You are on page 1of 13

Tiu chu n Vi t nam TCVN 6000 - 1995

Ch t l ng n c
l y m u
H ng d n l y m u n c ng m
Water quality - Sampling - Guidence on sampling of groundwaters
1 Ph m vi p d ng
Tiu chu n ny cung c p h ng d n l p cc ch ng trnh l y m u, k thu t l y
m u v x l m u n c ng m nh gi v t l, ho h c v sinh v t h c. N khng
!o g m vi c l y m u ki m tr! th ng xuyn vi c kh!i thc n c ng m lm
n c u ng ho c nh ng m c "ch khc, nh ng n lin #u!n t i s i u tr! chung
ch t l ng n c ng m. $o s ph c t p c ! cc h n c ng m, nhi u p d ng l y
m u ring c n n l i khuyn c ! cc chuyn gi! ! thu v%n m khng th trnh
y chi ti t trong tiu chu n ny.
&c nh m c "ch l y m u n c ng m l c n thi t tr c khi ch n nguyn t c p
d ng cho m t ch ng trnh l y m u c th . ' c "ch ch"nh c ! cc ch ng trnh
l y m u n c ng m l i u tr! ch t l ng c p n c t n c ng m, pht hi n v
nh gi s nhi m n c ng m, v th!m gi! #u n l ti nguyn n c ng m. Nh ng !
nguyn t c trnh y trong tiu chu n ny c(ng c p d ng cho nh ng m c tiu
c th h n s!u )y*
!+ xc nh t"nh th"ch h p c ! n c ng m lm ngu n n c u ng ho c n c
cng,nng nghi p, v gim st ch t l ng c ! n khi cung c p.
+ pht hi n s m s nhi m c ! t ng ng m n c g)y r! i nh ng ho t ng "
c h i ti m n trn ho c d i m t t -th" d cc i m ph th i, pht tri n " # !
cng nghi p, kh!i khong, ho t ng nng nghi p, th!y i c!nh tc. #
c+ hi u v gim st s di chuy n c ! cc ch t nhi m nh m nh gi tc ng $
c ! ch/ng n ch t l ng n c ng m v chu n ho v hi u l c ho nh ng m
hnh ch t l ng n c ng m th"ch h p.
d+ pht tri n s hi u i t v nh ng i n ng c ! ch t l ng n c ng m, k c !
nh ng i n ng g)y r! do c -th" d th!y i ch m n c ng m, hi u ng #
th m t cc d0ng th i xu ng n c ng m, cc ho t ng lm s ch cc i m th i+, ! !
t c s #u n l t i u ti nguyn. !
1+ thu th p d li u cho vi c t%ng c ng thi hnh lu t ki m sot nhi m.
2 Tiu chu n trch d n
Nh ng tiu chu n s!u )y c p d ng c2ng v i tiu chu n ny*
345 67789 :* :;<= , >h t l ng n c, ? y m u , @ ng d n l p cc ch ng trnh l y
m u
T>AN 6;;B9:;;6 -345 6778 9 B* :;;:+, >h t l ng n c, ? y m u 9 @ ng d n k
thu t l y m u
T>AN 6;;C9:;;6 -345 6778 9 C* :;<6+, >h t l ng n c, ? y m u 9 @ ng d n
o #u n v x l m u ! !
T>AN 6;<:9:;;6 -345 7:=8 9 B* :;<;+, >h t l ng n c 9 Thu t ng 9 Dh n B
! " nh ngh#a
Trong tiu chu n ny p d ng nh ng nh nghE! s!u*
!$1 T ng ng m n c% 4 ki n t o c ! t ng , ct ho c s i th m n c -n n ho c %
! t ng+ v c th thu c l ng n c l n.
!$2 T ng cch n c v ng ch c% ' t t ng ng m n c g m v t ch t r n ch c do
s xi m%ng ho ho c do s nFn.
!$! N c ng m% N c c gi trong m t ! t ng d i m t t v th ng c "
th kh!i thc c.
!$& 'i ng( gi ng )h*an% ' t l s)u d i t d2ng l y n c ho c th%m d0. &
Gi ng th ng c ng k"nh r ng h n gi ng kho!n v th ng c o h n l
kho!n. ' t gi ng kho!n th ng ch d2ng cho m c "ch gim st v c th c n i '
v i ng vch v ng l c th"ch h p s)u nh t nh. "
!$5 N c m ch l % N c ng m ch y ln m t t m t cch t nhin. !
!$6 N c h c% N c cc l h ng trong h c , s i. " & # " %
!$+ ng vch% ' t ng ng ch t r n d2ng !o t m th i h!y vEnh vi n m t $
gi ng ho c gi ng kho!n v trnh cc ch t r n c ! t ng ng m n c l t vo gi ng
kho!n v o m n c ng m ch vo gi ng kho!n m t s)u nh t nh #u! ! ! ' "
ng l c.
