Ar f i vrut să-l vadă furios.

Chiar dacă se temea
puţin de el. în ultimele zile, Aredpărea alt om. Nu
mai era amantul tandru, iubitul ei care îi arătase
deşertul şi o fermecase în braţele lui. Ochii lui nu
mai erau tandri şi iubitori, erau duri şi reci.
Acum, ca un adevărat stăpân, o prinse de faţă şi
îşi lipi buzele de ale sale, cu putere...
A u t o a r e a
r o m a n u l u i d e s u c c e s
„ D u c e s a "
A NDREA S
R OMA N TICA
Caria Montes
Fiii
Ducesei
ED ITURA
Andr eas PRI NT
D e s c r i e r e a CIP a Bi bl i o t e c i i Na ţi o n a l e a Ro m ân i e i
MONTES, CA RLA
Fi i i d u c e s e i / Ca r i a Mo n t e s , Bu c u r e şt i : A n d r e a s Pr i n t , 2006
ISBN (10) 973-8958-12-1; ISBN (13) 978-973-8958-12-8
82-31=135.1
DI FUZORI EXCLUSI VI :
AGENŢIA DE DIFUZARE DE CARTE
IVO PRINT
010745 - Bucureşti,
sector 1, Calea Grivifei 158, demisol,
Tel/Fax: 021/222.07.67; 0729/07.56.80; 0723/214.540
E-mail: ivo_print@yahoo.com; Site: www.editura-andreas.ro
şi
3VABB
MHJ IiWmRtCWi
011044 - Bucureşti
Sector 1, Str. Petru Rareş nr.15,
Tel: 021/223.26.60; 021/260.28.56; Tel/Fax: 021/310.78.90
E-mail: stand2001@cartea-ta.ro; Site: www.cartea-ta.ro
© Ed i t u r a A ND REA S PRINT, Bu c u r e şt i , 2008
Toate drepturile pentru versiunea în limba română sunt rezervate editurii
Editor: Cheorghe DUMITRU
Redactor: Otlia FELEA
Tehnoredactor: Andrei-Nicolae DUMITRU
Coperta: Editura ANDREAS PRINT
Bu n d e t i pa r : 20.12.2007
Fo r m a t (Z6): 16/54x84
1.
C
e pu t e a s ă fi e m a i m i n u n a t d e c ât o s e a r ă d e ba l ? Ce pu t e a s ă
s u n e m a i pl ăc u t d e c ât vi o r i l e , c e c u r ge a m a i pl ăc u t d e c ât vi n u l
bu n şi şa m pa n i a ? Şi o c hi i fr u m o şi ? s e în t r e bă d o m n i şo a r a D e ve r a u x,
s o r bi n d d i n pa ha r u l e i , r e t r a s ă l ân gă o fe r e a s t r ă. D e u n d e s t ăt e a , îi ve d e a
o c hi i . Şi t r u pu l în a l t . Er a a s c u n s d e ha i n e l e s a l e l u n gi , a l be , d a r c e m a i
c o n t a ? Na t u r a n u a r fi d a t o c hi i a c e i a u n u i t r u p u r ât .
O a t r ăge a . Ca u n m a gn e t . Păr e a s ă a l u n e c e pr i n în c ăpe r e . Şi e r a
c o n şt i e n t d e fa r m e c u l s ău . Cu m a l t fe l ? Un băr ba t c a e l , pr i n t r e a c e l e fi ­
gu r i s i m pl e şi şt e r s e , s ăr e a în o c hi . Er a c a o pi c ăt u r ă d e pi pe r în t r -o
m ân c a r e fa d ă.
A c u m s e u i t a s pr e e a , îşi d ăd u s e a m a fa t a . D a r n u ve n e a m a i a pr o a ­
pe . D e c e a r fi făc u t -o ? Fu s e s e r ă pr e ze n t a ţi r a pi d , d e pr o pr i e t a r u l c a s e i .
A r e d e l Se l i m . Şi n u m e l e s u n a pe r fe c t , pa r c ă s e r o s t o go l e a pe bu ze l e e i ,
c a o şo a pt ă a d u s ă d e vân t . î l ve d e a în d e şe r t , c ăl a r e pe u n a r m ăs a r n e gr u
c a n o a pt e a s a u pe u n u l a l b c a l a pt e l e . Şi u n a pu s pe r fe c t . Şi e a .
- D u m n e ze u l e , t e r m i n ă!
- Vo r be şt i s i n gu r ă?
- Ma r i e !
Vo c e a e i păr e a şt e a r s ă. Ri d i c ă pa ha r u l şi bău c u s e t e vi n u l , d e l o c c a
o d o m n i şo a r ă e d u c a t ă d e c e i m a i bu n i pr o fe s o r i . A po i pr i vi s pr e t ân ăr a
c a r e o d e r a n ja s e , c e a c a r e -i e r a c a o s o r ă. Ma r i e pu t e a fi c o n s i d e r a t ă s o ­
r a e i . A ve a u c a m a c e e a şi în ăl ţi m e , a c e l e a şi t r ăs ăt u r i a l e fe ţe i , r e gu l a t e
şi fr u m o a s e , o c hi i m a r i şi n a s u l fi n şi d r e pt . Păr u l l e e r a l u n g şi d e s ,
în c hi s l a c u l o a r e .
D a r e r a u şi d i fe r e n ţe . Ma r i e e r a şa t e n ă, c u o c hi i c ăpr u i şi o e xpr e s i e
d e c a l m şi i n o c e n ţă pe c hi p. D o m n i şo a r a D e ve r a u x a ve a o d e t e r m i n a r e
c a r e îi d ăd e a fe ţe i o fo r m ă s pe c i a l ă, t ăi o a s ă. A ve a po m e ţi i în a l ţi şi o c hi i
n e gr i c a n o a pt e a făr ă l u n ă. Păr u l s e a s e m ăn a o c hi l o r . îm pr e u n ă, c e l e d o ­
u ă păr e a u u n po r t r e t în făţi şân d în ge r u l şi d e m o n u l .
- L-a i văzu t ?
- Pe c i n e ?
- A c e l băr ba t , A r e d e l Se l i m ! şo pt i e a , făc ân d u n s e m n d i s c r e t c u
pa ha r u l s pr e e l .
- A m şi vo r bi t c u d o m n u l e l Se l i m , s pr e Ma r i e , făc ân d u -şi vân t c u
e va n t a i u l , a păr ân d u -s e d e c ăl d u r a c a r e a m e n i n ţa s ă-i s u fo c e .
Is a be l l D e ve r a u x s e în c r u n t ă l a e a .
- A i vo r bi t c u e l ?
- Ma i d e vr e m e , s pu s e fa t a . Bl e s t e m a t e l u n ân ăr i , n u s e po a t e făr ă e l e ,
d a r m o r i în c ăl d u r a a s t a . Vi n o , s ă r e s pi r ăm o gu r ă d e a e r c u r a t !
A r fi u r m a t -o şi în i a d pe n t r u a o i n t r e ba d e s pr e e l . Me r s e r e pe d e , r i -
d i c ân d u -şi fu s t e l e l a r gi c u o m ân ă.
- D e c i ? în t r e bă e a , a şe zân d u -s e pe o ba n c ă.
- E pl ăc u t , vo r be şt e fo a r t e bi n e fr a n c e za şi pa r e fo a r t e a t r a s d e ţa r a
n o a s t r ă!
- D e c e e a i c i şi n u l a Pa r i s ? L a c u r t e ?
- Ta t ăl s ău fa c e c e va a fa c e r i în zo n ă, d a r c r e d c ă va pl e c a l a Pa r i s în
c ât e va zi l e , o l ăm u r i Ma r i e . D e c e a t ât d e m u l t i n t e r e s pe n t r u a c e l băr ba t ?
- Pe n t r u c ă e m i s t e r i o s !
- I s a be l l , fr a t e l e m e u va fi fu r i o s d a c ă vo r be şt i a şa ... Ni c ky t e c o n s i ­
d e r ă l o go d n i c a l u i ....
Is a be l l s ăr i d e pe ba n c ă.
- A s c u l t ă, e u n u s u n t l o go d n i c a l u i , a şa c ă po a t e s ă-şi s c o a t ă d i n c a p
i d e i l e a s t e a . Şi vo i vo r bi c u e l d e în d a t ă c e -1 vo i ve d e a !
- Cr e d c ă e ga t a s ă t e c e a r ă d e s o ţi e ! t r ân t i Ma r i e c u m u l t c a l m .
- Ce s ă fa c ă? D u m n e ze u l e , a în n e bu n i t ...
- D e d r a go s t e !
- D r a go s t e ?! E c e l m a i bu n pr i e t e n a l m e u . D a r d r a go s t e ?
- Is a be l l , d a c ă e l t e i u be şt e şi t u ţi i l a e l , po a t e ....o c ăs ăt o r i e c u e l
po a t e fi c e va bu n . Nu u i t a c ă fr a t e l e m e u a r e o po zi ţi e s o c i a l ă e xc e l e n t ă!
- Nu d a u d o i ba n i pe po zi ţi a l u i s a u pe t i t l u l pe c a r e -1 po a r t ă. Să în ­
d r ăzn e a s c ă n u m a i s ă fa c ă c e va pe l a s pa t e l e m e u şi ...
Ma r i e s e r i d i c ă şi e a .
- Ni c ky n u va fa c e n i m i c făr ă s ă-ţi s pu n ă!
- A r fa c e bi n e !
O l u ă s pr e c a s ă. Fu r i o a s ă, i n t r ă în m a r e a în c ăpe r e , în c ăl zi t ă c a u n c u p­
t o r . A r e d e l Se l i m e r a d o a r l a d o i pa şi d e e a . Si gu r ă pe e a , păşi s pr e e l .
- D o m n u l e e l Se l i m !
- D o m n i şo a r ă....
- D e ve r a u x! c o m pl e t ă e a r e pe d e . Cu m găs i ţi Fr a n ţa ?
- Fe r m e c ăt o a r e , s pu s e e l r e pe d e , c u u n zâm be t pl ăc u t .
I s a be l l zâm bi şi e a .
- Şt i ţi c ă s u n t e ţi c a o pa t ă d e c u l o a r e în a c e a s t ă m a r e d e o a m e n i ?
- Su n t ? în t r e bă e l m i r a t d e t o n u l e i d i r e c t .
- D i fe r i t d e t o t d e a m văzu t pân ă a c u m în a c e s t e s ăl i s u fo c a n t e d e
ba l . E o pl ăc e r e s ă văd u n a şa a m e s t e c d e c u l t u r i ....
A r e d e l Se l i m o s a l u t ă d i n c a p.
- D o m n i şo a r a e s t e fo a r t e s i n c e r ă şi d i r e c t ă!
- A şa a m fo s t m e r e u , s pu s e e a , a pr o pi i n d u -s e d e e l . Spu n e -m i , d o m ­
n u l e , e a d e văr a t c ă fe m e i l e vo a s t r e s t a u în c hi s e în c a s ă t o t t i m pu l ?
El o pr i vi , a m u za t d e în t r e ba r e . Er a c u r i o a s ă s a u n u m a i făc e a c o n ­
ve r s a ţi e ? s e în t r e bă e l .
- A şa s u n t l e gi l e n o a t r e , d o m n i şo a r ă D e ve r a u x. D i fe r i t e d e a l e vo a s t r e ...
- A s t a e c l a r ! s pu s e fa t a .
Cu c o a d a o c hi u l u i o văzu pe Ma r i e . Ve n e a s pr e e a , c u o e xpr e s i e a -
m e n i n ţăt o a r e pe c hi p. Ne r vo a s ă, pr a c t i c s e a găţă d e br a ţu l t ân ăr u l u i şi îl
t r a s e s pr e gr ăd i n ă.
- Va i , d o m n u l e , ve zi , pa r c ă n u a m a e r ....s e pl ân s e e a .
El o pr i vi , a m u za t d e s c e n e t a pe c a r e e a o pu s e s e în s c e n ă. A ve a o
c u l o a r e s ăn ăt o a s ă în o br a z şi u n a e r s ăn ăt o s , a şa c ă e r a c l a r c ă în c e r c a
s ă s c a pe d e a c o l o . Cu o pr i vi r e , A r e d c e r c e t ă s a l a şi o văzu pe fr u m o a s a
br u n e t ă c a r e ve n e a s pr e e i . Pr i e t e n a fe t e i s e gr ăbe a s ă o s a l ve ze d i n
ghe a r e l e l u i , d a r e r a c l a r c ă d o m n i şo a r a D e ve r a u x n u vo i a s ă fi e s a l va t ă.
în c ât e va c l i pe e r a u a s c u n şi d e pr i vi r i i n d i s c r e t e pe o ba n c ă d i n gr ă­
d i n ă. I s a be l l s o r be a d i n pa ha r u l e i , pe c a r e -1 l u a s e în d r u m s pr e i e şi r e .
Oc hi i îi s t r ăl u c e a u c i u d a t , ve s e l i . Se l ăs a s e pe s pa t e , pe ba n c ă, şi -l
pr i ve a ga l e ş.
2.
A
r e d i n t r ă în c a m e r e l e t a t ăl u i s ău . Er a s e m i -în t u n e r i c şi m i r o s e a
a i e r bu r i pa r fu m a t e . A hm e d pr i ve a pe fe r e a s t r a s a , în d e păr t a r e .
A u zi u şa , d a r n u s e în t o a r s e .
-T a t ă!
- St a i jo s , A r e d ! îi c e r u e l , c u vo c e a l u i jo a s ă şi c a l m ă.
Se a pr o pi e d e c e l e d o u ă l ăm pi şi l e m ăr i fl a c ăr a . Lu m i n a c r e s c u d e s ­
t u l pe t r u c a e l s ă va d ă c hi pu l fi u l u i s ău . Se a şe ză şi e l pe u n a d i n pe r n e .
- A i r e u şi t ?
- D a !
- Na va e s t e pr e găt i t ă!
- Şt i u , c ăpi t a n u l m i -a t r i m i s vo r bă a c u m ju m ăt a t e d e o r ă. Te a şt e a pt ă!
- Pr e a bi n e , s pu s e t ân ăr u l .
A r fi t r e bu i t s ă pl e c e , d a r n u r e u şe a s ă s e r i d i c e . A ve a u n s e n t i m e n t
c i u d a t . A r fi vr u t s ă pl e c e , d a r şi s ă r ăm ân ă. Nu şt i a c e s ă fa c ă. Pr i vi s pr e
t a t ăl s ău , l a c hi pu l l u i u s c a t , băt u t d e vân t . A şa c u m s t ăt e a în fa ţa l u i ,
îm br ăc a t în a l b, păr e a u n în ţe l e pt , m e d i t ân d . îşi t r e c e a m ân a pr i n ba r bă
şi pr i ve a s pr e e l .
- Ta t ă...
- Ce e s t e , fi u l e ?
- D a c ă a ş r ăm ân e ?
- D e c e ? Nu a i în c r e d e r e în t a t ăl t ău ?
- Es t e pe r i c u l o s , zi s e e l în c e t .
Băt r ân u l r i d i c ă pr i vi r e a s a d u r ă. Păr e a o ţe l t o pi t în o c hi i s ăi .
- Nu m ă t e m d e c e a ho t ăr ât A l l a h. Şi pl a n u l m e u e s t e pe r fe c t , d a r
n u a s t a t e pr e o c u pă pe t i n e , A r e d . A l t fo c m o c n e şt e în i n i m a t a ...
- Ta t ă! şo pt i t ân ăr u l pi e r i t .
- Vr e i r ăzbu n a r e . Vr e i s ă fi i a i c i pe n t r u a -1 ve d e a . Pe n t r u a -1 d i s t r u ­
ge . A s t a e ?
- E gr e şi t ?
A hm e d s e r i d i c ă. A r e d făc u l a fe l .
- Vr e m d u şm a n u l pe t e r i t o r i u l n o s t r u , a c a s ă l a n o i şi n u a i c i , u n d e
e l s e s i m t e în s i gu r a n ţă. A c o l o vo m pu t e a s a vu r a fi e c a r e c l i pă a r ăzbu ­
n ăr i i . Şi a m n e vo i e d e t i n e în A l ge r !
- Să păze s c ...
- D e s t u l , s e r ăs t i A hm e d . Te ve i d u c e a c u m , pe n t r u c ă e şt i a şt e pt a t .
Me r gi c u A l l a h!
- Răm îi c u bi n e , t a t ă! r ăs pu n s e A r e d , t r i s t .
Săr u t ă m ân a t a t ăl u i s ău şi s e r e t r a s e . Un s c l a v n e gr u în c hi s e u şa în
u r m a l u i . Pe s t e c ât e va m i n u t e , ga l o pa s pr e po r t , u r m a t d e t r e i o a m e n i
îm br ăc a ţi în n e gr u . A c e s şt i a păr e a n i şt e păs ăr i d e pr a d ă, a pa r i ţi i a l e
n o pţi i . Opr i r ă pe c he i şi u n t i n e r e l s e r e pe zi s ă l e i a c a i i .
Co r a bi a l u i A hm e d îi a şt e pt a .
- Căpi t a n e , r i d i c ăm a n c o r a !
- Im e d i a t , d o m n u l e !
Căpi t a n u l e r a u n băr ba t m u l t m a i în a l t d e c ât A r e d , c hi a r d a c ă şi
a c e s t a e r a u n o m în a l t . Er a u n s pa n i o l în c r u n t a t , c u păr u l l u n g şi n e gr u .
Ni m e n i n u şt i a e xa c t c u m s e n u m e a , c e l pu ţi n d i n t r e o a m e n i i pe c a r e -i
c o m a n d a . îşi s pu n e a Ca r l o s şi a t ât . Nu e r a m u s u l m a n , d a r a s t a n u d e ­
r a n ja pe n i m e n i .
- Ha ki m , t o t u l e s t e în r e gu l ă?
- D a , s t ăpân e !
Băr ba t u l , îm br ăc a t c o m pl e t în n e gr u , s e în c l i n ă. Er a l a fe l d e în a l t c a
A r e d , c u u n t e n în c hi s l a c u l o a r e , s l a b. Pu r t a o s a bi e l a t ă, pr i n s ă l a şo l d
c a r e păr e a s ă fa c ă pa r t e d i n e l .
- D a r ... şo pt i e l , în c e r c ân d s ă a t r a gă a t e n ţi a s t ăpân u l u i .
- Ce e s t e ?
- Cân d vo m a ju n ge a c a s ă... c e vo m fa c e c u ...
- Es t e d e s t u l t i m p pe n t r u a s t a , Ha ki m . Mă vo i gân d i !
- Cu m s pu i , zi s e băr ba t u l .
Se în c l i n ă şi s e r e t r a s e . A r e d r ăm a s e s i n gu r . Răm a s e u n t i m p pe pu n ­
t e , pr i n vi n d o a m e n i i c a r e s c o t e a u c o r a bi a în l a r g. A po i , c u pa şi e ga l i ,
i n t r ă în c a bi n ă. în ău n t r u e r a în t u n e r i c . D a r e l c u n o şt e a a c e a s t ă c a bi n ă
fo a r t e bi n e , a şa c ă r e u şi s ă a ju n gă l a bi r o u l m a r e făr ă pr o bl e m e . Se a şe ­
ză pe s c a u n şi l ăs ă c a pu l pe s pa t e . Cu t o a t e c ă n u d o r m i s e t o a t ă n o a pt e a ,
n u e r a o bo s i t . Nu -1 d e r a n ja s ă pi a r d ă n o pţi l e , d a r Fr a n ţa îi t r e ze a t o t fe ­
l u l d e s e n t i m e n t e , c a r e m a i d e c a r e m a i c i u d a t e . îl a t r ăge a . îl făc e a c u ­
r i o s . Er a pr i m a d a t ă c ân d s t ăt e a a t ât d e m u l t t i m p a i c i . Tr e i s ăpt ăm ân i .
- Hm ...
D e s c hi s e o c hi i , r e a l i zân d c ă a pr o a pe a d o r m i s e pe s c a u n . Se r i d i c ă şi
s e u i t ă a fa r ă. So a r e l e r ăs ăr i s e . Er a d i m i n e a ţă. în c e t , îşi s c o a s e ha i n a şi
s e a pl e c ă s pr e m i c u l c u făr d i n c o l ţu l o pu s a l c a m e r e i . Sc o a s e d e a c o l o
u n c o vo r în gu s t , îl d e s făc u şi s e a şe ză pe e l . A po i în c e pu s ă s e r o a ge .
Fa t a îl pr i ve a , c u o c hi i pe ju m ăt a t e d e s c hi şi , c u m s e r u ga . O d u r e a u
t o a t e o a s e l e d i n c a u za po zi ţi e i i n c o m o d e în c a r e s t ăt e a . în c e r c ă s e s e r i ­
d i c e d a r a m e ţi . Răm a s e pe s pa t e , r e s pi r ân d a d ân c . A po i , în c e t , s e r i d i c ă
d i n n o u .
- Te -a i t r e zi t !
în t o a r s e pr i vi r e a s pr e e l .
- A i t e r m i n a t ?
-D a !
A r e d s e r i d i c ă, s t r ân s e c o vo r u l şi -l pu s e l a l o c . A po i s e a pr o pi e d e
e a , n u m a i în c ăm a şă şi în pa n t a l o n i . Mi r o s e a fo a r t e fr u m o s , îşi s pu s e e a .
- D o m n i şo a r ă D e ve r a u x, c r e d e a m c ă ve i d o r m i m a i m u l t !
- A şa c r e d e a i ? în t r e bă e a , fr e c ân d u -şi o c hi i c u m ân a . Vr e a u c e va d e
bău t ...
- A pă s a u c e va m a i t a r e ?
- Cr e d c ă a m bău t d e s t u l . A pă!
Gl a s u l e i e r a po r u n c i t o r . D a r e l n u s pu s e n i m i c . Se r i d i c ă, t u m ă a pă
în t r -o c u pă d e a r gi n t şi i -o a d u s e . Şi fa t a bău c u s e t e .
- D o m n u l e e l Se l i m , c u m a m a ju n s a i c i ?
- Nu -ţi a d u c i a m i n t e ?
- Nu pr e a bi n e , m ăr t u r i s i e a . Ce a m făpu t a s e a r ă şi d e c e s u n t e m pe
o c o r a bi e ?
- Ţi -a i d a t s e a m a ? s e m i r ă e l .
- D a . Ce c a u t a i c i ?
- Mi -a i c e r u t s ă t e i a u c u m i n e , s pu s e e l fo a r t e c a l m . Nu -ţi a d u c i a m i n t e ?
Is a be l l s ăr i în pi c i o a r e . Se c l ăt i n ă, ga t a s ă c a d ă, d a r s e pr i n s e d e pe ­
r e t e . Rs pi r ă a d ân c şi s e în t o a r s e s pr e e l .
- Un d e s t a i ? în t r e bă e a , t a r e .
- A l ge r !
Bău s e , îşi s pu s e e a . Zâm bi l a r g. Er a u n vi s . Un u l c i u d a t . O fa n t e zi e ,
n i m i c m a i m u l t . A ve a s ă s e a şe ze , s ă în c hi d ă o c hi şi e l o s ă d i s pa r ă. A -
ve a s ă s e t r e ze a s c ă a c a s ă l a Ma r i e , în c a m e r a e i . Pu ţi n be a t ă, e d r e pt . Nu
a r fi t r e bu i t s ă t o t be a d i n şa m pa n i a a c e e a d u l c e s a u d i n vi n u l a s pr u . Er a
vi n a e i . Bi n e în ţe l e s c ă e r a .
- Fo a r t e bi n e ... şo pt i şi în c hi s e o c hi i . îi s t r ân s e pu t e r n i c , a po i îi d e s ­
c hi s e , pe n t r u a ve d e a c hi pu l l u i A r e d , zâm bi n d a m u za t .
- D r a c e ! r o s t i e a şi în c e pu s ă fa c ă c âţi va pa şi , pe n t r u a -şi l i m pe zi c a pu l .
A r e d s e r i d i c ă şi s e d u s e s pr e s c a u n u l pe c a r e s t ăt u s e m a i d e vr e m e .
Se a şe ză.
- A i vr u t s ă ve zi A l ge r u l , d o m n i şo a r ă, a şa c ă t e -a m l u a t c u m i n e . Ţi -a m
s pu s c ă t r e bu i a s ă pl e c şi a i r âs ...
- A m r âs ? r e pe t ă e a , pi e r i t .
- Exa c t . D a r m -a i a s i gu r a t c ă po ţi pl e c a a t u n c i c ân d vr e i ... făr ă s ă
d a i s o c o t e a l ă c u i va ...
- A şa a m făc u t ? în t r e bă e a .
- Nu m ă c r e zi ?
Is a be l l îl pr i vi , c i u d a t . Nu . Nu -1 c r e d e a . Nu c o m pl e t . A r e d e l Se l i m
a ve a c e va fo a r t e c i u d a t , d a r e a n u r e u şe a s ă-şi d e a s e a m a c e e r a . Se a pr o ­
pi e d e e l , fo a r t e s e d u c ăt o a r e .
- Şi c e a ş pu t e a fa c e pe n t r u a t e c o n vi n ge s ă n e în t o a r c e m ? în t r e bă,
a pl e c ân d u -s e s pr e e l , pr o vo c a t o r .
- D o m n i şo a r ă...
- Spu n e -m i ! i n s i s t ă e a .
A r e d îi s i m ţe a r e s pi r a ţi a pe pi e l e a l u i . Pe gât , a c o l o u n d e bu ze l e e i
în c e r c a u s ă s e a pr o pi e . în t o a r s e c a pu l şi r ăm a s e r ă a m ân d o i n e m i şc a ţi .
D a c ă s -a r fi m i şc a t u n c e n t i m e t r u , a r fi s ăr u t a t -o .
- Su n t e m în l a r g... s e a u zi e l şo pt i n d .
- Co r a bi a a r e c âr m ă, îi a m i n t i e a , în c e t . Spu n e -m i ... n u t e -a ş pu t e a
c o n vi n ge ?
-I s a be l l !
Pr e a t âr zi u . Se a r u n c ă în br a ţe l e l u i , s ăr u t ân d u -1. Er a n e bu n ă, a s t a e r a
s i gu r . D a r n u r e u şe a s ă s e d e s pa r t ă d e e a . Păr e a pi e r d u t . Ea n u a şt e pt a
o r e a c ţi e d i n pa r t e a l u i . îi în l ăn ţu i gât u l c u br a ţe l e şi s e pi e r d u în br a ţe l e
l u i , c a r e -i c u pr i n d e a u t a l i a .
- Ma r s i l i a n u e fo a r t e d e pa r t e !
-N u !
A r e d s e r i d i c ă. O îm pi n s e l a o pa r t e şi t r e c u pe l ân gă e a .
- Ve i s t a în a c e a s t ă c a bi n ă şi n u po ţi i e şi pe pu n t e ...
- Ce ? Su n t s e c he s t r a t ă a i c i ?
- A c e a s t a e s t e o c o r a bi e m u s u l m a n ă, c a şi m i n e . Oa m e n i i e i , m a jo ­
r i t a t e a , s u n t m u s u l m a n i . Ve i i e şi n u m a i îm br ăc a t ă a d e c va t !
- A d i c ă? s e r ăs t i e a .
- Ve i pu r t a i a şm a c ! pr e c i ză e l s e c . Şi ve i i e şi n u m a i îm pr e u n ă c u m i n e !
Is a be l l a ju n s e l a e l , în c ât e va c l i pe .
- Ci n e t e c r e zi ? s e r ăs t i e a . Eu s u n t o fe m e i e l i be r ă, fr a n c e ză...
- Er a i , în a i n t e s ă-m i c e r i s ă t e d u c a c a s ă l a m i n e , în d e şe r t , îi a m i n t i
e l . A c u m e şt i a i c i şi t e ve i c o m po r t a a şa c u m îţi s pu n e u !
- Ni c i s ă n u t e gân d e şt i c ă...
- O zi bu n ă, d o m n i şo a r ă D e ve r a u x, o s a l u t ă e l , i e şi şi în c hi s e u şa c u
c he i a .
Fa t a r ăm a s e n e m i şc a t ă în m i jl o c u l c a m e r e i . Ce s e în t âm pl a s e ? A c u m
c ât e va c l i pe îl a ve a în br a ţe l e e i , c o m pl e t , l a po r u n c a e i . Şi a c u m pl e ­
c a s e . D u pă c e -i l ăt r a s e c ât e va o r d i n e . Ci n e s e c r e d e a ? Er a t i m pu l s ă s e
pr e găt e a s c ă pe n t r u r i po s t ă. I s a be l l D e ve r a u x e r a m u l t m a i m u l t d e c ât u n
c hi p pl ăc u t şi n i şt e o c hi m a r i . Şi A r e d e l Se l i m e r a ga t a s ă a fl e c ă n u e r a
bi n e s ă o o bl i ge s ă fa c ă c e va c e n u d o r e a !
3.
N
i c ky d e Cl e r m o n t a ve a u n fe l d e a m e r ge şi d e a fi c a r e a t r ăge a
pr i vi r e a . Păr u l s ău , bl o n d , m o şt e n i t d e l a m a m a s a , îi d ăd e a u n
a e r c o pi l ăr o s . Oc hi i n e gr i e r a a m e n i n ţăt o r i c ân d d o r e a u , d a r şt i a u s ă fi e
ve s e l i şi a t r ăgăt o r i . Er a în a l t şi n i ţe l a r o ga n t , a şa c u m n u m a i u n băr ba t
c a r e a r e t o t u l po a t e fi .
A r u n c ă o pr i vi r e s pr e m a r e a d e pe r s o a n e c a r e u m pl e a u s a l a şi o ft ă.
- Nu c r e d e a m c ă o s ă m a i vi i !
- A m ve n i t !
A n d r e d e Sa i n t J o s e ph îl băt u pe u m ăr şi îi în t i n s e u n pa ha r c u vi n .
Tân ăr u l bl o n d c a şi pr i e t e n u l l u i zâm bi .
- Su n t o m u l ţi m e d e fr u m u s e ţi a i c i ....
Ce i d o i e r a u vi s u l o r i c ăr e i fe t e bu n e d e m ăr i t a t . A ve a u t o t l a c e
pu t e a s pe r a o fa t ă şi , bi n e în ţe l e s , fa m i l i a e i . Po a t e fe t e l e s e u i t a u l a
în ăl ţi m e a l o r , l a c hi pu l pl ăc u t , l a m e r s u l m ân d r u şi a s c u l t a u vr ăji t e
c u vi n t e l e l o r d e d r a go s t e , d a r m a i e r a u şi m a m e l e şi t a ţi i , pe c a r e n u m a i
t i t l u l şi ba n i i l e s u n a u păc u t l a u r e c he . D a r m o şt e n i t o r u l u n u i d u c e , c u m
e r a Ni c ky, s a u a l u n u i m a r c hi z, c a A n d r e , r e pr e ze n t a pe r fe c ţi u n e a .
- Eu c a u t n u m a i u n a ! s pu s e Ni c ky.
- Ca r e a pl e c a t !
- A pl e c a t ?!
- Ma r i e m i -a s pu s . Is a be l l a pl e c a t m a i d e vr e m e . Nu t e -a i în t âl n i t c u
e a ?
- A c a s ă n u e r a !
A c a s ă e r a c a s t e l u l fa m i l i e i , u n m o m u n e t d e pi a t r ă, c ăţăr a t pe fa l e ză,
u d a t d e va l u r i l e m ăr i i Me d i t e r a n a . Cân d e l t r e c u s e s e a c o l o , n u e r a n i ­
m e n i , n u m a i s e r vi t o r i i . Ro ge r îl i n fo r m a s e c ă fe t e l e e r a u l a u n ba l , în
c a s a m a r c hi zu l u i d e Sa i n t J o s e ph. Er a s i n gu r u l l o c în c a r e d u c e l e şi s o ­
ţi a s a l e pe r m i t e a u s ă s e d u c ă, făr ă a a ve a în s o ţi t o r a d e c va t . Şi a s t a pe n ­
t r u c ă a ve a u m a r e în c r e d e r e în păr i n ţi i l u i A n d r e , pr i e t e n i d e fa m i l i e d e
a n i bu n i .
- D r a c e , c u m m a i r e u şe şt e s ă fu gă... s pu s e e l în c e t .
- Is a be l l e o vr ăji t o a r e , s pu s e A n d r e . A c u m vi n o , a m văzu t -o pe s o r a
t a ...
- Ma r i e n u a r fi t r e bu i t s ă o l a s e s ă pl e c e !
A n d r e pr i vi pe s t e u m ăr .
- Opr e şt e t u u n u r a ga n a şa c u m e s t e va r a t a !
- Nu e va r a m e a !
- Lu m e a şt i e c ă e va r a t a a şa c ă vo r be şt e m a i în c e t ! îl s făt u i A n d r e .
Se s t r e c u r a r ă pr i n t r e i n vi t a ţi şi a ju n s e r ă a pr o a pe d e Ma r i e . A c e a s t a
vo r be a c u u n t ân ăr s l ăbu ţ, br u n e t şi c a r e păr e a t o t a l vr ăji t d e fr u m o a s a
br u n e t ă.
- Gu i l l a u m e !
-A n d r e !
Tân ăr u l a pr o a pe s ăr i d i n l o c u l u n d e s t ăt e a . Er a văr u l l u i A n d r e , d i n -
t r -o r a m u r ă s ăr a c ă a fa m i l i e i .
- A i a ju n s în s fâr şi t ! s pu s e Ma r i e , t ăi o s .
- D u pă c u m ve zi !
- Gu i l l a u m e , s c u ză-m ă o c l i pă! îi c e r u e a , c a u n u i c âi n e .
Băr ba t u l s a l u t ă r e s pe c t u o s şi s e r e t r a s e .
- Şt i i c e s -a în t âm pl a t ?
- Ha ba r n -a m !
- I s a be l l a pl e c a t d e l a ba l !
- A s t a şt i u , r ăs pu n s e fr a t e l e e i , r e ze m ân d u -s e d e o c o l o a n ă.
- Er a a c a s ă?
Ni c ky n e gă.
- A t u n c i u n d e e ?
- Cân d a pl e c a t ?
- A c u m m a i bi n e d e d o u ă o r e . în d o u ă o r e pu t e a fi l a ju m ăt a t e a d i s ­
t a n ţe i d e a i c i l a Pa r i s , s pu s e e a n e r vo a s ă. Cu m d e n u a a ju n s a c a s ă?
Mo n t m e r c y e fo a r t e a pr o a pe , c i n c i s pr e ze c e m i n u t e c e l m u l t ...
- Po a t e s -a o pr i t u n d e va !
- Un d e ? în r o c hi e d e ba l ?
- Un d e a i văzu t -o u l t i m a d a t ă?
- Se în d r e pt a s pr e i e şi r e , şi , d u pă c u m m e r ge a , a ş s pu n e c ă n u e r a
fo a r t e t r e a ză...
- Is a be l l n u be a !
Ma r i e o ft ă.
- în m o d n o r m a l , n u . D a r n e -a m c e r t a t în s e a r a a s t a ...i -a m s pu s c e
a i vr u t t u s ă-i s pu n şi e a n u a fo s t fo a r t e fe r i c i t ă s ă a u d ă c ă a i d e gân d
s ă t e c ăs ăt o r e şt i c u e a , făr ă s ă-i c e r i păr e r e a . Cân d va a păr e a , n u va fi
pr e a a m a bi l ă c u t i n e , fr ăţi o a r e !
- Cr e zi ?
- Eşt i a t ât d e ...D u m n e ze u l e , c u m a m pu t u t s ă s pu n c ă a r fi o c ăs ăt o ­
r i e pe r fe c t ă, c ân d t u ...
- Eu c e ?
Ma r i e îşi d ăd u o c hi i pe s t e c a p şi o l u ă s pr e i e şi r e . A ju n s e în c u r t e şi
văzu c ă t r ăs u r a l o r e r a t o t a i c i .
- A pl e c a t c u a l t c i n e va !
Ni c ky s t r ân s e pu m n i i .
- D e c e m a m a d r a c u l u i a r fi făc u t a şa c e va ?
- Oa r e d e c e ? în t r e bă s o r a l u i , t ăi o s . Cr e d c ă m a i bi n e a m în t r e ba c u
c i n e a pl e c a t ....
- D a c ă a văzu t c i n e va c e va , s pu s e A n d r e , l u ân d u -o s pr e s e r vi t o r i i s ăi .
A c e şt i a o c u n o şt e a u pe d o m n i şo a r a D e ve r a u x fo a r t e bi n e şi îşi a d u ­
c e a m a m i n t e fo a r t e bi n e c ă a c e a s t a pl e c a s e .
- Cu c i n e ? s e r ăs t i Ni c ky l a u n băi a t s l ăbu ţ.
- D o m n u l e c o n t e , c r e d c ă a pl e c a t c u u n a r a b!
- C e ?
- I m băc a t în a l b? în t r e bă r e pe d e Ma r i e . Şi în a l t ?
- D a , d o m n i şo a r ă. Er a îm br ăc a t a şa . A ve a o t r ăs u r ă s i m pl ă şi o a m e ­
n i i l u i , n i şt e n e gr i în a l ţi şi îm br ăc a ţi c o m pl e t în n e gr u . D a c ă n u a r fi fo s t
i n vi t a ţi ...păi , c r e d c ă n i c i n u a r fi i n t r a t !
Tân ăr u l n u şt i a a l t c e va . Şi A n d r e îl l ăs ă în pa c e .
- A pl e c a t c u A r e d e l Se l i m ! s pu s e Ma r i e gr a v.
Ni c ky s e în t o a r s e s pr e s o r a l u i , c a o fu r i e .
- Şt i i şi c u m îl c he a m ă?
- D e s i gu r !
- A t u n c i u n d e s t ă?
- A s t a n u şt i u , s pu s e e a . Nu a ve a m c u m s ă-l în t r e b a s t a . A m vo r bi t
pu ţi n c u e l şi e s t e u n băr ba t fo a r t e a m a bi l . Cr e d c ă d a c ă I s a be l l e s t e c u
e l , s e va c o m po r t a r e s pe c t u o s ...
- Si gu r ! c o m e n t ă i r o n i c Ni c ky.
- D o a r n u e s t e vi n a m e a c ă e a a pl e c a t , s e r ăs t i Ma r i e . Is a be l l fa c e
n u m a i c e vr e a şi t o c m a i ţi -a d e m o n s t r a t a c e s t l u c r u . Cr e d e a i c ă o ve i pu ­
t e a c o n t r o l a ?
- Ma r i e , vr e a u s ă m ă c ăs ăt o r e s c c u e a !
- D e c e a m d u bi i în a c e s t s e n s ? în t r e bă e a .
Ce a r t a e r a ga t a .
- Nu a r fi m a i bi n e d a c ă a m m e r ge s ă vo r bi m c u t a t a ? Po a t e e l şt i e
c e va ...
- C e ?
- Po a t e a d r e s a l u i Se l i m ! îşi d ăd u c u păr e r e a A n d r e , l u ân d u -o s pr e
c a s ă.
Ma r c hi zu l d e Sa i n t J o s e ph s e a r ăt ă fo a r t e m i r a t pe n t r u c ă t i n e r i i e r a u
a şa d e i n t e r e s a ţi d e a d r e s a d o m n u l u i Se l i m , d a r l e -o d ăd u . Le e xpl i c ă
fa pt u l c ă a c e s t a c u m păr a s e o c a s ă l a m a r gi n e a o r a şu l u i , o pr o pr i e t a t e
ve c he şi fo a r t e bu n ă. Pe s t e ju m ăt a t e d e o r ă, c e i t r e i t i n e r i băt e a u l a po r ­
ţi l e m a r i a l e c a s e i . Le d e s c hi s e u n n e gr u .
- D a ?
- D o m n u l e l Se l i m e s t e a c a s ă? în t r e bă A n d r e r e pe d e .
- Nu , d o m n u l e !
- D a r u n d e e s t e ?
- A pl e c a t a c u m c ât e va o r e şi n u şt i u u n d e e s t e !
- D a r s e în t o a r c e ? în t r e bă Ma r i e .
Ne gr u l r i d i c ă d i n u m e r i .
- Vr e m *s ă vo r bi m c u fi u l d o m n u l u i e l Se l i m , A r e d !
- Şi d o m n u l A r e d a pl e c a t a c u m c ât e va o r e !
- Şi n i c i e l n u şt i i u n d e e ? în t r e bă r ăs t i t Ni c ky, ga t a s ă-l l o ve a s c ă pe
n e gr u l c a r e vo r be a a t ât d e c a l m şi l i n i şt i t .
- D o m n u l A r e d a pl e c a t pe m a r e , c u c o r a bi a , d a r n u po t şt i u n d e !
Şi în c hi s e po a r t a . Ce i t r e i t i n e r i r ăm a s e r ă a fa r ă, pr i vi n d u n u l l a a l t u l .
- A t u n c i u n d e d r a c u e ?
- Pe m a r e ?
Ni c ky o l u ă d e br a ţ pe s o r a l u i şi o l u ă s pr e t r ăs u r ă.
- Me r ge m în po r t . Po a t e c o r a bi a l u i Se l i m n u a pl e c a t d e ja . Şi d a c ă
a pl e c a t ...
Nu m a i t e r m i n ă. Nu vo i a s ă c r e a d ă c ă fe m e i a pe c a r e o i u be a e r a c u
a l t băr ba t , în l a r gu l m ăr i i .
- Ni c ky, d a c ă a pl e c a t c u e l ...
- A fo s t r ăpi t ă! s pu s e e l t a r e .
- D a r n u şt i m a s t a ! zi s e A n d r e .
- I s a be l l n u a r fi pl e c a t c u u n băr ba t d e bu n ă vo i e , s pu s e Ni c ky. Vo i
t o ţi o c u n o a şt e ţi . Cu m pu t e ţi c r e d e c ă a pl e c a t c u e l ?
A n d r e o o pr i pe Ma r i e c ân d a c e a s t a vr u s ă m a i s pu n ă c e va . Nu e r a
m o m e n t u l pe n t r u o d i s c u ţi e . Nu a c u m , c ân d Is a be l l n u a păr e a .
4.
A
l ge r . Bi n e c u vân t a t fi e a c e s t o r a ş, îşi s pu s e A r e d , c o bo r ân d pe
d e c o r a bi a l u i . Se s ăt u r a s e s ă s t e a pe pu n t e a c o r ăbi e i , c ău t ân d
ţăr m u l . Pe n t r u c ă a t m o s fe r a d e ve n i s e i n c e n d i a r ă. Fa t a păr e a n e bu n ă. Nu
vo r be a d e l o c . Nu i e şe a d i n c a bi n ă şi , d a c ă o făc e a , îşi pe t r e c e a o r e l e
s t ân d s i n gu r ă. Nu -i vo r be a , i gn o r ân d u -1 în t o t a l i t a t e . Vo r be a şi c u c ăpi ­
t a n u l , c u t ăc u t u l Ca r l o s , n u m a i c u e l n u .
- Ha ki m , a d u fa t a !
- D a , s t ăpân e !
I s a be l l a t i n s e pe n t r u pr i m a d a t ă păm ân t u l A fr i c i i c u u n i a şm a c pe
fa ţă, c a r e o îm pi e d i c a s ă va d ă c u m a r fi d o r i t . Er a d i n c a l e a a fa r ă d e
c u r i o a s ă. în c e r c a , c u o pr i vi r e c u r i o a s ă, s ă c u pr i n d ă t o t c e s e pu t e a . Cl ă­
d i r i l e c i u d a t e , m i r o s u r i l e pl ăc u t e a m e s t e c a t e c u c e l e r e s pi n găt o a r e , c ăl ­
d u r a a c e e a a păs ăt o a r e şi o a m e n i i . Ni m i c n u o m i r a m a i m u l t d e c ât a c e l
fe l d e a fi a l a c e s t o r fi i n ţe . Eu r o pe n i a m e s t e c a ţi c u a r a bi .
- Ur c ă!
Se u r c ă în t r ăs u r ă şi e l s ăr i a l ăt u r i d e e a . a po i în c hi s e po r t i e r a , îm pi e ­
d i c ân d -o s ă m a i va d ă c e va . Is a be l l s e în c r u n t ă l a e l , d a r r e fu ză s ă m a i s pu ­
n ă c e va . Ni c i m ăc a r c u r i o a zi t a t e a n u e r a m a i m a r e c a fu r i a pe c a r e o s i m ­
ţe a îm po t r i va l u i . Răm a s e l o c u l u i , în t r ăs u r ă, bl e s t e m ân d c ăl d u r a c a r e o
o pr e a s ă r e s pi r e u şo r şi r o c hi a c a r e o s t r ân ge a . A r fi d a t u n a n d i n vi a ţă
pe n t r u o c ăm a şă l a r gă, a l bă şi o pe r e c he d e pa n t a l o n i s i m pl i .
- A m a ju n s !
Se făc u c ă n u -1 a u d e . D a r t r ăs u r a în c e t i n i , o pr i pu ţi n , a po i po m i i a r .
Se a u zi r ă gl a s u r i , d a r Is a be l l n u r e u şi s ă în ţe l e a gă c e e a c e s pu n e a u .
A po i po r t i e r a t r ăs u r i i fu d e s c hi s ă şi A r e d s ăr i jo s .
- Vi n o !
Păşi d e m n şi m ân d r u , c a o r e gi n ă. Se u i t ă c u o pr i vi r e pl i n ă d e d i s ­
pr e ţ l a a d r e s a l u i .
- Bi n e a i ve n i t în u m i l a m e a c a s ă!
- A ş fi pr e fe r a t u n c o r t ! s pu s e e a , m u t ân d u -şi pr i vi r e a d e l a e l l a c u r t e a
c a s e i , a c o l o u n d e s e a fl a u ...
O c u r t e l a r gă, pa va t ă, r ăc o r o a s ă, pe n t r u c ă e r a a s c u n s ă în t r e c o pa c i
şi pl a n t e a găţăt o a r e . în t r -u n c o l ţ e r a o fân t ân ă m a r e , d e pi a t r ă. Şi e r a
fo a r t e c u r a t pe s t e t o t .
- Să i n t r ăm !
O l u ă d e br a ţ şi o po m i s pr e i n t r a r e . D o u ă u şi l a r gi , d e l e m n , e r a u
d e s c hi s e . Păt r u n s e r ă în t r -u n u n ho l l a r g, l u n g d e c âţi va m e t r i , r ăc o r o s .
A po i I s a be l l a ju n s e în t r -o c u r t e i n t e r i o a r ă, l a r gă, c u c o pa c i în a l ţi şi fl o r i
în ghi ve c e d e l u t a r s . Păr e a o s e r ă a s c u n s ă în i n t e r i o r u l c a s e i , c u i a r bă,
pa va j d e pi a t r ă pe jo s şi pl a n t e a găţăt o a r e , c a r e c u r ge a u d e pe s u po r t u r i
d e l e m n s c u l pt a t .
- îţi pl a c e ?
îl i gn o r ă şi s e u i t ă l a c a s ă. Er a vo ps i t ă în t r -u n a l b s c ân t e i e t o r , s i m ­
pl u . Sc ăr i l e c a r e d u c e a u s u s e r a u a c o pe r i t e c u u n c o vo r m o a l e , ve r d e în ­
c hi s şi s u s , în d r e pt u l a r c a d e l o r , s e ve d e a u m a t e r i a l e c a r e s e m i şc a u în
vân t . To a t e d e c u l o a r e ve r d e d e s c hi s . Pa r t e a d i n s pr e ve s t a c a s e i păr e a
m a i s o br ă, l i ps e a u m a t e r i a l e l e şi u şi l e e r a u t o a t e în c hi s e .
- în pa r t e a a s t a , s pu s e A r e d a r ăt ân d s pr e pa r t e a pe c a r e e a o a d m i r a ­
s e pr i m a d a t ă, s t a u e u , în pa r t e a c e a l a l t ă t a t a !
- Şi u n d e e ?
- Nu e a i c i , s pu s e e l s c u r t . Vi n o ...
-Un d e ?
- Vr e i s ă d o m n i a i c i ? în t r e bă e l . J o s ?!
- A ş pr e fe r a s ă d o r m în c a bi n a u n e i c o r ăbi i , c a r e s ă m ă d u c ă a c a s ă,
l a Ma r s i l i a !
A r e d zâm bi l a r g şi o l u ă d e br a ţ, fe r m .
- Mă t e m , d o m n i şo a r ă D e ve r a u x, c ă a c e s t l u c r u e s t e i m po s i bi l , c e l
pu ţi n pe n t r u u r m ăt o a r e l e d o u ă l u n i !
-Ce ?!
- A i a u zi t fo a r t e bi n e . To a t e c o r ăbi i l e m e l e s u n t pl e c a t e şi ...
- A t u n c i t r e bu i e s ă fi e o c o r a bi e c a r e s ă pl e c e l a Ma r s i l i a ... n u s e l ă­
s ă e a , ţi n ân d u -s e d u pă e l .
- Cr e zi c ă t e -a ş l ăs a s ă pl e c i c u o c o r a bi e o a r e c a r e ? Vr e i s ă fi i vân ­
d u t ă c a s c l a vă d u pă o s ăpt ăm ân ă?
Is a be l l s e în c r u n t ă, d a r n u m a i s pu s e n i m i c . A ve a d r e pt a t e .
- D o m n u l e e l Se l i m , m ă văd n e vo i t ă s ă a c c e pt a c e s t l u c r u ! s pu s e e a
c u gr e u . în s ă d a c ă vo i r ăm ân e a i c i ...
- Te r o g!
- A t u n c i s pe r c ă vă ve ţi c o m po r t a c a u n ge n t i l o m şi m ă ve ţi t r a t a c a
pe o d o a m n ă. Şt i u c ă s u n t e ţi m u s u l m a n , c ă o bi c e i u r i l e vo a s t r e s u n t ... d i ­
fe r i t e d e a l e n o a s t r e . în c a z c o n t r a r , m ă vo i ve d e a n e vo i t ă s ă pl e c ...
- D o m n i şo a r ă, a c e a s t ă c a s ă e s t e u n a r e s pe c t a bi l ă. Ri c ha r d !
Is a be l l în t o a r s e c a pu l , br u s c . A r e d văzu s e pe c i n e va . Un băr ba t s l ă­
bu ţ, în a l t şi bl o n d , s e a pr o pi a d e e i . A ve a u n c hi p a s c u ţi t , o c hi i în c hi şi
l a c u l o a r e şi pu r t a ha i n e e u r o pe n e . Se a pr o pi e , făc u o pl e c ăc i u n e s c u r t ă
s pr e A r e d şi zâm bi .
- D o m n u l e , vă a şt e pt a m pe s t e t r e i zi l e !
- A m a ju n s m a i r e pe d e ! s pu s e A r e d , ve s e l . Ri c ha r d , e a e s t e d o m n i ­
şo a r a D e ve r a u x, o a s pe t e l e m e u pe n t r u u n t i m p...
- D o m n u l e !
- Ri c ha r d , vă r o g, d o m n i şo a r ă. Su n t s e c r e t a r u l d o m n u l u i A hm e d , n u
u n n o bi l !
- D a r s u n t e ţi e u r o pe a n , s pu s e Is a be l l r e pe d e . Su n t e ţi u n s c l a v?
Ri c ha r d o pr i vi o a r e c u m a m u za t .
- Pe n t r u o s c u r t ă pe r i o a d ă d e t i m p a m fo s t şi s c l a v, d a r a c u m s u n t
u n o m l i be r !
- Cu m a şa ?
- D o m n u l A hm e d m -a e l i be r a t şi e u a m a l e s s ă s t a u a i c i , în c a s a l u i .
Su n t s e c r e t a r u l l u i pe r s o n a l şi o m u l l u i d e în c r e d e r e . Vo i d a o r d i n e pe n ­
t r u a fi pr e găt i t ă o c a m e r ă pe n t r u d o m n i şo a r a D e ve r a u x. A l t c e va ?
- Va a ve a n e vo i e d e o fa t a c a r e s ă o a ju t e . Ha ki m va c ău t a c e va po ­
t r i vi t , pr e fe r a bi l c a r e vo r be şt e fr a n c e za !
- Fo a r t e bi n e , d o m n u l e !
- O fa t ă? în t r e bă fa t a , l u ân d u -s e d u pă A r e d , c a r e o l u a s 'e în a i n t e .
Vr e i s ă c u m pe r i o s c l a vă pe n t r u m i n e ?
- D e c e n u ?
- Nu a m n e vo i e d e o s c l a vă. Po t s ă m ă d e s c u r c s i n gu r ă fo a r t e bi n e ...
A r e d s e o pr i l o c u l u i . Se în t o a r s e s pr e e a .
- Vo i d e c i d e e u a s t a în c a s a m e a , d o m n i şo a r ă D e ve r a u x, s pu s e e l t ă­
i o s , văzân d u -i c hi pu l în c r u n t a t . Ve i a ve a o fa t ă c a r e s ă t e a ju t e . A c u m ,
d a c ă vr e i s ă m ă în s o ţe şt i , c r e d c ă ţi -e fo a m e !
Is a be l l t r e c u pe l ân gă e l . O l u ă în a i n t e şi s e o pr i . Ha ba r n u a ve a u n d e
vo i a s ă s e d u c ă. Nu c u n o şt e a c a s a l u i A r e d . Se în t o a r s e s pr e e l .
- Un d e ...
- Vi n o , d o m n i şo a r ă, c r e d c ă t r e bu i e m a i în t âi s ă-ţi a r ăt c a s a , în a i n t e
s ă t e r ăt ăc e şt i !
- Eu n u m ă r ăt ăc e s c n i c i o d a t ă!
A r e d d e s c hi s e gu r a s ă o c o n t r a zi c ă, d a r n u o făc u . Is a be l l e r a ga t a
d e c e a r t ă, s e c i t e a pe c hi pu l e i . Cât e va c u vi n t e şi a r fi în c e pu t s ă s t r i ge .
Şi e l îşi d ăd e a s e a m a c ă fi e r be a în i n t e r i o r . Fu s e s e n e vo i t ă s ă m e a r gă l a
A l ge r , a c u m n u pu t e a pl e c a d e a i c i şi t r e bu i a s ă r ăm ân ă în c a s a l u i pe n ­
t r u d o u ă l u n i , d a c ă t o t u l m e r ge a bi n e .
Is a be l l a r fi m u r i t în a i n t e s ă r e c u n o a s c ă c ă-i pl ăc e a c a s a l u i A r e d . Se
m u l ţu m i în s c hi m b, s ă a fi şe ze u n zâm be t bl a za t , s u pe r i o r şi s ă m e a r gă
ţa n ţo ş pr i n e a , d e pa r c ă n i m i c n u a r fi i m pr e s i o n a t -o în m o d d e o s e bi t .
Mân c ă în t ăc e r e , a l ăt u r i d e e l , s e r i o a s ă şi în c r u n t a t ă c a o a d e văr a t ă fu r i e .
A po i a ju n s e s u s , l a pr i m u l e t a j, şi A r e d îi d e s c hi s e u şa , l ăs ân d -o s ă
t r e a c ă. Ea păşi m ân d r ă.
- Spe r c ă ve i găs i a c e s t e a pa r t a m e n t e pe gu s t u l t ău ! zi s e e l .
- D a c ă n u m a i a i c e fa c e ...
A r e d d e s c hi s e fe r e a s t r a c a r e d ăd e a s pr e gr ăd i n ă, făr ă s ă pa r ă d e r a n ­
ja t d e c o m e n t a r i u l e i .
- Es t e u n u l d i n t r e a pa r t a m e n t e l e în s t i l e u r o pe a n a l e c a s e i , e xpl i c ă e l .
D i n c o l o e s t e d o m n i t o r u l şi c a m e r a d e t o a l e t ă. Te l a s a c u m s ă t e o d i hn e şt i !
- Ce a m a bi l d i n pa r t e a t a , d o m n u l e e l Se l i m !
- D o m n i şo a r ă!
O s a l u t ă s i m pl u şi i e şi . Uşa s e în c hi s e în u r m a l u i .
R
i c ha r d a şt e pt a l a ba za s c ăr i l o r . îm br ăc a t în ha i n e e u r o pe n e , c a -
r e -i d ăd e a u u n a e r c i u d a t , în a c e a s t ă l u m e a t ât d e d i fe r i t ă d e Eu ­
r o pa . Şi t o t u şi , e l păr e a s e n i n şi fe r i c i t . Se în c l i n ă c ân d e a a ju n s e jo s .
- D o m n i şo a r ă, s pe r c ă a ţi pu t u t s ă vă o d i hn i ţi !
- Cât d e c ât , d o m n u l e ...Ri c ha r d !
Zâm be t u l l u i e r a fo a r t e pl ăc u t .
- D o m n u l e l Se l i m a i e şi t u n t i m p, s pu s e e l . D a r t r e bu i e s ă a pa r ă...
- A t u n c i s u n t e m s i n gu r i ?
- Şi o a r m a t ă d e s e r vi t o r i , s pu s e e l . Pl u s u n pr i e t e n a l d o m n u l u i e l
Se l i m , c a r e a a ju n s a c u m ju m ăt a t e d e o r ă!
- Un a r a b?
- Eu r o pe a n , d o m n i şo a r ă, s pu s e e l , c o n d u c ân d -o s pr e u n s a l o n r ăc o ­
r o s , c a r e s e m ăn a c u o o a ză. Păr e a c ă a c e a s t ă c a s ă e r a făc u t ă n u m a i pe n ­
t r u a în c ân t a o c hi u l , n u pe n t r u a l o c u i în e a . A ve a m i i d e d e t a l i i c a r e m e ­
r i t a u pr i vi t e , d e l a pe r e ţi , l a a c o pe r i ş, l a d e c o r a ţi i şi l a o pe r e d e a r t ă c a r e
o îm br ăc a u . Oc hi u l fo r m a t a l fe t e i pu t e a d e o s e bi l u c r u r i l e d e va l o a r e d e
s i m pl e pi e s e făr ă va l o a r e .
Ri c ha r d îi d e s c hi s e d r u m u l , a po i s e t r a s e în t r -o pa r t e , pe n t r u a -i pe r ­
m i t e s ă-l va d ă pe vi zi t a t o r u l c a r e s o s i s e . A c e s t a s t ăt e a pe o s o fa , s o r bi n d
d i n c a fe a , c u pr i vi r e a pi e r d u t ă pe u n t a bl o u e n o r m , c a r e în făţi şa o s c e n ă
d i n d e şe r t . Er a a t ât d e fr u m o a s ă, în c ât s o a r e l e l a a pu s păr e a s ă s e a fl e în
a c e a în c ăpe r e . Şi c a i i s ăl băt i c i m a i a ve a u pu ţi n şi s e d e s pr i n d e a u d e pe
pe r e t e .
- D o m n u l e Mi ha i !
Băr ba t u l în t o a r s e c a pu l şi o pr i vi . Im e d i a t s e r i d i c ă, făr ă s ă l a s e c a ­
fe a u a d i n m ân ă şi s e a pr o pi e d e e a . Me r ge a l e n e ş, în c e t , c u o c hi i vi c l e n i
şi i s c o d i t o r i c e r c e t ân d t o t u l . Pu r t a ha i n e t u r c e şt i , îşi d ăd u s e a m a fa t a , şi
ve r d e l e îl pr i n d e a d e m i n u n e . A ve a o ba r bă în gr i ji t ă şi e r a m a i în a l t c a
e a , d a r n u c u m u l t .
- Ri c ha r d , c e c a u t ă a c e a s t ă fe m e i e a i c i ? în t r e bă e l , pe s t e u m ăr , în
a r a bă.
- D o m n u l e Mi ha i , a c e a s t ă d o m n i şo a r ă e s t e u n o a s pe t e în a c e s t ă c a s ă!
- A şa ?
Se în vâr t i în ju r u l e i c a u n a n i m a l d e pr a d ă.
- A c u i ? A r e d s a u A hm e d ?
- A fo s t a d u s ă d e d o m n u l A r e d , s pu s e Ri c ha r d .
- D o m n u l e , vr e ţi s ă în c e t a ţi s ă vă în vâr t i ţi în ju r u l m e u ?
- D o m n i şo a r ă, e l e s t e ...
