Ζ εθεκεξηδνύια ηεο Γεπηέξαο ηάμεο ηνπ 2νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Πεξάκαηνο

Τεύρνο 1 Μάηνο 2014

Άλνημε
Να ηε , ε Άλνημε
πξνβάιιεη

Πξσηνκαγηά
Σελ 1ε Μαΐνπ , γηνξηάδεηαη ε
εκέξα ησλ εξγαηψλ. Σν Μάε
ηνπ 1886 ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα ζην
΢ηθάγν μεζεθψζεθαλ δεηψληαο
θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Ζ κέξα απηή έρεη ζεζπηζηεί σο
αξγία θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο
κέλνπλ θιεηζηέο. ΢ηελ Διιάδα
γηνξηάζηεθε πξψηε θνξά ην
1893 ζην Παλαζελατθφ ζηάδην.

Με ραξέο θαη κε αγάπεο
πάιη.
Γεηα ζνπ , ιέιεθα
ιεβέληε
Μ΄ έζηεζεο ζηε ζηέγε
γιέληη.
Γάκνη, θξφηαια θη
αληάξα

Γξφζνο Μελάο, Β2

κε ηελ Άλνημε
θνπκπάξα.
Θ. Τξνππήο
Μεξθάη Αιζφλα



Παροιμίες του Μάη

Ο γάκνο ν
καγηάηηθνο
πνιιά θαθά
απνδίδεη.

Τν Μάε βάδε
εξγάηεο θη αο είλαη
θη αθακάηεο..

Ο Μάεο θηηάρλεη
ηα ζπαξηά θη ν
Μάεο ηα ραιάεη.

Άνοιξη με τα λουλούδια σου…
Ορχιδέα

Παπαρούνα

Οη νξρηδέεο είλαη θαιισπηζηηθά θπηά ηα νπνία
ζπλζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε νηθνγέλεηα ησλ αλζνθφξσλ θπηψλ. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηδψλ νξρηδέαο ζε φιν ηνλ θφζκν
εθηηκάηαη γχξσ ζηα 25.000. Ζ πιεηνςεθία ησλ
εηδψλ ηεο θχεηαη ζηελ Αζία θαη ηελ Κεληξηθή θαη
Νφηηα Ακεξηθή.
΢πχξνπ Άλλα,
Β2

Μαργαρίτα

Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Μεθσλίσλ θαη
πεξηιακβάλεη πνιιά είδε πνηθηιηψλ
ζηελ Διιάδα. Σν φλνκά ηεο φπσο ιέεη ν
Γηνζθνπξίδεο ην πήξε γηαηί ξίρλεη
γξήγνξα ηα θχιια ηεο. Δίλαη κνλνεηέο
κε βιαζηφ 20-50 εθ. θαη θχιια
πηεξνζρηδή θαη νδνλησηά. Σα άλζε ηεο
βγαίλνπλ ηελ Άλνημε απφ ηηο καζράιεο
ησλ θχιισλ, πάλσ ζε καθξηνχο,
ηξηρσηνχο πνδίζθνπο θαη ζηξέθνληαη
πξνο ηα θάησ, πξηλ αθφκα αλνίμνπλ.
Ζ παπαξνχλα ππάξρεη απηνθπήο ζε ρέξζα,
ειηφινπζηα ρσξάθηα, βνζθνηφπνπο θαη
θαιιηεξγεκέλνπο αγξνχο.

Δίλαη θνηλή νλνκαζία πνιιψλ άγξησλ ή θαιιηεξγνχκελσλ
θπηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ΢πλζέησλ θαη έρνπλ
άλζε θαηά θεθάιηα, κε εκθαλή αθηηλνεηδή ζηεθάλε. ΢ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, νη καξγαξίηεο θέξνπλ δχν εηδψλ άλζε: ηα πξψηα
έρνπλ αθηηλσηή δηάηαμε θαη θίηξηλν, ζπλήζσο, ρξψκα·
πεξηβάιινπλ ηα δεχηεξα, ηα νπνία είλαη κηθξά, ζσιελφκνξθα
θαη ζπλαζξνίδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ δίζθν. ΢εκαληηθφ
ηαμηλνκηθφ γλψξηζκα απνηειεί ην ζρήκα ησλ βξαθηίσλ, ηα νπνία
βξίζθνληαη θάησ απφ ην άλζνο θαη κνηάδνπλ κε θχιια. Σα
θχιια ησλ καξγαξηηψλ κπνξεί λα έρνπλ πνηθηιία ζρεκάησλ.
Οη θπξηόηεξνη αληηπξόζσπνη ησλ καξγαξηηώλ είλαη νη εμήο:

Υξπζάλζεκν ην ζηεθαλσκαηηθφ - Mεγάιε Κίηξηλε
Μαξγαξίηα
Μαληηιίδα ηεο Κξήηεο
Άγξηα Μαξγαξίηα
Αλζεκίδα ε ζαιάζζηα
Λεπθάλζεκν ην θνηλφ
Υξπζάλζεκν ην ζακλψδεο

Φίλνπ Ησάλλα , Β2

Ζ παπαξνχλα ρξεζηκνπνηείηαη απφ
παιηά ζηε θαξκαθεπηηθή. Οη αξραίνη
Έιιελεο γλσξίδνπλ θαιά ηηο ππλσηηθέο
θαη λαξθσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θπηνχ,
θαζψο νη γηνί ηνπ Άδε , ν Ύπλνο θαη ν
Θάλαηνο , παξηζηάλνληαλ λα θξαηνχλ
παπαξνχλεο ζηα ρέξηα ηνπο.
Ζ θνηλή παπαξνχλα πεξηέρεη έλα αιθαινεηδέο ,
ηε ξνïαδίλε, πνπ είλαη εξεκηζηηθή. Πεξηέρεη
επίζεο ζίδεξν, καγγάλην, θάιην,
αζβέζηην αλφξγαλα θαη νξγαληθά νμέα.
Μενή Χρύσπα, Β2

Ο Άξεο
Ο Άξεο είλαη έλαο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ
καο ζπζηήκαηνο. Λέγεηαη θαη θφθθηλνο πιαλήηεο
εμαηηίαο ηνπ ρξψκαηνο πνπ παξνπζηάδεη θαη
νθείιεηαη ζην ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ ζηελ
επηθάλεηά ηνπ.
Ζ νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ
νιχκπην ζεφ ηνπ πνιέκνπ ηεο ειιεληθήο
κπζνινγίαο Άξε.

Ζ Σειήλε
Ζ ΢ειήλε είλαη ν κνλαδηθφο θπζηθφο
δνξπθφξνο ηεο Γεο. Πήξε ην φλνκά
ηεο απφ ηε ζεά ΢ειήλε. Λέγεηαη
επίζεο θαη «Φεγγάξη» ζηε δεκνηηθή
γιψζζα.
Απνηειείηαη απφ ζηεξεά πιηθά κε
ζχζηαζε παξφκνηα κε απηή ηεο
Γεο. Δίλαη ην θσηεηλφηεξν ζψκα ζηελ
νπξάληα ζθαίξα κεηά ηνλ Ήιην.
Ζ ΢ειήλε έρεη ηζρπξή βαξπηηθή
επίδξαζε ζηε Γε πξνθαιψληαο θαηλφκελα
φπσο νη παιίξξνηεο αιιά θαη
επεξεάδνληαο ηνλ άμνλα ηεο
πεξηζηξνθήο ηεο.

΢ηάζεο Παπαρξήζηνπ Β1

Ο πιαλήηεο Άξεο είλαη γεκάηνο απφ θξαηήξεο νη
νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πξφζθξνπζε κηα
αζηεξνεηδνχο θαη άιισλ νπξάλησλ ζσκάησλ.
Γεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα
έηε. ΢ήκεξα είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ν
Άξεο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εμέιημήο ηνπ
θαιππηφηαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία απφ πγξφ
λεξφ βάζνπο κεξηθψλ κέηξσλ, ελψ έρνπκε
ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ελφο σθεαλνχ.
Έηζη, ππάξρεη ην ελδερφκελν ν Άξε λα
θηινμελνχζε δσή ζε κνξθή κηθξνβίσλ πνπ
ζίγνπξα φκσο δελ εμειίρζεθε παξαπάλσ
θαη ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη ζε κηα ηέηνηα
πεξίπησζε ε δσή ζηε Γε ζα κπνξνχζε λα
πξνέιζεη απφ ηνλ Άξε.
Βαζίιεο Ραπηφπνπινο Β1

Ζ θαθέ αξθνύδα

Ο ιύθνο

Α
Ζ θαθέ αξθνχδα είλαη πακθάγν
ζειαζηηθφ δψν. Δίλαη ζσκαηψδεο
κε κεγάιε δχλακε θαη δεη 20-25
ρξφληα. Μπνξεί λα ζθαξθαιψζεη
ζε δέληξα θαζψο θαη λα ζηέθεηαη
ζηα πίζσ πφδηα ηεο. Σν ρεηκψλα
πέθηεη ζε ρεηκεξηλφ ιήζαξγν.
Οη θπξηόηεξνη θίλδπλνη:


Ο θφλνο απφ ηνλ άλζξσπν
Ζ θαηαζηξνθή ησλ
βηφηνπσλ
Ζ θαηαζηξνθή ηνπ
ρεηκέξηνπ ιήζαξγνπ ιφγσ
ελφριεζεο

Γ
Α

Κεληξηθή θαη Νφηηα Δπξψπε, Β.
Αζία, ΖΠΑ, Αιάζθα, Καλαδά.

Π

Γηαηξνθή:

Α

Οη ιχθνη θπλεγάλε ζειαζηηθά ζε
αγέιεο. Διέγρνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ
ζεξακάησλ ηνπο θπλεγψληαο ηα αδχλακα,
ηα ειηθησκέλα θαη ηα κηθξά. Σξψλε
νιφθιεξν ην θνπθάξη καδί κε ηξίρεο θαη
θφθαια.

