai t, n e
vi en kit kart p e r dien, be t n uo l a to s ; a b i j o d a va u
jo vi s a btybe, k i e k vi e n a ma n o kno dal el suvi rp-
d a vo , vo s j a m priartjus p r i e mans. Bdavo a k i m i r -
13
k, k a d a ti e s i o g p a k l a i k d a va u i s i a ub o , ne s neturda-
v a u k a m pasisksti n e i k a d a j i s m a n g r a s i n d a vo , n e i
k a d a ma n e mudavo. Tarnai ts n e l i n k o p y k i n t i jaunj
ponait, p a l a i k yd a mo s ma n o pus, o mi s i s Ry d iuo
-atvi l gi u b uvo a k l a i r kuri a: j i n i e k a d n e ma tyd a vo ,
' k a i p j i s ma n e mua, i r negi r ddavo, k a i p plsta, n o r s
j i s n e r e t a i t a i p d a r yd a vo j o s a k i va i zd o j e , taiau k ur
k a s daniau u j o s n ug a r o s .
pratusi k l a us yt i Dono, a pri jau p r i e krsl o, k u -
r i ame j i s sdjo; kok trejet minui j i s tyi ojosi i
mans, r o d yd a ma s m a n l i euv i r s te n g d a ma s i s j t a i p
ikiti, k a d , r o d o s , j i s turjo itrkti s u vi s o m i s akni-
mi s . i nojau, k a d Donas b e r e g i n t suers ma n , i r ,
baisdamasi tuo smgiu, g a l vo j a u, k o k s j i s b i a ur us i r
lyktus. Ga l i m a s d a i k ta s , k a d j i s iskait i ma n o v e i -
do ias mi n t i s , n e s s ta i g a , netars n odi o, atsi vedjo
i r skaudiai trenk m a n . A pasverdjau, taiau, a tg a -
vus i pusiausvyr, a t s i t r a uk i a u i ngsn kit n uo j o
krsl o.
C i a t a u u t a i , k a d tu pri e val andl ta i p a k i -
plikai a ts a k e i m a m a i , tar j i s , i r u ta i , k a d p a -
sislpei a n a p us uuolaid, i r u t a i , k a d d a b a r ta i p
ma n e pairjai, t u, i urkei
A b uv a u p r i p r a t us i p r i e iurktaus Dono Ryd o e l -
-g e s i o , i r m a n n i e k a d n gal v n e a te i d a vo prieintis;
a t e g a l vo d a va u, k a i p iksti smg, k ur i s nei vengi a-
m a i s e k d a vo p o ei di mo.
K tu v e i k e i a n a p us uuolaidos? paklaus j i s .
Skaiiau.
Pa r o d yk knyg.
A nujau i r pamiau j n uo pal angs.
Nedrsk l i e s t i ms knyg; ma ma s a k o , j o g tu
pa s mus g yve n i i mal ons; tu e s i s k ur s n a , .tavo tvas
n i e k o t a u n e p a l i k o ; t a u dert e l g e ta uti , o n e g yve n t i
ia s u mumi s , dentel meno va i k a i s , i r va l g yt i tai-, k
me s va l g o me , neioti drabuius, k ur i uo s m a m a n up e r -
14
k a . A t a u p a r o d ys i u, k a i p r a us ti s ma n o knyg l e n t y-
n o j e ! Ta i ma n o k n yg o s ! A ia eimininkas! A r b a to k s
bsiu p o k e l e t o met. E i k i r a ts i s to k p r i e dur, t o l i a u
n uo vei dr od i o i r l ang.
A p a k l a us i a u, i pradi n e n uma n yd a ma , k. j i s
k e t i n a d a r yt i ; be t k a i pamaiau, k a d j i s a ts i s to j o i r u-
s i mo j o k n yg a , ruodamasis j s vi e s t i ma n e , a i si :
g a n d us i s ur i k a u i r nejuia okau al, taiau n e p a -
k a n k a m a i v i k r i a i : p a l e i s ta s to r a k n yg a patai k m a -
ne , a p a r k r i t a u i r , s us i d a vus i dur stakt, p r a s i r a u-
s i a u gal v. I aizdos m tekti k r a uj a s , a p a j uta u
atr skausm; b e t s ta i g a pamirau siaub, i r ma n e
p a g a vo k i t i j a us m a i .
Bi a ur us , iaurus va i k ze ! suukau a. Tu
l yg k o k s gal vaudys, l y g k o k s ve r g p r i e va i zd a s , t u
panaus Ro mo s i mp e r a t o r i us !
Ma n b uvo te k s k a i t yt i Go l d s mi t o
1
Romos i s t o r i -
j" , i r turjau s us i d a r i us i s a vo nuomon a p i e Ner on,
Kal i gul i r k i t us ti r o n us . Paslapia a j a u s e n i a i d a r i a u
iuos p a l yg i n i mus , taiau n i e k a d nesitikjau, k a d itaip
j uo s idroiu a k i s .
. K? K ?u r i k o Donas. Ar ia ma n e j i t a i p ,
va d i n a ? Js gi rdjote, mergaits? A p a s a k ys i u ma ma i .
Be t p a l a uk ...
Donas puol ma n e ; a p a j uta u, k a i p j i s sugri eb
m a n u pe ti e s i r u-pl auk. Tai au j i s s us i k i b o s u
v i s k a m pasiryusi btybe, Ma n j i s i tikrj atrod
ess ti r o n a s , mogudys. Pe r kakl vi e n a s p o k i t o m a n
m_^ tekti k r a uj o laai, ir a p a j ut a u atr skausm.
S i e poji ai l a i k i n a i nustelb bai m, i r a pasiprieinau
Donui k a i p padkus. A g e r a i n e n uma n i a u, k dar
ma n o r a n k o s , t i k j i s s ur i k o : i ur k ! 2 i ur k ! " i r vi s a
g e r k l e ubl i ov. Pa g a l b a l auk ia p a t: E l i z a i r Dor-
dian nubgo aukti mi s i s Ry d , k ur i b uvo nujusi j
i .' y:
" G o l d s m i t a s O l i v e r i s (17281774)angl raytojas,
romano Vekfildo- kunigas" autorius.
15
vi r; t o j i b e ma ta n t atjo, l yd i m a Be s i i r kambarins
Ebots. J o s tuo j mus iskyr, i r a igirdau s a k a n t:
i rk tu m a n ! Ta i pasiutl, oka ant ponai i o
Dono!
Ar k a s y r a mats toki tl?
I r p a g a l i a u mi s i s Ry d paskelb nuosprend:
Nuve s k i t e j raudonj kambar i r urakinkite.
K e t ve r t a s rank pai upo ma n e i r nutemp l a i p ta i s
vi r.
I I S K Y R I U S
A v i s u k e l i u prieinausi k i e k begal dama, i r is
negi rdtas akiplikumas d a r l a b i a u p a b l o g i n o j a u i r
ta i p n e koki Be s i i r Ebots nuomon a p i e ma n e . Re i k i a
p a s a k yt i , a b uv a u truput palusi, a r b a , t e i s i n g i a u,
ikrypusi i vi , k a i p pasakyt pranczai: s up r a ta u,
k a d tr ump a s maitas j a u utrauk ant ma n o . g a l vo s v i -
sokiausi bausmi, i r , k a i p k i e k vi e n a s maitaujs ve r -
gas, i n e vi l t i e s b uv a u pasiryusi vi s a m k a m .
L a i k y k j a i r a n k a s , mi s Eb o te , j i k a i p a p r i e ta
kat.
K o k i a gda! K o k i a gda! auk kambari n.
K a s g i itaip b i a ur i a i e l g i a s i , mi s E i r ? Muti jaun
dentelmen, s a vo geradars sn! J u k t a i j a un a s i s j-
s eimininkas!
S e i m i n i n k a s ! K o k s j i s m a n eimininkas? Ar g i a
tarnait?
Ne , js ne t prastesn u tarnait, js n i e k o ne -
d i r b a te , js dykaduon. Patupkit ia i r p a g a l vo k i t
s a vo p r o t e l i u, k o k i a js n e d o r a .
Tuo t a r p u j o s spjo ma n e n ut e mp t i mi s i s Ry d n u-
rodyt kambar i r nusvi ed ma n e krsl. A tutuo-
16
j a u' paokau i t spyruokl , be t d vi p o r o s rank pai upo
ma n e i r p r i r a k i n o p r i e vi e to s .
J e i g u nesdsit r a mi a i , te k s j us pri ri ti , tar
Be s i . Mi s Eb o te , d uo k i t m a n s a vo keliaraiius, m a -
n uo s i us j i n a i b e ma ta n t s ut r a uk ys .
Mi s Ebot nusi gr i r m ritis n uo drtos lau-
n i e s reikiam rait. S i s pani ruoimas i r mans l a u-
k i a n t i n a uj a negarb k i e k atvsi no ma n o kart.
Nenusi ri ki te! suukau. A r a m i a i sdsiu,
i r s a vo odiams p a t vi r t i n t i sikibau r a n k o m i s sof,
a nt k ur i o s sdjau.
N a , i rki t! tar Be s i .
sitikinusi, k a d a i tikrj p a k l us a u, ji p a l e i d o
ma n e . Po to j o s a b i a ts i s to j o prie ma n e , susinrusios
r a n k a s , i r m tariai i r s u nepasi ti kji mu s p o k s o ti ma n
vei d, ta r s i a b e jo d a mo s , a r m a n v i s i n a mi e .
Pi r m i a u j i itaip n i e k a d o s n e s i e l g d a vo , p a g a -
l i a u pratar Be s i , atsigrdama mi s Ebot.
Tai au ta ta i vi s laik j o j e sl ypjo, atsak to -
j i . K i e k kart a s a k i a u mi s i s Ry d s a vo nuomon
a p i e vai k, i r mi s i s vi s a d a p r i t a r d a vo ma n . Ne r a s i
b i a ur e s n i o p a d a r o u tas slapnes! N i e k a d n e s u maiu-
s i , k a d j o met mergai t bt t o k i a usidariusi.
Be s i n i e k o neatsak; be t, truput lukteljusi, j i t a -
r, k r e i p d a m a s i ma n e :
J um s nerei kt umirti, mi s , j o g d a ug u k
t ur i t bti dki nga mi s i s Ry d : j uk j i n a i ilaiko j us . J e i -
g u j i n a i j us i varyt, t a i tekt e i ti prieglaud.
A n i e k o negal jau t a i a t s a k yt i : ie odi ai m a n
n e b uvo n a uj i e n a , k i e k t i k j a u p r i s i m e n u s a ve , m a n
vi s laik t e n k a gi rdti panaias uuominas. Pri ekai -
tas, k a d a e s u ve l t d , ma n o ' a us i ms tapo, l y g neai-
k us p r i e d a i n i s , s k a ud us i r s l e g i a n ti s , taiau t i k p us i a u
te s up r a n ta ma s . Mi s Ebot vl -paskubom pri dr:
' I r j ums nra k o n e i m a n yt i , k a d esat l y g i p a n e -
lms Ry d i r ponaiiui Ryd ui , j e i n e t p o n i a t o k i a g e r a
2. Dei n E i r . 17
i r aukl ja j us d r a ug e s u j a i s . J i e turs apsiai pinig,
o js n i e k o netursit. To d l j um s r e i k i a bti k uk l i a i
i r s te ng ti s ti kti j i e ms vi s i e ms .
V i s a t a i me s j um s s a k o me , v i e n g e r o tenorda-
m o s , terp Be s i j a u n e ta i p iurkiai. Js tur i te
bti p a s l a ug i i r lipni mergai t, ta d a g a l ie n a m a i
taps i r js n a ma i s . O j e i bsite pikiurna i r staiok,
p o n i a t i k r i a us i a i i varys j us i ia.
Be t o , pridr d a r mi s Ebot ,di e vas btinai
n ub a us toki netikusi mergi ot. J g a l i itikti mi r ti s ,
k a d a j i t o k i a nirusi, i r k ur ta d a p a te k s j o s s i e l a? E i -
me , Be s i , te g u pasdi vi e n a ! N i e k u g y v u nenoriau
turti tok, biaur bd. Pa s i me l s k i te , mi s E i r , l i k us i
vi e n a . J e i g u n e a tg a i l a us i te , g a l i k o k i a b l o g a d va s i a
n us i l e i s t i p r o kamin i r isineti j us ...
J o s i jo, p i r m a udarydamos, o p a s k ui i r urakin-
d a mo s d ur i s .
Mi e g a ma s i s , k ur i a m e a atsidriau, b uvo va d i n a ma s
r a ud o n uo j u k a m b a r i u. Ni e k a s j a me n e g yve n o , p a g a -
l i a u i r n a k vo d a vo l a b a i r e t a i k a s , t i k r i a u p a s a k i us
n i e k a s , n e b e n t k a i Geitshed-Hol upl sdavo svei ai
i r t e k d a vo p r i s i m i n t i i patalp. Tai au ta i b uvo vi e -
n a s i didiausi i r pramatniausi kambari vi s uo s e
n a muo s e . V i d ur y j e l y g altorius''stksojo l o va s u m a -
s yvi o m i s raudonmedi o k o l o n o mi s , utraukta ratuo-
to mi s p ur p ur o s p a l vo s uuolaidomis; d u auktus l a n -
g us , kuri s to r o s bdavo vi s a d a n ul e i s to s , pri deng tos
paios medi agos drapiruot, k r i n t a n t i puoniomis
klostmis i r g i r l i a n d o mi s ; k i l i m a s b uvo r a ud o n a s ; s ta -
l a s l o vo s kojgal yje utiestas r a ud o n a g e l umb e ; s i e no s
imutos vi esi ai r ud a medi aga s u r a us va i s o r n a me n -
ta i s ; s p i n ta , tua l e to s ta l e l i s i r krslai i t a ms i a i p o -
l i r uo t o s e no raudonmedio. i tamsi ton fo ne b o -
l a vo k a l n a s pkini patal i r pagal vi l o vo j e , ukl o-
to j e b a l t u i t s ni e g a s p i k i n i u utiesalu. Ne maiau
rykiai matsi l o vo s gal vgal yje p l a tus minktas krs-
18
l a s s u b a l t u uval kal u i r s uo l e l i u k o j o ms padti p r i e -
ais j. S i s krslas m a n atrod l yg k o k s ' fantastikas
b a l ta s sostas.
K a m b a r yj e b uvo b i a ur i a i alta, ne s j r e ta i k a d a
tekrendavo; j a me vi epatavo t yl a , ne s j i s b uvo t o l i
n uo vai k k a m b a r i o i r vi r tuvs; i r j i s dar kl ai k sp-
d, ne s j, k a i p minjau, r e ta i k a s teuei dayo. V i e n t i k
kambarin p a s i r o d yd a vo ia etadieniais n uv a l yt i d ul -
ki, k ur i o s p e r savai t nussdavo a nt vei dr odi i r
bald, o k a i k a d a i r p a t i mi s i s Ry d a p s i l a n k yd a vo
. ia p a t i k r i n t i vi e n o s l a p to s p i n to s staliaus, k ur i a m e
gul jo vai rs d o k ume n t a i , j o s brangenybi dut i r
miniatira, va i z d uo j a n t i j o s mirus vyr . Pa s t a r o j i a p-
l i nkyb, btent, mi s t e r i o Ryd o mi r t i s , i r gaub p a s l a p -
t i n g um u raudonj kambar l y g savotikas ukeikimas,
pri verts toki puoni patalp l a i k y t i apleist.
Mi s t e r i s Ryd a s b uvo mi rs pri e d e vyn e r i us me tus ;
k a i p t i k itame k a m b a r yj e j i s i kvp paskutin atod-
s; iia j i s gul jo paarvotas; i ia jo karst ine
un i f o r muo t i l a i d o t uv i n i n k a i , i r n uo to s d i e n o s a p l i n -
k i n i a i , j a us d a mi kakoki kraupi pagarb ve l i o n i ui ,
nedrsdavo vai ki oti raudonj kambar.
A vi s d a r tebesdjau to j e paioje, vi e to j e , p r i e
k ur i o s ma n e p r i r a k i n o Be s i i r pikiurna mi s Ebot.
Ta t a i b uvo emut sofa, s t o vi n t i n e t o l i m a r m ur i n i o i -
d i n i o ; prieais ma n e d un k s o j o l o va ; dei nje stiepsi
t a ms i aukta s p i n ta , k ur i o s l a k uo to s e d ur ys e mavo
blauss atvaitai; kai r je udangstyti l a n g a i . Didiu-
l i a me ve i d r o d yj e ta r p j atsimu n yk us . k a mb a r i o i r
l o vo s
1
ikilmingumas. A n e b uva u vi s a i t i k r a , a r j o s
urakino d ur i s , i r todl sidrsinusi pasikliau n uo s o -
fos i r nujau pairti. D e j a ! Buv a u l yg t i k r a me kal -
j i me . Grti r ei kjo p r o vei dr od, i r a nejuiomis p a -
ve l gi au jo g e l me s . V i s k a s atrod aliau i r niriau
to j e i l i uzori nje gel mje n e g u ti kr ovje, o t o j i k e i s t a
mayt fi grl , k ur i s p o k s o j o i te n ma n e , j o s i-
2* 19
blyks ve i d a s i r bol uojani os p r i e b l a n d o j e r a n k o s , j o s
spingsinios b a i me a k ys , k ur i o s vi e n o s atrod g yvo s
i oje mi r ti e s karal ystje, i t i k r o dar spd, ta r s i
prie ma n e bt b uvus i mkla. A va i z d a va us i , k a d
j i panai tas maytes pamkles, l yg i r k o k i us el fus
a r fjas, k ur i e , k a i p va k a r a i s k a d p a s a k o d a vo mums
Be s i , i sl i nkdavo i tui, papariais apaugusi p e l -
kt laukymi i r va i d e n d a vo s i pavl avusi ems k e l e i -
vi a ms . A grau s a vo vi et.
Ma n e sum p r i e t a r i n g a bai m, taiau g a l ut i n a i a
d a r n e b uva u parblokta. Ma n o k r a uj a s tebevi r , i r s u-
k i l us i o ve r g o niris d a r te b e d e g i n o ma n e pulsuojania
tulinga ug n i m . Na uj a i uplds p r a e i ti e s prisiminim
s r a uta s p a g a vo ma n e , d a r nesuspjus m a n n us i l e n k t i
n i a ur i a i dabariai.
, iaurus Dono Ryd o tironikumas, pasiptlikas jo
seser a b e j i n g uma s , jo mo ti n o s prieikumas, t a r n a i -
i alikumas vi s a ta i m skuriuoti ma n o audrin-
to je vai zduotje t a r s i ta ms i o s nuosdos d r umzl i n a me
ulinyje. Ko d l gi a t ur i u vi sk kentti, bti vi s n i e -
k i n a m a , vi s k a l t i n a ma , aminai s me r k i a ma ? Kodl n i e -
k a d n e g a l i u n i e k a m tikti? Kodl k a s kart n i e k a i s n u-
e i d a vo ma n o pa s ta ng o s l ai mti k i e n o n o r s palankum?
Kodl , pavyzdi ui , v i s i g e r b i a Eliz, k ur i t o k i a usi-
spyrl i r savanaud? Kodl v i s i atlaids Dordianai,
k ur i o s bdas to k s a tk a r us , o e l g e s ys to k s aiktingas,
i r zl us i r lus? J o s grois, j o s r a us vi s k r uo s t a i i r
auksins g a r b a n o s , ma tyt, diugina vi s us , k a s t i k j
pavel gi a, i r u t a i j a i d o va n o j a mo s vi s o s kalts. Do-
n ui i r g i n i e k a s neprietarauja, j uo l a b i a u n i e k a s j o
nebaudia, n o r s j i s s uk i o j a balandiams g a l va s , d a i g o -
ja mayius viiukus, p i ud o a vi s unimis, vogi omi s
rako iltnamyje n e p r i n o k us i a s vyn uo g e s i r s k a i n i o j a
oraneri joje reiausi gl i p ump ur us . J i s ne t p r a va r -
diuoja s a vo motin sena b o b a " , tyi ojasi i ta ms i o s
j o s ve i d o s p a l vo s , k ur i t o k i a p a t k a i p i r j o p a ti e s , a k i -
20
plikai n e k l a us o j o s i r ne kart supl b e i sutep
j o s ilkin sukni. I r v i s v i e n j i s a i y r a jos mi e l a s
snel i s". O a nedrst n trupuio prasiengti, v i -
s o mi s jgomi s s te n g i uo s i vykdyti ki ekvi en p r i e d e r -
m, taiau ma n e va d i n a neklauada i r i dykl e, usi-
spyrl e _i r me l a g e , i r ta i p n uo r yt o l i g i piet, n uo pi et
. l i g i va k a r o .
Ma n d a r tebeskaudjo ugaut gal v, i aizdos vi s
d a r tebesisunk k r a uj a s . Tai au n i e k a s nesubar Do-
- n o , k a d j i s b e n i e k ur n i e k o smog ma n , o a, p a s i p r i e -
inusi j a m i r n e s i d a vus i n e t e i s i n g a i skriaudiama, s u-
kl i au vi s pasipiktinim.
, , J uk t a i n e te i s i n g a , n e t e i s i n g a ! " k a r t o j o m a n m a -
no p r o ta s , k ur i s , skaudiai s ue r zi n ta s , pasidar ne b e -
vai ki kai viesus, o paadintas rytingumas ve r t ma n e
iekoti k o k i o n o r s bdo, k ur i s leist m a n isivaduoti
i ios nepakeniamos p r i e s p a ud o s : pabgti i nam
a r b a , j e i t a i bt nemanoma, n i e k o n e b e va l g yt i i r ne -
b e g e r ti , n um a r i n t i s a ve b a d u.
K o k i a nirusi b uvo ma n o s i e l a t nir vakar!
K a i p b uvo sukrstos vi s o s ma n o mi n t ys i r k a i p de g
maitu ma n o irdis! I r v i s dl to k o k i o j e ta ms o je , k o -
k i o j e gdi oje nei ni oje v y k o t o j i vi di n k o v a ! J u k a
negal jau a t s a k yt i klausim, k ur i s tol ydi o k i l o ma n o
s i e l o j e : kodl a ta i p keniu? D a b a r , k a d a p r a s l i n k o
t i e k l a i k o ( n e p a s a k ys i u, k i e k btent met), m a n vi s k a s
. aiku.
Ge i t s h e d - Ho l e a b uva u vi si kai s ve ti ma s mogus.
A b uva u i t k r i s l a s a k yj e . A n i e k o b e n d r o neturjau
n e i s u mi s i s Ryd , n e i s u j o s va i k a i s , n e i . s u k i t a i s j o s
namiais. J e i g u j i e nemyl jo mans, t a i j uk a i r g i
nemyl jau j. K ur i e m s g a l a ms j i e turjo lipniai e l g -
ti s s u p a d a r u, k ur i s nesi mpati avo n vi e n a m i j; s u
k i to s ries p a d a r u, pri ei ngu j i e ms s a vo bdu, s a vo
g a b uma i s , s a vo p o l i n k i a i s ; s u vi s a i s atvi l gi ai s n e p a -
r a n k i u p a d a r u, i k ur i o j i e n e g a l i tiktis n e i j o k i o s
21
n a ud o s , n e i j o k i o ma l o n umo ; s u k e n k s m i n g u p a d a r u,
k ur i s i rdyje p i k t i n a s i j e l g e s i u i r n i e k i n a j pai-
r as. inau, j e i g u a biau b uvus i l i n k s ma s , idyks,
nerpestingas, s a va va l i s , graus i r triukmingas v a i -
k a s t e g u t a i p p a t nalaitis i r p r i k l a us o m a s , mi s i s
Ry d bt irjusi ma n o buvim j o s ei moje d a ug
atlaidiau, j o s v a i k a i m a n bt buv nuoirdesni i r
draugikesni, t a r n a i nebt ta i p stengsi p a ve r s t i ma -
ns a t p i r k i m o oiu.
Ra ud o n a j a me k a mb a r yj e m te l k ti s s ute mo s ; b uvo
j a u p e n k t a va l a n d a , i r apsiniauks p o p i e ti s p a l e n g va
vi r t o gdia p r i e b l a n d a . A gi rdjau, k a i p l i e tus vi s
d a r be a tva n g o s l i augi a laipt lang i r k a i p vtra
k a uk i a al joje u nam; a pamau v i s a s us ti r a u, i r
ma n o drsa m blsti. Nuo l a t i n i s paeminimo j a us -
mas, nepasitikjimas s a vi m i , sumiimas i r n us i mi n i ma s
n us i l e i d o i t drgnas rkas ant blstani ma n o pyki o
"arij. V i s i s a k o , k a d e s u n e d o r a , g a l i r i tikrj
ta i p yr a ; a r g i a k t i k n e g a l vo j a u, k a i p n um a r i n t i s a -
ve b a d u? J uk t a i nuodm! O a r a pasiruousi n um i r -
ti ? A r g i rsys p p Ge i ts he d o banyi os a l t o r i um i j a u
, t o k s vi l i o j a n t i s , p r i e g l o b s ti s ? Te k o gi rdti , k a d ta me
rsyje g ul i p a l a i d o ta s mi s te r i s Ryd a s . Ta t a i suadino
ma n o mi n ti s , i r a miau g a l vo t i a p i e j vi s l a b i a u b a i -
. sdamasi. Mi s t e r i o Ryd o n e p r i s i m i n i a u, be t inojau,
k a d j i s b uvo ma n o t i k r a s dd ma n o mo ti n o s b r o l i s ,
k a d j i s , k a i l i k a u nalait, pasim ma n e s a vo n a mus
i r pri e p a t s a vo mi rt p a r e i k a l a vo , k a d mi s i s Ry d p r i -
adt a ug i n t i i r aukl ti ma n e k a i p s a vo paios va i k us .
Mi s i s Ryd , t ur bt, man, k a d j i n a i tesjo paad; i r ,
t ur i u p a s a k yt i , i tikrj j i n a i j tesjo, k i e k t a i j a i
l e i d o j o s p r i g i mt i s ; be t k a i p g i j i i t i k r o gal jo myl ti
primest si brovl , k ur i , j o s v y r ui mi r us , n i e k u ne b e -
b uvo s us i j us i s u j o s eima? J u k j a i p i k t a b uvo j a us ti ,
k o k s s un k us toki mo me n t u n e n o r o mi s d uo ta s paa-
d a s bti mo t i n a s ve t i ma m kdikiui, k ur i o j i n e g a -
22
jo p a m i l t i i r k ur i o nepakent s a vo ei moje k a i p ne -
r e i k a l i n g o si brovl i o.
K e i s t a mi n t i s toptel jo m a n gal v. A n e a b e j o j a u,
n i e k a d n e a b e j o j a u, k a d , j e i mi s te r i s Ryd a s bt g yva s ,
s u m a n i m v i s i elgtsi vel ni ai ; i r d a b a r , irdama
balt l ov i r skendinias ta ms o j e s i e na s , o k a r t a i s n e -
r i ma s t i n g a i pavel gdama b l a us i a i vyti nt vei dr od,
p r i s i m i n i a u, J o g m a n b uvo . tek gi rdti , k a d numirliai,
. kuri ramyb k a p uo s e sudrumsiama, k a i n e vyk d o m a
paskutin j va l i a , k a r t a i s a t s i k e l i a i k a r s to n ub a us t i
kaltj i r atkeryti u e n g i a muo s i us ; i r a p a g a l vo j a u:
o k a s bt, j e i g u mi s t e r i o Ryd o v l , k a n k i n d a m a s i
' n uo t skriaud, k ur i a s p e r g yve n a jo seser s dukt, p a -
likt s a vo buvei n g a l banyi os rsyje, o g a l n e -
i nomoje mirusij karal ystje i r pasivaident m a n
iame k a mb a r yj e . A nusiluosiau aaras i r s te ng i a us
g a r s i a i nekkioti, b i j o d a ma , k a d k o k s iorinis ma n o
s i e l va r to enkl as nepaskatint antgamtiko b a l s o t a r t i
m a n p a g uo d o s od i o; m a n b a i s u b uvo i vysti sambr-
k o j e k e i s t a i aiaruojant vei d, k ur i s , r o d o s , i ms i r
p a s i l e n k s p r i e mans su neemika uuojauta. io
elio p a s i r o d yma s , turjs, r o d o s , ma r i e p a g uo s ti , k -
s
l m a n a ta i jaui au neipasakyt igst. K a i p
t i k manydama s te n g i a us i n uv y t i t mi nt i r n us i r a m i n -
t i . At m e t us i krintanius a nt aki p l a uk us , a pakl i au
gal v i r pamgi nau drsiai ap vel gti tams kambar.
K a i p t i k t akimirk kakas vystel jo ant s i e no s . A
k l a us i a u s a ve , g a l ia mnul i o s p i n d ul ys , prasi skverbs
*pr o uuolaidos sprag? N e ! Mnul i o s p i n d ul ys l a i k y-
tsi vi e n o j e vi e to j e , o t o j i vi esa judjo. K o l a i-
rjau, j i s n us l i n k o l ub o mi s i r s um i r g ul i a vo m a n vi r
g a l vo s . D a b a r ma n n e s un k u spti, k a d tas viesos r uo -
as ve i k i a us i a i b uvo n uo ibinto, k ur i uo neinas ka-
k a s jo p e r ve j prieais n a mus . Tai au ta d a , k a i ma n o
vai zduot b uvo audrinta, o n e r va i sukrsti po k t i k
per gyvent petyni, m a n pasirod, k a d mkanti
23
viesa ta i ne k a s k i t a , k a i p auklys, pranes, k a d
g r e i t p a s i r o d ys svei as i a n o p a s a ul i o . Ma n o irdis
m dauytis, g a l va m s uk ti s , a us ys e igirdau es,
pana sparn plasnojim. Pa j uta u, j o g kakas a ts i -
r a d o p r i e mans, kakas surm ma n e , a miau d us t i
i r j a u vi si kai nebepajgi au va l d yt i s . A pri bgau p r i e
dur i r i vi s j g miau t a mp yt i ranken. K o r i d o -
r i uj e p a s i g i r d o artja i ngsni ai ; d ur ys e p a s i s uk o r a k -
tas, jo Be s i i r Ebot.
Mi s E i r , a r t i k ' n e s us i r g o t ? paklaus Be s i .
K o k s b a i s us triukmas! Ma n e staiai iurpas n u-
krat! suuko Ebot.
Il ei ski te ma n e ! L e i s k i t e ma n e vai k k a m b a -
r ! aukiau a.
Kodl ? Ar usi gavote? O g a l k a s p a s i va i d e n o ?
v l t e i r a vo s i Be s i .
O! .. i a mktel jo kakoki viesa, i r a p a -
g a l vo j a u, k a d tuo j p a s i r o d ys va i d uo k l i s . A sikibau
Be s i rank, i r j i n a i neitrauk j o s .
J i n a i "tyia m k l y k t i , n i e k i n a m a i parei k
Ebot. I r k a i p j i k l yk ! L y g p i a un a m a ! J i t i k r i a us i a i
t i k nor jo suaukti mus vi s a s iia. A inau j o s b i a u-
r i a s idaigas!
K a s ia de das i ? p a s i g i r d o k i t a s sakmus b a l -
sas; mi s i s Ry d skubjo p e r kori dori , j o s k y k o k a s p i n a i
p l e ve n o , grsmi ngai lamjo s uk n i a . E b o te i r Be s i ,
m a n r o d o s , a l i e p i a u Dei n E i r udaryti r a ud o n a j a me
k a mb a r yj e , k o l p a t i a t e i s i u j o s ileisti?
Mi s Dei n t a i p g a r s i a i auk, p o n i a , m a l -
d a uj a ma i tar Be s i .
Pa l e i s k i t e j, b uv o j o s ' vi e n i n t e l i s a ts a k a s .
Ne s i k a b i n k Be s i rank, krei psi ji m a n e . Ta u;
n e p a vyk s i ia itaip itrkti, g a l i bti t i k r a . Nekeni u
apsi meti nji mo, ypa, k a i apsimetinja v a i k a i . Ma n o
p a r e i g a p a r o d yt i ta u, k a d itokiais poktais n i e k o ne -
24
pei. Pa s i l i k s i ia d a r valand, i r a ileisiu t a ve t i k
ta d a , j e i tu vi si kai n us i r a m i n s i i r netriukmausi. ' .
O ddi ene, pasi gai l ki te! At l e i s k i t e m a n ! A ne -
itversiu... Nub a us k i t e ma n e k a i p n o r s k i t a i p ! A n u-
m i r s i u, j e i . . . " a
N ut i l k ! is n e s i va l d yma s ti e s i o g lyktus!
A i r i tikrj j a i b uv a u lykti. J i l ai k ma n e
g ud r i a k o me d i a n te . J a i atrod, k a d a e s u t o k s p a d a r a s ,
k ur i a m e d r a ug e s l yp i i r neabotos a i s tr o s , i r ema s i e -
l a , i r p a vo j i n g a s vei dmai ni kumas.
Tuo m o m e n t u Be s i i r Ebot j a u b uvo nujusios, i r
mi s i s Ryd , k ur i a i kyr jo i r ma n o palusi baim, i r
ma n o r a ud o j i ma s , s ta i g a stm ma n e a tg a l i r , n i e k o
d a ug i a u n e b e s a k yd a ma , urakino. Girdjau, k a i p j i
g r e i ta i nujo. O n e tr uk us , r o d o s , ma n e i ti ko kakoks
p r i e p uo l i s , ne s a n i e k o n e b e p r i s i me n u, k a s b uvo p o to.
III S K Y R I U S
Pi r ma s d a l yk a s , kur a ts i me n u, b uvo tas, k a d p a -
b ud a u l y g p o b a i s a us komaro i r i vydau pri e s a ve
ioruojant kl ai ki vies, kuri k i r t o plats j uo d i d r y-
iai. Girdjau b a l s us , skambanius kakai p d us l i a i , l y g
v j o a r l i e ta us esio s l o p i n a mus ; s us i j a ud i n i ma s , n e -
t i k r uma s i r vi sk n us t e l b i a n t i bai m b uvo ta r s i s uk a us -
t vi s us ma n o pojius. Tai au v e i k i a i a s uvo k i a u,
k a d m a n kakas d a r o m a , kakas ma n e k e l i a , s o d i n a
i r d a r o t a i k ur k a s vel ni au n e g u be t k a d a anksiau.
A atrmiau gal v pr i egal v ar k i e n o rank, i r ma n
pasidar g e r a .
Po koki penki minui umarties kas isisklai-
d: a vi s a i aikiai s up r a ta u b e s a n ti s a vo l o vo j e , - o ta
i oruojanti viesa b uvo liepsnojs i di nys vai k k a m -
25
b a r yj e . Buvo n a k t i s . An t s ta l o de g vak. Be s i stovjo
kojgal yje s u d ub e n i u r a n k o s e , o kakoks p o n a s sd-
j o kdje p r i e ma n o p a g a l vi o , pasilenks ti e s m a n i m .
A p a j uta u nepaprast pal engvji m, maloni r a -
myb i r saugum, k a i pamaiau, j o g k a m b a r yj e y r a
s ve ti ma s mogus n e Ge i ts he d o g yve n to j a s i r n e g i -
mi n mi s i s Ryd . Nusi grusi n uo Be s i (ri ors ta i , k a d
j i ia b uvo , m a n atrod k ur k a s maiau n e ma l o n u,
n e g u, pavyzdi ui , j e i g u ia bt stovjusi Ebot),
miau tyri nti sdinio p o n o vei d. A painau j ,
ta i b uvo mi s te r i s L o i d a s , va i s t i n i n k a s , kur mi s i s Ryd
k a r ta i s pasiaukdavo, s us i r g us k ur i a m i tarn. S a u i r
s a vo va i k a m s j i k vi e s d a vo s i gydytoj.
N a , k a s g i a to ks ? pa kl a us j i s . -
A p a s a k i a u j o pavar d i r p a d a vi a u j a m rank. J i -
s a i pam j, nusiypsojo i r tar: .
O d a b a r me s pal e ng v l e vi s a i p a s ve i k s i me .
Pa s k i a u j i s pagul d ma n e i r , k r e i p d a ma s i s Be s i ,
pave d j a i pasirpinti, k a d p e r nakt n i e k a s mans ne -
besutrikdyt. Kak d a r nurods i r pasaks, k a d r yto j
,. j i s v l apsilankysis, va i s t i n i n k a s didiausiam ma n o
s i e l va r t ui i jo. A jauiausi t o k i a s a ug i i r t o k i a r a mi ,
k o l j i s sdjo kdje alia ma n o l o vo s . Be t vo s t i k
j a m i p a s k o s usidar d ur ys , k a i vi s a s k a mb a r ys i-
k a r t a p te mo i r ma n o irdis v l susig; j pri sl g*
n e a p s a k o ma s s i e l va r ta s .
G a l d a b a r umigsite, mi s ?pa kl a us Be s i n e -
p a p r a s t a i vel ni ai .
A vo s idrsau j a i a ts a k yti , b i j o d a ma , k a d p o t o j i
praneks j a u d a ug ' iurkiau.
Pa s i s te n g s i u.
G a l nortute ko igerti", o g a l ukstute?
Ne , ai, Be s i .
J e i ta i p , t a i a galsiu g ul t i , ne s j a u p o d vyl i k -
tos, be t js aukite ma n e , j e i nakt ko p r i r e i k s .
26
K o k s negi rdtas lipnumas! Ta i padrsino ma n e , i r
a p a k l a us i a u:
Be s i , k a s m a n yr a ? Ar a s e r g u?
J um s pasidar b l o g a r a ud o n a j a me k a mb a r yj e ,
ve i k i a us i a i n uo ve r k s m o ; bet d a b a r g r e i t p a s ve i k s i t.
Be s i nujo tarnaii kambar, k ur i s b uvo g r e ta
vai k k a mb a r i o . A igirdau j s a k a n t:
S a r a , g ul k i s s u m a n i m vai k k a mb a r yj e . K a i p
ma n e g yv ma t a i , b i j a u inakt l i k t i vi e n a s u t a va r g -
e me r g yte . J u k j i g a l i n umi r t i . . . K a i p k e i s ta , k a d j
itiko tas p r i e p uo l i s ! . . Nor i au inoti, a r t i k j a i k a s
n e p a s i va i d e n o . V i s dl to p o n i a b uvo p e r gri eta
kart.
Be s i sugro d r a ug e s u S a r a , i r j o s atsigul, bet
prie umigdamos d a r kok pusvaland nibdjosi. A
t e n ug i r s d a va u t i k j panekesio n uo tr up a s , i kuri
g a n a aikiai s up r a ta u, a p i e k j o s kal bjosi .
Kakas b a l ta s mktel jo p r o j i r di ng o ... O
p a s k i a u sudlavo d i d e l i s j uo d a s uo... Tr ys garss sm-
g i a i k a m b a r i o d ur i s ... Kapi nse kakas i buri avo, k a i p
t i k a nt j o k a p o ... i r ta i p t o l i a u.
Pa g a l i a u j o s umi go. Iblso i di nys, ugeso vak.
Tai au a t i l g nakt negal jau' umi gti i r b a i s i a i
k a n k i n a us i ; ma n o k l a us a , regji mas i r p r o ta s b uvo
tempti i bai ms, t o k i o s baims, kuri jaui a t i k
v a i k a i .
Po io vyk i o r a ud o n a j a me k a m b a r yj e m a n n e te k o
k i e k rimiau a r i l g i a u p a s i r g ti , t i k b uvo sukrsti ma n o
n e r va i , i r to sukrtimo p a s e k me s tebejaui u d a r i r d a -
b a r . Ta i p , mi s i s Ryd , k i e k baisi dvasini, kani m a n
t e k o p e r j us iksti! Tai au jaui u parei g a tl e i s ti
j ums , n e s js nei nojote, k darte. Tr a uk yd a m a vi s a s
ma n o irdies s tyg a s , js mante, j o g r a un a te b l o g us
ma n o p o l i n k i us .
Ryt o j a us dien, a p yp i e te , a atsikliau, a p s i r e n g i a u
i r , a p s i s up us i ilta s k a r a , atsisdau vai k k a mb a r yj e
27
p r i e i di ni o. Fizikai jauiausi ti e s i o g k a i p sudauyta,
be t vi s l a b i a us i a i k a m a vo ma n e to k s neipasakytas
irdies s k a us ma s , j o g negal jau s ul a i k yt i t yl i a i r i e d a n -
i aar. Nespju nuluostyti vi e n o sraus l ael i o n uo
s k r uo s to , k a i p a s i r o d o k i t a s . O, r o d o s , turjau bti l a i -
mi n g a , n e s n a mi e n e b uvo n vi e n o Ryd o , j i e v i s i y -
inosi k a r i e t a s u s a vo ma ma . Ebot i r g i nesi rod, j i
s i uvo k i t a me k a mb a r yj e , o Be s i , k ur i vai ki ojo en
b e i te n , dliodama aislus i r t va r k yd a m a k o mo d o s s ta l -
ius, n uo l a t k a l b i n o ma n e neprastai ma l o n i a i s odi ai s.
V i s a t a i turjo a t r o d yt i m a n k a i p t i k r a s r o j us , n e s b u-
v a u pratusi, k a d ma n e k a s tol ydi o uit i r verst k i -
ti e ms p a t a r n a ut i , taiau ma n o n e r va i b uvo ta i p s ud i r -
g, k a d j o k i a t yl a negal jo j n ur a m i n t i , j o k i e diaugs-
ma i nesteng m a l o n i a i j n ut e i k t i .
Be s i nujo vi r tuv i r atne m a n pyragai t; j i s a i
gul jo ant grai os p o r c e l i a n o lkts, k ur i o j e b uvo
nupietas r o j a us pauktis, tups vi jokl i i r vo s pray-
dusi roi va i n i k e . ia l kte p a p r a s ta i a ti e s i o g n e -
gal davau atsigrti i r n e kart praiau, k a d m a n l e i s -
t p a l i e s t i j r a n k o m i s i r apirti i ariau, taiau
l i g iol n i e k a s nesutei k m a n t o k i o s mal ons. I r tai
d a b a r ta s a i b r a n g us i n d a s g ul i m a n ant kel i , i r Be s i
nuoirdiai prao, k a d a suval gyi au gri ei nl j a me
esanio pyr agai i o. Ne r e i k a l i n g a mal on! J i l a b a i p a -
v l a vo , k a i p i r k i t o s malons, kuri me s kartai trok-,
ta me i r i l g a i n e g a l i me s ul a uk t i ! Pyr agai i o a n e p a l i e -
iau, o paukio p l un k s n o s i r gl i i edai atrod k e i s -
t a i ibluk; l kt su pyragai i u a nukliau al.
Be s i paklaus, g a l a nori au k o k i o s k n yg o s . odis
k n yg a " ma n e a k i m i r k a i a t g a i vi n o , i r a papraiau,
k a d j i m a n atnet i b i b l i o t e k o s Gul i ve r i o k e l i o n e s " .
K a d i r k i e k kart skaiiau, vi s t i e k negal jau atsigrti
ia k n yg a . Buv a u sitikinusi, k a d j o j e p a s a k o j a ma a p i e
t i k r us vyki us, i r m a n j i atrod k ur k a s domesn u
p a p r a s ta s ' f a n ta s ti n e s p a s a k a s . O dl elf, ta i , tuiai
28
iekojusi j p o rusmeni l a p a i s i r va r p e l i a i s , p o gryb
kepurmis i r ta ms i uo s e sen, vi j o k l i a i s ' apaugusi
nam p a s i e n i uo s e , a g a l o p s up r a t a u lidn, ties, k a d
j i e v i s i isidangino i An g l i j o s kur n o r s laukin
krat, k ur mikai d a ug gdesni b e i t a n k e s n i i r k ur
b e ve i k nra moni. Tuo p a t me tu, n k i e k n e a b e j o d a -
ma , k a d -Liliputa b e i Mi l i n alis t i k r a i y r a emje,
a t vi r t a i tikjau, k a d vi en grai dien m a n te k s l e i s -
ti s i l g kel i on i r vi e n o j e i toki karal ysi s a vo
paios a k i m i s i vysi u miniatirinius" n a m uk us i r me -
dius, mayius mogiukus, s mul k ute s i t ai sl ai k a r ve s ,
a vi s i r pauktytes, o k i t o j e karal ystje j a vus i t auk-
to s g i r i o s , milinikus do g us , didiules k a te s , auktus
k a i p boktai vyr us - i r mo te r i s . Tai au, k a i i mgstama
k n yg a atsidr ma n o r a n k o s e , k a i miau ve r s t i puslap
po p us l a p i o , iekodama t nuostabi pavei ksl l i , k u -
r i e vi s a d a ma n e av te a v d a vo , d a b a r vi s k a s m a n
pasi rod n y k u i r iurpu. Mi l i nai atrod l y g k o k i e it-
s va i d uo k l i a i , l i l i p ut a i p i k t i i r biaurs nyktukai,
Gul i ve r i s vi eni as k e l i a ut o j a s b a i s i uo s e i r p a vo j i n -
g uo s e kratuose. A uveri au knyg, nesirydama jo s
t o l i a u va r t yt i , , i r padjau ant s ta l o alia n e p a l i e s to p y-
ragai i o.
Be s i tuo t a r p u bai g luostyti d ul k e s b e i k r a us t yt i
kambar i r , n us i p l o vus i r a n k a s , atidar vi en k o mo d o s
staliuk, piln puiki ilkini b e i atlasini skiaui,
i kuri m siti nauj kepurai t Dordianos l l ei .
Sidama j i udai navo:
i
Kadais, kai mudu klaidiojom,
Labai seniai, seniai.
i dai nel m a n ne kart b uvo " tek gi rdti a n k s -
iau, i r vi s a d a g yva i grdavausi j a , ne s Be s i b a l s a s
b uvo l a b a i m a l o n us , b e n t m a n ta i p atrod. Be t
kart, n o r s j o s ba l s a s b uvo to k s p a t ma l o n us , dainels
2 9
me l o d i j a skambjo neipasakytai lidnai. Pr o ta r p i a i s ,
sitraukusi darb, pri edai n ji k a r t o d a vo l a b a i t yl i a i ,
l a b a i p r a t i s a i , i r odi ai l abai s e n i a i , s e n i a i " ai djo
k a i p emosios g e d ul i n g o c h o r a l o g a i d o s . Pa s k ui j i u-
trauk kit dai nel , kart j a u t i k r a i lidn:
Man kojos paskaudo ir eiti sunku,
Aplink stkso uolos ir staios pakrits.
Mnulis nevieia, tamsu ir kl ai ku,
Kaip tak nakia ras nalaitis vaikutis?
Kam jie mane vien ivar vlai
Keliu, kur vaiduokliai eliuose kiti?
Nors mons pikti, bet geri angelai
Beengiant saugo nalait vaikut.
tai sagstosi vaigdm nuvits dangus,
Vjelis veid gaivinamai puia,
Aukiausias ms dangikas tvas brangus
Neleis niekam skriausti nalaiio vaikuio.
Jei net suviliot altvyksl klaidi
Ar, kojai paslydus, nuo liepto nugriau;
Aukiausiojo tvo malon didi,
Jis rank itiest nalaiiui vaikuiui.
Nors ir be. pastogs, be tvo, mamos.
Nors keli pastoja pavojai ir klitys,
inau a altin stiprybs gaivios,
Danguj ras paguod nalaitis vaikutis.
Ga n a , mi s Dei ne, n e ve r k i t e , tar Be s i , b a i g us i
dai nel . J i l yg i a i t p a t gal jo p a s a k yt i ug n i a i : Ne -
d e k , s us i m i l d a m a ! " Ne g i j i g al jo s up r a s ti t baisi
kani, k ur i drask m a n ird?
T ryt v l atsilank mi s te r i s L o i d a s .
O, j a u atsi kl usi ! suuko j i s , eidamas vai k
kambar. Na , a uk l e , k a i p j i n a i jauiasi?
3 0
Be s i atsak, k a d l a b a i g e r a i .
Ta d a j i turt a t r o d yt i d a ug linksmesn. E i k -
ekit, mi s Dei ne. J u k js v a r d u Dein? Ta i p ?
Ta i p , ser e, Dei n E i r .
A ma ta u, k a d js ver kte, mi s Dei ne E i r . Ga l
p a s a k ys i te kodl ? Ar k o n e s k a ud a ?
Ne , s e r e .
O, j i n a i t i k r i a us i a i ve r k dl to, k a d negal jo i-
vai uoti s u mi s i s pasi vi nti , si terp Be s i .
Ne m a n a u! J i j a u p e r di del , k a d verkt dl to -
ki niek.
Ma n i r g i t a i p atrod, be t k a d a n g i is ne te i s i ng a s
k a l t i n i ma s ei d ma n o savigarb, a g r e i t a i a t k i r t a u:
A n i e k a d p e r gyveni m n e s u ve r k us i dl toki
dalyk. A nepakeniu vi ni mosi k a r i e to j e . V e r k i a u
dl to, k a d e s u n e l a i mi n g a .
O, f ui , gdyki ts, m i s ! tar Be s i .
.Ger asi s va i s t i n i n k a s , ma tyt, g e r o k a i n us te b o . A
stovjau prieais j ; j i s atidiai i rjo ma n e . Jo a k ys
b uvo mayts i r p i l k o s ; n e t a i p j a u l i n k s mo s , bet a
ma n a u, k a d d a b a r j o s m a n atrodyt l a b a i val gi os; j o
ve i d o bruoai b uvo rsts, taiau d r a ug e i r nuoirds.
J i s i l g a i i r dmi ai i rjo ma n e , p a s k ui tar:
N uo k o js v a k a r s us i r g o te ?
J i n a i p a r g r i uvo , v l paskubjo siterpti Be s i .
Pa r g r i uvo ! Ta i d a r , l y g maas va i k ut i s . A r g i j i
n e m o k a vai ki oti nepargridama? J uk j a i g a l k o k i e
atuoneri a r d e vyn e r i me ta i ?
A b uv a u tyi a p a r s t umt a , ipykinau a, k a i
v l b uvo ' eistas ma n o ididumas. Be t ne n uo to a
s us i r g a u, pri djau a.
Mi s t e r i s L o i d a s pam iupsnel uo s to mo j o ta b a k o .
K a i djosi taboki n l i emens kienait, s ta i g a g a r -
s i a i suvango s k a mb a l a s , aukis ta r n us p i e tums . V a i s -
t i n i n k a s i nojo, k reikia is s k a mb i n i ma s , i r tar
a uk l e i :
31
Ta i j us aukia. Js g a l i te e i ti . A ia d uo s i u
vi en kit pamokym mi s Dei nei , k o l js sugrite.
Be s i bt m i e l a i p a s i l i k us i , bet j a i te k o e i ti , ne s
Ge i ts he d - Ho l e b uvo gri etai r e i k a l a uj a ma k uo p un k t ua -
l i a us f a i p i e t a ut i i r va k a r i e n i a ut i .
: V a d i n a s i , js s us i r g o te ne dl to, k a d p a r g r i u-
vo te ? Ta i n uo k o gi ? t o l i a u klausinjo mi s te r i s L o i -
das, Be s i ijus.
A b uv a u udaryta k a mb a r yj e , k ur i a m e va i d e -
n a s i , o j a u b uvo ta ms u.
Mi s t e r i s L o i d a s nusiypsojo i r tuo p a t m e t u s us i -
rauk:
V a i d e n a s i ? Na , j uk t u d a r vi s a i mayt! Tu b i j a i
vaiduokli?
Bi j a u mi s t e r i o Ryd o v l s . J i s mi r ta me k a m b a -
r yj e , te n b uvo i r paarvotas. N e i Be s i , n e i k a s k i ta s
nedrsta nakt engti j. Buvo iauru udaryti te n
ma n e vi en b e vaks! Ta i p iauru, k a d a, t ur bt,
n i e k a d to nepamiriu.
N i e k a i ! I r dl to t o k i a nulidusi? Ar d a b a r , d i e -
n, i r g i b i j a i ?
Ne ! Be t n e t r uk us j uk v l a te i s n a k t i s . I r b e to...
a t o k i a n e l a i mi n g a . . . l a b a i n e l a i m i n g a d a r i r dl k o
k i t o .
Dl k o g i ? Ar n e g a l i m a n p a s a k yti ?
O k a i p a norjau k uo isamiau i r s m ul k i a u a ts a k y-
ti klausim! K a i p s un k u m a n b uvo t i n k a m a i a ts a -
k y t i ! V a i k a i g i l i a i i r s t i p r i a i jauia, be t n e m o k a a n a l i -
zuo t i s a vo jausm, o j e i i r mo k a , t a i n e s ug e b a to i-
reikti odi ai s. Todl , b i j o d a ma , k a d g a l i u p r a r a s ti i
pirmutin i r vi eni ntel prog s a vo irdiai i l i eti i r tuo
p a l e n g vi n t i s a vo sielvart, a, d r o vi a i patyljusi, p a g a -
l i a u iaip t a i p istenjau g a n a striuk, taiau vi s dl to
teising atsakym.
Pi r m i a us i a , a n e t ur i u n e i t vo, n e i mo ti n o s , n e i
brol i , n e i seser.
3 2
Tu t ur i ger ddi en, pusbrol i r pus s e s e r e s .
A v l tyl jau, o p a s k ui l a b a i n e vyk us i a i idro-
i au:
Be t j uk Donas Ryd a s parstm ma n e , o ddi en
udar ma n e r a ud o n a j a me k a mb a r yj e !
Mi s t e r i s ' L o i d a s v l isim tabokin.
A r g i t a u n e p a t i n k a Ge i ts he d - Ho l e ? paklaus
j i s . A r g i t u n e s i dki nga, k a d g a l i g yve n t i to k i uo s e
p ui k i uo s e n a muo s e ?
C i a ne ma n o n a ma i , s e r e . I r Ebot s a k o , k a d a
t ur i u maiau teisi ia g yve n t i u be t kur tarn.
E t t u, k v a i l i uk e ! Ne g i t u t o k i a n e p r o ti n g a , k a d
nortum p a l i k t i toki grai sodyb?
J e i t i k turiau k ur , diaugiaus gal dama p a -
bgti i ia. Be t n i e k ur neitrksiu i Ge i ts he d o , k o l
vi s a i uaugsiu.
O g a l i r itruksi k a s i no! G a l t ur i koki g i -
mini, be mi s i s Ryd ?
Ro d o s , ne , s e r e .
G a l k i t vo puss?
: Nei nau. Kart p a k l a us i a u ddi en Ryd , i r j i p a -
sak, k a d g a l k a r t a i s i r t ur i u koki neturting, prast
gimini, E i r p a va r d e , be t a p i e j uo s j i n a i n i e k o nei -
n a n t i .
~r O j e i g u atsirast, a r nortum e i t i pa s j uo s ?
A susimsiau. S k ur d a s b a ug i n a ne t s ua ug us i us ,
j uo l a b i a u j i s gsdina va i k us . J i e n e t ur i j o k i o s up r a t i -
mo a p i e garbi ng d a r b o mogaus neturt. Si s odi s
j i e ms reikia s k a r ma l us , prast va l g , ugesus i di n,
iurkt el ges i r emas yd a s . Ne tur ta s , ma n o s up r a ti -
m u, b uvo l yg us paeminimui.
Ne , a nenoriau g yve n t i pa s n e tur ti n g us mo - j
n e s , a t s a k i a u j a m .
Ir n e t ta d a , j e i g u j i e bt malons tau?
A papuriau gal v. Ma n s un k u b uvo sivaizduoti,
k a i p n e t ur t i n g i mons g a l i bti malons; i r p a s k ui
3 . Dei n E i r . 33
imokti j argon, e l g ti s ta i p , k a i p j i e , bti neiaukl-
t a i , iaugti panaiai tas mo te r i s , k ur i a s m a t yd a va u
p r i e k a i mo _ trobeli, k a i j o s neioja s a vo va i k us a r
s k a l b i a lugt. Ne , a n e b uva u t o k i a di dvyr , -kad g a -
l i au gyti l ai sv, isiaddama k a s to s pr i vi l egi j.
Be t n e j a u ta vo gimins t o k i e n e tur ti n g i ? J i e d a r -
b i n i n k a i ?
Ne g a l i u p a s a k yt i . Ddi en Ry d s a k o , k a d j e i g u
a i r t ur i u gimini, ta i j i e ve i k i a us i a i k o k i e e l ge tos , o
e l g e ta uti a n e n o r i u.
O ar nenortum e i ti mokykl ?
A v l susimsiau: maa t e n uma n i a u, k a s y r a t o j i
m o k yk l a . Be s i k a r t a i s s a k yd a vo , k a d ta i t o k i a vi e t a ,
k ur j a un o s panels sdi s u l e n to mi s a nt nug a r
1
,
spraustomis me d g a l i us k o j o mi s i r k ur r e i k a l a uj a ma ,
k a d j o s bt n e p a p r a s ta i ma n d a g i o s i r t va r k i n g o s . Do- -
na s Ryd a s nekent m o k yk l o s i r tyi ojosi i s a vo mo -
k yt o j o . Tai au Dono Ryd o s k o n i s m a n n i e k o nerei-
k, i r j e i g u Be s i p a s a k o j i ma i a p i e m o k yk l o s drausm
( ji na i vi s o to prisiklaus i jaun paneli, kuri ei-
mo s e ta r n a vo , pri e a t vyk d a m a Geitshed) i ek t i e k
g s d i n o , t a i j o s p a s a k o j i ma i , k, tos panels te n imo-
k us i o s , r o d o s , l a b a i vi l i o j o ma n e . J i grdavosi , k a i p
p ui k i a i j o s pi edavo va i zd e l i us i r gl es, k a i p grai ai
d a i n uo d a vo i r s k a mb i n d a vo p i a n i n u, k o k i a s p i n i g i n e s
me g zd a vo , k a i p l e n g va i s k a i t yd a vo pranczikas k n y -
gas. I r b e k l a us yd a m a a usidegdavau n o r u n e n us i l e i s ti
j o ms . Be to , m o k y k l a rei k vi s a i kit aplink: rei kt
l e i s ti s i l g kel i on, vi si kai itrkti i GeitshedO
engti nauj gyveni m.
A i tikrj m i e l a i eiiau mokykl , b a l -
s i a i ireikiau s a vo s a mp r o ta vi mus .
Ta i p , t a i p ! V i s k o g a l i b ti ! p a s a k mi s te r i s
1
Mergaits danai -turdavo iilgai nugaros pritaisytas lenteles,
kurios neleisdavo joms sdti susikprinus.
34
L o i d a s s to d a ma s i s . V a i k u i r e i k i a p a k e i s t i aplink,
pridr j i s pa ts s a u, n e r va i pakri k.
Sugro Be s i . Tuo p a t me t u p a s i g i r d o , k a i p vyr uota
al ja pr i va i avo k a r i e t a .
Ta i js p o n i a gro, a uk l e ? paklaus mi s te -
r i s L o i d a s . Pri e ieidamas nori au s u ja pasikalbti.
Be s i pasil svei ui n ue i t i maj val gomj i r
nuved j te n a i . I to, k a s p a s k ui vyk o , e s u l i n k us i
ma n yt i , j o g va i s t i n i n k a s , kalbdamasis s u mi s i s Ryd ,
mgi no p a ta r ti , k a d j i n a i -ileist ma n e mokykl . I r
p a ta r i ma s , b e a be jo , b uvo l a b a i n o r i a i p r i i mt a s , nes k a i
a kit vakar gul jau l o vo j e , o Be s i i r Ebot, sdda-
mo s ia p a t vai k k a mb a r yj e , kak s i uvo , Ebot, m a -
n yd a ma , k a d j a u mi e g u, pasak Be s i , s u k ur i a j i k a i p
t i k a p i e t a i nekjosi :
Po n i a , t ur bt, ti e s i o g n e s i t ve r i a diaugsmu, g a -
ldama a t s i k r a t yt i t o k i a b i a ur i a , nepakeniama me r -
giia, k ur i , a tr o d o , aminai s e k a vi s us i r kak s l a p -
ia kslauja.
Ma t yt , Ebot l ai k ma n e l y g k o k i u mauoju Ga j um
Fo k s u
T i k ta d a , igirdusi, k a i p mi s Ebot p a s a k o j a Besi?
a pirm kart suinojau, k a d ma n o tvas b uvo n e tur -
ti n g a s p a s to r i us ; k a d ma n o m o t i n a i tekjo u j o prie
j o s artimj nor, ne s j i e l ai k tas ve d yb a s n e l yg i o -
mi s ; k a d ma n o s e ne l i s Ryd a s ta i p s up yk o u n e k l us n u-
m, j o g n e p a l i k o j a i n i l i ngo; k a d , p r a s l i n k us me -
ta ms p o vestuvi , ma n o tvas s us i r g o iltine, k ur i a
j i s usikrt, l a n k yd a ma s d i d e l i a me fabrik mi e s te s a -
vo n e tur ti n g us parapijieius, kuri ta r p e ita l i g a tuo --
me t b uvo l a b a i p a p l i t us i ; k a d ma n o mo t i n a usikrt
' G a j u s F o k s a s (15701605)angl karininkas, vienas i
t, kurie buvo apkaltinti ruo vadinamj Parako' smoksl (1605),
kai katalik partija mgino isprogdinti Anglijos parlament ir tuo
paiu sunaikinti opozicins partijos vadus.
3 *
35
n uo j o i r , prajus mnesiui p o j o mi r ti e s , p a t i atsigul
grab. \
Be s i , igirdusi pasakojim, a ts i d us o i r pastebjo:
Var g e l mi s Dei n i r g i ve r t a uuojautos,
E b o te :
Ta i p ! ats i l i e p Ebot. J e i j i n a i bt mi e l a s ,
d a i l us va i k ut i s , g a l i m a bt i r pagai l ti , k a d j i t o k i a
vi eni a nalait. T i k k a s g i gailsis t o k i o s rupiks
k a i p j i n a i !
Ai ku, n e d a ug k a s , s ut i k o Be s i . S up r a n ta ma ,
k a d t o k i a grauol k a i p mi s Dordian, atsidrusi j o s
vi e to j e , k ur k a s l e n g vi a u gyt p a l a n k um o .
Ta i p , ta i p , a ti e s i o g d i e vi n u mi s Dordi an!
suuko sikariavusi Ebot. Mi e l a me r g yt ! K o k i o s
i l g o s j o s garbanl s i r k o k i o s ydros j o s akuts! O
skruosteli raudonumlis! S a k yt um nusidaiusi!.. O i -
no te , Be s i , k a i p nori au iandien va k a r i e n e i s p i r g i n to
srio.
A i r g i . . . Pa k e p i n t o s u svognai s. E i m e apai!
I r j o s i jo.
I V S K Y R I U S
Po k a l b i s s u mi s t e r i u L o i d u i r Be s i panekesys s u
Eb o te , kur k t i k p a s a k o j a u, sukl m a n nauj vi l i ;
i r to uteko, k a d panori au s us ve i k t i . Atr o d , j o g a r -
tja kakoki a p e r ma i n a . A trokau j o s i r t yl o mi s l a u-
k i a u. Tai au vi s k a s utruko; s l i n k o d i e n o s i r savaits;
a p a s ve i k a u, taiau n i e k a s n neusimin a p i e ta i , k a s
ma n e t a i p d o mi n o . Mi s i s Ry d k a r t a i s p e r ve r d a vo ma n e
rsiu vi l gsni u, be t r e t a i k a d a k p a s a k yd a vo . N uo
tos d i e no s , k a i a s us i r g a u, j i i ved d a r gri etesn
rib ta r p mans i r s a vo vai k: mi e g o ti j i ma n paskyr
36
atskir ma kamarl , pusryius i r p i e tus m a n ta i p
p a t r ei kdavo va l g yt i a t s k i r a i n uo vi s i r k i a ur a s d i e -
nas t e k d a vo isdti vai k k a mb a r yj e , k a i ma n o p us -
b r o l i s i r pussesers n uo l a to s r i o g s o d a vo svetai nje. Ta -
iau ji n p us e odi o neprasitar, k a d ada sisti m a -
ne mokykl . O a vi s t i e k b uv a u sitikinusi, k a d ji
i l g a i nepaks mans s a vo pastogje: k a i j i pairda-
vo ma n e , j o s vi l gsni s l a b i a u n e g u b e t k a d a rod,
k a d j i m a n i m b i a ur i s i i t k o k i u piktaiu.
E l i z a i r Dordian, b e a be jo , mo ti n o s p r i mo k yt o s ,
kal bdayosi s u m a n i m k uo maiausiai. Donas, i vy-
ds ma n e , p a r o d yd a vo l i euv i r kart pamgi no v l '
muti ma n e , t i k k a d a n g i a b e r e g i n t okau a nt j o , ta i p
p a t n e s ut r a md o ma i nirusi i r pykusi , k a i p j a u kart
j a m b uvo tek p a t i r t i , j i s nusprend ver i au p a s i t r a uk -
ti i r pabgo, v i s u b a l s u plsdamas ma n e i r aukdamas,
k a d a sumuiau j a m nos. A i tikrj riau a ts i ve -
djusi kumiu i atsikiusi ve i d o dal, i r k a i p a -
maiau, k a d is smgis, o g a l i r ma n o nirusi ivaizda,"
padar j a m spd, a usidegiau n o r u i k i g a l o inau-
d o t i gyt persvar, b e t j i s j a u b uvo p a s mam. A i-
g i r d a u, k a i p j i s verkl endamas s te n g i a s i i gal voti vi s
istorij, k a i p toji g yvat Dei n E i r " oko ant j o i t
a p r i e ta kat. Mo t i n a g a n a iurkiai pertrauk j :
Ne kal b k m a n a p i e j, Donai ! A s a k i a u ta u,
k a d n e s i a r t i n t um p r i e j o s . J i n a i n e ve r t a ta vo dmesi o.
A n e n o r i u, k a d tu a r b a ta vo s e s e r ys draugaut s u j a .
Tai au d a b a r a, persisvrusi p e r laipt turklus,
s ta i g a , vi s a i neapsvarsiusi s a vo odi, s ur i k a u:
Ta i j i e nra ve r t i kal bti s s u m a n i m !
Mi s i s Ry d b uvo g a n a apkni moteri k, taiau, i-
g i r d us i keist i r drs ma n o pareikim, v i k r i a i u-
l k l a i p ta i s , ne ma n e i t vi e s ul a s vai k kambar,
nutrenk ant l ove l s i r grieiausiai sak nepajudti
i vi e to s i r n neprasiioti i k i p a t va k a r o .
O k pasakyt dd Ryd a s , j e i bt g yva s ?
37
isprdo m a n b e ve i k nejui omi s. A s a k a u b e ve i k n e -
jui omi s, n e s atrod, k a d ma n o l i euvi s tar odius,
k ur i e m s a n e p r i t a r i a u. Ma n yj e p r a k a l b o kakas, k o
a negal jau s uva l d yt i .
K? b e g a r s o suvapjo mi s i s Ry d , i r j o s p a -
p r a s ta i to k i o s e altose i r r a mi o s e a k ys e l yg i r ms-
tel jo bai m.
J i p a l e i d o ma n e i r si spytrjo ma n e , ta r s i norda-
ma sitikinti, ar pri e j va i k a s , ar kipas. Ta d a a si-
drsinau.
Ma n o dd Ryd a s d a b a r d a n g uj e i r ma to visk,
k js-darote i r k g a l vo j a te . Ta i p p a t i r tvel i s s u mo -
tute vi sk ma to . J i e i no, k a i p js l a i k o t e ma n e uda-
r i us i kiaur dien i r k a i p l a uk i a t e , k a d numiriau.
Mi s i s Ry d b e ma ta n t susivald; i vi s j g j i m
p ur t yt i ma n e , p a s k ui apskald a us i s i r , n e t a r us i n o-
di o, isinedino. i sprag ukio Be s i , j i n a i itis
val and sak m a n pamoksl, aiki aikiausiai rodi n-
d a ma , k a d a e s u b i a ur i a us i a s i r nedkingiausias va i -
k a s , k a d a n o r s augs moni pastogje. A b e ve i k t i -
kjau j a , ne s i tikrj jauiau, k a d ma n o krti nje
lsta t i k b l o g i j a us ma i .
Pr a s l i n k o l a p k r i t i s , g r uo d i s i r pus s a us i o . Kal dos
i r Na uj i e j i me t a i b uvo atvsti Ge i ts he d e l i n k s m a i k a i p
i r vi s a d a . Ga us i a i pasi pyl d o va n o s , mi s i s Ry d reng
ikilmingus p i e tus i r va k a r us . V i s o s tos p r a mo g o s , i -
n o ma , b uv o n e m a n s k i r to s : a t i k t i e k t e d a l yva ud a va u
iose linksmybse, j o g k a s d i e n ma t yd a va u, k a i p p uo -
iasi E l i z a s u Dordian i r p a s k ui ikilmingai l ei di a-
si svetai n, isiiustijusios m us l i n o suknelmis "ir
skaisiai r a ud o n o mi s j uo s to mi s , s u kruopiai s ur a i t y-
to mi s g a r b a n o mi s , krintaniomis a nt pei . Po to gi rd-
d a va u, k a i p apai oje kakas s k a m b i n a p i a n i n u i r a r f a ,
k a i p zuj a l i o k a j us i r j o padjjas, padavi ndami u-
kandius i r grimus, k a i p d zi n g s i s t i k l o i r p o r c e l i a n o
i n d a i , k a i p veri asi bals k l e g e s ys p r o va r s to ma s s ve -
38
tains d ur i s . Pa va r g us i beirdama i r b e s i k l a us yd a -
ma , a p a l i k d a va u laipt aiktel i r e i d a va u s a u vi e -
ni i r tyl vai k kambar. No r s i r b e g a l o lidna b u-
vo j a me , a n e s i j us d a va u n e l a i mi n g a .
Ti es p a s a k i us , neturjau n maiausio n o r o bti
k a r t u s u svei ai s, ne s r e ta s svei as a t k r e i p d a vo ma n e
dmes; i r j e i g u t i k Be s i bt b uvus i k i e k mal onesn' i r
draugikesn, a g e r i a u biau r a m i a i va k a r o j us i s u j a ,
uuot j a ut us i , k a i p k a mb a r yj e , p i l n a m e nepastam
poni i r pon, b e a tl yd o s ma n e s te b i rstus mi s i s Ry d
vi l gsni s. Tai au Be s i , vo s spjusi a p r e n g t i jaunsias
p a ne l e s , p a p r a s ta i iskubdavo gyvesn n a mo dal
vi r tuv ar ekonoms kambar, isinedama s u s a vi m
i r vak . A ta d a ki todavau s u l l e ant kel i , k o l i -
d i n i o ug n i s i m d a vo blsti, retkari ai s b a ug i a i a p s i d a i -"
r yd a m a a p l i n k ui , a r k a r t a i s p us ta ms i a me k a mb a r yj e
nra k o k i o s mklos. O k a d a ari jos j a u vo s vo s b e r u-
s e n d a vo , a p a s k ub o mi s n us i r e n g d a va u, drebaniomis
r a n k o mi s t a m p yd a m a raitelius i r t r a uk yd a m a ma zg e -
l i us i r n uo al i o b e i ta ms o s slpdavausi l o vyt je . G ul -
d a ma vi s uo me t p a s i i m d a va u l l : j uk k i e k v i e n a mo-
gika btyb s te n g i a s i k n o r s myl ti , i r a, neturda-
ma ve r t i n g e s n i o o b j e k t o iam s a vo j a us mui , guodiau-
s i b e nt tuo , k a d myl jau i r gl amonjau nuiurusi l l ,
v e i k i a u panai miniatirin daro kaliaus. Da b a r ,
k a i p r i s i m e n u ta i , a ti e s i o g - s te b i uo s i , k a i p vai ki kai
nuoirdiai a myl jau t s a vo brang aisliuk, l a i k y-
d a ma l l k o n e g yva i r galinia j a us t i btybe. A ne -
gal davau umigti, j e i n e a p s up d a va u j o s plaiomis s a -
vo naktini markinli klostmis, o k a d a l l gulda-
vo p r i g l ud us i p r i e ma n o krtins, a bdavau p a l yg i n t i
l a i mi n g a , ma n yd a ma , k a d j i i r g i l a i mi n g a .
I l g a i i l g a i s l i n k d a vo m a n va l a n d o s , b e l a uk i a n t, k o l
isiskirstys svei ai , i r b e k l a us a n t, a r k a r t a i s n e p a s i g i r s
a nt laipt Be s i ingsniai. Pe r t laik ji k a r t a i s a te i d a -
vo p a s i i mt i pirtuko a r irkli, o k a i k a d a i r atneti io
39
to uksti bul kut su r a zi n o mi s ar pyragai t su var-
k e . K o l a va l g yd a va u, j i sddavo ant l o vo s , o p a s k ui
apkamydavo ma n e l ovyt je , pakidama antklods
kratus po iuiniu, o por kart ne t pabui avo, p a s a -
k i us i : Labanakt, mi s D e i ne ! " itokiomis a k i m i r k o m i s
Be s i ma n . a t r o d yd a vo g e r i a us i a , vel ni ausi a' i r ma l o -
n i a us i a btyb p a s a ul yj e ; i vi s o s irdies a trokda-
v a u, k a d j i vi s a d a bt t o k i a m e i l i i r nuoirdi i r n i e -
k a d nestumdyt mans, nesibart, nebaust mans be
. r e i k a l o , k a i p j i danai k a d d a r yd a vo . D a b a r ma n r o -
d o s i , k a d Be s i L i b uvo l a b a i g a b i i p r i g i mt i e s : d a r b a s
j o s r a n k o s e ti r p te t i r p d a vo , o b e to, j i n uo s t a b i a i mok-
d a vo s e k t i p a s a k a s , k ur i o s m a n d a r yd a vo nepaprast
spd. J i ta i p p a t b uvo l a b a i d a i l i , j e i t i k g e r a i p r i s i -
m e n u j o s vei d i r figr. I r iandien ma n o a k ys e s t o vi
l i e k n a j a un a mo te r i s , juodapl auk, tamsiaak, vel ni
bruo, viesaus i r g e r o ve i d o . Tai au v i s a bda, k a d
j i b uvo n e p a s to va us b e i karto bdo i r l a b a i m e n k a i
tenusi vok a p i e bealikum i r teisingum; be t i r to -
ki, k o k i a j i b uvo , a j mgau l a b i a u u vi s us k i t us
Ge i t s h e d - Ho l o g yve n to j us .
Ta t a i a ts i ti k o s a us i o penki ol i ktj,' api e devi nt va -
l and
1
r yto . Be s i b uv o nujusi apai pusryiauti,
ma n o p us b r o l i s s u pussesermis d a r n e b uvo paaukti
p r i e s ta l o ; E l i z a r i o s i kepurai t i r v i l k o s i sen ilt
paltuk, ruodamasi l e s i n t i vi t, t a i b uvo j o s mgs-
' ta ma s i s usimimas; k a i vi tos i m d a vo dti , j i s u n e
maesniu m a l o n um u pardavi ndavo e k o n o me i kiaui-
n i us , o g a utus p i n i g us t a up yd a vo . E l i z a b uvo b a i s i
yktuol b e i a p s i g i mus i k o me r s a n te , i r itos j o s bdo
ypatybs pasi rei kdavo n e v i e n tuo , k a d j i pardavi n-
d a vo kiauinius i r viiukus, be t i r tuo , k a i p j i der-
d a vo s i s u s o d i n i n k u dl gl i daig i r skl, dl j o s
sodinam gumb i r ataug, n e s mi s i s Ry d j a m b uvo
sakiusi p i r k t i i to s maosios l e d i vi sk, k a s iauga
j o s l ysvse i r k j i p a n o r i p a r d uo t i . O E l i z a ne t s a vo
40
garban nebt pagai l jusi , k a d t i k bt gal jusi i to
p a s i p e l n yt i . S a vo p i n i g us i pradi j i kai i odavo v i -
sus k a mp us , s uvyn i o j us i s k ud ur us a r p o p i e r g a l i us , t a - '
iau, dal j o s k a p i t a l o a p t i k us k a m b a r i n e i , El i za ,, b i j o -
d a ma , k a d vi en grai dien g a l i p r a r a s ti vi s s a vo
nekainojam l ob, ryosi pati kti j s a vo mo t i n a i , i m -
d a ma g a n a auktas palkanas penkiasdeimt ar e-
iasdeimt procent. S i a s palkanas j i rei kal audavo
k a s tr ys mnesiai i r apskaiiavimus k uo t va r k i n g i a u-
s i a i suraydavo ma ssiuvinl.
Dordian sdjo ant auktos kds, ukuodamasi
prie vei dr od i r kaiydamasi g a r b a n a s dirbtinmis g -
lmis i r nuiurusiomis p l un k s n o mi s , kuri ji pal pje
s us i r a d o vis d. A k l o j a u s a vo l ov, ne s Be s i b uvo
gri etai sakiusi p a s i t a i s yt i j, k o l j i sugr ( dabar j i
danai n a ud o d a vo s i m a n i m k a i p s a vo padjja; l i e p -
d a vo paluoti kambar, nuluostyti n uo kdi d ul k e s
i r ta i p to l i a u) . Utiesusi antkl odl i r suklosiusi n a k -
t i n i us markinius, a nujau s ut va r k yt i imtyt ant
pal angs iliustruot knygui i r l l s bald, be t s ta i g a ,
Dordian sustabd ma n e , s ur i k us i , k a d a neliesiau
j o s aisl (maos kdyts i r vei dr odl i ai , lktuts i r
p uo d e l i uk a i b uvo j o s nuosavyb). Ta d a , neturdama k o
ve i k t i , a nejui om miau s a vo k v a p u i l dyti apalusi
lang gl es, nordama n us i t i r p d yt i skl ypel s t i k l o i r
pa vel gti kiem, k ur vi sk b uvo sukausts s ma r k us
altis. '
Pr o lang matsi va r t i n i n k o trobel i r vyruotas
* k e l i a s k a r i e t o ms pri vai uoti ; i r k a i p t i k tuo- me tu, k a i
a n ut i r p i n a u n uo s t i k l o t i e k balt i t s i d a b r a s lap,
k a d gal jau pavel gti , k a s d e d a s i l a uk e , s ta i g a i vy-
d a u, k a i p atsidar va r t a i i r ki em va i avo k a r i e t a .
A a b e j i n g a i stebjau, k a i p j i artjo vyr o t a k u: k a -
r i e to s danai usukdavo Geitshed, be t j o m i s neat-
v y k d a v o n vi e n a s svei as, k ur i s n o r s i ek t i e k bt
ma n e domins. K a r i e t a s us to jo ti e s ve r a n d a , g a r s i a i
nuai djo dur va r p e l i s , atvykl i s b uvo leistas vi d.
- V i s a t a i m a n n k i e k nerpjo, i r ma n o nuobodiau-
jant dmes n e t r uk us patrauk a l k a n a s n i e g e n a , k ur i
atsitp ant p r i s i g l a ud us i o s p r i e p a t s i e n o s p l i k o s vy-
n i o s akels ti e s l a n g u i r m g a i l i a i irpsti. Ma n o
pusryi likuiai d uo n a i r p i e n a s d a r tebestovjo
ant s ta l o , i r a, s ut r up i n us i ri ekut p yr a g o , j a u mgi -
n a u a t i d a r yt i lang, nordama p a b e r t i t r up i n i us a nt ,
k a r n i zo , t i k s ta i g a vai k kambar bgo Be s i .
Mi s Dei ne, n us i me s k i t e pri kyt! K js te n d a -
r ote? Ar prausts js ryt?
Prie a t s a k yd a ma a d a r kart stumteljau l a n g o
rm, n e s m a n btinai norjosi pavaiinti sniegen,
pusryiais. L a n g a s atsidar, a ibriau dal trupini
ant k a r n i z o , dal ant s to r o s medi o akos, p a s k ui , u-
d a r i us i lang, a t s a k i a u:
- Ne , Be s i ! A t i k k b a i g i a u v a l yt i d ul k e s .
Ta i neklauada, n e va l e i k a ! O k g i d a b a r ve i -
kte? V i s a n ur a ud o t, va d i n a s , v l koki unyb ikr-
tt? K a m b uvo t a t i d a r i us i lang?
Ma n ner ei kjo s uk t i gal v, k a t s a k yt i , nes .Besi ,
ma tyt, l a b a i skubjo i r nesiklaus ma n o pasiaikinim.
J i nusitemp ma n e p r i e p r a us yk l o s , n e g a i l e s ti n g a i , t a -
iau, l a i me i , g r e i ta i a p d o r o j o ma n o vei d i r r a n k a s s u
m ui l u, va n d e n i u i r iurkiu rankluosiu, p a s k ui s u
d yg i u epei u a p g l uo d i n o m a n p l a uk us , nutrauk p r i -
kyt, istm laipt ai ktel i r sak tutuojau l i p t i
emyn, ne s mans kakas laukis va l g o ma j a me .
A norjau p a k l a us t i , k a s te n mans l a uk i a ; nor-
' j a u p a s i te i r a uti , a r t e n y r a mi s i s Ryd , taiau Be s i sp-
jo d i n g ti , utrenkusi vai k k a m b a r i o d ur i s . Ir a i l to
miau l e i s ti s l a i p ta i s . J a u b e ve i k tr i s mnesius n i e k a s
mans neauk pas mi s i s Ryd . Ma n o g yve n i ma s s l i n k o
t i k vai k k a mb a r yj e , i r todl va l g o ma s i s , sal ' i r s ve -
tain m a n k l iurp, i r a nedrsau t e n a i n k o j o s
kel ti .
42
Ir tai atsidriau tuiame ve s t i b i ul yj e ; a stovjau
prie va l g o m o j o d ur i s , vi rpdama i baims. K a i p p a s i -
gai l ti nai sibaiktinau a to mi s d i e n o mi s , b i j o d a ma
s ul a uk t i n e p e l n yto s bausms! A b i j o j a u grti i r v a i -
k kambar, nedrsau engti i r svetai nn; g a l deimt
minui t a i p prastovjau, abejoni k a n k i n a m a ; t i k g a r -
s i a i s us k a mb us va r p e l i ui va l g o ma j a me , a pasiryau
ei ti .
K a s gal t mans l a uk t i ? k l a us i a u p a t i s a ve ,
a b i e m r a n k o m s p a us d a ma standi dur ranken, k ur i
i pradi nenorjo mans k l a us y t i . K i a tok p a -
ma t ys i u k a mb a r yj e , b e ddi ens Ryd ? Vyr i k a r mo -
ter? - Ra n k e n a p a s i s uk o , d ur ys atsi vr i r , jusi b e i
p a d a r i us i em reverans, i vydau juod stulp, b e nt
tok spd i p i r m o vi l gsni o m a n padar itsusi l a i b a
figra j uo d a i s drabuiais, s t o vi n t i i t besta a n t k i l i m o ;
rstus ve i d a s pai oje figros vi rnje panjo k a u-
k, ikalt i a k me n s , i r atrod i t k a p i t e l i s vi r ios-
n e g yvo s k o l o n o s .
Mi s i s Ry d sdjo prasti nje vi e to j e p r i e i di ni o;
j i enkl u sak m a n p r i e i t i ariau; k a i a p r i s i a r t i n a u,
j i n a i pristat ma n e ta i a k m e n i n e i nepastamai s ta tu-
l a i , t a r d a ma :
Ta i ita mergai t, dl k ur i o s a k r e i p i a us i j us .
Jisai ne s t o j i s ta tul a b uvo vyri ki s p a l e n g va
pakrei p gal v t o n pusn, k ur a stovjau, i r , ap vel -
gs ma n e veri ani omi s p i l k o m i s a k i mi s , k ur i o s ybi o-
j o p o t a n k i a i s a n ta k i a i s , ikilmingai pratar s t o r u
b a l s u:
J i mao gi o; k i e k g i j a i met?
Deimt.
Ti e k daug ? s ua b e j o j o nepastamasis i r d a r
kelet akimirksni api ri njo ma ne . Pa s k ui pakl aus:
K uo js v a r d u, maoji me r g yte ?
Dei n E i r , s e r e !
At s a k yd a m a a pavel gi au j . J i s m a n atrod l a -
43
b a i auktas, be t j uk a p a t i b uv a u vi s a i maul ; j o
ve i d o bruoai b uvo stambs i r , ta i p p a t k a i p i r j o vi s a
ivaizda, rsts b e i gri eti ,
N a , Dei ne E i r , j uk tu g e r a mergyt?
klausim a negal jau a t s a k yt i t e i g i a ma i : ta me
maame pasaul l yje, k ur i a m e a g yve n a u, v i s i b uvo
pri ei ngos nuomons. Tod l a tyl jau. Mi s i s Ry d at-
sak u ma n e , reikmingai p a p ur t yd a m a gal v, o n e -
t r uk us d a r pr i djo:
G a l k uo maiau kal bsi me iuo k l a us i m u, mi s -
te r i Br o k l h e r s t a i , tuo b us g e r i a u...
L a b a i g a i l a . J e i ta i p , m ud vi e m te k s pasi kal b-
t i . J o ti e s i figra lo staiu k a m p u, i r j i s c e r e mo n i n -
g a i atsisdo krsl prieais mi s i s Ryd .
E i k en, pasak j i s .
A engtel jau p e r kilim. Mi s t e r i s Br o k l h e r s t a s p a -
sistat ma n e . k a i p t i k prieais s ave . K o k s j o ve i d a s !
Da b a r , k a i j i s b uvo pri e p a t ma n e , a g e r a i j maiau.
K o k i a di di ul j o n o s i s ! K o k i a b ur n a ! K o k i e i l g i a ts i -
ki d a n tys !

r , !
Lidna, l a b a i lidna ma t yt i idykus vai k,
pradjo j i s , o ypa neklauad ma mergai t. Ar
inai, k ur p a t e n k a p o mi r ti e s nusidjliai?
J i e e i n a pragar, svi edi au a gatav, s e n i a i
ikalt atsakym.
O k a s g i y r a p r a g a r a s ? G a l i m a n p a s a k yti ?
Duob, p i l n a ug n i e s .
O a r g i tu nortum kristi t o n duobn i r d e g ti
j o j e aminai?
Ne , s e r e !
O k r e i k i a d a r yt i , k a d te n n e p a te k tum?
A pasvarsiau val andl , o p a s k ui idroiau:
Re i k i a s te ng ti s bti s ve i k a i i r n e n um i r t i .
Tai au p r i e io ma n o a t s a k ymo b uvo l e n g va p r i -
k i b t i .
44
K a i p g i g a l i ma s te ng ti s n e n umi r t i ? J a un e s n i u
ta ve v a i k a i k a s d i e n mirta. Prie kel et di en ma n
te k o l a i d o t i penkeri met vai kut, ger vai kut,
k ur i o s i e l a d a b a r d a n g uj e . Bi j a u, k a d to n e g a l i m a bus
p a s a k yt i a p i e ta ve , j e i d i e va s t a ve pasiauks.
Nedrsdama j a m prietarauti, a bedi au a k i s jo
d i d e l e s k o j a s a nt k i l i m o i r a t s i d us a u, m a n ta i p nor-
j o s i bgti n uo j o k uo t o l i a us i a i .
Ti k i uo s i , k a d is a ts i d us i ma s e i n a i irdies g e l -
mi i r k a d tu g a i l i e s i ' p e r vi s laik p r i d a r i us i ti e k
nemalonum s a vo g e r a d a r e i ?
Ge r a d a r e i ! G e r a d a r e i ! k a r t o j a u a p a t i s a u.
J i e v i s i va d i n a mi s i s Ry d g e r a d a r e . J e i g u t a i p y r a i
tikrj, t a i geradar y r a kakas l a b a i b l o g a .
Ar k a l b i p o te r i us ryt i r vakar? kvo t ma n e
e g za mi n a to r i us .
Ta i p , s e r e .
Ar s k a i t a i biblij?
K a r t a i s .
No r i a i ? Ar mgsti j?
Mgstu Aprei ki m, i r Da n i e l i a us - knyg, Ge ne -,
zs knyg, ir pranao S a mue l i o knyg, iek t i e k Iji--
;
*:>>
mo knyg, k a i k ur i a s vi e ta s Karal i i r Kroni k k n y-
gos, be to, Job i r Jon.
1
O p s a l me s ? Ti k i uo s i , tu j a s i r g i mgsti?
Ne , s e r e .
Ne ? K a i p b a i s u! A t ur i u berniuk, jaunesn u
ta ve , k ur i s eias p s a l me s m o k a m i n t i n a i , i r k a i p a -
k l a us i u j , k o j i s l a b i a u nort s uva l g yt i meduol a r
imokti strof psalms, t a i j i s a ts a k o : ,,inoma, strof
psalms! J uk p s a l me s g i e d a a n g e l a i ! s a k o j i s . A
n o r i u bti a n g e l i uk a s d a r ia, e m j e ! " I r ta d a j i s g a u-
na du me d uo l i us u s a vo vai ki k di evobai mi ngum.
1
Apreikimas, Danieliaus myga ir visos kitos pavadinimai
knyg, kurios sudaro biblij. Dein Eir mgsta jas labiau u psal-
mes dl to, kad jose yra daug nuotykingi; pasakojim.
45
Psalms nedomi os, pastebjau a.
Ta i r o d o , k a d t a vo irdis ukietjusi; tu t ur i
me l s t i di ev, k a d j i s t a u pakeist j, k a d t a u suteikt
kit ird nauj i r tyr. J i s p a i ms i tavs a k me n s
ird i r d uo s mogi k.
J a u norjau p a k l a us t i , k o k i u bdu g a l i ma p a d a r yt i
t irdies p a k e i t i m o operaci j, be t siterpusi mi s i s Ry d
l i ep m a n ssti i r t o l i a u j a u p a t i ts panekes.
Ma n r o d o s , mi s t e r i Br o k l h e r s t a i , s a vo l ai ke, r a -
ytame j um s prie t r i s s a va i te s , a minjau, k a d itos
mergai ts bdo bruoai i r p o l i n k i a i nra to k i e , koki
a pagei daui au. J e i g u p r i i ms i t e j L o uvud o m o k yk -
l, a l a b a i prayi au: t e g u di rektor i r m o k yt o j a i k uo
gri ei ausi ai s e k a j i r vi s p i r m a te g u k o v o j a s u j o s
didiausiu trkumu l i n k i m u ve i d m a i n i a ut i i r me l uo -
t i . A t a i s a k a u t a u g i r d i n t, Dei ne, k a d nemgintum
a p g a ut i mi s t e r i o Br o k l h e r s t o .
Ne b e r e i k a l o a b i j o j a u, ne b e r e i k a l o a nemgau
mi s i s Ry d ! J i ti e s i o g vi s a s a vo btybe stengsi k uo
skaudiau m a n gel ti , i r a n i e k a d nesijauiau l a i m i n g a
j o s a k ys e . No r s i r k a i p stengdavausi 'rpesti ngai a t l i k t i
ta i , k j i l i e p d a vo , n o r s i r vi sk d a r yd a va u j a i tikti,
vi s a s ma n o p a s ta ng a s j i a tme s d a vo i r a t l yg i n d a vo to -
k i u k a i p i r is pareikimu. I r d a b a r itas k a l t i n i ma s ne -
pastamo mogaus a k ys e skaudiai pataik m a n p a -
i ird. A l y g p e r mi gl s uvo k i a u, k a d i a n k s to j i
n o r i a t i mt i ma n ne t ki bi rktl vi l t i e s i r n uo d i j a
m a n t naujj gyveni m, kur m a n ruoia. A j ut a u,
n o r s i r nebiau gal jusi to j a us mo ireikti odi ai s,
k a d j i i r ma n o . a te i ti e s tak nusja prieikumu i r ne -
pasitikjimu. I r a maiau, k a d mi s te r i s Br o k l he r s ta s
j a u d a b a r l a i k o ma n e apsi metl e i r p i k t a va l e . Be t k a i p -
gi a gal jau k o vo t i pri e neteisingum?!
Ai ku, n i e k a i p " , p a g a l vo j a u, s te n g d a ma s i n e s u-
kuki oti i r p a s k ub o mi s n ub r a uk d a m a aaras, bejgi ko
ma n o s i e l va r t o l i ud i n i n k e s .
46
-Vei dmai nyst i. tikrj l a b a i lidnas va i k o
bruoas, parei k mi s te r i s Br o k l h e r s t a s . S i y d a a r t i -
ma me l a g ys te i , o v i s i m e l a g i a i a ts i d ur s l i epsnojani os
ug ni e s i r s i e r o s eere. Tai au j i b us gri etai priirima,
mi s i s Ry d . A . pakalbsiu s u mi s Te m p i i r m o k yt o -
jo mi s .
A nori au, k a d ji bt aukljama, atsi vel -
gi ant j o s bsim padt, kal bjo t o l i a u ma n o g e r a -
d a r : t e g u imoks bti n uo l a n k i i r n a ud i n g a . O dl
atostog, t a i , j e i g u js s uti k s i te , t e g u j i vi s uo me t j a s
leidia L o uvud e .
Js n ut a r i ma i , g e r b i a mo j i , vi si kai p r o t i n g i ,
atsak mi s te r i s Br o k l h e r s t a s . Nuo l a n k um a s didiau-
s i a krikionika dor yb, i r j i uvi s l a b i a us i a i d e r a L o u-
vud o aukltinms. Tod l a r e i k a l a uj u, k a d yp a t i n g a i
bt rpinamasi s k i e p yt i j o ms i doryb. A s p e c i a -
l i a i tyri njau klausim, k a i p g e r i a us i a i s ut r a m d yt i j
tui ididum, i r t i k iomis d i e n o mi s m a n t e k o n u-
diugti, k a i suinojau, k a d m a n t i k r a i pasisek n e m a -
ai p a s i e k t i : .ma no a n t r o j i dukt Og us t a apl ank s u
s avo m a m a mokykl i r grusi suuko: ,,0, t ve l i , k o -
k i o s r o mi o s i r n uo l a n k i o s vi s o s L o uvud o mergai ts
p l a uk a i suukuoti u aus, prijuosts t o k i o s i l g o s i l g o s !
I r tos p r a s to s drobs kiens p r i e j sukneli! J u k j o s
b e ve i k n i e k uo n e s i s k i r i a n uo var gi ng moni vai k!
J o s i rjo ma n e i r mam iptusios akis,.pridr
j i , ta r s i n i e k a d nebt maiusios ilkini drabui ."
i toki ai t va r k a i a vi si kai p r i t a r i u, atsi l i ep
mi s i s Ry d . Ne t i r vi s Ang l i j s k e r s a i i i l gai apie-
k o j us , v a r g u a r biau r a d us mokykl s u t o k i a aukl -
j i mo s i s te ma , k ur i t a i p n uo s t a b i a i tikt t o k i a m v a i k ui
k a i p Dei n E i r . Grietumo, ma n o b r a n g us Br o k l h e r s -
ta i , gri etumo a r e i k a l a uj u vi s o s e s r i tys e !
- Grietumas, g e r b i a mo j i , y r a p i r m o j i kri ki oni o
priederm, i r L o uvud o m o k yk l o j e io p r i n c i p o l a i k o -
ma s i vi s a i s a tve j a i s : neirankus va l g i s , p a p r a s ta s a p d a -
47
r as , nei tai gi ngos p a ta l p o s , grdinanios i r darbtum
skatinanios p r a t yb o s , to k s y r a k a s d i e n i s reimas
iuose n a muo s e vi s o ms j g yve n to j o ms .
V i s a i te i s i n g a i , s e r e . V a d i n a s i , g a l i u bti r a mi ,
k a d i mergai t b us p r i i m t a m o k yt i s Louvud i r te n
aukljama, atsi vel gi ant j o s dabartin padt i r a te i -
ti e s vi l t i s ?
Be abe jo, g e r b i a mo j i ! Me s kurdinsime j r i n k -
tini gl i darel yje i r , t i k i uo s i , ji b us didiai d-
k i n g a u toki nepaprast pr i vi l egi j l a n k yt i t mo -
kykl .
Ta i g i , a atsisiu j k uo grei i au, nes, pati kki te
" m a n i m i , troktu n us i me s ti atsakomyb, k ur i m a n tapo
t o k i a s un k i .
inoma, inoma, g e r b i a mo j i . O d a b a r l e i s k i t e p a -
l i nkti j um s k uo g e r i a us i o s s ve i k a to s ! A griu
Broklherst-Hol i ar kit savai t: vi k a r a s , ma n o ge-
r as bi i ul i s, neileis mans anksiau. Be t a praneiu
mi s Te m p i , k a d j i laukt n a uj o s mer gai ts, va d i n a s i ,
mergai t b us p r i i m t a b e joki klii. S ud i e !
S ud i e , mi s t e r i Br o k l h e r s t a i . Pa s ve i k i n k i t e n uo
mans mi s i s Br p k l h e r s t s u j o s vyri ausi ja d uk t e r i a ,
o t a i p p a t i r Ogust, Teodor i r jaunj Brouton
Broklherst.
Btinai p a s ve i k i n s i u, g e r b i a mo j i . Ma o ji me r g y-
te, tai t a u knygut , , V a i k o patarjas" . S k a i t yk j k a i p
mal daknyg, ypa t dal, k ur i o j e y r a Apr aymas
a p i e baisi i r netikt mirt, k ur i i ti ko Mart G..., i-
dykl , mel ag i r apsi metl " .
Ta i tars, mi s te r i s Br o k l he r s ta s bruko m a n r a n k a s
plon knygut s u k i e t a i s vi rel i ai s i r , paskambins,
k a d paduot kariet, i vai avo.
Mu d v i s u mi s i s Ry d l i k o m e vi e n o s ; kel et m i n u-
i tyl jome ; ji s i uvo , o a i rjau j. Mi s i s Ry d
tuo m e t u g al jo bti trisdeimt eeri, s e p t yn e r i me ta i ;
ji b uvo t vi r t a i sudta, pl ai apet, stipri snari,
48
neaukta i r n o r s s ta mb i , bet n e n ut uk us i ; ve i d a s j o s
atrod l y g p l a to k a s , a p a ti n i s andikaulis l a b i a u i si vys-
ts i r s ta mb us ; k a k t a b uvo ema, s ma k r a s d i d e l i s i r
atsikis, lpos i r n o s i s p a l yg i n t i t a i s yk l i n g o s ; i po
viesi antaki spingsjo a k ys , k ur i o s e nesimat n uo -
irdios ilumos, j o s o d a b uvo t a m s i i r matin, p l a u-
k a i bema lin s p a l vo s ; fizikai j i b uvo s ve i k a k a i p
r i d i k a s , j o k i a l i g a j o s nem; j i b uvo g e r a i r s uma n i
eiminink, t vi r t a i l ai k s a vo r a n k o s e vi s k i r n uo -
mi n i n k us , i r t i k j o s v a i k a i k a r t a i s j o s n e p a k l a us yd a vo
i r ai pydavosi i j o s . V i l k j o j i s k o n i n g a i i r mok jo
o r i a i i r p r i d e r a m a i neioti graius drabuius.
Sddama ant emos kduts, u k e l e t o ingsni ~
nuo j o s krsl o, a stebjau j o s figr, i rjau j o s
ve i d o bruous. Ra n k o s e l a i k i a u traktat a p i e netikt
melags mi rt; t knygut ypa b uvo k r e i p i a ma s
ma n o dmesys, tur i n t nor ma n e vi s a i d e r a ma i persp-
t i . Ta i ; k a s ia k t i k b uvo vyk , odi ai , k ur i uo s
mi s i s Ry d pasak m i s t e r i ui Br o k l b e r s t ui , vi s a s j p a -
nekesio to na s , iurktus i r ugaulus m a n , skaudiai
tebeai djo ma n o s i e l o j e . K i e k vi e n a s odis ma n e ti e s i o g
gel te tebegl , ta r s i a aikiausiai tebebiau j uo s g i r -
djusi, i r ma n yj e nejuia uvi r p i k t uma s .
Mi s i s Ry d pakl a k i s n uo s i uvi n i o ; j o s vi l gsni s
s us i ti k o s u m a n uo j u, pirtai n us to j o m i k l i a i judti .
E i k s a u vai k kambar, gri etai pal i ep j i .
G a l ma n o vi l gsni s a r k a s k i t a t a i p j u gavo, k a d
jos odi uose skambjo to k s d i d e l i s , n o r s i r paslptas
s us i e r zi n i ma s . A a ts i s to j a u, engtel jau dur' l i n k ,
p a s k ui sugrau, perjau p e r vi s kambar i k i ' l a n g o i r
p r i s i a r t i n a u p r i e jo s .
A turjau k n o r s p a s a k yt i . I mans b uvo i auri ai
tyiojamasi, i r a pri val jau a t s i k i r s t i . Be t k a i p g i ? K uo
a gal jau atkeryti s a vo prieui? K o k i u bdu? A si-
drsinau i r svi edi au j a i ve i d:
A n e s u mel ag! J e i biau mel ag, sakyiau,
4. Dei n E i r . 49
j o g m y l i u j us . Be t a pareikiu, j o g n e m yl i u js. Ne -
keni u js l a b i a u u vi sk p a s a ul yj e , iskyrus Don
Ryd. O i knygut a p i e me l ag js g a l i te a t i d uo t i
s a vo Dordianai, n e s j i n a i me l uo j a , o ne a.
Mi s i s Ry d r a n k o s nejuddamos tebel ai k siuvin,
j o s l e d i n i s stingds vi l gsni s smi go ma n e .
K t u d a r t ur i p a s a k yti ? pa kl a us j i t o n u, k u -
r i uo a t s i k e r t a ma s ua ug us i a m prieininkui i r k o k i u p a -
p r a s t a i n e k a l b a m a s u v a i k u.
To s j o s a k ys , tas j o s b a l s a s sukl vis neapykant,
k ur i sl ypjo ma n yj e . Vi r pdama n uo g a l vo s i k i koj,
negal dama s us i va l d yt i i susi j a ud i n i mo , kal bj au
t o l i a u:
Diaugiuosi, k a d js m a n negi mi n: k o l g yva ,
n i e k a d n e b e va d i n s i u js ddi ene. Uaugusi n i e k a d
neatvai uosi u a p l a n k yt i js. O j e i k a s p a k l a us ma n e ,
a r myl jau j us i r k a i p js el gts s u m a n i m i , a p a s a -
k ys i u, k a d , v i e n t i k p r i s i m i n us j us , m a n b l o g a d a r o s i
i r k a d js el gts s u m a n i m nuomiai i r n e te i s i n g a i .
K a i p tu drsti t a i p s a k yt i , Dei ne E i r ?
K a i p drstu, mi s i s Ryd ? K a i p drstu? Todl , k a d
t a i ti e s a ! Js ma n o te , k a d a bejausm i r k a d m a n n e -
r e i k i a n truputlio mei l s ar vel numo! Be t a n e g a l i u
ta i p g yve n t i , o js esate bei rd. Ni e k a d o s n e p a mi r -
iu, k a i p js ma n e stmte iurkiai i r iauriai
stmte ma n e raudonj kambar i r te n uraki note,
i k i p a t g r a b o l e n to s to nepamiriu. O a vo s n e n um i -
r i a u i bai ms! A aukiau, vi s a a p s i p yl us i aaromis,
m a l d a va u: Pasi gai l ki te! Pasi gai l ki te, ddi ene Ry d ! "
Ir js t a i p iauriai nubaudte ma n e u ta i , k a d js i-
dyks snus parstm ma n e emn i r u g avo be j o k i o s
prieasties. J e i k a s t i k ma n e p a k l a us , vi sk p a p a s a k o -
s i u. mons ma n o , k a d js g e r a mo te r i s , b e t js b l o g a
i r ki etai rd. Ta i js me l ag !
A d a r nespjau b a i g t i , k a i ma n o s i e l a m di-
g a uti , j p a g a vo k e i s ta s i si vadavi mo i r pergal s j a us -
50
mas, k ur i o m a n n i e k a d n e b uvo tek p e r g yve n t i . At r o -
d, ta r s i subyrjo n e ma t o mi paniai i r a p a g a l i a u i-
trkau l ai sv. I r is j a us ma s k i l o ma n yj e ne be p a -
g r i n d o ; mi s i s Ryd , ma tyt, isigando, s i uvi n ys n us l yd o
j a i n uo kel i . J i i kl r a n k a s , s uj ud o krsl e, o j o s
ve i da s persi krei p, ta r s i j i ruosi tuo j a u p r a vi r k t i .
Dei ne, tu a p s i r i n k i ! K a s t a u yr a ? Ko d l tu ta i p
d r e b i vi s a ? G a l igertum va n d e n s ?
Ne , mi s i s Ry d !
G a l t a u d a r k o r e i k i a , Deine? S a k a u ta u, a n o -
r i u bti t a u g e r a .
Ne , n e ti e s a . Js pasakte mi s t e r i ui Br o k l h e r s t ui ,
k a d a e s u b l o g o bdo, k a d a b i a ur i mel ag; o a v i -
sam L o uv ud ui p a p a s a k o s i u, k o k i a js esate i r k a i p
js el gi ats.
Dei ne, tu n e s up r a n t i it dal yk: vai k yd a s
r e i k i a r a ut i s u aknimis.
A ne me l ag ! s ur i k a u a k a i p padkusi.
Be t tu n e m o k i va l d yt i s , Dei ne, prisipaink! O
dabar gr k vai k kambar, bk m a n g e r a s va i k ut i s ,
a ts i g ul k , pailsk...
A n e s u j ums g e r a s va i k ut i s ! A n e n o r i u g ul t i !
Isiskite ma n e grei i au mokykl , mi s i s Ryd . . . A ne -
b e g a l i u ia i l g i a u g yve n t i .
I tikrj r e i k i a j ko grei i au isisti m o k yk -
l, sumurmjo mi s i s Ry d sotto voce
1
i r , pasimusi
s avo rankdarb, s ta i g a ' i jo i k a m b a r i o .
A l i k a u v i e n a k o vo s l a uk e . Ta i b uvo p i r ma s arus
ma no mis i r p i r m a pergal . Grdamasi nugal tojo
vi e n a tve , val andl pastovjau ant k i l i m o , k ur t i k k
s typ s o jo mi s te r i s Br o k l he r s ta s . I pradi a nusiypso-
j a u, p a j ut us i nepaprast pakilim, be t is iaurus
diaugsmas iblso k a r t u s u a p r i m us i u irdies p l a k i m u.
V a i k a i n e g a l i ki vi r yti s s u vyr e s n i a i s i a i s , k a i p a k a d
Negarsiai (H.).
4
*
51
p a d a r i a u, n e g a l i d uo t i va l i o s s a vo pyki ui , k a i p a k a d
p a s i e l g i a u, n e p a t i r d a ma p o to sins priekait i r n e -
i vengi amo a p g a i l e s ta vi mo . Tyrl auki k a l va , skstanti
vi s a naikinaniose l i e p s n o s e , galt- bti ma n o s i e l o s
e mb l e ma , k a d a a k a l t i n a u mi s i s Ry d i r g r a s i n a u j a i .
To j i p a t k a l va , j uo d a i r n us i a ub ta , ugesus ug n i a i ,
tai k a i p a jauiausi, k a d a , pusvaland pasvarsiusi
t yl o j e , s up r a ta u, k a i p beproti kai p a s i e l g i a u i r k a i p
k l a i k u neksti i r pai ai bti nekeni amai .
Pirm kart m a n te k o p a r a g a ut i kerto: j i s ma n p a -
si rod i t s a l d us vyn a s , ildantis i r g a r d us , k o l j g e r i ,
bet l i ks p o to a i tr us me ta l o p r i e s k o n i s sukl m a n
jausm, ta r s i a biau a p s i n uo d i j us i . Mi e l u n o r u
biau d a b a r nujusi pa s mi s i s Ry d i r papraiusi, k a d
j i m a n dovanot, taiau i nojau, d a l i n a i i p a ti r ti e s ,
d a l i n a i i n s t i n k t yv i a i , k a d j i a ts tums ma n e s u da r d i -
d e s ne p a n i e k a i r v l s uk e l s ma n o i rdyje audring
pyki o prasi veri m. '
Ma n norjosi s ur a s ti k n o r s k i l n e s n i o n e g u ie
ni rti ngi k a l t i n i m a i , paadinti s a vo s i e l o j e velnesnius
j a us mus n e g u n i a ur us p a s i p i k t i n i ma s . A pamiau k n y-
g arab p a s a k a s i r atsisdusi p a s i s te n g i a u si gi -
l i n t i j. Tai au a n e s up r a ta u, k skaiiau, ma n o
mi n t ys skraid kakur k i t ur , i r ti e p us l a p i a i , k ur i e p a -
p r a s ta i ma n e av davo, n i e k o nesak ma n o s i e l a i . Ta -
da a a t i d a r i a u s t i k l i n e s va l g o mo j o d ur i s ; krmai s to -
v j o n n e k r us t e l d a mi . Rstus altis, be sauls i r v j o ,
l ai k sukausts vi s sod. Usivertusi ant g a l vo s i r p e -
i suknel, ijau pasi vai ki oti j nuoal p a r k o u-
kamp; taiau mans nedi ugi no n e i tyls mediai, n e i
egl i kankori ai , krint ant ta k o , n e i sual r ud e n s
p a l a i k a i r ud i l a p a i , suerti vtr krvas i r d a b a r
sustir n uo al i o. A pasirmiau ant vartel i i r p a -
ve l g i au tui lauk, k ur nebesi gan n vi e n a a vi s ,
k ur neaukta o l b uvo alnos paksta i r aperknijusi.
D i e n a b uvo p i l k a , vi s dang aptrauk sunks s n i e g o
5 2
de be s ys ; p r o t a r p i a i s l e i d o s i r e to s snaigs i r n e t i r p d a -
mos k r i t o a nt ta k o g r uo d o b e i aperknijusios ve je l s .
Ir tai a, n e l a i mi n g a s kdikis, i rjau v i s a ta i , be
p e r s to j o p a t i s a u nibddama: ,,K m a n d a r yti ? K
ma n d a r yt i ? "
Ir s ta i g a a igirdau skamb bals:
Mi s Dei ne! K u r js? E i k i t pusryi!
A p ui k i a i inojau, k a d t a i auk Be s i , be t n n e -
pajudjau i vi e to s , k o l j o s l e n g vi ingsniai m k a uk -
ti t a k e l i u.
N a , n e k l a u a d a ! p yk o j i . Kodl n e i n a t, k a i
jus k a s aukia?
Po t mini, k ur i o s b uvo a p n i k us i o s ma n e , Be s i
pasirodius, a s ta i g a apsidiaugiau, n o r s k a i p p a p r a s -
ta i j i i r b uvo p i k t o k a . Tai au, s us i k i r t us ! s u mi s i s Ry d
i r nugaljusi j, a a n a i p t o l n e b uva u l i n k us i p e r d a ug
j a ud i n ti s dl l a i k i n o s a vo aukls pyki o, i r m a n k i l o
no r a s pasi i l dyti j o s g a i vi o s jaunatvi kos irdies s p i n -
d ul i uo s e . A a p k a b i n a u s a vo rankutmis j o s kakl
i r t a r i a u:
Ne p yk , Be s i , n e s i b a r k !
N i e k a d l i g iol n e b uva u ryusis p a s i e l g ti t a i p a t vi -
rairdikai i r drsiai. Be s i ikart s us i j a ud i n o .
K o k i a js k e i s t a mer gyt, mi s Dei ne, tar j i ,
vel gdama m a n e , vi eni as, a p l e i s ta s va i k a s ! Ar ti e -
sa, k a d js i vyksi t mokykl ?
A l i nktel jau.
I r j um s n e g a i l a b us p a l i k t i var g Be s i ? ,
A r g i a j a i n o r s k i e k g a l vo j ? J u k Be s i vi s uo me t
b a r a ma n e .
To d l , k a d js Raikti, d r o v i kei stuol l . Re i k i a
drsesnei bti.
K a m ? K a d d a ug i a u niuks gauiau?
N i e k a i ! No r s ia j ums i r kl i va, k a s ti e s a , ta i
ti esa. Ma n o m o t i n a prajusi savai t b uvo a t vyk us i
a p l a n k yt i mans, i r j i pasak: , , Oi , o i , nenori au, k a d
53
ma n o va i k a s bt ta i p s tumd o ma s k a i p i m e r g yt e i "
N a , e i k i t en, t ur i u j um s ger naujien.
Ne t i k i u, Be s i !
r V a i k ut i ! K g i js mano t? Ko d l t o k i o m i s lid-
n o mi s akutmis irit ma ne ? Ta d k l a us yk i t : mi s i s i r
j a un o s i o s panel s s u ponai i u Ry d u i vai uoja p o p i e t
sveius, t a i js va k a r i e n i a us i t s u m a n i m . A papraysiu
vi rj, k a d ikept j ums s a l d a us p yr a g o , o p a s k ui p a -
dsit m a n s ut va r k yt i js,dai ktus: j uk n e t r uk us r e i k s
k r a ut i j ums lagamin. Mi s i s k e t i n a r yt a r p o r yt ileisti
j us i Ge i ts he d o , i r js galsit p a s i i m t i vi s us aislus,;
k o k i e t i k p a t i n k a .
Be s i , paadki te n e b e b a r ti mans, k o l i va-
iuosiu.
Ge r a i , j a u g e r a i . Ti k bkit p ui k i mergai t i r n e -
b i j o k i t mans. Nekrpi oki t, k a i m a n isprsta k o k s
atresnis odi s, tas ma n e b a i s i a i e r zi n a .
Ro d o s , n e b e b i j o s i u, Be s i , j a u p r i p r a t a u p r i e js.
Ne t r uk us m a n te k s b i j o t i vi s a i kit moni.
Jei g" u j b i j o s i t, j i e n e me g s js.
K a i p js, Be s i ?
A r g i a nemgstu js, mi s . Ma n r o d o s , a p r i e
js prisiriusi l a b i a u n e g u p r i e vi s kit vai k.
T i k to n e p a r o d o te .
Ta i k o k i a gudruol ! Js vi s a i k i t a i p kal bt p r a -
djot. Ko d l js t o k i a drsi i r s m a r k i pasidart?
K g i , a t uo j a u ivaiuoju i js, o be to...
a b uv a u b e p a p a s a k o j a n t i , k a s n ut i k o ta r p mans i r
mi s i s Ryd , bet p a g a l vo j us m a n atrod, ver i au p a t y-
l ti a p i e ta i .
V a d i n a s i , diaugiats, p a l i k d a m a ma ne ?
N k i e k , Be s i ! D a b a r g a l m a n i r g a i l a .
T i k da ba r " i r d a r gal " ? K a i p altai ma n o m a -
oji panel k a l b a ! O j e i g u a paprayi au pabuiuoti
ma n e , js nenortumt? Pasakytumt: Gal n e ! " ?
A m i e l a i pabuiuosiu j us , Be s i , t i k p a l e n k i t e
54
gal v. Be s i pasi l enk, me s a p s i k a b i n o me , i r a nus e -
k i a u p a s k ui j n a mus s u pal engvjusi a irdimi. Ta
d i e n a p r a s l i n k o vi si kai r a m i a i , o va k a r e Be s i pasek
ma n kel et nuostabiausi s a vo pasak i r p a d a i n a vo
graiausi s a vo daineli. Ne t i r ma n o g yve n i me k a r -
tai s bdavo pragi edrul i .
V S K Y R I U S
T ryt, s a us i o devyni ol i ktj, vo s imuus penkt
valand, Be s i atjo s u va ke ma n o kambarl . Ma n e
j i r a d o j a u atsiklusi i r b e ve i k apsirengusi. A io-
k a u i l o vo s d a r pusvaland pri e j a i p a s i r o d a n t, n us i -
p r a us i a u i r miau r e n g ti s leidiantis mnul i o del i ai ,
k ur i o s vi esa skverbsi p r o siaur lang alia ma n o
l ovuts. T dien a turjau i vai uoti i Ge i ts he d o
pato k a r i e t a , k ur i p a p r a s t a i pr avai uodavo p r o d i -
diuosius va r t us et val and r yto . V i s i n a m a i te be -
mi e g o j o , t i k Be s i atsiklusi ukr i di n vai k k a m -
b a r yj e i r ia m t a i s yt i m a n pusryius. V a i k a i , ruo-
d a mi e s i kel i onn, p a p r a s ta i j a ud i n a s i , i r va l g i s j i e ms
n e g a l vo j e . A i r g i nenorjau n i e k o n p a r a g a ut i . V e l -
t ui Be s i kal bi njo ma n e p r a r yt i n o r s kel et aukteli
vi r i n t o p i e n o s u d uo n a . sitikinusi, k a d n i e k o i to n e -
bus, ji s uvyn i o j o kelet sausaini popi eri i r djo
j uo s m a n val i z. Pa s k ui padjo m a n a p s i vi l k t i a p -
siaustl i r usiriti kepurai t, o p a t i a p s i s up o s k a r a , i r -
m ud vi i jom i vai k k a m b a r i o . E i n a n t p r o mi s i s Ry d
mi egamj, j i paklaus:
G a l ueisit a t s i s ve i k i n t i s u mi s i s ?
Ne , Be s i . V a k a r va k a r e , k a i js va k a r i e n i a vo t e ,
j i b uvo atjusi p r i e ma n o l ovuts i r pasak, k a d ryt
neadinau n e i j o s paios, n e i j o s vai k. J i n a i ta i p
pat pasak, k a d a atsiminiau, j o g ji vi s laik b uvo
55
ma n o geradar, i r todl a t ur i n t i g e r u mi nti j i r b ut i
j a i dki nga.
O k js atsakt, mi s ?
N i e k o . A usidengiau vei d a n t k l o d e i r n us i -
gri au sien.
Ne g e r a i pasi el gt, mi s Dei ne.
V i s a i g e r a i , Be s i ! Js p o n i a n e b uvo ma n o ge-
radar, j i b uvo ma n o prieas.
O, mi s Dei ne! Nekal bki te itaip!
S ud i e , Ge i ts he d e ! suukau a, k a i me s p e r -
jusios vesti bi ul , atsidrme l a uk e .
Mnul i s nusdo, i r k i e m e b uvo l a b a i t a ms u; Be s i
ne ibint, k ur i o viesa bl yki ojo ant lapi pakop
i r vyr uoto t a k o , j a u spjusio sudrkti n uo s ta i g a p r a -
sidjusio atl ydi o. K o k s drgnas i r altas b uvo tas i e-
mo s r yta s ! Skubdama t a k u, a miau k a l e n t i d a n ti mi s .
V a r t i n i n k o tr obel je de g i burys: jusios r a d o me jo
mon j a u k ur i a n t krosn. Pr i e dur pamaiau vi r v mi s
perrit savo-l agami n, k ur i s ia b uvo atnetas d a r i
va k a r o . L i g i - ei b e b uvo l i k t i k k e l e ta s minui i r ,
vo s l ai krodi ui spjus imuti et, t o l umo j e d us l i a i -
sudardjo ratai .- A pri jau p r i e dur-i r miau irti,-
k a i p - p e r k g r e i ta i artja pato k a r i e to s ibintai.
Ar j i vi e n a vai uoja? paklaus va r ti n i n k o " .
mona.
" " Ta i p .
O to l i ? .
Penkiasdeimt myl i .
Oi , k a i p t o l i ! K e i s t a , k a d mi s i s Ry d n e b i j o l e i s ti
j o s vi e n o s t o k i o n t o l i mo n kel i onn.
Pato k a r i e t a pr i va i avo. tai j i s us to jo ti es va r -
ta i s . j b uvo p a k i n k yt a k e tve r ta s arkli. J i p i l n a k e -
l ei vi . K o n d uk t o r i us i r vejas sak mums p a s i s k ub i n -
t i ; ma n o l a g a mi n a s atsidr ant vi raus; kaki eno r a n -
k o s ma n e atpl n uo Be s i , k ur i o s kakl bui avau a p s i -
k a b i n us i ! - -
56
i rki te, g e r a i s a ug o k i t j, suuko ji k o n d uk -
t o r i ui , k a i j i s , pakl s ma n e , s o d i n o kariet.
G e r a i , j a u g e r a i ! a ts a k tas; d ur ys usitrenk,
kakas s ur i k o : Na " , i r k a r i e t a pajudjo.
itaip a a t s i s k yr i a u s u Be s i i r Ge i ts he d u, itaip b u-
v a u i gabenta neinom i r , k a i p m a n ta d a atrod, to -
lim i r paslapting krat.
Ma a k b e p r i s i me n u i tos kel i ons: vi e n a t i k ili-
k o a t mi n t yj e t o j i d i e n a m a n pasi rod neipasakytai
i l g a , t a r s i btume nukel i av imtus myl i . Pravai a-
vo me kel et miest, i r vi e n a me , l a b a i d i d e l i a me , pato
k a r i e t a s us to j o i l g e s n i a m l a i k ui . Ar k l i a i b uvo i ki nkyti ,
i r k e l e i v i a i i l i po p a p i e ta uti . Nuve d s vi ebut, k o n -
d uk t o r i us pasil m a n p a va l g yt i , be t k a d a n g i a n e t u-
rjau j o k i o a p e ti to , j i s p a l i k o ma n e di di ul i ame k a m -
b a r yj e ; a b i e j uo s e j o g a l uo s e krenosi p o i di n, p a l u-
bje k a b o j o s i e tyna s , o v i e n u p a s i e n i u l a b a i auktai
j o g a l e r i j a, k ur i o j e bl yki oj o muz i k o s i n s t r ume n -
ta i . I l g a i vai ki ojau po i sal i vi e n o g a l o kit,,
j a us d a ma s i l a b a i n e j a uk i a i i r m i r t i n a i b i j o d a ma , k a d
tai k a s n o r s p a s i r o d ys i r p a g r o b s m a n e , ma t, Be s i ,,
s e k d a ma p r i e i di ni o p a s a k a s , danai usi mi ndavo a p i e
vai k pagrobjus, i r todl n k i e k n e a b e j o j a u, k a d
toki moni e s a ma . Pa g a l i a u k o n d uk t o r i us sugro,
v l b uv a u kel ta kariet, ma n o gl objas ulipo-
s a vo vi et, s ut r i mi t a vo s a vo dusl rag, i r me s v l
mme dardti L. mi e s to g r i n d i n i u.
Drgna i r mi g l o t a d i e n a s l i n k o va k a r o p . Te ms ta n t
p a j uta u, k a d me s i tikrj j a u l a b a i t o l i n uo Ge i t s h e -
do; miest j a u n e b e p a s i t a i k yd a vo , kratas pasi kei t,
a p l i n k ui h o r i z o n t e stksojo didiuls p i l k o s k a l vo s . Be t
tai vi si kai s ute mo , k a r i e t a n us i l e i d o kl on, apaugus
ta ms i u miku, i r , k a i v i s a a p l i n k ui apniauk n a k t i s , a
dar i l g a i i l g a i gi rdjau, k a i p vjas gdiai o me -
diuose. . . . .