- Nu m ă i n t e r e s e a ză c i n e e s t e , în m o d e vi d e n t , n u a r e i d e e d e c e e s t e
c u vi i n c i o s şi d e c e n u e s t e . A şa c ă n u a m d e gân d s ă m a i s t a u ...
Se în t o a r s e pe c ăl c âi e şi po m i s pr e u şă. D a r Mi ha i o a ju n s e d i n u r ­
m ă, i n t r i ga t d e m i c a vr ăji t o a r e . O pr i n s e d e br a ţ. Şi în a i n t e s ă şt i e c e i
s -a în t âm pl a t , s e t r e zi pe po d e a , c u pi c i o r u l e i pe gât u l l u i .
- Is a be l l !
A r e d i n t r a s e şi r ăm a s e bl o c a t , în d r e pt u l u şi i .
- D o m n u l e e l Se l i m , n u a m c r e zu t c ă vo i fi a t a c a t ă în c a s a t a . Cr e d
c ă m a i bi n e a r fi d a c ă m -a ş r e t r a ge . Şi vo i pl e c a pe s t e o o r ă!
- Is a be l l , c e s -a în t âm pl a t ?
- D o m n u l m -a a t a c a t !
El s e a pr o pi e d e e a . D a r e a n u r i d i c ă pi c i o r u l d e pe gât u l l u i Mi ha i .
A c e s t a în s ă o pr i ve a a m u za t . Ne r vo a s ă d e pr i vi r e a l u i , e a a păs ă.
- D e s t u l , s pu s e e l în fr a n c e ză.
- A şa d a r şt i ţi l i m ba m e a , d a r a ţi pr e fe r a t s ă ju c a ţi o m i c ă fa r s ă! zi s e
e a , r i d i c ân d pi c i o r u l .
Mi ha i zâm bi şi s e r i d i c ă. îşi m a s ă gât u l .
- A ve ţi m a r e pu t e r e , d o m n i şo a r ă. Ni c i o fe m e i e n u m -a t r ân t i t l a pă­
m ân t pân ă a c u m ...
- Me r e u e xi s t ă o pr i m ă d a t ă, s pu s e e a .
- Mi ha i A vr a m e s t e pr i e t e n u l m e u , s pu s e A r e d . D o m n i şo a r a D e ve ­
r a u x!
- Su n t e ţi r u d ă c u fo s t u l D o m n a l Mo l d o ve i , d o m n u l e ?
- D e u n d e şt i ţi ?
- Nu m e l e e s t e c l a r m o l d o ve n e s c . A şa d a r ?
- D a , e r a t a t ăl m e u , s pu s e Mi ha i .
Fa t a s e l i n i şt i c a pr i n fa r m e c
- Cu m a t i a ju n s a i c i ?
- Un d e ?
- în A l ge r !
- Cu c o r a bi a m e a , d o m n i şo a r ă, r ăs pu n s e e l m i r a t d e a c e s t e în t r e băr i .
- Nu pl e c a ţi s pr e Ma r s i l i a ?
- N u !
- I s a be l l , Mi ha i va s t a în A l ge r c e l pu ţi n t r e i l u n i , n u ?
- D a , a şa e s t e , d a r d e c e ...
- D o m n i şo a r a vr e a s ă s e în t o a r c ă a c a s ă, l a Ma r s i l i a , d a r a c u m n u a m
n i c i o c o r a bi e c u c a r e s ă o po t t r i m i t e !
- Ni c i d a c ă v-a ş s pu n e c ă o c u n o s c fo a r t e bi n e pe s o r a vo a s t r ă, d o m ­
n u l e A vr a m ?
Mi ha i o pr i vi a t e n t . Fa t a a s t a e r a fo a r t e m i s t e r i o a s ă. Şi A r e d e r a l a
fe l . Ce s e în t âm pl a ?
- O c u n o s c pe Ma r go t d e c ân t m -a m n ăs c u t , s pu s e e a în m o l d o ve -
n e şt e , l ăs ân d u -1 pe A r e d c o m pl e t d e zo r i e n t a t . E n a şa m e a , d o m n u l e .
D a c ă m -a i d u c e a c a s ă, l a Ma r s i l i a , fa m i l i a m e a v-a r fi fo a r t e r e c u n o s c ă­
t o a r e ...
- D o m n i şo a r ă, îm i e s t e i m po s i bi l s ă fa c c e -m i c e r e ţi , c e l pu ţi n pe n ­
t r u c ât e va s ăpt ăm ân i ...
- D a r a po i ?
- N u şt i u ...
Mi ha i pr i vi s pr e A r e d . A c e s t a s e în c r u n t ă şi îi făc u s e m n l u i Ri c ha r d
s ă s e a pr o pi e .
- A r a t ă-i d o m n i şo a r e i gr ăd i n a , c e r u e l .
- A c u m ?
- I s a be l l , e u şi Mi ha i a ve m d e d i s c u t a t a fa c e r i , s pu s e e l . Ve ţi pu t e a
d i s c u t a l a c i n ă...
- Cu m vr e i , d o m n u l e . D o m n i l o r !
Ie şi îm pr e u n ă c u Ri c ha r d .
- Fi n a u n e i d u c e s e ? Ce c a u t ă a i c i ?
- E o po ve s t e l u n gă, d a r în a i n t e d e t o a t e t r e bu i e s ă-m i pr o m i ţi c ă o
ve i r e fu za . Ea va t r e bu i s ă r ăm ân ă a i c i ...
- O vr e i pe n t r u ha r e m u l t ău ?
- Nu e a i c i pe n t r u a s t a , Mi ha i . Ea e s t e a i c i pe n t r u u n s c o p. Iţi vo i
s pu n e t o t u l , d a r n u a c u m , d o m n i şo a r a e s t e pr e a a pr o a pe . Vo m m e r ge l a
t i n e s pr e s e a r ă!
- Cu m vr e i . în s ă o s ă vr e a u s ă şt i u t o a t ă po ve s t e a ...
- A t u n c i s ă pl e c ăm , zi s e A r e d , r i d i c ân d u -s e . E m u l t d e po ve s t i t ...
- Şi fa t a ?
- Va a şt e pt a !
A r e d şi Mi ha i i e şi r ă pe po r ţi l e c a s e i c ăl a r e , m e r gân d l a pa s , d i s c u ­
t ân d d e s pr e m i i d e l u c r u r i făr ă îm po r t a n ţă n u m a i pe n t r u a n u t ăc e a . D i n
fe r i c i r e , c a s a l u i Mi ha i , m a i m i c ă d e c ât a l u i A r e d , n u e r a d e pa r t e . Po r ­
ţi l e s e d e s c hi s e r ă pe n t r u s t ăpân u l c a s e i şi pe n t r u pr i e t e n u l a c e s t u i a şi e i
u r c a r ă s u s , l a pr i m u l e t a j, pe o t e r a s ă fe r i t ă d e s o a r e , a s c u n s ă d e fl o r i
a găţăt o a r e . Se a şe za r ă pe pe r n e şi Mi ha i c e r u c e a i şi d u l c i u r i .
- A c u m s pu n e !
- Fa t a a s t a e s t e m u l t m a i m u l t d e c ât u n o a s pe t e în c a s a m e a ...
- A şa d a r e r a pe n t r u ha r e m , s pu s e , zâm bi n d c u s u bîn ţe l e s , Mi ha i .
- Po a t e va a ju n ge şi a c o l o , n u e xc l u d l u c r u l ăs t a . D a r e a a fo s t a d u s ă
a i c i c u u n s c o p...
- Ca r e ?
- Va s e r vi l a o r ăzbu n a r e , a m e a îm po t r i va u n u i băr ba t c a r e m i -a u -
c i s m a m a ...
- Ma m a t a ? Cr e d e a m c ă m a m a t a e s t e o fe m e i e d i n ha r e m , o s o ţi e a
l u i A hm e d !
- Sa m i r a , fe m e i a c a r e m -a c r e s c u t , n u e r a m a m a m e a , m a m a m e a a
m u r i t c u m u l t t i m p în u r m ă. Şi -a pi e r d u t vi a ţa pe m a r e . In a c e a zi , Sa ­
m i r a m -a s a l va t şi m -a d u s în br a ţe l e t a t ăl u i m e u , A hm e d , A l l a h s ă-i a -
pe r e vi a ţa !
Mi ha i c l ăt i n ă d i n c a p, i m pr e s i o n a t .
- Şi c i n e e r a m a m a t a ?
- O fe m e i e a l c ăr e i n u m e n u -1 şt i u . Un l u c r u şt i u s i gu r şi a c e l a e s t e
c ă t a t ăl fe t e i c a r e e s t e a c u m în c a s a m e a a u c i s -o . Nu m e l e l u i e s t e Sa n ­
t o s !
- Pi r a t u l ?!
- El în s u şi , zi s e c u u r ă A r e d .
- Şi u n d e e a c u m ?
- D e pa r t e d e a i c i , d e pa r t e d e A l ge r . D a r va ve n i d u pă pr e ţi o s u l pa ­
c he t pe c a r e i l -a m l u a t , n u c r e zi ? r âs e m u l ţu m i t d e s i n e , băr ba t u l .
- O c a pc a n ă pe n t r u u n pi r a t ? Un pi r a t d e s t u l d e băt r ân pe n t r u a a ve a
o e xpe r i e n ţă t e r i bi l ă în l u pt ă? V-a ţi gân d i t c ă a s t a po a t e a t r a ge m o a r t e a
t u t u r o r ? ’
- D e c e s -a r în t âm pl a a s t a ? Cr e zi c ă n u s u n t e m în s t a r e s ă n e a pă­
r ăm ?
- îm po t r i va l u i ? A m a u zi t d e a c e s t o m , d e a c e a s t ă fa n t o m ă a m ăr i ­
l o r . A pa r e pe s t e t o t , d i s pa r e în c e a ţă şi m u l ţi a u m u r i t d e s a bi a l u i . Od a t ă
m i -a d i s t r u s u n a d i n c o r ăbi i d a r , d i n fe r i c i r e , n u a l u a t d e c ât în c ăr c ăt u ­
r a . Mi r o d e n i i şi m ăt ăs u r i ...
- Pr o ba bi l a făc u t d i n e l e r o c hi i pe n t r u Is a be l l , s pu s e A r e d , c u u n
zâm be t a m u za t .
- Făr ă în d o i a l ă. D a r c u m po ţi fi s i gu r c ă fa t a a s t a e fi i c a l u i ? D i n c â­
t e a m în ţe l e s , e s t e fi n a s u r o r i i m e l e , Ma r go t . Fi n a u n e i d u c e s e !
- Şi c e c o n t e a ză? Sa n t o s a r e d e s t u i ba n i pe n t r u a i n t r a în c e l e m a i
în a l t e c l a s e a l e a r i s t r o c r a ţi e i fr a n c e ze . Po a t e s ă s e d e s c u r c e fo a r t e bi n e ,
d ân d u -s e d r e pt u n m a r e n o bi l ...
- Şi l -a în şe l a t pe Ro be r t d e Cl e r m o n t ?
- D e c e n u ? Ba n i i po t fa c e m u l t e l u c r u r i . D u pă c u m a i văzu t , fa t a
l u i e s t e o d o m n i şo a r ă bi n e c r e s c u t ă, d u pă o bi c e i u l fr a n c e z. Vo r be şt e bi ­
n e , s e po a r t ă c a o m a r e d o a m n ă şi c r e d c ă n u a r e i d e e d e c i n e e s t e t a t ăl
e i şi c u c e s e o c u pă. Va fi u n şo c ...
- Şi vr e i s ă-i d i s t r u gi vi a ţa în fe l u l ăs t a ?
- Şi fe l u l în c a r e t a t ăl e i m i -a d i s t r u s m i e vi a ţa ? Om o r ân d u -m i pă­
r i n ţi i ...
- A i d r e pt a t e , pe A l l a h. La u r m a u r m e i , e l e s t e u n pi r a t , u n m o n s t r u .
E m a i bi n e şi pe n t r u e a .
A r e d a pr o bă s i m pl u .
- Şi a c u m ? A hm e d a r ăm a s în Fr a n ţa ?
- Se va a s c u n d e u n t i m p, pe n t r u a l e d a t i m p s ă i a s ă d i n a s c u n zăt o r i .
Pl a n u l l u i , pe r fe c t în m a r e pa r t e , m ă n e m u l ţu m e şt e pe n t r u c ă e s t e u n u l
în c a r e r ăbd a r e a e s t e pe pr i m u l pl a n . Li ps a d e a c t i vi t a t e e c e a m a i gr e a
po va r ă!
- Şi e u s pu n l a fe l , d a r A hm e d e s t e u n ge n i u în a fa c e pl a n u r i . Va
r e u şi s ă-l pr i n d ă pe Sa n t o s , în c e t , ţe s ân d în ju r u l l u i u n l a ţ d e c a r e a c e s ­
t a n u va pu t e a s c ăpa . Se va u c i d e s i n gu r .
- A şa c r e d e şi t a t a . D a r e u a ş fi pr e fe r a t s ă-l văd în fa ţa s ăbi e i m e l e
şi s ă-l u c i d l e n t . Să s u fe r e m u l t ...
- Va s u fe r i !
- D e a s t a s u n t s i gu r . D a r a ş fi vr u t s ă fi u l a Ma r s i l i a , a l ăt u r i d e t a t a !
- Po a t e e m a i bi n e d e c ă s t a i a i c i , îl l i n i şt i Mi ha i .
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă d a c ă fa t a a s t a e s t e fi n a l u i Cl e r m o n t , u n o m fo a r t e r e s ­
pe c t a t în Fr a n ţa , a t u n c i a i fi fo s t în pe r i c o l ...
- Cu m a şa ?
- Un o r d i n a l l u i şi a i fi pu t r e zi t în u n a d i n în c hi s o r i l e a c e l e a t e r i bi l e
pe c a r e l e a u . A i fi m u r i t în t r -o gr o a pă, r e gr e t ân d c ă t e -a i n ăs c u t . Făr ă
ju d e c a t ă. Făr ă m a r t o r i şi făr ă n i c i o pu t e r e . A i c i , c e l pu ţi n e şt i pr o t e ja t
d e pu t e r e a l u i !
- D a r t a t a e s t e a c o l o !
- A hm e d e vu l po i băt r ân . Se va a s c u n d e !
- Spe r , pe n t r u c ă n u m a i gân d u l c a t a t a s ă păţe a s c ă c e va m ă în gr o ­
ze şt e !
A r e d în c hi s e o c hi i , a d u c ân d u -şi a m i n t e d e c hi pu l t a t ăl s ău , băt u t d e
vân t , s e r i o s şi pu t e r n i c . Şi -l i m a gi n a s e m e r e u c a u n o m c a r e a r fi pu t u t
o pr i t i m pu l , c a r e a r fi pu t u t s t a în fa ţa a r m e t e l o r şi c a r e a r fi r e u şi t s ă
s fi d e ze m o a r t e a . Şi d r a go s t e a l u i e r a m a i m a r e n u m a i d e c e a s i m ţi t ă d e
t a t ăl l u i pe n t r u e l . Le găt u r a l o r n u e r a u n a d e s ân ge , d a r c e c o n t a ? O
l e găt u r ă m i s t i c ă îi u n e a .
- D u -t e a c a s ă a c u m , pr i e t e n e , fa t a t e a şt e pt ă!
- A şa e s t e . Mă gân d e s c s ă o d u c în d e şe r t ...
- Eşt i s i gu r c ă va r e zi s t a ?
- Vo m ve d e a . Vr e a u s ă o pu n l a în c e r c a r e ...s ă văd d i n c e m a t e r i a l
e s t e făc u t ă. Răm âi c u bi n e , Mi ha i , s pu s e t ân ăr u l , r i d i c ân d u -s e şi
s a l u t ân d .
- A l l a h fi e c u t i n e !
îl îm br ăţi şă s t r ân s şi s e d e s păr ţi r ă.
Şi A r e d s e în t o a r s e a c a s ă. D e s c ăl e c ă şi i n t r ă în c a s ă. Şi o văzu i m e ­
d i a t . I s a be l l s e în vâr t e a d i n t r -o pa r t e -n a l t a , făr ă a s t âm păr . Ri c ha d n u r e ­
u şe a s ă o l i n i şt e a s c ă, c u t o a t e c ă în c e r c a . Văzân d u -1, s e r e t r a s e d i s c r e t .
- în s fâr şi t , e xc l a m ă e a , în d r e pt ân d u -s e s pr e e l . Un d e e Mi ha i A vr a m ?
- A pl e c a t , a ve a t r e bu r i pr e s a n t e !
- Cân d s e în t o a r c e ?
- I s a be l l , n u c r e zi c ă în t r e băr i l e a s t e a s u n t pr e a m u l t e ? Şi pr e a i n d i s ­
c r e t e ? Cr e d e a m c ă d o m n i şo a r e l e e d u c a t e în pe n s i o n s u n t m a i bi n e c r e s ­
c u t e ...
- Să n u în d r ăzn e şt i s ă-m i d a i m i e l e c ţi i , s e r ăs t i e a , d u r . M-a i t r i m i s
d e a i c i şi m -a i o pr i t s ă vo r be s c c u d o m n u l A vr a m . D e c e ?
- Nu t e -a m o pr i t , d a r a ve a m l u c r u r i pr e s a n t e d e d i s c u t a t c u e l . Un a
d i n a fa c e r i l e n o a s t r e n e a d u c e pa gu be ...
- Su n t s i gu r ă c ă îm i a s c u n d e ţi c e va , d o m n u l e Se l i m . Şi n u -m i pl a c e .
A c e a s t ă c ăl ăt o r i e e s t e fo a r t e c i u d a t ă şi a r e i z d e r ăpi r e ...
- Spu i a s t a pe n t r u c ă d o m n i şo a r ă n u -şi a m i n t e şt e c ă m -a r u ga t s ă o
a d u c a i c i , i n s i s t e n t . Că a m în t r e ba t d a c ă fa m i l i a e i va pr o t e s t a şi m i -a ţi
r ăs pu n s c ă n u a ve ţi a şa c e va !
- Cu m s e fa c e c ă s u n t e ţi a t ât d e d i fe r i t d e a r a bi ? Vo r bi ţi c a u n e u r o ­
pe a n , c a u n ge n t i l o m , s c hi m bă e a c u r s u l d i s c u ţi e i . Mă t r a t a ţi în t r -u n
m o d a n o r m a l pe n t r u u n m u s u l m a n . Mă în şe l ?
- N u !
- A t u n c i ? D e c e fa c e ţi a c e s t l u c r u ?
- V-a m a c o r d a t u n t i m p d e a c o m o d a r e , e xpl i c ă e l . Ve n i ţi c u m i n e !
- Un d e ?
- Su s !
Ea îl pr i vi c u o c hi i s t r ân şi , c e r c e t ăt o r .
- Vă r o g!
- Pr e a bi n e !
Tr e c u pe l ân gă e l , m e r gân d m ân d r ă. Ur c ă s c ăr i l e şi e l o c o n d u s e
s pr e c a m e r e l e e i . In t r a r ă şi e l s e o pr i . Pe pa t e r a u m a i m u l t e ha i n e .
- Ha i n e a r a be !
- Văd . Pe n t r u c e s u n t ?
- Pe n t r u d o m n i a t a , d o m n i şo a r ă!
- Pr e fe r s ă n u vă m a i a d r e s a ţi pe t o n u l a c e s t a i r o n i c , îi c e r u e a . D e
c e a ş a ve a n e vo i e d e a c e s t e ha i n e ?
- A i n e vo i e d e e l e d a c ă vr e i s ă m a i i e şi d i n c a s ă, e xpl i c ă e l . Sa u d a ­
c ă vr e i s ă s t a i în c a m e r e l e d e jo s a t u n c i c ân d a m o a s pe ţi . A s t e a s u n t r e ­
gu l i l e c a s e i !
- Nu vr e a u s ă po r t a c e s t e ha i n e .
- Nu -ţi pl a c m ăt ăs u r i l e ? Su n t c e l e m a i s c u m pe şi m a i fi n e d i n c ât e e xi s t ă.
- Şi a s t a ? în t r e bă e a , r i d i c ân d o bu c a t ă d e vo a l a l ba s t r u d e s c hi s , l u n g.
- I a şm a c u l e s t e pe n t r u fa ţă!
- Pe n t r u fa ţă! r e pe t ă e a , a r u n c ân d u -1.
A r e d îl pr i n s e d i n zbo r şi s e a pr o pi e d e e a . Ri d i c ă vo a l u l l u n g şi -i a -
c o pe r i fa ţa , în c e t . Nu m a i o c hi i îi r ăm a s e r ă n e a c o pe r i ţi . Fr u m o şi i e i o c hi
n e gr i , a d ân c i c a n o a pt e a , în c a r e s e ve d e a u m i i d e s e c r e t e , d e t a i n e a s ­
c u n s e , d a r a c ăr o r l i m bă n u şt i a s ă o c i t e a s c ă. Uşo r , s e a pl e c ă s pr e e a şi
o s ăr u t ă, făr ă s ă-i a t i n gă bu ze l e , pr i n văl u l a l ba s t r u . Văzu c u m o c hi i e i
s e m ăr i r ă u şo r , s u r pr i n şi .
- A r e d !
Lăs ă văl u l s ă a l u n e c e l a pi c i o a r e l e l o r şi o c hi i l u i ve r zi o s u bju ga r ă
c a u n vr ăji t o r . Nu m a i e r a în s t a r e s ă s e m i şt e . Şi şt i a c ă a s t a îşi d o r i s e
d i n pr i m a c l i pă în c a r e -1 văzu s e l a ba l . Si m ţi s e c ă în t r e e i e r a o l e găt u r ă
c a r e d e păşe a c u vi n t e l e . Şt i u s e c ă a ve a s ă a ju n gă a i c i , în a c e a c l i pă. Că
a ve a s ă s e a ga ţe d e gât u l l u i , în c hi zân d o c hi i şi s u s pi n ân d a d ân c .
El o r i d i c ă în br a ţe , făr ă s ă s e m i şt e d i n l o c . Mâi n i l e l u i pu t e r n i c e îi
s t r ân ge a u t a l i a , în t i m p c e bu ze l e îi pr e s ăr a u s ăr u t ăr i pe gât şi pe pi e t u l
d e zgo l i t . A po i o l ăs ă în jo s şi s e o pr i . Şi e a pr o t e s t ă, a pu c ân d u -1 d e ha i n e .
- Nu t e gr ăbi , pr i n ţe s ă!
Cu vi n t e l e l u i păr e a u ba l s a m pe n t r u u r e c hi l e e i . O t r a s e s pr e pa t , făr ă
s ă în c e t e ze s ă o pr i ve a s c ă. Cu o m ân ă îm pi n s e ha i n e l e jo s , făr ă s ă-i pe s e
d e e l e . Şi s e a şe ză, t r ăgân d -o a pr o a pe . îi îm br ăţi şă t a l i a , d e s făc ân d m a ­
t e r i a l u l c a r e o ţi n e a pr i zo n i e r ă. Ca r e o ţi n e a d e pa r t e d e e l . în c ât e va c l i ­
pe o văzu go a l ă, în fa ţa l u i , pr i vi n d u -1 c u o c hi i pe ju m ăt a t e în c hi şi , s e ­
d u c ăt o a r e . Cân d o s ăr u t ă pe s ân i , bu ze l e e i s e d e s c hi s e r ă, l ăs ân d s ă-i
s c a pe u n s u s pi n . Şi s e l ăs ă pe s t e e l , îm pi n gân d u -1 pe s pa t e .
Pa r c ă l -a r fi c u n o s c u t d e o vi a ţă. Fi e c a r e a t i n ge r e i s e păr e a n o r m a l ă,
a şt e pt a t ă. Pi e l e a l u i c a l d ă şi fi n ă păr e a fa m i l i a r ă. Bu ze l e păr e a s ă l e m a i
fi s i m ţi t pe c o r pu l e i . Mâi n i l e o a t i n s e s e r ă şi a l t ă d a t ă, d a r n u -şi a m i n t e a
c ân d şi u n d e . Po a t e în a l t ă vi a ţă. Ni m i c n u e r a c i u d a t . Cân d o pr i vi în
o c hi , fi x, o c hi i l u i a ve a u o s c l i pi r e fa m i l i a r ă. Şi n u m a i r e u şi s ă r e s pi r ă
d e pl ăc e r e a d u r e r o a s ă c a r e o i n va d a . Păr e a s ă n u m a i r e u şe a s c ă s ă gân ­
d e a s c ă. O t e a m ă i n c r e d i bi l ă o i n va d ă, pe n t r u c ât e va c l i pe . A t u n c i a r fi
vr u t s ă fu gă, şt i i n d c ă a ve a s ă o r ăn e a s c ă.
Se t r e zi în br a ţe l e l u i , c ân d va în n o a pt e . Se r i d i c ă d i n pa t , go a l ă. Şi
s e d u s e s pr e fe r e a s t r ă. St e l e l e l u c e a u m a i t a r e c a n i c i o d a t ă. Şi c e r u l pă­
r e a o t o r ţă c a r e a r d e a pe n t r u e a . La Ma r s i l i a c e r u l n u s t r ăl u c e a l a fe l
c u m o făc e a în d e şe r t .
- Mâi n e m e r ge m a c o l o ...
Ea în t o a r s e c a pu l . El o pr i ve a d i n pa t , l u n gi t pe o pa r t e .
- Un d e ?
- în d e şe r t . Vr e a u s ă-ţi a r ăt ţa r a m e a ...
- Ţa r a t a ? Nu şt i a m c ă e şt i r e ge l e A l ge r u l u i ...
- D a c ă a ş fi ? A i s t a a l ăt u r i d e r e ge l e a c e s t u i l o c ? în br a ţe l e l u i ?
A l ăt u r i d e e l ?
- Cr e d e a m c ă vo i l u a ţi fe m e i l e c a r e vă pl a c făr ă s ă în t r e ba ţi c e va ,
făr ă s ă c e r e ţi vo i e . Le r ăpi ţi şi l e d u c e ţi în ha r e m !
- A i vr e a s ă t e d u c în ha r e m ?
- A ş vr e a s ă-l văd , d a r n u s ă s t a u a c o l o . Su n t c u r i o a s ă...
- Vi n o a i c i !
Ea s e a şe ză a l ăt u r i d e e l .
- D i m i n e a ţă îţi vo i a r ăt a ha r e m u l . A po i pl e c ăm u n t i m p în d e şe r t .
- Şi pân ă a t u n c i ?!
- A ş a ve a u n a s a u d o u ă i d e e i ! zi s e e l , a t i n gân d u -i pi e l e a a u r i e .
Ha r e m u l . O u şă d e l e m n , s i m pl ă, d e s păr ţe a c a m e r e l e pe r s o n a l e a l e
l u i A r e d d e ha r e m u l l u i . El s c o a s e o c he i e şi d e s c hi s e u şa . Şi s e fe r i pe n ­
t r u a o l ăs a s ă i n t r e . Fa t a , îm br ăc a t ă în ha i n e e u r o pe n e , păşi în a c e a l u ­
m e pe c a r e n u o m a i văzu s e n i c i o a d a t ă. Nu şt i a l a c e s ă s e a şt e pt e . In t r ă.
Pa r t e a a c c e a a c a s e i e r a u n fe l d e t e r a s ă a c o pe r i t ă. în s pr e gr ăd i n ă e r a l i ­
be r ă, făr ă pe r e ţi şi o s c a r ă l a r gă d u c e a jo s . Pa r t e a d i n fa ţă, c a r e d ăd e a
s pr e c u r t e a d i n fa ţa c a s e i , e r a în c hi s ă c u o bl o a n e d e l e m n s c u l pt a t , c u
gău r i , pr i n c a r e păt r u n d e a l u m i n a s o a r e l u i . Ni m e n i d e jo s , n u a r fi pu t u t
ve d e a c e va , în t i m p c e d e s u s s e ve d e a d e s t u l d e bi n e .
Pe jo s e r a u c o vo a r e gr o a s e , c o pa c i în s u po r t u r i d e l e m n şi pe r n e a şe ­
za t e pe jo s . Sc a u n e m i c i şi m ăs u ţe jo a s e , c u fr u n ze şi fl o r i . D i n t a va n a -
t âm a u vo a l u r i c o l o r a t e , pr i n s e d e s t âl pi i d e l e m n . în fa ţa e i e r a u c ât e va
u şi în c hi s e şi u n ho l c a r e s e t e r m i n a c u o fe r e a s t r ă c u gr a t i i . în t r e g ha ­
r e m u l e r a d e c o r a t bo ga t , în c u l o r i pu t e r n i c e , m a i a l e s a l ba s t r u .
Se în t o a r s e s ă pr i ve a s c ă s pr e A r e d , d a r a c e s t a n u s e m i şc ă d i n l o c u l
l u i . O s t u d i a a t e n t , în t i m p c e c e r c e t a a c e l l o c .
- St ăpân e !
O vo c e o făc u s ă s e în t o a r c ă s pr e s c ăr i . D o u ă fe m e i u r c a u . Şi s e o -
pr i r ă în c a pu l s c ăr i l o r . I s a be l l l e pr i vi c u c u r i o zi t a t e . Ce a c a r e vo r bi s e
e r a o fr u m u s e ţe d e fe m e i e . A ve a u n c o r p fi n , în a l t , c u pi e l e a d e s c hi s ă l a
c u l o a r e . Pu r t a ha i n e ve r zi şi bi ju t e r i i . Păr u l e i e r a l u n g, l ăs a t l i be r pe
s pa t e şi e r a bl o n d . Oc hi i a l u n gi ţi păr e a u s ă zâm be a s c ă ve s e l i .
- Nu şt i a m c ă ve i ve n i a c u m , zi s e e a , c a o s c u ză, făr ă s ă s e m i şt e .
- Y a s m i n e , vi n o !
Fe m e i a s e a pr o pi e d e e l gr ăbi t ă. Oc hi i e i c o n t i n u a u s ă zâm be a s c ă.
Is a be l l s e u i t ă a t e n t s pr e c e a l a l t ă fe m e i e . Er a o a r ăbo a i c ă m ân d r ă, în a l t ă
şi a t l e t i c ă. Pi e l e a e i e r a m a i în c hi s ă l a c u l o a r e şi s t r ăl u c e a în t r -u n m o d pl ă­
c u t . A ve a păr u l l i be r , l u n g şi n e gr u , d r e pt . în t r e e a şi Y a s m i n e d i fe r e n ţe l e
e r a u c a în t r e s o a r e şi l u n ă. Păşi gr a ţi o s , fi xân d -o pe Is a be l l c u o pr i vi r e
d e l o c a m a bi l ă. Păr e a s ă-i c a u t e d e fe c t e şi s e în t r e ba c e c ău t a a c o l o .
- Na zi r a , vi n o ...
Fe m e i a a ju n s e a l ăt u r i d e A r e d şi s e în c l i n ă a d ân c , o fe r i n d u -i o i m a ­
gi n e a s ân i l o r e i pe ju m ăt a t e go i . îi u r m ăr i pr i vi r e a şi zâm bi pu t e r n i c ă.
- Su n t fe m e i l e t a l e ? în t r e bă r e c e fa t a , în vâr t i n d u -s e în ju r u l u n u i
s t âl p.
- A i vr u t s ă ve zi ha r e m u l ...c r e d e a i c ă e s t e go l ? în t r e bă e l i r o n i c .
- M-a m s ăt u r a t d e a c e a s t ă vi zi t ă! d e c i s e e a , t r e c ân d pe l ân gă e l . Şi
n u c r e d c ă m a i vr e a u s ă m e r g u n d e va ...s pu s e e a pe s t e u m ăr . Pr e fe r s ă
m ă o d i hn e s c în c a m e r a m e a , în a şt e pt a r e a m o m e n t u l u i în c a r e vo i pl e c a
d e a i c i !
Pl e c ă, t r ân t i n d în u r m a e i u şa . Şi r âs u l l u i s e a u zi m u l t t i m p, s u b pr i ­
vi r i l e m i r a t e a l e c e l o r d o u ă fe m e i , c a r e n u în ţe l e ge a u c e s e în t âm pl ă.
Cr e zu s e r ă c ă fa t a e r a o n o u ă a c hi zi ţi e pe n t r u ha r e m , d a r e r a c l a r c ă n u
e r a a şa . Ea pl e c a s e . Şi n i c i u n a d i n t r e e l e n u pu t e a pl e c a d i n ha r e m , făr ă
pe r m i s i u n e a l u i .
A r e d i e şi d u pă e a . Ur c ă s u s şi i n t r ă făr ă s ă ba t ă. I s a be l l pr i ve a pe fe ­
r e a s t r ă.
- A şa d a r vr e i s ă r e n u n ţi l a c ât e va zi l e în d e şe r t !
- Vr e a u hâr t i e şi o pa n ă...
- Pe n t r u c e ?
- Pe n t r u o s c r i s o a r e , s pu s e e a l i m pe d e , făr ă s ă-l pr i ve a s c ă. Vr e a u s ă
îi s c r i u t a t e i ...
- Vr e i ?
- D a . Su n t s i gu r ă c ă vr e o c o r a bi e , o r i c ât d e m i ze r ă a r fi e a , va pl e c a s pr e
Fr a n ţa . A şa d a r , vr e a u s ă-i s c r i u t a t e i . Tr e bu i e s ă şt i e u n d e s u n t , zi s e e a .
- Cu m vr e i . Mă po ţi în s o ţi , îţi vo i a r ăt a u n d e găs e şt i t o t c e vr e i .
Ie şi d u pă e l şi -l în s o ţi jo s . A c o l o , în t r -u n c o l ţ a l u n e i c a m e r e m a r i şi
pl i n e d e c ăr ţi , e r a o m a s ă m a r e . îi i n d i c ă s c a u n u l şi îi d ăd u t o t d e c e a ve a
n e vo i e .
- Vr e a u s ă r ăm ân s i n gu r ă!
- Pe n t r u a s c r i e o s c r i s o a r e ? în t r e bă e l . Vo i c i t i c e va c ât t i m p t u s c r i i .
A po i m ă vo i o c u pa d e s c r i s o a r e ...
- D a c ă n u s e po a t e a l t fe l ...o ft ă e a , a pu c ân d u -s e d e s c r i e .
Sc r i s e r e pe d e , a r u n c ân d o pr i vi r e s pr e A r e d , c a r e c i t e a c e va în t r -o
c a r t e c u c o pe r ţi n e gr e . Cân d t e r m i n ă, îm păt u r i hâr t i a şi o s i gi l ă c u c e a r ă
r o şi e . Sc r i s e n u m e l e şi s e r i d i c ă.
- A m t e r m i n a t !
- La s -o a c o l o , zi s e e l . Şi d u -t e s u s s ă t e pr e găt e şt i ...
- Pe n t r u c e ?
- Pl e c ăm în c u r ân d !
- Nu m e r g!
- Nu t e -a m i n vi t a t , zi s e e l d u r . Ve i m e r ge d e bu n ă vo i e s a u c u fo r ţa .
Fa t a îl pr i vi c r u n t şi i e şi . Şi -l l ăs ă s i n gu r .
- Ri c ha r d !
- M-a i c he m a t ?
- St a i jo s şi a s c u l t ă. A c e a s t ă s c r i s o a r e ...
- Ce -i c u e a ? Tr e bu i e t r i m i s ă?
- Nu , n u va fi t r i m i s ă. D a r d a c ă Is a be l l în t r e a bă, a i t r i m i s -o i m e d i a t ,
s pu s e e l , pr i vi n d n u m e l e d e pe m e s a ju l fe t e i .
- Cu m d o r e şt i !
Cu o m i şc a r e r a pi d ă, d e s făc u s i gi l i u l . Şi c i ţi : D r a gă Ma r i e , n u vr e a u
s ă t e în gr i jo r e zi . Su n t bi n e , s ăn ăt o a s ă, d a r d e pa r t e d e c a s ă. M-a m s u pă­
r a t pe vo i pe n t r u i n s i s t e n ţa c u c a r e vr e ţi c a e u s ă m ă c ăs ăt o r e s c c u Ni c ­
ky. A m gr e şi t s ă fu g a şa , a m gr e şi t c e r ân d u -i a ju t o r u l d o m n u l u i e l Se ­
l i m . A c e a s t a e s t e o ţa r ă c i u d a t ă, ba r ba r ă. D a r m ăc a r c a s a a s t a e s t e c i vi l i ­
za t ă şi s u n t t r a t a t ă c u r e s pe c t . Nu t r e bu i e s ă t e pr e o c u pi . în c u r ân d m ă
vo i în t o a r c e a c a s ă, d e în d a t ă c e u n a d i n c o r ăbi i l e l u i e l Se l i m s e vo r în ­
t o a r c e în po r t . Expl i c ă-i t a t e i , s pe r c ă n u va d i s t r u ge n i m i c d e n e r vi .
Spu n e -i c ă-1 i u be s c m u l t şi c ă n u vr e a u s ă vi n ă d u pă m i n e . Şi l u i Ni c ky
s pu n e -i c ă îm i pa r e r ău d a c ă l -a m în gr i jo r a t . A t a , ve şn i c ă pr i e t e n ă, I s a ­
be l l D e ve r a u x.
- Sc r i e fa m i l i e i ?
- Sc r i e d o m n i şo a r e i d e Cl e r m o n t , l a Ma r s i l i a . Se pa r e c ă t a t ăl n u a r e
o a d r e s ă fi xă...
- Se po a t e , r ăs pu n s e Ri c ha r d . Ve i a r d e s c r i s o a r e a ?
- Nu , n u în c ă. A m n e vo i e d e e a .
D e s c hi s e s e r t a r u l d e jo s şi o pu s e a c o l o , s u b a l t e hâr t i i .
- A i gr i jă pe u n d e u m bl ă c ân d n u s u n t a i c i !
- Vo i a ve a . Pl e c a ţi a c u m ?
- D a . A m pr e găt i t t o t u l . Ha ki m a şt e a pt ă a fa r ă...
- Mă d u c s ă o i a u !
A r e d i n t r ă în c a m e r e l e fe t e i c a u n s t ăpân . Şi s e o pr i br u s c .
-I s a be l l !
Nu r ăs pu n s e n i m e n i . Ca m e r a e r a go a l ă. Pa t u l e r a făc u t şi ha i n e l e fe ­
t e i , c a r e fu s e s e r ă a r u n c a t e pe s t e t o t , s t r ân s e .
- J a m i l !
Un a r a b m i c d e în ăl ţi m e s e gr ăbi s ă-i i a s ă în a i n t e . Şe fu l ha r e m u l u i s e
o pr i l a d o i pa şi d e e l şi îşi a pl e c ă c a pu l c he l şi r o t u n d a pr o a pe d e păm ân t .
- Un d e e fa t a ?
- A şt e a pt ă jo s , s t ăpân e . Ha i n e l e i -a u fo s t s t r ân s e şi vă a şt e a pt ă...
Pe n t r u a s e c a l m a , t ân ăr u l r e s pi r ă a d ân c . I s a be l l r e u şe a s ă-l s c o a t ă
d i n m i n ţi , făc ân d u -1 s ă a l e r ge d u pă e a pr i n c a s ă, c a u n c o pi l , în t i m p c e
e a r âd e a d e e l . îşi l u ă s a bi a .
- Pl e c ăm !
Săr i în s pa t e l e c a l u l u i s ău n e gr u şi îi d ăd u pi n t e n i , făr ă s ă s e u i t e
s pr e Is a be l l , c a r e u r c ă în s pa t e l e c ăm i l e i , s u b c o r t u l c a r e o i zo l a d e l u ­
m e . Co n vo i u l s e pu s e în m i şc a r e . Ce i c i n c i s pr e ze c e o a m e n i c a r e -i în s o ­
ţe a u e r a u îm br ăc a ţi c o m pl e t în n e gr u , c u s ăbi i l a t e şi pr i vi r i a s c u n s e s u b
m a t e r i a l . D a r c e l pu ţi n e i a ve a u c a i , îşi s pu s e fa t a , r i d i c ân d pe r d e a u a d e
pân ză pe n t r u a pr i vi d e şe r t u l , c a r e s e n ăşt e a s u b o c hi i e i . Le găn a t u l c ă­
m i l e i o s c o t e a d i n s ăr i t e şi îşi d ăd u s e a m a c ă pr e fe r a u n c a l . D a r n u e r a
m o m e n t u l s ă c e a r ă a şa c e va . Cu t o a t e c ă i -a r fi fo s t fo a r t e u şo r s ă îm ­
br a c e n i şt e ha i n e băr băt e şt i şi s ă c ăl ăr e a s c ă a l ăt u r i d e e i . Ci n e şi -a r fi d a t
s e a m a ? s e în t r e bă e a , a bi a m a i r e u şi n d s ă r e s pi r e .
Ne r vo a s ă, îşi s c o a s e i a şm a c u l şi îşi d e s făc u ha i n e l e . Şi s e a pl e c ă d i n
l o c u l u n d e a e r u l fi e r bi n t e ve n e a d e a fa r ă. In o r i c e c a z e r a m a i bi n e d e c ât
în ău n t r u .
- O s ă c a zi , a u zi vo c e a d u r ă a l u i A r e d .
- Vr e a u u n c a l şi a l t e ha i n e , s pu s e e a .
- Ţi -e s t e c a l d ?
- D a ! s t r i gă e a , făc ân d u -i pe c ăl ăr e ţi s ă în t o a r c ă c a pu l , m i r a ţi .
- Nu po ţi c o bo r î, fe m e i l e n o a s t r e m e r g a şa ...
- Eu n u s u n t u n a d i n t r e fe m e i l e vo a s t r e , s e r ăs t i e a , l ăs ân d pân za s ă
c a d ă.
A r e d r âs e s c u r t şi d ăd u pi n t e n i c a l u l u i , t r e c ân d d i n n o u în fa ţă. Şi e a
îl pr i vi , r i d i c ân d pân za fo a r t e pu ţi n , pe n t r u c a e l s ă n u o bs e r ve . Păr e a u n
pr i n ţ a l d e şe r t u l u i pe c a l u l l u i n e gr u , îm br ăc a t în a l b, c u t u r ba n şi c u
o c hi i ve r zi s c ân t e i e t o r i . St ăt e a l e n e ş în şa , pr i vi n d în a i n t e , s pr e d u n e l e
c a r e s e r i d i c a u . O c a r a va n ă în t r ă în o r a ş, t r e c ân d d e l ân gă e i . Co n d u c ă­
t o r i i e i s a l u t a r ă a d ân c şi t r e c u r ă m a i d e pa r t e . Pe u n e l e c ăm i l e e r a u fe ­
m e i , îşi d ăd u e a s e a m a , pe n t r u c ă e r a u a s c u n s e s u b m o r m a n e d e pân ză.
- Ma r fă! a u zi e a vo c e a l u i A r e d .
- Pe n t r u t i n e ?
- Ma r e pa r t e , d a . A i u i t a t c ă fa m i l i a m e a fa c e c o m e r ţ? Văr u l m e u ,
Mo ha m e d , s e o c u pă c u pân ză. Co r ăbi i l e n o a s t r e o a d u c . Ca r a va n e l e l a
fe l .
- A ve a u o a m e n i a r m a ţi !
- Evi d e n t . în d e şe r t e s t e pe r i c u l o s , m e r e u s u n t ho ţi , ga t a s ă t e u c i d ă!
- Şi d a c ă e s t e a şa d e pe r i c u l o s , d e c e m e r ge m c u n u m a i a t ât d e pu ­
ţi n i o a m e n i ?
- Nu m e r ge m în c a l e a l o r , zi s e e l . A c o l o u n d e t e d u c e u ve i fi în s i ­
gu r a n ţă, şo pt i e l . Şi vo m fi s i n gu r i ...
- Cu c i n c i s pr e ze c e o a m e n i în ju r ?!
- I-a i n u m ăr a t ?
- Pr e fe r s ă şt i u c u c i n e m e r g l a d r u m . Ta t ă'm -a în văţa t a s t a .
- în ţe l e pt o m , zi s e e l , d e păr t ân d u -s e d e e a .
D ăd u pi n t e n i c a l u l u i şi t r e c u c u m u l t în a i n t e . Şi e a o ft ă. Ur a s ă fi e
în c hi s ă a c o l o , făr ă a pu t e a s ă ga l o pe ze a l ăt u r i d e e l , u m ăr l a u m ăr u l l u i .
A şa c u m făc e a c u Ni c ky, pe d o m e n i u l d e l a Cl e r m o n t . A c o l o pa ji şt i l e
e r a u ve r zi şi bo ga t e şi c a i i pa r c ă m ân c a u păm ân t u l .
i c ky în c e r c ă s ă-l l i n i şt e a s c ă pe Sa n t o s . în s ă n u r e u şi . A bi a c ân d
ve n i Ma r i e , în fu gă, c o r s a r u l în c e t ă s ă m a i s t r i ge . D e păşi s e d e
m u l t s t a r e a d e fu r i e . A c u m s e în d r e pt a s pr e n o i c u l m i . Spăr s e s e o o gl i n ­
d ă şi a r u n c a s e o va ză pe fe r e a s t r ă în a i n t e c a Ni c ky s ă t e r m i n e s ă-i s pu n ă
c e a ve a d e s pu s .
- D e c e a r fa c e a şa c e va ?
- Evi d e n t , a r ăpi t -o . Şi t a t ăl l u i a d i s păr u t . Cr e d c ă a pl e c a t s pr e A l ge r ...
- îl u c i d c u m âi n e l e m e l e d a c ă a a t i n s -o , u r l ă, m ăt u r ân d c u m ân a şi
a r u n c ân d pe jo s t o t c e e r a pe m a s ă.
Ni c ky a pr o bă. Ce l pu ţi n Sa n t o s gân d e a l a fe l c a e l .
- Vo m pl e c a a c o l o i m e d i a t !
Sa n t o s în c e t ă s ă s e m a i în vâr t ă pr i n c a m e r ă.
- I -a văzu t c i n e va pe o a m e n i i c a r e a u r ăpi t -o ?
- Va l e t u l a zi s c ă e r a u îm br ăc a ţi în n e gr u , c u c a pu l a c o pe r i t . A r e d
e l Se l i m e s t e t ân ăr şi fr u m o s , vo r be şt e fo a r t e bi n e şi e s t e fo a r t e a t e n t ,
e xpl i c ă Măr i e .
- D a r e s t e u n t i c ăl o s , c o m pl e t ă Ni c ky. Un c r i m i n a l c a r e a r ăpi t o fe ­
m e i e ...
- Nu o r i c e fe m e i e , zi s e şi Sa n t o s . Fi i c a m e a ...
- A şa e s t e d a r n u t r e bu i e s ă n e gr ăbi m , îi t e m pe r â Ma r i e , păs t r ân d u -
şi c a l m u l .
- A i d r e pt a t e , în c u vi i n ţă Sa n t o s , în c e r c ân d s ă s e c a l m e ze şi s ă ju d e ­
c e l u c r u r i l e . A ţi t r i m i s d u pă păr i n ţi i vo şt r i ?
- D i m i n e a ţă, l a pr i m a o r ă! r ăs pu n s e Ni c ky.
- Eu m e r g s ă c e r c e t e z în po i t , t r e bu i e s ă ve d e m u n d e s -a u d u s e xa c t !
- Vi n c u t i n e ! s pu s e Ni c ky r e pe d e .
Sa n t o s e r a u n băr ba t în a l t c ât u n m u n t e . îşi făc e a l o c pr i n t r e o a m e n i i
d e r ân d , c a r e u m bl a u d e c o l o c o l o , d e pa r c ă t r e c e a pr i n t r e c o pi i . Ni c ky
îl u r m a în c r u n t a t . Ce r c e t a u făr ă r o s t . Ni m e n i n u -şi a m i n t e a d e s pr e o fa t ă
c u păr u l n e gr u u r c a t ă pe o c o r a bi e s t r ăi n ă. Ni m e n i n u văzu s e n i m i c . în ­
s ă r ăpi r e a fe t e i a vu s e l o c în pu t e r e a n o pţi i , a şa c ă n u e r a gr e u s ă u r c i l a
bo r d u l u n e i c o r ăbi i în a s t fe l d e c o n d i ţi i .
- He i , t u !
Un pu şt i m i t i t e l , m u r d a r , pr i vi s pr e e i c u t e a m ă. D a r n u s e m i şc ă d i n l o c .
- Vi n o a i c i !
- D o m n u l e ?
- Cu m t e c he a m ă, băi e t e ?
- Pi t i c u l , zi s e e l , şt e r gân d u -şi n a s u l şi pr i vi n d m e r e u în s pa t e , c a
pe n t r u a ve d e a d a c ă a r e u n d e fu gi .
- Vr e a u s ă t e în t r e b c e va şi d a c ă n e a ju ţi , ve i c âşt i ga ba n i bu n i ...
- A s c u l t !
- A c u m d o u ă zi l e , e r a i a i c i ?
- Tr ăi e s c a i c i , d o m n u l e !
Ni c ky s e a pl e c ă s pr e e l .
- A i văzu t vr e o fa t ă pe c he i în n o a pt e a a c e e a ?
- Fe t e s u n t m u l t e . Vr e i u n a ? în t r e bă e l , şm e c he r . Şt i u m a i m u l t e ...
- Vr e a u s ă m ă a ju ţi , băi e t e , c ă a l t fe l d e a r u n c în a pă. Zi , a i văzu t c e va ?
- Nu -m i a d u c a m i n t e , s pu s e e l , s c ăr pi n ân d u -s e în păr .
- E po s i bi l s ă fi ve n i t c u u n băr ba t c u t r ăs u r a . Un a n e a gr ă, s i m pl ă.
S-a u u r c a t pe o c o r a bi e , îl a ju t ă Ni c ky, c u c a l m .
Băi a t u l îi pr i vi a t e n t . Şi t ân ăr u l s c o a s e d i n pu n gă d o u ă m o n e d e .
- Cu păr u l n e gr u ?
- D a !
- Păi a m văzu t -o , zi s e e l , m ân d r u . A u r c a t pe c o r a bi a c u a r a bi ...
- Pe pi c i o a r e l e e i ?
- A şa păr e a , d a r s e ţi n e a d e u n băr ba t în a l t , îm br ăc a t în a l b...
- Ti c ăl o s u l !
- Er a n i ţe l be a t ă, d o m n u l e ...
- C e ?
- Fa t a , vr e a u s ă s pu n ...m e r ge a c l ăt i n a t şi e l o ţi n e a . Mi r o s e a a bău t u r ă...
- D e u n d e d r a c u şt i i a s t a ?
- M-a m a pr o pi a t s ă-m i d e a vr e u n ba n , r ăs pu n s e e l . Mi -a m a i d a t c u
o zi în a i n t e ...
- Şi a po i ?
- A u i n r t a t şi a u s t a t u n t i m p. Pu ţi n . El a i e şi t şi s -a în t o r s pe s t e pu ţi n
t i m p. Şi a u pl e c a t .
- Pe m a r e ?
- Un d e în a l t ă pa r t e ? în t r e bă bi a t u l , s t u d i i n d ba n i i şi pu n ga d i n m ân a
l u i Ni c ky.
Sa n t o s îl a pu c ă d e br a ţ.
- Vi n o !
- Un d e ? în t r e bă c o pi l u l , c u fr i c ă. A m s pu s t o t ...
- Vi n o şi t a c i , d a c ă n u vr e i s ă-ţi r u p u r e c hi l e , pu şl a m a c e e şt i t u . Me r gi !
- D a r ...
- Vr e m d o a r s ă n e s pu i t o t , c u d e t a l i i . Ve i a ve a o m a s ă c a l d ă şi a l ţi
ba n i ! în d u l c i o r d i n u l Ni c ky, în c ăl e c ân d .
- Bi n e ...
Ne vo i t s ă a c c e pt e , s e c ăţăr ă în s pa t e l e t ân ăr u l u i .
Me r gân d r e pe d e , i n t r a r ă pe d o m e n i u l Mo n t m e r c y. Ma r i e îi a şt e pt a
pe s c ăr i , în vâr t i n d u -s e d i n t r -o pa r t e în a l t a .
- Vr e o ve s t e ?
- Ni m i c !
- Oa m e n i i t ăi a u s o s i t a c u m d o u ă o r e , Sa n t o s .
- Me r g s ă-i văd ! zi s e c o r s a r u l şi t r e c u pe l ân gă e a , gr ăbi t .
- E i n gr i jo r a t ! s pu s e Ma r i e , pr i vi n d în u r m a l u i .
- Şi n u a r t r e bu i ? s e r ăs t i Ni c ky. I s a be l l a d i s păr u t d e pe fa ţa păm ân ­
t u l u i ...
- Nu zău ? i -o în t o a r s e s o r a l u i , i r o n i c . Ea e bi n e ...
- D e u n d e şt i i t u a s t a ?
- Pe n t r u c ă a şa s i m t şi e u a m în c r e d e r e în t o t c e e a c e s i m t !
Ni c ky s e s t r âm bă, d a r a vu în ţe l e pc i u n e a s ă s e a bţi n ă d e l a a l t e c o ­
m e n t a r i i . I n t r ă în c a s ă c u băi a t u l pe u r m e l e l u i .
- Tu c i n e e şt i ?
- Ce -ţi pa s ă? Ne va s t a t a e s t e r e a d e gu r ă, s pu s e e l .
- So r a m e a , e xpl i c ă Ni c ky. Es t e s o r a m e a şi t u t e ve i pu r t a r e s pe c t u ­
o s d a c ă n u vr e i s ă o păţe şt i ...
- D a ! şo pt i e l , pr i vi n d în ju r , d e ja gân d i n d u -s e l a c e pu t e a fu r a , făr ă
s ă fi e pr i n s .
Nu a vu t i m p s ă găs e a s c ă c e va c a r e s ă-i în c a pă în bu zu n a r pe n t r u c ă
Ni c ky îl a pu c ă d e u m ăr şi -l t r a s e s pr e t e r a s ă, u n d e e r a u c e i l a l ţi .
Sa n t o s s t ăt e a în m i jl o c u l o a m e n i l o r s ăi . Er a u pe s t e ze c e , în şi r a ţi pe
s c a u n e l e e l e ga n t e d e pe t e r a s a c a s t e l u l u i . A ve a u în fa ţă m ân c a r e şi bău ­
t u r ă. D a r s e ve d e a c ă n i c i u n u l d i n t r e e i n u găs e a n i c i o pl ăc e r e , d e s fă-
t ân d u -s e c u a s t fe l d e bu n ăt ăţi .
- A c e s t băi a t a văzu t c ân d a pl e c a t ...
-U n d e ?
- Spr e A l ge r , pa r e -s e , Su r d u l e !
A c e s t a d ăd u d i n c a p. Pr i m u l o m a l c o r ăbi e i l u i Sa n t o s şi o m u l l u i d e
în c r e d e r e , a pr o pi a t c a u n fr a t e , n u e r a s u r d , d a r a ve a d e şt e pt u l o bi c e i d e
a a u zi n u m a i c e vo i a şi c e -i c o n ve n e a l u i . Un o m pu t e r n i c , c u fa ţa pl i n ă
d e u r m e a l e l u pt e l o r pr i n c a r e t r e c u s e , e r a c a u n u n c hi pe n t r u Is a be l l , pe
c a r e o văzu s e c r e s c ân d .
- Se l i m ăs t a ...a m a u zi t d e e l ...
- Şi e u , s pu s e Sa n t o s . A r e m u l t e c o r ăbi i şi fa c e c o m e r ţ. D a r d e d a t a
a s t a a gr e şi t ...
- Cu m ?
- S-a pu s c u m i n e . Vo i şt e r ge d e pe m ăr i l e n o a s t r e t o t c e po a r t ă n u ­
m e l e ăs t a bl e s t e m a t . Vr e a u c o r a bi a ga t a pe n t r u a pl e c a !
- Es t e ga t a !
- Br a vo , îi l ău d ă e l . Băi e t e !
Pi t i c u l s e a pr o pi e , t r ăgân d u -şi pi c i o a r e l e d u pă e l .
- A ve a u o a m e n i m u l ţi ?
- D e s t u i . A ve a u s ăbi i l a t e , m a r i ...
- Şi ?
- Şi a t ât .
- L-a i pu t e a r e c u n o a şt e d a c ă l -a i ve d e a ?
- Si gu r !
- Fo a r t e bi n e . Ve i ve n i c u n o i ...
- Un d e ?
- La A l ge r . Pe c o r a bi a m e a . Me r gi şi în ghi t e c e va , a po i s pa l ă-t e !
- D e c e ? s t r i gă e l .
- Pe n t r u c ă pu ţi . Ma r i e , a i c e va ha i n e pe n t r u e l ?
- Ce va , a l e l u i Ga br i e l ...
- îm br a c ă-1, t r e bu i e s ă pl e c ăm i m e d i a t . Ni c ky, o a m e n i i m a m e i t a l e
u n d e -s ?
- în l a r g, J e a n Fi l l a fo s t l a Ma r s i l i a a c u m d o u ă l u n i .
- Bi n e . Vo i l ăs a vo r bă l a Mi c u l Co r s a r , în c a z d e s e în t o a r c e . D a r
n u c r e d c ă vo i a ve a n e vo i e d e a ju t o r ...
- N u ?
- Nu , a m e u c e va c u n o şt i n ţe l a A l ge r , zi s e e l , gân d i t o r . Ve c hi
c u n o şt i n ţe ...
- Băi e t e , vi n o c u m i n e ...
- N u !
- Te r m i n ă c u pr o s t i i l e şi m e r gi . Cu m t e c he a m ă?
- Ce t e i n t e r e s e a ză? A h...
Mân a fe t e i pr i n s e u r e c he a l u i şi t r a s e .
-Pa u l !
- Fo a r t e bi n e , Pa u l . A c u m m e r gi c u m i n e !
D e vo i e , d e n e vo i e , o făc u , t r ăgân d u -şi pi c i o a r e l e d u pă e l , în c i u d ă.
Pe s t e c ât e va o r e , c o r a bi a l u i Sa n t o s , Tu n e t u l , r i d i c a pân ze l e s pr e A l ­
ge r . Ma r i e , l ăs a t ă a c a s ă în c i u d a pr o t e s t e l o r e i , l e făc e a c u m ân a d e pe
fa l e ză. A l ăt u r i d e Ni c ky, pe pu n t e , Pa u l îşi t r ăge a m e r e u ha i n e l e . Fu s e s e
hr ăn i t şi s păl a t . îm br ăc a s e ha i n e l e fr a t e l u i l u i Ma r i e şi a l u i Ni c ky, Ga ­
br i e l . Şi s i m ţe a o n e vo i e i n c r e d i bi l ă s ă o în t i n d ă d e a c o l o .
7.
N
i s i pu l îi a l u n e c a pr i n t r e d e ge t e , fi n c a m ăt a s e a şi vi u . îşi s c o a s e
pa pu c i i şi s i m ţi c u m pi c i o a r e l e a l u n e c ă pe e l . A l e r gă pr i n n i s i p
şi s e a şe ză pe jo s . Se în t i n s e pe s pa t e . Su b l u n a a r gi n t i e c a r e păr e a s ă
s ăr u t e d e şe r t u l , s e s i m ţi d i fe r i t ă.
- îţi pl a c e ? a u zi e a vo c e a l u i A r e d , c a r e ve n e a a ga l e s pr e e a .
- N u !
- Văd . Ce va d e m ân c a r e ?
în t i n s e u n pl a t o u pl i n o c hi c u m ân c a r e , d a r e a n u r e u şi s ă va d ă pr e a
bi n e c e a r e a c o l o . Făr ă s ă-i pe s e , în t i n s e m ân a şi a pu c ă c e va c e s e m ăn a
c u c a r n e a şi m ân c ă c u po ft ă. Căl ăt o r i a îi făc u s e fo a m e . Gr i ju l i u , t ân ăr u l
în t i n s e pe jo s o pe l e r i n ă n e a gr ă şi o t r a s e pe e a . Pu s e t a va a l ăt u r i şi s e
a şe ză şi e l .
- St e l e l e s t r ăl u c e s c d i fe r i t în d e şe r t !
- Şi fr a n c e zi i a u s t e l e , d o m n u l e !
- Şi ţi s e pa r e c ă s t r ăl u c i r e a l o r e s t e l a fe l ?