Μ
Δ

Τ
Α

Ε
Ω
Α
Ζ αξθνχδα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία. Απαγνξεχεηαη
ν θφλνο, ε αηρκαισζία, ε θαηνρή
θαη ε έθζεζε ζε δεκφζηα ζέα. Απηφ
ειάρηζηα εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε.
Γηψξγνο Μαζηξνγηαλλάθνο Β1

Πξνέιεπζε:

Πιεξνθνξίεο:
Οη ιχθνη είλαη πνιχ θνηλσληθνί θαη
θάζε αγέιε κπνξεί λα θηάλεη κέρξη
θαη ηα 36 άηνκα, αιιά ζπλήζσο
απνηειείηαη απφ 6-9 άηνκα. Ο
αξρεγφο ηεο αγέιεο είλαη ην θπξίαξρν
αξζεληθφ. Πεξλάλε κηα λνκαδηθή θάζε
(θζηλφπσξν θαη ρεηκψλα) φπνπ κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ έσο θαη 200 ρκι ηε κέξα
θαη κηα ζηάζηκε θάζε (άλνημε θαη
θαινθαίξη) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο αλαηξέθνπλ ηα θνπηάβηα.
Ενχλε έσο θαη 13 ρξφληα, κε κέζν
φξν 5-6 ρξφληα.
Μαξία Ρνχππα Β1

Ο αιγαιόγλαρος

Ποιηματάκι για τα ζώα


Πνηέ δε ζα πεηξάμσ
ηα δψα ηα θαεκέλα
κελ ηάρα ζαλ θη εκέλα
θη εθείλα δελ πνλνχλ;
Ο Αηγαηφγιαξνο δηαθέξεη απφ ηνπο
άιινπο γιάξνπο επεηδή ζπλδέεηαη
πεξηζζφηεξν κε ηνλ παξάθηην ρψξν
θαη απνθεχγεη ηελ ελδνρψξα. Μνηάδεη κε
ηνλ θνηλφ Αζεκφγιαξν, αιιά έρεη
θφθθηλν ξάκθνο θαη πφδηα. Πεηά
αξγά αλάκεζα ζηα θχκαηα θαη
πηάλεη κηθξά αθξφςαξα.

Θα ηα ρατδεχσ πάληα
πξνζηάηεο ηνπο ζα γίλσ
πνηέ δε ζα η’ αθήζσ
ζηνπο δξφκνπο λα πεηλνχλ.

΢ηελ Διιάδα πεξίπνπ 500 δεπγάξηα
θσιηάδνπλ ζε αθαηνίθεηεο λεζίδεο,
καθξηά απφ ηνπο αλζξψπνπο. Γελλά
2-3 απγά ζηα ηέιε Απξηιίνπ. Σα
κηθξά εθθνιάπηνληαη κεηά ηα κέζα
Μάε.

Μήπσο θαξδηά δελ έρνπλ
ζηα ζηήζε ηνπο θξπκκέλε
πνπ ηε ραξά πξνζκέλεη
θη αγάπε ιαρηαξά;

Εεη κφλν ζηε Μεζφγεην θαη απεηιείηαη
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν
ζαιαζζνπνχιη ηεο Διιάδαο. Οη
άλζξσπνη ςαξεχνπλ ζηα παξάθηηα λεξά,
ζηεξψληαο ηα κηθξά αθξφςαξα πνπ
είλαη ε απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ.
Έιελα Πνζεηνχ Β1

΢αλ δελ κηινχλ θη εθείλα
θη ν ιφγνο αλ ηνπο ιείπεη
κήπσο δελ ληψζνπλ ιχπε
δε ληψζνπλ θαη ραξά;

Αθφκε θη φηαλ βιέπσ
πσο ηα παηδεχνπλ άιινη,
εγψ ζα ηξέρσ πάιη
κε ζάξξνο ζηαζεξφ.
Θα πξνζπαζψ κε ράδηα,
ηνλ πφλν ηνπο λα γηάλσ
θη φηη κπνξψ ζα θάλσ
λα ηα παξεγνξψ.
Πνιέκεο Ησάλλεο



Μια ωραία πεταλούδα…

Η μέλισσα

ΓΙΗΙ ΙΒΙΗΙ ΗΟΞΟ ΗΟΟΗΙΟ

Ζ πεηαινχδα είλαη έληνκν ηεο ηάμεο ησλ
ιεπηδφπηεξσλ θαη αλήθεη ζε κηα απφ ηηο
νηθνγέλεηεο ησλ Hesperioidea (Δζπεξίεο) ή
ησλ Papilionidea(φιεο νη άιιεο πεηαινχδεο).
Οη πεηαινχδεο αλήθνπλ ζην θχιν ησλαξζξφπνδσλ θαη
ηελ ηάμε ησλ εληφκσλ. Σα είδε ηνπο ππεξβαίλνπλ ηνλ
αξηζκφ ησλ 100.000 ζε φιν ηνλ θφζκν. Έρνπλ
καθξηέο θεξαίεο, δχν δεχγε θηεξψλ θαιπκκέλα κε
πνιχρξσκα ιέπηα, δηαζέηνπλ ζηνκαηηθά κφξηα
κπδεηηθνχ ηχπνπ θαη νη θεξαίεο ηνπο πνηθίιινπλ
αλάινγα κε ην είδνο.
Ζ κεηακφξθσζή ηνπο απφ ηελ ζηηγκή ηεο
γέλλεζεο, ζε κνξθή θάκπηαο (πξνλχκθεο), είλαη
ηεξάζηηα. Έρνπλ ζθσιεθφκνξθν ζψκα θαη
καζεηηθφ ζηνκαηηθφ ηχπν, ελψ ζπρλά δηαζέηνπλ
κεηαμνεηδείο αδέλεο θαη κε ηα ιεπηά ζηξψκαηα
κεηαμηνχ πνπ παξάγνπλ, δεκηνπξγνχλ έλα
θνπθνχιη, ζην νπνίν εηζέξρνληαη θαη κεηαηξέπνληαη
ζε ρξπζαιίδεο. Όηαλ βγαίλνπλ απφ ην
θνπθνχιη, έρνπλ πιένλ ηε κνξθή ελήιηθεο
πεηαινχδαο.

Αλήθεη ζηα πκελφπηεξα θαη δεη θαηά
ζκήλε ζε θπςέιεο ή ζε θνηιψκαηα
δέληξσλ. Κάζε ζκήλνο έρεη ηξία είδε :
ηηο εξγάηξηεο πνπ είλαη νη πην κηθξέο
θαη νη πην πνιιέο , ηνπο θεθήλεο πνπ
είλαη ιίγν κεγαιχηεξνη αιιά ιηγφηεξνη
θαη ηε βαζίιηζζα ( κία ζε θάζε θπςέιε)
πνπ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηηο άιιεο
.
Σν ζψκα ηεο κέιηζζαο είλαηθαζηαλφκαπξν ,
ζθεπαζκέλν κε ιεπηφ ηξίρσκα θαη
ρσξίδεηαη ζε θεθάιη, ζψξαθα θαη
θνηιηά. Έρεη δχν δεπγάξηα θηεξά θαη
ηξία δεπγάξηα πφδηα. ΢ην θεθάιη ηεο
μερσξίδνπλ δχν ζχλζεηα κάηηα θαη
αλάκεζα ηνπο ηξία νθζαικηθά ζηίγκαηα, ελψ απφ
ηελ θνξθή ηνπ πξνβάιινπλ δπν θεξαίεο γηα ηελ
φζθξεζε.
Οη εξγάηξηεο ξνπθάλε ην λέθηαξ ησλ
ινπινπδηψλ κε κηα κηθξή πξνβνζθίδα,
ελψ απνζεθεχνπλ ηε γχξε ζηα δπν
πηζηλά πφδηα ηνπο, επίζεο ε θνηιηά ηνπο
θαηαιήγεη ζην θέληξν. Ζ βαζίιηζζα
δεπγαξψλεη κηα θνξά ζηε δσή ηεο κε
ηνλ θεθήλα θαη γελλάεη 1.000 – 3.000
απγά ηελ εκέξα γηα ηξία ρξφληα.

Οη πεηαινχδεο είλαη θπηνθάγεο θαη ζπρλά ην
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο παξνπζηάδεη πεξηπηψζεηο
ζεμνπαιηθνχ δηκνξθηζκνχ.
Σα Λεπηδφπηεξα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα
νκνηφλεπξα, ζηα νπνία νη ηέζζεξηο θηεξνχγεο
παξνπζηάδνπλ φκνηεο πηπρψζεηο θαη ηα εηεξφλεπξα ζηα
νπνία νη πίζσ θηεξνχγεο έρνπλ κεησκέλεο πηπρψζεηο.
Μαξία Μέξκεγθα Β1

Μηραιηψδεο Σαμηάξρεο – Γνχθαο Β2

Ζ ρειώλα Καξέηα – Καξέηα

Αληηιόπε
Έλα απφ ηα πην φκνξθα δψα ζηελ άγξηα θχζε.
Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ν πιεζπζκφο ηνπο
έρεη κεησζεί . Ζ απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε
ιαζξνζεξία θαη ην θπλήγη είλαη κεξηθέο απφ
ηηο αηηίεο απηήο ηεο κείσζεο.
΢πχξνπ Άλλα, Β2

Η καλάςςια χελϊνα ΚαρζταΚαρζτα
εμφανίςτθκε ςτθ γθ πριν από δεκάδεσ
εκατομμφρια χρόνια και αποτελεί μια από τισ
πιο επιτυχθμζνεσ μορφζσ ηωισ ςτθν ιςτορία
του πλανιτθ μασ . Είναι το μόνο είδοσ
καλάςςιασ χελϊνασ που αναπαράγεται ςτθν
Ελλάδα και ςτθ Μεςόγειο. Ωςτόςο, τα
τελευταία χρόνια θ υποβάκμιςθ και θ
καταςτροφι του βιότοπου εξαιτίασ τθσ
ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ , ζχουν οδθγιςει
ςε δραςτικι μείωςθ των πλθκυςμϊν τθσ.
Μεξθάη Αιζφλα, Β2