57
To oi mo l i l i uojama p a g a l i a u usndau. Mi e g o j a u
n e i l g a i , n ub ud a u, k a r i e t a i s ta i g a s us to j us ; d ur ys b u-
vo a tvi r o s , i r p r o j a s pamaiau moter i k, ma tyt,
tarnait. i bi nt vi esoje a i rjau j o s ve i d i r
drabuius.
Ar ia y r a mergai t, v a r d u Dei n E i r ? p a -
klaus j i n a i .
A a t s a k i a u ta i p " i r b uva u ikelta i k a r i e to s , m a -
n o l a g a mi n a s p a s ta tyta s emn, i r . k a r i e t a b e ma ta n t
nudardjo t o l i a u.
N uo i l g o sdji mo ma n o k o j o s b uvo n uti r p us i o s , o
n uo k a r i e to s dardji mo i r k r a t ym o a v i s a l y g a p-
kvaiusi. Atsi pei kjusi a p s i d a i r i a u a p l i n k ui : l i e tus , v -
j a s , ta ms a . V i s dl to a iaip ta i p irjau prieais
kakoki sien i r j o j e atdar as d ur i s , p r o k ur i a s i r jau
p a s k ui naujj s a vo va d o v , k ur i j a s udar i r uraki-
no . Pa s k ui i vydau nam ar , ve i k i a u, kel et nam,
pas tatas b uvo l a b a i i l g a s , s u d a ug yb e lang, k ur i uo s e
spi ngsjo vi e n a s k i t a s iburys. Me s l ei doms plaiu,
vyruotu t a k u, tekendamos p e r k l a n us , i r pri jome
p r i e dur. Tarnai t ve d ma n e kori dori , o pa s -
k u i kambar, k ur i a m e krenosi ug n i s , i r p a l i k o j a me
ma n e vi en.
At s i s t o j us i p r i e ug n i e s , a susiildiau s ug r ub us i us
pirtus, o p a s k ui apvel gi au kambar: j a me ne de g j o -
k i a vak, taiau i i di ni o vysi oja l i e p s n o s l i euvi ai
p r o ta r p i a i s nuvi esdavo ta p e ta i s imutas s i e nas , k i l i -
m, uuolaidas, vi l gani us raudonmedi o b a l d us . Ta t a i
b uvo svei k a mb a r ys , n e to k s e r d vus i r p ui k us k a i p
Ge i ts he d o svetai n, b e t g a n a j a uk us . Ma n b e s i s te n g i a n t
irti, k a s va i z d uo j a m a ant s i e n o s kabani ame p a -
ve i k s l e , atsidar d ur ys , i r jo kakoki a mo te r i s s u
vake; k i t a e ng j a i i p a s k o s .
Pi r m o j i b uvo grakti d a ma , tamsiaplauk, ta ms i a -
ak, s u aukta, b a l t a k a k t a ; j i b uvo a p s i s up us i s k a r a ,
j o s ve i d a s atrod gri etas, l a i k ys e n a ti e s i .
58
Me r g a i t p e r j a un a t o k i a i k e l i o n e i , tar j i ,
s t a t yd a ma va k ant s ta l o . Val and l ji atidiai api-
ri njo ma n e , p a s k ui pri dr: J rei kt tuo j p a t p a -
g ul d yt i , n e s j i a tr o d o p a va r g us i . Ar t u p a va r g us i ?
paklaus j i , p a l i e s d a ma r a n k a ma n o pet.
Truput.
Ir , be a be jo , ialkusi. Te g u j i , prie e i d a ma g ul -
t i , p a va k a r i e n i a uj a , m i s Mi l e r . S a k yk , va i k ut i , a r p i r -
m kart p a l i k a i tvus i r atvai avai mokykl ?
A j a i paaikinau, k a d n e t ur i u tv. J i p a s i te i r a vo ,
a r s e n i a i j i e mi r, p a s k u i k i e k m a n met, k uo a
va r d u, a r a m o k u s k a i t yt i , rayti i r n o r s k i e k siti.
Po to , vel ni ai p a l i e t us i s m i l i um i ma n o skruost, j i p a -
sak: Ti ki uosi , tu bsi g e r a me r g ai t ! " i r a tl e i d o ma n e
s u mi s Mi l e r .
L e d i , kuri a p a l i k a u ta me k a mb a r yj e , gal jo bti
madaug dvi dei mt devyneri met. To j i , k ur i d a b a r
jo s u m a n i m i , atrod k e l e r i a i s me ta i s jaunesn. Pi r -
mo j i padar m a n stipr spd s a vo b a l s u, vi l gsni u i r
vi s a s a vo i vai zda. Mi s Mi l e r b uvo paprastesn, r a u-
donskruost, n o r s ve i d a s i r rod, k a d j spaudia n uo -
l a t i n i a i rpesiai; s k ub r i e i s e n a i r j ud e s i a i b yl o j o , k a d
j i vi s a d a t ur i a t l i k t i daugyb neati dl i oti n darb. A
isyk nusprendiau, k a d j i , t ur bt, mo k yt o j o s pad-
jja, o p a s k ui is ma n o spjimas i r p a s i t vi r t i n o . J i
ve d ma n e i k a m b a r i o kambar, i k o r i d o r i a us k o -
ri dori p e r vis didiul i r nesimetrik pastat, k o l
p a g a l i a u, perjusi os t n a mo dal, k ur vi epatavo v i -
sika i r kakoki a b a ug i t yl a , i gi rdome d a ug e l i o bals
gaudes i r ikart atsidrme pl ai ame i l g a me k a m b a r y-
j e . Ab i e j uo s e j o g a l uo s e stovjo p o d u d i d e l i us pui-
n i us s ta l us , a nt kuri de g po por vaki , o a p l i n k ui
s uo l uo s e sdjo daugyb vai raus amiaus mergai i ,
. n uo de vyne r i a r dei mti es, i k i dvi dei mti es met.
Bl a us i o j e l aji ni vaki vi esoje m a n pasirod, k a d j
b e g a l o d a ug , n o r s i tikrj j b uvo n e d a ug i a u k a i p
5 9
atuoniasdeimt. J o s vi s o s vi l k jo vi e n o d a s n e g r a b i a i
s uk i r p t a s r ud o s medi agos s uk n e l e s i r i l g a s d r o b i n e s
pri kytes. Buvo m o k ym o s i me ta s , i r tas ma n e n us t e b i -
ns g a ud e s ys ai djo dl to, k a d aukltins b a l s i a i kal
r ytd i e n o s p a mo k a s .
Mi s Mi l e r parod ma n , k a d ssiau suol n e t o l i
dur, o p a s k ui , nujusi kit i l g o k a m b a r i o gal,
suuko:
Senins, s ur i n k i t e vadov l i us i r padki te j uo s
vi e t!
K e t ur i o s a ug a l o to s mergai ts p a k i l o n uo vai ri s ta -
l i r , apjusios vi s a s , s ur i n k o i r nune k n yg a s . Mi s
Mi l e r v l s uk o ma n d a vo :
Senins, atnekite vakar i en!
To s pai os mergai ts i jo i r tuo j p a t sugro; k i e k -
vi e n a j atne po padkl, ant k ur i o gul jo idliotos
kakoki o va l g i o p o r c i j o s , o v i d ur y stovjo va n d e n s
sotis i r p uo d e l i s . Po r c i j a s j o s idalino, e i d a mo s a p l i n k
s ta l us . K ur i o s norjo, tos pyl si bendr puodel va n -
dens. At jus ma n o e i l e i , a m i e l a i atsigriau, n e s b uv a u
itrokusi, be t va l g i o nepal i ei au-buvau t a i p p a va r -
g us i i r s us i j a ud i n us i , k a d n p a g a l vo t i a p i e va l g n e n o -
rjau. Tai au vi s dl to pamaiau, k a d tos p o r c i j o s b u-
vo s up i a us tyta s avi i ni kruop a p k e p a s .
V i s o m s p a va l g i us , mi s Mi l e r b a l s u atskait ma l d a s ,
i r mergai ts, isirikiavusios p o d vi , p a k i l o l a i p ta i s
antr aukt. Bdama be g a l o ivargusi, a ne t n e p a -
stebjau, k a i p atrod ms mi e g a ma s i s . Temai au, k a d
j i s l a b a i i l g a s k a i p i r klass p a ta l p a . inakt a turjau
gul ti vi e n o j e l o vo j e s u mi s Mi l e r ; j i padjo m a n n u-
s i vi l k t i . At s i g ul us i a dirsteljau daugyb irikiuot
l ov, k ur i a s b e ma ta n t sugul po d vi me r gai te s .. Po
deimties minui vi eni ntel va k b uvo upsta. Ty-
l o j e i r vi si koje tamsoje-a g r e i ta i umigau.
Na k t i s p r a s l i n k o n e p a s te b i ma i . Buv a u t o k i a n uva r -
g us i , k a tt n i e k o ne t n e s a p n a va u. Ti k vi en kart pra--
60
b ud us i gi rdjau, k a i p palusiais gsiais vi l pi a vjas
i r p i l a t a r s i i k i b i r o l i e tus , i r p a j uta u, k a d alia m a -
ns j a u g ul i mi s Mi l e r . K a d a v l a t m e r k i a u a k i s , gar -
s i a i skambjo va r p a s , mergai ts b uvo s uk i l us i o s i r v i l -
k o s i drabulius. D a r n e b uvo pradj auti, i r mi e g a -
ma j a me spi ngsjo vo s d vi tr ys vaks. Ne n o r o m i s a
i r g i atsi kl i au: b uvo b a i s i a i alta, i r a drebdama iaip
ta i p a p s i r e n g i a u. K a i d ub uo l i k o l a i s va s , n us i p r a us i a u,
taiau n e g r e i t a i , ne s p r a us i mo s i i n d a s b uvo vi e n a s e-
ioms mergai tms i r stovjo d r a ug e s u k i t a i s v i d ur y
mi e g a mo j o a nt pastov. V l s us k a mb o va r p a s , vi s o s
s us i r i k i a vo p o r o mi s i r , n us i l e i d us i o s l a i p ta i s , itaip s u-
jo alt i r vo s vo s teapviest kl as. Mi s Mi l e r b a l s u
paskait mald i r p a s k ui suuko:
S us to k i te p a g a l k l a s e s .
Kel et minui v y k o kakoks smyis, k ur i o me t u
mi s Mi l e r kio j o: , , Nut i l k i t e ! i rki te t va r k o s ! ' '
Sto jus t yl a i , a pamaiau, k a d vi s o s mergai ts s us i r i -
k i a vo k e t ur i s pusraius prie k e t ur i s s tal us , p r i e k u-
ri stovjo po kd. V i s o s turjo r a n k o s e po knygut,
o pp vi en di di ul knyg, k ur i b uvo panai biblij,
gul jo a nt k i e k vi e n o s ta l o pri e tui kd. Kel et
sekundi tesi gi rdjo t i k d us l us d a ug e l i o bals nib-
de s ys . Mi s Mi l e r jo n uo vi e n o s klass p r i e k i t o s , t i l -
d yd a ma j neaik murmes.
Kakur t o l i suskambjo va r p e l i s , i r kambar en-
g tr ys d a mo s ; k i e k v i e n a pr i jo p r i e s ta l o i r atsisdo
ant kds. Mi s Mi l e r um ketvi rt tui kd, k ur i
b uvo ariausiai dur i r ti e s k ur i a b uvo s us i s p i e tus i o s
paios maiausios mergai ts. A b uv a u p r i s k i r t a p r i e
ios emiausios klass i r p a s ta tyta pusraio g a l e .
Prasi djo p a mo k o s . Buvo p e r s k a i t yt a tos d i e n o s k o -
l e k t a p a s k ui itraukos i Na uj o j o te s ta me nto , o po
to i l g e s n i s k i r s n i a i i b i b l i jo s ,, i r v i s a ta i t r uk o itis
Tokia malda.
\
61
valand. Tuo t a r p u d i e n a visikai iauo. Nenui l sts
va r p e l i s d a b a r s us k a mb o ketvi rt kart; mergai ts s u-
s i r i k i a vo i r nu ygi avo kit kambar pusryiauti. K a i p
nudiugau, k a d galsiu t uksti! Buva u t a i p ial-
k us i , k a d t i e s i o g b l o g a darsi, ne s v a k a r bema n i e k o
n e b uva u va l g i us i .
V a l g y k l a b uvo d i d e l i s , ta ms us , emas k a mb a r ys .
An t dvi ej i l g stal g a r a vo dubenl i ai kakoki o kar-
ti mo , taiau ma n o didiam s i e l va r t ui n uo j s k l i d o t o l i
grau n e vi l i o j a n t i s k va p a s . A pastebjau, k a d vi s o s
mergai ts n e p a te n k i n to s susirauk, k a i va l g i o a r o ma -
tas pal i et uosls o r g a n us toms , k ur i o m s tas p a ti e k a l a s
b uvo s k i r ta s . Pi r mo s e gr e tos e , k ur stovjo vyr esns
klass mergai ts, p a s i g i r d o nibdesys:
Ta i l yktyn! Avi i n v l p r i s vi l us i !
Nut i l k i t e ! p a s i g i r d o kaki eno b a l s a s . Ta i p s u-
uko n e mi s Mi l e r , o vi e n a vyr e s n i o j i mo k yt o j a , ma -
a, ta ms i mogysta, puoni, bet n e s i mp a ti n g a . J i i ki l -
m i n g a i atsisdo vi e n o s ta l o g a l e , t uo t a r p u k i t a apk-
nesn i r mei l esn d a ma va d o va vo k i t a m s t a l ui .
A ve l t ui d a i r i a us i tos da mo s , kuri p i r m i a us i a p a -
maiau v a k a r va k a r e , bet j o s n i e k ur nesimat. Mi s
Mi l e r atsisdo g a l e to s ta l o , p r i e k ur i o i r a b uv a u p a -
s o d i n ta , o k e i s t a , usienietikai a t r o d a n t i p a g yve n us i
d a m a , prancz k a l b o s mo k yt o j a , k a i p v l i au sui-
n o j a u, um atitinkam vi et p r i e k i t o s ta l o . Me r -
gaits sukal bjo i l g mald i r s ug i e d o j o psal m; po to
tarnait atne mo k yt o j o ms a r b a to s , i r pusryiai p r a -
si djo.
Ba i s i a us i a i ialkusi i r n us i l p us i , s u v i l k o a p e ti tu
p r a r i j a u kel et aukt avi i ns, vi s a i n e g a l vo d a ma
a p i e j o s skon, be t, vo s t i k numalinusi pi rm alk, p a -
j ut a u, k a d v a l g a u ve m t i veri ani l yktyn: p r i s vi l u-
s i avi i n y r a b e ve i k l yg i a i t o k i a p a t k o k t i k a i p i r s u-
p uvus i o s bul vs; ne t ibadjusiam mogui j i b i a ur i .
auktai jud jo i l to: a maiau, k a i p mergai ts r a -
62
g a vo t buz i r mgi no va l g yt i , be t d a ug e l i o p a s ta ng o s
jo v e l t ui . Pusryiai pasibaig, n o r s n i e k a s n e p a p us r y-
i avo. Me s sukal bjome padkos mald u t a i , ko ne -
apturjome, s ug i e d o j o me antr psalm i r i va l g yk l o s
pe r jome kl as. A i jau vi e n a i paskutinij i r
maiau, k a i p vi e n a m o k yt o j a pam dubenl, avi i ns
i r p a r a g a vo ; p a s k ui susi val g s u k i t o m i s ; vi s ve i d uo -
se matsi n e p a s i t e n k i n i ma s , o vi e n a j, apknioji d a -
ma , sunibdjo:
T i k r a l yktyn! K o k i a gda!
Pr a jo k o k i a p e n k i o l i k a minui, i k i v l prasi djo
p a mo k o s . Pe r t l ai k kl asje ai djo didiulis triuk-
m a s , m a t yt , tuo m e t u b uvo l ei di ama kal bti g a r s i a i
b e i nesivarant, i r mergai ts n a ud o j o s i ta te i s e . ne-
k o s s uk o s i a p i e pusryius, k ur i uo s pei k vi s o s l i g vi e -
nos. Va r g e l s ! T i k tuo j o s i r tegal jo p a s i g uo s ti . I
mokytoj t i k vi e n a mi s Mi l e r t e b uvo kl asje; a p i e j
susispiet brelis paauglesni mergai i , j o s atrod
r i mto s i r kak p i k t a i kal bjo. Nug i r d a u, k a i p vi e n a
k i t a itar Br o k l h e r s t o vard; mi s Mi l e r n e p r i t a r d a ma
t i k purt gal v, be t p e r d a ug nesi steng n us l o p i n t i
b e n d r o p a s i p i k t i n i m o : j i , b e abe jo, s ut i k o s u j o mi s .
Kl ass p a ta l p o j e l a i k r o d i s imu devint. Mi s Mi -
l e r p a l i k o paauglesni mergai i brel i r , a ts i s to j us i
v i d ur y k a m b a r i o , suuko:
Nut i l k i t e ! V i s o s vi e ta s !
Pr i p r a t us i o s p r i e drausms moki ns b e r e g i n t p a k l u-
so: p e r penket minui p a l a i d a aukltini mas s us i -
tvar k i r p o Ba b e l i o triukmo
1
s to jo pustina t yl a . V y -
r e s n i o s i o s mo k yt o j o s p un k t ua l i a i um s a vo vi e ta s ,
taiau atrod, k a d vi s o s d a r kako l auk. S uo l uo s e , k u-
1
Uuomina biblijos legend, kurioje pasakojama, kaip, mo-
nms usigeidus pastatyti aukt Babelio bokt, kuris siekt dang,
dievas nubauds juos u tok nusikalstam nor ir sumais j kal-
bas, kad jie nebegalt vienas kito suprasti. Po to, visiems mus
aukti skirtingus odius, kils baisus triukmas ir sumiimas.
63
r i e d vi e m ei l m jo p e r vi s i l g klas, atuoniasde-
imt aukltini sdjo nejuddamos, isitiesusios. K e i s -
tas t a i b uvo r e g i n ys : vi s p l a uk a i suukuoti auktyn
i r pri l ai yti , n e p a ma t ys i n maiausios garbanl s, v i -
sos vi l k j o r ud a s s uk n e l e s s u auktomis, s i a ur o mi s
apykakl mi s i r r a uk t i n uk a i s a p i e kakl ; vi s o s turjo
maus d r o b i n i us maielius (iek t i e k panaius koti jos
kal ni ei k a i l i n i us krepius), kabanius p r i e k yj e vi r
sukneli i r s k i r tus susidti r a n k d a r b i a ms ; b e to, vi s o s
a v jo vi l n o n e s k o j i n e s i r kaimietikas k ur p e s s u al -
vari nmi s s a g ti mi s . Ta r p itaip apsirengusi moki ni
b uvo g a l k o k i a dvi dei mt i r vi s a i suaugusi mergi n.
J o s atrod j a u t i k r o s panels. To k i e drabuiai j o m s v i -
s a i n e t i k o i r dark ne t pai apvei di j ivaizd.
A vi s laik i rjau j a s , k a r t a i s p e r k e l d a m a
vi l gsn mo k yto j a s , kuri n vi e n a m a n n e p a t i k o : a p -
kni oji atrod i ek t i e k iurktoka, j uo d o j i g a n a p i k -
ta , usieniet usispyrusi i r j uo k i n g a , o mi s Mi l e r ,
var gel , s u s a vo r a us va i ml ynai s s k r uo s ta i s pan-
jo uguit, nusikamavusi btyb. I r s ta i g a , k a i m a -
n o a k ys kl ai di ojo n uo ve i d o p r i e ve i d o , vi s o s me r g a i -
ts, ta r s i k o k i o s s l a p to s spyruokl s pamttos, a ts i s to -
j o k a i p vi e n a .
K a s g i a ts i ti k o ? Ne g i r d jau j o k i o p a l i e p i mo i r todl
n us te b a u. Ma n d a r nespjus s us i g a ud yt i , vi s o s auklti-
ns v l susdo. K a d a n g i vi s a k ys b uvo n uk r yp us i o s
vi en tak, a i r g i pavel gi au t pus i r pamaiau
t pai dam, k ur i ma n e s ut i k o v a k a r va k a r e . J i sto-
v j o prieais klas p r i e i di ni o, a b u i di ni ai d a b a r
krenosi , r a m i a i i r r i m t a i api ri njo aukltines, s u-
s i r i k i a vus i a s d v i e i l e s . Mi s Mi l e r pr i jo p r i e j o s i r
kako paklaus; g a vus i atsakym, ji gr o s a vo vi et
i r g a r s i a i tar:
Pi r mo s i o s klass senine, atnekite g a ub l i us !
K o l p a l i e p i ma s b uvo vykdytas, mi ntoji d a ma i
l to per jo p a l e i s uo l us . Ma t yt , ma n o l a b a i i l avjs
64
a d o r a vi m o j a us ma s , ne s i r p o iai d i e n a i te b e a ts i me n u
t vent susiavjim, s u k ur i uo s e k i a u j o s ingsnius.
D a b a r , d i e n o s vi esoje, j i atrod aukta, l i e k n a i r g r a -
i ; r us vo s a k ys , i kuri vi et ma l o n us vi l gsni s, i r i l -
gos pl ai os b l a k s t i e n o s pabr aukt i r balt j os k a k -
t; j o s p l a uk a i b uvo k o n e j uo d i i r ti e s s m i l k i n i a i s s u-
dti a p s k r i t o mi s g a r b a n o mi s , k a i p to r e i k a l a vo to me to
m a d a , k a d a n e i l yg i o s ukuosenos, n e i i l g o s g a r b a n o s
d a r n e b uvo p a p l i tus i o s ; j o s suknel ta i p p a t p a g a l to
l a i k o mad b uvo gel umbi n, vi ol eti ns s p a l vo s , ispani-
k a i papuota j uo d o a k s o mo juostel mi s; ant di rel i o
vytjo a uk s i n i s l a i k r o d i s . (Lai krodi ai ta d a d a r n e b u-
vo t a i p i pl i t k a i p nnai.) Te g u s k a i tyto j a s p r i e io
p a ve i k s l o p r i d e d a vel ni us, t a ur i us bruous, n o r s i-
blykus, be t gi edr vei d, di di ng stot b e i ori l a i -
kysen, i r j i s gal s t i k s l i a i , b e n t ti e k , k i e k g a l i m a
n up a s a k o t i odi ai s, si vai zduoti , k a i p atrod mi s
Te m p i Ma r i j a Te m p i , k a i p a vl i au perskaiiau
vard i r pavar d j o s mal daknygje, kuri m a n kart
b uvo patikta nuneti banyi .
L o uvud o di rektor (toks b uvo ios l e d i ti tul a s ) , at-
sisdusi pri e por gaubli, padt a nt s ta l o , pasiauk
p r i e savs pirmj, vyri ausi j kl as i r pr adjo geo-
g r a fi jo s pamok; emesnisias k l a s e s pasi m m o k yt o -
j o s ; k a r t u v y k o i s to r i j o s , g r a ma t i k o s i r kit dal yk
p a mo k o s . Pa s k ui sek raymas i r a r i t me t i k a , o t a i p
pat m uz i k a , k ur i o s mi s Te m p i mok k a i k ur i a s vyr e s -
ne s me r g a i te s . V i s o s p a mo k o s v y k o p a g a l l ai krod, k u-
r i s p a g a l i a u imu dvyl i kt. Ta d a di rektor a ts i s to jo
i r pasak:
A n o r i u t a r t i kel et odi aukltinms,
Bepakyls triukmas p a mo k o ms p a s i b a i g us ikart
n ut i l o , k a i t i k p a s i g i r d o j o s b a l s a s . Di rektor kal bjo:
ryt js g a vo te pusryius, kuri negal jote v a l -
g yti , i r , t ur bt, l i k o t e a l k a n o s . A sakiau, k a d js v i -
sos g a utute priepieiams d uo n o s i r srio.
5. Dei n l i i r . 65
Mo k yt o j o s pa ve l g j n us te b us i o s .
Vi s atsakomyb p r i s i i m u p a t i s a u, pridr
j i , paaikindama mo k yt o j o ms , i r t uo j a u p a t i jo i
klass. ~~
Be ma ta n t b uvo atneta i r idalinta d uo n a s u sriu,
i r vi s o s aukltins s u diaugsmu p a s i s ti p r i n o . Po to p a -
s i g i r d o k o m a n d a : sod! " K i e k v i e n a moki n usidjo
p o g r ub i a i nupint iaudin skrybl ai t s u s p a l vo to k o -
l e n k o r o raiteliais i r usi vi l ko p i l k o s medi agos a p -
siaustl. A i r g i b uv a u panaiai a p r e n g ta i r k a r t u s u
vi s o m i s atsidriau l a uk e .
E r d vus s o da s b uvo a p tve r ta s t o k i a aukta s i e n a , k a d
j o k s vi l gsni s negal jo d i r s t e l t i p e r vi r. I vi e n o s jo
puss jo d e n g ta ve r a n d a ; vi duri n s o d o dal, p a d a l i n -
t daugyb l ysvi , s up o pl ai os al jos. Lysvs b uvo
p a s k i r s t yt o s moki nms, kuri k i e k vi e n a turjo prii-
rti savj. Vasar, suydjus gl ms, j o s , be a b e -
j o , a t r o d yd a vo l a b a i grai os, be t d a b a r , s a us i o p a b a i -
g o je , vi sk deng niri i emos rudum. Ma n pasidar
n y k u, k a i a a p s i d a i r i a u a p l i n k ui . D i e n a a n a i p t o l n e vi -
l i o j o pasi vai ki oti . Ti e s a , n e b e l i j o , be t k r i t o drgnas
g e l s va s rkas; p o k o j o mi s em l i ugsjo n uo v a k a -
ryki os lities. Svei kesns mergai ts m bgi oti i r
aisti, b e t s ub l o g us i o s i r iblykusios susispiet krv
ve r a n d o j e , iekodamos pri egl obsi o n uo al i o, o k a i
j a s , vi s a s drebanias, m g e r ti i k i kaul tirtas rkas,
a gi rdjau, k a i p j o s d us l i a i i r b e p e r s to j o k o s t i .
L i g iol a n s u vi e n a me r g a i te n e b uva u kal bju-
s i , i r n i e k a s , ma tyt, nekr ei p ma n e dmesi o; stovjau
vi e n a s a u nuoaliai, taiau a b uva u p r i p r a t us i p r i e vi e -
natvs, i r j i vi s a i nesl g mans. Atsi rmusi ve r a n d o s
kol on, a g e r i a u susisiauiau pi l kj s a vo apsiaustl
i r , s te n g d a ma s i pamirti alt, k ur i s gnai b ma n e i o r o ,
alk, k ur i s maud i vi d a us , susimsiusi stebjau, k a s
d e d a s i a p l i n k ui . Ma n o mi n t ys b uvo neaikios i r p a d r i -
k o s : a vo s tesusigaudiau, k ur e s u atsidrusi. Ge i ts he -
66
das i r g yve n i m a s j a me atrod kakur b e g a l o t o l i ;
d a b a r ti s b uv o m i g l o t a i r k e i s t a , o a te i ti e s a ne g al -
j a u si vai zduoti , A apvel gi au t a r s i vi e n uo l yn o
sod, ap vel gi au isidriekus pastat, k ur i o v i e n a pus
atrod nuiurusi i r s e na , o k i t a vi s a i n a uj a . Na uj o j i d a -
l i s , k ur i o j e b uvo kl as i r mi e g a ma s i s , s a vo s ma i l a i s
i r g r o tuo ta i s l a n g a i s pri mi n banyi. V i r dur, a k -
meni nje pl oktje, perskaiiau ra: Louvudo p r i e -
g l a ud a . it rm dal atstat to k i a i s i r t o k i a i s me ta i s
mi s i s N a o m i Br o k l h e r s t i Br o k l h e r s t - H o l o i oje g r a -
fystje." Te g ul js vi esa ta i p vi ei a moni a k i -
va i zd o j e , k a d j i e matyt g e r us js d a r b us i r garbi nt
js tv, k ur s y r a d a n g uj e " (v. Ma t o e va n g e l i j a ,
V s k., 16 e i l .).
A skaiiau i r skaiiau iuos odius,, j a us d a ma , k a d
n i e k a i p n e g a l i u s uvo k t i j vi s o s prasms. Ma n bems-
tant, k rei ki a odi s pr i egl auda" , i r b e s i s te n g i a n t u-
rao pradi s us i e ti s u ventrai o c i ta ta , v i s a i a r t i m a -
ns pasi gi rds k o s ul ys pr i ver t ma n e atsigrti. i a
pat, a nt a k m e n i n i o s uo l o , pamaiau sdint mer gai t;
j i b uvo p a s i l e n k us i ti e s k n yg a , kuri skait, ma tyt,
l a b a i susidomjusi. I s a vo vi e to s a perskaiiau antra-
t. Ta i b uv o Rasel asas"
1
. Pa va d i n i ma s m a n pasi rod
k e i s ta s i r dl to d a r p a t r a uk l e s n i s . V e r s d a m a lap, j i
netyi omi s di rstel jo ma n e , i r a staiai p a k l a u-
s i a u j:
Ar domi k n yg a ?
A j a u nusprendiau kuri dien paprayti, k a d j i -
n a i m a n j paskolint.
Ma n j i p a t i n k a , atsak j i , k i e k p a l a uk us i r a t i -
diai pavel gus ma n e .
Ap i e k ia raoma? t e i r a va us i t o l i a u. A ti e -
s i o g n e s up r a n t u, i k ur m a n a ts i r a d o drsos ukalbinti
nepastam mer gai t. is p o e l g i s b uvo neprastas r aa-
1
Raselasas, Abisinijos princas" (1759) angl raytojo Se-
nimlio Donsono romanas.
5*
67
no pri gi mi ai i r bdui. Tur bt, j o s susiavjimas k n y-
ga u g avo ma n yj e koki n o r s panai styg: j uk a
i r g i mgau s k a i t yt i , n o r s g r yn a i pavirutinikai i r v a i -
ki kai , r i mt o s i r g i l i o s k n yg o s m a n b uvo nekan-
d a mo s .
J e i g u n o r i , pasi i rk, atsak mergai t, d uo d a -
m a m a n knyg.
A pamiau j r a n k a s . Truput pavari usi , sitiki-
n a u, k a d t ur i n ys a n a i p t o l n e b uvo t o k s p a t r a uk l us k a i p
antrat. K n y g a ma n o vai ki kam s k o n i ui pasi rod n uo -
b o d i : j o j e n e r a d a u n i e k o n e i a p i e fjas, n e i a p i e e l -
fus, i r p i l n i suglaust raidi p us l a p i a i neadjo n i e k o
domaus. Grinau knyg me r g a i te i , k ur i pam j r a -
mi r a m i a us i a i i r , n i e k o n e s a k i us i , v l b uvo beninkan-
ti s k a i t yt i , be t a v l idrsau j s ut r uk d yt i :
G a l m a n paaikintum, k rei ki a is uraas vi r
dur? K a s y r a t o j i Louvudo p r i e g l a ud a " ?
Mo k y k l a , k ur i o j e t u m o k ys i e s i .
Ta i kodl j i va d i n a s i p r i e g l a ud a ? Ar j i k uo n o r s
s k i r i a s i n uo kit mokykl?
I d a l i e s t a i l a b d a r i n g a m o k y k l a . Tu, a i r vi s o s
k i t o s mergai ts y r a l abdarybs i l ai komi v a i k a i . Tu
j uk t i k r i a us i a i nalait? Ar t u n e b e t ur i t ve l i o, a r mo -
tuts?
J i e a b u j a u s e n i a i mi r.
Ta i g i vi s o s itos mergai ts y r a n e te k us i o s vi e n o
a r b a abi ej tv, i r i p r i e g l a ud a aukl ja nalaites.
A r g i me s n e mo k a me pinig? A r g i ia me s l a i -
k o mo s ve l t ui ?
Me s usimokame a r b a ms a r t i m i e j i umoka po
p e n k i o l i k a svar p e r me tus .
Ta i kodl tu s a k a i , k a d me s l abdarybs ilaiko-
m i va i k a i ?
To d l , k a d p e n k i o l i k o s svar.nepakanka ilaiky-
m ui b e i m o k ym ui , o vi s o s k i t o s los s ua uk o j a mo s l a b -
darybs bdu.
68
O k a s a uk o j a ?
vai r i os gerairds l e d i i r dentelmenai ms
apyl i nkse i r L o n d o n e .
K a s t o j i N a o m i Br o k l he r s t ?
Po n i a , k ur i pastat naujj i o n a mo dal, k a i p
raoma l e n to j e , o j o s snus vi sk ia priiri i r t va r k o .
Kodl ?
Dl to , k a d j i s y r a idininkas i r va l d yt o j a s .
V a d i n a s i , ie n a m a i n e p r i k l a us o t a i auktai l e d i ,
k ur i nei oja l ai krod i r k ur i sak d uo t i mums d uo n o s
b e i srio?
Ar m i s Te mp i ? O, n e ! Bt g e r a i , j e i g u t a i p b-
t! J i n a i n i ngsni o n e g a l i engti b e mi s te r i o Br o k l -
he r s to i ni os. Mi s t e r i s Br o k l he r s ta s pats p e r k a mums
maist i r drabuius.
Ta i j i s ia g yve n a ?
N e ! U dvi ej myl i n uo ia. Di del je s o d yb o j e .
Ar j i s g e r a s mogus?
J i s y r a k un i g a s , i r v i s i s a k o , k a d j i s d a r o d a ug
g e r o .
Tu, r o d o s , s a k e i , k a d auktoji l e d i va d i n a s i mi s
Te mp i ?
Ta i p .
O k a i p va d i n a s i k i t o s mo k yto j o s ?
To j i raudonskruost va d i n a s i mi s S mi t; j i n a i mo -
k o m us rankdarbi i r k i r p i m o , j uk me s paios s i uva -
ms s uk n e l e s , s i j o n uk us , apsiaustlius i r vi s a k i t a . To j i
maut juodapl auk y r a mi s Skeerd; j i mo k o mus i s -
to r i jo s b e i g r a ma ti k o s i r p a d e d a a n tr a j a i k l a s e i ruoti
p a mo k a s ; o t o j i s u s a l i u i r n o s i n a i te ant g e l to n o k a s p i -
n o paonje y r a m a d a m Pj e r o ; j i k i l us i i L i l i o , i Pr a n -
czijos, i r dsto prancz kalb.
Ar t a u p a t i n k a ios mo k yt o j o s ?
Ta i p . N i e k o s a u.
Ar t a u p a t i n k a t a maa j uo d uk e i r madam..? A
n e g a l i u ta i p k a i p tu itarti j o s va r d o .
6 9
Mi s Skeerd g r e i t s up yk s t a , irk, mokk j a i
ti kti ! O m a d a m Pj e r o n e b l o g a mogysta.
Be t mi s Te m p i g e r i a us i a u vi s a s , ti e s a?
Mi s Te m p i l a b a i g e r a i r l a b a i p r o t i n g a . J i t o l i
p r a l e n k i a vi s a s k i ta s , n e s j i k ur k a s l a b i a u isilavinusi
u j a s .
Ar t u j a u s e n i a i iia?
D v e j i me ta i .
Ar tu nalait?
Ma n o m o t i n a m i r us i .
. Ar t a u g e r a ionai?
Tu p e r d a ug klausinji. A t a u i r t a i p d a ug
klausim a t s a k i a u. Uteks tuo t a r p u, a n o r i u p a s k a i -
t yt i .
Tai au t akimirk p a s k a mb i n o p i e tums , i r me s v i -
sos sugujome vi d. K va p a s , k ur i s d a b a r s k l i d o v a l -
g yk l o j e , va r g u a r k i e k l a b i a u adi no apetit n e g u tas,
k ur i s k ut e n o ms uosl p e r pusryius. Piets b uvo
p a t i e k t i d vi e j uo s e didiuliuose s k a r d i n i uo s e k a ti l uo s e ,
i kuri k i l o a p k a r t us i a i s r i e b a l a i s trenkis g a r a s . Pa -
r a g a vus i pamaiau, k a d ta i j o va l a s i leiki bul vi
i r ma surdijusios msos gabaliuk. ito p a t i e k a l o
g a n a nema l kt g a vo k i e k vi e n a moki n. A va l g i a u
p r i s i ve r s d a m a i r k l a us i a u p a t i s a ve , n e j a ug i k a s d i e n
b us t o k s ma i s ta s .
Po pi et tuo j p a t sujome klas, k ur prasi djo
p a mo k o s , t r uk us i o s i k i p e n k to s va l a n d o s .
V i e n i n t e l i s paymti nas vyki s p o p i e t b uvo tas, k a d
- t mergai t, s u k ur i a nekjausi ve r a n d o j e , mi s S k e -
erd paal i no i i s to r i j o s p a mo k o s i r pastat didiuls
klass vi d ur yj e . i bausm ma n atrod be g a l o gdi n-
g a , ypa t o k i a i d i d e l e i mergai tei ,-i pairos j a i b uvo
t r y l i k a a r d a ug i a u met. Ma n i a u, k a d j i l a b a i skaudiai
p e r g yve n s i r neturs k ur dtis i gdos, be t k a i p a n u-
s te b a u, k a i j i n e i p r a vi r k o , n e i p a r a ud o . Ra m i i r r i mt a
stovjo j i v i d ur y klass vi s a k i va i z d o j e . I k ur j i
70
t ur i t i e k j g , k a d g a l i r a m i a i paksti i g d ?"
k l a us i a u p a t i s a ve . J o s vi e t o j e , a, r o d o s , tenori au
p r a s me g ti skradiai ems. O j i , r o d o s , msto a p i e ka-
k t o l i ma , k a s n i e k o b e n d r o n e t ur i s u j o s b a us me , s u
ia k l a s e , s u ia a p l i n k a . Ma n b uvo tek gi rdti , k a d
mons s a p n uo j a n e m i e g o d a m i , g a l i r j i d a b a r s a p -
n uo j a ? J o s a k ys smei gtos g r i n d i s , be t e s u t i k r a , k a d
j i n a i n e ma to j, j o s vi l gsni s, a tr o d o , n uk r e i p t a s
j o s pai os vi d, s i e l o s g e l me s . J i ve i k i a us i a i pasin-
r us i p r i s i m i n i m us i r vi s a i n e p a s te b i , k a s y r a pri e
j. No r i au inoti, k o k i a ta mergai t g e r a ar idy-
k us i ?
Imuus p e n k i a s , me s v l g a vo me v a l g yt i , p o m a -
puodel k a vo s i r pus riekuts r up i o s d uo n o s . A s u-
va l g i a u duon i r i gri au kav ti e s i o g pasi gardi uoda-
ma , be t m i e l a i biau p r a r i j us i k i t a t i e k , t a i p b uv a u
ialkusil Po to jo pusval andi o p e r t r a uk a i r v l p a mo -
k o s . Pri e g ul a n t va n d e n s stiklin i r g a b a l i uk a s avi i -
n i o r a g uo l i o , p a s k ui m a l d a i r l o va . itaip p r a s l i n k o
ma n o p i r m o j i d i e n a L o uvud e .
V I S K Y R I U S
Sekani oji d i e n a prasi djo t a i p p a t k a i p i r praju-
s i o j i : me s atsi kl me i r apsi rengme vaks vi esoje,
t i k ryt apsi jome b e p r a us i mo s i procedros: va n d uo
soiuose b uv o uals. Ma t , i va k a r o s m a r k i a i p a s i -
kei t o r as , i r , varbi am iaurs ryt v jui kiaur nakt
vi l pi ant p r o ms mi e g a mo j o lang plyius, me s d r e -
bte dr ebjome n uo al i o s a vo l o vo s e , o va n d uo i n -
d uo s e vi r t o l e d u.
K o l pasi bai g begal i n m a l d a i r b i b l i j o s s k a i t yma s ,
a t a i p s us t i r a u n uo alio, k a d m a n i a u, j o g nebei tver-
71
s i u. Pa g a l i a u sulaukme pusryi, i r kart ko n e -
b e b uvo p r i s vi l us i ; j gal jome va l g yt i , t i k j o s b uvo
maa, o i , k a i p maa! Ro d o s , biau d uk a r t t i e k s uva l -
g i us i .
T dien b uv a u p r i s k i r t a p r i e k e tvi r to s , emiausios,
k l a s e s i r turjau gri etai l a i k yt i s n us ta tyto s pamok
t va r k o s i r m o k yt i s ta m tikr dal yk. L i g iol b uv a u t i k -
t a i i r ov, s te b i n ti , k a s d e d a s i L o uvud e , o n uo d a b a r
turjau t a p t i j a u b e n d r o g yve n i m o d a l yve . Ma n , n e -
p r a t us i a i m o k yt i s a t mi n t i n a i , i pradi p a mo k o s p a s i -
r od i l g o s i r s un k i o s . Nuo l a t oki nti n uo vi e n o d a l y-
k o p r i e k i t o m a n t a i p p a t b uv o s un k u, i r a l a b a i
apsidiaugiau, k a i madaug trei val and mi s S mi t,
p a d a vus i m a n m us l i n o atkarp p o r o s jard i l g i o , adat,
pirtuk i r v i s a k i t a , l i ep sstis nuoaliame klass
k a m p ut yj e i r atsilti. Tuo m e t u d a ug uma s mergai i
t a i p p a t k n o r s si uvi njo, i r t i k vi e n a kl as stovjo
s us i s p i e tus i a p i e mi s Skeerd kde.; k a d a n g i mokins
skait g a r s i a i i r vi s o j e kl asje vi epatavo t yl a , a ge-
r a i gi rdjau p a mo k o s turin, k l a us yd a m a s i , k a i p k ur i
mer gai t atsakinja i r k a i p mi s Skeerd vi e n a s b a r a ,
o k i t a s p a g i r i a . Buvo An g l i j o s i s to r i j o s p a m o k a ; s k a i -
tanij ta r p e a pastebjau mergai t, s u k ur i a s us i -
painau ve r a n d o j e . Pa mo k o s pradi oje ji stovjo vis
pri eakyje, be t u kakoki t a r i mo klaid ar u n e s i l a i -
kym k a l b o s pauzi j i s ta i g a b uv o p a s ta tyta p a s k ut i -
nje vi e to j e , upakal yje.
Tai au ne t i r i oje n e p a s te b i mo j e vi e to j e mi s S k e -
er d n val andl nei l ei do j o s i aki: ji be a tva n g o s
dar j a i vi e n o k i a s ar . k i t o k i a s p a s ta b a s :
Be r n s (matyt, t o k i a b uvo j o s pavard: ia vi s o s
mergai ts va d i n o s i pavardmi s, k a i p v i s ur prasta va -
d i n t i b e r n i uk us ) , Be r n s , tu v l s to vi , ikleipusi k o j a s ;
prasksk i alis koj pirtus! Be r n s , tu v l atkii s ma k -
r, trauk j ! Be r n s , a r e i k a l a uj u, k a d tu gal v l a i k y-
t um t i e s i a i : nepaksiu, k a d tu itaip prie m a n e stov-
t um ! i r itoms p a s ta b o ms n e b uvo g a l o .
D uk a r t perskaiius skyri, k n yg o s b uvo uverstos,
i r mergai ts" atsaki njo. Pa m o k a b uvo a p i e K a r o l i o I
vi epatavi m, m o k yt o j a davi njo vairiausius k l a us i -
mus a p i e tona, a p i e mui tus , a p i e l ai v mokesi us, i r
moki ns danai negal davo a t s a k yt i ; taiau vi s k a s tuo -
j a u paai kdavo, k a i t i k mo k yt o j a p a k l a us d a vo
Be r n s , j o s a tmi n ti s , r o d o s , p a g a ud a vo vi s o s p a m o k o s
esm, i r j i be t k ur i uo k l a us i m u turjo paruot a t s a k y-
m. A l a uk i a u, k a d mi s Skeerd p a g i r s j u atidum,
be t vi e t o j to j i s ta i g a uri ko:
Ap s i l e i d us i , lykti me r g i o te ! Tu iandien ne t
panagi nei si val ei !
Be r n s n i e k o neatsak. Ti e s i o g stebjausi, kodl j i
t yl i .
Ko d l , g a l vo j a u a, j i n a i nepaaikina, k a d j i
negal jo n e i panagi i si val yti , n e i n us i p r a us t i , n e s b u-
vo uals v a n d uo ? "
, Tai au iuo m e t u ma n o dmes nukrei p mi s
Smi t, papraiusi, k a d pal ai kyi au sruog sil. V y n i o -
d a ma j uo s , j i n a i kartkartmis p a k l a us d a vo ma n e , a r
a k a d a anksiau e s u l a n k i us i mokykl , a r m o k u si-
lti, si uvi nti , me g zt i i r v i s a k i t a . K o l j i n a i a tl e i d o m a -
ne, a negal jau stebti, k d a r o mi s Skeerd. K a i gr -
au s a vo vi et, t o j i l e d i k t i k b uvo kak sakiusi
Be r n s , taiau k btent, a negal jau s up r a s t i . Ir
Be r n s tutuojau nujo ma kamarait, k ur b uv o l a i -
k o m i vadov l i ai , i r n e t r uk us gro, n e s d a ma s i r a n k o j e
vi e n a me g a l e surit pundel ryki. i rsi b a us -
ms pr i emon j i ma n d a g i a i i r p a g a r b i a i tei k mi s S k e -
erd; p o to j i r a mi a i , ne t n e p a l i e p ta , nusirio pri kyt,
i r m o k yt o j a g r e i t a i kel et kart skaudiai dr o v i s u
ryuliu p e r nugar. N v i e n a aara nei tryko mi s
Be r n s i aki, i r n o r s a, t a i ma t yd a ma , nebegal jau
siti, n e s ma n o pirtai vi r p jo i bejgi ko i r b e p r a s -
73
mi ko pyki o, j o s ve i d a s n k i e k nepasi kei t, p a l i k o
t o k s p a t susimsts i r r o mus .
Usi spyrl ! s uuko mi s Skeerd. Ma t yt , n i e -
k a s n e p r i ve r s tavs p a s i t a i s yt i ! Ne v kl a! Inek
ryktes!
Be r n s k l us n i a i vyk d sakym. K a i j i gr o i k a -
marai ts, a dmiai pavel gi au j: j i n a i djosi k i -
en nosin, o a nt lies j o s skruost b uvo m a t yt i n u-
luostyt aar yms.
Pa va k a r e sulaukme aidim va l a n d o s . Ta i b e n e
m a l o n i a us i a d i e n o s d a l i s L o uvud e . Ksnelis d uo n o s , la-
k e l i s k a vo s , k ur i o s me s g a vo me penkt valand, j e i g u
i r nenumalino a l k i o , t a i v i s dl to iek ti e k mus a tg a i -
vi n o . I l g o s m o k ym o s i d i e n o s tampa i ek t i e k a ts i l e i d o .
Kl asje b uvo iliau n e g u ryt: idinius b uv o l e i s ta
i ek t i e k d a ug i a u krenti, k a d j l i e p s n a i d a l i e s at-
stot d a r neudegtas vakes; r a us vi ug n i e s atvaitai,
l e i d i ma s patriukmauti, d a ug e l i o bals k l e g e s ys l e i d o
mums p a t i r t i isiilgtos l ai svs jausm.
V a k a r tos d i e no s , k a d a m a n t e k o ma tyti , k a i p ~mi s
Skeerd i pl ak s a vo moki n Be r n s , a k a i p p a p r a s t a i
vai kti njau ta r p suol, stal i r kryktaujani me r -
gai i b e j o k i o s draugs i r a n a i p t o l nesijauiau vi e n i -
a. E i d a m a p r o l a n g us , p a k e l d a va u retkariais stor i r
d i r s t e l d a va u; l a uk e s m a r k i a i s n i g o ; apai oje a nt p a -
l angs u stikl j a u matsi s to r as s l uo k s n i s s n i e g o ; p r i -
g l a ud us i aus p r i e l a n g o , p r o linksm es vi d uj e
gal jau gi rdti , k a i p s o de gdi ai kauja vjas.
Ga l i m a s d a i k ta s , j e i g u biau k t i k p a l i k us i jauk
eimos i di n i r myl i ni us tvus, k a i p t i k i valand,
t ur bt, skaudiausiai biau p a j ut us i atsiskyrim; is
v jas bt sugraudins ma n o ird, is chaotikas
triukmas s ud r ums ta s ma n o s i e l o s r amyb. D a b a r g i
v i s a t a i ma n e di ugi ai j a ud i n o , i r a, n i e k o n e p a i s yd a -
ma , kartai trokau, k a d v jas kaukt d a r iurpiau,
74
k a d klass p r i e b l a n d a vi rst vi si ka ta ms a , o a p l i n k i -
n i s triukmas maitingu k l y k s m u.
oki ndama p e r s uo l us , p r a s m uk d a m a p r o pa s ta l e s , a
p r a s i s k ve r b i a u p r i e vi e n o i di ni o i r te n pamaiau Be r n s .
Atsitpusi p r i e aukt, i vi e l supint grotel i , tyl da-
ma , n e ma t yd a ma i r negi rddama, k a s d e d a s i a p l i n k ui ,
ji bl andi oje ari j vi esoje s us i t e l k us i skai t knyg.
V i s tas p a ts ,,Ra s e l a s a s " ? p a k l a us i a u, prijusi
j a i i upakal i o.
Ta i p , atsak j i . K a i p t i k b a i g i u.
Po p e n k e t o minui j i uvert knyg. A tuo l a b a i
apsidiaugiau.
Dabar, p a g a l vo j a u, galsiu s u j a pasi kal bti ."
A atsisdau alia j o s ant grind.
K uo t u va r d u, Be r ns ?
' H e l i n a .
Ar tu i t o l i ia a t vyk a i ?
A e s u i t o l i mo s iaurs, b e ve i k n uo pat koti-
jo s p a s i e n i o .
Ar k a d a n o r s gri te n v l ?
Ti k i uo s i , b e t. n i e k a s nra t i k r a s dl a te i ti e s .
Tu, t ur bt, n o r i i vai uoti i L o uvud o ?
N e ! Ko d l turiau norti? A e s u atsista L o u-
vud mo k yt i s , i r k o k i a bt n a ud a i vai uoti i ia,
n e p a s i e k us t i k s l o .
Be t j uk ta mo k yt o j a , mi s Skeerd, t o k i a i auri
s u t a vi m .
iauri? N k i e k ! J i t i k grieta, j i nemgsta m a -
n o yd.
Ta v i m dta, a neksiau j o s . A prieiniausi
j a i . J e i j i sudrot m a n ryktmis, a j a s itraukiau
j a i i rank. A sulauyiau j a s pai oje j o s panosje.
V e i k i a us i a i tu n i e k o n e p a d a r yt um, o j e i p a d a r y-
t um, mi s te r i s Br o k l h e r s t a s i varyt ta ve i m o k yk l o s ;
ta ta i bt l a b a i s k a ud u ta vo gi mi nms. Ar n e g e r i a u
k a n t r i a i paksti skriaud, kuri t e j a ut i t i k tu vi e n a ,
75
n e g u kartosiomis engti kok neapgal vot i ngsn, k u-
r i o skaudias p a s e k me s pajust v i s i ta vo a r t i mi e j i ? O
b e to, b i b l i j a l i e p i a mums g e r u a t s i l yg i n t i u b l o g a ,
Be t j uk gda, k a i ta ve k a s p l a k a a r b a l i e p i a t a u
stovti v i d ur y klass vi s a k i va i z d o j e ! Tu t o k i a j a u
di del mer gai t! A d a ug jaunesn u ta ve i r v i s t i e k
to nepaksiau.
I r v i s dl to ta vo par ei ga;i ksti vi s a , j e i j a u
n e g a l i t o i vengti . Ti k t a i s i l p n i i r k v a i l i g a l i s a k yt i ,
k a d j i e n e g a l i paksti. L i k i m o skirt kryi me s t ur i me
k a n t r i a i neti.
A k l a us i a us i j o s i r stebjausi: m a n b uvo n e s up r a n -
t a ma ta j o s n uo l a n k um o f i l o s o f i j a i r d a r maiau gal -
j a u s up r a s ti i r p a g i r t i t j o s atlaidum s a vo k a n k i n t o -
j a i . I r v i s dl to jaui au, k a d H e l i n a Be r n s ma to d a i k -
tus ka koki oje yp a t i n g o j e vi esoje, k ur i o s ma n o a k ys
nei ri . A tariau, k a d , g a l bt, ji tei syb s a k o , o a
k l ys t u, taiau nesiruoiau dal yk g i l i a u a p s va r s t yt i ,
k a i p Fe l i k s a s atiddama t a i p a to g e s n i a m mo me n t ui .
Tu s a k a i s i t ur i n t i yd, H e l i n a . K o k i o s g i tos
yd o s ? Ma n t u a tr o d a i l a b a i g e r a .
tai t a u rodymas, k a d n e g a l i m a sprsti i p a -
iros. Mi s Skeerd s a k o , k a d a nevkl a. I r i tikrj
m a n vi s n e vyk s t a s ut va r k yt i s a vo daikt; a l a b a i ne -
rpestinga, n e s i l a i k a u taisykli, s k a i t a u k n yg a s , k a d a
r e i k i a ruoti p a mo k a s , n i e k o n e m o k u d a r yt i metodi kai
i r k a r t a i s s a k a u k a i p i r t u, k a d ti e s i o g n e g a l i u paksti
t o k i o s gri etos t va r k o s . V i s a t a i l a b a i e r zi n a mi s S k e -
erd, k ur i i p r i g i mt i e s y r a t va r k i n g a , d r a us mi n g a i r
r e i k l i .
I r alia to p i k t a i r i auri , pridriau a. Be t H e -
l i n a nepri tar ma n ; j i tyl jo .
Ar mi s Te m p i t a i p p a t gri etai e l g i a s i s u t a vi m i
k a i p i r mi s Skeerd?
1
Kaip Feliksasuuomina biblijoje minim teisj, kuris
nuosprendi skelbim atiddavo patogesniam momentui".
76
Ma n itarus mi s Te m p i vard, rimt mergai ts ve i -
d nuvi et ypsena.
Mi s Te m p i l a b a i g e r a . J a i s un k u gri etai p a s i -
e l g ti ne t i r s u b l o g i a us i a mo k i n e . J i ma to m a n o yd a s
i r vel ni ai m a n j a s n ur o d o ; o j e i a p a d a r a u k p a -
g i r t i n a , n i e k a d n e g a i l i g e r o odi o. I r tai t a u n e n ug i n -
ijamas rodymas, k a d ma n o bdas ti e s i o g n e p a ta i s o -
ma s : ne t j o s pa s ta bo s , t o k i o s n uo s a i k i o s , t o k i o s p r o -
ti ng o s , n e g a l i i gydyti mans n uo ma n o yd; i r ne t j o s
p a g yr i m a i , k ur i uo s a t a i p b r a n g i n u, nestengi a p r i ve r s -
ti ma n e , k a d vi s uo me t biau a t i d i i r rpestinga.
K a i p k e i s t a , t a r i a u a. A r g i ta i p s un k u bti
rpestingai?
Ta u, inoma, l e n g va . iandien ryt maiau, k a i p
atidiai tu s e k e i pamok; t u, r o do s , n m i n ut e i n e n u-
k l yd a i mi n t i mi s n uo mi s Mi l e r p a s a k o j i mo . O a a m -
inai isiblakiusi; k a d a turiau k l a us yt i s mi s Skeerd
i r si dmti vi s a , k ji ta i p atsidjusi aikina, danai
net p a ti e s j o s b a l s o negi rdi u; a ta r s i s a p n uo j u. K a r -
tai s m a n a tr o d o , k a d a t o l i No r t umb e r l e n d e , o a t s k i r i
kryktauj b a l s a i a p l i n k ui iurlenantis up e l i s , teks
p r o Dypden, p r o p a t ms n a mus . I r k a i a te i n a e i l
m a n a t s a k yt i klausim, a t ur i u p a b us ti , i r , aiku, n i e -
ko negi rdjusi , k a s b uvo s k a i to ma , o stebjusi si vai z-
duojam upel , a n e g a l i u i k a r t o a ts a k yti .
O k a i p v i s dl to g e r a i tu iandien atsakinjai.
Ta i netyi a ta i p a t s i t i k o , nes d a l yk a s , a p i e kur
me s skaitme, m a n b uvo domus. iandien, uuot s va -
j o j us i a p i e Dypden, a stebjausi, k a i p mogus, k ur i s
nor jo d a r yt i g e r a , gal jo e l g ti s ta i p n e t e i s i n g a i i r ne -
imintingai k a i p K a r o l i s Pi r m a s i s ' . I r a g a l vo j a u: k a i p
1
K a r o l i s I (16001649) Anglijos karalius i Stiuart
dinastijos, paalintas i sosto septynioliktajame amiuje buruazins
angl revoliucijos metu. Jam teisti buvo sudarytas specialus auk-
iausiasis tribunolas, kuris 1641 metais paskelb mirties nuospren-
d. Karoliui I, kaip tironui, idavikui, udikui ir valstybs prie-
ui", buvo Uaithole nukirsta galva.
77
g a i l a , k a d j i s , bdamas to k s g e r a s i r d o r a s , n i e k u d a u-
g i a u nesirpino, k a i p t i k s a vo karalikomis p r i vi l e g i j o -
mi s . O, j e i g u j i s bt buvs k i e k val gesni s i r bt
paiss l a i k o d va s i o s ! I r vi s dl to m a n p a t i n k a K a r o l i s ,
a g e r b i u j , m a n g a i l a to n e l a i mi n g o j o k a r a l i a us , k u-
r i a m b uvo n uk i r s t a g a l va ! Ta i p , j o prieai b uvo b l o -
g e s n i : j i e l i e j o krauj, k ur i o l i e t i neturjo tei ss. K a i p
j i e drso nuudyti j !
Ro d o s , k a d H e l i n a kal bjo p a t i s u s a vi m i . J i p a -
miro, k a d a negal jau j o s s up r a s t i , a ni ni eko,
a r b a b e ve i k n i e k o , nei nojau a p i e tuos i s to r i j o s fa k tus ,
k ur i uo s j i mi njo. A grinau j p r i e ma n e d o mi n a n -
i klausim.
O p e r mi s Te m p i pamok ta vo mi n t ys i r g i ka-
k ur kl ai di oja?
Ne , inoma, ne , n e b e n t t i k retkariais. Mi s Te m p i
vi s a d a p a s a k o j a t o k i us d a l yk us , k ur i e k ur k a s domes-
n i u ma n o paios mi n t i s ; j o s m a l o n u k l a us yt i s , a p a -
p r a s t a i igirstu i j o s ta i , k m a n j a u s e n i a i norjosi
suinoti.
V a d i n a s i , p e r mi s Te m p i p a mo k a s t u g e r a i e l -
g i e s i ?
Ta i p , be t tas ieina s a va i me : a n k i e k n e s i s te n -
g i u t a i p d a r yt i , va d i n a s i , ia nra j o k i o ma n o n uo -
p e l n o .
Ne , ta i d i d e l i s n uo p e l n a s . Tu g e r a e s i ti e ms , k u -
r i e i r t a u g e r i . Ma n a tr o d o , t a i p i r turt bti. J e i g u
mons vi s a d a bt malons i r klusns ti e ms , k ur i e
y r a iaurs i r n e te i s i n g i , t a i nedorl i ai elgtsi, k a i p
j i e ms p a t i n k a : n i e k o n e b i j o d a mi , j i e nesitaisyt i r d a -
rytsi vi s b l o g e s n i i r b l o g e s n i . K a d a k a s mus ugauna
b e j o k i o s prieasties, me s t ur i me s mo g t i a t g a l , tuo
e s u sitikinusi, ta i p s m a r k i a i , k a d ta m, k ur i s mums
smog, n i e k a d nebeueit n o r a s s mo g t i antr kart.
Ti k i uo s , k a d tu k i t a i p g a l vo s i , k a i uaugsi; d a -
b a r tu te b e s i maa, n i e k o neimananti mer gi k.
78
Be t a itaip jaui u, H e l i n a . A n e g a l i u myl ti
t, k ur i e , k a d i r k a i p a s te n g i uo s i ti kti j i e ms , v i s t i e k
nemgsta mans. A n e g a l i u nesiprieinti ti e ms , k ur i e
baudia m a n e n e t e i s i n g a i . Ta t a i l yg i a i t a i p natralu,
k a i p myl ti tuo s , k ur i e m a n lipns, a r b a l e i s ti s n u-
baudiamai, k a i jauiuosi n us i k a l t us i .
i toki o p r i n c i p o l a i k o s i p a g o n ys . i r l a uk i n i a i . O
kri ki onys i r kultringos ta uto s s m e r k i a t a i .
Ne j a ug i ? A n e s up r a n t u.
An a i p t o l n e s mur t u vei ki ama n e a p yk a n t a , i r j a u
t o l i grau ne kertas u gydo skriaud.
K a s g i d a ug i a u?
Pa s i s k a i t yk Naujj testament i r sidmk, k
K r i s t us s a k o i r k a i p j i s e l g i a s i . V a d o v a uk i s j o odiais,
o jo e l g e s ys tebna t a u pavyzdi u.
K g i j i s s a ko ?
Myl k i te s a vo prieus; l a i m i n k i t e tuo s , k ur i e k e i -
k i a j us ; d a r yk i t e g e r a ti e ms , k ur i e nekeni a js i r .
n i e k i n a j us .
Ta d a , va d i n a s i , a turiau myl ti mi s i s Ry d ,
bet a n e g a l i u! A turiau l a i m i n t i j o s sn Don,
bet j uk t a i nemanoma!
D a b a r H e l i n a Be r n s papra, k a d a papasakoiau
a p i e s a ve , i r a p a p a s a k o j a u j a i vi s s a vo kani i r
skriaud istorij. A kal bjau ta i p , k a i p jaui au, si-
kariavusi, s u kartl i u i r niriu, n i e k o nenutyl dama
i r nevel ni ndama.
H e l i n a k a n t r i a i iklaus ma n e l i g i g a l o . Ma n i a u,
k a d , b a i g us i p a s a k o ti , a k n o r s i j o s igirsiu, be t ji
tyl jo.
N a , a r g i mi s i s Ry d n e bei rd, b l o g a mo te r i s ?
p a k l a us i a u a n e k a n t r i a i .
Be a b e j o , j i b uvo t a u iauri, be t, ma tyt, j a i n e p a -
t i k o t a vo c ha r a k te r i s , k a i p mi s Skeerd n e p a t i n k a m a -
n o bdas. Tai au k a i p s m ul k i a i tu a t s i me n i vi sk, k
j i y r a t a u p a d a r i us i a r p a s a k i us i ! K a i p k e i s ta , k a d ne -
79,
te i s i n g a s j o s e l g e s ys t a i p g i l i a i smi go t a u i rd! Pe r -
g yve n t a netei syb mans ta i p s m a r k i a i nesueidia.
J u k tu btum l ai mi ngesn, j e i p a s i s te n g tum umirti i r
j o s iaurum, i r t pasipiktinim, kur ji t a u sukl.
Gyve n i m a s y r a p e r d a ug tr ump a s , ms n e g a l i me gaiti
laik, k ur s t yd a m i s a vyj e piktum ar r e g i s t r uo d a mi
s k r i a ud a s . iame p a s a ul yj e k i e k vi e n a s t ur i me yd, bet
n e t r uk us a te i s l a i k a s , k a d a , t i k i u, n us i k r a t ys i m e j o mi s ,
a t s i s ve i k i n d a m i s u ms dliaisiais knais, k a d a n e d o -
rybs b e i nuodms n uk r i s n uo ms d r a ug e s u mus
slegianiu knikuoju a p d a r u i r l i k s t i k s i e l o s ki bi rk-
t i s neapiuopiamas g yvyb s i r mi n ti e s p r a d a s , to k s
pat g r yn a s , k o k s j i s atsi skyr n uo krjo, pri e suib-
d a ma s kri nyje. To j i kibirktis sugr a tg a l s a vo al-
tin i r , g a l bt, siknys k o k i o j e auktesnje u mog
btybje i r n ue i s itisas tobul ji mo p a k o p a s , n uo
bl yki os mogi kos s i e l o s i k i vyti ni o s e r a f i mo ! Ai ku
ti k , k a d j a i n e b e te k s i n a uj o kentti i r i mogaus
p e r s i g i mt i piktj dvasi ! Ne ! Tuo a n e g a l i u p a t i -
kti ! A l a i k a us i k i t o k i o ti kji mo, k ur i o n i e k a s m a -
ns nemok i r a p i e kur a r e ta i k a l b u. Tai au tas t i -
kji mas m a n t e i k i a vi l t i e s i r diaugsmo, j i s m a n b r a n -
g us , j i s ami nyb paver i a ramybs vi e t a d i d i n g a
b uve i n e , o ne s i a ub o b e d ug n e . Be to, itaip tikdama,
a g a l i u aikiai s k i r t i nusikaltl n uo j o n us i k a l t i m o :
p i r m a j a m a nuoirdiai atleidiu, a n t r uo j u b i a ur i uo s i .
itaip t i k i n t , kertas n i e k a d nedrumsia m a n irdies,
paeminimas l a b a i neugauna mans, n e te i s i n g uma s
p e r d a ug nepalauia mans. A g yve n u r a mi , vel gda-
ma artjani mi rt.
Ba i g us kalbti, H e l i n o s g a l va , vi s a d a p a l i n k us i , n u-
s vi r o d a r emiau. I j o s aki maiau, k a d j i n o r i l i k t i
vi e n a i r pasksti s a vo pai os mi n tys e . Tai au j i n e t u-
r jo k a d a susimstyti: senin, a ug a l o t a stai ok me r -
gi ot, pri jusi p r i e ms, suuko aiiu kemberl endi ku
a k c e n t u:
80
H e l i n a Be r a s , j e i g u tu tuo j pat n e s us i t va r k ys i
s a vo staliaus k o mo d o j e i r nesusidsi rankdarbi, a
p a k vi e s i u mi s Skeerd i r vi sk p a r o d ys i u.
H e l i n a a ts i d us o , paadinta i svajoni, a ts i s to j o i r ,
n e d e l s d a ma i r n odel i u neprietaraudama, nujo v yk -
d yt i senins sakymo.
V I I S K Y R I U S
Pi r m i e j i t r ys mnesiai L o uvud e m a n atrod itisas
amius, i r n e a uk s o amius. Ma n n e l e n g va b uv o p r i -
p r a s t i p r i e n a uj o s t va r k o s i r vi s a i k i t o k i o pobdi o
priedermi. Baim, k a d a nepajgsiu vi s k o k a i p r e i -
k i a n t a t l i k t i , k a n k i n o ma n e l a b i a u u tuo s f i zi n i us n e -
p a to g umus , k ur i e t e k o ma n o d a l i a i , n o r s i r j uo s ksti
b uvo n e t a i p j a u l e n g va .
Vi s saus, vasar i r dal k o vo g i l i o s p us n ys , o v -
l i a u, n ut i r p us s n i e g ui , pabi ur k e l i a i te l e i s d a vo mums
ieiti t i k sod, iimtis b uvo t i k kel i on banyi .
Taiau k a s dien s o d e me s turdavome ibti po vi e -
n valand, k a d g a utume pakvpuoti g r yn u o r u. Ms
drabuliai b uvo t o k i e m e n k i , k a d negal davo a p g i n t i
ms n uo varbaus al i o. Me s neturjome bot, s n i e -
gas l sdavo mums k ur p e s i r t i r p d a vo te n ; ms p l i -
k o s r a n k o s s ug r ub d a vo i r s us k i r s d a vo . A p r i s i m e n u,
k a i p nepakeni amai ni edavo va k a r a i s s uti n us i a s k o -
j a s i r k t e k d a vo iksti ryt, k a i r ei kdavo j a s , s u-
s ti ng us i a s i r skaudanias, kiti k ur p e s . Mus l a b a i k a n -
k i n o i r b a i s i a i me n k a s ma i s ta s ; mes, auganios me r -
gaits, turjome v i l k o apetit, o ms va l g i o vos-bt
pakak l i g o n i ui , gyvenani am p a s k uti n e s d i e n a s . N uo
va l g i o s to k o s l a b i a us i a i kentjo maesns moki ns: i-
badjusios paaugesns mergai ts s te n g d a vo s i k i e k v i e -
n a p r o g a g e r uo j u a r p i k t uo j u paverti p o r c i j a s i m a -
6. Dei n E i r .
81
esnij. Brang ksnel j uo d o s d uo n o s , gaut p e r va -
kari en, m a n n e kart t e k o p a d a l i n t i d vi e m besipean-
ioms var ov ms ; trei ajai p r e te n d e n te i a t i d a vus i p u-
s p uo d e l i o s a vo k a vo s , likusi dal i gerdavau k a r t u
su slapia nuriedjusia aara, kuri m a n ispausdavo
nepakeniamas a l k i s .
S e k ma d i e n i a i i emos m e t u bdavo yp a t i n g a i lid-
n i . Me s turdavome d v i m yl i a s k l a m p o t i i k i Br o k l b r i -
do banyi os, k ur g a n yt o j a vo ms p a tr o n a s . Me s
j a u i ei davome sualusios, o k o l p a s i e k d a vo me bany-
i, i r vi si kai s us ti r d a vo me . Pe r r ytme ti n e s p a ma l d a s
me s ti e s i o g n e b e t ve r d a vo me aliu. Grti pi et bda-
vo p e r t o l i , i r pamald p e r t r a uk o s me t u me s g a ud a vo -
me toki pat skurdi msos i r d uo n o s porci j, k o k i a
mums p a p r a s ta i priklaus m o k yk l o j e .
Pa s i b a i g us vi s o ms p a ma l d o ms , me s gr davome n a -
mo p l i k u k a l n uo t u k e l i u; varbus i emys psdavo n uo
snieguot kal v i r t i e s i o g s vi l i n t e s vi l i n d a vo mums
ve i d us .
A p r i s i me n u, k a i p mi s Te m p i l e n g va i i r val i ai
e ngdavo alia ms susigusios rikiuots. Ge r a i s u-
s i s up us i savj kotik apsiaust, k ur i o s k ve r n us
bl akydavo vjas, j i n a i drsi ndavo mus s a vo p a vyz -
diu i r odiais, r a g i n d a vo n e p a s i d uo t i i r engti p r i e -
k i t narss k a r i a i " , k a i p j i k a d s a k yd a vo . K i t o s mo -
k yto j o s , vargel s, i r pai os bdavo p e r d a ug pri sl g-
tos, k a d d a r bt gal jusi os udegti mus .
K a i p s va j o d a vo me grdamos a p i e l i epsnojani o i -
d i n i o vies i r ilum! Tai au, d e j a , maesniosioms i r
tuo n e t e k d a vo pasi di augti : a b u klass idinius b e ma -
ta nt a p g ul d a vo d vi ei l s paaugesni mergai i , o sut-
p us i o s u j, g l a us d a vo s i vi e n a p r i e k i t o s mayl s, s u-
g r ub us i a s r a n k a s susikiusios po pri kytmi s.
S i e k t i e k p a g uo s d a vo mus vakar i en, k ur i o s me t u
g a ud a vo me dvi gub porci j d uo n o s ne pus, o vi s
82
r i e k , i r a nt jos... n uo s ta b i a us i a s s k a n umyn a s p l o -
n yt i s s l uo k s n e l i s s vi e s to ... I r i o s a va i t i n i o ma l o n umo
me s l a uk d a vo m e n uo s e k ma d i e n i o i k i s e k ma d i e n i o .
Pa p r a s t a i di desn dal io g a us a us p a t i e k a l o a steng-
d a va u p a s i l i k t i s a u, taiau dal k a s kart t e k d a vo
a t i d uo t i .
S e k ma d i e n i o va k a r a i s mokydavoms m i n t i n a i ba-
nyti n katekizm, o ta i p pat penktj, etj i r s e p ti n -
tj Ma t o e va n g e l i j o s s k yr i us . Po to turdavome i-
k l a us yt i i l g pamoksl, kur s k a i t yd a vo mi s Mi l e r ; j i
n e s uva l d o m a i i ovaudavo, vi s a i neslpdama n uo va r -
g i o . Danai i skaitym p e r t r a uk d a vo maesns me r -
gaits, ne t i k t a i k e t vi r t o s i o s , be t i r treiosios klass
mokins, k ur i a s ta i p s ui md a vo mi e g a s , k a d j o s t i e s i o g
pusgyvs vi r s d a vo i suol. Te pad davo vi eni ntel
pri emon: j o s bdavo istumiamos klass vi dur, k ur
turdavo stovti , k o l b us b a i g ta s s k a i t yt i p a mo k s l a s .
K a r t a i s j k o j o s i m d a vo l i n k t i , i r j o s s us muk d a vo a nt
grind; ta d a senins p a r e md a vo j a s auktomis k-
dmis.
L i g iol a d a r n e b uva u usiminusi a p i e mi s t e r i o
Br o k l h e r s t o a p s i l a n k ymus . Tur i u p a s a k yt i , k a d is
dentelmenas L o uvud e nesi rod b e ve i k vi s pi rmj
mnes p o ma n o a t vyk i m o ; g a l i ma s d a i k ta s , j i s i l g i a u
pavi ejo pa s s a vo bi i ul vi kar. inodama, k a d jo
ia nra, a jauiausi d a ug l e n g vi a u. J uk a turjau
p a g r i n d o b i j o t i j o a t vyk i m o . Tai au gal g a l e j i s vi s
t i k a t vyk o .
Vi e n popi et (tada j a u tr i s s a va i te s b uva u i g yve -
n us i L o uvud e ) , k a i a sdjau s u j uo d a raomja l e n -
tel e r a n k o s e i r s uk a u gal v, sprsdama pain d a l yb o s
udavin, s ta i g a , netyi omi s di rstel jusi p r o l ang, p a -
maiau p r a e i n a n t kakoki mogyst. A t i e s i o g i n -
s t i n k t yvi a i . painau t itsus siluet, i r k a i po p o r o s
minui vi s o s mokins, o t a i p p a t i r mo k yt o j o s a ts i -
6*
83
s to jo en masse
{
, ma n , n g a l vo s nepaklus, b uvo ai-'
k u, k j o s itokiu bdu p a s ve i k i n o . Kakas d i d e l i a i s
ingsniais pe r jo p e r klas i r s us to j o alia mi s
Te m p i , j i t a i p p a t b uvo p a k i l us i n uo kds, iaugo
ta p a t i j uo d a k o l o n a , k ur i t a i p rsiai s p o k s o j o m a -
ne , stovdama ti e s i di ni u ant k i l i m o Geitshede>- D a b a r
a dirsteljau i padilb architektrin stulp. Ta i p ,
n e a p s i r i k a u: t a i b uv o Br o k l he r s ta s s u usegi otu l i g i
k a k l o a p s i a us tu, k ur i s j dar d a r auktesn, laibesn i r
grietesn.
A turjau prieasi b i j o t i j o p a s i r o d ym o : a k uo
p ui k i a us i a i p r i s i m i n i a u ta s k l a s t i n g a s uuominas, k u-
r i o mi s ma n e apibdino j a m mi s i s Ryd , o t a i p pat j o
paad p a i n f o r muo t i mi s Te m p i i r mo k yt o j a s a p i e ma -
no ydi ng pri gi mt. Vi s laik nuogstavau, k a d is
paadas g a l i bti itestas, a k a s d i e n d a i r i a us i itos
Atvykstani os mogystos" , k ur i o s praneimas a p i e
ma n o p r a e i ti e s gyveni m vi s i e ms l a i k a ms turjo u-
t r a uk t i m a n gd. I r tai j i s b uvo ia. J i s stovjo alia
mi s Te m p i i r kak ni bdjo j a i aus. A n k i e k
n e a b e j o j a u, k a d j i s p a s a k o j a j a i , k o k i a a s ug e d us i .
Susirpinusi s k a us mi n g a i s e k i a u j o s a k i s , l a uk d a ma ,
k a d tai i ms i r a p s i n i a uk s di rektors vi l gsni s, j a me
p a s i r o d ys p a n i e k a i r pasibiaurjimas. A tempiau a u-
s i s i r , k a d a n g i sdjau klass pri eakyje, ta i siklau-
s i us i s up r a t a u b e ve i k vi s a , k j i s j a i sak. Igirstieji
odi ai k o l k a s n ur a m i n o ma n e .
Ma n r o d o s , k a d silai, mi s Te m p i , k ur i uo s n u-
p i r k a u L o uto n e , b us g e r i ; m a n di ngtel jo gal v, j o g
k a i p t i k toki sil r e i k i a k o l e n k o r o markiniams siti,
i r a p a r i n k a u a t i t i n k a ma s a da ta s . Praau p a s a k yt i mi s
S mi t, k a d a pamirau irayti a d ymo adat, b e t ji k e -
let pakel i g a us ateinani savai t. Ir ta i p p a t praau
p a s a k yt i , k a d j i n i e k a d i k a r t o neduot d a ug i a u k a i p
1
Visos kartu, ivien (piane).
84
p o vi en adat k i e k v i e n a i m o k i n e i , ne s , g a vus i o s p o
k e l i a s , j o s n e s a ug o s j i r imtys. Be j e , mel di amoji ! A
noriau, k a d vi l nons koji ns bt g e r i a u pri i ri -
mo s ! Paskutin kart bdamas ia, nujau i dar p a -
t i k r i n t i distani skalbini i r pamaiau d a ug l a b a i
b l o g a i uadyt koji ni . J o s b uvo t a i p suplyusios, j o g
a nusprendiau, k a d koji ns n e b uvo r e g ul i a r i a i a d o -
mos.
J i s a i patyl jo.
Js n ur o d ym a i b us vykdyti , s e r e ! pasak
mi s Te m p i .
I r d a r , mel di amoji , kal bjo j i s t o l i a u, s k a l -
bja m a n sak, k a d k a i k ur i o s mergai ts g a un a p e r
savai t p o d v i varias a p yk a k l a i t e s ; ta ta i p e r d a ug ;
taisykls l ei di a t i k p o vi en.
L e i s k i t e m a n paaikinti a p l i n k yb e s , s e r e . Ag ne s
i r K a t e r i n a Donston b uvo p a k vi e s t o s prajus k e t vi r -
tadien pa s d r a ug e s sveius, i r a l e i d a u j o ms usidti
varias a p yk a k l a i t e s .
Mi s t e r i s Br o k l h e r s t a s l i nktel jo.
N a , t i e k to ! Vi e n syk t a t a i d a r n i e k o . T i k
i rki te, k a d itai nesikartot p e r danai. O tai a n t-
r as d a l yk a s , k ur i s ma n e n us t e b i n o : t i k r i n d a ma s e k o n o -
ms sskaitas, pastebjau, k a d pri epi ei ai , k ur i uo s s u-
dar d uo n a i r sris, b uvo d u k a r t us iduoti mergai tms
p e r p a s k ut i n e s d v i s a va i te s . K a i p t a i a ts i ti k o ? A d a r
kart peri rjau t a i s yk l e s i r n e r a d a u te n n odi o
a p i e j o k i us pri epi ei us. K a s ve d i naujov? K i e n o
sakymu ta i b uvo p a d a r yta ?
U t a i a e s u a ts a k i n g a , s e r e , atsak mi s
Te m p i . Pusryiai b uvo ta i p b l o g a i p a g a mi n t i , k a d
moki ns t i e s i o g negal jo v a l g yt i j, i r a neidrsau
p a l i k t i j alkan i k i piet.
Mel d i amoji , l e i s k i t e m a n pastebti tai k: js
i note, k a d a n o r i u, j o g ios mergai ts nebt l e p i n a -
mos i r p r a t i n a mo s p r i e p r a b a n g o s , k a d j o s bt m o k o -
85
mo s kantrybs, i tverms i r p a s i a uk o j i mo . J e i g u k a r ta i s
j o ms i r t e n k a iek t i e k n us i vi l t i , pavyzdi ui , g a vus s u-
gadint val g, kok persdyt ar nepasdyt patiekal,
t a i t o k i a i s a tve j a i s n e d e r a b l o g e s n i o ma i s to p a k e i s t i
s k a n e s n i u, ne s itokiu bdu l e p i n a ma s j knas i r
prietaraujama ios p r i e g l a ud o s ti k s l a ms . Pri ei ngai , i-
to k s a t s i t i k i ma s t ur i bti p a n a ud o ta s moki ni d va s i a i
s us t i p r i n t i , i mokyti j o ms n a r s i a i iksti l ai ki n n e p r i -
tekl i . T o k i u a t ve j u l a b a i praverst tr ump a s pamoksl -
l i s ; s uma n us aukl tojas nepraleist p r o g o s p r i m i n t i ,
k a i p b uvo p e r s e k i o j a mi p i r m i e j i kri ki onys, k o k i a s
kanias p e r g yve n o k a n k i n i a i , k a i p ms vi epats Jzus
K r i s t us r a g i n o s a vo m o k yt i n i us i m t i s a vo kryi i r s e k-
ti p a s k ui j, k a i p j i s mok, k a d mogus g yve n a n e
v i e n t i k d uo n a , be t k i e k v i e n u odi u, k ur i s ieina i
d i e vo lp, k a i p j i s di evi kai guodia mus , je i g u js
keni ate alk ar troktate dl mans, l a i m i n g i esate
1
' .
O, mel di amoji , vi e to j p r i s vi l us i o s kos ddama me r -
gaitms b ur n a s d uo n o s i r srio, js g a l i r p a ma i ti n o te
j n i e k i n g us knus, be t n e p a g a l vo j o te , kok bad p a l i -
k o t e ksti j n e mi r t i n g a s s i e l a s !
Mi s t e r i s Br o k l h e r s t a s v l n ut i l o , ma tyt, s a vo p a ti e s
grabyl ysts s uj a ud i n ta s . K a i j i s pradjo kal bti , mi s
Te m p i n ul e i d o a k i s , o d a b a r j i ve l g ti e s i a i pri e s ave ,
i r j o s ve i d a s , i p r i g i mt i e s b a l ta s i t ma r mur a s , a tr o d o ,
g a vo t a i p pat i r k i t a s ios medi agos yp a t yb e s al-
tum i r tvi rtum; j o s lpos b uvo ta i p suiauptos, k a d ,
r o d o s , t i k s k ul p t o r i a us k a l t a s bt gal js j a s p r a -
iaupti, o j o s k a k t a b uvo rsti k a i p uo l a .
Tuo t a r p u mi s t e r i s Br o k l he r s ta s , stovdamas p r i e i -
d i n i o i r susidjs a nt n ug a r o s r a n k a s , d i d i n g a i apiri-
njo aukl ti nes. S t a i g a j i s m mi rksti , ta r s i j a m k a s
bt kri ts ak. Atsi gr s j i s praneko k ur k a s ta n -
k i a u n e g u pri e t a i :
Mi s Te m p i , mi s Te m p i , k o k i a . . . k o k i a i a me r -
gai t g a r b a n o ta i s p l a uk a i s ? Rud i p l a uk a i , mel di amoji ,
86
i r itaip s ug a r b a n o t i , v i s a g a l va s ug a r b a n o t a ! I r j i s ,
ikls lazd, r od t siaubing padar, o jo r a n k a
drebjo.
Ta i Dulija S e ve r n , l a b a i r a m i a i atsak mi s
Te mp i .
Dul i ja S e ve r n a r k ur i k i t a , mel di amoji , be t k o -
dl j i s us i g a r b a n o j us i ? Kodl j i , p a n i e k i n d a m a vi s a s
ios m o k yk l o s t a i s yk l e s i r n uo s ta tus , t a i p akiplikai
va i k o s i p a s a ul i o tutybi?.. I r j i t a i d a r o ia, i toje
evangel i koje l abdarybs p r i e g l a ud o j e ?.. K a i p j i drsta
vai ki oti s u itokia k up e t a garban?
Dul i jos p l a uk a i g a r b a n o j a s i i p r i g i m t i e s , at-
sak mi s Te m p i da r r a me s n i u b a l s u.
I p r i g i mt i e s ! Be t me s n e t ur i me p a i s yt i p r i g i m -
ti e s , a n o r i u, k a d mergai ts bt Ga i l e s t i n g umo v a i -
k a i . K a m g i to s g a r b a n o s ta i p p a l e i s to s ? J u k a b e p a -
l i o vo s k a r t o j u s a vo rei kal avi m, j o g p l a uk a i t ur i bti
suukuoti g l o t n i a i , l yg i a i i r k uk l i a i . Mi s Te m p i , i
mergai t js tur i te n uk i r p t i vi s a i p l i k a i , r yt o j atsi-
s i u ki rpj! Be to, ma ta u, k a d i r ki t mergai i p l a u-
k a i i l g e s n i , n e g u r e i k i a . . . S ta i a n a mer gai t l i e p k i t e
j a i nusigrti. L i e p k i t e vi s o ms vyr e s n i o s i o s klass me r -
gaitms a ts i s to ti i r a t s uk t i mums pakauius.
Mi s Te m p i pri si djo p r i e lp nosin, ta r s i nor - -
d a ma pasl pti nejui a pasirodiusi ypsen. Tai au ji
p a k a r to j o sakym, i r p i r mo s i o s klass mergai ts, p a -
g a l i a u s up r a tus i o s , k o i j n o r i m a , vyk d j. K i e k
atsilousi s a vo s uo l e , a maiau, k o k i a i s vi l gsni ai s i r
g r i ma s o mi s j o s pal yd jo manevr. G a i l a , k a d mi s te -
r i s Br o k l h e r s t a s j nemat: j i s g a l bt suprats, k a d ,
nor s i r k a i p j i s stengtsi p a k e i s t i i ori n apval kal , v i -
d i n i s mergai i p a s a ul i s b uvo j a m nesi vai zduojamai
to l i ma s .
K o k i a s p e n k i a s mi n ute s j i s api ri njo i vi rki
i g yv medal i pus, p a s k ui paskel b sprendim,
i r j o odi ai nuai djo ta r s i mi r t i e s n uo s p r e n d i s :
87
V i s us iuos k uo d us n uk i r p t i .
Mi s Te mp i , atrod, kak atsak prietaraudama.
Mel d i amoji , kal bjo j i s t o l i a u, a t a r n a uj u
vi epai ui , k ur i o karal yst y r a n e i io p a s a ul i o . Ma -
n o m i s i j a m a r i n t i i mergai i kno p a g e i d i mus ,
m o k yt i j a s k ul d um o b e i d r o vumo , o n e p i n t i s p l a uk us i r
ta i s yti s b r a n g i a i s a p d a r a i s . V i s o s ios j a un o s me r g i n o s
neioja ka s a s , i r j a s supyn n e k a s k i t a k a i p tutyb.
V i s a s j a s , k a r t o j u, r e i k i a n uk i r p t i . . . Ti k p a g a l vo k i t e ,
k i e k jo s l a i k o sugaita, k i e k . . .
i a mister Broklherst s ta i g a pertrauk t r ys vi e-
n i o s , t akimirk jusi os kl as. J o m s ve r t jo a te i ti
k i e k anksiau i r iklausyti pamoksl a p i e a p d a r us ,
n e s j o s b uvo k uo pramatniausiai isidabinusios a k s o -
m u, ilkais i r k a i l i a i s . D v i jaunesns (graios, madaug
ei ol i kos s e p t yn i o l i k o s met mergai ts) d v jo ta d a
jusias mad p i l k a s kastorins gelumbs skrybl ai tes,
papuotas struio p l un k s n o mi s , o i po i daili g a l -
vo s papuoal k r i t o rpestingai s ur a i tyto s l engvuts
p ur i o s g a r b a n o s . V yr e s n i o j i d a ma b uvo a p s i g a ub us i
b r a n g i u a k s o m i n i u ali, k ur i o kratus puo ermuo-
nl i o a p va d a i , o ant k a k t o s j a i k a r o j o pranczikos
g a r b a n o s .
Ta i b uvo panel s Br o k l h e r s t s u s a vo mo t i n a . Mi s
Te m p i s ut i k o j a s l a b a i ma n d a g i a i i r nuved garbs
vi e ta s klass pri eakyje. J o s , ma tyt, a t vyk o k a r i e t a
d r a ug e s u r e ve r e n d u ' mi s t e r i u Br o k l h e r s t u i r kruop-
iausiai i krt virutinius k a mb a r i us , k o l j i s tvar k
r e i k a l us s u e k o n o me , k vo t skalbj i r i n s t r uk t a vo d i -
r ektor . D a b a r j o s usipuol mi s Smi t, k ur i o s p a r e i g a
b uvo rpintis b a l t i n i a i s i r pri i rti mi e g a muo s i us , i r
m j vi s a i p p e i k t i i r b a r t i . Tai au m a n n e b uvo k a d a
k l a us yt i , k j o s sak, ma n o dmes patrauk k i t i
d a l yk a i .
R e v e r e n d a s dvasininko titulas Anglijoje.
88
L i g iol, b e s i k l a us yd a ma , k mi s te r i s Br o k l he r s ta s
neka s u mi s Te m p i , a t o l i grau nepamirau, j o g i r
p a ti t ur i u bti a ts a r g i . Ge r i a us i a b us , g a l vo j a u, j e i g u
j i s mans nepastebs. Todl apsimeiau n e p a p r a s t a i si-
g i l i n us i sprendiam udavi n i r l a i k i a u gr i fel i n l e n -
tel ta i p , k a d j i paslpt ma n o vei d. G a l i r biau l i -
k us i nepastebta, j e i n e ta n e l e mt o j i l entel , k ur i ka-
k a i p isprdo m a n i rank i r n uk r i t o , b a i s i a us i a i
terkteldama i r sududama. Vi s a k ys n uk r yp o ma n e .
Da b a r a pamaiau, j o g vi s k a s uvo. L e n k d a m a s i p a -
k e l t i p e r p us p e r s k i l us i o s lentels, a s uk a up i a u s a vo
jgas a t r e mt i paiam b a i s i a us i a m a n t p uo l i ui . I r j i s n e -
t r uk o prasidti.
K o k i a n e a ts a r g i mer gai t! pasak mi s te r i s
Br o k l he r s ta s i r tuo j p a t pri dr: Ah a , t a i n a uj a mo -
k i n . A nespjau atsikvpti, o " j i s j a u kal bjo to -
l i a u : K a d k i e k biau pamirs, j o g a p i e j t ur i u
p a s a k yt i kelet odi . Pa s k ui j a u g a r s i a i , s i a ub i n g a i
g a r s i a i , k a i p ta d a m a n pasirod, parei k: T e g u me r -
gai t, sudauiusi l entel , ieina pri ek.
S a vo paios j gomi s nebiau stengusi n p a s i j u-
d i n t i , a jauiausi ta r s i suparaliuota. Tai au d v i d i -
desns mergai ts, sdinios a b i p us mans, pastat ma n e
ant koj i r pastm p r i e rsi ojo tei sjo. Mi s Te m p i
vel ni ai pr i ve d ma n e p r i e j o koj. A igirdau, k a i p
j i m a n ni ptel jo:
Ne b i j o k , Dei ne, a maiau, k a d tu netyi a ta i
p a d a r e i ; n i e k a s tavs n e b a us .
Be t tas ma l o n us nibdesys pe r v r ma n o ird i t
d ur k l a s .
,,Da r a k i m i r k a , i r j i nusigr n uo mans, k a i p n uo
b i a ur i a us i o s ve i dmai n s " , p a g a l vo j a u, i r ma n e vis
nutvi l k n e s uva l d o ma s niris pri e t o k i us mones, k a i p
Ryd a i , Br o k l h e r s t a i i r j uo s panas. A n e H e l i n a
Be r n s .
89
Atneki te an k d , tar mi s te r i s Br o k l h e r s t a s ,
r o d yd a ma s l a b a i aukt kd, n uo k ur i o s k t i k b uvo
pasiklusi vi e n a senin. K d b uvo atneta.
Pa s ta tyk i te ant j o s i mergai t.
I r kaki eno r a n k o s ma n e ukl a nt j o s ; a b uva u
t i e s i o g l yg a p d uj us i i r nei nojau, k a s m a n d a r o ma .
Ti k t a i p r i s i me n u, k a d atsidriau vi e n o auktumo s u
mi s t e r i o Br o k l h e r s t o n o s i m i , k ur i b uvo u k o k i o i a r d o
n uo mans, i r k a d apai oje b a n g a vo puonios ilkins
oranini i r purpurini atspalvi ma n ti j o s i r itisas s i -
dabrini plunksn de be s i s . -
Mi s t e r i s Br o k l h e r s t a s kostel jo i r krei psi i p r a -
di s a vo eim, p a s k ui kl as:
Ge r b i a mo s i o s , mi s Te m p i , mo k yt o j o s i r auklti-
n?, ar js vi s o s ma to te i mergai t?
inoma, vi s o s mat ma n e ; a j ut a u, k a d vi s a k ys
smigusios ma n e i r ta r s i udegami eji l i ai s vi l i n a
m a n od.
Js ma to te , k a d j i d a r j a un a i r a tr o d o k a i p i r
v i s i k i t i v a i k a i . D i e va s , bdamas didiai ma l o n i n g a s ,
suteik j a i t pat pavi dal k a i p i r mums vi s i e ms , j o -
k i a ma t o ma y d a nei skyr s.jos i kit. I r k a s galt
p a g a l vo t i , k a d tonas j a u paver t j s a vo ve r g e i r
padjja? Tai au s u i rdgl a t ur i u p a s a k yt i , k a d t a i p
i r y r a .
S to j o t yl a , i r a p a j uta u, k a d j a u g a l i u s uva l d yt i
drebul, k ur i s kr t vi s ma n o kn. S up r a tus i , k a d
Rub i k o n a s
1
perengtas i r k a d nebei vengsi u s me r k i a -
mo nuosprendio, a ryausi t vi r t a i vi sk iksti.
Br a n g i e j i ma n o vai kui ai , j a us mi n g a i b yl o j o
t o l i a u tas m a r m ur i n i s p a s t o r i us . Ta i lidnas, a p g a i -
ltinas reikinys. Ma n o p a r e i g a spti j us , k a d itoji
1
R u b i k o n a s up, kadaise .skyrusi Italij nuo Galijos.
i up, nepaisydamas Romos senato draudimo, perjo Julius Ceza-
ris. Pereiti Rubikon reikia padaryti ryting, nebeataukiam
yg-
90
mergai t, k u r i gal t bti d i e vo avi nl i s, yr a p a n i e -
k i n t o j i : j i n e p r i k l a us o t i k r a j a i k a i m e n e i , t a i s ve t i ma
si br ovl . Saugoki ts jo s , n e s e k i te j o s pavyzdi u. K a -
d a t i k g a l i te , ve n k i t e j o s draugysts, neai ski te s u j a ,
net nesi kal bki te s u j a . Mo k yt o j o s , js tur i te s e k t i j:
i rki te, k j i d a r o , g e r a i p a s ve r k i t e ki ekvi en j o s
od, i ti rki te ki ekvi en j o s i ngsn, b a us k i t e j o s kn,
k a d i gel btute j o s siel, j e i g u t i k i vi s o d a r g a l i ma
j i gel bti , ne s ( mano l i euvi s vo s stengia t a i itarti)
itoji mergai t, itas va i k a s , gi ms kri ki oni kame
krate, y r a b l o g e s n i s u ki ekvi en pagoni uk, k ur i m e l -
diasi Br a m a i i r kl po prie Daganat... itoji me r g a i -
t mel ag.
D a b a r s to jo deimt minui t r uk us i pauz, k ur i o s
me t u j a u susivaldiusi stebjau, k a i p Broklherst ei-
mos moteri koji pus isitrauk n o s i n a i te s i r pri si djo
j a s p r i e aki; mamyt, ta i d a r yd a ma , krai p gal v, o
a b i panel s ni bdjo: Kai p b a i s u! "
Mi s t e r i s Br o k l h e r s t a s kal bjo t o l i a u:
V i s a t a i a suinojau i paios j o s geradars, i
d i e vo b a i mi n g o s i r g a i l e s ti n g o s p o n i o s , k ur i dukri no j,
visik nalait, a ug i n o k a i p tikr dukter; i r u j o s
mei l , u j o s gerum ta n e l e mt a mergai t atsi mokjo
t o k i u b a i s i u, t o k i u s i a ub i n g u nedkingumu, k a d gal
g a l e j o s n e p a p r a s to g e r umo gl obja b uvo p r i ve r s t a
a t s k i r t i j n uo s a vo paios vai k, b i j o d a ma , k a d j i
s a vo b l o g u pavyzdi u g a l i s ute p ti j tyrum; j i n a i at-
- si unt.j iia g yd yt i , k a i p ydai senovje k a d sisda-
vo s a vo l i g o n i us p r i e Be te s do s
1
t ve n k i n i o . I r todl a
praau mo k yt o j a s i r di rektor: i rki te, k a d a p l i n k j
neimt d vo k t i sustojs va n d uo !
itaip ikalbingai ubaigs kalb, mi s te r i s Br o k l -
he r s tas usiseg vi ruti n a p s i a us to sag i r kak s u-
1
Biblijoje pasakojama, kad Jeruzalje kadaise buvs Betesdos
tvenkinys, kurio vanduo igydydavs visas ligas.
91
murmjo s a vo ei mynai ; d a mo s a ts i s to jo , nusi l enk mi s
Te m p i , i r ymi eji svei ai o r i a i iplauk i klass. Pr i -
js p r i e dur i r atsi grs, ma n o teisjas pasak:
Te g u ji d a r pusvaland p a s to vi ant kds. I r te-
g u iandien n i e k a s s u j a n e s i k a l b a .
Ir tai a stovjau ant tos p a k yl o s . O j u k d a r ne -
s e n i a i s a k i a u, k a d neturi au k ur d i n g t i i gdos, j e i g u
ma n e k a s pastatyt vi d ur yj e klass. O d a b a r stovjau
vis ma t o ma ant gdos p j e d e s ta l o ! J o k i a i s odi ai s ne -
g a l i ma a p s a k yt i ma n o jausm, taiau k a i j i e upldo
ma n e , uimdami m a n kvap i r s ma ug d a mi ger kl , vi e -
n a mergai t a ts i s to j o i r prajo p r o ma n e ; p r a e i d a ma
j i pakl ma n e a k i s . K a i p k e i s t a i j o s vyt jo ! K a i p
v r j s p i n d ul i n g a s vi l gsni s! K i e k nauj jausm p a -
adi no ma n yj e ! Ta r s i k a n k i n ys , ta r s i d va s i o s galinas
bt prajs p r o ve r g , p r o pasmerkt auk i r vi l g s -
n i u pertei ks j a i dal s a vo stiprybs! A ugniauiau
b e p r a s i ve r i ant verksm, pakliau svyrani gal v i r
t vi r t a i a ts i s to j a u ant kds. H e l i n a Be r n s paklaus mi s
S mi t kakoki os s mul k me n o s dl s a vo d a r b o , b uvo p a -
b a r ta , k a d t e i r a uj a s i toki niek, i r , k a i g r o s a vo
vi et, p r a e i d a ma v l m a n nusiypsojo. I r k o k i a b uvo
t o j i ypsena! D a b a r a inau, k a d i toje ypsenoje a ts i -
spi ndjo j o s ta ur us p r o ta s i r t i k r a drsa; ypsena n u-
vi et j o s rykius bruous lies vei del , dubusias
p i l k a s a k i s l y g k o k i a i s angel i ko g e r umo s p i n d ul i a i s .
O j uk tuo me t u H e l i n a Be r n s d v jo ant rankovs ap-
si l ei dl s rai t" \ i r vo s prie valand a gi rdjau,
k a i p mi s Skeerd j pasmerk r yto j a us dien p e r p i e tus
va l g yt i t i k duon s u va n d e n i u u ta i , k a d j i , perrain-
d a ma pratim, sutep ssiuvin. To k i a n e t o b ul a mo-
g a us p r i g i m t i s ! J u k i r saul t ur i dmi! Tai au to k i o s
a k ys k a i p m i s Skeerd stengi a ve l gti t i k tas maytes
dmel es i r vi s a i n e ma to t i k r o tos p l a n e to s s p i n d e s i o .
1
Apsileidls rait" mokins turdavo neioti kaip bausm
u netvarkingum.
92
V I I I S K Y R I U S
Nespjus p r a e i t i pusvalandiui, l a i k r o d i s imu
penkt; p a m o k o s pasi bai g, i r vi s o s mergai ts iskub-
jo va l g yk l a r b a to s g e r ti . D a b a r a idrsau n ul i p t i ;
b uvo v i s a i t a ms u; p a s i t r a uk us i kamp, atsisdau a nt
grind. Ta s t e b uk l i n g a jga, k u r i l i g iol pal ai k.mane,
p a l e n g va iblso, prasi djo r e a k c i j a , i r n e t r uk us ma n e
ugul t o k s nevei ki amas s i e l va r ta s , k a d a ti e s i o g
k n i ub t e s uk n i ub a u a nt grind i r a p s i p yl i a u aaromis.
H e l i n o s Be r n s n e b uvo iia, n i e k a s mans nepal ai k;
l i k us i vi e n a , a t a i p r a ud o j a u, k a d ne t grind l e nto s
sudrko n uo aar. A t a i p s te n g i a us i bti g e r a , ta i p
trokau d a ug p a s i e k t i L o uvud e : s us i d r a ug a ut i s u d a u-
g e l i u mergai i , si gyti vi s pagarb, l ai mti s i mp a t i -
jas . J a u b uv a u p a d a r i us i ioki toki paang: t ryt
mi s Mi l e r pastat ma n e klass pri eakyje, p r i s k i r d a -
ma p r i e pirmj mokini, i r vel ni ai pagyr . Mi s
Te m p i p r i t a r i a m a i nusiypsojo m a n ; j i paadjo imo-
k yt i ma n e pieti i r d uo t i p r o g o s m o k yt i s prancz
k a l b o s , j e i por tolesni mnesi d a r ys i u toki paan-
g. Be to, p a l a n k i a i i rjo ma n e k i t o s mokins, vi e n -
mets el gsi s u m a n i m k a i p s u l yg i a , o vyr esns n e l i e -
t mans. I r tai a gul jau sutriukinta i r s ut r yp t a ! Ar
b e p a s i s e k s m a n k a d a n o r s p a s i k e l t i !
Ni e k a d ! " mktel jo mi n ti s , i r a kartai p a -
n o r a u n um i r t i . Tuo me tu, k a i a kki ojau i r murm-
j a u s a vo nor, kakas pr i jo p r i e mans. Pakl i au
gal v p r i e mans v l b uvo H e l i n a Be r n s ; to j e i l g o j e
tuioje kl asje blstanti i di ni o ug n i s neaikiai a p -
vi et j o s fi grl . J i n a i atne m a n d uo n o s i r k a vo s .
e, uksk truput, tar j i .
Tai au a atstmiau va l g ; m a n rodsi, k a d a p a -
s p r i n g s i u n uo l ael i o k a vo s a r t r up i n i o d uo n o s . H e l i n a ,
tur bt, i rjo ma n e i ek t i e k n us te b us i ; a n e g a -
ljau s us i va l d yt i , k a d i r k a i p s te n g i a us i , i r b e a tl yd o s
93
b a l s i a i r a ud o j a u. J i atsisdo alia mans ant grind,
a p s i k a b i n o s a vo k e l i us rankutmis i r pasi djo ant j
gal v. itaip j i sdjo t yl o mi s l yg k o k s besimeldis
i n d a s i r n i e k o nesak. Gal g a l e a pranekau:
H e l i n a , kodl tu sdi s u me r g a i te , kuri vi s i
l a i k o me l a g e ?
A r g i vi s i , Deine? J u k t i k atuoniasdeimt g i r -
djo t a ve itaip p a va d i n a n t, o p a s a ul yj e y r a imtai m i -
lijon.
Be t k m a n reikia ti e mi l i j o n a i ? To s atuonias-
deimt, k ur i a s a pastu, n i e k i n a ma n e .
Dei ne, tu k l ys t i : ve i k i a us i a i n i e k a s m o k yk l o j e
nejaui a p a n i e k o s a r n e a p yk a n t o s ta u. E s u t i k r a , k a d
d a ug e l i s l a b a i g a i l i s i tavs.
K a i p g i j o s g a l i mans gailtis, igirdusios, k
pasak mi s te r i s Br o k l he r s ta s ?
Mi s t e r i s Br o k l he r s ta s n e d i e va s ; ia j o ne t n i e -
k a s n e g e r b i a i r n e ve r t i n a . Be to, j i s n i e k o nra p a d a -
rs, u k bt ve r t a j myl ti . K a s k i t a , j e i g u j i s bt
parods, k a d t a ve ve r t i n a l a b i a u u k i t a s ! Ta d a tu b-
t um turjusi daugyb prie, atvi r ar slapt. O d a b a r
di desn d a l i s moki ni tart uuojautos od, j e i idrs-
t. Mo k yt o j o s i r mergai ts g a l i dien kit irti t a -
ve altai, be t i rdyje j o s y r a p a l a n k i o s ta u. S te n k i s ge-
r a i e l g ti s , i r ti e j a us ma i ve i k i a i pasireik tuo s t i p r i a u,
j uo l a b i a u j i e b uvo l a i k i n a i s l e p i a mi . O b e to, Dei -
n e ... j i nebai g s a k yt i .
K a s g i , H e l i n a ? p a k l a us i a u a, pamusi j o s
rank.
J i m vel ni ai t r i n t i ma n o pirtus, nordama j uo s
suildyti, i r ts:
J e i g u i r vi s a s p a s a ul i s nekst tavs, tikdamas,
k a d t u b l o g a , ta i , k o l ta vo paios sin b us t yr a , t u
vi s a d a tursi draug.
Ta i p , H e l i n a ! A inau, k a d s va r b i a us i a inoti,
j o g e s i n e k a l t a ; taiau to neutenka: j e i g u n i e k a s ne -
94
myl s mans, t a i ve r i au n um i r t i . A n e g a l i u paksti
vi enatvs i r n e a p yk a n t o s , H e l i n a . K l a us yk , a a t i d uo -
iau s a vo rank, leisiau, k a d ma n e j a ut i s subadyt,
a r b a atsistoiau upakal y besispardanio a r k l i o , k a d j i s
spirt m a n k a n o p a krti n, vi sk a sutikiau i-
ksti, k a d t i k t u, a r m i s Te m p i , a r k a s k i t a s , k a
k a r s ta i m y l i u, ta i p p a t t i k r a i ma n e myl t.
Nus i r a m i n k , Dei ne! Tu p e r d a ug susirpinusi,
k a d t a ve myl t a p l i n k i n i a i mons; tu p e r kartai
visk d e d i e s i ird. Vi epats, k ur i s sutvr ta vo kn,
s ute i k d a ma s j a m g yvyb , dav t a u ki tok ramst, t vi r -
tesn u tavj silpn a " i r k i t us s i l p n us krinius.
Be ios ems, be moni gi mi ns, y r a k i t a s n e ma to ma s
p a s a ul i s , dvasi karal yst; tas p a s a ul i s s up a m us i vi s
pusi, j i s y r a v i s ur a p l i n k mus . To s d va s i o s s te b i mus ,
nes j o m s p a ve s t a sergti mus . I r n o r s me s m i r t um e i
s k a us mo i r gdos, n o r s mus v i s i niekint i r neapkst
ms, a n g e l a i r e g i ms kanias, j i e p a s a k ys , j o g
mes n e k a l t i ( je i g u me s i tikrj t o k i e bsime, o a i -
n a u, k a d t u n e k a l t a i r k a d mi s te r i s Br o k l h e r s t a s n e p a -
grstai i r perdtai t a ve a p k a l t i n o , k a r to d a ma s mi s Ry d
odius; a tutuojau i ta vo degani aki i r t yr o s
k a k t o s pamaiau, k a d ta vo s i e l a tei si ). O d i e va s t i k
l a uk i a , k a d a ms d va s i a a ts i s k i r s n uo kno, k a d g a -
lt a p va i n i k uo t i j i r s ut e i k t i j a i tikr atpild. Ta d
kodl g i me s turtume palti pri sl gti s i e l va r to , j e i
g yve n i ma s to k s t r ump a s i r mi r t i s to k s t i k r a s k e l i a s
l ai m i r vies?
A tyl jau. H e l i n a n ur a m i n o ma n e . Be t i oje t yl o j e
b uvo ka koki o nepaai ki namo lidesio. A jaui au,
k a d j o s odi uose d v e l k i a s i e l va r ta s , be t negal jau s u-
p r a s ti , i k ur e i n a tas s i e l va r ta s . O k a i j i n ut i l o , j o s
kvpavi mas padanjo i r j i s a us a i sukosjo, a k a i p
mat pamirau s a vo bdas, i r ma n e sum kakoks n e -
r i ma s . ' ^ ,
:
95
Atr musi gal v H e l i n o s pet, a a p k a b i n a u j p e r
l i emen; j i prisitrauk ma n e p r i e savs, i r me s sdjo-
me tyl damos. Be t ta i t r uk o n e i l g a i , n e s klas kakas,
jo. Pa k i l us v jui i r iblakius n uo d a n g a us debesi s,
pasi rod mnulis; jo viesa, trykdama p r o lang, a p -
vi et mus a b i i r artjani p r i e ms figr; ta i b uvo
mi s Te m p i .
A iekau tavs, Dei ne E i r , tar j i . No r i u,
k a d ueitum ma n o kambar, o k a d a n g i ia y r a i r H e -
l i n a Be r n s , te g u i r j i ueina.
Me s a ts i s to j o me i r , s e k d a mo s p a s k ui di rektor, p e r -
jome klaidius k o r i d o r i us i r ukopme l a i p ta i s .
J o s k a m b a r ys atrod j a uk i a i , j a me krenosi ug n i s .
Mi s Te m p i parod H e l i n a i Be r n s emut krsl vi e -
n o j e i di ni o pusje, o p a t i atsisdo k i t a me i r pasiauk
ma n e p r i e savs.
N a , a r j a u vi s k a s p r a jo ?p a k l a us j i , ir-
d a ma m a n ve i d. Ar j a u a tg a va i ird?
Tur bt, n i e k a d n e n us i r a mi n s i u.
Kodl ?
Todl , k a d b uva u n e te i s i n g a i a p k a l t i n t a ; i r js,
mi s Te m p i , i r v i s i k i t i d a b a r g a l vo s , j o g a e s u b l o g a .
Me s g a l vo s i me a p i e ta ve ta i p , k a i p tu to n us i -
p e l n ys i , v a i k ut i . Bk a te i tyj e g e r a mergai t, i r a b-
s i u p a t e n k i n t a t a vi m .
Ti k r a i , mi s Te mp i ?
i noma, atsak j i , a p k a b i n d a m a m a n e . O d a -
b a r p a p a s a k o k , k a s t o j i p o n i a , kuri mi s te r i s Br o k l h e r s -
tas p a va d i n o ta vo g e r a da r e ?
Ta i mi s i s Ryd , ma n o ddi en. Ma n o dd mi r d a -
ma s pave d j a i g l o b o t i ma n e .
V a d i n a s i , j i n a i dukrino ta ve ne s a vo paios
n o r u?
Ne , mi s Te m p i , j i l a b a i to nenor jo, be t ma n o
ddei , t a i a ne kart gi rdjau i tar nai i ,pr i e
mirtant ji paadjo vi s laik g l o b o t i ma n e .
96
S t a i k, Dei ne. Tu inai, o j e i ne , ta i a t a u
p a s a k ys i u, k a d te i s me k a l t i n a m a j a m vi s a d a l ei di ama
g i n ti s . Tu b uv a i a p k a l t i n t a ve i d ma i n ys t e , todl p a b a n -
d yk k a i p mokdama a p s i g i n t i ma n o a k ys e . Pa p a s a k o k
te i s i n g a i vi sk, k p r i s i m e n i , n i e k o n e p r i d e d a ma i r n e -
pagrai ndama.
irdies g i l umo j e a pasiryau bti k uo k uk l i a us i a ,
k uo santriausia i r , kel et minui p a g a l vo j us i , n uo
k o n uo s e k l i a i pradti vi sk dstyti, a a p s a k i a u j a i
vis lidnos s a vo vai kysts istorij. Nuk a m uo t a a n k s -
tyvesni d i e n o s per gyveni m, a kal bjau k ur k a s s a n -
triau n e g u p a p r a s ta i , k a d a p a l i e s d a va u i lidn te -
m. Pr i s i m i n us i H e l i n o s spjim, k a d n e d e r a p a s i d uo t i
p i k t um ui , a s a vo pasakojim l i ejau d a ug ma i au'
tulies n e g u k i t a i s k a r t a i s . itoks santresnis i r p a p r a s -
te s ni s p a s a k o j i ma s skambjo k ur k a s tikinamiau: a
j ut a u, k a d mi s Te m p i vi si kai t i k i m a n i m .
Pa s a k o d a ma a pami njau mister Loid, k ur i s b uvo
atjs mans a p l a n k yt i p o p r i e p uo l i o ; r o d o s , n i e k a d
negal si u pamirti to s i a ub i n g o p e r g yve n i m o r a ud o n a -
j a me k a m b a r yj e ; b i j a u, k a d , j s m ul k i a i a tp a s a k o d a ma ,
i s us i j a ud i n i mo neilaikiau s a i k o , ne s n i e k a s negal jo
suvelninti ma n o prisiminim a p i e t mirtin siaub,
k ur i s b uv o surms m a n ird, k a i mi s i s Ry d i auri ai
atstm ma n o mal davi m pasi gai l ti i r antr kart u-
r a k i n o ma n e ta ms i a me k a mb a r yj e , k ur i a m e l a n k yd a -
vo s i va i d uo k l i a i .
A b a i g i a u. Mi s Te m p i kur laik i rjo ma n e ,
n i e k o n e s a k yd a ma , p a s k ui tar:
A iek t i e k pastu mister Loi d i r paraysiu
j a m . J e i g u j i s p a t vi r t i n s ta vo odius, tu bsi v i s a i i-
te i s i n ta . O ma n o a k ys e , Dei ne, tu j a u d a b a r iteisinta.
J i n a i pabui avo ma n e i r , v i s d a r n e p a l e i s d a ma
(man b uvo l a b a i g e r a stovti p r i e j o s , a diaugiaus
k a i p va i k a s , irdama j o s vei d, drabuius, k uk l i us
papuoalus, balt kakt, grai ai sudtas vi l gani as it
7. Uei ne E i r .
9 7
ilkas g a r b a n a s , spinduliuojanias ta ms i a s a k i s ) , k a l -
b jo, k r e i p d a m a s i Hel i n Be r n s .
O k a i p tu j a ut i e s i iandien, H e l i n a ? Ar l a b a i k o -
sjai iandien?
Ro d o s , n e l a b a i , mi s Te m p i .
O krtin te b e s k a ud a ?
Truput n e b e ta i p .
Mi s Te m p i a ts i s to j o , pam j o s rank i r p a t i k r i n o
puls. K a i j i sugrusi atsisdo, a igirdau, k a d j i t y-
l i a i a ts i d us o . Val and l j i kak mst, p a s k ui a ts i -
s to j o i r l i n k s m a i tar :
J u k js vakar esat ma n o vi eni os, i r a t ur i u
j us pavai i nti .
I r j i p a s k a mb i n o .
Ba r b o r a , tar j i atjusiai t a r n a i t e i . A d a r
ne va k a r i e n i a va u. Atneki te m a n padkl, o t a i p p a t
por puodel i ioms d vi e m j a un o ms panel ms.
Ne t r uk us pasi rod padklas. K o k i e dails m a n a t-
rod p o r c e l i a n o p uo d e l i a i i r vi l gs a r b a t i n uk a s , s u-
s ta tyti a nt mao a p s k r i t o s t a l i uk o p r i e i di ni o! K a i p
gardi ai k ve p j o garuojs gri mas i r traps di v-
s i a i ! D e j a (nes a b uva u j a u ialkusi), j b uvo l a b a i
n e d a ug . Mi s Te m p i ta ta i i r g i pastebjo.
Ba r b o r a , tar j i , a r n e g a l i te atneti mums
d a r d uo n o s s u s vi e s tu? Di vsi tr i ms neuteks.
Ba r b o r a i jo, taiau tuo j p a t sugro:
Ge r b i a m o j i , mi s i s H a r d e n s a k o a ts i un tus i vi sk,
k a s p r i k l a us o .
Mi s i s H a r d e n , r e i k i a pastebti, b uvo ekonom; t o j i
mo te r i s , k ur i a mi s te r i s Br o k l he r s ta s l a b a i pasi ti kjo,
b uvo t i k r a s ti tna g a s .
Na , t i e k to ! atsi l i ep Te m p i . A ma n a u, me s
k a i p n o r s a p s i e i s i m, Ba r b o r a . Ir, t a r n a i t e i ijus, j i
ypsodamasi p r i d r : L a i m , a g a l i u iuo tuo p a -
p i l d y t i tas me n k a s vai es.
93
Pa k vi e t us i m ud v i s u H e l i n a p r i e s ta l o i r pastaiusi
mums po puodel a r b a to s i r padjusi po kel et nei pa-
s a k yt a i skani di vsl i , j i a ts i s to jo , a t r a k i n o k o m o -
d i r i m kakok ryul, k ur i a m e b uvo s uvyn i o t a s
d i d o k a s s a l d us p yr a g a s .
A norjau it pyr ag p a d a l i n t i j um s i r d uo t i
parsineti, pasak j i , be t k a d a n g i me s t e g a vo me
t i e k maa divsi, vai i nki ts j uo d a b a r , i r j i d i -
d e l i a i s gri ei ni ai s suraik vi s pyrag.
Mum s atrod, k a d t vakar me s p uo ta vo me , g a r -
diuodamosi n e k t a r u i r a mb r o zi j a ; nemaa di augsmo
mums sutei k i r m a l o n i eiminink, k ur i ypsodamasi
i rjo, k a i p j o s s k a n um yn a i s me s mal i nome s a vo
alk. Igrus arbat i r nukrausius stal, mi s Te m p i
v l pasi kvi et mus p r i e i di ni o; me s susdome i a b i e -
j jo s pusi, i r m o k yt o j a pradjo s u H e l i n a tok pane-
kes, k ur i o k l a us yt i s m a n i tikrj b uvo di del gar b.
V i s a mi s Te m p i i vai zda rod vi di n r amyb, j o s
bruoai b uvo taurs, kal bdavo j i neskubdama, o r i a i ,
santriai, nesikariuodama, n e s us i e r zi n d a ma ; j i tur-
j o kakoki os g a l i o s , k ur i irintiems j a r b e s i k l a u-
s a nti e ms j o s adi no tyr diaugsm i r vent pagarb.
V i s a t a i i r a d a b a r j ut a u. O H e l i n a Be r n s t i e s i o g n e -
gal jau atsistebti.
G a l ia k a l t a b uvo g a i vi a r b a ta s u skanstais, g a l
s k a i s t i i di ni o l i e p s n a , g a l ve i k j o s m yl i m o s aukl to-
j o s a r tuma s i r g e r uma s a r k o k i e yp a t i n g i j o s p r i g i m -
ti e s bruoai, b e t j o j e t a r s i p a b ud o kakoki os n a uj o s
j g os . Pi r m i a us i a skaisiai p a r a ud o vi s a d a i bal k a i p
drob j o s s k r uo s ta i , drgnai suvi l go j o s a k ys i r p a -
sidar graesns ne t u mi s Te m p i a k i s ; t ypati ng
gro tei k j o ms ne rykus vi l gesys, ne i l g o s b l a k s -
ti e n o s i r l e n k t i a n t a k i a i , j o s ke r jo s a vo iraika, g y-
vyb e , s p i n d ul i a vi m u. I r tai irdis praneko j o s l po-
mi s , i r i nei nom m a n gel mi m l i e ti s j o s odi ai .
A stebjausi, k a i p keturi ol i kmets mergai ts s i e l a g a l i
7*
99
bti t o k i a t ur f i n g a i r g i l i , k a d i j o s trykt to k s tyr a s ,
t o k s g a us us i r l i e p s n i n g a s odi altinis. K a i p t i k i-
toki a p r i s i m e n u Hel i n t m a n atmintin vakar. J o s
s i e l a , r o d o s , skubjo p e r g yve n t i p e r trump l ai kotarp
v i s a t a i , k d a ug e l i ui t e n k a p a t i r t i p e r i l g gyveni m.
J o s kal bjosi a p i e d a l yk us , a p i e k ur i uo s n i e k o n e -
b uv a u gi rdjusi : a p i e g yve n us i a s p r a e i t yj e ta uta s , a p i e
to l i ma s alis, a p i e itirtas ar d a r t i k spjamas g amto s
p a s l a p ti s ; j o s kal bjosi a p i e k n yg a s . I r k i e k knyg j o s
b uvo perskaiiusios! K i e k mo k s l o l obi j o s turjo p a -
sismusios i j! *Ir k a i p s m ul k i a i j o s pai nojo Pr a n -
czij i r j o s raytojus! Tai au j a u vi s a i nebegal jau
atsistebti, k a i mi s Te m p i paklaus Hel i n, a r j i k a r -
ta i s nepamgi nanti laisv val andl p r i s i m i n t i l otyn
k a l b o s , k ur i o s j moks j o s tvel i s. Pamusi n uo l e n -
t yn o s knyg, j i papra Hel i n p a s k a i t yt i i r i versti
V e r g i l i j a us puslap, i r , k a i H e l i n a m ve r s ti , ma n o
p a g a r b a j a i di djo s u k i e k v i e n a j o s p e r s k a i t yt a e i l ute .
V o s spjus j a i b a i g t i , suskambjs va r p e l i s paskelb,
k a d j a u me tas g ul t i . I l g i a u utrukti me s nebegal jome;
mi s Te m p i a p k a b i n o mus a b i i r , p r i g l a ud us i p r i e s a vo
irdies, pasak:
Te l a i m i n a j us d i e va s , ma n o vai kui ai !
Hel i n j i pal ai k a p k a b i n us i k i e k i l gl i au k a i p m a -
n e i r p a l e i d o n e n o r o mi s ; j, o n e ma n e j i pal ydjo a k i -
mi s i k i dur; dl j o s ji antr kart lidnai a ts i d us o ; dl
j o s ji nusiluost aar, nuriedjusi p e r skruost.
V o s grusios mi egamj, i gi rdome mi s Skeerd
bals. J i t i k r i n o k o mo d o s stalius i r , mums jus, tuo j
m b a r t i Hel i n Be ms , kodl j o s d a i k t a i n e s ut va r k yt i ,
i r p a g r a s i n o , k a d r yto j n e t va r k i n g a i p a l i k t us H e l i n o s
d a i k t us j i p r i s e g s i a n ti j a i p r i e p e ti e s .
A t i k r a i s a vo d a i k t us p a l i k a u begdi kai n e s u-
t va r k yt us , pasak m a n p us b a l s i u H e l i n a . A r uo -
iausi j uo s s ut va r k yt i k a i p p r i d e r a , be t pamirau.