- Mi s e pa r e c ă e şt i în gâm fa t şi c r e zi c ă ţa r a t a e s t e c e a m a i fr u m o a ­
s ă. D a r s ă şt i i c ă n u e a d e văr a t , m i n ţi e a , c u t o a t e c ă pe i s a ju l a c e l a şi
c ăl d u r a l u i , a l ăt u r i d e e a , o îm băt a u .
- A t u n c i d e c e t e ju c a i în n i s i p c a u n c o pi l ?
- Pe n t r u c ă îm i pl a c e , zi s e e a , s i m pl u , în t i n zân d u -s e d u pă m ân c a r e .
El o pr i n s e d e br a ţ.
- Mi n ţi m e r e u , zi s e e l . Lu i A l l a h n u -i pl a c m i n i c i n o şi i ...
- Şi ? Eu n u s u n t m u s u l m a n ă.
- Cr e zi c ă a r e vr e o i m po r t a n ţă? Re l i gi a n o a s t r ă e s t e o pa gi n ă s c r i s ă
c u a l t e fe l u r i d e c e r n e a l ă. Cr e zi c ă o c u l o a r e po a t e s c hi m ba i d e e a e s e n ­
ţi a l ă?
- Ce i d e e ?
- A r e l i gi i l o r , în ge n e r a l . Re l i gi a m e a , a t a , c e l e l a l t e r e l i gi i . A m s t u ­
d i a t m u l t r e l i gi i l e , o bi c e i u r i l e şi c r e d i n ţe l e po po a r e l o r . Ni m i c d i n c e
s c r i e în Co r a n n u e s t e d i fe r i t d e Bi bl i a vo a s t r ă.
- D a r a ve ţi a l t e o bi c e i u r i !
- A s t a po t s pu n e şi e u d e s pr e vo i . Vo i n u a ve ţi t r a d i ţi i pe c a r e Bi bl i a
n u l e a m i n t e şt e ? Pe c a r e Pa pa şi e pi s c o pi i vo şt r i l e -a u i n ve n t a t ?
- A s t a e s t e bl a s fe m i e ! e xc l a m ă e a .
- Eşt i o c r e d i n c i o s ă c o n vi n s ă?
- Su n t o c r e şt i n ă c a r e c r e d e c ă D u m n e ze u o păze şt e !
El îi l u ă m ân a .
- D a c ă n u a i fi şt i u t n i m i c , d a c ă n u a i fi c r e s c u t a şa , a i fi c r e zu t ?
- Nu în ţe l e g!
- Evi d e n t , s pu s e e l , zâm bi n d făr ă c a e a s ă-l va d ă. Să s pu n e m c ă t e -a i
n ăs c u t în d e şe r t , a i c i , şi a i t r ăi t s i n gu r ă, făr ă n i m e n i în ju r u l t ău . A i c r e d e ?
- în c e ?
- în D u m n e ze u ! Făr ă s ă fi a u zi t vr e o d a t ă d e s pr e e l , făr ă s ă c i t e şt i
Bi bl i a . Făr ă s ă-ţi fi s pu s c i n e va c ă o fo r ţă m a jo r ă c o n t r o l e a ză d e s t i n e l e
o a m e n i l o r . L-a i s i m ţi ?
Ea r ăm a s e pe gân d u r i .
- Nu c r e d c ă m -a r pr e o c u pa a l t c e va d e c ât s u pr a vi e ţu i r e a . D a r u n
l u c r u şt i u s i gu r ...
- Ca r e ?
- Că a ş pu t e a i u bi , făr ă s ă-m i fi s pu s c i n e va c e e s t e d r a go s t e a . Făr ă
s ă fi văzu t d r a go s t e a şi făr ă s ă o m a i fi s i m ţi t vr e o d a t ă!
A r e d d e s c hi s e o c hi i l a r g, m i r a t . Nu s e gân d i s e l a a s t a .
- D r a go s t e a ?!
- Nu c r e zi c ă a i pu t e a s ă i u be şt i făr ă s ă şt i i n i m i c a l t c e va ?
- A ş pu t e a !
- D e c i D u m n e ze u a r r e u şi s ă găs e a s c ă u n m o d d e a i n t r a în i n i m a t a ,
c hi a r d a c ă n u a i şt i n i m i c d e s pr e e l , d a c ă n u m e l e l u i a r fi a s c u n s . Nu m e ­
l e l u i e s t e s c r i s în i n i m a n o a s t r ă!
Mân a e i îi a t i n s e pi e l e a , în d r e pt u l i n i m i i .
- Te în d o i e şt i d e e xi s t e n ţa l u i A l l a h?
- Mă în d o i e s c d e m u l t e l u c r u r i ...d a r n u d c A l l a h.
- Eu a m c r e s c u t făr ă a fi c o n s t r ân s ă s ă c r e d . Nu s u n t e m o fa m i l i e
fo a r t e c r e d i n c i o a s ă. Şi c r e d c ă a t ât a t i m p c ât c o n şt i i n ţa m e a m ă l a s ă s ă
d o r m n o a pt e a , n u s u n t pr o bl e m e !
- Is a be l l , e şt i u n i zvo r d e în ţe l e pc i u n e ! r âs e e l , s i n c e r îm pr e s i o n a t .
A c u m s pu n e , c e păr e r e a i d e a c e s t l o c !
Ea îi a t i n s e c hi pu l . ^
- A c e s t l o c e s t e m i n u n a t . Mi n u n a t . în s ă n u în c e r c a s ă m ă fa r m e d ,
d o m n u l e e l Se l i m . Eu n u s u n t a t r e i a fe m e i e a t a !
- Cr e zi c ă e şt i a t r e i a ?
- Nu în c e r c a s ă m ă în gr o ze şt i , n u m e r ge . Nu s u n t o c o pi l ă n e şt i u t o a r e ...
- D a r n i c i e xpe r t ă n u e şt i , d o m n i şo a r ă.
- D e s t u l d e e xpe r t ă pe n t r u a şt i c ă băr ba ţi i a u c u c e r i r i în t o a t e l o c u -
r i l e pe u n d e t r e c . Fi e e l e în l u pt ă s a u în pa t u l fe m e i l o r . Şi d a c ă m -a m
c u l c a t c u t i n e ...
- A i făc u t -o şi ţi -a pl ăc u t !
- A şa e s t e . D i n pr i m a c l i pă în c a r e t e -a m văzu t , a m vr u t s ă o fa c . A
fo s t o pa s i u n e fu l ge r ăt o a r e şi a t ât . A c u m în t o a r c e -t e l a d o a m n e l e t a l e
d i n ha r e m , s u n t n i şt e fr u m u s e ţi ...
- A şa e s t e , r ăs pu n s e e l , în t i n zân d u -s e pe s pa t e , pe n t r u a pr i vi c e r u l .
Pe Y a s m i n e a m pr i m i t -o d e l a t a t ăl m e u . Un c a d o u d e o s e bi t , n u găs e şt i ?
- Vr e i s ă m ă fa c i n e vo i t ă s ă s pu n c ă s u n t e ţi ba r ba r i , pe t n r u c ă vi n -
d e ţi fe m e i c a pe o bi e c t e ? Pe n t r u a r âd e d e m i n e . D a r n u o vo i s pu n e ,
pe n t r u c ă c e e a c e fa c e ţi vo i , fa c şi e u r o pe n i i . So ţi i l e s u n t pe n t r u a în t ăr i
i m pe r i i , pe n t r u a u n i fa m i l i i şi pe n t r u s a t i s fa c ţi a băr ba ţi l o r . D e l o c d i fe ­
r i t d e vo i !
- A d e văr a t , pe A l l a h.
- A şa d a r , Y a s m i n e e s t e u n c a d o u . Şi c e a l a l t ă?
- Na zi r a a fo s t o a fa c e r e . Mi -a m c u m păr a t -o s i n gu r .
- Şi a t ât ? Un băr ba t c a t i n e , t ân ăr , bo ga t s e m u l ţu m e şt e n u m a i c u
d o u ă fe m e i ...
- D e o c a m d a t ă. în c u r ân d , d u pă d o r i n ţa t a t ăl u i m e u , va t r e bu i s ă-m i
i a u o s o ţi e ...
- So ţi e ?! în t r e bă e a în c e t . Y a s m i n e n u e s t e s o ţi a ...
- Ea e s t e fa vo r i t a m e a şi şe fa ha r e m u l u i .
- N u în ţe l e g!
- Co n d u c e ha r e m u l , pe t o ţi s e r vi t o r i i d e a c o l o şi pe c e l e l a l t e fe m e i
a l e m e l e . To ţi t r e bu i e s ă o a s c u l t e !
- Şi d a c ă n u o fa c ?
- Su n t pe d e ps i ţi . Bi c i u i ţi , c e l m a i a d e s e a !
Ea r e s pi r ă a d ân c .
- Cr e d c ă n u m ă m a i i n t e r e s e a ză ha r e m u l t ău şi n i c i o bi c i e u r i l e
vo a s t r e . Mi -e s o m n ...
- Cu l c ă-t e !
- A i c i ?
- în br a ţe l e m e l e , pr o pu s e e l .
- Nu , m u l ţu m e s c . Pr e fe r c o r t u l !
îşi l u ă pa pu c i i şi îşi r i d i c ă văl u l . Tr e c u pe l ân gă o a m e n i i l u i A r e d ,
s t r ân şi în pa r t e a o pu s ă a t a be r e i şi i n t r ă în c o r t u l l u i . Er a m a r e şi în c ăpă­
t o r . O l a m pă l u m i n a i n t e r i o r u l în t r -o l u m i n ă d i fu ză, d a r fo a r t e pl ăc u t ă.
Mi r o s e a a i e r bu r i pa r fu m a t e şi a vi n . Obo s i t ă, c ăzu pe pa t u l m o a l e şi pu ­
s e c a pu l pe o pe r n ă. Er a o bo s i t ă. I m e d i a t , o fu r ă s o m n u l .
Si m ţi m ân a l u i pe pi c i o r u l e i . Şi d e s c hi s e o c hi i . A ve a s o m n u l fo a r t e
u şo r , m u l ţu m i t ă c e r u l u i . El e r a a l ăt u r i d e e a , go l . Lu m i n a d i n c o r t e r a
s t i n s ă şi n u m a i l u n a m a i l u m i n a , t r e c ân d pr i n t r -o d e s c hi zăt u r ă m i c ă a
pân ze i c o r t u l u i .
- A r e d , l a s ă-m ă!
- O pa s i u n e ?! în t r e bă e l , c u o u r m ă d e s u păr a r e în vo c e .
- D a . Pl e a c ă... l a s ă-m ă...
îi r i d i c ă fu s t a l u n gă şi s e l i pi d e e a . Fa t a în c hi s e o c hi i pe ju m ăt a t e ,
m u şc ân d u -şi bu ze l e . D e c e n u r e u şe a s ă-l r e s pi n gă? D e c e o în n e bu n e a ,
n u m a i c ân d o a t i n ge a ?
- Mi n ţi , şo pt i e l , l a u r e c he a e i , pr i n t r e s ăr u t ăr i . Nu po ţi t r ăi făr ă m i n e ...
- Po t ! ge m u e a , c u t o a t e c ă-1 s t r ân ge a în br a ţe .
El n u s e c e r t ă c u e a . A l e s e s ă o a c o pe r e c u s ăr u t ăr i , pi e r d u t în m i i l e
d e s e n t i m e t e şi d e s e n za ţi i c a r e -1 îm băt a u . Şt i a c ă a ve a u s ă fi e zi l e i n c r e ­
d i bi l e a l ăt u r i d e e a .
8.
A.
Î
m br ăc a t ă în băr ba t , I s a be l l c ăl ăr e a a l ăt u r i d e e l , a şa c u m îşi d o r i s e ,
îl pr i ve a d i n c ân d în c ân d , c u o c hi i e i m a r i şi n e gr i c a n o a pt e a şi
r e u şe a s ă-l fa c ă m e r e u s ă zâm be a s c ă. îl i u be a în a şa fe l în c ât i n i m a o
d u r e a d a c ă s e u i t a în c e a l a l t ă pa r t e . Nu c r e zu s e vr e o d a t ă c ă va s i m ţi a şa
c e va , o n e vo i e i n c r e d i bi l ă d e a fi a l ăt u r i d e e l în o r i c e c l i pă. Se a pr o pi e
m a i m u l t d e A r e d şi în t i n s e m ân a s pr e e l . El i -o l u ă şi o s t r ân s e t a n d r u ,
îi m ân gâi e d e ge t e l e , u n u l c ât e u n u l .
Pe s t r ăzi l e o r a şu l u i , e a s e u r c ă d i n n o u pe bl e s t e m a t a d e c ăm i l ă, d e ­
pa r t e d e e l . Fu r i o a s ă, s e u i t ă u r ât l a a n i m a l u l c a r e n u -i făc u s e n i m i c . Re ­
zi s t ă a c o l o , e r o i c , pân ă a ju n s e r ă a c a s ă. Bu c u r o a s ă, a pr o a pe s ăr i d e s u s ,
făr ă s ă m a i a şt e pt ă s ă fi e a ju t a t ă. A r e d o pr i n s e d i n zbo r şi o s t r ân s e l a
pi e pt .
- Me r gi s u s şi o d i hn e şt e -t e . Ri c ha r d , s e r vi t o a r e a ...
- Se n u m e şt e Ra d a şi şt i e fr a n c e za , r ăs pu n s e a c e s t a . Vă a şt e pt a m i e r i ...
- A m m a i s t a t o zi . D e şe r t u l a r e fa r m e c u l Tu i , zi s e , pr i vi n d s pr e I s a ­
be l l , c a r e t o c m a i i n t r a , c u o a şa i n t e n s i t a t e , în c ât fa t a s e în t o a r s e şi zâm ­
bi , r o şi e l a fa ţă.
- A m pr i m i t vr e u n m e s a j?
-N u !
- A t u n c i s ă m e r ge m , a m c e va d e făc u t ...u r ge n t ...
- Mi ha i e s t e în o r a ş?
- A ve n i t a s e a r ă, d o m n u l e . Cr e d e a , c a şi m i n e , c ă ve ţi a ju n ge . A s t a t
u n t i m p a po i a pl e c a t . Vo i t r i m i t e u n m e s a j c ă a ţi s o s i t ...
- A şa s ă fa c i . Şi a m n e vo i e d e a ju t o r u l t ău . Ha ki m !
- St ăpân e !
- D u -t e c hi a r a c u m a c a s ă l a Mi ha i şi s pu n e -i c ă a m s o s i t şi c ă-1 r o g
s ă t r e a c ă pe a i c i c ât d e r e pe d e po a t e . Vi n o , Ri c ha r d !
In t r ă în bi r o u . îşi t u r n ă a pă r e c e şi o bău c u s e t e , făr ă s ă în c e t e ze s ă
zâm be a s c ă.
- S-a în t âm pl a t c e va în d e şe r t ?
-D a !
- C e ?
- Is a be l l va r ăm ân e a i c i , pe n t r u t o t d e a u n a , a n u n ţă e l .
- A d e c i s a s t a ?
- Ri c ha r d , e a va r ăm ân e a i c i pe n t r u c ă e u vr e a u a s t a .
- D a r c r e d e a m c ă va pl e c a în a po i , d e în d a t ă c e pl a n u r i l e vo a s t r e vo r
fi r e a l i za t e .
- A şa a m c r e zu t şi e u , d a r n u o vo i l ăs a s ă pl e c e . Şi a s t a n u s c hi m ­
bă c u n i m i c pl a n u l n o s t r u ...
Ri c ha r d a pr o bă, făr ă s ă în t r e be n i m i c . Nu şt i a c a r e e r a pl a n u l , d a r
e r a s i gu r d e i zbân d a l u i .
La e t a j, Is a be l l i n t r ă pl u t i n d . Şi s e o pr i br u s c . O fe m e i e în a l t ă, a c o ­
pe r i t ă d e văl u r i , a şe za t r a n d a fi r i a l bi în t r -o va ză. Cân d a u zi u şa , s e în ­
t o a r s e br u s c .
- St ăpân ă! şo pt i e a , c u o pl e c ăc i u n e .
-Ra d a ?!
- D a !
Gl a s u l e i e r a s l a b şi făr ă s i gu r a n ţă. Şi a s t a e r a d i n c a u za l i m bi i pe
c a r e o vo r be a . Fr a n c e za n u e r a l i m ba e i .
- Să vă a ju t c u ...ba i a ? în t r e bă e a , a t e n t ă l a fi e c a r e c u vân t .
- Da.
îşi a r u n c ă văl u l şi ha i n a l u n gă şi s c ăpă d e r e s t u l ha i n e l o r i m e d i a t . în
c a m e r a a l ăt u r a t ă c a d a e r a pl i n ă d e a pă şi m i r o s e a pu t e r n i c a t r a n d a fi r i .
- A m pu s e s e n ţă d e t r a n d a fi r i în a pă, zi s e s c l a va , c ân d fa t a o în t r e ­
bă. Po r u n c a d o m n u l u i Ri c ha r d !
- A şa ?! D e c ân d e s t e e l u n e xpe r t în c e e a c e -m i pl a c e m i e ? în t r e bă
e a , i n t r ân d în a pă.
- Nu şt i u ... şo pt i fe m e i a .
- Sc o a t e -ţi văl u l , vr e a u s ă-ţi văd c hi pu l !
Fe m e i e o a s c u l t ă. îşi s c o a s e m a t e r i a l u l ve r d e c a r e o i zo l a d e l u m e şi
r i d i c ă s pr e Is a be l l n i şt e o c hi c a fe n i i , m a r i . A ve a t r ăs ăt u r i e l e ga n t e , d a r gu r a
îi e r a n i ţe l c a m m a r e . Bu ze l e l e a ve a fo a r t e s u bţi r i şi păr u l îi e r a n e gr u .
- Eşt i fr u m o a s ă...
- D a r n u c a t i n e , s t ăpân ă, zi s e e a .
- Fi e c a r e e s t e d i fe r i t , zi s e e a , u d ân d u -şi păr u l . Câţi a n i a i ?
- A m t r e i ze c i şi d o i d e a n i , s t ăpân ă, s u n t băt r ân ă...
- Băt r ân ă?
- D a . Ni c i u n băr ba t n u vr e a o fe m e i e c a m i n e ...
- Cr e zi ?
- D a . Su n t în a l t ă, pr e a în a l t ă, s e pl ân s e e a , d e o d a t ă, fo a r t e gu r a l i vă.
A m gu r a m a r e şi păr u l n u s t r ăl u c e şt e ...
- Şi c e c o n t e a ză?
- Băr ba ţi i n u m ă c u m păr ă pe n t r u ha r e m , zi s e e a . A fo s t u n t i m p
c ân d e r a m m a i fr u m o a s ă...
- Un d e a i s t a t pân ă a c u m ?
Ra d a s e a şe ză în ge n u n c hi l ân gă c a d ă şi în c e pu s ă-i s pe l e c u gr i jă
br a ţu l d r e pt .
- A i c i , în A l ge r . St ăpân a m e a e r a fo a r t e fr u m o a s ă şi e r a s o ţi a pr i n c i ­
pa l ă. D a r a m u r i t şi s t ăpân u l m -a vân d u t ...
- D a r vo r be şt i fr a n ţu ze şt e ...
- D o a m n a m e a e r a d i n a c e e a şi ţa r ă c a şi t i n e , s t ăpân a m e a . Vo i a s ă
vo r be a s c ă c u c i n e va l i m ba e i şi m -a în văţa t pe m i n e . Vo r be s c bi n e ?
- D e s t u l ! zi s e Is a be l l , s pu n ân d u -şi c ă pr o ba bi l fo s t a e i s t ăpân ă n u
e r a o n o bi l ă, pe n t r u c ă vo r be a c u u n a c c e n t c i u d a t , a m e s t e c a t c u a r a ba .
Ra d a îi c l ăt i păr u l , t u r n ân d a pă c u u n va s d e a r gi n t .
- A u fo s t a d u s e m u l t e ha i n e ...
- D a ? D e u n d e ? Pe n t r u m i n e ?
- Evi d e n t c ă pe n t r u t i n e ! zi s e A r e d , d i n d r e pt u l u şi i .
Se r e ze m a d e t o c , c u o pr i vi r e în c ân t a t ă. Păr e a fe r m e c a t d e s u pe r ba
fe m e i e c a r e făc e a ba i e în fa ţa l u i . Ra d a s e r i d i c ă r e pe d e , t r ăgân d u -s e în -
t r -o pa r t e . D a r o c hi i e i n u -1 s c ăpa r ă pe băr ba t t l l c a r e t o c m a i i n t r a . Sc o a ­
s e u n s u s pi n u şo r , pe c a r e t i n e r i i n u -1 a u zi r ă. A c e s t a e r a s t ăpân u l ! îşi
s pu s e e a . Er a pr i m a o a r ă c ân d îl ve d e a .
- Tu e şt i Ra d a ?!
- D a , s t ăpân e !
- St a i ?! în t r e bă i u bi t a l u i , s e d u c ăt o r .
în t i n s e o m ân ă s pr e e l şi A r e d îi a t i n s e d e ge t e l e .
- Mi ha i t r e bu i e s ă s o s e a s c ă, a ve m a fa c e r i pe c a r e l e -a m n e gl i ja t ...
- Va s t a m u l t ?
- Po a t e , zi s e e l , e va zi v.
- A t u n c i vo i s t a a i c i ...
- D e c e ? Se va bu c u r a s ă t e va d ă, zi s e e l , r i d i n d u -s e în pi c i o a r e . Ra ­
d a , pr e găt e şt e c e l e m a i fr u m o a s e ha i n e . Şi a c e a s t a !
Lăs ă o c u t i e d e l e m n n e gr u în m âi n i l e s c l a ve i , îi a r u n c ă o pr i vi r e pl i ­
n ă d e d o r i n ţă şi pl e c ă r e pe d e c a şi c u m , d a c ă a r m a i fi s t a t , n u a r fi r e u şi t
s ă m a i i a s ă d e a c o l o . Is a be l l l o vi a pa c u pu m n u l şi s e s c u fu n d ă. Ie şi d e a ­
s u pr a şi s e r i d i c ă d i n a pă. Ra d a o în ve l i în t r -u n ha l a t c ăl d u r o s şi fa t a s e
în t i n s e pe o s o fa , l a fe r e a s t r ă.
- Ce -i în c u t i e ?
- Bi ju t e r i i !
I s a be l l a r u n c ă o pr i vi r e s pr e c o n ţi n u t u l c u t i e i . Şi r i d i c ă s pr ân c e n e l e ,
m i r a t ă.
- Su n t d i a m a n t e , zi s e e a . Şi r u bi n e .
- D a . St ăpân u l vă i u be şt e m u l t ... zi s e e a .
Is a be l l r i d i c ă u n c o l i e r gr e u , c u d i a m a n t e . A ve a a c e d e păr , t o t c u d i ­
a m a n t e , c e r c e i , br ăţăr i . Şi u n a l t s e t c u r u bi n e .
- Pr e găt e şt e ha i n e l e , îi c e r u e a Ra d e i . Eu vr e a u s ă d o r m ...
- D a r t r e bu i e s ă vă fa c m a s a ju l ...
- C e ?
- Ma s a j. Pe s t e pi e l e . A şa e a va s t r ăl u c i şi m a i t a r e şi va fi m o a l e . Va
m i r o s i a t r a n d a fi r i . Sa u pr e fe r a ţi a l t ă a r o m ă?
- Su n t m a i m u l t e ?
- D a . Ia s o m i e . Va n i l i e .
Is a be l l c e r u s ă i s e a r a t e . Mi r o s i u l e i u l şi îl a l e s e pe c e l d e i a s o m i e .
A po i , s o m n o r o a s ă, s e l ăs ă pe m âi n i l e pr i c e pu t e a l e s c l a ve i s a l e . Po a t e o
d e r a n ja s e l a în c e pu t i d e e a d e a a ve a o s c l a vă, d a r a c u m s e îm păc a s e c u
s e n t i m e n t u l . Nu şt i a d e c e , d a r e r a m a i m o a l e . A c c e pt a t o t u l m a i u şo r .
Pe s t e o o r ă, A r e d ve n i s u s . Şi e a a bi a r e u şi s ă r i d i c e c a pu l d e pe pe r ­
n e . Er a a d o r m i t ă şi -l ve d e a c a pr i n c e a ţă. Ra d a o îm br ăc ă a şa c u m i s e
c e r u s e , d a r fa t a s e pr ăbu şi pe pe r n e , m o a r t ă d e o bo s e a l ă. Păr e a c ă n u
m a i d o r m i s e d e o s ăpt ăm ân ă.
- Te s i m ţi bi n e ?
- D a , zi s e e a , o r go l i o a s ă.
- A t u n c i m e r ge m ?
- Si gu r ...
Co bo r î s c ăr i l e a găţa t ă d e e l . Pi c i o a r e l e e i păr e a u a d o r m i t e . îl văzu
pe Mi ha i , c a r e o s a l u t ă a d ân c . Ma i e r a u n i şt e pe r s o a n e , d a r e a n u r e u şi
s ă l e va d ă. I m a gi n i l e s e în vâr t e a u în c a pu l e i pr e a r e pe d e . Nu r e u şe a s ă
va d ă bi n e , d a r e r a ve s e l ă. îşi a m i n t e a d e d e şe r t .
- Cr e d c ă m -a m u şc a t u n s c o r pi o n s a u c e va ...
- D e c e s pu i a s t a ? în t r e bă l a u r e c he a e i , A r e d , d u c ân d -o s pr e o s o fa .
- Pe n t r u c ă m i s e pa r e c ă t o a t ă l u m e a s e în vâr t e şi n u m a i e u s t a u pe
l o c . D e c e ?
- E o bo s e a l ă, zi s e e l . St a i a i c i .
Fa t a s e a şe ză a c o l o u n d e o pu s e e l şi s c ăpă c a pu l în t r e -o pa r t e . Ra d a
o s pr i ji n i a t e n t ă c u c ât e va pe r n e , a po i s e r e t r a s e . A r e d s e în d r e pt ă s pr e
Mi ha i şi c e i d o i băr ba ţi .
- A c t u l e s t e ga t a , d o m n u l e e l Se l i m , s pu s e u n e u r o pe a u gr a s şi m i c
d e în ăl ţi m e . Nu t r e bu i e d e c ât s e m n a t ...
- Si gu r , zi s e e l . Şi fa t a ?
- Şi e a , zi s e c e l ăl a l t , u n s l ăbăn o g pl i n d e d a n t e l ăr i i .
A r e d s e m n ă s c u r t , în fr a n c e ză, a po i l u ă a c t u l şi s e a pr o pi e d e I s a be l l .
- I s a be l l , m ă a u zi ?
- D a . A ş pu t e a a ve a pu ţi n ă a pă? în t r e bă e a , pr i vi n d s pr e păm ân t .
- Mi ha i !
Băr ba t u l s e gr ăbi s ă a d u c ă c e i s e c e r u s e , l u ân d u n po c a l d e pe o t a vă.
- Be a !
- Mu l ţu m e s c , şo pt i e a .
- I s a be l l ?
- D a ?
- Vr e a u s ă s e m n e zi a i c i ... zi s e e l , pu n ân d d o c u m e n t u l pe ge n u n c hi i e i .
- Ce e a s t a ?
- O s c r i s o a r e c ăt r e t a t ăl t ău ...
- D e c e îi s c r i i ?
- Pe n t r u c ă vr e a u s ă-i e xpl i c c u m a i a ju n s a i c i şi vr e a u s ă va d ă c ă
e şt i a i c i şi n u e s t e o fa r s ă. Se m n e a ză şi ga t a !
Ea l u ă pa n a . El o a ju t ă şi e a s e m n ă s c u r t , s c r i i n d u -şi n u m e l e .
- A c u m s pu n e -m i c e va ...
- Ce m a i vr e i ?
- Vr e a u s ă şt i u n u m e l e păr i n ţi l o r t ăi ...
Ce i d o i băr ba ţi s e a pr o pi a r ă d e e i .
- Nu m e l e ?
- Nu m e l e c o m pl e t , t e r o g. Pe n t r u s c r i s o a r e ...
- D a , s i gu r , zi s e e a , c u o c hi i pe ju m ăt a t e în c hi şi . Pi e r r e D e ve r a u x.
Şi m a m a m e a ...
La c r i m i m a r i i s e pr e l i n s e r ă pe o br a ji .
- Ma m a n u m a i e s t e , zi s e e a .
- Ca r e e r a n u m e l e e i ?
- Ki t t y.
- Ce n u m e n e o bi şn u i t , zi s e băr ba t u l gr a s . E t o t c e n e t r e bu i e ...
A r e d o a şe ză pe s o fa , r i d i c ân d u -i pi c i o a r e l e . O în ve l i t a n d r u şi s e d e -
păr t ă.
- Cân d vo i a ve a a c t u l ?
- Mâi n e l a pr i m a o r ă, zi s e s l a bu l . D a r vă pu t e ţi c o n s i d e r a u n băr ba t
c ăs ăt o r i t , d o m n u l e -e l Se l i m . A c u m n u m a i e s t e d e c ât o fo r m a l i t a t e ...
- A t u n c i o m u l m e u , Ha ki m , va t r e c e pe l a vo i şi vo i a ve a a c t u l . Spe r
c ă s u n t e ţi m u l ţu m i ţi ...
- Fo a r t e m u l ţu m i ţi , zi s e r ă a m ân d o i , c u gân d u l l a s u m e l e pe c a r e l e
pr i m i s e r ă pe n t r u d e r a n j. A c u m , fe l i c i t ăr i ..
- Mu l ţu m e s c , r ăs pu n s e A r e d şi Ri c ha r d s e a pr o pi e , s ă-i c o n d u c ă
s pr e i e şi r e .
A şt e pt ă pân ă i e şi r ă.
- E şt i n e bu n !
- Su n t pr e c a u t !
- Şi a s t a , r âs e Mi ha i . Ce va s pu n e A hm e d ?
- Va fi fu r i o s u n t i m p, d a r s e va l i n i şt i .
- Şi fa t a ? Evi d e n t , n u şt i e c e s -a în t âm pl a t . Cât ve i r e u şi s ă păs t r e zi
s e c r e t u l ?
- D e c e a ş fa c e a s t a ? Su n t c ăs ăt o r i t c u e a d u pă l e gi l e l u i A l l a h şi
d u pă c e l e a l e fr a n c e zi l o r ...
- Cr e zi c ă e a va a c c e pt a a s t a ?
- Mi ha i , e s t e o fe m e i e .
A m ân d o i pr i vi r ă s pr e Is a be l l , c a r e d o r m e a c a u n c o pi l d e s o fa , c u o
m ân ă s u b c a p. Bi ju t e r i i l e e i s c u m pe s t r ăl u c e a u .
- I-a i d a t l u c r u r i s c u m pe ...
- E s o ţi a m e a , zi s e e l . A c u m , a şt e a pt ă a i c i , t r e bu i e s ă o d u c s u s ...
- în ha r e m ?
- Nu în c ă... pr e fe r s ă o a m în c a m e r a m e a , zi s e e l . Se n t i m e n t u l ăs t a
e c i u d a t ...
- Ca u n băr ba t c a r e a c u n o s c u t m u l t e o bi c e i u r i şi r e l i gi i în vi a ţa l u i ,
îţi s pu n s ă a i gr i jă. Nu e u n jo c !
- Şt i u c ă n u e , zi s e A r e d , r i d i c ân d u -şi c o m o a r a în br a ţe .
S
a n t o s m a i fu s e s e l a A l ge r , d a r n u e r a l o c u l l u i pr e fe r a t . în s ă
a c u m e r a a i c i d e n e vo i e . îşi a r a n jă ha i n a n e gr ă, îşi în d e s ă păl ăr i a
pe c a p şi s ăr i d e pe pu n t e pe c he i . în u r m a l u i , Ni c ky pr i vi c u o c hi i
s t r ân şi a c e l l o c în c a r e n u m a i fu s e s e . Un s i n gu r gân d îi o c u pa m i n t e a
şi a c e l a e r a d r a go s t e a pe n t r u Is a be l l . Păşi a păs a t în u r m a c o r s a r u l u i , c u
c o a d a o c hi u l u i n e s c ăpân d n i m i c d i n a c e l l o c . Pa u l , îm păc a t c u ha i n e l e
c u r a t e , m e r ge a m ân d r u în u r m a c e l o r d o i băr ba ţi , d a r a t e n t l a fi e c a r e
m i şc a r e . S-a r fi d u s s pr e t a r a be l e pl i n e c u fe l d e fe l d e m ăr fu r i , po a t e a r
fi l u a t c e va c ân d n e gu s t o r i i n u e r a u a t e n ţi , d a r n u o făc u . A u zi s e d e s t u l e
po ve şt i pe m a r e , în t i m pu l c ăl ăt o r i e i . Nu t e d e păr t a , îi s pu s e s e pi r a t u l ,
d a c ă n u vr e i s ă fi i pr i n s şi vân d u t c a s c l a v.
- Sc l a v? r e pe t a s e e l , pi e r i t .
- D a , r âs e Sa n t o s , în s păi m ân t ăt o r . Cr e d c ă a i fi u n pe r fe c t e u n u c ...
- Ăşt i a s u n t c e i c ăr o r a l e t a i e ...şo pt i e l , a bi a r e s pi r ân d .
- D a , băi e t e . A şa c ă a i gr i jă c e fa c i ...
Făc u d o i pa şi şi s e a pr o pi e m a i m u l t d e Ni c ky. Pe s t e o o r ă, c e i t r e i
băt e a u l a o po a r t ă m a r e d e l e m n .
- Ci n e e ? s e a u zi o vo c e s u bţi r e .
- Spu n e -i s t ăpân u l u i t ău c ă Sa n t o s e a i c i ! zi s e e l , în c e t d a r d e s t u l d e
t a r e c a s ă fi e a u zi t .
Nu s e a u zi n i m i c pe n t r u c ât e va c l i pe . A po i o u şă m i c ă s e d e s c hi s e
şi a păr u c a pu l u n u i băr ba t . Nu i s e ve d e a u d e c ât o c hi i şi l e făc u s e m n s ă
i n t r e . Şi t o ţi t r e i s e l u a r ă d u pă e l , pe ho l u r i r ăc o r o a s e .
- Sa n t o s !
Un băr ba t gr a s şi m i c d e în ăl ţi m e , c a r e păr e a s ă fi e u n c o pi l pe l ân gă
u r i a şu l c o r s a r , l e i e şi în a i n t e . Oc hi i l u i m i c i şi şi r e ţi îi s t u d i a r ă pe în s o ţi ­
t o r i i pr i e t e n u l u i s ău , d a r n u pu s e în t r e băr i . îi po ft i în ău n t r u .
- Nu t e a şt e pt a m ...
- Nu a m a vu t t i m p s ă t e a n u n ţ.
- A i c e va pe n t r u m i n e ?
- D e d a t a a s t a , n u , băt r ân e , zi s e e l , a şe zân d u -s e .
- Ce a i ?
- Nu .
- Eu ... în c e pu Pa u l d a r s e o pr i s u b pr i vi r e a d u r ă a l u i Ni c ky.
Ha s a n r âs e şi făc u s e m n s ă s e a d u c ă c e a i u l în pa ha r e l e d e s t i c l ă. Er a
fi e r bi n t e şi d u l c e . Ni c ky s o r bi pu ţi n şi a po i l ăs ă pa ha r u l pe m a s ă, i m pa ­
c i e n t a t . Ce i d o i păr e a u s ă t r a gă d e t i m p.
- Ce t e a d u c e l a m i n e , a t u n c i ?
- O pr o bl e m ă m a r e ...
- Nu m ă s pe r i a !
- Fi i c a m e a a d i s păr u t şi c r e d c ă e s t e a i c i ...
- A i c i ? La A l ge r ?
- Şt i u c ă e s t e a i c i , c e l c u c a r e a pl e c a t l o c u i e şt e a i c i .
- Ci n e e ?
- A r e d e l Se l i m , zi s e Ni c ky, s c u r t .
- A r e d e l Se l i m ? r e pe t ă Ha s a n , a pr o a pe în e c ân d u -s e c u c e a i u l . Pe
A l l a h, n u s e po a t e ...
- îţi s pu n c ă e a şa , în t ăr i Sa n t o s . Fi i c a m e a a pl e c a t c u e l d i n c i n e
şt i e c e m o t i ve . Cr e d c ă a păc ăl i t -o şi a a d u s -o a i c i ...
- A s t a e gr a v, zi s e Ha s a n .
- D a r n e ve i a ju t a ?
- Băi e t e , A r e d e l Se l i m e s t e fi u l l u i A hm e d e l Se l i m , c e l m a i pu t e r ­
n i c o m d i n A l ge r . Nu e s t e o m a i c i c a r e s ă n u fi a u zi t d e e i , c a r e s ă n u -i
c u n o a s c ă. Chi a r a c u m d o u ă zi l e l -a m văzu t pe o m u l l u i A hm e d , Ri c ha r d
în pi a ţa d e s c l a vi ...
- Ri c ha r d ? Es t e e u r o pe a n ?
- D a . Şi n u t e gân d i c ă-1 po ţi c u m păr a , a c e l d i a vo l l e e s t e fi d e l . Nu
i -a r t r ăd a n i c i o d a t ă. Lu c r e a ză pe n t r u e i d e m u l t t i m p.
- Ce făc e a în pi a ţa d e s c l a vi ?
- Cu m păr a o s c l a vă c a r e vo r be a fr a n ţu ze şt e ! l ăm u r i e l .
- D e c e a r fi făc u a s t a ?
- Oa r e d e c e ?
Se u i t a r ă u n u l l a a l t u l .
- Pe n t r u c ă c i n e va d i n c a s a l u i n u şt i e a r a ba !
- D a r fi i c a m e a vo r be şt e a r a ba !
-D a ?!
- D a . Is a be l l vo r be şt e a r a ba d e s t u l d e bi n e . D a r po a t e a r e u n m o t i v
s ă a s c u n d ă a s t a , zi s e Ni c ky.
Ha s a n r i d i c ă d i n u m e r i .
- Se po a t e , d a r n u şt i m s i gu r . Şt i u c ă A r e d e s t e fi u l r ăs făţa t a l u n u i
o m fo a r t e bo ga t şi c ă a a vu t m e r e u c e a vr u t . îl c u n o s c d e m u l t t i m p, e s t e
u n băr ba t a t r ăgăt o r , c a r e po a t e o bţi n e t o t c e vr e a . Şi d a c ă a d o r i t -o pe
fi i c a t a , a t u n c i a l u a t -o !
- I s a be l l a pl e c a t c u e l d e l a u n ba l d i n Ma r s i l i a , l ăm u r i Sa n t o s . Nu
şt i m d a c ă a l u a -t o c u fo r ţa s a u d a c ă a păc ăl i t -o !
- I s a be l l n u a r fi ve n i t c u e l , s e r ăs t i Ni c ky.
Ce i d o i băr ba ţi îl pr i vi r ă pa r c ă c u r e gr e t şi c u i n d u l ge n ţă.
- D e c e a r fi ve n i t c u e l ?
- Nu şt i m e xa c t c e s -a în t âm pl a t .
Se l ăs ă t ăc e r e a , a po i Ha s a n vo r bi :
- D a c ă fa t a e s t e l a e l , t r e bu i e s ă ho t ăr ăşt i c u m vr e i s ă a bo r d e zi a -
c e a s t ă s i t u a ţi e . Pe n t r u c ă s u n t m a i m u l t e s o l u ţi i ...
- Vr e a u s ă şt i u t o t u l d e s pr e e i în a i n t e d e a m ă pr e ze n t a a c o l o . Vr e a u
s ă şt i u d a c ă fa t a m e a e s t e a c o l o , d e c e . Ce va îm i s pu n e c ă t o a t ă po ve s t e a
a s t a a s c u n d e c e va ...
- C e ?
- M-a m gân d i t . Po ve s t e a a s t a a r e i z d e r ăpi r e . D a r c u c e s c o p? A r e d
e l Se l i m i n t r ă în u n a d i n c a s e l e d e s e a m ă d i n Ma r s i l i a , d i s c u t ă c u t o a t ă
l u m e a , s e pr e zi n t ă s u b n u m e l e s ău a d e văr a t şi pl e a c ă c u fi i c a m e a ?
- Răzbu n a r e ? în t r e bă Ha s a n .
- D e c e n u ?
- îm po t r i va t a ? Sa u po a t e a D u c e s e i ?
- Ma m a ? Se po a t e . To a t ă l u m e a şt i e c ă Is a be l l e s t e fi n a e i . Lu m e a
şt i e c ă t a t ăl e i e s t e u n n e gu s t o r c a r e e s t e fr e c ve n t pl e c a t pe m a r e , c u a fa ­
c e r i . D a r m a m a ... d a c ă a c e s t Se l i m a r fi a vu t o pr o bl e m ă c u m a m a s a u
c u t a t a ?
- D a r d e c e n u a r ăpi t -o pe Ma r i e ? în t r e bă Sa n t o s . Ea e s t e s o r a t a !
- Po a t e s -a în şe l a t !
- Cr e zi ?
- A i d r e pt a t e , n u s -a în şe l a t . I -a fo s t pr e ze n t a t ă, şt i a e xa c t c i n e e s t e
d o m n i şo a r a Cl e r m o n t . Şi c i n e e s t e d o m n i şo a r a D e ve r a u x, pu pi l a d u c e ­
l u i d e Cl e r m o n t . D r a c e !
- Ha s a n , vr e a u s ă-ţi a d u n i t o ţi o a m e n i i . Vr e a u s ă a fl i t o t c e po ţi d e s ­
pr e e i şi a po i vo m d e c i d e c e s ă fa c e m !
- Va fi a şa c u m d o r e şt i !
Băr ba t u l făc u u n s e m n şi d o i s c l a vi a d u s e r ă m ân c a r e . Er a d e s t u l
t i m p s ă s e o c u pe d e a s t a d u pă m a s ă.
10.
I
s a be l l a vu u n c o şm a r şi s ăr i d i n pa t pu ţi n d e l a r ăs ăr i t u l s o a r e l u i .
Er a s i n gu r ă în c a m e r ă. Ra d a n u ve n i s e în c ă. So m n o r o a s ă, c o bo r î
d i n pa t . A r e d pl e c a d e vr e m e , o bs e r vă e a . Ha i n e l e l u i d i s păr u s e r ă. Şi a -
ve a u n t r a n d a fi r pe pe r n ă, a l ăt u r i d e e a . Zâm bi . Er a u n o bi c e i , o t r a d i ţi e ,
s pu s e s e e l . A ve a s ă-i l a s e în fi e c a r e zi u n t r a n d a fi r pe pe r n ă. Ro şu c a
s ân ge l e , c a i n i m a e i .
J u c ân d u -s e c u t r a n d a fi r u l , d e s c hi s e u şa . Ni c i în s a l o n n u e r a . Se în ­
t o a r s e şi îşi l u ă ha l a t u l . Nu a ve a d e gân d s ă c o bo a r e , d a r vo i a s ă va d ă
d a c ă e r a în a pa r t a m e n t e l e l u i . A c o l o n u e r a u m u l ţi s e r vi t o r i , îşi s pu s e e a .
îşi a c o pe r i c a pu l c u u n şa l d e m ăt a s e s u bţi r e şi i e şi .
Nu e r a n i m e n i . Er a d e vr e m e , îşi zi s e e a . Ce l pu ţi n pe n t r u e a . D e
c ân d e r a în c a s a l u i A r e d d e ve n i s e l e n e şă, d a r îi pl ăc e a s ă s t e a pân ă
n o a pt e a t âr zi u şi s ă d o a r m ă m a i m u l t .
- Nu , n u c r e d !
Gl a s u l s e a u zi d e jo s . A ju n s e s e s u s , în c a pu l s c ăr i l o r . O l u ă pe ho l u l
c a r e d ăd e a s pr e gr ăd i n a i n t e r i o a r ă şi pr i vi pe s t e ba l u s t r a d ă. A po i s e t r a ­
s e în a po i . A r e d e r a jo s c u Ri c ha r d . Se a s c u n s e d u pă o pe m e a c a r e n u s e
m i şc a , pe n t r u c ă vân t u l l i ps e a .
- Şi a c u m ? Nu a i d e gân d s ă-i s pu i n i m i c ?
- A ş pu t e a s ă-i s pu n , d a r t r e bu i e s ă r e c u n o s c c ă-m i pl a c e a c e a s t ă s i ­
t u a ţi e . Ea e c a o br i ză r ăc o r o a s ă în t r -o zi fi e r bi n t e .
- D o a m n a e fr u m o a s ă, zi s e Ri c ha r d . D a r e o bo s i t o r s ă o t o t păze şt i
pr i n c a s ă, m ăr t u r i s i e l . Le gi l e vo a s t r e i n t e r zi c a s t a !
- I n t e r zi c m u l t e l u c r u r i .
Ri c ha r d r i d i c ă d i n u m e r i şi t u r n ă pu ţi n ă a pă l a u n a d i n fl o r i l e c a r e
îm po d o be a u c a s a .
- Nu a m ve şt i d e l a t a t a ! zi s e A r e d , d i n t r -o d a t ă.
- N u ?
- Su n t în gr i jo r a t . D a c ă Cl e r m o n t i -a făc u t c e va ?
- Cr e d e ţi a s t a ?
- Mi ha i c r e d e c ă d u c e l e e în s t a r e . Mă t e m pe n t r u vi a ţa l u i ...
- D o m n u l A hm e d e s t e u n o m t r e c u t pr i n vi a ţă, şt i e s ă s e păze a s c ă.
Va i e şi c u bi n e d i n a s t a !
- O fa c e pe n t r u m i n e !
- Nu n u m a i . O fa c e pe n t r u e l în s u şi .
A r e d r i d i c ă d i n u m e r i . Şi I s a be l l s e în c r u n t ă. Nu m a i în ţe l e ge a n i m i c .
- To t c e şt i u e s t e c ă Cl e r m o n t n i -1 va d a pe Sa n t o s pe t a vă şi t a t a îl
va a d u c e a i c i !
Is a be l l îşi a c o pe r i gu r a c u pa l m e l e în a i n t e d e a s c o a t e u n s t r i găt . Şi
s e l ăs ă l a păm ân t . O r ăzbu n a r e ?! Er a pa r t e a u n e i r ăzbu n ăr i . Ni m i c m a i
m u l t d e c ât a t ât . Ur ă şi r ăzbu n a r e . Ni m i c d i n c e s e în t âm pl a s e n u fu s e s e
r e a l . Fu s e s e r ă n u m a i m i n c i u n i , u n a d u pă a l t a . Şi ve n i r e a e i a i c i ... D e a s -
t a n u -şi a m i n t e a n i m i c . îi d ăd u s e c e va s ă d o a r m ă, s ă o fa c ă m a l e a bi l ă.
Pr a fu r i . A u zi s e d e e l e . Ce l e c a r e făc e a u o m u l d o c i l şi s o m n o r o s .
Se t âr î s pr e c a m e r a e i . I n t r ă a c o l o şi s e a şe ză pe pa t , c u l a c r i m i în
o c hi . St ăt u a şa u n t i m p. A po i r i d i c ă c a pu l . Ea n u e r a o fa t ă s i m pl ă, u n a
c a r e s t ă în c a m e r e l e s a l e şi pl ân ge , făr ă s ă fi e văzu t ă. Ea e r a făc u t ă d i n
a l t a l u a t , m a i pu t e r n i c .
îşi a r u n c ă ha i n e l e , i n t r ă în c a m e r a d e t o a l e t ă şi s c o a s e c o s t u m u l băr ­
băt e s c pe c a r e -1 pu r t a s e . Se îm br ăc ă c u e l . îşi s t r ân s e ha i n a în ju r u l e i ,
îşi po t r i vi t u r ba n u l n e gr u şi îşi pr i n s e o bu c a t ă d e m a t e r i a l pe n t r u a -i
a c o pe r i c hi pu l . A po i s c o a s e c a pu l d e u şă.
-A h!
Ra d a s e l i pi d e pe r e t e , s pe r i a t ă. To c m a i i n t r a în c a m e r ă, c u ha i n e l e
e i c u r a t e .
- Ra d a !
îşi c o bo r î i a şm a c u l şi îşi a r ăt ă c hi pu l .
- D a r , s t ăpân ă...
- Vi n o a i c i !
Sc l a va s e r e pe zi s pr e e a .
- Ce t r e bu i e s ă fa c ?
- In t r ă!
Se fe r i d i n c a l e a e i şi o l ăs ă s ă i n t r e în s a l a d e t o a l e t ă. A po i o pr i n s e
d e br a ţ. O îm pi n s e jo s şi îi l e gă m âi n i l e l a s pa t e . A po i îi l e gă gu r a şi pi ­
c i o a r e l e .
- St a i a i c i !
Fa t a o pr i vi c u n i şt e o c hi m a r i şi s pe r i a ţi .
- N u ve i păţi n i m i c !
Se în t o a r s e în d o r m i t o r şi l u ă c o şu l c u c a r e Ra d a ve n i s e . Nu s e a ş­
t e pt a s e l a u n a s t fe l d e n o r o c , d a r n u e r a t i m p a c u m s ă m u l ţu m e a s c ă c e ­
r u l u i pe n t r u o a şa şa n s ă. A r u n c ă ha i n e l e , u m pl u c o şu l c u c e r şa fu r i l e d e
pe pa t şi pu s e c ât e va ha i n e d e a s u pr a . A po i , c u c o şu l pe u m ăr , păşi a fa r ă
d i n c a m e r ă.
D a r n u c o bo r î. Me r s e s pr e pa r t e a c e a l a l t ă a c a s e i , în c a r e A hm e d l o ­
c u i a . Nu m a i fu s e s e n i c i o d a t ă a i c i , d a r o bs e r va s e c ă în pa r t e a a c e e a pa za
e r a m a i s l a bă. Şi i n t r ă în u n a d i n c a m e r e l e c a r e d ăd e a u s pr e o r a ş. Cân d
s e în t o r s e s e d i n d e şe r t , văzu s e c ă u n a d i n a c e l e fe r e s t r e e r a d e s c hi s ă. E-
r a u n u m a i t r e i c a r e d ăd e a u s pr e s t r a d ă, t o a t e l a pr i m u l e t a j a l c a s e i , t o a t e
în c hi s e c u zăbr e l e . D a r u n a s e d e s c hi d e a .
Er a u n s a l o n m a r e a c o l o . Evi d e n t , pe n t r u o a s pe ţi . Făr ă s ă pi a r d ă t i m ­
pu l , s e în d r e pt ă s pr e fe r e a s t r ă. A c e a s t a s e d e s c hi s e u şo r şi e a pr i vi
d e d e s u pt . Nu e r a u c o pa c i s a u a l t c e va pe c a r e a r fi pu t u t c o bo r î.
Cu u n zâm be t , s c o a s e d e s u b ha i n e c e r şa fu r i l e pe c a r e l e l u a s e d i n
c a m e r a e i . Le l e gă l a c a pe t e şi s e m a i u i t ă o d a t ă în jo s . Spe r a s ă a ju n gă.
Le l e gă c u u n c a păt d e pi c i o r u l u n u i s c r i n d a r n u a r u n c ă c e l ăl a l t c a păt
pe s t e pe r va z. Nu pu t e a r i s c a s ă o bs e r ve c i n e va fu n i a i m pr o vi za t ă c a r e
a t âr n a în jo s . Ur m ăr i a t e n t ă s t r a d a . Spr e bu c u r i a e i , n u e r a n i m e n i pe a -
pr o a pe . Cu vi t e ză, a r u n c ă c a păt u l şi s ăr i şi e a . A l u n e c ă în jo s , m u l ţu m i t ă
a n i l o r pe c a r e -i pe t r e c u s e a l ăt u r i d e t a t ăl e i , pe pu n t e a c o r ăbi e i s a l e . D a r
s e o pr i . Ce r şa fu r i l e n u a ju n ge a u pân ă jo s . Pr i vi l a păm ân t . A po i în s u s .
Nu m a i pu t e a d a în a po i . D i n t r -o m i şc a r e , îşi d ăd u d r u m u l în s t r a d ă, r o s -
t o go l i n d u -s e pr i n pr a f. Se r i d i c ă c a o pi s i c ă şi n u a r u n c ă n i c i m ăc a r o
pr i vi r e s pr e c a s a l u i A r e d e l Se l i m . Păşi d e c i s ă s pr e po r t . Se r ăt ăc i d e
m a i m u l t e o r i , n e c u n o s c ân d s t r ăzi l e .
Se l ăs ă a t r a s ă d e m i i l e d e n e bu n i i pe c a r e n e gu s t o r i i l e vi n d e a u . Tr ă­
ge a u d e e a , vo r bi n d o a r a bă r a pi d ă, pe c a r e e a n u o pr e a în ţe l e ge a . D a r
c e l pu ţi n n i m e n i n u -şi d ăd u s e a m a c ă e r a fe m e i e . Me r ge a a păs a t , pu ţi n
pe s pa t e , c u c hi pu l a s c u n s şi m âi n i l e a s c u n s e s u b ha i n e .
- D r a c e , u r ăs c s t r ăzi l e a s t e a , zi s e e a .
Er a c l a r c ă n i m e r i s e în t r -u n ba za r s a u c e va a s e m ăn ăt o r . Se t r a s e în t r -u n
c o l ţ, c ău t ân d u n a ju t o r . Lu m e a t r e c e a pr i n fa ţa e i , făr ă a s e o pr i . Er a o
găl ăgi e d e n e d e s c r i s . Se s t r i ga u pr e ţu r i l e . To ţi păr e a u s ă vo r be a s c ă c ât
d e t a r e po t . A n i m a l e l e e r a u t r a s e pr i n m i jl o c u l o a m e n i l o r .
- He i , t u !
Un pu şt i t r e c u pe l ân gă e a , m e r gân d u şo r . D i n t r -o pr i vi r e , I s a be l l îşi
d ăd u s e a m a c ă e r a u n ho ţ.
-D a ?!
- Vi n o a i c i !
Băi a t u l , în n i şt e ha i n e pr e a m a r i pe n t r u e l , m u r d a r , s e a pr o pi e .
- Vr e i s ă c âşt i gi u n ba n ?
- D a , d o m n u l e !
- D u -m ă în po r t !
- Nu şt i i d r u m u l s pr e po r t ?
- Su n t n o u în o r a ş, zi s e fa t a . A s c u l t ă, băi e t e , m ă d u c i în po r t şi c âş­
t i gi i n e l u l ăs t a ! zi s e e a .
Băi a t u l îşi a pr o pi e o c hi i d e bi ju t e r i a d e a u r .
- Fa c e m u l t m a i m u l t , zi s e fa t a . D e c i ?
- Te d u c !
îi făc u s e m n s ă-l u r m e ze . Co t i d e c ât e va o r i pr i n s t r ăd u ţe l e în gu s t e .
I s a be l l o bs e r vă c ă l u m e a s e îm pu ţi n a .
- St a i l o c u l u i , zi s e e a .
- D e c e ? A ju n ge m în po r t ...
Ea zâm bi s u bţi r e şi s e a pr o pi e d e e l . îl a pu c ă d e gît şi -l i zbi d e pe r e ­
t e l e u n e i c a s e pr ăpăd i t e .
- Vr e i s ă-ţi s u c e s c gât u l a c u m ?
- Nu ...n u ..
- Ăs t a n u e d r u m u l s pr e po r t . D a r t u s pe r i c ă a m m a i m u l t e bi ju t e r i i
c a a s t a şi vr e i s ă m ă d u c i în t r -u n l o c pu s t i u , u n d e pr i e t e n i i t ăi a şt e pt ă.
.A s t a e ?
- Nu , n u -i a d e văr a t !
- Oa r e ?
Is a be l l îl l o vi pe s t e o br a z c u d o s u l pa l m e i .
- Tr e a ba t a d a c ă n u vr e i i n e l u l ...
îi în t o a r s e s pa t e l e , l u ân d -o i a r s pr e m u l ţi m e a c a r e r o i a pe s t e t o t .
Me r s e c a m c i n c i m i n u t e , l e n t , făr ă s ă s e u i t e în u r m ă.
- Vă a r ăt d r u m u l , zi s e u n gl a s în s pa t e l e e i .
- Te -a i r ăzgân d i t ?
- D a !
D e d a t a a s t a pu şt i u l o s c o a s e în t r -o s t r a d ă l a r gă, c a r e d u c e a s pr e
po r t . Me r s e r ă în c e t , în t ăc e r e , a pr o a pe ze c e m i n u t e . Şi e a văzu o s c ân t e -
i r e a a pe i .
- A c o l o e po r t u l , zi s e e l .
- Pe n t r u u n a l t i n e l , m ă ve i d u c e pe c he i !
Oc hi i l u i s c l i pi r ă l a c o m i şi a pr o bă c u o m i şc a r e a c a pu l u i . D e d a t a
a s t a păr e a s ă a i bă fo c l a c ăl c âi e . A pr o a pe a l e r gă s pr e c he i şi s e s t r e c u r ă
pr i n t r e c e i c a r e c o bo r a u d e pe c o r ăbi i .
- Ce c ău t ăm ?în t r e bă e l .
- O c o r a bi e e u r o pe a n ă...
- Ca r e ?
- Or i c a r e , a t ât t i m p c ât e d i n Eu r o pa !
Se o pr i r ă în fa ţa u n e i c o r ăbi i m a r i , c u pa vi l i o n fr a n c e z. Şi I s a be l l
a pr o a pe i zbu c n i în l a c r i m i . St r ân s e pu m n i i pe t n r u a s e l i n i şt i şi s c o a s e
i n e l e l e pr o m i s e .
- D u -t e a c u m !
Pu şt i u l d i s păr u c a o fu r t u n ă. Se făc u n e văzu t pr i n t r e o a m e n i şi e a n u -1
m a i văzu . Ve s e l ă, s e în t o a r s e s pr e r ăs pu n s u l l a r u găc i u n i l e s a l e . Un
m a r i n a r s t ăt e a t o l ăn i t pe s t e ba l u s t r a d ă.
- He i , t u , o m u l e !
- Eu ? în t r e bă e l pr o s t e şt e .
- Che m ă-1 pe c ăpi t a n !
- C e ?
Râs u l l u i păr u o gr ăm a d ă d e bo l o va n i r o s t o go l i n d u -s e . îşi fe r i păr u l
d e pe fr u n t e şi pr i vi s pr e e a , c u o gu r ă făr ă d i n ţi .
- Nu -i a c i !
- Nu ?! Pe d i a vo l u l m ăr i i , m e r gi şi c he a m ă-1 a c u m !
Băr ba t u l s e r i d i c ă a l e n e şi pr i vi s pr e e a i n d e c i s .
- Ce t r e a bă a r e d o m n u l c u m i n e ?
Un gl a s pu t e r n i c s e a u zi d i n s pa t e l e e i . Un băr ba t c ât u n m u n t e o pr i ­
vi m i r a t . Er a u n c o pi l pe l ân gă băr ba t u l a c e l a , în a l t d e pe s t e d o i m e t r i ,
c u păr u l în t o a t e păr ţi l e şi făr ă u n o c hi .
- Ce vr e i d e l a m i n e ?
- D o m n u l e , t r e bu i e s ă a ju n g în Fr a n ţa c ât m a i r e pe d e ...
- A şa ?
- D a . Po t pl ăt i !
- Nu zău ? r âs e e l . Vr e a s ă pl ăt e a s c ă...zi s e e l , pr i vi n d s pr e băr ba t u l
c u c a r e ve n e a , u n s l ăbăn o g u r ât .
- A i c u c e , băi e t e ?
- Si gu r c ă a m , zi s e e a . Căpi t a n e , n u ve ţi r e gr e t a , t o t c e vr e a u e s ă
a ju n g în Fr a n ţa . Nu o c u p m u l t l o c , n u c e r d e c ât c e va d e m ân c a r e . Vă
po t a ju t a pe pu n t e d a c ă a ve ţi n e vo i e ...
- A m o a m e n i d e s t u i pe n t r u a s t a !
- Vr o r be s c c u c ăpi t a n u l , zi s e e a , t ăi o s , s pr e c e l s l a b. Vă r o g, po t
pl ăt i !
Sc o a s e l a n ţu l c u d i a m a n t e .