Πιγκουίνος του Μαγγελάνου
Ο πηγθνπίλνο ηνπ Μαγγειάλνπ είλαη έλα απφ ηα είδε
πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν λα εθηνπηζηνχλ ιφγσ
ηεο επηδείλσζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο
αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ σθεαλψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο
πηγθνπίλνο αλαγθάδεηαη λα θνιπκπά πεξηζζφηεξν
πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηξνθή, ελψ νη πεηξειαηνθειίδεο απνηεινχλ
θίλδπλν ζάλαην γη απηφλ.
Φίλνπ Ησάλλα, Β2

[Πληκτρολογήςτε μια φράςη από το έγγραφο
ή τη ςύνοψη Παξνηκίεο
για ένα ενδιαφέρον
κε δώαςημείο.
Μπορείτε να τοποθετήςετε το πλαίςιο
κειμένου οπουδήποτε ςτο έγγραφο.
 Γπν γάηδαξνη καιψλαλε ζε μέλν
Χρηςιμοποιήςτε
την καρτέλα "Εργαλεία
αρπξψλα.
πλαιςίου κειμένου" για να αλλάξετε τη
 Μπάηε ζθχινη, αιέζηε θη αιεζηηθά
μορφοποίηςη τησ ελκυςτικήσ φράςησ.]
κε δίλεηε.
 Έλα θνξάθη βξίζθεηαη πάληα θνληά
ζ' έλα άιιν θνξάθη.
 Γηα λα κε θάεη ν γάηνο ην ςσκί,
ηξψεη ν πνληηθφο ηα ξνχρα.
Μαξία ΢αξκάλε Β1

Σα χελιδόνια

Σν ρειηδφλη είλαη απνδεκεηηθφ πηελφ
θαη αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ ΢ηξνπζηφκνξθσλ. Σν
κέγεζνο ηνπο είλαη 12 – 22 εθαηνζηά αλάινγα
κε ην είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ θαζψο θαη ην
ρξψκα ηνπο.
Μεηαλαζηεχνπλ θαηά δεθάδεο εθαηνληάδεο
ζε ζκήλε, ζηα κεζνγεηαθά θιίκαηα
απφ ην Μάξηην πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαρζνχλ
θαη ζηηο αξρέο ηνπ Φζηλνπψξνπ κεηαλαζηεχνπλ
πξνο ηα ζεξκά θιίκαηα ηεο Αθξηθήο.
Υαηδεαλδξένπ Γεκήηξεο , Β2

Γαλάζια φάλαινα

Ζ γαλάζια θάλαινα είλαη έλα ζειαζηηθφ πνπ αλήθεη
ζηα θεηψδε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα κπζηαθνθεηψδε. Με
κήθνο πνπ θηάλεη ηα 30 κέηξα θαη βάξνο 190 ηφλνπο ή
θαη πεξηζζφηεξν είλαη ηα κεγαιχηεξα γλσζηά δψα πνπ
έρνπλ ππάξμεη πνηέ. Σν κσξφ ηεο γαιάδηαο θάιαηλαο
δπγίδεη 2,5 ηφλνπο θαη είλαη ην κεγαιχηεξν απφ φια ηα
δψα.
Ζ γαιάδηα θάιαηλα θπλεγηέηαη γηα ην θξέαο θαη ην
ιίπνο ηεο. Ο θίλδπλνο εμαθάληζήο ηεο απμάλεηαη ιφγσ
ηνπ φηη γελλά ην πνιχ δέθα κηθξά ζε φιε ηε δσή ηεο.

Νανόχηνα

Μηραιηψδεο Σαμηάξρεο – Γνχθαο , Β2
Ζ λαλφρελα είλαη έλα πδξφβην πνπιί, έλαο
ηαθηηθφο αιιά ζπάληνο θαη ηνπηθφο ρεηκεξηλφο
επηζθέπηεο ζηελ Διιάδα.. Καηαθηάλεη γχξσ
ζην ηέινο Οθησβξίνπ θαη σο ηα κέζα
Μαξηίνπ δηαρεηκάδεη ζε ιίγνπο κεγάινπο
πδξνβηφηνπνπο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
Βξαρλή Μαξία, Β2

Ο Μινώταυρος
΢ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν Μηλψηαπξνο,
ήηαλ έλα νλ κε ζψκα αλζξψπνπ θαη θεθάιη
θαη νπξά ηαχξνπ. Σν φλνκα ηνπ Μηλψηαπξνπ
ήηαλ Αζηεξίσλ. Καηνηθνχζε ζην ιαβχξηλζν,
θηίζκα πνπ θηηάρηεθε απφ ην Γαίδαιν θαηφπηλ
εληνιήο ηνπ βαζηιηά ηεο Κξήηεο Μίλσα. Ο
Μηλψηαπξνο ζθνηψζεθε απφ ην Θεζέα.

Πξηλ ν Μίλσαο γίλεη βαζηιηάο δήηεζε απφ ην
ζεφ Πνζεηδψλα έλα ζεκάδη πνπ λα
απνδεηθλχεη φηη απηφο θαη φρη ν αδειθφο ηνπ,
έπξεπε λα αλέβεη ζην ζξφλν. Ο ζεφο έζηεηιε
έλαλ φκνξθν θαη ιεπθφ ηαχξν θαη δήηεζε
απφ ην Μίλσα λα ηνλ ζπζηάζεη ζ΄ απηφλ. Ο
Μίλσαο ζπζίαζε έλαλ άιιν ειπίδνληαο φηη ν
ζεφο δε ζα ην πξνζέμεη. Ο Πνζεηδψλαο
θαηάιαβε ηη είρε γίλεη θαη έθαλε ηε γπλαίθα
ηνπ Μίλσα Παζηθάλε λα εξσηεπηεί ηνλ
ηαχξν. Ζ γπλαίθα ηνπ δήηεζε βνήζεηα απφ ην
κεραληθφ Γαίδαιν. Απηφο θαηαζθεχαζε έλα
θελφ νκνίσκα αγειάδαο, ε Παζηθάλε κπήθε
κέζα ζε απηφ θαη ν ηαχξνο μεγειάζηεθε θαη
δεπγάξσζε καδί ηεο. Απφ ηελ έλσζε απηή
γελλήζεθε ν Μηλψηαπξνο.

Ο Μίλσαο κεηά απφ ην ρξεζκφ πνπ πήξε
απφ ην καληείν ησλ Γειθψλ, δήηεζε απφ ην
Γαίδαιν λα θηηάμεη έλα θηίζκα ψζηε λα θιεηζηεί κέζα ν
Μηλψηαπξνο απηφο θαηαζθεχαζε ην ιαβχξηλζν.

Ο γηνο ηνπ Μίλσα, Αλδξνγεψο, πήξε
κέξνο ζε αγψλεο, ζηα Παλαζήλαηα θαη
απέζπαζε θάπνηεο λίθεο, γηα ηηο νπνίεο
νη Αζελαίνη ηνλ δήιεςαλ θαη ηνλ
ζθφησζαλ. Ο Μίλσαο γηα λα ηηκσξήζεη
ηνπο Αζελαίνπο θήξπμε πφιεκν ζηνλ
νπνίν λίθεζε. ΢αλ πνηλή ησλ
Αζελαίσλ φξηζε θάζε 9 ρξφληα 7 λένη
Αζελαίνη θαη 7 λέεο Αζελαίεο λα
ζηέιλνληαη ζηελ Κξήηε θαη λα
θαηαζπαξάδνληαη απφ ην Μηλψηαπξν.
Μελ κπνξψληαο λα αλερηεί ηε ζπζία
απηή ν Θεζέαο, απνθάζηζε λα είλαη θη
απηφο έλαο απφ ηνπο 14 λένπο, κε
ζθνπφ λα βξεζεί θνληά ζην Μηλψηαπξν
ψζηε λα ηνλ ζθνηψζεη. Όηαλ έθηαζε
ζηελ Κξήηε γλψξηζε ηελ θφξε ηνπ
Μίλσα, Αξηάδλε, ε νπνία ηνλ εξσηεχηεθε.
Θέινληαο λα ηνλ ηνπ έδσζε έλα
θνπβάξη θισζηή, ην Μίην ηεο
Αξηάδλεο θαη ηνλζπκβνχιεςε λα
δέζεη ηελ άθξε ηνπ ζηελ είζνδν ηνπ
ιαβχξηλζνπ θαη λα ηνλ μεηπιίγεη ψζηε
λα κπνξέζεη έπεηηα, αθνχ ζθνηψζεη ην
Μηλψηαπξν, λα βξεη ηελ είζνδν. Ο
Θεζέαο πξάγκαηη ζθφησζε ην ηέξαο
κε ην ζπαζί ηνπ θαη ρξεζηκνπνηψληαο
ην Μίην ηεο Αξηάδλεο θαηάθεξε λα
βγεη απφ ην ιαβχξηλζν θαη γχξηζε
ζηελ Αζήλα.
Ησζήθ Γεκεηξίνπ Β1