!$, ng l c% ' t lo i ng c thi t k c nhi u l d2ng cho n c ch y vo & !
gi ng v ng%n ch t r n c ! t ng ng m n c ho c nh ng ch t lm t c l c.
& Thi t - l y m u
&$1 V t li u
Thng tin chung v ch n v t li u cho thi t l y m u v nh c nu T>AN "
6;;B -345 6778 9B+. Doly1tyl1n, polypropyl1n, polyc!con!t v thu tinh l cc v t
li u nn d2ng trong h u h t cc tnh hu ng l y m u.
N u ch t l ng sinh h c c ! n c ng m g)y r! nh ng th!y i v thnh ph n l #
ho h c c ! n c th c n d2ng cc nh c n nh sng cng nhi u cng t t. !
Hhi l y m u n c ng m ph)n t"ch cc ch t h u c , c n h n ch t i ! s
nhi m m u do cc ch t h u c d2ng lm v t li u ch t o thi t l y m u ho c
x)y d ng gi ng kho!n. i u c i t #u!n tr ng khi nghin c u v t cc h p ch t
h u c . Trong tr ng h p ny nn d2ng thi t c i t ng thu tinh, thFp khng $
r ho c cc v t li u khc khng ti t r! cc ch t h u c . '
I.:.: A t li u x)y d ng gi ng kho!n
A t li u x)y d ng gi ng kho!n - ng vch, ng l c+ ph i o m trnh g)y th!y ! ! !
i thnh ph n ho h c n c ng m. Nh ng ch n i ng vch ph i m o k1o # & " ! ! !
ho c xi m%ng d2ng n i s khng lm nhi m m u. > r t nhi u v t li u x)y (
d ng gi ng kho!n. A m t gi thnh h , d ki m v d x l th nn d2ng
polypropyl1n, poly1tyl1n dy cho h u h t m c "ch l y m u n c ng m. Tuy nhin,
lo i n c ng m J nhi m n ng i cc dung mi h u c t ng h p s ph hu " # (
cc ng vch v ng l c ng DA>. Trong tr ng h p nh v y th nn d2ng thFp $
khng r ho c polyt1tr!Klo1tyl1n lm v t li u x)y d ng gi ng kho!n v ch/ng n v '
tr .
&$2 Cc l* i thi t -
I.B.: L m
> nhi u lo i m, trong c nhi u lo i xch t!y, u c th d2ng cho n c
ng m. >h/ng khc nh!u nhi u v thi t k v dung l ng m v th"ch h p cho
nh ng i u ki n khc nh!u c ! c u tr/c gi ng kho!n v s)u l y m u. L m h/t
t trn m t t khng th ! n c ln #u <m, do nn d2ng m i n nh/ng
cho h u h t tr ng h p l y m u n c ng m m c d u m ki u ong ng n c c
th h u d ng trong m t s tr ng h p, nh t l khi c n l y m u t gi ng kho!n c
ng k"nh nh - % < CBmm+ m m nh/ng khng th d2ng c. L m h/t khng
d2ng c khi l y m u xc nh cc kh" ho t!n trong n c ng m.
I.B.B Thi t l y m u th1o chi u s)u
Thi t l y m u th1o chi u s)u l cc d ng c c th c th xu ng gi ng kho!n !
v l y m u m t s)u J nh. >h/ng khc nh!u ch y u l c ch ng n p. "
$ ng c l y m u ng m cho phFp n c i #u! v c y k"n l i m t s)u " "
J nh ng c h c ho c i n. Trong m t s tr ng h p, nh l y m u t ng ch ! $
n c ng m nhi m i m t s ch t h u c khng tr n l n v i n c, c n d2ng "
thi t l y m u c ng k"n th1o chi u s)u. Thi t ny phi c c u t o th no
nh ch ! m u khng ti p x/c v i n c cho n khi n c k"ch ho t s)u "
yu c u. Hhi cc ph ng php l y m u thng th ng khng th d2ng c, nh l y
m u n c ng m r t s)u -nghE! l s)u l n h n :==m+, th ph i d2ng thi t " " !
l y m u th1o chi u s)u.
>(ng c th l y m u n c ng m ng g u trong khi kho!n cung c p nh ng s $
li u s v s th!y i ch t l ng n c ng m th1o chi u s)u. Trong nh ng #
tr ng h p khc, khi khng th m t gi ng kho!n th c th d2ng g u* m t nh
c u c m t v t n ng ho c m t nh ch ! m n p, th xu ng gi ng l y m u. " !
>h nn d2ng g u l y m u l p n c trn m t c ! t ng ng m n c, v khng '
nn d2ng n u c ph ng php khc.