- E va l o r o s c ât ju m ăt a t e d i n c o r a bi e !
- A şa ?!
Oc hi i l u i s c l i pi r ă l a c o m i . La u r m a u r m e i , băi a t u l s l a b n u o c u pa m u l t
l o c . A r fi pu t u t s ă-i găs e a s c ă u n l o c pe c o r a bi e .
- L-a i fu r a t ?
- Nu !
- Să t e c r e d ?! I-a i bi ju t e r i a , s ă ve d e m m a i bi n e !
- Nu pu n e m ân a t a m u r d a r ă pe e a ! s e r ăs t i fa t a .
Sl ăbăn o gu l o pr i n s e d e br a ţ. Is a be l l s e r ăs u c i şi -l l o vi în t r e pi c i o a r e
pr i vi n d u -1 c u m c a d e l a pi c i o a r e l e e i . Sa t i s făc u t ă, zâm bi . D a r m ân a c ăpi ­
t a n u l u i c ăzu pe s t e e a c a u n c o pa c d o bo r ât d e fu r t u n ă. O pr i n s e d e c a p şi
t r a s e . Tu r ba n u l s e r o s t o go l i pe pi c i o a r e l e l u i .
- D r a c e , c e pe r l ă!
Păr u l l u n g a l fe t e i c ăzu pe s pa t e c a o c a s c a d ă n e a gr ă.
- Pe n t r u t i n e , s i gu r vo i găs i u n l o c pe c o r a bi e !
- Ve i găs i ?! în t r e bă e a , i n d i fe r e n t ă, şt i i n d l a c e s e gân d e a .
- Si gu r . Ca bi n a m e a va fi pe pl a c u l t ău ?
- Nu c r e d !
Vo c e a l u i A r e d păr e a m a i a s pr ă c a d e şe r t u l . Păşi pe c he i c u d e m n i t a ­
t e şi o c hi i t ăi n d c a u n pu m n a l . Ha i n e l e l u i a l be fl u t u r a u m i şc a t e d e br i ­
ză. A ve a pe u r m e l e l u i pe Ha ki m , c a o fe l i n ă ga t a s ă a t e c e şi a l ţi c i n ­
c i s pr e ze c e o a m e n i , în n e gr u . Mâi n i l e l o r s e o d i hn e a u , c a d i n gr e şe a l ă,
pe m ân e r u l s ăbi i l o r l a t e .
- Sc l a va e a m e a !
- A t a ?! în t r e bă c ăpi t a n u l .
Ha ki m în a i n t ă şi o pr i n s e d e br a ţ. O t r a s e d e pa r t e d e c ăpi t a n .
- Ci n e e şt i , d o m n u l e ?
- A r e d e l Se l i m !
- Căpi t a n u l Go m e z.
- Vă şt i u d u pă n u m e . A m făc u t a fa c e r i îm pr e u n ă, zi s e e l . D e m u l t ...
- A c u m m a i bi n e d e u n a n , zi s e c ăpi t a n u l , s a l u t ân d . Nu a m şt i u t c ă
e s t e o s c l a vă şi c ă vă a pa r ţi n e . D a c ă a ş fi şt i u t , v-o a d u c e a m e u a c a s ă!
- A fu gi t , e n e i n s t r u i t ă!
- Nu -i a d e văr a t , n u s u n t o s c l a vă, s t r i gă Is a be l l . Su n t d i n Fr a n ţa , vă
r o g, t a t ăl m e u vă va pl ăt i r e ge şt e d a c ă m ă d u c e ţi a c a s ă...
- Fe t i ţo , e şt i pr o pr i e t a t e a d o m n u l u i !
- Nu -i a d e văr a t , s t r i gă e a . M-a r ăpi t . Su n t fi i c a l u i ...
Mân a l u i A r e d o pr i n s e d e gât . Şi c u vi n t e l e îi m u r i r ă pe bu ze , făr ă
a e r . D a r îl l o vi c u pu m n u l în pi e pt .
- A c a s ă, zi s e e l s c u r t , în a r a bă.
O t r a s e d u pă e l c a pe u n s a c . I e şi d e pe c he i şi e a văzu c a l u l l u i n e ­
gr u , ţi n u t d e fr âu .
- Ur c ă!
- Ma i bi n e m o r !
- Nu m ă s c o a t e d i n s ăr i t e în m i jl o c u l s t r ăzi i , zi s e e l .
- Sa u c e ? Mă ve i ba t e ?
Zâm be t u l e i i r o n i c îi t r e zi c e l e m a i r e l e s e n t i m e n t e . D a r s e l i n i şt i
s i n gu r . Er a c e e a c e e a vo i a . Să-l pr o vo a c e , s ă-l s c o a t ă d i n s ăr i t e . Şi îi r e ­
u şe a fo a r t e bi n e . A şa c ă l ăs ă m ân a în jo s . Şi o t r a s e a pr o a pe d e e l . îşi
s c o a s e pân za d e m ăt a s e c a r e -i a c o pe r e a c a pu l şi zâm bi .
- Eşt i i s t e a ţă, zi s e e l . D a r a i c i n u e s t e u n l o c bu n ...şo pt i e l .
îi pr i n s e păr u l c u m ân a şi -l s t r ân s e . A po i îi a c o pe r i c a pu l c u pân za
a l bă, fo a r t e pr i c e pu t .
- Is a be l l !
Ca pr i n vi s , fa t a s e în t o a r s e s pr e pa r t e a d e u n d e ve d e a vo c e a . Ni c ky
e r a l a m a i pu ţi n d e t r e i m e t r i d e e a . La fe l . Ne s c hi m ba t . Ea în c e t ă s ă m a i
r e s pi r e . A r e d pr i vi şi e l s pr e t ân ăr . A c e s t a s e r e pe zi s pr e e a , d a r m ân a
l u i Ha ki m îl o pr i l a t i m p.
- I u bi t o , e şt i bi n e ? s t r i gă e l . La s ă-m ă...
- Ni c ky, e şt i s i n gu r a i c i ?
- Nu , e s t e şi t a t ăl t ău ...
- Pl e c a ţi a c a s ă! zi s e e a r ăs t i t , în c e r c ân d s ă s c a pe d e br a ţe l e l u i A r e d .
Spu n e -i s ă pl e c e ...
- Nu , t e vo m s a l va ...
A r e d o a r u n c ă pe I s a be l l c a pe o c âr pă în br a ţe l e l u i Ha ki m şi d o i
d i n t r e o a m e n i i s ăi s e r e pe zi r ă s ă-l po t o l e a s c ă pe Ni c ky, c a r e în c e r c a s ă
a ju n gă l a e a . A r e d s e a pr o pi e d e e l .
- Sa n t o s e a i c i ?
- Tu c i n e e şt i ? Tu e şt i A r e d ?
- D u -o a c a s ă!
Pr i n t r e s t r i găt e şi l o vi t u r i , Ha ki m r e u şi s ă s e u r c e pe c a l u l l u i c u fa t a
în br a ţe .
- în ha r e m ! o r d o n ă s c u r t A r e d şi Ha ki m s e d e păr t ă c u pa t r u o a m e n i
în u r m a l u i .
Ni c ky o pr i vi d i s păr ân d d i n n o u .
- E a i c i ?
- Te vo i u c i d e , pr o m i s e t ân ăr u l , pr i vi n d u -1 în o c hi pe A r e d , d e l a a -
c e e a şi în ăl ţi m e .
- Cu vi n t e c u r a jo a s e , îl a d m i r ă c u u n zâm be t A r e d . Eu s u n t A r e d e l
Se l i m . Tu ?
- Ni c ky d e Cl e r m o n t !
- Fr a t e l e d o m n i şo a r e i Ma r i e ?!
- Nu vo r bi d e s o r a m e a c u gu r a t a m u r d a r ă! zi s e şo pt i t Ni c ky. Ve i
pl ăt i pe n t r u c ă a i r ăpi t -o !
A r a bu l zâm bi , c u o s c l i pi r e c i u d a t ă în fr u m o şi i l u i o c hi . Nu pu t e a
s pu n e c ă n u a d m i r a c u r a ju l s a u în d r ăzn e a l a s a .
- Ta t ăl e i e s t e a i c i ?
- D e c e vr e i s ă şt i i ?
- D a c ă e ...a t u n c i s pu n e -i s ă vi n ă a c a s ă l a m i n e l a o r a pa t r u . D vo i a şt e pt a !
Se în t o a r s e s ă pl e c e .
- Vo m ve n i pe n t r u a vă pr o vo c a l a d u e l !
- Nu a m n i m i c c u t i n e , c r e şt i n e , zi s e e l , în t r -u n m o d i n s u l t ăt o r .
- D a r e u a m .
- Vi n o , d a c ă a s t a vr e i , zi s e A r e d , s ăr i n d în s pa t e l e c a l u l u i s ău . La pa t r u !
Mu l ţi m e a d e fe r i d i n c a l e a l u i , c a d i n fa ţa u n u i r e ge c u s u i t a s a . Ni ­
c ky r ăm a s e s i n gu r , în m i jl o c u l l o r , c u pu m n i i s t r ân şi şi pr i vi r e a fi xă.
Fu s e s e a t ât d e a pr o a pe d e e a , în c ât îi s i m ţi s e pa r fu m u l în a e r . Câţi va
pa şi şi i -a r fi a t i n s pi e l e a fi n ă, a r fi s t r ân s -o în br a ţe . Ne pu t i n c i o s , s t r ân ­
s e pu m n i i .
- Bl e s t e m a t fi e n e a m u l t ău , d i a vo l e !
Is a be l l l o vi c u pu m n i i u şa ha r e m u l u i , făr ă s ă r e u şe a s c ă s ă o m i şt e
d i n l o c . L u ă u n s u pe r b va s c u fl o r i şi -l a r u n c ă în e a . D i s pe r a t ă, îşi r o t i
o c hi i în ju r , în c ău t a r e a u n u i l u c r u c a r e s ă pr o d u c ă n i şt e pa gu be în s e m ­
n a t e s a u m ăc a r s ă fa c ă d e s t u l zgo m o t pe n t r u a a d u c e pe c i n e va a i c i .
- St ăpân ă, o s ă t e r ăn e şt i !
- Gu r a , s e r ăs t i e a l a J a m i l , şe fu l ha r e m u l u i , c a r e făc u u n pa s în a po i ,
u l u i t d e t o n u l e i şi d e fa pt u l c ă îi r ăs pu n s e s e în a r a bă. A r e d !
- St ăpân u l n u a r e t i m p a c u m !
- Va a ve a !
A r u n c ă c u u n ghi ve c i în u r ă, pr i vi n d c u s a t i s fa c ţi e c u m păm ân t u l
m u r d ăr e şt e t o t u l în ju r şi fl o r i l e s e r u p.
- Che m ă-1! u r l ă e a , s c o a s ă d i n m i n ţi .
- Ve i fi bi c i u i t ă, o a ve r t i ză r e ga l Y a s m i n e .
Fe m e i a s e a pr o pi e d e e a , c u u n pa s d e m n şi e l e ga n t .
- A i n e vo i e d e o ba i e şi d e ha i n e c u r a t e , zi s e e a .
- A m n e vo i e d e e l . A r e d , bl e s t e m a t u l e , d e s c hi d e u şa a s t a ! s t r i gă e a
în a r a bă. Un d e e Ni c ky? Ce a i făc u t c u e l ?
Uşa d e d e s c hi s e , în c e t , l o vi n d în c i o bu r i l e d e pe jo s .
- Un d e e ? La s ă-m ă s ă i e s d e a i c i ...
- Să i e şi ? în t r e bă e l c u u n zâm be t . D e c e ?
în a i n t ă s pr e c e n t r u l ha r e m u l u i , d u pă c e u şa s e în c hi s e în u r m a l u i .
- Eşt i u n t i c ăl o s , u n m o n s t r u , u n m i ze r a bi l ...
- Vo r be şt i a r a ba d e s t u l d e bi n e , d o a m n ă. A i m i n ţi t !
- Tu , t i c ăl o s c u d o u ă fe ţe , în d r ăzn e şt i s ă-m i s pu i m i e c ă a m m i n ţi t ?
Tu , c a r e m -a i r ăpi t d e a c a s ă, m -a i a d u s a i c i pe n t r u a t e r ăzbu n a pe t a t a !
- Nu n e g a s t a !
- D e c e m -a i s e d u s ?
- Tu a i în c e pu t ! îi a m i n t i e l d e pr i m a l o r în t âl n i r e .
- A c o l o e r a a l t c e va , e r a u n ţi n u t c i vi l i za t ...
- Nu m ă fă s ă r âd , fe t i ţo , zi s e e l , c u i r o n i e . Ci vi l i za ţi ? Su n t e ţi n i şt e
m i c i c o pi i pe l ân gă c i vi l i za ţi a o r i e n t u l u i , pe l ân gă c u l t u r a şi t r a d i ţi i l e
n o a s t r e . Su n t e ţi i n c u l ţi şi n e s păl a ţi !
- Şi t u e şt i u n t i r a n . M-a i r ăpi t d i n Ma r s i l i a . M-a i făc u t s ă...
Se o pr i , r e s pi r ân d gr e u .
- Să c e ?
- Să m ă c u l c c u t i n e . Pe n t r u c e a i făc u t -o ? Pe n t r u r ăzbu n a r e ? A i s e ­
d u s -o pe fi i c a c e l u i pe c a r e vr e i s ă t e r ăzbu n i ?
- Po a t e ! zi s e e l . D a r c e m ă m i r ă e s t e c ă n u în c e r c i s ă a fl i d e c e a m
făc u t t o a t e a s t e a , c a r e e s t e m o t i vu l pe n t r u c a r e a m vr u t s ă m ă r ăzbu n pe
t a t ăl t ău , m o t i vu l pe n t r u c a r e t o a t e a s t e a s -a u în t âm pl a t !
- Or i c a r e a r fi m o t i vu l , c e a i făc u t e s t e c r u d . Şi bo l n a v. Eşt i n e bu n !
- Un n e bu n pe c a r e l -a i i u bi t , n u c u m u l t t i m p în u r m ă.
- Gu r a !
A r e d în t i n s e m ân a şi c u fo r ţă o t r a s e în br a ţe l e l u i .
- Oc hi i ăşt i a , zi s e e l , a t i n gân d -o t a n d r u , a r u c i d e , n u ?
- D e m i i d e o r i !
- Şi m îi n i l e ? şo pt i e l , c u u n d e ge t m ân gâi n d -o a şa d e u şo r în c ât t o t
c o r pu l e i d e ve n i m o a l e .
- Ţi -a r l u a vi a ţa a c u m !
- D e a s t a n u i n t r u în a r m a t a i c i , zi s e e l şi o îm pi n s e d e pa r t e .
Fa t a c ăzu pe pe r n e l e d e pe jo s .
- în s e a r a a s t a s e va t e r m i n a t o t u l !
- Va fi o l u pt ă d r e a pt ă?
- Ta t ăl t ău a l u pt a t vr e o d a t ă a şa ?
- Ce vr e i s ă s pu i ?
El îşi a r a n jă ha i n e l e .
- Şt i i fo a r t e bi n e c e vr e a u s ă s pu n . Şt i m a m ân d o i c i n e e s t e e l , c e a
făc u t t o a t ă vi a ţa şi c e fa c e şi a c u m . Şi d e a s t a va m u r i !
- N u !
- D a r e u n u s u n t m o s t r u l c a r e e s t e e l . Eu t e vo i l ăs a s ă-ţi i e i r ăm a s
bu n d e l a e l , e s t e m u l t m a i m u l t d e c ât c e a făc u t e l !
- A u c i s pe c i n e va l a c a r e ţi n e a i ? Fa m i l i a t a ? Ma m a t a ?
A r e d în t o a r s e c a pu l br u s c , c a şi c u m c u vi n t e l e e i l -a r fi l o vi t d e
m o a r t e . Sân ge l e i s e s c u r s e d i n c a p şi m âi n i l e i s e în c l e şt a r ă. Ve r d e l e
o c hi l o r l u i d e ve n i m a i pu t e r n i c d e c ât fu s e s e vr e o d a t ă.
- J a m i l , o vr e a u c u r a t ă şi îm br ăc a t ă c a o fa vo r i t ă. O ve i a d u c e în
s a l o n u l pr i n c i pa l l a o r a pa t r u !
Ie şi , t r ân t i n d u şa în u r m a l u i şi c ăl c ân d pe c i o bu r i , făr ă s ă-i pe s e . Cu
i n i m a d i s t r u s ă, Is a be l l s e ghe m u i pe pe r n e l e pe c a r e c ăzu s e . Şi n i m e n i
n u o d e r a n jă. Y a s m i n e s e r e t r a s e în c e t , c a o m a r e d o a m n ă, făr ă s ă d e a
vr e u n s e m n c ă văzu s e s a u a u zi s e c e va . J a m i l s e a şe ză pe u n s c a u n , a ş­
t e pt ân d . Şt i a c ă a ve a s ă t r e bu i a s c ă s ă o i a d e a c o l o pe s t e pu ţi n t i m p. D a r
pân ă l a pa t r u e r a vr e m e . D e s t u l ă vr e m e !
, l i *
O
r a pa t r u . Cân d c e a s u l l u i Ni c ky a r ăt ă pa t r u fi x, Ni c ky şi Sa n t o s
l o vi r ă în po a r t a c a s e i l u i A r e d , a n u n ţân d u -şi s o s i r e a . Le fu d e s ­
c hi s şi e i păşi r ă în ău n t r u . Er a u s i n gu r i . în a r m a ţi , d a r s i n gu r i .
- Pe a i c i , d o m n i l o r !
Ri c ha r d l e d e s c hi d e a d r u m u l . Şi Sa n t o s în c e pu s ă r e ţi n ă d e t a l i i l e .
Nu m ăr u l o a m e n i l o r d i n c u r t e . Fe l u l în c a r e s e în c hi d e a po a r t a . Lo c u l pe
u n d e a r fi pu t u t s c ăpa în e ve n t u a l i t a t e a u n u i c o n fl i c t d i r e c t .
- Vă r o g!
Băr ba t u l e n gl e z s e r e t r a s e , l ăs ân d u -i s ă i n t r e pr i m i i în c u r t e a i n t e r i o a r ă.
- Pu n c t u a l i , s e a u zi gl a s u l l u i A r e d .
St ăt e a s i n gu r pe o s o fa , t o l ăn i t . Cu s a bi a pe ge n u n c hi . în u m br a u n u i
c o pa c e r a Ha ki m , o s t a t u i e făr ă s e n t i m e n t e . Nu m a i pr i vi r e a i s e m i şc a .
- A şa c u m a m s t a bi l i t , r ăs pu n s e Ni c ky, văzân d c ă Sa n t o s îl s t u d i a a -
t e n t pe t ân ăr .
A r e d s e r i d i c ă. Fo a r t e în c e t , c u fo a r t e m u l t c a l m . A pr o a pe i r e a l . Pă­
r e a s ă pr i ve a s c ă pr i n Sa n t o s . Şi c o r s a r u l păr e a i m pr e s i o n a t . Nu s e m i ş­
c a , c ău t ân d c e va pe c hi pu l a c e l u i t ân ăr , pe c a r e t o t c o r pu l l u i îl în d e m ­
n a s ă-l u r a s c ă d i n r ăs pu t e r i , d a r c e va îl o pr e a , t o t o d a t ă.
-T a t ă!
I s a be l l s e r e pe zi s pr e e i . D i n fu gă, Sa n t o s o pr i n s e în br a ţe şi o în ­
vâr t i în a e r . Chi pu l l u i d e m i i d e a n i s e r u ps e în m i i d e zâm be t e . Oc hi i
îi r âd e a u ve s e l i , c hi a r d a c ă s i t u a ţi a e r a d e pa r t e d e a fi u n a n o r m a l ă.
- D r a ga m e a , c e d o r m i -a fo s t d e t i n e ... şo pt i e l .
- Ta t ă, pl e a c ă, l a s ă-m ă a i c i ... e l vr e a s ă t e " u c i d ă!
- Nu -ţi fă gr i ji pe n t r u m i n e !
- T e r o g... Ni c ky!
Tân ăr u l o îm br ăţi şă s t r ân s . Căl d u r a c o r pu l u i e i îi d ăd e a pu t e r e . Pe n ­
t r u e a a r fi l u pt a t c u m i i d e a r a bi .
- D e s t u l !
Cu vân t u l l u i A r e d c ăzu c a u n t u n e t .
- La s ă-i s ă pl e c e şi vo i fa c e t o t c e vr e i . Vo i fi s c l a va t a ve şn i c !
- Ve şn i c ? Ce ge n e r o s ...
- Is a , n u s pu n e pr o s t i i , s e r ăs t i Ni c ky. Nu ve i s t a c u m o n s t r u l ăs t a ,
ve i pl e c a a c a s ă c u n o i !
Se ve d e a c l a r c ă n u e r a s i n c e r . Er a m a i m u l t s pe r a n ţa c e a c a r e vo r ­
be a .
- Vi n o a i c i , Is a be l l , po r u n c i A r e d .
Ea s e d u s e s pr e e l . Zâm be t u l l u i în vi n găt o r îl e xa s pe r ă pe Ni c ky. L-a r
fi u c i s pe A r e d în a c e a c l i pă. Sc o a s e s a bi a .
- D o m n u l e , d e s t u l c u vo r ba . A c c e pt ă pr o vo c a r e a şi l u pt ă!
- Cu t i n e ?
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c ă n u a m n i m i c c u t i n e . Nu a m n i c i u n m o t i v pe n t r u c a r e
s ă l u pt c u t i n e . Cu t i n e , în s c hi m b...
Sa n t o s s c o a s e s a bi a .
- Nu , n u a şa , zi s e e l .
Ri d i c ă m ân a . Oa m e n i i l u i a păr u r ă d e pe s t e t o t , în c e r c u i n d u -i pe c e i
d o i .
- Eşt i u n l a s !
- Nu , n u s u n t l a ş, s u n t pr e văzăt o r . Şi şt i u c ă e şt i u n l u pt ăt o r pr i c e ­
pu t , Sa n t o s !
- Şt i i c i n e s u n t ?
- Şt i u . Şi şt i u c ă t u n u l u pţi c o r e c t . Că e şt i u n ho ţ şi u n l a ş. Că u c i zi
pe o r i c i n e îţi s t ă în c a l e . Şi c ă e xi s t ă o şa n s ă c a e u s ă fi u u c i s în s e a r a
a s t a , a i c i , d a c ă l u pt c u t i n e . Şi n u ve i a ve a a c e a s t ă s a t i s fa c ţi e !
- Vr e i s ă-l o m o r i a şa ? s t r i gă Is a be l l .
- îl vo i u c i d e , d a . D a r n u s u b pr i vi r e a t a . Va fi o e xe c u ţi e , d o m n u l e .
Ha ki m , i a -1 d e a i c i !
Băr ba t u l s e d e s pr i n s e d i n l o c u l s ău şi s e a pr o pi e d e Sa n t o s . în u r m a
l u i , t r e i băr ba ţi e n o r m i îl a ju t a u . Sa n t o s r i d i c ă s a bi a .
- Nu c r e d c ă ve i fa c e a s t a !
Un c u ţi t e l e ga n t , fi n , d a r c u o l a m ă s c ân t e i e t o a r e , a păr u l a gât u l l u i
Is a be l l . Fa t a s e s i m ţi l i pi t ă d e t r u pu l l u i A r e d şi s i m ţi l a m a r e c e pe gât u l e i .
- Ce fa c i ...
- Mă a s i gu r c ă vo i c âşt i ga ! zi s e e l . Cât d e m u l t ţi i a a c e a s t ă bi ju t e r i e ?
- D ă-i d r u m u l , s t r i gă Ni c ky, în a i n t ân d c u s a bi a în m ân ă. Lu pt ă-t e c u
m i n e pe n t r u e a . Lu pt ă-t e c a u n băr ba t !
- Ha ki m , i a -1 d e a i c i !
Sa n t o s m e r s e d e bu n ăvo i e . Şi c e i t r e i t i n e r i r ăm a s e r ă c a n i şt e pe r s o ­
n a je a l e u n u i t e a t r u pr o s t , d i s t r u şi şi în vi n găt o r i , s l a bi şi pu t e r n i c i , în a ş­
t e pt a r e a r e a c ţi e i pu bl i c u l u i .
I s a be l l n u s e m i şc ă, d a r o făc u A r e d . Re t r a s e c u ţi t u l şi -l băgă în t e a ­
c ă. Zâm bi n d , s e a şe ză d i n n o u .
- A t ât d e pr e vi zi bi l , d e pa t e t i c c hi a r , zi s e e l .
- Pe n t r u c ă o i u be şt e ?
- Chi a r şi c r i m i n a l i i po t c u n o a şt e a c e s t s e n t i m e n t , s pu s e e l . A c u m t u ...
- E u ?
A r e d s e r i d i c ă.
- A i vr u t u n d u e l . II ve i a ve a !
L u ă s a bi a .
- A c u m s ă ve d e m d e c e e şt i în s t a r e !
A r m e l e c e l o r d o i s e a t i n s e r ă şi m e t a l u l s c o a s e u n s u n e t pu t e r n i c . E-
r a u s ăbi i d e bu n ă c a l i t a t e , în m âi n i l e u n o r băr ba ţi pr i c e pu ţi . Ni c ky l u pt a
e l e ga n t , pu t e r n i c şi c u pr i c e pe r e . A r e d a ve a o a gi l i t a t e c i u d a t ă în m i ş­
c ăr i , c u r gân d pr i n în c ăpe r e , făr ă a s t a l o c u l u i n i c i o c l i pă.
- Opr i ţi !
I s a be l l a pr o a pe i zbu c n i în l a c r i m i , văzân d u -1 pe Mi ha i A vr a m c a pe
u n i zbăvi t o r . Se r e pe zi s pr e e l .
- Opr e şt e -1, t e r o g. Fă c e va ...
- A r e d , c e fa c i ?
- Un d u e l , s e pa r e .
- Mi ha i , vr e a s ă-l u c i d ă!
A r e d s e o pr i , c e r ân d u n m o m e n t .
- D o m n u l e A vr a m , e s t e n e po t u l vo s t r u ... „
- C e ?
- Es t e Ni c ky, fi u l l u i Ma r go t .
Mi ha i pr i vi s pr e a c e l t ân ăr . A po i r e s pi r ă a d ân c . Tr e c u t u l îl u r m ăr e a .
Pa r c ă ve d e a c hi pu l l u i Ma r go t a m e s t e c a t c u c e l a l t a t ăl u i s ău pe fa ţa a -
c e l u i t ân ăr .
- A r e d , în c e t e a ză c u a c e a s t ă l u pt ă...
- Nu po t fa c e a s t a !
Mi ha i îl t r a s e în t r -o pa r t e .
- Es t e n e po t u l m e u . Vr e i s ă-l u c i zi a i c i , s u b o c hi i m e i ?
- Po ţi pl e c a c ân d vr e i !
- A m ve n i t pe n t r u o vi zi t ă şi t e găs e s c în pl i n d u e l . D e c e n u a m fo s t
în şt i i n ţa t d e a s t a ?
- Nu a m a vu t t i m p. S-a pe t r e c u t t o t u l a c u m , pe n e a şt e pt a t e ...
- A t u n c i d u e l u l n u e s t e va l i d !
- N u e ?
Mi ha i îl pr i vi u r ât , a m e n i n ţăt o r .
- Ea e s t e s o ţi a t a . Cr e zi c ă t e va i e r t a vr e e o d a t ă d a c ă-1 u c i zi s u b
o c hi i e i ?
- Va u i t a !
- Sa u îşi va l u a vi a ţa . îl i u be şt e !
- Mă i u be şt e pe m i n e !
- Oa r e ? Tân ăr u l a ve n i t s i n gu r ?
- Sa n t o s e s t e a i c i !
- L-a i pr i n s ? în t r e bă şo pt i t e l .
- D a .
- A l l a h, a t u n c i vr e i s ă d i s t r u gi t o t u l în s e a r a a s t a ? Is a be l l t e va u r î
t o a t ă vi a ţa ...
- Vo i t r ăi c u u r a e i , d a c ă a şa îm i e s t e s c r i s . Nu -1 po t l ăs a s ă pl e c e ...
- La s ă-1 pe Ni c ky, îi c e r u e l . A m ân ă d u e l u l ...
- Cu m ? A ve n i t a i c i pe n t r u e a , n u va pl e c a ...
- O va fa c e , d a c ă a m ân i d u e l u l . O zi , d o u ă. Pe n t r u m i n e !
- Mi ha i ...
- Ca pr i e t e n , îţi c e r s ă n u -m i u c i zi n e po t u l s u b o c hi i m e i şi s u b pr i ­
vi r i l e a c e l e i fe t e . Se a m ăn ă c u t a t ăl m e u ...
A r e d a r u n c ă s a bi a , n e r vo s .
- D o m n u l e , po ţi pl e c a a c u m !
- Nu pl e c n i c ăi e r i , s t r i gă e l . Ia s a bi a şi l u pt ă..
- Nu a c u m . D o m n u l A vr a m m -a i n fo r m a t c ă a c e s t d u e l n u e s t e t o c ­
m a i n o r m a l . Pr o pu n s ă a şt e pt ăm pân ă m âi n e . Şi o vo m fa c e c o n fo r m
t r a d i ţi e i ...
- Ve i l u pt a d e s c hi s şi e a va fi l i be r ă?
- D a . A c u m pl e a c ă!
- Is a be l l !
J a m i l s e r e pe zi şi o l u ă d e br a ţ. O t r a s e s pr e ha r e m . Fa t a în ţe l e s e c ă
n u e r a m o m e n t u l s ă s e l u pt ă. Sa u s ă s t r i ge .
- Pl e a c ă, d u -t e a c a s ă, zi s e e a .
- Nu t e l a s a i c i !
- Pl e a c ă, d a c ă m ă i u be şt i !
Nu -1 m a i văzu şi u şa gr e a a ha r e m u l u i s e în c hi s e în u r m a s a . Şi e a
r ăm a s e n e m i şc a t ă, n e şt i i n d c u m s ă a c ţi o n e ze .
J o s , A r e d s e a şe ză pe s o fa . Un d e e r a pl ăc e r e a pe c a r e o a şt e pt a s e a -
t ât e a l u n i ? Un d e e r a a c e a bu c u r i e pe c a r e c r e zu s e c ă a ve a s ă o s i m t ă?
Nu s i m ţe a d e c ât d e za m ăgi r e şi fu r i e . Şi n e ho t ăr âr e .
- Ce ve i fa c e a c u m ?
- Nu şt i u . Vr e a u s ă-i s c r i u t a t e i ...
- îl ve i u c i d e pe Sa n t o s ?
- A r fi fo a r t e u şo r , n u c r e zi ? To t c e a r t r e bu i s ă fa c e s t e s ă găs e s c o
a r m ă po t r i vi t ă şi s ă m ă d u c l a e l . O l o vi t u r ă şi vi a ţa l u i s -a r t e r m i n a .
Si m pl u .
- D e c e n u o fa c i a c u m ?
- Ni m i c n u a r fi m a i u şo r pe n t r u m i n e , zi s e e l .
- Răzbu n a r e a , s e s pu n e , a r e u n gu s t fi n şi n u o r i c i n e po a t e s ă-l s i m ­
t ă. A şa e ?
- To t c e s i m t e u a c u m e s t e fu r i e ...
- D e c e ? îl a i în m ân a t a . în c ât e va o r e va fi m o r t ...
A r e d îşi a c o pe r i o c hi i c u d e ge t e l e . Şi o ft ă.
- D a r e a ?
- I s a be l l ? E n u m a i o fe m e i e , o s c l a vă. Chi a r d a c ă e s o ţi a t a . Ce pu t e ­
r e po a t e a ve a e a a s u pr a t a ?
- Ne po t u l t ău o i u be şt e . Şi e a pe e l .
- Cr e zi ?
- A m a u zi t . A m văzu t . Şi a s t a m ă u m pl e d e fu r i e !
Mi ha i t r e s ăr i . A s t a e r a fu r i a d e s pr e c a r e vo r be a e l ? Şi e l c r e zu s e c ă
vo r be a d e Sa n t o s . D a r n u e r a a şa , e l vo r be a d e s pr e o fe m e i e .
- Is a be l l t e în fu r i e ?
- Şi n e po t u l t ău . D a r t o t u l s e va s fâr şi , în t r -u n fe l s a u a l t u l ...
- Ce vr e i s ă s pu i ?
- Va a ve a l o c u n d u e l şi d o a r u n u l s e va în t o a r c e a c a s ă. D a c ă vo i fi
e u c e l c a r e va m u r i , a t u n c i t e r o g s ă a şt e pţi în t o a r c e r e a t a t ăl u i m e u . El
va în ţe l e ge , s pe r , d e c e a m făc u t c e a m făc u t .
- Şi Sa n t o s ?
- Pe n t r u e l n u m a i t r e bu i e s ă t e pr e o c u pi , r ăs pu n s e t ân ăr u l . Va m u r i a zi !
- Şi fa t a ?
- Ea , d a c ă e u n u vo i m a i fi , va r ăm ân e a i c i . Vo i l ăs a s c r i s pe n t r u t a t a
c ă vr e a u s ă t r ăi a s c ă a i c i , în ha r e m !
- Pân ă va m u r i ? Chi a r d a c ă t u n u ve i m a i fi ?
-D a !
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă e s t e a m e a , d e a s t a , zi s e e l , l o vi n d c u pu m n u l în pi c i o r .
Nu o vo i l ăs a în br a ţe l e l u i Cl e r m o n t !
- D a r a şa a i s pu s , c ă o va a ve a d a c ă t u ve i m u r i !
- Mi ha i , n u i n t e n ţi o n e z s ă m o r !
- Şi d a c ă s e va în t âm pl a , d a c ă e l e s t e m a i bu n c a t i n e , d a c ă a r e n o r o c
c hi o r , d a c ă în vi n ge , vr e i s ă s pu i c ă va fi făr ă fo l o s ?
- D a .
- A şa d a r , în o r i c e c a z, t u c âşt i gi . Mo r t s a u vi u . Şi e l pi e r d e !
- Exa c t !
- Es t e l a şi t a t e a s t a !
- îm i pa r e r ău c ă t u c r e zi a s t a , zi s e A r e d , făr ă s ă s e l a s e i m pr e s i o ­
n a t . D e c ân d e şt i a şa d e vo t a t fa m i l i e i t a l e ?
- Nu s u n t , d a r a d m i r s i n c e r c u r a ju l . Şi băi a t u l a r e c u r a j şi în d r ăz­
n e a l ă. Şi a păr ă c u pr e ţu l vi e ţi i c e e a c e i u be şt e !
- Şi e u n u !
- Tu pr e fe r i s ă c âşt i gi , c u o r i c e pr e ţ. Vr e i s ă a i t o t u l , pe Sa n t o s m o r t ,
pe Cl e r m o n t în vi n s şi pe e a în pa t u l t ău . D a r n u s e po a t e s ă l e a i pe t o a ­
t e , A r e d !
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c ă o ve i a ve a l ân gă t i n e făr ă vo i e . Ve i a ve a u r a e i în l o c d e
d r a go s t e . Ve i a ve a u n pa t r e c e în l o c d e i u bi r e şi pa s i u n e . Şi Is a be l l , fa t a
a c e l u i o m pe c a r e t u -1 u r ăşt i a t ât , t e va u c i d e în t r -o zi , în t r -o n o a pt e în
c a r e t e ve i a şt e pt a m a i pu ţi n . O m i şc a r e s i m pl ă şi ve i m u r i !
- Nu m ă po a t e u c i d e !
- Nu ?! Băr ba ţi i c e i m a i c u r a jo şi şi m a i pu t e r n i c i a u c ăzu t s u b m ân a
u n e i fe m e i . D a c ă în t r -o n o a pt e , în pa t u l e i , îţi va în fi ge u n c u ţi t pân ă l a
pl ăs e l e în i n i m ă? Nu o c r e zi în s t a r e ? îi ve i u c i d e t a t ăl , i u bi t u l şi o ţi i
pr i zo n i e r ă. Va u c i d e , pe t i n e s a u îşi va l u a vi a ţa !
- O vo i păzi !
- O vi a ţă în t r e a gă?
- D a c ă e s t e n e c e s a r . Nu o po t l ăs a s ă pl e c e . Ni c i o d a t ă. Şi n u a m n e ­
vo i e d e s fa t u r i l e t a l e . D a c ă vr e i s ă-ţi s a l ve zi n e po t u l , t r i m i t e -1 a c a s ă. Es ­
t e s i n gu r u l m o d d e a -1 s a l va !
- Vr e a u c u vân t u l t ău c ă n u -ţi ve i t r i m i t e o a m e n i i s ă-l o m o a r e !
- Cr e zi c ă a ş fa c e a s t a ?
- Nu t e m a i r e c u n o s c !
- Nu vo i t r i m i t e pe n i m e n i . îl vo i ve d e a în s e a r a d u e l u l u i !
- Se a r a ?
- Mâi n e . Spu n e -i a s t a . îl vo i a şt e pt a a i c i !
- Cr e zi c ă va m a i ve n i ?
- Pe n t r u u n d u e l s t a bi l i t ? Cu m a r t o r i şi t o t c e t r e bu i e ?
- Ve i a ve a şi m a r t o r i ?
- Şi u n d o c t o r . Nu s e po a t e şt i , n u ?
- A t u n c i îi vo i s pu n e . No a pt e bu n ă, A r e d !
- Me r gi c u A l l a h!
Pr i e t e n u l s ău i e şi , m e r gân d în c e t . Şi A r e d s e în d r e pt ă s pr e l o c u l u n ­
d e e r a ţi n u t , s u b pa ză gr e a , pr i zo n i e r u l s ău . I n t r ă în în c ăpe r e a n u pr e a
m a r e în c a r e e r a u ţi n u ţi d e r e gu l ă s c l a vi i c ân d e r a u c u m păr a ţi . Ca m e r a
a ve a gr a t i i l a fe r e s t r e şi o u şă gr e a d e l e m n , c a r e s e în c hi d e a pe a fa r ă c u
u n d r u g d e fi e r . Sa n t o s a ve a m âi n i l e l e ga t e şi s t ăt e a pe jo s , în t r -u n c o l ţ.
Cân d îl văzu pe A r e d , r i d i c ă pr i vi r e a .
- Un d e e Ni c ky?
- A pl e c a t , r ăs pu n s e e l . Eşt i pr e găt i t s ă m o r i ?
- Su n t pr e găt i t d e a n i d e zi l e , zi s e e l .
- Bi n e !
Lu ă a r m a pe c a r e Ha ki m i -o în t i n s e . Un pu m n a l c u vâr fu l în c o vo i a t .
Se a pr o pi e d e c o r s a r .
- Nu m ă t e m d e m o a r t e !
- Nu ?! A şa s pu n t o ţi . D a r po a t e c ă u n c âi n e c a t i n e n u s e t e m e , în -
t r -a d e văr , d e m o a r t e . D a r t e t e m i d e c e va ...
- Nu m ă t e m d e n i m i c !
- Nu t e t e m i pe n t r u e a ?
Sa n t o s t r a s e d e l a n ţu l c a r e îl o bl i ga s ă s t e a l i pi t d e pe r e t e .
- Te -a ş u c i d e a c u m d a c ă o a t i n gi !
- A m a t i n s -o d e ja şi s u n t în t r e g. Tu n u ve i fi pe n t r u m u l t ă vr e m e !
-Nu ?!
- Un c r i m i n a l c a t i n e m e r i t ă s ă m o a r ă. în c hi n u r i l e c e l e m a i m a r i .
Pe n t r u c ă o m o a r t e r a pi d ă n u în s e a m n ă n i m i c . Vr e a u s ă t e văd s u fe r i n d .
Vr e a u s ă pl ăt e şt i fi e c a r e pi c ăt u r ă d e s ân ge pe c a r e a i văr s a t -o !
- Nu în ţe l e g c e t o t s pu i !
- Nu ?! Cu m t e -a i s i m ţi t c ân d a u m u r i t ? Păr i n ţi i m e i . Uc i şi d e t i n e .
Făr ă m i l ă.
- A m u c i s m u l t e pe r s o a n e în vi a ţa m e a , d a r n u fe m e i n e vi n o va t e .
Ni c i o d a t ă...
- Nu m i n ţi , c âi n e t u r ba t ! s t r i gă A r e d , l o vi n d u -1 pe s t e fa ţă.
îi pu s e c u ţi t u l l a gât . '■
- Nu m i n t !
- Re c u n o şt i a s t a ?
Ri d i c ă u n c e r c e l d i n t r -o pi a t r ă r o şi e . Un r u bi n s c ân t e i e t o r . Sa n t o s
păl i , r e c u n o s c ân d pi a t r a . Oc hi i l u i n u r e u şe a u s ă pr i ve a s c ă în a l t ă pa r t e ,
în c e t , r i d i c ă pr i vi r e a s pr e t ân ăr u l băr ba t d i n fa ţa l u i .
- Ta t ăl t ău n u e s t e A hm e d ?
- M-a c r e s c u t c a pe fi u l l u i , d a r n u e s t e t a t ăl m e u . Pe a d e văr a t u l m e u
t a t ă l -a i u c i s , zi s e e l c u u r ă.
- Oc hi i ăşt i a ?! Şi c hi pu l ...D u m n e ze u l e ..
- Iţi a d u c i a m i n t e ?!
- D a . D a r n u s e po a t e . El a m u r i t !
-E l ?!
- Co pi l u l ... a m văzu t . Ca ba n a a a r s . A m fo s t a c o l o !
- A i fo s t , făr ă în d o i a l ă. Şi pe n t r u a s t a ve i pl ăt i c u vâr f şi în d e s a t !
îl l o vi în c a p şi Sa n t o s s e pr ăvăl i l a păm ân t . îşi pi e r d u c u n o şt i n ţa .
- Păze şt e -1! o r d o n ă e l . Răs pu n zi c u vi a ţa , A zi z!
Băr ba t u l a pr o bă d i n c a p şi s e l i pi d e pe r e t e c u s a bi a în m ân ă şi d o u ă
pu m n a l e l a br âu . A r a bu l s u bţi r e s e în c l i n ă c ân d A r e d i e şi îm pr e u n ă c u
Ha ki m . Ur c ă s u s , în c a m e r a l u i . în u l t i m e l e zi l e , n u m a i d o r m i s e a i c i d e ­
l o c . I n t r a n u m a i pe n t r u a -şi l u a ha i n e l e . Pr e fe r a s ă o fa c ă în br a ţe l e l u i
Is a be l l .
- St ăpân e !
- Ce e , J a m i l ?
Gl a s u l s e r vi t o r u l u i îl făc u s ă s e r u pă d i n m e d i t a ţi e .
- Su n t u n e l e pr o bl e m e în ha r e m pe c a r e n u şt i u c u m s ă l e r e zo l v...
- D a ?! Cu r i o s , c ă n u po ţi s ă r e zo l vi o a s t fe l d e pr o bl e m ă..
- Es t e vo r ba d e e a ! şo pt i e l .
- Ce fa c e ?
- A r i d i c a t în t r e gu l ha r e m în pi c i o a r e . A a r u n c a t ha i n e l e în c u r t e , bi ­
ju t e r i i l e şi t o a t e l u c r u r i l e s a l e pe r s o n a l e . A po i m o bi l a d i n c a m e r a s a a
a vu t a c e e a şi s o a r t ă!
- N u în ţe l e g!
- L e -a a r u n c a t pe fe r e a s t r ă, în c u r t e . Pr a fu l s -a a l e s d e e l e . Şi pe r n e ­
l e , a şt e m u t u r i l e şi a po i a ...
- Ce a m a i făc u t ?
- Cr e d c ă m a i bi n e a ţi ve n i s ă ve d e ţi !
Mi s t e r i o s , J a m i l d e s c hi s e u şa pe n t r u a -1 l ăs a s ă t r e a c ă. A po i a l e r gă
d u pă s t ăpân u l s ău , d e s c hi zân d u -i u şa d e l a ha r e m c u c he i a s a . A r e d i n t r ă
c u pa s gr ăbi t . A r u n c ă o pr i vi r e s pr e s c a r ă şi văzu l a pi c i o a r e l e e i m u l ţi ­
m e a d e pe r n e , a şt e r n u t u r i şi m o bi l ă s pa r t ă. Ra d a s t r ân ge a d e pe jo s ha i ­
n e l e şi bi ju t e r i i l e , s u b pr i vi r e a u l u i t ă a c ât o r va s e r vi t o a r e . La ve d e r e a
l u i , a c e s t e a s e r e pe zi r ă s ă o a ju t e pe fe m e i e .
D e ja fu r i o s , A r e d d e s c hi s e u şa d e l a c a m e r a fe t e i , o u şă a r c u i t ă. In t r ă
şi s e o pr i . Ca m e r a e r a a pr o a pe go a l ă. Nu m a i pa t u l r ăm ăs e s e a c o l o u n d e
fu s e s e , d a r s a l t e a u a d e pe e l e r a jo s . Fe r e a s t r a e r a l a r g d e s c hi s ă şi o
bu c a t ă d e m a t e r i a l a t âr n a t r a gi c d e e a . Cât e va zăbr e l e e r a u r u pt e .
- Ie şi ! s t r i gă Is a be l l , d i n c o l ţu l o pu s a l c a m e r e i .
- Ce a i făc u t ?
Gl a s u l l u i e r a c a l m . D a r n u bl ân d s a u în ţe l e găt o r .
- Su r pr i n s ? în t r e bă e a , d u r .
A r e d n u o ve d e a bi n e , r e t r a s ă a c o l o . Făc u u n pa s în a i n t e .
- Vi n o a i c i !
Gl a s u l l u i păr e a o po r u n c ă. Şi e a în c e pu s ă r âd ă, i r o n i c .
- Vi n o m a i a pr o a pe , îi c e r u e a , în t i n zân d o m ân ă s pr e e l .
- Te r m i n ă!
O a pu c ă d e br a ţ şi o t r a s e în fa ţă. D a r îi d ăd u d r u m u l i m e d i a t , u l u i t .
Fr u m o s u l e i păr l u n g e r a . a c u m s c u r t , t ăi a t d e l a ba za gât u l u i . A bi a a -
t u n c i o bs e r vă şu vi ţe l e e i n e gr e pe jo s . Le t ăi a s e c u fu r i e , c a u n s e m n a l
d u r e r i i pe c a r e o s i m ţe a . A r e d d e s c hi s e gu r a s ă s pu n ă c e va , d a r n u r e u şi .
- I s a be l l , zi s e e l , m o a l e .
O t r a s e în br a ţe l e l u i . D a r c u c o a d a o c hi u l u i văzu a r m a în d r e pt a t ă
s pr e gât u l l u i . Fo a r fe c e l e c u c a r e -şi t ăi a s e păr u l . A bi a m a i a vu t i m p pe n ­
t r u a s e fe r i d e l o vi t u r a fa t a l ă. A c e a s t a , în d r e pt a t ă s pr e gât u l l u i , a ju n s e
m a i jo s d e u m ăr , în br a ţ. St r i găt u l l u i d e d u r e r e îi a d u s e u n zâm be t pe
bu ze , c hi a r d a c ă şt i a c ă d ăd u s e gr e ş.
J a m i l a l e r gă s pr e e a , o l o vi pe s t e fa ţă şi o îm pi n s e l a păm ân t . D a r n u
r e u şi s ă-i şt e a r gă zâm be t u l a c e l a n e bu n d e pe c hi p. în c e pu s ă r âd ă.
- Ri d i c -o d e a c o l o ! o r d o n ă A r e d , a păs ân d u -şi br a ţu l c u m ân a .
Po r u n c a îi fu a s c u l t a t ă şi I s a be l l s e r i d i c ă, ţi n u t ă s t r ân s d e J a m i l . Un
a l t e u n u c , u n băi a t s l ăbu ţ, s e gr ăbi s ă-l a ju t e , d a r Is a be l l n u s e n ţa i l u pt a
c u e l . Râd e a în c o n t i n u a r e , pr i vi n d u -i c hi pu l s t r âm ba t d e d u r e r e .
- L e a g-o în c u r t e , d e s t âl p, po r u n c i e l . Şi a şt e pt a ţi !
Ie şi c a o fu r i e , făr ă s ă-i r ăs pu n d ă l u i Y a s m i n e , c a r e a l e r gă s pr e e l ,
în gr o zi t ă. S-a r fi o fe r i t s ă-l a ju t e , d a r n u -1 pu t u o pr i . A r e d e r a d e ja jo s ,
i e şi n d pe m i c a u şă d i n c u r t e . I n t r ă în s a l o n u l d e jo s a l c a s e i şi -l s t r i gă pe
Ri c ha r d .
- Ce s -a în t âm pl a t ?
- Ti c ăl o a s a a c e e a m i c ă m -a a t a c a t !
Ri c ha r d a l e r gă şi po r u n c i s ă s e a d u c ă c e l e n e c e s a r e pe n t r u a -i în gr i ­
ji r a n a . A po i s e în t o a r s e c u u n băr ba t m i t i t e l , r o t u n d şi c u ba r bă. A c e s t a
în c l i n ă c a pu l .
- A bd u l , ve zi c e po ţi fa c e !
- Ce a ţi păţi t , s t ăpân e ?
- O gr e şe a l ă!
îşi s c o a s e ha i n a şi c ăm a şa . Şi A bd u l pr i vi r a n a . Sân ge r a t a r e , d a r n u
e r a a d ân c ă. Se a pu c ă d e t r e a bă. A d u s e a ţă şi a l c o o l . Şi în c e pu s ă l u ­
c r e ze . A r e d s t r ân s e d i n d i n ţi , d a r n u s c o a s e n i c i u n c u vân t .
- A c u m c e ve i fa c e ?
Ri c ha r d pr i vi c u s t o m a c u l s t r ân s fe l u l în c a r e A bd u l s păl a r a n a c u
a l c o o l şi a r d e a a c u l pe n t r u a în c e pe s ă c o a s e r a n a c a r e c o n t i n u a s ă s ân ­
ge r e ze .
- îi vo i d a o l e c ţi e !
- A i pu t e a s ă o u c i zi pe n t r u c e a făc u t ?
- Ma i a i m u l t , A bd u l ?
- Ma i a m c ât m a i a m , r ăs pu n s e o m u l u r s u z.
Ri c ha r d pr i vi în pa r t e a c e a l a l t ă. D a r A r e d n u -şi fe r i pr i vi r e a . Nu m a i
d u r e a . Ra n a fu s e s e u n s ă c u o s o l u ţi e pe c a r e A bd u l o a ve a m e r e u l a e l
şi c a r e făc e a o r i c e d u r e r e s u po r t a bi l ă. în c e pu d i n n o u s ă-i şt e a r gă s ân ­
ge l e , t e r m i n ân d d e c u s u t . A po i s t r ân s e pe s t e e a o bu c a t ă d e pân ză a l bă.
O în făşu r ă d e c ât e va o r i în ju r u l br a ţu l u i .
- Nu o u d a , s t ăpân e .
- Vo i a ve a gr i jă.
- A c u r s d e s t u l s ân ge , zi s e e l , s t r ân gân d u -şi i n s t r u m e n t e l e în ge n -
t u ţa d e pi e l e pe c a r e o a ve a pr i n s ă l a br âu . Tr e bu i e s ă d o r m i a c u m !
- Ma i t âr zi u !
- O s ă o bo s e şt i , zi s e e l .
- Nu s e va i n fe c t a ? în t r e bă Ri c ha r d .
A bd u l îl pr i vi u r ât şi pl e c ă, în c r u n t a t . En gl e zu l e r a c u l m e a . Ha ba r
n u a ve a s ă t r a t e ze c e a m a i m i c ă bo a l ă şi a c u m în d r ăzn e a s ă-i vo r be a s c ă
pe t o n u l a c e l a s u pe r i o r , d e pa r c ă e l fu s e s e m e d i c l a vi a ţa l u i . A bd u l a ve a
c u m s ă s e l a u d e c u a şa c e va pe n t r u c ă s t ăt u s e pe s t e d o u ze c i d e a n i în
c a s a u n u i a şi -l s l u ji s e c u c r e d i n ţă. îl a ju t a s e d e m u l t e o r i şi în văţa s e m a i
m u l t e d e c ât c e i c a r e îi e r a u a ju t o a r e pl ăt i t e .
A r e d îşi t r a s e o a l t ă c ăm a şă pe e l şi a l t ă ha i n ă. Br a ţu l îi e r a a m o r ţi t
d a r d a c ă îl m i şc a , d u r e r e a îi s t r ăbăt e a în t r e g c o r pu l .
- Un d e t e d u c i ?
- A m c e va d e făc u t !
- Vr e i s ă o o m o r i ? în t r e bă Ri c ha r d .
- în m i i d e m o d u r i , r ăs pu n s e e l pe s t e u m ăr , m e r gân d r e pe d e , c u br a ­
ţu l în d o i t , pe n t r u a e vi t a d u r e r e a .
I n t r ă în ha r e m pe u n d e i e şi s e şi o văzu în fa ţa l u i , l e ga t ă d e s t âl p, c u
m âi n i l e d e a s u pr a c a pu l u i . în c ă m a i a ve a pr i vi r e a a c e e a s fi d ăt o a r e , d a r
n u m a i r âd e a . J a m i l pr e găt i s e bi c i u l şi a şt e pt a în pi c i o a r e .
- St ăpân e !
- D o u ăze c i d e l o vi t u r i !
Fe m e i l e , s t r ân s e în c a pu l s c ăr i l o r , s c o a s e r ă u n şu i e r a t în gr o zi t . Se
s t r ân s e r ă u n a în a l t a . Nu m a i Na zi r a pr i ve a pa r c ă s a t i s făc u t ă s c e n a d e
jo s . J a m i l s e pr e găt i . Po c n i bi c i u l în a e r pe n t r u a a r ăt a fo r ţa l u i şi s u r âs e
a s pr u .
- în c e pe !
A r e d t r e c u în fa ţa e i . Pr i vi r e a l u i n u e r a i r o n i c ă, a m u za t ă s a u s fi d ă­
t o a r e . Er a s i gu r ă şi d i r e c t ă. Oc hi i l u i ve r zi n u păs t r a u în e i n i c i u n fe l d e
s e n t i m e n t . îi pr i ve a fa ţa fr u m o a s ă, d a r m u r d a r ă, păr u l s c u r t şi c o r pu l
pu t e r n i c şi fe r m . Pr i m a l o vi t u r ă n u o făc u s ă s t r i ge d e d u r e r e . Bi c i u l l ăs ă
o u r m ă s ân ge r i e pe s pa t e l e e i . Şi e a s t r ân s e d i n d i n ţi . L a a d o u a , s t r ân s e
o c hi i a t ât d e t a r e în c ât o d u r u r ă. D a r n u d e s c hi s e gu r a .
-T r e i ! a n u n ţă J a m i l .
A r e d n u s e m i şc ă d i n l o c , pr i vi n d pa r c ă vr ăji t . Nu m a i c hi pu l e i .
- Pa t r u , c i n c i , şa s e ...
Lo vi t u r i l e ve n e a u u n a d u pă a l t a . Şi Is a be l l în c hi s e o c hi i . D u r e r e a n u
o m a i l ăs a s ă r e s pi r e . Nu şt i a c e e r a m a i r ău . Cân d e r a l o vi t ă pe s t e o ve ­
c he r a n ă s a u n o u a d âr ă c a r e -i a păr e a pe s pa t e . La c r i m i l e în c e pu r ă s ă i
s e pr e l i n gă pe c hi pu l e i m u r d a r , d a r e a t o t n u d e s c hi s e gu r a . A r e d în c e t ă
s ă m a i r e s pi r e c ân d văzu pu t e r e a şi vo i n ţa e i . Ri d i c ă m ân a s ăn ăt o a s ă şi
îl o pr i pe J a m i l c ân d a c e s t a a ju n s e l a u n s pr e ze c e .
Ca pu l l u i Is a be l l a l u n e c ă în fa ţă, făr ă vl a gă. Re s pi r ă a d ân c şi d e s c hi ­
s e o c hi i . Pr i n t r e l a c r i m i îl văzu pe A r e d . In i m a îi băt e a fo a r t e r e pe d e .
- Te va în vi n ge ! şo pt i e a .
- Ce a i s pu s ?
îi r i d i c ă c a pu l c u d o u ă d e ge t e şi e a îl pr i vi în o c hi .
- A c u m , Ni c ky t e va u c i d e ! r e pe t ă e a şi l e şi n ă c u u n zâm be t s a t i s fă­
c u t pe c hi p.
A r e d s e t r a s e în a po i .
- D u -o s u s , în a l t ă c a m e r ă, po r u n c i e l . Să fi e în gr i ji t ă!
Pr i vi c u m e r a d u s ă s u s , pe br a ţe l e l u i J a m i l şi a l e l u i A i i .
-Y a s m i n e !
- D a , s t ăpân e ?
- Pu n e pe t o a t ă l u m e a s ă-i r e fa c ă c a m e r a . Vo r fi a d u s e a l t e l u c r u r i
şi vr e a u c a fe r e a s t r a s ă fi e în c hi s ă d e fi n i t i v!
- Pr e a bi n e , zi s e e a , pl e c ân d c a pu l .
Ie şi , în t o r c ân d u -s e în s a l o n . Ri c ha r d îl a şt e pt a a c o l o .
- A i pe d e ps i t -o ?
-D a !
- Şi ?
- Şt i i d e c e a făc u t -o ?
-N u !
- Pe n t r u a -i o fe r i l u i u n a va n t a j. D a c ă e l e bu n , a t u n c i vi a ţa m e a e s t e
în pe r i c o l c u a c e a s t ă r a n ă. E m ân a d r e a pt ă...
- Lu pţi fo a r t e bi n e şi c u s t ân ga !
-D a .
Obo s i t , s e r e ze m ă d e s păt a r u l s c a u n u l u i pe c a r e s t ăt e a .
- Me r gi s u s , a i n e vo i e d e o d i hn ă!
- D a , şo pt i e l , r i d i c ân d u -s e c u gr e u .
Ri c ha r d îl a ju t ă şi -l s u s ţi n u pân ă s u s . Er a pa l i d şi t r a s l a fa ţă. în t r -o
zi , pa r c ă e r a a l t o m . Chi pu l l u i n u m a i s t r ăl u c e a , o c hi i n u -i m a i s t r ăl u ­
c e a u l a fe l . Po ve s t e a a s t a îl s c hi m ba în t r -u n fe l c i u d a t .
12.
M
i ha i îşi po t r i vi m a i bi n e gl u ga ha i n e i n e gr e c a r e -i a c o pe r e a c a ­
pu l şi m a i băt u o d a t ă în po a r t a n e gu s t o r u l u i Ha s a n be n A i i . îi
d e s c hi s e u n n e gr u şi a c e s t a îl po ft i s ă i n t r e .
- Şt i u c ă s t ă a i c i u n t ân ăr fr a n c e z...
- Po a t e ! i s e r ăs pu n s e .
- A t u n c i s pu n e -i c ă Mi ha i A vr a m e a i c i şi vr e a s ă-l va d ă!
Ne gr u l îl l ăs ă în gr i ja u n u i a l t băr ba t şi d i s păr u . A păr u pe s t e c ât e va
c l i pe c u Ni c ky pe u r m e l e l u i .
- Vr e a u s ă-ţi vo r be s c !
-Ur c ă!
Mi ha i t r e c u pe l ân gă s c l a vu l n e gr u şi i n t r ă în c a s ă. Ha s a n e r a a c o l o ,
t o l ăn i t pe o s o fa .
- D o m n u l e A vr a m !
- Bu n ă s e a r a , Ha s a n . O d u c i bi n e , văd ...
- Fo a r t e bi n e .
- El c i n e e ?
Su r d u l s t ăt e a pe u n s c a u n , a pl e c a t în fa ţă. A ve a u n c u ţi t şi o s a bi e l a
br âu . Şi pr i ve a u r ât s pr e Mi ha i .
- El e u n pr i e t e n , zi s e Ni c ky.
- Un pr i e t e n ?
- Nu -i d e s t u l ? s e r ăs t i pr i e t e n u l , r i d i c ân d u -s e .
