DANH SÁCH LỚP CAO HỌC 25 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phân công đề tài

STT

Hä vµ tªn

Tên đề tài LT

Tên BT

1 §µo Xu©n

Bao

1

1 (a)

2 Vâ Ngäc

B×nh

2

2 (a)

3 NguyÔn Minh CÇn

3

3 (a)

4 NguyÔn Hïng Dòng

4

4 (a)

5 NguyÔn Quèc Dòng

5

5 (a)

6 Mai Hoµng

§Ønh

6

6 (a)

7 Hå Trung

§oµn

7

7 (a)

8 §µo H÷u

§øc

8

8 (a)

9 NguyÔn V¨n Phong
Em

9

9 (a)

10 NguyÔn ThÞ H¶i

10

10 (a)

11 NguyÔn ThanhHoµng

11

11 (a)

12 Hµ NguyÔn

Huy

12

12 (a)

13 Lª C«ng

Huy

13

13 (a)

14 Vâ Quang Hoµng
Khang

14

14 (a)

15 Phan NguyÔn Linh

15

15 (a)

16 Huúnh Kim

16

16 (a)

17 NguyÔn ThanhPhong

17

17 (a)

18 Ph¹m Huúnh Minh
Phó

1

18

Long

19 NguyÔn Ph¹m Ph­¬ng
TiÕn

2

19

20 NguyÔn ChÝ Nh©n

3

20

21 NguyÔn V¨n Quang

4

21

22 NguyÔn Quèc Sö

5

22

23 Phan Hoµng Th¶o

6

23

24 Huúnh HiÕu ThuËn

7

24

25 Lª Träng

TÝn

8

25

26 Mai TÊn

Tíi

9

26

27 Phan ThÞ Ph­¬ng
Trang

10

27

28 Ng« Anh

11

28

29 V¨n Thôy ThóyV©n

12

29

30 Phan Quang Vinh

13

30

31 Tào Hữu

Đạt

14

31

32 Trà Văn

Đồng

15

32

33 Nguyễn Thị

Giang

16

33

34 Đặng Thị Thu Hà

17

34

35 Vũ Thị Bích

Hợp

1

1 (b)

36 Nguyễn Anh

Kha

2

2 (b)

37 Đoàn Huỳnh

Long

3

3 (b)

38 Nguyễn Sỹ

Long

4

4 (b)

39 Nguyễn Minh Sang

5

5 (b)

40 Nguyễn Minh Tài

6

6 (b)

TuÊn

41 Nguyễn Chí

Thanh

7

7 (b)

42 Từ Thanh

Trí

8

8 (b)

43 Hồng Thanh

Trường

9

9 (b)

44 Trịnh Lê HoàngTuấn

10

10 (b)

45 Trần Đăng

Vinh

11

11 (b)

46 Lª ThÞ Hoµng Anh

12

12 (b)

47 Phan Duy

B×nh

13

13 (b)

48 TrÇn ThÞ ThïyDung

14

14 (b)

49 NguyÔn Vò Xu©n
Giang

15

15 (b)

50 TrÞnh ThÞ

Hång

16

16 (b)

51 NguyÔn ThiÖnL©m

17

17 (b)

52 V­¬ng

1

18

53 NguyÔn Thu NguyÖt
Minh

2

19

54 TrÇn ThÞ

Nguån

3

20

55 TrÇn Thanh

Nguyªn

4

21

56 Phan C«ng

Nhøt

5

22

57 L­u Quý

Phóc

6

23

58 NguyÔn Nh©nPhóc

7

24

59 Th¸i V¨n Quèc Sü

8

25

60 TrÇn TÊn

Tµi

9

26

61 §Æng Ngäc

Th¬m

10

27

62 Mai Thanh

TuÊn

11

28

L©m

63 TrÇn Anh

TuÊn

64 Vâ §µo ThÞ Hång
TuyÕt

12

29

13

30

häc viÖn kü thuËt qu©n sù

phiÕu ®iÓm

Líp häc phÇn: CS­ HTTTin Khãa: 25A
M· ­ Tªn häc phÇn:
Gi¸o viªn:

TT

HÖ ®µo t¹o
Sau ®¹i häc

Ngµy thi:

§iÓm
CC
Chuyªn
Ph¸ch
ngµnh
(HS
0.1)

Hä vµ tªn

1 Lª ThÞ Hoµng

Anh

2 Phan Duy

B×nh

3 TrÇn ThÞ Thïy

Dung

4 NguyÔn Vò Xu©n

Giang

5 TrÞnh ThÞ

Hång

6 NguyÔn ThiÖn

L©m

7 V­¬ng

L©m

Qu©n sè:

§iÓm
§iÓm thi
TX
(HS
(HS 0.7)
0.2)

V¾ng:

§iÓm häc phÇn

Ch÷

8 NguyÔn Thu NguyÖt Minh
9 TrÇn ThÞ

Nguån

10 TrÇn Thanh

Nguyªn

11 Phan C«ng

Nhøt

12 L­u Quý

Phóc

13 NguyÔn Nh©n

Phóc

14 Th¸i V¨n Quèc

15 TrÇn TÊn

Tµi

16 §Æng Ngäc

Th¬m

17 Mai Thanh

TuÊn

18 TrÇn Anh

TuÊn

19 Vâ §µo ThÞ Hång

TuyÕt

Tæng hîp kÕt qu¶ thi: Kh«ng ®¹t:.........%
Ngµy

th¸ng

.n¨m 2014

TB:..........%;

Kh¸:........%;

Giái:............%

phßng kh¶o thÝ & §BCLGD-§T
hoÆc cnbm
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

gi¸o viªn chÊm thi

c¬ quan ®µo t¹o

o t¹o
i häc

häc viÖn kü thuËt qu©n sù

phiÕu ®iÓm

Líp häc phÇn: CS­ HTTTin Khãa: 25B
M· ­ Tªn häc phÇn:
Gi¸o viªn:

TT

Hä vµ tªn

Đạt

2 Trà Văn

Đồng

3 Nguyễn Thị

Giang

4 Đặng Thị Thu

5 Vũ Thị Bích

Hợp

6 Nguyễn Anh

Kha

7 Đoàn Huỳnh

Long

8 Nguyễn Sỹ

Long

9 Nguyễn Minh

Sang

10 Nguyễn Minh

Tài

11 Nguyễn Chí

Thanh

12 Từ Thanh

Trí

13 Hồng Thanh

Trường

14 Trịnh Lê Hoàng

Tuấn

15 Trần Đăng

Vinh

Tæng hîp kÕt qu¶ thi: Kh«ng ®¹t:.........%
th¸ng

Ngµy thi:

§iÓm
CC
Chuyªn
Ph¸ch
ngµnh
(HS
0.1)

1 Tào Hữu

Ngµy

HÖ ®µo t¹o
Sau ®¹i häc

TB:..........%;

Qu©n sè:

§iÓm
§iÓm thi
TX
(HS
(HS 0.7)
0.2)

Kh¸:........%;

V¾ng:

§iÓm häc phÇn

Ch÷

Giái:............%

.n¨m 2014

phßng kh¶o thÝ & §BCLGD-§T
hoÆc cnbm
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

gi¸o viªn chÊm thi

c¬ quan ®µo t¹o

o t¹o
i häc