I.B.C Thi t l y m u t i ch &
Thi t lo i ny g m nh ng th nh chFn x p, c l u p k t th ng xuyn &
m t s)u nh t nh trong t ng ng m n c, t c th l y cc m u ring l . " )
Nh ng thi t l y m u ny th ng c t cc s)u khc nh!u trong m t "
gi ng kho!n. Nh ng chFn snh x p c th d2ng c nh ng v2ng Jo ho ho c "
khng Jo ho, m t ngu n ch)n khng c n i vo chFn #u! m t ng, v l y ph n
n c i #u! l vo chFn. ' t s thi t khc cho n c i #u! m t l i vo m t nh &
ch ! v c l y ln ng p l c c ! khng kh" nFn. p k -m t ng nh c c $ %
l i y, mi ng h + c th l y m u n c ng m t m t m ng k"nh nh , " " %
ho c ng cch h/t n u m c n c st y. Nhi u p k c th c ng k"n $ " "
nh ng s)u khc nh!u trong m t gi ng kho!n -x1m thm 6.C.:.C+.
I.B.I Thi t l y m u gi
?o i thi t ny cung c p m t i n php l y n c nh ng kho ng s)u xc nh " !
trong m t gi ng kho!n. Thi t c th g m m t ho c nhi u d ng c c kh n%ng !
dJn r ng ng thu l c ho c kh" nFn khi J trong v tr" d i gi ng kho!n, v nh $ "
v y c ng k"n l i. ' u n c c l y t ph n ng k"n ng m ho c kh" $
chon ch . Thi t lo i ny c nhi u ki u, m t s d2ng t t i ch th ng & &
xuyn, s khc c th xch t!y. Thi t lo i ny khng th"ch h p nh ng gi ng "
kho!n c v ! s i -x1m thm 6.C.:.:+. ' %
I.B.6 Thi t l y m u n c h c
thu c thng tin v ch t l ng n c ng m cc s)u khc nh!u c ! v2ng "
Jo ho ho c khng Jo ho c ! m t t ng ng m n c, c th l y nh ng m u n c
h c trong khi kho!n gi ng. N c h c c l y ng ly t)m ho c Fp v i p l c c!o. $
H thu t l y m u ny t v khng nn d2ng trong gim st thng th ng v c n
kho!n nhi u l . &
6 >ch l y m u
6.: >h n i m l y m u
6.:.: Mui nh chung
Hhi l y m u cc gi ng kho!n J c s n, c n ph i nghin c u chi ti t c u tr/c " $ !
xc nh m u c n l y t t ng t no. Hhi x)y d ng nh ng gi ng kho!n m i dnh
ring l y m u, thi t k l kho!n - ng k"nh v chi u s)u+ v ph ng php x)y &
d ng c n ph i khng nh ng p ng c yu c u l y m u m c0n ph i h n ch ! !
t i ! s nhi m ho c g)y xo tr n t ng ng m n c. Ai c s d ng cc ch t t y
nh n ch t i tr n, 2n, d u v 1ntonit trong khi kho!n c n ph i trnh, nh t l khi !
c n l y m u xc nh cc ch t h u c . >(ng c n ph i l u r ng i v i nh ng ! $
l kho!n k t th/c m t l p s i, v d2ng ng !o, l i ch n m t s)u no & " % "
ph i lm s!o khng x y r! s tr n l n n c cc s)u khc nh!u thng #u! ! ! "
l p s i. i u c th th c hi n c ng cch t k"n l p s i v tr" g n k ng % $ % "
l c. Ngoi r!, c n ch/ t cc thi t kho!n trn m t t nh th no gi ng
kho!n khng nhi m i n c m t. "
6.:.B Gim st ch t l ng n c ng m d2ng c p n c u ng
Hhi gim st ch t l ng n c ng m d2ng c p n c u ng ho c t kN m c "ch
khc, c n ph i l y m u m i gi ng kho!n, gi ng, gi ng phun nh m o v vi c ! " $ !
s d ng n c. Hhi s d ng n c ng m c p n c u ng, c n ph i nghin c u !
yu c u l y m u n c th c ! Nh n c i t thm chi ti t.
Hhi ch n cc i m l y m u cho gim st c p n c, c n ch n m t s gi ng kho!n "
x! i m h/t n c ki m tr! tc ng c ! s h/t n c t i nh ng c t"nh ng
h c c ! t ng ng m n c -th" d d2ng n c ng m t nhin, s th!y i chi u dy #
c ! t ng Jo ho+.
6.:.C Gim st ch t l ng n c ng m cho cc m c "ch khc
A i nh ng m c "ch l y m u khc, vi c ch n c cc i m l y m u t i u l kh
v ph thu c vo m c "ch c th c(ng nh vo nh ng c t"nh c ! t ng ng m
n c -th" d m ch n c trong l p s i h!y k n t, gr!di1n thu l c, chi u c ! % (
m ch+. Trong nh ng tr ng h p ny nn th!m kh o ki n c ! cc nh ! thu v%n !
ch n c nh ng i m l y m u th"ch h p nh t. Hhng nn ch n nh ng gi ng
ho c gi ng kho!n c s n tr khi ch/ng t r! th"ch h p v i m c "ch l y m u -trong $ %
nhi u tr ng h p, cc gi ng v gi ng kho!n c s n xuyn s)u n h t t ng ng m $
n c, ng ho c c ng l c su t chi u s)u, i u g)y kh kh%n cho ki m tr! %
ch t l ng n c th1o chi u s)u+.