Ο εγκέλαδος
Ο Δγθέιαδνο ζηελ Διιεληθή Μπζνινγία θέξεηαη σο αξρεγφο ησλ Γηγάλησλ, γηνο ηνπ
Σαξηάξνπ θαη ηεο Γεο πνπ έπαημε φκσο πξσηεχνληα ξφιν ζηε Γηγαληνκαρία ζηελ
νπνία θαη θνλεχζεθε.
Ο Δγθέιαδνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο Γίγαληεο κε ηα εθαηφ ρέξηα (Δθαηφγρεηξεο).
Ήηαλ αξρεγφο ησλ ηξνκεξψλ γηγάλησλ πνπ θήξπμαλ ηξνκεξφ πφιεκν ελαληίσλ ησλ
ζεψλ ηνπ Οιχκπνπ. ΢ηε Γηγαληνκαρία απηή ζθνηψζεθαλ φινη νη γίγαληεο.
Πνιιέο είλαη νη παξαιιαγέο ηνπ κχζνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην φλνκά ηνπ.
Έηζη αλαθέξεηαη φηη ηνλ ζθφησζε, θαηά ηε Γηγαληνκαρία ν ΢εηιελφο, ν αθφινπζνο
ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ ή φηη, ζαλ αξρεγφο ησλ Γηγάλησλ, είρε αληίπαιν ηνλ ίδην ην Γία
πνπ ηνλ θεξαχλσζε θαη κεηά ηνλ έζαςε ξίρλνληαο πάλσ ηνπ ηελ Όζζα ή ηελ Όζξε.
Πνιινί θαιιηηέρλεο ηεο αξραηφηεηαο, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε Γηγαληνκαρία,
παξηζηάλνπλ ηνλ Δγθέιαδν λα εμνληψλεηαη απφ ηελ Αζελά, πνπ ηνλ έηξεςε ζε θπγή
θαη
χζηεξα
ηνλ
ζθφησζε
ξίρλνληαο
πάλσ
ηνπ
ηε
΢ηθειία.
Γη' απηφ, αθξηβψο, θαη ην λεζί απηφ, κε ηα εθαίζηεηά ηνπ, αλαθέξεηαη ζαλ ρψξα ηνπ
Δγθέιαδνπ. Ζ καλία ηνπ ζακκέλνπ Δγθέιαδνπ εθδειψλεηαη κε εθαηζηεηνγελείο
εθξήμεηο,
ηηο
νπνίεο απνθαινχκε μέζπαζκα ηεο καλίαο ηνπ Δγθέιαδνπ.
΢ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ειεπζεξσζεί απφ ην βάξνο, πνπ ηνλ θαηαπηέδεη, πξνθαιεί
ζεηζκνχο. Όηαλ ζπκψλεη θαη αλαζηελάδεη, ηξέκεη ε γε θαη απφ ην εθαίζηεην ηελ
Αίηλα βγαίλνπλ θαπλνί θαη ιάβα. Αξγφηεξα νη αξραίνη Έιιελεο, Δπίθνπξνο,
Ππζαγφξαο θαη Μεηξφδσξνο ζεψξεζαλ ηνπο ζεηζκνχο θπζηθά θαηλφκελα.
Εηςμολογικά ν Δγθέιαδνο κάιινλ απνηειεί ζχληκεζε (έγθεηκαη + ιαο), πνπ
ζεκαίλεη ν εγθαηεζηεκέλνο ζηα πεηξψκαηα, ζην ζηεξεφ θινηφ ηεο Γεο.
Λανγξαθία: Αθφκε θαη ζήκεξα ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα, ε ιέμε Δγθέιαδνο
ρξεζηκνπνηείηαη πνηεηηθά γηα λα πεξηγξάςεη ην ζεηζκφ.
Σι πρέπει να κάνεις ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του
σεισμού: Προστάτευσε τον εαυτό σου
Εάν είσαι μέσα σε κτίριο…
1. Μείνε ςτο χϊρο που βρίςκεςαι και διατιρθςε
τθν ψυχραιμία ςου.
2. ΢κφψε, καλφψου κάτω από ζνα γερό ζπιπλο
(τραπζηι, γραφείο, κρανίο) και κράτθςε με το χζρια
ςου το πόδι του,. ΢ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει
κατάλλθλο ζπιπλο ςκφψε ςτο μζςον του δωματίου
μειϊνοντασ όςο γίνεται το φψοσ ςου και
προςτάτευςε με τα χζρια το κεφάλι και τον αυχζνα
ςου. Απομακρφνςου από μεγάλεσ γυάλινεσ
επιφάνειεσ (παράκυρα, φεγγίτεσ ι γυάλινα
χωρίςματα)ι ζπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να
ςε τραυματίςουν.

εάν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο..
1. Απομακρφνςου από τισ προςόψεισ των κτιρίων,
ςτφλουσ με θλεκτροφόρα καλϊδια ι άλλα επικίνδυνα
ςθμεία (όςο αυτό είναι δυνατόν), και προφυλάξου
κατάλλθλα.
2. Απομακρφνςου από τθν ακτι. Ύςτερα από
ιςχυρό ςειςμό μπορεί να δθμιουργθκοφν καλάςςια
κφματα .
3. Μείωςε τθν ταχφτθτα του αυτοκινιτου ςου, εάν
οδθγείσ, και ςτάκμευςε ςτο πιο κοντινό, αςφαλζσ
ςθμείο, μακριά από προςόψεισ κτιρίων,
αερογζφυρεσ, θλεκτροφόρα καλϊδια κ.ά. Φρόντιςε
να μθν εμποδίηεισ τθν κυκλοφορία.

Εαραξφγινπ Αιεμάλδξα, Β2

Η ΕΥΕΤΡΕ΢Η ΣΟΤ ΣΗΛΕΥΩΝΟΤ

Σν 1876 ν ΢θνηζέδνο θπζηθφο
Αιεμάληεξ Γθξάρακ Μπει εθεχξε ην
ηειέθσλν, κεηαδίδνληαο κε ειεθηξηθά
ζήκαηα ηελ αλζξψπηλε νκηιία. Ζ αξρηθή
ηνπ κνξθή δε ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηηο
κνληέξλεο θαη θνκςέο ζεκεξηλέο
ζπζθεπέο. Απνηειείηαη κφλν απφ έλα
κηθξφθσλν ζην νπνίν ν νκηιεηήο
κηινχζε δπλαηά πξνθεηκέλνπ λα
αθνπζηεί θαη έλα αθνπζηηθφ πνπ ν
ρξήζηεο θξαηνχζε ζην απηί ηνπ. Σα
θηλεηά ηειέθσλα εθεπξέζεθαλ ην 1979.

Δθπιεθηηθά ζηνηρεία
Ο Μπει θαηαρψξεζε ηελ
εθεχξεζή ηνπ 2 κφιηο ψξεο πξηλ
ηνλ αληαγσληζηή ηνπ, Ακεξηθαλφ
ΔιίζαΓθξέη.
Σν απηφκαην ηειεθσληθφ θέληξν
εθεπξέζεθε ην 1891 απφ ηνλ
Αικφλη΢ηξανχγθεν,
έλαλ
εξγνιάβν θεδεηψλ, ν νπνίνο είρε
αλαθαιχςεη φηη ν ηνπηθφο
ρεηξηζηήο πεξλνχζε ηηο θιήζεηο
ηνπ ζε αληαγσληζηή ηνπ.
Παλαγηψηεο Διεπζεξφπνπινο Β1

ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ

Απηνθίλεην νλνκάδεηαη θάζε ηξνρνθφξν
επηβαηηθφ φρεκα κε ελζσκαησκέλν θηλεηήξα.
Απηνθίλεηα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα θηλνχληαη
ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, λα έρνπλ θαζίζκαηα
γηα 1-6 άηνκα, έρνπλ ζπλήζσο 4 ηξνρνχο θαη
θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά
αλζξψπσλ αιιά κεξηθέο θνξέο γηα ηε
κεηαθνξά δηαθφξσλ πξαγκάησλ.
Σελ αξρή έθαλε ζηε Γαιιία, ην έηνο
1769, ν ΝηθνιάΚνπληφ, δεκηνπξγψληαο
ην πξψην απηνθίλεην φρεκα, έλα αηκνθηλνχκελν
ακάμη. Σν αζηαζέο απηφ φρεκα αλεηξάπε
θαη ρηχπεζε ζ΄έλα ηνίρν, απνηειψληαο
έηζη θαη ην πξψην αηχρεκα κε απηνθηλνχκελν
φρεκα ζηελ ηζηνξία.
Αηκίιηνο Υαηδεκηράιεο Β1

Το ππώηο αμάξι
ζηην Ελλάδα ηο
1896.

Σο πρώτο αερόστατο

Σν πξψην αεξφζηαην ήηαλ θηηαγκέλν
απφ ιηλά πιηθά θαη ραξηί θαη
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο αδειθνχο
Μνλγθνιθηέ.

Πέηαμε ζηα 1.800 κέηξα ηνλ Ηνχλην
ηνπ 1783. Λίγν αξγφηεξα, ζηηο 19
΢επηεκβξίνπ 1783 έγηλε ε πξψηε
πηήζε αεξφζηαηνπ κε πιήξσκα. Μφλν
πνπ νη πξψηνη επηβάηεο ήηαλ κεξηθά…
δψα απφ θάπνηα θάξκα: έλα πξφβαην,
κηα πάπηα θαη έλαο θφθνξαο. ΢ηηο 22
Ννεκβξίνπ 1783 πξαγκαηνπνηήζεθε
θαη ε πξψηε πηήζε γηα αλζξψπνπο γηα
επηβάηεο. Έλα αεξφζηαην θηηαγκέλν
απφ ραξηί θαη κεηάμη, απφ ηνπο
αδειθνχο Μνλγθνιθηέ, πέηαμε γηα 22
ιεπηά πξηλ πξνζγεησζεί θνληά ζε θάηη
ακπειψλεο. Απφ ην 1960 πνπ
δεκηνπξγήζεθε ην πξψην ζχγρξνλν
θαπηνχ αέξα αεξφζηαην θαη έπεηηα,
έγηλαλ ηεο κφδαο ηα ηαμίδηα κε
αεξφζηαηα.
΢ήκεξα
ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξνη απφ 5.000 πηιφηνη
αεξφζηαησλ ζηηο Ζ.Π.Α.

Το πρώτο αεροπλάνο

Οη αδειθνί Ράηη, Όξβηι θαη Γνπίικπνπξ είλαη δχν
Ακεξηθαλνί ζηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ε εθεχξεζε θαη ε
θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ επηηπρεκέλνπ αεξνπιάλνπ
ζηνλ θφζκν, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξψηεο ειεγρφκελεο
κεραληθά πξνσζνχκελεο θαη κε δηάξθεηα, βαξχηεξεο απφ
ηνλ αέξα, αλζξψπηλεο πηήζεο ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1903.

