SMK ………………..

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI MATEMATIK SEKOLAH
MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SAINS BAGI TAHUN 2013
Nama program/kursus KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI MATEMATIK
SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN SAINS BAGI TAHUN 2013
1. Penyelaras tulis nama
Jawatan P/PK/GKMP - pilih mana satu
No. Faks & Telefon 03 55107820 (f) / 03 55138266 (t)
2. Urus Setia Program
Jawatan
3. Tuuan program 1. Memantapkan a!" pen!eta#$an %an kema#"&an
pe%a!'!" !$&$
2. Me($)$%kan ke*ea&a*an %an p%p !$&$ %" *ek'a#+
*ek'a# PPD Peta"n! Pe&%ana.
3. Men%'&'n! *"kap %an ke$pa,aan %aam
men"n!katkan #a*" pem-ea)a&an.
!. Sekola"
#. Tarik" / $ari %ursus ./ 0 1 10 Okt. 2013 2 Sea*a/ Ra-$ 1 K#am"* 3
&. Tempat
'. Urus setia premis ()N*N +(,-)($ .T.
/. Nama Jurulati" Utama 0an
Fesilitator
(lamat Tempat .ertugas
i. R'*ma(at" -t. SMK S$-an! Be*ta&" / S#a# Aam
ii.
iii.
i1.
1.
1
SMK ………………..
Peserta Pegawai / Penceramah / Fesilitator
2 P JPN PP- JU 2()N32()N
! !1 1 1 ! 3
Jumlah
!#
1 1 !
Pecahan Peserta
Dan Sasaran

3 Salinan reko0 ke"a0iran 0ilampirkan 3
2
4. -apatan Program 5 i6 %e"a0iran Peserta/Fesilitator/Pegawai JPN
*LAMPIRKAN SALINAN REKOD KEHADIRAN PROGRAM4KURSUS 5ANG DISAHKAN OLEH URUS
SETIA KURSUS 4PREMIS.
Negeri 5 Selangor
-aera" 5 PP- PP
.ilangan
Jumla"
2elaki Perempuan
Sasaran !#
$a0ir
! !1 !#
7 %e"a0iran /./4 41.11 188
SMK ………………..
4. -apatan Program 5 ii6 ,umusan -apatan .orang 9ang -igunakan
a) Rumusan Soal selidik keberkesanan latihan dalam perkhidmatan BPG
b) Rumusan Borang Lain yang digunakan
18. )su .er:angkit 5

i.
ii.
iii.
Cadangan penambahbaikan :
i. .ilik yang le:i" :esar agar akti1iti 0apat 0ilakukan 0engan le:i" selesa.
-ise0iakan ole" 5 Tarik" 5
3
11. "al3"al lain
SMK ………………..
LAPORAN PERJALANAN KURSUS6
4
*Gam-a&+!am-a& p&'!&am 2*ek$&an!+k$&an!n,a 7 kep"n!3 pe&$ %"*e&takan %aam peap'&an *e8a&a hard-
copy
SMK ………………..
( Ruu! "a#ual )
12 Septem-e& 2013 2 K#am"* 3
S't 16 ..30 pa!" 9 11.00 pa!"
1$ %&apan P'm(u!aan )l'h Pn$ "ulia (inti *as+ip
2$ K)ns'p P'n,,unaan -ahan -antu M'n,aa+ (--M) .an, -'+!'san )l'h Pn$ /am+ina (inti
0ashim
- P'n'+an,an1 ('n,!'l1 p'm('ntan,an #an +umusan$
S't 26 11.00 pa!" 9 1.00 petan!
5