Tuy nhin c th c m t s h ng d n chung khi m c "ch l y m u l ki m sot
nhi m n c ng m t nh ng ngu n khuy ch tn ho c ngu n i m.
6.:.C.: 4 nhi m khuy ch tn c ! n c ng m
Hhi thi t k m ng l i ki m sot pht hi n s nhi m khuy ch tn r ng c !
t ng ng m n c th nn ch n nh ng i m l y m u c s n d i d ng nh ng gi ng $
kho!n kh!i thc n c c cng su t l n v ch/ng c th cho nh ng m u t h p t #
m t th t"ch l n n c c ! t ng ng m n c. Tuy nhin, n u nhi m ch m c ' "
th p v i #ui m c c th vi c s d ng lo i gi ng kho!n ny c th g)y r! s ph!
loJng n ng n d i gi i h n pht hi n c ! ph)n t"ch* khi nn d2ng nh ng
gi ng kho!n c m cng su t nh . L ph n d nhi m nh t c ! t ng ng m %
n c l r!nh gi i gi ! cc v2ng Jo ho v khng Jo ho. $o , "t nh t c n m t
l kho!n c ng l c k m t c ! v2ng Jo ho. Nh ng l c kho!n v i m c & " &
"ch khc s ph i c ch n ng l c nh ng s)u khc nh!u c ! t ng ng m ( ! "
n c. >c l kho!n c n c tr" kh p di n t"ch nghin c u. > n ch/ ch n v tr" &
i di n nh ng n i c nh ng i u ki n ! thu v%n v s d ng t khc nh!u v "
nh y v i nhi m khuy ch tn.
6.:.C.B 4 nhi m ngu n i m c ! n c ng m
Hhi l y m u ki m sot nhi m g)y r! do ngu n i m, th" d t m t i m th i !
cho phFp, c n ch/ n t ng #u!n v tr" c ! ngu n i m v h ng c ! m ch
n c ng m. N u c th , nn t m t l kho!n l y m u g n k ngu n i m. Ngoi & "
r!, "t nh t ph i c m t l kho!n c ng l c s)u ng!ng m c n c nh m l y m u ! & " $
pht hi n nh ng ch t nh h n n c. Ti p , cc i m l y m u c tr" th1o *
s)u t%ng d n k t ngu n nhi m. Nn c m t ho c h!i l kho!n trn gr!di1n & "
thu l c k t ngu n nhi m pht hi n nh ng v t lo!ng, ng th i cung c p
thng tin v s l!n to c ! cc ch t nhi m m nh, c i t l v t cc kim lo i. !
6.B Th i gi!n v t n s l y m u
H t #u ph)n t"ch c n trong kho ng s!i s cho phFp c #ui nh i ch ng ! " ! "
trnh l y m u. N u khng #ui nh s!i s cho phFp th khng th c m t ch ng
trnh l y m u d ! trn k thu t th ng k. >hi ti t v p d ng cc k thu t th ng k
trong #ui nh t n s l y m u nu 345 6778 9 :. "
i v i gim st ch t l ng c ! ngu n c p n c u ng -ho c nh ng ho t ng gim
st lin #u!n n s d ng n c khc+, s th!y i ch t l ng n c th1o th i gi!n # "
m t i m n l l y u t #u!n tr ng c nh t. A i h u h t cc ch t c n xc nh, )
t n s l y m u hng thng ho c th m ch" th ! h n th ng l nh gi t"nh
th"ch h p c ! n c lm ngu n c p n c u ng. Th!m kh o 345 6778 9 : v #ui nh !
c ! Nh n c v h ng d n t n s l y m u. T n s l y m u c!o h n h n ch
t i ! cc nguy c cho s c kho c ng ngc th c n khi n c ng m c d2ng )
lm n c u ng khng #u! kh tr2ng.
Hhi gim st nh ng m c tiu khng ph i l i u tr! ngu n c p n c u ng, t n s !
l y m u c n ch n ph2 h p v i s th!y i ch t l ng n c ng m v khng gi!n v #
th i gi!n. 4 th!y i ch t l ng n c ng m v khng gi!n v th i gi!n th ng nh # %
h n nhi u so v i n c m t. m t vi t ng ng m n c c hi n t ng ch t l ng "
n c th!y i th1o m2!. Trong m t s tr ng h p khc, c i t l khi ngu n n c #
ng m nhi m, ch t l ng n c th!y i nh!nh trong vi gi ho c vi ngy v th #
hi n s th!y i thnh ph n m u l y trong m t chu kN m. Nh ng th!y i ny " # #
c n c ghi nh n tr c khi xc nh m t ch ng trnh di h n.