Ki t ryt mi s Skeerd ura didiulmis raidmis
100
ant g a b a l o k a r t o n o od Ap s i l e i d l " i r papuo, j uo
ta r s i ma l d o s j uo s t a plai, rami, proti ng i r ger me r -
gaits kakt. J i k a n t r i a i i r r o m i a i vai ki ojo s u tuo
urau l i g i p a t va k a r o , l a i k yd a m a t a i p e l n yt a b a us me .
V o s t i k mi s Skeerd, b a i g us i va k a r i n e s p a mo k a s , i-
jo i kl ass, a pri bgau p r i e H e l i n o s i r , nuplusi
ura, mei au j ugn. n i r i s j a i vi s a i nepasta-
ma s j a us ma s kiaur dien d e g i n o m a n ird, i r kar-
tos, gausi os- aaros be p e r s to j o r i edjo ma n o s k r uo s -
tai s , ne s , ma ta n t j o s lidn nuolankum, ma n o kr-
tin t i e s i o g pl yo i s k a us mo .
Prajus madaug s a va i te i po ma n o ia aprayt
vyki , mi s Te m p i g a vo atsakym, i mi s te r i o L o i d o ,
k ur i a m j i b uvo isiuntusi laik. Ta i , k j i s para, t i k
p a t vi r t i n o ma n o pasakojim. Suaukusi vi s mokykl ,
mi s Te m p i paskel b, k a d b uvo itirti k a l t i n i m a i , me s t i
Dei nei E i r , i r k a d j i y r a l a i m i n g a , galdama praneti,
j o g ti e k a l t i n i m a i n e p a s i t vi r t i n o i r a e s u vi s a i itei-
s i n ta . Mo k yt o j o s p a s ve i k i n o ma n e . Mer gai ts a p s to j u-
s i o s bui avo ma n e i r gl amonjo, p e r vis kl as n us i -
r i t o diaugsmo k l e g e s ys .
itokiu bdu n uk r i t us n uo ma n o pei s un k i a i na-
t a i , a n a uj o mi s j gomi s s to j a u darb, pasiryusi t
bt vei kti vi s us s un k umus . A plujau k i e k t i k g a -
ldama, i r ma n o p a s ta n g o s nenujo ve l t ui : ma n o at-
mi n t i s , i p r i g i mt i e s n e p e r g e r i a us i a , l a vi n o s i b e s i mo -
k a n t, b r e n d o ma n o p r o ta s , sti prjo g a b uma i . Po k e l e t o
savai i b uv a u p e r k e l t a auktesn klas, i r , n e p r a -
jus n p o r a i mnesi, m a n b uvo l e i s ta m o k yt i s p r a n -
cz k a l b o s i r pi ei mo. Pr i s i m e n u, j a u t pai dien
m i n t i n a i imokau p i r muo s i us du vei ksmaodi o etre
1
l a i k us i r n ut e p l i o j a u pirmj s a vo trob (jos s i e no s ,
ta r p k i t k o , b uvo t o k i o s k r e i vo s , k a d g al jo k o n k ur uo t i
s u p a s vi r us i u Pi zo s boktu). T vakar, e i d a ma g ul t i ,
1
Bti (pranc).
101
a n e t pamirau vai zduotje pasivaiinti pasakika v a -
k a r i e n e : p a s p i r g i n t o mi s bul vmi s a r b a b ul k ut e s u vi e-
iu p i e n u, iais mgi amai s skanstais a p a p r a s ta i
malindavau be p a l i o vo s ma n e kankinus al k. V i e t o j
to a grjausi si vai zduojamai s pieiniais, k ur i uo s m a -
iau ta ms o j e , v i s i j i e b uvo nupieti ma n o r a n k a : n a -
m a i i r medi ai , stksanios uo l o s i r gri uvsi ai , b e s i -
gananios kaimens, k o k i a s m a t yd a va u oland ta p y-
toj p a ve i k s l uo s e , m a r g i d r ug e l i a i , p l a s n o j a ti e s b e s i -
skl ei di ani omi s romi s, paukiukai, les p r i s i r p us i a s
vyni as, dagi l l i o l i zd e l i s , a p i p i n ta s vel i omi s gebens
metgmi s, o j a me p e r l us panas kiauinukai. Ta i p
p a t s te n g i a us i spti, a r g r e i t a i gal si u l a i s va i ve r s t i
t ma pranczik apsakyml i knygut, kuri m a -
d a m Pj e r o tdien parod m a n ; taiau vi s k o nespjau
g e r a i a p s va r s t yt i , ne s ma n e apgob s a l d us mi e g a s .
Te i s i n g a i y r a pasaks S a l i a mo n a s : ,,Vais, k ur i a s
s ud a r o p a p r a s to s ol el s, be t p a te i k to s s u me i l e , y r a
vertesns u nupento jaui o p i e tus , bet atmietus
n e a p yk a n t a . "
D a b a r a nebiau imainiusi L o uvud o s u vi s a i s jo
n e p r i t e k l i a i s Gitshed i r jo kasdienin prabang.
I X S K Y R I U S
Tai au n e p r i t e k l i a i a r b a , t i k s l i a u p a s a k i us , g yve n i -
mo s un k um a i L o uvud e darsi v i s maiau p a s te b i mi .
Ar t j o p a va s a r i s . J i s a i iauo vi s a i nejui omi s. i emos
s p e i g a i l i ovsi , s ni e g a s n ut i r p o , varbs v ja i ta p o il-
te s n i . Ne l a i mi n g o s i o s ma n o k o j o s , b a i s i a i nualusios
i r s uti n us i o s n uo svi l i nani o s a us i o mnesi o alio, b a -
landiui p a d ve l k us , m g yt i i r slgti. Na k t i m i s i r r y-
ta i s nebebdavo t t i k r a i kanadikos temperatros
ali, n uo kuri s t i n g d a vo k r a uj a s ms g ys l o s e . 2 a i -
102
d i ma ms skirt val and me s d a b a r gal davome p r a l e i s t i
s ode : k a r t a i s , sault dien, bdavo n e t m a l o n u i r
g e r a ; p a r ud a vus i o s l ysvs d i e n a p o d i e n o s vi s l a b i a u
m al i uoti , t a r s i n a k t i mi s j a s bt l a n k i us i V i l t i s i r
k a s ryt p a l i k us i v i s ymesnius s a vo pdsakus, Pr o
l a p us p a l e n g va prasi kal gl s ibuts, k r o k us a i ,
r a ud o n o s tbs, auksaaks nalaits. Ketvi rtadi eni p o -
pieiais, k a d a p a mo k o s b a i g d a vo s i anksiau, me s i-
e i d a vo me pasi vai ki oti a p yl i n k e s i r r a s d a vo me d a r
graesni gl i , praydusi pakel se i r p a l e i al i -
tvo r e s .
A t a i p p a t p a t yr i a u, k a i p ma l o n u, k a i p di ugu g -
rtis plaiais, t i k h o r i zo n t o a p s up ta i s gamtovai zdi ai s,
k ur i e a t s i ve r d a vo a n a p us auktos, atriais s ma i g a l i a i s
n us a g s tyto s ms s o d o s i e n o s ; i t i n s ma g u b uvo stebti
d i d i n g a s kal n virnes, juosianias di di ul daub,
skstani al umoje i r piln eli, o ta i p p a t i l g a i
irti iurlenant upokn, piln tamsi akmen i r
raibuliuojant saul je. V i s a i k i t a i p atrod is g a mto -
va i zd i s vi ni ni o i emos d a n g a us prislgtas, ali s u-
k a us tyta s , s n i e g u uverstas! Ta d a i a n a p us rud v i r -
ni a t p l a uk d a vo altas i t mi r t i s rkas, kur ryt
vjas nedavo pakal nn, k o l j i s susimaiydavo s u s p e i -
g uo ta m i g l a vi r upokni o! Ta s a i upoknis ta d a tek-
d a vo s r a un i a i i r n e s ul a i k o m a i . J i s b r a ud a vo s i p e r mi -
k, s k l e i s d a ma s o r e riaumojant es, kur danai
s us t i p r i n d a vo b a i s i o s l i tys a r b a pgos k a uk s ma s , o
pakrantse stksodavo ei l mi s pl i k medi s k e l e t a i .
Po bal andi o atjo gegui s, mi e l a s i r iltas g e g u-
is. D i e n o s b uv o g i e d r o s , ydrame d a n g uj e vi et s a u-
l , dve l k vel nus v je l i s i vakar ar piet. V i s ur
vel i ai sul a ug me n i j a ; L o uvud a s iskleid p a l a i d a s
s a vo k a s a s , vi s a s sual i avo suydjo. At g i j o .auktos
vinknos, uo s i a i i r uolai i r pasipuo al i omi s m a n t i -
j o mi s ; mi ke s ul a p o j o krmokniai; vi s o k i a us i o s s a -
ma no s aptrauk a k s o m u ki ekvi en duobut, o gausyb
103
raktaol i a p l i n k ui atrod l y g vi ei a i ems sauls
s p i n d ul i a i . Pavsi uose j o s g e l t o n a vo p r o l a p us l y g vi e-
sos dms. V i s u tuo a danai grdavausi vi s a irdimi,
n i e k i e n o nevaroma, n e s te b i ma i r b e ve i k vi s a d a ^ vi e n a .
K a d a t a i p neti ktai gal jau l a i s va i diaugtis g a mta ,
b uvo t a m t i k r a prieastis, a p i e kuri d a b a r i r r e n g i uo s i
p a p a s a k o t i .
- A r g i ma n o apraytoji n uo s t a b i vi e t a ta r p kaln i r
mik, p r i e ups vi n g i o , n e p r i me n a r o j a us k a mp e l i o ?
Be a b e j o , vi e t a b uvo grai , taiau a r s ve i k a ta ta i j a u
k i t a s k l a us i ma s .
Mi k o k l o n i s , k ur i a m e d un k s o j o L o uvud a s , b uvo
kenksmi ng mi gl l opys, l i g i di nys. Ir d a b a r p r a -
si djo iltins e p i d e mi j a , k ur i v i s l a b i a u p l i t o s u k i e k -
v i e n a p a va s a r i o d i e n a . L i g a sl i no msik nalaii
pri egl aud, si brov sausakimai prigrst klas b e i
mi egamj i r , d a r nespjus iauti gegui ui , paver t
mokykl t i k r a l i g o n i n e .
Pe r a l k i ma s i r n uo l a t i n i a i nualimai d a ug e l i ui m o k i -
ni sudar slygas apsikrsti: v i e n u me t u s us i r g o n e t
keturiasdeimt p e n k i o s mergai ts i atuoniasdeimt.
Pa mo k o s b uvo n utr a uk to s , n i e k a s nebepai s d i e n o s
r ei mo. To s mergai ts, k ur i o s l i k o s ve i k o s , gal jo d a -
yti k ti n k a mo s , ne s g yd yto j a s r e i k a l a vo , k a d j o s b-
t k uo t o l i a u, n uo serganij i r aist g a mto j e . O
a n t r a ve r tus , n e b uvo k a m j priirti n e i s a ug o ti .
Mi s Te m p i vi s s a vo dmes skyr s us i r g us i o ms s l a u-
g yt i : -ji vis laik bdavo p a l a ta p a ve r s to j e kl asje i r
t i k nakt i ei davo k i e k pailsti. K i t o s mo k yt o j o s k r o v
d a i k t us i r ruo kel i on tas me r g a i te s , k ur i o s , - l a i m e i ,
turjo gl obj ar gimini, gal i ni i r norini isiga-
b e n t i j a s t o l i a u n uo ukrei amojo i di ni o. Ne vi e n a ,
j a u usikrtusi, va i a vo n a mo t i k t a i n um i r t i . K i t o s m i -
r m o k yk l o j e i r b uvo p a l a i d o to s g r e i ta i i r n e p a s te b i -
m a i , ne s l i g o s pobdis n e l e i d o d e l s ti ,
104
Tuo me t u, k a i L o uvud e itaip sisiautjo l i g a i r j a -
me n uo l a t l anksi mi r t i s , k a i j o s i e no s e vi e patavo
s i a ub a s i r n us i mi n i ma s , k a i j o k a m b a r i a i i r k o r i d o r i a i
trenk l i goni ns k va p a i s , k a i kenksming baci l n e -
gal jo vei kti n e i va i s t a i , n e i s m i l k ym a s , u j o dur,
vi r stai kal v i r mik, ydte yd jo g i e d r a s ge -
guis. S o d a s i r g i vi s a s skendjo i eduose; dedevos i -
sistieb auktumo s ul i g .mediais, prasiskleid l e l i j o s ,
ydjo tulps i r ros; l ysvel i pakraiuose l i n k s m a i
m i r g ul i a vo vai ri ausi o r a ud o n umo sauluts. V a k a r a i s
i r r yt a i s m a l o n i a i kve p jo erktros, n uo j dve l k
obuoli i r pri eskoni a r o ma ta s . Tai au d a ug uma s L o u-
vud o nami negal jo grti s iomis g a mto s g r o yb -
mi s , i r t i k me s retkariais s us l d n d a vo me ol i i r gl i
-puoktes i r d davome j a s mirusi mergai i k a r s t us .
Tai au a i r k i t o s mergai ts, k ur i o s n e s us i r g o , v i s a
irdimi di augms graiomis apyl i nkmi s i r gegui u.
Mum s b uv o l ei di ama n uo r yt o l i g i va k a r o kl ai di oti
i t igonams po mik; me s darme, k a s mums p a t i k o ;
jome, k ur nor jome. Ms g yve n i m o sl ygos t a i p p a t
/ pagerjo. N e i mi s te r i s Br o k l he r s ta s , n e i j o eima n e -
siryo n p r i s i a r t i n t i p r i e L o uvud o . ki o rei kal n i e k a s
n e t i k r i n o . Pi k t o j i ekonom kakur isidangino, b i j o d a -
ma apsikrsti. J o s vi eti ni nk, anksiau t a r n a vus i L o ut o -
no l i goni nje s e s e r i a kio r e i k a l a ms , d a r nespjo a p s i -
p r a s ti s u n a uj a t va r k a i r p a l yg i n t i b uvo dosnesn. Be
to, maiau mergai i ber ei kjo i r m a i t i n t i : l i gons m a -
a te val g . Pe r pusryius ms d ub e n ys bdavo p i l n i .
K a d a vi r ja neturdavo l a i k o i vi rti tikr piet, o ta i
a ts i ti k d a vo g a n a danai, me s g a ud a vo me p o di del g a -
bal alto a p k e p o a r po stor ri ek d uo n o s s u s k a n i u
sriu i r i skubdavome mik, k ur , s us i r a d us i o s k i e k -
vi e n a mgstamiausi vi e te l , s u didiausiu a p e t i t u s u-
va l g yd a vo m e k atsineusios.
Ma n uvi s l a b i a us i a i p a t i k d a vo atsissti a nt l yg a us
i r p l a ta us a k me n s , k ur i s b a l ta s i r vi s a i sausas stksojo
105
vi d ur yj e upokni o; l i g i j o a n ub r i s d a va u b a s a . Ak m uo
b uvo p a k a n k a m a i plats, k a d a nt j o gal t isitekti i r
k i t a mergai t, i r a te n atsissdavau s u s a vo d r a ug e .
Ta i b uvo t o k i a Me r i E n a V i l s o n , val g i b e i p a s ta b i
mergai t, i r a m i e l a i d r a ug a va u s u j a i d a l i e s todl ,
k a d j i b uv o di del juokdar i r l a b a i o r i g i n a l us mogus,
o i d a l i e s todl , k a d s u j a j a us d a va us i vi si kai l a i s -
va i . Bdama k e l e r i a i s me ta i s vyr esn u ma n e , j i ge-
r i a u pai nojo pasaul i r , t e n k i n d a m a m a n o smalsum,
g al jo m a n p a p a s a k o t i daugel dalyk, k ur i e m a n b uvo
doms. Ma n o si l pnybi , j i n e ma t yd a vo i r n i e k a d ne -
s t a b d yd a vo mans, k a d i r k a s a k yd a va u. J i g e r a i p a -
s a k o d a vo , o a a n a l i zuo d a va u, ji m g o p a m o k yt i m a -
ne , o a k l a us yt i s . Tod l m ud v i p ui k i a i s ut i k d a vo me ,
i r j e i g u i tos ms draugysts i r n e b uvo yp a t i n g o s
n a ud o s , t a i j i mums , iaip a r ta i p , tei k d a ug diaugs-
mo .
O k ur g i iuo me t u b uvo H e l i n a Be r ns ? Ko d l i
toki smagi l ai svs dien a n e l e i d a u d r a ug e su ja ?
Ne j a ug i a pamirau j? O g a l a b uv a u t o k i a l e n g va -
bd, k a d m a n n us i b o d o j o s t yr a draugyst? inoma,
Me r i E n a V i l s o n t o l i grau n e p r i l yg o ma n o p i r m a j a i
d r a ug e i : i toji tegal jo p a p a s a k o t i linksm istorij i r
kandi ai papl epti s u m a n i m a p i e vi s o k i us n i e k us , o
t uo - t a r p u H e l i n a vi s us tuo s , k ur i e turdavo l ai m k a l -
btis s u j a , p r i ve r s d a vo p a g a l vo t i a p i e d a ug auktes-
n i us d a l yk us .
T i k r a ti e s a , s k a i t yt o j a u; i r a i nojau ta i i r j ut a u.
No r s a l a b a i n e t o b ul a btyb, t ur i u daugyb yd,
k ur i a s v a r g u a r g a l i a t s ve r t i k e l e ta s ma n o gerj p u-
si, m a n n i e k a d nebt n us i b o d us i H e l i n o s Be r n s d r a u-
gyst. Ma n o i rdyje i l i ko to k s s ti p r us , vel nus i r
p a g a r b us prisiriimas, k o k i o m a n n i e k a d n e t e k o vl i au
p e r g yve n t i . Pa g a l i a u k i t a i p n bti ne g a l jo , j uk H e -
l i n o s draugyst vi s a d a i r vi s o mi s apl i nkybmi s b uvo
t o k i a p a s t o vi i r itikima, k a d j o n i e k a d n e a p k a r t i n d a -
106
vo b l o g a n uo t a i k a i r n e s ud r ums d a vo s us i e r zi n i ma s .
Taiau d a b a r H e l i n a s i r g o . J a u kel et savai i m a n
n e te k o j o s ma t yt i . J i gul jo kakuri ame a n tr o j o aukto
k a mb a r yj e . A suinojau, k a d j o s n e b uvo d r a ug e s u
k i t o mi s sergani omi s to j e p a s ta to d a l yj e , k ur i ta p o p a -
ve r s ta l i g o n i n e , n e s j i s i r g o n e iltine, o di ova. Ta d a ,
maai k teimanydama, a ma n i a u, k a d di ova t a i
kakokia n e k e n k s m i n g a l i g a , t o k i a , kuri n e s un k i a i
p a g yd o l a i k a s i r rpestinga prieira.
m a n o sitikinim p a t vi r t i n o i r ta apl i nkyb, j o g
k a r ta i s saultomis popi etmi s j i n us i l e i s d a vo l a i p t a i s ,
i r mi s Te m p i n us i ve s d a vo j sod. Tai au i r itais
a tve j a i s m a n n e b uvo l ei di ama p r i e i t i p r i e j o s i r p a -
sikalbti: a j t e m a t yd a va u t i k p r o klass lang, ta -
iau g a n a neaikiai, n e s ji sddavo susisupsiusi g a n a
to l i , s o d e p r i e ve r a n d o s .
1
^
Vi e n vakar bi r e l i o pradi oje m ud v i s u Me r i E n a
i l g a i utrukome mi ke; k a i p p a p r a s ta i mes, a t s i s k y-
r us i o s n uo kit mergai i , n uk l yd o m e g a n a t o l i , t a i p
to l i , k a d nei nojome, k ur i o j e pusje n a ma i , i r turjome
p a s i k l a us t i k e l i o vi e n o j e tr o b o j e , k ur i o j e g yve n o v y-
rikis su moteri ke; j i e iame mike gan kai men
puslaukini kiauli, renkani n uk r i t us i a s ant ems
uol g i l e s . K a i gr ome n a i n o , b uvo j a u patekjs
mnulis, i r p r i e s o d o vart pamatme arkliuk, k ur i s ,
k a i p me s i nojome, b uvo g yd yto j o . Me r i E n a pasak
ma n , k a d k a s n o r s , t ur bt, s un k i a i s e r g a , j e i g u t o k i u
v l yvu m e t u b uv o ikviestas mi s te r i s Be i ts a s . J i jo
vi d, o' a d a r utrukau k e l i a s mi n ute s , nordama
p a s o d i n ti s a vo l ys v j e puoktel gl i , k ur i a s a ts i n e -
iau i mi ko, b i j o j a u, k a d l i g i r yt o j o s g a l i n uvys t i .
Ba i g us i s o d i n t i , a neskubjau grti vi d: r a s a i k r i n -
tant, gl s ta i p m a l o n i a i kve p jo ; va k a r a s b uv o to k s
;avus, g i e d r a s i r iltas; d a r tebei oruoj saul l ydi ai
adjo toki p a t grai rytdien. Patamsjusiuose r y-
tuose d i d i n g a i k o p auktyn mnuo. A stebjau vi s a
107
t a i I r diaugiausi k a i p t i k r a s va i k a s , b e t s t a i g a k a i p
n i e k a d anksiau ma n e pe r v r mi n t i s :
Ka i p lidna d a b a r gul ti l i g o s p a ta l e i r ve l g ti
mi ri ai a k i s ! Pa s a ul i s t o k s avus, i r k a i p lidna bti
paauktai i j o i r e i t i neinia k u r ! "
I r t a d a pirm kart s a vo p r o t u pamgi nau s uvo k t i
vi s a , k b uv a u girdjusi a p i e dang b e i pragar, i r
pirm kart a t s i t r a uk i a u, neinodama, k m a n yt i ; p i r -
m kart a p s i d a i r i us i a p l i n k ui i vydau kraupi b e d ug -
n . Ti k r a s i r n e p a j ud i n a ma s atrod t i k vi e n a s takas
d a b a r ti s , v i s a k i t a chaotiki d e b e s ys i r j uo d uo j a n t i
p r a r a j a . Ma n e nukrt iurpas, p a g a l vo j us , k a i p b a i s u
bt p a s l ys t i i r nugarmti t chaos. Pa s k e n d us i iose
n a uj o s e m a n mi n tys e , igirdau, k a i p atsidar frontins
d ur ys , p r o k ur i a s i jo d a k ta r a s Be i ts a s i r vi e n a s l a u-
g . K a i j i s , usds ant a r k l i o ; n uj o j o , o j i ruosi u-
r a k i n t i d ur i s , a pri bgau p r i e j o s i r p a k l a us i a u:
K a i p H e l i n o s Be r n s s ve i k a ta ?
L a b a i b l o g a , atsak j i .
Ar pas j b uvo d a k ta r a s Be i ts a s ?
Ta i p .
Ir k j i s pasak?
J i s a i pasak, k a d j i n e b e i l g a i b us s mumi s .
J e i m a n bt tek igirsti iuos odius va k a r , j i e
m a n bt rei k n e k k i t a , o t i k ta i , k a d j i ruoiasi
k e l i a ut i Nortumberl end, s a vo tvi k. Ma n n
gal v nebt atjusi mi n ti s , k a d j i gal t m i r t i . Ta -
i au d a b a r isyk s up r a ta u, t i e s i o g p a j ut a u v i s a s a vo
btybe, k a d H e l i n o s Be r n s d i e n o s iame p a s a ul yj e s u-
s k a i tyto s , k a d j i n e t r uk us n us k r i s dvasi al, j e i g u
t i k t o k i a alis i vi s o yr a . Ma n e p a g a vo s i a ub a s , p a s -
k u i ird sugniau a i tr us s i e l va r ta s , o g a l i a us i a i kar-
tas pasiryimas p a ma t yt i j, i r a p a k l a us i a u, k ur j i
g ul i .
J i n a i m i s Te mp i " k a m b a r yj e , pasak slaug.
Ar a g a l i u n ue i t i i r pasikalbti s u ja ?
108
O n e , v a i k ut i ! Ne g a l i m a , b e to, j a u l a i k a s t a u
grti vi d. Pe r s i s a l d ys i sode, ne s j a u i kri to r a s a ,
d a r o s i drgna.
Sl aug udar d ur i s . A jau vi d p r o onin ji -
m, p r o kur me s p a t e k d a vo me klas. Buvo pa ts l a i -
k a s d e vyn i o s va l a n d o s , i r mi s Mi l e r sak me r g a i -
tms e i t i g ul t i .
Pr ajo g a l p o r a val and. Gal jo bti n e t o l i vi e n uo -
l i k to s , k a d a , negal dama umi gti i r i mi e g a mo j o tyl o s
sitikinusi, k a d vi s o s ma n o draugs k i e t a i mi e g a , p a ty-
l o mi s atsikliau, vi rum naktini markini usi vi ! kau
suknel i r , b a s a islinusi i mi e g a mo j o , l e i d a us i ie-
k o t i mi s Te m p i k a mb a r i o . J i g yve n o vi s a i k i t o j e n a mo
d a l yj e , be t a inojau, k a i p te n p a te k ti , o g i e d r o s v a -
sar os n a k t i e s mnesiena, s k l i n d a n t i en b e i te n p r o m a -
us kori dori l a n g e l i us , padjo n e s un k i a i m a n j r a s t i .
K a mf a r o i r me d i n i o a c to k va p a s spjo ma n e , k a d a
e i n u p r o iltine serganij palat; j a prajau p a -
s k ub o mi s , nuogstaudama, k a d budi ni oji sl aug n e -
igirst mans. L a b i a us i a i b i j o j a u, k a d j i g a l i igirsti
i r grinti ma n e a tg a l . A j uk turjau p a ma t yt i Hel i n,
trokau a p k a b i n t i j pri e mi rt. t bt t ur i u p a s k u-
tin kart pabuiuoti j, p e r s i me s ti s u ja k e l e t u p a s -
kutini odi .
Nus i l e i d us i vi e n a i s l a i p ta i s , a prajau i l g a p a t i n i o
aukto kor i dor i i r , skmingai, be maiausio triukmo
a ti d a r i us i i r udariusi d ve j a s d ur i s , p a s i e k i a u k i t us
l a i p tus . Ukopusi a atsidriau t i e s i a i prie m i s Te m p i
kambar. Pr o r a k t o skyl ut i r dur apai s k l i d o vi e-
s a . A p l i n k vi epatavo g i l i a us i a t yl a . Prijusi pasteb-
j a u, k a d d ur ys truputl p r a vi r o s , ma tyt, n o r i n t l ei sti
ankt l i gons bst i ek t i e k g r yn o o r o . Ti e s i o g d e g -
d a ma n e k a n t r um u, trokdama k uo grei i au p a t e k t i
vi d, s us i j a ud i n us i i k i s i e l o s gelmi, a p a t r a uk i a u
d ur i s i r pa ve l gi au kambar. Ma n o a k ys godi ai m
iekoti H e l i n o s , b i j o d a mo s i vysti j j a u mirusi.
109
S a l i a mi s Te m p i l o vo s stovjo maa l o vyt , b a l ta
uuolaida p r i d e n g ta . J o j e a i vydau po a n t k l o d e g u-
l i ni Hel i n, taiau j o s ve i d sl p uuolaida. Sl aug,
kuri b uv a u ukalbinusi s o de , sdjo krsl e usndusi,
o a nt s ta l o s m i l k o n e n ug n yb t a vak . Mi s Te m p i k a m -
b a r yj e nesimat. Pa s k ui a suinojau, k a d j i b uvo p a -
aukta iltins palat pa s kl i edi ni mer gai t. A
engtel jau pri ek i r s us to j a u p r i e l ovyts. Ma n o r a n -
ka pal i et uuolaid, be t a nedrsau j o s p a k e l t i , ne -
pranekinusi serganiosios. A ti e s i o g b i j o j a u i vysti
l avon.
H e l i n a , sunibdjau vel ni ai , a r tu n e mi e g i ?
J i pajudjo, atmet uuolaid, i r a pamaiau j o s
vei d, blyk, isekus, taiau vi si kai ram: ji b uvo
b e ve i k n e p a s i k e i t us i , i r vi s a ma n o bai m ikart isi-
skl ai d.
Ne j a ug i tu ia, Deine? pa kl a us j i s a vo vel -
n i u b a l s e l i u.
O! p a g a l v o j a u a. J i n a i n e mi r s . J i e k l ys t a . J o s
to k s g i e d r a s ve i d a s i r to k s r a mus b a l s a s ! Ne , t o n e g a l i
bti ! "
A atsisdau ant l ovyt s i r pabui avau j: j o s k a k -
ta b uv o alta, o s k r uo s t a i vss i r dub. Ra n k o s i r
pirtai t o k i e sulys... Tai au ypsena t o k i a k a i p
anksiau.
K a i p tu ia atjai, Deine? J a u pradia d vyl i k -
tos : gi rdjau, k a i p pri e kel et minui l a i k r o d i s i-
mu vi enuol i kt.
At ja u tavs a p l a n k yt i , H e l i n a , Ma n sak, j o g
tu l a b a i s e r g i , i r a negal jau umi gti , nepasikalbjusi
s u t a vi m i .
V a d i n a s i , tu atjai p a s a k yt i m a n s ud i e , i r v e i -
k i a us i a i pai u l a i k u.
Ar t u k ur n o r s i vyksti , H e l i n a ? G a l t u ruoiesi
n a mus ?
110
Ta i p , s a vo t o l i mus n a mus , p a s k ut i n i uo s i us
n a mus .
Ne , n e , H e l i n a ! nuti l d i au j n us i m i n us i ,
s te n g d a ma s i s ul a i k yt i aaras.
Tuo t a r p u H e l i n a i ujo k o s ul i o p r i e p uo l i s , k ur i s
vi s dl to nepaadi no slaugs. J a m p a s i b a i g us , H e l i n a
pagul jo val andl n us i k a n k i n us i , o p a s k ui .sunib-
djo:
Dei ne, t a vo kojyts la p l i k o s . G ul k alia i r
lsk p o ma n o a n tk l o d e .
A t a i p i r p a d a r i a u. J i a p k a b i n o ma n e , o a p r i s i -
glaudiau p r i e jo s . Po i l g o s tyl o s j i m ni bdti :
A l a i m i n g a , Dei ne, i r k a d a t u igirsi, j o g n u-
m i r i a u, bk g e r a , n e s i s i e l o k dl mans. Ko g i i a s i e -
l o ti s ? At e i s l a i k a s , i r v i s i tursime m i r t i , o l i g a , k ur i a
a s e r g u, n e l a b a i k a n k i n a . J i p a l e n g va i r n e p a s t e b i ma i
n uva r ys ma n e k a p us . Ma n o s i e l a r a m i . Ne b us k a m
mans l a b a i gai l ti s. A t ur i u t i k t a i tv, be t j i s n e -
s e n i a i ve d i r n e p a s i g e s mans. Ma n trksta ta l e n to
i r gabum prasimuti p a s a ul yj e . Ma n aminai bt ne -
sisek i r nesi sek.
Be t k ur tu i vyksti , He l i n a ? S a k yk , a r tu j a u
ma ta i k? Ar tu k n o r s inai?
A t ur i u, vi l t i r t i k i u: a e i n u p a s di ev.
K ur g i d i e va s ? K a s y r a d i e va s ?
J i s sutvr ta ve i r ma n e , i r n i e k a d n e l e i s ti
s a vo kriniams. A nuoirdiai a t s i d uo d u aukiausiojo
v a l i a i i r vi si kai p a s i t i k i u j o g e r umu. A skaiiuoju
va l a n d a s , i k i ate i s ta di di oji va l a n d a , k a d a griu pa s
j i r regsi u j .
Ta i t u e s i t i k r a , H e l i n a , k a d y r a to k s d a n g us i r
k a d ms s i e l o s p o mi r ti e s p a t e n k a te n a i ?
E s u sitikinusi, k a d y r a k i t a s g yve n i ma s i r k a d
d i e va s g e r a s . A p a ve d u j a m nemi rti ngj s a vo esybs
dal, ne k i e k nebktaudama. D i e va s ma n o dangi -
111
k a s i s tvas; d i e va s ma n o gl objas: a m y l i u j . A
t i k i u, k a d j i s - t a i p p a t m y l i ma n e .
Ar a v l ta ve p a ma t ys i u, H e l i n a , k a i n umi r s i u?
Tu a t k e l i a us i t pai laims buve i n ; ta ve
p r i i m s tas p a t vi s a g a l i s , dangikasis vi s ms sutv-
rjas. Ne a b e j o k tuo , Dei ne.
V l p a k l a us i a u, t i k kart mi n t ys e : , , K ur g i y r a to -
j i buvei n? Ar j i i vi s o y r a ? " I r s t i p r i a u a p k a b i n a u
Hel i n. J i n i e k a d n e b uvo m a n t o k i a b r a n g i . A tro-
k a u t bt n e l e i s t i j a i ikeliauti. Pr i s i g l a ud us i v e i d u
p r i e j o s pe ti e s , a baisjausi, k a d j o s n e t e k s i u. S ta i g a
j i pasak n e p a p r a s ta i vel ni ai :
K a i p g e r a ! Ta s k o s ul i o p r i e p uo l i s ma n e i ek t i e k
n uva r g i n o . Ro d o s , ma n e i m a mi e g a s . Be t n e p a l i k ma -
ns, Dei ne. Ma n t a i p s ma g u, k a i tu alia mans.
A n i e k ur n e i s i u n uo tavs, b r a n g i o j i H e l i n a .
Ni e k a s n e p e r s k i r s ms.
Ar suilai, mi e l o j i ?
Suilau.
L a b a n a k t, Dei ne!
L a b a n a k t , H e l i n a !
Mu d v i pasi bui avome i r g r e i t usndome.
K a i p a b ud a u, b uvo j a u d i e n a . Ma n e paadi no ne-
prastas j a us ma s l y g k ur krisiau. At m e r k us i a k i s ,
pamaiau b e s a n ti slaugs r a n k o s e ; . j i ne ma n e k o r i -
d o r i um i a t g a l mergai i mi egamj. Mans n i e k a s
nebar, k a d a pabgau i s a vo l o vo s pa s Hel i n,
a p l i n k i n i a i turjo kit rpesi. Ni e k a s neatsaki njo
ma n o n e p a b a i g i a mus k l a us i mus . Ti k p o vi e n o s a r
dvi ej dien suinojau, k a d mi s Te m p i , grusi paryi u
s a vo kambar, r a d o ma n e gulini maoje l o vyt je :
v e i d u a b uv a u p r i s i g l a ud us i p r i e H e l i n o s Be r n s pe ti e s ,
o r a n k o m i s a p k a b i n us i j o s kakl. A m i e g o j a u, o H e -
l i n a b uvo , ., mi r us i .
112
J i p a l a i d o t a Brokl bri do kapi nse. Pe n k i o l i k a met
p o j o s mi r t i e s jo s a ti l s i o vi e t o j e t e b uvo t i k o l e a p -
augs kauburlis. Tai au d a b a r te n g ul i p i l k a m a r m ur o
pl okt, k ur i o j e ikaltas j os va r d a s i r odis Re -
s ur g a m "
X S K Y R I U S
L i g i ol a s m ul k i a i p a s a k o j a u s a vo nerei kmi ngo
g yve n i mo - vyk i us ; p i r m a j a i deimiai s a vo amiaus
met p a s k yr i a u b e ve i k t i e k pat k n yg o s skyri. Tai au
ia a p a t e i k i u ne koki smulki s a vo autobi ografi j:
a s t e n g i uo s i p r i s i m i n t i t i k tuo s mo me n tus , k ur i e g a l i
bti d a ug i a u a r maiau doms. Tod l d a b a r b e ve i k
t yl o mi s peroku atuoneri met laikotarp, vo s k e -
l i o mi s eilutmis tepaymdama ma n o p a s a k o j i m ui s e k t i
btinus d a l yk us .
K a i iltin a t l i k o s a vo misij i r nusiaub Louvud,
e p i d e mi j a pamau i bl so, bet t i k t a i ta d a , k a i j o s
siautjimas i r auk skaiius atkrei p mokykl vi s uo -
mens dmes. Prasi djo t yr i m a i , k o k i a gal jo bti ios
b a i s i o s rykts prieastis, i r pamau i ki l o aiktn vai -
rs f a k t a i , sukl nema pasipiktinim. Ne s ve i k a vi e -
tov , p r a s ta s ma i s ta s , nevarus s to vi n ti s va n d uo , m e n -
k i moki ni drabuliai i r s un k i o s g yve n i m o sl ygos,
k a i vi s o s ios apl i nkybs b uvo iaikintos i r ikeltos
vi eumon, j o s neatne garbs m i s t e r i ui Br o k l h e r s t ui ,
bet l a b a i p a s i t a r n a vo ms m o k yk l a i .
K e l e t a s turting i r gerairdi ios g r a fi j o s moni
s ua uk o j o nemaas s uma s p a to g e s n i e ms n a ma ms s ve i -
kesnje vi e to v j e p a s ta tyti . Buvo vestos n a uj o s t a i -
sykl s, p a g e r i n ta s ma i s ta s i r drabuiai, m o k yk l o s lo-
Prisikelsiu (lot.).
8. Dei n E i r . 113
mi s m d i s p o n uo t i patiktini k o mi te ta s . inoma, mi s -
te r i s Br o k l h e r s t a s , bdamas tur ti n g a s i r turdamas p l a -
ias paintis, negal jo bti vi s a i nualintas i r p a s i l i k o
idininku, taiau j a m p a r e i g a s e i ti d a b a r padjo l a b i a u
apsi vi et i r platesni pair mons. J i s ta i p pat
l i k o i r i n s p e k t o r i um , taiau j pri i rjo k i t i a s me nys ,
k ur i e mok jo d e r i n t i proting atlaidum s u gri etumu,
1
p a to g umus s u t a up umu, uuojaut s u t vi r t um u. vedus
itokias n a uj o ve s , m o k y k l a ta p o i tikrj n a ud i n g a
i r g a r b i n g a m o k s l o staiga. Po p e r t va r k ym o a i gyve-
n a u j o s s i e no s e atuonerius me tus : eerius m o k i n e i r
d ve j us m o k yt o j a ; i r , r e md a ma s i a b i p us i u p a t yr i m u,
g a l i u p a l i ud yt i , k a d j i tvarksi n e b l o g a i i r a t l i k o kiln
aukl ji mo darb.
Tuo s atuonerius me tus ma n o g yve n i ma s b uvo vi e -
no da s , taiau n e g a l i m a bt j o ' p a va d i n t i n e l a i m i n g u,
ne s turjau k ve i k t i . C i a b uvo g e r a p r o g a p ui k i a i isi-
m o k s l i n t i . No r s k a i k ur i uo s d a l yk us mgau yp a t i n g a i ,
be t s te n g i a us i vi s us g e r a i imokti. D r a ug e b uv o ma l o -
n u gi rdti mokytoj p a g yr i mus . Ma n e i t i n p a s k a t i n -
d a vo s a vo odi ai s tos, .k ur i a s myl jau. T o k i u bdu p a -
s i n a ud o j a u k i e k v i e n a m a n p r i e i n a ma g a l i myb e . V y -
r i a us i o j e kl asje t a p a u pirmja moki n. Ta d a b uva u
p a k e l t a mo k yt o j a s ; naujsias p a r e i g a s a jau k uo
uo l i a us i a i d ve j us me tus . ^Taiau p o to ma n yj e vyko
p e r ma i n a .
Vi s t laik mi s Te m p i l i k o p r i e g l a ud o s d i r e k t o r e ;
u vi s a g e r i a us i a , k ia sigijau, b uv a u dki nga j a i .
J o s bi i ul yst i r draugyst tei k m a n neisenkam p a -
guod. J i m a n b uvo mo t i n a , aukl toja i r v l i au draug.
Be t iuo me t u, kur d a b a r apraau, ji i tekjo, isi-
kraust s u s a vo v y r u ( p a s to r i um, p ui k i u mogumi , ve r -
tu t o k i o s monos) tolim grafyst, i r t o k i u bdu a
n e t e k a u j o s .
N uo to s pat d i e n o s , k a i j i i kel i avo, a p a s i d a r i a u
k i t o k i a . S u j a d i n g o tas p a s t o vumo j a us ma s , ti e b r a n -
114
g us ryiai, k ur i e Louvud m a n b uvo paver t l y g i r
t i k r a i s i a i s n a ma i s . A p a s i s a vi n a u kakoki dal j o s
p r i g i mt i e s , permi au daugel j o s ypatybi : j o s k i l n i o s
m i n t ys i r taurs j a us ma i ta p o n e a t i m a m u ma n o s i e l o s
t ur t u. A pratau uo l i a i v y k d y t i p a r e i g a s i r l a i k yt i s
drausms. I r a b uva u rami ,' ti kdama, k a d e s u p a t e n -
k i n t a s a vo g yve n i m u. K i t i e m s , o danai i r s a u pai ai
atrodiau e s a n ti d r a us mi n g a s i r nusi stovjs mogus.
Tai au l i k i m a s , pasi verts r e ve r e n d u mi s t e r i u Ne s -
m i t u, si terp ta r p mans i r mi s Te m p i i r perskyr mus .
Ma n l e mt a b uvo ma t yt i , k a i p j i n e t r uk us p o ve dybi ni
apei g, a p s i r e n g us i kel i ons drabuiais, kop pato
kari et. A s e k i a u a k i mi s , k a i p t o j i k a r i e t a i l to r i e -
d jo auktyn kaln i r p a s k ui d i n g o u k e te r o s . Pa s -
k u i grusi s a vo kambarl , a j a me vi e n a p r a l e i d a u
di desn dal d i e no s , ne s mi s Te m p i g a r b e i d a l i e s p a mo -
k n e b uvo .
A i l g a i vai ki ojau p o kambar. Ma n 'atrod, k a d
a t i k t a i a p g a i l e s ta uj u m yl i m o mogaus netekim i r
s te n g i uo s i s ug a l vo ti , k uo i l ygi nti t nuostol, taiau,
atsipeikjusi n uo i s a vo mini i r pamaiusi, k a d
p us d i e n i s pr ajo i r j a u va k a r a s , a s ta i g a p a j uta u, k a d
p e r t l ai k ma n yj e vyk o p e r ma i n a . Ma n o s i e l a n us i -
met vi s a , k turjo p a s i s k o l i n us i i mi s Te m p i , t i k -
r i a u p a s a k i us , ma n o b r a n g i o j i aukl toja nusine s u
s a vi m t gi edr atmosfer, k ur i a a a l s a va u, b e n d r a u-
d a ma s u j a ; o d a b a r , l i k us i vi s a i vi e n a , p a s i j ut a u b e -
s a n t i t o k i a , k o k i a b uva u i tikrj, i r ma n yj e m b us t i
s e n i e j i j a us ma i . Ne g a l i u p a s a k yt i , k a d biau ta r s i k o -
k i o ramsio n e te k us i , taiau d i n g o kakoks vi d i n i s a k s -
ti n a s ; a jauiausi p a k a n k a m a i t vi r t a i r g a l i n t i n us i r a -
m i n t i ; taiau m a n s ti g o to t i k s l o , dl k ur i o turiau
s i e k t i to s ramybs. Kel et met vi s pasaul m a n a ts to -
j o vi e n a s L o uvud a s : a s u n i e k u d a ug i a u n e s us i d ur d a -
va u, t i k s u j o tai sykl mi s i r proi ai s. O d a b a r s ta i g a
p r i s i m i n i a u, k a d p a s a ul i s y r a neaprpiamas i r k a d
8 * 115
di ugi os vi l t ys i r jaudin nuogstavi mai l a uk i a t, k u
r i e t ur i drsos l e i s ti s j to p a s a ul i o p l a tyb e s , p a vo j uo s
i ekoti t i k r o j o g yve n i m o pai ni mo.
Pri jau p r i e l a n g o i r atvri au j . tai t i e d u pastati
s p a r n a i , tai ta s a i s odas ; a n t a i L o uvud o r i b o s , o to
l i a u k a l vo t a s ho r i zo nta s ... Ma n o a k ys peroko vi s a
k a s b uvo a r t i , i r n uk r yp o to l umo j e dunksanias m
l yn a s kaln virnes. Ma n norjosi p r a s i g a ut i p e r jas
V i e t a , kuri s up o tos uo l o s i r gds mikai, m a n atrod<
l y g kal ji mas, l y g tr e mti e s ukampis. A n us e k i a i
vi l gsni u balt keli, vi ngi uojant k a l n o papde i
dingstant t a r p e k l yj e ta r p stai lait. O k a i p ma i
norjosi l e i s ti s j uo t o l i a u! A p r i s i m i n i a u, k a i p kadai s t
iuo k e l i u atvai avau pato k a r i e to j e . At m i n t yj e i
k i l o tas mo me n ta s , k a i p j a u te ms ta n t ri edjau p a k a i
n. Ro d o s , itisas amius b uvo praslinks n uo tos d i e
no s , k a d a pi'rm kart atsidriau L o uvud e . N uo to l a i
ko n kart n e b uva u i ia i vai avusi . V i s a s atosto-
gas p r a l e i s d a va u m o k yk l o j e . Mi s i s Ry d n i e k a d n e k vi e s
d a vo mans Geitshed. N e i j i p a t i , n e i k a s n o r s i jos
eimos n k a r t o neapl ank mans. N e i laikas, n e i k o
k i a n o r s inia i pl ai ojo p a s a ul i o nepradiugindavc
mans. V i e n t i k m o k yk l a , p a mo k o s , moki ns, mo k y-
ma s tai sykl i , k a l i ma s , ti e p a tys ve i d a i , b a l s a i , odiai
ti e p a tys drabuiai, paproi ai , p a r e i g o s , tos pai os si m-
p a ti j o s i r a n ti p a ti j o s tai i r vi s k a s , k i nojau api e
gyveni m. O d a b a r p a j uta u, k a d m a n to n e b e p a k a n k a
T vakar a p a s i j ut a u p a va r g us i n uo to vi e n o d o gy-
ve n i m o , t r uk us i o atuonerius me tus . A trokau l a i s -
v s ! Lai svs a trokau i t dstantis g r yn o o r o ! Laisvs
a mi au me l s t i di ev. Be t ma n o mald, r o d o s , iblak
dvel ktel js v je l i s . Pa s k ui miau me l s t i kuklesns do-
v a n o s p e r ma i n o s , vi d i n i o kv pi mo. Be t i r is pray-
ma s ta r s i isisklaid tui oje e r dv je . Ta d a a suukau,
b e ve i k n e b e t e k us i vi l t i e s :
116
L e i s k ma n , vi epati e, b e n t d i r b t i n a uj o j e vi e t o j e !
Tuo m e t u nuaidjs s k a mb ut i s paauk vakari ens,
i r m a n t e k o n us i l e i s t i apai.
A negal jau grti p r i e s a vo pertraukt mini, k o l
nujau g ul t i . Be t i r t a d a mo k yt o j a , k ur i g yve n o s u
m a n i m i ta me paiame kambarl yje, b e p a l i o vo s pl ep-
d a ma , n e l e i d o m a n v l p a s i n e r t i t tok dom k l a u-
sim. A t i e s i o g l a uk i a u n e s ul a uk i a u, k a d a mi e g a s u-
iaups j a i burn! Atr o d , j e i g u t i k gri au p r i e m i n -
ti e s , k ur i m a n b uvo atjusi gal v paskutin, k a i a
stovjau p r i e l a n g o , m a n b e ma ta n t s a va i me di ngtel t
k o k s n o r s iganingas s uma n yma s .
Mi s Gr a i s p a g a l i a u m narpti. J i b uvo apkni
uelsiet, i r p a p r a s t a i j o s nervi me l o d i j o s , n e t e i k d a -
mo s n maiausio m a l o n um o , v i e n t i k e r zi n d a vo ma n e .
O inakt a ti e s i o g apsidiaugiau, igirdus j o s p i r m uo -
s i us b o s o g a r s us . Gal g a l e m a n n i e k a s n e b e t r uk d ys !
Ma n o n e b a i g to s s va r s t yt i mi n t ys ikart a tg i j o .
D i r b t i - n a uj o j e vi e t o j e ! Pui k i i e i ti s ! ka l b ja u
p a t i s u s a vi m i ( mi ntys e , inoma, o n e b a l s u) . Ti k r a i ,
i ei ti s! I r k a i p t i k todl , k a d s k a m b a n e p e r p a t r a uk -
l i a us i a i . To l i grau n e ta i p , k a i p l ai sv, susiavjimas,
diaugsmas. No r s a us i a i i r m i e l i ti e odi ai , be t m a n
j i e tuti. J i e t o k i e t o l i m i i r nereals, k a d j k l a us y-
t i s t i k ve l t ui laik gaiinti. Da r b a s n a uj o j e vi e t o j e
t a i vi s a i r e a l us d a l yk a s ! D i r b t i g a l i k i e k vi e n a s . A ia
p a s i d a r b a va u atuonet met, o d a b a r n o r i u t i k vi e -
n o d a r b uo ti s k i t o j e vi e to j e . Ne j a ug i a t o negal -
iau p a s i e k ti ? A r g i t a t a i nemanoma? Ta i p , t a i p ! is
ti k s l a s n e to k s j a u n e p a s i e k i a ma s ! Te r e i k i a t i k pakrap-
t yt i s me g e n i s , i r ieitis a ts i r a s .
A sdjau l o vo j e i r s te n g i a us i vi sk k a i p r e i k i a n t
a p g a l vo t i . Na k t i s b uvo v s i . Ap s i g a ub us i peius s k a r a ,
a v l miau s uk t i gal v.
K o g i a n o r i u? Na uj o s vi e to s , g yve n t i n a uj a me
n a me , ta r p nauj vei d, n a uj o s e apl i nkybse. A to
117
n o r i u todl , k a d nra j o k i o s prasms s i e k t i k o gere
n i o . K g i mons d a r o , nordami p e r s i k e l t i kit vi
t? Ma n r o d o s , j i e k r e i p i a s i d r a ug us . Be t a n e tur
joki draug. O vi s dl to y r a d a ug toki moni, k
r i e n e t ur i draug, k ur i e m s t e n k a p a ti e ms k a i p n c
va d uo ti s , k ur g i j i e p a g a l b o s ieko?
A neinojau, i r n i e k a s m a n nepani bdo atsak
V e l t ui s te n g i a us i p r i ve r s t i s me g e ni s , k a d j o s k n c
m a n pasakyt. Ma n o g a l va temptai d i r b o , jauia
k a i p s m i l k i n i uo s e s m a r k i a i tvi nki ojo p ul s a s . Madai
val and l a i k o ma n o m i n t ys skraid p a d r i k a i , i r vis>
ma n o p a s ta ng o s b uvo bergdi os. sikariavusi m
beprasmik pastang, a a ts i s to j a u i r mi au
-
vai ki c
po kambar; a t i t r a uk us i uuolaid, i vydau mi rki oja
vi en kit vai g d i r , p a j utus i , k a d alta, v l lind
l ov.
Tai au, ma tyt, tuo me tu, k a i mans n e b uvo l o vo j
g e r o j i fja padjo ant p a g a l vi o t atsakym, k ur i o ta
i ekojau. V o s t i k spjau a ts i g ul ti , i r ma n o smon
paprast paprasiausiai nuvi to mi n t i s : Ti e , k ur i e i e
k o n a uj o s vi e to s , p a s i s k e l b i a . A i r g i t ur i u pasis
skelbim ...iro i nynui "
Be t k a i p ? A g i n i e k o neimanau a p i e s k e l b i mus .
I r m a n s a va i me vi e n a s p o k i t o pasi pyl atsakym
Skel bi mo tekst d r a ug e s u p i n i g a i s j a m apmok
dk vo k i r uadresuok j i n yn o " r e d a k t o r i ui . P<
s i t a i k i us p i r m a i p r o g a i , t u t ur i isisti j L o ut o n o p a
te . At s a k ym a m s n ur o d yk s a vo adres: Iki p a r e i k a l i
vi m o . L o ut o n o patas. D. E . " Tu g a l i n ue i t i p a s i t e i r a ;
ti a t s a k ymo madaug po savaits, k a i isiusi laik. Jt
g a us i pasilym, ta d a a t i t i n k a m a i tursi i r e l g t i s . "
Sit plan a s m ul k i a i persvarsiau du ar tr i s k a r tui
si vai zdavau k uo aikiausiai ki ekvi en, jo detal, pa s
j ut a u di di ai p a t e n k i n t a i r umigau.
1
iro ' inynas" grafijos laikratis. ...irasbdinga Ang
lijos vietovardi galn (Jorkiras, Lankairas ir t. t.).
118
V o s t i k pravi to, a j a u b uv a u a nt koj. S k a m b u-
ti s d a r nespjo paadinti m o k yk l o s , o ma n o s k e l b i ma s
b uvo paraytas, d ta s ' vo k i r uadresuotas. S k e l b i -
m o t ur i n ys b uvo t o k s :
Jauna panel , t ur i n t i aukl ji mo p r a k t i k o s ( a r g i a
n e m o k yt o j a va u por met?}, i eko vi e t o s pri vai uose
n a muo s e , ei moje, k ur v a i k a i bt n e vyr e s n i k a i p k e -
t ur i o l i k a met. ( K a d a n g i m a n bvo vo s atuoniolika,
nusprendiau, k a d bt n e p r o t i n g a i mti s aukl ti va i k us
madaug ma n o pai os met.) alia bendr dal yk, k u -
ri p a p r a s t a i m o k o m a An g l i j o s m o k yk l o s e , j i t a i p p a t
g a l i dstyti prancz kalb, pieim i r muzik. (Ms
d i e n o mi s , s k a i t yt o j a u, is dal yk sraas pasi rodyt l a -
b a i me nk a s ,- b e t ta i s l a i k a i s j i s b uvo pustinas.)
Ad r e s a s : L o uto n a s , ...iro g r a fi j a . I k i p a r e i k a l a vi -
m o D. E . "
is ratas i gul jo urakintas ma n o stal i uje vis
dien. Po vakari ens a pasipraiau naujj di rektor,
k a d j i ma n e ileist Louton n us i p i r k t i vi en kit
smulkmen s a u i r vi e n a i k i t a i m o k yt o j a i . J i m i e l u n o r u
s uti k o , i r a tuo j p a t l e i d a us i kel i on. E i t i r e i k jo
por myl i , i r va k a r a s b uvo drgnas, be t te mo d a r n e
ta i p g r e i t. A spjau ueiti kel et krautuvi, mei au
pate laik i r parjau n a mo , p l i a up i a n t l i e t ui i r vi s a
perlapusi, taiau su pal engvjusi a irdimi.
S e k a n t i savai t atrod b a i s i a i i l g a . Tai au g a l o p j i
p r a s l i n k o , k a i p vi s k a s iame p a s a ul yj e , i r a v l g i e d -
r o s r ud e n s d i e n o s pavakar t r a uk i u k e l i u Louton.
A p l i n k u i b uv o l a b a i grau, k e l i a s vi n g i a vo p a l e i ,
upokn, k uo k l us n i a us i a i t a i k yd a ma s i s p r i e k i e k v i e n o '
j o . vi n g i o . Tai au t dien a d a ug i a u g a l vo j a u a p i e
laikus, k ur i e , g a l i ma s d a i k ta s , l a uk i a mans maame
mi e s te l yj e , kur a skubjau, n e g u a p i e lauk i r va n -
den gr o ybes.
119
\- kart prog ma n o k e l i o n e i dav batuk p r i s i m a -
t a vi ma s . A g r e i ta i , a t l i k a u rei kal i r t yl i a pakraio
[ g a tve l e i b a t s i uvi o p a s uk a u pat. ios stai gos ve -
dja b uvo sena" d a ma s u r a g i n i a i s a k i n i a i s a nt no s i e s
i r j uo d o m i s bepirtmis pirtinmis.
S a k yk i t e , ar nra laik D. E.? p a k l a us i a u j.
J i atidiai pa ve l g ma n e p e r s a vo aki ni vi r,
atidar stali i r m r a us ti j a me i r ta i p i l g a i i upi njo
- vi s o k i us p o p i e r i us , k a d vi s o s ma n o vi l t ys m blsti.
Pa g a l i a u k o k i a s p e n k i a s mi n ute s p a s p o k s o j us i p r o s a vo
a k i n i us paimt laik, ities j ma n , d a r kart t i r i a -
m a i i r nepasitikiniai pervel gdama ma n e . V o k a s b uvo
a d r e s uo ta s D. E.
Ar ^ t i k vi e n a s ? p a k l a us i a u a.
D a ug i a u nra, atsak j i .
A si djau laik kien i r iskubjau n a mo . At -
plti" i r p e r s k a i t yt i n e b uvo k a d a , n e s tai sykl s r e i k a -
l a vo , k a d biau n a mi e atunt, o d a b a r j a u b uvo pus
atuoni.
Grus mans l auk vai ri ausi os p a r e i g o s : turjau
sdti s u aukltinmis, k o l j o s ruo p a mo k a s , p o to
b uvo ma n o ei l a t s k a i t yt i ma l d a s i r priirti, k o l vi s o s
s ug ul s ; g a l o p .a p a va k a r i e n i a va u d r a ug e s u k i t o mi s
mo k yt o j o mi s . Tai au i r ta d a , k a i a nakiai p a t e k a u
s a vo kambarl , mi s Gr a i s b uvo s u m a n i m i . Me s t e t u-
rjome t i k trump vaki gal , i r a b i j o j a u, k a d j i , k o
g e r o, pl eps, k o l j i s s ude g s . Tai au, l a i me i , s un k i v a k a -
ri en, k ur i o s j i pr i si val g, pave i k j ta r s i m i g d o m i e j i
va i s t a i : m a n d a r nespjus n us i r e n g t i , j i j a u narpt.
D a r b uvo l i ks k o k s c o l i s vaks, i r a s k ub i a i isi-
miau laik: a n ts p a ud e b uvo raid F. A perlauiau j .
Laikas b uvo tr ump uti s .
, , J e i g u D. E;, p a s i s k e l b us i ...iro i nyne " paskutin
ketvi rtadi en, i tikrj t ur i i vardytas k va l i f i k a c i j a s i r
j e i g u j i g a l i p r i s t a t yt i p a t e n k i n a ma s r e k o me n d a c i j a s
120
a p i e s a vo el ges i r isimokslinim, j a i u trisdeimt
svar a l g o s p e r me tus g a l i bti pasilyta vi e t a ei mo-
j e , k ur tra t i k vi e n a moki n, maa mergai t, d a r n e -
t ur i n t i n deimties met. D. E. y r a praoma atsisti
r e k o me n d a c i j a s i r n ur o d yt i vard, gyvenamj vi e t
i r vi s a s k i t a s s mul k me n a s a d r e s u:
Mi s i s Fe i r f e k s , To r n f i l d a s , n e t o l i Mi l k o t o , ...iro
g r a f i j o j e . "
A i l g a i tyri njau laik: raysena b uvo senovi ka
i r g a n a n e t vi r t a , t a i p rao p a g yve n us i o s d a mo s . S i
apl i nkyb m a n p a t i k o : a vi s laik b a i mi n a us , k a d ,
- itaip s a vo g a l va e l g d a ma s i , g a l i u p a s i d a r yt i bdos. L a -
b i a us i a i trokau, k a d ma n o p a s ta ng o s duot k n o r s
p a d o r a us , g a r b i n g o , en regle
1
.
Pagyvenusi d a m a , g a l vo j a u a, n e b l o g a a p l i n -
kyb ma n o pastang pr ad i oje ." Mi s i s Fe i r f e k s ! J i , b e
a be jo , j uo d a i s drabuiais, s u nals k y k u, i ek t i e k g a l
s a us o k a , b e t mandagi , s e n o j o angl i kojo r e s p e k t a b i -
l um o p a vyz d ys . O To r n f i l d a s ! Ta i p , b e a be jo , va d i n a s i
j o s d va r a s : ve i k i a us i a i j a uk i , d a i l i s o d yb a , n o r s m a n
b uvo s un k u si vai zduoti j konkrei ai i r s u vi s o m i s
s mul k me n o mi s . Mi l k o t a s ...iro g r a f i j o j e ! Mi n t y s e a
perbgau vi s An g l i j o s eml ap. Ta i p , r a d a u j uo s : i r
grafij, i r miest. I to s g r a fi j o s i k i L o n d o n o b uvo s e p-
tyniasdeimia myl i ariau n e g u i to t o l i mo ukam-
p i o , k ur a d a b a r g yve n a u. Ta t a i . i r g i ma n e pradi ugi -
n o . Ma n nor josi p a t e k t i te n , k ur k un k ul i uo j a j ud r us
g yve n i ma s . J u k Mi l k o t a s di del i fabrik mi e s ta s , p r o
al t e k a A. up. J a me , b e a be jo , vi s k a s vi r t e ve r d a .
J uo g e r i a u, gal g a l e ma n o a p l i n k a p a s i k e i s i p a -
grind. N e g a l i u s a k yt i , k a d ma n o vai zduot bt t a i p
j a u avjusi s auktais k a m i n a i s i r dm d e b e s i mi s , k u -
r i e gal jo a t s i ve r t i ma n o a k i ms , b e t ti ki njau s a ve ,
k a d To r n f i l d a s ve i k i a us i a i y r a t o l o k a i n uo mi e s to .
1
Solidaus (pranzl
121
i akimirk vaki gal i s ugeso, i r k a m b a r ys m
g r i mzd o ta ms o j e .
Ryt o j a us dien r ei kjo engti t o l i a u. S a vo sumanu
mo j a u nebegal jau slpti; nordama j skmingi
vykdyti , turjau supaindinti s u j uo i r k i t us . A k r e
p i a us i di rektor, i r j i ma n e pri m pi et p e r tr a uk e
me t u. J a i p a s i s a k i a u k e t i n a n t i p e r s i k e l t i nauj vi e ti
k ur a l g a b us d vi g ub a i didesn u t, kuri d a b a r g a i
nu ( L o uvud e a udirbdavau t i k p e n k i o l i k a svar pe
me tus ) ; praiau, k a d j i vi s dal yk idstyt mi s te r h
Br o k l h e r s t ui a r k ur i a m k i t a m k o mi te to n a r i ui i r p a s i te
raut, ar a g a l i u k r e i p t i s j uo s rekomendaci j. D i r e l
tor m a l o n i a i s ut i k o m a n p a t a r p i n i n k a ut i iuo r e i k a l i
Ki t dien j i vi sk p a p a s a k o j o m i s t e r i ui Br o k l h e r s t u
k ur i s pasak, k a d r e i k i a parayti i r mi s i s Ryd , ne s j
n a i e s a n ti t i k r o j i ma n o gl obja. iai d a m a i b uvo m
sistas laikas, kur j i n a i atsak, k a d a g a l i n t i p<
s i e l g t i k a i p t i n k a m a ; j i j a u s e n i a i a t s i s a k i us i k o k i
n o r s bdu kitis ma n o r e i k a l us . is laikas apjo y
sus k o mi t e t o n a r i us , i r p a g a l i a u, n o r s m a n t a i a tr o d
n e p a p r a s ta s l a i k o gaiinimas, g a va u ofi ci al s ut i k i m
p e r s i k e l t i geresn vi et, j e i t i k g a l i u t a i p a d a r yt i ; b
t o , k a d a n g i a vi s laik e l g i a us i g e r a i , i r bdam
mo k i n e , i r m o k yt o j a , m a n b uvo paadta iduoti a t
tinkam paymji m b e i charakteristik su ios mc
k yk l o s i n s p e k t o r i a us parau.
dokument a g a va u r a n k a s madaug pc Ts ava:
ts i r , p a d a r i us i nuora, nusiuniau j mi s i s Fe i r f e k i
J i n a i atsiunt atsakym, k a d j i p a t e n k i n t a g a uto mi s i r
f o r ma c i j o mi s i r l yg i a i p o dvi ej savai i silo ma
uimti guvernants vi et j o s n a muo s e .
A mi au ruotis kel i on, i r d v i savai ts n e t r uk
prabgti . Drabui turjau n e t i e k j a u d a ug , n o r s ma
j vi s a i uteko, i r p e r vi en dien s us i k r o vi a u l a g a m:
n t pat, kur pri e atuonerius me tus atsi vei a
i Ge i ts he d o .
122
L a g a mi n a s b uvo p e r j uo s ta s dirais i r p r i k l i j uo t a s
p r i e j o a dr e s a s . Po pusval andi o nejas turjo p r i s t a -
t yt i j Louton, k ur m a n pai ai r ei kjo psiai n ue i t i
kit ryt i r ssti pato kariet. A isivaliau s a vo
juod kel i oni n vi l non suknel, paruoiau kepurai t,
pirtines i r ' muit, vi s us s a vo stalius p a t i k r i n a u, a r
k a r t a i s n e l i k o d a r k o k s d a i k t e l i s . I r tai, nebeturdama
k d a ug i a u ve i k t i , atsisdusi mgi nau pailsti. Tai au
negal jau pasdti r a m i a i , n o r s i r vi s dien i buvau
a nt ko j, ma n e l ai k sukausts s us i j a ud i n i ma s . va-
k a r bai gsi vi e n a s ma n o g yve n i m o etapas, o r yt o j j a u
prasi ds k i ta s . A r g i manoma mi e g o t i , engi ant p e r i
rib? A j uk t ur i u kartligikai stebti, k a i p pasi kei i a
ma n o g yve n i ma s .
Mi s , tar tarnait, s ut i k us i ma n e k o r i d o r i uj e ,
k ur a uklydau l y g d va s i a b e vi e t o s , kakas apai o-
j e n o r i pasikalbti s u j um i s .
,,Tur bt, nejas" , p a g a l vo j a u i r nubgau l a i p -
ta i s , n i e k o n e k l a us d a ma . Ma n b e s k ub a n t p r o maj
svetai n, a r b a mokytoj kambar, k ur i o d ur ys b uvo
p r a vi r o s , i r s uk a n t vi r tuv , kakas i jo i bgo.
Ta i j i , t i k r a i j i ! A j i r nulupt pai ni au!
suuko kakoki a mogysta, p a s to j us i m a n kel i i r p a -
musi ma n e u r a n k o s .
A pavel gi au j: pri e ma n e stovjo moteri k,
sprendiant i drabui turting nam tarnait, s o -
l i d i , b e t d a r j a un a , g a n a g e r a i a tr o d a n ti , juodapl auk
i r juodaak, l i n k s m o ve i d o .
Na , k a s a t o k i a , atspsi te?pakl aus j i ma n e ;
j o s b a l s a s i r ypsena m a n pasi rod kakai p pasta-
m i . J u k js d a r v i s a i nepami rote mans,. mi s
Dei ne?
Po sekunds a, a p k a b i n us i j, kartai bui avau.
Be s i ! Be s i ! Be s i ! k a r t o j a u a t i k t vi en od;
j i , j uo k d a m a s i i r d r a ug e ve r k d a m a , ma n e i r g i a p k a b i -
n o ; p a s k ui me s a b i jome svetai n.
123
Pr i e i di ni o stovjo madaug tr e j e to met b e r n i u-
k a s s u kotiku varkel i u i r kel nai tmi s.
O ia ma n o snus, ikart pasak Be s i .
- V a d i n a s i , js i tekjote, Be s i ?
Ta i p . Bus j a u k o n e p e n k e ta s met. U Ro b e r to
L i ve n o , ve j o . Be Bo b i o t ur i u d a r i r dukrel , kuri
pakriktijau Dei ne.
Ta i js j a u n e b e g yve n a te Ge i ts he d e ?
Me s g yve n a me va r t i n i n k o trobel je. Ta s a i , k ur i s
b uvo js l a i k a i s , i jo.
Ta i k a i p g i j i e ms te n s e ka s i ? Pa p a s a k o k i t ma n
vi sk a p i e j uo s , Be s i . Ti k prisskit. O tu, Bo b i , eik
pa s ma n e a nt kel i . Eik ia!
Tai au Bo b i s glaudsi p r i e mo ti n o s .
O js ne p e r di del iaugote, mi s Dei ne. Ir ne -
papi l njote, ts mi s i s L i v e n . Ma t yt , n e k o k i a d uo -
n a b uvo m o k yk l o j e . Mi s Ry d vyr e s n i o j i b us v i s a g a l -
va u j us auktesn; p e r peius ji i r g i platesn. O i
Dordi anos ieit d v i to k i o s k a i p js.
Dordian, t ur bt, grai , Be s i ?
L a b a i . Pe r n a i i em j i s u m a m a b uvo n uk e l i a -
vus i o s London, i r te n v i s i j a didiai avjosi , o vi e -
n a s j a un a s l o r d a s si myl jo j. Tai au jo gi mi ns p a s i -
pri ei no ve d yb o ms . I r k g i js ma n o t e , j i e a b u
s ug a l vo j o pabgti ! T i k j i e b uvo s us e k ti i r n i e k o n e l a i -
mjo. I r i note, k a s susek j smoksl? Og i j o s p a -
ios s e s uo ! Ma n r o d o s , j i pa vyd jo Dordi anai . D a b a r
j o s a b i g yve n a i t uo s u k a te : p i a un a s i i r p i a un a s i .
- N a , o Donas Ryd a s ?
O, j a m ta i p n e s i s e k a , k a i p to m a m a nort. J i s
nor jo stoti universitet, be t s us i k i r t o , r o d o s , ta i p
s a k o ma ? Ta d a j o dds norjo, k a d j i s bt a d vo k a t u
i r studijuot teis, taiau j i s to k s pasileids j a un uo l i s ,
k a d , m a n r o d o s , n i e k o d o r o i j o neieis.
K a i p j i s a tr o do ?
124
J i s l a b a i auktas. K a i k a s l a i k o j grai u v a i k i n u,
t i k j o l pos b a i s i a i s to r o s .
O mi s i s Ryd ?
Mi s i s t o k i a p a t p i l n a i r i ve i d o a tr o d o n i e k o
sau, ti k , t ur bt, irdis j o s n e r a m i : mi s te r i o Dono e l g e -
s ys n e p a t i n k a j a i . J i s ai b pi ni g l ei di a v jai s .
T a i j i ia j us siunt, Be s i ?
O n e ! A p a t i s e n i a i norjau a p l a n k yt i j us ; i r
k a i i gi rdau, k a d b uvo laikas n uo js i r k a d ruoia-
ts p e r s i k e l t i kit alies kamp, t a r i a u s a u va i uo-
s i u pai rti , k a i p j i a tr o d o , k o l j d a r g a l i m a p a -
s i e k t i .
Bi j a u, k a d a p vyl i a u j us , Be s i . A ta i p a s a k i a u
j uo k d a m a s i , ne s aikiai maiau, k a d Be s i vi l gsni s, n o r s
i r p a g a r b us , taiau a n a i p t o l nesi avjo m a n i m .
Ne , mi s Dei ne, ne vi s a i . Js g a n a el eganti ka,
t i k r a l e d i . Ko n o r s d a ug i a u i js n nesi ti kjau: i r
maa bdama, js n e b uvo t e grauol ,
A nusiypsojau i nuoirdi Be s i odi . A j a u-
iau, k a d ji pasak ties, taiau, prisipastu, is a ts i -
l i e p i ma s truput udav m a n ird. K a s g i n e n o r i bti
graus, bdamas atuoniolikos met? Ir ne t a i p j a u
m a l o n u sitikinti, k a d ta vo i vai zda n e kain k o k i a .
Be t e s u sitikinusi, k a d js l a b a i m o k y t a , ts
Be s i , s te n g d a ma s i ma n e l y g i r p a g uo s t i . K o js imo-
k o te ? S k a mb i n a t e p i a n i n u?
Truput.
K a m b a r yj e stovjo p i a n i n a s . Be s i nujusi atvo j
i r papra, k a d pr^atsissiau i r k n o r s p a s k a m b i n -
iau. A p a s k a n u a u val s i r d a r kak. J i ti e s i o g
susi avjo. /
nudiugusi. As vi s a d a s a k yd a va u, k a d js p r a l e n k s i t e
j a s mo k s l e . O pieti a r mo k a te ?
tai vi e n a s ma n o p a ve i k s l a s vi r i di ni o.
Ta i b uvo a k va r e l e nupietas peizaas, kur a p a d o -
itaip n e m o k a s k a m b i n t i , tar j i
125
va n o j a u d i r e k t o r e i , atsidkodama u j o s malon t a r p i -
ni nkavi m, k a i r e i k jo g a ut i k o mi t e t o sutikim. m a -
n o kri nl j i djo rmus s u s t i k l u.
Oi , k a i p grau, mi s Dei ne! i toki o nenupiet
i r pa ts mi s Ry d pi ei mo mo k yt o j a s , o a p i e p a n e l e s nra
k o n kal bti ; j o ms i k i t o t a i p t o l i , k a i p l i g d a n g a us .
O pranczikai i r g i mo k a te ?
Ta i p , Be s i , g a l i u s k a i t yt i i r kal bti .
Ir js mo k a t e siti i r siuvinti?
Mo k u .
O, t a i js t i k r a l e d i , mi s Dei ne! A i r ma n i a u,
k a d t a i p b us . Js p a t i prasimuite mones, be j o k i o s
gi mi ni p a g a l b o s . Ti k a norjau tai k o p a k l a us t i : a r
t e k o j um s k n o r s gi rdti a p i e s a vo t ve l i o g i mi n e s ,
a p i e E i r ?
Ni e k a d o s .
' Ta i tai k a s : i note, mi s i s Ry d vi s a d a s a k yd a vo ,
k a d j i e n e t ur t i n g i i r p r a s t i mons. G a l j i e i r n e t ur t i n -
g i , b e t e s u sitikinusi, k a d j i e n e maiau k i l m i n g i k a i p
i r p a t ys Ryd a i . Kart, madaug prie septynet met,
Geitshed a t vyk o kakoks mi s t e r i s E i r i s i r nor jo j us
p a m a t yt i . Mi s i s pasak, k a d js esate m o k yk l o j e u p e n -
kiasdeimt myl i . J i s , atrod, l a b a i nusimin, ne s n e g a -
l jo i l g i a u utrukti: j a m r e i k jo k e l i a ut i tol i m al.
J o l a i va s i L o n d o n o turjo iplaukti p o d i e n o s k i to s .
Mi s t e r i s atrod k a i p t i k r a s dentelmenas, i r e s u siti-
k i n us i , k a d j i s b uvo js t vo b r o l i s .
koki gi al j i s turjo k e l i a ut i , Be s i ?
kakoki sal u tkstani myli, k ur j i e d a r o
vyn. Ma n l i o k a j us aikino.
Madei r?
Ta i p , t i k r a i . J i s t a i p i r pasak.
Ta i ji s ,i ke l i avo?
Ikel i avo. J i s n e i l g a i teutruko pa s mus . Mi s i s
s u j uo b uv o l a b a i pasiptusi. V l i a u j i n a i j p a va d i n o
126
nusususiu p i r k l i a p a l a i k i u" . Ma n o Ro b e r ta s spja, k a d
j i s b uvo v y n o p i r k l ys .
L a b a i g a l i ma s d a i k t a s , p r i t a r i a u a, o g a l j i s
k o k i o s v y n o f i r mo s a g e nta s a r ta r n a uto j a s .
Mu d v i s u Be s i pranekjome a p i e s e n uo s i us l a i k us
i l g i a u n e g u valand. Pa s k ui j i turjo a t s i s ve i k i n t i . K e -
l e t ui minui a s u ja d a r s us i t i k a u kit ryt L o ut o n e ,
l a uk d a m a pato k a r i e to s . Paskutin kart m ud v i isi-
skyrme ti e s Broklherst h e r b o " vi ebui o d ur i m i s .
A b i p a s uk o me s k i r t i n g a i s k e l i a i s : j i Louvud, k ur j
ad jo p a i m t i pastot, vyk s t a n t i Geitshed, o a s-
d a u kariet, k ur i turjo n ug a b e n t i ma n e neinomas
Mi l k o t o a p yl i n k e s , k ur mans Jauk n a uj o s p a r e i g o s
i r n a uj a s g yve n i ma s .
X I S K Y R I U S
Na uj a s r o ma n o s k yr i us iuo tuo panaus nauj
pjess scen. Ir k a i a kart p a k e l i u udang, s k a i t y-
t o j a u, si vai zduok kambar D o r d o " vi ebutyje M i l -
k o t e , iklijuot to k i a i s n e vyk us i a i s apmualais,- k a i p
p a p r a s t a i k a d e s ti vi ebui uose; si vai zduok n e s k o n i n -
g kilim, paprasiausius b a l d us , nemonikas puome-
n a s vi r i di ni o, p i g i us p a ve i k s l us ' a n t sien i r j t a r p e
btinai J ur g i o Tr e i ojo b e i U e l s o p r i n c o
1
p o r tr e tus ,
o ta i p p a t gravir, vai zduojani g e n e r o l o V o l f o
2
mi rt. V i s a t a i j ums apvi ei a pal ubje k a b a n t i i bal i n
l e m p a i r l i e p s n o j a n ti s i di nys, p r i e k ur i o a sdiu s u
a p s i a us t u i r k e p ur a i t e ; ma n o muf ta i r sktis g ul i a nt
s ta l o , o a s te n g i uo s i suilti s a vo nuvarbusius i r n u-
1
U e l s o p r i n c a s Anglijos karaliaus vyriausiojo snaus
titulas.
2
V o 1 f a s angl generolas (17271759), uvs Kanadoje,
Kvebeko myje.
127
t i r p us i us snarius, s us ti n g us i us n uo ei ol i kos -valand
kel i ons alt s p a l i o dien. I L o ut o n o a i vykau k e t -
vi rt val and p o piet, i r Mi l k o t o mi e s to l a i k r o d i s k a i p
t i k d a b a r mua atunt.
No r s ta u, ' s k a i t yt o j a u, i r p a s i r o d ys , k a d a p a t o g i a i
sitaisiau, taiau ma n o s i e l a n e r a m i . A ma n i a u, k a d ,
k a r i e t a i s us to jus , k a s n o r s p a s i ti k s ma n e . Ilipdama
me d i n i a i s j o s l a i p te l i a i s , k ur i uo s m a n p a s l a ug i a i p a l a i -
k vi ebui o ta r na s , a susirpinusiu vi l gsni u a p s i d a i -
r i a u a p l i n k ui , tikdamasi igirsti s a vo vard i r p a ma -
t yt i ko k n o r s vei m, k ur i s turjo ma n e n ug a b e n t i
Tornfi l d. N i e k o panaaus nesimat, i r k a i a. p a k l a u-
s i a u tarn, a r k a s n o r s t e i r a vo s i mi s E i r , j i s m a n atsak
n e i g i a ma i . To d l m a n n e l i k o n i e k o k i t a , k a i p t i k p a s i -
prayti vi ebutyje a ts k i r o k a mb a r i o . tai ia a i r l a u-
k i u d a b a r , o ma n o mi n t i s drumsia vai ri ausi os a b e j o -
ns i r nuogstavi mai .
K a i p s k a ud u, k a d a ma n o met m e r g i n a p a s i j un ta
vi e n a i t pirtas p a s a ul yj e , atplta n uo be t koki a r t i -
m moni, k a d a j s ui ma abejons, a r p a vyk s p a s i e k t i
t uost, kur s te n g i a s i p a te k ti , i r k a d a sugrti dl
d a ug e l i o prieasi nebemanoma. Ti e s a , kankinant
jausm vel ni no p e r g yve n a mo n uo t yk i o avesys, i r
ma n e ild ididumo l i e p s n a , taiau b e ma ta n t vi s a ta i
nustelb baims iurpas, o k a i po pusval andi o vi s d a r
n i e k o n e s ul a uk i a u, ma n e j a u vi si kai sum baim. Pa -
g a l i a u m a n o v gal v mi n ti s p a s k a m b i n t i .
Ar ia kai mynystje y r a d va r a s , k ur i s va d i n a s i
To r n f i l d u? p a k l a us i a u tarn, k ur i s jo paauktas.
To r n f i l d a s ? Negi r djau, g e r b i a mo j i . A tuo j p a -
s i t e i r a us i u. r e s t o r a n e . J i s i jo, taiau tuo j v l " b uvo
ia.
Ar js pavard E i r , mi s ?
Ta i p .
C i a vi e n a s mogus l a uk i a js.
A s ta i g a paokau, paiupusi muft su skiu, i r
128
iskubjau j kori dori . Pr i e atvi r dur stovjo ka-
k o k s mogus, i r l e mp o s apvi estoje g a tv je neaikiai
vel gi au vi enki nk ve i m l .
C i a , t ur bt, js bagaas? paklaus g a n a s ta -
iai tas mogus, pamats ma n e i r r o d yd a ma s ma n o l a -
gamin k o r i d o r i uj e .
Ta i p .
Ir j i s kl j vei m, savotik kari etai t, o p a s -
k ui lipau i r a, K a i vejas udar d ur e l e s , a p a k l a u-
s i a u j , a r t o l i i k i To r n f i l d o .
Bus k o k s eetas myl i .
O k i e k me s utruksime k e l yj e ?
Madaug p us a n tr o s va l a n d o s .
J i s p a t i k r i n o , a r g e r a i udarytos durels, atsisdo
pri eakyje a nt s a vo sdyns, i r me s pajudjome. V a -
i avome i l to, i r todl turjau p a k a n k a m a i l a i k o
mstyti. Di ugu b uvo , k a d tai gal g a l e ma n o kel i on
artja pabaig, i r , atsilousi p a to g i o j e , n o r s i r n e l a b a i
el eganti koje kari etai tje, d a vi a u val i s a vo mi n t i ms .
Rei ki a m a n y t i , svarsiau a, sprendiant i
prasi oko ta r n o i r a p ym e n k i o eki pao, k a d mi s i s Fe i r -
fe k s n e t o k i a j a u pramatni asmenyb. Tuo g e r i a u. A
j a u kart g yve n a u pa s t ur t i n g us mones, i r b uv a u l a -
b a i n e l a i mi n g a s u j a i s . domu, a r j i g yve n a vi e n a t i k s u
ia me r g a i te . J e i g u t a i p i r j e i g u j i n o r s iek ti e k m a l o -
n i , a, b e a be jo , l e n g va i s ut a r s i u s u j a . S te n g s i uo s i k i e k
gal dama. K a i p g a i l a , k a d t o k i o s p a s ta n g o s n e vi s a d a
d uo d a n a ud o s i tai L o uvud e a t vi r t a i b uv a u pasiryu-
s i s te ng ti s , vi s laik vykd i au t pasiryim i r s u v i -
s a i s s ug yve n a u; taiau mi s i s Ryd , p r i s i me n u, g e r i a u-
s i us ma n o n o r us a t s a k yd a vo p a n i e k a . A mel di au d i e -
v, k a d mi s i s Fe i r f e k s nebt a n t r o j i mi s i s Ryd . O j e i -
g u ta i p i r atsitikt, t a i k a s g i ma n e l a i k ys priris p r i e
j o s ? Bl o g i a us i u a t ve j u pasiiekosiu k i t o s vi e to s . do-
m u, a r d a ug j a u nuva i avome?"
9. Dei ne E i r .
129
A n ul e i d a u l ang i r pavel gi au p r o j : Mi l k o t a s
b uvo j a u t o l i ; sprendiant i daugybs i buri , t a i b u-
vo g a n a d i d e l i s mi e s ta s , d a ug d i d e s n i s u Louton. D a -
b a r me s va i avome , k i e k a gal jau vel gti , l y g i r p e r
g a n yk l a s , be t a p l i n k vi s ur b uvo p i l n a pavi eni trob.
A maiau, k a d me s va i uojame vi s a i k i t o k i u n e i L o u-
to na s kratu: j i s b uvo t a n k i a u g yve n a ma s , b e t n e to k s
graus, j ud r e s n i s , be t ne to k s romantikas.
K e l i a i ' b uvo pabi ur, n a k t i s mi g l o t a . Ve ja s vi s'
laik l e i d o arkl psiomis, i r p us a n tr o s va l a n d o s , a
ma n a u, pai l gjo l i g i dvi ej. Pa g a l i a u j i s gr te l jo s a -
vo sdynje i r tar :
D a b a r , ta ms te l e , i r To r n f i l d a s n e b e u kaln.
A v l pavel gi au p r o l ang; va i avo me p r o ba-
nyi . D a n g a us fo ne pamaiau stksant em masyv
varpi ns bokt. J o s va r p a s k a i p t i k mu ketvi rt.
K a l vo s laite ta i p p a t i vydau siaur juost i buri ,
va d i n a s i , te n b uvo mi e s te l i s a r k a i ma s . G a l p o koki
deimt minui ve jas n ul i p o n uo sdyns i r atidar
s uve r i a mus va r t us : mums pravai avus, j i e u ms u-
sitrenk p a tys . D a b a r i l to k i l o m e auktyn al ja i r
atsidrme prieais i l g nam. Pr o vi en l ang a n a p us
uuolaid spi ngsjo vak , v i s i k i t i b uvo tamss. M-
s kari etai t s us to j o p r i e paradini dur, k ur i a s atidar
tarnait. A ilipau i r jau vi d.
Mal onki te iia, gerbi amoji ,' tar me r g i n a , i r
a n us e k i a u j a i i p a s k o s p e r keturkamp vesti bi ul s u
auktomis d ur i mi s a p l i n k ui ; j i ve d ma n e kambar,
k ur i o d vi g ub a vi esa i di nys i r vak i pradi
a p a k i n o m a n e , t o k i a s t i p r i j i pasi rod m a n p o t a m-
sos, k ur i o j e ibuvau d v i kel i ons va l a n d a s . K a i a k ys
a p s i p r a to , ma n o vi l gsni ui atsiskleid j a uk us i r ma l o -
n us r e g i n ys .
D a i l us maas kambarl i s; ti e s s ma g i a i trakaniu i -
d i n i u a p va l us s ta l e l i s ; senovikas s u auktu atlou fo-
te l i s , k ur i a m e sdi s i mp a t i n g i a us i a , koki t i k g a l i ma
130
si vai zduoti , smulkut p a g yve n us i l e d i , s u nals k y k u,
j uo d o i l ko s uk n i a i r b a l t a i t s n i e g a s m us l i n i n e p r i j uo s -
te,: l yg i a i t o k i a p a t, koki a tikjausi bsiant mi s i s
Fe i r f e k s , t i k n e t o k i a o r i i r k i e k kuklesn. J i n a i kak
mezg; p r i e j o s koj snaud m ur k d a m a di di ul kat.
odiu, t i k r a s nam j a uk um o i d e a l a s . V a r g u a r g a l i ma
bt si vai zduoti malonesn susitikim n a uj a i a t vyk u-
s i a i j a un a i g uve r n a n t e i . J p i a n e b uvo n e i sl egi ani o d i -
d i n g umo , n e i varani o i ki l mi ngumo. Ma n jus, se-
n o j i l e d i a ts i s to j o i r m a l o n i a i s ut i k o ma n e .
N a , k a i p jaui ats, mi e l o j i ? Js, t ur bt, l a b a i
p a va r g o te kel i onje? Donas vai nja tai ppama u. Js
ve i k i a us i a i sualote? E i k i t e p r i e ug n i e s .
Mi s i s Fe i r fe k s ,- t i k i uo s i ? p a k l a us i a u a.
Ta i p , n e a p s i r i k o t e . Sskite.
J i pr i ve d ma n e p r i e s a vo f o te l i o i r m v yn i o t i
ma n alik i r stengsi a tme g zti skrypl ai ts raitelius.
A papraiau, k a d j i nesivargint.
O, k o k s ia va r g i n i ma s i s ! Js r a n k o s t i k r i a us i a i
s ug r ub us i o s n uo al i o. L i , paruokite karto g r o g o i r
p a d a r yk i t e kel et buterbrod, tai r a k t a i n uo k a ma r o s .
I r ji isitrauk i kiens didiul ryul rakt i r p a -
dav j t a r n a i t e i .
Na g i , slinkits ariau ug n i e s , r a g i n o j i m a -
n e . O k ur js bagaas? J u k js "atsi vete j, mi e -
l o j i ? 3
Ta i p , g e r b i a mo j i .
A p a s a k ys i u, k a d j net js kambar,
pasak j i i r iskubjo.
Ji e l g i a s i s u m a n i m k a i p s u vi eni a, p a g a l vo -
j a u a. i toki o pri mi mo a nesi ti kjau; m a n va i d e -
n o s i t i k altumas i r o f i c i a l uma s . Ne t e k o gi rdti , k a d
k a s t a i p elgtsi s u g uve r n a n te . Tai au n e r e i k i a i
a nk s to di gauti ."
J i sugro, p a t i nukraust n uo s ta l o s a vo me zg i n i us
i r kel et knyg, k a d bt vi e t o s p a s ta tyti padkl , kur
9 * ' 131
n e t r uk us atne L i , i r t a i p p a t p a t i m ma n e vai i nti .
A p a s i j ut a u g a n a n e j a uk i a i , pamaiusi, k a d ma n e
k r e i p i a m a s to k s dmesys, k ur i o a n i e k a d n e b uva u p a -
t yr us i , i r , b e to , t a i dar ma n o samdytoj, k ur i o s a
turjau k l a us yt i . I r k a d a n g i j i p a t i , ma tyt, n neman,
k a d daryt k n o r s n e p r i d e r a ma , t a i i r a n us p r e n -
diau, k a d b us g e r i a u, j e i j o s mandagum p r i i m s i u
n e s i j a ud i n d a ma .
. Ar a tursiu malonum vakar p a ma t yt i panel
Fe i r f e k s ? p a k l a us i a u a ukandusi.
K js s a k o te , mi e l o j i ? A. truput n e p r i g i r -
di u, atsak g e r o j i p o n i a , p a l e n k d a m a aus p r i e m a -
no lp.
A p a k a r t o j a u klausim aikiau.
Panel Fe i r f e k s ? O, m a t yt i , js tur i te o me n yj e
panel V a r a n s ! Js.bsimosios moki ns pavard y r a
V a r a n s .
S t a i k a i p ! V a d i n a s i , j i n a i ne js dukt?
Ne , a n e t ur i u eimos.
A m i e l a i biau te i r a vus i s t o l i a u i r p a k l a us us i , a r
mi s V a r a n s y r a j o s gi mi nai t, be t p r i s i m i n i a u, k a d ne -
ma n d a g u ikart p e r d a ug klausinti. Be to, inojau,
k a d i l g a i n i ui i r ta i p vi s k a s iaiks.
A t a i p diaugiuosi... kal bjo j i , atsisdusi
prieais ma n e i r pasimusi ant kel i murkiani k a -
t , a t a i p diaugiuosi, k a d js a t vyk o t e ; d a b a r b us
vi s a i s ma g u g yve n t i , k a i nebebsiu vi e n a . Re i k i a p a s a -
k y t i , k a d ia i r iaip s ma g u, ne s To r n f i l d a s p ui k i
s e n a p i l i s , g a l t i k k i e k a p l e i s ta p a s k ut i n i a i s me ta i s , ta -
iau ilaikiusi ankstyvesnij dien di dyb. V i s dl to
i emos m e t u mogus j a ut i e s i b a i s i a i vi eni as k a d i r
p ui k i a us i uo s e rmuose. A s a k a u vienias... Ma t , n o r s
L i , inoma, g e r a me r g i n a , o Donas s u mona l a b a i
padors mons, taiau, ma to te , j i e tra t i k t a r n a i , i r
s u j a i s n e g a l i m a b e n d r a ut i k a i p s u l yg i a i s : j uo s r e i k i a
l a i k y t i k i e k a t o k i a i , k a d n e n us t o t um a uto r i te to . Praju-
132
si i em (ji b uvo l a b a i n i a ur i , j e i a ts i me n a te , ami-
n a i s ni e g a s , liets, v tr os ) t a i t i k r a i n uo l apkr i i o i k i
va s a r i o j o k s g yva s p a d a r a s , iskyrus msinink i r l ai -
kinink, neusukdavo pi l , a ti e s i o g p a k l a i k d a va u,
vi e n a besddama k i a ur us va k a r us . K a r t a i s p a s i k vi e s -
d a va u L i p a s k a i t yt i , b e t m a n r o d o s , k a d var g e l n e -
l a b a i mgsta tok usimim, i r ta ta i j t i k va r yda vo . -
Pavasar i r vasar j a u g e r i a u: saul i r i l g o s d i e n o s
vi s a i k a s k i t a . Pa s k i a u, i o r ud e n s pradi oje, atvai a-
vo Ad e l V a r a n s s u a uk l e . V a i k u i a ts i r a d us , n a m a i i- .
k a r t pa g yv ja ; d a b a r d a r js a tvyk o te , .i r m a n vi s a i
l i n k s m a .
Ma n ti e s i o g irdis a p s a l o i diaugsmo, b e s i k l a u-
sant ios g a r b i n g o s i o s p o n i o s odi, i r a p r i s i t r a uk i a u
ariau p r i e jo s s a vo kd, pareikdama, j o g a v i s a
s i e l a troktu, k a d b e n d r a vi ma s s u m a n i m j a i bt to k s
ma l o n us , k a i p k a d j i t o ti kjosi .
Be t a n e s ul a i k ys i u iia js i k i v l i o s n a k -
t i e s , pasak j i . Ne t r uk us imu dvyl i kt, o js
kiaur dien i buvote kel i onje i r , be a be jo , p a va r g o -
te. J e i g u k o j o s j a u suilo, t a i a p a r o d ys i u j um s js
kambar, k ur i s b us alia ma n o j o . Ti e s a , j i s n e d i d e l i s ,
bet ma n a u, k a d j i s j um s p a ti k s l a b i a u u tuos d i d e l i us
p a r a d i n i us a p a r ta me n tus : inoma, j uo s e b a l d a i graes-
n i , taiau j i e t o k i e nirs i r tuti, k a d p a t i te n n i e k a -
dos n e mi e g u.
A padkojau j a i u rpest i r , p o i l g o s kel i ons
t i k r a i j a us d a ma s i p a va r g us i , p a s a k i a u, k a d g a l i u e i ti
m a n skirt p o i l s i o vi et. J i pam vak, i r a n us e -
k i a u p a s k ui j. I pradi j i nujo p a t i k r i n t i , a r g e r a i
urakintos ve s t i b i ul i o d ur ys ; itraukusi rakt,- ji p a s u-
ko antrj aukt. Pa k o p o s i r turklai b uvo uoli-
n i a i . Lai pt l a n g a s auktas i r s u g r o to mi s . is l a n -
gas i r i l g a g a l e r i j a , kuri atsidar ma n o k a m b a r i o
d ur ys , l a b i a u pri mi n banyi , o ne g yve n a muo s i us
n a mus . An t laipt i r k o r i d o r i uj e b uvo alta k a i p rsy-
133
je , d ve l k tutuma i r vi e n a t ve . I r k a i p a nudiugau,
k a i . g a l o p b uv a u n uve s t a m a n skirt kambar n e d i -
del i r apstatyt p a p r a s ta i s ndi eni o s t i l i a us b a l d a i s .
K a i mi s i s Fe i r f e k s m a l o n i a i pafi nkjo m a n l a b o s
n a k ti e s , a, usirakinusi d ur i s , a p s i d a i r i a u a p l i n k ui .
J a uk i ma n o kambarl i o i vai zda k i e k isklaid t s un -
k spd," kur m a n sukl p l a tus ve s t i b i ul i s , tamss
b e i erdvs l a i p t a i i r t o j i i l g a alta g a l e r i j a ; a s up r a -
ta u, k a d p o f i zi n i o n uo va r g i o i r d va s i n i o n e r i mo , kur
j ut a u vi s dien, gal g a l e a t p l a uk i a u saug uost.
Ma n o ird ul i ejo dki ngumo j a us ma s , i r a, a t s i k l a u-
p us i p r i e l o vo s , padkojau ta m, k a m d e r a dkoti ; prie
a ts i s to d a ma , nepamirau kartai paprayti, k a d auk-
iausiasis neapleist mans to l e s n i a me k e l yj e i r k a d a
biau ve r t a tos malons, kuri j i s suteik ma n , d a r
nespjus j o s n us i p e l n yt i . i nakt ma n o g uo l yj e n e -
b uvo erki i r ma n o vi eni ame kambarl yje n e s i -
slapst bai m. Pa va r g us i i r p a t e n k i n t a , a b e ma ta n t
usndau i r mi e g o j a u i t n e g yva . K a i p a b ud a u, b uvo
j a u d i e n a .
Saul l i n k s m a i vi et p r o ydras p e r k e l i n e s uuo-
l a i d a s , i r ma n o kambarlis m a n pasi rod i t i n mi e l a s i r
j a uk us s u apmualais ilipintomis s i e n o mi s , s u ki l i m-
l i u ant grind; j i s b uvo to k s nepanaus l ouvudi k
kambar s u p l i k a lent a s l a i r nevari omi s t i n k uo t o mi s
s i e n o mi s , k a d a ikart pagyvjau. J a un a m a p l i n k a t ur i
di del rei km. A p a g a l vo j a u, k a d m a n j a u p r a s i d e d a
n a uj a s g yve n i m o etapas, k ur i a m e alia erki i r s o -
puli b us gl i i r diaugsm. Ma n atrod, k a d p a s i -
k e i t us i a p l i n k a i r n a uj o s vi l t ys , suadino vi s a s ma n o
kno i r s i e l o s g a l i a s . A n e g a l i u t i k s l i a i p a s a k yt i , k o a
tikjausi, t i k inau, k a d kako ma l o n a us : g a l ne ian-
d i e n i r n e p o mnesio, bet k a d a n o r s a te i tyj e .
Atsi kl i au i r rpestingai a p s i r e n g i a u. Pr i ve r s t a te n -
k i n t i s mau ( vi s i ma n o tua l e to r e i k m e n ys b uv o l a b a i
p a p r a s ti ) , a i p r i g i mt i e s mgau dailum. A n e b uva u
134
p r a t us i n e p a i s yt i s a vo iors i r nesirpinti, kok spd
j i d a r o k i t i e m s : pri ei ngai , a vi s uo me t s te n g i a us i a tr o -
d yt i k uo grai au i r b e n t i ek t i e k p a t e n k i n t i savj g r o -
i o siekim. K a r t a i s a s i e l o d a va us i , k a d n e s u p a k a n -
k a m a i a p ve i d i . Ma n nordavosi turti r a us vus s k r uo s -
tus , tiesi nos i r maas vyni s p a l vo s lpas; trok-
d a va u bti aukta, l i e k n a i r s tuo me n i n g a ; m a n atrod
t i k r a nel ai m, k a d a t o k i a maut, iblykusi i r k a d
ta i p k r i n t a a k i s n e t a i s yk l i n g i ma n o ve i d o bruoai . I
k ur m a n k i l o ti e trokimai i r a p g a i l e s ta vi ma i ? S un k u
p a s a k yt i , a ta d a i r p a t i aikiai nei nojau, taiau p r i e -
astis, b e a be jo , b uvo , i r natrali, s up r a n t a ma pri eas-
ti s . K uo rpestingiausiai susiukavusi p l a uk us i r usi-
v i l k us i s a vo juodj suknel (nors j i atrod kvakeri -
k a i
1
, b e t grai ai gul jo) i r usidjusi vari balt
apykakl , a p a g a l vo j a u, k a d a tr o d a u g a n a r e s p e k t a b i -
l i a i i r g a l i u p a s i r o d yt i p o n i a i Fe i r f e k s i r k a d n a uj o j i
ma n o moki n b e n t j a u nepasibiaurs m a n i m i . At i d a -
r i us i kambarl i o l ang i r p a t i k r i n us i , k a d vi s us s a vo
d a i k t us p a l i e k u t va r k i n g a i i r grai ai sudtus a nt tua l e -
t i n i o s ta l e l i o , i jau p r o d ur i s .
Perjusi ilg i r k i l i m a i s iklot gal eri j, n us i l e i d a u
slidiais uoliniais l a i p ta i s i r atsidriau ve s t i b i ul yj e .
i a a s us to j a u val andl i r miau apirinti p a -
ve i k s l us ant sien ( vi e na me , k i e k a p r i s i m e n u, b uvo
a tva i zd uo ta s rstus vyr i ki s s u arvais, k i t a m e l e d i
p ud r uo t a i s p l a uk a i s i r s u perl vr i ni u a nt k a k l o ) , p a -
l ubje kabani bronzi n lemp, didiul l ai krod
mantriai o r n a me n tuo to j e uol i nje dje, p e r i l g us
me tus patamsjusioje. V i s k a s m a n atrod l a b a i ikil-
m i n g a i r spdi nga, j uk a ta d a d a r t i e k maa t e b u-
v a u maiusi g yve n i me ! V e s t i b i ul i o d ur ys , i k i puss
stiklins, b uvo a tvi r o s . A perengi au slenkst. Buvo
n uo s ta b us r ud e n s r yta s . Saul t yl i a i gl amonjo vai -
' K v a k e r i a i paplitusi Anglijoje religin sekta, kurios
nariai stengsi vilkti "kuo paprasiausius drabuius.
135
r i a us i o mi s s p a l vo mi s mirganias g i r a i te s i r d a r tebea-
liuojanius l a uk us . Pajusi al i a ve j e l e , atsi gri au i r
apvel gi au fasad. Na m a s b uvo trij aukt, ne toks
j a u d i d e l i s , n o r s ganti nas: n e d i d i k o p i l i s , o d va r i n i n -
k o s o d yb a . D a n t yt i k uo r a i tei k j a m grai ivaizd.
Pi l k a m mri ni o p a s ta to fa s a d ui ryk fon sudar al i
p a r k o medi ai , n us a g s tyti kov l i zd a i s , kuri s p a r n uo -
t i e j i eimininkai k l y k a ud a m i s k r a j o j o a p l i n k ui . J i e l a -
k i o j o p ul k a i s vi r ve je l s i r p a r k o medi, nutpdami
pl ai oje l a n k o j e , kuri n uo s o d o skyr a p g r i uvus i tvo -
r a . Pa l e i j a ug o ei l gal i ng didiuli medi stor,
gumbuot i r isiakojusi taTsi uolai; ta i b uv o s a vo -
tikos gudobel s, i r a i k a r t o s up r a ta u, kod l To r n f i l -
das
1
va d i n o s i iuo va r d u. To l umo j e stksojo k a l vo s ;
jo s b uvo n e t o k i o s auktos i r staios k a i p L o uvud e , n e -
panaios b a r j e r us , skirianius sodyb n uo pl ai ojo
p a s a ul i o . V i s dl to j laitai b uvo g a n a rams b e i tu-
ti i r , udarydami Tornfi l d i vi s pusi, dar i vi et
toki vi eni , k o k i o s a nesitikjau r a s ti t a i p n e to l i
n uo j ud r i o j o Mi l k o t o . Ne d i d e l i s k a i me l i s , k ur i o s to g a i
glaudsi vi e n a s p r i e k i t o di del i medi paunksmje,
drieksi vi e n o s to k i o s k a l vo s palaitje. Banyi a sto-
v j o ariau p r i e d va r o ; senovika var pi n ve l g i
a n a p us nedi del s kal vel s ta r p nam i r vart.
A g a n a i l g a i itaip grjausi r a m i u r e g i n i u i r m a -
l o n i u r yt o o r u, k l a us i a us i , k a i p l i n k s m a i k l y k a uj a k o -
va i , grojausi d i d i n g u s e n o vi n i u n a mo f r o n t o n u i r
svarsiau, k o k i a i s o d yb a didiul g yve n t i vi e n ut vi e -
n a i t o k i a i k uk l i a i d a ma i , k a i p mi s i s Fe i r f e k s , k a i ta r p -
d ur y pasi rod i r j i p a t i .
K? J a u atsiklte? p a s i te i r a vo j i . Ma t a u,
js a n k s t yva s pauktis.
Ma n pri jus p r i e j o s , j i m a l o n i a i pabui avo ma n e
i r paspaud rank.
1
Thorntree (ang.) gudobel.
> 136
K a i p j ums p a t i n k a To r n f i l d a s ? v l paklaus
j i n a i .
At s a k i a u, k a d l a b a i p a t i n k a .
Ta i p ,p r i ta r j i , grai s o d yb a , t i k b i j a u, k a d
ia vi s k a s p a k r i k s , j e i mi s te r i s Roesteri s - p a g a l i a u n e -
s ug a l vo s a t s i k r a us t yt i iia i r a p s i g yve n t i vi s a m l a i k ui ;
a r b a b e n t daniau i a lankytsi: d i d e l i n a m a i i r p ui k us
p a r k a s r e i k a l a uj a , k a d j uo s e n uo l a t bt eimininkas..
Mi s t e r i s Roesteris? s uukau. K a s g i j i s
toks?
To r n f i l d o s a vi n i n k a s , atsak j i r a m i a i . A r g i
js nei nojote, k a d jo pavard Roesteris?
inoma, a neinojau, d a r g i n i e k a d n e b uva u a p i e j
n gi rdjusi ; taiau s e n o j i p o n i a , r o d o s , b uvo sitikinu-
s i , k a d t a i t ur i bti vi s i e ms inomas d a l yk a s , kur k i e k -
vi e n a s i n s t i n k t yvi a i s uvo k i a .
O a ma n i a u, k a d To r n f i l d a s p r i k l a us o j um s ,
siterpiau a.
Ma n ? K js, v a i k ut i ! K a i p j um s i r gal v atjo
itokia m i n t i s ! Ma n ? A te s u t i k t a i ekonom, nam p r i -
i rtoja. Ti es s a k a n t, Roesteriams e s u i oki a t o k i a
gi mi n i moteri kosi os puss a r b a b e n t ma n o vyr a s
g i m i n i a vo s i s u j a i s . J i s b uvo p a s to r i us H juje a n a me
k a i m e l yj e a n a p us k a l vo s p a ma l d a s j i s l a i k yd a vo a u-
r e to j e banytl je, ti e s va r ta i s . D a b a r t i n i o mi s t e r i o Ro -
esteri o m o t i n a b uvo i Firfeks i r trei os ei l s p us -
seser ma n o v y r ui , b e t a n i e k a d nepi ktnaudi avau ia
g i m i n ys t e , faktikai j i m a n n i e k o nerei ki a; a s a ve
l a i k a u p a p r a s t a e k o n o me . Ma n o eimininkas s u m a n i m
vi s uo me t ma n d a g us , i r d a ug i a u m a n n i e k o n e r e i k i a .
O maoji mer gyt, ma n o mokin?
J i y r a mi s te r i o Roesteri o gl oboti n; j i s p a ve d
ma n s ur a s ti j a i guvernant. Ma t yt , j i s n o r i , k a d j i n a i
augt i r mokytsi iia. S ta i i r j i a te i n a s u s a vo b o n a ,
k a i p j i va d i n a s a vo aukl .
137
Ta i g i , msl j a u i r minta: itoji m e i l i i r l i pni nal
nra kakoki a di del p o n i a , o to k s p a t p r i k l a us o m a s
mogus, k a i p i r a p a t i . Ma n o a k ys e j o s ve r t dl to
a n a i p t o l nesumenkjo, pri ei ngai , j i m a n d a r l a b i a u
- p a t i k o . Lyg yb ta r p mudvi ej b uvo t i k r a , o ne m e i l u-
mo idava; tuo g e r i a u a gal jau j a us ti s d a r l a i s vi a u.
K a i a itaip svarsiau igirstj naujien, ve j e l
i bgo maa mer gyt, o p a s k ui j skubjo j o s p a l yd o -
v aukl . A pavel gi au s a vo moki n, k u r i i p r a -
di, r o d o s , nepastebjo mans. J i b uvo d a r ti k r a s v a i -
k ut i s , g a l septyneri ar atuoneri met, liaunut,
s mul k a us , blykaus v e i d uk o i r i l g a i s , l i g p a t j uo s to s
krintaniais g a r b a n o ta i s p l a uk a i s .
' L a b a s r yta s , mi s Ad e l e , p a s i s ve i k i n o mi s i s
Fe i r f e k s . Eik en i r susipaink s u mi s E i r ; j i m o k ys
ta ve , k a d tu vi en grai dien t a p t um isilavinusi mo -
k y t a panel .
Me r g yt pr i bgo.
C' e s t l a ma g o uve r n a n te ?
1
p a k l a us j i s a vo
aukl, r o d yd a ma ma n e .
Auk l atsak:
Ma i s o ui , c e r t a i n e m e n t
2
.
Ar j o s usieniets? p a s i t e i r a va u a, n us te b us i ,
k a d j o s k a l b a pranczikai.
Aukl y r a prancz, Ad e l t a i p pat g i mus i Pr a n -
czi joje i r , m a n r o d o s , t i k prie eet mnesi pirm
kart atva i avo Ang l i j. I pradi ji v i s a i nemokjo
anglikai, be t d a b a r j a u i ek t i e k p r a mo k o , n o r s a
n i e k o n e s up r a n t u, k j i s a k o , vi e n a s odi s anglikas,
k i t a s pranczikas. Tai au js, ma n a u, g a n a g e r a i
:
j
s up r a s i te .
L a i m e i , m a n t e k o m o k yt i s tos s ve ti mo s k a l b o s i
t i k r o s pranczs, i r k a d a n g i vi s a d a , k a d a t i k galdama,
1
Ar ia mano guvernant? (piane.)
2
O taip, inoma (piane).
138
s te n g d a va us i papl epti s u madar Pj e r o , o be to , p e r
p a s ta r uo s i us s e p tyn e r i us me tus k a s d i e n m o k yd a va us i
m i n t i n a i pranczik eilrai, ypati ng dmes k r e i p -
d a ma teising tart i r vi s o m i s j gomi s i m i t uo d a m a
s a vo mokytoj, t a i g a n a n e b l o g a i b uv a u imokusi t
kalb i r gal jau tiktis, k a d n e te k s var yti s k a l b a n t i s
s u ma d e mua ze l e Ad e l e .
Igirdusi, k a d a' bsi moji j o s guvernant, j i p r i -
jo i r p a s i s ve i k i n o s u m a n i m . V e s d a m a s i Ad e l p us r y-
i, a j a u miau k a l b i n t i j pranczikai. I pradi ji
ma n atsaki njo n e n o r o m, be t p o to , k a i me s susdom
u s ta l o i r mergai t k e l i a s mi n ute s patyr i njo m a n e s a -
vo pl ai omi s viesiai r us vo mi s akutmis, j i s ta i g a m
g yva i iaukti.
O, suuko j i - pranczikai, js k a l b a t e ma n o
gimtja k a l b a t a i p p a t l a i s va i k a i p i r mi s te r i s Roeste-
r i s ; a gal si u kal bti s s u j umi s , k a i p k a l b uo s i s u j uo ,
o S o f i i r g i . K a i p j i apsidiaugsi iia j a i t i k r a s va r g a s :
- ma d a m Fe i r f e k s t e mo k a t i k anglikai. S o f i y r a ma n o
aukl. J i atplauk s u m a n i m p e r jr didiuliu g a r l a i -
v i u. Oi , k a i p b a i s i a i rko j o k a m i n a s ! Ma n v i s ve r t
ve mt i , b l o g a i jautsi i r S o f i , i r mi s te r i s Roesteris...
Mi s t e r i s Roesteri s gul jo a nt sofos grai ame k a m b a r y- ,
je, va d i n a ma me s a l o ne , o S o f i i r a turjome k e i s ta s
l o ve l e s kajutje. A vo s t i k neisiritau i s a vo s i o s : ta i
b uvo t i k r a l e n t yn a . O, ma d e mua ze l e , k a i p g i j us v a -
d i n ti ?
Ei r,_Dei ne E i r .
E i r ? Oj o j ! S un k u itarti. Ta i g i , ms l a i va s at-
plauk paryi ui , d a r prie dien, di del miest su a p -
rkusiais n a ma i s , piln dm, n k i e k nepana t
var dail miest, i k ur i o a a t vyk a u. Mi s t e r i s Ro -
esteris ine ma n e ant rank p e r lent a nt ems,
So fi jo mums i p a s k o s , i r me s v i s i sdome kariet,
k ur i n ug a b e n o gra didiul nam, didesn u it
i r puonesn, vadi nam vi ebui u. Te n me s utrukome
139
g a l koki savai t. A s u So fi e i d a va u k a s d i e n p a s i -
vai ki oti didiul al i sod, k ur d a ug medi, va d i -
nam p a r k u. Te n a m a t yd a va u i r d a ug kit vai k.
Tve n k i n yj e te n y r a grai pauki, k ur i e m s mes p a -
b e r d a vo me trupini.
Ar js s up r a n ta te , k a i j i tarka? paklaus m a -
n e mi s i s Fe i r f e k s .
A s up r a t a u j k uo p ui k i a us i a i , n e s b uv a u p r i p r a t u-
s i k l a us yt i s ma d a m Pje r o , k ur i i r g i l a b a i t a n k i a i tar-
kdavo.
G a l js paklaustte, krei psi ma n e g e r o j i
moteri k, k j i i no a p i e s a vo tvus. domu, a r j i
a ts i me n a j uo s ?
Ad e l e , t a r i a u a, s a k yk , s u k uo t u g yve n a i
ta me vari ame d a i l i a me mi e s te , kur tu minjai?
K a i b uv a u vi s a i mayt, g yve n a u s u ma ma . Be t
p a s k ui j i nujo pa s d i e vo motin. Ma m a m o k yd a vo
ma n e okti i r d a i n uo t i , o ta i p pat d e k l a m uo t i e i l e s .
Pas mam danai svei uodavosi d a ug garbi ng den-
tel men b e i dam, i r a okdavau a r b a d a i n uo d a va u,
atsisdusi j i e ms a nt kel i . Oi , k a i p m a n t a i p a t i k d a vo !
J e i n o r i te , a j um s tuo j p a t g a l i u p a d a i n uo ti ?
K a d a n g i j i j a u b uvo papusryiavusi, t a i a l e i d a u
j a i p a d e mo n s t r uo t i s a vo talent. Nul i p us i n uo s a vo k-
ds, j i pr i jo i r usikraust m a n ant kel i . Pa s k ui , r i m -
ta i susidjusi r a n k ute s , kresteljusi a tg a l g a r b a n o tus
p l a uk us i r paklusi l ub a s a k ute s , ji udai navo arij i
kakoki os o p e r o s . J i d a i n a vo a p i e t a i , k a i p mo te r i s ,
k l a s t i n g o m yl i m o j o p a l i k t a , keni a i l ges i r s te n g i a s i
paadinti s a vo ididum; j i l i e p i a s a vo t a r n a i t e i a p -
r e n g ti j puoniausiais rbais i r p a d a b i n t i p ui k i a us i a i s ,
ri ni ai s b r a n g a k me n i a i s , n us p r e n d us i e i t i vakar
bali, k ur b us i r tas a p g a vi k a s , i r ' s a vo l i n k s m um u
rodyti j a m , k a i p maai j t e j a ud i n a j o nei ti ki myb.
K e i s t a b uvo , k a d itoki arij d a i n a vo kdi ki o l-
po s , be t, ma tyt, ti e ms , k ur i e mergai t ito mok, atrod
140
l a b a i j uo k i n g a k l a us yt i s , k a i p mei l s i r p a vyd o odi us
ta r i a n a i vus va i k ut i s ; ma n o n uo mo n e , ta i r od l a b a i
bl og skon.
Pa s k ui j i s ud a i n a vo kanconet g a n a m e l o d i n g a i i r
s u bdi ngu j o s amiui n a i vum u. Ba i g us i j i nuoko m a n
auo kel i i r parei k:
D a b a r , ma d e mua ze l e , p a d e k l a muo s i u j um s ei l -
rai!
At s i s t o j us i ta m t i k r a p o za , j i g a r s i a i pr adjo:
i urki sjunga", L a f o n te n o pasakia.
I r j i p a d e k l a ma vo t ma dal ykl s u vi s o m i s p a u-
zmis i r pabrtais l o g i n i a i s ki ri ai s, s u b a l s o n i ua n -
sai s i r vyk us i a i s g e s tai s , ti e s i o g stebinaniais j o s a m -
i uje. Ta t a i rod, j o g kakas d a ug i r kruopiai p a d i r -
bjo s u j a .
Ar ma ma ta i p i mok ta ve d e k l a muo ti ? p a -
k l a us i a u.
Ta i p . J i , bdavo, ta r i a iuos odi us: Gu'avez
vo us d o n c ? l u i ti r t un d e ces r a t s . Pa r l e z ! "
1
i r l i e -
p i a m a n itaip p a k e l t i rank, k a d j i ma n primint, j o g
a ti e s iuo k l a us i m u t ur i u p a k e l t i bals. O d a b a r a
j ums paoksiu, n o r i te ?
Ne , uteks ta m k a r t ui . Be t k a i ta vo mamyt n u-
jo pa s d i e vo motin, k a i p tu s a k e i , s u k uo tu ta d a
g yve n a i ?
A g yve n a u pa s ma d a m Fr e d e r i k i r j o s vyr . J i
rpinosi ma n i mi , be t j i n e gi mi n m a n . Ma n a tr o d o , j i
n e tur ti n g a , ne s j i neturjo t o k i o graaus n a mo k a i p
ma mo s . A" pa s j ibuvau n e i l g a i . Mi s t e r i s Roesteri s
paklaus ma ne , a r a nori au v y k t i Ang l i j i r g y-
ve n t i s u j uo . A s ut i k a u, ne s painojau mister Roes-
ter anksiau n e g u m a d a m Fr e d e r i k ; j i s bdavo m a n
vi s a d a t o k s ma l o n us , d o va n o d a vo grai suknui i r
aisl. Be t, matote , j i s netesjo od i o: atve ma n e
Kas jums yra? paklaus viena iurk.Sakykite!" (pranc.)
141
Ang l i j, o pa ts v l a tg a l i vyko, i r a n i e k a d jo n e -
ma t a u.
Po pusryi m ud v i s u Ad e l e pasitraukme b i b l i o -
tek, kuri, p a s i r o d o , mi s te r i s Roesteri s paskyr mums
n a ud o ti s k a i p k l a s e . Didiuma knyg gul jo urakintos
sti kl i nse s p i nto s e . Tai au vi e n a j b uv o p a l i k t a a t vi -
r a : j o j e b uv o vi s a , k o gal jo p r i r e i k t i p r a d i n i o k ur s o
p a mo k o ms , i r d a r g e r o k a i l e n g vo s l ektros, p o e zi jo s ,
bi ografi j, kel i oni apraym, roman i r t a i p t o l i a u.
Ma t yt , j a m atrod, k a d i knyg vi si kai g a l i utekti
g uve r n a n t e i . I r i tikrj, j o s k o l k a s ma n e vi s a i p a -
t e n k i n o . Pa l yg i n us - s u vi e n a k i t a knygi kte, k ur i p r o -
rei ai p a t e k d a vo ma n o r a n k a s L o uvud e , ios k n yg o s
tei k , ma n ger prog i r p a s i s k a i t yt i , i r si gyti ini.
K a m b a r yj e t a i p p a t stovjo k a b i n e t i n i s r o j a l i s , vi s a i
d a r n a uj a s i r p ui k i a i skambs, ta i p p a t mo l b e r ta s i r
p o r a gaubli.
Ma n o moki n pasi rod e s a n ti g a n a k l us n i , taiau
n e l i n k us i sdti p r i e k n yg o s ; j i vi s a i n e b uvo pratusi
r e g ul i a r i a i mo k yt i s . A s up r a ta u, k a d bt n e p r o t i n g a
i p a t pradi j k a i p r e i k i a n t p r i s p a us t i . Todl , k a i
me s l i g i s o ti e s pri si kal bjome i r i ek t i e k pasi mok-
m e , ties s a k a n t, j a u b uvo b e ve i k p us i a ud i e n i s , a
l e i d a u j a i grti pa s aukl. O p a t i nusprendiau p a d i r -
bti i k i pi et nupieti por eskiz, rei kal i ng p a mo -
k o ms s u j a .
K a i a l i p a u l a i p ta i s atsineti papks i r pietuk,
mi s i s Fe i r f e k s ukal bi no ma n e .
Ta i bai gte r yti n e s p a mo k a s ? paklaus j i .
Senut b uvo k a mb a r yj e , k ur i o s uve r i a mo s d ur ys
b uvo pl ai ai a td a r o s . Igirdusi j o s bals, a jau
vi d. .
Ta i b uv o e r d vi , d i d i n g a sal s u p ur p ur o s p a l vo s k-
dmis b e i uuolaidomis, s u turkiku k i l i m u, rieutme-
di o p a n e l i a i s imutomis s i e n o mi s , di di ul i u puoniu
s p a l vo t o s t i k l o l a n g u i r auktomis l ub o mi s , igrainto-
142
mi s p ui k i a i s l i p d i n i a i s . Mi s i s Fe i r f e k s luost d ul k e s
n uo dai l i p ur p ur o s p a l vo s kritolini vaz, k ur i o s s to -
v j o a n t emui o "bufeto.
K o k s p ui k us k a m b a r ys ! suukau a, a p s i d a i -
r i us i a p l i n k , ne s l i g iol m a n n i to l o n e b uvo tek
ma t yt i toki spding apartament.
Ta i p , iia va l g o ma s i s . A k t i k a t i d a r i a u l ang,
k a d vi d patekt i ek t i e k g a i va us o r o i r sauls; vi s -
k a s b a i s i a i sudrksta, k a i k a mb a r i uo s e b e ve i k n e g yve -
n a ma . An t a i svetai nje alta ti e s i o g k a i p rsyje.
J i parod m a n plai ark, k ur i b uvo t o k i o p a t s ti -
l i a us k a i p i r l a n g a s i r t a i p p a t utiesta ryti eti ka uuo-
l a i d a , t i k d a b a r t o j i uuolaida b uvo s us uk t a i r a tme s ta .
Pal ypjusi por plai pakop i r pavel gusi j, a p a -
g a l vo j a u, j o g m a n p a s i va i d e n o fj rmai , t o k s nei-
p a s a k yt a i p ui k us pasi rod tas k a mb a r ys maa k te ma -
iusioms ma n o a k i ms . O t a i bta v i e n t i k l a b a i d a i l i o s
svetai ns s u b ud ua r u; a b i to s p a ta l p o s b uvo i kl otos
viesiais k i l i m a i s , ant kuri, r o d o s , gul jo n ume s to s
margaspal vi gl i g i r l i a n d o s ; b a l to s i t s n i e g a s l ub o s ,
papuotos vynuogi keki l i p d i n i a i s , p ui k i a i d e r i n o s i
s u purpurinmis kuetmis b e i s o fo mi s ; ant i di ni o,
k ur i s b uvo i bal kvo grai ki ko ma r mur o , vi l g j o
kritolins r ub i n o s p a l vo s va zo s , o didiuliuose ve i d -
rodi uose ta r p lang atsimu is n uo s ta b us s n i e g o i r
ug n i e s niuans d e r i n ys .