Σθν ιςτορικι αυτι πτιςθ τουσ επιχείρθςαν ςτο ΚίτυΧωκ ςτθ
Βόρεια Καρολίνα, με το διπλάνο τουσ "Φλάιερ" που
ζφερε κινθτιρα 12 ίππων που κινοφςε δφο ζλικεσ. Η
πτιςθ εκτελζςτθκε με τζςςερισ δοκιμζσ, διάρκειασ 12, 13,
15 και 59 δευτερολζπτων. Κατά τθν τελευταία διανφκθκε
απόςταςθ 260 μζτρα.
΢τα επόμενα δφο χρόνια τα αδζλφια εξζλιξαν τθν πτθτικι
μθχανι τουσ ςτο πρϊτο πρακτικό αεροςκάφοσ ςτακερισ
πτζρυγασ. Παρόλο που δεν υπιρξαν οι πρϊτοι που
καταςκεφαςαν και πζταξαν πειραματικά αεροςκάφθ, οι
αδελφοί Ράιτ ιταν οι πρϊτοι που εφθφραν τισ επιφάνειεσ
ελζγχου του αεροςκάφουσ, γεγονόσ που κατζςτθςε τθν πτιςθ
αεροςκαφϊν ςτακερισ πτζρυγασ εφικτι.
Άληδπ Φαξνχπνπ Β1

Μαξία Καηζαπξαθάθε Β1

Γουίλμπουρ Ράιτ

Όρβιλ Ράιτ

΢υνταγές του κόσμου…
Συκόπιτες από την Κύπρο

Κέικ με καρύδια από την Αλβανία

Υλικά:
1 θηιφ ζχθα παζηά
½ θιηηδάλη ακχγδαια ρνληξναιεζκέλα
2θ.γι. γιπθάληζν θνπαληζκέλν
Αλζφλεξν ή ξνδφζηαγκα
Λίγν λεξφ γηα ην δχκσκα

Τρόπος παρασκευής


Πιέλνπκε ηα ζχθα
Πξνζζέηνπκε ηα ακχγδαια, ην
ξνδφζηαγκα ή ην αλζφλεξν θαη
δπκψλνπκε θαιά
Πιάζνπκε ζηξνγγπιέο κηθξέο πίηεο
πάρνπο1 ½ εθ. πεξίπνπ
Σνπνζεηνχκε ηηο πίηεο πάλσ ζε
θαζαξφ χθαζκα θαη ηηο ζηεγλψλνπκε
ζηνλ ήιην. Σηο γπξίδνπκε θαηά
δηαζηήκαηα γηα λα ζηεγλψζνπλ
θαιά.

Υλικά:
 3 απγά
 300 γξ. δάραξε
 250 γξ. γάια
 200 γξ. ιάδη
 500 γξ. αιεχξη πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ
 Εσκφ απφ κηζφ ιεκφλη θαη μχζκα
 Καξχδηα ςηινθνκκέλα
Διαδικασία
Υηππάκε ηα απγά κε ηε δάραξε γηα 5΄.
Πξνζζέηνπκε ην γάια θαη ζπλερίδνπκε
ην ρηχπεκα γηα 2΄ αθφκα.
Πξνζζέηνπκε ην αιεχξη ( ρηππάκε
αθφκα), ην ιάδη θαη κεηά ηα θαξχδηα.
Σέινο, πξνζζέηνπκε ην μχζκα θαη ην
δσκφ απφ ην ιεκφλη.
Μεηαθέξνπκε ην κείγκα ζε βνπηπξσκέλε
θφξκα θαη ςήλνπκε γηα 45 ιεπηά ζηνπ 180ν C.
Μαηέν Άβλην Β1

Όιγα ΢κπξλαίνπ Β1

΢υνταγές του κόσμου…

Υτερούγες κοτόπουλο από την
Κίνα

΢το Βόλο και στο Πήλιο απ΄ όπου κατάγομαι,
φτιάχνουμε πολύ ωραία φαγητά. Ρώτησα λοιπόν τη
μαμά μου να μου πει μια πολύ ωραία και νόστιμη
συνταγή από ένα φαγητό για το οποίο φημίζεται ο
Βόλος. Έτσι μου είπε τη συνταγή για το «σπεντζοφάι»!
Φτιάχνεται με λουκάνικα και πιπεριές ή «σπέντζες».
΢πέντζες λέγονται οι καυτερές πιπεριές στη θεσσαλική
διάλεκτο γι΄ αυτό και ονομάστηκε σπεντζοφάι.

Υλικά συνταγής:


20 ηεκάρηα θηεξνχγεο
3 ζθειίδεο ζθφξδν
Σξηκκέλν ηδίληδεξ
2 θνπηαιηέο ζεζακέιαην
1 πνηήξη θφθα θφια
1-2 ςηινθνκκέλα πξάζηλα
θξεκκπδάθηα γηα γαξληηνχξα
5 θνπηαιηέο ζάιηζα ζφγηαο
Οδηγίες

1. Κφβεηε ηηο θηεξνχγεο ζε 3
κέξε
2. Υηππάηε ζε κπιέληεξ φια
ηα πιηθά καδί εθηφο απφ ηα
θξεκκπδάθηα. Αιείθεηε κε
απηφ ην κείγκα φιεο ηηο
θηεξνχγεο.
3. Πξνζεξκαίλεηε ην θνχξλν
ζηνπο 200 βαζκνχο. Βάδεηε
ηηο θηεξνχγεο κε ηε καξηλάδα
ζε ηαςάθη θαη ςήλεηε γηα 20΄.
4. Βάδεηε ηηο θηεξνχγεο ζε
πηαηέια, παζπαιίδεηε κε ην
θξεκκπδάθη θαη ζεξβίξεηε.
Λεπηέξεο Μαξνχδεο Β1

΢πεντζοφάι Πηλίου

Τλικά

500 γξ ινπθάληθν ρσξηάηηθν
5-6 πξάζηλεο πηπεξηέο ( θέξαην )
1 κηθξή θαπηεξή πηπεξηά
3 ψξηκεο ληνκάηεο
½ πνηήξη ηνπ θξαζηνχ ιάδη
Αιάηη – πηπέξη- δάραξε

Εκτέλεση
Κφβνπκε ην ινπθάληθν ζε θνκκάηηα θαη ην ηεγαλίδνπκε ειαθξά
ζε ειάρηζην ιάδη. ΢ην ίδην ηεγάλη αθνχ βγάινπκε ηα ινπθάληθα
ηεγαλίδνπκε ιίγν θαη ηηο πηπεξηέο, αθνχ ηηο θφςνπκε ζε
καθξφζηελεο ισξίδεο. Μεηά, ζε κηα θαηζαξνιίηζα, ξίρλνπκε ην
ινπθάληθν, ηηο πηπεξηέο, ηελ θαπηεξή πηπεξίηζα, ην ιάδη, ηηο
ληνκάηεο αθνχ πξψηα ηηο πνιηνπνηήζνπκε θαη ηέινο, αιάηη,
πηπέξη θαη ιίγε δαραξίηζα. Σα αλαθαηεχνπκε φια καδί θαη ηα
αθήλνπκε λα καγεηξεπηνχλ 10-15 ιεπηά.
΢εξβίξεηαη δεζηφ θαη είλαη ηέιεηνο κεδέο γηα θξαζάθη.
Ηδαληθφ επηδφξπην γηα κεηά ην πηθάληηθν απηφ κεδεδάθη, είλαη
δξνζεξφ γηανχξηη κε κέιη θαη θαξχδηα.
Δβίλα Βιαριή Β1

Πασχαλινό Σσουρέκι

Η Ανάσταση του Λαζάρου
Ο Λάδαξνο είρε γλσξίζεη ην Υξηζηφ απφ ηηο
αδειθέο ηνπ , Μαξία θαη Μάξζα, πνπ ήηαλ
καζήηξηεο ηνπ Υξηζηνχ. Μηα κέξα νη δχν
αδειθέο εηδνπνίεζαλ ην Υξηζηφ φηη ν Λάδαξνο
ήηαλ βαξηά άξξσζηνο θαη ηνλ παξαθαινχζαλ λα
ηηο επηζθεθηεί ην ζπληνκφηεξν. Μα ν Υξηζηφο
δελ έδεηρλε λα βηάδεηαη λα μεθηλήζεη γηα ηε
Βεζαλία θαη νη καζεηέο ηνπ πνπ ήμεξαλ πφζν
αγαπνχζε ην Λάδαξν , απφξεζαλ. Όηαλ ηνλ
ξψηεζαλ γηαηί έδεηρλε ηφζε αδηαθνξία , ν
Υξηζηφο ηνπο απάληεζε πσο ε αξξψζηηα ηνπ δελ
είλαη θαη ηφζν ζνβαξή. Μάιηζηα ηνπο είπε φηη ζα
παξνπζηαδφηαλ κηα αθφκε επθαηξία λα δείμεη
ζηνπο αλζξψπνπο πνηα ήηαλ ε δχλακε ηνπ Θενχ.
Όηαλ κπήθαλ ζηελ πφιε , ηνπο πξνυπάληεζε ε
Μαξία κε ηελ απειπηζία δσγξαθηζκέλε ζην
πξφζσπφ ηεο.
-

-

Κύριέ ο θίλος ζοσ ο Λάζαρος έτει
πεθάνει εδώ και ηέζζερις μέρες , είπε ζηο
Χριζηό , κλαίγονηας.
Μοσ έτεηε εμπιζηοζύνη ; είπε ο Χριζηός
και ζήηηζε να ηον οδηγήζοσν ζηον ηάθο
ηοσ.

