TMK TAHUN 4 2014

1

PENILAIAN KURIKULUM
SEKOLAH RENDAH
PKSR 1

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

TAHUN 4
1 JAM
ARAHAN
1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B
2. JAWAB semua soalan di dalam kedua-dua bahagian.
3. Jawapan Bahagian A perlu diisi di dalam kertas OMR yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka depan
TMK TAHUN 4 2014
2

BAHAGIAN A (30 markah)
JAWAB SEMUA SOALAN
1. Teliti penyataan berikut. Dalam sistem komputer, unit pemprosesan pusat terletak dalam ______.
A. Papan induk
B. Papan kekunci
C. Cakera padat
D. Monitor

2. Yang manakah antara berikut merupakan peranti komputer.
A. Memori
B. Soket bekalan kuasa
C. Unit pemprosesan pusat
D. Pengimbas

3. Jenis pemacu manakah yang dapat menyimpan data paing banyak.
A. Cakera padat
B. Cakera keras
C. Cakera liut
D. Cakera blu-ray

4. Manakah antara berikut merupakan peranti yang digunakan untuk menggerakkan imej pada skrin
komputer?
A. Tetikus
B. Papan kekunci
C. Pen Drive
D. Fon Kepala (HeadPhone)

5. Storan ini menggunakan teknologi ingatan kilat untuk menyimpan maklumat dalam jumlah yang
besar. Storan ini menyimpan data dan maklumat di dalam cip mikro. Apakah nama storan itu?
A. Cakera padat
B. Solid state drive
C. Pemacu flash
D. Cakera keras

6. Semua computer mesti mempunyai _________. Tanpanya, computer tidak boleh berfungsi .
A. Aplikasi pemprosesan data
B. Sistem pengendalian
C. Program utiliti
D. Program pengurusan failTMK TAHUN 4 2014
3

7. Manakah antara berikut merupakan aplikasi yang paling sesuai untuk menghasilkan surat atau
karangan.


8. Antara berikut merupakan jenis-jenis perisian komputer KECUALI
A. Sistem Pengendalian
B. Program Utiliti
C. Perisian Aplikasi
D. Pemprosesan Kata

9. Rajah berikut menunjukkan fail video yang terdapat di dalam folder Niki dan Hana. Pilih storan
yang sesuai bagi Niki dan Hana untuk menyimpan fail video berkenaan.
NIKI
HANA
TMK TAHUN 4 2014
4

10. Senarai berikut merupakan ukuran data dan simbol bagi ukuran data dan simbol bagi ukuran data.
Yang manakah, yang berikut adalah SALAH.

UKURAN SIMBOL
A. Megabait MB
B. Gigabait GB
C. Kilobait KB
D. Bait bit

11. Berikut merupakan jenis-jenis data. Yang manakah bukan salah satu jenis data
A. Teks
B. Audio
C. Video
D. Muzik

12. Papan kekunci merupakan peranti _______ yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan
data ke dalam komputer.
A. Input
B. Output
C. Luaran
D. Dalaman

13. _______________ adalah peranti input yang memasukkan bunyi.
A. Pembesar suara
B. Mikrofon
C. Audio
D. Video

14. Pembesar suara mengeluarkan output berbentuk ________.
A. Teks
B. Audio
C. Video
D. Grafik

15. Tukar unit saiz ukuran data yang berikut

2 MB = ____________________ KB

A. 2 KB
B. 2048 KB
C. 2000 KB
D. 200 KB

TMK TAHUN 4 2014
5

16. Antara fail video di bawah , yang manakah saiz fail yang BESAR.


A. Jenis-jenis Komputer.mp4
B. Karnival ICT.wmv
C. Projek TMK.avi
D. Sejarah Komputer.mp4

17. Android adalah merupakan sistem pengendalian yang dibangunkan oleh
______________
A. Microsoft
B. Google
C. Apple
D. Intel

18. Antara berikut yang manakah BUKAN sistem pengendalian?
A. Microsoft Office
B. Windows
C. Linux
D. Android

19. Apakah fungsi perisian aplikasi pada sesebuah komputer?
A. Membantu dari aspek keselamatan komputer
B. Membantu memudahkan kerja dengan sempurna
C. Mengelak komputer daripada kecurian
D. Memastikan komputer sentiasa ditutup dengan betul


TMK TAHUN 4 2014
6

20. Data terdiri daripada beberapa jenis, Nyatakan bilangan jenis data yang diketahui.
A. 6
B. 7
C. 5
D. 4

21. __________________ digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer.
A. Input
B. Output
C. Proses
D. Storan

22. Antara berikut adalah jenis-jenis komputer KECUALI
A. Komputer mudah alih
B. Komputer atas meja
C. Komputer benam
D. Mesin kira

23. Apakah nama peranti di dalam rajah di bawah.


A. Mesin kira
B. Mesin cetak
C. Mesin pengimbas
D. Pemacu keras

24. Berikut merupakan alat peranti output KECUALI
A. LCD Projektor
B. Pembesar suara
C. Monitor
D. Papan kekunci

25. Berikut merupakan alat peranti input KECUALI
A. Papan kekunci
B. Tetikus
C. Mikrofon
D. Pembesar suara
TMK TAHUN 4 2014
7


26. Antara storan berikut, yang manakah boleh menyimpan DATA yang PALING BESAR.
A.


B.C.


D.

TMK TAHUN 4 2014
8

27. Berikut merupakan senarai syarikat yang mengeluarkan mesin pencetak KECUALI
A. Canon
B. Samsung
C. Brother
D. Brader

28. Contoh storan adalah seperti berikut KECUALI
A. Cakera keras
B. Cakera liut
C. Cakera blu-ray
D. Papan kekunci


29. Kad memori merupakan _______________ yang digunakan untuk menyimpan data
A. Peranti input
B. Peranti output
C. Storan
D. Proses

30.

Apakah nama peranti output berikut?
A. Mesin cetak
B. Mesin kira
C. Mesin pengimbas
D. Mesin kertasTMK TAHUN 4 2014
9

BAHAGIAN B (JAWAB SEMUA SOALAN)
1. Lengkapkan jawapan anda. (10 markah)

a. Berikut adalah sistem komputer. Labelkan mengikut jawapan yang betul.

b. Rajah berikut menunjukkan proses aliran cara komputer memproses data. Lengkapkan proses
komputer memproses data mengikut kedudukan yang betul.
TMK TAHUN 4 2014
10

2. A. Labelkan.B. Nyatakan EMPAT JENIS DATA..
1. 3.

2. 4.
(10 markah)
Soket Input Arus
Ulang Alik (AC)
Port PS2
Port Audio
Port Rangkaian
Port Monitor
Port USB