K a i p t va r k i n g a i js ul ai kote iuos k a mb a r i us ,
mi s i s F e i r f e k s ! p a s a k i a u a. J o k i o s dulkels, joki
drobini uval kal ; j e i ne - iokia t o k i a drgm, gal -
t um s a k yt i , k a d j uo s e i r d a b a r g yve n a ma .
Ma t o t e , mi s E i r , n o r s mi s te r i s Roesteri s iia
l a n k o s i r e ta i , taiau j i s atvai uoja vi s a d a s t a i g i a i i r n e -
ti ktai . Pastebjusi, k a d j a m n e p a t i n k a , k a i j i s atvyks
b a l d us r a n d a a p va l k s t yt us i r p r i e j o p r a s i d e d a ruoa,
a nusprendiau, j o g b us g e r i a u, j e i iuos k a m b a r i us
vi s a d a l a i k ys i u paruotus.
143
A r g i mi s te r i s Roesteris to k s r e i k l us i r p r i e -
k a b us ?
Nepasakyi au, taiau jo s k o n i s i r proi ai k a i p
t i k r o a r i s to k r a to , i r vi s k a s n a muo s e t ur i bti t va r k o ma ,
k a i p j i s n o r i .
Ar js j mgstate? Ar mons j g e r b i a ?
O, t a i p ! Si eim vi s a d a di di ai ger b vi s a a p y-
l i nk. Be ve i k vi s a em, k i e k t i k js g a l i te umatyti,
n uo neatmenam l ai k p r i k l a us o Roesteriams.
N a , bet, n e k a l b a n t a p i e turt, ar js j mgstate?
Ar mons j mgsta dl j o p a ti e s ypatybi ?
A t a i n e t ur i u u k j o nemgti , i r m a n r o d o s ,
n uo m i n i n k a i j l a i k o t e i s i n g u i r d o s n i u eimininku. Ta -
iau k i e k i l g i a u j i s nra gyve n s j ta r p e .
O ar n e t ur i j i s koki n o r s .keistybi? K o k s , o-
diu s a k a n t, jo bdas?
O, prikiti j a m n e g a l i m a n i e k o , m a n r o d o s . G a l
bt, j i s t i k t a i k e i s to k a s . A l i n k us ma n yt i , k a d j i s y r a
d a ug kel i avs i r d a ug mats. Pa s a k ys i u d a r : j i s a p s i -
vi ets mogus, taiau d a ug i a u s u j uo pasikalbti m a n
nra tek.
K o k i u atvi l gi u j i s k e i s to k a s ?
A neinau, n e l e n g va p a s a k yt i , n i e k o t o k i o ,
k a s krist a k i s , be t t a i jaui ama, k a i t e n k a kal bti s
s u j uo : n i e k a d neinai, a r j i s j uo k a uj a a r r i m t a i neka,
a r j i s p a t e n k i n t a s a r ne . odi u, j o n i e k a i p n e g a l i m a
s up r a s t i , b e nt a n e s up r a n t u. Tai au ta ta i n e t ur i
reikms, j i s l a b a i g e r a s eimininkas.
Ta i i r vi s k a s , k a i kvoi au i mi s i s Fe i r f e k s a p i e
j o s i r ma n o eiminink. Y r a moni, k ur i e , t ur bt, v i -
s a i n e s ug e b a apibdinti kok mog ar reikin, pa s te -
bti i r n us a k yt i t a i , k a s l a b i a us i a i - k r i n t a a k i s . Ge r o j i
moteri k, ma tyt, b uvo k a i p t i k t o k i a . Ma n o k l a us i m a i
s te b i n o j, taiau n e s k a t i n o j o s g a l vo t i . J a i mi s te r i s
Roesteri s b uvo mi s te r i s Roesteris, i r d a ug i a u n i e k o :
a r i s to k r a ta s , ems s a vi n i n k a s i r vi s k a s . D a ug i a u j i
144
niniekuo nesi domjo i r , ma tyt, stebjosi, k a d a n o r i u
suinoti i ek t i e k d a ug i a u a p i e jo asmen.
K a i me s i jome i va l g o mo j o , j i pasisil a p r o d yt i
m a n k i t us k a m b a r i us , i r a s e k i o j a u p a s k ui j l a i p t a i s
auktyn i r emyn, neatsigrdama tuo , k maiau, nes
vi s k a s i a b uvo s ut va r k yt a p r o t i n g a i i r s k o n i n g a i . D i -
d i e j i p a r a d i n i a i k a m b a r i a i m a n pasi rod i t i n d i d i n g i ,
o k a i k ur i e tr ei ojo aukto k a m b a r i a i , n o r s tamss i r
emuiai, b uv o doms tuo , k a d dve l k s e n o ve . Ba l d a i ,
k a d a i s e s tov j a p a ti n i uo s e k a mb a r i uo s e , i l g a i n i ui k e i -
iantis m a d a i , pamau b uvo k r a us t o m i iia; s i l p n o j e
vi esoje, kri ntani oje p r o s i a ur us l a n g e l i us , matsi l o -
vo s , k ur i o m s b uv o ne maiau k a i p imtas met; didiu-
ls uol o i r rieutmedio ds, papuotos mantriai
i droi ntomi s pal mi akomis b e i cherubin gal vut-
mi s , pri mi n S a n d o r o s skryni
1
; ia b uvo daugyb do-
mi senovi k kdi s u auktais atloais i r s i a ur o mi s
sdynmis, o t a i p p a t d a r senesni krsl, ilaikiusi
a nt s a vo pagal vl i vo s teymius, b e ve i k v i s a i isitry-
n us i us isiuvinj i mus , k ur i uo s a t l i k us i o s r a n k o s j a u
prie d v i k a r t a s vi r t o dulkmis. Dl vi s i senovi k
rel i kvi j treiasis To r n f i l d o p i l i e s auktas atrod l yg
siknijusi nam p r a e i ti s , vi e ta , k ur s a ug o mi p r i s i m i -
n i ma i . D i e n o s m e t u m a n p a t i k o gdi t yl a , p r i e b l a n d a i r
k e i s ta s i kambarl i avumas, taiau n i e k u g yvu ne -
biau s ut i k us i p r a l e i s t i nakt ant vi e n o s k ur i o s i i
pl ai i r sunki l ov. K a i k ur i o s nios, k ur stovjo
tos l o vo s , b uvo s u uolinmis d ur i mi s , k i t a s sl p se-
novi kos angl i kos uuolaidos, k ur i o s e mi r g jo isiuvi-
ntos keisiausios gl s, d a r k e i s te s n i paukiai i r k e i s -
t keisiausios mogystos, vi s a t a i turjo i tikrj
fantastikai a t r o d yt i bl yki oje mnul i o vi esoje.
S a n d o r o s s k r y n i a didiul medin d, kurioje,
pasak biblijos, buvo laikomos akmenins plokts su deimia dievo
sakym.
10. Dei ne E i r . 145
. iuose k a mb a r i uo s e , tur bt, t a r n a i mi e g a ?
p a k l a us i a u a.
Ne . J i e g yve n a maesniuose k a mb a r i uo s e , upa
kal i nje nam d a l yj e . iia n i e k a d n i e k a s n e mi e g a
J e i g u To r n f i l d o p i l yj e bt vai duokl i , j i e , b e a b e jo
sikurt k a i p t i k iuose k a mb a r i uo s e .
A i r g i t a i p m a n a u. V a d i n a s i , pa s j us nra va i
duokli?
Be n t a a p i e j uo s n e s u gi rdjusi , atsak yp
s o d a ma s i mi s i s Fe i r f e k s .
I r , a p i e j uo s nra joki padavim, joki l e g e n d i
ar pasakojim?
Ma n r o d o s , k a d n e . Tai au mons neka, k a c
Roesteri ai s a vo m e t u buv d i d e l i n e n uo r a mo s . Ga"
k a i p t i k dl to j i e ta i p r a m i a i i r i l s i s i d a b a r s a vo k a -
p uo s e .
Ta i p ... Po g yve n i m o s un k i o s i o s kartl i gs gi -
l i a i j i e mi e g a ..."
1
s umur m j a u. O k ur js d a b a i
e i na te , mi s i s F e i r f e k s ? p a k l a us i a u j, pamaiusi, k a c
j i e i n a t o l i a u.
An t s tog o. No r i t e p a ma t yt i , k a i p apyl i nks i
te n a tr o do ?
A n us e k i a u p a s k ui j siauruiais l a i p t e l i a i s pasto-
g, o i te n , ulipusi kopi omi s, p r o ang ilindau ant
p i l i e s s tog o. D a b a r a b uv a u vi e n a me auktyje s u kov
k a r a l i j a i r gal jau pasiirti j l i zd us . Persisvrusi
p e r dantyt kuor ikyulius, a pavel gi au emyn, i r
vi s a s p a r k a s atsiskleid prie ma n o a k i s t a r s i emla-
p i s ... alia ve j e l ta r s i aksomin j uo s t a grai ai s upo
p i l k a s p i l i e s s i e na s ; l a n k o j e , madaug t o k i o p a t dydi o
k a i p i r p a r k a s , stovjo ei l mi s s e n i g a l i n g i medi ai ;
mik, p i l k a i rusv i r aln pakst, k i r t o ta k e l i s , be-
v e i k vi s a s uls s a ma n o mi s , k ur i o s d a b a r atrod a-
1
Parafrazuoti i ekspyro veikalo Makbeto odiai, kuriuos jis
itaria, nuuds Dunkan.
146
-lesns u medi l a p us . Banyia ti e s va r t a i s , k e l i a s i r
r a mi o s k a l vo s vi s a , r o d o s , i l sjosi r ud e n s sauls
s p i n d ul i uo s e . To l um o j e ho r i zo n ta s l i etsi s u auktu
d a n g umi , ydru, n us a g s t yt u m a r m ur i n i a i s i r b a l ta i s
k a i p p e r l a i debesl i ai s. Ta m e pei zae n e b uvo k o yp a -
ti n g o , be t vi s a s j i s atrod to k s mi e l a s i r graus. Mum s
p a s uk us a t g a l i r v l atsidrus pastogje, a vo s gal jau
irti kopi as, k ur i o m i s me s l ei doms emyn. Ma n o
a k i ms , k t i k vel gusi oms giedr, ydr dang, s a u-
ls uliet gi rai t, g a n yk l a s i r al i as k a l va s , kuri v i -
d ur yj e stovjo pon n a ma s i r k ur i o m i s a negal jau
atsigrti, pastog d a b a r pasirod s i a ub i n g a i ta ms i , i t
rsys.
Mi s i s Fe i r f e k s utruko val andl , k o l udar s to g o
d ur e l e s , o a apiuopomis s us i r a d a u ijim i. pastogs
i r miau l e i s ti s siauruiais l a i p t e l i a i s . Atsidrusi i l g a me
k o r i d o r i uj e , k ur i s skyr prieakinius tr ei ojo aukto
k a mb a r i us n uo upakalini, a stabteljau. S i s s i a ur a s ,
emas i r a p yta ms i s k o r i d o r i us t i k s u v i e n u l a n g e l i u
pai ame g a l e i r s u d vi e m ei l m ma juod udaryt
dur i abi ej pusi m a n pasi rod panaus kori dori
Ml ynbar zd i o p i l yj e .
K a i pamal i jau pri ek, s ta i g a ma n o a us i s p a s i e -
k g ar s as , kur a vi s maiausiai tikjausi igirsti io-
je ramybs kar al ystje, nuskambjo kaki eno j uo k a s .
Ta s j uo k a s b uvo kakoks k e i s ta s : t r a n k us , s aus as , ne -
diaugsmingas. A stabteljau: j uo k a s l i ovsi , taiau
t i k t a i val andl ei . J i s p a s i k a r t o j o d a r g a r s i a u, ne s
pirm kart vo s t e b uvo gi r dti , i r s ta i g a nutrko g a r -
s i a us i o j e vi e to j e , t a r s i paadins aid iuose vi s uo s e
apytuiuose k a mb a r i uo s e , n o r s kakas nusi juok ti k
vi e n a m e i j, i r a n e k l ys d a m a gal jau p a r o d yt i , u
kuri btent dur.
Mi s i s Fe i r fe ks ! s uukau a, igirdusi, k a d j i
l ei di asi l a i p t a i s . Ar js gi r djote gars juok?
K a s g i i a g al jo j uo k t i s ?
10* 147
V e i k i a us i a i k ur i n o r s kambari n, atsak j i .
G a l Gr e i s Pul .
Be t a r js g i r d j o te ?a v l p a k l a us i a u.
Ta i p , k uo aikiausiai. A danai gi rdi u j j uo -
k i a n t i s . J i s i uva vi e n a m e i i kambari. K a r t a i s pa s
j ueina L i , t a i j o s danai i r sitriukmauja.
J uo k a s v l p a s i k a r to j o , kart n e g a r s us , r etas i r
bai gsi k e i s t u m ur m e s i u.
Gr e i s ! paauk mi s i s Fe i r f e k s .
T ur i u prisipainti, j o g nesitikjau, k a d k o k i a n o r s
Gr e i s gal t a ts i l i e p ti , ne s j uo k a s b uvo to k s tragikas
i r to k s k r a up us , k o k i o m a n n i e k a d n e b uvo tek gi rdti .
Ti e s a , b uvo pats vi d ud i e n i s , i r io isteriko j uo k o n e l y-
djo j o k i e k i t i a n t g a mt i n i a i rei ki ni ai ; n e i vi e t a , n e i
l a i k a s t a i p pat a n a i p t o l n e l e i d o nuogstauti, iaip a
biau p r i e t a r i n g a i p e r s i g a n d us i . Tai au pasi rod, k a d
k v a i l a b uvo ne t tuo stebtis: n i e k o p a s l a p ti n g o ia
nebta.
Be ma ta n t atsidar a r ti mi a us i o s d ur ys i r p r o j a s p a -
si rod tarnait moteri k ta r p trisdeimt i r k e t ur i a s -
deimt met: k r e s n a , keturkamps figros, rudaplauk,
g r ub a us , p a p r a s to ve i d o ; va r g u, a r g a l i ma bt si vai z-
d uo t i maiau romantik i r maiau vai duokl panai
btyb.
Pe r d a ug triukmo, G r e i s , pasak mi s i s Fe i r -
f e k s . Neumi rki te sakymo!
Gr e i s t yl o mi s tptel jo i r pasialino.
J a i p a ve s ta siti i r padti L i a t l i k t i k a i k ur i uo s
ruoos d a r b us , kal bjo nal . No r s j i t ur i k a i kuri
trkum, be t s a vo darb a t l i e k a g e r a i . Be j e , k a i p se-
ksi ryt s u naujja s a vo mo k i n e ?
itaip panekesiui n uk r yp us Ad e l , me s ia t e ma
kal bjoms, k o l pasi ekme viesius i r l i n k s m us a p a ti -
n i o aukto a p a r ta me n tus . V e s t i b i ul yj e mus p a s i t i k o
pri bgusi Ad e l .
148
Me s d a m e s , vo us tes s e r vi e s ! s uuk o j i i r p r i -
d r : J ' a i b i e n f a i m, m o i !
1
Mi s i s Fe i r f e k s k a m b a r yj e me s r a d o me paruotus i r
ms laukianius p i e tus .
X I I S K Y R I U S
Ta r a ma us g yve n i m o vi l t i s , kuri m a n adjo p i r -
mo s i o s r a mi o s val andl s To r n f i l d e , d a r l a b i a u s us ti p -
rjo, k a i a g e r i a u susipainau s u ia vi e t a i r j o s g y-
ve n to j a i s . Mi s i s Fe i r f e k s pasi rod k a i p t i k t o k i a , k a i p
a i r spjau, r a ma us bdo, gerai rd moteri k, p a -
k a n k a m a i isilavinusi i r g a n a p r o t i n g a . Ma n o moki n
b uvo g yva , t i k ilepinta i r todl k a r t a i s usispyrusi, ta -
iau k a d a n g i j i b uvo visikai a ti d uo ta ma n o r a n k a s
i r n i e k a s nesi ki o ma n o metod j a i perauklti, t a i j i
b e ma ta n t a tp r a to nuo s a vo ma kapriz, ta p o p a k l us -
n i i r pr ad jo m o k yt i s . J i nepasi ymjo k o k i a i s d i d e s -
n i a i s g a b uma i s , neturjo koki nepaprast bdo b r uo -
, k o k i o n o r s yp a t i n g a i isivysiusio j a us mo i r p o l i n -
k i o , k ur i s bt b e n t k i e k ikls j vi r prasto j o s a m-
iaus vai k l yg i o ; taiau ji neturjo n e i trkum b e i
yd, dl kuri ji bt b uvus i menkesn u k i t a s me r -
gai te s . J i dar vi s a i patenkinam paang, jaut m a n
nuoirdi, g a l i r n e l a b a i gi l i simpatij, i r s a vo a t vi -
rairdikumu, l i n k s m u iaukjimu, o ta i p p a t p a s t a n -
g o mi s ti kti suadino i r ma n yj e atitinkam jausm, k u -
r i o uteko, k a d me s btume p a te n k i n to s vi e n a k i t o s
d r a ug ys te .
Ta t a i , par paienthse,
2
g a l i p a l a i k yt i altumu ti e
mons, k ur i e mgsta p o s tr i n g a uti a p i e angelik v a i -
1
Piets ant stalo. A jau ialkau! (piane.)
2
Tarp kitko (piane).
149
k pri gi mt i r s k e l b i a , k a d aukltoj p a r e i g a y r a j uo s
d i e vi n t i ; taiau a raau i knyg, nenordama p a t a i -
k a ut i t v e g o i zmui , mgdi oti ve i d m a i n i us a r m a l t i
vi s o k i a s nesmones; ma n o t i k s l a s p a s a k o t i v i e n t i k
ties. A siningai s te n g i a us i i mokyti i r i l avi nti
Ad e l i r nuoirdiai pamgau t maj asmenyb,
ta i p , k a i p puoseljau i rdyje padk mi s i s Fe i r f e k s u
j o s lipnum, u j o s malon i r vi s a d a pagarb el ges
su m a n i m , u j o s santr prot i r bd.
Te g u, k a s n o r i , p e i k i a ma n e , j e i a d a r p r i d ur s i u,
k a d retkariais, k a i vai ki odavau vi e n a p o park, k a i ,
ijusi u vart, i rdavau vi ngi uojant t o l um o n k e -
li a r b a k a i Ad e l ai sdavo s u s a vo a uk l e , o mi s i s
Fe i r f e k s t va r k yd a vo uo g i e n e s k a m a r o j e , a smukda-
v a u vi d, nemaiomis ukopdavau trei j aukt,
a t s i d a r yd a va u pal ps d ur e l e s i r , ulipusi a nt s togo,
apvel gdavau t o l i mus l a uk us i r k a l va s , smei gdavau
a k i s mi gl ot hori zont, k a d ta d a a trokdavau t u-
rti toki r egji mo gali, k ur i padt m a n p r a s i s k ve r b -
ti p e r tas r i b a s , p a s i e k t i ki tok, judr pasaul, p a ma ty-
t i mi e s tus i r kratus, k ur ve r d a g yve n i ma s , a p i e k u -
r i uo s a gi rdjau, b e t kuri n k a r t o nemai au; k a d
ta d a a s va j o j a u p e r g yve n t i i r p a t i r t i ta i , k o n n e s a p -
n a va u, pl ai au b e n d r a ut i s u monmis, susipainti s u
vai resni o c h a r a k t e r i o a s me n i mi s n e g u ti e, k ur i e g yve -
n o ma n o a p l i n k o j e . A didiai ve r t i n a u vi s a s gersias
mi s i s Fe i r f e k s i r Ad e l s yp a tyb e s , bet ti kjau, k a d p a -
s a ul yj e y r a i r k i t o k s , ve i k s m i n g e s n i o pobdi o gr i s,
o ta i , k a ti kjau, trokau i r regti .
K a s p a p e i k s ma ne ? Be a be jo , d a ug k a s . J i e p a s a k ys ,
k a d a aminai n e p a t e n k i n t a . Be t k gi a gal jau
p a d a r yti ? A j a u i p r i g i mt i e s n e n uo r a ma , i r n e n us t yg i -
ma s k a r t a i s ma n e i m d a vo ti e s i o g k a n k i n t i . Ta d a vi e -
ni ntel ma n o p a g uo d a bdavo vai ki oti tr e i ojo auk-
to k o r i d o r i um i i vi e n o g a l o kit, t yl o j e b e i vi e n a t-
v j e , i r l e i s t i s i e l a i mgauti s aviausiais ma n o ya i z d uo -
150
ts mi raai s, o j va i d e n o s i m a n daugyb, i r vi e n a s
u kit b uvo graesn, j a us t i , k a i p ma n o irdis p l a k a
i diaugsmo, k a i p j i s us i t r a uk i mo m o m e n t u a p s i n i a u-
k i a , be t isiplsdama k un k ul i uo j a g yvyb e ; i r uvi s
m a l o n i a us i a siklausyti vi s a s a vo s i e l a t n e p a b a i g i a -
m pasak, kuri kr i r sek ma n o vai zduot, p e r -
p i n d a m a j vi s o k i a us i a i s vyki ai s, ug n i m , j a us m u,
l i e p s n i n g u g yve n i m u v i s a k uo , k o trokau i r k o n e -
gal jau p a s i e k t i to mi s d i e n o mi s .
Tuia t vi r t i n t i , k a d mogus t ur i bti p a te n k i n ta s
r a myb e : j i s n e g a l i g yve n t i b e ve i k l o s ; i r j i s s us i k ur i a
j, j e i j o s j a m n e d uo d a l i k i m a s . Mi l i j o n a i moni y r a
p a s me r k t i d a r vi e n o d e s n i a m g yve n i m ui n e g u tas, k ur i s
te k o m a n , i r m i l i j o n a i slapia maitauja pri e s a vo
dali. Ni e k a s nei no, k i e k mait alia pol i ti ni
brsta k a s d i e n i n i o g yve n i m o gel mse. Ma n o m a , k a d
mo te r ys b e n d r a i y r a r a mi o s ; be t mo te r ys jaui a l yg i a i
ta i p pat k a i p v y r a i ; j o s trokta p a r o d yt i s a vo sugeb-
j i m us i r i eko s a vo v e i k l a i pareikti gal i mybi k a i p
i r j b r o l i a i v y r a i ; rsios tradicij p r i e s p a ud o s s uva r -
ytos, s us t i n g i mui p a s me r k to s , j o s keni a n k i e k n e
maiau, k a i p kentt j vi e t o j e pri ei nga l yt i s . I r k a d a
p r i vi l e g i j uo t o j i l yt i s t vi r t i n a , k a d mo te r s paaukimas
k e p t i p ud i n g us i r me g zt i k o j i n e s , s k a m b i n t i r o j a l i u i r
si uvi nti krepelius, t a i itoks s a mp r o ta vi ma s l a b a i
siauraprotikas. Ne p r o t i n g a s m e r k t i mo te r i s a r j uo k t i s
i j, j e i g u j o s trokta d a r kak v e i k t i i r m o k yt i s
d a ug i a u, n e g u i j l yti e s r e i k a l a uj a paproi ai .
V i e n a itaip vai kti ndama po kori dori , a g a n a
danai gi r ddavau Gr e i s Pul juok, tuo s paius d us l i us
i r k a p o t us , , c ha - c ha - c ha ! " , k ur i uo s pirm kart i gi r-
dus , knas p a g a ug a i s nujo. Ta i p p a t gi rddavau i s te -
rik j o s murmes, d a r keistesn u j o s juok. Bdavo
dien, k a d a j o s kambarl yje vi epataudavo t yl a , be t
p a s i t a i k yd a vo i r .toki, k a d a ti e g a r s a i ma n e t i e s i o g s t ul -
b i n d a vo . K a r t a i s p a m a t yd a va u j: j i i ei davo i s a vo
151
k a m b a r i o s u d ub e n i u, lkte a r padkl u r a n k o j e , p a -
s uk d a vo vi r tuv i r b e ma ta n t gr davo, p a p r a s t a i so-
tl i u p o r t e r i o neina (o, a tl e i s k ma n , romantikas s k a i -
t yt o j a u, k a d atskleidiu grubi ti es! ). V o s t i k j p a -
maius, ma n o s ma l s uma s , kur adi ndavo j o s k e i s ta s
j uo k a s , b e ma ta n t i bl sdavo: j o s n e r a n g i fi gra i r g r u-
bs ve i d o bruoai neturjo n i e k o , k a s bt skatins ja
susidomti. Kart kit mgi nau s u ja pasi kal bti , bet ji
b uvo neneki : ias ma n o p a s ta ng a s p a p r a s t a i isyk p a -
ve r s d a vo n i e k a i s j o s t r um p i a t s a k yma i .
K i t i i nam g yve n t o j a i : Donas i r j o mona, k a m -
bari n L i i r S o f i , prancz aukl , b uvo padors mo-
ns, be t n i e k uo yp a t i n g u nepasi ym. Su S o f i a danai
nekuiuodavau pranczikai i r k a r t a i s klausindavau
j a p i e j o s t vyn , taiau ji neturjo sugebji mo va i z -
diai k n us a k yt i b e i n up a s a k o t i , i r p a p r a s t a i a s us i -
l a uk d a va u toki neaiki i r padri k atsakym, k ur i e
v e i k i a u a t i md a vo nor, o ne s k a t i n d a vo klausinti.
Ta i p pr a jo s p a l i s , l a p k r i t i s i r g r uo d i s . Vi e n s a u-
s i o popi et mi s i s Fe i r f e k s papra, k a d a. atleisiau
Ad e l n uo pamok, ne s j i s l o g a vo ; k a d a n g i Ad e l iam
praymui pri tar s u t o k i u diaugsmu, k ur i s m a n p r i -
min, k a i p neipasakytai a b r a n g i n d a va u vi en kit
atsitiktin atostog dien s a vo kdi kystje, t a i a mi e -
l a i s ut i k a u, n us p r e n d us i , j o g iuo a t ve j u r e i k i a p a r o -
d yt i n uo l a i d um o . Buvo grai , t yk i , n o r s i r g a n a alta
d i e n a . Vi s ilg ryt a itnojau b i b l i o t e k o j e i r j a u-
iausi p a va r g us i . Mi s i s Fe i r f e k s k t i k b uvo paraiusi
laik, kur r ei kjo nuneti pat, todl usidjau
skrybl ai t, usimeiau apsiaustl i r pasisiliau nune-
U j Hjaus pat. I k i io k a i m e l i o vo s p o r a myl i , i r
pasi vai ki oti grai i emos p o p i e t vi e n a s m a l o n u-
ma s . Usukusi pa s Ade l , k ur i p a t o g i a i sdjo s a vo
kdutje p r i e i di ni o mi s i s Fe i r f e k s k a mb a r yj e , i r d a -
vus i j a i pai geriausi vaki n j o s l l (iaip a j
l a i k yd a v a u s p i n to j e , vyni ojusi sidabrin popi er i ),
152
k a d j i turt s u k uo aisti, o t a i p p a t p a l i k us i a p s a k y-
ml i knygut, a ijau, pabui avi mu a t s a k i us i j o s
odi us: Re ve ne z b i e n to t, ma b o n n e a mi e , ma c he r e
Md l l e . J e a n n e t t e ! "
1
em b uvo sualusi gruod, o r a s t yk us , a nt k e -
l i o n g yvo s d va s i o s . Nor dama suilti, i pradi
jau spariai, p a s k i a u, sultinau ingsnius, mi au
diaugtis i r grti s ta i s s ma g uma i s , k ur i uo s m a n tei k
ma l o n us s a us i o mnesi o p r i e va k a r i s . Buvo trei a v a -
l a n d a ; m a n e i n a n t p r o var pi n, k t i k nuskambjo
banyi os va r p a s . Gstanti d i e n a i r emai ti e s h o r i z o n -
tu s p i n d ul i uo j a n t i b l a n k i saul dar popi et yp a t i n g a i
av. A j ^ u b uv a u u m yl i o s n uo To r n f i l d o i r d a b a r
jau s i a ur u k e l i u, kur i abi ej pusi s up o vai ri ausi
krmai. Vasar ia yd da vo daugyb laukini roi,
o ruden j uo s e n o k d a vo rieutai i r j uo d i e j i s e r b e n ta i .
Ne t d a b a r ta r p akeli vi e t o mi s r a ud o n a vo i t brangs
karol l i ai erki i r ermukni uo g o s . Be t l a b i a us i a i
is k e l i a s a v jo i emos m e t u s a vo nuoalumu i r b e l a -
pi medi t yl a . J e i i t o l i a u i r p a d ve l k d a vo v je l i s ,
iia n e p a s i g i r s d a vo n maiausio lamesio, n e s ia
n e b uvo n e i bugieni, n e i koki n o r s ki toki to s pai os
aminai al i uojani os paderms medeli, k ur i e bt
gal j suoti, o n uo g i erktroi i r l azdyn krmai
b uvo t o k i e p a t nebyls, k a i p i r n uz ul i n t i a k me n ys , k u -
r i a i s b uvo igrstas k e l i o vi d ur ys . Ab i p us k e l i o , k i e k
a k i s umat, pl yt jo l a uk a i , k ur i uo s e nesigan j o k s g y-
vul ys , o mai r us vi paukteliai, k a r t a i s spurdj g yva -
tvor se, atrod l y g a t s k i r i parudav l a p a i , k ur i e p a -
miro n uk r i s t i .
K e l i a s , k ur i uo a jau Hj, vi s laik k i l o auk-
tyn . pusjusi s a vo kel i on, a prisdau ant l a i p t e l i o ,
p a d a r yt o p e r k o p t i p e r g yva tvo r p r i e t a k o lauk. Ge -
1
Greitai grkite, mano mieloji, mano brangioji mademuazele
2.anete! (piane.)'
153
r i a u susiblokusi paltuk i r susikiusi r a n k a s muit,
a nejaui au alio, n o r s o r e s m a r k o k a i s p i g i n o ; t a i r o -
d s to r a s l e d a s , aptrauks gri ndi n, p e r kur pri e
kel et dien, po s ta i g a us pol ai di o, s r a un i a i pl do
upoknis. Sddama a g e r a i maiau Tornfi l d: emai ,
k l o n i o vi d ur yj e , d un k s o j o p i l k a m a s yvi p i l i s s u d a n -
tyta i s k uo r a i s , ryki ai isiskirianti gi rai ts i r daugybs
kovar ni l i zd fo ne . A p a l a uk i a u, i k i nusdo saul,
vi s a rdama i r m i r g ul i uo d a m a p r o medius. Ta d a
atsi gri au r ytus .
Vi r k a l vo s pri e ma n e r a ud o n a vo vo s utekjs
mnul i s. No r s k o l k a s j i s t e b e b uvo bl ykus i t saul-
l yd i o debesl i s, bet spariai skai drjo i r kop auk-
t yn , apviesdamas Hjaus kai mel , k ur i s drieksi k a l -
vo s vi rne, paskends mediuose, o i jo kamin v i n -
g i a vo auktyn ml yni dmai. L i g i j o d a r b uvo m y l i a
k e l i o , b e t vi si koje t yl o j e aikiai gi rdjau nesudtin-.
g us j o g yve n i m o g a r s us . Ma n o a us i s t a i p p a t p a g a vo
upeli nek; a n a p us Hjaus b uvo d a ug kaln, i r te n,
b e a b e j o , turjo vi n g ur i uo t i upokniai, be t k o k i uo s e
t a r p e k l i uo s e i r skardiuose j i e te k jo , a neinojau.
S i o va k a r o r amybje a gi rdjau ti e k pai a r t i mi a u-
si skamb iurlenim, t i e k tolimiausij dusl mur -
mes.
Ir s t a i g a t tok miel plekenim i r nabdes', tok
tol i m i r d r a ug e tok aik, sudrumst tranks, triuk-
m i n g i g a r s a i : p a s i g i r d o s ti p r us kanop kaukjimas,
kakoks me ta l o vangji mas, nustelbs vel n bang
iaukes. Panaiai e s ti p a ve i k s l e , k a i pri eaki ni ame
p l a n e ta ms i a i s i r s to r a i s brkniais nupiei rsiai
dunksani uol ar gumbuot akoto uol o kamien,
k ur i s Udengia to l umo j e va i s k i a i ml ynuojani as k a l -
va s , sault horizont i r baltapkius debeslius d a n -
g uje , k ur vi e n a s a ts p a l vi s nejuia itirpsta k i t a m e .
Caksji mas s k l i d o n uo k e l i o akmen. Ar t j o a r k l ys .
V i n g i s k o l k a s sl p j, be t k a n o p o s bi l d jo vi s g a r -
154
s i a u. A b uv a u b e p a s i k e l i a n t i n uo p e r l i p o s , taiau k e -
l i a s i toje vi e t o j e b uvo s i a ur a s , i r a l i k a u sdti, n u-
s p r e n d us i p r a l e i s t i arkl p r o al. Ta d a a b uv a u j a u-
nut, i r vi s o k i a us i fantastiki va i z d a i , ia diugs, ia
lidni, j a ud i n d a vo ma n o vai zduot. S a l i a kit k va i l ys -
i ma n o s i e l o j e b uvo g i l i a i stri g i r vai kys t je gi rd-
t pasak p a ve i k s l a i , o k a i j i e v l i ki l davo a tmi n tyj e ,
s ub r e n d us i jaunyst s ut e i k d a vo j i e ms t j g i r g yvu-
m, kuri s ti g o va i k ys t e i . Be l a uk d a ma , k o l p r i e b l a n d o -
j e p a s i r o d ys artjs a r k l ys , a p r i s i m i n i a u k a i k ur i a s
Be s i p a s a k a s , k ur i o s e b uvo m i n i m a d va s i a , Siaurs
An g l i j o s g yve ntoj va d i n a m a Gitrau: t o j i d va s i a , p a -
s i ve r t us i a r k l i u, m ul u a r didiuliu unimi, b a l a d o j a s i
vi eni ai s k e l i a i s , o k a r t a i s uklumpa i r pavl avusi us
k e l e i vi us , l yg i a i ta i p , k a i p ma n e tai p o val andl s
tuo j uklups is atskubs a r k l ys .
I r s ta i g a , k a i j i s j a u b uvo ia pat, b e t a vi s d a r
jo nemaiau, be kanop b i l d e s i o , igirdau g yvatvo r s
lamteljim, i r v i s a i ti e s m a n i m i l azdyn tankms
i bgo didiulis uo, k ur i s , bdamas j uo d ma r g i s , ai-
k i a i isiskyr krm fone. J u k k a i p t i k t o k i u unim
gal jo p a s i ve r s t i Be s i n up a s a k o ta s i s Gitraas'. Pa d a r u,
panaiu ' lit, s u i l g a i s g a ur a i s , s ta mb i a g a l va ! Tai au
uo r a m i a i pr abgo p r o al, net nepavel gs ma n e
p a s l a p t i n g o mi s g yvul i o a k i mi s , k a i p a i a n k s t o ti k-
j a us i . J a m i p a s k o s pasi rod a r k l y s , auktas i rgas,
o ant jo r a i te l i s . mogikosios btybs r a i t e l i o
p a s i r o d yma s ikart isklaid vi s us k e r us . Ni e k a s n i e -
k a d n e b uvo joj s a nt Gitrao, j i s vi s a d a p a s i r o d yd a -
vo vi e n a s . O d va s i o s , k i e k a s up r a ta u, n o r s i r gal -
d a vo simesti nebyl i gyvul i knus, v a r g u ar bt
s us i vi l i o j us i o s p a p r a s to mogaus p a vi d a l u. Ne , ia j o k s
Gitraas, o t i k k e l e i vi s , t r um p i a us i u k e l i u skubs Mi l -
kot. J a m p r a j o j us , i r a l e i d a us i kel i on. Tai au po
k e l e to i ngsni turjau atsi grti : a igirdau, k a d a r k -
l ys sl i di nja ant apl edjusi o k e l i o . T pai akimirk
155
k e l e i vi s ktel jo: Ko k s ve l n i a s ia koj p a k i o ! "
i r a r k l ys i gri uvo. A s us to j a u. Ra i t e l i s i r i rgas g u-
l jo emje. Pr i b go uo i r , i vyds nel ai ms itikt
eiminink i r besikamuojant arkl, m t a i p g a r s i a i
l o t i , k a d va k a r o k a l vo s s k a m b i u a i d u atsi l i ep
stor l oji m, n e p a p r a s ta i gal i ng i r skard. Pa s k ui ,
apuosts p a r k r i t us i uo s i us , pr i b g o p r i e mans, t a i b u-
vo vi s a , k j i s steng p a d a r yt i , ne s a p l i n k ui n i e k a s k i -
tas ne g al jo a te i ti pagalb. A iklausiau nebyl jo
praym i r prijau p r i e r a i t e l i o , k ur i s stengsi itraukti
k o j a s i kilp. Sprendiant i jo energi ng judesi, j i s
ne g al jo bti s m a r k i a i susieids. V i s dl to a p a -
k l a us i a u j :
Js usi gavote, ser e?
No r s a g e r a i n e n ug i r d a u, be t ma n pasi rod, k a d j i s
nusi kei k; b e n t t a i p a p a g a l vo j a u, k a i j i s , murmda-
ma s kak panosje, neatsak ma n o klausim.
G a l a g a l i u k uo padti? v l p a k l a us i a u.
Pa s i t r a uk i t e nuoaliau, atsak j i s , i pradi -
a ts i k l a up d a ma s , o p a s k ui i r a ts i s to da ma s . A pajau
al. Tuo j po to p a s i g i r d o , k a i p dauo k a n o p o m i s l e -
d, sl i di nja i rgas, k ur i s , l o j a n t uniui i r ki ojant
r a i t e l i ui , "stengsi a t s i k e l t i . A nejui a' atsi dr i au u
k e l e t o jard, taiau nenorjau vi si kai pasialinti, n e -
pamaiusi, * k uo b a i g s i s to s vi s o s p a s ta n g o s . L a i m e i ,
a r k l ys n e t r uk us a ts i s to jo , o uo n ut i l o , s ud r a us ta s ei-
m i n i n k o odi : Salin, Pi l o t a i ! " D a b a r k e l e i vi s p a s i -
l enks api upi njo s a vo kel i r blauzd, t a r s i t i k r i n d a -
ma s , a r j i e nesueisti. Ma t yt , j a m skaudjo koj, ne s
j i s pri l ubavo p r i e p e r l i p o s , n uo k ur i o s a k t i k b uv a u
pasiklusi, i r atsisdo.
Ma n norjosi bti k uo n o r s n a ud i n g a i j a m a r b e n t
p a r o d yt i dmesio, i r a v l pri jau p r i e j o .
J e i g u js susieidte i r j ums r e i k a l i n g a p a g a l b a ,
ser e, a g a l i u paaukti k n o r s i To r n f i l d o ar i
Hjaus.
156
Ai , n e r e i k i a . K a ul a s nels, t i k ni kstel jau,
i r j i s v l atsistojs pamgi no engti , be t nejui omi s i
s k a us mo s ud e j a vo :
Ai !
D a r ne vi si kai b uvo sutem, mnulis vi et k a s k a r t
s k a i d r i a u, i r a j maiau vi s a i aikiai. J i s vi l k j o j o j i -
mo apsiaust s u k a i l i n e a p yk a k l e i r pl i eni nmi s s a g ti -
mi s . Ap i e figr sprsti b uvo s un k u; pastebjau t i k t a i ,
k a d t a i v i d ut i n i o gi o i r g a n a p e ti n g a s mogus. V e i d a s
j o b uvo ta ms us , bruoai gri eti , k a k t a p l a t i . J o a k ys
p o s ur a uk t a i s a n t a k i a i s l i e p s n o j o rsiu a t k a k l um u.
No r s j i s b uvo n e b e j a un a s , taiau d a r i r nepusamis,
j a m g al jo bt k o k i e trisdeimt p e n k e r i . A j o n k i e k
n e b i j o j a u, t i k truput drovjausi . J e i g u j i s bt j a un a s ,
graus, romantikas he r o j us , a nebiau idrsusi i-
ta i p kyr i ai klausinti i r silyti p a s l a ug a s neprayta.
Bet v a r g u a r b uv a u k a d a maiusi gra jaunuol , o j uo
l a b i a u kal bjusi s u j uo . A i si ti ki ni mo d i e vi n a u g r o -
, elegantikum, graktum, avum, be t j e i g u m a n
bt pasi tai k s ut i k t i ias yp a tyb e s , siknijusias vyr i -
k yj e , biau i n s t i n k t yvi a i p a j utus i , k a d t o k s mogus
n i e k u g y v u negal t p a t r a uk t i mans, i r alinusis j o ,
k a i p me s alinams ug n i e s , ai bo a r k o n o r s k i t o , k a s ,
n o r s i r viesu, be t v e i k i a u b a ug i n a , n e g u t r a uk i a p r i e
savs.
J e i g u nepastamasis bt nusiypsojs m a n i r ge -
rairdikai atsaks, k a i a k r e i p i a us i j , j e i g u j i s m a -
no pasi l ym padti bt atmets m a l o n i a i dkoda-
mas,- a, g a l i ma s d a i k ta s , biau nujusi s a u i r n e -
j ut us i j o k i o n o r o t o l i a u te i r a uti s . Tai au rsti k e l e i vi o
i vai zda i r iurktus to na s kakai p p a s k a t i n o ma n e ne -
si varyti . K a i j i s p a mo j o m a n e i ti , a l i k a u stovti i r
parei ki au: 5
A j o k i u bdu n e g a l i u p a l i k t i js, ser e, tok
v l yv met iame nuoaliame k e l yj e , k o l sitikinsiu,
k a d js g a l i te ussti a nt a r k l i o .
157
K a i p a s a k i a u ta i , j i s pakl r nane a k i s . L i g iol
j i s v a r g u a r b uvo b e n t di rstel js ma n o pusn.
Manyi au, k a d j um s pai ai j a u s e n i a i me ta s bti
n a m i e , tar j i s , j e i g u js g yve n a te k ur n e to l i e s e . I
k ur js?
S t a i i te n , i slnio, i r a n k i e k n e b i j a u, n o r s
i r v l u, j uk mnesiena. A m i e l a i nubgsi u Hj,
j e i t i k js n o r i te . Ma n i r paiai r e i k i a t e n nuneti
laik. :
Js g yve n a te te n , slnyje? Js n o r i t e p a s a k yt i
a n a me n a me s u k uo r a i s ? paklaus j i s , r o d yd a ma s
To r n f i l d o pi l , uliet sidabrins mnul i o vi esos i r ai-
- k i a i bol uojani t a r p medi, k ur i e va k a r i n i o d a n g a us
fone atrod k a i p itisa ta ms i miko mas.
Ta i p , s e r e .
K i e n o g i ti e n a ma i ?
Mi s t e r i o Roesteri o.
Ar js pastate mister Roester?
Ne , n i e k a d n e s u jo maiusi.
A r g i j i s te n n e g yve n a ?
Ne .
O js i note, k ur j i s d a b a r ?
Nei nau.
** Js, be a be jo , ne tarnait tuo s e n a muo s e . Js...
J i s n ut i l o , apmet a k i m i s ma n o drabuius, k ur i e , k a i p
i r vi s a d a , b uvo g a n a p a p r a s t i : j uo d a s vi l n o n i s p a l tuk a s ,
j uo d a kastori n skrybl ai t; n e i vi e n a , n e i k i t a nebt
dvjusi ne t k i l m i n g o s d a mo s kamerist. J a m , ma tyt,
s un k u b uvo spti, k a s a t o k i a . A atjau j a m p a -
gal b:
A e s u guvernant.
A, guvernant! p a k a r t o j o j i s . : V e l n i a i g r i e b -
t, vi s a i pamirau! Guvernant! i r j i s v l atidiai p a -
ve l g ma n o a p d a r us . Po p o r o s minui j i s pasi kl
n uo p e r l i p o s , be t, vo s pamgi nus e i t i , j o ve i d i krei p
s k a us ma s .
158
: A js nesisiu paaukti p a g a l b o s , pasak
j i s , b e t js p a t i g a l i te truput m a n padti, j e i bsite
t o k i a m a l o n i .
Ge r a i , ser e.
G a l js t ur i t e skt, k ur i s m a n atstot lazd?
Ne .
Ta i pamgi nki te p a i m t i ma n o arkl u pavad i o
i r , j e i p a s i s e k s , p r i ve s k i t e j. Ar n e b i j o s i te ?
Pa t i vi e n a biau b i j o j us i i r p a l i e s t i arkl, b e t p a -
prayta turjau k l a us yt i . Pasidjusi ant p e r l i p o s muft,
pri jau p r i e aukto i r g o i r pamgi nau p a i m t i j u
a p i n a s r i o , b e t j i s b uvo baiktus i r n e l e i d o m a n p r i s i a r -
t i n t i p r i e j o . A kelet kart bandiau n us t ve r t i u p a -
vad i o, bet ve l t ui . Ma n e b a i s i a i gsdino j o pri eaki ns
k a n o p o s , k ur i o m i s j i s kapst em. Nepastamasi s k u -
r laik stebjo ma n e i r g a l i a us i a i susijuok:
Ma t a u , pasak j i s , k a d k a l n a s a ts i s a k o e i t i
p r i e Ma h o m e t o , todl b e l i e k a Ma h o m e t ui p r i e i t i p r i e
k a l n o . Praau padti ma n .
A pri jau.
At l e i s k i t e , tar j i s , r e i k a l a s ver i a ma n e p a -
s i n a ud o t i js p a g a l b a .
J i s padjo sunki rank m a n ant pe ti e s i r , g e r o k a i
usiguls ant j o , nul ubavo i k i a r k l i o . V o s paiups u
a p i n a s r i o , j i s k a i p ma t suval d arkl i r uoko a nt b a l -
no , n o r s vi s a s jo vei das.per si kr ei p i s k a us mo dl i-
n a r i n to s kulknies.
D a b a r , tar j i s , a tl e i s d a ma s k i e t a i prikst
apati n lp, p a d uo k i t e m a n d a r vyti n; a n ta i j i s g ul i
p r i e g yvatvo r s .
A s ur a d a u j i r p a d a vi a u.
Dkui j ums . D a b a r skubkite s u laiku H j i r
k uo grei i ausi ai grki te n a m o .
Pe n t i n a i s p a l i e s ta s a r k l ys i pradi a ts i s to jo p i e s t u
159
i r pasitrauk atatups tas , p a s k ui , pasi l ei ds uoliais, b e -
ma ta n t i nyko; j a m i p a s k o s nudm uo, i r v i s i tr ys
d i n g o ,
Tarsi ilojas, tyrlaukiuos
Pagautas pikto vjo.
A pasimiau muft i r nujau s a va i s k e l i a i s . vyki s
pasi bai g i r n us l i n k o praei t; j a me n e b uvo n i e k o
rei kmi ngo, n i e k o romantiko i r , g a l i ma s a k yt i , n i e k o
domaus; i r vi s dl to j i s n o r s vi e n a i va l a n d a i pavai ri -
n o monotonik ma n o gyveni m. At s i r a d o mogus, k u-
r i a m pr i r ei k ma n o p a g a l b o s , i r j i s j o s papra, o a j
s ut e i k i a u. Ma n b uvo m a l o n u j a us t i , . k a d i r a j a u t
p a d a r i us . No r s ma n o p a s l a ug a b uvo menkutl i r a ts i -
ti kti n, taiau a turjau p r o g o s ve i k t i , o m a n ta i p
gri so tas vi e n o d a s g yve n i ma s . is n a uj a s ve i d a s i r g i
b uvo l y g ' n a uj a s p a ve i k s l a s , atsirads ma n o a tmi n ti e s
g a l e r i j o j e , i r j i s atrod to k s nepanaus vi s us k i t us te n
kabanius p a ve i k s l us : p i r mi a us i a , todl , k a d t a i b uvo
vyr i ki o ve i d a s , o a n tr a j i s b uvo ta ms us , ryti ngas i r
rstus. J i s tebestovjo m a n a k ys e , k a i a jau H -
j a us mi estel i r mei au laik pato dut. A ma -
iau ve i d prie s a ve , e i d a ma pakal n i r skubda-
ma n a mo . Pri jusi t pai perl i p, a stabteljau va -
l andl , a p s i d a i r i a u i r p a s i k l a us i a u, t a r s i l a uk d a m a , k a d
v l igirsiu kanop bi l des k e l yj e i r p a m a t ys i u raitel
s u j o j i m o a p s i a us tu i r nifaundlend vei sl s un, p a -
na Gitra. Tai au prie ma n e dl avo t i k g yva tvo r
i r a p k a r p yt a s g l uo s n i s , n e b yl i a i ikls graki s a vo
vi rn mnesi enos vi esoje. A gi rdjau t i k ta i , k a i p
vel ni ai dve l k v je l i s , os u m yl i o s n uo ia To r n f i l -
do medi uose. Ir k a i pairjau emyn, t pus, i
k ur i o s s k l i d o tas naresys, ma n o vi l gsni s, nukryps
pi l , vi e n a m e fas ado l a n g e i vydo mi rki ojant ibur.
Ta i pri mi n ma n , k a d j a u vl us me ta s , i r a nuskub-
j a u n a mo .
160
Ma n nesinorj o grti To r n f ild. Perengti j o
slenkst rei k grti sustingus gyveni m. Pe r e i t i
tyl vesti bi ul , ukopti ta ms i a i s l a i p ta i s , sdti s a vo
vi eni ame kambarl yje, o po to grti pa s vi s uo m e t r a -
mi m i s i s Fe i r f e k s i r p r a l e i s t i i l g i emos vakar s u j a ,
t i k s u j a , vi e n a t i k mi n t i s a p i e ta i g al jo ikart n u-
s l o p i n t i t menkut d va s i o s pakilim, kur suadino is
pasivaikiojimas, i r v l s ur a k i n t i ma n o j gas bevi l ti -
k o mi s vi e n o d o i r p e r d a ug t yl a us g yve n i mo grandi n-
m i s , t o g yve n i mo , k ur i o t e i k i a mo s ramybs i r p a to -
gum a j a u nebemokjau b r a n g i n t i . K a i p p r a va r t u
bt m a n ta d a buv a t s i d ur t i audr i r s k ur d a us g yve -
n i mo skuryje, k a d rsti i r k a r t i p a ti r ti s imokyt i l g-
ti s ramybs, k ur i a d a b a r a t a i p bodjausi! Ta i p , t a t a i
ma n b uvo l yg i a i t a i p p r a va r t u, k a i p mogui , k ur i s i l -
g a i usisdi p e r d a ug p a to g i a me krsl e, praveri a g e r o -
k a i pasi vai ki oti ; s a vo g yve n i m o sl yg ver i ama, a
l yg i a i t a i p p a t trokau p e r ma i n o s , k a i p tas mogus p r o -
gos prasimanktinti.
A stabteljau ti e s va r ta i s , stabteljau ve j o j e p r i e -
ais nam. miau vai ki oti vi en ir kit gal grsta
alja. Ab e j o s paradins d ur ys j a u b uvo udarytos, i r
a negal jau pa vel gti vi d. Tai au to a n nenor -
j a u. I r ma n o vi l gsni s, i r ma n o s i e l a , atrod, trauksi
a t b ul i n uo to niraus n a mo , n uo to p i l k o p a s ta to , p i l n o
tamsi ukabori , b e n t m a n ta d a j i s t a i p atr od, i r
k i l o pl yti nt vi r mans dang, ydr jr, be m a -
iausio debesl i o. Mnul i s i ki l mi ngai vi s k i l o i r k i l o ,
j o s k r i t ul ys , r o do s , ve l g auktyn, k a s kart t o l i a u i r
t o l i a u p a l i k d a ma s kaln virnes, i u kuri j i s p a -
tekjo, i r s k ve r b d a ma s i s zenit, nesi vai zduojamai
gili i r neaprpi amai tolim vi durnaki o d a n g a us t a m-
s. O j a m i p a s k o s sek mirksinios vai g del s; jas
siirjus, s uvi r p o m a n o irdis i r g ys l o mi s kariau
ni tekti k r a uj a s . Be t k a r t a i s utenka mao dal ykl i o
gri nti mums e m : ve s t i b i ul yj e imu l a i k r o d i s ,
1). D2ei n E i r .
161
pri verts ma n e atitrkti n uo mnul i o i r vai gdi ; a
a t i d a r i a u alutines d ur i s i r jau.
V e s t i b i ul yj e n e b uvo vi si kai ta ms u, pai oje palub-
j e de g bronzi n l e mp a ; taiau j o s i e n a s i r a p a ti ne s
uolini laipt p a k o p a s r a us vi n o l i g i ol m a n n e ma ty-
tas ma l o n us i oravi mas, sklinds i di di osi os s ve ta i -
ns, k ur i o s s uve r i a mo s d ur ys b uvo a td a r o s ; i di nyje
m a l o n i a i plaikstsi l i e p s n a , s va i d yd a ma atspindius
n uo marmurini pl oki i r vari ni grotel i , ant puo-
ni purpurini uuolaid b e i pol i ruot bal d. J i t a i p
p a t apvi et ti e s i di ni u sdini moni grup. Tai au
vo s spjau akimirk apvel gti j, vo s ma n e pasi ek
l i n k s m i b a l s a i , kuri ta r p e , m a n r o d o s , p a s i g i r d o i r
Ade l s b a l s a s , d ur i s s ta i g a kakas utrenk, i r vi s k a s
d i n g o .
A nuskubjau mi s i s Fe i r f e k s kambar; te n a i i r g i
krenosi ug n i s , b e t vaks n e b uvo udegtos, nesimat
i r pai os eimininks. Utat, p a to g i a i sitaiss ant k i l i -
mo , vi e n ut vi e n a s s a u gul jo, r i m t a i irdamas l i e p s -
nojant i di n, didiulis j uo d ma r g i s g a ur uo ta s uo, vi s a i
panaus ma n o sutikt pakel je Gitra.
Pi l o ta i ! k te l ja u a j va r d u, ne s j i s b uvo
to k s panaus an.
-uo pasi kl i r pri js m uo s tyti ma n e . A p a -
gl osi au j , i r j i s p a vi z g i n o s a vo pasiptusi uodeg.
Tai au is p a d a r a s m a n vi s v i e n atrod l y g kakoki a
fantastika btyb, a negal jau si vai zduoti , i k ur
j i s g al jo a ts i r a s ti . A p a s k a mb i n a u, nordama p a p r a -
yti vak s i r , be to, suinoti, i k ur is atvykl i s.
jo L i .
K a s ia p e r uo?
J parsi ved eimininkas.
K a s ?
S e i mi n i n k a s , mi s te r i s Roesteris. J i s k t i k p a r -
v y k o .
Ti k r a i ! I r mi s i s Fe i r f e k s d a b a r pa s j?
162
Ta i p , i r mi s Ad e l . J i e v i s i svetai nje, o Donas
i vyko g yd yto j o . S e i m i n i n k ui vyk o nel ai m: j o a r k l ys
i gri uvo, i r j i s isinarino kulkn.
G a l a r k l ys i gr i uvo p a k e l i ui Hj?
Ta i p , j o j a n t i pakal n. J i s p a s l yd o a nt apl edju- -
s i o k e l i o .
A. . . Mal on ki te m a n atneti vak, L i !
L i tuo j atne vak, o j a i i p a s k o s jo i r mi s i s
Fe i r f e k s , k ur i p a k a r t o j o m a n j a u gi rdt naujien, p r i -
d ur d a ma , k a d g yd yto j a s , mi s te r i s K a r t e r i s , j a u atvyks
i r ess d a b a r pa s mister Roester. Po to ji i jo ruoti
ar bato s , o a pasi kl i au vi r n us i r e n g t i .
X I I I S K Y R I U S
Tur bt, vyk d yd a m a s g yd yt o j o nurodym, mi s te r i s
Roesteris a n k s t i nujo g ul t i t vakar i r v l ai atsi kl
kit ryt. Nul i ps emyn, j i s i k a r t o msi rei kal :
j o l auk atvyks d va r o va l d yt o j a s i r k e l e ta s n uo m i -
nink.
Mum s s u Ad e l e te k o isikraustyti i b i b l i o t e k o s ,
k ur i d i e n o s m e t u d a b a r b uvo n a ud o j a ma p r i i m a m uo j u
l a n k yt o j a ms . V i e n a m e vi ruti ni ame k a m b a r yj e b uvo
p a k ur t a ug n i s , a perkl i au te n ms k n yg a s i r p a ve r -
iau j k l a s e . T ryt sitikinau, k a d To r n f i l d a s vi si kai
pasi kei t: d i n g o ta banyti n t yl a , k o n e k a s val and
k a s n o r s p a s i b e l s d a vo p a r a d i n e s d ur i s a r b a suaidda-
vo va r p e l i s , ve s t i b i ul yj e n uo l a t gi r ddavosi ingsniai,
a p a ti n i uo s e k a mb a r i uo s e vai ri ai s b a l s a i s nekdavo
n a uj i mons, up e l i s i l a uk uj o p a s a ul i o m s r uve n -
ti p e r ms nam, ne s j sugro eimininkas. Ma n
itokia' a p l i n k a l a b i a u p a t i k o .
T dien n e l e n g va b uvo m o k yt i Ad e l , ne s j i n e -
gal jo s us i t e l k t i . J i tol ydi o i bgdavo i k a m b a r i o i r ,
n *
163
persi svrusi p e r turklus, d a i r yd a vo s i , nordama n o r s
t r um p a m p a ma t yt i mister Roester; b e to, j i v i s s ur a s -
d a vo koki prog n ue i t i apai, k a i p a tari au, u-
s uk t i bi bl i otek, k ur j i a n a i p t o l n e b uvo p a g e i d a uj a -
ma , o k a i a s up yk a u i r pri veri au j sdti r a mi a i , j i
m b e p e r s to j o pl epti a p i e savj ,,a mi , Mo n s i e ur
E d o ua r d Fa i r f a x d e Ro c h e s t e r " k a i p j i n a i j va d i n o
( l i g i ol a nei nojau jo va r d o ) , i r splioti, koki d o va -
n j i s gal jo j a i atveti . Ma t yt , va k a r va k a r e j i s usi-
mi n j a i , k a d , a tg a b e n us j o baga i Mi l k o t o , j a me
r a s i s dut, k ur i o s t ur i n ys i r j a i bsis domus.
Et c e l a d o i t s i g n i f i e r , kal bjo j i , u'il y a ur a
l a - d e d a n s un c a d e a u p o ur - m o i , e t peut-tre p o ur vo us
a us s i , Ma d e m o i s e l l e . Mo n s i e ur a parl d e vo us : i l m' a
d e ma n d e l e n o m d e ma g o uve r n a n te , e t s i e i l e n'tait
pa s un e p e ti te p e r s o n n e , assez mi n c e e t un p e u p a l e .
J ' a i d i t que o ui : c a r c' est vr a i , n' e s t-c e pas , Ma d e m o i -
s e l l e ?
2
A s u s a vo m o k i n e p i e t a va u k a i p p a p r a s t a i mi s i s
Fe i r f e k s k a mb a r yj e . Antrj d i e n o s dal o r a s p a b i ur o ,
m s n i g t i , i r me s l i k o m e kl asje. mus te mti , a l e i -
d a u Ad e l e i sudti k n yg a s b e i ssiuvinius i r nubgti
apai, nes, n ut i l us dur va r p e l i ui i r n a ma ms n ur i mus ,
nusprendiau, k a d mi s te r i s Roesteris p a g a l i a u b uvo
l a i s va s . L i k us i vi e n a , a pri jau p r i e l a n g o , be t n i e k o
p r o j nesi mat: krintanios snaigs i r s ute mo s sudar
tanki skraist, k ur i udeng n uo aki ne t krmus ve -
j o j e . A n ul e i d a u uuolaid i r grau p r i e i di ni o.
irdama ruojani as arijas, a s te n g i a us i p a -
m a t yt i j uo s e keist peiza, l a b a i primenant ma n vi e -
n k a d a i s e regt pavei ksl , k ur i a m e b uvo a t va i zd uo t a
1
Draug, mister Eduard Feirfeks Roester (pranc).
2
O tatai reikia, kad joje man bus kokia nors dovana, o gal
ir jums, mademuazele. Jis man minjo jus, klaus, kuo vardu mano
guvernant, ar ji nesanti tokia mayt ledi, gana lieknut ir truput
pablykusi. i pasakiau, kad taip. Juk tai tiesa, ar ne, mademuazele?
164
H e i d e l b e r g o p i l i s Re i n o pakrantje, taiau tuo mo me n -
tu jo mi s i s Fe i r f e k s . J o s p a s i r o d yma s sutrukd m a n
t o l i a u dl i oti t ruojani os mo za i k o s pavei ksl i r
t a i p pat isklaid s un k i a s mi n ti s , k ur i o s b uvo b e a p n i n -
kanios ma n e vi e natv je .
Mi s t e r i ui Roesteriui bt l a b a i ma l o n u, j e i js
s u s a vo m o k i n e vakar d r a ug e s u j uo i gertute a r -
ba tos svetai nj e, pasak j i . Vi s . dien j i s , , b uvo
ta i p usims, k a d negal jo p a k vi e s t i js anksiau.
Kuri gi val and j i s . g e r i a arbat? p a s i t e i r a -
v a u a.
O, et val and. K a i m e j i s l a i k o s i ankstyv v a -
land. Js ver i au tuo j p a t p e r s i r e n k i t e . A e i n u d r a u-
g e i r padsiu j ums . S t a i j ums vak.
A r g i btinai r e i k i a p e r s i r e n g ti ?
Ta i p , ver tt. A' vi s a d a v a k a r ui p e r s i r e n g i u, k a i
mi s te r i s Roesteri s.nami e.
i n e r e i k a l i n g a c e r e mo n i j a m a n rodsi i ek t i e k
p r e te n zi n g a , taiau a grau s a vo kambar i r , mi s i s
Fe i r f e k s p a d e d a ma , pakei i au juod vi l non suknel
t o k i o s p a t s p a l vo s i l ki ne; t a i b uvo p a t i g e r i a us i a i r
bema vi eni ntel ma n o i ei gi n suknel, iskyrus vi e-
s i a i pilkj, k ur i , p a g a l ma n o louvudik tua l e to s u-
pratim, m a n atrod p e r puoni i r t e t i n k a n t i t i k yp a -
ti n g o ms ikilmms.
Pr i e j o s trksta sags, pastebjo mi s i s Fe i r -
fe ks .
A teturjau t i k vi en vi eni ntel papuoal, p e r l i -
n sag, kuri m a n a t m i n i m ui b uvo p a d o va n o j us i mi s
Te m p i . A p r i s i s me i g i a u j, i r m ud v i n us i l e i d o me a p a -
i. K a d a n g i n e b uva u p r i p r a t us i p r i e svetimj, m a n
b uvo n e s ma g u p a s i r o d yt i mi s t e r i ui Roesteri ui p o to -
k i o o f i c i a l a us p a k vi e t i m o . A l e i d a u mi s i s Fe i r f e k s p i r -
ma j a i ei ti val gomj i r , mums e i n a n t p e r kambar,
a slpiausi u j o s . Prajusios p r o ark, k ur i o s uuolai-
165
d a d a b a r b uvo n ul e i s ta , me s atsidrme el eganti koje
svetai nje.
v
D v i vaki ns vaks de g ant s ta l o i r d v i a nt i di -
n i o ; isitiess prieais vi esi ai liepsnojani ugn, il-
dsi Pi l o ta s , o alia kl pojo Ad e l . An t kuets k i e k
atsilos p us i a u gul jo mi s te r i s Roesteris, padjs k o -
j ant pagal v l i o, i r i rjo Ad e l i r un. L i e p s n a
rykiai apvi et jo vei d. A i k a r t o painau va k a r
ma n o sutikt ke l e i v s u tai s paiais ta ms i a i s i r j uo d a i s
i t a n g l i s a n ta k i a i s , s u ta paia m a s yvi a k a k t a , k ur i at-
rod kvadrati n suukuot ant ono juod plauk r-
muo s e . A pamaiau t pai griet nos, v e i k i a u
spding, n e g u grai, tas paias plaias nerves, t ur
bt, rodanias jo rsi pri gi mt, tas paias a t k a k l i a s
lp, skruost i r s m a k r o l i n i j a s , ta i p , v i s i j o ve i d o
bruoai , n e b uvo n maiausios abejons, b yl o j o a p i e
atkaklum i r rkanum. J o figra d a b a r j i s b uvo
b e a p s i a us to grai ai d e r i n o s i s u m a s yvi a g a l va . Ne -
pasiymdamas n e i auktu giu, n e i graktumu, sud-
tas j i s b e t g i b uvo k a i p t i k r a s a tl e ta s pl ai apeti s, t a -
iau l i e k n a s .
Mi s t e r i s Roesteris, b e a b e j o , pastebjo, k a i m ud v i
jome s mi s i s Fe i r f e k s , taiau, ma tyt, nenorjo to p a -
r o d yt i , ne s j i s nepakl g a l vo s , k a d a me s p r i s i a r t i n o me .
tai mi s E i r , s e r e , tar mi s i s Fe i r f e k s r a m i a i
k a i p vi s a d a .
J i s a i l i nktel jo, n e a t i t r a uk d a ma s aki n uo me r g a i -
ts su uniu.
Te g u mi s E i r sdasi, tar j i s . I r i jo p r i s i ve r s -
t i n i o ma n i e r i n g o l i nktel ji mo i r n e k a n tr a us , be t m a n -
d a g a us to n o gal jai p a j us ti kak t o k i o , k a s ta r s i bt
saks: Kas m a n d a r b o , p o vel ni , a r i a y r a mi s E i r ,
a r n e ! iuo me t u a a n a i p t o l nenusiteiks j m a t yt i . "
A atsisdau, i r ma n o sumiimas i nyko. Ma n d a g us
be j o k i o pri ekai to primimas ve r k i a us i a i bt var s
mane.. A.nebi au sugebjusi a t s a k yt i t o k i u pat e l e -
166
gantiku i r grakiu e l g e s i u; o is staiokikumas m a -
ns n i e k uo nepar ei gojo, prieingai, r a mus ma n o s a n -
trumas tei k m a n pi rmenybi pri e j . Be to, tas jo
ekscentrikas e l g e s ys d r a ug e b uvo i r savotikai p r o vo -
k uo j a n t i s : m a n pasidar domu, k a i p g i j i s e l g s i s t o l i a u.
O j i s el gsi i t s ta tul a , t a i y r a nejudjo i r n i e k o
nesak. Mi s i s Fe i r f e k s , ma tyt, p a g a l vo j o , k a d k a s n o r s
t ur i bti ma n d a g us , i r m kal bti p a t i , k a i p p a p r a s -
t a i l a b a i m a l o n i a i i r , k a i p p a p r a s t a i v i e n a s b a n a l y-
be s . J i n a i parei k uuojaut m i s t e r i ui Roesteri ui , k a d ,
j vi s dien va r g i n r e i k a l a i i r k a d j k a n k i n a n t i s k a u-
d a n t i k o j a , o p a g a l i a u patar j a m bti k a n t r i a m i r at-
s a r g i a m, j e i j i s n o r i g r e i t p a s ve i k t i .
Mel d i amoji , a nori au a r b a t o s , b uvo vi e -
n i n t e l i s a ts a k yma s j o s i l g tirad.
J i g r e i t a i p a s k a mb i n o i r , k a i L i atne padkl, m
rpestingai i r v i k r i a i dl i oti p uo d e l i us , auktelius i r
vi s a k i t a . Mu d v i s u Ad e l e pr i jome p r i e s ta l o , taiau
eimininkas l i k o a nt kuets.
G a l p a d uo tute m i s t e r i ui Roesteri ui j o p uo d e -
l? krei psi ma n e mi s i s Fe i r f e k s .
:
Ad e l g a l i ilieti
arbat.
A p a d a r i a u, k j i pr,a. K a i j i s m m a n i rank
puodel , Ad e l , ma tyt, n us p r e n d us i , k a d atjo p a l a n k us
mo me n ta s usiminti a p i e ma n e , suuko:
N' st-ce pas , Mo n s i e ur , u'il y a un c a d e a u p o ur
Ma d e m o i s e l l e E i r dans vo t r e p e tL b c o f f r e ?
1
Ap i e k o k i a s d o va n a s tu neki? iurkiai p a -
klaus j i s . - Ar g i js ' l a uk te d o va n o s , mi s E i r ? Js
mgstate d o va n a s ? i r j i s t i r i a m a i pa ve l g m a n
vei d s a vo ta ms i o mi s , p i k t o m i s i r s k va r b i o mi s
a k i mi s .
A t i k r a i neinau, s e r e . Ma n b e ve i k nra tek j
g a uti . Pa p r a s ta i ma n o ma , k a d g a uti dovan m a l o n u.
~ ' ~ ^ r s maajame lagamine, tur bt, yra dovan jr rndmua-
Pa p r a s ta i ma n o ma ? O k a i p js ma no te ?
Ma n rei kt p a g a l vo t i , k a d a gal i au j ums p r i -
d e r a ma i a t s a k yt i . J u k dovan g a l i bti vi soki i r pri e
a ts a k a n t \ js klausim, t e n k a atsi vel gti , a p i e k o k i a s
btent d o va n a s k a l b a m a .
Js, mi s E i r , n e t o k i a ti e s i k a i p Ad e l . J i , - v o s
pamaiusi ma n e , aukia, r e i k a l a ud a m a dovan, o js
s uk a te a p l i n k ui .
A jaui uosi t ur i n t i maiau teisi n e g u Ad e l . J i
g a l i r e i k a l a ut i j
1
, r e md a ma s i s e n a paintimi, o ta i p p a t
i r sigaljusiu paproi u: j i n a i m a n p a s a k o j o , k a d js
vi s a d a j a i par ve davote aisl. O j e i a to p a r e i k a l a u-
iau, js nustebtumte, ne s e s u ia s ve t i ma i r n i e k o
n e s u p a d a r i us i k i e n o n o r s dkingumui n us i p e l n yt i .
O, s us i mi l d a ma , n e a p s i me s k i te t o k i a k u k l i ! A
e g za mi n a va u Ad e l i r pamaiau, k a d js g e r o k a i p a -
di rbjote s u j a . J o s g a b uma i n e di evai i n k o k i e , talent
n e t ur i j i n a i joki , taiau p e r trump laik j i padar
di del paang.
tai a i r g a va u dovan! A l a b a i j um s dki nga.
J u k didiausias diaugsmas m o k yt o j ui , k a i p a g i r i a ma s
j o m o k i n ys .
Hm! s umur m j o kak mi s te r i s Roesteri s i r
t yl o m i s m g e r t i arbat.
Sskits p r i e ug n i e s , pasak eimininkas, k a d a
padklas b uvo inetas i r mi s i s Fe i r f e k s atsisdo s u s a -
vo me zg i n i a i s k a mp ut yj e , o Ad e l m ved i oti ma n e
u r a n k o s po kambar, r o d yd a ma p r a b a n g i a i ritas
k n yg a s i r d a i l i us papuoimus ant konsoli i r ifonjeri.
Me s paklausme, k a i p i r der jo mums . Ad e l nor jo
atsissti m a n a nt kel i , be t j a i b uvo l i e p t a aisti s u
Pi l o t u.
Js i gyvenote ma n o n a muo s e tr i s mnesius?
paklaus ma n e mi s te r i s Roesteri s.
Ta i p , s e r e . - .
-- Js a t vyk o t e i...?
I L o uvud o m o k yk l o s ...iro g r a fi jo je .
O, i l abdarybs p r i e g l a ud o s ! K i e k l a i k o js te n
ibuvote?
Atuonerius me tus .
Atuoneri us me tus ! Ta i js l a b a i g a j i . A b uva u
sitikins, k a d t o k i o j e vi e t o j e n ketver i met n e a t l a i -
kyt ne t s ye i k i a us i a s o r g a n i zma s . Ne n uo s t a b u, k a d js
a tr o d o te l y g i a n o p a s a ul i o . A negal jau spti, kodl
to k s js ve i d a s . V a k a r , j us sutiks k e l yj e Hj, a
kakodl p a g a l vo j a u a p i e fjas i r b uv a u b e ve i k b e p a -
klausis j us , a r t i k neukerjote js ma n o a r k l i o ; a i r
d a b a r n e s u tuo t i k r a s . K a s js tvai ?
A j n e t ur i u. '
G a l i r neturjote? Ar p r i s i me n a te juo s ?
Ne . . ^~
s
'
Ta i p i r ma n i a u. V a d i n a s i , te n a i , sddama a nt l i -
pyns, l aukte saviki?
Ko a l a uk i a u, sere?
al i ai apsirengusi mogi uk. Mnesi enos va k a -
r as b uvo k a i p t i k p a l a n k us . G a l a sutrukdiau js o-
k i us , k a d js tuo p r a k e i k t u l e d u aptraukte keli?
A papuriau gal v.
al i eji mogi ukai i An g l i j o s isidangino prie
kok imt met,-pasakiau a tuo p a t r i m t u t o n u k a i p
i r j i s . I r d a b a r n e i Hjuje, n e i a p l i n k i n i uo s e l a uk uo s e
js n e b e r a s tute j n pdsako. A n e ma n a u, k a d va s a -
r o s , r ud e n s a r i emos mnesiena d a r k a d a n o r s viest
j l i n k s mi e ms i dykavi mams.
Mi s i s Fe i r f e k s l i ovsi me zg us i i r , paklusi a n ta k i us ,
r o d o s , stebjosi, k a d me s t a i p k e i s t a i kalbams.
G e r a i , ts mi s te r i s Roesteri s, j e i js isigi-
n a te tv, t a i tur i te koki n o r s gi mi ni : ddi i r tet?
Ne t ur i u i r j. Be n t n i e k o a p i e j uo s neinau.
O k ur js n a ma i ?
A n e t ur i u nam.
K ur g yve n a js b r o l i a i , s e s e r ys ?
169
A n e t ur i u n e i broli, n e i seser..
K a s j um s patar ia a t vyk t i ?
A p a s i s k e l b i a u l ai kratyje, i r mi s i s Fe i r f e k s p a -
ra m a n .
Ta i p , p a t vi r t i n o g e r o j i senut, k ur i d a b a r j a u
s up r a to , a p i e k me s k a l b a m e , i r a k a s d i e n dkoju
a p va i zd a i , k a d j i padjo m a n ta i p vyk us i a i p a s i r i n k t i .
Mi s E i r ta p o nekai nojama ma n o d r a ug e , ' o ta i p p a t
ma l o n i a i r rpestinga Ade l s aukltoja.
Ne k e l k i t e j o s p a d a n g e s , atov mi s te r i s -Ro-
esteris. Pa g yr o s netikins mans, a pa ts sprsiu
a p i e j. J i pradjo tuo , k a d pr i ver t igriti ma n o
arkl.
Se r e ?! nus i s te b jo mi s i s Fe i r f e k s .
J o s dka a isinarinau koj.
Nal j ma t yt i , sumio.
Mi s E i r , a r js k a d a g yve n o te mi e s te ?
Ne , s e r e .
Ar t e k o l a n k yti s - monse?
Ne . L o uvud e a g yve n a u s u m o k i n i a i s i r m o k y-
to ja i s , o ia su To r n f i l d o namiais.
Js d a ug esat skaiiusi?
Ti k tas k n yg a s , k ur i o s a t s i t i k t i n a i pakl i davo
m a n r a n k a s , o j b uvo n e t i e k j a u d a ug i r n e to k i o s ,
i kuri g a l i ma ko n o r s imokti.
Js g yve n o t e k a i p vi enuol i r , be a be jo , g e r a i
imanote r e l i g i n i us d a l yk us . Br o k l he r s ta s , k ur i s , k i e k
a inau, t va r k o Louvud, y r a p a s to r i us , ar ne?
Ta i p , s e r e .
I r js, mergai ts, tur bt, g a r b i n o te j, k a i p m o -
ter vi e n uo l yn e g a r b i n a ma s a ba ta s .
O n e !
K o k i a js a b e j i n g a ! K a i p js ta i p s a k o te ! Pa g a l -
vo k i t e vi enuol i r n e g a r b i n o te s a vo a b a to ! Ta t a i
s k a mb a k o n e ventvagi kai . -
A nemgau mi s te r i o Br o k l h e r s t o , i r ne t i k - m a n
170
vi e n a i j i s b uvo antipatikas, J i s iurktus mogus, p a -
sipts i r p r i e k a b us : j i s a i ve r t mus k i r p t i s p l a uk us i r
t a up umo s ume ti ma i s p i r k d a vo p r a s tus silus i r adatas,
k ur i o m i s n e g a l i m a bdavo siti.
Ta i b uvo l a b a i neti ks t a up um a s , si terp mi s i s
Fe i r f e k s , v l p a s i j ut us i s a vo s fe r o je .
Ir tuo l a b i a us i a i j us s k r i a us d a vo ? paklaus
mi s te r i s Roesteri s.
J i s m a r i n d a vo m us ' b a d u, k a i d a r n e b uvo p a s k i r -
tas k o mi te ta s i r j i s vi e n a s tvark ma i s to r e i k a l us , i r , b e
to, k a n k i n d a vo mus s a vo i l g a i s p a mo k yma i s b e i va k a -
r i n i a i s s k a i t yma i s i s a vo p a ti e s sukurt knyg a p i e
nusidjlius, s ta i g a mi r us i us i r rsiai n ub a us tus . Tuo
mus ta i p gsdi ndavo, k a d me s b i j o d a vo me va k a r e
g ul t i .
K i e k met j ums b uvo , k a i j us stojote L o uvud o
mokykl ?
Ap i e deimt.
Ir js te n i buvote atuonerius. V a d i n a s , j ums
d a b a r atuoniolika? -
A l i nktel jau.
K a i p ma to te , a r i t m e t i k a praveri a. Be j o s a va r -
g u ar biau atspjs js ami. S un k u y r a sprsti,
k a d a vai ki ki ve i d o bruoai t a i p n e s i d e r i n a s u r i m t a
j o iraika, k a i p , pavyzdi ui , js. N a , o k o ' g i js
mokts L o uvud e ? Ar mo k a t e s k a m b i n t i r o j a l i u?
Truput.
inoma, t a i p a p r a s ta s a ts a k yma s . Nue i k i t e b i b -
liotek... norjau p a s a k yt i , praau n ue i ti . . . ( Atl e i s k i te ,
k a d a k a l b u sakaniu to n u. Ma t , e s u prats s a k yt i
padar yki te t a i " , i r ma n o p a l i e p i m a i . v yk d o m i ; A n e -
g a l i u k e i s t i s a vo proi dl n a uj o s nams.) Ta i g i n u-
e i k i t e bi bl i otek, p a s i i mk i t e vak, p a l i k i t e d ur i s at-
d a r a s i r , atsisdusi p r i e r o j a l i o , p a s k a mb i n k i t e k no r s .
a ts i s to j a u i r nujau v y k d y t i j o sakymo.
Uteks! suuko j i s po k e l e t o mi nui .-- Ma -
171
ta u, js i tikrj s k a mb i n a t e truput", k a i p ir. k i e k -
vi e n a moki n An g l i j o j e , g a l ne t i ek t i e k g e r i a u, be t
n e p a k a n k a m a i .
A uvoi au rojal i r sugrau. Mi s t e r i s Roesteri s
kal bjo t o l i a u:
Ad e l ryt m a n parod kelet pieini i r sak,
k a d t a i js. A neinau, a r j i e v i e n t i k js nupieti.
V e i k i a us i a i j ums padjo js mo k yto j a s ?
O n e ! suukau a.
Ar ta ta i ugauna js .ididum. Ge r a i , atnekite
s a vo aplank, j e i g a l i te l a i d uo t i , k a d j i e n ut a p yt i v i e n
t i k js r a n k a ; be t a t s i i mk i t e s a vo od, j e i ne s a te tuo
t i k r a : l o p us a tuo j p a t a t s k i r s i u.
A ver i au n i e k o n e s a k ys i u, sprskite js p a tys ,
s e r e . , I _ . . ,, y
Ir i b i b l i o t e k o s atneiau aplank.
Pr i s t umk i t e stal, pasak j i s , i r a nustmiau
stal p r i e jo , kuets. Ad e l i r mi s i s Fe i r f e k s p r i s i s l i n k o
pasiirti pavei ksl .
Nesi grski te, pasak mi s te r i s Roesteri s, js
g a us i te pieinius, k a i a j uo s perirsiu. Na g i , nelski-
te t a i p a r t i !
J i s atsidjs m apirinti ki ekvi en eskiz i r
ki ekvi en akvar el . Tr i s i j j i s ati djo al, k i t us ,
bai gs irti, pastm n uo savs.
Neki ts j uo s a nt k i t o s ta l o , mi s i s Fe i r f e k s ,
pasak j i s , i r pasi i rki te s u Ad e l e . O js , j i s p a -
ve l g m a n e , sskits s a vo vi et i r a t s a k yk i t e
ma n o k l a us i mus . A ma ta u, k a d ie tr ys p a ve i k s l a i
pieti vi e n o s r a n k o s . Ar t a i js r a n k a ? ' .
Ta i p .
I r k a d a js spjote j uo s n uta p yti ? J u k j i e ms n u-
pieti r ei kjo nemaa l a i k o i r vi e n o s k i t o s mi n ti e s .
A j uo s nupieiau p e r por pastarj atostog,
k ur i a s p r a l e i d a u L o uvud e . Ta d a neturjau d a ug i a u k o
ve i k t i . . "
172
O i k ur mte siuetus?
I s a vo g a l vo s .
I tos pai os, kuri a d a b a r ma t a u ant js
pei?
Ta i p , s e r e .
I r j o j e y r a d a ug i a u toki p a t mini, k o k i o s i-
reiktos iuose p a ve i k s l uo s e ?
Manyi au, k a d y r a , t i k s l i a u p a s a k i us , t i k i uo s i ,
k a d yr a ,
J i s i kl ojo p a ve i k s l us prieais s a ve i r v l i ei l s
m j uo s i ri nti .
K o l j i s t a i p usims, s k a i t yt o j a u, a ta u p a p a s a k o -
s i u, k a s j uo s e a tva i zd uo ta . Pi r mi a us i a , t ur i u spti ta ve ,
k a d j uo s e n e b uvo n i e k o stabaus. J siuetai i ki l o m a -
n o vai zduotje, i r k a i a regjau j uo s v i d i n i u s a vo s i e -
l o s vi l gsni u, d a r prie j uo s n ut a p yd a ma a nt p o p i e -
r i a us , j i e ma n e s te b i n o s a vo n e p a p r a s t u g yvum u, be t
ma n o r a n k a b uvo be j g p e r t e i k t i ta i , -k mat va i z -
duot, i r a t i k b l a n k i a i teufiksuodavau t ryk r e g i -
n, kur ma t yd a vo ma n o s i e l o s a k ys .
ie p a ve i k s l a i b uvo n ut a p yt i a k va r e l e . Pi r ma j a -
me kraups, nirs d e b e s ys r i t o s i k a m uo l i a i s pae-
me vi r siautjanios jros. V i s a jr pl atyb s k e n d o
p r i e b l a n d o j e ; m i g l a t a i p pat deng i r prieakin plan
a r b a , t i k s l i a u p a s a k i us , a r ti mi a us i a s b a ng a s , ne s e-
ms n i e k ur nesimat. vi esos pluotas k r i t o a nt p us i a u
p a s k e n d us i o l a i vo s ti e bo , a nt k ur i o tupjo jr k r a n k -
l ys , didiulis i r j uo d a s , p ut o mi s aptikusiais s p a r n a i s .
S n a p e j i s l ai k auksin apyrank s u b r a n g a k me n i a i s ,
k ur i e m s a s ut e i k i a u vi s t rykum, kok gal jau
igauti i s a vo palets, i r vi s t rel jefi ngum b e i ai-
kum, kur pajg s ut e i k t i ma n o pietukas. Po s ti e b u i r
po tupiniu ant jo paukiu p r o al sv vanden vo s vo s
vytjo sksts mergai ts knas. Ai ki ai matsi t i k b a l -
t a grakti r a n k a , n uo k ur i o s b uvo n ut r a uk t a a r n up l a u-
ta apyrank.
173
An t r o j o p a ve i k s l o pri eaki ni ame p l a n e stksojo t i k -
t a i aukta k a l n o vi rn, a p a ug us i o l e i r n uk l o t a s a u-
s ai s l a p a i s , k ur i uo s ta r s i arst vjas. Auki au i r to -
l i a u pl yt jo t a ms i a i ml ynas d a n g us , k o k s e s ti te ms ta nt.
O io d a n g a us fone k uo velniausiais to n a i s , k o k i us t i k
-galjau s ur a s ti , nupieiau mo te r s figr i k i j uo s to s .
Ta r s i mi g l o s a p tr a uk to j e k a k t o j e spi ngsjo vai g d;
ve i d o , bruoai matsi l y g p r o skyst rk, taiau a k ys
r jo k e i s t a t a ms i a l i e p s n a , o p l a uk a i , t a r s i a ud r o s a r
ai bo p e r s k r o s ta s de be s i s , gaub peius. An t k a k l o m a -
tsi l y g bl yki os mnesienos a ts p i n d ys ; ta p a t i b a l zg a -
n a -mnesiena ul i ejo s i d a b r u s k a i d r i us de be s i s , i k u -
ri k i l o i vakari ns vai gds vi z i j a .
Tr ei ajame b uvo nupieta l e d o k a l n o vi rn, k y -
l a n t i pol i ari n i emos dang. Siaurs pavaists e-
liai, ta r s i irikiuota kari uomen, s a vo s ug l a us to mi s
i e ti mi s nukai vi s horizont. V i e n a s to k s viesos
pluotas, krints a nt l e d o k a l n o pri eaki ni ame p l a n e ,
l e d o a ts p a l vi a i s sudar mogaus g a l vo s kontrus, t o j i
g a l va t a r t um l i n k o i r glaudsi p r i e l e d o k a l n o . D v i
va i s k i o s r a n k o s deng j uo d u v ua l i u apatin ve i d o . dal.
Buvo m a t yt i t i k iblykusi, b a l t a i t k a ul a s k a k t a i r
b l a n k i a i ibanti b e j o k i o s iraikos a k i s . V i r smilkini,
ta r p j uo d o t i ur b a n o klosi, neaikiomis apybrai omi s-
i t s k a i d r us de be s i s vi et b a l to s l i e p s n o s l a n k a s , n u-
s a g s tyta s d a r skaisiau ri ni ai s b r a n g a k me n i a i s . S i s
blykus pusmnulis b uvo ta r s i karal i koji karna, v a i -
n i k uo j a n t i t form, k ur i n e t ur i f o r mo s . "
1
Ar js jautts l a i mi n g a , t a p yd a ma iuos p a -
ve i k s l us ? s ta i g a ma n e paklaus mi s te r i s Roesteris.
A b uv a u v i s a irdimi sitraukusi t darb, se-
r e . Ta i p , a b uv a u l a i mi n g a . Ma n r o d o s , k a d n i e k a d g y-
ve n i me , n e j ut a u t o k i o ma l o n umo , k a i p j uo s piedama.
-
1
Aliuzija angl poeto Miltono (16081674) Prarast roj",
kur apraoma pragaro vartus sergstinti beform btyb.
174
Ta i d a r n e t i e k d a ug . K a i p - p a s a k o j o t e , j um s g y-
ve n i m e maa te k o p a t i r t i malonum. Tai au m a n r o -
dos, k a d , t a p yd a ma iuos k e i s tus , savotikus p a ve i k s -
l us , js g yve n o te ta me fantastikame p a s a ul yj e , kur
p e r s i k e l i a me n i n i n k a s . Ar js i l g a i p r i e j sddavote
ki ekvi en dien?
Atostog m e t u a neturjau k o d a ug i a u v e i k t i i r
prasddavau n uo r yt o i k i piet, o n uo pi et i k i v a -
k a r o . D a ug paddavo m a n i r i l g o s vi d ur va s a r i o d i e n o s .
Ir js jausdavots p a t e n k i n t a s a vo uo l a us triso
va i s i a i s ?
An a i p t o l . Ma n e vi s laik k a n k i n o s k i r tuma s
ta r p s uma n ymo i r r e zul ta to . Ki ekvi en kart ma n o
vai zduot r e g davo ta i , k o nepajgdavau r e a l i zuo t i .
Ne vi s a i : j um s v i s dl to p a vyk o p e r t e i k t i b e nt
s a vo mi n ti e s el, bet, ma tyt, ne d a ug i a u. Vi si kai u-
b a i g t i j um s trko i r me n i n i o meistrikumo, i r isimoks-
l i n i m o . Tai au k a i p me r g a i te i , t i k k b a i g us i a i m o k yk -
l, ta i k e i s t i pieiniai, o pa ts s uma n yma s fantastikas.
S i a s vakari ns vai g ds a k i s js ve i k i a us i a i s a p n a vo -
te. K a i p padarte j a s to k i a s rykias b e maiausio b l i z -
gesi o? J u k vai g d vi r j n us t e l b i a j s p i n d ul i us ! I r
k a s s l yp i j al toje gel mje? K a s j us i mok nupieti
vj? Ti e s i o g j a ut i , k a d d a n g uj e vi r k a l n o siauia ti k -
r a vtra. K ur g i js matte Latmos ' ? J u k ia n uta p yta s
L a tmo s o k a l n a s ! S e k i te , p a s i i mk i t e s a vo pieinius!
Ma n vo s spjus suriti a p l a n k o raitelius, j i s p a -
ve l g l ai krod i r atriai pasak:
J a u d e vyn i o s . K js g a l vo j a te , mi s E i r , l e i s d a -
ma Ad e l e i ta i p i l g a i sdti? V e s k i t j g ul t i .
Pri e ieidama i k a mb a r i o , Ad e l pr i jo i r pabuia-
vo j. No r s j i s l e i d o j a i p a r o d yt i lipnum, be t va r g u
a r t a i j a m padar kok n o r s spd. Atr o d , k a d Pi l o ta s
i r tas bt iliau r eagavs.
L a t mo s a s kalnas Maojoje Azijoje netoli Egjo jros.
175
N a , l i n k i u j um s vi s o ms l a b o s n a k t i e s , pasak
j i s , r a n k a mosteldamas d ur i s i r tuo p a r o d yd a ma s ,
k a d p a va r g o n uo ms d r a ug i j o s i r atleidia mus .
Mi s i s Fe i r f e k s susidjo s a vo me zg i n i us , o a p a s i -
miau pieini aplank. Me s padarme j a m reverans,
j i s altai l i nktel jo, i r me s i jome.
Js sakte, k a d mi s te r i s Roesteris n i e k u yp a -
t i n g u nepasi ymi , mi s i s Fe i r f e k s , pastebjau a, k a i
jau j o s kambar, paguldiusi Ad e l . .
O js ma n o te pasiymi?
Ma n rodos," j i s l a b a i n e p a s to vus i r g r ub us .
Ti k r a i . J i s , b e a b e j o , to k s g a l i p a s i r o d yt i n a u-
j a m mogui , be t a t a i p a p s i p r a t a u s u t o k i u j o e l g e s i u,
k a d ti e s i o g n i e k o n e p a s te b i u. O j e i g u j i s i r t ur i koki
keist bdo ypatybi , j a s g a l i ma j a m a tl e i s ti .
Kodl ?
I d a l i e s todl , k a d t o k i a j a u j o p r i g i mt i s ! K ur i s
g i me s pajgi ame p a k e i s t i j? I d a l i e s todl , k a d j , b e
abejo," k a n k i n a s un k i o s mi n t ys , o n uo to n uo l a t k a i t a -
l i o j a s i i r j o pas.
K o k i o s mi n tys ?
Pi r mi a us i a , ei myni ni ai n e ma l o n uma i .
Be t j i s a i j uk n e t ur i eimos?
D a b a r n e t ur i , be t anksiau turjo, b e n t artim
giminaii. V o s pri e kel et met j i s n e t e k o s a vo v y-
r e s n i o j o b r o l i o .
S a vo vyr e s n i o j o b r o l i o ?
Ta i p . Msikis mi s te r i s Roesteri s ne ta i p s e n i a i
m v a l d yt i dvar, vo s prie devynet met.
D e vyn e r i me t a i g e r o k a s l a i k a s . Ar j i s ta i p l a -
b a i myl jo s a vo brol , k a d ne t. i r d a b a r ' p e r g yve n a j o
netekim?
O, n e ! Re i k i a m a n yt i , k a d n e . K i e k a inau, j i e
danai ki vi r ydavosi . Mi s t e r i s Ro l e n d a s Roesteri s n e -
b uvo vi s a i te i s i n g a s m i s t e r i ui E d ua r d ui i r ve i k i a us i a i
prie j nustat senj tv, k ur i s l a b a i m go p i n i g us
176
i r stengsi tvoni j i l ai kyti nepaliest. J i s nenor jo
d a l yt i d va r o p us i a u, taiau v i s v i e n troko, k a d i r mi s -
te r i s E d ua r d a s bt tur ti n g a s , k a d i r j i s galt t i n k a m a i
p a l a i k yt i eimos garb. Todl , vo s snui k i e k p a a ug us ,
j i s msi t a m ti kr pri emoni n e ta i p j a u g r a -
i i r prisidar vi s ei l bd. Se na s i s mi s te r i s Ro -
esteris i r mi s te r i s Ro l e n d a s s ug a l vo j o bd, k a i p mi s -
ter Eduard p a d a r yt i , turting, be t p e r j uo s p a s ta r a s i s
p a te k o kebl i bkl . K a s te n a ts i ti k o , a k a i p r e i k i a n t
nesuinojau, be t j i s nepajg i tverti vi s t .bd, k u-
r i o s j ugul-. Mi s t e r i s Roesteri s nelinks g r e i t atleis_-
t i . I r tai j i s ta d a nutrauk ryius s u n a ma i s . D a b a r j a u
d a ug met, k a i j i s b a s to s i p o pasaul. Ma n r o d o s , j i s
nra n s yk i o i l g i a u k a i p por savaii i gyvens
To r n f i l d e p o to, k a i pave l d jo dvar, mi r us b r o l i ui ,
k ur i s n e p a l i k o j o k i o te s ta me nto . Ne n uo s t a b u, k a d j i s
nemgsta senj nam i r ve n g i a j.
O kodl j i s tur tj ve n g ti ?
G a l bt, j i e a tr o d o j a m p e r nirs.
is a ts a k yma s n e p a t e n k i n o mans. A norjau sui-
n o t i d a ug i a u, taiau mi s i s Fe i r f e k s a r b a nei nojo, a r b a
nenorjo m a n plaiau p a s a k o t i a p i e mi s te r i o Roesteri o
si el vart prieastis i r j ki l m. J i t vi r t i n o , k a d ta ta i i r
j a i pai ai p a s l a p ti s ; vi s a , k j i inanti, tes t i k j o s p a -
ios spl i oji mai . Ma n b uvo aiku, k a d j i n e n o r i a p i e
kal bti , i r a l i o vi a us i klausinjusi.
X I V S K Y R I U S
PasJu kel et dien m a n b e ve i k n e t e k o m a t yt i
mi steri (R0 estri o. Ryt a i s j i s , ma tyt, bdavo usims
v i s o k i a r e i k a l a i s , o antrj d i e n o s pus a t vyk d a vo
denteli>n i Mi l k o t o a r i kai myni ni dvar i r k a r -
ta i s pa s da vo piet. K a d a j o k o j a p a s ve i k o ti e k , k a d
12. Dei n Ei 177
l e i d o ssti ant a r k l i o , j i s danai kakur i jodavo ve i -
k i a us i a i r e vi z i t uo t i s a vo kai myn i r p a p r a s t a i gr-
d a vo t i k v l a i va k a r e .
Pe r l ai kotarp j i s ne t Ad e l r e t a i tepasiakdavo,
o a t i k a t s i t i k t i n a i s us i t i k d a va u s u j uo ve s t i b i ul yj e ,
a nt laipt, k o r i d o r i uj e . Danai j i s p r a e i d a vo p r o ma n e
ididus ir-altas, a ts a k yd a ma s ma n o reverans vo s p a -
s t e b i mu l i nktel j i m u a r abej i n g u vi l gsni u, taiau
k a r t a i s n us i l e n k d a vo i r nusi ypsodavo k a i p ti k r a s
dentelmenas. is n e vi e n o d a s jo pas neugaudavo m a -
ns, ne s a jaui au, k a d is n e p a s to vuma s n i e k o b e n d -
r o s u m a n i m n e t ur i . J o n uo t a i k o s p a k i l i m a s i r atslgi-
ma s pri kl aus n uo prieasi, a p i e k ur i a s a neturjau
n maiausio s up r a ti mo .
Kart, k a i pa s j p i e tums b uvo pasi l i k' svei , j i s
atsiunt tarn atneti ma n o pieini a p l a n k o , ma tyt,
nordamas j uo s p a d e mo n s tr uo ti . Dentelmenai i vyko
a n k s t i , kakok gaus susirinkim Mi l k o t e , k a i p p a -
aikino m a n mi s i s Fe i r f e k s . K a d a n g i va k a r a s b uvo l i e -
ti n g a s i r altas, mi s te r i s Roesteri s nei kel i avo s u j a i s .
V o s t i k svei ams i vai avus, j i s p a s k a mb i n o , i r m ud vi
su Ad e l e b uvo m e paauktos apai. A suukavau e-
pei u j a i p l a uk us , a p r e n g i a u truputl d a i l i a u i r , siti-
k i n us i , k a d p a t i , k a i p p a p r a s ta i , e s u k i e k panai k v a -
ker i r m a n n e r e i k i a n i e k o ta i s yti s , n e s vi s k a s p a p r a s -
ta i r k uk l u, skaitant n e t l yg i ukuosen, n us i l e i d a u
l a i p ta i s s u Ad e l e , k ur i g yva i iaukjo i r spl i ojo, R
j a u bsis p a g a l i a u g autas tas petit coffre
1
, kakok
ta i p i l g a i utruks kel i onje. kart j o s vi l t ys
d S
i -
t e i s i n o : jusios val gomj, me s i vydome a n ^ t a l o
kartoni n dut. Ad e l ta r s i i n s t i n k t yvi a i sp^ k a d
t a i j o s l a uk t o j i dut.
Ma b o i te ! Ma b o i t e !
2
suuko j i , bgdan p r i e
s ta l o .
1
Maasis lagaminas (prana).
2
Mano dut! Mano dut! (pranc).
178
Ta i p , ta i ta vo b o i te " p a g a l i a u! Neki s j
kamput i r atsisdusi k r a us t yk vi sk, k j o j e r a s i , o t u,
t i k r o j i Paryi aus d uk r a , p a s i g i r d o emas i r i ek ti e k
sarkastikas mi s t e r i o Roesteri o b a l s a s i g i l a us , didiu-
l i o f o te l i o ti e s i di ni u. I r i rk, ts j i s , n e t r uk -
d yk mans k o k i o m i s n o r s s mul k me n o mi s i o a n a t o mi -
n i o p r o c e s o me tu. odi u, vi s operaci j a t l i k p a t yl o -
mi s . Ti e n s - t o i tranuille, e nfant, c o mp r e n d s - tu?
1
Tai au, ma tyt, Ad e l e i ner ei kjo io spji mo. J i s u
s a vo l o b i u usikraust a nt nuoaliai stovi ni os sofos i r
s us i k a up us i rio vi r vut , k ur i l ai k dangtel . Paalinusi *
i kl i t i r p r a s k l e i d us i ilkin popi eri , j i t yl i a i s u-
uko:
Oh , c i e l ! Q ue c' est b e a u !
2
i r s u svai gi nani u
pasi grji mu m diaugtis s a vo brangenybmi s. '
Ar mi s E i r ia? paklaus d a b a r ma n o eimi-
n i n k a s , k i e k p a s i k e l d a ma s f o te l yj e i r grtel damas
d ur i s , ti e s k ur i o m i s a tebestovjau.
O, tai k ur js! E i k i t e ariau, sskits iia.
J i s pristm kd p r i e s a vo f o t e l i o . A nemgstu v a i -
k pl e p ji mo, ts j i s , i r , bdamas s e nas vi e n g un -
g i s , n e t ur i u joki maloni prisiminim, susijusi su j
iaukesiu. Ma n bt kankyn p r a l e i s t i vi s vakar
vi e n a m s u k o k i u n o r s b a mb l i u. K a m t r a uk i a t e t o l yn s a -
vo kd, mi s E i r ? Sskits k a i p t i k te n , k ur a j p a - '
staiau, t a i y r a mal onki te ssti... Po vel ni , ti e vi s i
ma n d a g uma i ! Ami nai j uo s pamirtu... Y p a t i n g o s s i m-
p a ti j o s t a i p p a t nejauiu i r k va i l o k o m s senms. Tai au
s u mi s i s Fe i r f e k s m a n t e n k a s k a i tyti s , a n e t ur i u teiss
i g n o r uo t i jos... J i n a i , iaip a r ta i p , b uvo itekjusi u
Fe i r f e k s o , o j uk s a k o ma , gi mi n g i mi n e p a l i e k a .
J i s p a s k a mb i n o i r l i ep p a k vi e s t i mi s i s Fe i r f e k s , k u-
r i ' be matant atjo s u mezgi ni krepel i u r a n k o s e .
L a b a s va k a r a s , mel di amoji ! Paaukiau j us , ti k-
1
Sdk ramiai, vaikuti, supratai? (piane.)
2
O dangau! Kokia groyb! (piane.)
12* 179
d a ma s i s , k a d js g a i l e s ti n g a . A k t i k udraudiau
Ad e l e i kal bti s s u m a n i m a p i e s a vo d o va n a s , o j i ne -
g a l i iksti k a m n o r s neiliejus s a vo b e g a l i n i o diaugs-
mo . Bkite t o k i a g e r a i r pabki te j a i i r k l a us yt o j a , i r
panekove. Ta i b us t i k r a i gerairdikas js d a r b a s .
I r i tikrj, vo s Ad e l i vydo mi s i s Fe i r f e k s , b e ma -
ta nt p a s i s o d i n o j ant sofos i r i djo j a i a nt kel i
vi s us tuo s p o r c e l i a n o , d r a m b l i o k a ul o b e i va ko d a i k -
iukus, k ur i uo s r a d o s a vo j o j e bo i te " . Kryktaudama
i diaugsmo, ji aikino j a i vi sk d a r k yt a angl k a l b a ,
k o k i a ta d a j i kal bjo.
D a b a r , k a i a p a s i e l g i a u, k a i p d e r a g e r a m eimi-
n i n k u i , ts mi s te r i s Roesteri s, t a i y r a .pri veri au
svei us uimti vi e n a s kit, g a l i u i r pa ts , n i e k i e n o ne -
varomas, p a g a l vo t i a p i e s a vo ma l o n umus . Mi s E i r , p a -
s i s l i n k i t e d a r trupuiuk pri ek, js vi s dl to sdite
g e r o k a i u mans. A g a l i u j us ma tyti , t i k n e p a to g i a i
p e r s i k r e i p d a ma s iame minktame fo te l yje , o to a
a n a i p t o l n e n o r i u d a r yt i .
A vykdi au, k o j i s r e i k a l a vo , n o r s k ur k a s mi e -
l i a u biau l i k us i el yje; mi s te r i s Roesteris t a i p mo -
k jo sakinti, k a d n o r o m n e n o r o m t e k o j o k l a us yt i .
Me s sdjome, k a i p j a u minjau, va l g o ma j a me ; s i e -
tyn a s , k ur i s b uvo udegtas p i e tums , ul i ejo kambar
s k a i d r i a ventika viesa. Skaisiai l i e p s n o j o i di nys,
purpurins uuolaidos pramatniomis klostmis k a r o j o
n uo aukto l a n g o i r d a r auktesns a r k o s . A p l i n k u i b u-
vo t yl u, t i k n e g a r s i a i iaukjo Ad e l {ji nedrso b a l -
s i a i nekti ), o k a i j i n ut i l d a vo , gi rddavosi , k a i p te-
k i a l a n g us i emos l i e tus .
D a b a r mi s te r i s Roesteri s, sddamas d a ma s k i n e
medi aga apmutame fo te l yj e , atrod k i t a i p , n e g u a
j b uv a u p r a t us i m a t yt i anksiau, n e t o k s rstus, n e -
t o k s paniurs. J o lpos ypsojosi , a k ys bl i zg jo , g a l
bt, n uo i gerto v y n o , tuo a n e b uva u t i k r a , b e t ve i -
k i a us i a i n e a p s i r i k a u. odi u, p o p i e t j o n uo t a i k a k i e k
180
pasitais, j i s b uvo nekesnis i r a tvi r e s n i s , o t a i p pat-
nuoirdesnis, ne to k s altas i r iurktus k a i p ryt. I r
vi s dl to j o ve i d a s t e b e b uvo g a n a nirus; s a vo ma s y-
vi gal v j i s l ai k atlos ant minktos isiptusios
fo te l i o atkalts; i di ni o l i e p s n a apvi et ta r s i i g r a -
n i to ikaltus j o bruous i r . ta ms i a s a k i s , o j o a k ys b u-
vo t i k r a i grai os didels, j uo d o s , i r j g e l m je
mktel davo kakoki a p e r ma i n a , k ur i j e i i r nerei k
vi d i n i o vel numo, t a i b e n t kak panaaus t jausm.
Por minui j i s i r jo ugn, o a i rjau j .
S ta i g a j i s gr tel jo i r nutvr ma n o vi l gsn, smeigt
jo vei d.
Js ti r i a te ma n e , mi s E i r , p r a b i l o j i s . K a i p
j ums a tr o d o , ar a graus?
J e i biau turjusi k a d a p a g a l vo t i , t a i biau a ts a -
k i us i ta i p , k a i p itokiais a tve j a i s prasta; k a i p n o r s n e -
aikiai i r ma n d a g i a i , taiau a ts a k yma s kakai p nejuia
nusprdo m a n n uo l i euvi o, nespjus s us i g r i e b t i :
Ne , s e r e ! ..
O, garbs odis, js t ur i t kako yp a t i n g o ! t a r
j i s . Js a tr o d o te i t maa vi enuol , k a i sdite, itaip
susidjusi r a n k a s , k e i s t a , r a mi , r i m t a i r p a p r a s ta ,
a k ys n uo l a t smei gtos kilim, iskyrus, be je , tuo s
mo me n tus , k a i j o s ve r t e ve r i a ma n o vei d, k a i p , p a -
vyzdi ui , d a b a r ; o k a i j us p a k l a us i a r b a p a d a r a i j um s
pastab, kuri js tur i te a ts a k yti , t a i js a p s tul b i n a te
mog j e i g u ne staiokiku, t a i b e n t vi s a i netiktu at-
s a k ym u. Kodl g i j um s t a i p a ts i ti n k a ?
S e r e , a p a s i s k ub i n a u, a tl e i s k i te m a n . Ma n r e i -
kjo paaikinti, k a d i k a r t o n e l e n g va a t s a k yt i k l a u-
sim dl ivaizdos, k a d s k o n i a i sti s k i r t i n g i , k a d ne
groi s s va r b u i r t a i p t o l i a u.
J um s a n a i p t o l ne ve r t jo s a k yt i panai dal yk.
Ne gr oi s s va r b u! Ta i b e n t pasakte! Uuot suvelninu-
s i s a vo eidim, uuot p a g uo d us i i r s ur a m i n us i ma n e ,
js v l gel i ate ma n . Kal bki te t o l i a u! S a k yk i t e , koki
181
trkum d a r ma n yj e r a nda te ? Ma n r o d o s , k a d ma n o
k o j o s b e i r a n k o s i r ve i d a s vi s a i k a i p i r kit moni.
Mi s t e r i Roester,' l ei ski te m a n a t s i i m t i s a vo p i r -
mj atsakym. A v i s a i n e k e t i n a u g e l ti j um s s a vo s-
mo j u. Ta i b uvo t i k p a p r a s ta k l a i d a .
Ta i p , ta i p , a i r g i ta i p ma n a u; i r todl u j js
tur i te a t s a k yt i . N a , isiaikinkime vi s a i k i g a l o : ma n o
k a k t a j um s n e p a ti n k a ?
J i s pakl kuokt juod i t a n g l i s plauk, ukritus
ant antaki, i r parod plai, proting kakt; b e tg i jo
ve i d ui sti go, g e r umo i r nuoirdumo iraikos.
A r g i a, mel di amoji , panaus kvai l ?
An a i p t o l , s e r e . Js, t ur bt, p a g a l vo s i te , k a d a
n e ma n d a g i , j e i s a vo ruot^ p a s i te i r a us i u, a r js esate
f i l a n tr o p a s ?
tai i r v l ! D a r kart gel i a, uuot paglosius.
V i s a t a i dl to, k a d a k t i k p a s i s a k i a u nemgsts v a i -
k i r sen moteriki { kad t i k nenugirst mi s i s Fe i r -
fe ks ! ). Ne , j a un o j i l e d i , a n e kakoks f i l a n tr o p a s , t a -
iau sin t ur i u. I r j i s parod s a vo k a k t o s ikilu-
mas, k ur i o s , k a i p sakom, r o d o mog t ur i n t jautri
sin i r k ur i o s , j o l a i me i , b uvo g a n a ma to mo s i r dar
vi ruti n j o ve i d o dal i t i n raiki. Be to , k a d a i s e
ma n o irdis pasi ymjo savotiku g r ub i u velnumu. B-
d a ma s js amiaus, a b uv a u g a n a j a ut r us j a un uo l i s ,
k ur i s s i e l o j o s i engiamj, skriaudiamj i r n e l a i m i n -
gj l i k i m u, ' b e t n uo to l a i k o g yve n i ma s g e r o k a i a p-
l amd ma n e , j i s s m a r k i a i apkumi avo ma n o onus, i r
d a b a r g a l i u p a s i g i r t i ess k i e t a s i r s ta n d us k a i p g umi -
n i s k a m uo l ys , n o r s p r o d u tr i s pl yel i us i r g a l i ma p r a -
s i g a ut i s vi e d i n i o vi d i r p a l i e s t i jautri vi et, k ur i
s l yp i pai ame k a m uo l i o vi d ur yj e . Ta i k a i p g i ? Ar a g a -
l i u turti vi l ti e s ?
K o k i o s vi l t i e s , sere?
K a d i g umi n i o k a m uo l i o a v l ta p s i u g yvu
mogumi?
182
Ji s, t ur bt, p e r d a ug i gr v y n o ! " n us p r e n -
diau a, neinodama, k a t s a k yt i keist jo k l a u-
sim. I k ur a gal jau i noti , ar j i s g a l i p a s i k e i s t i ,
a r ne?
Js a tr o d o te l a b a i sumiusi, mi s E i r , i r n o r s js
n e g a l i ma p a va d i n t i d a i l ute , k a i p i r mans grauol i u,
sumiimas j um s t i n k a . Be to, j i s p a to g us , ne s nel ei di a
js a k i m s smigti ma n o fi zi onomi j i r ver i a j a s i-
rinti ma r g a s k i l i m o gl es. J a un o j i l e d i , vakar a ne-
k us i r a tvi r a s .
Ta i pareiks, j i s p a k i l o n uo fo te l i o i r a ts i s to jo , p a -
s i r e md a ma s alkne marmurin i di n. S i a p o za jo f i -
gra matsi ta i p pat aikiai k a i p i r ve i d a s . Plats p e -
iai i ek t i e k n e s i d e r i n o s u emoku giu. V e i k i a us i a i
d a ug e l i ui j i s bt pasirods negraus, taiau jo m a -
n i e r o s i r l a i k ys e n a turjo t i e k nesmoningo pasididia-
vi mo , t i e k l a i s vumo , t i e k g i l a us a b e j i n g umo s a vo i ori -
ne i vai zda, ti e k ididaus pasi ti kji mo k i t o mi s auktes-
nmis vi di nmi s ypatybmi s, atstojaniomis ,jo f i zi n i o
p a t r a uk l um o stok, k a d , irint j , nejui omi s mogus
i md a vo a b e j o ti tuo , k uo j i s a b e j o j o , i r ti kti tuo , k uo
j i s ti kjo.
vakar a nekus i r a t vi r a s , p a k a r t o j o j i s .
S ta i kodl pasi kvi ei au jus-. i di ni o i r s i e tyn o d r a ug i -
j o s m a n n e p a k a k o , ta i p p a t nepatenkint mans i r Pi -
l otas , ne s j i e v i s i nebyl s. Ad e l v i e n u l a i p s n i u bt
geresn, be t i r j i n e t i n k a . Mi s i s Fe i r f e k s ta i p pat. O
js, e s u sitikins, t i k t ut e ma n , j e i t i k panortute. Js
j uk n us te b i n o te ma n e pi rmj vakar, k a i a j us iia
pasiaukiau. N uo to l a i k o a b e ve i k pamirau j us , k i t o s
mi n tys b uv o ma n o g a l vo j e , taiau iandien a n us p r e n -
diau l a i s va i p r a l e i s t i vakar : a t s i k r a t yt i vi s k uo , k a s
va r g i n a , i r p r i s i m i n t i , k a s m a l o n u. Ma n , pavyzdi ui ,
m a l o n u bt p r i ve r s t i j us isikalbti, g e r i a u painti j us ,
todl kal bki te.
183
Uuot k p a s a k i us i , a nusiypsojau, i r ma n o yp-
s e n a a n a i p t o l n e b uvo gerairdika a r n uo l a n k i .
Kal bki te g i s p yr s i j i s .
Ap i e k g i , sere?
Ap i e k t i k n o r i t e . A vi si kai p a l i e k u j um s l a i s -
v i r ' tem p a s i r i n k t i , i r j a i krypt s ut e i k t i .
. O a sdjau ir tyl jau.
Je i g u j i s t i k i s i , g a l vo j a u a, j o g i m s i u kal bti
v i e n t i k ta m, k a d isiplepiau a p i e s a ve , ta i j i s p a -
ma tys , j o g a p s i r i k o . "
Js nebyl , mi s E i r ?
A vi s d a r tyl jau. J i s i ek t i e k pasi l enk ma n e
i r met grei t vi l gsn, k ur i s , r o d o s , pe r v r ma n e i k i
s i e l o s gel mi .
Usi spyrte? pratar j i s . S up yk o te ? O, ta ta i
natralu. A p a t e i k i a u s a vo rei kal avi m absurdika,
b e ve i k akiplika fo r ma . Mi s E i r , a tl e i s k i te ma n . Pi r -
mi a us i a turki te o me n yj e , k a d a vi s a i n e n o r i u e l g ti s
s u j um i s k a i p s u emesne btybe, ta i y r a (ji s pasitais)
a p r e t e n d uo j u t i k t pranaum, kur m a n d uo d a
dvi dei mti es met s k i r tuma s ta r p mans i r js i r vi s a s
amius g yve n i m o p a ti r ti e s . Ta t a i vi s a i testa, et j'y
tiens
l
, k a i p pasakyt Ad e l . Ta i g i , r e md a ma s i s k a i p
t i k iuo pranaumu, i r v i e n t i k t a i j uo , a i r p a g e i d a u-
j u, k a d js btute g e r a , pasikalbtute d a b a r i ek t i e k
s u m a n i m i r isklaidytute tas mi n ti s , k ur i o s m a n kyr -
j o i k i g y v o ' k a ul o i r k a n k i n a l y g surdijusia v i n i m i
durta V i e t a . ..
J i s ne t teiksi pasiaikinti, k o n e atsiprayti. Ma n
pave i k is jo ma l o n i n g uma s , i r a to neslpiau.
A s u m i e l u n o r u pralinksminiau j us , sere," j e i
t i k gal i au. Tai au n uo k o g i m a n pradti? K a i p a
g a l i u inoti, k a s j us d o mi n a ? Uduoki te m a n k l a us i -
mus , i r a p a s i s te n g s i u a t s a k yt i j uo s .
Ir to a reikalauju (pranc).
184
Ta d a p i r m i a us i a p a s a k yk i t e : a r s uti n k a te , k a d a
t ur i u ioki toki tei s kal bti sakmiu, k a r t a i s g a l
atroku to n u? J uk , k a i p minjau, t ur i u p a g r i n d o t o k s
bti, n e s e s u t i e k vyr e s n i s u j us , k a d gal i au bti j-
s tvu, i r si gi jau di di ul patirt, b e n d r a ud a ma s su
d a ug yb e vai r i tautybi moni i r i kl ai di ojs pus
ems r ut ul i o . Tuo t a r p u js r a m i a i g yve n o t e vi e n a m e
ta me pai ame n a me , ta r p t pai moni.
D a r yk i t e k a i p ti n k a ma s , ser e.
Ta i j o k s a ts a k yma s , a r b a v e i k i a u a ts a k yma s ,
k ur i s t i k t a i e r zi n a , ne s j i s p e r n e l yg isisukinjamas.
At s a k yk i t e aikiau.
A n e ma n a u, ser e, k a d turtute' tei s saki-
nti m a n v i e n todl , k a d js vyr e s n i s u ma n e , a r b a
todl, k a d esate d a ug i a u mats p a s a ul i o . Pr e t e n d uo t i
pranaum js g a l i te t i k ta d a , j e i esate k g e r a l a i -
mjs i g yve n i m o i r s a vo p a t yr i mo .
H m ! V y k us i a i p a s a k yt a . Be t s u tuo a n e g a l i u
s ut i k t i , ne s n i e k o g e r a a n e s u l ai mjs, n e b e n t t i k
b l o g a . Todl , p a l i k d a m a pranaumo klausim nuoaliai,
js v i s dl to tur i te s ut i k t i , j o g k a r t a i s te k s k l a us yt i m a -
no sakym, neusigaunant i r nesieidiant dl ma n o
va l d i n g o to n o . S uti n k a te ?
A nusiypsojau. O p a t i p a ma n i a u, k a d mi s te r i s Ro -
esteris vi s dl to k e i s ta s mogus: j i s , r o d o s , pamirta,
j o g m o k a m a n p e r me tus trisdeimt svar u ta i , k a d
a vykdyi a u jo sakymus.
- - Js ypsena l a b a i m a l o n i , pasak j i s , k a i p
ma t pagavs msteljusi ma n o v e i d u iraik. Be t
kal bki te g i !
A p a g a l vo j a u, ser e, k a d l a b a i r e ta m eiminin-
k ui . a t e i s gal v te i r a uti s , a r j o sakymai ei di a b e i
ugauna j o a p mo k a mus s a md i n i us .
Ap m o k a m us s a md i n i us ? Ta i js esate ma n o a p -
mokam samdin? A, ta i p , vi s a i pamirau, k a d js g a u-
185
n a te al g! N a , k ,gi ! Ta d a g a l b e n t iuo m e r k a n t i l i n i u
p a g r i n d u s uti k s i te , k a d i ek t i e k j us paerziniau?
Ne , " s e r e ! A v i s a irdimi s ut i n k u, t i k n e iuo p a -
g r i n d u, o tuo , k a d js ta i pamirote i r k a d j um s n e vi s
ti e k , k o k i us j a us mus s uk e l i a js va l d i n e i j o s p r i k l a u-
somyb.
Ir js s uti k s i te a p s i e i t i be tos daugybs prast
frazi b e i ma n d a g umo form i r n e l a i k yt i to lumu?
E s u sitikinusi, ser e, k a d f o r ma l umo s to k o s n i e -
k a d n e p a l a i k ys i u lumu. Pri ei ngai , m a n ne t p a t i n k a
mons, k ur i e p e r d a ug n e p a i s o formalum, o lumo,
m a n r o d o s , nepakst j o k i a l a i s va g i mus i btyb net
i r u alg.
Kvai l ys t ! D a ug um a l ai sv gimusi btybi u
p i n i g us paks, k t i k n o r i t e ; todl kal bki te t i k a p i e
s a ve i r nesprskite a p i e d a l yk us , a p i e k ur i uo s ni ni eko
neimanote. Tai au i rdyje a spaudiu j ums rank u
tok js atsakym, n o r s j i s i r k l a i d i n g a s , o t a i p p a t
u ta i , k a i p js atsakte. Js odi ai b uvo a t vi r i i r
nuoirds, r e ta i t e n k a gi rdti tok ton; p a p r a s t a i
nuoirdum a ts a k o ma s d i r b t i n i u lipnumu ar altu-
m u, a r b a ne t bukaprotiku b e i g r ub i u n e s up r a t i mu. I
trij tkstani jaun guvernani neatsirast n trij,
k ur i o s bt a ts a k i us i o s t a i p k a i p js. Be t a nesiruoiu
p a t a i k a ut i j ums : j e i g u js s utve r ta k i t a i p , n e g u d a u-
g um a toki k a i p js, t a i ia ne js n uo p e l n a s . Toki
j us sukr p r i g i mt i s . Ir, be to, a p e r d a ug s k ub i n uo s i
d a r yt i ivadas, ne s k o l k a s n e t ur i u p a g r i n d o l a i k y t i j us
g e r e s ne u vi s a s k i t a s . G a l alia vi e n o s k i t o s , g e r o s
ypatybs js s l e p i a te s a vyj e b a i s i a us i a s yd a s ?
O g a l i r js t a i p p a t " , p a g a l vo j a u a. T a k i m i r -
k, k a i m a n mktel jo i mi n ti s , ms vi l gsni ai s u-
s i t i k o . Atr o d , j i s perskai t j i r atsak, ta r s i j i bt
b uvus i itarta b a l s u.
Ta i p , ta i p , js tei syb! pasak j i s . A pa ts
t ur i u ai b trkum. A t a i inau i r vi s a i nesiruoiu
186
te i s i n ti s , uti kri nu j us . V i e n a s d i e va s tei no, k i e k m a -
a p a g r i n d o t ur i u bti gri etas k i t i e ms . Ma n o p r a e i t yj e
t i e k d a ug negei sti n i r abejoti n poel gi , k a d j e i g u a
idrsiau k a i p n o r s aipytis i s a vo artimj ar j uo s
s me r k t i , v i s a t a i btinai atsigrt prie ma n e pat.
K a i m a n b uv o dvi dei mt vi e n e r i me ta i , a p a s uk a u a r -
b a , t i k s l i a u p a s a k i us ( k a i p i r v i s i nusi djl i ai , e s u l i n -
ks pus kal ts u s a vo n e l a i me s s uve r s t i k i ti e ms ) , b u-
v a u pastmtas b l o g a l i n k m e i r l i g i ol t a i p i r negrau
teising kel i . O j uk a gal jau bti vi s a i k i t o k s
to k s p a t k a i p js, t i k imintingesnis, i r b e ve i k t o k s p a t
nesugeds. A, j ums pavydi u dvasins ramybs, t yr o s
sins, nesutert prisiminim. J u k vars p r i s i m i n i -
ma i , n e s ute p ti n maiausia nuodme, turt bti d i -
diausias l o b i s , neisenkamas gyvybi ni j g altinis!
Ar n e ta i p , maoji me r g a i te ?