Μαδί αθνινχζεζε θαη έλα πιήζνο θφζκνπ. Σν
Λάδαξν ηνλ είραλ ζάςεη ζε κηα ζπειηά θη είραλ
θξάμεη ηελ είζνδν κε κηα πέηξα. Ο Υξηζηφο
δηέηαμε δπν άληξεο λα παξακεξίζνπλ ηελ πέηξα
θαη θψλαμε :
-

Υλικά

-

Εκηέλεζη:

-

΢ε ιεθάλε ρηππήζηε ηα αβγά κε ηελ δάραξε
γηα 3 ιεπηά
΢ην δεζηακέλν γάια ιηψζηε ηε καγηά &
πξνζζέζηε ην ζηε ιεθάλε

-

Ρίρλεηε θαη ην ιησκέλν βνχηπξν
Πξνζζέζηε θαη ηα αξψκαηα (καριέπη, μχζκα,

-

καζηίρα)
΢ην ηέινο ξίμηε θαη ην αιεχξη ιίγν ιίγν

-

Λάδαξε, έβγα έμσ!

Γελ πέξαζαλ δπν ιεπηά θαη ν Λάδαξνο θάλεθε
κε ηα ρέξηα δεκέλα θαη ζθεπαζκέλν ην πξφζσπν
φπσο ηνλ είραλ ζαβαλψζεη νη αδειθέο ηνπ.

250 γξακ. καγηά
600 γξακ. γάια
1800γξακ. δάραξε
2 καριέπη
Λίγν καζηίρα
1 θνπηαιάθη βνχηπξν
6-7 απγά
2κηζε θηιά αιεχξη
Ξχζκα απφ πνξηνθάιη θαη ιεκφλη

-

"παηδεχνληαο" ηε δχκε κε ην ρέξη γηα λα
απνξξνθήζεη ην αιεχξη
Μαδεχεηε ηε δχκε ζε κπάια κεο ζηε ιεθάλε
θαη ζθεπάζηε κε πεηζέηα ή θνπβέξηα
Αθήζηε ηε κεο ζην θνχξλν πνπ έρεηε αλάςεη
ζηνπο 30 βαζκνχο γηα 2ψξεο πεξίπνπ
Πιάζηε ηζνπξεθάθηα αηνκηθά ζε ζρέδην
θξνπαζάλ, ζαιίγθαξν θ.ιπ. ή πιεμίδεο
Αξαδηάζηε ηα ζε βνπηπξσκέλν ηαςί,
μαλαζθεπάζηε ηα θαη αθήζηε πάιη ζην δεζηφ
θνχξλν (30 βαζκνί)γηα 1 ψξα αθφκε
Αιείςηε ηα κε αξαησκέλν θξνθάδη θαη
παζπαιίζηε κε ζνπζάκη αλ ζέιεηε
Φήζηε ηα ηζνπξέθηα ζηνπο 180 βαζκνχο 50
ιεπηά ή κέρξη λα ξνδίζνπλ.

Έκεηλε ηέζζεξηο κέξεο λεθξφο θαη αλαζηήζεθε!.
Βξαρλή Μαξία, Β2

, ΢θιηβάθε Υξηζηίλα Β2

Σαξιδεύοντας στην Ελλάδα…
Η Σκύρος
Η Μονεμβασιά

Ζ Μνλεκβαζηά είλαη έλα ήζπρν ρσξηνπδάθη.
Έρεη πνιιά ζπίηηα θαη πάλσ απφ 100
θαηνίθνπο. Σν κεζεκέξη φηαλ θνηκφκαζηε
είλαη πάξα πάξα πνιχ σξαία θαη ην βξάδπ
πνιχ ήξεκα.
Ξέραζα επίζεο λα ζαο πσ φηη ηα ζπίηηα είλαη
ηα κηζά ςειά θαη ηα κηζά ρακειά, λα κελ
μερλάκε φκσο φηη είλαη πάξα πνιχ βνιηθά.
Γηα ηηο παξαιίεο, άιιν λα ζαο ιέσ θαη άιιν
λα ηηο βιέπεηε! Γηα ηελ Πιήηξα κε ηελ
ηεξάζηηα θαη θαζαξή άκκν πνπ έρεη! Γηα ηα
Ακπειάθηα πνπ ζαο ηζηκπάλε ηα ςαξάθηα! Να κελ
μερλάκε νπσζδήπνηε ην ηεξάζηην θαη παιηφ
θάζηξν κε ηελ ππέξνρε ζέα ηεο ζάιαζζαο!

Σψξα ήξζε ε ψξα λα ζαο πσ γηα ην ζπίηη κνπ.
Πξψηα μεθηλάκε κε ην αγξφθηεκα ηνπ
παππνχ. Έρεη ζχθα, ππέξνρα ζχθα, ιεκνληέο,
πνξηνθαιηέο θαη θπηεχεη επίζεο ληνκαηνχιεο,
αγγνπξάθηα, πεπνλάθηα, θαζνιάθηα, πηπεξίηζεο,
θνινθπζάθηα, κειηηδαλνχιεο θαη θξεκκπδάθηα. Σψξα,
ψξα είλαη γηα ηελ απιή πνπ κπνξνχκε θαη
θάλνπκε πνδήιαην κε ηνλ αδειθφ κνπ
Κσλζηαληίλν! Ο παππνχο κνπ έρεη έλα
γθαξάδ κε παηρλίδηα θαη παηδηθά καο
πξάγκαηα. Όηαλ πεγαίλσ ζηε Μνλεκβαζηά
ληψζσ ηεξάζηηα ραξά γηαηί έρσ πάξα πνιχ
θαηξφ λα δσ ηνπο δηθνχο κνπ θαη κνπ έρνπλ
ιείςεη. Πεξηκέλσ πψο θαη πψο λα έξζεη ην
θαινθαίξη γηα λα μαλαδψ ην ρσξηφ πνπ
αγαπψ!

Αζελά Κξεκαζηνχιε Β1

Ζ ΢θχξνο είλαη ην λνηηφηεξν λεζί ησλ ΢πνξάδσλ
θαη βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Δχβνηαο. Ζ έθηαζε ηνπ
θηάλεη ηα 210 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Σν λεζί
ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο αληηζέζεηο, δηαζέηεη
ιφθνπο κε πεχθα, βξαρψδε ηνπία, εηδπιιηαθέο
αθξνγηαιηέο θαη ζαιάζζηεο ζπειηέο ζπλζέηνληαο
έλα θπζηθφ θαη γεκάην παξαιιαγέο αλάγιπθν.
Με καθξαίσλε ηζηνξία ε ΢θχξνο , ππήξμε πάληα
ηφπνο πνπ δηαθχιαμε ηελ παξάδνζε θαη ηελ
απζεληηθφηεηά ηεο. Οη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ ζα
ζαπκάζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή , ηα πεξίηερλα
μπιφγιππηα, ηα βπδαληηλά ζεκαηηθήο πξνέιεπζεο
θεξακηθά. ΢ηα νιφιεπθα θνιιεκέλα ην έλα πάλσ
ζην άιιν ζπίηηα ηεο ρψξαο , ζα εληππσζηαζηεί κε ην
ηδηαίηεξν δηάθνζκφ ηνπο. ΢ε φιν ην λεζί ππάξρνπλ
βπδαληηλέο εθθιεζίεο, ελψ ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ζηέθεη αγέξσρν ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ,
ζθαξθαισκέλν πάλσ ζ΄ έλα βξάρν, γεκάην κλήκεο
θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ΢θχξν θαη ηε δσή ηεο.
Δπηζθεθηείηε ηα κνπζεία, ην ΢θπξηαλφ ζπίηη θαη ηελ
έθζεζε ηνπ γιχπηε Γεψξγηνπ Λάκπξνπ. Σελ
πξντζηνξηθή νρπξσκέλε πφιε ζην Παιακάξη, ην
αξραίν ιαηνκείν ζηα Πνπξηά θαη ηνλ ηάθν ηνπ
RobertBrooke.
Δίλαη επίζεο γλσζηή γηα ην ΢θπξηαλφ αινγάθη (
πφλπ) πνπ δελ ην ζπλαληάκε πνπζελά αιινχ ζηνλ
θφζκν.

Σα αγξνηηθά πξντφληα ηεο ΢θχξνπ είλαη εθιεθηά ,
ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη
παξαδνζηαθέο ηερληθέο παξαγσγήο. Σπξηά, κέιη,
βφηαλα θαη ςάξηα απνηεινχλ ηηο πξψηεο χιεο ηεο
΢θπξηαλήο θνπδίλαο πνπ ζα ζαο εληππσζηάζεη!
Θενδσξάθεο Μηράιεο, Β2

Τν αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ
Σν αλάθηνξν αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηε κεγάιε Κεληξηθή απιή, ρψξν δεκνζίσλ ζπγθεληξψζεσλ.
Γεχηεξε απιή, ε Γπηηθή απνηεινχζε ηελ επίζεκε πξφζβαζε ζην αλάθηνξν αιιά θαη ρψξν ηειεηψλ.
΢ηε δπηηθή πηέξπγα εληάζζνληαη νη επίζεκνη ρψξνη δηνηθεηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σν ηξηκεξέο Ηεξφ , ηα Ηεξά ζεζαπξνθπιάθηα θαη νη Τπφζηπιεο Κξχπηεο. Ξερσξίδεη ε Αίζνπζα ηνπ
Θξφλνπ, κε ηε δεμακελή θαζαξκψλ θαη ηνλ αιαβάζηξηλν ζξφλν πνπ πιαηζηψλεηαη απφ ζξαλία. ΢ηε
λφηηα πηέξπγα ζεκαληηθφηεξνο ρψξνο είλαη ην Νφηην Πξφππιν, ν Γηάδξνκνο ηεο Πνκπήο θαη ε Νφηηα
Δίζνδνο κε ηελ ηνηρνγξαθία ηνπ πξίγθηπα κε ηα θξίλα. ΢ηελ αλαηνιηθή πηέξπγα εληάζζνληαη νη ρψξνη
θαηνίθεζεο θαη κεγάιεο αίζνπζεο ππνδνρήο, κε θπξηφηεξεο ηελ Αίζνπζα ησλ Γηπιψλ Πειεθέσλ θαη ην
κέγαξν ηεο Βαζίιηζζαο. ΢ε απηέο νδεγεί ην επηβιεηηθά κεγάιν θιηκαθνζηάζην. Απφ ηε βφξεηα Δίζνδν
γηλφηαλ ε επηθνηλσλία κε ην ιηκάλη ηεο Κλσζνχ. Ζ βφξεηα πηέξπγα πιαηζηψλεηαη απφ ππεξπςσκέλεο
ζηνέο, ηηο νπνίεο ε δπηηθή θνζκείηαη κε ηελ ηνηρνγξαθία ηνπ θπλεγηνχ Σαχξνπ. Μεγάινο ιηζφζηξσηνο
πνκπηθφο δξφκνο, ν Βαζηιηθφο δξφκνο , νδεγνχζε απφ ην κηθξφ αλάθηνξν θαη ηελ πφιε ζηε βνξεηνδπηηθή
γσλία ηνπ αλάθηνξνπ, φπνπ δηακνξθψλεηαη ππαίζξηνο ζεαηξηθφο ρψξνο.