Hi m tr! lin t c p@, nhi t , d n i n c th r t c "ch trong vi c #uy t nh
t%ng h!y gi m t n s l y m u. N u ki m tr! lin t c ch r! r ng t c th!y i ch t ! ' $ #
l ng t%ng th t n s l y m u c(ng ph i t%ng. Ng c l i, n u t c th!y i gi m ! # !
ho c ng ng th t n s l y m u c n gi m. !
N u c s th!y i l n v m t ch t c ki m sot th nn ki m tr! m i thnh ph n #
th ng ph)n t"ch ph0ng.
Gim st lin t c c(ng l i n php h u "ch xc nh th i gi!n l y m u th"ch h p
cc l kho!n m th%m d0 v cho nh ng m u i di n c ! t ng ng m n c mu n " &
nghin c u. N u th y c s th!y i l n v n ng - # O :=P+th i u c th ch r! '
s th!y i c c trong n th)n l kho!n khi m i t u m, v m u s khng # ! & (
c l y cho n khi s gim st cho th y c)n ng J c thi t l p. N u khng $
c s th!y i l n no v ch t l ng th c th l y m u s!u khi t u m, khi l # &
kho!n J c lm s ch.
5$! Ch n ph ng php l y m u
6.C.: Nh ng y u t nh h ng n l y m u i di n ! "
l y c m u i di n cho m t t ng ng m n c, c n ch n ph ng php l y
m u s!o cho n c h/t ln c thnh ph n ph n nh /ng thnh ph n c ! n c !
ng m c n nghin c u c v khng gi!n l n th i gi!n. >c i m l y m u n c ng m !
u l gi ng ho c gi ng kho!n, v ch/ng c th lm xo tr n h th ng n c ng m
t nhin, nh t l khi d2ng ho ch t ho c t o r! nh ng gr!di1n thu l c.
Trong m t s tnh hu ng l y m u, cc khong ch t c th t"ch t y l kho!n " &
trong khi l y m u, v do m u khng c0n i di n cho n c c ! t ng ng m n c
c n nghin c u. > n lm s ch l kho!n tr c khi l y m u ng cch m x i m t & $ !
th t"ch n c "t nh t ng I n 7 l n th t"ch c ! l . Trong m t s tr ng h p c n $ &
p d ng m h!i gi!i o n* m t c c!o trong th i gi!n ng n r ! s ch l &
kho!n, ti p th1o l m v i t c th p t n n nh ch t l ng tr c khi l y #
m u.
4 ph)n t ng th1o chi u th ng ng trong n c ng m c th x y r! do t nhin !
ho c l h u #u nhi m. Th" d nhi m khuy ch tn t o r! m t l p nhi m h n ! "
trn nh v2ng Jo ho, trong khi cc ch t nhi m c t tr ng n ng h n n c th ' '
t"ch t y c ! t ng ng m n c. $o , cc ph ng php l y m u ph i c kh " ! !
n%ng pht hi n nh ng th!y i v ch t l ng n c ng m c th1o di n t"ch v chi u # !
s)u.
Dh ng php l y m u c(ng c n ph n nh c t"nh ph c t p c ! cc m ch n c ! !
ng m, trong ph i t"nh n c ch m ch n c -gi ! l p s i h!y do k n t+, h ng ! % (
c ! m ch v gr!di1n thu l c trong t ng ng m n c, gr!di1n ny c th t o r!
nh ng d0ng ch y t nhin m nh, ln ho c xu ng trong c t n c trong l kho!n. ! " &
Ni chung c h!i ph ng php l y m u n c ng m* l y m u ng m v l y m u $
th1o chi u s)u. > h!i ph ng php u c u i m v nh ng h n ch v ph i c)n ! !
nh c khi d2ng.
6.C.:.: ? y m u m
' u m l y t cc gi ng kho!n d2ng cung c p n c u ng ho c cho cc m c
"ch khc l h n h p n c i #u! ng l c c ! l kho!n t nhi u s)u khc nh!u. & &
$o , cch l y m u ny ch nn d2ng khi n c ng m c thnh ph n ng u th1o '
chi u th ng ng, ho c l y m u t h p th1o chi u s)u. Trong nh ng tr ng h p #
ny m u n c c n c l y ch cng g n l i r! t gi ng cng t t trnh v n " &
khng n c ! m u -x1m 6.I+.