O k o k i e b uvo js p r i s i m i n i m a i , k a i j um s b uv o
atuoniolika met, sere?
Ta d a j i e b uvo vars, s k a i d r us , n e s ug a d i n t i .
J o k s p ur va s , j o k i e puvsi ai n e n uo d i j o j r i . Atuoni ol i -
k o s met a b uv a u panaus j us , vi s a i panaus. G a m -
ta sukr ma n e nebl og, mi s E i r , vien" i geresni ,
o js ma to te , k o k s a d a b a r . Js p a s a k ys i te , k a d to ne-,
ma to te , .b e n t a t i k i uo s i , k a d t a i s k a i t a u i js aki
(spju, k a d j ums rei kt imokti slpti s a vo mi n t i s ;
nes a l a b a i l e n g va i j a s skaitau). Ta i g i , pati kki te m a -
no odi u, a n e g a l i u savs p a va d i n t i nieku, i r js
n e tur i te l a i k y t i mans t o k i u, n e tur i te m a n yt i , k a d a
bevi l ti kai uvs, ne s v e i k i a u dl susidjusi a p l i n k y-
bi, o ne dl s a vo gi mt pol i nki , tuo a t vi r t a i t i -
k i u , t a p a u paprast paprasiausiu nusidjliu, n u-
g r i mz d us i u vi s a s tas b a n a l i a s emas p r a mo g a s , k u -
r i as n ug r i m z t a t ur t i n g i i r n i e k i n g i mons, nordami
inaudoti gyveni m. Js stebits, k a d a j um s t a i p r i s i -
pastu? Ta d ' i noki te, k a d j um s a te i tyj e danai te k s
n e n o r o mi s k l a us yt i s s a vo artimj pasl api : j i e i n -
187
s t i n k t yvi a i j a us , k a i p i r a p a j uta u, k a d js n e l i n k us i
p a s a k o t i a p i e s a ve , b e t g a l i te k l a us yt i s kit ipaini.
J i e t a i p p a t j a us , k a d n e s me r k i a t e i r n e n i e k i n a t e j,
be t i irdies ujauiate j uo s , i r n o r s i r ne s a k o te ..ji e ms
grai odi, be t g a l i te j uo s p a g uo s t i i r padrsinti.
: I k ur js t a i inote? K a i p js g a l i te pranaauti
t o k i us d a l yk us , sere? -
Pui k i a i inau. To d l i r k a l b u k uo l a i s vi a us i a i ,
t a r s i patikdamas s a vo mi n t i s dienoraiui. Js p a s a -
k ys i t e , k a d m a n ne r e i k jo p a s i d uo t i aplinkybms?
Ta i p , nerei kjo, inau, k a d nerei kjo, be t ma to te , to
n e a ts i ti k o . K a d a l i k i m a s pasi tyi ojo i mans, a n e b u-
v a u g yve n i m o p a mo k yt a s i r neinojau, k a d vi s a d a r e i -
k i a i l ai kyti alt krauj. O a n us i m i n i a u i r n us m u-
k a u. I r tai d a b a r , k a i k o k s n o r s i tvi rks p us g a l vi s
suadina m a n pasilyktjim s a vo n i e k i n g u p a s i l e i d i -
m u, m a n s un k u p a s i g uo s t i m i n t i m i , k a d e s u g e r e s ni s
u j. A e s u p r i ve r s ta s pripainti, k a d i r a to k s pat.
O k a i p a g a i l i uo s i d a b a r , k a d ta d a n e a t s i l a i k i a u! T i k
vi e n a s d i e va s i no, k a i p g a i l i uo s i ! J e i g u j us k a d a a p -
n i k s p a g un d o s , m i s E i r , p r i s i m i n k i t e , k o k i e baiss y r a
sins pri ekai tai , j i e n uo d i j a gyveni m.
S a k o ma , k a d a t g a i l a g yd o , ser e.
N uo j a t g a i l a n e g yd o . Igydyti g a l i t i k visikas
a tg i mi ma s . I r a gal i au a tg i mti , a t ur i u t a m jg,
bet... be t k ur i e m s g a l a ms a p i e t a i g a l vo t i , j e i ma n e
s l e g i a p r a k e i k i m o nata. O j e i g u l ai m m a n neatau-
k i a m a i uginta vi s i e ms l a i k a ms , j uk a t ur i u tei s i e-
k o t i g yve n i m e koki n o r s smagum! I r a j n i e k u
g yvu n e a t s i s a k ys i u.
Ta d a js d a r emi au n us muk s i te , s e r e .
Ga l i m a s d a i k ta s . Be t kod l g i , j e i ti e s ma g uma i
salds i r malons? J u k j i e t o k i e p a t salds i r malons
k a i p laukini bi i me d us , kur j o s s ur e n k a i ydi n-
i i l oj!
188
Bits g e l i a , o l a uk i n i s me d us k a r t a us p r i e s k o n i o ,
s e r e .
I k ur js inote? J u k js n i e k a d j o n e r a g a vo t e !
K o k i a js r i mt a , k o k i a i ki l mi nga! Be t js a p i e t a i t i e k
p a t imanote, k i e k i toji kamja (ji s pam n uo i di -
n i o kamj), i r n e t ur i t e teiss mans m o k yt i . J u k js
t i k novi c vi enuol , d a r neperengusi g yve n i m o
slenksio i r vi s a i nepastanti jo paslapi.
A t i k p r i m i n i a u j ums js p a ti e s odius, s e r e .
J u k js pasakte, k a d k l a i d o s s uk e l i a sins graui-
m, i r pri pai note, j o g t a i n uo d i j a gyveni m.
Be t k a s d a b a r neka a p i e k l a i d a s ? V a r g u a r m a -
n o g a l vo j e mkteljusi mi n t i s b uvo k l a i d a . J i v e i k i a u
kvpi mas, o n e p a g un d a . J i t o k i a viesi, t o k i a g yd a n t i ,
a inau, S t a i j i i r v l ! Ne , j i n e p i k t o j i d va s i a , uti kri -
n u j us , o j e i g u i r p i k t o j i d va s i a , t a i a p s i s up us i viesaus
a n g e l o s k r a i s te . Ma n r o d o s , a t ur i u sileisti nuostabi-
j vieni, k a i ji beldiasi ma n o ird.
Neti kki te, ser e, t a i n e t i k r a s a ng e l a s .

:
Ta i da r , o i k ur js i note? K o k i u i n s t i n k t u js
g a l i te a t s k i r t i ami nojo sosto pasiuntin n uo p i k t o s i o s
d va s i o s , nugarmjusios praraj, a t s k i r t i angel sarg
n uo g un d yto j o ?
A sprendiu i js ve i d o , s e r e : js atrodte
sunerims, k a i t o j i mi n t i s v l gr o pa s j us . E s u siti-
k i n us i , k a d usitrauksite nauj nel ai m, j e i p a k l a us y-
s i te j o s .
N k i e k ! J i m a n nea mieliausi ini p a s a ul yj e .
Be to, js g i j uk ne s a te ma n o sins s a r g a s ! Tod l
g a l i te nesirpinti. O a te i k , a t e i k p a s ma n e , gr ai oji
m a l d i n i n k e !
J i s t a i pasak, t a r s i k r e i p d a ma s i s s a vo vi zi j, k u -
ri te r e g jo t i k j o a k ys . Po to , g l a us d a ma s p r i e kr-
tins r a n k a s , k ur i a s j i s l ai k p us i a u itiess, j i s ta r s i
apgl b nematom btyb.
189
D a b a r , kal bjo j i s , v l k r e i p d a ma s i s mane,
a pri mi au p i l i g r i m e i r inau, k a d j i p e r s i r e ng us :
di evai t. A tuo n k i e k n e a b e j o j u, ne s a p a j uta u jos
palaim adant pri si l i eti m: l i g i iol ma n o irdis b uvc
i t rsys, d a b a r j i b us a uk ur a s .
Prisipainsiu, ser e, a js vi s a i n e s up r a n tu. Ai
n e g a l i u d a l yva ut i panekesyje, ne s j o msls m a n ne-
spjamos. A t i k v i e n a inau: js pasakte, k a d nesate
to k s , k o k s nortute bti, i r k a d a p g a i l e s ta uj a te save
p a k l yd i m us . A t i k vi e n a s up r a n t u: js mi njote, k a d
nevari sin g a l i vi r s t i p r a k e i k i m u vi s a m g yve n i mui ,
I r m a n a tr o d o , j e i g u js i tikrj panortute, t a i pc
k i e k l a i k o gal tute ta p ti t o k i u mogumi, kur pats ger b-
tute . I r j e i g u n uo ios d i e n o s js t vi r t a i pasi ryi te va l -
d yt i s a vo mi n t i s i r ve i k s mus , ta i , p r a s l i n k us vo s k e l e -
r i e ms me ta ms , js tursite sukaups t i e k nauj i r ta u-
ri prisiminim, k ur i e te i k s j um s diaugsmo.
Te i s i n g a mi n t i s ! Pui k i a i pasakte, m i s E i r . iuo
m o m e n t u a i vi s j g grindiu pragar.
Se r e ?
Ma n o g e r i n o r a i k i e t e s n i ne t u titnag. Uti kri -
n u j us , ma n o paintys i r i n te r e s a i b us k i t o k i e , n e g u l i g
iol.
Ge r e s n i ?
Ta i p , g e r e s n i . I r t i e k g e r e s n i , k i e k g r yn a s a uks a s
g e r e s n i s u vi s o k i a s iukles. Js, r o do s , a be jo ja te . A
pa ts n k i e k n e a b e j o j u. Ma n aikus ma n o ti k s l a s , i -
n a u, dl k o j o s i e k i u. I r iuo a k i m i r k s n i u a s k e l b i u
pa ts s a u statym, nepakeiiam k a i p mid b e i pers
statymai, i r t vi r t i n u, k a d a engi u ti e s o s k e l i u.
K o k i a g i t a i ti e s a , s e r e , j e i g u j a i r e i k a l i n g a s
n a uj a s statymas?
I r vi s dl to ta ta i ti e s a , mi s E i r , n o r s j a i , b e abe -
j o , r e i k a l i n g a s n a uj a s statym k o d e k s a s : n e p a p r a s ta i
susidjusios apl i nkybs r e i k a l a uj a i r nepaprast sta-
tym.
190
Ta i s k a m b a g a n a p a vo j i n g a i , ser e, nes j uk tuo
g a l i ma i r piktnaudiauti.
4 - O d o r yb i n g a s i s iminiau! To k s p a vo j us yr a , ne -
giniju, b e t p r i s i e k i u vi s a i s s a vo nam d i e va i s , k a d
nepiktnaudiausiu.
Js esate mogus i r g a l i te s uk l up t i .
Ta i p , be t js i r g i . K a s i to?
mogus, k ur i s y r a s i l p n a s i r g a l i s uk l up t i , n e t u-
rt p r e t e n d uo t i val di , k ur i t ur i bti patikta d i e vo
irinktiesiems i r to b ul i e s i e ms .
Koki val di ?
Val d i p a s k e l b t i , k a d n a uj a s , l i g i ol vi s uo t i n a i
nepripaintas e l g e s ys y r a d o r a s , t a r t i : Lai b us ta ta i
t e i s i n g a ! "
Lai b us ta ta i t e i s i n g a ! " K o k i e nuostabs o-
diai! I r js p a t i j uo s i tarte!
Te g u b us . t e i s i n g a , p a s a k i a u a p a s i k e l d a ma .
Ma n atrod beprasmika tsti gin, k ur i s n uo p i r m o
i k i p a s k ut i n i o odi o m a n b uvo vi e n a msl . Be to , a
j ut a u, k a d n e g a l i u s up r a s ti panekovo mi ni , b e n t
iuo m o m e n t u i r todl ma n e sum neaikus n e t i k r u-
m o b e i n e r i mo j a us ma s , k ur i s p a p r a s t a i k y l a ta d a , k a i
mogus n uvo k i a , j o g j i s n e s us i g a ud o apl i nkybse.
K u r js e i nate ?
G ul d y t i Adel s, j a i j a u s e n i a i me tas g ul t i .
Js mans b i j o te dl to , k a d a ta r s i s fi n k s a s
k a l b u mslmis.
Ta i p , js odi ai m a n n e s up r a n t a mi , ser e, i r a
a p s tul b us i , taiau, i noma, vi s a i n e b i j a u.
Ne , js b i j o te . Js savi mei l b i j o p a t e k t i j uo -
ki ng padt.
S i a p r a s me a t i k r a i bktauju, ne s m a n vi s a i
n e s i n o r i pri kal bti kvai l ysi .
191
J e i g u j um s k o k i a i r isprst, t a i j a s p a s a k ytute
t a i p r i m t a i i r r a m i a i , k a d a pal ai kyi au j a s p r o ti n g o -
mi s m i n t i m i s . Ne j a ug i js n i e k a d n e s i j uo k i a t e , mis,
1
E i r ?
Ne s i s t e n k i t e a t s a k yt i , a ma ta u, k a d js juoki ats r e -
t a i . Be t g a l i te j uo k t i s l a b a i l i n k s m a i . Pati kki te ma n i m,
i p r i g i mt i e s js nesate, rsti, ne d a ug i a u rsti k a i p
a yd i n g a s . J us tebevar o L o uvud o grietumas. J i s
ta r s i k a us to js ve i d o iraik, s l o p i n a js bals i r
pani oja js j ud e s i us . Ir, ma t yd a ma pri e s a ve vyr i -
k brol , a r b a tv, a r b a eiminink, va d i n k i t e j k a i p
t i n k a m a , js b i j o te , k a d nenusiypsotute p e r l i n k s -
m a i , k a d nepranektute p e r l a i s va i i r k a d nesujudtute
p e r val i ai . Tai au a t i k i uo s i , k a d i l g a i n i ui js imok-
s i te e l g ti s s u m a n i m ta i p p a t natraliai, k a i p a e l g i uo -
s i s u j um i s , ne s k i t a i p a n e g a l i u. I r t a d a js vi l gs-
n i a i i r j ud e s i a i b us g yve s n i i r vai resni n e g u d a b a r .
Retkari ai s p r o t a n k i us n a r ve l i o vi r b us a r e g i u vi l g -
iojant be g a l o patraukli p a uk tyt ve r l i , n e n u-
rimstani i r drsi bel ai sv. J e i t i k ji itrkt l ai sv,
"imt s k l a n d yt i p a d e b e s i a i s . Js vi s d a r k e ti n a te e i ti ?
J a u imu d e vyn i a s , s e r e .
Ti e k to, l uktel ki te val andi uk. Ad e l d a r ne -
n o r i g ul t i . itaip sdint n ug a r a i di n, o ve i d u
kambar, m a n p a t o g u stebti, mi s E i r . Kalbdamasis
s u j um i s , a p r o t a r p i a i s di rstel davau Ad e l (a t ur i u
s a vo prieasi l a i k y t i j domiu stebji mo o b j e k t u,
prieasi, k ur i a s a, g a l bt,ar n e t tikr t i k r i a u-
s i a i , k a d a n o r s j um s p a p a s a k o s i u) . Pri e koki deimt
minui ji isitrauk i s a vo ds rausv i l ki n s uk -
nel , i r j o s ve i d a s nuvi to diaugsmu. Koketi kumas te-
k a j o s k r a uj yj e , a p te md o j o s prot i r p e r s un k i a vis
j o s btyb. I I fa ut que j e l ' e s s ai e ! s uuko j i , e t
a l ' i n s ta n t m me ! " i r j i i dul kjo i k a m b a r i o . D a b a r
. j i n a i p a s S o f i i r persi rengi nja. Po kel i minui j i v l
1
A noriu j pasimatuoti!" Ir tutuojau! (pranc.)
192
b us iia, i r a inau, k a i vysi u mi ni ati ri n S e -
lin V a r a n s , toki, k o k i a j i p a s i r o d yd a vo s c e n o j e . Ta -
iau t i e k t o , ma n o velniausi j a us ma i , iaip a r ta i p ,
gaus smg. Be n t ta i p nujauiu. Pa s i l i k i t e truputl, i r
p a ma tys i te , a r t a i isipildys.
Tutuojau ve s t i b i ul yj e p a s i g i r d o smulks Ade l s
ingsniukai. Me r g yt jo vi s a p a s i k e i t us i , k a i p i r sp-
j o j o s gl objas. V i e t o j r ud o s i o s , kuri j i n a i vi l k j o
k a s d i e n , d a b a r j i b uvo pasipuousi r a us vo i l ko s uk n e -
l e , vi s a i tr ump ute , smaugta p e r l i emenl i r puonio-
mi s klostmis pasiptusia apai oje. Roi va i n i k a s p uo -
j o s kakt. K o j o s b uvo a p a uto s ilkinmis koji nmi s
i r b a l t o mi s atlasinmis kurpaitmis.
E s t- c e que ma r o b e va b i e n? suuko j i , bgda-
ma p r i e ms. E t me s s o ul i e r s ? E t me s bas? Te n e z, j e
c r o i s q ue j e va i s d a n s e r !
1
-Ir iskleidusi suknel, ji p a s i l e i d o okdama p e r
kambar. Pa s i e k us i mister Roester, j i l e n g va i a p s i -
s uk o a nt pirt gal i r , p r i k l a up us i pri e j ant vi e n o
k e l i o , suuko:
Mo n s i e ur , j e vo us r e me r c i e m i l l e i b i s de vo t r e
bont! P a s k u i pasiklusi pri dr: C ' e s t c o mme c e -
l a que m a m a n fai sanVn' est- "pas, mo n s i e ur ?
2
L yg i a i t a i p , p a s i g i r d o a t s a k yma s , i r c o mme
c e l a
3
j i n a i vi l i o d a vo angl i kj auks i ma n o kiens.
A i r g i k a d a i s e b uv a u g e l to n s n a p i s j a un i k l i s , mi s
E i r , d e j a , t i k r a s g e l t o n s n a p i s ! i r to k s p a t g a i vi a i
pavasarikas k a i p d a b a r js. Ma n o p a va s a r i s prajo,
taiau j i s p a l i k o m a n i pranczik gl , k ur i a k a r -
ta i s m a n l a b a i nortsi a t s i k r a t yt i . Ne b e b r a n g i n d a ma s
to s aknies, i k ur i o s j i iaugo, i r sitikins, k a d t a i
' Kaip tinka man suknel?.. O kurpaits? O kojins? irkite,
a jums paoksiu! (piane.)
2
Mesj, tkstantis ai u js gerum!.. Taip mama sakydavo,
ar ne, mesj? (piane.)
3
itokiu bdu (piane.)..
13. Dei n E i r . 193
to k s a ug a l a s , kur t e g a l i ma patrti a uk s o dulkmis, a
ne t a i p j a u e s u prisiris p r i e ios gl s, ypa tada, k
j i a tr o d o t o k i a nenatrali k a i p d a b a r . A j l a i k a u p a
s a ve i r a ug i n u v e i k i a u va d uo d a ma s i s katalikiku p r i r
c i p u, k ur i s s k e l b i a , k a d vi e n a s g e r a s d a r b a s g a l i ipk
ti daugyb nuodmi di del i i r ma. K a d a n o r s a
j um s vi sk paaikinsiu. L a b a n a k t !
X V S K Y R I U S
I r n e tr uk us , mi s te r i s Roesteri s vi sk m a n paaikinc
Ta i a ts i ti k o vi en popi et, k a i m ud v i s u Ad e l e n e ti
k e t a i s us i ti k o me j s ode . K o l j i n a i ai d vol an i r i
d y k a v o s u Pi l o t u, j i s pasil pasi vai ki oti i l g a b uk i
al ja, i k ur me s vi s laik gal jome stebti .mergait
Ta d a j i s p a p a s a k o j o ma n , k a d Ade l s mo t i n a
prancz b a l e to okja S e l i n a V a r a n s , k ur i a i ' k a d a i s i
j i s jauts, k a i p pats isireik, grande passion
1
. i;
aistr S e l i n a a t s a k i us i s u. d a r d i d e s n i u kariu. J i s ma
n, k a d j i n a i j d i e vi n a n t i , n o r s j i s i r negraus. J i s t i
kjo, k a d jo taille d'athlete
2
j a i l a b i a u patiks u Be i
ve d e r i o Apol on.
I r i note, mi s E i r , a ta i p susiavjau, k a d to j
G a l i j o s silfid aikiai iskiria i kit Br i t a n i j o s gnom
j o g kurdinau j a t s k i r o j e vi l o j e , prisamdiau tarn
n up i r k a u kariet, uveri au j kami ro ilkais, d e i ma n
ta i s , b r a n g i a i s nriniais... odi u, a k uo b a n a l i a us i a
r e n g i a us p a l e i s t i v jai s vis s a vo turt k a i p i r k i e k vi e
n a s k i t a s si myl js p us g a l vi s . Ma t yt , nesugebjau s u
r a s ti n a uj e s n i o i r o r i g i n a l e s n i o k e l i o gd i r prat
i r a t r a uk i a u s e n i a i p r a m i n t u t a k u, s te ng d a ma s i s m
1
Kart aistr (piane).
2
Atletikas sudjimas (pranc).
194
per n a g o juodym n e n ut o l t i n uo unkelio v i d ur i o . Ma -
ne itiko, k a i p a to i r n us i p e l n i a u, vi s kit si myl ju-
si pusgal vi l i k i m a s . Vi e n vakar a t s i t i k t i n a i ujs
pas Selin, k a i j i mans nel auk, a n e r a d a u j o s n a mi e .
Na k t i s pasitaik ilta, m a n b uvo nusibod vai ki oti p o
Paryi, i r a, nusprends p a l a uk t i , atsisdau j o s
b ud ua r e . Jauiausi l a i mi n g a s , galdamas a l s uo t i tuo
o r u, kur ji t a r s i paventi no, ia bdama pri e va l a n -
dl . Ne , a p e r d e d u, m a n n i e k a d neatrod, k a d n uo
Se l i no s dvel kt k o k i a yp a t i n g a doryb. Ta i b uvo v e i -
k i a u kvapni smilkal k va p a s , mus k us o a r a mb r o s a r o -
matas, be t a n a i p t o l n e ventumo d ve l k i ma s . K a i m a n
pasidar t v a n k u n uo oraneri jos gl i kvap i r ilaks-
tyt aromatini esencij, m a n di ngtel jo gal v m i n -
ti s a t i d a r yt i lang i r ieiti balkon. Gatv je b uvo
viesu n uo mnesi enos i r dujini iburi, vi sk gaub
neipasakyta t yl a i r ramyb. Ba l k o n e stovjo d v i t r ys
kds, Atsi sds isimiau cigar..'. A i r d a b a r usi-
rkysiu, j e i l e i s i te ?
Ir j i s , pertrauks pasakojim, i l to isim i r u-
si deg ci gar. Usitrauks j i s i l ei do kvapi H a va n o s
dm s r ov alt, apniukus or i r kal bjo t o l i a u:
To m i s d i e n o mi s a mgau i r s a l d a i n i us , mi s
E i r , i r tai a sdjau, t r i a un yd a ma s ( a tl e i s k i te m a n
grub od) okolad, p a k a i t o mi s rkydamas i r k a r t u
stebdamas k a r i e ta s , riedanias prieais ma n e a r i s to -
kratikomis gatvmi s n e to l i e s e esani o p e r o s rm
l i n k ui . S t a i g a pasi rod elegantika udara k a r i e t a , k u -
ri trauk p o r a grai anglik arkli, i r k a d a n g i j i
aikiai matsi vi esi mi e s to nakt, a b e ma ta n t p a -
inau, k a d t a i t o j i p a t i , kuri p a d o va n o j a u S e l i n a i . J i -
n a i g r o n a mo . S a va i me s up r a n ta ma , ma n o irdis i
n e k a n t r um o m dauytis gel ei ni us turklus, a nt k u -
r i a b uv a u persi svrs. K a i p i r tikjausi, k a r i e t a s us to -
j o ti e s i j o s rm d ur i mi s , i r ma n o l i e p s n i n g o j i fja
(is odi s k a i p t i k t i n k a m yl i m a j a i o p e r o s b a l e r i n a i )
13* 195
spursteljo i k a r i e to s . No r s S e l i n a b uv o a p s i s i a utus i
m a n t i j a ta r p k i t k o , vi s a i n e r e i k a l i n g a tok ilt b i r -
e l i o vakar a j tuo j painau i j o s maos kojyts,
k ur i mktel jo i p o s uk n i o s , j a i okant n uo k a r i e to s
p a mi n o s . Persi svrs p e r b a l k o n o turklus, a b uv a u
bektelis Mon ange!
1
inoma, t a i p t yl i a i , k a d , t i k -
t a i v i e n myl i mo s i o s a us i s bt t a i i gi rdusi , t i k s ta i -
g a j a i i p a s k o s p r o k a r i e t o s d ur i s ioko kakoks v y-
rikis. J i s ta i p p a t b uvo s u a p s i a us tu, be t kart ant
g r i n d i n i o suvangjo p e n t i n a i , i r p o p r i e d ur i o a r k a p a -
l i n d o j uo d a skrybl .
Js, b e a be jo , n i e k a d nejautte p a vyd o , mi s E i r ,
ti e s a? Ma n n e r e i k i a n k l a us t i js, j uk js d a r ne s ate
myl jusi . I r vi en, i r kit jausm j um s d a r te k s p e r -
g yve n t i . Js s i e l a k o l k a s te b e mi e g a , i r d a r r e i k i a ,
k a d k a s j paadint. J um s a tr o d o , k a d vi s a s g yve n i -
ma s t a i p i r teks r a m i a i , k a i p t o j i up, k ur i a l i g iol
s r uve n o js jaunyst. Js p l a uk i a t e l y g umerkus
a k i s i r usikimusi aus i s , n e ma t yd a ma , k a d n e to l i e s e
ups va g o j e stkso r i f a i , i r negi rddama, k a i p p uto -
d a mo s dta uo l a s b a n g o s . Be t a s a k a u j um s i r
pami nsi te ma n o od vi en dien js a ts i d ur s i te
p r i e uo l o t o t a r p e k l i o , k ur g yve n i m o up p a vi r s niok-
ianiu ve r p e t u, putojaniu i r siautjaniu. I r ta d a
a r b a js itikite atrius r i fus , a r b a j us p a s i ve r s
gel bsti ni oji b a n g a i r ine ramesn srov, k a i p t a i
a t s i t i k o m a n .
Ma n p a t i n k a itokia a p s i b l a us us i d i e n a , m a n p a t i n -
k a is vi ni ni s d a n g us , m a n p a t i n k a i rkana t yl a ,
k ur i a ta r s i a l s uo j a alio s uk a us tyta s p a s a ul i s . Ma n
p a t i n k a To r n f i l d a s , l e g e n d o mi s a p i p i n t a j o s e nov i r
vi e natv , s e n i medi ai s u ko v l i zd a i s , gudobel i kr-
m a i , p i l k a s fas adas i r ei l s tamsi lang, k ur i uo s e a ts i -
s p i n d i p i l k a vi ni n padang. O k a i p i l g a i m a n ne t b a i -
Mano angele! (piane.)
196
s u bdavo p a g a l vo t i a p i e j . V e n g i a u j o , ta r s i j i s bt
buvs apkrstas m a r u! K a i p b i a ur i uo s i j uo i r da ba r ...
J i s s uk a n d o d a n ti s i r n ut i l o ; p a s k ui s us to j o i r t r e p -
tel jo sualus gruod. Ma t yt , j a p n i k o kakoki os
kankinanios mi n t ys i r ta i p s ur a k i n o , k a d j i s negal jo
pajudti i vi e to s .
Me s ko p me alja, k a i j i s itaip s us to jo . Prieais
d un k s o j o p i l i s . Pakl s a k i s j o s k uo r us , j i s apmet
j uo s t o k i u vi l gsni u, k o k i o a n i e k a d n e b uva u maiusi
j o a k ys e . Atr o d , k a d pl ai uose j o aki vyzdi uose p o
j uo d a i s a n t a k i a i s tbtinai g r umi a s i kania, gda,
rstyb, n e r i ma s , pasilyktjimas, p a n i e k a . Ta r s i j
vis bt sukrtusi i palusi k o va . Be t tai vystel jo
na uja s j a us m a s , kakoks grietumas i r c i n i zma s , at-
k a k l um a s i r rytas. Ta s j a us ma s sutramd dvasi n a ud -
r i r padjo s us i va l d yt i . J i s kal bjo t o l i a u:
T val andl , kuri d a b a r tyl jau, mi s E i r , a
sprendiau sen s a vo gin s u l e mt i mi . Ji stovjo tai
te n, p r i e a n o b uk o , r a g a n a , panai tas, k ur i o s p a s i -
rod Ma k b e t ui Fo r e s o tyr uo s e . ,,Tu m y l i ToTnfi l d?"
pasak j i , p a k e l d a m a pirt, i r m o r e rayti k r a u-
p i us spji mo hi e r o g l i f us , k ur i e nusidriek p e r vi s n a -
m, ta r p p i r m o j o i r a n tr o j o aukto lang. ,,Tad myl k,
j e i g a l i , myl k, j e i gal i ! " Myl si u,atsaki au j a i .
Idrsiu j myl ti ! " I r tessiu s a vo o d , pri dr j i s
r yti ngai . A sutriukinsiu vi s a s klitis, k ur i o s pas to s
ma n kel i l ai m, gr ta i p , gr. A n o r i u bti
g e r e s ni s , n e g u b uva u, n e g u e s u. I r k a i p l e vi a t a n a s
1
sulau J o b o i et i r strles, t a i p i r kl i tys, k ur i a s k i t i
l a i k o gel e i m i r p l i e n u, m a n p a vi r s iaudeliais a r pz-
r a i s !
i a p r i e j o pr i b go Ad e l s u s a vuo j u vo l a n u.
Pa s i t r a uk ! uri ko j i s iurkiai. Ne l s k p r i e
mans, va i k e l i , e i k pa s S o fi .
Biblijoje minima didiul jr pabaisa.
197
Me s t o l i a u vai ki ojome al ja tyl dami , i r a idr-
s a u grinti j t p a s a k o j i mo vi et, n uo k ur i o s j i s
ta i p s ta i g i a i b uvo nukryps.
O js l i k o t e b a l k o n e , p a k l a us i a u a, k a i
kambar -jo ma d e mua ze l e V a r a n s ? -
A b e ve i k tikjausi, k a d j i s k a i p n o r s staiokikai
a ts a k ys netinkam ma n o klausim, taiau j i s , p r i e -
ingai, paki rds i rkano susimstymo, atsi gr
ma n e , i r ta r s i elis n us l i n k o n uo j o ve i d o .
O, a vi s a i pamirau Selin. Ge r a i ,, p a p a s a k o s i u,
k a s n ut i k o p a s k i a u. . . K a i a i vydau s a vo avi ng
fj, k a va l i e r i a us l ydi m, m a n p a s i va i d e n o , k a d a g i r -
diu alia savs kak nypiant, i r ta r s i al svaak
p a vyd o g yva t , r a i t yd a ma s i blizganiais i edai s p e r
mnesienos nuviestus b a l k o n o turklus, l i au po
ma n o s k ve r n u i r b e ma ta n t prasigrau i k i pai os ma n o
irdies. K a i p k e i s t a , suuko j i s , s ta i g a v l a t i t r uk d a -
ma s n uo s a vo p a s a k o j i m o , k a i p k e i s ta , k a d a p a s i -
r i n k a u k a i p t i k j us , j a un o j i l e d i , s a vo pati kti ne! I r
d a r keisiau, k a d js klausots mans k uo r a mi a us i a i ,
ta r s i bt paprasiausias d a l yk a s p a s a ul yj e , k a d to k s
vyr i ki s k a i p a j a un ut e i , n e p r i t yr us i a i me r g a i t e i p a s a -
kot vi s o k i a s i s to r i j a s a p i e s a vo mei l ues! Tai au pa s -
t a r o j i kei styb paaikina pirmj. A j a u anksiau e s u
j ums saks, k a d js s a vo r i m t um u, dmesiu i r t a k t u
esate t i e s i o g s uk ur t a s ve ti mo ms p a s l a p ti ms s a ug o ti . Be
to, as inau, p r i e k o k i o s ta ur i o s s i e l o s pri si l i ei au, i-
n a u, k a d j i n e g a l i usikrsti k uo n o r s b l o g u. Js s i e l a
yp a t i n g a , n e p a p r a s ta , ti e s i o g vi eni ntel t o k i a . Lai m,
a nesiruoiu j o s sualoti, o j e i i r nori au, v i s t i e k
n i e k uo j a i nepakenki au. J uo d a ug i a u me s b e n d r a us i -
me , tuo g e r i a u, ne s js i vesti i k e l i o a n e g a l i u, o
js g a l i te i gydyti ma n e .
Po io n uk r y p i m o j i s p a s a k o j o t o l i a u:
A p a s i l i k a u b a l k o n e . Ji e, be a be jo , a te i s jo s
buduar, p a g a l vo j a u a, i m s i u i r paspsiu j i e ms
198
spstus!" Ikis rank p r o s t i k l i n e s d ur i s , a utrau-
k i a u uuolaid, p a l i k d a m a s t i k siaur pl yel , p r o kur
gal jau stebti. Po to p r i d a r i a u d ur i s ti e k , k a d gal i au
gi rdti simyljusij nibdes, v l nuslinau s a vo
krsl. Por e l jo, vo s m a n spjus atsissti. A b e ma -
n a n t p r i g l ud a u p r i e pl yi o. S e l i n o s kambari n u deg
lemp, pastat j ant s ta l o i r i jo. D a b a r a j uo s m a -
iau k uo aikiausiai: a b u n us i vi l k o a p s i a us tus , i r tai
pri e ma n e pasi rod p a t i V a r a n s , vi l gdama ilkais i r
b r a n g a k m e n i a i s , v i s a t a i b uvo , s up r a n ta ma , ma n o d o -
va n o s . J o s p a l yd o va s vi l k j o k a r i n i n k o uniform, i r a
i k a r t o painau, k a d t a i vi e n a s prasis vi k o n t a s ,
k va i l a s i r sugeds j a un uo l i s , kur k a r t a i s s ut i k d a va u
d r a ug i j o j e i r n n e p a g a l vo j a u a p i e neapykant j a m ,
ne s l a i k i a u j m e n k i a us i u p a d a r u. V o s t i k painau j,
i r n uo d a i , p a vyd o gyvats l ei sti ma n o ird, b e ma -
ta nt l i ovsi ve i k , ne s t pat akimirksn ma n o mei l
S e l i n a i t a r s i ikart ugeso. Mo t e r i s , k ur i gal jo bti
m a n neitikima s u t o k i u var ovu, n us to j o be t k o k i o s
ver ts ma n o a k ys e ; ji nusipeln t i k paniek, taiau,
inoma, maesn n e g u a pats , l ei ds, k a d ma n e
apmulkint p a p r a s ta nuotyki iekotoja.
J i e m nekuiuotis, i r n uo j p o k a l b i o m a n g a l u-
t i n a i pa l e ng v jo irdis. Ta i b uvo t r i vi a l us , s a va n a u-
dikas, bei rdi s i r k va i l a s pl epji mas, gals v e i k i a u n u-
va r g i n t i , n e g u siutinti klausytoj. An t s ta l o gul jo m a -
n o vi zi ti n kortel , k u r i i r dav j i e ms p r o g o s usiminti
a p i e ma n e . Ab i e m j i e ms trko i r drsos, i r smojo,
k a d gal t atsakaniai p a t r a uk t i m a n e p e r dant. J i e
l i e uvavo a p i e ma n e pai u n i e k i n g i a us i u miesioniku
bdu. Y p a pasi ymjo S e l i n a , k ur i g a n a kandi ai t y-
iojosi i ma n o fizini tr kum i kr ypi m" , k a i p j i -
n a i i si rei k, n o r s p a p r a s t a i j i ti e s i o g av te a v -
d a vo s i , ta r i a n t j o s odi ai s, m a n uo j u oeaure m&Ie"
l
.
Vyriku groiu (piane).
199
iuo a t ve j u S e l i n a b uvo vi si kai pri ei nga j um s : j uk
js p e r antrj ms pasi kal bji m t i e s i o g a k i s m a n
i drote, k a d a a n a i p t o l n e s u grauol i s. Ma n e i k a r -
to n us t e b i n o k o ntr a s ta s ...
D a b a r Ad e l v l pr i b go p r i e ms:
Ms j e , t i k k b uvo atjs Donas p a s a k yt i , k a d
a t vyk o js kvedys i r n o r i pasikalbti s u j umi s .
O, j e i ta i p , a t ur i u s ut r um p i n t i pasakoji m. A t i -
dars d ur i s , a jau pa s j uo s . Pareikiau S e l i n a i , j o g
a te i tyj e n e b e g l o b o s i u j o s , i r papraiau, k a d isikrausty-
t i nam; d a vi a u j a i pi ni g btinoms ilaidoms, n e -
k r e i p d a ma s dmesi o auksmus, i s te r i n e s aaras, m a l -
d a vi mus , praymus b e i a l p i mus , i r " s us i ta r i a u s us i t i k t i
su v i k o n t u Bulons mike. Ki t ryt turjau malonum
s us i k a ut i s u j uo d vi k o vo j e . A s uva r i a u kulk lies,
suglebus jo pet, silpn i t vi i uko s p a r n e l i s , i r j a u
m a n i a u, k a d vi s i e ms l a i k a ms isikapanojau i tos b-
do s . Tai au, nel ai m, V a r a n s prie eet mnesi m a n
b uv o p a d o va n o j us i i me r g yt Ad e l , k ur i , a no t j o s ,
e s a n ti ma n o dukt. G a l i r i tikrj ta i p yr a , n o r s a
n e m a t a u j o s ve i d e joki rstaus s a vo tvi kumo pdsa-
k. Pi l o t a s l a b i a u panaus ma n e n e g u j i n a i . Prajus
k e l e t ui met p o to, k a i nutrko mudvi ej s a n t yk i a i ,
Ade l s mo t i n a p a l i k o vai k l i k i m o va l i a i i r pabgo
Italij s u kakoki u r n uz i k u a r d a i n i n i n k u . S a vo me t u
a.buvau pareiks, k a d nejauiu n maiausios p a r e i -
gos rpintis Ad e l e , t a i pareikiu i r d a b a r , n e s a n e s u
j o s tvas. Tai au, igirds, k a d j i p a l i k t a didiam s k ur -
de, itraukiau var gel i Paryiaus landyni p ur vo i r
atvei au ia, k a d j i gal t a ug ti s ve i k o j e emje, An g -
l i j o s k a i m o s o de . Mi s i s Fe i r f e k s s ur a d o j us j a i auklti.
D a b a r , k a d a js sui nojote, k a d t a i Paryiaus b a l e r i n o s
p a va i n i k i s , g a l vi s a i k i t a i p pairsite s a vo auklja-
mj darb i r pai aukltin? G a l kuri dien a te i -
s i te p a s ma n e i r parei ki te, k a d s us i r a d o te kit vi et i r
k a d a pasiiekoiau n a uj o s guvernants? Ta i p ?
200
Ne . Ad e l nra a t s a k i n g a n e i u s a vo mo ti n o s ,
n e i u js k a l t e s . A prisiriau p r i e j o s , i r d a b a r , k a i
suinojau, k a d j i t a m t i k r a p r a s me y r a t i k r a nalait
mo t i n a j pamet, o js, ser e, j o s atsiadate, a d a r
l a b i a u rpinsiuosi j a . K a i p g i a gal i au p a s i r i n k t i t ur -
ti n g o s eimos l epnl , k ur i s neks s a vo guvernants,
i r p a l i k t i vi eni nalait, k ur i glaudiasi p r i e mans
k a i p t i k r a s d r a ug a s .
O, tai k a i p js t a i i ri te! N a , d a b a r m a n me -
tas n a mo . J um s i r g i . J a u te ms ta .
Be t a d a r p a s i l i k a u kel et minui s u Ad e l e i r Pi -
l o tu, pabgi ojau i r suaidiau partij vo l a n o . K a i me s
grome vi d, a, nuriusi j a i kepurait i r n uv i l k us i
paltuk, p a s i s o d i n a u j ant kel i i r ilaikiau vi s v a -
land, l e i s d a ma j a i iaukti, k i e k t i k p a t i k o . A n e t
n e b a r i a u j o s dl m a i vym o s i i r i dykavi m, k ur i uo s j i
.tai p l i n k o , k a d a j a us d a vo , j o g j k r e i p i a ma s dme-
sys, i r k ur i e rod l engvapdi k jo s charakter, v e i -
k i a us i a i pavel dt i mo t i n o s i r n e l a b a i bding a n g -
l a i te i . Tai au j i turjo i r ger ypatybi , i r d a b a r a
b uva u l i n k us i ne t p a d i d i n t i ja s . Taiau ve l t ui i ekojau
j o j e k o k i o panaumo mi ster. Roester: n e i ve i d o
bruoai, n e i jo iraika niniekas jo nepri mi n. Ir
ma n b uvo g a i l a j o s : j e i g u pavykt rodyti , k a d j i k uo
n o r s panai j , j i s a i , b e a be jo , bt l a b i a u ja s us i -
domjs.
Ti k t a i v l ai va k a r e , atsidrusi s a vo kambarl yje, a
gal jau atsidjusi a p s va r s t yt i , k m a n p a s a k o j o mi s te -
r i s Roesteri s. K a i p j i s p a ts pastebjo, vi s a t a j o i s to -
r i j a b uvo g a n a b a n a l i . Tur t i n g a s a n g l a s susi avjo
prancze okja, j i b uvo neitikima j a m , ta i , b e a b e -
j o , g a n a kasdienikas d a l yk a s auktuomenje. Tai au,
b e a be jo , l a b a i k e i s ta s b uvo tas g i l us s us i j a ud i n i ma s ,
k ur i s t a i p s ta i g a sukrt j , k a d a j i s pamgi no ireik-
ti s a vo pastarj dien nuotaik diaugsm, k ur i s
j a m k i l o , n us p r e n d us g yve n t i i oje s e no je p i l yj e , iose
201
apyl i nkse. Stebdamasi a svarsiau i apl i nkyb,
be t, s up r a tus i , k a d iuo m e t u nestengsiu minti ios
msl s, a p a l e n g va l i o vi a us i a p i e t a i g a l vo t i i r miau
g vi l d e n t i ma n o eimininko el ges s u m a n i m . Ma n a tr o -
d, k a d j i s ryosi ipasakoti m a n s a vo p a s l a p ti s , ver -
t i n d a ma s ma n o diskretikum; t a i p a ta ta i i r s up r a ta u.
Pa s t a r uo j u m e t u j i s el gsi s u m a n i m vi enodi au n e i i
pradi. A jaui au, k a d n i e k a d j a m n e t r uk d a u, At s i -
t i k t i n a i sutiks ma n e , j i s n e b e s i s ve i k i n d a vo s u l e d i n i u
ididumu i r , r o d o s , nudi ugdavo. V i s a d a p r a t a r d a vo
kok od, o k a r t a i s i r nusi ypsodavo. J e i g u k a d a p a s i -
k vi e s d a vo ma n e s a vo svetai n, t a i vi s a d a nuoirdiai
p r i i m d a vo , i r todl a j a us d a va u, k a d i tikrj g a l i u
j p a l i n k s m i n t i i r k a d ti e v a k a r i n i a i panekesiai t o k i e
p a t malons i r j a m, i r m a n .
A p a t i , ties p a s a k i us , maa tekal bdavau, utat
m i e l a i k l a us yd a va us i j o pasakojim. J i s i p r i g i mti e s
b uvo nekus; ma tyt, j a m b uvo m a l o n u a t s k l e i s t i n e p a -
t yr us i a i k l a us yt o j a i pasaul, pieti domius g yve n i m o
p a ve i k s l us ( tur i u g a l vo j e ne sugedusi paproi i r i-
tvi rkusi moni p a ve i k s l us , o tuo s , k ur i e n uk e l d a vo
ma n e kit, platesn, m a n nepastam pasaul, avi nt
s a vo p a t r a uk l i u n a uj umu) . I r a, g yva i diaugdamasi,
k l a us yd a va us i jo nauj idj, si vai zduodavau tuos
e p i zo d us , k ur i uo s j i s n up a s a k o d a vo ma n , i r mi n t i mi s
k e l i a ud a va u s u j uo n a uj a s alis, k ur i a s j i s a t ve r d a vo
ma n o vi l gsni ui , n i e k a d o s neugaudamas i r n e s ud r ums -
d a ma s ma n o s i e l o s k o k i a n o r s n e p a d o r i a uuomina.
J o p a p r a s t a l a i k ys e n a l e i d o m a n p a l e n g va a t s i k r a -
t yt i s k a us mi n g a vi d i n e tampa. Draugikas a tvi r uma s ,
korekti kas i r nuoirdus, patrauk ma n e p r i e j o . K a r -
ta i s m a n a t r o d yd a vo , l y g mi s te r i s Roesteri s bt m a -
n o g i mi n a i t i s , o n e eimininkas. K a r t a i s j i s v l gr davo
s a vo senj val di ng ton, b e t dl to n e s i j a ud i n d a -
v a u, i nodama, k a d to k s y r a j o c ha r a k te r i s . I r ios
domi os p e r ma i n o s , pavai ri nusi os ma n o gyveni m, p a -
202
dar ma n e toki l ai mi ng, toki patenkint, k a d a l i o -
v i a us i s i e l o ti s , j o g n e t ur i u joki artimj. Ma n o l i k i -
ma s , panaus siaurut j a un a t i e s mnul, r o d o s , p a -
l e n g va m plstis, artti priepiln, tuti ma n o g y-
ve n i m o p us l a p i a i pradjo usipildyti. A sustiprjau
fizikai, pasitais ma n o s ve i k a t a .
Ar i r d a b a r mi s te r i s Roesteri s tebeatrod m a n n e -
graus? N e , s k a i t yt o j a u: dki ngumo j a us ma s , o " k a r t u
daugyb kit spdi, nauj i r maloni, dar t a i , k a d
m a n j o ve i d a s ta p o p a ts mgstamiausias. Bdamas
k a mb a r yj e , j i s ma n e i l dydavo l a b i a u u s k a i d r i a us i a i
besikrenant idin. Tai au a nepamirau jo si l pnybi ,
p a g a l i a u i r negal jau pamirti, ne s j i s danai m a n j a s
p a r o d yd a vo . J i s b uvo ididus, paaipus, iurktus k i e k -
vi e n a m emesns padties mogui . S i e l o s g i l umo j e a
j ut a u, k a d tas yp a t i n g a s velnumas, kur j i s m a n r o d o ,
netrukd j a m bti n e t e i s i n g a m i r gri etam s u k i t a i s .
K a r t a i s j a m uei davo k e i s to s , n i e k uo nepaaikinamos
n uo t a i k o s . Ne kart, p a k vi e s t a k n o r s p a s k a i t yt i
j a m , a r a s d a va u j vi en besdint b i b l i o t e k o j e , p a -
djus gal v a nt sukryiuot rank, i r k a i j i s j p a -
k e l d a vo , n i a ur i , k o n e p i k t a g r i ma s a i krei pdavo j a m
vei d. Tai au a ti kjau, k a d jo nirumas, iurktu-
ma s i r p r a e i ti e s d o r o vi n i a i prasiengimai ( s a k a u p r a -
e i ti e s , ne s d a b a r j i s atrod pasitaiss) pl auk i koki
n o r s i auri l i k i m o smgi. A ti kjau, k a d i p r i g i m -
ti e s j i s b uv o a p d o va n o ta s k i l n e s n i a i s pol ki ai s, auk-
te s ni a i s p r i n c i p a i s i r ta ur e s n i a i s s i e k i ma i s , n e g u ti e ,
k ur i uo s i ugd j a me a p l i n k a , ski epi jo aukljimas a r
p a s k a t i n o - a t s i r a s t i p e r ma i n i n g a s l i k i m a s . Ma n atrod,
k a d j i s t e i k i a puiki medi ag, n o r s iuo m e t u v i s i j o
g a b uma i atrod a p l e i s t i i r suskurd. Tur i u prisipainti,
k a d a s i e l o j a us i j o nel ai mmi s, k a d i r k o k i o s bt j
prieastys, i r d a ug k biau a t i d a vus i , gal dama j a s
suvelninti.
203
No r s a p a g a l i a u ugesinau vak i r a t s i g ul i a u, t a -
iau mans nem mi e g a s ; a p r i s i m i n i a u jo vi l gsn,
k a d a j i s s us to jo v i d ur y al jos i r pasak, k a d j a m p a -
sirods j o l i k i m a s i r r a g i n o idrsti bti l a i m i n g a m
To r n f i l d e .
,-,0 kodl g i n e ? k l a u s i a u a p a t i s a ve . K a s j
s t umi a n uo i nam? Ar j i s i r v l g r e i ta i ivyks? M i -
s i s Fe i r f e k s sak, k a d j i s r e ta i k a d a pasilieks i l g i a u
k a i p por savaif, o tai j i s j a u g yve n a por m -
nesi. J e i g u j i s i vyks, k a i p lidna v l p a l i k s n a muo -
se! G a l jo n e b us vi s pavasar, vasar, ruden?.. K o k i o s
n e s ma g i o s atrodyt saultos i r grai os d i e n o s ! "
Ti k r a i neinau, ar a b uv a u usndusi po i s va r s -
tym, ar n e , iaip ar ta i p , a i k a r t o p a b ud a u, i gi r-
d us i , k a i p m a n pasi rod, ti e s i o g vi r s a vo k a mb a r i o ,
kakok neaik murmes, keist i r kraup. A p a s i -
gai l jau, k a d ugesinau vak . Na k t i s b uv o iurpiai
ta ms i , ma n o n uo t a i k a prislgta. A atsisdau l o vo j e
i r siklausiau. Nesi gi r djo n g a r s o .
A v l pamginau umi gti , taiau ma n o irdis n e -
r a m i a i pl ak, i r ma n o vi di n ramyb b uvo s ud r ums ta .
L a i k r o d i s kakur t o l i , ve s t i b i ul yj e , imu antr. K a i p
t i k tuo a k i m i r k s n i u m a n pasirod, j o g kakas pal i et
ma n o k a m b a r i o d ur i s : l y g k a s i o r o puss bt p e r -
brauks p e r j a s pirtais, a p g r a i b o mi s e i d a ma s p e r t a m-
s koridori...
A p a k l a us i a u:
K a s te n?
Ni e k a s neatsak. I bai ms ma n e nukrt iurpuliai.
S ta i g a m a n atjo gal v, k a d ta i gal jo bti Pi l o -
tas, k ur i s danai, k a i vi r tuvs d ur i s k a s pami rdavo
udaryti, sl i ndavo mi s te r i o Roesteri o kambar. A
p a t i ne kart maiau j r yt a i s begul i nt p r i e slenksio.
S i mi n t i s ma n e i ek t i e k n ur a m i n o , i r a v l a ts i g u-
l i a u. Ty l a r a m i n a n e r vus , i r , k a d a n g i vi s uo s e n a muo s e
d a b a r si vi epatavo t yl a , ma n e v l pradjo i m t i mi e -
204
gas. Tai au, ma tyt, l i k i m o n e b uvo l e mt a m a n umi gti
t nakt. V o s t i k mi e g a s m m e r k t i ma n o a k i s , k a i p
j i s v l pabgo, iurpaus vyk i o p a b a i d yta s .
Pa s i g i r d o demonikas j uo k a s tyl us , s l o p i n a ma s i r
d us l us . Atr o d , j o g kakas susijuok ti e s p a t ma n o d u-
r r a k t o s k yl ut e . Ma n o l o v a stovjo v i s a i n e t o l i dur,
i r i pradi m a n p a s i va i d e n o , k a d b e s i k va t o j a n t i
mkla s t o vi alia mans, vo s ne ma n o gal vgal yje.
A atsikliau, a p s i d a i r i a u, be t n i e k o nemaiau. Ti k tai
k e i s t i g a r s a i v l p a s i k a r t o j o , i r a s up r a ta u, k a d j i e
s k l i n d a i a n a p us dur. Pi r m i a us i a norjau paokti i r
ustumti sklend, o p a s k ui v l suukti: Kas t e n ? "
- Kakas sugar g]o i r s ud e j a vo . Po to kaki eno i ngs-
n i a i nulepsjo p r i e l ai pt treij aukt. Pa s i g i r d o ,
k a i p atsidar i r usidar d ur ys , k ur i o s n e s e n i a i b uvo
statytos l ai pt a n g o j e , i r vi s k a s n ut i l o .
Ne j a ug i t a i Gr e i s Pul ? k l a us i a u p a t i s a ve . Ne -
g i j i bt ve l n i o apssta?" Bi j o d a ma i l g i a u p a s i l i k t i
vi e n a , a nusprendiau e i t i pa s mi s i s Fe i r f e k s . Pa s k u-
b o mi s usimeiau suknel i r usisupau skar. Atstmu-
s i skl end, drebani omi s r a n k o m i s pravri au d ur i s .
Tuo j u ma n o slenksio a nt k o r i d o r i a us p a ti e s a l o de g
p a l i k t a va k . Si apl i nkyb ma n e n us te b i n o . Tai au a
da r l a b i a u a p s tul b a u, pastebjusi, k a d o r e p l a uk o l y g
k o k i a m i g l a , l y g dmai. Ap s i d a i r i a u, nordama s up r a s -
t i , i k ur s k l i n d a tos ml ynos srovs, i r s ta i g a p a j ut a u
stipr degsi kvap.
Kakas sugi rgdjo, kakur prasi vr d ur ys . Ta i b u-
vo mi s t e r i o Roesteri o d ur ys , p r o k ur i a s m v i r s t i k a -
muo l i a i dm. A j a u n e b e g a l vo j a u a p i e mi s i s Fe i r -
feks, n e b e g a l vo j a u a p i e Gr e i s Pul i r j o s paslapting
juok; a k i e s m i r k s n i u atsidriau s a vo ei mi ni nko k a m -
b a r yje . A p l i n k l ov plaikstsi liepsn l i e uvi ai ,l i e ps -
nojo uuolaidos, o ug n i e s i r dm skuryje g i l i a i mi -
gs i r nejuddamas gul jo mi s te r i s Roesteri s.
205
Kel ki ts! Ke l ki t s ! s uuka u a. ,
A miau p ur t yt i j , be t j i s t i k kak sumurmjo h
nusi gr sien. N uo dm j i s b uvo neteks smo-
ns. Ne g a l i m a b uvo gaiti n val andl s, j a u l i e p s no -
j o pakl ods. A p uo l i a u p r i e p r a us i mo s i d ub e n s i r so-
i o. L a i m e i , a b u b uvo d i d e l i i r p i l n i va n d e n s . A pak-
l i a u j uo s vi en p o k i t o , likteljau vanden a nt l o vo s
i r a nt mi egani ojo, nul ki au a tg a l s a vo kambar, pa-
iupau i te n sot va n d e n s , t i r g i i pyl i au am
l o vo s , i r , d i e vui p a d e d a n t, ugesinau ugn, k ur i r yt*
r i j o patal yn.
Gstanios ug n i e s nyptimas, terktel j s sotis
kur a svi edi au d r a ug e su va n d e n i u, o s va r b i a us i a
altas duas, k ur i uo a p e r l i e j a u mister Roester, pa-
g a l i a u j paadino. No r s b uvo ta ms u, a p a j uta u, k a c
j i s p a b ud o , ne s igirdau, k a i p j i s k e i k i a s i , pasijut;
va n d e n s k l a n e .
ia p o t vyn i s , ar k a s ? auk j i s .
Ne , s e r e , - a ts i l i e p i a u a. ia b uvo ki l s g ai s
r a s . Kel ki ts, paskubkite, js vi s a s lapias. A tuo.
j ums atneiu vak .
V a r d a n vi s fj kri ki oni jos p a s a ul yj e s a k y
k i t e , ar js ia, Dei ne E i r ? paklaus j i s . K j:
m a n padarte, b ur t i n i n k e , kertoja? K a s d a r , b e js
y r a k a mb a r yj e ? G a l nor jote p r i g i r d yt i ma n e ?
A atneiu j um s vak , s e r e . Ir dl d i e vo meils
kel ki ts. Kakas suman pikt darb. J um s r e i k i a ku<
grei i au iaikinti, k a s t a i padar i r kodl .
tai a i r ant koj! Btinai atnekite va k . A:
t ur i u s us i r a s ti koki n o r s saus drabui, j e i g u j da
l i k o . Ta i p , tai ma n o c ha l a ta s . O js bki te, bki te! ,
A p a s i l e i d a u t e k i n a i r atneiau vak, k u r i d a r te
bestovjo k o r i d o r i uj e . J i s pam j, pakl auktyn i
ap ve l g l ov, vi s pajuodusi i r apsvilusi, s u p e r
lapusiomis pakl odmi s; p a ti e s a l a s ti e s l o v a p l a uk i o j t
va n d e n yj e .
206
K a s ia a ts i ti k o ? K a s ta i padar? paklaus j i s .
A j a m k e l i a i s odi ai s p a p a s a k o j a u visk, k a s m a n
b uvo i noma: keist juok, kur igirdau k o r i d o r i uj e ,
ingsnius treij aukt, dmus ir svi l si kvap,
k ur i s atve d ma n e j o kambar, p a g a l i a u gaisr i r k a i p
a ugesi nau j , iliejusi vi s vanden, k ur i s t i k p a k l i u-
vo m a n p o r a n k a .
J i s mans klaussi susirauks, i r j o ve i d a s , m a n b e -
p a s a k o j a n t, vi s l a b i a u rei k susirpinim, be t n e n uo -
stab. K a i a b a i g i a u, j i s n i e k o nepasak.
G a l paaukti mi s i s Fe i r f e k s ? p a k l a us i a u a.
Mi s i s Fe i r f e k s ? Ne ! K ur i e m s ve l n i a m s j aukti!
K g i j i p a d a r ys ? Te g u j i s a u k uo r a mi a us i a i mi e g a .
Ta d a a a t ve s i u L i i r paadinsiu Don s u
mona.
N i e k o panaaus! Nus i r a m i n k i t e ! Js s u s k a r a ?
J e i g u j um s alta, usimeskite an ma n o apsiaust. S u-
I s i s up k i t e j uo i r sskits krsl. tai, a j us aptl o-
s i u. O d a b a r ukei ki te k o j a s ant kds, k a d j o s n e p e r -
lapt. K e l i o m s minutms p a l i k s i u j us vi en i r ineiu
vak. Sdki te i r nejudki te, k o l sugriu. Tnoki te i t
pel p o luota. Ma n r e i k i a ukopti trei aukt. Ti k
praau nepajudti i r n i e k o neaukti.
I r mi s t e r i s Roesteri s i jo. A stebjau, k a i p n ut o l o
viesa. J i s pirt g a l a i s per jo kori dori , k i e k gal da-
ma s t yl i a u atidar laipt d ur i s , v l t y k i a i j a s pr i v r ,
i r p a s k ut i n i s vaks atvaitas p r a d i n g o . A l i k a u vi si -
k o j e ta ms o j e . Aus ys temptai klaussi, b e n e k igirs,
bet n i e k a s n nekreptel jo. Ma n ta i p besdint, p r a -
s l i n k o d a ug l a i k o , i r a pradjau j us t i n uo va r g i . No r s
i r s u a p s i a us tu, m a n b uvo alta. Be to , a nemai au
j o k i o s prasms p a s i l i k t i , j e i g u ner ei kjo adinti kit
moni. J a u b uv a u b e k e t i n a n t i n e p a k l a us yt i j o i r tuo
usitraukti mi s t e r i o Roesteri o nemal on, t i k s ta i g a k o -
r i d o r i a us s i e n o j e v l mktel jo vo s p a s te b i ma s va-
ks atvaitas, i r a igirdau t yl i us jo ingsnius minktu
207
k o r i d o r i a us p a ti e s a l u. Ti ki uosi , k a d ta i j i s , p a g a l vo -
j a u a, o n e k a s b a i s e s n i o . "
J i s g r o iblyks i r l a b a i apsiniauks.
A vi sk iaikinau, pasak j i s , s ta tyd a ma s
vak ant prausykl s. K a i p a spjau, t a i p i r yr a .
K a s gi btent, sere?
J i s n i e k o neatsak i r l i k o stovti , susinrs r a n k a s
a nt krtins, smei gs em a k i s . Po kel i minui,
j i s paklaus g a n a k e i s t u t o n u:
A pamirau, ar js k matte, k a i ati darte s a -
vo k a m b a r i o d ur i s ?
Ni e k o , s e r e , t i k vaki gal ant ems.
Be t js gi r djote kl ai k juok? Js, t ur bt, i r
anksiau gi r djote tok ar pana juok?
Ta i p , s e r e . C i a pa s j us y r a moteri k, siuvja,
v a r d u Gr e i s P u l , j i panaiai j uo k i a s i . Ba i s i a i k e i s t a
mogysta!
K a i p t i k ta i p , Gr e i s P u l , js atspjote. J i , k a i p
sakte, k e i s t a , i r l a b a i k e i s ta . A a p i e vi s vyk
p a g a l vo s i u vl i au. iuo me t u diaugiuosi, k a d js esate
vi e n i n t e l i s mogus, be mans, ins vi s a s ios n a k ti e s
a t s i t i k i mo s mul k me n a s . Js ne i plepij, i r a p r a -
au n i e k a m n i e k o n e p a s a k o t i . A pa ts paaikinsiu, k a s
ia a t s i t i k o {jis parod l o v). D a b a r gr ki te s a vo
kambar. Likusi n a k t i e s dal a pragulsiu b i b l i o t e k o j e
ant sofos. J a u b e ve i k k e t ur i o s , p o p o r o s val and s u-
k i l s t a r n a i .
Ta d l a b a n a k t, s e r e ! p r a t a r i a u a, ruodamasi
ieiti.
J i s l y g n us te b o , i r m a n pasi rod k e i s t a , j uk j i s
k t i k pal i ep m a n e i ti .
K? suuko j i s . Js j a u ieinate? Ir ieinate
itokiu bdu?
Js pa ts pasakte, k a d g a l i u e i t i .
Tai au n e g a l i m a ta i p i k a r t o , b e n i e k ur n i e k o ,
n e p r a ta r us n vi e n o iltesnio odi o... t a i p altai i r s a u-
208
s ai ... J u k js i gel bjote m a n g yvyb , itraukte ma n e
i s i a ub i n g o s i r kankinanios mi r t i e s nag! I r k uo r a -
m i a us i a i ieinate, t a r s i me s vi e n a s k i t o n nepai ntu-
me i L e i s k i t e b e n t rank p a s p a us ti .
J i s ities dein. A j a n i p a d a vi a u savj. I p r a -
di j i s j paspaud vi e n a , o p a s k ui a b i e m r a n k o m .
Js i gel bjote m a n g yvyb , i r a di augi uosi ,
j o g k a i p t i k j ums t i e k d a ug e s u s k o l i n g a s . D a ug i a u a
n i e k o n e p a s a k ys i u. A nepaksiau, j e i ma n o g e r a d a -
r ys bt k o k s k i t a s mogus, i r a j a m turiau j a us ti s
dkingas. Tai au js k a s k i t a . Js geradaryst
ma n j o k i a nata, Dei ne!
J i s n ut i l o i r pai rjo ma n e . Ka koki e odi ai b e -
ve i k ma t o ma i vi r p jo j a m ant lp, bet j o b a l s o n e p a -
s i g i r d o .
D a r kart l a b a n a k t, s e r e . iuo a t ve j u n e g a l i bti
n k a l b o s a p i e skol, geradaryst, nat, dki ngum i r
si parei goji mus.
A i nojau, kal b jo j i s t o l i a u, k a d js k o k i u
n o r s bdu i r k a d a n o r s p a d a r ys i te m a n d a ug g e r o ; a
ta i ve l g i au js a k ys e , pirm kart i vyds j us : j
iraika i r ypsena n e v e l t ui (jis v l nuti l o )... n e v e l -
t ui , pratar j i s l a b a i g r e i t a i , nuvi et diaugsmu
ta ms i a us i a s ma n o irdies g e l me s . S a k o ma , k a d p a s i t a i -
k o gi mt simpatij. Ta i p p a t e s u gi rdjs, k a d y r a
gerj dvasi geni j. K va i l i a us i o j e p a s a k o j e e s ti
grdelis ti e s os . Na , ma n o b r a n g i o j i i gel btoja, l a b a -
n a k t!
J o b a l s e skambjo k e i s t a jga, j o vi l gsnyje aia-
r a vo k e i s t a ug n i s .
A diaugiuosi, k a d n ub ud a u, p a s a k i a u a i r
j a u ruoiausi ieiti.
K? Js j a u e i na te ?
. M a n alta, s e r e .
alta? Ta i p , j uk js s to vi te va n d e n s k l a n e ! Ta d
e i k i te , Dei ne, e i k i te ! Ta i a u j i s v i s d a r tebel ai k
14. Dei n E i r . '
209
ma n o rank, i r a negal jau j o s itraukti. Ma n to p te -
l jo g a l v vi e n a gudryb.
Ro d o s , a te i n a mi s i s Fe i r f e k s , s e r e , p a s a k i a u a.
G e r a i , skubki te! J i s p a l e i d o ma n o rank, i r
a i jau i jo k a mb a r i o .
A v l a t s i g ul i a u, be t n p a g a l vo t i nebegal jau a p i e
mi eg. I k i p a t r yt o ma n e s up te s up o a ud r i n g a p uto -
j a n t i jra, uliedama ma n e ia n e r i mo , ia diaugsmo -
v i l n i m i s . K a r t a i s m a n rodsi, k a d a n a p us lstani
bang a r e g i u krant, miel i t r o j a us k a l vo s , i r p r o -
ta r p i a i s dvel ktel js g a i vus v je l i s adi no m a n vi l t i r
ne m a n o digaujani siel t tolim karal i j. Ta -
iau a j o s ta i p i r negal jau p a s i e k t i ne t s a vo va i z d uo -
tje, n e s prieinis v jas n uo pakrants be a tva n g o s
ne m a n e a tg a l . Bl a i v i n uo vo k a nepasi dav kl i edji -
ma ms , s ve i k a s p r o ta s ald jausm pol ki us. Pe r d a ug
s us i j a ud i n us i , k a d biau galjusi ilstis, a atsikliau,
vo s t i k pradjus auti.
X V I S K Y R I U S
Po ios n e mi e g o to s n a k ti e s m a n i r norjosi , i r d r a u-
g e b uv o b a ug u v l p a ma t yt i mister Roester. A tro-
k a u v l igirsti j o bals, t i k b i j o j a u s ut i k t i j o vi l gsn.
Pi r m o m i s r yt o va l a n d o mi s a k a s akimirk l a uk i a u j o
p a s i r o d a n t; n o r s j i s i r r e t a i usukdavo ms klass
kambar, be t k a r ta i s vi s dl to a t s i l a n k yd a vo k e l i o ms
minutms; todl m a n kakodl atrod, k a d tdien j i s
btinai ueis.
Tai au r yta s prajo k a i p p a p r a s t a i : n i e k o n e a ts i ti -
k o , k a s bt sudrumsts r a m i a i slenkanias Ade l s p a -
m o k a s . T i k p o pusryi i gi rdau kakok bruzdes k a m -
b a r yj e g r e ta mi s te r i o Roesteri o mi e g a mo j o , o p a s k ui
mi s i s Fe i r f e k s , L i i r vi r jo s Dono monos b a l s us , o
210
ta i p p a t i r iurkt p a ti e s Dono bos. Ma n o a us i s p a -
siek ki oji mai : Ko ki a l ai m, k a d p o n a s nesudeg
l o vo j e ! " Pa vo j i n g a nakt p a l i k t i d e g a ni - va k ."
Ai d i e vui , k a d j i s n e s ut r i k o i r pai upo va n d e n s so-
t! " Stebi uosi , kodl j i s n i e k o ne pa a di no l " Ti -
k i uo s i , k a d mi s te r i s Roesteri s n e s us i r g s , likusi, dal
n a k ti e s pr ami egojs al toje b i b l i o t e k o j e a nt s ofos " ...
Po vi s t nek p a s i g i r d o ruoos triukmas, i r , k a i
a jau p r o t kambar, l e i s d a ma s i apai p i e t a ut i ,
p r o a tvi r a s d ur i s pastebjau, k a d v l vi s k a s k a i p r e i -
k i a n t s ut va r k yt a , t i k n uo l o vo s b uvo n uk a b i n t o s
uuolaidos. L i stovjo ant pal angs i r va l aprkusius
s ti k l us . A j a u b uv a u beukalbinanti j, nordama i-
g i r s ti , k j i i no a p i e n a k ti e s gaisr, bet, vo s paen-
g us i kel et ingsni, pamaiau k a mb a r yj e d a r vi en
mog moteri k, k ur i sdjo krsl e p r i e l o vo s i r
s i uvo iedus n a uj a s uuolaidas. To j i moteri k b uvo
n e k a s k i t a , k a i p Gr e i s Pul .
K a i p p a p r a s ta i , neneki i r p a n i ur us i , s u r ud a vi l n o -
n e s uk n i a , l a n g uo t a p r i j uo s te , b a l ta s k a r e l e ant k a k l o
i r k y k u, j i atrod vi si kai sitraukusi darb. N e i j o s
s i a ur o j e k a k t o j e , n e i p a p r a s tuo s e ve i d o bruouose
nesimat n maiausio igsio, s ut r i k i mo ar niri-
m o , j o k i o s yms, k u r i rodyt, k a d t a mo te r i s reng-
s i nuudyti mog i r b uvo s a vo a uk o s s us e k ta i r ( k a i p
a ma n i a u) a p k a l t i n t a p i k ta d a r ys te . A ti e s i o g n us te -
b a u, a p s tul b a u. Pa j utus i , k a d j smeigtas ma n o
vi l gsni s, ji pakl gal v, taiau a n a i p t o l hekrptel jo,
j o s ve i d a s n k i e k nepersimain, neatrod, n e i k a d j i
jaudintsi ar bt sumiusi, n e i k a d bi jot bausms.
K a i p vi s a d a , fl egmati kai i r t r ump a i , j i pratar: Labas
r yta s , m i s ! " i r , pamusi kit metal i n i ed b e i nauj
medi agos juostel , v l ni ko siti.
Tuoj ibandysiu, n ut a r i a u, a vi si kai n e g a -
l i u s up r a s ti t o k i o a p s i me t i mo . "
14* . j 211
L a b a s r yta s , G r e i s , ukalbinau j. ia kas
n o r s a ts i ti k o ? Pri e kel et minui a, r o d o s , girdjau
ia kakoki as k a l b a s .
N i e k o yp a t i n g o : eimininkas nakt skai t l o vo je
i r umi go, pal i ks degani vak . N uo j o s usideg
uuolaidos, be t, l ai m, j i s p a b ud o , d a r ug n i a i ne p a l i e -
tus pakl odi i r medi ns l o vo s . Ipyl s sotyje buvus
vanden, j i s i r ugesino gaisr.
K e i s t a s vyki sl p r a t a r i a u a n e g a r s i a i , o pas-
k ui , atidiai pasiirjusi j, pri dri au: Ar mi s te -
r i s Roesteri s k n o r s paadino? Ar n i e k a s negi rdjo,
k a i p j i s vai ki ojo?
J i v l pakl ma n e a k i s , i r kart j iraikoje
mktel jo l y g i r ioks to k s susidomjimas. Ma n p a s i -
rod, k a d p i r m a j i a ts a r g i a i pe r ve l g ma n e , p a s k ui
atsak:
Js i note, mi s , t a r n a i mi e g a t o l i , t a d j i va r -
g u a r g al jo k gi rdti . Mi s i s Fe i r f e k s i r js k a mb a -
r i a i y r a ariausiai n uo eimininko mi e g a mo j o , taiau
mi s i s Fe i r f e k s saksi i r g i n i e k o negi rdjus; k uo senes-
n i s mogus, tuo ki ei au mi e g a .
J i patyl jo i r p a s k ui pri dr s u kakoki u d i r b t i n i u
a b e j i n g umu, b e t vi s dl to reikmingai pabrdama o-
dius:
O tai js esate jaunut, mi s , i r ve i k i a us i a i mi e -
g a te b ud r i a i . Js j uk turjote gi rdti triukm?
A i r gi r djau, p r a t a r i a u, n ul e i d us i bals,
k a d L i , k ur i d a r te be val lang, negal t mans gi rd-
t i , i r i pradi p a g a l vo j a u, k a d t a i b uvo Pi l o ta s . Ta -
iau Pi l o ta s j uk . n e m o k a j uo k t i s , o a e s u t i k r a , k a d
t i k r a i gi rdjau juok i r l a b a i keist juok.
Ji nusitrauk nauj gal silo, rpestingai vakavo
j , nedrebani a r a n k a v r j adato s bul i r k uo r a -
m i a us i a i pastebjo:
212
inote, mi s , va r g u ar eimininkas gal jo j uo k t i s ,
k a d a j a m grs to k s p a vo j us . Js, t ur bt, s us a p n a -
vo te ?
A n e s us a p n a va u, ^ a t s a k i a u k i e k kariuoda-
ma s i , ne s ma n e s ue r zi n o j o s lus altakraujikumas.
J i v l pe r v r ma n e tirianiomis i r val gi omi s a k i -
mi s .
Ar js sakte eimininkui, j o g gi r djote t k e i s -
t juok? paklaus j i .
A neturjau p r o g o s pasikalbti su j uo ryt.
I r j um s neatjo gal v a t i d a r yt i d ur i s i r p a -
ve l g ti koridori? klausinjo Gr e i s Pul .
Atr o d , k a d ji kvoi a ma n e , mgi ndama i mans
k a i k igauti. S ta i g a m a n toptel jo mi n t i s : k a d k a r ta i s
j i n a i , s up r a tus i , j o g a tariu j, neikrst m a n paiai
k o k i o s p i k t o s idaigos. I r a nusprendiau, k a d veri au
bti a ts a r g e s ne i .
Pri ei ngai , a uovi au dur skl end, a ts a -
k i a u a.
Ta i n e j a ug i js neusiaunate dur k a s va k a r a s ,
prie e i d a ma g ul ti ?
,,Po g a l a i s ! J i n o r i isiklausinti ma n o proius, k a d
p a s k ui l e n g vi a u j a i bt pasiksinti pri e m a n e ! " I r
p a s i p i k t i n i ma s ma n yj e v l nustelb atsargum. A g a n a
atriai a t k i r t a u:
L i g iol danai p a l i k d a va u d ur i s neuautas; ma n
atrod, k a d t a i p d a r yt i nra j o k i o r e i k a l o . Ma n n
gal v neatjo, k a d To r n f i l d o p i l yj e g a l i grsti k o k s '
p a vo j us . Tai au a te i tyj e , p a s a k i a u a, pabrdama
pastarj od, a vi s a d a g e r a i apsiirsiu, prie e i -
d a ma g ul t i .
I r p r o t i n g a i p a s i e l g s i te , atsak j i . Ti e s a , ia
a p l i n k ui , k i e k a inau, y r a r a mu, i r n e s u girdjusi, k a d
iuos n a mus k a d a r i o r s bt upuol plikai, n o r s v i -
s i e ms inoma, k a d podl i uose l a i k o m a v i e n t i k s i d a b r i -
ni ind u k e l i s imtus svar. Be to , k a i p js ma to te ,
213
n o r s n a m a i g a n a d i d e l i , ia l a b a i maa tarn, j uk p o -
na s i l g i a u ia n i e k a d n e g yve n a , o k a i a t vyk s t a , j a m,
vi e n g un g i ui , n e d a ug k o t e r e i k i a . Tai au a vi s a d a l a i -
k a us i taisykls, k a d a ts a r g a gdos n e d a r o . D ur i s u-
sklsti n e s un k u, i r vi s a d a g e r i a u p a s i s a ug p ti k o k i o s
netiktos nel ai ms. D a ug e l i s moni, mi s , vi s a me k a -
me p a s i k l i a uj a a p va i zd a , o a m a n a u: d i e vu p a s i k l i a uk ,
be t i r pa ts n e s n a us k , ne s j uk atsarg i r d i e va s s e r g s ti .
I r mo te r i s pabai g s a vo tirad, p e r n e l yg j a i ilg
i r pasakyt s u t i k r o s kvaker s o r umu.
A tebestovjau to je p a t vi e to j e , a p s tul b us i dl to -
k i o s t e b uk l i n g o j o s mokji mo va l d yt i s i r negi rdto
vei dmai ni kumo, k a i a nt slenksio pasi rod vi r ja.
*- Mi s i s P u l , krei psi ji G r e i s , piets ta r n a ms
g r e i t b us ant s ta l o . G a l a te i s i te apai?
Ne . Pa l i k i t e pint p o r t e r i o i r gabal l p ud i n g o
a nt padkl o. A nusineiu vi sk vi r.
O msos n e n o r i te ?
Truputl , i r skiautel srio. Ta i i r ti e k .
O s ag o kruop reiks?
K o l k a s n i e k o n e r e i k i a . Prie arbat-a p a t i n u-
e i s i u, i r isivirsiu.
Po to vi r ja, atsigrusi ma n e , pasak, k a d mans"
l a uk i a mi s i s Fe i r fe ks ,* i r a nujau apai.
Pe r p i e tus a, g a l i ma s a k yt i , n i e k o negi rdjau, k
mi s i s Fe i r f e k s p a s a k o j o a p i e uuolaid sudegim,
ma n o g a l va temptai d i r b o , tuiai spliodama, k a s p e r
vi e n a * gal t bti ta p a s l a p t i n g o j i Gr e i s Pul , koki j i
padt uima To r n f i l d e i r kodl t p a t ryt ji n e b uvo
s ui mta i r isista kal ji m a r b a b e n t a tl e i s ta i d a r b o .
J u k mi s te r i s Roesteri s aiki aikiausiai m a n pasak
ess sitikins, k a d nusikaltim nakt padar ne k a s
k i ta s , k a i p t i k j i ! K o k i a g i prieastis n e l e i d o j a m a t vi -
r a i j o s a p k a l ti n ti ? Ko d l g i j i s papra i r ma n e l a i k yt i
paslapt? Ta t a i b uvo k e i s t a : s u n i e k uo nesiskaits,
kartas i r ididus dentelmenas, atrod, priklaus n uo
214
vi e n o s i niekingiausi s a vo tarnaii i r d a r ti e k , k a d
' n e t ta d a ; k a i j i pakl rank prie j o g yvyb , j i s n e -
idrso vi eai a p k a l t i n t i jo s , o j uo l a b i a u n ub a us t i .
J e i Gr e i s bt b uvus i j a un a i r d a i l i , ta d a gal jai p a -
g a l vo t i , k a d mister Roester ve i k velnesni j a us ma i
n e g u a ts a r g uma s a r bai m, bet k a d a n g i g r a umu.ji
nepasi ymjo, o b e to, b uvo g e r o k a i p a g yve n us i , mo -
te r i s , to k s spjimas atrod absurdikas. Ti esa,
svarsiau a, k a d a i s e j i n a i j uk b uvo j a un a , i r ta
jaunyst s uta p o s u j o s eimininko j a un o mi s d i e n o mi s .
Mi s i s Fe i r f e k s k a r t a m a n sak, k a d Gr e i s ituose n a -
muo s e g yve n a j a u i l g us me tus . Ne a t r o d o , k a d j i k a d a
n o r s bt b uvus i grauol . Tai au, i r s to k o d a ma iori-
n i o avesi o, j i n a i gal jo p a t r a uk t i j s a vo c h a r a k t e r i o
o r i g i n a l um u i r ga. Mi s t e r i s Roesteri s ryti ng i r
ekscentrik pri gi mi mgjas, o Gr e i s , be a be jo ,
ekscentrika. K a s , j e i g u dl a t s i t i k t i n i o gei di o ( o to k s
gei di s vi s a i g a l i ma s , t ur i n t o me n y staigi ir-kart i o
p r i g i mti ) j i s n a t e k o tos moteriks v a l i o n i r d a b a r j i -
n a i d a r o slapt tak jo p o e l g i a ms , n a ud o d a ma s i ne a t-
s a r g i a j o p r a e i ti e s nuodme, k ur i o s j i s n e g a l i isiginti
i r k ur i o s nedrsta n e p a i s yt i ?" Be t ia ma n o vai zduoti e
ta i p aikiai i ki l o keturkamp, plokia mi s i s Pul figra
i r j o s n e p a t r a uk l us , sausas, ne t iurkts ve i d a s , k a d
a nusprendiau; Ne , n e g a l i ma s , d a i k ta s ! Ma n o sp-
l i o j i ma s n e t ur i p a g r i n d o ! " I r vi s dl to, ni bdjo m a n
s l a pta s b a l s a s , sl yps k i e k vi e n o ms i r dyje, tu j uk
ta i p p a t negrai , o m i s t e r i ui Roesteri ui l yg i r p a t i n k i ;
b e n t ne k a r t a ta u t a i p atrod. O k a s atsitiko-ia nakt?
Pr i s i m i n k j o odius, p r i s i m i n k j o vi l gsn, j o bal s! "
Da b a r , -po piet, j a u sddama klass k a mb a r yj e ,
a k uo p ui k i a us i a i vi sk p r i s i m i n i a u i r i o .nek, i r
vi l gsn, i r ton. moment, sdint s u Ad e l e , vi s a t a i
k uo g yvi a us i a i i ki l o ma n o vai zduotje. K a i a, p a s i -
l e n k us i ti e s j a , miau ved i oti j o s pietuk, j i s ta i g a
n us te b us i pa ve l g ma n e .
215
Q u' a ve z vo us , mademoi sl l e?pakl aus j i .
V o s d o i g ts tr e mb l e n t c o mme l a f e ui l l e , e t vo s j o ue s
sont rouges*. ma i s , r o ug e s c o mme des cer i ses?
1
A t i k p e r d a ug p a s i l e n k i a u, Ad e l e , i r k r a uj a s
ul i ejo m a n s k r uo s t us ! I r ji t o l i a u s a u pi e, o a
vi s g a l vo j a u i r g a l vo j a u.
A skubjau i vyti i g a l vo s tuo s b a i s i us spl i oji -
mus , k ur i e m a n k i l o Gr e i s Pul atvi l gi u. J i e m a n p a s i -
rod lykts. A p a l yg i n a u s a ve s u j a , i r pamaiau,
k a d me s s k i r ti n g o s . Be s i L i v n k a d a i s e pasak, k a d a
t i k r a l e d i , i r j i ties pasak: a t o k i a i r jauiausi.
O j uk d a b a r a atrodiau k ur k a s "graesn, n e g u ta d a ,
k a d a Be s i mat ma n e . A p a s i d a r i a u pilnesn i r s k a i s -
tesn, svei kesn i r gyvesn, n e s p a t yr i a u gai vi nani
viesesni vi l i i r gilesni diaugsm j g.
Ar t j a va k a r a s , t a r i a u p a t i s a u, pavel gusi p r o
l ang. Vi s dien neigirdau n e i mi s te r i o Roesteri o
b a l s o , n e i jo ingsni. Tai au va k a r e a -j, be a be jo ,
p a m a t ys i u. " Ryt j b i j o j a u s ut i k t i , o d a b a r norjau:
i l g a i i r tuiai l a uk us i , n e t g i miau n e k a n t r a ut i .
K a i vi si kai s ute mo i r Ad e l i jo vai k kambar
paaisti s u S o f i , is ma n o n o r a s d a r padi djo. A k l a u-
s i a us , ar nesuaids apai oje s k a mb uti s , s te n g i a us i i -
g i r s ti , a r n e a te i n a L i mans paaukti : K a r t a i s m a n at-
r o d yd a vo , k a d j a u gi rdi u p a ti e s mi s t e r i o Roesteri o
ingsnius, i r grtel davau d ur i s , l a uk d a m a , k a d tai
j o s a ts i ve r s i r a i vysi u j a nt slenksio. Tai au dur
n i e k a s n e t nepal i et, t i k ta ms a vi s l a b i a u trauk d a r
tebebol uojant lang. K o l k a s d a r b uvo nevl u, mi s -
te r i s Roesteri s danai p a s i k vi e s d a vo ma n e septint ar
atunt val and, o d a b a r d a r t i k eios. Ti k r i a us i a i
ma n o lkesiai n e l i k s a p vi l t i ypa vakar, k a d a
a t ur i u t i e k d a ug k o j a m p a s a k yt i ! A n e k a n t r a va u
1
Kas jums, mademuazele? Js pirtai dreba it lapai, o skruos-
tai raudoni it vynios! (piane.)
216
v l uvesti kalb a p i e Gr e i s Pul i r pairti, k j i s at-
s a k ys . Ti e s i o g .trokau p a k l a us t i j a t vi r a i , a r j i s i
tikrj sitikins, k a d j i , o ne k a s k i t a s ksinosi nuu-
d yt i U prajusi nakt, i r j e i g u ta i p , ta i kodl j i s s l e -
pis j o s nusikaltim. A n k i e k nesirpinau tuo , k a d
ma n o s ma l s uma s gal jo
1
s ue r zi n t i j , m a n bdavo i t i n
s ma g u i a p yk i n ti j, ia v l r a m i n t i , o n e k l ys ta ma s
i n s ti n k ta s ma n e vi s a d a spdavo n e n ue i t i p e r d a ug t o l i .
A n i e k a d o s nedrsdavau kyrti j a m i r , t a i p s a k a nt,
s uma n i a i aisdavau ug n i m i . N val andl s neileisda-
ma i aki, k a d t ur i u e l g ti s s u m i s t e r i u Roester i u\
p a g a r b i a i , i r nepamirdama s a vo padties, a gal davau
gi nyti s s u j uo , n e b i j o d a ma i r nesi varydama, ta i p a -
t i k d a vo i r j a m , i r ma n .
Pa g a l i a u l a i p t a i gi r g tel jo n uo kaki eno ingsni,
jo L i , bet v i e n t i k praneti, k a d mi s i s Fe i r f e k s k a m -
b a r yj e paruota a r b a ta . A s u diaugsmu n us i s k ub i n a u
apai, n e s inojau, k a d , te n bdama, j a us i uo s i a r -
iau mi s te r i o Roesteri o.
Js, be a be jo , j a u i al kote, tar g e r o j i l e d i ,
k a i a jau pa s j . Pe r p i e tus js t a i p maai va l g te !
A b i j a u, ts j i n a i , k a d js g a l nesvei kuojat:
js s k r uo s t a i d e g a i r a tr o d o , l y g turtumt kari o.
O, a jauiuosi p ui k i a i . G e r i a u n n e r e i k i a . *
Ta d r odyki te ta ta i i r p a va l g yk i t e soiai. G a l u-
p l i k ys i t e arbat, k o l a imegsiu vi rbal ?
Ubaigusi j i pasi kl n ul e i s t i s tor os , k ur i o s l i g "iol
nel i et, ma tyt, nordama k uo i l g i a us i a i padi rbti p r i e
d i e n o s vi esos, n o r s d a b a r j a u, g a l i ma s a k yt i , b uvo
vi si kai sutem.
vakar grai n a k t i s , n o r s vai gdi i r n e ma ty-
t i , pasak j i , ' dirsteljusi p r o l ang. Be n d r a i o r a s
p a l a n k us mi s te r i o Roesteri o k e l i o n e i .
K e l i o n e i ? Ar mi s te r i s Roesteri s k ur i vyko? A
vi s a i neinojau, k a d j o nebra n a mi e !
O, j i s i kel i avo tuo j po pusryi. J i s i vyko
217
Lyz, mi s t e r i o Etono dvar, deimt myl i a na p us Mi l -
k o t o . Te n , t ur bt, s us i r i n k o pramatniausia d r a ug i j a :
l o r d a s ' I ng r e ma s , s e r as Dordas L i n a s , p ul k i n i n k a s ^
De n ta s i r k i t i .
Js l a uk i a t e jo grtant inakt?
Ne . Ryto j i r g i ne . V e i k i a us i a i j i s te n utruks s a -
vai t a r i l g i a u. K a i t o k i e aukti, r a f i n uo t i p o n a i s us i -
b ur i a vi en vi et, j i e p r a s i ma n o ti e k auni i r l i n k s -
m pramog, vi s k o , k a s t i k g a l i s ut e i k t i j i e ms s ma -
g umo i r iblakyti nuobodul, k a d j i e n i e k a d n e s k ub a
isiskirstyti. Y p a t i n g a i to k i uo s e pobvi uose p a g e i d a u-
j a m i dentelmenai, o mi s te r i s Roesteri s d r a ug i j o j e
e s ti to k s g yva s i r ta i p m o k a vi s us l i n k s m i n t i , k a d v i s i
j pamgsta. J i s l a b a i p a t i n k a d a mo ms , no r s , r o d o s , j o
ivaizda i r neturt p e r d a ug j avti . Tai au a m a -
n a u, k a d j o ta l e n ta i i r g a b uma i , o g a l t ur t i n g i d va r a i
i r s e na gi mi n, iperka k a i k ur i uo s j o iors trkumus.
Ar t Lyz suvaiuoja i r l e d i ?
O k a i p g i ! Pi r m i a us i a mi s i s Eton i r t r ys j o s d uk -
r o s , l a b a i elegantikos j a un o s panel s; p a s k ui g a r b i n -
g o s i o s Blan i r Me r i I n g r e m rinktins grauol s! A
maiau Blan pri e eet ar septynet met, k a d a ji .
b uvo atuoniolikamet mer gyt. Mi s t e r i s Roesteris t a -
da p e r kaldas i kl bali, kur i r ji b uvo atvai a-
vus i . O, k a d js btute maiusi, k a i p tdien atrod v a l -
g o mas i s , k a i p t ur t i n g a i j i s b uvo ipuotas, k a i p a k i n a - "
m a i apviestas! Buvo suvaiav* g a l k o k i a p e n k i a s d e -
imt l e d i i r dentelmen, i r vi s ta i i pirmutini ms
1
g r a fi j o s eim; taiau p o k yl i o k a r a l i e n e v i s i l ai k mi s
I n g r e m.
Js s a k o te , mi s i s Fe i r f e k s , k a d matte j? K a i p -
g i j i atrod?
Ta i p , a maiau j. K a d a n g i b uvo kaldos, v a l -
g o mo j o d ur ys l i k o vi s laik a ti d a r yto s i k i g a l o , i r ta r -
n a i , susirink ve s t i b i ul yj e , g al jo k l a us yt i s , k a i p s k a m-
b i n a i r d a i n uo j a d a mo s . Mi s t e r i a Roesteri s pakvi et (
218
ma n e val gomj, i r a, atsisdusi nuoaliame k a m p u-
tyje , gal jau stebti sveius. Ma n n i e k a d n e te k o m a -
t yt i p ui k e s n i o r e g i n i o ! Da mo s b uvo isipuousios k uo
pramatniausiai, didiuma j b e n t j a un i a us i o s i o s , p a -
si rod m a n t i k r o s grauol s, taiau n vi e n a negal jo
s us i l yg i n t i s u mi s I n g r e m.
K a i p g i j i atrod?
Aukta, d a i l i a i sudta, apvals pei ai , i l g a s ,
graktus k a k l a s , vel ni ve i d o s p a l va , kilns, bruoai,
a k ys , panaios mi s te r i o Roesteri o, di del s r ta m-
s i os , to k i o s pat ri ni os k a i p i r j o s b r i l i a n t a i . Be . t o ,
nuostabs j o s p l a uk a i j uo d i k a i p va r n o p l un k s n o s i r
ta i p grai ai suukuoti: ant pakauio stor kas v a i -
n i k a s , o i pri eaki o i l g o s , vi l gani os garbanls. D r a -
buiai j o s b uvo b a l t ut baltutliai. Gi n t a r o ' s p a l vo s j uo s -
ta , p e r me s ta p e r pet i r krti n i r surita ant ono, g r a -
iais s p ur g a i s k a r o j o emi au kel i . Pl a uk uo s e j i turjo
sisegusi t a i p p a t g i n ta r o s p a l vo s gl , k ur i grai ai g e l -
t o n a vo juod j o s garban' fo ne .
T Ir , b e a be jo , v i s i l a b a i avjosi mi s I ng r e m?
Ta i p , inoma. I r ne t i k groi u, b e t i r ta l e n ta i s .
J i b uvo i t dam, k ur i o s d a i n a vo . Pr i e r o j a l i o j a i
a k o mp a n a vo vi e n a s dentelmenas. J i s u m i s t e r i u Ro -
esteriu d a i n a vo duet.
S u m i s t e r i u Roesteriu? A neinojau, k a d j i s
m o k a d a i n uo t i .
O, j o to k s s o d r us b a l s a s , i r j i s p ui k i a i n us i ma n o
a p i e muzik.
O k o k s mi s I n g r e m ba l s a s ?
, r L a b a i s k a mb us i r s ti p r us . J i d a i n a vo avi ngai ;
j o s k l a us yt i b uvo vi e n a s ma l o n uma s ! Po t o j i s k a m b i -
n o . A neimanau a p i e "muzik, be t gi rdjau, k a i p mi s -
te r i s Roesteri s, o j i s p ui k us j o s i novas, pasak,
j o g j i s k a mb i n a n t i i t i n g e r a i .
I r t o j i gr ai oji i r - t a l e n t i n g o j i l e d i l i g iol d a r
neitekjusi?
219
At r o d o , k a d ne . K i e k a inau, n e i j i , n e i j o s se-
s uo n e t ur i di del i kraii. V i s i s e n o j o l o r d o I n g r e mo
d va r a i y r a ma j o r a t i n i a i , i r tddl bema vi sk pavel djo
vyr e s n ys i s snus.
. Be t n e j a ug i n vi e n a s tur ti n g a s a r i s to k r a ta s a r b a
ti e s i o g dentel menas.nesusi avjo ja ? Pavyzdi ui , mi s -
te r i s Roesteris? J u k j i s tur ti n g a s , ti esa?
O t a i p ! Be t, ma to te , ta r p j d i d o k a s amiaus
s k i r t uma s : mi s te r i s Roesteris j a u b a i g i a ketvi rt d e -
imt, o j a i d a r t i k dvi dei mt p e n k e r i me ta i .
Ta i k a s ? Danai t uo k i a s i d a r s k i r t i n g e s n i o a m-
iaus mons.
Ta i p t a i ta i p , be t va r g u a r mi s te r i s Roesteris
vest j. Be t js n i e k o n e va l g o te , n ksnel i o n e p a r a -
g a vo te , atsisdusi u s ta l o .
Ai , A l a b a i n o r i u g e r ti , o va l g yt i n e t ur i u ape -
ti to . G a l l e i s i te m a n d a r puodel?
A b uv a u v l begrtanti p r i e ankstyvesns te -
m o s gal i m mi s te r i o Roesteri o ve dyb s u grauol e
Blan, taiau, jus Ad e l e i , k a l b a n uk r yp o vi s a i k i t a
va g a .
L i k us i vi e n a , a apsvarsiau vi s a , k m a n t e k o i-
g i r s ti , pavel gi au s a vo ird,-inagrinjau s a vo n o r us
b e i j a us mus i r tuo s , k ur i e l e i d o s i s k r i e t i neaprpia-
ma s vai zduots p l a tyb e s , p a s i s te n g i a u grinti saug
s ve i k o p r o to kel i .
Ir tai a p a t i s a ve p a t r a uk i a u teism. Pa s l a ug i
l i ud yt o j a a tmi n ti s pri mi n m a n vi s a s tas vi l t i s , tro-
k i m us i r s va jo ne s , k ur i a s a puoseljau s a vyj e n uo
prajusios n a k ti e s , o t a i p p a t i r t ypati ng d va s i o s
bsen, k ur i o j e a g yve n a u j a u itisos d v i savaits.
Pa s k ui m b yl o t i p r o ta s i r k uo r a mi a us i a i , s u j a m
bdingu b l a i vum u, a p k a l t i n o ma n e , k a d a nepanor-
j a u pa vel gti t i k r o ve i a k i s i r l y g apkvaiusi godi ai
sikibau bergdi svajon. Ir ta d a a p a s k e l b i a u p a t i
s a u tok nuosprend:
220
Pasaul yje l i g i ol n e b uvo didesns kvai l s u Dei -
n e E i r , i r n v i e n a i d i o te n i e k a d t a i p saldiai n e a p g a u-
di njo savs, godi ai g e r d a ma n uo d us t a r s i gai vi nant
nektar." ,
Tai t u, - s a k i a u a p a t i s a u, suavjai mister Ro -
ester? Tu sivaizdavai,^ k a d g a l i p a t i k t i j a m? sikalei
gal v, k a d j i s t a ve yp a t i n g a i ve r ti n a ? L i a uk i s ! Ma n
ne t b i a ur u, k a d t u t o k i a k v a i l a ! mei diaugtis, k a d
k i l m i n g a s dentelmenas, auktosios vi suomens vyr i -
k i s a t s i t i k t i n a i atkrei p dmes, l a b a i abejoti n dme-
s, ta ve , s a vo paval di n i r neprityrusi mergait?
K a i p g i t u idrsai, var ge, j uo k i n g a k va i l ut e ? Ne j a ug i
ne t s a vo paios l a b ui negal jai bti protingesn? J u k
d a r ryt tu vai zduotje ne kart gardi avai si p e r e i -
tos n a k ti e s e p i zo d u? Usi denk vei d i r susigsk! J i s
pasak kakok mei l kompl i ment a p i e ta vo a ki s ? J u k
ta i p , s p a n g a l l e? Prasikraptyk a k i s i r sitikinsi, k o k i a
t u k v a i l a ! N vi e n a i m o t e r i a i n e d e r a avti s s a vo p o -
n o k o mp l i me n t a i s , j e i g u j i s n e k e t i n a j o s ve s ti . I r t i k r a
beprot ta mo te r i s , k ur i l ei di a s l a p ta i m e i l e i silieps-
n o t i s a vo i rdyje, ne s t o j i mei l , vi enaal i ka i r n i e k a m
neinoma, t ur i sugrauti siel, k u r i j i puosel jo, o j e i
t o j i mei l ne t i r i kyl a aiktn i r s us i l a uk i a a tg a r s i o ,
ta i j i ta r s i kl ai di ojs pel ki i burl i s n uve s n i a ur i a s
k l a mp yn e s , i kuri nra vi l t i e s ibristi.
Ta d k l a us yk , Dei ne E i r , to nuosprendio. Ryto j p a -
i m k vei dr od, p a s i s ta tyk j prie s a ve i r nupiek s a vo
paios atvai zd, t i k t a i te i s i n g a i , nesuvelnindama n
vi e n o d e fe k to . Tu n e p r a l e i s k n vi e n o s iurkios l i n i -
jo s , neutuuok n vi e n o erzi nani o n e t a i s yk l i n g umo ,
o p o r tr e to apai oje parayk: .Vi eni os, negrai os, n e -
tur ti n g o s guvernants p o r t r e t a s . " .
Po t o p a i m k d r a mb l i o k a ul o pl oktel , k ur i g ul i
ta vo pi ei mo-rei kmen dutje, sumaiyk ant s a vo
palets k uo gaiviausi, k uo aviausi, k uo rykiausi
spalvini niuans, p a s i r i n k pl onyt k up r a n ug a r i o p l a u-
221
k teptuk i r atsidjusi nupiek pat avi ngi ausi v e i -
d, kok t i k tu g a l i si vai zduoti ; n ut a p yk s u velniau-
s i a i s eliais i r minkiausiais a ts p a l vi a i s , p r i s i m i n us i
vi sk, k a p i e graij Blan I n g r e m t a u p a s a k o j o mi s i s
Fe i r f e k s , t i k nepamirk juod i t va r n o s p a r n a s g a r -
ban i r ryti eti k aki! K? Tu m o d e l i u n o r i p a i m t i
mi s te r i o Roesteri o a k i s ?t Ne kvi i o k! Joki murmji-
m! Joki dsavim! S a l i n apgai l estavi m! Ti k s ve i k a s
p r o ta s i r ryti ngumas! Pr i s i m i n k inaias, be t h a r mo -
n i n g a s grai ki ko k a k l o i r krtins l i n i j a s , s ute i k miel
apvalum j o s baltutliams peiams, pabrk j o s d a i l i a s
r a n k a s , nepami rk n e i d e i ma n t i n i o i edo, n e i auksins
apyranks, k uo kruopiausiai a t va i zd uo k j o s puon
apdar, p e r r e g i mus nrinius i r vi l gant atlas, grak-
ias perpeti ns j uo s to s k l o s te s i r auksin r o i r po
iuo p o r t r e t u urayk: ,,Blan, p ui k i j a un a ari stokrat."
I r j e i g u a te i tyj e k a r t a i s v l i m s i si vai zduoti , k a d
p a t i n k i m i s t e r i ui Roesteri ui , p a s i s t a t yk iuos d u p a -
ve i k s l us i r p a l yg i n k j uo s . Pa s a k yk s a u: Mi steri s Ro -
esteris, be a be jo , laimt ios k i l m i n g o s l e d i mei l ,
j e i g u t i k t o nort, t a d n e j a ug i g a l i ma p a ma n yt i , k a d
j i s r i m t a i prasidt s u ia b i a ur i a , n us k ur d us i a p l e -
b j?"
Tai p i r p a d a r ys i u" , t a r i a u p a t i s a u i r , t vi r t a i p a -
siryusi testi ,' a p a l e n g va n us i r a m i n a u i r umigau.
I r a tesjau s a vo od. Ma n o paios a t va i z d ui n u-
kicuoti pietuku uteko p o r o s val and, i r , n e p r a s l i n -
k us n p o r a i savaii, a b a i g i a u a nt d r a m b l i o k a ul o
ploktels pieti si vai zduojamos Blan I n g r e m m i n i a -
tirin portret. J i atrod l a b a i p a t r a uk l i a i i r , k a i a
p a l yg i n a u j s u s a vo paios a tva i zd u, k o n tr a s ta s b uvo
t o k s spdingas, k a d m a n nebegal jo l i k t i joki i l i uz i -
j. is d a r b a s m a n i jo naud: ma n o r a n k o s i r g a l va
turjo k ve i k t i , o n a uj i j a us ma i , k ur i uo s a norjau
neidildomai di egti s a vo ird, sutvi rtjo i r s uta r p o .
222
Ne t r uk us m a n te k o s u diaugsmu sitikinti, k a d tas "
s ve i k a s jausm s ud r a us mi n i ma s g e r a i pave i k ma n o
dvasi n bsen. J o dka a gal jau r a m i a i l a uk t i vi s o -
ki netiktum. J e i g u j i e ma n e bt uklup n e p a s i -
ruousi, a biau g a l ne t i k nestengusi s ut r a md yt i
s a vo jausm, b e t i r n e l e i s t i j i e ms a t vi r a i pasireikti.
X V I I S K Y R I U S
Pr a s l i n k o savai t, o a p i e mister Roester n e b uvo
joki ini; prajo deimt dien, o j i s vi s negr o. M i -
s i s Fe i r f e k s pasak, k a d j i n e n us te b s i a n ti , j e i j i s ti e -
s i o g i L yz o ikeliausis London, o i te n Pranc-
zij i r k o k i us me tus nesirodysis To r n f i l d e : p r a e i tyj e
j i s n e r e t a i itaip i vykdavo, n i e k a m n odi o netars.
Ta i igirdusi, a p a j uta u, k a i p ma n e nupurt k e i s ta s
altis i r s i l p n a pasidar i rdyje. Ne d a ug trko, k a d m a -
ne v l bt sums b a i s us n us i vyl i ma s , bet, s uk a up us i
val i i r p r i s i m i n us i s a vo nusistatym, a b e ma ta n t s u-
tramdiau s a vo j a us mus . A ne t nusistebjau, k a i p
g r e i ta i m a n p a vyk o vei kti laikin svyravi m, k a i p
l e n g va i n uvi j a u al didiai kl ai di ng mint, k a d mi s -
te r i o Roesteri o' kel i ons k ur i uo n o r s atvi l gi u g a l i t u-
rti m a n gyvybi ns s va r b o s . Tai au a sutramdiau s a -
ve , a n a i p t o l ne ver gi kai nusiemindama; prieingai,
a t a r i a u s a u:
Tu n i e k o b e n d r o n e t ur i s u To r n f i l d o eimininku;
j i s t i k " mo ka t a u alg u s a vo gl oboti ns mokym, i r
t a u d e r a bti dki ngai , k a d j i s t a i p p a g a r b i a i i r ma l o -
n i a i s u t a v i m e l g i a s i ; t a i v i s a i natralu, k a i j i s ma to ,
j o g tu siningai a t l i e k i s a vo parei g. Bk t i k r a , k a d
t a i y r a vi e n i n t e l i s ryys, kur j i s g a l i pripainti ta r p
judvi ej. To d l n e d a r yk i jo s a vo velnij jausm,
diaugsmo b e i s i e l va r t o o b j e k to . J i s n e ta vo l uo mo
223
mogus; l a i k yk i s s a vo k a s to s i r turk p a k a n k a m a i s a -
vi g a r b o s , k ur i neleist t a u a t i d uo t i vi s s a vo irdies i r
s i e l o s j g ta m, k ur i s vi s a i i tavs n e l a uk i a i toki o
d o s n umo i r k ur i s i to t i k pasi juokt."
A r a m i a i tsiau k a s d i e n e s p a mo k a s s u Ad e l e , t a -
iau kartkartmis a te i d a vo gal v neaiki mi n ti s , ar
nevertt m a n p a s i t r a uk t i i To r n f i l d o . Nejui a a i
a n k s to sustatinjau s k e l b i mus i r spliojau, k ur gal i au
s ur a s ti nauj vi et. Su iomis mi n t i mi s a n e r a d a u r e i -
k a l o k o vo t i ; a l a i s va i l e i d a u j o ms plstis i r k e r o ti s .
K a i n uo mi s t e r i o Roesteri o i vyki mo b uvo p r a s l i n -
k j a u a p i e por savaii, vi en dien mi s i s Fe i r f e k s i
pato g a vo laik.
J i s n uo ei mi ni nko, pasak j i , p e r me t us i a k i -
mi s adres. Perskait me s ve i k i a us i a i suinosime, ar
mums te k s l a uk t i j o pagrtant, a r n e .
K o l ji perl au antspaud i r skait laik, a gri au
kav (mes tuo m o m e n t u pusryi avome). K a v a b uvo
karta, i r , ma tyt, k a i p t i k dl to ma n o s k r uo s t a i s ta i g a
n uk a i t o . Be t kodl sudrebjo m a n r a n k a i r a netyi a
pus p uo d e l i o ipyliau l ktut, a p i e t a i m a n vi s a i
nesi norjo g a l vo t i .
S ta i , a k a r t a i s p a g a l vo j u, k a d me s g yve n a me
p e r d a ug r a mi a i , taiau d a b a r mums te k s g e r o k a i p a -
pluti, b e nt j a u k ur i a m l a i k ui , pasak mi s i s Fe i r f e k s ,
t e b e l a i k yd a ma laik pri e s a ve .
Pri e p a k l a us d a ma , k a s a ts i ti k o , a i n a uj o suriau
Ad e l e i prijuost, p a s k ui p a d a vi a u j a i d a r vi en b ul k u-
t i r p r i p yl i a u puodel p i e n o . T i k p o to nerpestingai
p a k l a us i a u:
Mi s t e r i s Roesteri s sugr, t ur bt, d a r n e g r e i ta i ?"
Pri ei ngai , l a b a i g r e i ta i , po tr e j e to dien, k a i p
j i s rao, t a i y r a ateinant ketvi rtadi en. I r n e vi e n a s .
Di evai i n, k i e k aukt pon atvaiuos d r a ug e s u j uo i
L yzo . J i s l i e p i a paruoti vi s us ^ g e r i a us i us mi e g a muo s i us
i r a p t va r k yt i bi bl i otek b e i s ve ta i ne s . Laike j i s m a n
224
p a ve d a p a s a md yt i kel et talkinink v i r t uv e i i Dor-
d o " vi ebui o Mi l k o t e a r b a i k ur k i t ur . D a mo s a ts i -
ve s a vo k a me r i s te s , o dentelmenai k a me r d i n e -
r i us , v i s i n a m a i kni bdte knibds svei.
I r mi s i s Fe i r f e k s , g r e i to s i o mi s papusryiavusi, n u-
s i s k ub i n o pradti didiuosius ruoos d a r b us .
Ta s t r i s d i e na s , k a i p j i i r man, b uvo t i k r a s d a r b y-
me ti s . L i g i ol m a n atrod, k a d To r n f i l d o p i l yj e v i s i
k a m b a r i a i varutl i ai i r graiausiai s ut va r k yt i , bet, p a -
s i r o d o , ma n o g e r o k a i a p s i r i k t a . pagal b b uvo p a s a m-
d yto s tr ys moteriks, i r prasi djo to k s veitimas b e i
lavimas, t o k s ma zg o j i ma s b e i ki l i m d ul k i n i m a s , to k s
pavei ksl , vei dr odi i r sietyn luostymas, to k s mi e -
gamj krenimas, antklodi i r patal di ovi ni mas
prieais idinius, " k o k i o a k a i p g yva n e b uva u maiusi.
Ad e l lakst p e r t smy i t p a t r a k us i , ne s pasiruoi-
ma s s ut i k t i sveius i r j l a uk i ma s , atrod, j n e p a p r a s -
t a i di ugi no. J i p a r e i k a l a vo , k a d S o f i peri rt vi s us
j o s tual etus", k a i p j i va d i n o s a vo s uk n e l e s , pataisyt
tas, k ur i o s b uvo ijusios i ma d o s , i r pravdi nt b e i
iprosyt naujsias. Pa t i j i n i e k o ne ve i k , t i k vaistsi
p o p a r a d i n i us k a mb a r i us , oki njo a nt l ov, vartsi ant
matrac, karstsi a nt iuini i r pagal vi , sukraut
prieais k a i t r i a i deganius idinius, kuri l i e p s n a ti e -
s i o g staug k a mi n uo s e . A j a t l e i d a u n uo pamok,
ne s mi s i s Fe i r f e k s ki nk darb i r ma n e . A k i a ur a s
d i e na s plujau " k a ma r o j e , paddama ( ve i k i a u k l i u-
d yd a ma ) j a i i r vi r jai . A m o k i a us i d a r yt i k r e mus ,
varks k e k s us i r pranczikus pyragai i us, k e p t i
pauktien i r puoti d e s e r ti n i us p a ti e k a l us .
Svei l aukme k e t vi r t a d i e n i o p a va k a r y, p i e tums ,
a p i e et val and. A b uv a u usimusi ruoa, i r m a n
n e b uvo k a d a s va j o ti . Ma n a tr o d o , k a d a b uv a u t o k i a
p a t v e i k l i i r l i n k s m a k a i p i r v i s i k i t i , n e k a l b a n t j a u
a p i e Ad e l . Tai au bdavo val andl i , k a d a ma n o
linksmum a p n i a uk d a vo l y g k o k s ta ms us debeslis;
15. Dei n Ri r . 225
m a n v l nejui om uei davo ankstyvesn abejoni, b l o -
g nujautim i r tamsi spl i oji m n uo t a i k a . J i a p n i k -
d a vo ma n e ypa ta d a , k a i a ma t yd a va u, k a d pamau
a ts i d a r o tr ei ojo aukto d ur ys { p a s ta r uo ju me t u j o s v i -
s laik bdavo urakintos) i r p a s i r o d o Gr e i s Pul s u
i krakmol ytu k y k u, b a l t a p r i j uo s te i r s k a r e l e a nt k a k -
l o , k a i a pastebdavau, k a i p j i b e g a r s o slina k o r i d o -
r i um i s u s a vo vel ti nmi s lepetmis,, k a i p d a i r o s i
triukmingus, auktyn k o j o m a p ve r s tus k a mb a r i us ,
en b e i te n probgmai s t a r i a kok od va l yt o j o ms , p a -
aikindama, k a i p n ub l i z g i n t i g r o te l e s a r n uv a l yt i i di -
n i o marmur, k a i p iimti i tapet dmes, o po to ji
e i d a vo t o l i a u. itaip kart p e r dien j i n us i l e i s d a vo
vi r tuv , p a va l g yd a vo te n p i e tus , i rkydavo p r i e i -
d i n i o pypkut i r gr davo a tg a l , neina soiu p o r te r i o ,
kur j i i ger davo s ma g umo dl ei n i a ur i o j e tr ei ojo
aukto l andynje. I dvi dei mt keturi val and ji t i k
vi en p r a l e i s d a vo apai oje s u k i t a i s ta r n a i s . Vi s kit
laik j i n a i i tnodavo emame, uol o p a n e l i a i s imu-
ta me k a mb a r yj e . Te n j i si davo susigusi i r , b e abe -
j o , k va t o d a vo s a vo k r a up i u j uo k u, vi e n ut vi e n a , i t k a -
l i n ys poemi o ur ve .
Vi s keisiausia b uvo ta i , k a d n i e k a s i namiki,
iskyrus ma n e , v i s a i nekrei p dmesi o j o s keist e l -
ges i r nesi stebjo j uo . Ni e k a s nenekdavo, k j i v e i -
k i a , kok darb d i r b a , n i e k a s neujaut, j o s , k a d j i to -
k i a vi eni a i r usidariusi. Ti e s a , kart a t n ug i r d a u
i L i i r vi e n o s va l yt o j o s panekesi o ve i k i a us i a i a p i e
Gr e i s Pul . K L i pasak, a g e r a i n e s up r a ta u, bet va l y-
t o j a atsak:
J i , t ur bt, g a un a ger alg?
Ta i p , atsak L i . A i r g i nori au t i e k p a t
g a uti . Ne dl to, k a d sksiausi s a vo a l g a , ne, To r n f i l -
d e ta r n a ms neyktima, taiau j i n e s ud a r o n p e n k t o -
s i o s d a l i e s to, k g a un a mi s i s Pul . I r j i ta up o tuo s p i n i -
g us : k a s t r ys mnesi ai nea j uo s Mi l k o t o bank. -A
226
n k i e k n e a b e j o j u, k a d j e i g u i ia ieit, t a i j i galt
g yve n t i v i e n i s a vo santaup, be t, ma tyt, j i p r i p r a t us i
p r i e i nam. Be to, j a i d a r nra n keturiasdeimt,
j i s t i p r i i r vi sk g a l i p a d a r yt i . J a i d a r p e r a n k s t i me s -
ti darb.
J i , t ur bt, g e r a darbinink? paklaus va -
l yt o j a .
O, j i p ui k i a i s up r a n ta , k o i j o s r e i k a l a uj a ma , i r
j o s m o k yt i n e r e i k i a , rei kmi ngai p a t vi r t i n o L i . J u k
n e k i e k vi e n a s sutikt bti j o s vi e t o j , k a d i r k o k i us p i -
n i g us gaut.
inoma, ne k i e k vi e n a s , igirdau atsakym.
A s te b i uo s i , kodl eimininkas...
V a l y t o j a b uvo bedstanti t o l i a u, be t ia L i s ta i g a
gr tel jo i r , pastebjusi ma n e , tuo j ni uktel jo pao-
n s a vo panekovei .
A r g i ji neino? igirdau, k a i p sunibdjo v a -
l yt o j a .
t Li papurt gal v, i r j neka, i noma, pasi bai g. A
s up r a ta u t i k t a i , k a d To m f i l d e e s a ma kakoki os p a s l a p -
ti e s i r k a d t paslapt suinoti m a n buvo^uginta.
At j o k e t vi r t a d i e n i s . V i s i d a r b a i b uvo b a i g t i d a r i
va k a r o : p a k l o t i k i l i m a i , p a k a b i n t o s l ov uuolaidos,
utiestos b a l to s k a i p s ni e g a s l ovati ess, s ut va r k yt i , t u-
a l e to s t a l i uk a i , b a l d a i n ub l i z g i n t i , va zo s " p r i me r k t o s g -
li. Mi e g a m i e j i i r svetai ns spi ndjo t o k i a vara, koki
t i k j i e ms g al jo s ut e i k t i val yto j r a n k o s . V e s t i b i ul i s
i r g i b uvo iveistas. Didiulis drointas l a i k r o d i s ,
o t a i p p a t laipt p a k o p o s i r turkl ai ti e s i o g ve i d rod.
V a l g o m a j a m e bufe tas r jo sidabrini ind s p i n d e s i u,
:
svetai nje i r b ud ua r e v i s ur a p l i n k ui yd jo tropini
gl i va zo s .
D i e n a s l i n k o va k a r o p . Mi s i s Fe i r f e k s usi vi l ko s a vo
puoniausi j uo d o a k s o mo sukni, usi mov pirtines i r
pri si seg auksin l ai kr odl , j a i b uvo p a ve s t a s ut i k t i
sveius, i vedi oti d a ma s p o k a m b a r i us i r vi s a k i t a ! "
15* 227
Ad e l t a i p p a t p a r e i k a l a vo , k a d j aprengt, n o r s m a n
atrod, j a i maa t e b uvo vi l t i e s tiktis, k a d j i b us p a -
aukta p r i e svei j a u pai pirmj dien. Tai au, n o -
rdama j a i s ut e i k t i smagum, l e i d a u S o f i a p v i l k t i j
vi e n a j o s t r ump a , bet puonia mus l i n i n e s uk n e l e . Ma n
pai ai n e b uvo j o k i o r e i k a l o p e r s i r e n g t i . A inojau,
k a d mans n i e k a s n e p a k vi e s i ma n o j a uk i o s i o s b uve i -
ns, k ur i a m a n ta p o klass k a mb a r ys . O ia d a b a r m a n
b uvo rami uuovja n e r i m o va l a n d o m i s " .
Buvo mi e l a , g i e d r a p a va s a r i o d i e n a , vi e n a i t d i e -
n, k ur i o s k o v o p a b a i g o j e a r bal andi o pradi oje n u-
vi ei a em, pranaaudamos vasar. Saul j a u b uvo
vi s a i a r t i l a i d o s , be t p a va k a r ys b uvo iltas, i r a sd-
j a u p r i e a t vi r o l a n g o klass k a mb a r yj e .
J a u v l o ka , pasak mi s i s Fe i r f e k s , jusi p a s
ma n e s u s a vo lamania s uk n i a . K a i p g e r a i , k a d p i e -
tus l i e p i a u paruoti val and vl i au, n e g u b uvo nurods
mi s te r i s Roesteri s, ne s d a b a r j a u pradia s e p ti nto s . A
pasiuniau Don p r i e vart pasiirti, ar n i e k o ne -
m a t yt i k e l yj e : i t e n g a n a t o l i m a t yt i Mi l k o t o pus.
J i n a i pr i jo p r i e l a n g o . S t a i j i s j a u i a ! t s j i .
N a , Donai ( mi si s Fe i r f e k s persi svr p e r pal ang), k a s
gi rdti ?
J i e atvai uoja, m e d e m , atsak t a s a i . Po de-
imties minui j i e b us ia.
Ad e l pr i l k p r i e l a n g o . A n us e k i a u p a s k ui j,
taiau p a s i s te n g i a u a ts i s to ti ta i p , k a d ma n e slpt
uuolaida i r , m a t yd a m a vi sk, p a t i l i ki au n e ma to ma .
To s Dono deimt minui mums l a b a i p r a i l g o , bet
p a g a l i a u sudardjo r a ta i , k e tve r ta s rai tel i uoliu l k
alj, o p a s k ui j uo s atri edjo d v i a tvi r o s k a r i e to s , k u-
r i o s e pl e v s avo v ua l i a i i r l i n g a vo p l un k s n o s . D u r a i te -
l i a i b uvo el eganti ki j a un uo l i a i , treiasis pasi rod b e -
ss mi s te r i s Roesteri s; j i s j o j o ant j uo d o s a vo i r go,
Me s r ur o , o prieais j oki njo Pi l o ta s . Gr e t a jo j o j o
228
l e d i . J o s vi o l e t i n i s j o j i m o k o s ti uma s b e ve i k l i et e-
m, i l g a s vua l i s pl e v s avo v j yj e ; s us i p yn us i o s s u k l o s -
tmis, j a i ant pei plaikstsi j uo d o s i t va r n o s p a r na s
g a r b a n o s .
Mi s I n g r e m! s uuko mi s i s Fe i r f e k s i r nuskub-
jo apai uimti s a vo p o s to .
K a v a l k a d a b e ma ta n t pr al k al jos v i n g i u i r d i n g o
m a n i aki, pasislpdama u nam k a mp o . Ad e l m
prayti, k a d j leisiau apai, b e t a p a s i s o d i n a u j
ant kel i i r pamgi nau iaikinti, k a d j i n a i n i e k u g yvu
negal vot p a s i r o d yt i d a mo ms n e i d a b a r , n e i kada!
1
n o r s
vl i au, n e b e n t bt s p e c i a l i a i p a k vi e s t a , i r k a d mi s te -
r i s Roesteri s l a b a i dl to supykt. Igirdusi ta i , j i ,
inoma, p r a vi r k o , bet, ivydusi, k a d ma n o ve i d a s gri e-
tas, ji nusiluost aaras.
I ve s t i b i ul i o d a b a r p a s i g i r d o l i n k s ma s k l e g e s ys .
emi vyr b a l s a i i r s i d a b r i n i s dam iaukesys sudar
harmoning derin, k ur i a m e i vi s kit isiskyr, n o r s
i r n e s ti p r us , be t g a n a s k a r d us To r n f i l d o p i l i e s eimi-
n i n k o b a l s a s , k a i j i s s ve i k i n o k i l m i n g us i r el eganti -
k us sveius. Pa s k ui l a i p ta i s m kaukti l e n g vi i ngs-
n i a i , i k o r i d o r i a us p a s k l i d o iuenimas, tyl us , l i n k s -
ma s j uo k a s , dur va r s t yma s , nibdesys.
E i l e s c ha n g e n t de to i l e tte s , praneko Ad e l ,
k ur i g a ud yte gaud ki ekvi en gars, i r a ts i d us us i p r i -
dr: C h e z ma ma n , q ua n d i l y a va i t d u mo n d e , j e l e
s ui va i s p a r to ut, a u s a l o n e t a l e ur s c ha mb r e s ; s o uve n t
j e r e g a r d a i s l e s fe mme s d e c ha mb r e c o i ffe r e t h a b i l l e r
l e s dames, e t c'tait s i a mus a n t: c o mme c e l a o n a p -
p r e n d .
1
1
Jos persirengia. Kai a gyvenau su mama ir pas j bdavo
aukti} svei, a visur eidavau su damomis ir svetain, ir j
kambarius; danai irdavau, kaip kamerists ukuodavo ir reng-
davo jas, ir tai bdavo taip domu. Beirint ir paiai galima imokti
(pranc).
229
Ar d a r neialkai, Ad e l e ?
Ma i s o ui , Ma d e m o i s e l l e : vo i l a cin o u s i x h e u-
r es, q ue n o us n ' a vo n s pa s mang.