- E d e s t u l ! r ăs pu n s e r e pe d e , r i d i c ân d m ân a pe n t r u a -1 t e m pe r a pe
c o l o s . Po t s t a jo s ?
- St a i !
Mi ha i îşi s c o a s e ha i n a n e a gr ă c u gl u gă şi s e a şe ză. Er a în a r m a t c u o
s a bi e în c o vo i a t ă.
- A m ve n i t pe n t r u c ă t r e bu i a s ă-ţi vo r be s c !
- D e s pr e c e ?
- Ce şt i i d e s pr e m i n e , băi e t e ?
- Că e şt i fr a t e l e m a m e i , c ă a i t r e c u t o s i n gu r ă d a t ă pe l a Ma r s i l i a şi
t e -a i o pr i t pe l a c a s t e l pe n t r u c ât e va o r e . Ma i şt i u c ă a t u n c i c ân d m a m a
m e a a ve n i t în Mo l d o va , în a i n t e c a e u s ă m ă fi n ăs c u t , t u şi m a m a t a o
u r a ţi d e m o a r t e . Că e r a i r ău t ăc i o s şi a r o ga n t !
Se ve d e a c ă Ni c ky n u s e în c u r c a c u a m a bi l i t ăţi şi e r a t o t a l l i ps i t d e
t a c t . D a r Mi ha i şt i a c ă a s t a s e d a t o r a n e r vi l o r .
- Şt i i d e s t u l d e m u l t e ! zi s e e l c u u n zâm be t . D a r e pr i m a d a t ă c ân d
t e văd a şa , m a r e , u n băr ba t . A t u n c i e r a i u n c o pi l ...
- A c u m n u m a i s u n t , zi s e e l t ăi o s . D e c e a i ve n i t ?
- Eşt i n e r vo s , s e în ţe l e ge . D a r n u a i d e c e s ă m ă a t a c i pe m i n e , e u n u
a m n i c i o pa r t e în a c e s t pl a n . A m n i m e n i t s ă m ă a fl ă a i c i , în A l ge r a c u m .
- Eşt i pr i e t e n u l l u i Se l i m !
- Su n t . Şi şt i u c ă e s t e d r e pt . Tu t r e bu i e s ă în ţe l e gi c ă a c e a s t a e s t e o
r ăzbu n a r e îm po t r i va l u i Sa n t o s ...
- Pe n t r u c e ? s e i n t e r e s ă Su r d u l , pr i e t e n u l l u i Sa n t o s .
- Se pa r e c ă Sa n t o s a u c i s n i şt e r u d e a pr o pi a t e a l e fa m i l i e i l u i A r e d
e l Se l i m . Pe r s o a n e i m po r t a n t e pe n t r u e i . A c u m m u l ţi a n i ...
- Şi d e a s t a a r ăpi t fa t a ?
- Nu ţi s e pa r e u n m o t i v s u fi c i e n t ? Sa u n u e a d e văr a t c ă a u c i s a c e l e
pe r s o a n e ?
- Eu u n u l n u m a i ţi n m i n t e a şa c e va . Se po a t e . D a r fa t a e s t e n e vi n o ­
va t ă. D e c e n u l -a pr o vo c a t l a o l u pt ă d i r e c t ă?
- El n u vr e a a s t a . D a r n u s u n t a i c i pe n t r u a d i s c u t a m o t i ve l e l u i A h­
m e d şi A r e d e l Se l i m . Su n t a i c i pe n t r u a -ţi c e r e s ă pl e c i a c a s ă, Ni c ky!
- Nu pl e c făr ă e i !
Mi ha i c l ăt i n ă d i n c a p. în c ăpăţân a t c a m a m a l u i . Şi c a e l , îşi s pu s e .
- Te va u c i d e !
- Vo i m u r i d a c ă t r e bu i e , d a r n u vo i pl e c a făr ă l u pt ă. Vo i fa c e t o t u l
pe n t r u a o s a l va pe e a d i n m âi n i l e l u i A r e d . Or i c e .
- Ve i m u r i şi s a c r i fi c i u l t ău va fi în za d a r . Chi a r d a c ă în vi n gi , A r e d
n u va pe r m i t e s ă o a i . A s c u l t ă-m ă, s u n t s i gu r c ă n u ţi -o va d a . Şi pe Sa n ­
t o s îl vo r u c i d e o a m e n i i l u i în c l i pa în c a r e e l va m u r i . Cr e d e -m ă!
- D a r a şa c e va e s t e l i ps i t d e o n o a r e !
Mi ha i pr i vi s pr e Ha s a n şi a c e s t a o ft ă.
- A i c i l u c r u r i l e s u n t d i fe r i t e d e ţa r a t a , băi e t e !
- A d i c ă vo i n u a ve ţi o n o a r e ?
- Nu vo r bi d e s pr e c e n u şt i i . A r e d va în vi n ge în o r i c e fe l va pu t e a .
Şi t u ve i m u r i făr ă r o s t . D a c ă îl u c i zi , o a m e n i i l u i t e vo r u c i d e pe t i n e .
Şi s e va t e r m i n a . Cr e d e -m ă, t r e bu i e s ă pl e c i !
- Să o l a s în m âi n i l e l u i ?
- Is a be l l e s t e pu t e r n i c ă, va s u pr a vi e ţu i . Vi a ţa pe n t r u o fe m e i e a i c i
n u e s t e gr e a , po a t e n u a r e l i be r t a t e a d e a pl e c a şi ve n i c ân d d o r e şt e , d a r
va a ve a t o t c e va d o r i . Nu va t r e bu i d e c ât s ă c e a r ă!
- E pr i zo n i e r ă!
- E în ha r e m u l l u i , zi s e Mi ha i . în ţe l e gi a s t a ?
Ni c ky l o vi c u pu m n u l în pe r e t e . îşi r e ze m ă c a pu l d e e l , c u o fu r i e
i n c r e d i bi l ă. D a c ă a r fi pu u t , a r fi d i s t r u s A l ge r u l d e pe fa ţa păm ân t u l u i .
Ni m e n i , n i c i o d a t ă, n u -1 m a i făc u s e s ă s u fe r e în a şa fe l . Ni c i c ân d bu n i c i i
l u i m u r i s e r ă. Ma i a l e s pe n t r u c ă s e s i m ţe a n e pu t i n c i o s , pe n t r u c ă s o l u ţi ­
i l e îi s c ăpa u pr i n t r e d e ge t e .
- Nu o po t l ăs a a i c i , Sa n t o s n u a r vr e a a s t a !
- El n u m a i a r e m u l t d e t r ăi t !
- Căpi t a n u l va l u pt a pân ă în u l t i m a c l i pă!
- Po a t e , d a r n u m a i a r e n i c i o şa n s ă!
- A m pu t e a d a fo c c a s e i , s u ge r ă Su r d u l .
Ni c ky s e în t o a r s e s pr e e l c a s pr e u n s a l va t o r . >
- Se po a t e ?
- Vr e i s ă r i şt i ? Su n t o a m e n i în c a s a a c e e a . Fe m e i , c o pi i . Sc l a vi . Şi
e a e a c o l o . D a c ă n u r e u şe şt i s ă a ju n gi în ha r e m l a t i m p? El e s t e s u s .
- D a c ă a m d a fo c l a c a s ă în m o d c o n t r o l a t ...pr o pu s e Ni c ky. D e e xe m ­
pl u , în gr ăd i n ă. A d u c e m o a m e n i i n o şt r i d e pe va s , îi pu n e m s ă s t e a în
pa r t e a d i n fa ţă şi c ân d vo r i e şi , s pe r i a ţi d e fo c , îi vo m u c i d e . A po i i n t r ăm !
- Ri şt i !
- Nu r i s c n i m i c . Şi d e a s t a t u ve i s t a a i c i ...
- Ni c ky, gân d e şt e -t e bi n e l a c e vr e i s ă fa c i . Ca s a e pl i n ă d e o a m e n i . D e
l u pt ăt o r i . A r e d a a d u s n o i o a m e n i pe n t r u a păzi t o t u l . Şi t u r c i i s u n t a pr o a pe !
- Şi ?
- La u n s t r i găt , s u n t pe c a pu l vo s t r u . în a r m a ţi . A n t r e n a ţi . Ga t a d e
l u pt ă!
- A r e d r e pt a t e , u n a t a c d i r e c t a r d u c e l a m o a r t e !
- Su r d u l e , t e t e m i ?
- Nu m ă t e m d e n i m e n i pe l u m e a a s t a şi s u n t ga t a s ă m o r . D a r a ş
vr e a s ă şt i u c ă a ve m o şa n s ă s ă-i e l i be r ăm , n u s ă m u r i m d e ge a bă..
Ni c ky s e t r ân t i fu r i o s pe s o fa .
- Nu e xi s t ă n i c i o po s i bi l i t a t e d e a o s a l va ?
- îm i pa r e r ău pe n t r u t i n e , băi e t e ! zi s e Ha s a n . Re s e m n e a ză-t e !
Pr i vi r e a n e a gr ă a l u i Ni c ky îl făc u pe Ha s a n s ă o ft e ze . A ve a o c hi
bu n i şi şt i a s ă r e c u n o a s c ă ho t ăr âr e a d e a m u r i .
- D o m n u l e , e u vo i l u pt a , c hi a r d a c ă n u vo i în vi n ge . Un l u c r u d e r o g...
- C e ?
- D o m n u l e A vr a m , n u m ă în d o i e s c c ă m a m a va ve n i a i c i . D a c ă n u
a ju n ge în a i n t e d e d u e l , a t u n c i t e r o g s pu n e -i c ă n u a m a vu t în c o t r o şi a m
făc u t c e e a c e o n o a r e a m i -a c e r u t şi d r a go s t e a pe n t r u Is a be l l . Spu n e -i c ă
n u r e gr e t n i m i c !
- I i vo i s pu n e . A r e d a s t a bi l i t d u e l u l pe s t e o zi , l a e l a c a s ă. Cu m a r ­
t o r i şi t o t c e e s t e n e c e s a r ...
- Mu l ţu m e s c pe n t r u c ă a i ve n i t s ă-m i s pu i . A şa d a r ...m a i e s t e o
n o a pt e ...
-D a !
- Ve i i n t r a în c a s a l u i d i n n o u ? în t r e bă Su r d u l . E pr e a r i s c a n t ...d e c e
n u c e r e m s ă vă d u e l a ţi în a l t ă pa r t e ? Po a t e pe pl a jă, u n d e va ...
- Nu vo i pr o t e s t a . Vr e a a şa , a şa va fi .
Ni m e n i n u c o m e n t ă n i m i c .
Mi hi s e r i d i c ă.
- Eu t r e bu i e s ă pl e c !
- Cu m d o r e şt i !
- D a c ă a i n e vo i e d e m i n e , Ha s a n şt i e u n d e s t a u . Vo i fi a c a s ă, t o t
t i m pu l ...
- Nu c r e d c ă vo i a ve a , d a r d a c ă va fi a şa , a t u n c i vă vo i c ău t a . La
r e ve d e r e , d o m n u l e A vr a m .
- Ne ve d e m în zi u a d u e l u l u i ...
- Ve ţi fi a c o l o ?
- Vo i fi , c u u n d o c t o r . Mă vo i r u ga pe n t r u t i n e !
- Şi pe n t r u A r e d ?
- Şi pe n t r u e l .
- D a c ă m -a ţi a ju t a ... vo i pu t e ţi i n t r a l i be r în c a s a l u i , a ţi pu t e a a ju n ge
l a e a , s a u l a Sa n t o s . A ş fa c e o r i c e , vă pl ăt e s c . A m c u c e ...
- Băi e t e ...în c e pu Mi ha i , c u u n zâm be t în găd u i t o r fa ţă d e d u r e r e a şi
d i s pe r a r e a t ân ăr u l u i .
- Or i c e vr e ţi vă vo i d a . Su n t e m o fa m i l i e fo a r t e bo ga t ă. Ta t a v-a r d a
o r i c e a ţi d o r i d a c ă m ă a ju t a ţi s ă-i s c o t d i n A l ge r .
- Nu po t !
- Gân d i ţi -vă l a a s t a , a ş pu t e a s ă vă fa c u n o m i n c r e d i bi l d e bo ga t ...
- Su n t bo ga t şi n u vr e a u m a i m u l t . Ni c ky, d r a gu l m e u , zi s e Mi ha i ,
pu n ân d u -şi m ân a pe d u pă u m e r i i s ăi . Eu s u n t u n băr ba t c a r e u r m ăr e şt e
pr o pr i i l e i n t e r e s e . A m în văţa t a s t a d e c o pi l , c ân d a m r ăm a s s i n gu r , c u
pu ţi n i ba n i în bu zu n a r şi c u o s u m e d e n i e d e o a m e n i ga t a s ă pr o fi t e d e
m i n e . A m în văţa t s ă m ă d e s c u r c , a m făc u t l u c r u r i d e c a r e n u s u n t fo a r t e
m ân d r u şi fa c o r i c e d a c ă e s t e be n e fi c pe n t r u m i n e .
- A t u n c i ...
- D a r n u a c u m . A hm e d e l Se l i m a fo s t c a u n t a t ă pe n t r u m i n e , m -a
a ju t a t m u l t . Şi , m a i m u l t d e c ât a t ât , n u c r e d c ă t e po t a ju t a c u c e vâ. A ş
pu t e a i n t r a în c a s a l u i A r e d , a c u m . Sa n t o s e păzi t în m i jl o c u l c a s e i , I s a ­
be l l e s t e în ha r e m . La fe l d e bi n e păzi t ă. Cu m a ş pu t e a i n t r a făr ă s ă fi u
văzu t ?
- Oa m e n i i m e i v-a r pu t e a în s o ţi !
- Nu . Nu vo i r i s c a t o t u l . A fa c e r i l e m e l e s u n t a i c i . Şi n u vo i r i s c a t o ­
t u l pe n t r u n i şt e pe r s o a n e pe c a r e l e c u n o s c pr e a pu ţi n ...
- D a r a i ve n i t s ă m ă pr e vi i !
Mi ha i în c e pu s ă c o bo a r e s c ăr i l e d e l a i n t r a r e .
- A m ve n i t , zi s e e l , m e r gân d în c e t . Pe n t r u n i şt e o c hi n e gr i pl i n i d e
l a c r i m i ...
I e şi d i n c a s a l u i Ha s a n , c u Ni c ky pr i vi n d u -1 l u n g. Oc hi n e gr i ? s e în ­
t r e bă e l . I s a be l l ?
-Ni c ky!
-V i n !
I n t r ă şi s e a l ăt u r ă pr i e t e n i l o r s ăi . Ma gu s , pr i e t e n u l s ău , u n băr ba t
s l a b şi r o şc o va n , ve n i s e şi e l . Pa u l s e a şe ză pe jo s , m ân c ân d n i şt e pr ăji -
t u r e l e d u l c i d e c a r e n u s e m a i s ăt u r a . Su r d u l în vâr t e a u n po c a l c u vi n în
m ân ă şi Ha s a n fu m a . Se a şe ză şi e l .
- Ce fa c e m ?
- D a c ă e l n u vr e a s ă n e a ju t e , a t u n c i o vo m fa c e s i n gu r i !
- C e ?
- Băi e t e , t e gân d e şt i l a c e m ă gân d e s c şi e u ?
- Să i n t r i în c a s ă, în t i m pu l d u e l u l u i . Cu o m ân ă d e o a m e n i , pu ţi n i .
El va fi o c u pa t c u m i n e !
- D a c ă a ş i n t r a pr i n gr ăd i n a ha r e m u l u i ?
- A r e a şa c e va ? în t r e bă Ma gu s .
- D a , c a s a a r e gr ăd i n a d e s păr ţi t ă în t r e i păr ţi . Ce a d i n m i jl o c e s t e
pe n t r u o a s pe ţi şi pe n t r u s t ăpân i i c a s e i , zi s e Ha s a n . Pa r t e a d i n s pr e e s t
e s t e a l u i A r e d . Ha r e m u l s e a fl ă a c o l o , l a e t a j.
- D e u n d e şt i i ?
- Şt i u şi ga t a . Pu t e ţi i n t r a pe a c o l o , zi s e e l . D a r va t r e bu i s ă o c ău ­
t a ţi pr i n c a m e r e , făr ă s ă fa c e ţi găl ăgi e . Eu n u c i i s t a u d e pa ză!
- Vo i i n t r a c u ze c e o a m e n i . Vo m o m o r î pa zn i c i i şi o vo m c ău t a . D a r
Sa n t o s ?
- Nu şt i u , s e pl ân s e Ni c ky, A r e d e l Se l i m e s t e i m pr e vi zi bi l , n u şt i u
c u m gân d e şt e , c e vr e a s ă fa c ă şi c e va fa c e .
- D a c ă t u a i fi în l o c u l l u i ...s u ge r ă Pa u l .
Ma i m u l t e pe r e c hi d e o c hi s e în t o a r s e s pr e e l . şi c o pi l u l a pr o a pe s e
în e c ă c u po r t o c a l a pe c a r e o m ân c a c u po ft ă.
- C e e ?
- Pu şt i u l a r e d r e pt a t e , zi s e Ni c ky. D a c ă a ş fi în l o c u l l u i , m i -a ş a s i ­
gu r a s pa t e l e . A ş păzi ha r e m u l şi l o c u r i l e pe u n d e c a s a e s t e m a i vu l n e r a ­
bi l ă...
- A c e s t e l o c u r i n u pr e a e xi s t ă, r e pl i c ă Ha s a n .
- Po a t e n u . Şi l -a ş a d u c e pe Sa n t o s a c o l o ...
- Şi pe e a ?!
- Po a t e d a , po a t e n u . Nu şt i u c e s i m t e pe n t r u e a ...zi s e e l în c e t , c u
d u r e r e . D a c ă ţi n e l a e a ...
- L -a a m e n i n ţa t pe Sa n t o s c ă-i i a vi a ţa ! îi a m i n t i Ma gu s .
- D a r n u a făc u t -o . Şi c r e d c ă n u e r a a d e văr a t . Nu a r fi u c i s -o !
- N u ?
- Nu şt i u . n u fa c e m d e c ât pr e s u pu n e r i . Nu şt i m n i m i c s i gu r . Vo i
m e r ge a c o l o , m ă vo i l u pt a . Şi vo i a ve a o a m e n i i pr e găt i ţi , a fa r ă. A d u c e ţi
e xpl o zi bi l d e pe c o r a bi e ...
- A s t a s e po a t e . Ce vr e i s ă fa c i c u e l ?
- A r u n c ăm în a e r po r ţi l e , s u ge r ă Su r d u l . Şi . i n t r ăm .
- La s e m n a l u l m e u . Vo i a ve a u n pi s t o l în c i zm ă. Cân d vo i t r a ge , a -
r u n c a ţi po a r t a în a e r ...
- Şi i n t r ăm . D r a c u s ă-i i a d e a r a bi şi d e t u r c i . D a c ă n e pr i n d ...
- Vo m m u r i o n o r a bi l , în l u pt ă. To t va t r e bu i s ă o fa c e m în t r -o zi ,
n u ? r âs e Ma gu s .
îşi s t r ân s e r ă m âi n i l e şi Ni c ky r e s pi r ă a d ân c . Mâi n e . Cât d e pu ţi n
t i m p m a i e r a ! Şi şt i a c ă vi a ţa l u i s e va s c hi m ba m âi n e . Va m u r i s a u va
t r ăi .
13.
I
s a be l l e r a în t i n s ă pe bu r t ă, făr ă s ă s e po a t ă m i şc a . Mâi n i l e îi a m o r ­
ţi s e r ă şi a m e ţe a l a pe c a r e o s i m ţe a , în u r m a l e şi n u l u i , în c e pe a s ă
d i s pa r ă. Er a pr i m a d a t ă în vi a ţa e i c ân d l e şi n a şi n u e r a m ân d r ă d e a c e s t
l u c r u . Se m i şc ă u şo r şi s pa t e l e o s ăge t ă, u m pl ân d u -i o c hi i d e l a c r i m i .
- St ăpân ă, s t a i a şa !
- Ra d a , c e m a m a d r a c u l u i fa c i ?
Fe m e i a îi a t i n s e s pa t e l e , făc ân d -o s ă ge a m ă.
- Es t e o c r e m ă făc u t ă d i n pl a n t e şi a ju t ă. Răn i l e s e vo r în c hi d e c o m pl e t ...
- Vo r r ăm ân e c i c a t r i c e !
- Nu . J a m i l a l o vi t c u gr i jă...
- D i a vo l bl e s t e m a t , îi vo i s c o a t e i n i m a n e a gr ă c u u n t o po r . I -a făc u t
pl ăc e r e fi e c a r e m i n u t ...
- Nu s pu n e a s t a , s t ăpân ă. St ăpân u l A r e d a d e c i s s ă fi i pe d e ps i t ă, n u
J a m i l . Pe n t r u c ă ţi -a i t ăi a t m i n u n ăţi a d e păr şi a i d i s t r u s c a m e r a ...
- A r fi t r e bu i t s ă-i d a u fo c . Un d e e e l ?
- Nu a ve n i t a i c i , r ăs pu n s e fe m e i e .
- Cât e c e a s u l ?
- E t r e c u t d e a m i a ză, s t ăpân ă.
- A zi e d u e l u l ...
- D u e l ?
Is a be l l s e r i d i c ă, i gn o r ân d d u r e r e a .
- Nu , s t ăpân ă, n u pu n e ha i n a pe t i n e ... n u ...
Uşa s e d e s c hi s e în c l i pa în c a r e Ra d a a pu c ă d e ha l a t u l d e m ăt a s e , în ­
c e r c ân d s ă i -1 i a d i n m ân ă Is a be l l e i .
- Te -a i r i d i c a t d i n pa t ! zi s e A r e d , s i m pl u , în c hi zân d u şa în u r m a l u i . Ie şi !
Ra d a făc u o pl e c ăc i u n e şi s e gr ăbi s ă a s c u l t e po r u n c a . Ni c i u n u l d i n ­
t r e e i n u s e m i şc ă. Cân d r ăm a s e r ă s i n gu r i , Is a be l l făc u u n pa s în a i n t e şi
r i d i c ă ha l a t u l , în c e r c ân d s ă s e a c o pe r e c u e l .
-N u !
- D ă-i d r u m u l , s e r ăs t i e a .
- Va d u r e a m a i t a r e d a c ă n u l a şi a e r u l s ă-ţi vi n d e c e s pa t e l e ...
- Ce -ţi pa s ă ţi e d e s pa t e l e m e u ?
- îţi fa c i gr i ji pe n t r u c ă t e văd a pr o a pe go a l ă? în t r e bă e l c u u n s u r âs
s c u r t . Nu e pr i m a d a t ă c ân d t e văd a şa ...
- Spr e n e n o r o c i r e a m e a . A zi e d u e l u l ?
El a pr o bă d i n c a p.
- Şi ? Ce pl a n l a ş a i m a i pu s l a c a l e d e d a t a a s t a ? în t r e bă e a a r o ga n t ă.
- Pl a n ?
- Nu va r e u şi , pr o m i s e e a , c u o ve s e l i e fa l s ă în t i păr i t ă pe c hi p. Eşt i
m a i s l a b d e c ât e l , m a i a l e s c u a c e a r a n ă...
A r e d a r u n c ă o pr i vi r e s c u r t ă s pr e u m ăr u l l u i s t r ân s l e ga t . Pu t e a m i şc a
m ân a a c u m , m a i u şo r d e c ât în s e a r a t r e c u t ă, d a r d u r e r e a n u d i s păr u s e .
- E a t ât d e s l a b în c ât a fo s t n e vo i e d e a s t a ? în t r e bă e l .
- Ni c ky e s t e u n s pa d a s i n i s c u s i t . Te va d i s t r u ge , a şa c u m m e r i ţi .
- Po a t e .
Ea s e t r a s e în a po i c ân d e l s e a pr o pi e . O pr i n s e d e u m ăr şi o t r a s e a -
pr o a pe d e e l . Ea ge m u d e d u r e r e , d a r n u s e pl ân s e .
- A m e r i t a t a c e a s t ă d u r e r e ?
- Fi e c a r e l o vi t u r ă. îl i u be s c !
A r fi vr u t s ă-l va d ă fu r i o s . Chi a r d a c ă s e t e m e a pu ţi n d e e l . în u l t i ­
m e l e zi l e , A r e d păr e a a l t o m . Nu m a i e r a a m a n t u l t a n d r u , i u bi t u l e i c a r e
îi a r ăt a s e d e şe r t u l şi o fe r m e c a s e în br a ţe l e l u i . Oc hi i l u i n u m a i e r a u
t a n d r i şi i u bi t o r i , e r a u d u r i şi r e c i . A c u m , c a u n a d e văr a t s t ăpân , o pr i n s e
d e fa ţă şi îşi l i pi bu ze l e d e a l e s a l e , c u pu t e r e .
Ea îl m u şc ă.
- Ni c i o d a t ă n u m ă ve i m a i a ve a !
-Zău ?
O îm pi n s e pe pa t şi s e l ăs ă pe s t e e a , făr ă s ă-i pe s e d e s t r i găt u l d e d u ­
r e r e c ân d s pa t e l e e i l o vi t a t i n s e a şt e m u t u r i l e . îi pr i n s e m âi n i l e în a l e s a l e
şi a păs ă.
- A h!
- D o a r e ?
- Po ţi s ă-m i fa c i c e vr e i , n u c o n t e a ză. Te vo i u r î şi m a i t a r e !
El îşi l ăs ă bu ze l e s ă-i s ăr u t e gât u l , a po i c o bo r î s pr e pi e pt . Făr ă s ă
vr e a , e a s c o a s e u n ge a m ăt .
- Cân d t o t u l s e va t e r m i n a , ve i fi a l ăt u r i " d e m i n e !
- Nu şi d a c ă e l în vi n ge !
- Chi a r şi a şa , r ăs pu n s e e l , pr vi n d -o în o c hi . în o r i c e c a z...
- Ce a i d e gân d ?
- D a c ă m o r , a t u n c i ve i fi ve şn i c pr i zo n i e r ă în c a s a a s t a . Si n gu r ă.
Tr ăi n d în ha r e m . I a r d a c ă i u bi t u l t ău m o a r e , a t u n c i , l a fe l , ve i s t a a i c i .
Şi ve i t r ăi c u m i n e , îm i ve i pu r t a c o pi i i şi ve i m u r i în t r e a c e şt i pe r e ţi
c a r e vo r fi în c hi s o a r e a t a .
- Te vo i u c i d e !
- A i a vu t o şa n s ă, t r e bu i a s ă l o ve şt i m a i s u s . Nu ve i m a i a ve a o a
d o u a şa n s ă...
- Cr e zi ?
- Su n t s i gu r !
- A t u n c i m ă vo i s i n u c i d e !
Râzân d , e l s e r i d i c ă. D e s c hi s e u şa şi o s t r i gă pe Ra d a c a r e a păr u în fu gă.
- în gr i je şt e -i s pa t e l e , s ân ge r e a ză!
Făc u d o i pa şi s ă i a s ă, d a r s e în t o a r s e .
- în s e a r a a s t a s e va t e r m i n a . în t r -u n fe l s a u a l t u l !
Şi pl e c ă, l ăs ân d -o pl i n ă d e fu r i e şi d e d u r e r e . Fi zi c ă şi n u n u m a i . O
d u r e a i n i m a şi m i n t e a n u găs e a n i c i o s o l u ţi e .
Ra d a îi în gr i ji r ăn i l e şi în c e pu s ă-i fa c ă vân t c u u n e va n t a i e n o r m d i n
pe n e . Ni c i u n a d i n t r e e l e n u a u zi c ân d u şa s e d e s c hi s e şi Y a s m i n e i n t r ă.
Nu în c hi s e u şa în u r m a e i .
- Te s i m ţi m a i bi n e ?
Is a be l l r i d i c ă c a pu l , în c e r c ân d s ă o va d ă pe fa vo r i t a l u i A r e d . A c e a s ­
t a pu r t a ha i n e d e s c hi s e l a c u l o a r e şi u n zâm be t l a r g. A ve a bu ze l e vo ps i ­
t e fr u m o s şi o c hi i d e s e n a ţi c u n e gr u . Şi e r a fo a r t e a t r ăgăt o a r e . Păşi fo a r ­
t e fe m i n i n şi s e a şe ză pe m a r gi n e a pa t u l u i .
- D o a r e ?
- Ca d r a c u ! zi s e e a , n e şt i i n d c e s ă s pu n ă.
- Eşt i fo a r t e c u r a jo a s ă şi în d r ăzn e a ţă. Şi fr u m o a s ă...
-Mu l ţu m e s c !
- Vr e i s ă pl e c i , n u ?
- D a . îm pr e u n ă c u t a t a ...
- Nu c r e d c ă a c e s t l u c r u va fi po s i bi l , s pu s e e a , c u u n zâm be t fr u m o s .
- Şt i i d a c ă e vi u ?
- E. D a r n u c r e d c ă va m a i t r ăi pân ă m âi n e ...
- Ra d a , l a s ă-n e !
Fa t a s e o pr i , l ăs ân d e va n t a i u l jo s .
- D a r ...
- I e şi a c u m !
Răm a s e r ă s i n gu r e .
- Un d e îl ţi n e ?
- Nu d e pa r t e d e a i c i , îi r ăs pu n s e Y a s m i n e . D a r n u ve i r e u şi s ă a ju n gi
l a e l , e i m po s i bi l , a c o l o s u n t fo a r t e m u l ţi o a m e n i . Pl ăt i ţi , s c l a vi .
- Es t e în c a păt u l c u r ţi i d e l a i n t r a r e , n u ?
- A i o c hi bu n i . E a c o l o . O s c a r ă c o bo a r ă s u b păm ân t şi d u c e l a u n e l e
în c ăpe r i u n d e d o r m s c l a vi i şi găr zi l e . în c a păt u l l o r e s t e în c hi s o a r e a ...
- A i fo s t vr e o d a t ă a c o l o ?
- Nu e u , d a r u n e l e d i n t r e s c l a ve l e m e l e m e r g a c o l o pe n t r u a s e ve d e a
c u u n i i d i n t r e pa zn i c i . El e l -a u văzu t pe t a t ăl t ău a c o l o !
- Le -a i în t r e ba t ?
- D a . Chi a r d a c ă e u s t a u în ha r e m , şt i u t o t c e s e în t âm pl ă a fa r ă. Şi
în pa r t e a c e a l a l t ă a c a s e i . Şi po t i e şi o r i d e c ât e o r i vr e a u !
- Te l a s ă s ă i e şi ?
Is a be l l o pr i vi c u s pe r a n ţă.
- Nu , n u s ăr i a şa , pe t i n e n u t e va l ăs a s ă i e şi n i c i o d a t ă. L-a i a t a c a t ,
a c u m pa za t a a s po r i t . Şi a i e va d a t o d a t ă d i n c a s ă. Ţi -a m s pu s d o a r pe n ­
t r u a t e l i n i şt i !
- Cr e zi c ă o po t fa c e ? Ta t a e s t e a i c i şi -l va u c i d e !
- Pr o ba bi l . Is a be l l , vr e i s ă pl e c i ?
- D a !
- A t u n c i t e vo i a ju t a !
- D e c e ?
Ea o pr i vi fo a r t e s e r i o a s ă.
- Pe n t r u c ă şt i u fo a r t e bi n e c ă-1 u r ăşt i . Şi -l ve i u c i d e în t r -o zi şi e u
n -a ş s u po r t a a s t a . A şa c ă m a i bi n e s ă pl e c i d e a i c i ..
- D a r d a c ă a fl ă, ve i fi pe d e ps i t ă!
- Nu va a fl a , zi s e e a s i gu r ă pe s i n e . Mâi n e ...
- Tr e bu i e s ă fi e în s e a r a a s t a , zi s e Is a be l l .
Y a s m i n e s e r i d i c ă. Văl u r i l e s a l e o făc e a u s ă pa r ă o r e gi n ă.
- D e c e în s e a r a a s t a ? Pe n t r u c ă e d u e l u l ?
- D a . A t u n c i vo i a ve a o şa n s ă. Te r o g!
- Vo i în c e r c a . D a r t r e bu i e s ă fi i fo a r t e a t e n t ă şi d a c ă ve i fi pr i n s ă...
- Nu vo i s pu n e n i c i o d a t ă c ă t u m -a i a ju t a t . îţi ju r !
îi l u ă m ân a .
- Nu -m i m u l ţu m i , n u o fa c d e zi n t e r e s a t ă. îl vr e a u pe n t r u m i n e ,
vr e a u s ă fi u s o ţi a l u i A r e d şi s ă-i n a s c c o pi i i .
- Nu a i n i c i u n c o pi l ?
- Nu . D a r vo i a ve a .
- Şi Na zi r a ?
- Ni c i e a . D a r fe r e şt e -t e d e e a , e s t e pe r i c u l o a s ă şi n u s e t e m e d e n i m e n i
d e c ât d e s t ăpân u l A r e d şi d e J a m i l . D a c ă t e pr i n d e , n u şt i u c e va fa c e ...
- Mu l ţu m e s c !
- în s e a r a a s t a , s c l a va m e a , o fa t ă a r a bă în a l t ă c ât t i n e va ve n i a i c i .
Ha îţi va a r ăt a c e a i d e făc u t , s ă o a s c u l ţi . Şi s c a pă d e Ra d a d u pă a pu s u l
s o a r e l u i !
Y a s m i n e s e s t r e c u r ă a fa r ă şi I s a be l l pr i vi d u pă e a .
- St ăpân ă...
- Ce m a i e ? s e r ăs t i e a n e r vo s ă.
- Să n u o a s c u l t a ţi pe Y a s m i n e , şo pt i e a .
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c ă e a e s t e fa vo r i t a s t ăpân u l u i . Cr e d c ă m o a r e d e ge l o zi e şi
a r fa c e o r i c e pe n t r u a s c ăpa d e t i n e !
- Y a s m i n e n u e s t e r e a !
- Nu a i t r ăi t în t r -u n ha r e m , s t ăpân ă, zi s e e a . Pe n t r u c ă a ţi fi şt i u t c ă
a i c i fe m e i l e s u n t fo a r t e r e l e şi po s e s i ve . Pe n t r u d r a go s t e a şi fa vo r u r i l e
s t ăpân u l u i a r u c i d e . Ni m i c n u l e -a r pu t e a o pr i s ă o fa c ă d a c ă a r c r e d e c ă
po zi ţi a l o r e s t e a m e n i n ţa t ă. Şi a c u m , a ţi fo s t pe d e ps i t ă. Po a t e e a c r e d e
c ă n u m a i s u n t e ţi în gr a ţi i l e s t ăpân u l u i şi v-a r a r u n c a în gu r a l u pu l u i ...
- A i a s c u l t a t pe l a u şă, t i c ăl o a s o ?
- E u ?
Fe m e i a n e gă, s pe r i a t ă c ă I s a be l l a ve a s ă o l o ve a s c ă.
- D a r n u a m în c r e d e r e în e l e , s pu s e e a , pe n t r u a s e a păr a . Nu a t u n c i
c ân d s u n t a t e n t e şi bu n e . A m a u zi t vo r be ..
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e Y a s m i n e . Se pa r e c ă a r e m a r e pu t e r e a i c i . Şi e s t e fo a r t e bi ­
n e i n fo r m a t ă. Şi d e s t u l d e l i be r ă. Se d u c e în ba za r . Ie s e .
- Şt i u a s t a !
- Şi d e c e v-a r a ju t a ?
- Nu m ă a ju t ă în n i c i u n fe l , r ăs pu n s e Is a be l l . D e c i a i a s c u l t a t l a u şă...
- Pu ţi n , zi s e e a .
- A r t r e bu i s ă-ţi d a u o băt a i e s o r ă c u m o a r t e a , t i c ăl o a s o c e e şt i . D e
c e a s c u l ţi pe l a u şă?
- Pe n t r u a vă a păr a , s t ăpân a m e a , n u m a i pe n t r u a s t a . Nu o a s c u l t a ţi .
Nu vă d u c e ţi ...
- Gu r a !
- Vă va u c i d e d e d a t a a s t a şi e u pe c i n e vo i m a i s l u ji ? D a c ă J a m i l a -
fl ă c ă vr e ţi s ă i e şi ţi d e a i c i , a t u n c i m o a r t e a vă pa şt e . D e d a t a a s t a s t ăpâ­
n u l n u vă va m a i i e r t a a şa u şo r ...
- Uşo r ? A c u m a fo s t u şo r ? Ui t ă-t e l a s pa t e l e m e u .
- A s t a n u e n i m i c , zi s e e a . La fo s t a m e a s t ăpân ă, u n a d i n fe t e a î n ­
c e r c a t s ă-l u c i d ă c u u n c i o b pe s t ăpân . Er a n e bu n ă, s ăr a c a .
- Şi ?
- A fo s t a r s ă d e vi e în c u r t e .
I s a be l l s i m ţi u n fi o r r e c e t r a ve r s ân d -o .
- Nu -m i pa s ă!
- Nu s pu n e a s t a , n u ...
- D a c ă s pu i c u i va c e a i a u zi t , îţi fr ân g gât u l c a u n u i pu i , a i în ţe l e s ?
- D a , s t ăpân ă!
Pa l i d ă, Ra d a s e t r a s e l ân gă pa t .
- A c u m fă-m i vân t , m i -e c a l d . Şi n u m a i vo r bi d e ge a ba !
Is a be l l în c e pu s ă fa c ă pl a n u r i . Mi i şi m i i d e va r i a n t e , c a r e m a i d e c a ­
r e m a i r e a l e . în c e r c a s ă găs e a s c ă pl a n u l pe r fe c t pe n t r u a s c ăpa îm pr e u ­
n ă c u t a t ăl e i . Spr e s e a r ă, Ra d a pl e c ă, l a po r u n c a e i . Şi e a s e îm br ăc ă
s i n gu r ă c u u n pa n t a l o n n e gr u şi o bl u ză l a fe l . îşi pr i n s e păr u l s c u r t s u b
u n ba t i c t o t n e gr u şi îşi pr i n s e u n i a şm a c pe s t e fa ţă, s i m pl u , făr ă br o d e r i i
s a u bi ju t e r i i . îţi s c o a s e t o a t e bi ju t e r i i l e pe c a r e l e a ve a , c e r c e i i şi br ăţă-
r i l e . Se în c ăl ţă c u pa pu c i i d e m ăt a s e n e a gr ă, fi n i , şi a şt e pt ă.
D a r n u a vu m u l t t i m p d e a şt e pt a t . D u pă a pu s , o fe m e i e i n t r ă l a e a .
Nu o r e c u n o s c u .
- St ăpân a m -a t r i m i s !
- Şt i u . Ce t r e bu i e s ă fa c ?
- A fa r ă e s t e u n c o ş. îl po ţi d u c e ? în t r e bă fe m e i a îm br ăc a t ă c a şi e a
în n e gr u .
-D a !
- E gr e u şi e pl i n c u m ân c a r e s t r i c a t ă.
- D e şt e pt pl a n !
Ie şi r ă şi e a r i d i c ă c o şu l . Fa t a l u ă a l t c o ş şi s e în d r e pt a r ă s pr e o m i c ă
u şă a s c u n s ă d e u n c o pa c . A ju t o r u l l u i J a m i l , t i n e r e l u l c a r e n u vo r be a a -
pr o a pe d e l o c , a r u n c ă o pr i vi r e s pr e c o şu r i şi l e d e s c hi s e u şa . A po i , d u pă
c e e l e i e şi r ă, o în c hi s e l a l o c . Şi I s a be l l îşi s i m ţi i n i m a băt ân d n e bu n e şt e .
- Ho l u l ăs t a d u c e s pr e c u r t e , e xpl i c ă fa t a . Şi u şa a s t a în ho l u l pr i n c i ­
pa l , a po i în c u r t e a i n t e r i o a r ă. D a r n o i n u a ve m vo i e a c o l o , a şa c ă m e r gi
pe a i c i , d u pă m i n e !
Vo r be a u în şo a pt ă şi a ju n s e r ă s u b a r c a d a qu o u şă d e s c hi s ă. Cu r t e a .
D e u n d e e r a , ve d e a po a r t a m a r e în c hi s ă şi d o i c a i . Er a u d o i c a i a c o l o ,
l e ga ţi .
- Tr e bu i e s ă m e r gi în a i n t e , îi s pu s e fa t a , d a r e a n u m a i a u ze a . Ci u l i
u r e c hi l e şi a u zi s ăbi i l e l o vi n d u -s e . în c e pu s e . Lăs ă c o şu l jo s .
Şi s e în t o a r s e s pr e u şa pe c a r e i -o a r ăt a s e fa t a .
- Ce fa c i ?
- D e a i c i m ă d e s c u r c . Mu l ţu m e s c !
- D a r ...
- D u c o şu l , a po i vi n o şi d u pă ăs t a . Pl e a c ă!
Is a be l l a l e r gă s pr e u şă. O d e s c hi s e şi s t r e c u r ă c a pu l pr i n e a , pr i vi n d
d i n c o l o . Pa r t e a a c e a s t a a c a s e i o c u n o şt e a fo a r t e bi n e . Se s t r e c u r ă a fa r ă,
m e r gân d fo a r e a pr o a pe d e pe r e t e , fi i n d n i m i c m a i m u l t d e c ât o u m br ă
pe pe r e ţi i a l bi , l u m i n a ţi d e l ăm pi . Se a s c u n s e a po i d u pă ghi ve c e l e c u
fl o r i bo ga t e . In ge n u n c hi , s e t âr î pr i n t r e pl a n t e , a u zi n d , făr ă s ă va d ă,
c u m s ăbi i l e s e l o ve a u u n a d e a l t a .
Ri d i c ă c a pu l , a t e n t ă l a fi e c a r e m i şc a r e d i n ju r u l e i . La e t a j e r a u o a ­
m e n i i l u i A r e d . O pa r t e e r a u r e t r a şi pe l ân gă pe r e ţi . Şi o pa r t e îl păze a u
pe Sa n t o s . îl văzu l e ga t d e u n s t âl p d e pi a t r ă d i n c a păt u l o pu s . A ve a
m âi n i l e l e ga t e s u s , c ăm a şa d e pe e l e r a r u pt ă şi m u r d a r ă şi e r a l e ga t l a
gu r ă. St r ân s e pu m n i i , fu r i o a s ă.
A r e d şi Ni c ky s e d u e l a u în m i jl o c u l c u r ţi i . Lu m i n a făc l i i l o r t r a n s fo r ­
m a n o a pt e a în zi . Şi e i d a n s a u u n u l în ju r u l a l t u i a . Căm a şa l u i A r e d e r a
păt a t ă l a u m ăr şi e a zâm bi , bu c u r o a s ă. Spe r a s ă-l d o a r ă în gr o zi t o r .
- Lu pţi d e s t u l d e bi n e !
Ni c ky zâm bi . A r e d e r a o bo s i t . Mi şc ăr i l e l u i e r a u în gr e u n a t e d e a c e a
r a n ă pe c a r e o a ve a l a u m ăr şi t ân ăr u l fr a n c e z n u pu t u d e c ât s ă m u l ­
ţu m e a s c ă c e r u l u i pe n t r u a c e a şa n s ă. A c e a şa n s ă c a r e -i m ăr e a l u i şa n s e ­
l e . Po a t e o n o r a bi l a r fi fo s t s ă a m ân e d u e l u l pân ă A r e d s -a r fi vi n d e c a t
d a r a i c i n i m i c n u e r a n o r m a l s a u o n o r a bi l . Po a t e d o a r pr e ze n ţa u n u i a r a b
îm br ăc a t în gr i şi c u fa ţa d e şo i m , c a r e -şi s pu n e a m e d i c . Mi ha i s t ăt e a a -
l ăt u r i d e e l îm pr e u n ă c u Su r d u l , c a r e a ve a o c hi i c ât c e pe l e , u r m ăr i n d c u
ju m ăt a t e d e pr i vi r e d u e l u l şi c u c e a l a l t ă s t u d i i n d l o c u l . îşi ţi n e a m ân a pe
t o c u l pi s t o l u l u i pe c a r e t r e bu i a s ă-l fo l o s e a s c ă l a t i m pu l po t r i vi t . D a r n u
a c u m , c ân d pr i e t e n u l l u i e r a în a va n t a j.
- D a r o bo s e şt i r e pe d e , a d ău gă Ni c ky, fa n d ân d c u pu t e r e .
- Nu po ţi s ă-ţi ţi i gu r a ? în t r e bă A r e d , pr i n t r e d i n ţi , fe r i n d u -s e l a t i m p
d e l o vi t u r a pu t e r n i c ă a l u i Ni c ky.
A c e s t a r âs e s c u r t şi a t a c ă d i n n o u . Lo vi s pr e pi e pt u l l u i A r e d , d a r n u
a ju n s e . Sa bi a îi fu o pr i t ă şi a r a bu l s e l ăs ă în jo s , a l u n e c ân d s pr e s t ân ga .
Se r i d i c ă d i n n o u , s c hi m bân d m ân a .
- Eşt i s i gu r c ă d r e a pt a e bu n ă?
Nu -i r ăs pu n s e . Se a vân t ă s pr e e l şi a t a c ă c a u n n e bu n . Lo vi a t ât d e
t a r e în c ât Ni c ky s e d e ze c hi l i br a şi c ăzu pe s pa t e . Sa bi a îi a l u n e c ă d i n
m ân ă. Nu s e a şt e pt a s e l a o a şa pu t e r e în br a ţu l r ăn i t a l a d ve r s a r u l u i s ău .
Sa bi a l u i A r e d s e r i d i c ă, pe n t r u a d a l o vi t u r a fi n a l ă.
- Nu a zi !
Sa bi a l u i Ni c ky o pa r ă l a t i m p. D a r n u e r a ţi n u t ă d e e l . I s a be l l pa r ă
l o vi t u r a şi a t a c ă a gi l ă. D e s t u l pe n t r u a -i o fe r i l u i Ni c ky po s i bi l i t a t e a d e
a s e r i d i c a . Făr ă a r m ă, în s ă.
- Is a be l l ?!
- Su r pr i n s ? în t r e bă e a , a t a c ân d făr ă m i l ă, fo r ţân d u -1 s ă s e a pe r e şi s ă
o a pe r e în a c e l a şi t i m p. Nu vo i a s ă o r ăn e a s c ă.
- Ce fa c i ?
- Ce a r fi t r e bu i t s ă fa c d i n pr i m a zi în c a r e t e -a m văzu t , s t r i gă e a ,
a t a c ân d făr ă o pr i r e .
Lu pt a fo a r t e bi n e , fe r m ă pe pi c i o a r e , c u l o vi t u r i e xa c t e şi s e m i şc a
fo a r t e r e pe d e , a l u n e c ân d c o n s t a n t d i n fa ţa l u i , în t r -o pa r t e şi -n a l t a . Nu
r e u şe a s ă o o pr e a s 'c ă l o c u l u i şi s ă o d e za r m e ze . Şi e a n u -1 l ăs a s ă r e s pi r e .
Pa t a d e pe c ăm a şa l u i s e l ăţe a m e r e u , a c u m a ju n gân d pân ă l a c o t . Sân ­
ge l e în s ă n u o o pr i .
- Opr e şt e -t e !
Ea zâm bi şi s e r ăs u c i . A r u n c ă s a bi a l u i Ni c ky şi s e r o s t o go l i în t r -o
pa r t e , s t r âm bân d u -s e d e d u r e r e d i n pr i c i n a s pa t e l u i r ăn i t .
- Lu pt ă e xc e l e n t , n u c r e zi ?
Ni c ky a t a c ă d i n n o u . Pa r ă o l o vi t u r ă a l u i A r e d şi r i d i c ă br a ţu l , ţi n -
t i n d u -i c a pu l . A c e s t a s e fe r i şi l a m a t r e c u l a d o i m i l i m e t r i d e o c hi u l l u i
s t ân g. Ni c ky s e t r a s e în a po i , pe n t r u a r e s pi r a a d ân c . A r e d făc u l a fe l , i g­
n o r ân d s ân ge l e d e pe br a ţ. îşi şt e r s e c u m ân e c a c e a l a l t ă t r a n s pi r a ţi a d e
pe fa ţă şi r i d i c ă s a bi a .
- Nu şt i u c u m a i s c ăpa t ...
- Me r e u vo i s c a pă d e t i n e , pr o m i s e Is a be l l , d i n s pa t e l e l u i Ni c ky,
pr i vi n d u -1 în o c hi pe A r e d .
- Nu m a i d e pa r t e , pr o m i s e e l .
- Zău ?
Su r d u l în t âl n i pr i vi r e a l u i Ni c ky şi s c o a s e pi s t o l u l . Ni m e n i n u -1 o b­
s e r vă. Ri d i c ă a r m a şi t r a s e u n fo c în a e r . Şi o c hi i t u t u r o r s e în d r e pt a r ă
s pr e e l . în c l i pa u r m ăt o a r e s e a u zi o bu bu i t u r ă c a r e zgu d u i c a s a d i n t e ­
m e l i i . A r e d r i d i c ă br a ţu l , c e r ân d u -l e o a m e n i l o r s ăi s ă va d ă c e s e în t âm ­
pl a s e . Un n o r d e fu m i n t r ă pe ho l u l l a r g d e l a i n t r a r e şi n ăvăl i în c u r t e .
A po i s e r i d i c ă s pr e c e r .
- A ţi fo s t vo i ?
- Vo m a r d e c a s a a s t a d i n t e m e l i i , pr o m i s e Ni c ky, a t a c ân d d i n n o u .
Lu pt a d e ve n i şi m a i în ve r şu n a t ă. Ha ki m s e n ăpu s t i s pr e m a r t o r u l l u i
Ni c ky, Su r d u l . A c e s t a s c o a s e s a bi a , a t a c ân d . Mi ha i s e t r a s e în t r -o pa r t e ,
a t e n t l a c e s e în t âm pl a şi fe r i n d u -s e d e fo c u r i d e a r m ă r ăt ăc i t e . Ezi t a s ă
s e a m e s t e c e , l a u r m a u r m e i , n u e r a l u pt a s a .
Is a be l l s e fe r i d e u n a r a b c a r e a l e r ga s pr e i e şi r e , d e u n d e s e a u ze a u
s t r i găt e şi a l e r gă s pr e t a t ăl e i .
- Se va t e r m i n a !
Gl a s u l l u i A r e d s e a u zi pe s t e t o t a c e l zgo m o t . Fu m u l în c e pu s e s ă
d i s pa r ă. Şi s ăbi i l e l o r e r a u u n a l a gât u l c e l u i l a l t . A r e d ţi n t e a s pr e gât u l
l u i Ni c ky în t i m p c e s a bi a a c e s t u i a s e a fl a l a d o u ă d e ge t e d e o c hi u l l u i
A r e d , u n pa s s ă fi făc u t u n u l d i n t r e e i şi m o a r t e a a r fi a păr u t . Ni m e n i n u
s e m a i m i şc ă. Ha ki m s e o pr i o d a t ă c u Su r d u l . I s a be l l , a ju n s ă l a ju m ă­
t a t e a d i s t a n ţe i ^s e o pr i şi e a . Mi ha i s e d e s pr i n s e d e pe r e t e l e u n d e e r a şi
făc u d o i pa şi în fa ţă. D e s c hi s e gu r a s ă s pu n ă c e va , d a r c u vi n t e l e îi m u ­
r i r ă pe bu ze . Ti m pu l păr e a s ă fi m u r i t .
- în c e t a ţi !
D i n m i i şi m i i d e gl a s u r i , I s a be l l îl r e c u n o s c u pe a c e s t a . Şi o c hi i i s e
u m pl u r ă d e l a c r i m i . D i n fu m a păr u o fe m e i e . Ir e a l ă l a în c e pu t , e a pr i n s e
fo r m ă şi c hi p pe m ăs u r ă c e păşe a . Pu r t a ha i n e s i m pl e şi păr u l l u n g şi
bl o n d îi în c a d r a c hi pu l . Su b l u m i n a făc l i i l o r , n u m a i o c hi i îi s t r ăl u c e a u .
Se o pr i a pr o a pe d e e i şi Ni c ky în t o a r s e c a pu l .
- Ma m ă!
Ma r go t d e Cl e r m o n t păr e a o a pa r i ţi e fa n t a s t i c ă, m u l t d e a s u pr a o a ­
m e n i l o r .
- Opr i ţi l u pt a !
A hm e d , c u vo c e a l u i u s c a t ă d e vân t u r i l e Sa ha r e i , r i d i c ă br a ţu l , pa r c ă
o pr i n d u n r ăzbo i . Oa m e n i i s ăi s e r e t r a s e r ă i m e d i a t şi c o r s a r i i l u i Sa n t o s
r ăm a s e r ă făr ă a d ve r s a r i . Ni c i o s a bi e n u m a i a t i n ge a o a l t a , n i c i u n a n u
m a i l u pt a c o n t r a c e l e i l a l t e în a fa r ă d e a l e c e l o r d o i t i n e r i . Ni c i u n u l d i n ­
t r e e i n u c e d a .
- Lăs a ţi s ăbi i l e ! po r u n c i Ma r go t , c a u n ge n e r a l .
- E u n d u e l , m a m ă!
- Nu -ţi ve i u c i d e fr a t e l e ! zi s e e a .
A r e d îl s c ăpă d i n pr i vi r i pe Ni c ky pe n t r u a s e o pr i a s u pr a a c e l e i
fe m e i m ân d r e c a r e o pr i s e t o t u l . Oc hi i l o r s e în t âl n i r ă. Şi e l văzu zâm be ­
t u l e i fe r i c i t şi d o u ă l a c r i m i m a r i a l u n e c ân d pe o br a zu l e l a l b.
Sc ăpă s a bi a d i n m ân ă. D e s c hi s e gu r a s ă în t r e be c e va , d a r n u r e u şi . Nu
s e m i şc ă pe n t r u c ă Ni c ky n u c o bo r âs e a r m a . D a r A r e d n i c i n u o m a i văzu .
O ve d e a n u m a i pe a c e a fe m e i e . I n i m a l u i în c e pu s ă ba t ă m a i r e pe d e .
-Cu m ?
- Nu t e m i şc a d a c ă vr e i s ă m a i t r ăi e şt i , s t r i gă Ni c ky, făr ă s ă în ţe l e a ­
gă n i m i c d e c ât c ă a ve a u n d u e l d e t e r m i n a t .
- Fi u l e , l a s ă s a bi a şi a s c u l t ă, îi c e r u Ro be r t d e Cl e r m o n t , ve n i n d în
s pa t e l e l u i .
El pr i vi pe s t e u m ăr s pr e m a m a l u i , a po i s pr e t a t ăl s ău . A c e s t a , n e ­
s c hi m ba t , c u păr u l n e gr u pr i n s l a s pa t e şi o c hi i n e gr i c a a i s ăi , păr e a
t r i s t . îşi pu s e m ân a pe u m ăr u l l u i şi îl în d e m n ă s ă s e r e t r a gă. Ne r vo s ,
a r u n c ă s a bi a .
- Cu m a d i c ă e s t e fr a t e l e m e u ? s e r ăs t i e l .
Ni m e n i n u -i r ăs pu n s e . Şi Is a be l l a l e r gă s pr e t a t ăl e i . A hm e d ve n i s ă
0 a ju t e s ă-l e l i be r e ze . Co r s a r u l r e s pi r ă a d ân c c ân d l e găt o a r e a c a r e -i a c o ­
pe r e a gu r a îi fu în d e păr t a t ă. Ha ki m ve n i şi -i s c o a s e c ăt u şe l e d e fi e r c a ­
r e -i ţi n e a u pr i zo n i e r e br a ţe l e .
- A m în c e r c a t s ă-ţi s pu n ...zi s e Sa n t o s , s pr i ji n i n d u -s e d e Ha ki m . Nu
m -a i l ăs a t ...
El s t r i ga l a A r e d . A c e s t a în t o a r s e c a pu l , pa r c ă pr i n vi s .
- Oc hi i t ăi şi r u bi n u l . Fi u l t ău ...D u c e s ă!
Ea d ăd u d i n c a p.
- A d r i e n !
- Ci n e e A d r i e n ? în t r e bă Ni c ky.
- El e s t e fi u l m a m e i t a l e c u Fi l i p!
Ni c ky zâm bi , a m u za t . Ri d i c ă m ân a .
- A ţi în n e bu n i t ? El n u po a t e fi ...
- Es t e . Es t e fr a t e l e t ău , zi s e Ma r go t . A m a vu t u n fi u , d e s pr e c a r e a m
c r e zu t c ă a m u r i t . Ia r t ă-m ă, Ni c ky, n u a m s pu s l a n i m e n i a c e s t l u c r u ...e u şi
Sa n t o s a m d e c i s c ă e r a m a i bi n e s ă păs t r e z s e c r e t u l . A m c r e zu t c ă e r a m o r t !
A r e d făc u u n pa s în a po i . Pr i vi s pr e Sa n t o s , r ăn i t şi m u r d a r , s u fe r i n d .
Is a be l l îl a ju t a , pl i n ă d e d r a go s t e . Şi Ni c ky. Ri d i c a s e s a bi a s ă-l o m o a r e .
D e m a i m u l t e o r i . A pr o a pe r e u şi s e . L-a r fi u c i s . Şi pe Sa n t o s . Ve d e r e a
1s e îm păi e n je n i . în l o c d e fe ţe l e l o r , ve d e a u m br e . îşi a păs ă o c hi i c u d e ­
ge t e l e , pe n t r u a s e t r e zi d i n a c e s t c o şm a r . Ma m a l u i . Şi Is a be l l . Se
în vâr t e a u în ju r u l l u i . Căzu .
- A r e d !
A hm e d îi pu s e m ân a pe fr u n t e , d a r e l i -o îm pi n s e l a o pa r t e .
-N u ...
- A i fe br ă, zi s e e l . Şi r a n a a s t a s ân ge r e a ză...
- Ce a m făc u t ? şo pt i e l . L-a ş fi u c i s . Şi pe e a . A m r ăn i t -o . Şi Sa n t o s .
D i n vi n a m e a ...
Ma r go t s e a pr o pi e d e e l pe n t r u pr i m a d a t ă d u pă fo a r t e m u l ţi a n i . D a r
băr ba t u l m a i în a l t c u m u l t d e c ât e a , c u o c hi i ve r zi şi t u r ba n u l a l b, c u t r ă­
s ăt u r i fr u m o a s e şi fi n e , d a r pu t e r n i c e , n u m a i a ve a n i m i c d i n c o pi l u l d e
c ât e va l u n i pe c a r e e a îl văzu s e pe n t r u u l t i m a d a t ă în t r -o zi c a l d ă d e
i u n i e . Un în ge r a ş m i t i t e l c u păr u l n e gr u .
Mân a e i îi a t i n s e c hi pu l , în t r -o m ân gâi e r e s u a vă. Oc hi i l u i m a r i s e
r i d i c a r ă s pr e e a şi c ăzu în ge n u n c hi l a pi c i o a r e l e e i . Cu l a c r i m i în o c hi ,
îi s ăr u t ă po a l e l e r o c hi e i c a pe a l e u n e i s fi n t e .
- Ia r t ă-m ă!
- Fi u l m e u !
Fe m e i a îşi îm br ăţi şă c o pi l u l pi e r d u t , l ăs ân d u -s e a l ăt u r i d e e l .
- A m gr e şi t , fi u l e ! s pu s e A hm e d , a ju t ân d u -1 s ă s e r i d i c e . Ea a gr e ­
şi t ... fe m e i a n u şt i a a d e văr u l .
- Fe m e i a a c e e a , c a r e t e -a c r e s c u t , e r a i gn o r a n t ă, zi s e Ma r go t .
- Nu m a i c o n t e a ză a c u m ...şo pt i e l .
- Ri c ha r d , a d u -1 pe A bd u l s u s , i m e d i a t . Ha ki m , a ju t ă-1 pe A r e d s ă
u r c e . Pu n e s c l a vi i s ă a ju t e r ăn i ţi i , A bd u l îi va ve d e a m a i t âr zi u . Vr e a u
s ă fi e r e pa r a t ă po a r t a şi zi d u l . Pân ă m âi n e pu n e pa ză gr e a l a po a r t ă, s ă
o pr e a s c ă pe o r i c i n e în c e a r c ă s ă i n t r e ...