Hhi l y m u gi ng kho!n, c n m m t th i gi!n y h t n c c( trong l r! &
ngoi v o m n c m i vo l c r/t tr c ti p t t ng ng m n c. Th i ! !
gi!n m ph thu c k"ch th c l kho!n, t c m, vo d n thu l c v c th &
xc nh ch"nh xc ng cch th1o dQi s th!y i c ! oxi ho t!n, p@, nhi t $ #
ho c d n i n c ! n c m ln. >h t u l y m u khi s th1o dQi cho th y '
khng c nh ng th!y i l n R # < O :=P ch t l ng -kh i l ng, th t"ch+ ho c < O
=,Bo> nhi t S. Tuy nhin, c n nh n m nh r ng ngoi vi c o cc thng s i $
di n nh nhi t , d n, c0n th ng ph i o cc ch t c n xc nh c #u!n !
t)m tr c ti p, th" d cc ch t h u c trong tr ng h p n c ng m nhi m.
Nh ng ph ng php hi u #u nh t l y m u n c ng m c ch t l ng th!y i ! #
th1o s)u l s d ng nh ng l kho!n th%m d0 ho c l y m u t m t ph n c &
ng k"n c ! cc gi ng kho!n. Trong ph ng php u, d2ng m xch t!y m
m u t m t lo t cc l kho!n th%m d0 t ng i g n nh!u v u c ng l c & "
m o m u c l y t cc s)u khc nh!u c ! t ng ng m n c. Trong ! !
ph ng php s!u, m u c l y t m t o n c ng%n k"n c ! m t gi ng kho!n
ng thi t m gi, v nh v y c m t m u ring l m t kho ng s)u nh t $ ) " !
nh c ! t ng ng m n c -x1m I.B.I+. Dh ng php s!u ch d2ng c nh ng ' "
t ng ng m n c v ng ch c v khng d2ng c l kho!n c l i ch n v s i !o " & %
c.
6.C.:.B ? y m u th1o chi u s)u
? y m u th1o chi u s)u l nh/ng thi t l y m u -x1m I.B.B+ vo gi ng o ho c
gi ng kho!n, cho n c s)u J nh n p y thi t r i kFo ln v chuy n "
vo nh ch !. >ch l y m u ny th ng ch th"ch h p v i cc l kho!n th%m d0 ' &
khng m, m c d u c th d2ng m n u c ng n i nh v chi u s)u. Hhng !o
gi l y m u trong ng vch c ! gi ng kho!n v n c khng ph i c ngu n g c !
t s)u c n l y v ch t l ng c th th!y i do cc ho t ng ho h c v vi #
sinh h c.
Ng!y trong nh ng gi ng kho!n h ho c c ng l c, l y m u th1o chi u s)u c "
gi tr r t h n ch do cc d0ng ch y trong l kho!n lm cho ngu n g c c ! m u ! " &
tr nn khng ch c ch n. ? y m u th1o chi u s)u ch th"ch h p khi ngu n g c c ! " '
m u -nghE! l chi u s)u c ! n c ch y vo l kho!n+ J i t rQ. i u c th ! &
th c hi n c ng cch xc nh s)u c ! d0ng n c ch y vo l kho!n v $ ! &
nh ng d0ng ch y trong c t n c l kho!n nh o nhi t , d n v d0ng ch y ! " & !
d i nh ng i u ki n tEnh v ng - m+.
Hhi c n lm s ch l kho!n l y m u th1o chi u s)u, nn m nh nhng tr c khi & *
l y m u khng nn d2ng thi t m th i khng kh" lm s ch l kho!n v c th # &
g)y r! nh ng th!y i trong c)n ng ho h c c ! n c ng m do ! thm oxi vo. # $
6.C.:.C Nh ng ph ng php l y m u khc
Hhi cc ph ng php l y m u J nu trn khng th p d ng c ho c p d ng
khng hon h o th nn l y m u m u cc i m ring l ng m t trong cc thi t ! " ) $
l y m u t i ch -in9situ+. >c thi t ny l chFn c l ho c u p k , chi t l y & &
n c nh ch)n khng ho c kh" chon ch . Nhi u thi t c th t trong l kho!n & &
ring l v m t s khc th"ch h p l y m u v2ng khng Jo ho. >c m u ) " "
nh ng chi u s)u nh t nh c th thu c ng cch l y m u h c. ? y m u h c l $
chi t l y n c -th ng d2ng ly t)m+ t cc m u s i, d i d ng th i kho!n. N % %
cung c p ph ng php h u hi u nh t nh gi nh ng th!y i ch t l ng th1o #
chi u s)u, v l y m u nh ng v2ng khng Jo ho. Tuy nhin, ki m sot "
th1o chu kN th ph ng php ny c nh c i m l 0i h i kho!n nhi u ho c l p l i %
nhi u l n v do r t t. Dh ng php ny ch nn d2ng khi c l i khuyn c ! cc '
chuyn gi! ! th y v%n.
6.I A n chuy n, n nh v l u gi m u #
>c m u n c ng m th ng c l y nh ng n i x! ph0ng th" nghi m. $o , "
i n php l u gi v x l m u tr c khi ph)n t"ch l v c2ng #u!n tr ng n u nh
mu n cc k t #u ph)n t"ch i di n cho i u ki n khi l y m u. Th!m kh o T>AN ! !