1
Ge r a i , k o l d a mo s tebra s a vo k a mb a r i uo s e , a
pamginsiu n us i l e i s t i apai i r t a u io to atneti.
Ir , islinusi i s a vo pri egl obsi o, a a ts a r g i a i p r a -
s m uk a u j upakalinius l a i p tus , k ur i a i s g a l i m a b uvo . n u-
s i l e i s ti t i e s i a i vi r tuv . i oje n a mo d a l yj e zui te zuj o
t a r n a i i r dve l k nepakeniamu kariu. S r i ub a i r uvi s
b uvo j a u bema g a ta vo s , i r vi r ja tris ti e s k r o s n i m i
t o k i o j e d va s i o s i r kno bkl je, k a d r ei kjo b i j o t i , j o g -
j i gal g a l e p a t i nesuliepsnot. ei myni nje p r i e i di -
n i o ildsi d u ve ja i i r tr ys k a m e r d i n e r i a i . Kamerists
ve i k i a us i a i b uvo vi r uje d r a ug e s u s a vo p o n i o mi s .
Lakst n a uj i t a r n a i , p a s a md yt i Mi l k o t e . Pr o i maiat
a g a l i a us i a i p a s i e k i a u podl , k ur pasimiau altos
k e p to s vi ti enos, b a l to s d uo n o s , kel et pyragai i , p o -
r lki, pei l s u akute i r s u iuo g r o b i u p a s i s k ub i -
n a u grti a tg a l . Ma n j a u p a s i e k us kori dori i r uda-
r a n t upakalini laipt d ur i s , s ta i g a suaidjs k l e g e s ys
spjo ma n e , k a d d a mo s ruoiasi p a l i k t i s a vo k a m b a -
r i us . No r i n t grti a tg a l klas, m a n r ei kjo p r a e i t i p r o
j d ur i s i r tuo pai u r i z i k uo t i , k a d vi eni os g a l i uklup-
ti ma n e beslinani s u p a s i g r o b t u ma i s t u. To d l a
s us to j a u iame k o r i d o r i a us g a l e , k ur , ne s a nt lang, t vy-
r o d a vo sarhbrka, o d a b a r , s a ul e i n us i l e i d us i r mus
te mti , b uvo i r v i s a i ta ms u.-
Be ma ta n t i kambari pasi pyl v i e n a p o k i t o s g r a -
i osi os vi eni os: l i n k s m a i b e i grakiai j o s jo p r o d u-
r i s , i r j suknels vi tul i avo p r i e b l a n d o j e . Val andl ei
d a mo s susispiet k i t a m e k o r i d o r i a us g al e , i r a gi rd-
j a u, k a i p j o s n e g a r s i a i iaukjo velniais b a l s e l i a i s .
Pa s k ui j o s n us i l e i d o l a i p ta i s ta i p p a t l e n g va i i r t yl i a i ,
k a i p k a d n uo k a l vo s n us l e n k a vi esi os mi g l o s b a n g a .
1
O taip, panele! Jau praslinko penkios ar eios valandos, kai
mes valgme (piane.)'.
230
J brelis m a n p a l i k o pirm kart g yve n i me r egto
aristokratiko graktumo spd.
Grusi a r a d a u Ad e l , kaiiojani gal v p r o p r a -
vi r a s klass d ur i s .
K o k i o s g r a uo l s ! s uuko j i angl i kai . O,
k a i p a nori au bti d r a ug e s u j o m i s ! K a i p a tr o d o , a r
mi s te r i s Roesteri s p a s i k vi e s mu po piet?
Ne m a n a u. Mi s t e r i s Roesteri s i r t a i p t ur i a p i e k
g a l vo t i . Pamirk tas l e d i vakar. G a l r yto j j a s p a ma -
t ys i . S t a i atneiau t a u va l g yt i .
J i b uvo t i k r a i ialkusi, i r todl vi ti ena s u p yr a -
gaiiais padjo k ur i a m l a i k ui n uk r e i p t i j o s dmes. Ge -
r a i , k a d a pasirpinau ma i s tu, k i t a i p me s a b i i r S o f i ,
k ur i a i nuneiau dal ms ukandi, r i z i k a vo m e l i k t i
vi s a i b e pi et: apai oje v i s i b uvo p e r d a ug usim,
k a d mus prisimint. De s e r ta s b uvo p a d uo ta s t i k t a i p o
d e vi n to s , i r deimt t a r n a i d a r tebel akst vi s a s pus e s
s u padklais i r k a vo s p uo d e l i a i s . Ad e l e i a l e i d a u g ul t i
d a ug vl i au, ne s j i parei k, k a d t i k r a i neumigsianti,
k o l apai oje b e a tva n g o s t r a n k o mo s d ur ys i r l a k s t o
mons. Be to, pri dr j i , mi s t e r i s Roesteri s g a l i p a -
k vi e s t i mus , k a d a j i b us j a u n us i r e n g us i ; ,,et a l o r s ,
cuel d o m m a g e ! "
1
A s e k i a u j a i p a s a k a s , k o l j a i n us i b o d o k l a us yt i s ,
o p a s k ui ijau s u j a kori dori . L e m p a ve s t i b i ul yj e
b uvo udegta, i r , persisvrus p e r baliustrad, j a i b uyb
s ma g u stebti, k a i p s k ub a vi en i r kit pus t a r n a i .
J a u v l vakar svetai nje, k ur b uvo p e r k e l ta s p i a n i -
nas , p a s i g i r d o m uz i k o s g a r s a i . Mu d v i s u Ad e l e sus-
d o me a nt vi ruti ns l ai pt p a k o p o s p a s i k l a us yt i . I r tai,
p i a n i n ui a i d i n t, p a s i l i e j o s k a mb us b a l s a s , d a i n a vo
kakuri l e d i , i r me l o d i j a ai djo n uo s t a b i a i vel ni ai : Po
s o l o sek due tas , o po to l i n k s m a k e l i a i s b a l s a i s at-
l i k t a dai nel . Pr o t a r p i a i s i m d a vo kl egti g yvo s klbbs,
Ir kaip gaila tada bt! (pranc.)
2^1
A k l a us i a us i g a n a i l g a i i r s ta i g a p a j uta u, k a d ma n o
k l a us a atsidjusi a n a l i zuo j a tuo s g a r s us , s te n g d a ma s i
j esyje s ug a ut i mi s t e r i ui Roesteri ui bdingas i n to -
n a c i j a s ; i r k a i m a n g a l i a us i a i p a vyk o iskirti j o bals
i b e n d r o g a ud e s i o , a pamgi nau s up r a s ti b e n t a t s k i -
r us odius. -
L a i k r o d i s imu vi enuol i kt. A pavel gi au Ad e -
l , k ur i o s g a l va j a u spjo p a l i n k t i p r i e ma n o p e ti e s ."
J o s a k ys j a u merksi , i r a, pamusi j a nt rank, n u-
neiau l ov. Buvo j a u b e ve i k p i r m a va l a n d a , k a i
dentelmenai i r l e d i isiskirst s a vo k a mb a r i us .
Ryt o j a us d i e n a b uvo t o k i a p a t grai k a i p i r va k a -
rykt; svei ai suruo ekskursij d va r o a p yl i n k e s .
J i e i kel i avo g a n a a n k s t i , v i e n i r a i t i , k i t i k a r i e t o mi s .
A maiau, k a i p j i e i vyko i r k a i p gr o. Mi s I n g r e m, .
k a i p i r va k a r , b uv o vi eni ntel l e d i , k u r i j o j o r a i ta , i r ,
k a i p i r va k a r , mi s te r i s Roesteri s uol i avo alimais. J i e
a b u truput a t s i l i k o n uo vi s o s e k s k ur s i j o s . Si a p l i n k y-
b a nurodiau mi s i s Fe i r f e k s , k u r i stovjo s u m a n i m
p r i e l a n g o .
Js sakte, j o g nepanau, k a d j i e k a d a n o r s s u-
situokt,: p a s a k i a u a, b e t ma to te , k a d mi s te r i s Ro -
esteris aikiai l a b i a u l i n k s t a j n e i k i t a s l e d i .
Ta i p , a tr o d o , j i s a i avi si j a .
O j i n a i j uo , pridriau a. i rki te, k a i p j i
p a l e n k i a j o pus gal v, t a r yt um s te n g d a ma s i , k a d
n i e k a s negi rdt. Nor i au p a ma t yt i j o s vei d, m a n
l i g i ol d a r n e t e k o vi l gtel ti j.
Js j p a ma tys i te vakar, atsak mi s i s Fe i r -
f e k s . A s a k i a u m i s t e r i ui Roesteriui, k a i p n e k a n t r i a i
l a uk i a Ad e l , k a d a j i b us p r i s t a t yt a d a mo ms , i r j i s p a -
sak: Ak , ta i p? Te g u a te i n a svetai n po piet, i r
paprayki te mi s E i r atl ydti j."
Ta t a i j i s pasak, be abe jo, i ma n d a g umo ; e s u
sitikinusi, k a d m a n nra r e i k a l o te n e i t i , a ts a k i a u a . '
O ne . A p a s a k i a u j a m, k a d js, n e p r a t us i d a -
232
l yva ut i p r i e svei , va r g u a r panorsi te p a s i r o d yt i to -
k i o j e l i n k s m o j e d r a ug i j o j e , k ur js nepastate n vi e -
n o mogaus. O j i s s k ub i a i a t k i r t o : Ni e k o ! J e i g u j i n e -
nors, p a s a k yk i t e , k a d a p r i m yg t i n a i r e i k a l a uj u, , o j e i -
g u usispirs, p a s a k yk i t e , k a d a pa ts n ue i s i u i r a ts i -
ve s i u j ."
Toki rpesi a j a m n e p a d a r ys i u, a t s a k i a u
a. J e i g u k i t a i p n e g a l i ma , a n ue i s i u, n o r s i r l a b a i
n e n o r i u. Ar js bsite te n a i , mi s i s Fe i r f e k s ?
Ne . A isipraiau, i r j i s a tl e i d o ma n e . A j us
p a m o k ys i u, k a i p tur i te p a s i e l g ti , k a d galtumt i veng-
ti f o r ma l a us p r i s t a t ymo svei ams, k ur i s y r a pa ts ne -
s ma g i a us i a s . Js ei ki te svetai n, k o l ji d a r tuia,
d a r p o n i o ms nepasiklus n uo pi et s ta l o , i r isirinkite
kok ram kampel . K a i j a u ei s dentelmenai, j um s
nra r e i k a l o p a s i l i k t i , ne b e nt p a t i panorsi te. Te g u t i k
mi s te r i s Roesteri s p a ma to , k a d js esate, i r ta d a n e -
maiom isprukite, n i e k a s js nepastebs.
Ar i e svei ai i l g a i ia vi es, k a i p j um s a tr o do ?
G a l por trejet savaii, inoma, ne i l g i a u. Po
ve l yk atostog s e r as Dordas L i n a s , k ur i s n e s e n i a i
b uvo irinktas p a r l a me n t o n a r i u n uo Mi l k o t o , turs
v y k t i London. Ma n a u, mi s te r i s Roesteri s i r g i k a r t u
ikeliaus. A i vi s o s te b i uo s i , k a d j i s j a u t a i p i l g a i
utruko kart To r n f i l d e .
S i e k t i e k j a ud i n d a ma s i , a l a uk i a u tos va l a n d o s , k a -
da s u s a vo aukltine turjau p a s i r o d yt i svetai nje.
Ade l , igirdusi, k a d va k a r e j i b us p r i s t a t yt a d a mo ms ,
vi s dien ti e s i o g n e r a d o vi e to s i n e k a n t r umo i r a p s i -
r a mi n o t i k ta d a , k a i S o f i pradjo j r e n g ti . i p r o -
cedr me r g yt sutelk vi s s a vo dmes. I r k a d a p a -
g a l i a u j o s p l a uk a i b uvo suukuoti i r grai ai k r i t o ant
pei rpestingai ipurentomis i l g o mi s g a r b a n o mi s ,
k a d a j a i b uvo uvi l kta r a us va atlasin suknel, k a d a
klostmis k a r o j o i l g a j uo s ta , o r a n k o s b uvo a p ma uto s
nrini pirtinaitmis, j i atrod ikilmingai i r o r i a i .
233
Ad e l e i ner ei kjo s a k yt i , k a d j i saugot s a vo tualet.
Ap r e n g t a j i o r i a i atsisdo a nt s a vo kduts, neumir-
usi p a s i k e l t i atlasins suknels, k a d nesusilamdyt, i r
utikrino ma n e , j o g n e p a s i j ud i n s i a n t i i vi e to s , k o l a
a p s i r e n g s i u. Tai au a a p s i r e n g i a u k a i p ma t: g r e i ta i
usi vi l kau geriausi s a vo suknel (pilk, s i d a b r o at-
s p a l vi o , pirkt mi s Te m p i vestuvms i r n uo to l a i k o
n k a r t o nenei ot), g r e i t a i susiukavau p l a uk us , b e r e -
g i n t p r i s i s me i g i a u s a vo vi eni ntel papuoal perl i n
sag. Ir ta d a me s n us i l e i d o me apai.
Lai m, svetai n g a l i ma b uvo ei ti p r o k i t a s d ur i s ,
ne p e r val gomj, k ur v i s i sdjo u piet s ta l o . S ve -
tain me s r a d o me tui. Ma r m ur i n i a m e i di nyje t yl i a i
krenosi k a i t r i ug n i s . Ta r p pramatni gl i , k ur i o m i s
b uvo papuoti s ta l a i , stovjo vaki ns vaks, rykiai
apviesdamos tui men. N uo a r k o s k a r o j o p ur p ur i -
n uuolaida. No r s n uo va l g o mo j o , k ur sdjo svei ai ,
mus skyr t i k i menkut drapiruot, taiau j i e kal b-
j o t a i p t yl i a i ; k a d a n i e k o .negaljau s up r a s ti ta me
r a mi a me j mur me s yj e .
Ad e l , k ur i , ma tyt, t e b e b uvo ikilmingai n us i t e i k u-
s i , atsisdo, n e t a r us i n odi o, ant emos kduts, k u -
ri j a i parodiau. O a p a s i t r a uk i a u p r i e l a n g o i r , p a -
musi n uo a r t i mi a us i o s ta l o kakoki knyg, pamgi -
n a u s k a i t yt i . Ta d a Ad e l prisine s a vo kdut p r i e
ma n o koj. Po val andl s j i pal ytjo ma n o kel .
K a s yr a , Ad e l e ?
Es t- c e q ue j e ne p ui s p a s p r e n d r e un e s e ul e de
ces f l e ur s magnifiues, Ma d e mo i s e l l e ? S e ul e me n t p o ur
compl ter ma to i l e tte .
1

:
T p e r d a ug g a l vo j i a p i e s a vo tualet, Ad e l e ,
be t g l g a l i p a i m t i . -
A pami au i va zo s r o i r p r i s e g i a u me r g a i t e i
p r i e j uo s to s . J i a ts i d us o neipasakytai p a t e n k i n t a , ta r s i
1
Ar negaliau a paimti vien kuri i i puiki gli, pa-
nele? A noriu papildyti savo tualet (piane).
234
jo s l ai ms taur, d a b a r b uvo j a u p i l n a . A nusigriau
n uo j o s , nordama nuslpti ypsen, k ur i o s negal jau
s ul a i k yt i : kakai p komi ka^ o k a r t u i r s k a ud u b uv o
irti, k a i p r i mt a i , ti e s i o g s u gi mtu prisiriimu t o j i
mayt par yi et rpinasi s a vo i ore.
Ty l i a i subrazdjo a t i t r a uk i a mo s kds. Ar k o s uuo-
l a i d a prasi skl ei d alis, i r a k i m i r k a i ma n o a k ys i vy-
d o val gomj, k ur vaki s i e tyn a s b uvo ul i ejs vi esa
kritolinius b e i s i d a b r i n i us d e s e r to i n d us , k ur i a i s b uv o
i tai gi ngai s e r vi r uo ta s i l g a s s tal as . An g o j e pasi rod b-
r e l i s dam. J o m s jus svetai n, uuolaida v l s us i -
glaud.
J b uvo t i k atuonios, taiau kakodl , k a i j o s
eng p a s k l i d us i u m a r g u breliu, susidar spdis, k a d
j k ur k a s d a ug i a u. K a i k ur i o s b uvo l a b a i aukto gi o,
didiuma vi l k jo b a l t a i , i r k i e k vi e n o s suknel k r i t o
t o k i o mi s pramatniomis, banguojani omi s kl ostmi s,
k a d j o s tei k j figroms ta m t i k r o d i d i n g umo , k ur i o
mi g l o s s ut e i k i a mnuliui. A a ts i s to j a u i r p a d a r i a u r e -
verans; d v i a r tr ys a ts a k yd a mo s l i nktel jo g a l va s , k i -
tos t i k pasi i rjo ma n e .
J o s p a s k l i d o p o kambar, p r i mi n d a mo s m a n s a vo
l e n g va i s , g yva i s j ud e s i a i s pulk baltasparni pauki.
V i e n o s p a t o g i a i susdo a nt sof i r otomani, k i t o s , p a -
s i l e n k us i o s p r i e stal, m i ri nti gl es i r v a r t yt i
k n yg a s , o l i k us i o s susispiet ti e s idiniu. V i s o s neku-
i avosi n e g a r s i a i , be t aikiomis i r s k a mb i o mi s i n t o n a -
c i j o mi s , ma tyt, t a i j o ms b uvo prasta i r kasdienika.
Vl i au a suinojau, k a i p k i e k v i e n a va d i n o s i , i r todl
g a l i u d a b a r j a s vi s a s i vardyti .
Pi r m i a us i a , ia b uvo mi s i s Eton s u s a vo d vi e m
d uk r o mi s . Jaunystje j o s bta, b a be jo , gr ai os, ji
i r d a b a r d a r b uvo n i e k o s a u. V y r e s n i o j i dukt E m i b u-
vo p a l yg i n t i smulkut, j o s ve i d e l yj e i r l a i k ys e n o j e b u-
vo kakoki o n a i vum o i r vai ki kumo, o j o s fi gr oje
kakoki o pikantikumo. J a i l a b a i t i k o b a l t a muslinin
235
suknel s u ydra j uo s ta . An t r o j i , L ui z a , b uvo auktesn
i r el eganti kesn, g a n a mi e l o v e i d uk o , mi noi s c hi f-
f o n "
l
, k a i p s a k o pranczai. A b i s e s e r ys panjo
vel ni as l e l i j a s ,
L e d i L i n b uvo s t a mb i i r apkni moteri k, koki
keturiasdeimties met. V i l k j o j i n a i p r a b a n g i a , m i r g u-
l i uojani a a tl a s i n e s uk n i a , l ai ksi i t i n t i e s i a i i r idi-
diai. J uo d i j o s p l a uk a i , papuoti plaia ml yna p l un k s -
n a i r b r a n g a k me n i a i s n us a g s t yt u l a n k e l i u vi l g j o m a -
l o n i a i s atspindiais.
Mi s i s De n t, p ul k i n i n k o mona, maiau k r i t o a k i s ,
be t atrod ne maiau aristokratika. J o s fi gra b uvo
grakti, ve i d a s vel ni ai pablyks, p l a uk a i viess. J uo -
da atlasin j o s s uk n i a , alis i brangi usienini nri -
ni i r p e r l i n i a i k a r o l i a i m a n p a t i k o l a b i a u n e g u va i vo -
rykts s p a l vo mi s t vi s k a n t i ti tul uo ta d a ma .
Be t l a b i a us i a i m a n k r i t o a k i s , g a l todl , k a d j o s
b uvo a ug a l o to s , nal l e d i I n g r e m i r j o s d uk t e r ys
Blan i r Me r i . V i s o s t r ys b uvo aukto, d a i l a us s toto.
Nal ei j a u gal jo bti p e r keturiasdeimt, taiau j o s
figra d a r te b e b uvo grakti, p l a uk uo s e nesimat (bent
vaki vi esoje) n vi e n o s i d a b r i n i o si l el i o, d a n tys
vi l g j o n e p a l i e s t u b a l t um u. D a ug k a s , n e p a i s a n t j o s
amiaus, bt pal ai ks j n uo s ta b i a , p a g a l i a u ji t o k i a
i r b uvo , t i k , inoma, s a vo i ore. V i s a j o s i vai zda i r
ve i d a s r od kakok nepakeniam ididum. J o s n o s i s
b uvo romnika, o i r d vi g ub a s s ma k r a s jo i vi en s u
p i l n u k a k l u. Pasiptimas n e t i k t a i al ojo i r temd j o s
k i l n i us bruous, bet t i e s i o g n a i k i n o j uo s . Atr o d , k a d
i r smakr j i l a i k o kakai p nenatraliai irietusi. J o s
vi l gsni s b uvo altas i r iaurus. Mi s i s I n g r e m kakuo
m a n pri mi n mi s i s Ry d . Kal bdama j i t a i p p a t ko
odius, j o s emame b a l s e b uvo gi rdti to s paios i n to -
n a c i j o s , arogantikos, kategori kos, odi u, n e p a k e n -
Pikantikas snukutis (pranc).
236
iamos. V i l k j o j i r a ud o n a a k s o mi n e s uk n i a , a n t g a l -
vo s b uvo usidjusi indiko i l ko tiurban, k ur i s j a i
teik, k a i p j i ve i k i a us i a i i r ti kjosi , t i k r o i mperatori ko
d i d i n g umo .
Blan i r Me r i b uvo vi e n o d o gi o ti e s i o s i r l i e k -
nos k a i p tuo p o s . Me r i atrod truput p e r l i e s a , be t
Bl an' buvo sudta k a i p D i a n a . A j stebjau, inoma,
ypa susidomjusi. Pi r m i a us i a , norjau p a ma t yt i , a r j i
to k i a , k a i p m a n b uvo n up a s a k o j us i mi s i s Fe i r f e k s ,
a ntr a , ar ji n o r s k i e k panai t miniatir, kuri a
n ut a p i a u i vai zduots, i r , trei a, n e g a l i u nutyl ti ,
a r j i ve r t a ta p ti mi s t e r i o Roesteri o irinktja.
Pa s i r o d o , k a d s a vo i ore j i vi si kai a t i t i n k a i r ma n o
nupiet pavei ksl , i r mi s i s Fe i r f e k s pasakoji m: p r a -
k i l n us b i us ta s , apval s pei ai , graktus k a k l a s , ta ms i o s
a k ys i r j uo d o s g a r b a n o s , vi s k a s k uo t i k s l i a us i a . Ta -
iau j o s ve i d o bruoai b uvo l yg i a i k a i p mo ti n o s , t i k
to k s s k i r t uma s , k a d Blan b uvo j a un a : ta p a t i ema
k a k t a , tas p a ts ididus p r o f i l i s , ta p a t i pui kyb. Ti e s a ,
jo s pui kyb n e b uvo t o k i a a t k a r i : mi s I n g r e m b e p e r -
stojo juoksi , taiau tas j uo k a s b uvo ironikas; t a i p
pat ironika b uvo i r aiktingai ilenkt j o s lp i-
raika.
S a k o m a , k a d g e n i j a i e s ti idids. A n e g a l i u p a s a -
k yt i , a r mi s I n g r e m b uvo g e n i j us , taiau ididumo j i
turjo p e r a k i s . J i m gi nyti s b o t a n i k o s k l a us i ma i s
s u romi ja mi s i s De n t. Atr o d , k a d mi s i s D e n t n e b uvo
s t ud i j a vus i io mo k s l o , n o r s , p a s a k j o s , j i mgstanti
gl es, yp a lauk. Mi s I n g r e m, bdama susipainusi s u
ios s r i ti e s te r mi n a i s , m ididiai j uo s b e r t i itiso-
mi s vi r ti nmi s. A i k a r t o pastebjau, k a d mi s I n g r e m
( kai p s a k yd a vo moki ns) t r a uk i a p e r dant mi s i s De n t,
ta i y r a aiposi i j o s nei manymo. G a l is t r a uk i ma s
pe r dant i r b uvo smojingas, be t j a m aikiai trko ge -
rairdikumo. Pa s k ui mi s I n g r e m atsisdo p a s k a m b i n -
t i , j i s k a m b i n o p ui k i a i . J i p a d a i n a vo , i r j o s b a l s a s
237
skambjo avi ngai . V l i a u pranczikai unekino s a -
vo moti n, i r paai kjo, k a d j i k a l b a l a i s va i i r g e r u
a k c e n t u.
Me r i b uvo vel nesn i r patrauklesn n e g u Blan.
J o s bruoai i r g i atrod n e t o k i e gri eti , ve i d o s p a l va
i ek t i e k vi esesn (mi s Blan b uvo j uo d a i t i span).
Tai au Me r i s ti g o g yvumo , j o s v e i d ui trko iraikos,
o a k i ms ug n i e s . Ma t yt , neturdama k p a s a k yt i , ji
atsisdo krsl i r s us ti n g o ta r s i s ta tul a ni oje. A b i
s e s e r ys vi l k jo b a l to mi s i t s ni e g a s suknelmis.
Ar a d a b a r ma n i a u, k a d mi s I n g r e m g a l i t a p t i mi s -
te r i o Roesteri o irinktja? Ne , a k a i p i r anksiau
negal jau a t s a k yt i klausim, neinodama, k o k i o s
mo te r ys j a m p a t i n k a . J e i g u j vi l i o j o ididios mo te r ys ,
t a i ididumo j i turjo b e g a l o , b e krato, b e to, j a i
netrko val umo i r nema gabum. Didiuma vyr
turt avti s j a , nusprendiau a. O k a d mi s te r i s Ro -
esteris j a u susiavjs j a , a, r o d o s , turjau p a k a n -
k a m a i p r o g o s sitikinti. Ma n t e l i k o p a ma t yt i j uo d u
vi e n us , k a d nebel i kt n maiausios abejons.
Ne g a l vo k , s k a i t yt o j a u, k a d Ad e l ta i p vi s laik i r
sdjo nejuddama ant kduts ti e s ma n o k o j o mi s .
O n e ! V o s d a mo ms jus, j i a ts i s to jo , i jo j p a s i t i k t i ,
p a g a r b i a i padar reverans i r o r i a i tar:
Bo n j o ur , me s d a me s .
1
Mi s I n g r e m pa ve l g j i aukto i r paaipiai s u-
uko:
O, k o k i a l l yt !
L e d i L i n pastebjo:
Ta i , ma tyt, mi s t e r i o Roesteri o gl oboti n, to j i
mayt pranczait, a p i e kuri j i s kal bjo.
Mi s i s D e n t lipniai pam j u rankuts i r p a b u-
i avo skruost. E m i i r L ui z a Eton a b i k a r t u suuko:
K o k i a m i e l a me r g yt !
Labas vakaras, ponios! (pranc.)
238
J o s pasiauk j ant sofos, k ur j i d a b a r i r sdjo
j br el yje, iaukdama ia pranczikai, ia d a r k yt a
angl k a l b a . J i patrauk n e t i k jaunj l e d i , be t i r m i -
si s Eton b e i l e d i L i n dmes i r jautsi t a r s i s e p ti n ta me
d a n g uj e .
Pa g a l i a u t a r n a i nea kav, va d i n a s i , tuo j p a s i r o -
d ys i r dentel menai . A sdiu el yje, j e i g u t i k g a l i -
ma b uvo kal bti a p i e el to j e skaisiai nuvi estoje
svetai nje. Ma n e k i e k s l e p i a l a n g o uuolaida. V l p r a -
siskleidia a r k o s drapi ruot. ei na v yr a i . Pa s i r o d yd a m i
v i s i brel i u, k a i p i r anksiau l e d i , j i e d a r o di del sp-
d. V i s i j uo d a i s drabuiais. D a ug uma s aukti, k a i k u -
r i e j a un i . H e n r i s i r Fr e d e r i k a s L i n a i isipust d a b i -
tos; p ul k i n i n k a s De n ta s graus vyr a s s u k a r i o l a i k y-
s e na . Mi s t e r i s Etonas, a p yg a r d o s tei sjas, o r us i r
p r a k i l n us . J o p l a uk a i vi s a i b a l t i , be t a n t a k i a i i r sai
j uo d i ; t a t a i j d a r o pana per e n o b l e d e t h e a t r e "
L o r d a s I ng r e ma s , k a i p i r j o s e s e r ys , l a b a i auktas. J i -
s a i t a i p p a t graus, be t k a i p i r Me r i apatikas i r a p s i -
blauss, ta r s i auktas gis bt atstojs j a m i r g yvu-
m, i r ne t prot.
0 k ur g i mi s te r i s Roesteris?
J i s ei na p a s k ut i n i s . A neiriu ark, be t matau"
j. A s te n g i uo s i vi s s a vo dmes s ut e l k t i vi r b a l us
i r me zg a mo s pi ni gi ns seles, a n o r i u g a l vo t i t i k
a p i e rankdarb, kur l a i k a u r a n k o s e , n o r i u m a t yt i t i k -
ta i s i d a b r i n i us karol l i us i r ilkinius silus', k ur i e g ul i
ma n a n t kel i . Tai au aikiai ma t a u j o figr i r n e j u-
ia p r i s i m e n u paskutin ms susitikim tuo j po to ,
k a i a j a m p a d a r i a u, a no t j o , g yvybi n paslaug, p r i -
s i me n u t akimirk, k a i j i s l ai k ma n o rank s a vo j o j e
i r i r jo m a n ve i d vi l gsni u, k up i n u g i l a us j a us -
mo , k ur i o d a l i s b uvo s k i r t a i r ma r i . K a i p mus s ua r t i n o
t a a k i m i r k a ! K a s g i a t s i t i k o p o to , k a s pr i ver t j t a i p
1
Artist, paprastai vaidinant kilni tv roles (piane).
239
p a k e i s t i s a vo el ges s u ma n i m? I r tai d a b a r k o k i e t o l i -
m i , k o k i e s ve t i m i me s e s a me vi e n a s k i t a m ! To k i e s ve -
t i m i , k a d a n e s i t i k i u, j o g j i s p r i e i s i r ukalbins ma n e .
I r a n k i e k n e n us te b a u, k a i j i s , n nepa vel gs m a -
n e , atsisdo k i t a me k a m b a r i o g a l e i r m nekuiuoti
s u d a mo mi s .
V o s t i k pamaiau, k a d j o dmesys n uk r e i p t a s j a s
i r k a d g a l i u n e p a s te b i ma i i rti j, a nejui a smei-
g i a u vi l gsn j o vei d. Ma n o a k ys nekl aus mans i r
k a s k a r t a s k r yp o t pus. A i rjau i j , i r tas i-
rji mas tei k m a n nepaprast diaugsm, malon,
b e t d r a ug e i r skausming diaugsm, brang k a i p t i k -
r a s a uk s a s , b e t slepiant s a vyj e atr skausm, diaugs-
m, pana t, kur p a t i r i a sts n uo trokul i o mo-
g us , k ur i s i no, k a d altinis, p r i e k ur i o j i s va r g a i s ne -
g a l a i s priliau, y r a unuodytas, taiau v i s v i e n p a s i -
l enks godi ai g e r i a di evi kj skyst.
L a b a i te i s i n g a s pri eodi s: Je i irdiai mi e l a s t a i
i r a k i a i graus" . Ma n o eimininko ve i d a s , ta ms us , i-
bl yks, k a mp uo ta s , m a s yvi a k a k t a , plaiais i r j uo d a i s
i t a n g l i s a n ta k i a i s , g i l i u vi l gsni u, gri etu p r o f i l i u i r
ryti ngomi s, rsiomis lpomis ti e s i o g knyta e ne r -
g i j a , a t k a k l uma s i r v a l i a , n e b uvo graus, ve r t i n a n t
prast gr o i o kanon poiriu, be t m a n jo ve i d a s at-
rod d a ug i a u n e g u graus, j i s b uvo domus i r avi n-
gas, j i s staiai pake r jo' mane , a nebestengi au k o n t -
r o l i uo t i s a vo jausm, i r j i e a ti te k o to mogaus va l i a i .
A nenorjau j o myl ti . S k a i tyto j a s p r i s i me n a , k a i p a
grmiausi, s te n g d a ma s i su aknimis irauti i s a vo s i e -
l o s p i r muo s i us to s mei l s d a i g us . I r tai d a b a r , vo s t i k
a v l j i vydau, ti e gajs d a i g a i b e ma ta n t a ts i g a vo
i r vel i ai s uk e r o j o . J i s pr i ver t ma n e p a m i l t i j , ne t
nepa vel gs ma n e .
A l y g i n a u j s u svei ai s. K rei k galantikas L i -
n graktumas, lnas l o r d o I n g r e mo elegantikumas i r
ne t k a r i n i s p ul k ' i n i n k o De n to aunumas, s ug r e ti n us j uo s
240
s u gi mtu mi s te r i o Roesteri o avumu i r j o vi d i n e j -
g a ! Man s a n a i p t o l ne av jo n e i j ma n i e r o s , n e i j
o r uma s , n o r s si vai zdavau, k a d d a ug e l i ui moter j i e
atrodyt patraukls, gras, spdingi, o a p i e mi ster
Roester j o s ikart pasakyt, k a d j i s negraus i r p a -
niurs. A maiau, k a i p jo svei ai ypsojosi, gi rdjau,
k a i p j i e juoksi , taiau t a i n i e k o nerei k. Atr o d , k a d
vaki vi e s oje b uvo d a ug i a u dvasins ilumos n e g u
j ypsenose, i r va r p e l i o s k a mb e s ys b uvo g yve s n i s u
j juok. I r a maiau, k a i p nusiypsojo mi s te r i s Ro -
esteris: jo gri eti bruoai suvel njo, a k ys e suvi l go
nuoirdumo kibirktys, vi l gsni s ta p o iltas i r ma l o n us .
J i s kal bjosi iuo m o m e n t u s u L ui z a i r E m i Eton, i r a
stebjausi, k a i p a b e j i n g a i j o s . s ut i n k a j o vi l gsn, k u -
r i s , m a n rods, s mi g o l i g p a t s i e l o s gel mi . A l a uk i a u,
k a d j o s n ul e i s a k i s i r r a ud o n i s nudays j ve i d us , t a -
iau apsidiaugiau, nepastebjusi j o s e n maiausio
s us i j a ud i n i mo . , , J i s a i j o ms n e tas, k a s m a n , g a l vo j a u
a, ta r p j nra n i e k o b e n d r o , o ta r p ms y r a
e s u sitikinusi; a jaui u,' kad mus kakas t r a uk i a p r i e
k i ts k i t o , a s up r a n t u jo vi l gsni i r judesi kal b.
No r s j o vi suomeni n padtis b e i tur ta s i r s k i r i a mus ,
ma n o p r o te i r i rdyje, ma n o k r a uj yj e i r ma n o n e r vuo -
s e y r a kako, k a s dvasikai s i e j a mus . Ar g i vo s pri e
kelet dien n e s a k i a u p a t i s a u, j o g j i s m a n t i k t i e k
r e i k a l i n g a s , k a d m o k a m a n alg? A r g i a neudrau-
diau p a t i s a u g a l vo t i a p i e j k i t a i p k a i p a p i e s a vo
samdytoj? Tai au ta i b uvo ventvagyst prie p r i g i m -
t! V i s i ma n o g e r i e j i , t a ur i e j i , s t i p r i e j i j a us ma i nejui a
k r yp o t i k t a i j. A inau, k a d t ur i u slpti s a vo p e r -
g yve n i mus ; a t ur i u ugniauti s a vyj e maiausi vi l t ;
a t ur i u p r i s i m i n t i , k a d j i s n e g a l i mans myl ti . S a k y-
d a ma , k a d ta r p ms y r a kakas b e n d r o , a vi s a i n e -
m a n a u, k a d a ta i p p a t s ug e b u d a r yt i tak monms,
t a i p p a t g a l i u j uo s avti k a i p i r j i s . A t e n o r i u p a s a -
k y t i , k a d mudvi ej s k o n i s i r pairos k a r t a i s s uta mp a .
Dein Hi r . 241
I r todl a t ur i u b e a tva n g o s s a u k a r t o t i , k a d me s a m -
iams a t s k i r t i . Tai au, k o l te b e s u g yva i r a l s uo j u, a
n e g a l i u j o nemyl ti ."
Ta r n a i padav kav. V y r a m s jus, vi s o s d a mo s s u-
i ul bo i t vyt ur i a i . nekos darsi v i s garsesns i r l i n k s -
mesns. Pul k i n i n k a s De n ta s i r mi s te r i s Etonas gi ni -
j a s i a p i e pol i ti k; j monos k l a us o s i , k j i e s va r s to .
A b i ididiosios nals l e d i L i n i r l e d i I n g r e m ma -
l o n i a i nekuiuojasi. Se r a s Dordas (jo i vai zd a p a -
1
mirau aprayti : t a i l a b a i auktas i r r a ud o n s k r uo s t i s
p r o vi n c i j o s dentelmenas) s t o vi prieais j sof, l a i k y-
d a ma s r a n k o j e puodel k a vo s i r retkari ai s terpdamas
kok odel . Mi s t e r i s Fr e d e r i k a s L i n a s atsisdo alia
Me r i I n g r e m i r r o d o j a i puoni knyg s u gravi ro-
mi s . J i iri, k a d a - n e - k a d a nusiypso, be t n uo pastab
s us i l a i k o . Auktas i r flegmatikas l o r d a s I n g r e ma s sto-
v i , susinrs r a n k a s , u kds, k ur i o j e sdi maoji i r
g uvi o j i E m i Eton. J i n a i di rsi oja j i r erka i t ar-
k a ; j i s j a i p a t i n k a l a b i a u n e g u mi s te r i s Roesteris.
H e n r i s L i n a s pri sdo ant s uo l e l i o ti e s L ui z o s k o j o mi s .
Ad e l sdi alia j o . Mi s mgi na s u ja kal bti pranczi-
k a i , i r L ui z a j uo k i a s i i j o darom klaid. K a s g i s u-
d a r ys por Blan I ng r e m? J i s t o vi vi e n a p r i e s ta l o i r ,
graki ai p a s i l e n k us i , va r t o album. At r o d o , j i l a uk i a ,
k a d k a s p r i e . j o s prieit. Tai au i l g a i l a uk t i j i n e l i n k u-
s i . J i p a t i p a s i r e n k a kompanion.
Tuo m e t u mi s te r i s Roesteris, pasi kal bjs s u Eto-
n a i s , p r i e i n a p r i e i di ni o. D a b a r j i s i r g i vi eni as, todl
Blan engtel i a p r i e jo i r a ts i s to j a prieais.
A m a n i a u, mi s t e r i Roester, k a d js nemgsta-
te vai k?
A i r nemgstu.
Ta i k a s pr i ver t j us g l o b o t i it l l (ji parod
Ade l )? I k ur js j itraukte?
A j o s i n i e k ur neitraukiau, j i b uvo p a l i k t a
ma n o g l o b a i .
242
J um s ve r t jo a t i d uo t i j mokykl .
Ne g a l ja u to p a d a r yt i : m o k y k l a p e r b r a n g i a i
a ts i e i n a .
Ar g i ? J u k js, r o d o s , parpi note j a i guvernant.
A k t i k maiau kakoki mogyst s u j a ... Ne j a ug i
j i n a i j a u pasialino? O, n e ! A n a te n j i tebetno, p a s i -
slpusi u s to r o s . Js, be abe jo, j a i mo k a t e al g.-Man
r o do s , t a t a i g a n a b r a n g i a i ieina, j uo l a b i a u, k a d j a s
a b i r e i k i a d a r i r ilaikyti.
A b i j o j a u, t e i s i n g i a us a k a n t , tikjaus, k a d , igirds
k a l b a n t a p i e ma n e , mi s te r i s Roesteri s b e nt d i r s te l s
ma n o pus, i r todl nejuia d a r l a b i a u susigiau
l a n g o ni oje. Tai au j i s n negr tel jo ma n o pusn.
A n e p a g a l vo j a u a p i e t a i , tar j i s a b e j i n g a i ,
vel gdamas t i e s i a i pri e s a ve .
Ne p a g a l vo j o t e ! Js, vyr a i , n i e k a d n e p a i s o te n e i
ta up umo , n e i s ve i k o p r o to . J um s ver tt p a s i k l a us yt i ,
k m a m a s a k o a p i e g uve r n a n te s . Mu d v i s u Me r i , m a n
r o do s , e s a me pral ei d j s a vo l a i k u kok tuzin. Pus
j b i a ur i o s , k i t o s j uo k i n g o s , i r vi s o s t i k r a s ko-
ma r a s . Ar n e ti e s a , ma ma ?
- Ar k s a k e i , ma n o a uks e ?
A u k s u p a va d i n t a j a un o j i l e d i p a k a r t o j o klausim,
paaikindama:
Ma n o b r a n g i a us i o j i , n i e k o nekal bki te a p i e g u-
ve r n a n te s . J a u v i e n pa ts tas odi s ma n e n e r vi n a . A
ti e k pri si kentjau n uo j nei manymo i r ugaid. Ai
d i e vui , k a d p a g a l i a u j o m i s atsikraiau.
i a mi s i s D e n t pasi l enk p r i e d i e vo b a i mi n g o s i o s
l e d i i r kak pani bdjo j a i aus. I .a ts a ko , k ur i uo
b uvo r e a g uo ta nibteljim, a nusprendiau, k a d
to ji pri mi n, j o g vi e n a k o n e ve i k i a m o s paderms ats to-
v b uvo svetai nje.
Ta n t p i s !
1
atsak j o s vi e s yb .A t i k i uo s i ,
Juo geriau! (piane.)
243
k a d t a i gi rdti j a i ieis naud. Pa s k ui truput t yl i a u,
be t p a k a n k a m a i g a r s i a i , k a d a girdiau, ji pri dr:
A j sidmjau. Bdama g e r a f i zi o n o mi s te , g a l i u p a -
s a k yt i , k a d j o j e a m a t a u vi s guvernani blogsias
yp a tyb e s .
K o k i o s g i tos b l o g o s i o s ypatybs, ma d a m? p a -
s i t e i r a vo g a r s i a i mi s te r i s Roesteris.
A j a s p a s k ui i vardysi u j ums aus, atsak ji
i r t r i s k a r t ididiai i r reikmingai kr yptel jo s a vo t i ur -
ban.
Be t ma n o s ma l s uma s p r a e i s . J i s trokta p e n o
k a i p t i k d a b a r .
K l a us k i t e Blan, ji ariau js n e g u a.
O, nesiskite j o pa s ma ne , m a m a ! Ap i e vis j
paderm a g a l i u t r um p a i p a s a k yt i , k a d j o s n e p a k e n -
iamos. D a ug ksti n uo j ma n , inoma, n e te k o . A p a -
sirpindavau ver i au p a t i j a s - p a k a n k i n t i . O, k i e k u-
nybi m ud u s u Te o d o r u i krsdavome s a vo g uve r n a n -
tms: mi s V i l s o n , mi s i s Gr e i s i r pranczei m a d a m 2 u-
b e r ! Me r i vi s a d a bdavo p e r d a ug mi e g ui s ta , k a d ga-
lt d a l yva ut i k o k i o j e l i n k s mo j e i dai goje. D a ug i a us i a
j uo k o bdavo i m a d a m uber. Mi s V i l s o n b uvo va r g -
, l i g o t a mogysta, apsiaarojusi i r n e l a i mi n g a , n e a p s i -
mok jo n k o vo t i s u j a . O mi s i s Gr e i s b uvo g r ub i i r
n e j a ut r i , j o k s smgis j o s nesukrsdavo. Tai au va r g -
el m a d a m uber! K a i p d a b a r ma ta u, k a i p j i s i un ta ,
k a d a me s , bdavo, i vedame j i kantrybs ilaisto-
me arbat, p r i t r up i n a me a nt grind s vi e s t u a pte pto s
d uo no s , i ma me s va i d yt i pal ub k n yg a s i r s uk e l i a me
kurtinant koncert, pliaukdami l i n i uo t e stal i r
b e l s d a mi gel ei ni u arstekl i u i di ni o g r o te l e s . Te o d o -
r a i , j uk tu a ts i me n i tas linksmsias d i e n a s ?
. ' Ta - a i p , inoma, p r i s i m e n u, tsdamas odius,
atsi l i ep l o r d a s I n g r e ma s . Ta d a t o j i var g s e n p a l a i -
k i m d a vo aukti: O, js biaurs v a i k a i ! " O me s j a i
244
pr addavome droti pamoksl, k a i p j i n a i drsta m o k y t i
mus , t o k i us g ud r uo l i us , p a t i n i e k o neimanydama.
Ta i p , t a i p . I r inai, Te d a i , a t a u paddavau p e r -
s e k i o t i ta vo aukltoj, susiraukl mi ster Vi ni ng, rs-
tj i l gaskvern, k a i p me s j va d i n o m e . J i s a i i r mi s
V i l s o n idrso si myl ti vi e n a s ki t, t a i p nusprend-
m e m ud u s u Te o d o r u. Mum s p a vyk o n ut yk o t i jdvi e j
velnius vi l gsni us b e i atodsius, k ur i a i s , k a i p m um s
atrod, rei ksi j la bei/e passion" \ i r , garbs odi s,
v i s i b e ma ta n t suinojo a p i e ms atradim, k ur i uo
me s p a s i n a ud o j o me j i e ms i ms nam igarbinti.
O b r a n g i o j i motut, vo s t i k p a j utus i , k o k i a ia i s t o r i j a ,
nutar, k a d j o j e e s a ma nepadori tendencij. A r g i n e
ti e s a , l e d i ma ma ?
Ti k r i a us i a ti e s a , ma n o g e r i a us i o j i . I r a n k i e k
n e a p s i r i k a u. Pati kki te, y r a tkstaniai prieasi, k o -
dl guvernani i r vyri ki aukltoj mei l s ryi n
val andl s n e g a l i m a paksti n vi e n uo s e - p a d o r i uo s e
n a muo s e . Pi r mi a us i a . . ,
S us i mi l d a ma , ma ma , n e k a n k i n k ms to mi s p r i e -
astimis. Au reste,
2
me s vi s i j a s i nome: s us i d a r o p a vo -
j us , k a d b l o g a s p a vyz d ys g a l i ukrsti n e k a l ta s vai k
s i e l as , si myl jusi eji e s ti isiblak i r todl nerpestin-
g a i a t l i e k a s a vo p a r e i g a s , p a s k ui j i e s ud a r o sjung i r
vi s a d a p a l a i k o k i t s kit, o i to k y l a akiplikumas,
maitas i r vi si ka n e t va r k a . J u k a s a k a u ties, b a r o -
nese I n g r e m i I n g r e m- Pa r k o ?
Ma n o grai oji l e l i j a , ta vo tei syb k a i p i r vi s a d a .
V a d i n a s i , p r i d ur t i nra k o . Pakal bki me a p i e k
k i t a .
E m i Eton, neigirdusi, o g a l n e p a i s yd a m a io sak-
maus udraudimo, si terp s a vo vel ni u, vai ki ku b a l -
s e l i u:
Mu d v i s u L ui z a t a i p pat k a n k i n d a vo m e s a vo g u-
1
velnioji aistra (piane).
2
Be to (piane).
vernant, t i k j i b uvo t o k i a gerut, k a d vi sk paks-
d a vo : n i e k a s j o s n e s ue r zi n d a vo . S u m um i s j i n i e k a d
nebdavo iurkti, ti e s a , L ui za ?
Ne , n i e k a d o s . Me s gal davome, d a r yt i k t i n k a -
mo s : ikraustyti j o s stal ar rankdarbi dut, visk-
a p ve r s t i auktyn k o j o mi s j o s k o mo d o s staliuose. I r j i
b uvo t o k i o s g e r o s irdies, k a d j i mums d uo d a vo , k o t i k
papraydavome.
Ma n r o d o s , pratar mi s I ng r e m, sarkastikai
p e r k r e i p d a m a l pas, v i s i iia nusprend p a p a s a k o t i
s a vo p r i s i m i n i m us a p i e g uve r n a n te s . Nor dama to i-
ve n g t i , d a r kart silau p a k e i s t i tem. Ar js p r i t a r i a -
te ma n o n uo mo n e i , mi s t e r i Roesteri?
Ma d a m , a p r i t a r i u t a i js miniai k a i p i r v i -
s oms k i t o ms .
Ta d a m a n t e n k a i mti s i n i c i a t yvo s . S e n j o r e E d u-
a r d o , ar js vakar nusiteiks d a i n uo ti ?
D o n a Bi a n k a , j e i g u js sakysite, a bsiu n us i -
teiks.
J e i ta i p , s e nj o r e , ta i s k e l b i u j um s imperatorik-
j s a vo sakym: i val yki te s a vo plauius i r k i t us vo -
k a l i n i us o r g a n us , ne s j p r i r e i k s karalikajai ma n o
t a r n yb a i .
K a s g i nepanors bti to k i o s di evi kosi os Ma r i -
j o s Ri i o ' ?
K a s m a n Ri i o! ;suuko j i , a tme s d a ma s a vo
garbanot gal v i r engdama p r i e p i a n i n o . Ma n o
n uo mo n e , s m ui k i n i n k a s D a vi d a s turjo bti n uo b o d us
mogel i s. J uo d a s i s Bo t ve l i s
2
m a n k ur k a s l a b i a u p r i e
irdies. A vi s a i n e ve r t i n u vyr i ki o, j e i g u j i s n e t ur i
kako toniko. Te g u a p i e Deims Hepbern i s to r i j a
s a k o , k n o r i , be t e s u sitikinusi, k a d j i s b uv o to l i s l a u-
' Riio Davidas ital muzikantas, kotijos karaliens Mari-
jos Stiuart favoritas.
2
Botvelis, Deimsas Hepbernas (15361578} kotijos aris-
tokratas, Marijos Stuart vyras.
246
k i n i s , n e s uva l d o ma s he r o j us p i k t a d a r ys , k ur i a m s ut i k -
iau a t i d uo t i s a vo rank.
Dentel menai , js g i r d i te ? K ur i s i js l a b i a u-
s i a i panaus Botvel ? suuko mi s te r i s Roesteri s.
Ma n r o d o s , pi rmenyb a t i t e n k a j um s , atsak
p ul k i n i n k a s De n ta s .
Garbs odis, a didiai j ums dki ngas, a ts i -
liep mi s te r i s Roesteri s.
Mi s I n g r e m, ididiai i r g r a c i n g a i atsisdusi p r i e
p i a n i n o , i skl ei d a p l i n k s a ve b a l to s i t s ni e g a s s uk n i o s
pramatnias k l o s te s i r m s k a m b i n t i triukming p r e -
liud. Tuo pat me t u j i i r t o l i a u kal bjo. Atr o d , k a d
vakar j i yp a t i n g a i n us i t e i k us i . I r s a vo odiais, i r v e i -
d o iraika j i ta r s i nor jo n e t i k suadinti k l a us yt o j a ms
susiavjim, be t i r n us t e b i n t i j uo s . Buvo aiku, k a d
j a i kni etjo a p s t ul b i n t i vi s us s a vo aunumu i r drsa.
O, m a n ta i p a t s i p yk o ndieniai j a un uo l i a i !
suuko j i , tarkindama p i a n i n u triukmingus pasaus.
Var gai , sugl eb p a d a r a i , bij i r koj ikelti u tts
p a r k o vart! J i e net p e r kiem n e p e r e i n a , j e i j n e l yd i
mi e l o s mamyts g l o b o j a n ti r a n k a ! Var gel i ai , t a i p s us i -
rpin s a vo graiais ve i d uk a i s , b a l to mi s rankutmis i r
maomis kojytmi s! L y g t i k r i e ms vyr a m s bt r e i k a l i n -
gas gr o i s! Ta r yt um avumas nebt v i e n t i k moter
p r i vi l e g i j a , j teistas pasi di di avi mas i r vi s a s tur ta s !
A t vi r t i n u, k a d negrai mo te r i s y r a ti e s i o g g a mto s
eidimas, o v y r a i t ur i bti v i e n t i k stiprs i r narss.
J d e vi za s tebna: Me d i okl , audymas i r k a r a s ! "
V i s a k i t a n i e k a i ! itoks bt ma n o d e vi za s , j e i a s
biau vyr a s .
J e i a k a d a i teksi u, kal bjo j i , patyl jusi i r
n e s ul a uk us i pri etaravi m, ta i p a s i r i n k s i u tok vyr ,
k ur i s n e k o n k ur uo s s u m a n i m groi u, be t t i k pabr
j. A nepaksi u va r o vo p r i e s a vo s o s to . Ma n o v a l -
dia turs bti n e d a l o ma . A n o r i u, k a d j i s grtsi t i k
247
m a n i m i , o ne s a vo a t va i z d u ve i d r o d yj e , O d a b a r , mi s -
te r i Roesteri-, p a d a i n uo k i t e , a j ums a k o mp a n uo s i u.
K l a us a u, atsak j i s .
tai ia k o r s a r o d a i n a . i noki te, k a d a dl k o r -
sar e i n u i g a l vo s , i r todl p a d a i n uo k i t e c o n s p i r i to ' .
sakymai i mi s I n g r e m lp, ma n a u, paverst
l i epsnojani u s p i r i t u i r n ug r i e b t o p i e n o sti kl i n.
Pa s i s a ug o k i t e ! J e i g u js nesugebsi te m a n tikti,
a sugdinsiu j us , p a r o d yd a ma , k a i p t o k i e d a l yk a i t ur i
bti d a i n uo j a m i .
Js n o r i t e s ut e i k t i ma n premi j u nesugebji -
m. D a b a r m a n t i k r i a us i a i n e p a vyk s .
Ga r d e z- vo us e n b i e n !
2
J e i g u js t a i p a d a r ys i te
tyi a, a p a s k i r s i u j ums papildom bausm.
Mi s I n g r e m turt bti g a i l e s ti n g a , n e s j i g a l i
udti toki bausm, k ur i o s nepakelt mogaus jgos.
Paaikinkite, k ta i reikia? sak l e d i .
At l e i s k i t e ma n , ma d a m! ia n e r e i k i a joki p a -
aikinim. Js paios j a ut r uma s turt j um s p a s a k yt i ,
k a d s ur a uk t i js a n t a k i a i p r i l yg s t a mi r ti e s b a us me i .
D a i n uo k i t e ! d a r kart sak Blan i r , v l p a -
l i e tus i klavius, m triukmingai a k o mp a n uo t i .
,,Da ba r pa ts l a i k a s ma n pasi al i nti ", p a g a l vo j a u
a, taiau tuo mo me n t u suskambj t o n a i sulaik m a -
ne . Mi s i s Fe i r f e k s b uvo s a k i us i , k a d mi s te r i o Roeste-
r i o p ui k us b a l s a s , i r i tikrj j i s turjo sodr, g a -
l i ng bos, k ur i s vi r p jo j o p a ti e s j a us ma i s b e i j g a
i r k ur i s skverbsi ird i r k e i s t a i j a ud i n o . A p a l a u-
k i a u, k o l n ut i l o p a s k ut i n i s g i l us b e i s ti p r us to n a s i r v l
m iurlenti val andl ei aptils panekesys. Ta d a a
p a l i k a u s a vo kampel i r islinkau p r o onines d ur i s ,
k ur i o s , l ai m, b uvo n e to l i e s e . Ijusi p r o j a s , a' s i a ur u
kori dorl i u p a t e k a u vesti bi ul . engusi kel et ings-
ni, p a j ut a u, k a d a ts i l e i d o vi e n o ma n o b a te l i o raitis
1
Pakiliai (ital.).
2
Pasisaugokite! (piane.)
248
i r , s us to j us i j o suriti, a t s i k l a up i a u ti e s p a t laipt p a -
pde. S t a i g a igirdau, k a i p atsidar svetains d ur ys i r
p r o j a s i jo kakoks dentelmenas. A tuo j a ts i s to j a u
i r a k i s ak susidriau s u m i s t e r i u Roesteri u.
K a i p laikots? paklaus j i s ma n e .
L a b a i g e r a i , s e r e .
Ko d l js nepr i jote i r nepakal bjote s u m a n i m
svetai nje?
Ma n atrod, k a d gal jau to p a ti e s p a k l a us t i j pat,
bet neidrsau i r a t s a k i a u:
A nenorjau t r uk d yt i js. Ma n atrod, k a d
js uimtas, ser e.
K js vei kte, k o l mans n e b uvo n a mi e ?
N i e k o yp a ti n g o . K a i p p a p r a s ta i m o k i a u Ad e l .
I r g e r o k a i pabl ykote n uo to l a i k o . A t a i i
k a r t o pastebjau. K a s a ts i ti k o ?
Ni ni e ko , s e r e !
G a l js persisaldte t nakt, k a i vo s mans ne -
p a s k a n d i n o te ?
N k i e k !
Grki te svetai n: js p e r a n k s t i pasialinote.
A p a va r g a u, ser e.
Val and l j i s dmi ai i rjo ma n e .
Js truput s us i s i e l o j us i , pasak j i s . K a s yr a ?
Pa p a s a k o k i t e m a n !
N i e k o ! Ni e k o , s e r e ! Mans n e s l e g i a j o k s s i e l -
va r ta s .
O a s a k a u, k a d s l e g i a . I r ta i p s l e g i a , k a d d a r
vi e n a s odi s i r js a k ys e p a s i r o d ys aaros. Ma t o -
te, jo s j a u vi l g a ant js blakstien i r tai vi e n a s p e r -
l i n i s karol l i s r i e d a js s k r uo s t u i r tuo j n uk r i s a nt
grind. Turdamas l a i k o i r n e b i j o d a ma s , k a d p r o al
g a l i p r a e i t i k o k s i l gal i e uvi s ta r n a s , a suinoiau, k
vi s a ta i reikia. Na , vakar a atleidiu j us , be t si-
249
dmki te, k a d , k o l pas ma n e vi es itie svei ai , a
n o r i u, k a d j us k a s va k a r a s pasi rodytumte svetai nje.
To k s ma n o p a g e i d a vi ma s i r praau n e a tme s ti j o . D a -
b a r e i k i t e i r atsiskite S o f i Ade l s p a s i i mt i . L a b a n a k t,
ma n o . . . j i s n ut i l o , p r i k a n d o lp i r s ta i g a p a l i k o
ma n e .
X V I I I S K Y R I U S
L i n k s m a i i r triukmingai b go d i e n o s To r n f i l d o p i -
l yj e . K a i p j o s skyrsi n uo t trij pirmj mnesi,
kupin tyl o s , vi e n o d um o i r vi enatvs, k ur i uo s a p r a -
l e i d a u i oje pastogje. Atr od, k a d i i nam i vyti
v i s i lidni j a us m a i , umirti v i s i lidni p r i s i m i n i m a i .
V i s ur vi r g yve n i ma s , k i a ur a s d i e n a s vi s a s pus e s
s i uvo mons. D a b a r negal jai p e r e i t i k o r i d o r i um , k a -
d a i s e t o k i u t yl i u, a r p a te k ti p a r a d i n i us k a mb a r i us , k a d
n e s ut i k t um k o k i o s isipusiusios kamerists a r d a b i to s
k a me r d i n e r i o .
Vi r tuv , produkt k a ma r a , tarn k a mb a r ys , ve s ti -
b i ul i s vi s ur b uv o p i l n a moni. Svetai ns itutdavo
i r n ur i m d a vo t i k ta d a , k a i ydras d a n g us i r vi l i o j a n t i
n uo s ta b i o s p a va s a r i o d i e no s g i e d r a k vi e s t e k vi e s d a vo
sveius park. Tai au net i r tada, k a i p a b i ur d a vo
or as i r itisas d i e n a s n e s i l i a ud a vo l i j, svei n uo t a i k a
nepabl ogdavo. Nutrkus l i n k s m i e m s pasi vai ki oji -
ma ms , vi d uj e ruoiamos p r a mo g o s ta p d a vo n uo to t i k -
ta i gyvesns b e i vai resns.
A di di ai n us te b a u, k a i vi en vakar b uvo n uta r ta
p a k e i s t i pramog program: v i s i m kal bti a p i e a-
r a d a s , tai au,-bdama neimanl, nei nojau, k t a i
reikia. Buvo paaukti ta r n a i , va l g o mo j o s ta l a i s us tum-
ti pakraius, p e r s ta tyto s vaki ds, kds irikiuotos
pusraiu prieais ark. K o l mi s te r i s Roesteri s i r k i t i
250
dentelmenai nurodi njo ta r na ms , k d a r yt i , d a mo s
lakst l a i p ta i s auktyn i r emyn, kak sakindamos
s a vo kameristms. Buvo p a k vi e s t a mi s i s Fe i r f e k s . J i
turjo p a p a s a k o ti , koki drabui, skar i r ki toki
spal vot audekl g a l i ma bt r a s ti k o mo d o s e . Buvo
iraustos trei ojo aukto s p i n to s , i r kamerists ati temp
apai j uo s e r a s tus gl bi us vairiausi brokati ni s i -
jon, atlasini l i emeni , juod ilkini ali, nerti ni
kepuraii i r vi s o k i t o . D a l i s i daikt b uvo a t r i n k t a
ir nuneta svetai n.
Tuo t a r p u mi s te r i s Roesteris v l susiauk a p l i n k
s ave d a ma s i r r i n k o s i k a i k ur i a s s a vo grup.
Mi s I n g r e m, b e a be jo , e i s pa s m a n e , pasak
j i s . Po to j i s itar abi ej paneli Eton i r mi s i s D e n t
va r d us . J i s pa ve l g i r ma n e : a k a i p t i k b uv a u ne -
to l i e s e s e g i a u atsileidusi mi s i s De n t apyrank.
Ar js d a l yva us i t e va i d i n i me ? paklaus j i s .
A papuriau gal v, b i j o d a ma , k a d mi s te r i s Roes-
ter i s nesumanyt s p i r ti s , taiau j i s l e i d o m a n r a m i a i
grti prastinn ma n o vi e t o n .
Ma n o eimininkas i r j o grup pasislp u d r a p i -
' ruots. K i t a s brelis, k ur i a m va d o va vo p ul k i n i n k a s
De nta s , susdo ant pusraiu sustatyt kdi. V i e n a s
dentelmenas, mi s te r i s Etonas, pavel gs ma n e , at-
r o do , pasil i r ma n e p a k vi e s t i prisidti p r i e j, taiau
l e d i I n g r e m uprotestavo: ,
Ne ,i g i r d a u j o s odi us, j i a tr o d o p e r k v a i l a
itokiam aidimui.
Ne t r uk us s us k a mb o va r p e l i s , i r udanga p a k i l o . A r -
ko s g i l umo j e , a p s i a us ta b a l t a d r o b ul e , spdingai stk-
sojo s t a mb i s e r o Dordo L i n o figra; j mi s te r i s Roes-
ter i s t a i p pat b uvo pasi kvi ets i s a vo grup. Prieais
j ant s ta l o gul jo a tve r s ta di di ul k n yg a . S a l i a i r g i
s u k n y g a r a n k o s e stovjo E m i Eton, usimetusi mi s -
te r i o Roesteri o apsiaust. Kakas n e ma to ma s l i n k s m a i
s k a mb i n o varpel . S ta i g a Ad e l (ji btinai sipra, k a d
251
j a i bt l e i s ta d a l yva ut i va i d i n i me ) i oko priek,
b a r s t yd a m a a p l i n k ui gl es i pi nti nl s, k ur i k a b o j o j a i
ant r a n k o s . Po to pasi rod d i d i n g a mi s I n g r e m figra,
v i s a b a l t a i s drabuiais, s u i l g u ydu ant g a l vo s i r s u
roi v a i n i k u. Gr e t a j o s eng mi s te r i s Roesteri s. Pr i -
j p r i e s ta l o j i e atsiklaup, o mi s i s De n t i r L ui z a E-
t o n , i r g i b a l t a i a p s i r e n g us i o s , a ts i s to jo u j. Prasi djo
c e r e mo n i j a , i r v i s i i k a r t o s up r a to , k a d t a i vedyb
p a n t o m i m a . J a i p a s i b a i g us , p ul k i n i n k a s i r j o grup k e -
l et minui panibdomis tarsi, i r po to p ul k i n i n k a s
paskel b:
Braid!
1
Mi s t e r i s Roesteris nusilenk, i r udanga n us i l e i d o .
Pr a s l i n k o g a n a d a ug l a i k o , i k i j i v l p a k i l o . k a r -
t udanga atskleid j a u rpestingiau paruot scen.
K a i p j a u e s u minjusi, e i n a n t i va l g o mo j o svetai n,
r e i k jo pal ypti d v i p a k o p a s . Ir tai madaug u p o r o s
jard n uo i pakop pasi rod d i d e l i s m a r m ur i n i s
b a s e i na s , kur pamaius, a i k a r t o painau t m
oraneri jos puomen. is b a s e i n a s p a p r a s t a i stovdavo
ta r p tropi ni augal i r j a me p l a uk yd a vo auksins u-
vyt s . At b o g i n t i ia tok di del i r sunk daikt, be abe -
j o , b uvo n e l e n g va .
An t k i l i m o alia io b a s e i n o sdjo mi s te r i s Roes-
te r i s , susisupsts vi s o k i o m i s s k a r o mi s , s u t i ur b a n u
a nt g a l vo s . Ta ms i o s - j o a k ys , r us va o d a i r atrs b r uo -
ai k uo p ui k i a us i a i d e r i n o s i s u j o a p d a r u. J i s atrod
k a i p t i k r a s Ryt e mi r a s , k o k i o s egzoti ns l e g e nd o s
h e r o j us . Ne t r uk us pasi rod mi s I n g r e m. J i i r g i b uvo
ryti eti kai a p s i r e n g us i p l a tus , r a ud o n a s alis juos
j o s l i emen, siuvinta skarel b uvo s ume g zta ti es s m i l -
k i n i a i s , o j o s d a i l i o s i t n ut e k i n t o s r a n k o s b uvo n uo g o s
i k i pei ; vi e n a j i n a i grakiai l ai k ant g a l vo s sot.
J o s fi gra i r ve i d o bruoai, j o s o do s s p a l va i r vi s a
1
Nuotaka (ang.).
252
ior dar j i t i n panai koki n o r s patri archal i ni
laik I zr a e l i o pri nces, koki , ma tyt, j i n a i i r nor jo
s uva i d i n t i .
J i n a i p r i s i a r t i n o p r i e b a s e i n o i r pasi l enk ti e s j uo ,
ta r s i ruodamasi p r i s e mt i sot. Pa s k ui v l usi kl j
ant g a l vo s . D a b a r sds p r i e b a s e i n o mogus, atrod,
ukalbino j i r l y g k o papra. J i p a s k ub o mi s nukl
sot n uo g a l vo s i r , p r i l a i k yd a m a j r a n k a , dav j a m
a ts i g e r ti . Po to j i s isitrauk i uanio dut, ati dar
j i r i m puonias a p yr a n k e s i r a us k a r us . Moter i k
s uva i d i n o , j o g j i n us te b us i i r susiavjusi. Atsi kl aups
ji s padjo b r a n g e n yb e s j a i p o koj, o j i n a i vi l gsni ai s i r
j ud e s i a i s parod, j o g n e p a s i t i k i , taiau digauja. Ne -
pastamasis udjo a p yr a n k e s j a i ant rank i r v r
a us k a r us a us i s . Ta i b uvo E l e a za r a s i r Re b e k a ; tetrko
kupranugari.
Spjani oji grup v l sukio g a l va s . Ma t yt , j i e n e -
gal jo nusprsti, kok od ar posak i l i us t r a vo i toji
s c e na . Pul k i n i n k a s De n ta s , grups va d o va s , papra
p a r o d yt i pavei ksl itisai. Ta d a udanga v l n us i l e i d o .
K a i j i p a k i l o trei kart, atsiskleid t i k d a l i s s ve -
tains; likus j o s pl ot sl p irma, udrapiruota kako-
k i a s to r a t a ms i a medi aga. Ma r m ur i n i o b a s e i n o n e b e -
b uvo . J o vi e t o j e s tov jo me d i n i s stal as i r vi r tuvs ta -
buret. V i s a t a i nuvi et l a b a i b l a n k i r a g i n i o i bi nto
viesa, n e s vi s o s va k s ' b uvo ugesintos.
Ni a ur i a m e fo ne matsi sdintis mogus; a n t kel i
j i s l ai k sugniautus kumius i r i rjo emyn. A
tuo j painau mi ster Roester, n o r s j o ve i d a s b uvo n u-
g r i muo ta s i r drabuiai a p d r a s k yt i (varkas k a b o j o ant
vi e n o pe ti e s , ta r s i perpltas p e r nugar grumtyni
metu), o n us i m i n us i b e i a p ma ud i n g a iraika i r s us i -
vl , isidraik p l a uk a i i tikrj dar j ti e s i o g n e b e -
atpastam. J a m pajudjus, dergtel jo grandi n: jo
r a n k o s b uvo s ur a k i n t o s .
253
Braiduel!
1
suuko p ul k i n i n k a s De n ta s , i r ara-
d a b uvo isprsta.
Pr a jo nemaa l a i k o , i k i a r ti s ta i v l a p s i vi l k o pras-
tus s a vo drabuius i r gro svetai n. Mi s t e r i s Roes-
te r i s ve d s i mi s I n g r e m u paranks. J i n a i g yr j o v a i -
dyb.
Ar js i note, kal bjo j i , k a d i trij js
vai dmen m a n l a b i a us i a i p a t i k o p a s k ut i n i s ? Of k a d
j um s bt buv l e mt a g yve n t i k i e k anksiau, k o k s
aunus r i te r i s plikas bt i js i js!
Ar a g e r a i n us i p l o vi a u suodius? paklaus
j i s , grteldamas j.
D e j a , t a i p ! L a b a i g a i l a ! Ni e k a s ta i p n e t i n k a js
ve i d ui , k a i p tas ta ms us k a r mi n a s .
V a d i n a s i , js galtumt p a m i l t i kok pakel s
plik?
T i k I ta l i jo s b a n d i ta s gal t bti domesnis u
anglikj pakel s plik. T g a l i p r a l e n k t i n e b e n t L e -
va n t o p i r a ta s ,
N a , k a d i r k a s a biau, nepamirkite, j o g e s a-
te ma n o mona. Me s susituokme prie val and vi s
i liudinink a k i va i zd o j e .
J i s uk va t o j o i r vi s a p a r a ud o .
O d a b a r , D e n t a i , pratar mi s te r i s Roesteri s,
js ei l .
I r k a i n a uj a grup pasialino, mi s te r i s Roesteri s i r
jo grup susdo tuias kdes. Mi s I n g r e m um vi e -
t s a vo va d o vo deinje. K i t i spjanti eji susibr a b i -
p us j. D a b a r a j a u nebetebjau vai di ntoj, ne b e -
l a uk i a u susidomjusi, k a d a p a s i k e l s udanga, ma n o v i -
sas dmesys b uvo s ute l k ta s i rovus, ma n o a k ys , n e -
s e n i a i smeigtos scen, d a b a r nejui a k r yp o s us ta -
tyta s pusraiu kdes. Koki arad s uva i d i n o p ul k i n i n -
k a s De n ta s s u s a vo g r up e , kok od j i e p a s i r i n k o i r
1
B r a i d nuotaka; u e l ulinys (ang.). Drauge B r a i -
d u e l , kaljimas Londone, sugriautas 1864 metais.
254
k o k i o m i s s c e n o mi s j ireik, m a n bt s un k u d a b a r
p r i s i m i n t i . Be t m a n l i g iol ti e s i o g a k ys e s t o vi , k a i p
tarsi i r ovai , ki ekvi en kart n us i l e i d us udangai.
Ma t a u, k a i p mi s te r i s Roesteri s atsigria m i s I n g r e m,
o mi s I n g r e m- j. Ma t a u, k a i p j i p a l e n k i a p r i e j o
s a vo gal v i r k a i p j uo d o s i t a n g l i s j o s g a r b a n o s b e ve i k
l i ei a j o pet i r k ut e n a j o skruost. Girdiu, k a i p j i e
nibdasi t a r p us a vy. S e k u, k a i p j i e vi l g i oja vi e n a s
kit. I r d a b a r , ta ta i p r i s i mi n d a ma , p e r g yve n u tuo s
pat j a us mus , k ur i uo s p e r g yve n a u ta d a , irdama
j uo s .
A j a u minjau, s k a i t yt o j a u, j o g pratau avti s
mi s t e r i u Roesteri u. J u k negal jau l i a uti s j uo grjusi s
vi e n dl to , k a d pamaiau, j o g j i s n e k r e i p i a dmesi o
ma ne , dl to, k a d itisas, va l a n d a s j i s n k a r t o n n e -
di rstel jo ma n o pus; dl to, k a d maiau, j o g vi s a s
j o dmesys b uvo p r i r a k i n t a s p r i e k i l mi n g o s i o s l e d i , k ur i ,
e i d a ma p r o ma n e , lyktjosi p r i s i l i e s t i p r i e mans ne t
drabui krateliu, o j e i g u a t s i t i k t i n a i tamsi i r v a l -
ding j o s aki vi l gsni s ukl i davo u mans, j i n a i
tuo j j n uk r e i p d a vo al, ta r s i a b uva u n e ve r t a ne t
j o s vi l gsni o. J u k negal jau l i a uti s j uo grjusi s dl
to, k a d i nojau, j o g j i s g r e i ta i s us i tuo k s s u ia l e d i ,
dl to, k a d a k a s d i e n maiau, j o g j i n k i e k n e a b e j o j a
iomis ve d yb o m i s i r todl t o k i a didia ve d a s i ; dl to,
k a d vi s laik maiau, k a i p j i s a s i s tuo j a j a i , ti e s a , k i e k
savotikai a t s a i n i a i , t a r s i s te ng da ma s i s , k a d j i p a t i
j a m meilintsi; taiau is jo a ts a i n uma s b uvo kakai p
avus, o jo ididumas p a t r a uk l us .
V i s o s e iose apl i nkybse n e b uvo ni ni eko, k a s g a -
l jo atvsi nti a r s un a i k i n t i ma n o mei l , taiau d a ug
k o uteko s uk e l t i nevi l i ai . D a ug ta i p p a t i r t o , p a -
g a l vo s i , mi e l a s s k a i t yt o j a u, k a s gal jo suadinti p a -
vyd. Tai au ar ma n o padties mo te r i s g al jo drsti
pavydti t o k i a i l e d i k a i p mi s I ng r e m? A i vi s o n e -
b uva u p a vyd i , n e b e n t t i k retkariais; s k a us mo , kur a
255
keniau, n e g a l i ma p a va d i n t i tuo odi u. Mi s I n g r e m
n e b uvo ve r t a p a vyd o , j i atrod p e r d a ug m e n k a , k a d
bt galjusi s uk e l t i m a n t jausm. At l e i s k , s k a i tyto -
j a u, tariam paradoks, be t a t ur i u o me n yj e k a i p
t i k t a i , k s a k a u. J i l a b a i k r i t o a k i s , taiau j a i s ti g o
natralumo. J i b uvo grai , pl ai ai isilavinusi, taiau
j o s d va s i a b uvo s k ur d i , o irdis i p r i g i mt i e s k i e t a .
J o k s iedas nepraydo i toje d i r vo j e , j o k s l a i s va i i-
augs va i s i us nedi ugi no ia s a vo natraliu s ul t i n g u-
m u. J i n e b uvo g e r a , j i neturjo n i e k o s a vo , t i k k a r t o j o
k n yg o s e iskaitytas fr azes, b e t n i e k a d ne g yn s a vo
sitikinim, nes j neturjo. J i p o s t r i n g a vo a p i e k i l n i us
j a us mus , be t j a i b uvo s ve t i ma be t k o k i a uuojauta i r
g a i l e s ti s ; j i nei nojo, k a s y r a t i k r a s velnumas i r ti e s o s
mei l . J i n a i n uo l a to s p a r o d yd a vo ta i n e t i n k a m u s a vo
e l g e s i u, pavyzdi ui , k a d i r t a p a n i e k a i r prieikumu,
k ur i uo j i s ut i k o maj Ad e l . J i aminai va r yd a vo
Ad e l n uo savs k o k i u n o r s skaudiu odi u, j e i g u
mergai t netyi omi s p r i e i d a vo p r i e jo s , o k a r t a i s j i
ti e s i o g l i e p d a vo j a i ieiti i k a m b a r i o i r e l g d a vo s i s u
ja altai i r paaipiai. Tai au iuos j o s c h a r a k t e r i o b r uo -
us, b e mans, stebjo d a r i r k i t o s a k ys , stebjo j uo s
atidiai, dmiai, g ud r i a i . Ta i p , bsimasis j a un i k i s , pats
mi s te r i s Roesteris, be p e r s to j o sek s a vo numatomj
nuotak. I r tai tas j o k l a s t i n g uma s , a ts a r g uma s i r v i -
sikas s a vo irinktosios yd s up r a ti ma s , aikus jo al-
tuma s j o s atvi l gi u m a n i r b uvo vis skaudiausias.
A maiau, k a d j i s ruoiasi ve s t i j k o k i a i s n o r s
eimyniniais, o g a l p o l i t i n i a i s s ume t i ma i s , dl to, k a d
j o s aukta padtis i r pai ntys a t i t i k o jo t i k s l us . Be t a
jaui au, k a d j i s neati dav j a i s a vo mei l s i r k a d j i ,
n o r s i r k o k i a t o b ul a bdama, nesteng l ai mti i o l o -
b i o . tai ia i r sl ypjo t o j i prieastis, k ur i u gavo
opi j ma n o s i e l o s vi e t' ' i r n uo l a t j d i l g i n o , prieas-
ti s , dl k ur i o s ma n e d e g i n o neugesinama ug n i s : j i
nepajg suavti jo.
256
J e i g u j i n a i bt laimjusi jo ird, o j i s a i bt
nuoirdiai sudjs s a vo mei l p r i e j o s koj, a biau
usidengusi vei d, nusigrusi sien i r { va i zd i n g a i t a -
r i ant) m i r us i j i e ms a b i e ms . J e i g u mi s I n g r e m bt b u-
vus i gerai rd i r k i l n i mo te r i s , a p d o va n o t a s t i p r i u j a us -
mu, kartomis e mo c i j o mi s , k i l n um u b e i p r o t u, m a n b-
t tek s us i d ur t i tbtinje k o vo j e s u d vi e m ti g r a i s
p a vyd u i r n e vi l t i m i . Te g u ma n o irdis bt b uvus s u-
d r a s k yt a i r s un a i k i n t a , taiau, ma t yd a ma j o s pranau-
m, a biau pasigrjusi j a i r l i k us i r a m i i k i p a t
g r a bo l e n to s . I r k uo j i bt pranaesn, tuo p a g a r b i a u
a biau n us i l e n k us i j a i i r tuo r a me s n i s i r viesesnis
bt buvs ma n o s i e l va r ta s . Tai au vis laik ma t yt i ,
k a i p m i s I n g r e m s te n g i a s i suavti mister Roester i r
k a i p j o s pa s ta ng o s , j a i pai ai to n e p a s te b i n t, y r a vi si -
k a i bergdi os, stebti, k a i p j i k l ys t a , ma n yd a ma , j o g
k i e k vi e n a j o s p a l e i s ta strl p a t a i k o tiksl, k a i p j i
n e n ui l s t a ma i t r i umf uo j a dl ta r i a mo s s a vo pergal s, o
tuo t a r p u j o s ididumas i r pasitikjimas s a vi m i v i s l a -
b i a u i r l a b i a u a ts tumi a t, kur j i n a i n o r i p r i s i vi l i o t i ;
ma tyti v i s a t a i rei k n uo l a t j a ud i n t i s i r k a n k i n t i s .
O j uk ma t yd a ma neskmingas j o s p a s ta ng a s , a s u-
p r a ta u, k a i p j i gal jo laimti. Strls, k ur i a s j i tai k
mi s te r i o Roesteri o krtin i r k ur i o s , n k i e k j o n e s u-
eidusios, k r i t o j a m p o koj, p a l e i s to s t a i k l e s n e r a n k a ,
gal jo a t a i i nojau g i l i a i smigti jo ididi
ird, kv pti mei l s jo rsioms a k i ms i r vel numo
paaipiam ve i d ui . Tai au d a r l e n g vi a u, d a r g e r i a u it
tyli k o v g a l i ma b uvo l ai mti be joki ginkl.
Ko d l j o s k e r a i n e ve i k i a j o , j e i g u j a i te k o l ai m
bti t a i p a r t i jo ? k l a us i a u s a ve . Ne , j i ve i k i a us i a i
n e m yl i j o , nejauia j a m t i k r o s mei l s! J e i g u mi s I n -
g r e m myl t, j a i nebt r e i k a l o ta i p be a to d a i r o s
vaistyti s a vo a uk s i n e s ypsenas, s va i d yt i s a vo vi l g s -
ni us , n e s us i l a uk i a n t j uo s a ts a k o , t a i p p r i m yg t i n a i
ma i vyt i s i r b e g a l o m e i l i k a ut i ! " Ma n atrod, k a d , v i e n
!7. D o i n L-l i r . 257
r a m i a i alia jo sddama, maiau kal bdama i r vi l g -
iodama, j i gal t k ur k a s l a b i a u pri artti p r i e j o ir-
di e s . Ma n j uk t e k o m a t yt i vi s a i ki toki j o ve i d o irai-
k, n e g u to j i , k u r i l a i k o j sukausiusi d a b a r , k a i mi s
I n g r e m t a i p lipniai nekina j . An o j i iraika a ts i r a s -
d a vo p a t i s a va i me , j a i suadinti ner ei kjo koki n o r s
gudravi m ar apskaiiuot manevr, j r e i k jo p a p r a s -
iausiai p r i i m t i , a t s a k yt i ta i , k o j i s klaus, b e joki
pretenzij, p r i r e i k us k r e i p t i s j j b e k o k i o n o r s m a i -
v y m o s i , i r ta d a j o ve i d o iraika pr addavo k e i s ti s ,
d a r yd a vo s i malonesn, b e i nuoirdesn i r i m d a vo il-
d yt i i t gl amonjs sauls s p i n d ul ys . , , Ar j i n a i tiks
j a m, k a i j i e s us i tuo k s ? Ne a tr o d o , k a d tas j a i pavykt.
O t a i v i s a i n e s un k u. E s u sitikinusi, k a d j o mona g a -
lt bti l a i m i n g i a us i a mo te r i s p a s a ul yj e . "
K o l k a s a n v i e n u odi u n e p a s m e r k i a u mi s te r i o
Roesteri o s uma n ymo ve s t i tur to i r ki l ms s ume ti ma i s .
Suinojusi ta i , i pradi n us te b a u, k a d j i s g a l i turti
toki ketinim. A n e ma n i a u, k a d j i s bt t o k s mo-
g us , k ur i s , r i n k d a ma s i s mon, galt va d o va ut i s to -
k i a i s b a n a l i a i s mo t yva i s . Tai au k uo i l g i a u g a l vo j a u
a p i e juodvi ej padt i r aukljim, tuo maiau j a u-
iausi t ur i n t i tei s s m e r k t i j a r mi s I n g r e m, k a d j i e
e l g i a s i p a g a l tas pairas i r p r i n c i p us , k ur i e , b e a be jo ,
j i e ms b uvo s k i e p i j a m i n uo pat vai kysts. V i s i j
s l uo k s n i o mons g yve n o p a g a l tuo s p r i n c i p us . Ma -
tyt, b uvo prieasi, dl kuri j i e t a i p el gsi , t i k a
negal jau j p e r p r a s t i . Ma n atrod, k a d , bdama j o
vi e to j e , a klausyiau v i e n s a vo irdies bajs o i r p a s i -
rinkiau t mog, kur myl i au. Be t k a d a n g i p e r n e -
l y g aiku b uvo ta i , j o g k a i p t i k itokios ve d yb o s ad-
j o n e a b e j o ti n a i l ai mi ng gyveni m, i r pr i ve r t ma n e
p a g a l vo t i , k a d , ma tyt, y r a koki rimt prieasi, dl
kuri n e s i l a i k o m a ios t o k i o s aki vai zdi os ti e s o s , t i k
a p i e j a s a neturjau n maiausio s up r a t i mo . K i t a i p
vi s a s p a s a ul i s elgtsi ta i p , k a i p ma n a tr o d o natralu.
258
Tai au pastebjau, k a d n e t i k iuo k l a us i m u, be t i r
N
d a ug e l i u ki t a d a r i a us i v i s atlaidesn s a vo eiminin-
k ui . Pamau umirau tas j o s i l p n yb e s , j k ur i a s d a r n e -
s e n i a i t a i p gri etai irjau. I pradi s te n g i a us i istu-
d i j uo t i vi s a s j o c h a r a k t e r i o pus e s , s ug r e t i n t i bl ogsi as
s u g e r o s i o mi s i r , d r a ug e pasvrusi j a s , s us i d a r yt i t e i -
sing nuomon. D a b a r g i n i e k o b l o g o nebemaiau. J o
paaipumas, i pradi atstms ma n e , jo iurktumas,
k a d a i s e n e m a l o n i a i nustebins ma n e , d a b a r m a n a tr o -
d l yg k o k s s ti p r us s k a n a us p a t i e k a l o p r i e s k o n i s : tas
atrus p r i e s k o n i s d e g i n o gomur, taiau be jo ma i s ta s -
atrodyt prskas. O dl tos p a s l a p ti n g o s iraikos, k ur i
k a r t a i s mktel davo j o a k ys e , s t ul b i n d a ma , atid s te -
btoj, i r v l i nykdavo, nespjus k a i p r e i k i a n t j um s
dirstelti tas k e i s ta s i r ta ms i a s g e l me s , ta i a i r p a t i ge -
r a i n e s up r a t a u, a r j i b uvo n i a ur i a r lidna, rei kmi nga
a r t i k bevi l ti ka. To j i jo iraika anksiau ma n e nukrs-
d a vo iurpu, ta r s i , vai ki odama ugesusi ugnikalni
vi rnmi s, a s ta i g a p a j us d a va u, k a d em susibuoja
m a n p o k o j o mi s , i r p a ma t yd a va u, k a i p prieais a ts i -
ve r i a bedugn. i, iraik a i r d a b a r k a r t a i s r e g -
d a va u j o ve i d e , taiau, n o r s irdis i r i m d a vo s m a r k i a i
p l a k t i , n e b e j a us d a va u j o k i o s bai ms i r , uuot bgus
grei i au alin, m a n norjosi p r i e i t i ariau, spti i
paslapt. Mi s I n g r e m m a n atrod di di ai l a i m i n g a mo -
te r i s , n e s a te i s d i e n a , k a d a j i k i e k nordama gal s
i rti i bedugn, tyri nti j o s p a s l a p ti s i r p e r p r a s t i
t paslapi pri gi mt.
Tuo t a r p u, k a i a t e g a l vo j a u v i e n a p i e s a vo eimi-
nink i r bsimj j o nuotak, maiau t i k t a i j uo s , k l a u-
s i a us i v i e n t i k j panekesio i r s e k i a u j vi en j ud e -
s i us , k ur i e m a n b uvo k up i n i s l a p to s prasms, v i s i k i t i
svei ai l i n k s m i n o s i , k a i p k a s iman. L e d i L i n i r l e d i
I n g r e m vi s laik d i d i n g a i nekui avosi , l i nksjo vi e n a
k i t a i s a vo t i ur b a n a i s i t p o r a di di ul i l l i i r simetri-
k a i k i l n o j o dang k e t ur i a s r a n k a s , reikdamos n uo -
17* 259
1
stab, pasipiktinim ar siaub, atsi vel gi ant ta i , a p i e
k j o s l i e uvavo. Kukl ut mi s i s D e n t kal bjosi s u g e r a -
irde mi s i s Eton, i r kartkartmis a b i ios l e d i i r m a n
ta r d a vo malon od ar b e n t nusi ypsodavo. Se r a s
Dordas L i n a s , p ul k i n i n k a s De n ta s i r mi s t e r i s Etonas
ginijosi a p i e pol i ti k, a p i e g r a fi jo s r e i k a l us , a p i e
te i s mo p r o c e s us . J a un a s i s l o r d a s I ng r e ma s f l i r ta vo s u
E m i Eton; L ui z a s k a mb i n o i r d a i n a vo s u v i e n u j a u-
n uo j u L i n u, o Me r i I n g r e m nuobodiaudama klaussi
k i t o L i n o kompliment. K a r t a i s j i e vi s i , t a r s i susitar,
umi rdavo s a vo va i d m e n i s i r i m d a vo k l a us yt i s , k a i p
va i d i n a p a g r i n d i n i a i a k t o r i a i , nes, iaip a r ta i p , mi s te -
r i s Roesteri s i r t a i p a r t i m a i s u j uo s us i j us i m i s I n g r e m
b uvo vi s o s d r a ug i j o s g yvyb i r s i e l a . J e i j i s va l a n d a i
k i t a i pasi al i ndavo i svetains, svei ai i m d a vo n uo -
bodiauti, o jo sugrimas vi s a d a suadi ndavo g yvus
panekesius.
J o gai vi nani os takos stok, ma tyt, i t i n v i s i p a j uto
vi en dien, k a i r e i k a l a i pr i ver t j i vykti Mi l kot,
k ur j i s turjo utrukti l i g i va k a r o . Po pi et m d ul k t i
l i e tus , i r svei sumanyt ikyl i i gon tabor l a u-
k uo s e a na p us Hjaus t e k o n o r o m n e n o r o m atidti. K a i
k ur i e v y r a i nujo a r k l i d e s . J a un e s n i e j i d r a ug e s u
j a un o s i o mi s d a mo mi s bi l i ardi nje lo biliard. Nal s
l e d i I n g r e m i r l e d i L i n susdo i n uo b o d umo p a k o r t uo -
t i . Blan I n g r e m, vi s laik ididiai tyl jusi , n o r s m i -
s i s De n t i r mi s i s Eton stengsi traukti j kalb, i
pradi mgi no niniuoti s e n ti me n ta l i a s d a i n e l e s i r
s k a mb i n t i r o j a l i u, be t p a s k ui , atsineusi i b i b l i o t e k o s
kakok roman, pasiptusi i r a b e j i n g a sitais ant so-
fos i r , susidomjusi n uo t yk i n g a i n t r i g a , nutar s k a i t y-
mu s ut r um p i n t i nuobodias l a uk i m o va l a n d a s . S ve t a i -
nje i r vi s a me n a me vi epatavo t yl a , t i k i biliardins
retkariais p a s i g i r s d a vo ' l i n k s m i ai dj b a l s a i .
Te ms ta n t, k a i l a i k r o d i s s a vo diais spjo mus , k a d
260
me tas p e r s i r e n g t i p i e tums , s ta i g a Ade l , tnojusi alia
mans l a n g o ni oje, suuko:
V o i l a Mo n s i e ur Ro c he s te r , q ui r e vi e n t!
1
A atsigriau. Mi s I n g r e m nuoko n uo sofos. V i s i
k i t i t a i p p a t pr i jo p r i e lang, ne s tuo p a t m e t u s u-
gi r g djo r a ta i i r subildjo k a n o p o s lapi vi r gd.
Ar t jo k a r i e t a .
K a s j a m ov i gal v, k a d grta n a mo itokiu
bdu? tar mi s I n g r e m. J u k j i s i jojo r a i ta s Me s -
r ur u, s a vo grai uoju juodi u, ti esa? Pi l o ta s i r g i i l ydjo
j. K ur g i j i s padjo arkl i r un?
Po i odi jo s aukta figra su pramatniais d r a -
buiais p r i s i s l i n k o ta i p a r t i l a n g o , k a d a b uv a u p r i -
ve r s ta t a i p atsiloti, j o g gal jau nusilauti n ug a r k a u-
l. I d i d e l i o n e k a n t r umo pradi oje ji mans nepasteb-
jo, bet p o to s u p a n i e k a perkrei p lp i r p a s i s k ub i n o
n ue i t i p r i e k i t o l a n g o . K a r i e t a s us to jo , ve jas p a s k a m -
b i n o p r i e dur, i r i k a r i e t o s i l i po kel i ons drabuiais
apsirengs dentelmenas. Tai au pasirod, k a d ia ne
mi s te r i s Roesteri s, t a i b uvo auktas, elegantikas n e -
pastamas vyri ki s.
K o k i a apgavyst! suuko mi s I n g r e m. V i s
to j i b i a ur i bedi on! pasak j i Ad e l e i . K a s t a ve
patupd ant palangs k l a i d i n t i mones? Ir ji s vi e d
i padilb pikt vi l gsn ma n e , ta r s i dl to a bi au
k a l t a .
V e s t i b i ul yj e p a s i g i r d o b a l s a i , i r atvykl i s n e t r uk us
eng svetai n. J i s nusilenk l e d i I n g r e m, ma tyt, p a -
laiks j s e n i a us i a i vi s esanij.
Ro d o s , bsiu n e l a i k u atkel i avs, g e r b i a mo j i , k a -
da ma n o bi i ul i o, mi s t e r i o Roesteri o, nra n a m i e ,
p r a b i l o j i s a i . Tai au a a t vyk a u i l a b a i tol i m kra-
t i r t i k i uo s i , k a d , bdamas s e nas i r a r ti ma s ei mi ni nko
1
Antai sugrta misteris Roesteris! (pranc.)
26!
pastamas, galsiu s us to ti iuose n a muo s e , k o l sugr
pa ts eimininkas.
Dentel meno ma n i e r o s b uvo l a b a i ma n d a g i o s ; j o
a k c e n ta s m a n pasi rod k e i s t o k a s , n e svetimalikas,
be t d r a ug e i r n e vi s a i anglikas. J i s g al jo bti mi s te -
r i o Roesteri o amiaus ta r p trisdeimt i r k e t ur i a s d e -
imt met. J o ve i d o s p a l va b uvo i t i n ta ms i . iaip i i s
atrod n i e k o s a u vyr i ki s, b e n t i p i r m o vi l gsni o. A t i -
diau siirjs, gal jai pastebti, k a d ve i d a s kakoks
n e ma l o n us , a r b a , t e i s i n g i a u p a s a k i us , n e p a tr a uk l us .
V e i d o bruoai b uvo t a i s yk l i n g i , b e t kakoki e i gl eb;
a k ys di del s i r grai os, be t j vi l gsni s atrod altas,
n e g yva s . Be n t m a n ta i p pasirod.
Suskambjo va r p e l i s , davs enkl svei ams p e r s i -
r e n g t i p i e tums , i r vi s a d r a ug i j a b e ma ta n t isiskirst.
Po pi et a v l i vydau naujj atvykl . Atr o d , k a d
j i s jautsi- i t n a mi e . Tai au j o ve i d a s d a b a r m a n d a r
maiau p a t i k o . J i s n us te b i n o ma n e tuo , k a d j a me tuo
p a t m e t u b uvo kakoki o n e p a s to vumo i r n e g yvumo . J o
vi l gsni s beprasmikai kl ydi njo, i r todl jo ve i d o i-
raika atrod k e i s t a , t o k i a , k o k i o s n i e k a d d a r n e b u-
v a u maiusi, i s graus i r g a n a p a t r a uk l us dentel me-
na s turjo kako atstumianio. Ta i s yk l i n g a m e jo vel -
n a us ve i d o o va l e n e b uvo j o k i o s j g o s ; k um p a no s i s i r
mayts i t vyni os lpos ner od maiausio va l i n g um o ;
ema, l y g i k a k t a ne dve l k j o k i a m i n t i m ; blausi, rud
aki vi l gs nyje nesimat n i e k o va l d i n g o .
Linddama s a vo prastame k a mp ut yj e i r irdama
j, stovi ni a nt i di ni o i rondel i skaisiai apviest
(jis sdjo fo te l yj e p r i e p a t ug n i e s i r stengsi p r i s i -
s l i n k t i p r i e j o s d a r ariau, ta r s i j a m bt buv alta),
a l yg i n a u j s u mi s t e r i u Roesteri u. Atr o d , k a d k o n t-
r astas t a r p j (a ta i s a k a u s u p a g a r b a ) b uvo n e maes-
ni s k a i p ta r p ti n g a us sino i r aunaus s a k a l o , k a i p
ta r p romuts avel s i r j o s s a r g o , drsaus, val aus s k a -
l i k o .
262
J i s pasisak ess s e nas mi s t e r i o Roesteri o d r a n -
gas. K e i s t a turjo bti t o j i bi i ul yst: p ui k i a us i a i l i us t -
r a c i j a s e n a i p a t a r l e i , k a d pri ei ngybs s us i t i n k a " .
Ne t o l i j o sdjo t r ys dentelmenai, i r a p e r vi s
kambar retkari ai s n ug i r s d a va u j panekesio n uo t r u-
pas. I pradi a maa k tegal jau s us i g a ud yt i i at-
skir odi, ne s L ui z a Eton i r Me r i I n g r e m, sdda-
mo s n e to l i e s e , s a vo g a r s i o mi s nekomis trukd m a n
k l a us yt i . Me r g i n o s d a l i n o s i p a s ta b o mi s a p i e nepasta-
mj atvyk l , a b i va d i n o j gr auol i u" . L ui z a p a s a -
k; k a d j i s ess mei l us p a d a r a s " i r k a d j i n a i j di e -
v i n a n t i " , o Me r i atkrei p j o s dmes dai l i as lpas
i r grai nos" , paymdama, k a d t a i ess jo s g r o i o
i d e a l a s .
I r k o k i a vel nut jo k a k t a ! suuko L ui z a .
To k i a l yg i , joki raukli i r ikilum, k ur i e m a n t a i p
n e p a t i n k a . I r k o k i o s r a mi o s j o a k ys , k o k i a santri yp-
s e n a !
Ga l i a us i a i p a j uta u di del pal engvji m, k a i mi s t e r i s
H e n r i s L i n a s pasi kvi et j a s kit svetains pakrat
s us i ta r ti dl atidtos e k s k ur s i j o s Hjaus l a n k a s .
D a b a r a gal jau s ut e l k t i vi s s a vo dmes gr up
p r i e i di ni o. Be ma ta n t igirdau, k a d atvyk l i o pavar d
mi s te r i s Me i z o n a s , k a d j i s k t i k atvyks Ang l i j i
kakurios kartos alies. Ma t yt , k a i p t i k dl to i r j o
ve i d a s b uv o to k s ta ms us , i r j i s v i s s l i n k o ariau ug n i e s ,
net k a m b a r yj e sddamas s u a p s i a us tu. V e i k i a i i gi r-
d a u m i n i n t Jamaik, Kingston, Speni-Taun, v a d i -
n a s i , j o g yve n t a V e s t- I n d i j o j e . I r g a na n us te b a u, i gi r-
d us i , k a d k a i p t i k te n j i s s us i t i k o i r susipaino s u m i s t e r i u
Roesteri u. J i s p a s a k o j o , k a d j o biiuliui n e p a t i k us i o s
to krato k a i tr o s , ur a g a n a i i r l i e t i n g i l a i k o t a r p i a i . A
inojau, k a d mi s te r i s Roesteri s d a ug k e l i a v o , a p i e
ta i m a n mi njo mi s i s Fe i r f e k s , be t a ma n i a u, k a d i
E ur o p o s emyno j i s n e b uvo i vyks. L i g i iol m a n n e -
263
te k o gi rdti n odi o a p i e jo k e l i o n e s tolimsias p a -
k r a n te s .
Ma n v i s a t a i b e s va r s ta n t, maas neti ktas vyki s
pertrauk ma n o mstym sil. Mi s t e r i s Me i z o n a s , k u -
r i s ki ekvi en kart krpi odavo, k a i k a s n o r s a ti d a r y-
d a vo d ur i s , papra erti d a ug i a u angli i di n, k u-
r i s j a u n e b e l i e p s n o j o , n o r s krva raudon ari j d a r
p a k a n k a m a i ild. L i o k a j us , atnes angli, ieidamas
stabtel jo ti es mi s te r i o Etono kde i r kak panibd-
j o , b e t a t e n ug i r d a u t i k kel et odi : , , to k i a sen" ,
bai si ai kyri ..."
Pa s a k yk i t e , k a d p a s o d i n s i u j kal ji m, j e i g u
ji neisinedins, atsak teisjas.
Ne , p a l a uk i t e ! siterp p ul k i n i n k a s D e n t a s .
Ne i var yki te jo s , Etonai. Me s gal tume p a s i d a r yt i p r a -
mog. Ve r i au a t s i k l a us k i t e dam. I r j i s j a u g a r s i a i
t s : Ge r bi a mo s i o s , js norjote padaryt ekskursij
Hjaus l a n k a s i gon ta b o r o pasiirti. O tai e-
r na s s a k o , k a d vi e n a k i s t burtininki iuo mo me n t u
y r a tarn k a m b a r yj e i r p r i s i s p yr us i praosi pa s po-
n us " , j i n o r i j i e ms p a b ur t i . G a l nortute j ma tyti ?
S us i mi l d a ma s , p ul k i n i n k e , suuko l e d i I n -
g r e m , n e j a ug i js sileisite ia kakoki nusususi
apg avi k ! V y k i t e j k uo greiiausiai i nam.
Be t a n i e k a i p n e g a l i u j o s iprayti, m i l e d i , at-
si l i ep l i o k a j us , K i t i t a r n a i i r g i n i e k o nepadar. D a -
b a r mi s i s Fe i r f e k s s te n g i a s i graumu j iprayti, be t j i
pasi m kd, atsisdo p r i e i di ni o i r s a k o n e p a s i j u-
d i n s i a n t i i vi e to s , k o l j a i neleisi ei ti iia.
O ko j a i r e i k i a ? paklaus mi s i s Eton.
J i s a k o s i n o r i n t i p a b ur t i p o n a ms , g e r b i a mo j i . I r
p r i s i e k i a , k a d n i e k u g y v u neieisianti.
O k a i p ji a tr o do ? susidomjo i k a r t o a b i p a -
nels Eton.
Bi a ur i s e n a r a g a n a , mi s , j uo d a k a i p p uo d a s .
264
V a d i n a s , j i t i k r a bur ti ni nk ! s uuko Fr e d e r i -
k a s L i n a s . inoma, j r e i k i a p a k vi e s t i .
Btinai, pri tar jo b r o l i s . Grauims p a s k ui
na g us , k a d p r a l e i d o me toki prog p a s i j uo k t i .
Be r n i uk a i , g a l j ums g a l vo j n e g e r a i ? suuko
l e d i L i n .
A j o k i u bdu n e s ut i k s i u l e i s t i i toki os n e p a d o -
r i o s p r a mo g o s , sunypt nal l e d i I n g r e m.
N a , k t u, m a m a ! ironiku t o n u p r a b i l o Blan,
a p s i s uk us i ant kduts prieais rojal . L i g i iol ji s-
djo t yl o mi s , ma tyt, irindama kakoki as g a i d a s .
A n o r i u igirsti s a vo ateit. S e ma i , l ei ski te t senj
ragan.
Br a n g i o j i Blan, t i k tu s upr a s k...
A vi sk s up r a n t u i r i a n k s to inau, k tu n o r i
p a s a k yt i . Be t t ur i bti, k a i p a n o r i u. Greiiau, S e ma i !
Ta i p , ta i p , t a i p ! s uuko vi s a s j a un i ma s , i r d a -
mos , i r dentel menai . Te g u eina, b us n e p a p r a s ta i
domu i r j uo k i n g a !
L i o k a j us vi s d a r dels.
Be t ji a tr o d o t o k i a stor i ev, pasak j i s .
E i k i t e ! s uk o ma n d a vo mi s I ng r e m, i r ta r n a s
ijo.
V i s i svei ai b e ma ta n t s uj ud o i r m audyti v i e n i
k i tus krymi ne kandi juok i r paaip ug n i m i . e-
r na s gr o vi e n a s .
D a b a r j i n e b e n o r i ia e i t i , prane j i s . J i s a -
k o , k a d j a i n e p r i t i n k a p a s i r o d yt i prie vi s g o v d p o -
n" (tai p j i i si rei k), i r r e i k a l a uj a , k a d nuvesi au j
atskir kambar, kur gal s a te i ti po vi en v i s i ti e ,
k ur i e n o r i p a s i k l a us yt i j o s pranaysi.
tai ma ta i , ma n o p r a k i l n i o j i Blan, pradjo l e -
d i Ingrem.^Sen t ur i kakoki ksl. Pa k l a us yk ma n o
p a ta r i mo , a ng e l e , i r ...
Nuve s k i t e j bibliotek-, atov a n g e l a s . A
ta i p p a t n e s i r e n g i u k l a us yt i s j o s prie pulk pon. A
265
n o r i u p a s i l i k t i s u j a vi e n a . Ar b i b l i o t e k o j e krenasi
idinys?
Ta i p , g e r b i a mo j i , be t j i a tr o d o t o k i a b a i s i a p g a -
vi k...
D a ug nenekk, a vi g a l vi ! D a r yk , k l i e p i u.
S e ma s v l i i o. kart d r a ug i j a da r l a b i a u p a g y-
v j o , p a s l a p t i n g umo j a ud i n a m a .
i gon j a u pasiruousi, tar v l pasirods l i o -
k a j u s . J i n o r i inoti, k a s p i r ma s i s pas j a p s i l a n k ys .
A ma n a u, k a d , pri e e i n a n t pa s j d a mo ms , ne
p r o al bt pasiirti, k a s j i p e r v i e n a , pastebjo
p ul k i n i n k a s D e n t a s . Pa s a k yk j a i , S e ma i , k a d ate i s
dentelmenas.
S e ma s nujo i r sugro.
J i s a k o , s e r a i , k a d dentelmen n e p r i i ms i a n t i .
Ta d te g u b e r e i k a l o nevai ki oja pas j. Po n i o s i r g i ,
pri dr j i s , vo s s ul a i k yd a ma s ypsen. J i kvi ei a t i k
j a un a s i r netekjusias.
Pr i s i e k i u J up i t e r i u, ji i no, k d a r o , suuko
H e n r i s L i n a s .
Mi s I n g r e m ikilmingai a ts i s to jo .
. A e i n u p i r m o j i , parei k j i t o k i u t o n u, k o k i u
gal jo k r e i p t i s s a vo k a r e i vi us va d a s , ve s d a ma s j uo s
tikr mi rt.
O, b r a n g i o j i ! O g e r i a us i o j i ! Pa l a uk , a p s i g a l -
v o k ! auk j a i ma ma . Be t mi s I n g r e m, n i e k o n e a ts a -
k i us i , ididiai prapl auk p r o al i r d i n g o u dur, k u -
r i a s j a i atidar p ul k i n i n k a s De n ta s . Me s i gi rdome,
k a i p j i jo bi bl i otek.
Kur laik v i s i tyl jo. L e d i I n g r e m, n us p r e n d us i ,
k a d j a i d e r a g i l i a i s i e l va r t a ut i , m m a i vyd a m a s i gr-
yti r a n k a s . Mi s Me r i parei k, k a d j i n i e k u g yvu ne -
idrst e i t i bi bl i otek. E m i i r L ui z a p a t yl o mi s k i k e n o
i r atrod iek ti e k isigandusios.
26a
Mi nuts s l i n k o l a b a i i l to. K o l v l atsi vr b i b l i o -
te k o s d ur ys , p r a s l i n k o j k o k s p e n k i o l i k a . Pa g a l i a u a r -
k o s a n g o j e pasi rod mi s Ingrem..
Ar j i j uo k s i s ? Ar j i pairs t a i k a i p kok pok-
t? Vi s a k ys p a s i t i k o j l a b a i s ma l s i a i , bet j i atrm
j vi l gsni us rsiai i r altai. J i neatrod n e i sumiusi,
n e i l i n k s m a . Pasiptusi j i per jo p e r kambar i r atsis-
d o , ' n i e k o n e p a s a k i us i .
N a , Blan? paklaus l o r d a s I n g r e ma s .
K j i ta u pasak, sese? p a s i t e i r a vo Me r i .
K a i p j i t a u atrod? K o k s susidar spdis? Ar j i
t i k r a burtinink? api br j k l a us i ma i s . panels
Eton. ,
Tuo j a u, t uo j a u, g e r i e j i mons, atsi l i ep mi s
I n g r e m, n e p ul k i t e mans v i s i i k a r t o . Js i t i k -
rj p e r d a ug l e n g va i esate l i nk stebtis i r pati kti ,
k a d n a muo s e y r a t i k r a r a g a n a , k ur i glaudiai susiriusi
s u paiu v e l n i u, b e n t t a i p a tr o d o i to triukmo, kur
js, o ypa t u, ma ma , suklte dl ios burtininks.
O a pamaiau t i k t a i kl ajojani i gon, k ur i br m a n
i d e l n o k a i p nuobodiausia c hi r o ma n t e i r pasak t a i ,
k p a p r a s ta i t o k i e mons s a k o . A s a vo ugaid p a -
t e n k i n a u i r ma n a u, k a d mi s te r i s Etonas g e r a i p a d a r ys ,
j e i r yt i. r yt o p a tup d ys t ragan kal ji m, k a i p j i s
g r a s i n o . -
Mi s I n g r e m pam knyg, atsilo fo te l yj e i r t o k i u
bdu parod, k a d n e n o r i n i e k o d a ug i a u a p i e t a i kal b-
t i . A j stebjau g a l kok pusvaland. Vi s t laik ji
n k a r t o neper ver t k n yg o s l a p o , o j o s . a p s i n i a uk us i a -
me ve i d e k a s k a r t vi s l a b i a u matsi a p ma ud a s i r gaius
s us i e r zi n i ma s . J i , ma tyt, nei gi rdo n i e k o ma l o n a us , i r
i to , k a d m e r g i n a t a i p i l g a i ni rojo, n e p r a t a r d a ma n
odi o, a nusprendiau, k a d j i g i l i a i p e r g yve n a i go-
ns pranaystes, n o r s i r d e d a s i a b e j i n g a .
Tuo t a r p u Me r i I n g r e m, E m i i r ' L ui z a Eton p a r e i s i
k, k a d j o s bijanios e i t i vi e n o s , o e i t i j o s vi s dl to
267
norjo. S e mui t a r p i n i n k a uj a n t , b uvo pradtos d e r yb o s .
Ge r o k a i pavai ki ojs bi bl i otek i r a tg a l , Semas, k u-
r i a m, ma n a u, i r k o j o s p a s k a ud o , prane, k a d p a g a l i a u
gri etoji si bi l s ut i k o l e i s t i vi s o ms t r i ms a te i ti d r a ug e .
J panekesys s u i gone n e b uvo to k s t yl us k a i p mi s
I n g r e m. I b i b l i o t e k o s me s gi r djome nervi ng k i k e n i -
m i r kiojimus. Pa g a l i a u po koki dvi dei mt m i n u-
i me r g i n o s si ver p r o d ur i s , ta r s i bt pakvai u-
s i o s i baims.
J i t i k r a n e l a b o j i ! a uk j o s rungi omi s. K o -
ki dal yk j i mums p r i p a s a k o j o ! J i vi sk i no a p i e
mus ! i r j o s b e ado s us muk o kdes, k ur i a s j o ms
spjo p a d uo t i dentelmenai.
Pa s i p yl us i vi s pusi k l a us i ma ms , j o s parei k,
k a d i gon i no, k k i e k vi e n a j y r a p a s a k i us i a r p a -
d a r i us i , d a r bdamos va i k a i s . J i n up a s a k o j o , k o k i a s
k n yg a s i r papuoalus j o s turinios n a mi e s a vo b ud u-
a r uo s e , koki dovan jo s y r a g a vus i o s i s a vo gi mi ni .
J o s t vi r t i n o , k a d j i n a i atspjusi ne t j mi n t i s i r k i e k -
vi e n a i panibdjusi aus, k uo v a r d u vi s b r a n g i a u-
s i as j o ms mogus p a s a ul yj e , o t a i p p a t p a s a k i us i k i e k -
vi e n o s j kariausi nor.
Dentel menai p r i m yg t i n a i r e i k a l a vo s m ul k i a u n u-
viesti d u p a s ta r uo s i us p un k t us . Be t panels, p a s i p i k t i -
n us i o s t o k i u akiplikumu, t i k t a i r a ud o , ai i ojo, g-
i ojo pei ai s i r k i k e n o . Tuo t a r p u mamyts kai i ojo
j o ms uo s to mo s i o s d r us k o s flakonlius, g a i vi n o j a s v -
duoklmis, vi s apgailstaudamos, k a d me r g i n o s l a i k u
n e p a k l a us us i o s .j spjim. Pa g yve n us i e j i dentel me-
n a i juoksi , o j a un e s n i e j i kyri ai sil s a vo p a s l a ug a s
s us i j a ud i n us i o ms panelms.
S i a me smyyje, k a i a, be g a l o susidomjusi, ste-
bjau,- k a s ia d e d a s i , p a j uta u, j o g kakas pal i et m a n
alkn, i r atsigrusi i vydau Sem.
Atsipraau, mi s , i gon parei k, k a d svetai nje
e s a nti d a r vi e n a panel , k ur i n e b uvo pas j ujusi.
268
Burtinink s a k o s i neieisianti, k o l p a ma tys i a n t- L vi s a s .
A ma n a u, k a d j i t ur i g a l vo j e j us : d a ug i a u n i e k o n e -
b e l i k o . K j a i p a s a k yti ?
O, a btinai e i s i u, a t s a k i a u j a m i r apsidiau-
g i a u, k a d t a i p neti ktai pasitaik p r o g a p a t e n k i n t i s u-
adint smalsum. A islinkau i k a mb a r i o , n i e k i e n o
nepastebta, n e s v i s i b uv o susispiet ti e s drebaniu
; t r i o , i r tyl utl i ai udariau p a s k ui s a ve d ur i s .
J e i n o r i te , m i s , pasak Semas,'a g a l i u p a -
l a uk t i ve s t i b i ul yj e . J e i g u j i n a i j us igsdins, t i k ktel-
k i t e , i r a eisiu.
Ne r e i k i a , S e ma i . Grk vi r tuv. A n k i e k ne -
b i j a u.
-A i tikrj n e b i j o j a u, t i k vi s a d e g i a u i n e k a n t-
rumo.. . _ _ _ v
X I X S K Y R I U S "
K a i a jau, b i b l i o t e k a atrod t y l i k a i p p a p r a s ta i ,
o si bi l j e i g u t i k ji b uvo si bi l g a n a p a t o g i a i s-
djo krsl e k a m p e p r i e i di ni o. J i b uvo a p s i g a ub us i
r a ud o n a s k a r a , o a nt g a l vo s turjo juod kepurai t
a r b a , ve i k i a u, pl ai akrat igonik skrybl , p a s ma k -
r je surit dryuota n o s i n e . An t s ta l o stovjo ugesusi
vak. i gon sdjo p a l i n k us i .ugn i r , ma tyt, l i e p s -
n o s vi esoje skait kakoki ma juod knygut, p a -
nai mal daknyg. Ji murmjo kak panosje, k a i p
p a p r a s t a i k a d d a r o s k a i tyd a mo s sens. Ma n jus, j i
nesi l i ov murmjusi, i r a p a g a l vo j a u, k a d j i n o r i b a i g -
ti skirsn.
A pri jau p r i e i di ni o i r , "stovdama a nt k i l i m o ,
miau ildyti r a n k a s , k ur i o s m a n truput s ug r ub o , s ve -
tai nje sdint g a n a t o l i n uo ug n i e s . A jauiausi r a m i
k a i p n i e k a d s a vo g yve n i me , o , a n tr a , i gons ivaizda
269
V
i tikrj nekl n maiausios baims. Po k i e k l a i k o
j i uver t knygut i r i l to pa ve l g ma n e . J o s s k r y-
b l i d a l i e s deng j o s vei d, taiau, k a i j i n a i pakl
gal v, pamaiau, k a d j o s ve i d a s l a b a i k e i s ta s . J i s b uvo
kakoks i r r ud a s , i r j uo d a s . Susi vl kuoktai plauk
s tyr o j o i p o b a l to s s ke pe to s , k ur i b uvo surita p a -
smakrje i r deng dal skruost i r masyv apatin an-
dikaul. i gons a k ys i k a r t o smi go ma n e drsiu
vi l gsni u.
K g i , i r js n o r i te - igirsti a p i e s a vo ateit?
paklaus j i b a l s u, t o k i u p a t ryti ngu, k a i p i r j o s vi l gs-
n i s , i r t o k i u p a t grietu, k a i p i r j o s ve i d o bruoai.
Ma n ta ta i nerpi, s e nute , J e i g u pranaausite, t a i
a p a s i k l a us ys i u, t i k t ur i u spti, k a d n e t i k i u p r a n a -
ystmis. . i -
O, k o k i a li panel ! Tai au a to i r tikjausi
i js. A t s up r a ta u j a u i js ingsni, vo s js
per engte slenkst.
Ti k r a i ? Js atrios a us ys .
Ta i p . I r atrios a k ys , i r atrus p r o ta s .
V i s a t a i btina js a ma to mogui .
Ta i p , btina. Ypa k a i s us i d ur i " s u t o k i a i s mo-
nmis k a i p js. Kodl g i ne d r e b a te ?
Ma n nealta.
Kodl neibalote?
A n e s e r g u.
Kodl n e n o r i te , k a d a j um s paburiau?
Todl , k a d n e s u k v a i l a .
S e n o j i r a g a n a s uk r i ze n o p o s a vo skrybl e i r s k e p e -
ta , p a s k ui isitrauk trump juod pypkut i r , uside-
g us i j, m papsti. Val and l parkiusi, ji atities
sulenkt s a vo nugar, isim i dant pypkut i r , d-
m i a i vel gdama ugn, pratar l abai -stai ai :
J um s alta, js s e r g ate , js k v a i l a .
r odyki te, a t k i r t a u a.
rodysi u vo s k e l i a i s odi ai s. J um s alta dl to,
270
j o g esate vi eni a, js ug n i s n e s us i l i e j a s u k i t a ug n i -
m i . Js s e r g a te dl to, j o g p a tys t a ur i a us i , aukiausi
i r saldiausi j a us ma i , k ur i e y r a s ut e i k t i mogui , j ums
neinomi. Js esate k v a i l a dl to, j o g ver i au k a n k i n a -
ts, uuot p a mo j us i l a i m e i i r pasiaukusi j; js p a t i
n i ngsni o nepaengsi te j o s p a s i t i k t i .
i gon v l sikando trump, juod pypkut i r v l
m godi ai papsti.
Ta i p js g a l i te p a s a k yt i k i e k vi e n a i k i t a i me r g a i -
te i , k ur i vi eni a i r p r i k l a us o m a g yve n a tur ti n g uo s e n a -
muo s e .
Pa s a k yt i a g a l i u k i e k vi e n a i k i t a i / be t a r ta i v i -
s a d a b us ti e s a?
^ J e i g u tos k i t o s padtis t o k i a k a i p m a n o , ta i p .
J e i g u tos k i to s padtis t o k i a k a i p js... Be t s u-
r a s k i te m a n kit mergai t, k ur i o s padtis bt l yg i a i
t o k i a p a t k a i p js. >\
^ L e n g va s ur a s ti tkstanius.
V a r g u a r r a s tute n o r s vi en. Tur i t e inoti, k a d
js padtis yp a t i n g a , js esate' vi s a i p r i e p a t laims.
Ta i p ! Te r e i k i a t i k rank itiesti. V i s o s apl i nkybs s k y-
r i um t a i p susidjo, k a d utenka vi eno-js j ud e s i o , i r
j o s s us i j un g s . L i k i m a s j a s suklost k i e k a t o k i a u vi en'
n uo k i to s , be t t i k t a i l e i s k i t e j o ms suartti, i r nuvis
p a l a i ma .
A n e s up r a n t u paini rebus. Gyve n i m e n e s u
spjusi n vi e n o s msls.
- J e i g u n o r i te , k a d pasakyiau aikiau, p a r o d yk i t e
s a vo deln.
Ir, be a be jo , padti a nt jo sidabrin pinig?
inoma.
A p a d a vi a u j a i iling. J i n a i si djo j. sen k o j i -
n, kuri isitrauk i kiens, i r , uriusi j, o po to
v l sikiusi kien, papra itiesti rank. Ji p a s i -
l enk p r i e ma n o d e l n o i r m atidiai stebti, n e l i e s -
d a ma j o .
271
Js d e l n a s t o k s vel nuti s, pratar j i . A ne -
m o k u b ur t i i t o k i o s r a n k o s . J a m e b e ve i k nra linij.
Be to, k g i reikia de l na s ? J a m e j uk neparaytas mo-
gaus l i k i ma s ,
A s ut i n k u s u j um i s , a t s a k i a u a.
N e , ts i gon, j i s paraytas ve i d o bruouo-
se: k a k t o j e , rauklse a p l i n k a k i s , pai ose a k ys e , lp
l i n i j o s e . At s i k l a up k i t e i r p a k e l i a t e gal v.
Ah a , ia j a u k a s k i t a , t a r i a u asr p i l d yd a m a j o s
praym. D a b a r a g a l i r pradsiu i ek t i e k ti kti
j umi s .
A a t s i k l a up i a u u puss j a r d o nuo" i gons. J i n a i
pamai arijas, i r i j pl ykstel jo vi e n a s k i t a s l i e p s -
no s l i euvi s, taiau j o s ve i d a s p a l i k o d a r d i d e s n i a me
el yje, o ma n o b uvo skaisiai apviestas.
domu, s u k o k i a i s j a us ma i s js atjote pa s ma n e
vakar?-praneko j i , val andl atidiai ma n e steb-
j us i . domu, k o k i o s mi n t ys s k r a i d o js g a l vo j e tas
vi s a s va l a n d a s , k ur i a s j s sdite s a va me svetains
k a mp ut yj e , k a i v i s i ti e k i l m i n g i - p o n a i msioja prie
j us l yg fantastiki eliai magi kame ibinte? J u k ta r p
js- i r j tra t i e k p a t maa d va s i n i o b e n d r umo , l y g
j i e i tikrj bt k o k i o s bekns mklos, o ne g yvo s
btybs!
Danai a jauiuosi p a va r g us i , k a r t a i s n o r i u mi e -
go, be t r e t a i telidiu.
V a d i n a s i , js g yve n a t e k o k i a n o r s s l a p ta v i l t i -
m i , k ur i p a l a i k o i r paguodi a j us , nibddama a p i e
vi esesn ateit?
Ne . Didiausia ma n o svajon s us i t a up yt i i s a -
vo a l g o s pinig, k a d vi en grai dien, isinuomojusi
ma namuk, gal i au a t i d a r yt i sav mokykl i r t va r -
k yt i s savarankikai.
To p e r maa d va s i n i a m valumui p a l a i k yt i . Js
mgstate sdti ant palangs... ma to te , a inau js
proius.
272
Js t a i isiklauste i tarn.
Oh o , k o k i a js val g i . Ge r a i , g a l i ma s d a i k ta s ,
k a d t a i p . Prisipainsiu, a vi en i j pastu... mi s i s
Pul .