A r e d pl e c ă m e r gân d făr ă a ju t o r , d a r u r m a t în d e a pr o a pe d e Ha ki m .
A hm e d , bu c u r o s , îm păr ţe a po r u n c i , făr ă s ă-i pe s e pr e a t a r e c ă zi d u l d i n
fa ţa c a s e i şi po a r t a fu s e s e r ă d i s t r u s e pe o bu c a t ă bu n ă. Se în t o r s e s e a -
c a s ă şi a s t a c o m pe n s a t o a t e c e l e l a l t e l u c r u r i .
- Bu n ă s e a r a , Ma r go t !
-M i ha i ?!
A c e s t a d e c i s e c ă e r a m o m e n t u l s ă s e a pr o pi e .
- Cl e r m o n t , a r ăţi l a fe l ...
- Şi t u !
Sc u t u r ân d u -şi ha i n e l e , c u t o a t e c ă e r a u i m pe c a bi l e , a c e s t a t r e c u
zâm bi t o r pr i n fa ţa l o r .
- Băi e t e , a fo s t o l u pt ă pe c i n s t e ! zi s e e l , băt ân d u -1 pe u m ăr pe Ni ­
c ky. Fe l i c i t ăr i !
-D a ...
Fi u l l u i Ma r go t n u pr i vi s pr e e l , c i s pr e Is a be l l . Fa t a s ăr i în br a ţe l e
l u i , s t r ân gân d u -1 fe r i c i t ă.
-A h!
Ni c ky d ăd u d r u m u l l a s t r ân s o a r e , a t e n t .
- C e a i ?
- Ni m i c ! s pu s e e a r e pe d e , pr e a m ân d r ă pe n t r u a s e pl ân ge .
D a r e l îi r i d i c ă ha i n a .
- A c e l t i c ăl o s t e -a l o vi t ! s pu s e e l , d ân d s ă s e r e pe a d ă s pr e s c ăr i .
- Nu c o n t e a ză a c u m , zi s e e a , o pr i n d u -1. Su n t bi n e , t a t a e s t e bi n e şi
t u e şt i a i c i . A s c u l t ă-m ă!
Făr ă s ă fi e c o n vi n s , Ni c ky o s t r ân s e în br a ţe . A r u n c ă o pr i vi r e s pr e
m a m a l u i , c a r e u r c a s c ăr i l e c u A hm e d , şi o ft ă.
- Ta t ă, e u n u şt i u c e s ă s pu n , zi s e e l în c e t .
- Vo m vo r bi m âi n e , zi s e d u c e l e . Mi ha i , s t a i a i c i ?
- A m c a s a m e a în o r a ş, n u d e pa r t e . D a c ă d o r i ţi s ă m ă o n o r a ţi c u o
vi zi t ă... s a u , po a t e , po t s ă vă o fe r găzd u i r e în s e a r a a s t a ...
- Eu vr e a u s ă m e r g, zi s e I s a be l l r e pe d e .
- D r a ga m e a , t u n u po ţi pl e c a d e a i c i , e s t e îm po t r i va l e gi l o r n o a s t r e ,
zi s e Mi ha i fo a r t e a m a bi l . Eşt i fe m e i a l u i A r e d !
- Nu s u n t fe m e i a n i m ăn u i !
- Cr e d c ă c e l m a i bi n e e s t e s ă s t a i a i c i , a l ăt u r i d e t a t ăl t ău , i n t e r ve n i
Ro be r t . A r e n e vo i e d e o d i hn ă, a u fo s t zi l e gr e l e pe n t r u t o a t ă l u m e a .
îm bu fn a t ă, fa t a n u a vu c e fa c e d e c ât s ă a c c e pt e . Se în t o a r s e s pr e t a ­
t ăl e i . Ri c ha r d a păr u i m e d i a t .
- D o a m n ă, c a m e r e l e a u fo s t pr e găt i t e , zi s e e l fo a r t e a t e n t . Pe n t r u t o ţi
o a s pe ţi i ...
- Mu l ţu m e s c . Fo s t e l e m e l e c a m e r e s u n t c u r a t e ? Ta t a a r e n e vo i e d e
o d i hn ă.
- Ra d a e s t e d e ja a c o l o , vă a şt e a pt ă. D o m n u l e d u c e , vă r o g!
Ri c ha r d îi în s o ţi s u s . Şi I s a be l l i n t r ă în a pa r t a m e n t e l e în c a r e s t ăt u s e
n u c u m u l t t i m p în u r m ă. Ni c ky şi Sa n t o s o în s o ţe a u .
- St ăpân ă, a m pr e găt i t a pă pe n t r u ba i e pe n t r u t a t ăl t ău !
- A d u d e l a bu c ăt ăr i e c e va t a r e d e bău t şi c e a i fi e r bi n t e . Şi m ân c a r e .
Gr ăbe şt e -t e !
Fa t a i e şi a l e r gân d .
- Te -a i s c hi m ba t m u l t , r âs e u şo r Sa n t o s , a şe zân d u -s e pe u n s c a u n .
- Cr e zi , t a t ă?
- D a , pr i n ţe s ă. Co m a n zi s c l a vi l o r c a o m a r e d o a m n ă. Vo r be şt i a r a ba
m a i bi n e !
- Ţa r a a s t a m -a s c hi m ba t !
- Ţa r a a s t a s c hi m bă pe o r i c i n e şi n u n u m a i în bi n e , zi s e Ni c ky. Să
t e a ju t c u ba i a ?
- D r a c e , d a c ă n u po t s ă m ă s păl s i n gu r în s e a m n ă c ă a m m u r i t , zi s e
e l i n t r ân d în c a m e r a a l ăt u r a t ă.
Is a be l l s e în t i n s e pe pa t .
- Su n t m o a r t ă d e o bo s i t ă!
- O n o a pt e d e s o m n t e va a ju t a .
- Ni c ky, m u l ţu m e s c , zi s e e a s i n c e r .
- Pe n t r u c e ?
- Pe n t r u c ă a i ve n i t d u pă m i n e , pe n t r u t o t c e a i făc u t !
- Nu a m făc u t m a r e l u c r u , d r a ga m e a , zi s e e l , l u ân d u -i m âi n i l e . A ş
fi ve n i t d u pă t i n e pân ă l a c a păt u l păm ân t u l u i ...
- Şt i u . Şi e u a ş fa c e l a fe l .
- Te i u be s c , Is a be l l , zi s e e l , m ân gâi n d u -i fa ţa c u d o u ă d e ge t e . Şi t e
vo i d u c e a c a s ă!
- E t o t c e vr e a u .
în c hi s e o c hi i , bu c u r ân d u -s e d e a t i n ge r e a l u i . Pe n e a şt e pt a t e , îl t r a s e
a pr o a pe d e e a şi -l s ăr u t ă. Ui m i t , e l o s ăr u t ă t a n d r u .
- Co pi i ...
Tr e s ăr i r ă, s pe r i a ţi . Sa n t o s i n t r ă în a po i , în făşu r a t c u u n ha l a t pe c a r e
îl găs i s e a c o l o .
- Ta t ă!
- A i t e r m i n a t a şa r e pe d e ?
- M-a m gr ăbi t , pe n t r u c ă m o r d e fo a m e , zi s e e l . Un d e e fa t a a c e e a ?
- Vi n e !
Ni c ky n u r e u şi s ă-şi şt e r gă zâm be t u l l a r g c a r e -i l u m i n a c hi pu l . Cân d
Ra d a i n t r ă c u a l t e d o u ă s c l a ve c u m ân c a r e a , e l n u r e u şi s e în c ă s ă-şi i a
pr i vi r e a d e pe c hi pu l fr u m o s a l fe t e i . Ce l e l a l t e d o u ă fe t e i e şi r ă şi Ra d a
r ăm a s e s ă-i a ju t e . Pu s e m ân c a r e a pe o m a s ă şi t r a s e t r e i s c a u n e a l ăt u r i .
- Să m ân c ăm , pr o pu s e e a ve s e l ă. A i a d u s vi n ?
- A m a d u s . Ri c ha d a pr i m i t po r u n c ă s ă vă d e a t o t c e d o r i ţi . Ma i a l e s
ţi e , s t ăpân ă. V-a m a d u s ha i n e l e d i n ha r e m .
- D a ?
- Şi bi ju t e r i i l e . Su n t d i n c o l o . Mân c a r e a e bu n ă?
Sa n t o s d ăd u d i n c a p în s e m n c ă d a şi Is a be l l r âs e .
- Cân d pl e c ăm a c a s ă?
- Nu şt i u , r ăs pu n s e e l , t r e bu i e s ă vo r be s c c u Ma r go t şi c u băi a t u l ...
- Ca r e băi a t ?
- A r e d !
- Ta t ă, d e c e vr e i s ă vo r be şt i c u e l ? Nu ...
- Fi i c a m e a , a gr e şi t fa ţă d e n o i , d a r e u n u s u n t făr ă d e pa t ă şi n u po t
a r u n c a c u pi e t r e în e l . Şi t a t ăl l u i a fo s t fr a t e l e l m e u ...
- Nu e r a ţi r u d e !
- Nu c o n t e a ză. Fi l i p a fo s t c a şi fr a t e l e m e u şi a m o d a t o r i e fa ţă d e
Is a be l l îm pi n s e s c a u n u l în a po i .
- Nu po t c r e d e c ă s pu i a s t a , t u , d u pă c e ţi -a făc u t , d u pă c e m i -a făc u t m i e !
- Is a be l l a r e d r e pt a t e , în t ăr i şi Ni c ky.
- Şi c e a i vr e a s ă fa c a c u m ? s e r ăs t i e l . Să-l pr o vo c l a d u e l d i n n o u ?
Să m ă l u pt c u e l pe n t r u c ă t e -a r ăpi t ?
- A ş fi pr e fe r a t a s t a d e c ât s ă t e văd a şa d e r e s e m n a t , s e r ăs t i e a . Po a t e ...
D a r s e o pr i br u s c , r e a l i zân d c e e a c e s pu s e s e . Un n o u d u e l e r a u l t i ­
m u l l u c r u pe c a r e -1 d o r e a a c u m . îşi îm br ăţi şă t a t ăl c u d i s pe r a r e .
- Ia r t ă-m ă!
El îi m ân gâi e păr u l s c u r t .
- D e c e l -a i t ăi a t ?
- Nu vr e a u s ă vo r be s c d e s pr e a s t a a c u m . Nu vr e a u ...
- Cr e d c ă c e l m a i bi n e a r fi s ă t e c u l c i pu ţi n . Ni c ky, vi n o ... păr i n ţi i
t ăi a u s ă-ţi vo r be a s c ă, c r e d !
Sa n t o s îşi s t r ân s e fa t a în br a ţe , a po i o s ăr u t ă pe fr u n t e . Şi i e şi . Ni c ky
îi s ăr u t ă şi e l m âi n i l e c u d r a go s t e şi i e şi , c u t o a t e c ă şi -a r fi d o r i t s ă r ă­
m ân ă a l ăt u r i d e e a .
a r go t n u s e m a i s ăt u r a s ă pr i ve a s c ă c hi pu l fi u l u i e i pi e r d u t .
Mu l ţi a n i t r e c u s e r ă. A n i în c a r e îl pl ân s e s e în t ăc e r e , a s c u n s ă.
Nu pe n t r u c ă t r e c u t u l e i e r a n e c u n o s c u t fa m i l i e i s a l e , d a r pe n t r u c ă a l e ­
s e s e s ă păs t r e ze t a i n a a s u pr a a c e l e i n a şt e r i . Pe n t r u c ă d u r e a în c ă.
A c u m , pr i vi n d u -1 a d o r m i t , c u u n a r a b a l ăt u r i , c a r e îi în gr i je a r a n a d e
l a br a ţ, n u pu t e a s ă n u fi e m ân d r ă. A r e d păr e a u n a m e s t e c în t r e e a şi Fi ­
l i p şi d r a go s t e a c a r e -i u n i s e o d a t ă, d e m u l t , a c u m e r a în fa ţa o c hi l o r e i .
îl i u be a pe Ro be r t , s o ţu l e i , d a r Fi l i p păs t r a s e m e r e u u n c o l ţ d i n i n i m a
e i , u n d e e a îl în c hi s e s e . Nu -1 m a i i u be a . D a r s e n t i m e n t e l e t i n e r e şt i pe
c a r e l e s i m ţi s e pe n t r u e l e r a u a c o l o . Şi A r e d . A d r i e n .
în c hi zân d o c hi i îşi a d u c e a a m i n t e l u n gi l e o r e a l e pr i m e i s a l e n a şt e r i .
O n o a pt e în t r e a gă s u fe r i s e pe n t r u a a d u c e pe l u m e băi a t u l l u i Fi l i p.
Mo şt e n i t o r u l l u i . Sân ge d i n s ân ge l e l u i . Cân d îl văzu s e pe n t r u pr i m a d a ­
t ă, Fi l i p pl ân s e s e . Un o m a t ât d e pu t e r n i c c a e l , u n c o r s a r n e în fr i c a t , îşi
s t r ân s e s e fi u l în br a ţe c u i n fi n i t ă gr i jă şi văr s ă l a c r i m i .
fi u l l u i . îl vo i i e r t a pe n t r u t o a t e a s t e a !
14.
- D o a m n a m e a , a u fo s t pr e găt i t e c a m e r e d a c ă vr e i s ă t e o d i hn e şt i !
s u ge r ă A hm e d .
- Nu , vo i s t a a l ăt u r i d e e l !
- Va d o r m i t o a t ă n o a pt e a ! zi s e A bd u l . Opi u m u l pe c a r e i l -a m d a t
i n d u c e s o m n pr o fu n d . D a r n u m -a a s c u l t a t , i -a m s pu s c ă a r e n e vo i e d e
o d i hn ă şi s ă n u fo r ţe ze br a ţu l . A c u m Ri c ha r d o s ă-şi ba t ă jo c d e m i n e
pe n t r u c ă a m ju r a t c ă n u va a ve a fe br ă...
- Cu m s -a r ăn i t l a br a ţ?
- Păi ...
- Vo r be şt e a d e văr u l , zi s e A hm e d .
- Nu a m văzu t , d a r J a m i l m i -a s pu s c ă s t ăpân a Is a be l l a făc u t a s t a ,
zi s e e l în c e t . Cu u n fo a r fe c e !
- L -a r ăn i t o fe m e i e ?
- Ea n u e s t e o s i m pl ă fe m e i e , zi s e A bd u l , l e gân d r a n a . A e va d a t ...a
a ju n s în po r t . A l l a h şt i e c e a r fi păţi t d a c ă s t ăpân u l n u a r fi a ju n s -o d i n
u r m ă... m o a r t e a a r fi găs i t -o pe u n a d i n c o r ăbi i l e a l e a bl e s t e m a t e a l e
fr a n c e zi l o r ..
- D a r o s ă-i t r e a c ă, n u ?
A bd u l pr i vi s pr e fe m e i a a c e e a i n c r e d i bi l d e fr u m o a s ă, c u o c hi i m a r i
şi ve r zi şi c hi pu l d e s c o pe r i t c a r e -1 pr i ve a în o c hi , a şa c u m fe m e i l e n u o
po t fa c e .
- Răs pu n d e m a m e i fi u l u i m e u , A bd u l .
- Ma m a ?!
- D e c ân d t u pu i în t r e băr i o a s pe ţi l o r m e i d e s e a m ă, c âi n e ? s e r ăs t i
A hm e d .
- St ăpân u l s e va vi n d e c a c o m pl e t . A m c u s u t i a r r a n a şi a m l e ga t -o .
D a r n u t r e bu i e s ă m a i l u pt e s a u s ă fa c ă e fo r t c u br a ţu l . A m zi s !
- A c u m pl e a c ă şi t e vo m c he m a d a c ă a ve m n e vo i e d e t i n e !
A bd u l l o vi a pr o a pe po d e a u a c u fr u n t e a şi i e şi .
Ma r go t a t i n s e fr u n t e a l u i A r e d .
- Me r g s ă văd d a c ă t o a t e a u fo s t făc u t e d u pă po r u n c i l e m e l e . D a c ă
a i n e vo i e d e c e va , u n s c l a v e s t e d i n c o l o d e u şă.
- Mu l ţu m e s c !
Se a şe ză a l ăt u r i d e fi u l e i , s pr i ji n i n d u -şi c a pu l d e o pe r n ă. Făr ă s ă îşi
i a pr i vi r e a d e l a e l . Găs e a m i i d e l u c r u r i c a r e -i a m i n t e a u d e Fi l i p. D u pă
m a i bi n e d e d o u ă o r e , o fu r ă s o m n u l .
Cân d s e t r e zi , r a ze l e s o a r e l u i păt r u n d e a u pr i n fe r e s t r e l e l a r g d e s c hi ­
s e . Şi A r e d o pr i ve a , r e ze m a t în t r -u n c o t . Păr e a n e ho t ăr ât şi s t i n ghe r . Nu
şt i a d a c ă s ă s e a pr o pi e s a u s ă s t e a d e pa r t e . Ea zâm bi .
- Vi n o , fi u l m e u !
în vi n s , îşi pl e c ă c a pu l , a şe zân d u -1 în br a ţe l e e i d e s c hi s e . Ma r go t
s i m ţi l a c r i m i l e i n u n d ân d u -i o c hi i ve r zi .
- Mă ve i pu t e a i e r t a vr e o d a t ă? în t r e bă e l .
- D u m n e ze u l e , A r e d , n u a m n i m i c s ă-ţi i e r t !
- D a r a m a d u s m u l t ă d u r e r e în fa m i l i a t a . A m a t a c a t u n o m n e vi n o ­
va t , a m r ăpi t -o pe fi n a t a , a m pe d e ps i t -o . Şi şt i u c ă vo i , e u r o pe n i i , a ve ţi
a l t e l e gi şi o bi c e i u r i . D a r n u vr e a u s ă m ă u r ăşt i ...
Ma r go t îl pr i vi în o c hi i .
- Eu n u a m n i m i c s ă-ţi i e r t . D a r po a t e s u n t pe r s o a n e c ăr o r a l e d a t o ­
r e zi s c u ze . Sa n t o s . Şi m a i a l e s Is a be l l .
- Mă u r ăşt e !
- A c u m , d a . D a r t i m pu l îi va vi n d e c a r ăn i l e şi va în ţe l e ge . A c u m s t a i
a l ăt u r i d e m i n e ... a m m u l t e d e po ve s t i t !
El o a s c u l t ă şi s e a şe ză a l ăt u r i d e e a , l u ân d u -i m ân a pl i n d e d r a go s t e .
- A şa e , s pu n e -m i d e s pr e t i n e , d e s pr e vi a ţa t a ...
- Şt i i c ă s u n t s o r a l u i Mi ha i ?
- D a .
- Ţi -a s pu s ?
- D a . Mi ha i şi e u s u n t e m pr i e t e n i , îl c u n o a şt e pe t a t a d e m u l t t i m p.
A ve m a fa c e r i îm pr e u n ă. Co m e r ţ c u t o t fe l u l d e l u c r u r i pe c a r e e l l e a d u ­
c e d i n c a pi t a l a i m pe r i u l u i , I s t a n bu l .
- Ta t ăl m e u a i u bi t -o u n t i m p pe m a m a m e a , d a r i n t e r e s u l pe n t r u e a
a s c ăzu t r e pe d e . Bu n i c i i m e i s -a u în t o r s a c a s ă, l a Ma r s i l i a , d i n Is t a n bu l ,
şi a i c i m -a m n ăs c u t e u . Ma m a m e a n u a t r ăi t m u l t t i m p şi t a t a , o d a t ă l i ­
be r , s -a r e c ăs ăt o r i t c u A l be r t a , m a m a l u i Mi ha i . O fe m e i e r ău t ăc i o a s ă,
e xpl i c ă Ma r go t , n e a vân d a m i n t i r i pl ăc u t e d e s pr e e a .
- A m văzu t -o o d a t ă. Ne -a bl e s t e m a t în l i m ba e i şi a pl e c a t s ă s e r o a ­
ge pe n t r u s u fl e t u l l u i Mi ha i .
- St ă c u e l ?
- Cân d a m fo s t e u l a I s t a n bu l , e r a în c a s a l u i .
- Să l ăs ăm a s t a , A l be r t a n u e i m po r t a n t ă. Cân d a m îm pl i n i t şa pt e ­
s pr e ze c e a n i , bu n i c u l m e u m -a l u a t pe m a r e pe n t r u u l t i m a d a t ă, s pr e
Ne a po l e ... c ân d u r m a s ă n e în t o a r c e m , t r e bu i a -,s ă pl e c l a Pa r i s , pe n t r u a
m i s e c ău t a u n pr e t e n d e n t po t r i vi t . Bu n i c a m e a a ve a o s i n gu r ă d o r i n ţă,
s ă m ă va d ă c ăs ăt o r i t ă. A şa c ă, pl e c ân d pe m a r e , m ă bu c u r a m d e u l t i m e ­
l e zi l e d e l i be r t a t e . A c o l o , pe c o r a bi e , l -a m în t âl n i t pe t a t ăl t ău , Fi l i p
No r l a n d .
- Fi l i p No r l a n d ! r e pe t ă A r e d , pa r c ă n u m a i pe n t r u a ve d e a c u m s u n ă.
- M-a făc u t s ă m ă în d r ăgo s t e s c d e e l . Er a fe r m e c ăt o r , fr u m o s , şo pt i
e a m e l a n c o l i c ă. Se m e n i fo a r t e m u l t c u e l , d r a gu l m e u , s pu s e e a , a t i n -
gân d u -i fa ţa c u u n d e ge t . A c e l a şi păr , fo r m a fe ţe i şi gu r a .
- D a r a m o c hi i t ăi !
- Oc hi i d a . A r fi fo s t n e d r e pt a l t fe l , r âs e e a ve s e l ă. Cân d t u t e -a i n ăs c u t ,
pe m a r e , a m c r e zu t c ă n u a ve a s ă m a i s i m t n i c i o d a t ă o a s t fe l d e fe r i c i r e .
Nu m a i c ă d e s t i n u l a fo s t c r u d c u n o i , şo pt i e a . Te -a l u a t d e l ân gă m i n e !
- Cu m ?
- Ta t ăl t ău a ve a u n d u şm a n , fr a t e l e l u i vi t r e g e r a c e l m a i m a r e d u ş­
m a n a l l u i . Şi îşi ju r a s e s ă-l d i s t r u gă în o r i c e m o d . A şa c ă t e -a r ăpi t d e
l ân gâ m i n e , d a r n u a în d r ăzn i t s ă t e u c i d ă. A ve a a l t e pl a n u r i , d o r e a s ă
n e a t r a gă în t r -o c u r s a , fo l o s i n d u -s e d e t i n e , d r a gu l m e u . Te -a d u s pe
a c e a i n s u l ă, d e s pr e c a r e Fa t i m a , fe m e i a c a r e t e -a c r e s c u t ţi -a s pu s ...
- A c o l o u n d e e a a fo s t a d u s ă pe n t r u a a ve a gr i jă d e m i n e !
- A c o l o , s pu s e Ma r go t . D a r c ân d a m a ju n s , c o l i ba a r d e a c a o t o r ţă.
Nu a m m a i găs i t d e c ât a s t a !
Ma r go t s c o a s e u n m i c l a n ţ d e a u r c a r e a ve a l e ga t l a e l u n m e d a l i o n .
Păr e a fo a r t e ve c hi .
- Es t e o a m u l e t ă pe c a r e t a t ăl t ău a găs i t -o d e m u l t , u n l u c r u c a r e -i
pu r t a n o r o c ...
- A fo s t a m e a ?
- Pe n t r u n o r o c . Ţi -a c ăzu t în a c e a n o a pt e d e l a gât . A m găs i t -o în
c o l i ba a r s ă.
- D a r n u m i -a pu r t a t n o r o c ...
- D i m po t r i vă, po a t e a s t a t e -a a ju t a t n o a pt e a a c e e a , t e -a ţi n u t în vi a ţă
a n i i c a r e a u ve n i t şi t e -a făc u t băr ba t u l c a r e e şt i a zi !
- Şi Sa n t o s ? Co r s a r u l ?
- Sa n t o s e s t e c e l m a i bu n pr i e t e n a l m e u , e l e o m u l c a r e m e r e u m -a
a ju t a t şi l -a a ju t a t c u m a pu t u t pe t a t ăl t ău , o r i d e c ât e o r i a fo s t n e c e ­
s a r ... e s t e c e l m a i l o i a l o m pe c a r e c u n o s c . Oh, A d r i e n , i u bi t u l m e u ,
d a c ă l u c r u r i l e a r fi s t a t a l t fe l ...
El o îm br ăţi şă.
- A ve m o n o u ă şa n s ă.
- A şa e . A r e d , t a t ă t ău ...
- Şt i u c ă a m u r i t !
-Şt i i ?
- A m s i m ţi t -o d i n gl a s u l t ău . D i n fe l u l în c a r e vo r be şt i d e s pr e e l . A
fo s t u c i s ?
- D a , d e d u şm a n u l l u i , u n c hi u l t ău , Pe r o u x.
- Tr ăi e şt e ?
- Nu , n u m a i t r ăi e şt e . A m u r i t c u m u l t t i m p în u r m ă şi t a t ăl t ău a fo s t
r ăzbu n a t în t r -o zi fa t i d i c ă în c a r e Ro be r t şi Sa n t o s m i -a u s a l va t vi a ţa ...
- A t u n c i va t r e bu i s ă l e m u l ţu m e s c pe n t r u c e a u făc u t ...
- Nu e n e c e s a r . Nu vr e a u s ă m a i pl e c i vr e o d a t ă d e l ân gă m i n e . A m
a t ât e a s ă-ţi s pu n , d e s pr e m i n e , d e s pr e fr a ţi i t ăi . Ma r i e şi Ga br i e l s u n t pe
c o r a bi e , vo r fi bu c u r o şi s ă t e c u n o a s c ă.
- Ei d a . D a r Ni c ky m ă u r ăşt e şi a r e d r e pt a t e .
- Ni c ky e s t e în c ăpăţân a t . Va t r e c e u n t i m p pân ă t e va a c c e pt a , d a r
n u l ăs a a s t a s ă n e u m br e a s c ă fe r i c i r e a . A zi ţi -a i r e găs i t fa m i l i a !
- Ma m ă!
Ni c i o d a t ă n u m a i s pu s e s e a c e s t c u vân t şi a c u m n u m a i r e u şe a s ă s e
o pr e a s c ă. A r fi vr u t s ă-l s t r i ge c ât d e t a r e pu t e a . Să fi e a u zi t d e t o a t ă l u ­
m e a . Ma r go t u m pl e a u n go l pe c a r e n i m i c n u r e u şi s e s ă-l u m pl e . Şi e r a
a t ât d e fr u m o a s ă. D e i r e a l d e fr u m o s ă. Oc hi i e i m a r i păr e a u s ă s t r ăl u ­
c e a s c ă. Er a fi n ă şi e l e ga n t ă, c u păr u l l u n g, pr i n s s i m pl u l a s pa t e .
Er a r ăs pu n s u l l a r u gi l e l u i . Er a c e e a c e vi s a s e . Şi m a i m u l t d e c ât a -
t ât . A ve a o s t r ăl u c i r e în o c hi c a r e păr e a s ă-l a s i gu r e c ă t o t u l e r a bi n e .
Cât d e m i n u n a t a r fi fo s t s ă c r e a s c ă a l ăt u r i d e o a şa fe m e i e ?!
1.
e i d o i c âi n i a i l u i Ga br i e l s e în vâr t e a u în ju r u l l u i Is a be l l , c ău ­
t ân d d e m ân c a r e . Pl i c t i s i t ă, fa t a l e a r u n c ă bu c ăţi d e c a m e , m i c i ,
pe c a r e e i l e a şt e pt a u n e r ăbd ăt o r i . A şe za t ă pe u n s c a u n l a r g, c u pe r n e în
ju r u l e i , s t ăt e a a fa r ă, l a s o a r e . D o m e n i u l Cl e r m o n t e r a l o c u l c e l m a i fr u ­
m o s pe c a r e -1 şt i a . Păd u r e a d i n ju r u l c a s t e l u l u i păr e a d e s e n a t ă, fi e c a r e
c o pa c fi i n d o fr u m u s e ţe a n a t u r i i . Br a zi i în a l ţi şo pt e a u u n u l c u a l t u l în
băt a i a vân t u l u i . Ce r u l d e va r ă s e c o l o r a s e a şa c u m îi pl ăc e a , în a l ba s t r u
pu r , l i m pe d e , br ăzd a t i c i c o l o d e n o r i m a r i şi pu fo şi , c a r e păr e a u s ă t e
îm bi e s ă-ţi a şe zi c a pu l pe u m e r i i l o r , pe n t r u a t e pu r t a s pr e c e l e m a i fr u ­
m o a s e vi s e .
Pr i vi n d c e r u l , Is a be l l o ft ă. Mân c a r e a d i n fa ţa e i n u -i t r e bu i a , c hi a r
d a c ă bu c ăt a r i i s e în t r e c u s e r ă pe e i în pr e găt i r e a e i . Bu c ăţi m i c i d e c a m e
d e pr e pe l i ţă, vân a t pr i n s d e d i m i n e a ţă, pe şt e şi fr u c t e . Un bu c he t d e fl o r i
c o l o r a t e d e c o r a u m a s a a l bă, pe c a r e s e în t i n d e a u pl a t o u r i l e d i n c a r e e a
gu s t a s e pr e a pu ţi n .
Ma i a r u n c ă o bu c a t ă d e pu i r u m e n i t c âi n i l o r , m a i d e pa r t e , d e d a t a
a s t a şi s e a m u ză c ân d a c e şt i a a l e r ga r ă d u pă e a , pr i n i a r ba d e a s ă şi pr i n t ­
r e fl o r i m ăr u n t e .
- D e c e pl i c t i s e a l a a s t a ?
Mâi n i l e l u i Ni c ky s e o d i hn i r ă pe u m e r i i e i o bo s i ţi . O m ân gâi a r ă t a n ­
d r u , făc ân d -o s ă o ft e ze .
- Cu m a fo s t ?
- M-a m în t o r s m a i r e pe d e , zi s e e l , a şe zân d u -s e pe c e l ăl a l t s c a u n .
Ca l u l n u s -a bu c u r a t ...
- A t u n c i d e c e n u a i m a i s t a t ?
- Mi -e r a d o r d e t i n e !
- Zău ? în t r e bă e a c u u n zâm be t . Căl ăr i t u l e s t e u n a d i n pa s i u n i l e t a l e ...
- Ma i n o u , a m o a l t ă pa s i u n e . Zi , pr i n ţe s ă, d e c e e şt i a şa t r i s t ă?
- Su n t pl i c t i s i t ă, c u m a i zi s t u ...
- Po a t e şi a s t a . D a r o c hi i t ăi fe r m e c ăt o r i s u n t pl i n i d e t r i s t e ţe . Ţi -e
d o r d e m a r e ?
-D a !
Răs pu n s u l e i ve n i pr e a r e pe d e , pr e a d i r e c t şi e l o pr i vi a t e n t .
- D e c e îm i a s c u n zi a d e văr u l ? Me r e u a m fo s t pr i e t e n u l t ău , c o n fi d e n t .
- Er a m c o pi i , a t u n c i !
- Co n t e a ză? Cr e zi c ă a ş pu t e a s ă t e s c o t d i n i n i m a m e a ?
- J u r i ?
- J u r c ă m e r e u ve i fi a i c i , zi s e e l , a t i n gân d u -şi i n i m a . Me r e u ...
îi l u ă m ân a .
- Un d e e ve c he a Is a be l l ? în t r e bă e l , d u pă o c l i pă d e t ăc e r e .
Ea s u s pi n ă, gr e u .
- S-a pi e r d u t u n d e va în A l ge r , m u r m u r ă e a .
- Şi s e va m a i în t o a r c e l a m i n e ?
Is a be l l s e r i d i c ă, r e pe d e .
- Po a t e c hi a r a m u r i t , u n d e va , d e pa r t e d e t o ţi . A u u c i s -o !
- Is a be l l !
Fa t a a l e r gă s pr e c a s t e l , r i d i c ân d u -şi r o c hi a c u m ân a . I n t r ă pr i n u şi l e
d u bl e şi e l n u o m a i văzu .
- Va l l o n !
- D a , d o m n u l e !
Ma jo r d o m u l îi i e şi în a i n t e t ân ăr u l u i .
- A m n e vo i e d e c ât e va l u c r u r i ...
- A s c u l t !
- Vi n o c u m i n e !
Va l l o n , u n băr ba t r o t o fe i şi n u pr e a în a l t , a bi a r e u şe a s ă ţi n ă pa s u l
c u s t ăpân u l s ău , c a r e păr e a d i n c a l e -a fa r ă d e gr ăbi t .
O o r ă m a i t r âzi u , c a s t e l u l r o i a d e s e r vi t o r i gr ăbi ţi , c a r e s e c ăl c a u pe
pi c i o a r e c u t r e bu r i l a fe l d e gr a bn i c e . Ni c ky s u pr a ve ghe a t o t u l , a ju t ân d
o a m e n i i pe n t r u c a c e e a c e d o r e a s ă fa c ă s ă i a s ă pe gu s t u l s ău . A po i u r c ă
s u s , în c hi zân d s a l a d e ba l c u c he i a .
Ni m e n i n u a r fi pu t u t i n t r a a c o l o şi Ni c ky c o n t a t o c m a i pe s u r pr i ză.
La o r e l e o pt a l e s e r i i , băt u l a u şa l u i Is a be l l . Ra d a d e s c hi s e , făc ân d u -i o
pl e c ăc i u n e .
- St ăpân a vi n e a c u ’ ! zi s e e a , fe r i n d u -s e d i n c a l e a l u i .
- Se s i m t e bi n e ?
- Ci n e şt i e ? îi r ăs pu n s e fe m e i a , pe u n t o n c a m o br a zn i c .
Nu -i d ăd u a t e n ţi e , c u t o a t e c ă n u în ţe l e ge a d e c e I s a be l l o l u a s e d i n
A l ge r pe fe m e i a a s t a o br a zn i c ă şi c i u d a t ă, c a r e vo r be a m u l t şi în d o u ă
l i m bi a m e s t e c a t e .
- Ni c ky, m e r ge m s ă n e pl i m băm pu ţi n ?
- D a c ă a s t a vr e i ...
îi l u ă br a ţu l .
- T u s t a i a i c i !
- D a r s t ăpân a po a t e a ve a ...
- Su n t e u c u e a , fa t o !
Ra d a r ăm a s e în u r m ă, îm bu fn a t ă. Şi Is a be l l în c e pu s ă r âd ă.
- Nu t e po a t e s u fe r i !
- Ni c i e u pe e a !
- Nu în ţe l e g d e c e . Es t e o fe m e i e bu n ă!
- D a r n u m ă s u po r t ă.
- Ţi s e pa r e , şo pt i Is a be l l . Nu m e r ge m în gr ăd i n ă?
- Me r ge m i m e d i a t . D a r vr e a u s ă ve zi c e va ..
- în s a l a d e ba l ?
-D a !
Ni c ky s c o a s e c he i a şi d e s c hi s e u şi l e l a r gi . Şi Is a be l l în c e t ă s ă m a i
r e s pi r e , c u o c hi i m ăr i ţi .
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , c e a i făc u t ?
- Nu -ţi pl a c e ?
- îm i pl a c e ...
Lu m ân ăr i a r d e a u pe s t e t o t . în m i jl o c u l c a m e r e i l a r gi , r o t u n d e , a pă­
r u s e o în t r e a gă păd u r e . Pe jo s e r a u fl o r i c o l o r a t e şi c ât e va va ze c u t r a n ­
d a fi r i . Ma i m u l ţi c o pa c i în s u po r t u r i d e l e m n păr e a u s ă în făţi şe ze o pă­
d u r e în m i n i a t u r ă. Co vo a r e gr o a s e fu s e s e r ă a şe za t e pe jo s şi m u l t e pe r ­
n e . în m i jl o c fu s e s e pu s ă o t a vă m a r e , pe c a r e e r a u m a i m u l t e fe l u r i d e
m ân c a r e , fe l u r i s i m pl e . O s t i c l ă d e vi n şi d o u ă pa ha r e d e c i s t a l a l ăt u r i .
- In t r ă!
- E m i n u n a t !
- Ia l o c !
- Mu l ţu m e s c !
Is a be l l s e a şe ză pe pe r n e l e m a r i , c o l o r a t e . Ni c ky s e a şe ză a l ăt u r i d e
e a şi -i t u r n ă pu ţi n vi n .
- Pe n t r u t i n e !
- Pe n t r u m i n e , a t u n c i !
Vi n u l r o şu şi d u l c e , c u m îi pl ăc e a e i . Uşi l e s e în c hi s e s e r ă în u r m a
l o r şi e a n i c i n u văzu s e c i n e o făc u s e . Răm ăs e s e r ă s i n gu r i în s a l a d e ba l ,
t r a s n fo r m a t ă în t r -o păd u r e m a gi c ă, l u m i n a t ă.
- D o a m n e , Ni c ky, d e c e e şt i a şa d e bu n c u m i n e ?
-B u n ?
- Nu m e r i t t o a t e a s t e a ...
- I u bi t o , t u m e r i ţi t o t u l . Nu în ţe l e gi c ă t e i u be s c ?
- A s t a e ...
- E a d e văr u l , zi s e e l , s ăr u t ân d u -i d e ge t e l e t r e m u r ân d e . Te i u be s c şi
d a c ă n u s -a r fi în t âm pl a t t o t c e s -a r fi în t âm pl a t , a c u m po a t e a m fi c ăs ă­
t o r i ţi d e ja . Cu u n c o pi l pe d r u m ...
-Ni c ky...
- Nu m -a ş fi d a t băt u t , t e -a ş fi c o n vi n s , şt i u c ă a ş fi pu t u t s ă t e fa c
s ă s pu i d a . şi po t şi a c u m . Vo i l u pt a pe n t r u t i n e !
- A i l u pt a t d e ja , îi a m i n t i e a .
- D e d a t a a s t a vo i l u pt a a şa , şo pt i e l , fo a r t e a pr o a pe d e e a . Cu d r a ­
go s t e , c u fl o r i , l u m ân ăr i , c u vi n şi s ăr u t ăr i ...
Bu ze l e l u i Ni c ky l e a t i n s e r ă pe a l e fe t e i , c a r e r ăm a s e n e m i şc a t ă. D a r
n u s e r e t r a s e . A şt e pt ă. Cân d e l o t r a s e m a i a pr o a pe , ve n i d u pă e l , s u s pi ­
n ân d şi îm pl e t i n d u -şi br a ţe l e d u pă gât u l l u i .
- Şt i u c ă m ă i u be şt i , şt i u ...
- Te i u be s c , d a r ...
- Căs ăt o r e şt e -t e c u m i n e , I s a be l l D e ve r a u x. Fi i s o ţi a m e a , pe n t r u
t o t d e a u n a !
Fa t a s e t r a s e în a po i , c l ăt i n ân d d i n c a p.
- Şt i a m c ă ve i s pu n e a s t a .
- Şi ?
- Nu po t !
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă n u po t , r e pe t ă e a . Tu n u şt i i ...
- Ce n u şt i u ?
- Ni c ky, a şt e pt u n c o pi l !
Tân ăr u l c ăs c ă o c hi i , m i r a t . A po i pl e c ă pr i vi r e a .
- Bl e s t e m a t u l d e A r e d !
- Nu şt i i c ât d e m u l t m ă d o a r e a s t a , c ât d e m u l t s u făr , pe n t r u c ă t u
n u m e r i ţi a s t a . Ni c ky, t u e şt i m o şt e n i t o r u l u n c hi u l u i Ro be r t , e şt i m o şt e ­
n i t o r u l fa m i l i e i Cl e r m o n t . Pr i m u l n ăs c u t . Tu t r e bu i e s ă-ţi i e i o s o ţi e d i n -
t r -o fa m i l i e n o bi l ă, c u s ân ge n o bi l , n u fi i c a u n u i c o r s a r .
- Ma m a e s t e c o r s a r !
- D a r e s t e şi n o bi l ă. Şi e u vo i a ve a c o pi l u l a l t u i băr ba t , fr a t e l e t ău ...
- Nu -i s pu n e a şa , n u e s t e fr a t e l e m e u , s e r ăs t i e l , s ăr i n d în pi c i o a r e .
Nu -i fr a t e l e m e u şi n i c i o d a t ă n u va fi .
-Ni c ky!
- Nu s pu n e n i m i c !
D e s c hi s e u şa şi i e şi vi je l i o s . Şi e a r ăm a s e s i n gu r ă. Nu m a i r e u şi s ă
pl ân gă. Nu m a i pu t e a d e m u l t t i m p. Se l ăs ă pe pe r n e l e m a r i şi în c hi s e
o c hi i , s pe r ân d c a s o m n u l s ă-i fu r e gân d u r i l e r e l e şi d u r e r e a , l ăs ân d n u ­
m a i fe r i c i r e a d e a a ve a u n c o pi l .
Ni c ky s e o pr i a pr o a pe d e r âu . Ne r vo s , l o vi c u pi c i o r u l în t r -o t u fă d e
fl o r i , pr i vi n d u -l e c u m s e r u p. Lu ă o pi a t r ă şi o a r u n c ă în a pă.
- Să t e i a d r a c u ’ ! s t r i gă e l .
D i n d e păr t a r e , c e i d e l a gr a jd u r i îl pr i ve a u c u t e a m ă, n i c i u n u l d i n ­
t r e e i n e în d r ăzn i n d s ă s e a pr o pi e . Co n t e l e păr e a u n bu t o i d e pu l be r e , t r e ­
m u r ân d d e n e r vi . Se l ăs ă pe i a r bă, c u c a pu l s pr i ji n i t d e u n c o pa c băt r ân ,
c a r e a s c u l t a s e d u r e r i l e m u l t o r t i n e r i în a i n t e a l u i .
- Un c o pi l ! şo pt i e l , în c e t . Nu m a i gân d u l c ă A r e d o a t i n s e s e îl făc e a
ga t a d e l u pt ă. L-a r fi u c i s c u m âi n i l e s a l e d a c ă A r e d a r fi fo s t în fa ţa l u i .
Pân ă a t u n c i t r e c u s e c u ve d e r e a fa pt u l c ă c e i d o i t r ăi s e r ă îm pr e u n ă.
Că e a s t ăt u s e în ha r e m u l l u i . Că e r a u n a d i n t r e fe m e i l e l u i A r e d . Pr e fe ­
r a s e c a a c e s t d e t a l i u s ă-l a s c u n d ă u n d e va în i n i m a l u i , s ă n u s e gân d e a s ­
c ă pr e a m u l t l a e l şi s ă s e bu c u r e d e fa pt u l c ă I s a be l l pl e c a s e c u e l , făr ă
s ă s e u i t e în a po i o d a t ă.
îşi a d u c e a a m i n t e c u m pl e c a s e d i n c a s a l u i A r e d , l u ân d -o n u m a i pe
Ra d a şi c ât e va ha i n e . îl s a l u t a s e pe Ri c ha r d , c a r e -i r ăs pu n s e s e c u o a -
d ân c ă pl e c ăc i u n e , şi a po i d i s păr u s e în n o a pt e , a l ăt u r i d e Ni c ky. Oc hi i e i
n u s e u i t a s e r ă în u r m ă. Ur c a s e l a bo r d u l c o r ăbi e i , în c a bi n ă, şi s e c u l c a ­
s e , i a r c ân d d e s c hi s e s e o c hi i , e l e r a a l ăt u r i d e e a . Sa n t o s e r a l a c âr m ă şi
vân t u l l e îm pi n ge a c o r a bi a s pr e c a s ă.
Şi n i c i u n u l n u m a i d i s c u t a s e d e s pr e A r e d , d e s pr e c e s e în t âm pl a s e
a c o l o . Sa n t o s s t ăt u s e o s ăpt ăm ân ă c u fi i c a l u i , a po i e a şi Ni c ky pl e c a s e ­
r ă l a Cl e r m o n t . Şi n u s e gân d e a c ă A r e d e r a l a Ma r s i l i a . îi a s c u n s e s e a -
c e s t l u c r u şi l u i Is a be l l , pr e fe r ân d s ă o l a s e s ă c r e a d ă c ă e l e s t e l a A l ge r .
Şi zi l e l e t r e c u s e r ă, u n a d u pă a l t a .
- Cât t i m p o s ă m a i s t a i a c o l o ?
Ri d i c ă pr i vi r e a şi o văzu pe Is a be l l , c u o l u m ân a r e în m ân ă. Nu s e
r i d i c ă şi e a n u s e a pr o pi e .
- Cât t i m p ve i m a i s t a a şa , s u păr a t pe t o a t ă l u m e a pe n t r u gr e şe l i l e
c e l o r l a l ţi ?
- Gr e şe l i l e a l t o r a ?
- A t u t u r o r , m a i pu ţi n a t a . Tu a i făc u t n u m a i c e e r a c o r e c t şi pe n t r u
a s t a vr e a u s ă-ţi m u l ţu m e s c ...
- Nu -m i m u l ţu m i !
- D e c e n u ? No i t o ţi a m fo s t vi n o va ţi d e c e va , m a i pu ţi n t u . Tu a i
în c e r c a t s ă m ă a d u c i a c a s ă, în o r i c e fe l a i pu t u t . Şi m -a i a d u s . Su n t a i c i .
- D a r ve i a ve a c o pi l u l l u i .
- A şa e . Un c o pi l c a r e n u po a r t ă n i c i o vi n ă, c a r e e pu r şi n e a t i n s d e
r ău t a t e . Vr e a u s ă r ăm ân ă a şa ...
- Ce t o t s pu i ?
- Căs ăt o r e şt e -t e c u m i n e şi d ă-i u n n u m e c o pi l u l u i m e u . Fă-1 s ă s e
s i m t ă m ân d r u d e t a t ăl l u i , d e n u m e l e pe c a r e -1 po a r t ă şi d e t i n e . Ni c ky,
t u e şt i s i n gu r u l c a r e -1 po a t e c r e şt e ...
- A r e u n t a t ă!
- A r e d n u -1 va a t i n ge n i c i o d a t ă. Ma i d e gr a bă pl e c l a c a păt u l l u m i i
d e c ât s ă-l l a s s ă-m i i a c o pi l u l .
- Vr e i s ă m ă fo l o s e şt i pe m i n e ?
- Vr e a u s ă t e fo l o s e s c , d a .
- Şi îm i s pu i a s t a pe fa ţă, a şa ...
- A i pr e fe r a s ă t e m i n t ?
Pu s e l u m ân a r e a pe i a r bă şi s e a şe ză a l ăt u r i d e e l . Mân a e i îi m ân gâi e
c hi pu l . Păr u l l u i păr e a a u r i t d e l u m i n a s l a bă a l u m ân ăr i i şi fa ţa fr u m o a ­
s ă, a l c ăt u i t ă d u pă u n pl a n pe r fe c t , păr e a s ă s fi d e ze l u m e a pr i n fr u m u s e ţe
şi d i s t i n c ţi e . I s a be l l s e t r a s e m a i a pr o a pe d e e l şi îl s t r ân s e în br a ţe .
- Nu r ăs pu n d e a c u m , n u s pu n e n i m i c ...
- Is a be l l , m u r m u r ă e l în păr u l e i .
- La s ă-m ă s ă s t a u a şa , a l ăt u r i d e t i n e , l a s ă-m ă s ă-m i a d u c a m i n t e d e n o i !
Ni c ky n u o a t i n s e , s e l i pi d e c o pa c , pa r c ă c u fr i c ă. Oc hi i îi e r a u u -
m e zi şi pr i vi r e a t u l bu r e . Si m ţe a c ăl d u r a fe t e i , pi e l e a e i l i pi t ă d e a l u i ,
păr u l c a r e -i gâd i l a bu ze l e şi d e ge t e l e e i r e c i l i pi t e d e a l e s a l e . Mo r t pe
ju m ăt a t e , r i d i c ă o c hi i s pr e c e r u l s e n i n d e va r ă şi s pr e s t e l e , c e r ân d u n
r ăs pu n s , o în d r u m a r e şi u n pi c d e n o r o c .
2.
/V
Î
n c e pu t u l l u i a u gu s t a d u s e o c ăl d u r ă t o r i d ă pe m e l e a gu r i l e Fr a n ţe i .
Pe l a ju m ăt a t e a l u n i i s e m a i po t o l i . Ur m a r ă a po i c ât e va zi l e d e pl o i
şi s o a r e l e r e ve n i în fo r ţă. în a c e a zi , d e d i m i n e a ţă, pl o u a s e u şo r . A po i
i e şi s e u n s o a r e s c ân t e i e t o r , pu t e r n i c , c a r e u s c a s e s t r o pi i d e pl o a i e d e pe
fr u n ze l e c o pa c i l o r şi făc u s e c a t o t u l s ă pa r ă s c ân t e i e t o r d e c u r a t .
în c a m e r a e i , Is a be l l îm br ăc a r o c hi a d e m i r e a s ă a s i s t a t ă d e Măr i e .
Ma r go t i e şi s e s ă va d ă d a c ă i n vi t a ţi i e r a u bi n e pr i m i ţi .
- Cr e zi c ă t r e n a e pr e a l u n gă?
- Cu m po a t e fi pr e a l u n gă? E pe r fe c t ă, în c e t e a ză s ă t o t t r a gi d e e a ...
- Ma r i e , d a c ă m ă în c u r c în e a ?
- A t u n c i o s ă c a zi pe bu r t ă în fa ţa t u t u r o r , po a t e c hi a r pe s t e pr e o t .
Ce pl ăc u t va fi , n u ? S-a r t r e zi c u n a s u l d i r e c t în d e c o l t e u l t ău ...
- Cr e d c ă a ş l e şi n a d e r u şi n e !
- Pr o ba bi l şi e u a ş fa c e l a fe l . A c u m zi , e şt i s i gu r ă d e c e vr e i s ă fa c i ?
- Si gu r ă!
- Pe n t r u c ă u l t i m a d a t ă c ân d s e d i s c u t a d e s pr e a s t a , a i pl e c a t c u ...
Ma r i e s e o pr i , br u s c , s u b pr i vi r e a d u r ă a l u i Is a be l l .
- A s t a a i făc u t !
- Nu -m i a d u c e a m i n t e , e r a m be a t ă a t u n c i , n u şt i a m c e fa c . A c u m
s u n t c u c a pu l l i m pe d e şi şt i u c e vr e a u . îl i u be s c pe Ni c ky.
- A s t a a m şt i u t m e r e u .
- A t u n c i ?
- Vr e a u s ă m ă a s i gu r c ă n u fa c i a s t a n u m a i pe n t r u c ă e şt i r ăn i t ă s a u
pe n t r u c ă a i c e d a t r u găm i n ţi l o r fr a t e l u i m e u ...
- Nu s -a în t âm pl a t a şa ...
- Nu ? A t u n c i e pe r fe c t . Ce bi ju t e r i i a l e gi ?
I s a be l l s e a pr o pi e d e pa t , u n d e bi ju t e r i i l e s a l e fu s e s e r ă pu s e d e Ra d a ,
c a r e a şe za vo a l u l s t ăpân e i s a l e .
- Su n t fr u m o a s e t o a t e ...zi s e Is a be l l .
- D a r ăs t a s e po t r i ve şt e !
Ri d i c ă u n c o l i e r c u d i a m a n t e .
- E d e l a s t ăpân u l A r e d , zi s e d i n s pa t e Ra d a .
-D a ?!
Is a be l l îl l u ă şi -l pr i vi . A c e s t e pi e t r e a pr o a pe o a ju t a s e r ă o d a t ă s ă
pl e c e d i n A l ge r .
- Su n t şi c e r c e i po t r i vi ţi ! zi s e e a , în t i n zân d u -1 s pr e s e r vi t o a r e a e i ,
pe n t r u a -i fi pu s .
- A i d e gân d s ă-l po r ţi ?
-D a .
- D a r e d e l a fr a t e l e m e u ...
- To c m a i d e a s t a îl vo i pu r t a , pe n t r u c ă n u -m i pa s ă. Su n t bi ju t e r i i ,
fo a r t e fr u m o a s e şi n i m i c m a i m u l t . Ra d a , vo a l u l ...
- D a c ă a i a ve a păr u l m a i l u n g, s t ăpân ă...o ft ă Ra d a , c a r e făc u s e c e s e
pu t u s e c u păr u l l u i i s a be l l , c a r e a bi a t r e c e a d e u m e r i , t ăi a t d e m ân a e i în A l ge r .
- Fă c e po ţi şi pr i n d e vo a l u l ăl a .
- A i pu t e a pu r t a pe r u c ă!
- Pe c ăl d u r a a s t a ? Nu . Şi a po i , vo a l u l e s t e fo a r t e m a r e , n u s e ve d e
c ă păr u l m e u e s t e m a i s c u r t . Ga t a ?
I s a be l l s e pr i vi în o gl i n d a m a r e c a r e fu s e s e a d u s ă a c o l o s pe c i a l . Ro ­
c hi a d e m i r e a s ă a ve a br o d e r i i bo ga t e , îi pu n e a în e vi d e n ţă pi e pt u l fr u ­
m o s d e a s u pr a c ăr u i a s t r ăl u c e a u d i a m a n t e l e . Vo a l u l o făc e a s ă pa r ă şi
m a i fr u m o a s ă, s c o ţân d u -i în e vi d e n ţă o c hi i m a r i .
- Ga t a , d e c i ! zi s e Ma r i e , pr i vi n d u -şi pr o pr i i l e ha i n e . Eu c u m a r ăt ?
- Pu t e a i s ă a l e gi o r o c hi e d e a l t ă c u l o a r e ...
- A d o r a l bu l , r ăs pu n s e Ma r i e , s t r âm bân d u -s e . Ie şi a fa r ă o d a t ă, Sa n ­
t o s e jo s ...
- D a !
Sa n t o s o l u ă d e br a ţ.
- Eşt i s i gu r ă?
- D a , t a t ă, s u n t !
Ni c ky vo r bi s e c u e l în a i n t e s ă a n u n ţe t u t u r o r c ăs ăt o r i a şi c o r s a r u l ,
a s c u l t ân d , r ăm a s e u n t i m p gân d i t o r . A po i îl îm br ăţi şă pe Ni c ky şi l e d ă­
d u bi n e c u vân t a r e a .
Ca pe l a , fr u m o s r e n o va t ă d e Ma r go t , c a r e s e pr e o c u pa s e d e a c e a s t ă
ve c he c o n s t r u c ţi e , e r a în c u n u n a t ă d e fl o r i . Pu ţi n i i i n vi t a ţi e r a u a d u n a ţi
a c o l o , pr i vi n d pe s t e u m ăr , s pr e u şi l e d e l e m n c a r e fu s e s e r ă în c hi s e , pe n ­
t r u a pr i m i m i r e a s a . Ni c ky s e în vâr t e a , n e r ăbd ăt o r , pr i vi n d m e r e u s pr e
u n t i n e r e l c a r e -1 a ju t a pe pr e o t şi c a r e a ve a d a t o r i a d e a pân d i i e şi r e a
c a s t e l u l u i , l o c pr i n c a r e I s a be l l a ve a s ă vi n ă.
- Ni c ky, c r e d c ă a r t r e bu i s ă t e a şe zi , în a i n t e s ă m ă a m e ţe şt i , îl r u gă
A n n e d e Ve r o u x, s o r a văd u vă a l u i Ro be r t .
- Măt u şă, vi n e ?
- Ve zi bi n e c ă n u , a l t fe l pr e o t u l s -a r fi a pr o pi a t şi n u e a şa . E a c o l o ,
vo r be şt e c u t a t ăl t ău ...
- D a ...
A n n e d e Ve r o u x s e a şe ză m a i bi n e pe ba n c ă, ve r i fi c ân d u -şi r o c hi a
în c hi s ă l a c u l o a r e . D e c ân d r ăm ăs e s e văd u vă, n u m a i pu r t a c u l o r i
d e s c hi s e , în s e m n d e d o l i u e t e r n . în a i n t ân d în vâr s t ă, fe m e i a păr e a t o t
m a i c u c e r n i c ă şi m a i m o a l e , m a i a l e s în pr i vi n ţa c e l o r d o i c o pi i şi d e s ­
t u i n e po ţi a i s ăi .
- Ce c i l e m i -a s pu s c ă e r a a pr o a pe ga t a ...
- D a ?
- Ni c ky, s t a i a l ăt u r i d e m i n e !
- D a , m ăt u şă, zi s e e l a şe zân d u -s e c a pe a c e . J e a n , vi n e ?
- D u m n e ze u l e , pa r c ă e şt i u n bu t o i d e pu l be r e . St a i l o c u l u i şi n u t e
m a i a gi t a , vi n e d a c ă ţi -a s pu s d a . Te în d o i e şt i ?
- Ve r o u x, n u fi pr o s t , s i gu r c ă vi n e ! zi s e d i n s pa t e l e l u i , A n d r e d e
Sa i n t J o s e ph.
- A n d r e , a i a ju n s ...s i n gu r ?
- D o a m n ă d e Ve r o u x, păr i n ţi i m e i a u fo s t r e ţi n u ţi d i n păc a t e d e o
pr o bl e m ă d e s ăn ăt a t e ...
- D u m n e ze u l e , s pe r c ă n u -i gr a v...
- Vă a s i gu r c ă n u e s t e , zi s e e l . D e c i , t e c ăs ăt o r e şt i ...
- Ve zi bi n e !
- Şi e l ?
Pr i vi r e a l u i Ni c ky s e în gu s t ă, în t r -u n fe l a m e n i n ţăt o r .
- El ? s e i n t e r e s ă J e a n .
- Nu c o n t e a ză a c u m , zi s e r e pe d e A n d r e . Un c u n o s c u t d e -a l n o s t r u ...
n u t e pr e o c u pa , d o m n u l e c o n t e , îl l u ă pe s t e pi c i o r A n d r e , a şa c u m făc e a
m e r e u . Ce zi c i d e o d o m n i şo a r ă t ân ăr ă pe n t r u t i n e ?
- Nu a m n e vo i e d e ...
- Cr e d c ă d o m n u l d e Sa i n t J o s e ph a r e d r e pt a t e , a r t r e bu i s ă t e c ăs ă­
t o r e şt i , J e a n , zi s e m a m a l u i , r i d i c ân d u -s e . Ui t ă-t e l a fr a t e l e t ău şi l a Ce ­
r i l e , s u n t fe r i c i ţi şi d e ja a şt e pt ă pr i m u l c o pi i ...
- D a ?! Măt u şă, n u şt i a m ...
- A m a fl a t în a i n t e d e a pl e c a s pr e Cl e r m o n t . Ma r go t !
- Vi n e !
Ni c ky s ăr i pe d e ba n c ă c a u n a r c şi a pr o a pe îl a r u n c ă pe A n d r e l a pă­
m ân t .
- Eşt i n e bu n ! zi s e a c e s t e , r e d r e s ân d u -s e l a t i m p.
- St a i l o c u l u i şi în c e a r c ă s ă n u o m o r i pe n i m e n i , zi s e Ma r go t , îm pi n -
gân d u -1 s pr e l o c u l l u i , în fa ţa pr e o t u l u i .
Uşi l e m a r i fu r ă d e s c hi s e d e d o i va l e ţi îm br ăc a ţi în l i vr e a n e a gr ă şi
Ni c ky pr i vi c u o c hi t u l bu r i s pr e I s a be l l , c a r e păşe a s pr e e l în c e t şi c u o -
c hi i în d r e pt a ţi s pr e e l , făr ă r u şi n e s a u fr i c ă. Me r ge a s pr e a l t a r c a o r e ­
gi n ă, c u s pa t e l e d r e pt . Se o pr i a l ăt u r i d e vi i t o r u l s o ţ.
- Să în c e pe m , zi s e pr e o t u l băt r ân , făc ân d u -l e s e m n s ă s e a şe ze .
Ru găc i u n i l e c a r e a ve a u s ă-i u n e a s c ă în t a i n a c ăs ăt o r i e i în c e pu r ă.