6;;B -345 6778 9B+ v T>AN 6;;C -345 6778 9C+ v h ng d n c th ny, )y "
nh n m nh thm m t s i m.
A n #u!n tr ng nh t khi l y m u n c ng m l ph i o m thu c nh ng ! ! !
k t #u /ng n v ch t l ng n c d i m t t. >c v n n y sinh l do ! " !
nh ng th!y i l ho h c khi m u c l y r! kh i t ng ng m n c. A m u c # %
! ln mi tr ng c nhi t v p su t khc v i khi d i t ng ng m n c n n "
c th x y r! nh ng th!y i v p@, d n i n, th i n ho, hm l ng sunKu! ! #
v cc kh" ho t!n - c i t l oxi v >5 B. Nh ng th!y i ny n l t ch/ng l i c #
th g)y r! s th!y i c ! m t s thnh ph n. 4 ti p x/c v i khng kh" c(ng g)y #
r! nh ng th!y i t ng t v sinh r! s oxi ho, t%ng ho t ng vi sinh, k t t !, #
!y h i v nh ng th!y i ngoi -th" d m u, c+. Hhi l y m u n c ng m, #
i u #u!n tr ng l ph i o t i ch nh ng ch tiu c th o c.v ph)n t"ch cng ! & '
s m cng t t s!u khi l y m u. i u c i t #u!n tr ng v m t nhi t , p@, th
i n ho, d n i n, ki m v cc kh" ho t!n - c i t l oxi+. H thu t o lin
t c d2ng h th ng d0ng ch y #u! nh o l th"ch h p nh t v n trnh c s ti p !
x/c c ! m u v i kh" #uy n.
> n l c m u t i ch n nh m u, nh t l trong nh ng nghin c u c i t. > & #
r t nhi u lo i mng l c, g m mng x1luloT , mng s i thu tinh v polyc!on!t.
Hhng lo i mng l c no l v n n%ng, m c d u mng ng s i thu tinh c m t s $
u i m so v i cc mng khc c2ng c l -th" d mng l c x1luloT + v n khng + &
"t. > l c ! mng l c n c ng m ni chung l t =,I + & m n =,6 m, m c d u
c khi c n d2ng c l khc tuN th1o m c "ch l y m u v cc ch t c n xc nh. $2 + &
l d2ng mng l c no c(ng c n o co rQ trong k t #u ph)n t"ch l ch t Uloc cU !
-ghi rQ c l + th!y v cc ch t Uho t!nU. i u #u!n tr ng l khi l c n c ng m k kh" + & ,
th ph i ti n hnh trong nh ng i u ki n k kh". ! ,
Trong m i tr ng h p c n ph i m o r ng cc nh ch ! m u g i n ph0ng th" ! ! ! $
nghi m ph i c y k"n, o v kh i tc ng c ! nh sng v s c nng. N u ! ! %
khng, ch t l ng m u c th th!y i nh!nh chng do tr!o i khng kh", cc ph n # # !
ng ho h c v s ng ho c ! vi sinh v t. N u m u khng th c ph)n t"ch
ng!y trong ph0ng th c n ph i c n nh ho c o #u n. Hhi l u gi m u ng n ! # ! !
h n c th lm l ch n Io>. khi l u gi m u di h n h n c n ph i lm ng l nh !
n 9B=o>. N u ng l nh, c n ph i o m r ng m u t!n hon ton tr c khi ! ! ! $
ph)n t"ch i v #u trnh ng l nh c th lm t%ng n ng c ! m t s ch t "
ph n gi ! c ! m u, n i ng l nh s!u c2ng.
> th o #u n m u ng cch thm ho ch t, nh ng ph i o m r ng ph ng ! ! $ ! ! ! $
php o #u n J ch n khng g)y c n tr cho ph)n t"ch ti p th1o ph0ng th" ! ! ! " "
nghi m -x1m T>AN 6;;C -345 6778 9C+ +.
7 >h/ !n ton
@ ng d n chung v !n ton c nu trong 345 6778 9:, nh ng c n ch/ nh ng
m t s!u )y khi l y m u n c ng m.
?un ch/ n m t t xung #u!nh gi ng ho c gi ng kho!n, nh t l nh ng gi ng
c(, v c th c nguy c s t. Th!ng v dn gio trong h m gi ng c th khng
ch c nn ph i m c o #u n o h t t khi xu ng gi ng. "t nh t ph i c h!i ng i c ! ! !
m t khi l y m u* m t ng i lun lun trn m t t v v tr" s n sng tr gi/p n u " " $
c s c ho c r i ro c th x y r! cho ng i !ng l y m u d i gi ng. ! "
Hhi l y m u trong m t khng gi!n ch t h p -th" d d i gi ng o, gi ng kho!n " *
.v..v+ c n th tr c khng kh" v s thi u h t oxi, c m t cc kh" d chy, @B4 "
ho c cc h i, kh" c khc. i u c(ng c n ng!y khi l y m u khng gi!n khng "
ch t h p #u nh ng nhi m n ng i nh ng v2ng xung #u!nh n i c n c ng m * "
!ng c nghin c u. Dh i lun m c #u n o o h th"ch h p khi l y m u, v ! !