A paokau, igirdusi vard.
tai k a i p , js pastate j! pe r v r ma n e m i n -
t i s . V a d i n a s i , i a b e ve l n i o n e a p s i e i t a ! "
Nenuogstauki te, s ur a mi n o ma n e k e i s t o j i mo-
g ys t a . Mi s i s P u l p a t i k i m a moterik, t yl i i r r a m i .
J a k i e k vi e n a s g a l i p a s i k l i a ut i . Be t a k o k i t o norjau
p a k l a us t i : ar , sddama te n a nt palangs, js a p i e n i e -
k k i t a n e g a l vo j a te , o t i k a p i e s a vo bsimj m o k yk -
l? Ar js n e d o mi n a k ur i s n o r s i t svei , sdini
ant sof i r kdi prieais j us ? Ar js netyri njate n
vi e n o ve i d o ? N vi e n o mogaus, k ur i o j ud e s i us js
s e k tute b e nt i s ma l s umo ?
A mgstu stebti vi s us ve i d us , vi s us te n e s a n -
ius mones.
Be t ar js neiskiriate b e nt vi e n o , o g a l dvi ej?
L a b a i danai, k a d a dvi ej moni g e s ta i i r
vi l gsni ai ta r s i p a s a k o j a m a n koki n o r s istorij. Ma n
ta d a s m a g u stebti j uo s ,
Koki istorij j um s vi s ma l o n i a us i a k l a us yt i s ?
O, p a s i r i n k t i n e l a b a i y r a i k o . Te m a aminai ta
p a ti fl i r ta s , o p e r s p e k t yvo j e ta p a t i k a t a s t r o f a v e -
d yb o s .
I r j um s p a t i n k a ta nesi kei i anti te ma?
Ne . A j a n e s i d o mi u. Ma n j i nerpi.
Nerpi ? K a d a j a un a l e d i , tryktanti s ve i k a t a , a-
vi n g a s a vo groi u, a p d o va n o t a vi s o m i s ki l ms i r turt
grybmi s, sdi i r ypsosi, vel gdama a k i s dentel -
me n ui , kur js...
A... k?
Kur js pastate i r k ur i s , g a l i ma s d a i k ta s , j um s
p a ti n k a ?
13. Dei n Hi r . 273
A nepastu t dentelmen. N p o r o s odi
n e p r a t a r i a u n vi e n a m i j. O dl p a t i k i mo , t a i a m a -
ta u, k a d v i e n i n e b e t o k i e j a un i , utat g a r b i n g i i r
ors, k i t i elegantiki, gras b e i l i n k s m i . Ir , inoma,
j i e t ur i tei s, k a d j i e ms ypsotsi tos, k ur i o s j i e ms p a -
t i n k a , m a n n gal v n e a te i n a , k a d v i s a t a i galt
turti m a n k o k i o s n o r s reikms.
Js nepastate t dentelmen? N vi e n a m i
j n p o r o s odi nepratarte? Ar t pat g a l i te p a s a -
k y t i i r a p i e i nam eiminink?
J i s y r a i vyks.
Reikmingas a ts a k yma s ! Gud r us isisukimas! J i s
i vyko Mi l kot ryt i r sugr vakar a r b a r yt o j .
A r g i i apl i nkyb ibraukia j i js pastam srao?
Ne j a ug i ma n o te , k a d j o i r g yvo nebra?
Ne . Be t a n e ma ta u, k b e n d r o mi s te r i s Roeste-
r i s gal t turti su js pradtu p o k a l b i u.
A kalbjau a p i e damas , k ur i o s ypsosi, irda-
mo s a k i s dentelmenams, o p a s ta r uo j u m e t u ti e k yp-
sen b uv o siuniama mi s t e r i ui Roesteriui, k a d j o a k ys
d a b a r p i l n o s j k a i p d u p uo d uk a i . A r g i js to n e p a -
stebjote?
Mi s t e r i s Roesteris t ur i tei s diaugtis s a vo s ve -
i dmesiu.
A k a l b u ne a p i e jo tei s, bet a r js nepasteb-
j o te , k a d vi s o s nekos, k ur i o s ia s uk a s i a p i e ve d yb a s ,
d a ug i a us i a l i ei a mister Roester?
Kl ausani ojo s ma l s uma s s k a ti n a pasakotoj,
p r a t a r i a u a v e i k i a u p a t i s a u, o n e i gonei , k ur i o s k e i s -
t i k l a us i m a i , to k s p a t k e i s ta s j o s ba l s a s ma n e ta r s i n u-
g r a mz d i n o kakok sapn. V i e n a s po k i t o i j o s lp
b i r o t o k i e neti kti pareikimai, k a d a gal g a l e p a s i -
j ut a u atsidrusi mistifikacij vo r a t i n k l yj e i r stebjausi,
k o k i a ne ma to ma , d va s i a itisas s a va i te s sek ma n o ir-
d i e s bl akymsi i r i nojo maiausi j o s pulsavim.
Kl ausani ojo s m a l s um a s ! p a k a r t o j o b ur t i n i n -
274
k . Ta i p . Mi s t e r i s Roesteris n e kart j uk sdjo i r
klaussi avi j lp, k ur i o s ta i p diaugsi, gal damos
j a m t p a s a k yt i . Mi s t e r i s Roesteris j uk b uvo to k s
a ti d us i r dki ngas u t pramog. Ar js to n e p a s te -
bjote?
Dki ngas?! A n e p r i s i me n u, k a d biau pasteb-
j us i dki ngum j o ve i d e .
Nepastebjote? V a d i n a s i , js sekte j ! Ir k js
pastebjote, j e i g u ne dkingum?
A n i e k o n e a t s a k i a u.
Pastebjote mei l , ti esa? O vel gdama ateit,
js matte j vedus, r egjote jo laiming nuotak?
H m ! Ne vi s a i t a i p ! No r s js i r g ud r i burtinink,
b e t k a r t a i s s uk l ump a t e .
Ta i kur g i kip js ta d a pastebjote jo ve i d e ?
Ta i n e s va r b u. A ia atjau io to suinoti, o ne
ipainties a t l i k t i . O a r j a u ta ta i inoma, k a d mi s te r i s
Roesteris k e t i n a ve s ti ?
Ta i p . Graij mi s I n g r e m.
O ar g r e i ta i ?
I vi s o k o ma t yt i , k a d g r e i ta i . Ir, b e abejons
(nor s js esate t o k i a li, k a d ve r t a u ta i j us n ub a us -
t i , r o do s , tuo n e ti k i te ) , i j ieis n e p a p r a s ta i l a i m i n g a
p o r a . K a i p g i g a l i j i s nemyl ti to k i o s grai os, k i l m i n -
gos, smoji ngos i r isilavinusios l e d i ! I r j i n a i , g a l i ma s
d a i k ta s , m y l i j , o j e i g u n e j pat, ta i b e nt j o pi ni gi n.
A inau, k a d Roesteri o dvar j i n a i l a i k o g e r u g r o b i u,
n o r s (teatleidia m a n di e va s ! ) vo s prie val and a u-
s i m i n i a u j a i a p i e t a i , i r dl t o j o s n uo t a i k a ti e s i o g ,
n uo s t a b i a i pabl ogjo. J i n a i isyk nukor nos. A p a -
tariau j uo d b r uva m j o s g a r b i n t o j ui bti b ud r e s n i a m :
j e i g u j a i pasitaikyt k i ta s , turs d a ug i a u pajam i r e -
mi, j i n a i , k o g e r o, atgrt j a m s a vo nugar.
K l a us yk i t e , s e nute , a gi neatjau suinoti mi s -
te r i o Roesteri o a te i ti e s . Ma n n o r i s i igirsti t a p i e
s a ve , o js a p i e ta i n i e k o nepasakte.
275
Js a te i ti s d a r neaiki. V i e n a s js ve i d o b r uo -
as prietarauja k i t a m . L i k i m a s skyr j um s laims, ta-
t a i a inau. Ta i a i nojau, d a r pri e a t e i d a ma ia -
va k a r . A p a t i maiau, k a d l i k i m a s padjo j um s j k o -
ne pai oje paonje. J um s t e r e i k i a t i k t a i itiesti rank
i r p a s i i m t i j. T i k a r js t a i p a d a r ys i t e tai k l a us i -
ma s , kur a s te n g i uo s i isprsti. D a r kart a t s i k l a up k i -
te a n t k i l i m o !
Ne s ul a i k yk i t e mans p e r i l g a i . Ma n l a b a i karta
n uo i di ni o.
A a t s i k l a up i a u. i gon n e p a l i n k o p r i e mans, o t i k
smei g ma n e a k i s , atsilousi s a vo krsl e. Pa s k ui ji
m murmti:
J o s a k ys e bl yki oja l i e p s n a ; j vi l gsni s tyr a s i t
r a s a , j i s velnus i r k up i n a s j a us mo ; j vyzd i ai ypsosi
i ma n o plepal; j p e r ma to ma s pavirius iraikingas;
j g i e d r i o j e g e l m je a ts i s p i n d i spdis p o spdi o; k a i
nebesiypso, j o s nulista; nesmoningas n uo va r g i s s l e -
g i a vo k us ; t a i r o d o , k a d j g a ub i a me l a n c h o l i j a , kuri
j a i s uk e l i a vi e natv . tai j o s a k ys nebe vel gi a ma n e ;
j o s n e b e g a l i paksti ma n o ti ri ani o vi l gsni o; jos- l y g
i r paaipiai iri ma n e , n e i g d a mo s t ties, kuri a
k t i k atskl ei di au,jos n e n o r i pripainti ma n o k a l t i -
n i mo , k a d j o s k up i n o s j a us mo i r lidesio; taiau j i-
d i d uma s i r udarumas v i e n t i k p a t vi r t i n a ma n o t vi r t i -
nim. Ta i g i a k ys p a l a n k i o s l a i m e i .
O lpos? J o s k a r t a i s mgsta j uo k t i s ; j o s l i n k us i o s
ipasakoti vi s a , k t i k s uvo k i a p r o ta s , taiau, m a n r o -
dos, j o s tyl s a p i e vi sk, k p e r g yve n a irdis. J o s y r a
j ud r i o s i r iraikingos, i r j o ms nra s k i r t a s a ug o ti a m-
inos vi enatvs p a s l a p ti s ; ios lpos y r a l i n k us i o s d a ug
kal bti b e i danai ypsotis i r ulieti panekov ilta
mogi ka uuojauta. V a d i n a s i , lpos i r g i p a l a n k i o s
l a i m e i .
A ma t a u t i k vi en js l a i mi n g o s d a l i o s prie
kakt; i toji k a k t a t a r s i s a k o : A g a l i u g yve n t i i r vi e -
276
n a , j e i s a vi g a r b a i r apl i nkybs i mans to r e i k a l a uj a .
Ma n nra r e i k a l o p e r k a n t l ai m p a r d uo t i s a vo siel.
S a vo i rdyje a t ur i u turt, m a n g a mto s dovanot, i r .
j i s p a l a i k ys ma n o g yvyb , j e i g u i r tekt a t s i s a k yt i vi s
iorini diaugsm a r b a j e i g u u j uo s rei kt mokti
tuo , k a s m a n uvi s b r a n g i a us i a . " Js k a k t a ta r s i b y-
l o j a : i a p r o ta s t vi r t a i sdi b a l n e i r l a i k o r a n k o s e p a -
vadi us; j i s n e l e i s j a us ma ms isiverti pri ek i r neti
jo koki kl ai ki bedugn. Te g u a i s tr o s siautja ta r s i
l a uk i n i a i p a g o n ys s u v i s u j o ms bdingu gai val i kumu,
te g u g e i s ma i pieia graiausius tutybs p a ve i k s l us , t a -
iau vi s a d a paskutin od ta r s b l a i vus p r o ta s , i r t i k j o
b a l s a s n ul e ms sprendim. Te g u m a n g r a s i n a siautjan-
ios a ud r o s , ems drebji mai i r g a i s r a i , a vis laik
k l a us ys i u s a vo t yl a us vi d i n i o b a l s o , k ur i s m a n pranea
sins p a l i e p i m us . "
Ta vo odi ai te i s i n g i , k a k t a ! S u ta vo pareikimu b us
s k a i to ma s i . Ma n j a u s ub r e n d o s uma n yma s t i k r a i d o -
r a s s uma n yma s , s ud e r i n ta s s u sins b a l s u i r p r o t o
a r g ume n ta i s . A inau, k a d g r e i ta i jaunyst n uvys t a i r
j o s i edai d i n g s ta , j e i g u t i k j a i p a d uo to j e laims ta u-
r je b us n o r s vi e n a s laas gdos, n o r s maiausias si-
ns graui mo p r i e s k o n i s . A n e n o r i u n e i a uk o s , n e i
gai l esi o, n e i a p a t i j o s t a t a i mans n e vi l i o j a . " A
troktu s k a t i n t i , o ne l ugdyti , p e l n yt i padk, o ne
ispausti k r uv i n a s aaras, o ne , ni ni eko! A t ur i u
s us i l a uk t i gausi ypsen, diaugsm i r mal oni ! Be t
uteks. Ma n r o d o s , a s a p n uo j u nuostab sapn; O,
k a i p nori au moment pratsti ad infinitum} be t
nedrstu. A k o l k a s g e r a i l a i k a u s a ve r a n k o s e . A ne -
sulauysiu s a vo p r i e s a i k o s , be t k a r t a i s t a m g a l i neu-
t e k t i jg. S to k i te , mi s E i r , p a l i k i t e ma n e . Spektakl i s
pasi bai g."
2
1
Ad infinitum iki begalybs (lot.).
2
Paskutiniai Tekerjaus Tutybs mugs" odiai.
277
K u r a? Ar k a r t a i s a t i k n e s a p n uo j u? Ne j a ug i a
mi e g o j a u? G a l a d a r n e p a b ud a u? Sens b a l s a s kakaip
pasi kei t. J o s nekos to nas , j o s g e s ta i vi s k a s m a n
pasi rod pastama i t ma n o paios vei das, ve i d r o d yj e ,
l y g ma n o paios itarti odi ai . A a ts i s to j a u, bet n e n u-
jau. A pavel gi au i gon, pamaiiau ugn i r v l p a -
ve l g i au j. Tai au ji usimauklino ant ve i d o s k r y-
bl , d a r l a b i a u usitrauk skepet i r p a m o j o m a n p a -
sialinti. L i e p s n a apvi et j o s itiest rank. S us i j a ud i -
n us i , n e s i t ve r d a ma s ma l s umu, a ikart a t k r e i p i a u j
dmes. Ta i b uvo t o k i a p a t j a un a r a n k a k a i p i r ma n o :
a p va l i i r vel ni , s u d a i l i a i s lanksiais pirtais. An t m a -
o jo pirto mktel jo p l a tus iedas. Pa s i l e n k us i p a -
ve l g i au j i r painau b r a n g a k me n i o ak, kuri imtus
kart b uv a u maiusi. A v l pavel gi au sens vei d,
k ur i s d a b a r j a u n e b e b uvo nugrtas n uo mans. i go-
n, p a s i r o d o , spjo n us i i m t i skrybl i r n us i t r a uk t i
skepet. J o s g a l va p a l i n k o pri ek.
N a , Dei ne, pastate ma ne ? paklaus d a ug
kart girdtas b a l s a s .
Ti k t a i n us i me s k i t e raudon skar, ser e, i r tada...
Be t raiiai usi ver padki te m a n .
Nut r a uk i t e j uo s , s e r e .
N a , tai! S a l i n iuos s k a r ma l us ! ' I r mi s te r i s Ro -
esteris, nusimets s a vo apdar, stovjo pri e ma n e .
Ko d l g i , ser e, sumante tok keist aidim?
O j uk n e b l o g a i s uva i d i n t a , ti esa? K a i p j ums at-
r o d o ?
Su panel mi s j ums , ma n a u, g e r i a u pasisek.
O su j um i s ne ?
Su m a n i m js n e va i d i n o t e i gons.
O k a va i d i n a u? S a ve pat?
Ne , l engvabd komediant. odi u, m a n r o do s ,
js mgi note i provokuoti ma n e , k a d a isiplepiau.
Js kal bjote nesmones, nordamas p r i ve r s t i i r ma ne
278
t p a t d a r yt i . V a r g u ar t a i b uvo grau i js puss,
ser e.
Js a tl e i s i te ma n , Deine?
Galsiu j ums a t s a k yt i , t i k vi sk apsvarsiusi.
J e i g u, vi sk perkraiusi, p a ma t ys i u, j o g nepri kal bjau
di del i kvai l ysi , pamginsiu a tl e i s ti j ums . Be t j um s
neder jo itaip e l g ti s .
O, js laikts l a b a i korekti kai , l a b a i a t s a r g i a i
i r l a b a i imintingai.
A apsvarsiau vi s a ta i , k a s ia vyk o , i r n us p r e n -
diau, k a d mi s te r i s Roesteri s pasak ties. Ma n e t a i
n ur a m i n o . J u k a b e ve i k i p a t pradi b uv a u a ts a r g i .
Ma n k i l o tarimas, k a d ia suruotas k o k s ma s k a r a d a s .
A i nojau, k a d i gons i r burtininks n e k a l b a ta i p ,
k a i p kal b jo i t a r i a mo j i sen. Be to, m a n k r i t o a k i s ,
k a d j o s b a l s a s kakoks nenatralus i r k a d j i s te n g i a s i
paslpti s a vo vei d. Tai au vi s o s ma n o mi n t ys s uk o s i
a p i e Gr e i s Pul , t vai ki ojani msl, t paslapi
paslapt, k a i p m a n atrod. Ma n n gal v neatjo, k a d
ia g a l jo bti mi s te r i s Roesteri s.
Na,-praneko j i s , a p i e k js ta i p susimst-
te? K reikia i t o k i a r i m t a js ypsena?
A s te b i uo s i i r s ve i k i n u p a t i s a ve , s e r e . Ti k i uo s i ,
k a d d a b a r l e i s i te m a n pasialinti?
Ne d a r . Pa s i l i k i t e val andl i r p a p a s a k o k i te , k
te n, svetai nje, v e i k i a ti e mons?
Ma n d i n g , neka a p i e i gon.
Sski te! A n o r i u i noti , k j i e neka a p i e ma n e .
Ma n bt g e r i a u neutrukti, s e r e . J a u, t ur bt,
b e ve i k vi e n uo l i k t a . A k , ti e s a , a r i note, mi s t e r i Roes-
ter, k a d , j um s ryt i vykus, atva i avo d a r vi e n a s
sveias?
Sveias? Ne . K a s g i toks? A n i e k o n e l a uk i a u.
J i s i vai avo?
Ne . J i s pasak, k a d ess s e na s js pastamas
i r drsts p a s i l i k t i ia, k o l js sugrite.
279
Ta i ve l n i a s ! Ar j i s pasisak, k a s ess?
J o pavar d Me i z o n a s , s e r e . J i s a t vyk o i V e s t -
I ndi jo s , i Speni-Tauno J a m a i k o j e , k i e k p r i s i m e n u.
Mi s t e r i s Roesteri s l i g iol stovjo p r i e mans,
o p a s k ui pam ma n o rank, ta r s i k e t i n d a ma s p r i ve s t i
ma n e p r i e krsl o. Tai au, m a n itarus p a s ta r uo s i us o-
dius, j i s k o n v ul s yv i a i spsteljo m a n rie. J o b e s i -
ypsanios lpos ta r s i s us ti n g o . Ma t yt , spazm u-
gniau j a m kvap.
Me i z o n a s ! I V e s t- I n d i j o s ! p a s a k j i s , i r j o o-
diai nuskambjo ta i p , l y g j uo s bt itars a ut o ma -
t a s . Me i z o n a s ! I V e s t - I n d i j o s ! I r j i s t r i s k a r t us
beprasmikai p a k a r t o j o iuos odius, k a s k a r t vi s s u
i l g e s n i a i s ta r p a i s , o j o ve i d a s pasidar p i l k a s l y g p e l e -
n a i . V a r g u a r j i s pa ts jaut, k dar.
Ar j um s n e g e r a , sere? p a k l a us i a u a.
Dei ne, i i ni a m a n s k a ud us smgis! i i-
n i a m a n s k a ud us smgis, Dei ne! j i s s us vyr a vo .
O ser e, a t s i r e mk i t e ma n e !
Dei ne, js pasilte m a n s a vo pet k a d a i s e ,
l e i s k i t e a ts i r e mti j i d a b a r .
Ta i p , ser e, t a i p . I r tai ma n o r a n k a !
J i s pa ts atsisdo i r p a s k ui ma n e p a s i s o d i n o alimais.
Sums a b i e m r a n k o m ma n o rank, j i s kartai spaud
j. Tuo pat m e t u j i s i rjo ma n e kakoki u n e r a m i u
i r k l a i k i u vi l gsni u.
Maasis ma n o d r a ug e , tar j i s . O k a i p nor-
iau bti k ur n o r s r a mi o j e s a l o j e v i e n t i k s u j um i s ! I r
k a d n e ma l o n uma i , p a vo j a i b e i lykts p r i s i m i n i m a i
dingt ikart be pdsako!
Ar g a l i u j um s padti, ser e? A paaukoiau s a vo
g yvyb , j e i j um s to pri rei kt.
Dei ne, j e i m a n p r i r e i k s p a g a l b o s , a k r e i p s i uo s i
t i k t a i j us . T a priadu.
Ai j ums , s e r e . Pa s a k yk i t e , k t ur i u d a r yt i , a
b e nt pamgi nsi u j um s padti .
280
Atneki te ma n , Dei ne, stikl vyn o i va l g o m o -
j o . J i e d a b a r ve i k i a us i a i va k a r i e n i a uj a ; i r p a s a k yk i t e ,
a r t e n y r a Me i z o n a s i r k j i s d a r o .
A ijau. K a i p mi s te r i s Roesteri s spjo, a r a d a u
vi s us svei us va l g o ma j a me va k a r i e n i a uj a n t ; j i e nes-
djo p r i e stal vakari en b uvo padta a nt vi e n o s t a -
l o p a s i e n yj e ; k i e k vi e n a s m, k a s j a m p a t i k o , i r v i s i
va l g staiomis, vi e n ur k i t ur susimet brelius, l a i -
k yd a m i r a n k o s e s ti k l i n e s i r lktutes. V i s i atrod l a b a i
silinksmin; a p l i n k ai djo j uo k a s i r g yvo s nekos.
Mi s t e r i s Me i z o n a s , ' stovdamas p r i e i di ni o, kal bjosi
s u p ul k i n i n k u b e i mi s i s D e n t i r atrod t o k s p a t l i n k s -
ma s k a i p i r v i s i k i t i . A p r i p yl i a u stikl v yn o (tai p a -
maius, m i s I n g r e m susirauk i r ve i k i a us i a i p a g a l vo j o ,
k a d a e l g i uo s i akiplikai) i r sugrau bi bl i otek.
Mi s t e r i s Roesteri s j a u, n e b e b uvo to k s ibals i r v l
atrod rstus i r paniurs. J i s pam stikl m a n i
r a n k o s .
G e r i u js sveikat, vi esi oji d va s i a ! p a s a k
j i s i r , i grs vyn, gri no stikl m a n . K j i e ve i k i a ,
Deine?
J uo k a uj a i r nekuiuojasi, s e r e .
I r j i e n e a tr o d o r i m t i i r p a s l a p ti n g i , l yg bt i-
gi r d k n e p a p r a s ta .
V i s a i n e . J i e k va t o j a i r l i n k s m a i k l e g a .
O Me i z o n a s ?
> J i s i r g i j uo k i a s i .
J e i g u v i s i ti e mons ateit ia i r apspiaudyt
ma n e , k js d a r ytute , Deine?
J e i g u gal i au, iprayiau j uo s l a uk , s e r e .
J i s ypte l jo :
Be t j e i g u m a n reikt ieiti p a s j uo s , o j i e t i k p a -
ve l g t ma n e l e d i n i a i s vi l gsni ai s i r , ironikai ai py-
d a mi e s i , palikt ma n e vi e n a s p o k i to ? K a i p g i tada? I-
e i tute s u j a i s ?
281
Ma n a u, k a d ne , s e r e . Ma n bt s ma g i a u p a s i l i k -
t i s u j um i s .
Guo s t i ma ne ?
Ta i p , ser e, g uo s ti j us , k i e k pajgi au.
O j e i g u j i e prakei kt j us , k a d l i k o t e s u ma n i m?
A, g a l bt, n nesuinoiau to, o j e i g u i r sui-
noiau, nekrei pi au dmesi o.
V a d i n a s i , js s ur i zi k uo t ut e bti vi eai p a s me r k ta
dl mans.
A surizikuoiau ta i iksti dl k i e k vi e n o d r a u-
go, k ur i s ve r ta s ma n o p a r a mo s . O js, e s u t i k r a ,
ve r ta s .
Grki te d a b a r val gomj, tyl utl i ai p r i e i k i t e
p r i e Me i z o n o i r panibdkite j a m aus, k a d mi s te r i s
Roesteri s j a u sugro i r n o r i pasikalbti s u j uo . At -
ve s k i t e j ia i r p a s k ui p a l i k i t e mus .
Ge r a i , s e r e .
A p a d a r i a u, k a s b uvo l i e p t a . V i s i svei ai suiuro
ma n e , k a i a drsiai prajau p r o j uo s . Pri jusi p r i e
mi s te r i o Me i z o n o , p a s a k i a u j a m , k rei kjo, i r p i r m a
jo ijau i va l g o mo j o . Nuv e d us i j bi bl i otek, a u-
l i p a u s a vo kambar.
T i k v l a i nakt, k a i a j a u s e n i a i b uv a u a ts i g ul us i ,
igirdau, k a i p svei ai skirstsi s a vo k a mb a r i us . A
aikiai iskyriau mi s t e r i o Roesteri o bals: ( l Si i a, Me i -
z o n a i ! i a js k a m b a r ys . "
J i s kal bjo l i n k s m a i . Diugus j o b a l s o to n a s n ur a -
mi n o ma n e , i r a v e i k i a i umigau.
X X S K Y R I U S
A pamirau utraukti l a n g o uuolaid, k a i p p a p r a s -
t a i d a r yd a va u, i r n ul e i s t i al i uzes. To d l vi esi mnul i o
p i l n a ti s ( na kti s b uvo g i e dr a ), b e k e l i a ud a ma d a ng a us
e r d ve , atsidrusi prieais ma n o lang i r pavel gusi v i -
282
d, paadi no ma n e n uo s t a b i a i spdingu s a vo vi l gsni u.
Buvo g i l i n a k t i s , i r , a t me r k us i a k i s , a i k a r t o i vydau
s i d a b r o b a l t umo i r k r i s t a l o t yr umo disk. Mnul i s b uvo
p ui k us , be t kakai p p e r d a ug ikilmingas. A truput
pasikliau i r itiesiau rank, nordama utraukti l a n g o
uuolaid.
O vi epati e, k o k s k l yk s m a s !
Nakt , j o s tyl, j o s r amyb ta r s i plte per pl
kakoks k l a i k us , ve r i a n t i s i r k r a up us r i k s ma s , nuai d-
js p e r vis To r n f i l d o pi l n uo vi raus i k i apai os.
Ma n o irdis n us to j o p l a k us i , n ut i r p o ; itiesta r a n k a
s us ti n g o , ta r s i paraliuota. auksmas n ut i l o i r n e b e p a s i -
k a r t o j o . I r s up r a n t a ma : k a d i r k o k i a btyb t a i p iur-
p i a i bt s us p i g us i , j i negal jo j o p a k a r t o t i . Ne t d i -
diulis And k o n d o r a s nestengt d uk a r t i ei l s itaip
s ur i k t i i debes, slepiani jo lizd. Pa d a r a s , itaip
suklyks, turjo atsi kvpti i r s uk a up t i j g n a uj a m
auksmui.
Ta s auksmas p a s i g i r d o trei ajame aukte, vi r m a -
n o g a l vo s . K a i p t i k vi r ma n o g a l vo s ta i p , vi r ma n o
k a m b a r i o , a s ta i g a igirdau kak b e s i g r umi a n t .
Sprendiant i gars, grumtyns b uvo tbtins. Ka -
k a s l y g s ma ug i a ma s s ur i k o :
Gel bki te! Gel bki te! Gel bki te!
is auksmas suaidjo g r e i t a i tr i s k a r t us i ei l s.
A r g i n i e k a s n e g i r d i ?v l suskambjo tas p a ts
b a l s a s , i r p o to, vi s d a r kakam b a i s i a m dauantis i r
t r yp i a n t , a igirdau p e r l ub a s i r tink:
Roesteri ! Roesteri ! Dl d i e vo mei l s, gr ei i au!
Kakur atsidar d ur ys . Kakas nubgo a r v e i k i a u
nudm k o r i d o r i um . Vi r ma n o g a l vo s p a s i g i r d o ka-
k i e n o ingsniai, kakas p a r k r i t o . Po to vi s k a s n ut i l o .
A g r e i to s i o mi s kak usimeiau i r , v i s a drebda-
ma , ibgau i k a m b a r i o . V i s i svei ai j a u b uv o suki l .
I k i e k vi e n o k a m b a r i o gi rdjosi kiojimai, p e r s i g a n -
dusi moni nibdesys. Varstsi d ur ys ; vi e n a s po
283
k i t o svei ai jo i kambari; pamau k o r i d o r i us p r i s i -
r i n k o moni. V y r a i i r mo te r ys i oko i l ov. O, k a s
g i i a?", Kas nuudytas?", Ka s n ut i k o ? " , Duoki te
va k ! " , Ar g a i s r a s ?" , Upuol va g ys ?" , Kur bg-
t i ? " i vi s pusi s k l i d o p a d r i k i k l a us i m a i . J e i g u n e
mnesiena, j i e bt grabal i ojsi vi si koje ta ms o j e . V i s i
lakst, spietsi breliais, v i e n i ve r k , k i t i vo s laiksi
ant koj; k i l o nesi vai zduojamas smyis.
K ur g i po vel ni d i n g o Roesteris? auk p ul -
k i n i n k a s D e n t a s . L o vo j e j o nra.
A ia, a i a! atsiliep i ta ms o s pastamas
b a l s a s . Nus i r a m i n k i t e vi s i , s us i mi l d a mi . A e i n u.
K o r i d o r i a us g a l e atsidar d ur ys , i r p r o j a s jo mi s -
te r i s Roesteri s s u va ke r a n k o j e , t i k k nusileids i
tr ei ojo aukto. V i e n a l e d i tuo j p a t pr i b go p r i e j o i r
pagri eb j u r a n k o s . Ta i b uvo mi s I n g r e m.
S a k yk i t e , ar k a s b a i s a us a ts i ti k o ? paklaus
j i . S a k yk i t e . L e i s k i t e suinoti vi sk i k a r t o .
T i k n e p a r g r i a uk i t e i r neudusinkite mans, at-
si l i ep j i s , ne s a b i panels Eton i bai ms glaudsi
p r i e j o , o a b i nals s u didiuliais b a l ta i s k a p o t a i s art-
j o p r i e j o t a r t um l a i va i , vi s a s b ur e s i skl ei d.
N i e k o n e a t s i t i k o ! N i e k o n e a t s i t i k o ! a uk j i s
j o m s . Ta i t i k k o me d i j o s Daug triukmo dl n i e k o "
r e p e ti c i j a . Po n i o s , n e s i s p i e s k i te a p l i n k ma n e , ne s a
g a l i u dkti.
I r i t i k r o j i s atrod dks. J uo d o s jo a k ys svai d
aibus. V a l d yd a m a s i s j i s pri dr:
V i e n a i t a r n a i t e i p r i s i s a p n a vo komarikas sap-
n a s , tai i r vi s k a s . J i e g za l tuo ta i r n e r vi n g a mo te -
rik. S a vo sapn j i pal ai k v a i d uo k l i u a r k uo i r b a i -
s i a us i a i p e r s i g a n d o . O d a b a r l e i s k i t e pal ydti -jus js
k a m b a r i us : k o l n a muo s e s uj ud i ma s , j o s n e g a l i m a n ur a -
m i n t i . Dentel menai , bki te malons p a r o d yt i d a mo ms
pavyzd. Mi s I n g r e m, e s u ti k r a s , js b e r e i k a l o n e s i -
d uo s i te bauginama. E m i i r L ui z a , mi e l o s balandls,
284
gr ki te s a vo l i zd e l i us . O js, g e r b i a mo s i o s p o n i o s ,
krei psi j i s nales l e d i , t i k r i a us i a i p e r s i s a l d ys i te , j e i
utruksite iame altame k o r i d o r i uj e .
Ir itaip, ia grai uoju, i a grietesniu odi u, j a m
p a v yk o gal g a l e grinti vi s us svei us j mi e g a muo -
s i us . A n e l a uk i a u, k o l i r ma n e p a r a g i n s , i r grau s a -
vo kambar ta i p pat n i e k i e n o nepastebta, k a i p i r b u-
v a u ijusi.
Tai au a n e b e s i g ul i a u. Pri ei ngai , p a s i s k ub i n a u
g r e i ta i a p s i r e n g ti . Grumtyni triukm p r o k l y k s m o i r
p a g a l b o s aukianius odius, ma tyt, gi rdjau t i k a
vi e n a , n e s vi s a ta i djosi vi r ma n o k a m b a r i o . To d l
b uv a u t i k r a , k a d a n a i p t o l n e tarnaits s a p na s t a i p n u-
gsdino vi s us n a mus i r k a d mi s te r i s Roesteris tuo s u-
g a l vo t u paaikinimu tenorjo n ur a m i n t i sveius. Tod l
a a p s i r e n g i a u, nordama bti pasiruousi vi s i e ms n e t i -
ktumams. Ap s i v i l k us i a i l g o k a i sdjau p r i e l a n g o ,
irdama tyl park i r s i d a b r u ulietus l a uk us i r n e -
i ni a k o l a uk d a ma . Ma n atrod, k a d p o t o k e i s t o
k l yk s m o , grumtyni i r p a g a l b o s auksmo t ur i d a r k a s
n o r s a t s i t i k t i .
Tai au vi s k a s n ur i m o . Pamau n ut i l o n a muo s e v i s i
nibdesiai b e i naresiai, i r p o va l a n d o s To r n f i l d o p i l y -
j e b uvo t yl u i t d yk umo j e . Atr od, k a d mi e g a s i r n a k t i s
v l si vi epatavo a p l i n k ui . Mnul i s ta i p p a t j a u b uv o
a r t i l a i d o s . Nenordama p a ta ms yj e sdti sualusi, n u-
t a r i a u, k a d b us g e r i a u a t s i g ul t i nensirengus. A p a s i -
t r a uk i a u n uo l a n g o i r vo s g i r d i ma i s ingsniais perjau
p e r ki l i m. K a i p a s i l e n k i a u n us i a ut i bateli, kakas
a t s a r g i a i pasi bel d ma n o d ur i s .
K a m mans r e i k i a ? . p a k l a us i a u.
Js ne mi e g a te ? atsi l i ep b a l s a s , kur a ti k-
j a us i igirsti, btent ma n o ei mi ni nko b a l s a s .
Ne m i e g u, ser e.
Ir a p s i r e n g us i ?
Ta i p .
-285
. - Ta d a ieikite, ti k p a t yl i a i s .
A p a d a r i a u, k l i ep mi s te r i s Roesteri s. J i s sto-
v j o k o r i d o r i uj e s u va ke r a n k o j e .
Ma n js r e i k a l i n g a , pasak j i s , e i k i t e s u ma -
n i m . T i k neskubki te i r netriukmaukite.
Ma n o b a t e l i a i b uvo l engvui ai , i r a engi au i kl o-
to mi s g r i n d i mi s k a i p kat. J i s t a i p p a t t yl i a i per jo
minktu p a t i e s a l u i r , paki l s l a i p ta i s , s us to jo ta ms i a me ,
emame to n e l e mto j o tr ei ojo aukto k o r i d o r i uj e . A
s us to j a u alia j o .
Ar s a vo k a mb a r yj e tur i t kempin? paklaus
j i s panibdomis.
Ta i p , s e r e .
O uo s to mo s i o s d r us k o s ?
Ta i p .
Atneki t.
A sugrau, pamiau n uo praustuvs kempi n, i
k o mo d o s uostomj drusk i r sugrau a tg a l . Mi s t e -
r i s Roesteri s tebel auk mans s u r a k t u r a n k o j e . Pr i -
js p r i e vi en ma, juod dur, j i s ki o j spyn,
padel s i r v l krei psi ma n e :
Ar j ums n e s i d a r o b l o g a , ma ta n t krauj?
Ma n a u, k a d ne , n o r s n e g a l i u utikrinti.
A suvi rpjau, itaip a t s a k yd a ma j a m , taiau n e j a u-
iau n e i baims, n e i s i l p n umo .
D uo k i t m a n rank, pasak j i s . Bi j a u, k a d ne -
a p a l p tute .
A p a d a vi a u rank, i r j i s j suspaud.
J i ilta i r t vi r t a , n trupuiuko n e d r e b a , pas te -
b jo j i s i r , pasuks rakt, atidar d ur i s .
A i vydau kambar, kur j a u b uv a u maiusi a n k s -
iau, t dien, k a i mi s i s Fe i r f e k s aprodi njo m a n vi s
nam. J o s i e n o s b uvo iklotos g o b e l e n a i s , taiau vi e -
n o j e vi e t o j e a ud e k l a s d a b a r b uvo pasikls, i r a p a -
maiau s l a p ta s d ur i s . ios d ur ys b uvo a ti d a r yto s , i r u
j de g viesa. I g r e ti mo k a m b a r i o s k l i d o k e i s ta s , k i -
'286
mus ur zg i ma s , ta r s i j a me bt ant kako benirts uo.
Mi s t e r i s Roesteris, pastats vak ant grind, pasak
m a n : Pal auki te val and l " , i r nujo t kambar. J
p a s i t i k o k l yk i a n t i s j uo k a s , i pradi b a i s i a i g a r s us ,
p a s k ui vi r ts prastu k l a i k i u Gr e i s Pul k va t o j i m u cha-
c h a " . V a d i n a s i , j i n a i b uvo te n . J i s dav kakoki us n u-
r o d ymus , n e p r a ta r d a ma s n odi o, n o r s a gi rdjau,
k a i p kakas krei psi j p us b a l s i u. Pa s k ui j i s i jo,
urakindamas p a s k ui s a ve d ur i s .
E i k i t e ia, Dei ne! pasak j i s .
Me s apjome plai l ov s u utrauktomis uuolai-
d o mi s , k ur i um nema dal k a mb a r i o . Ti e s g al v-
g a l i u stovjo krslas, k ur i a m e sudribs sdjo v i e n -
markinis vyri ki s. J i s atrod l y g n e g yva s , gal v a tme -
ts, usimerks. Mi s t e r i s Roesteri s prine ariau va -
k, i r , ivydusi jo iblykus ve i d be joki g yvyb s
enkl, i k a r t o painau, k a d t a i vakarykti s atvyk -
l i s Me i z o n a s . Ta i p p a t pamaiau, k a d j o markiniai
k r uv i n i a nt p e ti e s i r paastyje.
Pa l a i k yk i t e va k ! p a s a k mi s te r i s Roesteri s,
i r a pami au j. J i s pam n uo prausykls duben
va n d e n s . Pa l a i k yk i t e i r i nd, v l sak j i s . A
p a k l a us i a u. J i s pam kempi n, suvi l g j va n d e n i u i r
perbrauk j a p e r n e g yva i iblykus vei d. Pa s k ui p a -
pra ma n e uo s to mo s i o s d r us k o s fl akonl i o i r paki o
j j a m p a n o s i n . Mi s t e r i s Me i z o n a s v e i k i a i atmerk a k i s
i r s ud e j a vo . Mi s t e r i s Roesteri s a tl a p o j o markinius s u-
eistajam, k ur i o p e ti s i r r a n k a b uv o a p tva r s tyti , i r s u-
gr k e m p i n e krauj, var vant d i d e l i a i s laais.
Ar a p a vo j i n g a i sueistas? sumurmjo mi s t e -
r i s Me i z o n a s .
N i e k a i ! Maas drskimas. T i k n e s i j a ud i n k , bk
vyr a s ! Tuo j p a k vi e s i u gydytoj. Ma n a u, k a d r yt o met
galsi ikeliauti. Dei ne! kal bjo j i s , k r e i p d a ma s i s
ma n e .
287
Ta i p , sere?
Ma n te k s p a l i k t i j us iame k a m b a r yj e s u iuo
dentelmenu va l a n d a i , o g a l d vi e m . Js s ug e r s i te
k e m p i n e krauj, k a i p k t i k a p a d a r i a u, j e i g u j i s v l
i ms s un k t i s . J e i g u j a m i ms d a r yti s b l o g a , d uo k i t e i-
g e r t i va n d e n s i to s stiklins i r d r us k o s p a uo s t yt i i
s a vo fl akonl i o. T i k n i e k u g y v u nekal bki te s u j uo .
At s i m i n k , Ri ardai , t u r i z i k uo j i g yvyb e , j e i b a n d ys i k
p a s a k yt i j a i . J e i t i k p r a t a r s i od, p a s i j ud i n s i , i r " a
n e a t s a k a u u p a s e k me s .
Var gas sueistasis v l s ud e j a vo . Atr o d , k a d j i s
nedrso n p a s i j ud i n t i , b i j o d a ma s mi r ti e s , b g a l i r k o
k i t o , j i s sdjo ta r s i suparaliuotas. Mi s t e r i s Roesteri s
padav m a n kruvin kempi n, i r a pradjau ja iuose
l y t i krauj, k a i p k a d dar j i s a i . Val and l j i s stebjo
ma n e , p a s k ui pasaks: Atsi mi nki te n o d i o " ,
i jo i k a mb a r i o . Ma n e apm k e i s ta s j a us ma s , k a i
r a k t a s p a s i s uk o s p yn o j e i r n ut i l o t o l umo j e nueinanio
mi s t e r i o Roesteri o ingsniai.
Ir tai a sdjau trei ajame aukte, urakinta vi e -
n o j e p a s l a p ti n g o j e j o cel je. Ap l i n k ui n a k t i s . Pr i e -
ais ma n e ma n o g l o b a i p a l i k t a s iblyks i r k r uvi n a s
mogus. N uo udiks ma n e teskyr t i k vi e n e r i o s d ur ys .
Ta i p , ta i b uvo b a i s u; a vi sk b uv a u pasiruousi itver-
t i , be t v i s a suvi rpdavau, vi e n p a g a l vo j us i , k a d ma n e
g a l i upulti Gr e i s Pul .
Tai au turjau p a s i l i k t i s a vo pos te . A turjau ste-
bti ne g yv vei d, ias pamlusias, n e b yl i a s lpas,
k ur i o m s udrausta prasiiaupti, ias a k i s , i a usimer-
kianias, ia v l atsimerkianias, ia kl ai di ojani as po
kambar, ia sminganias ma n e , taiau vi s laik l yg
s t i k l u a p s i tr a uk us i a s i baims. K a r t a i s m a n r ei kdavo
p a n e r t i rank kruvi n vanden i r nuluostyti b e s i s un -
ki ant krauj. A maiau, k a i p p a l e n g va b a i g i a d e g ti
n e n ug n yb t a vak, k a i p a p l i n k ma n e , a nt senovik,
ratuot gobel en vi s l a b i a u tamsja eliai, e i n a vi s
288
j uo d yn i r j uo d yn p o s un k i o m i s ma s yvi o s l o vo s uuolai-
d o mi s , k e i s t a i muoja prieais ma n e vi rum didiuls
s p i n to s ; j o s s uve r i a mo s d ur ys p a d a l i n to s d v y l i k a k e t-
vi rtai ni , k ur i uo s e n a g i n g a i idrointos d vyl i k o s apa-
tal g a l vo s , statytos tuo s k e t vi r t a i n i us l yg rmus;
vi rum ios s p i n to s stksojo juodmedi o kryi us su
mirtaniu K r i s t um i .
N uo mirksinios vaks eliai i r viesos atvaitai
k a i t a l i o j o s i , i r i ta ms o s p a s i r o d yd a vo i a b a r zd o ta s i s
g yd yto j a s L uk a s , pal enks gal v, ia ventasis J o n a s
s u i l g a i s , banguojaniais p l a uk a i s , ia v l vel ni kas
J ud o ve i d a s , k ur i s s ta i g a t a r t um a t g yd a vo i r d a r yd a -
vo s i panaus i davi k idavik pat ton, p r i s i -
mus s a vo ta r n o pavi dal .
Ir iame gdi ame k a mb a r yj e a turjau budti i r
s a ug o ti , k l a us yt i s , a r n e j ud a l a uk i n i s vr i s a r p i k t o j i
d va s i a s a vo n a r ve . Tai au mi s te r i s Roesteris ieida-
ma s t a r s i bt ukerjs t keist sutvrim. Pe r vi s
nakt a t i k tr i s k a r t us , i r t a i s u i l g a i s p r o ta r p i a i s , tei -
g i r d a u neaikius g a r s us : n uo kaki eno atsargi i ngs-
ni gi r g tel jo g r i n d ys , v i e n u me t u p a s i k a r t o j o m a n
pastamas i t uns ur zg i ma s i r p a s k ui g a i l us mogaus
d e j a vi ma s .
Be to, ma n e k a n k i n o ma n o paios mi n t ys . K o k i a
pi ktadai yst gaub iuos vi eni us rmus, j e i g u ne t pa ts
j s a vi n i n k a s negal jo n e i j a a t s i k r a t yt i , n e i j o s s u-
tr a md yti ? K o k i a t o j i p a s l a p ti s , k ur i pasireikia i a ug -
n i m i , ia k r a uj u gdi omi s n a k ti e s va l a n d o mi s ? K a s
b uvo t o j i btyb, kuri ,-gavusi p a p r a s to s mo te r s p a vi -
dal, ia k va t o d a vo i t paaipus d e mo na s , ia v l s u-
k l y k d a v o i t s ti p e n o s ieks plrus pauktis?
I r is nepastamasis, ti e s k ur i uo a vi s p a l i n k d a -
va u, is n i e k uo yp a t i n g u nepasiyms, r a mus mo g e -
l i s , k o k i u bdu j i s si vl ias s i a ub o p i n k l e s ? K o -
dl f ur i j a upuol k a i p t i k j? K a s pr i ver t j a ts i d a n -
g i n t i i n a mo dal t o k i u neprastu me tu, k a d a j a m
19. Dei n E i r .
289
der jo mi e g o t i s a vo l o vo j e ? J u k a p a t i gi rdjau, k a i p
mi s t e r i s Roesteri s paskyr j a m kambar apai oje,
t a d k a s g i j ia atved? I r kodl j i s d a b a r t o k s r a mus ,
nukentjs n uo s mur to a r n e t idavysts? Ko d l j i s
t a i p n uo l a n k i a i l e i d o s i iia mi s te r i o Roesteri o uda-
r o ma s ? I r k a m to pri rei k m i s t e r i ui Roesteriui? - J o
svei as b uvo k l a s t i n g a i upultas, jo p a ti e s g yvyb
vi s a i n e s e n i a i b uvo ta i p pat lykiai pasiksinta, i r
ias a b i p i k t a d a r ys t e s j i s l ai k p a s l a p tyj e i r norjo,
k a d j o s bt umirtos! A k t i k maiau, k a i p mi s te r i s
Me i z o n a s vi si kai klaus, k j a m l i ep mi s t e r i s Roes-
te r i s , k a i p ryti nga p a s ta r o j o v a l i a vi si kai pal enk
svei o pasyvum: ta ta i p a t vi r t i n o t i k k e l i odi ai , k u-
r i uo s j i e vi e n s k i t a m itar. Buvo aiku, k a d i r a n k s -
te s n i uo s e j s a n t yk i uo s e ma n o eimininko e n e r g i j a p a -
p r a s ta i ve i k d a vo j o bi i ul i o pasyvum. K uo g i ta d a
paaikinti mi s te r i o Roesteri o bai m, k a i j i s i gi rdo,
j o g a t vyk o mi s t e r i s Me i zo n a s ? Kodl , v i e n t i k m a n
p r a s i ta r us a p i e menk, pasyv mogel , k ur i s d a b a r
klaus k i e k vi e n o j o odi o k a i p kdikis, j i s p a s i j uto
prie kel et val and gavs tok smg, k o k s itinka
uol, k a i j t r e n k i a perknas?
O, a negal jau pamirti n e i jo vi l gsni o, n e i jo i-
bl yki mo, k a i j i s sunibdjo: Dei ne, i i ni a ma n
s k a ud us smgis! Si i ni a m a n s k a ud us smgis, Dei -
n e ! " A negal jau pamirti, k a i p dr ebjo j o r a n k a , k u-
ri j i s padjo m a n a n t p e ti e s . Ta i turjo bti n e bet
k o k s smgis, j e i g u j i s itaip g al jo palauti ryti ng
Fe i r f e k s o Roesteri o val i i r s up ur t yt i gal i ng jo kn.
K a d a g i j i s sugr? K a d a g i j i s sugr? k o n e
aukiau p a t i s a u, n e s atrod, k a d n a k t i s n i e k a d n e p a s i -
b a i g s , o ma n o kraujuojs p a c i e n ta s jo s i l p n yn , d e j a vo
i r geso, i r n e i r yta s neauo, n e i k o k i a p a g a l b a n e s i r o -
d. A n uo l a to s kai i ojau stiklin va n d e n s Me i z o n ui
p r i e pabalusi lp, n uo l a to s davi njau uo s t yt i g a i vi -
nani drusk, taiau vi s o s ma n o p a s ta n g o s atrod
290
bergdi os. Fizins ar dvasins kanios, a r b a k r a uj o
nutekjimas, o g a l i r vi s o s tr ys pri eastys d r a ug e g r e i -
ta i s e k i n o j o jgas. J i s ta i p g a i l i a i d e j a vo i r atrod
to ks s i l p n a s , pakl ai ks i r nusimins, k a d a b i j o j a u, j o g
j i s j a u mirta, o. tuo t a r p u a negal jau n odi o j a m
p a s a k yt i .
va k p a g a l i a u bai g d e g ti . K a i j i vi si kai ugeso,
a pastebjau, k a d uuolaid pakraiuose a ts i r a d o p i l -
k i ruoai , va d i n a s , m auti. S ta i g a igirdau, k a i p
k i e me s a vo bdoje s ul o j o Pi l o ta s . Ma n o vi l t ys a tg i jo .
I r ne ve l t ui : p r a s l i n k us d a r p e n k i o ms minutms, gi rg-
tel js r a k ta s paskel b ma n , k a d ma n o budjimas p a -
sibaig. J i s t r uk o n e i l g i a u k a i p d v i va l a n d a s , be t m a n
atrod, k a d p r a s l i n k o itisa savai t.
jo mi s te r i s Roesteris, o j a m i p a s k o s i r g yd yt o -
jas, k ur i o J i s b uvo i vai avs atsi veti .
O d a b a r , K a r t e r i , paskubki te, pasak j i s gy- '
d yt o j ui . A j ums d uo d u pus va l a n d o s p r a p l a ut i aiz-
d a i , apriti j a i , n uve s t i sueistajam apai i r a t l i k t i
vi s a k i t a .
Be t ar j i s pajgs e i ti , sere?
Ne a b e j o k i t e ! N i e k o r i mt o n e a ts i ti k o . J i s t i k t a i
l a b a i susinervins, i r r e i k i a p a k e l t i j a m p. Na ,
darb!
Mi s t e r i s Roesteri s atmet s un k i a s uuolaidas n uo
lang, pakl drobi n stor i r l ei do kambar k uo
d a ug i a u d i e n o s viesos. A g i didiai n us t e b a u i r a p s i -
diaugiau, pamaiusi, k a d j a u g e r o k a i praau. K o k i e
r a us vi saul teki ai j a u i o r avo r yt uo s e ! Po to j i s pr i jo
p r i e Me i z o n o , kur j a u api ri njo g yd yto j a s .
N a , mi e l a s a i , k a i p l a i k a i s i ? paklaus j i s .
Bi j a u, k a d j i m i r t i n a i sueid m a n e , pratar j i s
vo s g i r d i m u b a l s u. $
N i e k o panaaus! Drsiau! Po p o r o s savai i tu
v l bsi s ve i k a s . Ta u nutekjo truput k r a uj o i r vi s -
19
!
291
kas.- K a r t e r i , . ti ki nki te j, k a d j a m n e g r e s i a j o k s p a -
vo j us .
A ta i g a l i u p a d a r yt i k uo r a m i a us i a sine,
pratar K a r t e r i s , d a b a r j a u nuris tvarsi us. T i k g a i -
l a , k a d n e a t vyk a u ia anksiau, ta d a j i s nebt n us to -
js t i e k k r a uj o . Be t k a s g i ia? Pe ti s n e t i k p e r p i a uta s ,
bet i r a p d r a s k yta s . Ta i ne p e i l i o aizda, ia kakas
b uvo suleids d a n ti s .
J i n a i apkandi ojo man, sumurmjo Me i z o -
n a s . J i m d r a s k yt i ma n e ta r s i ti gr, k a i Roesteri s
atm i j o s pei l .
O k a m tu d a ve i s i ? Rei kjo pri ei nti s, siterp
mi s te r i s Roesteri s.
Be t k gi a gal jau p a d a r yt i t o k i o mi s a p l i n k y-
bmi s, atsak Me i z o n a s . O, k a i p b a i s u b uv o , p r a -
djo j i s pasi purts. K a s g i ito gal jo tiktis? I p r a -
di j i b uvo t o k i a r a m i .
A spjau t a ve , atsak jo bi i ul i s. A j uk
s a k i a u: p a s i s a ug o k . Be to, gal jai p a l a uk t i i k i r yto j a us
i r p a s i k vi e s t i d r a ug e ma n e . Buvo t i k r a kvai l yst kal b-
ti s inakt i r d a r vi e n a m .
Ma n i a u, k a d i to b us na ud o s .
Ma n e i , m a n e i ! Ma n e p i k t uma s i ma , b e s i k l a us a n t
tavs. Be t k a d a n g i tu nukentjai i r nukentjai p a k a n -
k a m a i u ta i , k a d n e p a k l a us e i ma n o p a t a r i mo , ta i a
patyl si u. K a r t e r i , paskubk, paskubk! Ne t r uk us p a -
teks saul, i r a t ur i u j k uo grei i au idanginti i ia.
Tutuojau, s e r e . Pe ti s j a u a p tva r s tyta s . A t i k
apirsiu d a r i aizd r a n k o j e . Ro d o s , i a t a i p p a t
j o s dant d a r b a s .
J i i ul p krauj. J i pasak, k a d isiurbsianti m a n
i irdies vi s krauj, suuko Me i z o n a s .
:
A maiau, k a i p mi s te r i s Roesteris pasipurt. K e i s -
ta pasi bi aurji mo, s i a ub o i r n e a p yk a n t o s iraika b a i -
s i a i i krei p j o vei d, be t j i s t i k t a i pasak:
292-
Uteks, patyl k, Riardai, ir nesi dk gal v, k
j i taukia. Ne k a r t o k j o s plepal.
Nor i au pamirti... atsak tas.
I r umiri, vo s t i k i vyksi i An g l i j o s . K a i s u-
gri Speni-Taun, t a u j i a tr o d ys s e n i a i m i r us i i r p a -
l a i d o ta . Ge r i a u vi s a i j o s n e p r i s i m i n k .
ios n a k ti e s umirti nemanoma!
Ne , manoma! V a l d y k i s , bk vyr a s ! Pri e por
val and tu ma n e i , k a d j a u k r a us t a i s i kit pasaul,
o d a b a r ma t a i , k a d e s i g yva s i r g a l i kal bti . N a , K a r -
te r i s j a u, g a l i ma s a k yt i , bai g s a vo darb. A tuo j
a p t va r k ys i u ta ve . Dei ne, j i s krei psi ma n e pirm
kart p o to, k a i sugro s u g yd yt o j u, p a i mk i t e r a k -
t, n ue i k i t e ma n o mi egamj, ti e s i a i ma n o d r a b u-
in, a t i d a r yk i t e vi ruti n g a r d e r o b o stali, p a i m k i t e
varius markinius, o t a i p pat kaklaskar i r atnekite
j uo s iia. I r t i k v i k r i a u a p s i s uk i te .
A n us i s k ub i n a u, susiiekojau jo mint spint, s u-
r a d a u j o j e , k j i s b uvo l i eps, i r sugrau a tg a l .
D a b a r , pratar j i s , a ts i s to k i te a na p us l o vo s ,
o a j a p r e n g s i u. Be t nei ei ki te i k a mb a r i o , Ma n d a r
g a l i p r i r e i k t i js.
A p a d a r i a u, k a i j 5 j p
u
Y J ^ l i e p t a .
Ar n i e k a s n e b uvo atsikls, k a i js b uvo t e n u-
jusi apai, Deine? n e t r uk us paklaus ma n e mi s -
te r i s Roesteri s.
Ne , s e r e . V i s ur b uv o t yl u.
Me s igabensime t a ve be triukmo, Ri ardai . Ta i
b us g e r i a u i r t a u paiam, i r t a m n e l a i m i n g a m p a d a r ui
u i dur. A i l g a i ve n g i a u v i s a t a i ikelti vi eum
i r j uo l a b i a u nenori au d a r yt i to d a b a r . Padki te,
K a r t e r i , a p s i vi l k t i j a m l i emen. O k ur t a vo k a i l i n i s a p -
si austas? Tu n m yl i o s negal si n uk e l i a ut i b e j o t o k i a -
me altame o r e . A inau. J i s l i k o ta vo k a mb a r yj e ,
ti esa? Dei ne, nubki te mi s te r i o Me i z o n o kambar,
alia m a n o j o , i r atnekite apsiaust, kur te n r a s i te .
'293
A v l nubgau i r sugrau, neina plaiausiu a p -
s i a us tu, pamutu i r apkratuotu k a i l i a i s .
O d a b a r a j us papraysiu d a r vi e n o d a l yk o ,
pratar nenustygsts ma n o ei mi ni nkas. J um s te k s
v l n us i l e i s t i ma n o kambar. K o k i a l ai m, k a d js
kojyts t yk i o s i t maastu a p a uto s , Dei ne! I gri ozdi -
k o p a s i un t i n i o i oje b doje nebt j o k i o s n a ud o s . A t i -
d a r yk i t e ma n o t ua l e t i n i o s ta l o vi duri n stali i r p a i m -
k i t e i te n buteliuk i r sti kl i nl . Gr e i t a i !
A v l nubgau emyn i r atneiau praytus d a i k tus .
Ge r a i ! D a b a r , d a k ta r e , pa ts s a vo a ts a k o myb e
d uo s i u j a m vaist. eleksyr a si gi jau Ro mo j e i
vi e n o arlatano i t a l o , tok tip js, K a r t e r i , be abe jo,
vyt ut e l a uk . Ge r t i eleksyr iaip n e ve r t a , be t j i s s u-
adina o r g a n i zmo jgas, k a i e s ti r e i k a l a s , k a i p d a b a r ,
pavyzdi ui . Dei ne, truputl va n d e n s !
J i s pal ai k atkis ma stiklinl, kuri a i k i
puss p r i p yl i a u va n d e n s i g r a fi n o , stovi ni o ant p r a u-
sykls.
Uteks! D a b a r s uvi l g yk i t e b ut e l i uk o snapel.
A vykdi au j o praym. Ta d a j i s atskait d v y l i k a
kakoki o r a ud o n o skysio la i r padav stiklinl
Me i z o n ui .
Igerk, Riardai. Ta t a i s ute i k s k o k i a i va l a n d a i
jg, kuri t a u d a b a r s ti n g a .
Ar ie va i s t a i n e p a k e n k s ma n ? Ar j i e t i k sua-
d i n s ma n o organizm?
Ge r k , g e r k , g e r k !
Mi s t e r i s Me i z o n a s paklaus, ne s pa ts mat, k a d
prieintis beprasmika. D a b a r j i s b uvo j a u vi si kai a p -
r e ng ta s . No r s j o ve i d a s l i k o t o k s p a t i bl yks, j i s a i
j a u nebedar vi si kai n us i l p us i o mogaus spdio. I-
grus va i s tus , mi s te r i s " Roesteri s l e i d o j a m pasdti
trejet minui. Po to pam j u paranks.
. D a b a r s sitikins, k a d tu galsi e i t i pasak
j i s . N a , pamgi nk!
29.4
Sueistasis a ts i s to jo .
K a r t e r i , p a i m k i t e j u paranks i k i t o s puss.
Bk l i n k s me s n i s , Riardai. Pa b a n d yk engti... p ui k u!
A jaui uosi g e r i a u, pastebjo mi s te r i s Me i -
zo na s .
: Be a b e jo . D a b a r , Dei ne, bki te p i r m a ms u-
p a k a l i n i a i s l a i p ta i s , a t i d a r yk i t e onines d ur i s i r p a s a -
k yk i t e ve jui , kur s u k a r i e t a p a ma tys i te k i e m e a r b a
tuo j u var t, a n e l e i d a u j a m bi l dti g r i n d i n i o a k -
m e n i m i s , k a d j i s bt pasiruos, ne s me s j a u a te i -
n a me . O j e i g u, Dei ne, k a s n o r s j a u spjo a t s i k e l t i ,
kostel ki te n us i l e i d us i l a i p ta i s .
Buvo j a u madaug pus ei, i r saul j a u tekjo,
be t vi r tuv je t e b e b uvo t a ms u i r r a m u. alutins d ur ys
b uvo usklstos. A a t i d a r i a u j a s k uo t yl i a us i a i . K i e m e
nesimat n g yvo s - d va s i o s . T i k va r t a i b uvo a t i d a r yt i
i k i g a l o , o u j stovjo k a r i e t a : p a k i n k yt i a r k l i a i n e -
k a n t r a vo vai uoti , ve jas sdjo a nt s a vo pasosts.
Prijusi p r i e j o , a p a s a k i a u, k a d dentelmenai j a u
a te i n a . J i s l i nktel jo. Pa s k ui a atidiai a p s i d a i r i a u i r
siklausiau. V i s ur a p l i n k ui tebesnaud a n k s t yvo r yt o
ramyb. Tarn kambari l a n g a i te b e b uvo udangstyti
uuolaidomis. Paukiai i ul bjo vai smedi uose, kuri
ydi ni os akos i t bal tutl i ai v a i n i k a i svrsi p e r sien
k i e m o g i l umo j e . Ar kl i d s e kartkartmi s d un k s t e l d a vo
arkli k a n o p o s . D a ug i a u n i e k a s nedrumst ios tyl o s .
Ne t r uk us pasi rod dentel menai . Me i z o n a s , mi s t e r i o
Roesteri o i r ^gydytojo p a l a i k o ma s , a tr o d o , eng p u-
stinai. J i e padjo j a m ssti kariet. Po to l i po i r
K a r t e r i s .
Pasirpinkite j uo , pasak mi s te r i s Roesteri s
p a s t a r a j a m , i r . p a l a i k yk i t e j s a vo n a muo s e , k o l j i s
vi si kai p a s ve i k s . Po d i e n o s k i t o s a a tj o s i u pasiirti,
k a i p j i s s ve i k s ta . Riardai, k a i p j a ut i e s i dabar?':
_ Gr yn a s "oras a t g a i vi n o i n a n e , Fi rfeksai . :
295
J o pusje p a l i k i t e atidaryt lang, K a r t e r i , v -
j o j uk nra. S ud i e , Ri ardai !
Firfeksai...
N a , k o n o r i ?
Te g u j a k a s pasirpina; te g u e l g i a s i s u j a k uo
velniausiai, te g u... J i s n ut i l o i r apsi pyl aaromis.
_ A d a r a u k gal damas: rpinausi i r rpinsiuo-
s i , atsak mi s te r i s Roesteris. Po to j i s utrenk d u-
r e l e s , i r k a r i e t a nuvai avo.
. O k a i p a dkoi au d i e vui , j e i g u vi s k a s i r b us
p a s i b a i g ! p r i d r j i s , udarydamas i r uskisdamas
s un k i us k i e m o va r t us .
Pa s k ui j i s kakai p isiblaks ltai p a s uk o l i n k va r -
tel i s i e n o j e , k ur i s up o sod. Ma n yd a m a , k a d a j a m
n e b e r e i k a l i n g a , ruoiausi grti n a mo , taiau v l igir-
d a u, k a i p j i s ktel jo ma n e :
: Dei ne! J i s j a u b uvo atidars va r t e l i us i r sto-
v j o , l a uk d a ma s mans. E i k i t e iia n o r s val andl ei
p a a l s uo ti g r yn u o r u. ie n a ma i ti k r a s kaljimas,
ar ne?
Ma n j i e a tr o d o puiks rmai, s e r e .
Js esate j a un a i r n e p a t yr us i , todl i r avi ts
v i s k uo , atsak j i s . J um s vi s k a s a tr o d o grau, i r n e -
g a l i te i rti , k a d ti e p a a uk s i n i m a i tra v i e n d umb l a s ,
o ilkins drapiruots dulkti vo r a t i n k l i a i , k a d ma r -
mur a s p ur v i n i a k me n ys , o p o l i r uo ta s me d i s pz-
r a i . iia g i , j i s parod r a n k a medi pri egl obst, k u-
r i a me me s atsi drme, vi s k a s y r a t i k r a , m i e l a i r
g r yn a . ^ -
J i s i l to e ng t a k e l i u, p a l e i kur vi e n o j e pusje
u ei l s buksmedi a ug o o b e l ys , kriaus i r vyni os,
o k i t o j e m a r g a vo vi soki ausi plaiai sutinkam g-
li b o r d i ur a s : l e uk o n i j o s , g va z d i k a i , nal ai tl s, r a k te -
l i a i sumiai s u erktromi s, diemediais i r vai ri omi s
k va p n i o m i s ol mi s. J o s vi s o s d a b a r b uvo t o k i o s s k a i s -
ios, k o k i o s t i k g a l i bti po balandio liet i r rk
296
miel p a va s a r i o ryt. Saul k t i k pasi rod r a us vuo s e
saultekio debesl i uose, i r j o s s p i n d ul i a i j a u nutvi esk
ied va i n i k a i s karanias r a s o ta s vai smedi akas i r
t yk i us t a k e l i us p o j o mi s .
Dei ne, n o r i t e gls?
J i s nuskyn p us i a u prasiskleidusi ro, pirmj
praydusi iais me ta i s , i r padav j m a n .
: .Dkui j ums , s e r e .
Ar j ums p a t i n k a is saultekis, Deine? is d a n -
gus s u auktais i r l e n g va i s debesliais, k ur i e , inoma,
s uti r p s l a b i a u dienojus? itoji ramyb i r g a i vus a r o -
matas?
Ta i p , l a b a i .
J u k js p r a l e i d o te keist nakt, Deine?
Ta i p , s e r e .
I r dl to d a r i r d a b a r ibalusi. L a b a i b i j o j o te , k a i
p a l i k a u j us vi en s u Me i z o n u?
A b i j o j a u, k a d k a s nesibraut i g r e ti mo v i d i -
n i o k a mb a r i o .
Be t j uk a b uva u urakins d ur i s i r si djs r a k -
t ki en. Biau buvs n e a p d a i r us p i e muo , p a l i k d a -
ma s a ve l , s a vo miel avel , t a i p a r t i v i l k o gtos.
J um s negrs j o k s p a vo j us .
Ar Gr e i s Pul i r t o l i a u iia g yve n s , sere?
O, t a i p ! Be t n e g a l vo k i t e a p i e j, ver i au vi sk
pamirkite.
Tai au ma n a tr o d o , k a d js g yvyb n e g a l i bti
s a ug i , k o l j i ia.
Nesi rpi nki te ma n i m, a p a s i s a ug o s i u.
Ar tas p a vo j us , a p i e kur js usiminte va k a r
va k a r e , d a b a r j a u n e b e g r e s i a j ums ?
To n e g a l i u p a s a k yt i , k o l Me i z o n a s tebra An g l i -
j o j . I r ne t ta d a , k a i j i s j a u i vyks i ia. G yve n t i ma n ,
Dei ne, reikia stovti a nt p l o n o s ug n i k a l n i o p l uto s ,
k ur i k i e k v i e n u me tu .g a l i lti, i r ta d a isiver l i e p s n a .
297
Be t m a n a tr o d o , k a d mi s te r i s Me i z o n a s l e n g va i
leidiasi p a ve i k i a ma s , i r js, ser e, b e a be jo , g a l i te k a d a
nordamas p a k r e i p t i j o el ges n o r i m a l i n k m e . J i s n i e -
k a d nedrs j ums prieintis a r smoningai k e n k t i .
O n e ! Me i z o n a s n i e k a d nepasiprieins ma n ; j i s
smoningai t a i p p a t n i e k a d n e k e n k s ma n , be t netyi o-
mi s j i s be t k ur i uo m e t u g a l i v i e n u n e a t s a r g i u odel i u
iplti m a n j e i g u n e g yvyb , ta i gal i myb bti l a i -
. m i n g a m .
Pa s a k yk i te , , k a d j i s bt a ts a r g us , s e r e . Iaikin-
. k i t e j a m , k o js b i j o te , i r p a r o d yk i t e , k o k i u bdu g a -
l i m a i vengti p a vo j a us .
J i s sarkastikai nusijuok, s ta i g a pam ma n o r a n -
k i r t a i p p a t s ta i g a atstm j.
J e i g u a gal i au ta ta i p a d a r yt i , k va i l i uk e , t a i
k o k s g i bt p a vo j us ? J i s ikart pranykt. N uo to l a i -
k o , k a i a pastu Mei zon, m a n utekdavo j a m p a s a -
k y t i : Padaryk i tai " , i r vi s k a s bdavo padar yta.. Be t
iuo a t ve j u a e s u bejgi s, a n e g a l i u p a s a k yt i : i -
rk, n e p a k e n k ma n , Ri ar dai ! " J u k a t ur i u n uo j o
slpti, k a d j i s g a l i m a n p a k e n k t i . D a b a r js stebits?
N i e k o n e p a d a r ys i , j ums te k s i r t o l i a u stebtis. J u k js
esate ma n o maasis dr a ug a s , ar ne ? .
A mi e l a i pasiruousi padti j ums , s e r e , i r d a r y-
t i ta i , k a s y r a g e r a .
Ti k r a i ta i p , a ma ta u. I js vi l gsni i r J ud e -
si, i js aki i r ve i d o a ma ta u, k a i p nuoirdiai
esate p a t e n k i n t a , k a d a js darbuojats m a n i r s u m a -
n i m , k a d a js p a d e d a te m a n d a r yt i ta i , k a i p js t i k s l i a i
isireikte, k a s y r a g e r a . O j e i g u a pal i epi au p a d a -
r yt i k no r s ,' k a s j ums atrodyt n e g e r a , js t a i p l e n g -
v a i n e l a k s t yt ut e , js rankuts nejudt t a i p n uo s ta -
b i a i v i k r i a i i r js ve i d e neviest tas val us i r . l i n k s -
ma s vi l gsni s. Ta d a ma n o maasis d r a ug a s , r a mus b e i
i bl yks; atsigrt ma n e i r pasakyt; ;,Ne, ser e, ti
nemanoma. A to n e g a l i u p a d a r yt i , ne s ta i y r a b l o g a . "
I r js ta p tute n e p a l e n k i a ma , k a i p n e j ud a n t i vai g d .
O j uk a t a i p p a t e s u js val d i oje, i r js g a l i te s u-
ei sti ma n e . Tai au a nedrstu p a s a k yt i , k ur i o j e vi e t o -
je a l e n g va i sueidiamas, ne s js, k a d i r bdama m a n
itikima i r draugikai n us i t e i k us i , i k a r t o s mo g tute
m a n .
J e i g u j um s n uo mi s te r i o Me i z o n o g r e s i a to k s p a t
p a vo j us k a i p n uo mans, t a i j um s nra k o b i j o t i .
D uo k d i e ve , k a d t a i p bt. tai, Dei ne, pavn,
prisskite,
Pav n sudar nia s i e n o j e , a p a ug us i gebenmi s.
J o j e b uvo p a p r a s ta s s uo l e l i s . Mi s t e r i s Roesteri s a ts i -
sdo, p a l i k d a m a s vi e to s i r ma n , b e t a l i k a u stovti .
Sski te, p a k a r t o j o j i s . S uo l e l i o p a k a k s i r
d vi e m . Ti k i uo s i , k a d n e b i j o te atsissti alia mans?
Ne ? J u k n e ma n o te , k a d i a bt k a s b l o g o , Deine?
Uuot a t s a k i us i , a atsisdau: A jauiau, k a d n e p a -
k l a us yt i bt n e p r o t i n g a .
D a b a r , ma n o maoji d r a ug e , k o l saul g e r i a r a -
s, k o l vi s o s gl s iame s e na me s o de b un d a i r a t ve r i a
s a vo ta ur e l e s , k o l paukiai nea s a vo j a un i k l i a m s '
pusryius i To r n f i l d o lauk i r k o l a n k s t yvo s i o s bits
d a r t i k ruoiasi s k r i s t i i darb, a p a p a s a k o s i u j um s
vi en istorij, o js p a s i s te n k i te sivaizduoti, k a d p a -
gri ndi n j o s her oj esate js. Tai au p i r m i a us i a p a -
ve l ki te ma n e i r p a s a k yk i t e , a r jauiats l a i s va i , a r
n k i e k n e b i j o te , k a d a s ul a i k a u j us ia.
Ne , ser e, a vi s a i p a t e n k i n t a .
N a , j e i g u ta i p , Dei ne, ta i p a s i te l k i te pagal b .
s a vo fantazij i r si vai zduoki te, k a d esate n e g e r a i i-
auklta i r d r a us m i n g a mergai t, be t n uo p a t vai kysts
ipaikintas n e n uo r a m a berniktis. si vai zduoki te, k a d
esate to l i mo j e , s ve ti mo j e al yje. I r tai js t e n p a d a -
r o te l emti ng klaid, n e s va r b u koki, n e s va r b u dl k o -
ki prieasi, bet toki klaid, k ur i o s pasekms p e r -
s e k i o s j us vi s gyveni m i r unuodys vi s a s js d i e -
299
n a s . si dmki te, k a d a n e p a s a k i a u nusi kal ti m". A
n e k a l b u a p i e k r a uj o pral i eji m a r a p i e kok kit n us i -
kalstam vei ksm, u kur k a l t i n i n k a s g a l i bti p a -
t r a uk t a s teism. A p a s a k i a u klaid. Ir tai js
k l a i d o s p a d a r i n i a i p o k i e k l a i k o j ums t a mp a vi si kai
nepakeni ami . Js gri ebi ats pri emoni j a i s n us i k r a t y-
t i : nepaprast priemoni, taiau j o s neprietarauja
statymams i r nra n us i k a l s ta mo s . I r js vi s t i e k n e l a i -
mi n g a s , ne s j us l y d i n e vi l t i s i r l yds i k i p a t g r a b o l e n -
to s . Pai ame vi d ud i e n yj e j um s utemsta saul, i r js
jaui ate, k a d tas utemimas p a s i b a i g s t i k js saully-
di o val and. Js a tmi n ti s t e g yve n a t i k kariais i r
emi nani ai s p r i s i mi n i ma i s . Js bastots i vi e n o s vi e -
to s kit, i ekote ramybs itrmime, o laims s ma -
g umuo s e ; a t ur i u o me n y iurkius, emus s ma g umus ,
temdanius prot i r naikinanius siel. Nuva r g us i a ir-
d i m i i r isekusia d va s i a js sugrtate n a mo p o d a ug e -
l i o met savanorikos tr e mti e s i r s us i ti n k a te nauj
mog, k a i p i r k ur n e s va r b u. Js p a s te b i te , k a d i
nepastama btyb t ur i d a ug t ger i r viesi yp a t y-
bi, kuri itisus dvideimt met i ekojote i r n i e k ur
pri e ta i n e r a d o te . Ta s mogus siknijs s k a i s tuma s
i r tyr uma s , j i s n e t ur i n maiausios dms b e i gdos enk-
l o . Be n d r a vi ma s s u j uo a t g a i vi n a j us , p r i k e l i a n a uj a m
g yve n i m ui . Js jaui ate, k a i p sugrta js grai osi os
d i e n o s , k a i p j ums a t b un d a auktesni trokimai, t a u-
r e s n i j a us ma i . Js troktate pradti gyveni m i n a uj o
i r p r a l e i s t i l i k us i a s s a vo d i e n a s k i l n i a u, k a i p d e r a n e -
m i r t i n g a j a i btybei . Ta i n e j a ug i mogus, nordamas
t a i p a s i e k t i , n e t ur i teiss perengti klit, k ur i tra t i k
f o r ma l uma s , barjer, k ur i s tra t i k slyginis, k ur i o ne -
pripasta js sin i r n e i g i a js pr o ta s ?
J i s n ut i l o , l a uk d a ma s a ts a k ymo . Be t k g i a gal -
j a u p a s a k yti ? O, j e i g u k o k i a g e r o j i d va s i a bt p a -
nibdjusi m a n proti ng i r teising atsakym! Tui os
b uvo ma n o vi l t ys ! V a k a r i s vjas iureno g e be ne s a p -
300
l i n k ma n e , taiau velnusis Ar i e l i s
1
n e s i n a ud o j o j o
d ve l k i m u a t s a k yt i vi e to j mans; paukiai g i e d o j o me -
di vi rnse, taiau j giesms, n o r s i r mi e l o s , ma n
b uvo n e s up r a n ta mo s .
O mi s te r i s Roesteri s t o l i a u k l s a vo rpimj
klausim:
A r g i tas nusidjlis i r palaidnas, d a b a r trok-
ts ramybs i r atgailaujs, n e t ur i teiss n e s i s k a i t yt i
su p a s a ul i o , n uo mo n e , nordamas pririti p r i e savs t
velni, kilni i r tauri btyb i r k a r t u gyti dvasi n
ramyb i r a t g i mt i n a uj a m g yve n i mui ?
S e r e , a t s i l i e p i a u a, n e i klajno p o i l s i s , n e i
nusidjlio-pasitaisymas n i e k a d nepriklaus n uo k o k i o s
n o r s s ut i k t o s btybs. V y r a i i r mo te r ys y r a m i r t i n g i .
Fi l o s o f a i s uk l um p a s a vo imintyje, o kri ki onys s a -
vo dor ybje. J e i g u k o k s js pastamas d a ug k l yd o
i r kentjo, t a i te g u j i s aukiau, o ne ta r p s a u l ygi ,
i eko to s stiprybs, k ur i padt j a m ipirkti s a vo k a l -
ts, a t g i mt i i r a tg a uti dvasi n ramyb.
Be t ranki s! rankis! Di e va s , vyk d yd a m a s s a vo
val i , j uk p a s i r e n k a kok rank. Ta i a pa ts s a k a u
j ums be joki al egori j b uv a u tas palaidnas, n us i -
djl i s, tas klajnas, i r a t i k i u, k a d r a d a u pri emon,
r a d a u rank, k ur i s pads p a s ve i k t i ma n , i r tas rankis
yr a . . .
J i s n ut i l o . Paukiai s k a r d e n o s a vo g i e s me s , l a p a i
l e n g va i i ureno v j yj e . A b e ve i k nusistebjau, k a d
vi e n i i r k i t i nepertrauk s a vo i ul besi o i r naresio, k a d
gal t igirsti t d a r neitart paslapt. Be t j i e ms bt
tek l a uk t i nemaa l a i k o ta i p i l g a i t r uk o t yl a . Gal
g a l e a pakl i au a k i s nutilus panekov. J i s a i n e r i -
ma s t i n g a i i rjo ma n e .
Maasi s d r a ug e , tar j i s s ta i g a p a s i k e i t us i u
b a l s u; p e r t laik spjo p e r s i m a i n yt i i r j o ve i d a s , k u -
A r i e l i s paslaugioji dvasia ekspyro veikale Audra".
301
r i s n e t e k o vi s o s a vo vel numo b e i r i mt umo i r pasidar
iurktus i r sarkastikas, js j uk pastebjote ma n o
velnius j a us mus mi s I n g r e m. K a i p j ums a tr o d o , j e i a
vesi au j, ar j i n a i pakeist ma n e , pakeist i p a -
grind?
S ta i g a j i s a ts i s to jo , nujo i k i pat t a k e l i o g a l o i r
gro, niniuodamas kakoki mel odi j.
Dei ne, D e i n e ! p r a ta r j i s , sustojs prieais
m a n e . Js vi s a i iblykusi n uo n e mi e g o to s n a k ti e s .
Ar n e k e i k i a t e mans, k a d a sutrukdiau j um s poils?
K e i k i u? Ne , ser e.
Ta d a , p a t vi r t i n d a m a iuos s a vo odius, p a s p a us -
k i t e m a n rank. O, k o k i e alti pirteliai! J i e b uv o il-
t e s n i inakt, k a i a pal i ei au j uo s p r i e to p a s l a p t i n -
g o j o k a m b a r i o dur. Dei ne, k a d a js v l pabudsite
s u ma n i m?
K a d a t i k galsiu bti j ums n a ud i n g a , s e r e .
Pavyzdi ui , ma n o vestuvi i vakarse! E s u siti-
kins, k a d t nakt nestengsiu umigti. Ar g a l i te paa-
dti ma n , k a d pasdsite s u m a n i m d r a ug e ? S u j umi s
_juk a g a l i u kal bti a p i e s a vo mylimj. D a b a r js m a -
tte j i r pastate.
Ta i p , s e r e .
J i n uo s t a b i , ti e s a , Deine?
Ta i p , s e r e .
De i v , t i k r a dei v, Dei ne! Aug a l o t a , j uo d b r u-
va , o r i . To k i us p l a uk us , k a i p jo s , t ur bt, tur jo t i k
K a r t a g i n o s mo te r ys . Di evai , a ur e De n ta s i r L i n a s j a u
p r i e arkl i di ! Paskubkite grti p a l e i krmus p r o
a n uo s va r t e l i us !
Mum s nujus s k i r t i n g o mi s k r yp t i m i s , a igirdau,
k a i p k i e m e j i s l i n k s m a i suuko:
Me i z o n a s apl enk ryt j us vi s us . J i s i vyko
d a r prie s a ul e i te k a n t: a atsikliau ketvi rt jo i-
l ydti .
302
X X I S K Y R I U S
K e i s t a s reikinys n uj a ut i ma s ! Ta i p p a t k e i s ta s ms
vi di ns s i mp a ti j o s j a us ma s i r pranaiki enkl ai ! D r a u-
g e j i e s ud a r o vi eni ng msl, k ur i o s minti moni ja l i g i
iol d a r nei moko. S a vo g yve n i m e a n i e k a d n e s i j uo -
k i a u i n uj a ut i mo , n e s m a n pai ai te k o p e r g yve n t i
keisiausi dalyk. Ir a t i k i u, k a d e s a ma vi di ni ms
s i mp a ti j o s jausm pavyzdi ui , ta r p t o l i gyvenani ,
i l g a i nesimaiusi i r vi si kai vi e n a s kit pamirusi g i -
mini, k ur i e , n o r s i r bdami vi si kai s ve t i mi vi e n i k i -
ti e ms , kartkartm p a j un ta t vi eni ng akn, i k ur i o s
y r a v i s i ki l , i r is reikinys vi s a i n e s uvo k i a ma s mo-
gaus p r o t ui . O pranaiki enkl ai , k i e k me s i nome,
g a l i bti tos pai os vi di ns s i mp a ti j o s ta r p mogaus i r
g amto s pasekm.
K a i a b uv a u da r vi s a i maa, g a l koki eeri me -
t me r gyt , vi en nakt gi rdjau, k a i p Be s i L i v e n sak
Ma r t a i E b o t e i , k a d j i s a p n a vus i ma kdi k i r k a d tas
s a pna s , be a be jo , pranaaujs nel ai m t a u pai ai a r b a
k a m n o r s i ta vo gimini. S i e odi ai bt i di l m a n
i a tmi n ti e s , j ei g ne vyki s, dl k ur i o j i e ti e s i o g
s mi g te smi go m a n atmint. Ki t dien Be s i turjo
i vykti n a mo pa s s a vo mirtani ma sesut.
Pa s t a r uo j u me t u a danai p r i s i m i n d a va u iuos Be s i
odius i r t vyk , ne s paskutin savai t n e b uvo n
vi e n o s n a k ti e s , k a d a biau n e s a p n a vus i kdi ki o
k a r t a i s a j l i l i uodavau a nt rank, k a r t a i s spauda-
v a u a nt kel i , o k a r ta i s stebdavau, k a i p j i s ai di a ve -
j el j e su ramunmis a r b a k a i p tekena rankutmis
vanden up e l yj e . Vi e n nakt ma n o s a p n uo j a ma s kdi-
k i s ve r k d a vo , o kit kr ykdavo; ia j i s g l a us d a vo s i
p r i e mans, i a b g davo alin; taiau, k a d i r k a i p b-
d a vo nusiteiks ma n o s a p n uo j a ma s i s kdikis i r k o k i us
j a us mus j i s m a n adi ndavo, n e b uvo n vi e n o s n a k ti e s
303
i vis septyni, k a d j i s nebt m a n pasirods, vo s ti k
a n uk l ys d a va u mi e g o karal yst.
Ma n e sl g is kyrus s apnas , is k e i s ta s to va i z d o
k a r to j i ma s i s , i r a i m d a va u n e r i ma ut i , k a i t i k artdavo
me tas g ul t i , k a d a v l turdavo p a s i va i d e n t i tas p a s l a p -
ti ng a s kdikis. J s a p n uo d a ma , a i r p a b ud a u t mne-
s i e n o s nakt, k a d a igirdau klyksm i vi raus. O k i to s
d i e n o s popi ei u ma n e paauk _ apai i r pasak, k a d
mans kakas laukis mi s i s Fe i r f e k s k a mb a r yj e . Nuju-
si te n a i , a r a d a u vyr i k, pana aristokratik nam
tarn. J i s vi l k j o g e d ul o drabuiais, o skrybl , kuri
l ai k r a n k o j e , b uvo a p j uo s ta k r e p o k a s p i n u.
.Kai n ar js p r i s i me n a te ma ne , m i s , pasak j i s
a ts i s to da ma s , k a i a engi au kambar. Ma n o p a -
var d L i ve n a s . A t a r n a va u ve ju pa s mi s i s Ryd , k a i
js g yve n o t e Ge i ts he d e prie atuonet ar devynet
met. D a b a r a i r g i te n te b e g yve n u.
O, Ro b e r t a i ! S ve i k a s g yva s ! K a i p laikots? A
j us p ui k i a us i a i p r i s i m e n u. J uk js k a r t a i s l e i s d a vo te
m a n pa j odi nti a nt broj o mi s Dordi anos p o n i o !
O k a i p s ve i k a Be s i ? Js j uk ve d te Be s i ?
Ta i p , mi s . Ma n o mona vi s a i s ve i k a , ai. G a l
prie por mnesi ji pagi md d a r vi en vai kut d a -
b a r me s j a u t ur i m e trejet. I r mo t i n a , i r kdikis j a u-
iasi p ui k i a us i a i .
O k a i p g yve n a ma n o ddiens eima, Ro b e r ta i ?
D e j a , n e g a l i u js pradiuginti g e r o mi s n a uj i e -
n o mi s , mi s . Ne s e n i a i j uo s pri sl g di del nel ai m.
Ti k i uo s i , n i e k a s nemi r,pratari au, pavel gda-
ma j uo d us jo drabuius.
J i s t a i p p a t pasi i rjo k r e p o juostel a p l i n k s k r y-
bl i r atsak:
V a k a r sujo savai t, k a i mi s te r i s Donas numir
s a vo b ut e L o n d o n e .
Mi s t e r i s Donas?
Ta i p .
304'
I r k a i p j o m o t i n a ta ta i p e r g yve n o ?
Ma t o t e , mi s E i r , t a i n e vi s a i p a p r a s ta nel ai m:
j o g yve n i ma s b uvo l a b a i neti ks. Pa s k ut i n i uo s i us tr e -
jus me tus j i s el gsi nemoni kai i r g a vo iurp gal .
Ma n Be s i p a s a k o j o , k a d j i s nujo n e g e r a i s k e -
l i a i s .
Ne g e r a i s k e l i a i s ! Blogesni n bti n e g a l i . J i s
gaiino s a vo svei kat i r turt s u paiais b l o g i a us i a i s
vyr a i s i r mo te r i mi s . J i s p r a s i s k o l i n o i r p a te k o kal ji -
m. Mo t i n a d uk a r t padjo j a m isikapanoti, bet j i s , vo s
atsidrs l ai svje, gr davo p r i e s a vo sen draug i r
proi. J a m trko vi e n o ulo. Ti e sukiai, s u k ur i a i s
j i s b e n d r a vo , t a i p j apgaudi ndavo, k a d n e t s un k u p a -
tikti. Madaug pri e t r i s s a va i te s j i s sugro Ge i t s -
hed i r p a r e i k a l a vo , k a d mi s i s Ry d perleist j a m vi s
s a vo turt. Be t mi s i s atsisak, ne s j o p a l a i d o g yve n i m o
dka j o s r e i k a l a i j a u s e n i a i b uvo pal i j. Ta d a j i s v l
i vai avo, i r g r e i t i gi rdome a p i e j o mi rt. V i e n a s d i e -
va s tei no, k o k i a m i r t i m j i s mi r. E i n a k a l b o s , k a d n u-
siuds.
A tyl jau; n a uj i e n o s t i k r a i b uvo s i a ub i n g o s . Ro -
b e r ta s L i ve n a s ts:
Mi s i s i r p a t i j a u k ur i s l a i k a s s e r g a ; j i l a b a i n u-
t uk o , taiau t a i d a r b l o g i a u, o pi ni g n e t e k i ma s i r n e -
tur to ba i m j vi s a i pal au. i ni a a p i e mi s te r i o Dono
mirt, i r d a r a p i e toki siaubing mirt, b uv o . t o k i a n e -
tikta, k a d j itiko a p o p l e k s i j a . Tr i s d i e n a s j i gul jo
b e ado. T i k pastarj antradien j i iek t i e k atsi pei k-
j o . Atr o d , k a d j i nor jo kak p a s a k yt i , vi s l ai k r o -
d ma n o monai kakoki us enklus i r murmjo. I r t i k
v a k a r ryt Be s i gal g a l e s up r a to , k a d j i n a i t a r i a js
vard. Pa g a l i a u i gi rdo i r j o s odi us: Atve k i te Dei -
n e E i r , paaukite Dei n E i r , a n o r i u s u j a p a s i k a l -
bti ." Be s i n e b uvo t i k r a , a r j i n e k l i e d i , g a l kit k t ur i
g a l vo j e , t a r d a ma iuos odi us. Ap i e ta i j i pasak mi s
E l i z a i i r mi s Dordianai i r patar j o ms p a k vi e s t i j us .
20. Dei n E i r .
305
Panel s i pradi nenorjo, be t j mo t i n a vi s l a b i a u
n e r i m o i r b e a tva n g o s k a r t o j o : Dei n, D e i n " , t a d
p a g a l i a u i r j o s s ut i k o . I Ge i ts he d o a i vai avau va k a r ,
i r j e i g u js sptute susiruoti, mi s , nori au j us isi-
ve ti s u s a vi m i r yto j a n k s t i ryt.
Ta i p , Ro b e r t a i , a susiruoiu. Ma n r o d o s , k a d
r e i k i a nuvai uoti .
A i r g i ta i p ma n a u, mi s . Be s i sak e s a n ti t i k r a ,
k a d js n e a ts i s a k ys i te . Ti k j ums , t ur bt, r e i k i a p a s i -
prayti atostog pri e ivaiuojant?
Ta i p , ta ta i a p a d a r ys i u tuo j pat.
Nuv e d us i j tarn kambar i r papraiusi Dono
mon i r pat Don pasirpinti j uo , nujau iekoti
mi s t e r i o Roesteri o.
Ap a t i n i uo s e k a mb a r i uo s e j o n e b uvo . Ta i p p a t n e -
r a d a u j o n e i k i e me , n e i ti e s arklidmis, n e i p a r k e . Ta -
d a p a k l a us i a u mi s i s Fe i r f e k s , a r j i n a i j o nemat. J i
pasak, k a d grei i ausi ai j i s losis biliard s u mi s I n -
g r e m. A nuskubjau b i l i a r d o kambar. Pri jusi i-
g i r d a u i te n s k l i n d a n t kamuoli kaukjim i r l i n k s -
m bals kl eges: mi s te r i s Roesteris, mi s I n g r e m, a b i
panel s Eton su s a vo g a r b i n to j a i s b uvo sitrauk ai -
dim. Re i k jo turti i ek t i e k drsos, n o r i n t p e r t r a uk t i
toki domi partij. Tai au ma n o r e i k a l a s b uvo n e a ti -
dl i oti nas, todl a pri jau p r i e eimininko, stovi ni o
alia m i s I n g r e m. J i n a i gr tel jo, k a i a p r i s i a r t i n a u,
i r i aukto pa ve l g ma n e ; j o s a k ys , atrod, klaus:
K o d a b a r ia r e i k i a itai ki r m l e i ?" I r k a i a p a t yl o m
k r e i p i a us i : Mi ster i Roe s te r i ! " j i kakai p krustel jo,
l y g nordama i varyti ma n e l a uk . A a ts i me n u, k a i p
j i atrod t val andl : j i b uvo l a b a i isipuousi i r
spdinga, vi l k j o dangikai ydr o k r e p o rytmeti n
sukni, p e r ma to ma s ml yno g a zo alikas gaub j o s
ta ms i us p l a uk us . J i ai d biliard azartikai, i r n rs-
tyb nesuvel ni no j o s ididi ve i d o bruo, k a i a
pasi rodi au.
306
Ar i toji mogysta js kl aus i a?kr e i p s i ji
mister Roester, i r mi s te r i s Roesteri s atsi gr p a s i -
irti, k a s b uv o t o j i mogysta" . Pamats ma n e , j i s
padar keist grimas, vi en .i j a m bding d vi p r a s -
mik grimas, padjo lazd i r i jo su m a n i m i i
k a mb a r i o .
N a , Deine? paklaus j i s , n ug a r a atsirms
klass dris, k ur i a s j i s udar.
Bkite ma l o n us , ser e, i r l e i s k i t e m a n i vai uoti
s a va i te i a r d vi e m .
K o ? K ur ?
Ap l a n k y t i sergani os l e d i , k ur i kvi e i a ma n e .
K o k i o s sergani os l e d i ? K ur j i g yve n a ?
Ge i ts he d e , ...ire.
...ire? J u k t e n b us k o k s imtas myl i ! K a s g i
j i t o k i a , k a d kvi e i a j us i toki tolybi?
J o s pavar d Ryd , ser e, mi s i s Ryd .
Ry d i Ge i ts he d o ? Ge i ts he d e b uvo kakoks Ry-
das, teisjas.
Ta i jo nal, s e r e .
I r k b e n d r o js tur i te s u ja ? I k ur j pas-
tate?
Mi s t e r i s Ryd a s b uvo ma n o dd, ma n o mo t i n o s
b r o l i s .
Po vel ni ! Js n i e k o n e p a s a k o j o te m a n a p i e ta i .
Js vi s laik t vi r t i n o t e , k a d n e tur i te joki gi mi ni .
Toki , k ur i e ma n e l ai kyt g i mi n e , a n e t ur i u,
sere. Mi s t e r i s Ryd a s mi r, o jo mona i var ma ne ...
Kodl ?
Todl , k a d a l i k a u beturt, b uv a u j a i nata i r j i
mans nemgo.
Be t j uk Ryd a s p a l i k o s a vo vai k? Tu j uk t ur i
pusbroli i r pusseseri? Dordas L i n a s va k a r m a n p a -
s a k o j o a p i e vi en Ryd i Ge i ts he d o i r t vi r t i n o , j o g
ta i p a s k ut i n i s sukius. O I n g r e m mi njo kakoki Dor-
20*
307
dian Ry d i tos paios vi e to v s , t o j i prie koki
por met suklusi L o n d o n e furor s a vo groi u.
Donas Ryd a s t a i p p a t mi r, s e r e . J i s praud
p a ts s a ve i r . nuvar pragai t s a vo eim. Ma n o m a ,
k a d j i s nusiud. i i ni a t a i p sukrt jo motin, k a d
j i ti ko a p o p l e k s i j a .
I r k uo g i js j a i padsite? Nesmon, Dei ne! A
n negal voi au b a l a d o ti s imt myl i a p l a n k yt i kako-
k i o s sens, k ur i , k o g e r o , n umi r s d a r j um s nenuvaia-
vus . Be to , j uk sakte, k a d j i n a i i var j us .
Ta i p , ser e, be t t a i b uvo l a b a i s e n i a i . Ta d a j o s
padtis b uvo vi s a i k i t o k i a . O d a b a r nenori au n e p a -
k l a us yt i j o s praymo.
K i e k l a i k o ma n o te utrukti?
K uo maiau, s e r e .
Paadki te utrukti t i k t a i savait...
Nenor i au d uo t i od i o: k o g e r o , m a n g a l i t e k t i
j sulauyti.
iaip a r ta i p , js sugrite? N i e k u g y v u n e p a s i -
l i k s i t e vi s laik te na i ?
O n e ! A t i k r a i sugriu, j e i g u vi s k a s b us g e r a i .
O k a s vai uos s u j umi s ? J u k js n e k e l i a us i t e
imto myl i vi e n a ?
Ne , ser e, j i n a i atsiunt s a vo ve j.
Ar j uo g a l i ma pasitikti?
Ta i p , ser e, j i s a i p a s j i tarnavo deimt met.
Mi s t e r i s Roesteris susimst.
K a d a n o r i t e ikeliauti?
Ryt o j a n k s t i , s e r e .
J e i ta i p , t a i j um s rei ks pinig. J u k js n e g a l i te
k e l i a ut i b e pinig, i r , m a n r o d o s , js j tur i te n e d a ug .
A d a r nemokjau j um s a l g o s . K i e k js i vi s o tur i te
k a p i t a l o , Deine? p a k l a us j i s ypsodamasis.
A parodi au s a vo pi ni gi n. J i i tikrj b uvo l e n g -
vui uk.
Pe n k i s ilingus, s e r e .
308
J i s a i pam pi ni gi n, i br vi s j o s l ob s a u ant
d e l n o i r n us i k va t o j o , ta r s i j bt prajuokin ti e m e n k i
va r i o k a i . Pa s k ui i si m i kiens s a vo pi ni gi n.
tai , pasak j i s , itiesdamas ma n banknot. Ta i
b uvo penkiasdeimt svar, o j i s m a n te b uvo s k o l i n g a s
t i k t a i p e n k i o l i k a . A p a s a k i a u, j o g n e t ur i u gros.
Ma n n e r e i k i a gros, js t a i i note. Ta i js
a l g a .
Be t a a t s i s a k i a u p a i m t i d a ug i a u, n e g u m a n p r i k l a u-
s. I pradi j i s p i k t a i susirauk, p a s k ui ta r s i a p s i -
gal vojs pasak:
Ge r a i , g e r a i l Ve r i au a j ums d a b a r n e d uo s i u
vis pi ni g. G a vus i penkiasdeimt svar, js, ko g e r o ,
utruksite te n a i kok trejet mnesi. tai j ums deimt.
Uteks?
Ta i p , ser e, va d i n a s i , js m a n d a r s k o l i n g a s p e n -
k i s .
Sugrki te j p a s i i mt i . A bsiu js b a n k i n i n -
k a s i r s ut a up ys i u j ums keturiasdeimt svar.
Mi s t e r i Roesteri , ia p r o g a a n o r i u pasi kal bti
s u j um i s i r k i t u r e i k a l u.
K i t u r e i k a l u? domu k o k i u.
Js dav te m a n s up r a s ti , ser e, k a d n e t r uk us r uo -
iats ve s ti ?
Ta i p . Ir k a s i to?
T o k i u a t ve j u, s e r e , Ad e l rei kt a t i d uo t i mo -
kykl. A n e a b e j o j u, k a d js s up r a s i te , j o g ta i btina.
Paalinti, k a d j i nesimaiyt ma n o n uo t a k a i p o
k o j o mi s , k a d , k o g e r o , nesumanyt k o n k ur uo t i s u j a ?
Pa ta r i ma s p r o ti n g a s . Tuo vi s a i n e a b e j o j u. V a d i n a s i ,
Ade l , k a i p js s a k o te , ikeliaus mokykl , i r Js, s u-
p r a n ta ma , isidanginsite ve l n i o p ?
Ma n a u, n e , s e r e . A pasiiekosiu k i t o s vi e to s .
N a , i n o ma ! s uuk o j i s k e i s t a i p e r s i m a i n i us i u
b a l s u, o j o ve i d i krei p j uo k i n g a i r niri g r i ma s a .
Po to val and l j i s i r jo ma n e .
309
Ir, ma r i a u, sen Ry d a r b a p a ne l e s , j o s d uk te r i s ,
papraysi te suiekoti j ums vi et?
Ne , s e r e . Ma n o s a n t yk i a i s u gi mi nmi s nra to -
k i e , k a d leist m a n prayti j p a s l a ug o s . A p a s i s k e l b -
s i u l ai kratyje.
D a r k o usimanysit, sumurmjo j i s a i . T i k p a -
mgi nki te p a s i s k e l b t i ! Ga i l a , k a d n e d a vi a u j um s t i k
vi e n o s va r o vi e t o j deimties. Gri nki te m a n d e vyn i s
s va r us , Dei ne. Ma n j l a b a i r e i k i a .
Ma n t a i p pat, s e r e , a t k i r t a u a, susidedam ant
n ug a r o s r a n k a s , k ur i o s e l a i k i a u pi ni gi n. J o k i u bdu
n e g a l i u a p s i e i t i be i pi ni g.
Ma o ji yktuol ! s uuko j i s . Js t a i p siki-
b us i p i n i g us ! N a , d uo k i t e m a n b e n t p e n k i s s va r us ,
Dei ne.
N penki iling, s e r e ! N penki pens!
Be n t l e i s k i t e pasiirti tuo s p i n i g us .
Ne , s e r e . J um i s n e g a l i ma pasitikti.
Dei ne!
S e r e !
Paadki te m a n vi en dal yk.
Paadu vi sk, ser e, k t i k galsiu testi.
Ne d uo k i t e s k e l b i mo i r p a ve s k i t e t a i ma n . K a i
reiks, a j ums s ur a s i u vi et.
S u m i e l u n o r u, ser e, t i k j e i g u js s a vo ruotu
paadsite, k a d m ud v i s u Ad e l e gal si me p a l i k t i iuos
n a mus , pri e ia engi ant js n uo t a k a i .
Pui k u! Pui k u! D uo d u j um s garbs od. V a d i n a s i ,
js i vykstate r yto j ?
Ta i p , s e r e . An k s t i .
A r p o pi et js a te i s i te svetain?
Ne , ser e, a t ur i u susiruoti k e l i o n e i .
Ta d a mums k ur i a m l a i k ui t e n k a a ts i s ve i k i n ti ?
Ma n a u, k a d ta i p , s e r e .
O k a i p mons a t s i s ve i k i n a , Deine? Pa m o k yk i t e
ma n e , a n e l a b a i teimanau.
310
J i e s a k o i ki p a s i m a t ym o " a r k i t us k o k i us o-
dius, k ur i e j i e ms p a t i n k a .
N a , ta d a p a s a k yk i t e tuo s odius.
I k i p a s i ma tymo , mi s t e r i Roesteri . K o l k a s .
O k t ur i u a p a s a k yti ?
T p a t, j e i g u j ums t a i p a t i n k a , s e r e .
I k i p a s i ma t ymo , mi s E i r . K o l k a s . A r g i t a i vi s k a s ?
Ta i p .
O ma n o imanymu, itoks a t s i s ve i k i n i ma s al-
tas, s aus as i r nedraugikas. Ma n nortsi k o n o r s k i t o ,
i oki o t o k i o p r i e d o p r i e io r i t ua l o . K a s , j e i g u me s ,
pavyzdi ui , p a s p a us tume vi e n a s k i t a m r a n k a s ? Be t ne,,
tas mans t a i p p a t nepatenkint. V a d i n a s i , js m a n
n i e k o n e p a s a k ys i te , Dei ne, o t i k t i ki p a s i ma t ymo " ?
To utenka, ser e. K a r t a i s v i e n u iltu odi u g a -
l i m a d a ug i a u p a s a k yt i n e g u d a ug e l i u.
inoma, g a l i ma . Be t vi s dl to ta i s k a mb a b l a n -
k i a i i r altai i ki p a s i m a t ym o " !
K i e k d a r j i s stovs, atsirms n ug a r a dur i s ?
k l a us i a u a s a ve . Ma n r e i k i a pradti p a k uo t i s . "
Be t t uo me t u suskambjo pi et va r p a s , mi s te r i s Ro -
esteris s ta i g a nujo, nebetars n odi o. T dien
a nebemai au j o , o kit ryt i vai avau, d a r j a m n-
atsiklus.
Ge i t s h e d o vart sargi n me s pr i va i avome gegus
pirm dien madaug penkt val and po piet. Pri e
e i d a m a n a mus , a usukau pa s L i ve n us . J b uta s
b uvo l a b a i varus i r j a uk us . Gr o t uo t us l a n g e l i us puo
b a l to s uuol ai dl s. G r i n d ys vyt jo be maiausios d-
mel s. K r o s n i e s durels i r nypl s vi l g te vi l g jo .
S k a i d r i a i l i e p s n o j o ma l k o s . Be s i sdjo p r i e ug n i e s i r
s up o s a vo naujagim, o Ro b e r ta s s u s e s e r i a r a m i a i ai -
d k a m p ut yj e .
Ai d i e vui ! A i nojau, k a d js atvai uosi te!
suuko mi s i s L i ve n , k a i a jau,
311
Ta i p , Be s i , a t s a k i a u a, pasibuiavusi s u j a .
Ti k i uo s i , d a r nepasi vl i nau. K a i p mi s i s Ry d s ve i k a ta ?
D a r g yva ?
Ta i p , g yva . I r d a b a r svei kesn i r stipresn k a i p
anksiau. D a k t a r a s s a k o , k a d j i d a r g a l i p a g yve n t i s a -
vai t kit. Tai au n e l a b a i t i k i , k a d vi si kai pasvei kt.
Ar j i kal bjo a p i e ma ne ?
J i n a i kal bjo a p i e j us d a r ryt. J i nor jo, k a d
js atvaiuotute. D a b a r j i mi e g a . Be nt mi e g o j o prie
deimt minui, k a d a a b uv a u pon n a muo s e . Pa p r a s -
t a i p o p i e t j a i ueina to k s l e ta r g a s , i r j i p r a s i b l a i vo t i k
a p i e et septint. G a l pai l ski te iia koki valand,
mi s , o p a s k ui n ue i s i m a b i ?
jo Ro b e r ta s . Be s i pagul d mi egant kdi k lop
i r p a s i s ve i k i n o s u j uo . Po t o j i usispyr, k a d a n u-
siuniau skrybl ai t i r i geri au ar bato s , n e s a a tr o -
d a n ti ibalusi i r n uva r g us i . Ma n b uvo m a l o n us j o s
vaiingumas, i r a k l us n i a i l e i d a us i n ur e n g i a m a k a i p
vai kystje, k a d a Be s i g ul d yd a vo ma ne . l ov.
Sen laik p r i s i m i n i m a i upldo ma ne , k o l a ste-
bjau, k a i p j i trisia a p l i n k ui , d e d a a nt padkl o ge-
r i a us i us p o r c e l i a n o p uo d e l i us , d a r o b ut e r b r o d us , k e p i n a
a r b a ta i skrebui, p r o t a r p i a i s l eptel dama i r n i uk s t e l -
d a ma mauosius Robert s u Dei ne, k a i p j i k a d d a r y-
d a vo m a n a n o mi s d i e n o mi s . Be s i , p a s i r o d o , t e b e b uvo
t o k i a p a t mi, m i t r i i r gerai rd.
Ar b a t a uvi r, i r a j a u b uv a u e i n a n t i p r i e s tal o,
be t j i s a vo s e n uo j u sakomu t o n u papra, k a d a ne -'
sijudiniau. J i ma n e pavaiinsianti p r i e i di ni o, pasak
Be s i . I r pristm m a n apval stalel, padjo a n t jo:
puodel a r b a to s i r l kt skrebui, vi si kai t a i p pat,
k a i p k a d d a r yd a vo k a d a i s e , k a i a sddavau v a i -
ki koje kdutje i r j a i p a vyk d a vo nudiauti ma r i kok-
skanst. I r d a b a r a ypsodamasi k l a us i a u j o s k a i p
a n uo me t. . ; l-.t
312
J i n a i m te i r a uti s , a r a l a i m i n g a To r n f i l d e i r k a s
pe r mogus ma n o p o n i a . O k a i a p a s a k i a u, k a d tuo s e
n a muo s e tra t i k vi e n a s ei mi ni nkas, t a i a r j i s g e r a s
mogus i r a r p a t i n k a ma n . A paaikinau, k a d j i s , g a -
l i ma s a k yt i , negraus, taiau t i k r a s dentelmenas, k a d
e l g i a s i s u m a n i m m a l o n i a i i r k a d e s u j uo p a t e n k i n t a .
Pa s k ui mi au p a s a k o t i j a i a p i e linksm br svei ,
k ur i s p a s t a r uo j u m e t u svei avosi n a muo s e , i r a p i e j uo s
j i klaussi susidomjusi. Ta t a i b uvo k a i p t i k t a i , k
Be s i i t i n m g o .
itaip nekuiuojantis k a i p ma t p r a s l i n k o l a i k a s .
Be s i v l atne m a n skrybl ai t b e i virutinius d r a b u-
ius, i r , j o s l yd i m a , a i jau i sargins pon nam.
Ta i p p a t j o s l yd i m a , madaug pri e devynet met a
engiau ituo paiu t a k u, t i k pri ei nga l i n k m e . Tams,
kanot, alt s a us i o ryt a p a l i k a u svetim m a n p a -
stog su pri sl gta i r gel i ani a irdimi. Ddi ens i va-
r yt a i r vi s a ts tumta , a v y k a u iekoti pri egl obsi o
nevai i ngame L o uvud e , to l i ma me , nepastamame kra-
te. To j i p a t i n e s ve t i n g a pastog d a b a r v l b uvo pri e
ma ne . Ma n o a te i ti s t e b e b uvo n e t i k r a , m a n ird te be -
gl s i e l va r ta s . A t a i p p a t te b e s i j uta u plaiosios e-
ms kl ajn, taiau l a b i a u pasitikjau s a vi m i b e i s a vo
paios j g o mi s i r maiau b e b i j o j a u p r i e s p a ud o s . K a -
dai s e m a n p a d a r yto s skaudios aizdos d a b a r b uvo u-
. g i j us i o s , i r n e a p yk a n t o s l i e p s n a ugesusi.
Pi r m i a us i a uei ki te maj svetai n, pasak
ma n Be s i , e i d a ma p i r m a mans p e r vesti bi ul . Pa n e -
ls v e i k i a us i a i te n.
Po a k i m i r k o s a j a u b uv a u ta me k a mb a r yj e . K i e k -
vi e n a s maiausias d a i k t e l i s atrod l yg i a i t a i p p a t, k a i p
t ryt, k a i a b uv a u p r i s t a t yt a m i s t e r i ui Br o k l h e r s t ui .
Ne t k i l i m a s , ant k ur i o j i s ta d a stovjo, t e b e b uvo tas
pats. Pa vel gusi knyg spint, pamaiau, k a d a b u
Bj ui k o An g l i j o s pauki " t o ma i t e b e g ul i to j e p a t
vi e to j e tr e i oje l e n t yn o j e , 6 Gul i ve r i o ke l i o n s " i r
313
Ar a b p a s a k o s " s t o vi k e t vi r t o j e . Ne g y v i e j i d a i k t a i
b uvo i l i k nepasi kei t, be t utat g yvo s i o s btybs ta i p
p e r s i ma i n i us i o s , k a d s un k u n e t b uvo pai nti .
A pamaiau prieais s a ve d v i p a n e l e s . V i e n a j
b uvo l a b a i aukta, b e ve i k t o k i o gi o k a i p m i s I ng r e m,
b e t b a i s i a i sudivusi i r p a n i ur us i , n e s ve i k o g e l to n o
ve i d o . J i turjo kakoki o asketikumo, i r i ypatyb
d a r l a b i a u pabr j o s vi s a i p a p r a s ta , j uo d a vi l non
suknel, b a l t a k r a k m o l yt a drobi n api kakl , g l o t n i a i
suukuoti p l a uk a i i r vi enuol i kas papuoalas j uo d i
karol l i ai s u kryel i u. Ta i , b e a be jo , E l i z a , n o r s iame
p a i l g a me i r b l a n k i a m e ve i d e b e ve i k n e b uvo l i k j o k i o
panaumo.
An t r o j i , inoma, Dordian, t i k j a u n e t o j i Dor-
dian, kuri a t s i mi n i a u, n e b e t o j i l i e k n a fj panai
vi e n uo l i k o s met mer gyt. D a b a r t a i b uvo vi s a i p r a -
ydusi, apkni me r g i n a , raudonskruost k a i p l l , g r a -
iais t a i s yk l i n g a i s ve i d o bruoais, s va j i n g o mi s , ml yno-
mi s a k i mi s i r auksinmis g a r b a n o mi s . J o s s uk n i a ta i p
p a t b uvo j uo d a , b e t ta i p el eganti kai i r t a i p d a i l i a i g u-
l jo, k a d seser s a p d a r a s g r e ta j o s atrod staiai k a i p
vi enuol s.
A b i s e s e r ys i ek t i e k b uv o panaios motin, t i k t a i
s k i r t i n g a i : l i e s a i r iblykusi vyr e s n i o j i dukt pavel d-
jo i mo ti n o s g e l s va s a k i s ; jaunesn, ydi nti i r s ve i k a ,
turjo j o s smakr, g a l t i k k i e k vel nesn, b e t vi s dl to
teikiant kakoki o k e i s to atiaurumo galiam, p ut l i a m
j o s ve i d ui .
K a i a pri jau ariau, a b i panel s a ts i s to j o p a s i -
s ve i k i n t i s u m a n i m i i r a b i p a va d i n o ma n e mi s E i r " .
E l i z a p a s i s ve i k i n o iurkiai i r mai, b e ypsenos. Po
to ji v l atsisdo, smei g a k i s besikrenant idin
i r , r o d o s , pamiro ma n e . Dordian p r i e l abos d i e -
n o s " pri djo kel et banali pastab a p i e ma n o k e l i o -
n, a p i e or i r t a i p t o l i a u; ji kal bjo, tsdama odius,
l y g kodama j uo s p r o d a n ti s . Si as s a vo p a s ta b a s j i
314
l yd jo s k e r s a i s vi l gsni ai s, nuvel gdama ma n e n uo g a l -
vo s i k i koj, i a apirindama kukl nurudus ma n o
apsiaustl, ia smeigdama a k i s ma n o paprast, be
joki papuoal kel i ons skrybl ai t. J a un o s panels,
i r n e p r a ta r d a mo s n odi o, m o k a k uo p ui k i a us i a i p a -
r o d yt i , j o g l a i k o j us k e i s tuo l e . Ididus vi l gsni s, altas
e l g e s ys , a ts a i n us to na s vi si kai ireikia j j a us mus , i r
n e r e i k a l i n g i j o ms iurkts p o s a k i a i a r mo s ta i .
Tai au d a b a r paaipa, paslpta a r a t vi r a , j a u n e b e -
ve i k mans k a i p anksiau. Sddama t a r p s a vo p us s e -
seri p a t i stebjaus, k a i p l a i s va i jauiuosi, n o r s vi e n a
vi s a i nepai s mans, o a n t r o j i rod p us i a u sarkastik
dmes. E l i z a j a u nebegal jo ugauti mans s a vo p a -
n i e k a , o Dordian i vesti mans i kantrybs s a vo
s a r k a z mu. Ta i p b uvo todl , k a d ma n o mi n t ys k r yp o
k i t us d a l yk us . Kel et pastarj mnesi a p e r g yve n a u
t o k i us g i l i us j a us mus , ma n o s i e l va r ta s i r diaugsmas
b uvo t o k s s ti p r us i r s ub ti l us , k a d pussesers j a u n e b e -
g al jo n e i nulidinti, n e i pradi ugi nti mans, o j e l -
g e s ys nebesteng s uk e l t i m a n n e i ger, n e i pikt
jausm.
K a i p mi s i s Ry d s ve i k a ta ? v e i k i a i a p a k l a u-
s i a u, r a m i a i pavel gusi Dordian, k ur i , igirdusi
ti esi ogi n klausim, vi s a pasiiau, t a r s i a biau
l e i d us i s a u netikt l ai svyb.
Mi s i s Ryd ? Ak , js t ur i t e o me n yj e mam. J i n a i
jaui asi l a b a i b l o g a i . Ab e j o j u, a r j ums p a vyk s j -
v a k a r p a ma t yt i .
J e i g u, p a s a k i a u a, js d a b a r uliptute pa s j
i r p a s a k yt ut e , j o g a atvai avau, biau j ums didiai
dki nga.
Dordi an k o n e paoko i r k l a i k i a i i pl t s a vo m-
l yn a s a k i s .
A inau, k a d j i p r i m yg t i n a i r e i k a l a vo , j o g a
atvai uoi au, pridriau a, i r nori au vykdyti j o s
nor neati dl i odama, j e i t i k tas manoma.
3-15
Ma m a nemgsta, j e i j k a s t r uk d o va k a r a i s ,
pastebjo E l i z a .
Ta d a a r a m i a i a ts i s to j a u, nusimiau, n o r s i r ne -
praoma, skrybl ai t, n us i m o vi a u pirtines i r parei-
k i a u, k a d e i s i u pai ekoti Be s i , k ur i ve i k i a us i a i v i r t u-
v je , i r papraysiu, k a d j i suinot, a r mi s i s Ry d n u-
s i t e i k us i m a t yt i ma n e vakar, a r ne . A ijau, s us i r a -
d a u Be s i i r papraiau, k a d j i padaryt m a n paslaug.
To l i a u e l g i a us i t a i p p a t ryti ngai . Igirdusi ko k l
od, p a p r a s ta i a t r a uk i uo s i i k e l i o . J e i g u pri e k o -
k i us me tus biau b uvus i t a i p s ut i k t a k a i p iandien,
t a i ikart biau n us p r e n d us i vai uoti i i a d a r k i to s
d i e n o s ryt. O d a b a r isyk s up r a ta u, k a d itaip e l g ti s
k v a i l a : a a t k e l i a va u imt myl i a p l a n k yt i ddiens,
i r todl t ur i u p a s i l i k t i ia, k o l j i p a s ve i k s a r b a n umi r s .
O j e i g u jo s d uk t e r ys puiasi i r r o d o s a vo kvai l um,
ta i g e r i a us i a k i e k g a l i n t s te ng ti s to nepastebti. Todl
a k r e i p i a us i ekonom, papraiau p a s k i r t i m a n k a m -
bar, p a s a k i a u, j o g a p s i s to s i u n a muo s e s a va i t e i a r
d vi e m, pasirpinau, k a d ma n o l a g a mi n a s bt n ug a -
b e n ta s skirt m a n kambar i r p a t i nujau k a r t u. L a i p -
t ai ktel je s ut i k a u Be s i .
Mi s i s n e m i e g a , tar j i . A p a s a k i a u, k a d js
j a u atvai avote. Eikekite, pairsime, a r j i pains j us .
Mans ner ei kjo ve s t i ta i p g e r a i m a n pastam
kambar, kur k a d a i s e ma n e ta i p danai k vi e s d a vo
n ub a us t i a r ibarti. A a p l e n k i a u Be s i i r a t i d a r i a u d u-
r i s . An t s ta l o stovjo l e m p a s u g a ub tu, ne s j a u m
te mti . tai t o j i p a t i l o v a s g i n ta r o s p a l vo s uuolaida
k a i p i r s e n i a u! tai tas p a ts tua l e ti n i s s ta l e l i s , tas pats
krslas i r kdut k o j o ms , a nt k ur i o s a imtus kart
b uv a u k l up d o m a , ver i ama prayti a t l e i d i mo u n e p a -
d a r ytus prasi engi mus! A nejuia di rstel jau vi en
kert, ar , k o g e r o , n e p a m a t ys i u j o j e mkant " toki o
b a i s a us k i t a d o s r i mb o , k ur i s p a p r a s t a i k a b o d a vo toje
vi e to j e , pasiruos iokti i te n i t k o k s p i k t a s kipka
316
i r nuai yti ma n o trkiojant deln a r susigusi n u-
gar. Pr i s i a r t i n us i p r i e l o vo s , a a t i t r a uk i a u uuolaidas
i r p a s i l e n k i a u ti e s krva pagal vi .
A g e r a i p r i s i m i n i a u mi s i s Ry d vei d i r d a b a r
s ma l s i a i smei gi au a k i s pastamus bruous. Lai m,
k a d l a i k a s n us l o p i n a kerto trokim i r n ut i l d o p i k t u-
mo i r a n ti p a ti j o s prasi veri mus! i moteri k a p a l i -
k a u kari valand, n e a p yk a n t o s k up i n a i rdi mi , o
grau d a b a r , j a us d a ma v i e n t i k gai l est j o s di di oms
kanioms i r kartai trokdama pamirti i r d o va n o t i v i -
sas n uo s k a ud a s , s us i t a i k yt i s u j a i r biiulikai p a s p a us -
ti j a i rank.
Pastamas ve i d a s b uv o prie ma n e : to k s p a t gri e-
tas, rstus k a i p i r vi s a d a . tai tos paios a k ys , kuri
n i e k a s nestengdavo s uj a ud i n t i , i r ti e p a tys iek t i e k
p a k e l t i , va l d i n g i , despotiki a n t a k i a i . K a i p danai j i e
r a uk d a vo s i , reikdami m a n rstyb i r neapykant, i r
k a i p g yva i a p r i s i m i n i a u vai kysts siaub i r n uo s k a u-
das, irdama rsias j o s antaki l i n i j a s ! Ir vi s dl to
a p a s i l e n k i a u i r pabuiavau j. J i n a i pa ve l g ma n e .
Ar ia Dei n Ei r ?pa kl a us j i .
Ta i p , ddi ene. K a i p jaui ats, m i e l o j i ddi e-
ne ? a t s i l i e p i a u a.