Βολακάκθ Κάτια Β2

Κπθιαδίηηθε αξρηηεθηνληθή
Ο φξνο θπθιαδίηηθε αξρηηεθηνληθή αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αξρηηεθηνληθά
γλσξίζκαηα πνπ απαληψληαη ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ζην Αηγαίν Πέιαγνο. Σα θπθιαδίηηθα ζπίηηα
ρηίδνληαη κε απιά κέζα γηα λα θαιχπηνπλ βηνηηθέο αλάγθεο αιιά ζεσξνχληαη έξγα κνλαδηθά ζε
αηζζεηηθή. ΢εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ θπθιαδίηηθε αξρηηεθηνληθή είλαη ην πεξηβάιινλ,
ην θιίκα, ν ξφινο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. Δπίζεο , ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηψλ νθείιεηαη
θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αθνχ κεγάιε ζεκαζία έρνπλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα αιιά θαη νη
ηθαλφηεηεο ησλ ηερληθψλ. Καζψο ηα νηθνλνκηθά κέζα είλαη ειάρηζηα θαη νη εξγάηεο αλεηδίθεπηνη, ηα
πιηθά είλαη ηνπηθά, αλεπεμέξγαζηα θαη νη ρηίζηεο είλαη νη ίδηνη νη ρξήζηεο ηνπο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ
ζπηηηνχ είλαη ζπλήζσο λνηηναλαηνιηθφο ψζηε ην ζπίηη λα απνιακβάλεη ην θπζηθφ θσο ελψ νη ηνίρνη
έρνπλ πάρνο 60-80εθ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Σα αλνίγκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν
είλαη κηθξά ελψ ζηε βφξεηα πιεπξά ππήξρε ζρεδφλ πάληα έλα άλνηγκα γηα λα δξνζίδεηαη ην ζπίηη ην
θαινθαίξη απφ ηα κειηέκηα αιιά θαη γηα λα κελ κπαίλεη ν θξχνο αέξαο ην ρεηκψλα. Δπηπιένλ ην ιεπθφ
ρξψκα ησλ ηνίρσλ πεξηνξίδεη ηελ απνξξφθεζε ζεξκφηεηαο.
Παπνπηζή Διηζάβεη, Β2

Πασχαλινό έθιμο της ΢κύρου – Ο
Λάζαρος

Σελ παξακνλή ηνπ Λαδάξνπ ηα παηδηά
έπαηξλαλ ηελ ηξππεηή θνπηάια ηε
«ζηδεξνρνπιηάξα». ‘Δβαδαλ ζε θάζε
ηξχπα θαη απφ έλα αζπξνπνχιη-άζπξε
καξγαξίηα- έλα θφθθηλν γαξίθαιν γηα
ζηφκα θαη ζρεκάηηδαλ έλα πξφζσπν.
Έδελαλ ζηαπξσηά πάλσ ζηελ θνπηάια
έλα μχιν, γηα λα θάλνπλ ηα ρέξηα ηεο,
ηεο θνξνχζαλ έλα πνπθακηζάθη ή
έλακσξνπδίζηηθν ξνχρν θαη ν Λάδαξνο
ήηαλ έηνηκνο.


Τα πασχαλινά αυγά

Σα παζραιηλά απγά είλαη κέξνο ησλ παζραιηλψλ
εζίκσλ, είηε βακκέλα θφθθηλα, είηε ζνθνιαηέληα.
΢ηελ Διιάδα , ηα απγά απηά βάθνληαη θαηά θχξην
ιφγν θφθθηλα , ελψ ζε άιιεο ρψξεο ηα απγά
βάθνληαη κε πεξηζζφηεξα ρξψκαηα. Σν βάςηκν
ηνπο, γίλεηαη παξαδνζηαθά ηε Μεγάιε Πέκπηε.
Τζνύγθξηζκα απγώλ

Γχξηδαλ ηα παηδηά απφ ζπίηη ζε ζπίηη
ηξαγνπδψληαο θαη νη λνηθνθπξέο ηνπο
έδηλαλ απγά, ιεθηά θαη φ,ηηάιιν είραλ.
Πάληα φινη θάηη έβξηζθαλ λα δψζνπλ. Καη φηαλ
ήζειαλ γηα θάπνηνλ λα πνπλ πσο ήηαλ
ηζηγθνχλεο έιεγαλ: «Πνηέ ηνπ απγφ δελ έδσζε
νχηε η΄ αγίνπ Λαδάξνπ»
Φξφζσ Γξακκαηηθνπνχινπ Β1
Το βραχιόλι του Μάρτη

Απφ 1ε Μάξηε έσο 31ε Μάξηε ζπλεζίδεηαη λα
θνξηέηαη ζηνλ θαξπφ ηνπ ρεξηνχ έλα βξαρηνιάθη
θηηαγκέλν απφ θισζηέο. Σν έζηκν είλαη πακπάιαην
πνπ έρεη ηηο ξίδεο ζηελ αξραία Διιάδα θαη είλαη
εμαπισκέλν ζε φια ηα Βαιθάληα. Καηά ηηο
ειηφινπζηεο κέξεο ηνπ Μαξηίνπ πνπ αθνινπζνχζαλ ηα
θξχα ηνπ ρεηκψλα ηα παηδηά έβγαηλαλ έμσ απφ ηα
ζπίηηα ηνπο θαη έπαηδαλ ζηηο απιέο, νη κεηέξεο γηα
λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ ην Μαξηηάηηθν ήιην
έθηηαρλαλ θαη θνξνχζαλ ζην ρέξη ή ζην πφδη ηνπ
παηδηνχ ην « Μάξηε»

Μέξνο ηνπ εζίκνπ ησλ παζραιηλψλ απγψλ είλαη θαη
ην ηζνχγθξηζκα. Πξηλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο, ν
θαζέλαο δηαιέγεη ην δηθφ ηνπ απγφ ην ηζνπγθξίδεη
κε άιινπ θνθ. Όπνηνο έρεη ην απγφ πνπ δελ έζπαζε
ζα αλαδεηρζεί απηφο κε ην ηζρπξφηεξν απγφ!
Χαρίζη Μαρία, Β2
Ο «Μάξηεο» απνηειείηαη απφ θισζηέο κηα θφθθηλε θαη κηα
άζπξε ζηξηκκέλεο κεηαμχ ηνπο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηελ
αγλφηεηα θαη ηε ραξά. ΢ε θάπνηεο παξαδφζεηο αλαθέξεηαη θαη
κηα ρξπζή θισζηή.Όηαλ ην έβγαδαλ ην θξεκνχζαλ ζε κηα
ηξηαληαθπιιηά ψζηε λα γίλνπλ ηα κάγνπια ηνπο θφθθηλα ζαλ
ην ηξηαληάθπιιν. ΢ε άιιεο πεξηνρέο ην θνξνχζαλ κέρξη ην
Πάζρα θαη ην έδελαλ ζηελ Αλαζηάζηκε ιακπάδα γηα λα θαεί.
Ζ πην δηαδεδνκέλε αληίιεςε ζέιεη ην «Μάξηε» λα θνξηέηαη
κέρξη λα εκθαληζηνχλ ηα πξψηα ρειηδφληα, ηφηε ην έβγαδαλ
θαη ην άθελαλ ζε θιαδηά γηα λα ην πάξνπλ ηα πνπιηά θαη λα
θηηάμνπλ ηηο θσιηέο ηνπο.



Φέηθνο Υξηζηφθνξνο Β2

Ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τις
κρήνες ( βρύσες )

Ο παππνχο κνπ θαη ε γηαγηά κνπ είλαη απφ ην Πήιην. ΢ηα
ρσξηά ηνπ Πειίνπ ιακβάλνπλ ρψξα πνιιά έζηκα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηηο βξχζεο. Έλα απφ απηά είλαη ην έζηκν
ηνπ Κιήδνλα., φπνπ κηα αλχπαληξε θνπέια ηελ παξακνλή
ηεο γηνξηήο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξφκνπ πεγαίλεη
ζηε βξχζε ηνπ ρσξηνχ θαη γεκίδεη κηα θαλάηα λεξφ.
Δπηζηξέθεη ζην ζπίηη ρσξίο θαζφινπ λα κηιήζεη. Δθεί
πεξηκέλνπλ θαη άιιεο θνπέιεο φπνπ ε θαζεκηά βάδεη ιίγν
απφ ην «ακίιεην λεξφ» ζην ζηφκα ηεο θαη ηξηγπξίδεη ζηε
γεηηνληά. Σν πξψην αληξηθφ φλνκα πνπ ζ΄αθνχζεη είλαη
ηνπ άληξα πνπ ζα παληξεπηεί!
Έλα δεχηεξν έζηκν είλαη ην «θίιεκα ηεο βξχζεο» φπνπ
θπξίεο αλήκεξα ηεο Πξσηνρξνληάο πεγαίλνπλ θαη
αθήλνπλ ζηε βξχζε θνπληνχθηα, θνπινχξα θαη άιια
θηιέκαηα κε ζθνπφ λα θαινπηάζνπλ ηε βξχζε θαη λα
εθθξάζνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο γηα ην γάξγαξν λεξφ
πνπ ηνπο πξνζέθεξε φιν ην ρξφλν θαη λα επρεζνχλ λα κε
ζηεξέςεη πνηέ απηφ!
Δβίλα Βιαριή Β1

Αποκριάτικο έθιμο της
Σκύρου

΢ήκεξα ζα ζαο πσ γηα έλα έζηκν πνπ
Οη γέξνη γίλεηαη θάζε ρξφλν ηηο
απφθξηεο ζηε ΢θχξν. Οη άληξεο
ληχλνληαη γέξνη, ηζνκπάλεδεο θαη
βξαθάδεο. Οη γέξνη θνξάλε θάπα
γνχληλε, ζηε κέζε κεγάια θνπδνχληα
θαη ζην πξφζσπν κάζθα απφ δέξκα
κηθξνχ θαηζηθηνχ. Σνπο αθνινπζνχλ
ε θνξέια θαη ν θξάγθνο θαη ρνξεχνπλ
ζηα ζνθάθηα θαη ζηελ πιαηεία ηνπ
ρσξηνχ. Σελ Καζαξή Γεπηέξα φινη
καδεχνληαη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ
γηα λα δνπλ ηνπο ρνξνχο.
Φξφζσ Γξακκαηηθνπνχινπ Β1

Η έξυπνη νύφη

«Εικοσπεντάρης είναι ο
μήνας,
εμισό είναι το φεγγάρι
και του τράγου το δεμάτι
ντάντουλο προς ντάντουλο,
κι απού φέρνει την ημέρα,
ούτε ήτο, ούτ΄εφάνη».