- In n u m e l e D o m n u l u i , u n e s c a c e a s t ă pe r e c he în s fân t a c ăs ăt o r i e ,
zi s e pr e o t u l , t a r e , făc ân d s e m n u l c r u c i i . A c u m , m e r ge ţi c u D u m n e ze u !
Is a be l l s e în t o a r s e s pr e Ni c ky. Oc hi i l u i păr e a u s ă r âd ă, ve s e l i . Se a -
pr o pi e d e e a şi o s ăr u t ă u şo r , t a n d r u .
- So fi a m e a !
Er a s o ţi a l u i . îm pr e u n ă c u i n vi t a ţi i , s e gr ăbi r ă s pr e c o r t u r i l e r i d i c a t e
în gr ăd i n ă, u n d e m e s e l e e r a u în c ăr c a t e şi vi n u l c u r ge a gâr l ă. Mi r e l e şi
m i r e a s a s e a şe za r ă s u b c e l m a i m a r e c o r t , l a o m a s ă bo ga t ă. Mu zi c a u m ­
pl e a gr ăd i n a şi c a s a c u a c o r d u r i pu t e r n i c e . Şi l u m e a în c e pu s ă be a , s ă
m ăn ân c e şi s ă jo a c e . Cu m s o a r e l e s t ăt e a s ă a pu n ă, în c e pu r ă s ă s e a pr i n ­
d ă făc l i i şi a r t i fi c i i l e e xpl o d a r ă pe c e r , s pr e bu c u r i a t u t u r o r , m a i a l e s a
c o pi i l o r ,
- Eşt i fe r i c i t ă?
- D a , şo pt i Is a be l l , l ăs ân d c a pu l pe u m ăr u l l u i .
- A t u n c i s ă n e r e t r a ge m , n u vr e a u s ă t e o bo s e şt i ...
- Eşt i fo a r t e d r ăgu ţ...m u r m u r ă e a , d ân d u -i u n s ăr u t a păs a t .
O a ju t ă s e s e r i d i c e .
- Fi u l e , c r e d c ă t r e bu i e s ă ve n i ţi c u m i n e ! zi s e Ro be r t , gr ăbi n d u -s e
s ă-i o pr e a s c ă.
- D e c e , t a t ă?
- E gr a bn i c .
- S-a în t âm pl a t c e va ? Cu i va i s -a făc u t r ău s a u ...în c e pu Is a be l l , d a r
Ro be r t o o pr i , pu n ân d u -şi m ân a pe s t e a s a .
- Is a be l l , vi n o , a c u m !
Ma r go t d i s păr u s e şi e a d i n t r e i n vi t a ţi . Ni c i Sa n t o s n u e r a pe n i c ăi e r i .
D i n t r -o pr i vi r e , Ni c ky îşi d ăd u s e a m a c ă s e în t âm pl a c e va r ău . Şi o r i c e
e r a , I s a be l l păr e a şi e a pr e o c u pa t ă. Cu gr e u , a ju n s e r ă în c a s t e l , u n d e Ro ­
be r t îi c o n d u s e s pr e o c a m e r ă r e t r a s ă, s pr e ve s t . D e s c hi s e u şa şi -i l ăs ă
s ă t r e a c ă.
- D u m n e ze u l e !
Re ze m a t d e o m a s ă l a t ă, A r e d o pr i ve a fi x, făr ă n i c i o e xpr e s i e pe
c hi p. Pe u n fo t o l i u l a r g, A hm e d s t ăt e a t o l ăn i t , r e l a xa t . Sa n t o s şi Ma r go t
păr e a u în c o r d a ţi . Pr e o t u l c a r e -i c ăs ăt o r i s e e r a şi e l a c o l o , r e t r a s l ân gă
fe r e a s t r ă.
- Nu c r e d c ă t e -a m i n vi t a t l a n u n t ă, zi s e t ăi o s Ni c ky.
- Nu , n u a i făc u t -o !
- Ma m ă, c u m a i pu t u t s ă-i s pu i ? Să-l c he m i a i c i ?
- Nu l -a m c he m a t , şt i i n d c ă n i c i u n u l d i n t r e vo i n u vr e a a s t a . D a r i -a m
s c r i s d e s pr e n u n t ă...
I s a be l l n u s e m i şc ă şi în c e r c ă s ă s e u i t e în o r i c e a l t ă pa r t e d e c ât s pr e
A r e d , c a r e n u o s l ăbe a d i n pr i vi r i .
- Fo a r t e bi n e , a i ve n i t . Ce vr e i ? Să n e fe l i c i ţi ?
- Nu c hi a r ...
- Fi u l e , l i n i şt e şt e -t e şi s t a i jo s , îi c e r u Ro be r t .
Pr o a s păt c ăs ăt o r i ţi i s e a şe za r ă d e pa r t e d e A r e d .
- A s c u l t .
- Căs ăt o r i a t a n u e s t e va l a bi l ă!
- Ce fe l d e n e bu n i e m a i e s t e şi a s t a ? s t r i gă Ni c ky, s ăr i n d în pi c i o a r e .
- Fi u l e , a s c u l t ă c e a r e t a t ăl t ău d e s pu s , îl r u gă pr e o t u l , îm păc i u i t o r .
Cu pu m n i i s t r ân şi , Ni c ky s e a şe ză i a r .
- D i n păc a t e , e a d e văr a t , în c e pu Ro be r t , o bo s i t . A r e d a a d u s u n a c t
în c he i a t în A l ge r , a c t va l a bi l , c a r e a r a t ă c ă e l şi Is a be l l a u fo s t c ăs ăt o r i ţi l e ga l !
- E u n fa l s ! s e r ăs t i Is a be l l .
- Nu e u n fa l s , fi i c a m e a , zi s e Sa n t o s . A r e s e m n ăt u r i l e c e r u t e , c hi a r
şi a t a . Un c o n t r a c t l e ga l , c a r e va t r e bu i r e s pe c t a t ...
- D a r n u -m i a d u c a m i n t e s ă fi s e m n a t a şa c e va !
Vo c e a fe t e i păr e a s ă vi n ă d e d e pa r t e , d i s t r u s ă.
- Su n t m a r t o r i d e s e a m ă, zi s e c u c a l m A hm e d . Fr a t e l e vo s t r u , d o a m ­
n ă, zi s e e l . Şi c e i c e a u în c he i a t a c t u l . Eu r o pe n i d e o n o a r e . D u pă c u m
ve d e ţi ...
A c t u l s e o d i hn e a pe m a s ă, c u s e m n ăt u r i l e t u t u r o r . Pr e o t u l îl pr i vi a -
t e n t , a pl e c ân d u -şi s pa t e l e .
- A d e văr a t gr ăi e şt e a c e s t o m , zi s e e l .
- Şi pe l ân gă a s t a , a m a i fo s t şi o c ăs ăt o r i e m u s u l m a n ă!
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , A hm e d , fa t a n u -i m u s u l m a n ă! zi s e
Sa n t o s .
- A şa e , c ăpi t a n e , d a r e r a în A l ge r , în pr o pr i e t a t e a fi u l u i m e u . El a
a vu t t o t d r e pt u l d e a o l u a d e s o ţi e , l u c r u pe c a r e l -a şi făc u t ...
- A ţi în n e bu n i t c u t o ţi i ? s t r i gă Is a be l l . Nu -m i a d u c a m i n t e d e n i c i o
c ăs ăt o r i e , d e a c t e s a u d e a l t c e va . Şi n u s u n t s o ţi a t a , bl e s t e m a t u l e !
A r e d o pr i vi făr ă n i c i o e xpr e s i e . Şi c a l m u l l u i o făc u şi m a i fu r i o a s ă.
- Mi -a i d a t c e va , n u -i a şa ?
- Ce m a i c o n t e a ză a c u m , fa t ă? în t r e bă A hm e d . Eşt i s o ţi a l u i !
- Tu s ă t a c i , băt r ân n e bu n , u r l ă e a , făc ân d u -1 pe A hm e d s ă s e în găl ­
be n e a s c ă.
Făc u t r e i pa şi s pr e c e l c a r e păr e a s ă fi e s o ţu l e i şi -l l o vi pe s t e fa ţă.
Ni c i a c u m A r e d n u r e a c ţi o n ă. Nu s e fe r i şi n u -i în d e păr t ă m ân a .
- A i l u a t d a r u r i l e ...
Şo a pt a l u i s e a u zi în ju r u l l o r d e s t u l d e c l a r . Şi o c hi i fe t e i s e pl e c a r ă
s pr e c o l i e r u l d e d i a m a n t e c a r e îi îm po d o be a gât u l fr u m o s . D i a m a n t e l e
păr e a u u r ât e a c u m . îl s c o a s e şi îl a r u n c ă s pr e e l .
-I a -1!
- Le -a i l u a t pe t o a t e , zi s e m o a l e A r e d , pu n ân d c o l i e r u l gr e u pe m a ­
s ă, a l ăt u r i d e c o n t r a c t u l d e c ăs ăt o r i e . Eşt i s o ţi a m e a !
- Ma i bi n e m o r !
Ni m e n i n u păr u s ă i a în s e a m ă a c e s t e c u vi n t e . Oc hi i t u t u r o r s e în ­
d r e pt a r ă s pr e pr e o t .
- A c e a s t ă c ăs ăt r o r i e pe c a r e a m în c he i a t -o a zi , zi s e e l gr e u , n u e s t e va l ­
a bi l ă. îm i pa r e r ău , d a r ăs t a e a d e văr u l , a c e a s t ă fe m e i e n u e s t e l i be r ă şi , s i n ­
c e r , d o m n u l e d u c e , c r e d c ă fi u l vo s t r u a r pu t e a a l e ge o a l t ă d o m n i şo a r ă...
- Păr i n t e , c i n e ţi -a c e r u t păr e r e a ? îl r e pe zi Ni c ky.
- Ni c ky!
Ma r go t îl o pr i c u o m i şc a r e a m âi n i i şi în a i n t ă s pr e pr e o t .
- Ie r t a ţi -1, e s u păr a t , e xpl i c ă e a . Păr i n t e , vă m u l ţu m e s c pe n t r u t o t ,
d a r c r e d c ă m a i bi n e e s t e s ă r ăm ân e m s i n gu r i ..
- D e s i gu r , d o a m n ă d u c e s ă. D u m n e ze u fi e c u vo i , zi s e e l , făc ân d
s e m n u l c r u c i i şi i e şi n d .
A şt e pt a r ă pân ă pa şi i pr e o t u l u i n u s e m a i a u zi r ă d i n c o l o d e u şă, s e m n
c ă pl e c a s e .
- Nu vr e a u u n m a i m a r e s c a n d a l , Ni c ky, îl a ve r t i ză Ro be r t . Pr e o t u l
n e -a fo s t d e a ju t o r şi n u -i vi n a l u i ...
- Şt i u e xa c t a c u i vi n ă e !
- A m e a ? în t r e bă A r e d .
- Si gu r .
Se în fr u n t a u d i n pr i vi r i , c a c e i m a i m a r i d u şm a n i . Cu pu m n i i s t r ân şi ,
Ni c ky a r fi s ăr i t l a băt a i e , ga t a s ă-i i a vi a ţa c e l u i pe c a r e a r fi t r e bu i t s ă
îl c o n s i d e r e fr a t e l e s ău .
- Şi a c u m c e fa c e m ? în t r e bă Sa n t o s , c l ăt i n ân d d i n c a p.
- So ţi a fi u l u i m e u t r e bu i e s ă s t e a a l ăt u r i d e e l , pr e c i ză A hm e d .
- Şi d e c ân d c r e zi t u c ă Sa n t o s c o r s a r u l a s c u l t ă d e t i n e ?
- Nu d e m i n e t r e bu i e s ă a s c u l ţi , c o r s a r u l e , r o s t i a r a bu l . D e l e gi ...
- Ca r e l e gi ? Eu n u t r ăi e s c d u pă l e gi ...
-Evi d e n t !
- Ce vr e a s ă în s e m n e a s t a ?
A hm e d făc u d o i pa şi în fa ţă, în fr u n t ân d u -1 pe Sa n t o s , m u l t m a i în a l t
d e c ât e l . A s t a n u păr e a s ă-l s pe r i e .
- A şa n u pu t e m r e zo l va s i t u a ţi a , zi s e Ro be r t .
- Nu t e a m e s t e c a , Cl e r m o n t .
- Sa n t o s , e m a i bi n e d a c ă s t a i jo s şi n e gân d i m ...
- Ro be r t a r e d r e pt a t e , s e a m e s t e c ă şi Ma r go t . Co pi i ...
- Nu e n i m i c d e gân d i t , t o t u l e s t e c l a r . Fe m e i a m e r ge c u n o i .
- Nu m a i pe s t e c a d a vr u l m e u , s t r i gă Sa n t o s , pu n ân d m ân a pe pu m ­
n a l u l d e l a br âu .
- A t u n c i a şa va fi ! zi s e A hm e d , l a fe l d e a m e n i n ţăt o r .
- D o m n i l o r ...
Mân a m a r e a l u i Sa n t o s îl fe r i d i n c a l e pe Ro be r t şi m a i făc u u n pa s .
- Ni m e n i n u -m i s pu n e m i e c e s ă fa c !
- A ve n i t şi zi u a a c e e a !
Fo c u l d e a r m ă îi în l e m n i pe t o ţi . Ma r go t d e s c ăr c a s e a r m a în a e r , pr i -
vi n d u -i pa l i d ă şi t r e m u r ân d d e n e r vi .
- Ur m ăt o r u l va fi pe n t r u u n u l d i n t r e vo i , d a c ă n u s t a ţi jo s şi în c hi d e ţi gu r a !
- D r a ga m e a , l i n i şt e şt e -t e !
- Su n t l i n i şt i t ă, Ro be r t , d a r e i s e pa r e c ă n u s u n t . A hm e d , Sa n t o s , a s ­
t a e c a s a m e a şi vo i ve ţi s t a l o c u l u i şi ve ţi în c hi d e gu r a .
- A şa e , zi s e şi Ro be r t , c a r e , pe n t r u m a i m a r e s i gu r a n ţă, l u ă a r m a
n e d e s c ăr c a t ă d i n m ân a s o ţi e i s a l e . La c e bu n s ă n e c e r t ăm ? Tr e bu i e s ă
găs i m o s o l u ţi e !
- A r fi u n a ...zi s e Ni c ky r a r . D a c ă A r e d a r m u r i ...
Oc hi i ve r zi a i fr a t e l u i s ău l u c i r ă s c u r t .
- Vr e i s ă în c e r c i ?
- Os ă t r e bu i a s c ă s ă t e r m i n ăm c e a m în c e pu t l a A l ge r şi u n u l d i n t r e
n o i n u va m a i fi !
- Si m pl u !
- Ma i m u l t d e c ât s i m pl u , zi s e Ni c ky. Zi c ân d !
- Cât d e c u r ân d !
Zâm bi r ă s c u r t şi i r o n i c şi I s a be l l îşi d ăd u s e a m a c ă s e m ăn a u m a i
m u l t d e c ât c r e zu s e . Se r i d i c ă.
- A t u n c i o m o r âţi -vă, zi s e e a . D a r , Ni c ky, în c e a r c ă s ă fa c i o t r e a bă
m a i bu n ă c a u l t i m a d a t ă.
- I s a be l l , n u va în vi n ge !
- Nu . A s c u l t ă l a m i n e , A r e d e l Se l i m , în a i n t e d e a pu n e pi c i o r u l în
A l ge r , t u ve i fi m ân c a r e pe n t r u pe şt i .
- Mă a m e n i n ţi ?
- Ţi -e t e a m ă? în t r e bă e a , zâm bi n d . Nu vo i m a i a l e ge u n fo a r fe c e .
Ot r a va e m u l t m a i s u bt i l ă şi m a i s i gu r ă. A m în văţa t l e c ţi a !
îşi r i d i c ă fu s t e l e şi i e şi .
- Ma r t o r u l m e u t e va c ău t a ! zi s e Ni c ky şi s e gr ăbi s ă o a ju n gă d i n u r m ă.
Râm a s e r ă t o ţi în t ăc e r e .
- Ma m ă, n u -1 vo i u c i d e !
- Te ve i l ăs a u c i s ?
- N u !
Ma r go t o ft ă şi îl pr i vi i e şi n d .
- Un u l d i n t r e e i n u s e va m a i în t o a r c e , zi s e e a . Nu vo i l ăs a a s t a s ă
s e în t âm pl e ...
- Nu s e po a t e o pr i , zi s e Sa n t o s . E u n d u e l .
- Vo i o pr i a s t a , c hi a r d a c ă e u l t i m u l l u c r u pe c a r e -1 fa c .
-Cu m ?
- A r fi c e va ...
- Ce ? în t r e bă a t ât Ma r go t c ât şi Sa n t o s .
- D a c ă u n u l d i n t r e e i a r d i s păr e a u n t i m p...
- Cr e zi c ă a r m e r ge ?
- Ce l pu ţi n a m c âşt i ga t i m p!
- A i d r e pt a t e , d u c e , zi s e A hm e d .
- Eşt i c u n o i ? în t r e bă e l s u r pr i n s .
- Nu şt i u c a r e va în vi n ge în d u e l şi n u vr e a u c a A r e d s ă m o a r ă. Nu
vr e a u n i c i s ă-şi u c i d ă fr a t e l e , n u a r pu t e a t r ăi c u o a s e m e n e a d u r e r e ,
c hi a r d a c ă a c u m n u ve d e ...
- A t u n c i vo m fa c e u n pl a n şi vo m îm pi e d i c a a c e a s t ă pr o s t i e !
A pr o ba r ă t o ţi d i n c a p. Se t r a s e r ă a pr o a pe , d i s c u t ân d a pr i n s . D a r n i c i
u n u l n u -1 văzu pe Ni c ky, d i n c o l o d e u şa c r ăpa t ă pu ţi n . A c e s t a s e
în t o r s e s e pe n t r u a vo r bi c u t a t ăl s ău , d a r n u în d r ăzn i s e s ă i n t r e . Se o pr i
şi a s c u l t ă. Pe m ăs u r ă c e a u ze a pl a n u l , fu r i e îi c r e şt e a .
3.
I
s a be l l şt i a c ă a pr o a pe d i s t r u s e s e c o vo r u l m o a l e d e s u b pi c i o r e l e e i
d a r pr e a pu ţi n îi păs a . Evi t a s ă pr i ve a s c ă r o c hi a a r u n c a t ă pe pa t ,
bi ju t e r i i l e şi fl o r i l e . Ce e a c e t r e bu i a s ă fi e n o a pt e a n u n ţi i s a l e e r a o
n o a pt e d e s i n gu r ăt a t e şi d e d u r e r e . Băt a i a în u şă o făc u s ă t r e s a r ă.
- In t r ă!
- Eşt i bi n e ?
- Ma r i e !
Se a r u n c ă pl ân gân d în br a ţe l e pr i e t e n e i s a l e -..
- A m a u zi t t o t u l , D u m n e ze u l e , e s t e a şa d e t r i s t ...
- Es t e gr o a zn i c !
- Ci n e a r fi c r e zu t c ă A r e d ţi n e a a şa d e t a r e l a t i n e ...
I s a be l l s e d e pa r t ă d e e a , d e pa r c ă a r fi a vu t l e pr ă.
- Eşt i n e bu n ă?
- S-a c ăs ăt o r i t c u t i n e !
- Făr ă c a e u s ă şt i u n i m i c !
- Is a be l l , n u e şt i d r e a pt ă. Cr e zi c ă în Fr a n ţa s e în t âm pl ă a l t fe l ? Pă­
r i n ţi i a r a n je a ză c ăs ăt o r i i l e c o pi i l o r l o r ...
- Cr e zi c ă u n c hi u l Ro be r t va fa c e a şa c e va ?
- Nu c r e d , pe n t r u c ă t a t a m ă i u be şt e şi vr e a s ă fi u fe r i c i t ă, d a r m a jo ­
r i t a t e a pr i e t e n e l o r m e l e s u n t c ăs ăt o r i t e s a u l o go d i t e c u băr ba ţi pe c a r e n u -i
c u n o s c s a u pe c a r e i -a u văzu t o d a t ă s a u d e d o u ă o r i . Ăs t a e a d e văr u l !
- Eu n u vo i fa c e a s t a n i c i o d a t ă.
- D e ja a i făc u t -o . Eşt i s o ţi a l u i şi A r e d a r e t o a t e c ăr ţi l e a c u m .
- Ce c ăr ţi ?
- Eşt i s o ţi a l u i c u a c t e în r e gu l ă. A r e u n c o n t r a c t d e c ăs ăt o r i e . A r e
m a r t o r i . Şi t e -a i c u l c a t c u e l .
- Ma r i e ! s t r i gă e a , n e r vo a s ă.
- Ne a gă!
- Nu a m c e s ă n e g, zi s e e a . Nu -i a d e văr a t ...
- Pr e fe r i s ă c he m m o a şa ?
Is a be l l s e pr ăbu şi în t r -u n fo t o l i u .
- îşi va d a s e a m a ...
- Si gu r . Va ve d e a c ă n u m a i e şt i fe c i o a r ă.
- Ce m ă fa c ? ge m u e a . D a c ă îşi d ă s e a m a d e c o pi l ...
- Ce c o pi l ? în t r e bă s t i n s Ma r i e .
- Vo i a ve a u n c o pi l .
- A l c u i e ?
- Ce c o n t e a ză?
- Vr e a u s ă şt i u .
- E n e po t u l t ău , Ma r i e .
- A s t a e c l a r . D a r vr e a u s ă şt i u a l c u i e .
- Nu -ţi e d e a ju n s ?
- Nu , s u n t pr i e t e n a t a c e a m a i bu n ă, s o r a t a . Te r o g, s pu n e !
- E a l l u i A r e d , Ma r i e , a l l u i A r e d . Şi d a c ă a fl ă d e c o pi l , o s ă m i -1
i a . Şt i i c e s e în t âm pl ă în A l ge r c u c o pi i i ? Su n t l ăs a ţi în ha r e m c u m a m e ­
l e l o r u n t i m p, a po i s u n t l u a ţi d e l ân gă e l e , d a c ă s u n t băi e ţi . Şi d a c ă va
fi fa t ă, va pu t r e zi în ha r e m , c u m i n e , pân ă va t r e bu i s ă s e m ăr i t e şi va
i n t r a în t r -u n a l t ha r e m . Re fu z s ă a c c e pt a şa c e vâ! J u r ă s ă n u -i s pu i , Mă­
r i e , ju r ă!
- D a r e fr a t e l e m e u !
- Şi e u s u n t pr i e t e n a t a , s o r a t a . J u r ă!
- J u r s ă n u -i s pu n n i m i c l u i A r e d d e s pr e c o pi l , zi s e e a n e r vo a s ă.
I s a be l l o îm br ăţi şă s t r ân s . Şi în a i n t e c a u ft a d i n t r e e l e s ă s pu n ă c e va ,
Ni c ky n ăvăl i în ău n t r u .
- S-a în t âm pl a t c e va ?
- Ia -ţi ha i n e d e d r u m , Is a be l l . Băr băt e şt i .
- D e c e ?
- Pl e c ăm !
- Un d e vr e i s ă pl e c i ? în t r e bă s o r a l u i , r ăs t i t .
- Ma r i e , l a s ă-n e s i n gu r i ...
- I m e d i a t t e l a s s i n gu r şi m ă o pr e s c l a u şa t a t e i , r e pl i c ă fa t a , făr ă s ă
s e m i şt e d i n l o c .
Ni c ky s e în c r u n t ă l a e a , d a r fa t a n u păr u i m pr e s i o n a t ă. îl pr i vi zâm ­
bi t o r şi l u ă l o c c u c a l m .
- Ta t a , m a m a , Sa n t o s şi A hm e d pu n l a c a l e u n pl a n pe n t r u a n e fa c e
s ă în c e t ăm c u d u e l u l şi pl a n u l e s t e s ă n e t r i m i t ă d i n zo n ă...
- N u în ţe l e g!
- To ţi s -a u pu s d e a c o r d c ă d a c ă n o i n u n e -a m m a i în t âl n i , l u c r u r i l e
s -a r r e zo l va . Ma m a a pr o pu s , pe n t r u c a t o a t ă l u m e a s ă fi e fe r i c i t ă, zi s e
e l s a r c a s t i c , s ă n e r ăpe a s c ă, a t ât pe m i n e c ât şi pe A r e d şi s ă n e t r i m i t ă
în d i r e c ţi i o pu s e . Cr e d c ă e u vo i pl e c a în A n gl i a şi A r e d s pr e Ma r s i l i a .
- Nu c r e d c ă a s t a a r r e zo l va c e va !
- Şi e u ?
- D e s pr e t i n e n u s -a d i s c u t a t , d a r c r e d c ă A hm e d d e ja şt i e în c a r e
pa r t e ve i pl e c a t u .
- D u m n e ze u l e , a s t a e o pr o s t i e , zi s e Ma r i e . A r e d s -a r în t o a r c e i m e ­
d i a t a i c i , c ân d va s c ăpa d e e i . Şi t u a i fa c e l a fe l .
- Bi n e în ţe l e s !
- Tr e bu i e s ă-i s pu n e m şi l u i A r e d d e s pr e a s t a ! pr o pu s e Ma r i e .
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă şi e l a r e d r e pt u l ...
- Nu a r e n i c i u n d r e pt , s ăr i I s a be l l . No i t r e bu i e s ă-l s a l văm pe Ni c ky
d i n a c e a s t ă c a pc a n ă. A r e d po a t e s ă pl e c e !
- Cr e zi c ă ve i pu t e a t r ăi fe r i c i t ă, a l ăt u r i d e fr a t e l e m e u ? Pe n t r u c ât t i m p?
Mi n t e a fe t e i e r a l i m pe d e şi a s c u ţi t ă c a u n br i c i . Ce i d o i a m u ţi r ă.
- Se va în t o a r c e şi va d a vi n a pe n o i d e a c e s t -pl a n , zi s e Ma r i e . Po a t e
t e va u c i d e m i şe l e şt e pe l a s pa t e ...
- Cr e zi ?
- Tu c e a i fa c e d a c ă ţi s -a r în t âm pl a l a fe l ?
- A r e d r e pt a t e . E n e vo i e d e u n pl a n şi d e A r e d . Un d e a pl e c a t ? s e
i n t e r e s ă Ma r i e .
- Cr e d c ă s t ă l a ha n u l d e l ân gă o r a ş.
- A t u n c i m e r ge m d u pă e l , zi s e Is a be l l . D ă-m i u n m o m e n t ...
- A ve m n e vo i e d e ha i n e băr băt e şt i . A i a i c i şi pe n t r u m i n e ?
- Ma r i e , m e r gi c u n o i ?
- Ce a l t c e va a m d e făc u t ?
Pe s t e o o r ă, în pu t e r e a n o pţi i , t r e i c a i i e şe a u pe po a r t a d e n o r d ,a c a s ­
t e l u l u i , po a r t ă m i c ă şi în c hi s ă m e r e u . Che i a l u i Ni c ky o d e s c hi s e s e şi s e
s t r e c u r a r ă a fa r ă, c u c a i i d e fr âu . Ni c i u n s u fl e t n u -i a u zi . In u r m a l o r n u
ve n e a n i m e n i . Ie şi r ă l a d r u m u l l a t , c a r e d u c e a s pr e c a s t e l , în m i jl o c u l
păd u r i i . Lu n a l e e r a d e m a r e a ju t o r , a r ăt ân d u -l e d r u m u l s pr e ha n .
Ha n u l Calul de Aur e r a l a r ăs c r u c e d e d r u m u r i , va d bu n pe n t r u c ăl ă­
t o r i . Re t r a s d i n o r a ş şi l o c d e po pa s pe n t r u o r i c e t r e c e a pr i n fa ţa s a .
Ni c ky îşi îm pi n s e t r i c o r n u l pe c a p şi u r c ă s c ăr i l e , făr ă s ă s e u i t e l a vr e u ­
n u l d i n t r e c e i c a r e t r ăs e s e r ă pe s t e n o a pt e . Fe t e l e u r c a r ă în u r m a s a , c u
m ân a în şo l d , m e r gân d a păs a t . Ha n gi u l , c u n o s c ân d bi n e o d r a s l e l e d u c e ­
l u i , s e fe r i d i n c a l e a l u i Ni c ky d u pă c e -i şo pt i în c e c a m e r ă e r a a r a bu l .
Ur c a r ă s u s , pe s c ăr i , şi c e r c e t a r ă ho l u l l u n g şi în t u n e c a t . Ni c ky s e o pr i
în fa ţa u n e i u şi d e l e m n ve c hi şi băt u d e d o u ă o r i .
Ha ki m d e s c hi s e u şa , c u m ân a pe s a bi e .
- D ă-t e l a o pa r t e , l a s ă-n e s ă i n t r ăm !
A r a bu l , r e c u n o s c ân d u -1 pe fr a t e l e s t ăpân u l u i s ău , păşi în t r -o pa r t e şi
s e în c l i n ă.
- în m i e z d e n o a pt e vr e i s ă t e l u pţi ? în t r e bă A r e d , t o l ăn i t n u m a i în
c ăm a şă şi pa n t a l o n pe pa t .
- A m a -ţi vo r bi , în c e pu Ni c ky, s c o ţân d u -şi t r i c o r n u l .
- Şi pe n t r u a s t a a i a d u s a ju t o r ?
- Ha ki m , l a s ă-n e !
- El s t ă, pr e c i ză A r e d , r i d i c ân d u -s e în t r -u n c o t . D o m n i l o r , bu n ă s e a r a !
- Eşt i l a fe l d e a r o ga n t şi pe în c r e zu t , zi s e Is a be l l , fe r i n d u -şi pe l e r i ­
n a şi t r i c o r n u l . Ma r i e , s t a i d e ve ghe ...
- Ce c a u ţi a i c i ? A şa ?
Ma r i e îi zâm bi şi s e d u s e s pr e fe r e a s t r ă. Se a şe ză pe pe r va z, c u j u ­
m ăt a t e d e pr i vi r e a fa r ă şi ju m ăt a t e în ău n t r u .
- A şa c ăl ăt o r i m n o i , A r e d , zi s e s o r a s a .
- Ce vr e ţi ?
- Tr e bu i e s ă vo r bi m c u t i n e ...zi s e Ni c ky. Păr i n ţi i n o şt r i şi Sa n t o s
pu n l a c a l e u n pl a n , pe n t r u a n e d e s păr ţi .
- Ce pl a n ?
- Un u l în c a r e e u pl e c în A n gl i a şi t u l a Ma r s i l i a , şi d e a c o l o l a A l ge r .
- Şi t u ?
- Eu n u i n t r u în a c e s t pl a n , zi s e fa t a . Vi n e c i n e va ...
Ma r i e c l ăt i n ă d i n c a p.
- Nu a s o s i t n i m e n i !
Şi t o t u şi , pe ho l s e a u ze a u pa şi i u n o r pe r s o a n e . Ha ki m l i pi u r e c he a d e u şă.
- Be ţi vi !
Ma r i e zâm bi s u pe r i o r .
- D r u m l i be r .
- Vo r s ă r e zo l ve s i t u a ţi a a s t a , zi s e fr a n c e zu l . în m o d u l l o r ...
- Şi d i n c e m o t i v t e -a i pr e ze n t a t a i c i ? în t r e bă A r e d , s u s pi c i o s .
- Nu vr e a u s ă pl e c l e ga t fe d e l e ş în A n gl i a şi şt i u c ă a şa vo r fa c e . Nu
r e n u n ţ l a Is a be l l !
- N i c i e u !
Pr i vi r i l e l o r s e i zbi r ă u n a d e a l t a .
- He i , d e s t u l c u t âm pe n i a a s t a . Vr e a u d i vo r ţu l .
- Vr e i ?
- D a . îţi în a po i e z bi ju t e r i i l e , a u r u l şi ha i n e l e . Şi pe Ra d a .
- Ra d a e a t a , c a şi bi ju t e r i i l e !
- Nu l e m a i vr e a u . D a r l a s ă-m ă s ă pl e c .
- Să t e c ăs ăt o r e şt i c u e l ? în t r e bă A r e d , a r ăt ân d s pr e fr a t e l e s ău .
- Ce -ţi m a i pa s ă?
- Re fu z s ă pi e r d o s o ţi e c a t i n e , d r a ga m e a , zi s e a m a bi l a r a bu l .
- Chi a r d a c ă a m fo s t c u fr a t e l e t ău ?
- Chi a r şi a şa , zi s e A r e d , făr ă s ă-şi pi a r d ă zâm be t u l , c u t o a t e c ă pr i ­
vi r e a l u i d e ve n i s e t ăi o a s ă. Eşt i a m e a .
- Cu u n c o pi l a l l u i Ni c ky?
- A şt e pţi u n c o pi l ? în t r e bă e l , r ăs t i t .
Ma r i e s e pr i n s e d e pe r va z, făr ă s ă m a i va d ă c e va a fa r ă.
- S-a r pu t e a , d a c ă t r ăi m îm pr e u n ă!
- Ăs t a n u -i u n r ăs pu n s ..
- Nu a şt e pt u n c o pi l , d a r s -a r pu t e a . In s e a r a a s t a c hi a r , a ş pu t e a s ă îi
d ăr u i s e u n c o pi l l u i Ni c ky. M-a i l u a în a po i , c u u n c o pi l a l a l t u i băr ba t ?
A r e d i zbu c n i în r âs .
- Vr e i s ă m ă fa c i ge l o s s a u s ă m ă pe d e ps e şt i ?
- Să c e ?
- A i a u zi t fo a r t e bi n e , d r a ga m e a s o ţi e , zi s e e l , l u ân d u -şi ha i n a n e a ­
gr ă. Cu l c ă-t e c u Ni c ky şi vo i pu t e a s ă-i i a u vi a ţa făr ă r e gr e t e şi făr ă s ă
fi u pe d e ps i t . A r fi m u l t m a i u şo r pe n t r u m i n e ...
- Cr e zi c ă e u n u a ş r i po s t a ?
- Ci n e şt i e d a c ă ve i a ve a t i m p. Şi c hi a r d a c ă d e c i d s ă n u -ţi i a u vi a ţa ,
t u , I s a be l l , t o t a i m e r ge c u m i n e l a A l ge r . A i n a şt e c o pi l u l şi l -a i pi e r d e ...
A r e d văzu pr i vi r i l e în gr o zi t e a l e c e l o r t r e i .
- Nu a ş u c i d e u n c o pi l n e vi n o va t , e xpl i c ă e l i n d i gn a t c ă e i s e gân d i ­
s e r ă l a a şa c e va . A ş t r i m i t e c o pi l u l t a t ăl u i .
- A i fa c e a şa c e va ?
- E m a i m u l t d e c ât po ţi s pe r a d e l a u n m o n s t r u c a m i n e , n u ? A ş pu ­
t e a s ă t e u c i d , d i n m o m e n t c e m i -a i fo s t n e c r e d i n c i o a s ă. To a t e l e gi l e l u ­
m i i m i -o pe r m i t !
- Pl e c ăm !
Is a be l l îşi pu s e pe l e r i n a şi t r i c o r n u l . Ma r i e t r e c u pe l ân gă e i , s pr e u şă.
- A fo s t o gr e şe a l ă s ă-ţi s pu n e m d e s pr e pl a n !
- Sa u a fo s t o i d e e bu n ă, zi s e e l i r o n i c , s a l u t ân d .
Ii în s o ţi s pr e u şă.
- Tu pl e c a t în A n gl i a , e u l a A l ge r ...şi Is a be l l ? Ce a r fa c e t a t a c u s o ţi a
m e a r ăm a s ă s i n gu r ă în Fr a n ţa ?
- Ta t a t e -a u c i d e d a c ă m -a i r ăpi i a r !
- Sa n t o s n u a r a ve a c e fa c e pe n t r u c ă, d a c ă s e îm po t r i ve şt e , va pl ăt i
s c u m p!
- Sc u m p? Cr e zi c ă n e t e m e m d e t i n e ?
- Şt i u c i n e e s t e e l c u a d e văr a t şi a ş pu t e a s ă-l fa c s ă pl ăt e a s c ă. Să
c a d ă în m âi n i l e a u t o r i t ăţi l o r d e l a Ma r s i l i a , c a r e -1 c a u t ă d e m u l t t i m p pe
u n o a r e c a r e c o r s a r , n u m i t Sa n t o s . Sa u Pi e r r e D e ve r a u x.
- D a c ă t a t a păţe şt e c e va ...
- Co r s a r i i s u n t s pân zu r a ţi , n u ?
Ni c ky îl l o vi a t ât d e t a r e în c ât A r e d s e pr ăbu şi l a po d e a . Săr i pe s t e
e l , l o vi n d c u pu m n i i , făr ă s ă-i pe s e . D e l ân gă u şă, a ju n s e r ă l a fe r e a s t r ă,
în t r -o gr ăm a d ă d e m âi n i şi pi c i o a r e , s e r i d i c a r ă şi A r e d îl l o vi pe Ni c ky
în fa ţă, a r u n c ân d u -1 în a po i jo s . îi e r a s pa r t ă bu za d e jo s , c a r e s ân ge r a
pu t e r n i c şi o c hi u l l u i Ni c ky e r a în c hi s , c u a r c a d a d e d e a s u pr a s pa r t ă.
- Ni c ky!
Ha ki m d e c i s e s ă e r a m o m e n t u l s ă i n t e r vi n ă, a şa c ă-1 a pu c ă pe A r e d
pe ha i n ă, fe r i n d u -1 în t r -o pa r t e . Nu r e u şi s ă s e fe r e a s c ă l a t i m p şi pi ­
c i o r u l l u i Ni c ky îl l o vi în bu r t ă. Făr ă a e r , Ha ki m îl îm pi n s e pc fr a n c e z
în c e l m a i a pr o pi a t pe r e t e .
- D e s t u l !
- D a c ă Sa n t o s păţe şt e c e va , în t r e a ga m e a fa m i l i a t e va u r m ăr i pân ă
l a m o a r t e , îm pr e u n ă c u m a m a . Ni m e n i n u îi fa c e r ău m a m e i !
- Ce l e găt u r a a r e m a m a c u u n pi r a t a s a s i n şi ho ţ c a e l ?
- Ta t a e u n c o r s a r , zi s e a s pr u I s a be l l , c u m ân a pe s a bi e . Şi t u n u e şt i
c u n i m i c m a i br e a z. A i fu r a t , a i pr ăd a t , a i l o vi t . Cr e zi c ă e şt i m a i bu n ?
- Nu s u n t u n ho ţ! zi s e A r e d , şt e r gân d u -şi s ân ge l e d e pe băr bi e .
- Oa r e ? Să pl e c ăm o d a t ă...zi s e e a , d e s c hi zân d u şa .
Ni c ky s e r e pe zi a fa r ă, în a i n t e s ă s i m t ă n e vo i a s ă-l l o ve a s c ă d i n n o u
pe A r e d . D a r n u făc u d e c ât u n pa s şi s e o pr i . Ma r go t şi A hm e d e r a u în
c a păt u l c e l ăl a l t . Şo c u l îi îm pi e t r i pe c e i t r e i . Sân ge l e d e pe fa ţa l u i Ni ­
c ky o făc u pe Ma r go t s ă n u -şi m a i s i m t ă ge n u n c hi i d e fr i c ă. D e ja ve d e a
c o r pu l l u i A r e d , făr ă vi a ţă, în c a m e r ă. I s a be l l i e şi şi e a , u r m a t ă d e Mă­
r i e . Se i zbi d e Ni c ky şi s e o pr i .
- Ma m ă...e xc l a m ă Ma r i e , făr ă s ă m a i r e s pi r e .
- Un d e -i A r e d ? în t r e bă e a , făr ă s ă s e m i şt e .
A c e s t a a păr u în ho l , în s pa t e l e l o r .
- Ma m ă, bi n e a i ve n i t . In t r ă!
Ma r go t în a i n t ă.
- Ce fa c e ţi a i c i , vo i t r e i ?
- Vo r bi m ! zi s e Ma r i e . Tr e bu i a s ă-m i s a l u t fr a t e l e ...
- Nu pu t e a i a şt e pt a pân ă m âi n e ?
- Nu . No a pt e bu n ă, A r e d , zi s e e a , îm br ăţi şân d u -1, s pr e u i m i r e a t u t u r o r .
Ce i t r e i s e gr ăbi r ă s ă i a s ă.
- Ni c ky, a şt e a pt ă u n m o m e n t ! îl r u gă m a m a s a .
Fe t e l e c o bo r âr ă s c ăr i l e şi e l r ăm a s e s u s . A r e d i n t r ă c u t a t ăl s ău în c a ­
m e r ă, l ăs ân d u -i s i n gu r i .
- Ce vr e i s ă fa c i ?
- A m ve n i t pe n t r u a vo r bi s i n gu r i şi n e s t i n ghe r i ţi ..
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e d u e l . D e s pr e Is a be l l .
- Şi d e a s t a a i a d u s -o şi pe e a ?
- Ma m ă, vo r bi m d e s pr e Is a be l l ...
Ma r go t o ft ă c u gr e u .
- Nu vr e a u s ă a i pr o bl e m e !
- D e c e a ş a ve a ?
- Pe n t r u c ă t e c u n o s c fo a r t e bi n e . Nu vr e a u s ă t e a pr o pi i d e e l .
- D e c e ? Te t e m i pe n t r u vi a ţa l u i ?
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , băi e t e !
El pl e c ă pr i vi r e a .
- Vr e i s a u n u , fr a t e l e t ău e s t e c ăs ăt o r i t c u e a , e s t e s o ţi a l u i şi va t r e ­
bu i s ă pl e c e c u e l în a po i l a A l ge r . Cât d e r e pe d e pr i c e pi a s t a , c u a t ât m a i
bi n e pe n t r u t i n e !
- Nu vo i în ţe l e ge n i c i o d a t ă!
- A t u n c i ve i a ve a d e s u fe r i t şi e u n u t e vo i pu t e a a ju t a . A r e d n u s e
va d a în a po i d e l a n i m i c pe n t r u a o a ve a a c a s ă şi d a c ă pân ă a c u m n u a
l u a t -o c u fo r ţa , a fo s t n u m a i d i n c o n s i d e r a ţi e pe n t r u m i n e şi pe n t r u fa ­
m i l i a m e a . D a c ă a l t u l a r fi fo s t în l o c u l t ău ...m ă t e m c ă a r fi fo s t m o r t
a c u m !
- A şa d a r c hi a r c r e zi c ă e u n u s u n t în s t a r e s ă m ă a păr , m a m ă? A i
u i t a t c ă t u e r a i m a i t ân ăr ă c a m i n e c ân d o făc e a i ? Şi e r a i fe m e i e ...
- A s t a n u în s e a m n ă n i m i c !
- în s e a m n ă m u l t . Su n t u n băr ba t . Ga t a s ă m ă în s o r , ga t a s ă l u pt pe n ­
t r u r e ge l e m e u şi pe n t r u ţa r a m e a , ga t a s ă-m i a păr fa m i l i a d e a c e şt i ...
- Te r m i n ă c e a i d e s pu s , fi u l e !
- D e a c e şt i n e n o r o c i ţi c a r e n e -a u d i s t r u s fe r i c i r e a , pa c e a şi l i n i şt e a .
Ca r e n e -a u i n va d a t vi a ţa . A ş vr e a s ă fi m u r i t a t u n c i c ân d e r a u n c o pi l !
Oc hi i fr u m o a s e i d u c e s e d e d e s c hi s e r ă, u l u i ţi . D o u ă l a c r i m i a l u n e c a ­
r ă d i n fr u m o şi i e i o c hi , pe o br a zu l a l b.
- Ma m ă, i a r t ă-m ă!
- Nu m a i s pu n e n i m i c , Ni c ky, n u e n e vo i e . A m în ţe l e s ...
- Nu c r e d !
- Nu ? îţi d o r e şt i m o a r t e a fr a t e l u i t ău , a s ân ge l u i t ău . Nu a s t a a i
s pu s ?
- Nu -i s ân ge l e m e u , m a m ă. Es t e u n ba s t a r d .
- D d c i a s t a e r a , zi s e e a r a r , c u d u r e r e în pr i vi r e . Ge l o zi e pe fr a t e l e
t ău , t u , c a r e a i a vu t t o t u l , c a r e a i t r ăi t fe r i c i t t o a t ă vi a ţa , c u t o a t e c a pr i c i ­
i l e în d e pl i n i t e . Eşt i u n r ăs făţa t ge l o s şi r ău t ăc i o s , n u u n băr ba t !
- Ma m ă! e xc l a m ă e l , pa l i d .
- A şa c u m a i a u zi t .
- A m a u zi t , d a r n u po t c r e d e ...zi s e e l , c o bo r ân d d o u ă t r e pt e . Se o pr i
şi u r c ă în a po i . Tu e şt i m a m a m e a , m u r m u r ă e l . Te r e s pe c t şi t e i u be s c
m a i m u l t d e c ât vi a ţa m e a , d a r s u n t n e vo i t s ă s pu n c e gân d e s c , m a m ă.
Po a t e t a t a t e -a i e r t a t c ă i -a i a s c u n s a d e văr u l , po a t e l -a a c c e pt a t pe A r e d
d a r e u n u s u n t ga t a s ă o fa c . E u n m o n s t r u , u n t i c ăl o s făr ă i n i m ă şi c r e d
c ă s e a m ăn ă c u bl e s t e m a t u l c a r e i -a fo s t t a t ă...
Ma r go t r i d i c ă pa l m a şi -l l o vi pe s t e fa ţă.
- Ni c i o d a t ă s ă n u m a i s pu i a şa c e va d e s pr e u n o m pe c a r e n u l -a i
c u n o s c u t . Fi l i p a fo s t u n o m d e o s e bi t , c u r a jo s şi c u o n o a r e .
- Mu l t e l a u d e !
- A d e văr u l , i -o t ăi e e a , d u r .
Oc hi i l u i Ni c ky s e în gu s t a r ă, d u r e r o şi . Fe l u l în c a r e m a m a l u i vo r ­
be a n u făc e a d e c ât s ă-l s u pe r e şi m a i t a r e .
- A r e d n u e s t e d e c ât o gr e şe a l ă a t a , m a m ă.
- A r e d e s t e fi u l m e u , n u o gr e şe a l ă. Es t e d r a go s t e a m e a , a şa c u m
s u n t t o ţi c o pi i i m e i şi t a t ăl t ău . Ur a t e o r be şt e !
- Nu u r a m ă o r be şt e , i n d i fe r e n ţa t a o fa c e , fa pt u l c ă îl pr e fe r i pe
A r e d în a i n t e a m e a , fe l u l în c a r e -1 a pe r i şi în c a r e m ă în d e păr t e zi pe m i ­
n e . Cr e zi c ă-i u şo r ?
- D a c ă n u a r fi fo s t s o ţu l l u i Is a be l l , l a fe l a i fi vo r bi t ? Sa u d a c ă e r a
o fa t ă fr u m o a s ă?
- 0 fa t ă? în t r e bă e l i r o n i c .
- A şa c u m e Is a be l l . D a c ă ţi -a ş fi s pu s c ă în l o c d e u n băi a t , a m a vu t
o fa t ă fr u m o a s ă? D a c ă a ş fi a d u s -o a c a s ă? La fe l a i fi în d e păr t a t -o ? A i
pr o vo c a -o l a d u e l ?
- Nu a ş a ve a m o t i v!
- Nu ? Po a t e a ş i u bi -o m a i m u l t , po a t e a ş fi m a i a t e n t ă l a e a ...
- Ma m ă, c e s pu i e s t e o fa n t e zi e . A d e văr u l e s t e c ă a i a vu t u n băi a t ,
u n u l c a r e s e a fl ă a i c i şi c a r e n e fa c e pe t o ţi s ă s u fe r i m . Şi d a c ă I s a be l l
s u fe r ă, e u îl u c i d în a fa r a u n u i d u e l .
- Fă-o şi n u m a i e şt i fi u l m e u !
- Su n t , o a r e ?
îi în t o a r s e s pa t e l e şi o l ăs ă a c o l o u n d e e r a , în l a c r i m i . în c e t , s e l i pi
d e pe r e t e , c u c a pu l d u r e r o s şi i n i m a gr e a . Cân d s i m ţi d o u ă br a ţe pu t e r n i ­
c ă îm br ăţi şân d -o , s e t r a s e în a po i .
- A r e d ?!
- Ce ţi -a s pu s d e t e -a făc u t s ă s u fe r i a şa ?
Ri d i c ă pr i vi r e a s pr e e l şi îi a t i n s e fa ţa . O l u ă în br a ţe l e l u i , s t r ân gân -
d -o c u pu t e r e . Şi Ma r go t s e s i m ţi şi m a i vi n o va t ă, pe n t r u c ă îşi d ăd u s e a ­
m a c ă în u l t i m u l t i m p, s e pr e o c u pa s e m u l t m a i m u l t d e A r e d d e c ât d e
c e i l a l ţi t r e i c o pi i a i s ăi . D a r A r e d e r a a şa d e s i gu r pe s i n e , d e u şo r d e i u ­
bi t şi d e m a l e a bi l în c ât d r a go s t e a pe n t r u e l e r a u n l u c r u l i m pe d e . Nu s e
c e r t a n i c i o d a t ă c u e a , n u s t r i ga şi n u s e s u păr a . O a s c u l t a a t e n t şi o a ju t a
m e r e u . Nu s e gr ăbe a s ă pl e c e c i n e şt i e u n d e şi o a s c u l t a c u i n t e r e s , o r i c e
l u c r u -i s pu n e a . Ni c ky e r a m e r e u pe fu gă. Gr ăbi t . D i s t r a t . în d r ăgo s t i t .
Ga br i e l e r a u n c o pi l c a r e a ve a a l t e pr e o c u păr i , c u c e i d e s e a m a l u i . Nu ­
m a i Ma r i e o în s o ţe a m e r e u , d a r a ve a şi e a pr e o c u păr i l e s a l e , t i n e r i i d e -
o s e a m ă c u e a , fe t e l e d o r n i c e d e d i s t r a c ţi i şi ba l u r i , d e bi ju t e r i i şi c ăl ăr i e .
Şi e a d o r e a s ă-l c u n o a s c ă m a i bi n e pe A r e d . Să şt i e c e făc u s e c ân d
e r a u n c o pi l , s ă-i a s c u l t e po ve s t i r i l e d e s pr e c a s a l u i , d e s pr e d e şe r t , d e s pr e
d a r u r i l e pe c a r e l e pr i m i s e s a u c ăl ăt o r i i l e în c a r e fu s e s e . Er a i n t e r e s a t ă
d e fi e c a r e d e t a l i u şi îşi pe t r e c u s e o r e în t r e gi c u e l l a Ma r s i l i a , a s c u l t ân d
m i i şi m i i d e l u c r u r i d e s pr e vi a ţa l u i . Şi îşi d ăd u s e s e a m a , c hi a r d a c ă e l
n u s c o s e s e u n c u vân t , c ă o i u be a pe Is a be l l .
- Vi n o , t a t a s -a r e t r a s în c a m e r a l u i , o bo s i t , i a r Ha ki m e s t e jo s !
Ma r go t s e a şe ză l ân gă fe r e a s t r ă. D e a c o l o u n d e s t ăt e a , îi ve d e a pe
c e i t r e i t i n e r i în c ăl e c ân d pe c a i i l o r şi pl e c ân d s pr e c a s t e l .
- Pl e a c ă a c a s ă?
- D a . A ţi vo r bi t d e s pr e d u e l ?
- Nu . Măr t u r i s e s c c ă şi e u l -a m pr o vo c a t . D a r n u şt i u c e a ş m a i pu ­
t e a fa c e .
- A i pu t e a s ă o l a şi a i c i .
- Nu po t .
- D e c e ?
El s e r i d i c ă.
- O i u be şt i ?
- D a !
- I-a i s pu s a s t a ?
- M-a r c r e d e ? în t r e bă e l , o ft ân d . A r c r e d e c ă e s t e n u m a i o în c e r c a r e
d e a o d u c e în a po i a c a s ă.
- Şi n u e şi a s t a , în pa r t e ?
A r e d a pr o bă d i n <*ap.
- Es t e . Vi a ţa m e a l a A l ge r s -a s c hi m ba t c ât a fo s t e a a c o l o . Şi m i -a pl ăc u t
- A r e d , t u a i a l t e d o u ă fe m e i în ha r e m , îi a m i n t i e a . Nu ţi -a m s pu s
n i m i c pe n t r u c ă în ţe l e g c ă a s t a e r e l i gi a t a , l e gi l e t a l e , d a r vr e a u s ă pr i c e pi
c ă pe n t r u n o i e gr e u d e în ţe l e s , d e a c c e pt a t . I s a be l l e o fa t ă t ân ăr ă, l i be r ă
şi e n e r gi c ă. Cr e zi c ă a r pu t e a t r ăi t o a t ă vi a ţa în c hi s ă în t r e pa t r u pe r e ţi ?
Ma r go t ve d e a bi n e c ă e l n u în ţe l e ge a c e e a c e îi e xpl i c a . Se r i d i c ă şi
îi l u ă m âi n i l e .
- Gân d e şt e -t e bi n e l a c e vr e i s ă fa c i , pe n t r u c ă e gr e u pe n t r u t o a t ă l u m e a .
- E s o ţi a m e a , n u a r t r e bu i s ă fi e gr e u .
- A i l ăs a t -o s ă pl e c e , îi a m i n t i m a m a s a .
- A m pl e c a t t o ţi l a Ma r s i l i a . Şi d a , a m l ăs a t -o s ă pl e c e d e l ân gă m i n e
pe n t r u c ă m ă s i m ţe a m vi n o va t fa ţă d e e a şi d e t a t ăl e i . D a r a s t a n u în ­
s e a m n ă c ă o bl i ga ţi i l e e i s -a u în c he i a t .
- I s a be l l va l u pt a c u t i n e pân ă l a c a păt .
- Se pa r e c ă e şt i d e a c o r d c u a c e s t l u c r u , m a m ă!
- Su n t , pe n t r u c ă a m c r e s c u t -o c a pe fi i c a m e a şi şt i u fo a r t e bi n e c e -i
po a t e pi e l e a . Nu va m e r ge d e bu n ă vo i e c u t i n e , a şa c ă a i d o u ă s o l u ţi i :
o r ăpe şt i d i n n o u s a u o c u c e r e şt i .
- Ni c i u n a n u e u şo a r ă!
- Pe n t r u t i n e , pr i m a a r fi .
- A şa c r e d e şi e a .
- Nu fa c e n i m i c în a i n t e d e t i m p, l a s ă-m ă s ă vo r be s c c u Sa n t o s . D a c ă
a i o bţi n e bi n e c u vân t a r e a l u i , po a t e a m a ve a m a i m u l t n o r o c .
- Cr e zi c ă a r a c c e pt a c a fi i c a l u i s ă pl e c e c u m i n e ?
- Sa n t o s e s t e s i n gu r u l d e c a r e e a s e t e m e , s i n gu r u l c a r e a r e a u t o r i t a ­
t e a s u pr a e i . A şa c ă t r e bu i e s ă-l a t r a gi d e pa r t e a t a ...
A r e d d ăd u d i n c a p.
- în o r a ş e s t e u n l o c u n d e e l m e r ge ...u n fe l d e bo r d e l ...
- Cu m s e n u m e şt e ?
- Ca s a fe r i c i r i i .
- No r m a l .
- Va fi a c o l o în s e a r a a s t a . A r e o fa t ă c a r e -i pl a c e , o o a r e c a r e Li l y.
A i m a r e gr i jă...
Ma r go t îi d ăd u o s ăr u t a r e şi i e şi pe u şă, gr ăbi t ă. A r e d o pr i vi c u m s e
u r c ă în t r ăs u r ă şi vi zi t i u l d ă bi c e c a i l o r .
- Să fi e o c a pc a n ă?
Po a t e e r a , c i n e şt i e ? D a r e r a pr i m u l s fa t pe c a r e i -1 d ăd e a m a m a s a ,
pr i m u l a ju t o r a d e văr a t . Se îm br ăc ă, îşi pu s e ha i n a l u n gă, n e a gr ă, îşi l u ă
a r m a şi t u r ba n u l . Şi o pu n gă c u ba n i , şt i i n d c ă a ve a s ă a i bă n e vo i e d a c ă
vo i a s ă fi e a ju t a t în a c e l l o c . Co bo r î jo s şi -l c ău t ă d i n pr i vi r i pe Ha ki m .
A c e s t a m ân c a s i n gu r , t ăc u t , a şa c u m făc e a m e r e u .
- Ha ki m , vi n o !
- Un d e m e r ge m , s t ăpân e ?
- în o r a ş, a m o t r e a bă...
în c ăl e c a r ă pe c a i i l o r n e gr i şi pl e c a r ă în ga l o p în t i n s s pr e o r a ş. D i n
u m br a u n o r c a pa c i , a l ţi t r e i c ăl ăr e ţi s e a vân t a r ă în u r m a l o r . In t r a r ă în
o r a ş făr ă s ă s e va d ă u n i i pe a l ţi i . A r e d i n t r ă pr i m u l , c u Ha ki m a l ăt u r i şi
c u m ân a pe s a bi e . în t r e bă şi i s e d ăd u a ju t o r pe n t r u a găs i bo r d e l u l în
c a r e Sa n t o s pe t r e c e a d e u n u l s i n gu r .
Pe o s c ân d u r ă pr i n s ă c u u n l a n ţ r u gi n i t s c r i a Ca s a fe r i c i r i i , c u l i t e r e
m a r i . Uşa e r a în c hi s ă, d a r s e a u ze a m u zi c ă pu t e r n i c ă. Ca m e r e l e d e s u s e r a u
s l a b l u m i n a t e şi m i r o s e a c hi a r şi a fa r ă a a l c o o l . In t r ă îm pr e u n ă c u Ha ki m .
- D o m n i l o r ...
în ho l e r a o fe m e i e bl o n d ă, c u s ân i m a r i şi o r o c hi e c a r e păr e a s ă-i
c a d ă în o r i c e m o m e n t . In t r -o pa r t e îi e r a r i d i c a t ă pe n t u a d e s c o pe r i u n
pi c i o r go l şi o c o a ps ă a l bă. Zâm bi l a r g, a găţân d u -s e d e Ha ki m , c a r e o
pr i vi d i s pr e ţu i t o r .
- D o a m n ă...
- D o a m n ă? r âs e e a şi A r e d îşi d ăd u s e a m a c ă e r a be a t ă. Be be , d r ăgu ţu l e ...
- Be be , c ău t ăm u n băr ba t ..
- A şa , d e ăşt i a s u n t e ţi ...zi s e e a , d e za m ăgi t ă. Nu a m băi e ţi a i c i ...
- A i în ţe l e s gr e şi t , c ău t ăm u n c l i e n t d e -a l vo s t r u , u n u l c a r e t r e c e pe
a i c i . Şt i u c ă în s e a r a a s t a e a i c i ...
- Tr e c m u l ţi .
- Sa ...în c e pu e l , d a r s e o pr i . D e ve r a u x. Pi e r r e D e ve r a u x.
Mân a l u i l ăs ă c ât e va m o n e d e d e a u r în m ân a fe m e i i ,c a r e m ăr i o c hi i
şi îm bl ân zi pr i vi r e a .
- El ? Se ba t fe t e l e pe n t r u e l , r âs e e a , îm pl e t i c i n d u -s e s pr e s a l o n . Pe
a i c i , pe a i c i ...
Ce i d o i s e l u a r ă d u pă e a , pr i n fu m u l pu t e r n i c . Se fu m a o pi u m a c o l o ,
r e a l i ză A r e d , r e c u n o s c ân d m i r o s u l ,, Văzu c âţi va d o m n i t o l ăn i ţi pe fo t o l i i
m a r i , c u c ât e o fa t ă pe s t e e i , s a u pe jo s . Oc hi i l e e r a u t u l bu r i şi pa ha r e l e
s e u m pl e a u m e r e u . O fa t ă br u n e t ă s e r i d i c ă, l i pi n d u -s e d e A r e d , c ău t ân -
d u -i bu ze l e . Tân ăr u l o îm pi n s e u şu r e l l a o pa r t e , c u u n zâm be t . Er a fr u ­
m u şi c ă şi t ân ăr ă.
- Pe s c a r ă, pr i m a u şă...