K a d a i s e p a t i s a u b uv a u pasiadjusi n i e k a d n e b e -
p a va d i n t i j o s ddi ene, o d a b a r m a n atrod, k a d n e b us
j o k i o s nuodms, j e i a sulauysiu i r umiriu paa-
d. Ma n o pirtai suspaud j o s rank, gulini vi r a n t-
kl ods. J e i g u i r j i bt j uo s m e i l i a i p a s p a ud us i , a b-
iau p a j ut us i tikr diaugsm. Tai au ukietjusios
p r i g i m t ys ta i p g r e i t nesuminktja i r g i l i a i si keroju-
s i o s a n ti p a ti j o s ta i p l e n g va i neisisklaido. Mi s i s Ry d i-
- trauk s a vo rank i r , nusigrusi n uo mans, pastebjo,
k a d va k a r a s ess iltas. Pa s k ui j i v l pai rjo ma n e ,
be t t o k i u l e d i n i u vi l gsni u, k a d a i k a r t o p a j uta u,
j o g j o s nuomon a p i e ma n e , j o s j a us m a i ma n o atvi l -
g i u l i k o nepasi kei t i r ne g al jo p a s i k e i s t i . I j o s a k me -
317
nini aki, nesugebani ve l g ti vel numo i r neinan-
i, k a s y r a aaros, a s up r a ta u, k a d j i t vi r t a i p a s i r y-
usi i rti ma n e k a i p n e p a ta i s o ma i bl o g mog:
pastebjusi, k a d a pasi kei i au ger pus, ji bt p a -
j ut us i ne kiln diaugsm, o t i k paeminim.
Ma n o ird suspaud s k a us ma s , o p a s k ui rstyb.
Be t po val andl s a nusprendiau p a r o d yt i , j o g a
stipresn u j, j o g a g a l i u vei kti i r j o s bd, i r j o s
val i . Aar os smaug ma n e k a i p i r vai kystje, bet a
sutramdiau ja s , pasistaiau k d gal vgal yje, atsis-
d a u i r p a s i l e n k i a u ti e s p a g a l vi u.
Js i kvi ette m a n e , p a s a k i a u a, i r tai a
ia. K e t i n u ia p a s i l i k t i , k o l p a ma t ys i u, k a d j um s g e r i a u.
O, i nomai Ar ma t e i ma n o d uk te r i s ? .
Ta i p .
Ta i g a l i j o ms p a s a k yt i , j o g a n o r i u, k a d p a s i ti k -
t um, k o l a galsiu pasikalbti s u t a vi m a p i e ta i , k a s
m a n rpi. vakar j a u p e r v l u, i r m a n s un k u visk
p r i s i m i n t i . A kak norjau t a u p a s a k yti . . . tuo j pr i s i -.
mi n s i u. . .
J o s kl ai di ojanti s vi l gsni s i r s un k i k a l b a rod, k o -
k i us b a i s i us smgius p e r g yve n o is k a d a i s e to k s g a l i n -
gas knas. J i m n e r a m i a i va r t yt i s , usitraukdama ant.
savs antkl od. Ma n o alkn, a tr e mta l o vo s krat,
p a s i r o d o , b uvo p r i s p a ud us i antklods kamp. J i n a i i
k a r t o s up yk o .
Sdk ti e s i a i ! s uuko j i . Ne e r z i n k mans i r
n e l a i k y k antkl ods! Ta i tu e s i Dei n E i r ?
Ta i p , a e s u Dei n E i r .
Ni e k a s nepatiks, k i e k a va r g o i r nemalonum
p a t yr i a u p e r vai k. i toki a nata ant m a n o pei !
K i e k j i m a n e p r i e r z i n o ki ekvi en dien, k e i s t a i s p y-
r i uo d a ma s i , n e i i io, n e i i to v i s a pasiiaudama i r
b e p a l i o vo s akiplikai s e k d a ma ki ekvi en ma n o
i ngsn! Kart j i s u m a n i m m nekti staiai k a i p
beprot, s a k a u, i t ve l n i o apssta, n i e k a d n e s u m a -
318
iusi, k a d va i k a s itaip l i ai kalbt! Diaugiausi, g a -
l dama idanginti j i nam. K a s g i te n j a i a t s i t i k o
L o uvud e ? Gi rdjau, k a d te n b uvo iltins e p i d e mi j a i r
d a ug moki ni imir. O ji l i k o g yva . Be t a p a s a k i a u,
k a d Dei n E i r mi r. A norjau, k a d j i bt m i r us i !
K e i s t a s n o r a s , mi s i s Ry d ! Kodl t a i p nekentte
jo s ?
A negal jau paksti j o s mo ti n o s : j i b uvo vi e -
ni ntel ma n o vyr o s e s uo, i r j i s l a b a i myl jo j. K a i
eima j o s isiadjo po j o s nevykusi vedyb, Ryd a s
vi e n a s pal ai k j o s pus, b k a i atjo inia, k a d j i mi r,
t a i j i s ve r k k a i p pakvai s. Pa s k ui j i s usispyr p a -
s i i m t i j o s kdik, n o r s a k i e k galdama prietaravau
i r s a k i a u, k a d ver i au a t i d uo t i j a uk l e i i r mokti u j o
ilaikym. V o s t i k ma n o a k ys i vydo t vai k, a i
k a r t o mi au neapksti j o , t o k i a ligsta, s un yk us i i r
aminai inkianti b uvo t o j i mer gi ot. J i , bdavo, g a i -
l i a i k n i r k i a l opyje k i a ur a s n a k t i s ; j i n i e k a d n e ve r k s
v i s a g e r k l e k a i p k i e k vi e n a s s ve i k a s va i k a s , n e , bti-
n a i inkia i r c yp a uj a ! Ryd a s gai l josi j o s , popst k-
di k i r rpinosi j a , l y g ta i bt j o p a ti e s dukt, bet
k ur te n , savsias t o k i o amiaus j i s i r dmesi o n e k r e i -
p . J i s stengsi ta i p p a d a r yt i , k a d i r v a i k a i pamilt t
el get, b e t ma n o b r a n g i e j i vai kui ai paksti j o s n e g a -
l davo, o j i s p yk d a vo a nt j, pamats, k a d j i e p a r o d o ,
j o g nemgsta j o s .
K a i j i s g a l ut i n a i s us i r g o , n uo l a t praydavo nuneti
mer gai t p r i e j o l o vo s i r val and pri e mi rt pr i ver t
ma n e p r i s i e k t i , k a d a l a i k ys i u t biaur padar. Ta i
b uvo tas pat, k a i p i r ukarti m a n kok el get iper
i p r i e g l a ud o s . Be t Ryd a s b uvo silpnabdis, i p r i g i m -
ti e s silpnabdis. Donas n k i e k nepanaus s a vo tv,
i r a di augi uosi tuo . Donas vi s a s ma n e i r ma n o
b r o l i us , j i s t i k r a s Gi b s o n a s . O, k a d t i k j i s liautsi k a n -
kins m a n e s a vo laikais i r pi ni g r e i k a l a vi m a i s ! A
n e b e t ur i u i k o j a m siuntinti, me s j a u v i s a i b a i g i a me
319
n us i g yve n t i . Te k s a tl e i s ti pus tarn i r ukalti pus
n a mo a r b a inuomoti k a m n o r s . Be t a n i e k a d i k i to
n e n us i l e i s i u. Be t i k o g yve n ti ? D u tredal i ai ma n o p a -
jam e i n a i p o te k o s p r o c e n ta ms apmokti . Donas k l a i -
k i a i loia i r aminai praloia. Var gas b e r n i uk a s ! J i s
susidjo s u vi s o k i a i s sukiais, g i r t uo k l i a uj a , n us muk o . . .
i r a tr o d o ta i p b a i s i a i , m a n d a r o s i gda, k a i j p a -
ma ta u.
J i vi s l a b i a u m j a ud i n t i s .
Ma n r o d o s , g e r i a u b us d a b a r p a l i k t i j vi en,
p a s a k i a u a Be s i , k ur i stovjo k i t a p us l o vo s .
G a l i r g e r i a u, mi s . J i t i e k d a ug neka va k a r a i s .
I r yt o j i n a i e s ti ramesn.
A a ts i s to j a u.
Pa l a uk ! s uuko mi s i s Ry d . D a r vi e n dalyk
norjau t a u p a s a k yt i . J i s g r a s i n a ma n , j i s aminai g r a -
s i n a , k a d padarysis gal s a u a r ma n . K a r t a i s a s ap-
n uo j u, j o g ma t a u j pagul dyt a nt s ta l o s u d i d e l e
aizda g e r kl je a r b a s u iputusiu, p a j uo d us i u ve i d u.
A atsidriau k e b l i o j e padtyje, ma n e ukl upo bdos.
K m a n d a r yti ? I k ur g a uti pinig?
Be s i va r g a i s n e g a l a i s kal bjo j i gerti raminani
la. Po to mi s i s Ry d v e i k i a i n ur i m o i r p a g a l i a u u-
sndo. A ijau i j o s k a mb a r i o .
Pr a s l i n k o d a ug i a u k a i p deimt dien, k o l m a n v l
t e k o s u j a pasikalbti. J i a r b a kl i eddavo, a r b a b-
d a vo b e smons, i r g yd yto j a s udraud vi sk, k a s
g al jo j skaudinti ar s ue r zi n ti . Pe r t l ai k a k i e k
galdama s te n g i a us i suartti s u Dordian i r E l i z a . I
pradi, r e i k i a p a s a k yt i , j o s b uv o l a b a i altos. E l i z a s-
ddavo vi s pusdien, sidama, s k a i t yd a m a ar rayda-
ma , i r p r a t a r d a vo vo s vi en kit od m a n a r b a sese-
r i a i . Dordi an i aukdavo itisas va l a n d a s s u s a vo
kanarle, n e k r e i p d a m a ma n e n maiausio dmesi o. Be t
a nusprendiau n e p a r o d yt i , k a d n e t ur i u k o v e i k t i i r
320
k uo isiblakyti. K a d a n g i b uv a u atsiveusi s a vuo s i us
pi ei mo r e i k me n i s , t a i d a b a r j i e k a i p t i k pr aver t ta m
t i k s l ui .
Pasimusi dut pietuk i r k e l i s l a p us p o p i e r i a us ,
a p a p r a s t a i atsissdavau k ur nuoaliau n uo j p a l e i
l ang i r i m d a va u kicuoti k o k i us n o r s fantastikus
va i zd us , k ur i e k i l d a vo aminai besi kei i ani ame ma n o
vai zduots k a l e i d o s k o p e : ta r p dvi ej uol t yvul i uo j a n -
i jr; tekant mnul; l a i vo kontrus jo s k r i t ul yj e ;
n e n d r e s i r plduriuojanias va n d e n s l e l i j a s , ta r p kuri
p a s i r o d o n a j a d e s g a l va , l o to s o i edai s va i n i k uo t a ; elf,
sdint paukio l i zd e , po ydi ni a laukini roi
akel e.
Vi e n ryt m a n ujo n o r a s nupieti vei d. K o k s
b us tas ve i d a s , a nei nojau i r nenorjau a p i e t a i g a l -
vo t i . A pasimiau minkt juod pietuk, pasidroiau
j i r miaus d a r b o . Be ma ta n t a nt p o p i e r i a us pasi rod
p l a t i , aukta k a k t a i r k a mp uo t o ve i d o kontrai. S i p r a -
dia ma n e nudiugino, i r ma n o pirtai v i k r i a i m
pieti a t s k i r us bruous. Po t o k i a k a k t a der jo nupieti
t a n k i us ti e s i us a n ta k i us . Po to , s up r a n ta ma , sek t a i -
s yk l i n g a n o s i s s u t i e s i a virunose i r pl ai omi s nerv-
mi s . To l i a u iraikingos lpos, a n a i p t o l n e p l o n o s , i r
ryti ngas, s k e l ta s s ma k r a s . S up r a n ta ma , p r i e vi s o to
d a r r e i k jo pri dti j uo d a s andenas i r j uo d us i t a n g l i s
p l a uk us , pasiiauusius s m i l k i n i uo s e i r g a r b a n o tus i
pri eaki o, vi rum k a k t o s . L i k o t i k t a i a k ys . A tyi a j a s
p a l i k a u p a b a i g a i , ne s j a s r e i k jo i t i n kruopi ai a t l i k t i .
Nupi ei au j a s plaias, grai os f o r mo s : b l a k s ti e n a s p a -
d a r i a u i l g a s i r ta ms i a s , l l i ukes d i d e l e s r ri ni as.
Gerai , be t d a r n e v i s a ta i , k o nori au, t a r i a u p a t i
s a u, apirindama s a vo darb. Ak i m s r e i k i a s ut e i k t i
d a ug i a u j g o s i r g yvum o . " I r a p a t a ms i n a u j elius,
k a d j o s l a b i a u spindt: d u t r ys skmingi trichai p a -
djo t a i p a s i e k t i . Ir tai, pri e s a ve a regjau s a vo
d r a ug o ve i d ! Ta d k m a n reikia, j e i ios pasiptusios
21. Dei n E i r .
321
d a mo s sdi nusigrusios n uo mans? A irjau
portret, ypsojausi, ma t yd a ma tok negi nyti n p a -
naum, v i s a s i e l a b uv a u sitraukusi darb i r di-
g a va u.
Ar ia nupiete kok pastam? paklaus
E l i z a , n e p a s te b i ma i prijusi p r i e mans. A a ts a k i a u,
k a d n e , t a i t i k iaip, ma n o fa n ta zi j a , i r p a s i s k ub i n a u
udengti piein k i t a i s p o p i e r i a us l a p a i s .
inoma, p a me l a va u: p o r tr e ta s i tikrj b uvo l a b a i
panaus mister Roester. Be t k gi j i s g a l jo reikti
j a i a r b a k a m n o r s k i t a m , iskyrus ma ne ? Dordian
i r g i pr i jo pasiirti. K i t i pieiniai j a i p a t i k o l a b i a u,
o a p i e portret ji pasak: Ko ks negraus v yr a s ! "
A b i j o s , a tr o d o , n us te b o , k a d a t a i p m o k u pieti. A
pasisiliau nupieti j p o r tr e tus , i r tai j o s vi e n a p o
k i t o s atsisdo p a p o zuo ti p o r tr e to e s k i zui . Po to Dor-
dian parod s a vo album. A paadjau j a i n ut a p yt i
akvarel i n pavei ksl . Ta t a i i k a r t o j p r a l i n k s m i n o , i r
ji pasil pasi vai ki oti po sod. Nespjus p r a s l i n k t i
n p o r a i val and, me s j a u a t vi r a i , i n t ym i a i nekjo-
ms. Dordi an p a p a s a k o j o ma n , k a d j i prie por
met L o n d o n e p r a l e i d us i nuostabi i em, sigijusi
daugyb garbi ntoj, s us i l a uk us i vis dmesi o. J i n a i
ne t usimin a p i e vi en tituluot asmen, k ur i s j si-
myl js. Antrj d i e n o s pus i r va k a r e ios uuominos
darsi v i s aikesns. J i p a p a s a k o j o m a n me i l i n g us p o -
k a l b i us , s m ul k i a i nupie s e n ti me n ta l i a s s c e nas . o-
diu, t dien a b uv a u p r i ve r s t a iklausyti vis stor
i mprovi zuot roman, vai zduojant auktuomens g y-
veni m. S a vo nesibaigianius p a s a k o j i mus j i m k a r -
t o t i d i e n a p o d i e no s . J te ma b uvo vi s ta p a t i j o s
pai os p e r g yve n i m a i , j o s mei l , j o s s i e l va r ta s . K e i s ta ,
k a d j i n k a r t o neusimin n e i a p i e mo t i n o s lig, n e i
a p i e b r o l i o mirt, n e i a p i e lidnas p e r s p e k t yva s , k ur i o s
lauk eimos a te i tyj e . Atr o d , k a d vi s a j o s s i e l a te a l -
s uo j a t i k per gyvent malonum a t s i mi n i ma i s i r s va jo -
322
nmis a p i e bsimas p r a mo g a s . J i uei davo k a s d i e n k o -
k i o m s p e n k i o m s minutms pa s sergani motin, i r
vi s k a s .
E l i z a b uv o neneki k a i p i r i pradi : j i , ma tyt, n e -
turjo k a d a nekti. A n i e k a d n e b uva u s ut i k us i l a b i a u
i pai ros usimusio mogaus, taiau s un k u b uvo
p a s a k yt i , k j i ve i k , a r b a , t e i s i n g i a u, pastebti j o s at-
k a k l a us d a r b o va i s i us . K e l d a vo s i j i a n k s t i , adi ntuvui
suskambjus. A neinau, k ji ve i k d a vo prie p us r y-
ius, tai au p a va l g i us i s a vo l ai k j i p a s k i r s t yd a vo p a -
g a l tvarkarat, i r ki ekvi en val and bdavo n uma t y-
tas k o k s n o r s d a r b a s . Tr i s k a r t p e r dien j i s k a i t yd a vo
ma knyg ut , vl i au a pamaiau, k a d t a i p a p r a s ta
mal daknyg. Syk a j p a k l a us i a u, k a s uvi s l a b i a u-
s i a i t r a uk i a j i oje knygutje, i r j i atsak: Li tur gi ja" .
Tr i s va l a n d a s j i si uvi ndavo a uk s i n i a i s silais puon
apvad a nt k e t ur k a m p i o purpurins medi agos g a b a l o ,
d i d um o k o n e s ul i g k i l i m u. Ma n p a k l a us us , k a m b us
s k i r t a s tas s i uvi n ys , j i paaikino, k a d t a i bsis a l t o - '
r i a us utiesalas n a uj o j e banyi oje, n e s e n i a i p a s ta tyto -
j e n e t o l i Ge i ts he d o . D v i va l a n d a s j i s k i r d a vo s a vo d i e -
noraiui, d v i d a r b ui s o de i r vi en val and s-
s k a i to ms s ut va r k yt i . Atr od , k a d j i neturjo n n o r o
s u k uo n o r s b e n d r a ut i a r b e nt pasinekti. Ma t yt , E l i z a
b uvo s a va i p l a i m i n g a : i gri eta vi e n o d a t va r k a tei k
j a i pasitenkinim, i r n i e k a s j o s t a i p n e e r zi n d a vo , k a i p
k o k s neti ktas vyki s, pri veri s j p a k e i s t i t va r k a -
rat.
Vi e n vakar, bdama nekesn n e i p a p r a s ta i , j i
pasak m a n , k a d g i l i a i p e r g yve n us i Dono el ges i r
eimai gresi ant skurd; be t d a b a r , pri dr ma n o p us -
seser, j i padar ivad i r apsisprend. J a i p r i k l a us a n -
i tur to dal j i pasisteng isaugoti, i r k a i n umi r s mo -
t i n a (vi si kai netiktina, k a d j i pasvei kt a r b a i l g a i
sirgt, r a m i a i paaikino E l i z a ) , j i n a i p a g a l i a u i ms i s
v y k d y t i s e n i a i puoseljam plan: s us i r a s s a u rami
21 *
323
uuovj, k ur j o s d i e n o s reimas b us v i s a i g a r a n tuo -
tas n uo sutrukdym i r k ur j i gal s s a ug i a i a ts i tve r ti
n uo l engvabdi ko p a s a ul i o . A p a k l a us i a u, a r Dor-
dian i r g i ikeliaus d r a ug e .
O, n e . Mu d v i s u Dordian n e t ur i me i r n i e k a d
neturjome n i e k o b e n d r o . J o k i o m i s sl ygomi s a n e s u-
t i k s i u, k a d ma n e var yt j o s d r a ug i j a . Te g u Dordi a-
n e i n a s a vo k e l i a i s , o a e i s i u i r g i s a vo .
Dordian ta i s mo me n ta i s , k a d a n e l i e d a vo m a n s a vo
irdies, daniausiai tsodavo a nt sofos, p yk d a m a , k a d
ta i p n uo b o d u mo ti n o s n a muo s e , i r negal dama s ul a uk t i ,
k a d a te ta Gi b s o n g a l i a us i a i p a k vi e s j London.
Bt k ur k a s g e r i a u, pasak j i , j e i a gal i au
itrkti i ia mnesiui k i t a m , k o l vi s k a s b us b a i g ta .
A nepasidomjau, k j i turjo o me n yj e , s a k yd a ma
, , k o l vi s k a s b us b a i g t a " , be t ma n a u, k a d j i g a l vo j o
a p i e laukiam mo ti n o s mi rt i r nirias l ai dotuvi a p e i -
gas. E l i z a p a p r a s t a i n e k r e i p d a vo j o k i o dmesi o sesers
dyki nji m i r aminus s k un d us , ta r s i ios niurnanios,
besikankinanios btybs nebt buv pri e j o s a k i s .
Tai au vi en dien, padjusi al pajam b e i ilaid
knyg i r pasimusi siuvin, j i n a i s ta i g a usi puol j:
Dordi an! Ma n r o d o s , p a s a ul i s nra mats tu-
tesns i r kvai l esns bedi ons u ta ve . Tu neturjai
teiss g i mt i , ne s i tavs nra j o k i o s n a ud o s g yve n i -
m ui . Uuot g yve n us i s a u, s a vyj e i r s a vi m i , k a i p d e r a
k i e k vi e n a i p r o t i n g a i btybei , tu teiekai, k a i p usikar-
ti ant s p r a n d o k o k i a m s ti p r e s n i a m mogui , o j e i g u n e -
a ts i r a n d a t o k i o , k ur i s panort usikrauti s a u tok s u-
dribus, silpn, lep i r nenauding padar, tu auki,
k a d e s i n e l a i mi n g a , k a d v i s i s u t a vi m b l o g a i e l g i a s i ,
skriaudia ta ve . Tu ma n a i , k a d g yve n i ma s t a u k a s d i e n
t ur i t e i k t i v i e n n a uj a s p r a mo g a s , k i t a i p p a s a ul i s t a u
a tr o d o l y g k o k s kal ji mas. Ta u r e i k i a , k a d v i s i t a vi m
avtsi, suktsi a p i e ta ve , t a u pataikaut, tu nor i ) k a d
a p l i n k ta ve aidt m uz i k a , okiai, svei k l e g e s ys ,
324
k i t a i p tu nuobodi auji i r va r a i s a ve k a p us . Ne j a ug i
t u n e t ur i p a k a n k a m a i p r o to s us i t va r k yt i ta i p , k a d ta p -
t um n e p r i k l a us o m a n uo vi s paalini ugaid, n uo
sveti m nor i r btum p a t i s a u p o n i a ? K a d a tu nei -
n a i , k a i p p r a l e i s t i dien, s us k i r s t yk j d a l i s , k i e k v i e -
n a i va l a n d a i p a s k i r k kok darb, nesdk d y k a n k e t-
vi r i o va l a n d o s , n deimties, n penki minui,
trauk di enotvar k ki ekvi en akimirk i r d a r yk , k
e s i numaiusi, metodikai, gri etai , p un k t ua l i a i . D i e n a
prabgs t a u ta i p g r e i t, k a d tu n nepastebsi, k a d a j i
prasi djo. I r tu n i e k a m nebsi s k o l i n g a u ta i , k a d j i s
t a u padjo p r a l e i s t i vi en tui akimirk. N e i t a u r e i -
ks i ekoti k i e n o draugysts ar panekesi, n e i uuo-
j a uto s a r p a r a m o s , odi u, g yve n s i ta i p , k a i p i r d e r a
n e p r i k l a us o m a i btybei . Pa k l a us yk mano - p a t a r i m o ,
be je , t a i b us p i r m ut i n i s i r p a s k ut i n i s , i r j e i g u e l g s i e s i ,
k a i p a s a k a u, t a u n e p r i r e i k s n e i ma n o , n e i k i e n o k i t o
p a g a l b o s , k a d i r k a s atsitikt. J e i n e p a k l a us ys i mans,
tu i r t o l i a u ta i p nuobodiausi, blakysiesi, niurnsi, d y-
k a d uo n i a us i i r k a n k i n s i e s i p e r s a vo paios kvai l um,
k a d i r k a i p s un k u i r n e p a k e l i a m a ta ta i b us . A s a k a u ta u
v i s a t a i staiai i r perspju: d a ug i a u i mans tu nei gi r-
s i to, k d a b a r p a s a k ys i u, be t a e l g s i uo s i l yg i a i itaip.
Po ms mo t i n o s mi r t i e s a ta vo atvi l gi u n us i p l a un u
ranks. N u o tos d i e n o s , k a i j o s k a r s ta s b us n ug a b e n ta s
Ge i ts he d o banyi os rs, me s isiskirsime, ta r s i n i e -
k a d n nepai nojome vi e n a k i t o s . Ir, s us i mi l d a ma , n e -
p a ma n yk , k a d j e i g u me s e s ame t pai tv v a i k a i ,
t a i a paksi u n o r s maiausi ta vo pretenzij. A s a -
k a u t a u a t vi r a i : j e i g u v i s a monija, iskyrus m ud vi ,
t, i r vi s o j e emje me s l i k t um e t i k t a i d vi e s e , a
pal i ki au ta ve ti s u s e n uo j u p a s a ul i u, o p a t i eng-
iau naujj.
J i n a i n ut i l o .
Gal jai a p s i e i t i i r b e t o k i o s i l g o s k a l b o s , at-
sak Dordi an. V i s i i no, k a d vi s a m e p a s a ul yj e n e -
325
r a s i t o k i o egoi sti ko, bei rdi o p a d a r o k a i p t u. I r a
inau, k a i p b a i s i a i mans n e a p k e n t i . S a vo neapykant
p a r o d e i , ikrsdama t kvai l idaig s u l o r d u E d v i n u
V i r u . Tu negal jai paksti, k a d a ikiliau aukiau'
u ta ve , turiau titul, biau p r i i m a m a tuo s e s l uo k s -
n i uo s e , k ur tu neidrsti n n o s i e s p a r o d yt i . Tod l tu
mei nipinti i r sksti ma n e i r vi si kai praudei m a -
n o vi l t i s .
Dordian isim nosin i r koki val and po to
nirptsi nos, o E l i z a sdjo alta i r a b e j i n g a i r uo l i a i
d i r b o s a vo darb.
K a i k a m l a b a i maai tereikia kilns, taurs j a us -
ma i , be t pri e ma n e b uvo d u vi s a i pri ei ngi c ha r a k te -
r i a i : vi e n a s nepakeniamai a i tr us , k i t a s nemonikai
prskas. J a us ma s b e p r o to , ai ku, s k ys t a b ui z a , be t
i r p r o ta s , j a us mo nesuvelnintas, y r a p e r k a r t us i r p e r
s p r a n g us va l g i s .
Buvo drgnas, vjuotas p o p i e ti s . Dordian umi go
ant sofos, b e s k a i t yd a ma roman. E l i z a b uv o ijusi
naujj banyi iklausyti pamald. Re l i g i j o s k l a u-
s i ma i s j i b uvo gri eta f o r ma l i s te : j o k s o r a s n e s ut r uk -
d yd a vo j a i p un k t ua l i a i a t l i k t i ta i , k j i l ai k r e l i g i n e
s a vo p a r e i g a . G i e d r a a r d a r g a n a , j i v i s t i e k t r i s k a r t e i -
d a vo banyi s e k ma d i e n i a i s , o iokiomis d i e n o mi s
k a d a t i k bdavo p a ma l d o s .
Ma n k i l o mi n t i s n ue i t i vi r i r pasiirti, k a i p
jauiasi l i gon, k ur i didesn dal d i e n o s bdavo vi e n a .
Ne t t a r n a i i r ti e t i k p r o ta r p i a i s t e p r i s i mi n d a vo j, o
s a md yt o j i slaug, k ur i o s n i e k a s nepri i rjo, k a d a t i k
gal dama i sl i nkdavo i k a mb a r i o . Ti e s a , Be s i g a l i ma
b uvo pasitikti, be t j i turjo rpintis i r s a vo eima i r
t i k k a d a - n e - k a d a gal davo ubgti pon nam. K a i p
i r m a n i a u, p r i e l i gons n i e k o n e b uvo , slaugs kakur
ieita. Mi s i s Ry d gul jo r a mi a i , ma tyt, k a i p p a p r a s ta i ,
n ug r i m z d us i l etarg; j o s paml s ve i d a s skendjo p a -
g a l vi uo s e . i di nyje bl so ug n i s . A umeiau angli,
326
p a t a i s i a u patal yn, pasiirjau val andl t, k u r i
negal jo mans ma t yt i , i r p a s k ui pri jau p r i e l a n g o .
L i e t us pl i aup l a n g us , l a uk e stgavo vtra.
,,Stai g ul i vi e n a s mogus, g a l vo j a u a, k ur i a m
g r e i ta i b us s ve t i mo s vi s o s emikosios a i s tr o s . K u r s k r i s
j o d va s i a , k u r i d a b a r s te n g i a s i n us i me s t i s a vo emi kj
apvalkal? K u r j i n up l a s n o s , p a g a l i a u itrkusi l a i s v ?"
Be s va r s t yd a ma i didi probl em, a p a g a l vo j a u
a p i e Hel i n Be r n s , p r i s i m i n i a u p a s k ut i n i us j o s odius,
j o s ti kji m, k a d knus p a l i k us i o s s i e l o s e s ti vi s o s l y-
g i os . Mi n t y s e a ta r s i tebegi rdjau neumirtam j o s
b a l s o skambes, tebemaiau j o s iblykus, kakoki o
kvpi mo kupi n vei d, j o s isekusius bruous i r
smeigt tol vi l gsn, k a i j i r a m i a i gul jo mi r t i e s p a -
ta l e i r ni bdjo, k a i p j i t i k i s i sugrti s a vo di evi -
k o j o t vo pri egl obst.
Tuo m e t u p a s i g i r d o s i l p n a s b a l s a s :
K a s ia?
A i nojau, k a d j a u k e l i a s d i e n a s mi s i s Ry d n e b uvo
p r a t a r us i n odi o. Ne j a ug i j i a ts i g a vo ? A pr i jau
p r i e j o s .
i a a, ddi ene Ry d !
K a s a? K a s tu esi ? paklaus j i , l y g n us te b us i ,
l y g susirpinusi irdama ma n e , b e t j o s vi l gsni s
b uvo smoni ngas. A tavs vi s a i nepastu. K ur Be s i ?
J i s a vo trobel je, ddi ene.
Ddi ene? p a k a r t o j o j i n a i . K a s ma n e va d i n a
ddiene? J u k tu m a n ne gi mi n! Be t a pastu
ta ve . Ta vo ve i d a s , ta vo a k ys i r k a k t a kakur m a n l a -
b a i m a t yt i . Tu e s i panai ... Dei n E i r !
A n i e k o n e a t s a k i a u, b i j o d a ma , k a d , p a s i s a k i us i ,
k a s e s u, nesukeliau l i g o n e i n e r vi n i o p r i e p uo l i o .
Tai au, kal bjo j i , b i j a u, k a d a p s i r i k a u. Ma -
n o a k ys a p g a un a ma n e . A norjau p a ma t yt i Dei n
E i r , i r todl si vai zduoju j o s bruous, k ur j v i s a i nra.
Be to , p e r atuonet met j i turjo g e r o k a i p a s i k e i s t i .
327
D a b a r a a ts a r g i a i p a s i s a k i a u, k a d a e s u tas mo-
g us , k ur i uo j i ma n e pal ai k i r kur nor jo ma t yt i . Pa -
stebjusi, k a d j i ma n e s up r a to i r k a d j i y r a vi s a i s-
mo n i n g a , a paaikinau, k a i p Be s i atsiunt s a vo vyr ,
k ur i s i r atve ma n e i To r n f i l d o .
A inau, k a d l a b a i s un k i a i s e r g u, ve i k i a i j i
v l praneko. Pri e kel et minui a mgi nau a p s i -
ve r s t i i r pamaiau, k a d n e g a l i u p a j ud i n t i n vi e n o s-
n a r i o . Ma n r e i k i a p a l e n g vi n t i s a vo siel pri e mi rt.
K a s mums , k o l e s ame s ve i k i , a tr o d o m e n k n i e k i s , i t s un -
ki nata p r i s l e g i a toki valand, koki a p e r g yve n u
d a b a r . Ar y r a k a m b a r yj e slaug? Me s ia, t ur bt,
t i k d vi e s e ?
A n ur a m i n a u j, pareikdama, k a d me s t i k d vi e s e .
Ta i g i . A d u k a r t us ta ve l a b a i nuskriaudiau i r
d a b a r a p g a i l e s ta uj u. Vi e n kart nuskriaudiau, ne te -
sdama v y r ui d uo to paado uauginti t a ve k a i p tikr
s a vo vai k, o antr... ji n ut i l o . Gal g a l e tas ne
t a i p j a u s va r b u, g a l bt, j i sumurmjo p a t i s a u. I r
b e to... a g a l i u p a s ve i k ti . . . Ar ve r t a ta i p skaudiai e-
mi n t i s prie j?
J i pamgi no p a s i j ud i n t i , be t nesteng; j o s ve i d a s
pasi kei t; atrod, j i ta r s i p e r g yve n a kakok vi di n ne -
rim g a l bt, paskutins a g o n i j o s pradi.
Ta i p , n i e k o n e b e p a d a r ys i . Am i nyb j a u prie
ma n e . Ve r i au t a u vi sk p a s a k yt i . N ue i k p r i e ma n o
k o mo d o s , a t i d a r yk j i r p a i m k laik, kur t e n r a s i .
A vykdi au, k j i l i ep.
D a b a r p e r s k a i t yk l ai k, pasak j i .
J i s b uv o tr ump a s i r tai j o t ur i n ys :
GERBI AMOJI ,
Bkite t o k i a g e r a i r atsiskite ma n o dukterios,
Dei ns E i r , adres i r pranekite, k a i p j i g yve n a . A
n o r i u g r e i t a i parayti j a i laik i r a t s i k vi e s t i j Ma -
328
deir. Ap v a i z d a p a l a i m i n o ma n o pa s ta ng a s , i r a si-
g i j a u nema turt. Bdamas neveds i r neturdamas
vai k, nori au dukrinti j, k o l te b e s u g yva s , i r u-
rayti j a i vi sk, k a s p a l i k s p o ma n o mi r ti e s .
Pr i i m k i t e n uo mans, g e r b i a mo j i , i r 1.1, i r 1.1.
DONAS EIRIS.
Madelra"
Laiko d a ta rod, k a d j i s raytas pri e trejet met.
Kodl a n i e k a d negi rdjau a p i e tai ? p a k l a u-
s i a u l i gon.
Todl , k a d a nekeniau tavs k a i p p i k t o p i n i g o
i r ti e s i o g nestengi au pirto p a j ud i n t i , k a d pagert
ta vo g yve n i ma s . A negal jau pamirti, k a i p tu e l g e i s i
s u ma n i m, Dei ne, to t a vo nirio, k a i tu kart usipuo-
l e i ma n e , t o t a vo to n o , k a i t u p a s a k e i , k a d b i a ur i e s i
m a n i m i l a b i a u u vi sk p a s a ul yj e , to nevai ki ko vi l g s -
n i o i r b a l s o , k a i t u t vi r t i n a i , k a d , v i e n t i k p r i s i m i n us
ma n e , t a u d a r o s i b l o g a , i r pareikei, k a d a e l g i a us i s u
t a vi m n e t e i s i n g a i i r iauriai. A negal jau pamirti, k
a ta d a p e r g yve n a u, k a i tu itaip okai m a n a k i s i r
i l i ejai m a n vi s s a vo nuoding siel. A ta d a t a i p p a -
sibaisjau, t a r s i g yvul ys , k ur i a m a s ud a vi a u, p a va r y-
d a ma alin, s ta i g a bt pa vel gs ma n e mogaus a k i -
mi s i r prakei ks mogaus b a l s u. Pa d uo k m a n va n d e n s !
O, t i k gr ei i au!
Br a n g i o j i mi s i s Ry d , p a s a k i a u a j a i , prineusi
j a i p r i e lp stiklin va n d e n s , n e b e g a l vo k i t e a p i e
t a i , imeskite v i s a t a i i g a l vo s . At l e i s k i t e a n uo s n e a p -
g a l vo tus ma n o odius. J u k ta d a a b uv a u va i k a s ! N uo
to l a i k o pr ajo atuonetas ar d e vyn e ta s met.
J i n i e k o m a n neatsak, bet, atsigrusi truput va n -
de ns i r atsikvpusi, kal bjo t o l i a u:
329
A s a k a u t a u, k a d nestengiau to umirti i r at-
keri jau ta u. A negal jau n p a g a l vo t i , k a d tu btum
s a vo dds dukrinta i r g yve n t um l e n g va i i r graiai, i r
a paraiau j a m. L a b a i a p g a i l e s ta uj u, raiau a, bda-
m a p r i ve r s t a j a p vi l t i , b e t Dei n E i r j a u m i r us i . J i
b uvo L o uvud e s i a utus i o s iltins a uk a . D a b a r d a r yk ,
k n o r i : parayk j a m i r p a n e i k ma n o mel, i kel k m a -
n o ni ekyst k a d a t i k panorsi, n o r s i r tuo j p a t. A t i -
k i u, k a d t u g i m e i m a n k a n k i n t i . Paskutin g yve n i m o
val and ma n e d r a s k yt e d r a s k o k l a i k us s k a us ma s , p r i s i -
mi n us t poel g, kur p a d a r i a u p e r ta ve .
J e i t i k a gal i au j us tikinti, k a d n e b e g a l vo t u-
te a p i e ta i , ddi ene, i r btute m a n g e r a i r a tl a i d i ...
Ta vo l a b a i neti ks c h a r a k t e r i s , pasak j i , i r
a p o iai d i e n a i n e g a l i u jo s up r a s ti . K a i p itisus de-
vyn e r i us me tus t u gal jai k a n t r i a i i r r a m i a i vi sk p a -
ksti, o deimtaisiais s ta i g a mei i r p a s i uta i ? ito a
n e g a l i u s up r a s ti .
Ma n o c ha r a k te r i s n e to k s j a u netiks, k a i p j ums
a tr o d o . A g r e i t s up yk s t u, be t n e s u kertinga. K i e k
kart, d a r tebebdama kdikis, a trokau p a m i l t i j us ,
k a d t i k js btute parodiusi n o r s i oki o t o k i o p a l a n -
k um o . I r d a b a r a nuoirdiai n o r i u s u j um i s s us i ta i -
k i n t i . Pabui uoki te ma n e , ddi ene.
A p a l e n k i a u s a vo skruost j a i p r i e lp, be t j i n e -
pal i et j o . J i pasak, k a d j a i s un k u kvpuoti , k a i a
p a s i l e n k i a u vi r l o vo s , i r v l papra va n d e n s . N ul e i -
d us i j v l ant p a g a l vi o ( k o l j i gr , m a n t e k o p a k e l t i
j i r p r i l a i k yt i ) , a padjau rank ant jo s altos k a i p
l e d a s i r drgnos r a n k o s . S i l p n i pirtai atsitrauk, vo s
m a n p r i s i l i e t us . Blstanios a k ys ve n g ma n o vi l gsni o.
Myl k i te ma n e a r nekski te, k a i p s a u n o r i t e
t a r i a u a p a g a l i a u, a j um s atleidiu v i s a irdimi.
Me l s k i t e a t l e i d i mo di ev, i r t e a p l a n k o j us r amyb!
V a r g kanki n! J a i b uv o p e r vl u, s ti g o j g s us i -
k a up t i i r p a k e i s t i prast s a vo gal vosen. Vi s g yve n i -
330
m n e k e n t us i mans, j i i r m i r d a m a negal jo isivaduo-
ti i tos n e a p yk a n t o s .
jo slaug, o p a s k ui j Be s i . Tai au a d a r utru-
k a u kok pusvaland, vi l d a m a s i i vysti n o r s maiausi
a t l a i d umo pragi edrul , be t ve l t ui . Mi s i s Ry d v e i k i a i v l
n e te k o smons i r j a u n e b e a ts i g a vo . Vi dur nakt j i m i -
r. A n e b uva u p r i e j o s i r neumerkiau j a i aki. Ne -
b uvo p r i e j o s i r dukter. Me s t i k ryt i gi rdome, k a d
j a u vi s k a s b a i g ta . J i n a i j a u gul jo ant s ta l o . Mu d v i s u
E l i z a nujome pasiirti j o s . Dordian, g a r s i a i p r a -
vi rkus, pasak, j o g b i j o s i p r i e i t i p r i e mo ti n o s . I r tai
prieais ma n e gul jo k a d a i s e to k s s ti p r us i r ve i k l us ,
o d a b a r sustings i r nejuds S a r o s Ry d knas. J o s rs-
ias a k i s d a b a r deng alti v o k a i , be t k a k t o j e i r gri e-
tuo s e ve i d o bruouose t e b e b uvo n e p e r ma l d a uj a ma , r-
k a n a iraika. S i s l a vo n a s m a n b uvo k e i s ta s i r k a r t u
iuipus. A i rjau j s u n e a p s a k o mu s k a us mu. V e l -
t ui i ekojau s a vo i rdyje iltesni ar velnesni j a us -
m gai l esi o, vi l t i e s , n us i l e n k i m o btinybei." A n e -
s i s i e l o j a u, n e t e k us i ddiens, t i k n e r i m a va u dl j o s l i -
k i m o . Be aar, iurpiai baisdamasi, a ve i z jau i-
toki kraupi j o s mi rt.
E l i z a r a m i a i i rjo motin. Patyljusi kel et m i -
nui, ji pasak:
Bdama t o k i o s ti p r a us sudjimo, ji g al jo i gy-
ve n t i i k i i l os senatvs, t i k rpesiai s ut r ump i n o j a i
gyveni m. Po to aki mi rk j o s lpas i krei p mlun-
g i s . J a m prajus, j i apsi gr i r i jo i k a m b a r i o .
Pa s k ui j ijau i r a. N e i j a i , n e i m a n nenuri edjo
n vi e n a aara.
X X I I S K Y R I U S
Mi s t e r i s Roesteri s m a n l e i d o utrukti t i k vi e n s a -
vai t, taiau p r a s l i n k o vi s a s mnuo, k o l p a l i k a u Ge i t s -
hed. A norjau ikeliauti tuo j po l ai dotuvi , be t
331'
Dordian pripra ma n e udelsti, k o l isiruo L o n -
don, k ur j d a b a r gal g a l e pakvi et j o s dd, mi s -
te r i s Gi b s o n a s , atvyks pasi rpi nti . s a vo s e s e r s l a i d o -
tuvmi s i r s ut va r k yt i eimos reikal. Dordi an p a -
reik, k a d j i j o k i u bdu n e p a s i l i k s i a n t i v i e n a s u E l i z a ,
k ur i n e i ujauianti j o s lidinios, n e i s ur a mi n a n t i ,
k a i j a p i m a bai m, n e i p a d e d a n ti s us i t va r k yt i drab^
i pri e kel i on. Ta i g i a k a n t r i a i k l a us i a us i j o s baili
aiman i r egoistik verkl eni m, k i e k l e i d o ma n o j -
gos, i r k uo gal dama padjau j a i , a p t va r k i a u i r s up a -
k a v a u j o s tua l e tus . Tur i u p a s a k yt i , k a d t uo me tu, k a i
a d i r b d a va u, j i dyki ndavo, i r a s a k i a u p a t i s a u:
, J e i g u m ud vi e m l i k i m a s lemt g yve n t i vi s laik d r a u-
ge, m i e l o j i pus s e s e r e , me s k i t a i p s us i t va r k yt ume . A
nesutikiau itisai bti p a s l a ug i a i r k a n t r i a s a ma r i e te ,
o paskiriau i r t a u dal d a r b o i r reikalauiau, k a d j
a t l i k t um , k i t a i p j i s likt n e p a d a r yta s . Be to , a p r i ve r s -
iau ta ve p a s i l a i k yt i s a u n o r s dal t nuobodi, ne -
nuoirdi skund. T i k todl , k a d is ms s us i ti k i ma s
p a l yg i n t i n e i l g a s i r vyk o t o k i o mi s niriomis a p l i n k y-
bmi s, a s ut i k a u bti t o k i a k a n t r i i r p a s l a ug i ta vo u-
g a i d o m s . "
Pa g a l i a u Dordian i kel i avo. Tai au d a b a r E l i z a
m prayti ma n e pavi eti d a r vi en savai t. J i sak,
k a d j o s p l a n a i a ti ma i j o s vi s laik i r dmes. J i k e -
ti n o ikeliauti kakuri tolim al i r k i a ur a s d i e na s
i tnodavo, usiovusi s a vo k a m b a r i o d ur i s , k r a ud a ma -
s i l a g a mi n us , tutindama stalius, d e g i n d a ma p o p i e r i us
i r s u n i e k u nesikalbdama. J i pra, k a d a pri i r-
iau n a mus , priimiau l a n k yt o j us i r atsakyiau uuo-
j a ut o s laikus.
Pa g a l i a u vien- ryt ji pasak, k a d a l a i s va .
Ir a e s u j ums didiai dki nga, pr i djo j i , u
t o k i a s pravari as p a s l a ug a s i r takting el ges. V i s a i
k a s k i t a g yve n t i s u t o k i u mogumi k a i p js i r s u Dor-
dian: js d i r b a te s a vo darb i r n i e k a m n e s i k a r i a t e
332
V -
a n t s p r a n d o . Ryt o j , kal bjo j i , a s i vykstu i s An g -
l i j o s . Ap s i g yv e n s i u p a l e i Li l r e l i g i n i uo s e n a muo s e ,
t a i l yg k o k s vi e n uo l yn a s . Te n m a n b us r a mu, n i e k a s
mans n e t r uk d ys . Kur l ai k a k e t i n u s t ud i j uo t i k a t a -
l i k banyi os d o g ma s i r r e l i g i n i us ve i k a l us . J e i g u ita
r e l i g i j a , k a i p a vi l i uo s i , p a t e n k i n s ma n o trokim g y-
ve n t i p a d o r i a i i r t va r k i n g a i , a p e r e i s i u Ro mo s k a t a l i -
k ti kji m i r , g a l i ma s d a i k ta s , usidsiu vi enuol s
yd.
A neparodi au, k a d s te b i uo s i iuo j o s a p s i s p r e n d i -
m u, i r nemgi nau j o s atkal bti . Ta i k a i p t i k t a u,
p a g a l vo j a u, n a , k g i , l a i mi n g o s kel i ons."
S ud i e , p us s e s e r e Dei ne E i r . L i n k i u j ums sk-
ms. Js v i s dl to tur i te s ve i k o p r o to .
A a t s a k i a u:
J um s ta i p p a t netrksta s ve i k o p r o to , p us s e s e r e
E l i z a . Tai au a ma n a u, k a d js po koki met bsite
g yva p a l a i d o t a k o k i a m e n o r s Pranczijos vi e n uo l yn e .
Be t t a i m a n nerpi. J e i g u j um s tas p a ti n k a va i uo -
k i t s ve i k a ,
V i s a i t e i s i n g a i , atsi l i ep E l i z a .
Po i odi m ud v i p a s uk o me s a va i s k e l i a i s .
K a d a n g i m a n n e b e b us p r o g o s usiminti a p i e j i r
a p i e j o s seser, t a i ia p a t p a s a k ys i u, k a d Dordianai
p ui k i a i pasi sek: j i i tekjo u tur ti n g o , bet n us i va l -
k i o j us i o d i d i k o ,- o E l i z a i tikrj stojo vi enuol yn
i r iandien y r a abat ta me vi e n uo l yn e , k ur j i b uvo n o -
vi c e i r k ur i a m j i ura vi s s a vo turt.
A neturjau s up r a ti mo , k mons jauia, p o i l -
g e s n i o a r tr ump e s n i o i vyki mo grdami n a mo ; io
j a us m o m a n n i e k a d n e t e k o p a t i r t i . Bdama d a r v a i -
k a s , a i nojau, k rei k grti n a mo " Geitshed po
i l g o pasi vai ki oji mo i r l a uk t i , j o g t uo j a u g a us i b a r t i
u t a i , k a d a t r o d a i nualusi i r n e l i n k s m a ; o vl i au
k rei k grti i banyi os n a mo " Louvud, j a u-
iant skausming nor soiai p a va l g yt i i r suilti p r i e
333
k a i t r a us i di ni o i r inoti, k a d n e i vi e n o , n e i a n tr o ne -
b us . N e i vi e n a s , n e i k i t a s i e n a mo " gri mai negal jo
bti malons i r troktami. J o k s j a us ma s netrauk m a -
ns ta d a koki n o r s vi e t i t ma g ne ta s , k ur i s v e i k i a
s t i p r i a u, k a i p r i e j o artji . O k o k s b us ma n o grimas
Tornfi l d, a d a r nei nojau.
Ma n o kel i on b uvo n uo b o d i , l a b a i n uo b o d i . N uv a -
i avau penkiasdeimt myl i pirm dien, vi ebutyje
p e r n a k vo j a u, antr dien d a r penkiasdeimt myl i .
Pirmj dien a g a l vo j a u a p i e mi s i s Ry d i r p a s k ut i -
ne s j o s g yve n i m o mi n ute s . Ak y s e m a n stovjo p e r -
k r e i p ta s , b e s p a l vi s j o s ve i d a s , gi rdjau k e i s t a i p a s i k e i -
tus j o s bals, v l si vai zdavau l ai dotuvi dien, k a r s -
t, katafalk, vi r ti n j uo d a i apsirengusi nuominink
i r tarn (gi mi ni b uvo l a b a i maa), nirius rsio
s k l i a utus , tyl i banyi , ikilmingas g e d ul o p a ma l d a s .
Pa s k ui ma n o m i n t ys n uk r yp o Dordian i r Eliz: p i r -
mj a regjau p uo to s sals c e ntr e , antrj vi e n uo -
l yn o cel je i r miau nagri nti s k i r ti n g a s j bdo yp a -
tyb e s , dl kuri j o s b uvo t o k i o s nepanaios. K a i v a k a -
re pr i va i avome di del miest, ios mi n t ys isisklaid.
Na k t i s suteik j o ms kit krypt. A a t s i g ul i a u, i r p r a -
e i ti e s p r i s i m i n i m a i ul ei do vi et mi n t i ms a p i e t a i , k a s
mans l a uk i a a te i tyje ,
V a d i n a s i , a grtu Tornfi l d. Be t k i e k l a i k o m a n
d a r te k s t e n a i p a s i l i k t i ? Ne i l g a i , tuo a n e a b e j o j a u.
I mi s i s Fe i r f e k s laiko, parayto Geitshed, a sui-
n o j a u, k a d p e r t laik svei ai i si vai njo i p i l i e s ,
k a d mi s te r i s Roesteri s pri e tr i s s a va i te s i vyko L o n -
don i r k a d turjo grti d a r an savai t. Mi s i s Fe i r -
fe k s spjo, k a d j i s i kel i avs s ut va r k yt i k a i kuri r e i -
kal pri e ve d yb a s , ne s adjs p i r k t i nauj kariet.
J i ra, j o g j a i s un k u p r i p r a s t i p r i e mi n ti e s , k a d j i s g a -
lt ve s t i mi s I n g r e m, taiau i to, k v i s i neka, i r i
to, k ji p a t i pastebjusi, negal bti j o k i o s abejons,
334
j o g t a i n e t r uk us vyksi . Kei sta but tuo a b e j o t i ,
t a r i a u p a t i s a u. A n k i e k n e a b e j o j u. "
I r m a n i ki l o k l a us i ma s : k ur g i a tursiu vyk t i ? V i -
s nakt s a p n a va u m i s I n g r e m, o ryt, k a d a s a p n a i e s ti
yp a t i n g a i aiks, a regjau, k a i p ji prie ma n e udaro
To r n f i l d o va r t us i r p a r o d o m a n neinom kel i ; mi s te -
r i s Roesteri s stovjo ia pat, i rjo ma n e , susinrs
a nt krtins r a n k a s , i r sarkastikai ypsojosi, t a r s i t y-
iodamasis i ms abi ej i j o s i r mans.
A neparaiau mi s i s Fe i r f e k s , kuri dien sugriu,
ne s nenorjau, k a d mans parveti bt siuniama k a -
r i e ta . Ma n k ur k a s m a l o n i a u b uvo r a m i a i pasi vai ki o-
ti vi e n a i . I r tai, p a l i k us i pas arklinink s a vo lagamin,
a neskubdama ijau i D o r d o " uei gos. Buvo b i r -
el i o p r i e va k a r i s , madaug eta va l a n d a , i r a p a s u-
k a u pastamu k e l i u Tornfi l d, einaniu p e r l a uk us
i r utat vi eni u i r t y k i u.
V a s a r o s va k a r a s n e b uvo n e i l a b a i g i e d r a s , n e i l a b a i
viesus, taiau iaip graus i r r a mus . Ab i p us k e l i o mo-
ns d o r o j o ien. D a n g us , n o r s i r n e vi s a i b l a i va s , a-
djo r yt o j ui gi edr. J o ydruma, k ur - n e - k ur vyti nti
p r o auktus i r p l o n us de be s i s , atrod i t i n s k a i s t i i r r a -
m i . V a k a r a i i r g i r a ud o n a vo iltais saullydiais, j n e -
temd n maiausia mi gl el . Atr o d , k a d t e n a i l i e p s -
n o j a ug n i s , k a d u marmurini debes r i a l to r i us ,
p r o s i a ur us j plyius erdamas r a us vo a uk s o s p i n -
d ul i us .
K uo ari au To r n f i l d o , tuo diugiau darsi ma n o
s i e l o j e , todl a n e t s us to j a u, nordama p a k l a us t i p a t i
s a ve , k rei ki a tas ma n o diaugsmas, i r p r i m i n t i s a u,
k a d a j uk grtu ne s a vo n a mus , ne nuol ati n s a vo
vi et, n e te n , k ur m i e l i d r a ug a i i l g i s i i r l a uk i a mans.
,,inoma, mi s i s Fe i r f e k s p a s i t i k s ta ve s u m a l o n i a i r r a -
m i a ypsen, t a r i a u p a t i s a u, o maoji Ad e l s u-
p l o s d e l n e l i a i s i r i ms oki nti a p l i n k ui . Be t t u p ui k i a i
335
inai, k a d g a l vo j i n e a p i e j a s , bet a p i e kak kit, i r
k a d tas k i t a s n n e p r i s i me n a tav s ."
Be t a r g i jaunyst mgsta altai visk a p s va r s tyti ?
A r g i j a un a s mogus, nepaindamas g yve n i mo , n e s i e l -
g i a a k l a i ? Kakoks n e s utr a md o ma s trokimas l y g s a k y-
te sak, k a d uteks m a n i r to diaugsmo, kur a p a ti r -
s i u, v l pamaiusi mister Roester, n o r s j i s i r nei-
rs ma n e ! Jaunyst r a g i n o ma n e : Paskubk, p a s k u-
bk! Bk s u j uo , k o l g a l i ! D a r k e l i o s d i e n o s , g a l s a -
vai t, i r tu isiskirsi s i i j uo ami nai ! " Ir , n us l o p i n us i
s a vyj e kakoki i k i iol m a n neinom nevi l t, kakok
sl og jausm, k ur i o l i g iol n i e k a d n e b uva u p a t yr us i ,
a k o n e t e k i n a p a s i l e i d a u pri ek.
To r n f i l d o l a n k o s e mons, t ur bt, t a i p p a t grbi a
ien. O g a l gr bjai j a u bai g darb i r grta n a mo
s u grbl i ai s a nt pei , k a i p t i k d a b a r , k a d a i r a gr-
t u. D a r v i e n a a r d v i va r s n o s , p a s k ui vi ekel i s i r a
a t s i d ur s i u ti e s To r n f i l d o va r ta i s . K a i p grai ai iemet
ydi erktroi g yvatvor s ! Ti k a n e t ur i u k a d a s u-
s k i n t i j puokt, m a n n o r i s i skubti n a mo . A p r a -
jau p r o aukt erki krm, isktus vel i as i r
i edai s n us a g s tyta s akas vi rum ta k o . tai pri e ma n e
pastama g yva tvo r i r siaurut p e r l i p a p e r j s u a k -
meninmis p a k o p o mi s . Ir s ta i g a a i vydau prieais
mister Roester, k ur i s sdjo s u ura k n yg ut e b e i
pietuku r a n k o s e i r kak ra.
Ne , t a i n e va i d uo k l i s , i r vi s dl to a v i s a vi r pte
s uvi r p u. Ak i m i r k a i a nebepajgi u s us i va l d yt i . K g i
t a i reikia? Ne m a n i a u, k a d a itaip drebsiu, j p a ma -
iusi, k a d n e t e k s i u ado i r negal si u p a s i j ud i n t i j o a k i -
va i zd o j e . Ma n r e i k i a k uo grei i au d i n g t i i ia, a ne -
g a l i u p a s i r o d yt i , k a d a t o k i a pakvai l . A inau i r
kit kel i n a mus . Be t j e i g u biau i nojusi i r d vi d e -
imt toki kel i , b uvo j a u v l u: j i s a i pastebjo ma n e .
Al i o ! s uuk o j i s a i i r uvo bl oknot, sidjo
336
y
pietuk. tai i r js p a g a l i a u gr ote! E i k i t en, p r a -
au!
Ma n a tr o d o , k a d a p r i e i n u, taiau k o k i a i s i ngs-
n i a i s , n p a t i neinau. A vo s s uv o k i u s a vo paios j u-
de s i us i r s te n g i uo s i a t r o d yt i r a mi , o s va r b i a us i a s u-
va l d yt i ve i d o r a ume n i s , k ur i e , jauiu, liai maitau-
j a prie ma n o val i i r s te n g i a s i ireikti ta i , k b uv a u
pasiryusi nuslpti. Be t a t ur i u yd, i r nuleidiu j.
G a l vi s dl to k a i p n o r s isisuksiu i r stengsiu i l ai kyti
prideram altakraujikum.
T a i ia js, Dei ne E i r ? Grtate i Mi l k o t o ps-
ia? i noma, k a s gi d a ug i a u tok pokt ikrs!
K ur i e m s g a l a ms k vi e s t i kariet, k ur i , bi l ddama gat-
vmi s i r k e l i a i s , parvet j us k a i p paprast mi rti ngj!
Ar n e g e r i a u n e p a s t e b i ma i parslinti n a mo d r a ug e s u
va k a r o sambrka, l y g js btute s a p na s i r elis.
K ur g i , po vel ni , js b uvo t e vis t mnes?
A b uv a u pa s s a vo ddi en, s e r e . J i n a i mi r.
K a s g i k i t a s ta i p a ts a k ys , j e i n e Dei n E i r ! Ge -
r i e j i d i e vo a n g e l a i , s a ug o k i te ma n e ! J i a t vyk o i k i t o
p a s a ul i o , i nam, k ur i uo s e apsilank mi r t i s , i r parei -
k i a m a n a p i e t a i , s ut i k us i ma n e p r i e t e mo j e ! J e i g u drs-
iau, a paliesiau j us , nordamas sitikinti, ar js m a -
teri al i n btyb, ar t i k elis, o l e n g va s p a r n i el fe! ..
Be t a v e i k i a u gal i au s ug a uti pel kje mel sv ignis
iatuus
1
l i epsnel n e g u j us . Nei ti ki moji , nei ti ki mo-
j i ! pri dr j i s patyl js. V i s a m mnesiui pabgo
n uo mans! I r j i , di evai , vi s a i pamiro ma n e , d uo d u
garbs o d !
A i nojau, j o g m a n b us diugu v l s ut i k t i s a vo
eiminink, n o r s i r b i j o j a u, k a d j i s g r e i t j a u n e b e b us
ma n o eimininkas, i r jaui au, k a d a j a m n i e k o nerei -
k i u . Be t mi s t e r i s Roesteri s t a i p sugebjo (bent m a n
t a i p atrod) s k l e i s t i a p i e s a ve diaugsm, k a d i r ti e
1
altvyksl (lot.).
22. Dein E i r .
337
trupinliai, k ur i e nubyr davo ma n , var gei klajnei
pauktytei , atrod t i k r a p uo ta . Pa s k ut i n i a i j o odiai
m a n b uvo i t b a l za ma s . I j l y g i r ai kjo, k a d j a m
i ek t i e k s va r b u b uvo , a r a j pamirau, a r ne . I r j i s
p a va d i n o Tornfi l d ma n o n a ma i s . O, j e i g u ia i tikr-
j bt ma n o n a m a i !
Mi s t e r i s Roesteri s nepasi kl n uo p e r l i p o s , o m a n
nesi norjo prayti, k a d j i s praleist ma n e . A p a s i te i -
r a va u, a r j i s b uvo L o n d o n e , a r ne .
Ta i p . I k ur g i t a i inote? Ne j a ug i js aikiareg?
Mi s i s Fe i r f e k s m a n ra.
I r j i n a i para j ums , k ur i uo r e i k a l u b uv a u i vy-
k a s ?
O, ta i p , s e r e ! V i s i t a i i no.
Js tur i te api rti kariet, Dei ne, ir p a s a k yt i
ma n , a r j ums a tr o d o , k a d j i vi s a i t i n k a mi s i s Roester.
I r a r ma n o n uo t a k a b us panai An g l i j o s karal i en,
k a i atsilo p ur p ur i n e s pagal vl es? A nori au, Dei -
n e , k a d i r a ne prasiau u j atrodyi au. Pa s a k yk i t e ,
g e r o j i fja, a r n e g a l i te d uo t i koki ol el i a r k o , k a d
a pavi rsi au grai u vyri ki u?
J o k i e b ur t a i nepads, s e r e , a t s a k i a u a, o m i n -
tys e pridriau: Vi e ni nte l i ai k e r a i , k ur i e i a padt,
t a i myl i ni oji irdis. J a i js p a k a n k a m a i graus, A r -
ba t e i s i n g i a u js rstumas y r a p a t r a uk l e s n i s u
g r o ."
Mi s t e r i s Roesteri s kakoki u m a n n e s up r a n t a mu
val gumu k a r t a i s i skai tydavo ma n o d a r n e p a s a k yta s
mi n ti s . Ir kart j i s neatkrei p yp a t i n g o dmesi o
ma n o odius, taiau pa ve l g ma n e s u ta yp a t i n g a
s a vo ypsena, k ur i r e t a i tenuvi esdavo j o vei d. J i s ,
t ur bt, man, k a d j i p e r g e r a p a p r a s ta i s a tve j a i s . J o j e
spi ndjo t i k r a s nuoirdumas, i r j i s suild ma n e d a b a r
i t sauls s p i n d ul ys .
E i k i t e , Dei nete, pratar j i s , p a s i t r a uk d a ma s
al, k a d a gal i au p e r k o p t i perl i p. E i k i t e n a mo ,
338
i r te g u n uva r g us i o s js kojyts pailss p r i e draugiko
slenksio.
Ma n n i e k o d a ug i a u n e b e l i k o , k a i p t yl o mi s pasia-
l i n t i . To l i a u kal bti s n e b e b uvo r e i k a l o . A p e r k o p i a u
perlip, n e b e p r a t a r us i n odi o, i r b uv a u b e n ue i n a n t i .
Ti k s ta i g a ma n e sulaik kakoks j a us ma s , kakoki a j -
g a pr i ver t ma n e atsigrti. Ne b e s us i va l d yd a m a a p a -
s a k i a u a r b a , ve i k i a u, kakas ma n yj e pasak:
Dkui j ums , mi s t e r i Roesteri, u js di del ge-
rum. A kakodl diaugiuosi, sugrusi pas j us . K u r
js, te n i r ma n o n a ma i , vi e n i n t e l i a i ma n o n a m a i .
A p a s i l e i d a u p r o t e k i n i a i s , i r mi s te r i s Roesteris,
ne t i r nordamas, nebt pavi js mans.
Ma o ji Ad e l ti e s i o g nesi tvr diaugsmu, i vydusi
ma ne . Mi s i s Fe i r f e k s s ut i k o ma n e k a i p vi s a d a nuoir-
diai i r draugikai, Li nusiypsojo, o S o f i ne t pasak
m a n l i n k s m a i : ,,Bo n s o i r ! "
1
V i s a t a i m a n b uvo l a b a i
ma l o n u. N r a didesns laims, k a i p j a us t i , k a d a p l i n -
k i n i a i m y l i t a ve i r diaugiasi ta vo b uvi m u.
T vakar a nusprendiau n e s i d a i r yt i ateit, n e s i -
k l a us yt i to b a l s o , k ur i s ni bdjo m a n a p i e artjant
isiskyrim, a p i e atslenkant sielvart. K a d a p o v a k a -
riens mi s i s Fe i r f e k s pasi m s a vo mezgi n i r a atsis-
d a u alia j o s a n t e mo s uo l e l i o , o Ade l , a t s i k l a up us i
ant k i l i m o , pri si gl aud p r i e mans, k a d a , atrod, a b i p u-
s i s prisiriimas a p s up o mus auksins ta i k o s l a n k u, a
t yl o mi s miau me l s ti aukiausij, k a d l i k i m a s nei -
plt mans i ia t a i p g r e i t a i i r nenuviest kok
tolim krat. Be t k a d a , m um s ta i p besdint, neti ktai
jo mi s te r i s Roesteri s i r , apvel gs mus , r o d o s , a p s i -
di aug ia t o k i a draugika g r up e , k a d a j i s pasak, k a d
senut ve i k i a us i a i a p s i r a mi n o , sulaukus pargrtant
dukters, i r pri dr, k a d Ade l , ma tyt, est prete a cro-
Labas vakaras! (piane.)
22*
339
quer sa petite maman Anglaise m a n s ta i g a suibo n e -
aiki vi l t i s , k a d j i s g a l i r p o s a vo vestuvi p a l i k s mus
k a r t u i r n e a ts i s a k ys g l o b o t i ms i r me s tursime l a i -
ms m a t yt i j .
Ma n sugrus To r n f i l d o pi l , p i r mo s i o s d v i s a va i -
ts pr ajo p a l yg i n t i r a m i a i . Ni e k a s neusi mi ndavo a p i e
artjanias eimininko ve d yb a s , i r a p a t i nemaiau,
k a d bt ruoiamasi itokiam vyki ui . Be ve i k k a s d i e n
k l a us d a va u mi s i s Fe i r f e k s , a r j i girdjusi k n o r s ai-
k a us , b e t j i vi s a d a a t s a k yd a vo n e i g i a ma i . Kart j i p a -
sak, j o g staiai p a k l a us us i mister Roester, k a d a
j i s ketins p a r ve s t i n a mus jaun mon, taiau j i s a i
atsaks v i e n t i k kakoki u j uo k u, p a d a r yd a ma s keist
grimas, i r todl j i p a t i neinanti, k b e g a l vo t i
a p i e j .
V i e n a ma n e yp a t i n g a i s te b i n o , btent, k a d j i s vi s a i
nebesi l ank Ingrem-Park, pasi bai g vi s o s jo k e l i o -
ns te n i r a tg a l . Ti e s a , i k i Ingrem d va r o b uvo d vi d e -
imt myl i , j i s b uvo k i t o s g r a fi j o s p a s i e n y, be t k
g al jo reikti to k s n uo t o l i s kartai si myl jusi am mo-
g ui ! To k s pri tyrs i r i tvermi ngas r a i te l i s , k a i p mi s te -
r i s Roesteri s, gal jo n uj o t i t e n p e r vi en ryt. Ir a
pradjau puoselti vi l t, k ur i a i neturjau j o k i o p a g r i n -
d o : g a l vestuvs j a u iirusios? G a l k a l b o s b uv o k l a i d i n -
gos? O g a l k a r t a i s a b i puss a p s i g a l vo j o ? Pa p r a s ta i ,
i rdama s a vo eimininko vei d, a s te n g d a va us p a -
m a t yt i , a r j i s lidnas, a r rstus. Tai au j o ve i d a s n i e -
k a d n e b uvo to k s g i e d r a s , neapsiniauks i r n e p i k ta s
k a i p ias d v i s a va i te s . I r j e i g u k a r ta i s , aisdama j o
a k ys e s u Ad e l e , a n e t e k d a va u po i r s ta i g a nulisda-
va u, j i s ne t aikiai pral i nksmdavo. D a r n i e k a d j i s ta i p
danai n e k vi e s d a vo mans svetai n, n i e k a d n e b uvo
t o k s ma l o n us m a n k a i p tas d v i s a va i te s i r . . . d e j a !
n i e k a d a jo d a r t a i p kartai nemyl jau!
1
Negali atsidiaugti savo mamyte angle (piane).
340
X X I I I S K Y R I U S
Nuo s t a b i a i grai va s a r a aplank Angl i j, To k s yd-
. r a s d a n g us , t o k i a s p i n d i n t i saul r e ta i k a d a t e i k i a s i ne t
t r um p a i pagl amonti ms al, i vi s pusi s k a l a uj a -
m jr. O ta i s me ta i s g i e d r a i ti e s i o g g a l o n e b uvo , s a -
k y t um i l g a vi r ti n sault dien, l yg p ul k a s nuostabi
keliaunink pauki a t s k r i d o i I ta l i j o s i r nutp p a -
ilsti ant Al b i o n o uol. ienas b uvo suvetas. L a uk a i
a p i e Tornfi l d p o pities atrod l y g n uk i r p t i . K e l i a i
b o l a vo l y g i kep. Me d i ai ve jo ta ms i a i al i a l a p i j a .
Ta n k i a l a p i a i krmai i r giraits ti e s i o g j uo d a vo s a u-
ls n up l i e k s to s e nuienautose p i e vo s e .
Vi e n vakar Ade l , vis pusdien uo g a vus i p a l e i
keli Hj, k ur b uvo d a ug emuogi , nujo g ul t i d a r
s a ul e i n e n us i l e i d us . A p a l a uk i a u, k o l j i umi gs, i r , i-
jusi ki em, p a s uk a u sod.
Buvo pa ts ma l o n i a us i a s d i e no s me tas . r i nti d i e -
nos l i e p s n a u geso" , i r r a s a vsi ai s laais ukri to itro-
k us i us l a uk us i r . kaitintas k a l va s . Saul n us i l e i d o n e
debes, i r d a b a r v a k a r a i vi tjo ikilmingu p ur p ur u.
Saul l ydi o vi e to j e , pai oje k a l vo s vi rnje, d a n g us
spindjo ta r s i r a ud o n i b r a n g a k me n i a i , i r atrod, k a d
te n i oruoja k a i t r i k r o s n i s , o t o l i a u j i s darsi b l a n k e s -
n i s i r b l a n k e s n i s , k o l , apms vi s vakar i n pus, v i s a i
iblso. Ryt a i a v jo ma l o n i a , ta ms i a i ml yna ydr yne
i r s a vo k uk l i u papuoalu j a u s us p i n d us i a vi eni a
vai gde. Ne t r uk us te n pateks mnulis, k ur i s k o l k a s
d a r slpsi u h o r i zo n t o .
Kur laik a vai kti njau grsta aiktele, b e t v e i -
k i a i ma n e pasi ek g e r a i pastamas s ub ti l us k va p a s
c i g a r o a r o ma ta s , sklinds p r o kakur lang. Pamaiau,
k a d b i b l i o t e k o s l a n g a s k i e k p r a vi r a s . S up r a t a u, k a d i
te n ma n e gal jo k a s stebti, i r todl p a s uk a u sod.
itoji vi e t a p a r k e b uvo ti k r a s nuoalus r o j a us k a m p e -
l i s . iia a ug o daugyb vai ri medi, a p l i n k ui yd j o
341
gl s. N uo k i e mo j s a ug o j o aukta mro s i e n a , o k i t o -
je pusje jo buk alja, s k yr us i j n uo ve je l s . U
a p g r i uvus i o s t o l umo j e t vo r o s pl yt jo tuti l a uk a i . I k i
tos t vo r o s vi n g i a vo l a ur a i s a p s o d i n ta alja, k ur i o s g a l e ,
po auktu katanu, s tov jo s uo l e l i s . iia g a l i m a b uvo
kl ai di oti n i e k i e n o n e s te b i ma i . I r t a i p n uo s t a b i a i me d u-
m i k ve p j o r a s a , b uvo t a i p t y l u va k a r o p r i e b l a n d o j e ,
k a d atrod, j o g gal i au kl ai di oti ia aminai. Tai au
bevai kti njant m a n ta r p gl yn i r ei l mi s augani
vai smedi auktutinje s o d o d a l yj e , kuri d a b a r j a u
apvi et patekj s mnul i s, kakas s ta i g a pr i ver t
ma n e s us to ti . A n i e k o neigirdau, n i e k o nei vydau,
t i k v l uuodiau t spjant aromat.
Ros, j a z m i n a i i r g va z d i k a i vis laik smi l k or
a p l i n k ma n e s a vo va k a r i n i a i s s mi l k a l a i s , taiau a r o -
mat skl ei d ne i edai i r ne l a p a i . is k va p a s a t a i
g e r a i i nojau k i l o i mi s te r i o Roesteri o c i g a r o . A
a p s i d a i r i a u i r siklausiau. Ap l i n k ui obel akos s vi r o
n uo sirpstani vaisi. U k o k i o p us m yl i o gi r ai tje s uo -
k laktingala. Bet n i e k o nesimat, n i e k a s njo ta k e -
l i u. Tai au c i g a r o k va p a s vi s sti prjo. inodama, k a d
t ur i u bgti , a p uo l i a u p r i e vartel i , u kuri b uvo
j a un a s me d e l yn a s , i r i vydau einant mister Roester.
A asteljau tarp ta r p krm. J i s ve i k i a us i a i ia i l -
g i a u neutruks, tuo j gr i r , j e i a nesulamsiu, j i s
mans t a i p i r nepastebs.
Be t n e : va k a r o me ta s , t ur bt, ma l o n us i r j a m k a i p
i r m a n . J ta i p p a t v i l i o j a is s e nas s odas . J i s i l to
engi a t a k e l i u. C i a p a k e l i a a g r a s to akel, pasiir-
d a ma s kabanias d i d e l e s i t s l yvo s uo g a s , ia n us i s k i -
na koki vyni n uo medi o, isikerojusio vi r mro
s i e n o s , ia v l p a s i l e n k i a ti e s gl i krmu, nordamas
a r b a kvpti velnaus a r o ma to , a r b a pasi grti r asos
l ael i ai s a nt ied. Di di ul nakti n petel i k p r a l e k i a
p r o m a n e i r n ut up i a a nt ol el s p a l e i mi s t e r i o Roes-
t e r i o koj. J i s a i p a s te b i j i r p a s i l e n k i a pasiirti.
342
Dabar j i s s t o vi nusigrs n uo mans i r susidom-
js pe te l i ke ,pag al vo jau a. G a l g i , e i d a ma l a b a i
t yl i a i , i r gal i au d i n g t i nepastebta?"
A pajau kel et ingsni gl i l ys ve , k a d grikte-'
js t a k o vi r g das neiduot mans. Mi s t e r i s Roes-
te r i s stovjo u koki p o r o s jard n uo tos vi e to s , p r o
kuri a turjau p r a e i t i . V i s a s jo dmesys, ma tyt, b uvo
s ute l k ta s petel i k. Praei si u k uo skmi ngi ausi ai " ,
nusprendiau a, taiau, k a i perengi au i l g jo e-
l , kur met d a r neauktai tepaki l s mnulis, j i s vi s a i
r a m i a i tar neatsi grdamas:
Dei ne, a te i k i te pasiirti padarl .
A engi au b e maiausio g a r s o , j i s a i stovjo n us i -
grs n uo mans, n e j a ug i jo elis p a j uto ma ne ? I
pradi a krptel jau, p a s k ui pri jau p r i e j o .
Pai rki te, k o k i e ios peteliks s p a r n a i , p r a -
neko j i s a i . Ma n t e k o m a t yt i toki V e s t- I n d i j o j e . Re -
tas d a i k ta s An g l i j o j e t o k i a di del i r ma r g a nakti n
klajn. V a j i i r n us k r i d o .
Petel i k n up l a s n o j o s a va i s k e l i a i s . A i r g i nedr-
s i a i engi au a tg a l , b e t mi s te r i s Roesteri s jo p a s k ui
ma n e , i r k a d a me s pasi ekme va r t e l i us , j i s pasak:
Grki me! Toki puiki nakt gda sdti n a m uo -
se. N e g i g a l i ma e i t i g ul t, k a d a saullydiai va k a r uo s e
p a s i t i n k a tekant mnul r ytuo s e ?
No r s p a p r a s ta i a g r e i t a i s ur a n d u k a t s a k yt i , t a -
iau p a s i t a i k o akimirk, k a d a ti e s i o g neinau, k d a -
r yt i . Ta i vi e n a i ma n o silpnybi. I r l y g tyia j i p a s i -
reikia kritikiausiais mo me n ta i s , k a d a t a i k l us odi s a r
t i n k a ma s p r e te k s ta s i t i n praveri a, n o r i n t isivaduoti i
k e b l i o s padties. Ma n nesi norjo t o k i u v l yvu m e t u
vai ki oti vi e n a i s u m i s t e r i u Roesteri u po tams sod.
Todl , l a b a i sumiusi, a pamau jau t a k e l i u, s te n g d a -
ma s i k n o r s s ug a l vo t i , k a d gal i au grei i au pasia-
l i n t i . Tai au mi s te r i s Roesteri s atrod t o k s r i mta s i r
santrus, k a d a mi au gdyti s s a vo sumiimo. J e i g u
343
iame ms pasi vai ki oji me i r b uvo k a s b l o g o , ta i tas
b l o g i s sl ypjo t i k t a i ma n yj e pai oje, ne s j i s b uvo r a -
mus i r m a n nekl joki tarim.
Dei ne, praneko j i s , k a i me s engme l a u-
r a i s apsodint al j i r i l to i ngsni avome l i n k s ug r i u-
vus i o s tvo r o s i r katano, grau vasar To r n f i l d e ,
ti esa?
Ta i p , ser e.
Js ve i k i a us i a i spjote p r i p r a s t i p r i e i nam?
Y p a js, k ur i ta i p jaui ate g a mto s gro i r g a l i te vi s a
irdim prisiriti p r i e k o no r s ?
Ti k r a i , a prisiriau p r i e i nam.
I r a ma ta u, k a d js p r i p r a t o t e p r i e to l engvab-
di o padarl i o Ade l s , n o r s i r n e s up r a n t u, k a i p t a i
g a l jo a t s i t i k t i . Be to , js suartjote net s u nai vi ja
mi s i s Fe i r f e k s .
Ta i p , s e r e . No r s i r s k i r t i n g a i , bet a p a m i l a u
j a s a b i .
I r j ums s un k u bt s k i r t i s s u j o mi s ?
- Ta i p . .
Gai l aP^-pasak j i s i r atsiduss n ut i l o . G yve -
n i m e p a p r a s t a i vi s a d a itaip a t s i t i n k a , ts j i s p o v a -
l andl s. V o s t i k mogus prisiria p r i e k o k i o s j a u-
k i o s , r a mi o s vi e to s , s ta i g a kakoks b a l s a s aukia j k e l -
ti s i r k e l i a ut i t o l i a u, ne s p o i l s i o va l a n d a pasi bai g.
Ar a j a u t ur i u ikeliauti, ser e? p a k l a us i a u
s t a i g a . Ar m a n j a u rei ks pal i kti -Tornfi l d?
Ma n a u, k a d ta i p , Dei ne. Ma n g a i l a , Dei ne, bet
ma n a u, k a d ta i p .
Ma n t a i b uvo t i k r a s smgis, bet a n e s i l e i d a u p a r -
bl oki ama.
Ge r a i , ser e. A bsiu pasiruousi, k a i t i k saky-
s i te ikeliauti.
J a u sakyta. A sakau j ums vakar.
V a d i n a s i , js i tikrj ve d a te , ser e?
344
I tik-r-j! Be a-be -jo! Bdama di di ai val gi ,
js patai kte,.kad g e r i a u n e r e i k i a .
Ir g r e i ta i , sere?
L a b a i g r e i ta i , ma no ... t a i yr a , mi s E i r . Js p r i s i -
me na te , Dei ne, ms panekes, k a d a a p a ts ar g a n -
d a i aikiai j um s dav s up r a s ti , k a d a nt s a vo s e no v i e n -
gungiko s p r a n d o k e t i n u usikarti ventj jung i r
engti palaimintj moteryst, t a i y r a p r i g l a us t i p r i e
krtins mi s I ng r e m? (Ti esa, j a i a p k a b i n t i r e i k i a ilg
rank, be t t a i ne bda: k uo didesns a p i mti e s t o k s a-
vus d a i k ta s , k a i p ma n o grai oji Blan, tuo g e r i au.) Ta i -
g i , k a i p j um s s a k i a u. . . K l a us yk i t e mans, Dei ne! N e g i
nusi grte d a r vi e n o s peteliks paiekoti, k? Te n
g a l pavl avus bi tut n us k r i d o n a m ul i o "
]
. Ta i g i a n o -
r i u j um s p r i m i n t i , j o g k a i p t i k js p i r m o j i pasakte
ma n , s u tuo t a k t i n g umu, k ur ; a g e r b i u j umys e , s u tuo
val gumu, a t s a r g umu i r n uo l a n k um u, s u to mi s dor yb-
mi s , k ur i o s t a i p puoia js atsaking i r priklausom
padt, k a d tuo a tve j u, j e i a vesi au mi s I n g r e m, j ums
a b i e m s u Ad e l e bt g e r i a u isidanginti i ia. A ne -
minsiu to s n uo s k a ud o s , kuri tas js pasilymas p a -
dar ma n o m yl i m a j a i . K a i js bsite j a u t o l i nuo ' i a,
Dei nete, a p a s i s te n g s i u t a i umirti. A p r i s i m i n s i u t i k
imintingj js p a t a r i mo pus, k ur i a a n us p r e n -
diau p a s i n a ud o t i : Ad e l stos mokykl , o j ums , mi s
E i r , rei ks s us i r a s ti nauj vi et.
Ge r a i , s e r e . A tutuojau p a d uo s i u s k e l b i -
m, o k o l k a s , t i k i uo s i . . . A b uv a u b e s a k a n t i : t i k i uo -
s i , k a d galsiu p a s i l i k t i ia, k o l s us i r a s i u kit- p r i e -
globst, be t n ut i l a u, p a j utus i , k a d negal si u itarti t o k i o
i l g o s a k i n i o , ne s ma n o b a l s a s neklaus mans.
Madaug po mnesi o a t i k i uo s i bti j a u ve -
ds, kal bjo mi s te r i s Roesteri s. Pe r t laik a pa ts
p a s i s te n g s i u s ur a s ti j ums nauj darb i r pri egl obst.
odiai i lopins.
345
Dkui j ums , ser e. Ma n l a b a i n e s ma g u j us va r -
g i n ti . . .
O, s us i mi l d a ma , neatsi prai nki te! Ma n a tr o d o ,
k a d tuo a t ve j u, k a i ma n o t a r n a ut o j a a t l i e k a s a vo p a -
r e i g a s t a i p p ui k i a i k a i p js, j i t ur i tei s r e i k a l a ut i , k a d
d a r b d a vys n o r s pasirpint s ur a s ti j a i kit darb. I r
a l y g tyi a i bsimosios s a vo uovs gi rdjau a p i e
vi e n l ai sv vi et, k ur i , ma n a u, j ums p a ti k s . J um s te k s
auklti p e n k i a s mi s i s D i o n a i z i us O' G o l d uk t e r i s . J i g y-
v e n a Ai r i j o j e , Bitern-Lodo d va r e p r i e K o n o t o . T i -
k i uo s , k a d js pamgsi te Ai r i j. S a k o , j o g a i r i a i n e -
p a p r a s t a i nuoirds mons.
. Ta i l a b a i to l i , sere?
N e g i t a i s va r b u. To k i a p r o t i n g a mergai t k a i p
js n e b i j o s n e i to k i o s kel i ons, n e i n uo t o l i o .
Ne kel i ons, be t n uo t o l i o . Be to, jra. Ta i t o k i a
utvara...
Utvara n uo k o , Deine?
N u o An g l i j o s , n uo To r n f i l d o i r ...
I r n uo k o ?..
N u o js, s e r e .
Ta i a p a s a k i a u b e ve i k nejui omi s, i r t a i p p a t n e s u-
l a i k o m a i aaros ul i ejo m a n a k i s . Ba l s u a n e p r a vi r k a u
i r i vi s j g s te n g i a us i nesukkioti. Be t vo s p a g a l -
vo j us a p i e mi s i s O' G o l i r Bitern-Lod, iurpas s us p a u-
d m a n o ird. I r d a r iurpiau pasidar, p r i s i m i n us p u-
tojani jr, k ur i a i , r o d o s , l e mt a b uvo a t s k i r t i ma n e
n uo ma n o eimininko, k ur i s d a b a r jo alia mans. Be t
vi s skaudiausia m a n b uvo p a g a l vo t i a p i e d a r didesn
bedugn tur to b e i luom skirtum i r sigaljusias
pairas, k ur i o s i t s i e n a ati tvr ma n e n uo to mogaus,
kur- t a i p natraliai i r n e n ug a l i m a i l i n k o v i s a ma n o
btyb.
L a b a i t o l i , d a r kart p a s a k i a u a.
i noma, t o l i . I r k a i js n uk e l i a us i t e Bi t e r n - L o -
d p r i e K o n o t o Ai r i j o j , a n i e k a d n e b e ma t ys i u js,
346
Dei ne. Tuo a b e j o ti n e t e n k a . Mans ta alis n i e k a d n e -
vi l i o j o , i r a te n nevai nju. Me s j uk b uvo m e g e r i
d r a ug a i , Dei ne, a r ne ?
Ta i p , s e r e .
O k a d a d r a ug a ms g r e i ta i t e n k a isiskirti, l i k u-
s i a s va l a n d a s j i e p a p r a s t a i s te n g i a s i p r a l e i s t i d r a ug e .
I mk i me i r r a m i a i pakal bki me a p i e kel i on i r isisky-
rim. Ne i l g a i , kok pusvaland, k o l auktame d a n g uj e
isipils vai gds. tai katanas, i r tai s uo l e l i s a p l i n k
kerpt jo l i emen. Eikekit, pasdsime r a m i a i v a -
kar, n o r s mums n i e k a d nebetekt alimais sdti.
Ta i tars, j i s p a s o d i n o ma n e i r pa ts atsisdo.
I k i Ai r i j o s l a b a i t o l i , Dei nete, i r m a n s k a ud u,
k a d r e i k i a sisti maj s a vo bi i ul toki va r g i -
nani kel i on. Be t j e i g u k i t a i p n e g a l i ma , k g i d a r yti ?
K a i p j ums a tr o d o , Dei ne, a r ta r p ms y r a n o r s k i e k
dvasins giminysts?
A b i j o j a u akimirksn j a m a t s a k yt i : m a n spaud
ird.
Ma t , kal bjo j i s , k a r t a i s ma n e a p i ma k e i s ta s
j a us ma s js atvi l gi u, ypa ta d a , k a i js alia mans,
k a i p d a b a r . Ma n r o d o s , k a d n uo ma n o irdies e i n a ne -
ma to ma , be t s t i p r i g i j a t pat tak maytje js
btybje. Be t j e i g u mus a ti tve r s b a n g uo j a n t i jra i r
d a r k o k i a p o r a imt myl i s a us umo s k e l i o , t a i b i j a u,
k a d ta mus s i e j a n ti g i j a g a l i nutrkti. I r m a n lidna,
k a d ta d a ma n o irdis p a s r us k r a uj u. O js, Dei ne, u-
mi ri te ma n e .
A js n i e k a d neumiriu, ser e, js t a i inote...
Ne , a negal jau kal bti .
Dei ne, ar js g i r d i te , k a i p s uo k i a laktingala
a n a me mi kel yje? Pa k l a us yk i t e !
A k l a us i a u i r kki ojau. Ne be gal jau s ut r a md yt i
s a vo jausm. Ma n pri trko j g s ul a i k yt i aaras, i r
vi s ma n o btyb p e r v r k l a i k i n e vi l t i s . I r k a i p a g a -
l i a u pranekau, t a i t i k nordama p a s a k yt i , k a d g e r i a u
347
m a n b uv o vi s a i n e g i mt i a r b a b e n t n i e k a d n e a t vyk t i
Tornfi l d.
Dl to , k a d j um s g a i l a a t s i s ve i k i n t i s u j uo ?
G i l us s us i j a ud i n i ma s , kur sukl l i desys i r mei l ,
stengsi vi s l a b i a u p a g a ut i ma n e , ver si aiktn, dar
vi sk, k a d vei kt, nugalt ma n e i r p a g a l i a u prabilt
v i s u b a l s u!
Ta i p , m a n s k a ud u i vykti i To r n f i l d o ! Ma n p a -
t i n k a To r n f i l d a s ! Pa t i n k a dl to , k a d i a g yve n a u p i l -
nutin i r diug gyveni m, b e n t retkari ai s. Mans
i a n i e k a s neskriaud, neemi no, nestm ni eki ng
moni tarp, nei skyr i p a s a ul i o , k ur s p i n d i viesa,
k ur trykta taurs j a us ma i i r vi epatauja plats p o l r
k i a i . A kal bdavau k a i p l y g i s u tuo , k a g e r b i a u,
k uo avjausi ; a turjau p r o g o s b e n d r a ut i s u domiu,
s t i p r i u i r p l a ta us p r o to mogum. A painau j us , mi s -
t e r i Roesteri ; i r ma n e i m a iurpas i r s i e l va r ta s , p a g a l -
vo j us , k a d bsiu vi si kai a t s k i r t a n uo js. A s up r a n -
t u, k a d m a n nei vengi amai r e i k i a i vai uoti , be t tas
m a n t o l yg u mi ri ai .
O kodl j um s r e i k i a ivaiuoti? s t a i g a p a k l a u-
s j i s .
Kodl ? A r g i js pa ts nepasakte kodl ?
Koki gi prieast a nurodiau?
Prieastis mi s I n g r e m, grai aristokrat, js
n uo t a k a .
1
Ma n o n uo t a k a ! K o k i a n uo ta k a ? A n e t ur i u j o -
k i o s n uo ta k o s .
Be t js tursite.
Ta i p , tursiu! Ti k r a i tur s i u! J i s s uk a n d o
d a n ti s .
V a d i n a s i , a t ur i u i vai uoti ; js p a ts sakte.
Ne , js p a s i l i k s i t e ! Pr i s i e k i u, k a d p a s i l i k s i t e . S a -
vo o d i o a nelauysiu.
O a j um s s a k a u, k a d i vai uosi u, a t k i r t a u a
b e ve i k j a u si kari avusi . Ne j a ug i js ma n o te , k a d
348
a g a l i u p a s i l i k t i i r ta p ti n i e k u js a k ys e ? O g a l js
ma n o te , k a d a e s u k o k s a uto ma ta s , bejausm maina
i r g a l i ma iplti m a n kasdiens d uo n o s ksn i r a t i m t i
la gai vi nani o va n d e n s ? Ne j a ug i js ma n o te , k a d j e i
a esu beturt i r n e k i l m i n g a , negrai i r maut, t a i a
n e t ur i u n e i s i e l o s , n e i irdies? K l ys t a t e ! Ma n o s i e l a to -
k i a pat k a i p js, i r , b e a b e j o , t o k i a p a t irdis. J e i g u
d i e va s bt sutvrs ma n e n o r s i ek t i e k graesn i r
suteiks m a n d i d e l i us tur tus , j ums bt ta i p pat s un k u
a t s i s k i r t i n uo mans, k a i p d a b a r s k a ud u m a n p a l i k t i
j us . A d a b a r k a l b u j ums , p a n i e k i n us i sigaljusius p a -
proius b e i k o n ve n c i o n a l um us i r n e t vi s a , k a s emi -
k a ; t i k r i a u p a s a k i us , n e a, o ma n o s i e l a d a b a r k a l b a
js s i e l a i , ta r s i m ud u btume pereng k a p o ang i r
stovtume prieais d i e vo sost, l ygs vi e n a s k i t a m ,
o to k i e me s i r e s a me i tikrj.
To k i e me s i r e s a me , p a k a r t o j o mi s te r i s Roes-
t e r i s . Ta i p,pr i dr j i s , a p k a b i n o ma n e , pri gl aud
p r i e krtins i r prispaud s a vo lpas p r i e ma n o l p,
ta i p , Dei ne, ta i p !
Ta i p , s e r e , a t s a k i a u a, i r vi s dl to ne ta i p ,
n e s js ve d s mogus a r b a tas pat k a i p veds, i r js
suriote s a ve s u mogumi , n e ve r t u js, k ur i a m js
nejaui ate s i mp a ti j o s i r k ur i o , e s u sitikinusi, js i
tikrj n e myl i t e . J u k a gi rdjau, k a i p js aipts i
j o s . A nepaksiau t o k i o s s a n tuo k o s ! Tod l a e s u
geresn u j us ! L e i s k i t e ma n e !
K ur , Deine? Ai r i j?
Ta i p , Ai r i j. A j um s vi sk isakiau i r d a b a r
g a l i u vai uoti be t k ur .
Dei ne, n us i r a m i n k i t e . Nespurdki te l y g s ug a ut a
laukin pauktyt, k ur i i n e vi l t i e s sutaro s a vo
p l un k s n a s .
A ne pauktyt, i r j o k i o s abangos mans n e -
s ul a i k ys . A l a i s va s mogus, ma n o v a l i a n e p r i k l a u-
s o ma , i r j i d a b a r r e i k a l a uj a p a l i k t i j us .
349
K a i a d a r kart pabandiau isivaduoti i jo rank,
j i s a i p a l e i d o ma n e , i r a p a k i l a u n uo s uo l e l i o .
Ir js l a i s va v a l i a nusprs js l i ki m, p a -
sak j i s . A silau j ums s a vo rank, s a vo ird i r
vi s s a vo turt.
Js j uo k us krei ate, i r m a n n o r i s i t i k n us i j uo k t i
i js.
A praau j us e i t i vi s gyveni m alia mans,
bti ma n o a n t r uo j u a i r g e r i a us i u d r a ug u emje.
Js j a u kart p a s i r i n k o t e s a u draug i r k r e i p k i -
ts j.
Dei ne, patyl ki te val andl . J us p e r d a ug s us i -
j a ud i n us i . A i r g i patyl si u.
V j a s padvel k laur al joj, sulamjo katano a-
k o s e , v l n us k r i e j o l a uk a i s tolum i r t e n nuiuvo.
Na k t i e s t yl o j e tesi gi rdjo v i e n t i k laktingalos giesm,
i r , j o s b e s i k l a us yd a ma , a v l p r a vi r k a u. Mi s t e r i s Ro -
esteris sdjo tyldamas i r i rjo ma n e vel ni ai i r
r i m t a i . K i e k palauks, j i s p a g a l i a u p r a b i l o :
Sskite d a r alia mans, Dei ne. Mu m s r e i k i a i-
siaikinti i r s up r a s ti vi e n a m kit.
A n i e k a d nebesdsiu alia js. Ta r p ms
atsi vr bedugn, i r a n e g a l i u grti .
Be t, Dei ne, a kvi e i u j us k a i p s a vo mon. A
t i k t a i j us i r k e t i n a u ve s t i .
A tyl jau. Ma n atrod, k a d j i s tyi ojasi i mans.
Eikekit, Dei ne! Eikekit iia!
Ta r p ms s t o vi js n uo t a k a .
J i s a ts i s to jo , engtel jo i r a p k a b i n o ma n e .
Js ma n o n uo t a k a , pasak j i s , v l p r i g l a us d a -
ma s ma n e p r i e savs. Js esate m a n l y g i btyb, js
esate ma n o i svajotoji . S a k yk i t e , Dei ne, a r s uti n k a te
bti ma n o mona?
A vi s d a r n i e k o j a m n e a t s a k i a u, s te n g d a ma s i isi-
va d uo t i i jo rank, ne s vi s d a r neti kjau jo odiais.
Js a b e jo ja te m a n i m i , Deine?
350
i noma.
Js n e t i k i t e ma n i mi ?
N truputl i o.
V a d i n a s i , js ma n e l a i k o t e me l a g i u? kartai
klausinjo j i s m a n e . Ma o ji s k e p t i k e , a j us tikinsiu.
A r g i a g a l i u myl ti mi s I ng r e m? N k i e k , i r js t a i
i note. O a r g a l i j i ma n e myl ti ? N k i e k . I r m a n
ner ei kjo yp a t i n g a i s te ng ti s , n o r i n t tuo sitikinti: a t i k
p a l e i d a u gand, j o g ma n o t ur t a i t r i g ub a i maesni, n e -
g u j i ma n o , i r p o to a a p l a n k i a u j, nordamas sui-
n o t i , k a i p j i pairs t a i . I r n uo jo s , i r n uo j o s mo -
ti n o s ma n e padvel k altis. A nenorjau, p a g a l i a u
i r negal jau ve s t i mi s I n g r e m. J us , j us , n e p a p r a s t o j i ,
g a l i ma s a k yt i , neemi koji btybe, a m y l i u v i s a s a vo
irdimi. J us , neturting i r neki l mi ng, mayt i r n e g r a -
i, k a i p js p a t i s a k o te , a praau tekti u mans,
K a i p ? Ma n e ? nejui a suukau, j a u musi t i -
kti j o r i mta i s , nuoirdiais odi ai s. Ma n e , k ur i n e -
t ur i n vi e n o d r a ug o p a s a ul yj e , t i k t a i j us , j e i js, i -
n o ma , esate ma n o d r a ug a s ; k ur i n e t ur i ni ni eko d a u-
g i a u, k a i p t i k t alg, kuri m a n mo k a te ?
J us , Dei ne. Js t ur i t e bti ma n o , vi si kai ma n o .
Ar n o r i t e bti ma no ? At s a k yk i t e g i , grei i au!
Mi s t e r i Roesteri , l e i s k i t e m a n pavel gti js
vei d. Atsi gr ki te mnul i o pus.
Kodl ?
J i s m a n p a s a k ys , a r js r i m t a i k a l b a te , a r j uo -
k a uj a t e . Atsi gr ki te.
Ge r a i . Tai au js i kai tysi te j a me ne d a ug i a u
k a i p s ul a md yta me , a p d r a s k yt a me p us l a p yj e . tai, s k a i -
t yk i t e , t i k grei i au, ne s a keni u.
J o ve i d a s de g te de g i s us i j a ud i n i mo , trki ojo,
a k ys e i bjo k e i s t i i burl i ai .
O, Dei ne, js k a n k i n a t e ma ne ! s uuk o j i s .
Ti r i a ma s , be t d r a ug e pasitiks i r vi sk atleidis js
vi l gsni s k a n k i n a ma n e .
351
Ko d l k a n k i n a ? J e i js neapgaudi njate mans
i r js pasilymas nuoirdus, t a i a g a l i u a t s a k yt i j ums
t i k dkingumu i r a t s i d a vi mu. Ma n o vi l gsni s n e g a l i
k a n k i n t i .
Dki ngumu! s uuko j i s i r n e k a n tr a ud a ma s
kal b jo to l i a u. Deine, p r i i m k i t e grei i au ma n o p a -
silym. V a d i n k i t e ma n e E d va r d u! S a k yk i t e ; E d va r d a i ,
a s ut i n k u bti ta vo mona,
Ar js r i m t a i k a l b a te ? Ar i tikrj m yl i t e m a -
ne ? Ir nuoirdiai troktate, k a d a tapiau js
mona?
Ta i p , k a l b u r i mta i , m y l i u j us i r troktu js. I r
j e i g u n o r i t , Deine,. p r i e s a i k o s , g a l i u i r p r i s i e k t i .
J e i ta i p , a s ut i n k u itekti u js.
S a k yk i t e , E d va r d a i ! O ma n o maoji monel e!
Br a n g us i s E d va r d a i !
Ei keki t pa s ma n e , ei keki t pa s ma n e d a b a r n-
besi varydama, pasak j i s i r , s a vo skruost p r i -
gl auds p r i e ma n o s k r uo s to , sunibdjo s us i j a ud i -
n s : S ut e i k i t e m a n laim, i r a p a d a r ys i u js l a i -
ming.
Teatl ei di a m a n d i e va s ! p r i d r j i s patyl -
j s . I r mons te g u nesikia! A t ur i u j i r tursiu.
Be t j uk nra k a m kitis, s e r e . A j uk n e t ur i u j o -
ki gi mi ni .
Ne t ur i t e , i r l a b a i g e r a i , pasak j i s .
J e i g u biau maiau j myl jusi , ma n , be a be jo ,
bt pasi rod, k a d jo b a l s a s kakoks nenatralus, o
ve i d o iraika, k a d i r digaujanti, be t d r a ug e i r ka-
k o k i a a p s i n i a uk us i . Tai au, sddama alia j o , i p e r s i -
s k yr i m o bedugns grusi r o j a us l ai m, a t e g a l vo j a u
l i k a p i e diaugsm, k ur i o j i s t a i p d a ug m a n suteik.
O j i s k a r t o j o i r k a r t o j o :
Ar l a i mi n g a esate, Deine?
O a k a r t o j a u i r k a r t o j a u:
Ta i p .
352
Si ms l ai m vi sk ipirks, vi sk i pi rks,
nibdjo, j i s pa ts s a u. A r g i j i n e b uvo vi eni as k-
d i k i s , n i e k i e n o n e p r i g l o b ta s i r nepaglamontas, k a i a
j s ut i k a u. A r g i a n e s a ug o s i u, nepuoselsiu, n e g uo s i u
jo s ? A r g i n e m y l i u j o s vi s a irdimi i r n e s u t vi r t a i p a s i -
rys j o s n e a p vi l t i ? Ta t a i vi sk ipirks d i e vo a k ys e . A
inau, ma n o krjas p r i t a r i a ta m, k a d a r a u. K m a n
reikia i o p a s a ul i o n uo s p r e n d i s ! Dl jo a n us i p l a uj u
r a n k a s . moni teism a n i e k i n u.
Be t k a s g i a ts i ti k o da ng uje ? Mnul i s d a r ne g al jo
bti nusds, o mus s ta i g a apgaub ta ms a . No r s i r vi s a i
i a r t i , a vo s gal jau irti s a vo ei mi ni nko vei d.
K a s g i pasidar katanui? J i s o i r va i t o j o ; laur al -
j o j e avo vjas, p a l i e s d a ma s i r mus .
Te k s e i ti vi d, pasak mi s te r i s Roesteri s.
Or a s kei i asi . A gal i au isdti iia s u j umi s , Dei -
n e , i k i p a t r yto .
A i r g i " , p a g a l vo j a u a. G a l biau i r itarusi
iuos odius, be t i de be s i e s , kur a irjau, s ta i g a
tvykstel jo me l s va , vyti nti ai bo kibirktis i r v i s a i
ia p a t p a s i g i r d o tr e n k s ma s i r d us l us b i l d e s ys . viesa
a p a k i n o ma n e , i r a sikniaubiau m i s t e r i ui Roesteri ui
pet.
Pr a p l i up o l i e tus . Me s p a s i l e i d o me bgti , mi s te r i s
Roesteri s b e ve i k nete nune ma n e p e r alj, p e r
park, i k i p a t nam. Be t, nespj pri bgti l i g i dur,
j a u b uvo m e k i a ur a i p e r l yt i . V e s t i b i ul yj e j i s nurio
m a n alik i r m grti vanden i ma n o palaid p l a u-
k. K a i p t i k tuo me t u mi s i s Fe i r f e k s pasi rod i s a vo
k a m b a r i o . I pradi n e i a, n e i mi s te r i s . Roesteris j o s
nepastebjome. V e s t i b i ul yj e deg viesa. L a i k r o d i s n e -
t r uk us turjo muti dvyl i kt.
Pa s i s k ub i n k i t e n us i vi l k t i lapius drabuius, p a -
sak j i s . K o l k a s l a b a n a k t, l a b a n a k t, b r a n g i o j i !
I r j i s pabui avo ma n e k e l i s k a r t us . K a i a, p a g a -
l i a u i si vadavusi i jo rank, pakl i au a k i s , prieais i-
23. Dei n E i r . 353
vyiau nal, iblykusi, rsi i r apstulbusi. A t i k -
t a i nusiypsojau j a i i r ubgau l a i p ta i s . Ryto j pasiai-
k i n s i u " , p a g a l vo j a u a. Tai au, k a i atsidriau s a vo
k a mb a r yj e , m a n pasidar n e s ma g u, p r i s i m i n us , k a d
mi s i s Fe i r f e k s n o r s i r trump laik p i k t i n s i s i r s me r k s
ma n e u t a i , k pamat. Tai au diaugsmas v e i k i a i n u-
stelb vi s us k i t us j a us mus . I r n o r s g a r s i a i avo vjas,
n o r s k o n e ti e s p a t s to g u tranksi perknas, n o r s nir-
t i n g a i b e a tva n g o s bl yki ojo ai bai i r ta r s i i k r i o k l i o
kl i ok va n d uo , a n e j ut a u n e i baims, n e i iurpo. Pe r
tas d vi va l a n d a s mi s te r i s Roesteris ne t t r i s k a r t b uvo
atjs p r i e ma n o dur p a s i te i r a uti , ar a n e s i b a i mi n u,
a r m a n n i e k o n e a t s i t i k o . O t a i g al jo ma n e s ur a m i n t i
i r kvpti i tverms ne t i r b a i s i a us i o s e apl i nkybse.
. Ryt, m a n d a r nespjus a ts i k e l ti , pas ma n e atbgo
maoji Ad e l p a s a k yt i , k a d didj katan s o d o g i l u-
mo j e nakt trenk aibas i r nuskl pus medi o.
X X I V S K Y R I U S
K e l d a m a s i i r vi l k d a m a s i a a p g a l vo j a u vi s a , k a s
va k a r vyk o , i r k l a us i a u p a t i s a ve : g a l t a i b uvo t i k
s apnas ? K a d gal i au tuo patikti, r ei kjo p a s i ma t yt i
s u m i s t e r i u Roesteri u i r v l igirsti i jo mei l s o-
dius i r jo paad.
ukuodamas! a pavel gi au s a ve ve i d r o d yj e i r p a -
maiau, k a d ma n o ve i d a s j a u n e b e to k s b l a n k us j i s
vyt jo v i l t i m i , , s k r uo s tuo s e tvi skjo r a ud o n i s , o ma n o
a k ys , r o d o s , b uvo pavel gusi os pai diaugsmo ve r s -
m i r d a b a r vi et j o s s p i n d ul i a i s . Danai a nedrsda-
v a u pa vel gti s a vo eimininkui vei d, b i j o d a ma , k a d
j a m b us n e s m a g u i vysti , j o g a negrai , be t d a b a r b u-
v a u t i k r a , k a d ma n o vi l gsni s neataldys j o mei l s. I
k o mo d o s isimiau kukli, vari i r vi esi vasari n
354
suknel i r a p s i vi l k a u j a . Atr o d , k a d d a r n i e k a d j o k s
a p d a r a s m a n t a i p n e t i k o , ne s n vi e n o s suknels i k i
iol n e s i vi l k a u, ta i p g i e d r a i n us i t e i k us i .
A v i s a i n e n us te b a u, k a i , t e k i n a n us i l e i d us " ve s t i -
biul, pamaiau, k a d po naktins a ud r o s vi et g i e d r a s
bi r el i o r yta s . Pr o a td a r a s ve r a n d o s d ur i s ma n e p a -
dve l k g a i vus i r k va p us r ytmei o v je l i s . Ga m t a turjo
diaugtis, k a d a t o k i a l a i mi n g a . Pamaiusi t a k e l i u e i -
n a n t el get s u mau b e r n i uk u, a b u s ul ys us i us , n us k a r u-
s i us , a pri bgau p r i e j i r a t i d a vi a u vi s us p i n i g us ,
k i e k t i k tuo m e t u turjau pi ni gi nje, r o do s , t r i s a r k e -
tur i s ilingus. V i s i mons, g e r i a r b l o g i , iandien t u-
r jo diaugtis k a r t u s u m a n i m . K l y k a v o k o va i , i auk-
j o mai paukiukai, be t uvi s s k a m b i a u i r l i n k s m i a u
ai djo ma n o dainuojanios irdies m uz i k a .
Atsi pei kti ma n e pr i ver t mi s i s Fe i r f e k s , k ur i , iki-
usi gal v p r o lang, lidnai i r r i m t a i pasak:
Mi s E i r , a r a te i s i te pusryi?
V a l g a n t j i b uvo r a m i i r alta. Tai au a negal jau
n i e k o j a i vp a s a k yt i . Rei kjo p a l a uk t i , k o l pa ts eiminin-
k a s j a i vi sk paaikins. Te k s i r j a i p a l a uk t i . iaip t a i p
n ur i j us i vi en kit ksn, a v l nuskubjau l a i p t a i s .
Ad e l s ut i k a u ieinani i klass.
K ur g i d a b a r , Ad e l e ? Me t a s m o k yt i s .
Mi s t e r i s Roesteris l i ep m a n e i t i vai k k a m -
bar.
K ur g i j i s yr a ?
i i a, parod j i d ur i s , p r o k ur i a s k t i k b uvo
ijusi. A jau vi d i r pamaiau j .
Eikekit i r p a s a k yk i t e m a n l a b a s r yta s ! ta -
r j i s .
A s u diaugsmu pri jau. I r d a b a r j i s ma n e s ut i k o
ne altais odiais, ne t ne r a n k o s p a s p a ud i mu, be t a p -
k a b i n o i r pabui avo. Ta t a i m a n atrod v i s a i natralu.
Ta i p g e r a b uvo j a us ti s j o m y l i m a i i r gl amonjamai .
Dei ne, ryt js a tr o d o te t o k i a ydi nti , t o k i a
23*
355
s k a i s t i i r gr ai , tar j i s . Js t i k r a i grai ryt.
A r g i js tas pa ts iblyks el fas? A r g i js tas ma n o
garstyi grdelis? A r g i t a i i toji maa mer gai t, s a ul e
vyti ni u ve i d u, r a us va i s s k r uo s ta i s i r roi nmi s lpo-
mi s , ilkiniais katoniniais p l a uk a i s i r spindiniomis
r us vo mi s akutmis? ( Ma n o a k ys b uvo al svos, s k a i ty-
to j a u, be t js a tl e i s k i te j a m i kl ai d: j o s iandien at-
rod j a m vi s a i k i to k i o s .)
i a vi s dl to Dei n E i r , s e r e .
Gr e i t a i j i b us Dei n Roester, pr i dr j i s .
Po keturi savaii, Dei nete. N d i e n o s i l g i a u. Js
g i r d i te , k a s a k a u!
A gi rdjau, b e t vi s dl to s un k u b uvo vi sk "supras-
t i . Ma n s uk o s i g a l va . Ma n e pe r v r k e i s ta s pojtis, i r
j i s n e t i e k pradi ugi no ma n e , k i e k n us t e b i n o i r a p s tul -
b i n o ; j i s b uvo panaus baim.
Js b uvo t e ta i p p a r a ud us i , o d a b a r iblykote,
Dei ne. K a s j ums ?
Todl , k a d js p a va d i n o t e n a uj u v a r d u D e i -
n e Roester, i r j i s m a n to k s k e i s ta s pasi rod.
Ta i p , mi s i s Roester, pasak j i s . J a un o j i m i -
si s Roester. Fe i r f e k s o Roesteri o mona.
To n e g a l i bti, s e r e . Ta i neti kti na. S i a me p a -
s a ul yj e monms n e l e i s ta p a t i r t i vi si kos l ai ms. O a
j uk g i m i a u n e ta m, k a d ma n o l i k i m a s skirtsi n uo kit
mirtingj. Mi n t i s , k a d m a n gal t bti s k i r t a t o k i a ,
l ai m, a tr o d o l y g p a s a k a , l yg s a pna s .
Kur a g a l i u p a ve r s t i t i k r o ve i r p a ve r s i u. A
j a u iandien p r a d e d u t a i v yk d yt i . I p a t r yt o paraiau
s a vo b a n k i n i n k ui L o n d o n e , k a d j i s atsist b r a n g e n y-
bes, k ur i a s j a m p a ve s ta s a ug o t i , ta i p a ve l d i mo s vis
To r n f i l d o eimininki brangenybs. Po d i e n o s k i to s a
t i k i uo s i s uk r a ut i j a s j um s ant kel i . Js gal si te n a u-
d o ti s vi s o mi s to mi s p r i vi l e g i j o mi s i r p a s l a ug o mi s , k u -
ri a nepagai l i au p e r o d uk r a i , j e i ruoiausi j
ve s ti .
356
O, s e r e ! Ne r e i k i a brangenybi ! Ap i e j a s a n e -
n o r i u n gi rdti . Brangenybs i r Dei n E i r n e s ud e -
r i n a m i d a l yk a i . G e r i a u n e d o va n o k i t e m a n j!
A pa ts udsiu j ums a nt k a k l o deimant v r i n
i r ant g a l vo s auksin diadem, k ur i j um s l a b a i p r i t i k s ,
ne s p r i g i m t i s js kakt, Dei ne, pa ym jo a r i s t o k r a -
tiko p r a k i l n um o bruoais. I r a usegsiu j ums a p yr a n -
k e s ant i daili rie i r ant i fjos pirteli umau-
s i u b r a n g i us a uk s o iedus.
Ne , n e , s e r e ! Y r a d a ug svarbesni dal yk, a p i e
k ur i uo s ve r t a p a g a l vo t i . Ne d e r a itaip kal bti . N e l a i -
k yk i t e mans k o k i a grauol e. A e s u js p a p r a s ta
guvernant, js kvaker .
Ma n js grauol . Grauol, k o k i o s gei di a m a -
no irdis. To k i a vel ni i r pasakika.
K u k l i i r me n k a , js n o r i t e p a s a k yt i . Js s a p n uo -
ja te , s e r e . O g a l j uo k a uj a te ? Dl d i e vo mei l s, nesiai-
p yk i t e !
A p r i ve r s i u pasaul pripainti j us grauole,
kal bjo j i s t o l i a u, o a tuo t a r p u t i k r a i p a s i j ut a u n e -
j a uk i a i dl j o t o k i o to n o , n e s m a n atrod, k a d a r b a
j i s pa ts s a ve apgaudinja, a r b a n o r i ma n e a p g a ut i .
A ipuoiu savj' Dei n ilkais i r nriniais, j o s p l a u-
k us apkaiysiu romis, o gal v, kuri m yl i u, p r i d e n g -
s i u b r a n g i a us i u ydu.
Ir t a d a js nebepainsite mans, ser e, ne s a n e -
bebsiu js Dei n E i r , o j uo k d a r i o s t r i uk e a p s i te m-
p us i bedi on, va r n a , p o vo p l un k s n o m i s apsikaiiusi.
Ma t y t i s a ve aprengt rm d a mo s a p d a r a i s m a n bt
l yg i a i t a i p p a t k e i s ta , k a i p j us , mi s t e r i Roesteri , s u
k o k i u t e a t r i n i u k o s t i umu. A n e va d i n u js grauol i u,
n o r s i r m y l i u vi s a irdimi, m y l i u ta i p , k a d n e g a l i u
j ums p a t a i k a ut i . To d l n e p a t a i k a uk i t e i r ma n .
Tai au j i s kal bjo tuo paiu to n u, n e k r e i p d a ma s
dmesi o ma n o praym:
357
D a r iandien nusiveiu j us Mi l kot, i r js
te n isirinksite graiausius drabuius. A s a k a u j ums ,
k a d me s s us i t uo k s i me p o keturi savaii. V e d yb
a p e i g o s b us a tl i k to s k uk l i a i , a n o j e banytl je. O p o
to a tuo j p a t nuveiu j us miest. Po k e l e t o dien a
n ug a b e n s i u s a vo brangiausi turt alis, k ur saul
s k a i d r i a u vi ei a; js i vysi te Pranczijos vyn uo g yn us
i r I ta l i j o s l yg uma s , p a ma tys i te vi s a , k a s b uv o d i d i n g o
p r a e i tyj e i r tebra d a b a r tyj e . Js susipainsite s u d i d -
miesi g yve n i m u i r imoksite ve r t i n t i s a ve , ma t yd a -
ma , k o ve r t i k i t i .
Ma n te k s k e l i a ut i ? I r s u j umi s , ser e?
Js p a g yve n s i te Paryi uje, Ro mo j e i r Ne a p o l y-
j e , Fl o r e n c i j o j e , V e n e c i j o j e i r V i e n o j e . V i s us k e l i us ,
k ur i a i s a kl ai di ojau, me s v l nuvai uosi me d vi e s e .
V i s ur , k ur ti k" b uvo ma n o k a n o p a , p a l i k s pdsak i r j-
s .silfids kojyt . Pri e deimt met a l y g b e p r o ti s
pabgau Europ, i r ma n o b e n d r a k e l e i vi a i b uvo p a -
n i e k a , n e a p yk a n t a i r p yk t i s . D a b a r a a p l a n k ys i u tas
alis i gydytas i r nusivals, s u s a vo a n g e l u s a r g u.
A n us i j uo k i a u i pastarj jo odi. '
A ' vi s a i n angelas,' p r a t a r i a u j a m , i r k o l
g yva nebsiu a n g e l a s . A bsiu t o k i a , k o k i a e s u. Mi s -
t e r i Roesteri, js n e t ur i t e n e i vi l t i s , n e i r e i k a l a ut i , k a d
a biau panai kok d a n g a us padar. Js n i e k o p a -
naaus n e s ul a uk s i te i mans, k a i p to n e s ul a uk s i u i r a
i js. A vi si kai ne t o ' t i k i uo s i . ' *
Ko gi js tikits i mans?
Kur laik js g a l bsite to k s , k o k s d a b a r , bet
l a b a i n e i l g a i . Pa s k ui js atvsi te, d a r vl i au i ms i t e u-
g a i d a s r o d yt i . Po t o p a s i d a r ys i te i r zl us , i r m a n b us l a -
b a i s un k u j um s ti kti . Tai au, k a i js vi si kai a p s i p r a -
s i te s u ma n i m, js, g a l bt, v l prisiriite p r i e mansi
a s a k a u, prisiriite, o ne p a mi l s i te . A ma r i a u, ka d' j-
s mei l igaruos po pusmeio, o g a l i r d a r ' grei i au,
358
Ma n t e k o s k a i t yt i , k a d v y r o a i s tr a n i e k a d i l g i a u n e -
t r un k a . Tai au t i k i uo s i , j o g k a i p d r a ug a s i r biiulis a
n i e k a d g a l ut i n a i negri si u s a vo b r a n g i a j a m eimininkui.
grsi te? V l prisiriiu? inoma, a ma n a u, k a d
j uo t o l i a u, j uo l a b i a u prisiriiu p r i e js. A p r i ve r s i u
j us pripainti, k a d a ne t i k e s u prisiris p r i e js,
be t i r m y l i u j us t i k r a , karta i r amina me i l e .
Be t a r g i js ne s a te ugaidus, sere?
Mo t e r i m s , k ur i o s m a n p a t i n k a t i k i ve i d o , a
t a m p u ve l n i u, k a i sitikinu, k a d j o s n e t ur i n e i s i e l o s ,
n e i irdies. Ta d a a s ta i g a p a ma ta u, k a d j o s tuios,
b a n a l i o s , o g a l i r bukaprots, stori evs i r n e t i k us i o
bdo. Tai au g i e d r a m vi l gsni ui i r nuoirdiems o -
diams, ug n i n g a i s i e l a i i r bdui, k ur i s l i n k s t a , b e t n e -
lta, k ur i s tuo p a t me t u l i a un a s i r tvi r ta s , s uk a l b a ma s
i r a t s p a r us , t o k i a i btybei a vi s uo me t bsiu velnus
i r itikimas. _ '
Ar j ums k a d a t e k o s ut i k t i itoki btyb, sere?
Ir js myl jo te itoki moter?
A j d a b a r m yl i u.
Be t i k i mans, j e i g u a i tikrj b e n t k i e k
a t i t i n k u iuos js d i d e l i us r e i k a l a vi mus ?
Ma n n i e k a d n e t e k o s ut i k t i mogaus, panaaus
j us , Dei ne. Js paker jote ma n e , uval dte ma n e .
j s l y g i r nusileidiate ma n , be t d a r l a b i a u ma n e a-
vi t e tuo s a vo n uo l a i d um u. I r tai d a b a r , vyn i o d a m a s
apl i nk.pi rt i velni, i l ki n sruog, a jauiu, k a i p
ma n o r a n k a l i e j a s i ird j a ud i n a n t i s vi rpji mas. A
p a s i d uo d u js k e r a ms . Be t ie k e r a i s a l d e s n i , n e g u
g a l i u j uo s ireikti odiais, i r is ma n o pral ai mji mas
m a n b r a n g e s n i s u be t kok ma n o triumf. Ko js yp-
sots, Dei ne? K reikia i n e s up r a n ta ma , k l a s t i n g a
js ve i d o iraika?
A p r i s i m i n i a u, s e r e (js a tl e i s k i te , b e t t a i ma n
3 5 9
atjo gal v vi s a i n e n o r o mi s ) , a p r i s i m i n i a u Herkul
i r Samson i r j kertojas...
1
Js pri si mi nte, mautis g ud r us i s el fe...
Patyl ki te, s e r e ! D a b a r k a l b a te n e t a i p j a u p r o -
ti n g a i . N k i e k n e p r o t i n g i a u, k a i p el gsi ti e dentel-
m e n a i . Be t j e i g u j i e bt ve d , t a i , b e a b e j o , bt b u-
v gri eti s a vo monoms i r bt atsim u vi s vel -
num, parodyt pirimosi me tu. A b i j a u, k a d ta i p
p a s i e l g s i te i r js. Nor i au inoti, k js a ts a k ys i te
m a n po met, j e i g u a papraysiu k o k i o s p a s l a ug o s ,
kuri p a d a r yt i j um s b us n e p a to g u a r n e m a l o n u.
N a , paprayki te ma n e d a b a r k o n o r s , Deine...
No r s mauts pasl augl s. Ma n ta i p n o r i s i , k a d js p a -
praytute...
Ge r a i , s ut i n k u, s e r e . A j a u t ur i u praym.
S a k yk i t e ! Tai au, j e i g u js itaip i rsi te m a -
ne i r ypsosits, t a i a, di evai , s ut i k s i u s u vi s k uo i
a nk s to , i r js a p m ul k i n s i t e ma n e . -
An a i p t o l , s e r e ! A tepraau vi e n o d a l yk o . Ne -
siskite parveti brangenybi i r nepuoki te mans r o -
mi s. Ta i bt l yg i a i tas pat, k a i p apsiti a uk s i n i a i s
nriniais i paprast nosin, kuri l a i k o t e r a n k o s e .
Ga l n o r i t p a s a k yt i , k a d n e r e i k i a auksinti g r yn o
a uk s o "
2
? A ta i inau. Ge r a i . Js praymas b us i-
p i l d yta s ... k o l k a s a atauksiu b a n k i n i n k ui nusist
nurodym. Be t js j uk n i e k o mans neprate, js t i k
atsisakte n uo d o va n o s . Pamgi nki te d a r kart.
N a , ta d a , ser e, bki te to k s g e r a s i r p a t e n k i n k i t e
ma n o smalsum v i e n u ma n e dominaniu k l a us i m u.
1
Pasak graik mitologijos, Herkulis buvo simyljs Omfal,
Lidijos karalien, kuriai jis tarnavo trejus metus, kartu su jos tar-
naitmis verpdamas jai vilnas. Biblijoje minim teisj Samson