Όλγα ΢μυρναίου Β1
Κύπρος

Ο βιαβεξόο ήιηνο…

Τηρ δικαιοζύνηρ ήλιε νοηηέ - 1964
Σεο δηθαηνζχλεο ήιηε λνεηέ
θαη κπξζίλε ζπ δνμαζηηθή
κε παξαθαιψ ζαο κε
ιεζκνλάηε ηε ρψξα κνπ!

Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ είλαη πνιχ βιαβεξέο
γη’ απηφ πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχκε.
Φνξάκε :
-Γπαιηά γηα λα κε βιάςνπκε ηα κάηηα
καο!

Οδπζζέαο Διύηεο
Μπνχδα Μαξία, Β2

- Καπέιν γηα λα κελ πάζνπκε ειίαζε!
- Αληειηαθφ γηα λα κελ θάςνπκε ην
δέξκα καο!
Μπεξδεθιήο Νίθνο, Β2

Έηνηκνη γηα ηαμίδη κε πινίν;
Καλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζην πινίν.
1. Έρνπκε πάληα εηζηηήξην.
2. Πεγαίλνπκε ζην ιηκάλη αξθεηή ψξα πξηλ ηελ αλαρψξεζε.
3. Πξνζέρνπκε ηα πξάγκαηά καο θαη δελ ηα ζθνξπάκε.
4. Γελ ηξέρνπκε θαη δελ θσλάδνπκε.
5. Γελ πιεζηάδνπκε ηηο άθξεο ζην θαηάζηξσκα γηα λα κελ πέζνπκε ζηε ζάιαζζα.
6. Γελ απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνπο γνλείο καο.
7. Όηαλ έρεη ηξηθπκία θαζφκαζηε ζην θάζηζκα καο θαη δελ πεξπαηάκε.
8. Δίκαζηε επγεληθνί κε ηνπο ππφινηπνπο επηβάηεο.
9. Γελ κπαίλνπκε ζε ρψξνπο κε εηδηθή ζήκαλζε ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΑΗ Ζ ΔΗ΢ΟΓΟ΢
10. Πξνζέρνπκε ηηο θπιηφκελεο ζθάιεο θαη ηηο απηφκαηεο πφξηεο.
11. Γελ κέλνπκε ζην απηνθίλεην καο.
12. Γελ πεηάκε απνξξίκκαηα ζηα θαζίζκαηα, ζηνπο ρψξνπο ηνπ πινίνπ θαη ζηε
ζάιαζζα!
Υαξίζε Βαζηιηθή, Β2

Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε Τζηκπεκάησλ Δληόκσλ
Σα Έληνκα ηζηκπνχλ γηα λα ηξαθνχλ κε αίκα. Σα ηζηκπήκαηα ζπλήζσο δελ πνλνχλ, αιιά ν θλεζκφο
πνπ αθνινπζεί πξνθαιεί ελφριεζε.
Δίλαη ηδηαίηεξα ελνριεηηθφ φηαλ ηα ηζηκπήκαηα είλαη πνιιά ή επαλαιακβάλνληαη. Απηφ ηζρχεη ζπρλά
κε καζεηηθά έληνκα ζην ζπίηη, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ςχιισλ ή θνξηψλ.
Ζ ζεκαληηθφηεξε αγσγή γηα ηζηκπήκαηα εληφκσλ είναι να καθαριζηεί η πληγή.
Αλ έρνπλ κείλεη ππνιείκκαηα ηνπ εληφκνπ ζηελ πιεγή, αθαηξέζηε πξνζεθηηθά, κε ηα λχρηα ή κε
ηζηκπηδάθη ησλ θξπδηψλ. ΢ηε ζπλέρεηα θαζαξίζηε ην ηζίκπεκα κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή αληηζεπηηθά
καληειάθηα.Σν πξήμηκν κπνξεί λα αλαθνπθηζηεί ακέζσο κεηά ην ηζίκπεκα αλ θαιπθζεί κε κηα θξχα
θνκπξέζα, φπσο πάγν ηπιηγκέλν ζε χθαζκα (φκσο πνηέ κελ ηνπνζεηείηε πάγν απεπζείαο επάλσ ζην
δέξκα). Ο θλεζκφο θαη ην πξήμηκν κπνξνχλ λα αλαθνπθηζηνχλ κε αληηζηακηληθέο θξέκεο γηα
ηζηκπήκαηα θαη θεληξίζκαηα. Μπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηα αληηηζηακηληθά απφ ην ζηφκα
("ραπάθηα αιιεξγίαο"), ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ ηζηκπεκάησλ. Πξνζπαζήζηε λα κελ μχλεηε ηα
ηζηκπήκαηα, θαζψο απηφ ζα απμήζεη ηνλ θλεζκφ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κφιπλζε απφ βαθηήξηα.
΢πκβνπιεπηείηε γηαηξφ αλ:

Τν πξήμηκν ή ν πόλνο είλαη ηόζν ηζρπξά ώζηε λα εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ή ηνλ ύπλν

Τν πξήμηκν ζπλερίδεη λα ρεηξνηεξεύεη πεξηζζόηεξεο από κία κέξεο κεηά ην ηζίκπεκα

Τν ηζίκπεκα δείρλεη λα έρεη κνιπλζεί
Αξβαλίηεο Άθεο , Β2


Ο ΙΑΚΟΙΑΘΡΘ
(Ιφζηής Παιακάς)
Ο θόζκος ιάκπεη
ζαλ έλα αζηέρη,
βοσλά θαη θάκποη,
δέλδρα, λερά,
γηορηάδοσλ πάιη,
θαζώς προβάιεη
ηο θαιοθαίρη.
Θεού ταρά!
Φφλούιες γέιηα
θέρλεη η' αγέρη
κέζ’ απ’ η’ ακπέιηα
ηα θαρπερά.
Παηδηά αγγειούδηα
υέιλοσλ ηραγούδηα
ζηο θαιοθαίρη.
Θεού ταρά!




Τελ ώρα ηούηε
ζθορπά έλα τέρη
τάδηα θαη πιούηε,
θη ε γε θορά,
ζαλ κηα πορθύρα.
Ζφής πιεκκύρα
ηο θαιοθαίρη.
Θεού ταρά!
Η θύζης πέρα
φ λέοη θαη γέροη,
ζα κηα κεηέρα
κας θαρηερά.
Η θύζης όιε
ζαλ περηβόιη
ηο θαιοθαίρη.
Θεού ταρά!



Καιέο
βνπηηέο!!!

Αλέθδνηα!!

Μεθςζμένορ
Καιά εζχ είζαη άζρεκε!
- Κη εζχ είζαη κεζπζκέλνο!
- Ναη, αιιά εζχ είζαη πνιχ άζρεκε!
- Κη εζχ είζαη πνιχ κεζπζκέλνο!
- Ναη, αιιά εγψ αχξην δελ ζα είκαη.
-

Ανέκδοηα με αδελθάκια
Ζ κεηέξα ζηα δχν κηθξά ηεο παηδηά πνπ
παίδνπλ.
- Γηα πείηε κνπ, πάλσ ζηνλ κπνπθέ ππήξραλ
δχν ζνθνιάηεο. Γηαηί έκεηλε κφλν κία;
- Έκεηλε κία γηαηί δελ ηελ είδακε!

Ο ηζιγκούνηρ
Έλαο ηζηγθνχλεο κε καθξηά καιιηά
κπαίλεη ζην θνπξείν.
-Πφζν θάλεη ην θνχξεκα; ξσηά.
- 10 επξψ, απαληά ν θνπξέαο.
- Σν μχξηζκα;
- Μφλν 5 επξψ.
- Σφηε... μχξηζέ κνπ ην θεθάιη.

Τα δικά μαρ αινίγμαηα!!!!!!

Δίλαη έλα ηεηξάπνδν δσάθη

Έρεη ρξψκα θαθεηί

Δίλαη μχιηλε κεγάιε

πνπ ΄ρεη γιπθφ κνπζνπδάθη

θαη κηα γνχλα θνπλησηή

κε βηβιία γεκάηε πάιη

θνθαιάθηα ξνθαλίδεη

ηξψεη κέιη θαη ςαξάθηα

ε δαζθάια καο θνηηάδεη

θαη ηηο γάηεο ηηο θνβίδεη.

θπλεγά η΄ άιια δσάθηα.

εζπρία καο θσλάδεη!

Τη είλαη;

Τη είλαη;

Τη είλαη;

Οη καζεηέο ηνπ Β1

Οη καζεηέο ηνπ Β1

Οη καζεηέο ηνπ Β1