nh t nh khng c ti n hnh cng vi c n u ki m tr! !n ton cho th y nh ng d u
hi u khng !n ton c th xu t hi n. N u nh t thi t ph i l y m u trong nh ng tnh !
hu ng nh v y th ph i p d ng nh ng i n php c i t v i s ng c ! nh ng !
c #u!n ch u trch nhi m v nh ng v n !n ton v s c kh 1 c ! #u c gi! h!y %
! ph ng.
Hhi lm vi c v i nh ng c s n c ng m nhi m n ng, i u #u!n tr ng l ph i " !
ki m tr! c n th n nh ng thng tin v ngu n nhi m #uy t nh nh ng ki m tr!
!n ton c n thi t. Hhi cc nghin c u c n ti n hnh g n ngu n nhi m m nh, "
cc th!o tc ph i c lm ph"! trn gi n u c th , v c m ng t %n, u ng, h/t ! "
thu c khu v c nghin c u. th n tr ng, c n ki m tr! y t nh ng ng i nghin "
c u ng!y s!u cng vi c v s!u ki m tr! nh kN nh ng kho ng th i gi!n th"ch " !
h p.
8 Nh n d ng m u v ghi chFp
>c nh ch ! m u c n c nh d u n v rQ rng. ' i chi ti t c n cho ph)n
t"ch m u ph i c ghi rQ trn nhJn kVm v i nh ch ! c2ng v i m i thng tin lin !
#u!n c n c trong n o co l y m u. Hhi c n d2ng nhi u nh ch ! cho m t !
m u, th ng ch d2ng m t s nh n d ng t t c cc nh v ghi m i chi ti t l y ' !
m u vo o co l y m u. NhJn v m i ghi chFp ph i hon thnh vo th i gi!n l y !
m u.
Nh ng chi ti t ghi trn nhJn v o co ph thu c vo m c tiu l y m u, nh ng
tr ng h p no c(ng c n ghi m i thng tin c n thi t c th l y l i m u trong
m i i u ki n ng nh t. Nh ng th.ng tin c n ghi l*
!+ tn v ! i m l y m u.
+ ngy thng v th i gi!n l y m u.
c+ n ch t c ! t ng ng m n c v ! t ng sinh n c. !
d+ lo i i m l y m u -gi ng o, gi ng kho!n, gi ng phun+.
1+ nh ng thng tin m t lin #u!n -th" d m t k"ch th c gi ng+. ! !
K+ ch m v s)u h/t v,ho c x . !
g+ m c n c trong gi ng.
h+ ph ng php l y m u.
i+ s)u l y m u.
W+ ngoi c ! m u khi m i l y -th" d m u, c, m2i+.
k+ cc k t #u ph)n t"ch t i ch -th" d p@, oxi ho t!n+. ! &
l+ chi ti t v ph ng php o #u n m u J s d ng. ! !
m+ chi ti t v l c t i ch -th" d c l mng l c+. & + &
n+ chi ti t v ph ng php l u gi m u J d2ng, v yu c u d2ng.
o+ tn ng i l y m u.
Dh l c X cho m t th" d v o co l y m u c th c s d ng trong tnh hu ng
khi t t c cc thng tin l y m u J c thu th p. !

Dh l c X
-tiu chu n+
/* c* - 0 y m u n c ng m

? do l y
m u* ..............................................................................................................................
............
A tr" c ! i m l y
m u* ...........................................................................................................................
T"nh ch t c ! i m l y
m u* ....................................................................................................................
L n ch t c ! t ng ng m !
n c* ..................................................................................... ...........................
Ngy ...... thng .........
n%m .........................................................................................................
o m c n c* .................................................Th
t"ch* ..........................................................................
Th i gi!n L t u.........................H t th/c.................? y
m u............................................
Dh ng php l y
m u* ............................................................................................................................
>h m, s)u c ! tr m
m* ........................................................................................................
' c n c trong t ng ng m
n c* ...........................................................................................................
s)u l y
m u* ..............................................................................................................................
........
L ngoi c !
m u* ..............................................................................................................................
....
........................................................................................................................................
.........................
>hi ti t v ph ng php l u gi J d2ng,v yu c u
d2ng* ....................................................................
........................................................................................................................................
.........................
Tn ho c tn t t c ! ng i l y
m u* .......................................................................................................
Nh ng ghi ch/
khc* ..............................................................................................................................
.
........................................................................................................................................
............................
1 t 2u "* t i hi n tr ng
Nhi t " pH " d n Th "i n h* 3h 45i h*6
tan

Related Interests