A r e d în c l i n ă c a pu l s pr e e a şi t r e c u s pr e s c a r ă. Ur c ă r e pe d e şi băt u o
d a t ă l a u şă. Ni c i u n zgo m o t n u s e a u zi d i n în c ăpe r e . în c e r c ă u şa , d a r a -
c e a s t a e r a în c hi s ă. Ma i în c e r c ă o d a t ă.
- D e c e s -a r în c hi d e în ău n t r u ?
- Po a t e n u vr e a s ă fi e în t r e r u pt .
- în t r -u n bo r d e l ? E t i m i d ? în t r e bă A r e d . He i , e c i n e va a i c i ?
Ni m e n i n u -i r ăs pu n s e .
- D ă-t e l a o pa r t e , s t ăpân e !
Um ăr u l l u i Ha ki m a r u n c ă u şa în t r -o pa r t e .
- Sa n t o s !
Co r s a r u l e r a a şe za t pe pa t , c u fa ţa în s u s . Un pu m n a l îi e r a în fi pt în
bu r t ă şi pa t u l e r a pl i n d e s ân ge . în t r -u n c o l ţ, o fe m e i e a pr o a pe go a l ă pă­
r e a m o a r t ă, în t i n s ă c u fa ţa în jo s .
- A l l a h, Ha ki m !
A r e d îi l u ă m ân a c o r s a r u l u i c a r e în t o a r s e c a pu l s pr e e l .
- Mo r ...băi e t e ...
- Ci n e a fo s t ? Ci n e ?
- Chi o r u l ...s t r ăi n ...fi i c a m e a Is a be l l ...
Mân a i s e în c l e şt ă în c e a a l u i A r e d . Pr i vi r e a l u i c ău t ă c e va în t a va n ,
d e pa r c ă a c o l o a r fi fo s t a l t c e va d e c ât u n pe r e t e m u r d a r .
- Ki t t y...
în c e t ă s ă m a i r e s pi r e . I n i m a în c e t ă s ă m a i ba t ă. Mân a d e ve n i m o a l e
şi r ăm a s e s t r ân s ă în c e a a l u i A r e d . Oc hi i l a r g d e s c hi şi în c ă m a i pr i ve a u ,
făr ă vi a ţă, t a va n u l a fu m a t .
- Sa n t o s ...şo pt i A r e d , r i d i c ân d u -s e .
Ha ki m s e a pr o pi e .
- E c u ţi t s t r ăi n ...
- Ca a l n o s t r u ! t e r m i n ă A r e d , l i pi n d u -s e d e pe r e t e . Ci n e a r fi pu t u t
fa c e a s t a ?
- A ju t o r , l -a u u c i s ...
Be be u r l a c a o n e bu n ă, a pu c ân d u -s e d e u şa s pa r t ă.
- A m u r i t Pi e r r e !
D e jo s s e a u zi u n zgo m o t i n fe r n a l . Ma i m u l ţi băr ba ţi i n t r a r ă în c a ­
m e r ă, a l e r gân d .
-A s a s i n i i !
- Nu -i u c i d e , Ha ki m , po r u n c i A r e d , văzân d gl o a t a c a r e ve n e a s pr e e i .
Tr e zi ţi d i n be ţi e , s e r e pe zi r ă s pr e c e i d o i . Ha ki m i zbi pe u n u l c u c a ­
pu l d e pe r e t e , t r i m i ţân d u -1 pe n t r u u n t i m p d e pa r t e d e l u m e a a s t a . A r e d
în c e r c ă s ă e xpl i c e , d a r n u a vu t i m p. Fu a pu c a t d e u m e r i şi t r ân t i t jo s , l e ­
ga t bi n e l a m âi n i .
- Nu l -a m u c i s e u !
Vo c e a l u i A r e d n u r ăzbi pr i n t r e t o ţi a c e i n e bu n i . Ha ki m fu l e ga t şi
e l , făr ă s ă m a i a pu c e s ă s pu n ă c e va .
- Li l y... e m o a r t ă!
- Nu , t r ăi e şt e !
O fa t ă pl i n ă o r i d i c ă d e j o s c u a ju t o r u l a d o i băr ba ţi . O pu s e r ă pe u n
s c a u n şi Be be , r e ve n i n d u -şi d i n c r i ză, o l o vi pe s t e fa ţă c u pu t e r e . Fa t a
t u şi şi d e s c hi s e o c hi i , a m e ţi t ă.
- Un d e -i e l ?
- Ce t o t s pu i , Li l y?
- Be be , Pi e r r e ...ge m u e a , în c e pân d s ă pl ân gă c ân d văzu c o r pu l c o r ­
s a r u l u i făr ă vi a ţa . D u m n ze u l e , l -a u u c i s ...
Fa t a s e r e pe zi s pr e Sa n t o s , s ăr u t ân d u -i o c hi i pe n t r u u l t i m a d a t ă.
- A u fo s t e i ! zi s e u n băr ba t , îm pi n gân d u -1 pe A r e d în fa ţă. A r e s ân ge
pe m âi n i ...
- Nu -i a d e văr a t ! zi s e e l .
- Gu r a , păgân u l e !
- Spu n e a d e văr u l , a fo s t a l t u l ...
Li l y c ăzu în ge n u n c hi .
- A i n t r a t pe c e a l a l t ă u şă, d i n c a m e r ă a l ăt u r a t ă. A ve a t r e i o a m e n i c u
e l şi l -a u u c i s , în a i n t e c a e l s ă a pu c e s ă s e r i d i c e ...
- Eşt i s i gu r ă?
- D a . Un u l m -a l o vi t pe m i n e ...
- Pu t e a fi ăs t a !
Ea c l ăt i n ă d i n c a p, t ân gu i n d u -s e .
- Ce l c a r e l -a u c i s n u a ve a u n o c hi ...
- V-a m s pu s c ă n u a m fo s t n o i , n o i e r a m pr i e t e n i i l u i ...
- D e u n d e şt i u c ă-i a şa ? în t r e bă Be be , s u s pi c i o a s ă.
- E a d e văr u l , în t ăr i A r e d . Şi d a c ă-1 c he m a ţi a i c i pe d u c e l e d e Cl e r ­
m o n t , d o a m n ă, a ţi ve d e a c ă m ă c u n o a şt e , a şa c u m îl c u n o a şt e şi pe a c e s t
o m ... e r a u bu n i pr i e t e n i ...
- A s t a şt i e t o t o r a şu l !
- A d e văr a t . Ti t a , fu gi jo s şi t r i m i t e băi a t u l l a c a s t e l u l Cl e r m o n t , s ă
a n u n ţe pe d u c e . Gr a bn i c !
- D a , d a ...
Br u n e t a s l a bă c a r e -1 o pr i s e pe Ha ki m jo s a l e r gă pe s c ăr i c a vân t u l .
Şi a pr o a pe s e i zbi d e Ni c ky, c a r e u r c a d i s c r e t .
- D ă-l e d r u m u l ...
A r e d , l i be r , s e a pr o pi e d e Sa n t o s .
- Cr e d c ă s u n t e m pr e a m u l ţi a i c i , zi s e e l , m o a l e .
- D a , m u r m u r ă Li l y, a pr o pi i n d u -s e c u o l u m ân a r e pe c a r e o pu s e pe
m ăs u ţa d e l ân gă pa t .
Oa m e n i i s e r e t r a s e r ă, u n u l c ât e u n u l . Răm a s e n u m a i Ha ki m , l ân gă
u şă, Be be a l ăt u r i d e pa t şi Li l y, pl ân gân d în c e t .
- Ce s e în t âm pl ă...
Oc hi i l u i Ni c ky s e m ăr i r ă pe s t e m ăs u r ă. Şi în c e t ă s ă m a i r e s pi r e , t r e ­
m u r ân d . Pa l i d c a u n m o r t , s e a pr o pi e d e pa t .
- Nu ... a s t a n u ...
- Ni c ky!
- Ce s -a în t âm pl a t ? Tu ...
îl pr i n s e d e gât pe A r e d şi s c o a s e c u ţi t u l .
- Nu a m fo s t e u , a fo s t u n s t r ăi n făr ă u n o c hi , bo l bo r o s i A r e d , făr ă
a e r . Mi -a s pu s e l în a i n t e s ă m o a r ă...
Ni c ky îl pr i vi în o c hi şi a r u n c ă c u ţi t u l d e pa r t e . Şi s e a pr o pi e d e pa t .
- D e c e ? Ci n e a r fi pu t u t ?
- A ve a d u şm a n i ?
- Ci n e n u a r e ? Is a be l l e jo s ...
Fa l s . Er a în d r e pt u l u şi i , c u o c hi i n e gr i u s c a ţi şi m o r ţi . Se a pr o pi e d e
m o r t , c a şi c u m n u e r a t a t ăl e i a c o l o . Păr e a s ă a şt e pt e s ă s e r i d i c e . Ma r i e
în c e r c ă s ă o ţi n ă, d a r n u r e u şi .
- Ta t ă!
Sa n t o s n u -i m a i r ăs pu n s e . Nu a ve a s ă o m a i fa c ă vr e o d a t ă. Oc hi i l u i
d e s c hi şi păr e a u s ă zâm be a s c ă.
- Ce a s pu s în a i n t e d e a m u r i ? în t r e bă e a c u vo c e t r e m u r a t ă.
Pl e c a r ă pr i vi r e a , n e în d r ăzn i n d s ă s pu n ă n i m i c .
- Ci n e e r a a i c i ? u r l ă e a .
- Ul t i m e l e l u i c u vi n t e a u fo s t pe n t r u t i n e , zi s e A r e d , fo a r t e în c e t .
Fi i c a m e a Is a be l l ...
-A t ât ?
-D a !
Pr i vi c u ţi t u l îm pl ân t a t pân ă l a pl ăs e l e . Pu s e m ân a pe e l şi -l t r a s e a fa r ă.
Er a m u r d a r d e s ân ge . Ea îl în făşu r ă în ba t i s t ă, făr ă s ă-i pe s e d e s ân ge .
- A r a b, zi s e Ha ki m .
- A fo s t u c i s d e u n a r a b...
- Sa u a u în c e r c a t s ă d e a vi n a pe u n u l , c o m pl e t ă A r e d .
Is a be l l s e r i d i c ă. Lu ă u n c e a r şa f şi -l a c o pe r i pe Sa n t o s .
- Ta t a n u m a i e s t e a i c i , zi s e e a , făr ă s ă ve r s e o l a c r i m ă. A d i o , t a t ă!
Pr i vi c u ţi t u l pe c a r e -1 s t r ân ge a în m ân ă.
- Nu c o n t e a ză c ât va t r e c e , va pl ăt i , ju r ă e a şi l a m a pl i n ă d e s ân ge
l ăs ă o u r m ă a d ân c ă în pa l m a e i . J u r !
Sân ge l e s e a m e s t e c ă şi Ni c ky o pr i n s e în br a ţe , în a i n t e d e a l e şi n a .
- Tr e bu i e d u s ă a c a s ă!
- Ha ki m , fă r o s t d e o t r ăs u r ă.
A r a bu l d i s păr u pe s c ăr i , t ăc u t . I s a be l l fu a şe za t ă în c a m e r a a l ăt u r a t ă.
- Un u l d i n t r e n o i va t r e bu i s ă m e a r gă c u e a !
Se pr i vi r ă, făr ă în c r e d e r e .
- Me r g e u , zi s e Ma r i e , d e c a r e t o ţi u i t a s e r ă.
Fa t a a ve a o c hi i r o şi i d e l a c r i m i şi d e d u r e r e , d a r s e ţi n e a t a r e .
- Eu o d u c a c a s ă şi vo i a ve ţi gr i jă d e c o r pu l l u i .
- D a r ...
- D e d a t a a s t a , a s c u l t a ţi , l e c e r u e a a u t o r i t a r . Nu m i s e pa r e m o m e n ­
t u l pe n t r u o n o u ă c e a r t ă...
A m ân d o i a pr o ba r ă c u o m i şc a r e a c a pu l u i şi în a i n t e s ă s pu n ă c e va ,
Ha ki m n ăvăl i în ău n t r u .
- Tr ăs u r a e jo s !
- A i găs i t o t r ăs u r ă l a o r a a s t a ?
- A m făc u t c e a m pu t u t pe n t r u s t ăpân ă, zi s e e l , făc ân d u -l e l o c s ă
t r e a c ă c u fa t a l e şi n a t ă pe br a ţe .
Tr ăs u r a fu s e s e fu r a t ă, d a r a s t a e r a u l t i m a d i n t r e gr i ji l e l o r . Ha ki m
s ăr i în l o c u l vi zi t i u l u i şi d ăd u bi c e c e l o r d o i c a i .
- E a ba n c he r u l u i , zi s e făr ă r o s t Ni c ky.
- C e ?
- Tr ăs u r a . A fu r a t -o d e l a ba n c he r , m u r m u r ă e l .
A e r u l r ăc o r o s a l n o pţi i păr e a s ă m a i a l u n ge d u r e r e a d i n s u fl e t . A r e d
r i d i c ă o c hi i s pr e c e r .
- A m ve n i t s ă-i vo r be s c ...
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e Is a be l l , r ăs pu n s e e l . Ma m a m i -a s pu s c ă-i a i c i ...
- Ni c i n u şt i u c e va fa c e m a m a , Sa n t o s e r a m a i a pr o pi a t d e c ât o r i c e
m e m br u a l fa m i l i e i s a l e . în t r e e i e r a o l e găt u r ă ve c he şi pu t e r n i c ă...
In t r a r ă în a po i în c a s ă şi u r c a r ă s c ăr i l e s pr e l o c u l u n d e e r a t r u pu l l u i
Sa n t o s . Li l y n u pl e c a s e d e a c o l o , r u gân d u -s e în c e t , c u o c hi i în c hi şi . A -
r e d r ăm a s e l ân gă u şă, r e ze m a t d e t o c , în t i m p c e Ni c ky în ge n u n c he a l ă­
t u r i d e pa t .
-Ni c ky!
Ro be r t d e Cl e r m o n t n ăvăl i în ău n t r u c u s o ţi a l u i a l ăt u r i .
- N u !
Ma r go t a l e r gă s pr e Sa n t o s , a r u n c ă c e r şa fu l c u c a r e e r a a c o pe r i t şi
c ăzu a l ăt u r i d e e l , ho ho t i n d ja l n i c . Săr u t ă fr u n t e a c o r s a r u l u i , c u l a c r i m i
în o c hi .
- Ce fa c e ţi vo i a i c i ? s e i n t e r e s ă Ro be r t , în c e r c ân d s ă s e gân d e a s c ă
l a a l t c e va .
- Nu c o n t e a ză, t a t ă, zi s e Ni kc y, a pr o pi i n d u -s e d e fr a t e l e l u i , c a şi
c u m l -a r fi a păr a t d e în t r e băr i l e d u r e r o a s e . A fo s t u n băr ba t s t r ăi n ...
- D e u n d e şt i i ?
- Cân d a m a ju n s a i c i , n u e r a m o r t , zi s e A r e d , fi i n d o bl i ga t s ă s pu n ă
d i n n o u c e s e în t âm pl a s e .
- D e c i făr ă u n o c hi ? Po a t e u n u l d e pe c o r a bi a l u i ?
- Cr e d c ă d a c ă a r fi fo s t a şa , i -a r fi s pu s n u m e l e e xa c t , n u ? Nu a fo s t a şa ...
- A i d r e pt a t e , A r e d , zi s e Ro be r t . Tr e bu i e s ă fi fo s t u n d u şm a n c a r e
l -a u r m ăr i t pân ă a i c i . D a r s e po a t e s ă...
- Ce , t a t ă?
- Să n u fi fo s t c hi o r c u a d e văr a t . D a c ă în c e r c a s ă-şi a s c u n d ă a d e ­
văr a t a i d e n t i t a t e ?
Pr e o c u pa t , s e d u s e s pr e Ma r go t . A c e a s t a pl ân ge a în ho ho t e , t r e m u ­
r ân d . Cu gr e u , r e u şi s ă o t r a gă d e a c o l o , îm br ăţi şân d -o c u pu t e r e .
- Tr e bu i e s ă fi i pu t e r n i c ă, îi şo pt i e l l a u r e c he .
- Nu po t ...
- Tr e bu i e , i u bi t a m e a , zi s e Ro be r t . El a r vr e a a s t a ...
Oc hi i ve r zi a l d u c e s e i s e r i d i c a r ă s pr e e l .
- Cr e zi ?
- D a . A r vr e a r ăzbu n a r e . Nu l a c r i m i .
- Ro be r t , n u m a i po t fi t a r e , n u m a i po t ...s u s pi n ă e a , l a pi e pt u l l u i .
O l i n i şt e a s ă-l a i bă a şa , a pr o a pe , a l ăt u r i d e e a . în c r e d e r e a în e l e r a
t o t u l pe n t r u e a , d r a go s t e a e r a m a i pu t e r n i c ă d e c ât o r i c e o bs t a c o l .
- Nu po t fa c e n i m i c ...
- D u -t e a c a s ă, Ma r go t !
- D a , m a m ă, a ve m n o i gr i jă...
- Bi n e c ă Is a be l l n u a fo s t a i c i , zi s e e a , şt e r gân d u -şi l a c r i m i l e .
- A fo s t .
- Cu m a şa ?
- Er a c u m i n e c ân d a m ve n i t a i c i . Le -a m s pu s s ă s t e a jo s , d a r n u m -
a u a s c u l t a t şi a u u r c a t . Şi l -a văzu t ...
- D u m n e ze u l e !
- Ea a s c o s c u ţi t u l !
Ma r go t făc u s e m n u l c r u c i i .
- L-a l u a t c u e a , zi s e Ni c ky.
Ma r go t n u m a i şt i a în c a r e pa r t e s ă a pu c e . Oft ă gr e u şi s e în d r e pt ă
s pr e u şă. Nu -1 văzu pe A r e d , t r e c u pe l ân gă e l , făr ă s ă va d ă n i m i c . Co ­
bo r î s c ăr i l e a păs a t şi c u m va u r c ă în t r ăs u r ă. Ro be r t o s ăr u t ă d e r ăm a s
bu n şi fe m e i a pl e c ă.
- Tr e c u t u l m o a r e ...
4.
/V
I
n c i m i t i r u l fa m i l i e i , Sa n t o s a ve a o c r u c e d e pi a t r ă, pe c a r e e r a t r e ­
c u t n u m e l e l u i . Ma i jo s e r a i m a gi n e a u n e i c o r ăbi i , în l i n i i m a r i , t ă­
i a t ă în pi a t r ă. Is a be l l a t i n s e c u d e ge t e l e r e c i pi a t r a , c ău t ân d c e va d i n t r e ­
c u t . Văzu c u o c hi i m i n ţi i c o r a bi a l u i Sa n t o s , t ăi n d va l u r i l e , şi pe e l pe
pu n t e , în fr u n t ân d m a r e a , c u m o făc u s e d e a t ât e a o r i . în l a c r i m i , l ăs ă c a ­
pu l s ă a t i n gă pi a t r a .
- Nu vo i u i t a -
Se r i d i c ă, făr ă s ă-i pe s e d e n o r o i u l c a r e îi m u r d ăr i s e r o c hi a n e a gr ă.
Fu s t e l e l u n gi şt e r s e s e r ă păm ân t u l u d d e pl o a i a gr e a , c a r e c ăzu s e c ât
t i m p d u r a s e în m o r m ân t a r e a şi în c e l e t r e i zi l e c ât t r e c u s e r ă d e a t u n c i . în
fi e c a r e zi Is a be l l , în s t r a i e n e gr e , c o bo r âs e pe n t r u a d e pu n e fl o r i l a m o r ­
m ân t u l n o u . D u c e a c ât e u n s i n gu r t r a n d a fi r , în fi e c a r e zi , pe c a r e -1 a şe za
l ân gă pi a t r ă. A po i îi vo r be a în c e t , în şo a pt ă, m u l t t i m p.
îşi şt e r s e l a c r i m i l e d e pe o br a z şi s e u i t ă s pr e c a s t e l . Ma r go t e r a pe
t e r a s a l a r gă d e jo s , pr i vi n d s pr e e a . A ve a t o t ha i n e n e gr e şi o c hi i d i n c a -
l e -a fa r ă d e o bo s i ţi . în c e t , s e în d r e pt ă s pr e e a .
- Te l a s s i n gu r ă...
- St a i , Is a be l l !
Fa t a s e o pr i .
- D a ?
- Nu şt i u c e vo m fa c e a c u m , c ân d e l n u m a i e .
- Ni c i e u n u şt i u .
- A r e d a t r e c u t d e d i m i n e a ţă pe a i c i . Nu a s t a t m u l t .
- Ra d a m i -a s pu s , zi s e e a şt e r s .
- Ce ve i fa c e c u e i ?
- Vr e a u s ă fi u s i n gu r ă şi n u -m i pa s ă d e c e fa c e i .
Ma r go t îi l u ă c hi pu l în t r e pa l m e . îi c e r c e t ă o c hi i n e gr i şi o s ăr u t ă.
- Vo r a şt e pt a , d a r c e va t r e bu i e făc u t ...
- Şt i u ! '
O l ăs ă pe d u c e s ă, în u r m ă şi i n t r ă în c a s t e l . în c ăpe r i l e e r a u r ăc o r o a s e
şi m i r o s e a pl ăc u t . D a r s e s i m ţe a a t ât d e go a l ă, d e pu s t i e şi d e s i n gu r ă în ­
c ât o c hi i i s e u m pl u r ă d e l a c r i m i . Ur c ă s u s , în c a m e r e l e s a l e .
- Is a be l l !
- Ce fa c i a i c i , Ni c ky?
- Vo i a m s ă t e văd .
- Tu şi A r e d .
- A i a u zi t ?
-D a .
- Te s i m ţi m a i bi n e ?
- D a , m i n ţi e a , c u s e n i n ăt a t e , d e s c o pe r i n d c ă a s t a pu t e a fa c e fo a r t e
u şo r . Mi n c i u n i l e n u o d u r e a u şi n u o c o s t a u n i m i c .
- A t u n c i t r e bu i e s ă fa c e m c e va , zi s e Ni c ky, pr i vi n d a fa r ă, c a pe n t r u
a ve d e a d a c ă n u e r a c i n e va în gr ăd i n ă.
- A r e d n u -i a c o l o , Ni c ky.
- Şt i u .
- A t u n c i ? v
El o t r a s e s pr e u n s c a u n şi s e a şe za r ă u n u l în fa ţa a l t u i a .
- Va ve n i d u pă t i n e , în o r i c e c l i pă.
- Nu o va fa c e , m ăt u şa Ma r go t m i -a pr o m i s c ă va a şt e pt a ...
- Şi c r e zi c ă o va fa c e ?
- D a .
- Nu l ăs a ga r d a jo s , I s a be l l , po a t e fi pe r i c u l o s . Cr e d e -m ă, A r e d a ş­
t e a pt ă m o m e n t u l pr o pi c e .
- Şi c a r e -i ăs t a ?
- Mo m e n t u l în c a r e ve i pl e c a s pr e Ma r s i l i a , s pr e m a r e . Te va r ăpi ...
- Eşt i s i gu r d e a s t a ? în t r e bă e a pl i c t i s i t ă, făr ă n i c i u n c he f s ă d i s c u t e i a r
şi i a r d e s pr e pl a n u r i l e l u i A r e d , d a r n e a vân d în c o t r o d e i n s i s t e n ţa l u i Ni c ky.
- îl c u n o s c , zi s e e l s i gu r pe s i n e . A şa c ă a m făc u t u n pl a n ...
-Ca r e ?
- Pl e c ăm !
- Un d e D u m n e ze u vr e i s ă pl e c i c a e l s ă n u t e găs e a s c ă?
El zâm bi i n t e l i ge n t şi s i gu r d e s i n e .
- în s i n gu r u l l o c u n d e n u n e va c ău t a , u n d e n u n e va pu t e a a ju n ge .
- Un d e ?
- în Lu m e a No u ă. La Bo gd a n A n d o n i .
I s a be l l r i d i c ă s pr ân c e n e l e , u i m i t ă. Nu -1 m a i văzu s e pe Bo gd a n A n ­
d o n i d e c ân d a ve a c i n c i s pr e ze c e a n i , c ân d a c e s t a ve n i s e c u s o ţi a l u i ,
Cl a i r e , va r a u n c hi u l u i Ro be r t , în vi zi t ă. A t u n c i s t ăt u s e u n t i m p c u e i l a
Pa r i s a po i l a Cl e r m o n t . Pe s t e c i n c i l u n i , c e i d o i pl e c a s e r ă a c a s ă. D e s i ­
gu r , fi i n d c e l m a i bu n pr i e t e n a l u i Ro be r t şi a l u i Ma r go t , c u n o s c ân d u -s e
d e a n i bu n i , în a i n t e c a d u c e l e s ă s e fi c ăs ăt o r i t c u Ma r go t , îi l e ga o pr i ­
e t e n i e pu t e r n i c ă. D a r s ă s t e a l a e l ?
- Pu t e m în c e pe d e l a c a păt , a ş pu t e a c u m păr a păm ân t , a m a u zi t c ă
e s t e fo a r t e pr o fi t a bi l . Gân d e şt e -t e ...
- Să pl e c a şa d e pa r t e ?
- D e c e n u ?
îl ve d e a c ât d e d e c i s e r a , c ât d e c o n vi n s d e a c e s t pl a n .
- Ni c ky, n u vr e a u s ă pl e c !
- D e c e ? A m pu t e a în c e pe t o t u l d e l a c a păt , t u , e u şi c o pi l u l . Gân -
d e şt e -t e , A r e d n u n e -a r găs i n i c i o d a t ă...
- Cr e zi ?
- Si gu r .
El îi l u ă m âi n i l e .
- A m fi fe r i c i ţi !
- A r e d n u s -a r l ăs a n i c i o d a t ă, în s i s t ă e a , t o t m a i o bo s i t ă.
- Ce c o n t e a ză? Te va u i t a o d a t ă a ju n s în a po i în br a ţe l e fe m e i l o r s a l e
d i n ha r e m . Cr e d e -m ă, pu t e m fa c e a s t a .
- N u vr e a u !
- I s a be l l , t e r o g!
-N u !
El s e r i d i c ă, n e r vo s .
- Eşt i în c ăpăţân a t ă!
- Şi ? A şa s u n t e u .
- Po a t e a l t u l e s t e m o t i vu l pe n t r u c a r e n u vr e i s ă pl e c i , zi s e e l s u s pi ­
c i o s . Po a t e n u vr e i c a e l s ă t e u i t e .
- Cu m po ţi s pu n e a s t a ? s e r ăs t i e a .
- Spu n c e văd . A c u m vr e i s ă pl e c i d e l ân gă e l , m a i t âr zi u n u vr e i .
Ce s i m ţi pe n t r u A r e d , Is a be l l ?
- Nu -1 i u be s c .
- J u r ă-m i !
Ea s e r i d i c ă şi s e u i t ă în o c hi i l u i .
- Nu -1 i u be s c pe A r e d , ju r . II u r ăs c !
El păr u m a i m u l ţu m i t d a r , t o t u şi , băn u i a c e va .
- A i d e a l e s !
- A m ? Me r e u a m d e a l e s , Ni c ky.
- D e d a t a a s t a e u fa c r e gu l i l e , zi s e e l d u r . Or i pl e c i c u m i n e , o r i t e
d u c e u în c a s a l u i A r e d . A i în ţe l e s ?
- Nu a i fa c e a s t a !
- Şi îi vo i s pu n e şi d e c o pi l , zi s e e l d e c i s .
-Ni c ky!
Is a be l l în c e r c ă s ă-l a pu c e d e u m e r i , pe n t r u a -1 pr i vi în o c hi , d a r n u
r e u şi .
- A i a u zi t , Is a be l l . Pl e c i c u m i n e s a u t e d u c l a e l , şt i i bi n e c ă s i n gu ­
r u l m o t i v pe n t r u c a r e n u vi n e a c u m , a i c i , s ă t e i a , m a i a l e s c ân d Sa n t o s
n u m a i e s t e , e c ă s u n t e u a l ăt u r i d e t i n e . A r e d n u vr e a s ă pr o vo a c e o r u ­
pe r e d e fi n i t i vă în a c e a s t ă fa m i l i e , d a r d a c ă t e d u c e u l a e l ...
- Nu a i fa c e a s t a !
- Cr e zi ?
Râs e s c u r t şi făr ă s ă fi e a m u za t .
- M-a m s ăt u r a t s ă fi u băi a t u l bu n şi a m a bi l , c a r e m e r e u pi e r d e . A ş­
t e pt d e c i zi a t a !
Ie şi , t r ân t i n d u şa . Şi Is a be l l s e pr ăbu şi l a păm ân t , în l a c r i m i şi c u i n i ­
m a băt ân d u -i n e bu n e şt e , d e fr i c ă şi d e d u r e r e . Lo vi c u pu m n u l în po d e a ,
bl e s t e m ân d .
- St ăpân ă!
- Ra d a ?!
Ri d i c ă c a pu l d e pe po d e a .
- D u -t e şi c a u t -o pe d o a m n a Ma r go t , d a r făr ă s ă t e va d ă c i n e va !
Se r i d i c ă d e jo s , pu t e r n i c ă.
- D a , s t ăpân ă!
Fa t a a l e r gă r e pe d e s ă în d e pl i n e a s c ă po r u n c a pr i m i t ă. Pe s t e ju m ăt a t e
d e o r ă, Ma r go t i n t r a în c a m e r a fe t e i şi pe s t e o o r ă i e şe a , fo a r t e pr e o c u ­
pa t ă. Ce r u s ă fi e pr e găt i t ă t r ăs u r a şi făr ă s ă a n u n ţe pe n i m e n i , pl e c ă s pr e
ha n u l l a c a r e t r ăs e s e A r e d şi t a t ăl a c e s t u i a . Nu i n t r ă, c i c e r u l u i A hm e d
s ă o în s o ţe a s c ă l a o pl i m ba r e . Er a fo a r t e pr e o c u pa t ă şi n e r vo a s ă, c e r c e ­
t ân d c u o c hi i pr i n pe r d e l u ţe l e d e l a po r t i e r ă îm pr e ju r i m i l e .
- S-a în t âm pl a t c e va a şa u r ge n t d e ha n u l n u -i l o c bu n d e d i s c u t a t ...
s a u c a s t e l u l vo s t r u ?
- E pr e a m u l t ă l u m e -n ju r .
- A d e văr a t , s pu n e , d o a m n ă.
- A hm e d , m ă ve i a ju t a s ă pu n s fâr şi t a c e s t e i s i t u a ţi i ? în t r e bă e a d i ­
r e c t , a şa c u m îi e r a fe l u l .
El s e t r a s e în a po i , pr i vi n d -o u i m i t .
- Fi i i m e i s e vo r u c i d e în t r -o bu n ă zi d i n pr i c i n a e i .
- A d e văr a t gr ăi e şt e m a m a fi u l u i m e u , zi s e e l c u r e s pe c t . D a r c e po t
fa c e e u ? Pl a n u l n o s t r u d e a -i d e s păr ţi a m e r s r ău ...
- S-a făc u t a l t pl a n .
- Ci n e şt i e d e s pr e a s t a ?
- Eu şi I s a be l l , pân ă a c u m .
- Cu m a şa ?
- Fi u l m e u , Ni c ko l a s , şi -a pi e r d u t m i n ţi l e , vr e a s ă pl e c e în Lu m e a
No u ă c u Is a be l l .
- Şi fa t a ?
- Fa t a n u vr e a s ă pl e c e d i n Fr a n ţa . Su b n i c i o fo r m ă.
- Nu în ţe l e g c a r e -i pr o bl e m a ...în c e pu A hm e d . D a c ă n u vr e a s ă pl e c e ...
- Ni c ky a m e n i n ţă c ă o va d u c e l a A r e d d a c ă n u pl e a c ă c u e l .
Pr i vi r e a a r a bu l u i s e îm bu n ă.
- A t u n c i n u văd c a r e -i pr o bl e m a . Fa t a n u va pl e c a c u e l şi s e va în ­
t o a r c e în c a s a fi u l u i m e u , c a s o ţi e a l u i .
Ma r go t c l ăt i n ă d i n c a p.
- A m vo r bi t c u Is a be l l c a r e , d e a l t fe l , m i -a s pu s a c e s t pl a n făr ă m i n ­
t e a l l u i Ni c ky. D a c ă Ni c ky pl e a c ă c u I s a be l l , n e vo m pi e r d e c o pi i i , pe n ­
t r u c ă s u n t s i gu r ă c ă A r e d va pl e c a pe u r m e l e l o r ...
- D a r fa t a n u vr e a s ă pl e c e ! i n s i s t ă A hm e d .
- D a r n u vr e a , s u b n i c i o fo r m ă, s ă s t e a c u A r e d . Ce pr e fe r i , A hm e d ?
D a c ă I s a be l l s e în t o a r c e l a A r e d , va găs i o c a l e s ă s c a pe d e e l , c hi a r c u
pr e ţu l vi e ţi i . Mi -a ju r a t a s t a c u m ân a pe i n i m ă şi o c r e d în s t a r e .
- Te t e m i pe n t r u A r e d ? D i n pa r t e a u n e i fe m e i ?
- A c e a s t ă fa t ă a fo s t c r e s c u t ă d e m i n e , şt i u c e -i po a t e pi e l e a şi d a c ă
va d o r i , îl va u c i d e . A în c e r c a t d e ja , n u ?
- Fo a r fe c e l e a d a t gr e ş!
- A t u n c i , d a . D a r e şt i ga t a s ă r i şt i d i n n o u ? I s a be l l n u -i po t r i vi t ă pe n ­
t r u A r e d . Şi n i c i pe n t r u Ni c ky. D a r s u n t o r bi .
- A i t o a t ă d r e pt a t e a . Ce -i d e făc u t ?
- Fa t a vr e a d e l a n o i ba n i , u n s e r vi t o r şi u n d r u m pân ă l a Ge n o va .
- Un d e vă pl e c a ?
- Şt i u c ă m e r ge l a Ge n o va , n i m i c m a i m u l t . Nu vr e a u s ă şt i u a l t c e ­
va , pe n t r u a n u fi n e vo i t ă s ă m i n t ...
A hm e d o pr i vi c u o c hi i l u i şi r e ţi . Şi zâm bi .
- Vo i fa c e t o a t e a r a n ja m e n t e l e n e c e s a r e ...
- Ea va pl e c a m âi n e n o a pt e s pr e Ma r s i l i a c u Ra d a . D e a c o l o , t r e bu i e
s ă i a o c o r a bi e s pr e Ge n o va . Şi n i m e n i n u va şt i d e s pr e a s t a .
- Ni c i s o ţu l t ău , d o a m n ă?
- Ro be r t va a fl a i m e d i a t c e a ju n g a c a s ă.
Ma r go t r i d i c ă pe r d e l u ţe l e şi s c o a s e c a pu l a fa r ă.
- în t o a r c e s pr e ha n , J e a n !
Vi zi t i u l o pr i c a i i , c a r e m e r ge a u l a pa s şi -i în t o a r s e .
5.
D
i s d e d i m i n e a ţă, Ni c ky c o bo r î pr o s t d i s pu s . Ce r u s ă-i fi e pu s ă
şa u a pe c a l şi l u ă c e va d e m ân c a r e . în t i m p c e a şt e pt a c u o c a n ă
d e c e a i în m ân ă, A r e d a păr u în u şă, îm br ăc a t a şa c u m n u -1 m a i văzu s e
vr e o d a t ă, în s t i l e u r o pe a n , c u ha i n ă br o d a t ă a l ba s t r u în c hi s şi pa n t a l o n
s t r ân s în c i zm ă, n e gr u . A ve a n u m a i t u r ba n u l a l b pe c a p, în făşu r a t s t r ân s .
- Pe n t r u c e a c e a s t ă s c hi m ba r e ?
- Nu -i pe r m i s s ă s c hi m bi ha i n e l e , fr a t e ? în t r e bă e l păşi n d în ău n t r u .
- Nu c r e d e a m c ă-ţi pl a c ha i n e l e n o a s t r e ...
- Nu -m i pl a c , d a r vo i a m s ă fa c o s c hi m ba r e . Le găs e s c pr e a s t r ân s e
şi c ăl d u r o a s e . O zi în d e şe r t şi m o r i !
- A m s ă ţi n m i n t e , d a c ă vr e o d a t ă m e r g în d e şe r t ...
- A şa s ă fa c i !
- D a r n u c r e d c ă s e va în t âm pl a , zi s e Ni c ky, t e r m i n ân d u -şi c e a i u l .
D e c e a i ve n i t ?
A r e d l u ă l o c pe o c a n a pe a l a r gă, pi c i o r pe s t e pi c i o r .
- A m c e r u t s ă o c he m e pe Is a be l l !
- D o a r m e !
- A t u n c i o vo r t r e zi , zi s e e l d i r e c t . în c e r c s ă o văd d e zi l e în t r e gi ...
- N-a i d e c ât s ă în c e r c i , d a r n u va c o bo r î, zi s e Ni c ky. Ce -ţi s pu n e a m ?
Ma jo r d o m u l a păr u în d r e pt u l u şi i .
- D o m n u l e Se l i m , d o a m n a I s a be l l n u e s t e ...
- Cu m a şa ?
- Nu vr e a s ă t e va d ă, r âs e s c u r t Ni c ky, d ân d s ă t r e a c ă pe l ân gă e l .
- Nu -i a şa , d o m n u l e c o n t e , zi s e m a jo r d o m u l c u o pl e c ăc i u n e . Mă
t e m c ă a pl e c a t ...
- Un d e ?
- Pa t u l n u -i făc u t şi , d u pă c ât e îm i d a u e u s e a m a , l i ps e s c u n e l e l u ­
c r u r i pe r s o n a l e a l e d o a m n e i ...
Ca n a d i n m ân a l u i Ni c ky s e făc u ţăn d ăr i pe po d e a în t i m p c e e l a l e r ­
ga s pr e e t a j. D e s c hi s e u şa şi n ăvăl i în ău n t r u . Pa t u l e r a n e a t i n s .
- Ma r i e ! u r l ă e l .
Ie şi în ho l şi băt u c u pu m n u l în u şa c a m e r e i l u i Ma r i e .
- Po a t e a u d o r m i t îm pr e u n ă!
- D a , po a t e , zi s e A r e d , pr e o c u pa t .
Băt u d i n n o u , e xa c t în m o m e n t u l în c a r e s o r a l u i , s o m n o r o a s ă, d e s ­
c hi s e . îşi pu s e s e u n ha l a t în fl o r a t şi a bi a ve d e a bi n e .
- Is a be l l a a i c i ?
-N u !
Ni c ky băgă c a pu l pe u şă.
- Nu -i !
- Ce a ţi păţi t , vo i d o i ?
- Is a be l l n u a d o r m i t a i c i .
- N u ?
Tr e zi t ă d i n s o m n , Ma r i e a l e r gă în c a m e r a l u i Is a be l l . Ce r c e t ă t o t u l ,
s u b pr i vi r i l e n e r ăbd ăt o a r e a l e c e l o r d o i şi a m a jo r d o m u l u i , c a r e a ju n s e s e
şi e l s u s .
- A l u a t c ât e va r o c hi i , bi ju t e r i i l e şi u n e l e l u c r u r i . Şi a r m e l e ...
- D r a c e !
- Un d e s -a r fi pu t u t d u c e ?
- A fu gi t d e vo i d o i , s e r ăs t i Ma r i e , fu r i o a s ă. A s t a a făc u t .
Ni c ky a r u n c ă o va ză fr u m o a s ă d e pe r e t e , d e n e r vi .
- D a c ă a ş fi în l o c u l e i , în c e pu A r e d păs t r ân d u -şi c a l m u l , u n d e m -
a ş d u c e ? Pa r i s ? Ma r s i l i a ?
- Pe m a r e ! zi s e Ma r i e , d e o d a t ă, c a pe n t r u s i n e .
- Pe m a r e , e xc l a m ă Ni c ky, fe r i c i t . Pe c o r a bi a l u i Sa n t o s . Su r d u l t r e ­
bu i e s ă fi e pe m a r e ...
- D e bu n ă s e a m ă. Ma m a a t r i m i s vo r bă în po r t , l a Micul Corsar,
pe n t r u a l e s pu n e c ă Sa n t o s a m u r i t .
- A t u n c i s -a d u s a c o l o .
- Şi vo i d o i u n d e a l e r ga ţi a şa ?
- D u pă e a ! zi s e r ă în a c e l a şi t i m p.
- Pe m a r e ?
- Vo m a ju n ge l a t i m p pe n t r u a o a d u c e în a po i .
- Şi d a c ă n u vr e a ?
Ni c i u n u l n u r ăs pu n s e , a l e r gân d c a r e în c o t r o . A r e d s e gr ăbi s pr e ha n ,
s ă-şi i a a r m e l e , l u c r u r i l e şi s ă pl e c e s pr e Ma r s i l i a . Ni c ky s t r i gă d u pă
m a jo r d o m s ă-i pr e găt e a s c ă c a l u l şi u n va l e t .
Pe s t e t r e i o r e , pa t r u c ăl ăr e ţi go n e a u s pr e Ma r s i l i a . Nu îm pr e u n ă,
pe n t r u c ă u r a d i n t r e e i n u -i l ăs a s ă îm pa r t ă a c e l a şi d r u m . Nu o pr i r ă n i ­
c ăi e r i , n u d o r m i r ă şi n u m ân c a r ă d e c ât pe c a l , pe n t r u a a ju n ge l a t i m p.
Cân d Ma r s i l i a îşi d e s c hi s e po r ţi l e în fa ţa l o r , s t ăt e a s ă c a d ă n o a pt e a . Ni ­
c ky n u i n t r ă l a c a s t e l şi s e gr ăbi s pr e po r t , s pr e ha n u l Micul Corsar. Ha ­
n u l s e r i d i c a în po r t , în t r -o c l ăd i r e d e s t u l d e ve c he . A vu s e s e vr e m u r i
m a i bu n e , d a r şi m a i r e l e , şi a c u m e r a u n d e va în t r e e l e . Ni c ky s ăr i jo s şi
l ăs ă c a l u l în s e a m a va l e t u l u i .
I n t r ă şi c e r c e t ă s a l a c u o pr i vi r e n e l i n i şt i t ă. Ha n gi u l îl r e c u n o s c u şi
îşi făc u l o r pr i n t r e o gr ăm a d ă d e be ţi vi pu şi pe c e a r t ă.
- Bi n e a i ve n i t , d o m n u l e !
- Ha n gi u l e , t r e bu i e s ă-ţi vo r be s c gr a bn i c ...
- în s pa t e !
I n t r a r ă pr i n t r -o u şă m i t i t i c ă şi ha n gi u l c e r c e t ă u şa s ă fi e în c hi s ă.
- A d u c i vo r bă d e l a d u c e s ă?
- Nu , n u -i a s t a . A m n e vo i e d e ve şt i ...
- D e s pr e c e ?
- Su r d u l e în po r t ?
- în po r t ? Nu , n u -i . Cân d a m a u zi t a şa ve s t e pr o a s t ă, zi s e ha n gi u l a -
băt u t , m ân gâi n u -şi ba r ba a l bă, c u m c ă Sa n t o s a m u r i t ...
-D a !
- A fo s t gr e u s ă-i d a u a şa ve s t e şi a m c r e zu t c ă a c o l o îm i vo r pu t r e zi
o a s e l e c ân d a a fl a t . Ni c i o d a t ă n u a m văzu t c o r s a r i m a i fu r i o şi . Nu m a i
hâr t i a m a m e i t a l e m -a s a l va t d e l a m o a r t e ... ^
- Cr e d , c r e d şi a fo s t gr e u şi pe n t r u n o i . în s ă a l t c e va vr e a u s ă şt i u ...
- A s c u l t !
- Un d e -i Is a be l l ?
- D o m n i şo a r a ? Nu a m văzu t -o .
- Eşt i s i gu r ?
- Cu m s ă n u fi u , băi e t e ? în t r e bă e l , l o vi n d c u pu m n u l în m a s ă. Cr e zi
c ă-s băt r ân şi o r b?
- A s c u l t ă-m ă bi n e , ha n gi u l e , Is a be l l e d e n e găs i t şi c r e d e m c ă a a -
ju n s a i c i . Vr e a u s ă şt i u d a c ă e pe c o r a bi a l u i Sa n t o s c u Su r d u l .
Vo r be şt e !
- Nu e , m ăr t u r i s i e l . A u pl e c a t a zi d i m i n e a ţă şi e u e r a m a c o l o . Mi -
a m l u a t r ăm a s bu n d e l a e i .
- Eşt i s i gu r ?
- Cr e zi c ă n u a ş fi şt i u t d a c ă pr i n ţe s a e r a a c o l o ?
Ni c ky s e l ăs ă pe s c a u n .
- Vr e a u s ă pu i o a m e n i i s ă o c a u t e pe s t e t o t . Vr e a u s ă şt i u d a c ă-i în o r a ş...
- Me r g...
Făc u t r e i pa şi şi s e o pr i .
- D e c e a pl e c a t ?
- Ce s pu i ?
- I s a be l l ...d e c e a pl e c a t ? Po a t e a l u a t -o i a r a r a bu l ...
- Nu c r e d ...
- Eu u n u l n -a ş a ve a în c r e d e r e în e i , s u n t vi c l e n i şi a s c u n şi . D a r t u
şt i i m a i bi n e !
- A r a bu l ăl a e fr a t e l e m e u , n u a i a u zi t ?
- A m a u zi t e u c e va , m o r m ăi ha n gi u l . D a r a fo s t c r e s c u t d e s t r ăi n i ...
Ni c ky d ăd u d i n c a p în s e m n c ă e r a d e a c o r d şi pl e c ă r e pe d e . D a c ă
a ve a d r e pt a t e ha n gi u l ? Se pu t e a c a A r e d s ă o fi r ăpi t d i n n o u şi s ă s e a -
r a t e a c u m pr e o c u pa t şi s ă o c a u t e pu ţi n , a şa , c a s ă n u s e a r a t e vi n o va t .
Făr ă s ă po a t ă s ă-şi s c o a t ă gân d u l a c e s t a d i n c a p, fr a n c e zu l s ăr i în s pa ­
t e l e c a l u l u i , t r i m i s e va l e t u l l a c a s t e l şi s e gr ăbi s pr e c o r a bi a l u i A r e d . îl
găs i pe c he i , vo r bi n d în şo a pt ă c u Ha ki m .
D e a c u m e r a în t u n e r i c bi n e . Che i u l e r a a pr o a pe go l .
- A i găs i t vr e o u r m ă?
- Nu ! r ăs pu n s e A r e d s e c .
Ni c ky l e gă c a l u l şi s e a pr o pi e d e e i , c u m ân a pe m ân e r u l a r m e i .
- Co r a bi a l u i A hm e d ...
- A pl e c a t c u t r e bu r i , d u pă c u m s e pa r e . Spr e It a l i a .
- Ce c o n ve n a bi l , n u ?
- Ce t o t s pu i ?
- Nu a pl e c a t s pr e A l ge r c u t r e bu r i m u l t m a i i m po r t a n t e ? Po a t e c u
Is a be l l ?
- Cr e zi c ă a ş fa c e a şa c e va ?
- D e c e n u ? Nu e pr i m a o a r ă...
A r e d s c o a s e s a bi a în a i n t e c a Ha ki m s ă po a t ă s ă-l o pr e a s c ă
- Cr e d c ă e t i m pu l s ă t e r m i n ăm o d a t ă...
- Cu m vr e i !
- St ăpân e , e ...
- Ha ki m , d e s t u l !
Săbi i l e c e l o r d o i s e l o vi r ă u n a d e a l t a .
- He i , băi e ţi ...
Ze c e băr ba ţi s e d e s pr i n s e r ă d i n în t u n e r i c . Şi a r m a u n u i a s e d e s c ăr c ă
în s pr e Ha ki m , c a r e s e pr ăbu şi c a u n s a c l a păm ân t . A r e d a l e r gă s pr e e l ,
d a r s u fl e t u l băr ba t u l u i păr ăs i s e l u m e a a s t a în c ău t a r e a u n u i l o c m a i fe r i c i t .
- A r e d !
Şo a pt a l u i Ni c ky îl făc u s ă s e r i d i c e . îşi s c o a s e r ă pi s t o a l e l e şi l e d e s -
c ăr c a r ă în s pr e a t a c a t o r i . Şi s e a r u n c a r ă a s u pr a l o r c u s ăbi i l e şi pu m n a l e l e .
D o i s e pr ăbu şi r ă m o r ţi în t r -o c l i pă. D a r t i n e r i i e r a u pu ţi n i şi a t a c a t o r i i
păr e a u s ă s po r e a s c ă. Un u l c ăd e a s u b a s c u ţi şu l s ăbi e i , e r a în l o c u i t d e a l t u l .
Şi c he i u l , a l t ă d a t ă pl i n d e s u fl e t e d e t o t fe l u l , s e a r ăt a a c u m go l şi t ăc u t .
A r e d l o vi pu t e r n i c , îl s c ăpă d e Ni c ky d e a t a c u l u n u i t i c ăl o s c a r e r i d i ­
c a s e u n l e m n gr o s şi vo i a s ă-l d o bo a r e pe l a s pa t e . Fr a t e l e l u i s e în t o a r s e
şi făc u u n s e m n s c u r t d e m u l ţu m i r e c u c a pu l , d a r n u m a i a pu c ă s ă s pu n ă
c e va . A r e d s i m ţi l o vi t u r a în c a p şi c ăzu în a i n t e . Cu u l t i m e l e pu t e r i , îl vă­
zu pe Ni c ky a l e r gân d s pr e e l c u s a bi a în m ân a . Re s t u l s e pi e r d u în t r -o
c e a ţă gr o a s ă.
6.
G
l a s u l d i n t r -u n m i n a r e t s e m a i a u zi o s i n gu r ă d a t ă, a po i s e a şt e r ­
n u l i n i şt e a . Un băr ba t t ân ăr , c u păr u l l u n g şi pr o s t îm br ăc a t , s e
r i d i c ă pe d e bu c a t a d e c o vo r ve c he . O îm pa c he t ă şi o pu s e s u b s a l t e a u a
s a , în c e t şi în l i n i şt e .
- A l l a h t e a ju t ă? în t r e bă a l t ă vo c e , o vo c e d e băr ba t .
- Vr e a u s ă c r e d a s t a , r ăs pu n s e e l , a şe zân d u -s e c u fa ţa în s u s pe s a l ­
t e a u a d e pa i e , t a r e . Pr i vi pr i n fe r e a s t r a m i c ă, c a r e d ăd e a s pr e gr ăd i n ă,
c e r u l s e n i n şi în s t e l a t .
A po i s e u i t ă s pr e băr ba t u l c a r e -i vo r bi s e .
- Fr a t e l e m e u n u s e m a i r o a gă?
- Nu a m fo s t n i c i o d a t ă pr e a e vl a vi o s , zi s e e l . Şi n u -m i s pu n e a şa ...
- Cu m vr e i , Ni c ky!
Fi u l d u c e l u i d e Cl e r m o n t t r a s e pe l e r i n a ve c he şi u za t ă pe u m e r i şi în c hi s e
o c hi i . Pr e fe r a s ă n u vo r be a s c ă. Se m u l ţu m i s ă pr i ve a s c ă ţi n t ă pe r e t e l e
în n e gr i t a fl a t l a d o u ă d e ge t e d e fa ţa s a , a şa c u m făc e a în fi e c a r e s e a r ă.
- Cân d vo i s c ăpa d e a i c i , o s ă be a u pân ă c e a m s ă t e r m i n t o t vi n u l t a t e i !
- Cr e zi c ă a i r e zi s t a ?
- Să be a u ?
- D a .
- Si gu r , zi s e Ni c ky, în t o r c ân d u -s e c u c he f d e vo r bă. Şi a ş m e r ge l a
Pa r i s , l a c u r t e . Şi a ş m ân c a ...
- C e ?
- Pu i fr i pţi , şi m i s t r e ţ. Pr e pe l i ţe u m pl u t e , a şa c u m n u m a i l a Cl e r ­
m o n t s e fa c . Şi pr ăji t u r i l e a c e l e a m i t i t e l e c a r e ţi s e t o pe s c în gu r ă...
- Si c e a i fi e r bi n t e , c u r m a l e şi pâi n e fi e r bi n t e ...
-D a .
Oc hi i l e s t r ăl u c e a u ve s e l i . D e ja ve d e a u m e s e l e pl i n e , fe m e i l e fr u ­
m o a s e a l ăt u r i d e e i şi m u zi c a pu t e r n i c ă.
- A m pu t e a m e r ge l a u n ba l , îşi d ăd u c u păr e r e a Ni c ky.
- Nu c r e d c ă vo m a ju n ge l a u n ba l în vi i t o r u l a pr o pi a t !
El a n u l l u i Ni c ky s e s t i n s e l a fe l c u m a păr u s e .
- Ea n u n e va l ăs a s ă pl e c ăm d e a i c i vi i .
- Eu n u -m i pi e r d în c r e d e r e a c ă vo m r e u şi s ă e va d ăm ...
- Ul t i m a o a r ă n e -a m a l e s c u u r m e d e bi c i pe s pa t e şi a m r ăm a s în ­
c hi şi a i c i t r e i zi l e , făr ă m ân c a r e şi c u o găl e a t ă d e a pă. Nu m a i r i s c ...
- Te d a i băt u t ? Eşt i u n l a ş, A r e d , a s t a e şt i ! s e r ăs t i Ni c ky.
- He i , c u m în d r ăzn e şt i s ă...
- Să c e ? Să-ţi s pu n a d e văr u l ? Pe n t r u c ă e a d e văr a t c ă e şt i u n l a ş. D a ­
c ă a i fi c a m i n e , a m fi l u pt a t ...
A r e d s e r i d i c ă în pi c i o a r e , u r m a t i m e d i a t d e fr a t e l e l u i m a i m i c , r o şu
l a fa ţă d e n e r vi .
- Pe n t r u a l u pt a , a r t r e bu i s ă fi m îm pr e u n ă, s ă a ve m în c r e d e r e u n u l
în a l t u l , s ă l u c r ăm îm pr e u n ă. A s t a fa c i t u ?
Pr i vi r e a l u i Ni c ky s e s c hi m bă, d a r n u s e pl e c ă, c o n t i n u ă s ă-l în fr u n t e
pe fr a t e l e s ău .
- Su n t e m d o i s t r ăi n i , c a r e a u a ju n s s ă fi e în c hi şi în t r e pe r e ţi i a c e s t e i
c a s e îm pr e u n ă, n i m i c m a i m u l t ...
- A r e d ...
- Nu m a i s pu n e n i m i c , n u m a i vr e a u s ă a s c u l t r e pr o şu r i l e t a l e ve c hi .
A ve m t r e i l u n i d e c ân d s u n t e m s c l a vi ...
- Nu s pu n e a s t a , zi s e Ni c ky, c a şi c u m c u vi n t e l e a c e s t e a i -a r fi a r s bu ze l e .
- E a d e văr a t , s c l a vi . A s t a s u n t e m ...
Ni c ky n e gă d i n c a p.
- Vr ăji t o a r e a n e -a t r a n s fo r m a t în s c l a vi . Şi vr e a r ăzbu n a r e ...
- Şi t u c r e zi a s t a ?
- D a . Ve zi ? Nu vo r bi m u n u l c u a l t u l . Şi vr e i s ă l u pt ăm ?
Li vi d l a fa ţă, Ni c ky n u r ăs pu n s e .
- No a pt e bu n ă, d o m n u l e c o n t e !
A r e d s e t r ân t i pe s a l t e a şi în c hi s e o c hi i , n e r vo s . Fr a t e l e l u i r ăm a s e în
pi c i o a r e , n e m i şc a t , c u pu m n i i s t r ân şi .
- A r e d !
- Ce m a i e a c u m ?
Cu gr e u , Ni c ky s e l ăs ă în ge n u n c hi a l ăt u r i d e fr a t e l e l u i , s pr e a fi a u ­
zi t n u m a i d e e l .
- Fe m e i a a s t a n e u r ăşt e , zi s e e l . D i n c a u za m a m e i , c r e d e u ...e s i n gu ­
r u l pu n c t pe c a r e -1 a ve m n o i d o i în c o m u n ..
- N u în ţe l e g...
Ni c ky îl îm pi n s e în t r -o pa r t e pe A r e d şi s e a şe ză a l ăt u r i , c ât m a i a -
pr o a pe d e e l .
- A c u m c ât e va zi l e , m -a c he m a t l a e a ...
St ăpân a d o r e şt e c e va ?
- Vi n o m a i a pr o a pe !
O a s c u l t ă şi s e a pr o pi e .
- A r e d u n d e e ?
- J o s , s pa l ă c u r t e a !
- Şt i i c ât t i m p a t r e c u t d e c ân d s u n t e ţi a i c i ?
- O l u n ă d e c ân d a m a ju n s în c a s a a s t a şi a l t e d o u ă l u n i d e c ân d a m
fo s t r ăpi ţi , s t ăpân ă!
Ea ve n i s pr e e l , r i d i c ân d u -s e d e pe s o fa . Chi pu l e i în t u n e c a t e r a l u ­
m i n a t d e o c hi i m a r i , d a r r ău t ăc i o şi . To t u şi , e r a o fe m e i e fo a r t e fr u m o a ­
s ă, c u t o a t e c ă a ve a d e s t u i a n i şi a r fi pu t u t fi m a m a t ân ăr u l u i . D a r a s t a
n u o d e r a n ja . îşi t r e c u m ân a pr i n păr u l l ăs a t pe s pa t e , n e gr u c a n o a pt e a
şi îl pr i vi pe Ni c ky d e pa r c ă e r a o m a r fă.
- Mă găs e şt i fr u m o a s ă?
El o pr i vi fi x. Cu vi n t e l e îl a r d e a u pe bu ze d a r pr e fe r ă s ă t a c ă. «Ca
u n şa r pe ve n i n o s !», zi s e în gân d .
- D a , s t ăpân ă! zi s e c u gl a s t a r e .
- Eşt i t ân ăr ... şo pt i e a , fo a r t e a pr o a pe d e e l .
Mi r o s e a a t r a n d a fi r i . Un pa r fu m gr e u c a r e -1 făc e a pe Ni c ky s ă a m e ­
ţe a s c ă. Cât d e u şo r a r fi fo s t s ă o a pu c e d e gât şi s ă s t r ân gă. A şa e a a r fi pl ăt i t
pe n t r u r ăpi r e , c a r e fu s e s e d i n o r d i n u l e i , şi pe n t r u bi c i u i r e a l o r şi pe n t r u
t o a t e c e l e l a l t e l u c r u r i d e c a r e e a s e făc e a vi n o va t ă. D a r r e u şi s ă s e a bţi n ă.
In s t i n c t u l d e s u pr a vi e ţu i r e e r a m a i pu t e r n i c c a d o r i n ţa d e r ăzbu n a r e .
Bu ze l e e i e r a u a c u m l i pi t e d e gât u l l u i , t a n d r u . Ur c a u în c e t s pr e a l e
s a l e . Se o pr i pu ţi n şi -l pr i vi . Se a şt e pt a l a c e va d i n pa r t e a l u i , d a r e l n u
şt i a pr e a bi n e l a c e . Să c o n t i n u e ? A s t a n u e r a gr e u . D a r d a c ă n u e r a d e ­
c ât u n t e s t , c a r e a ve a s ă s e s fâr şe a s c ă c u o n o u ă pe d e a s ps ă?
- St ăpân ă! şo pt i e l şi o pr i n s e d e gât .
D a r n u pe n t r u a o s t r ân ge d e gât , c i pe n t r u a o s ăr u t a , n e bu n e şt e . O
t r a s e a pr o a pe d e e l şi m âi n i l e l u i îi a pu c a r ă c a pu l . în c hi s e o c hi i şi în l o ­
c u l c hi pu l u i e i a păr u Is a be l l , fr u m o a s ă, ve s e l ă. Ni c i n u m a i şt i u c e fa c e
d a r , pe s t e c ât e va c l i pe , e r a în pa t u l e i , pe s t e e a , t r ăgân d c a u n n e bu n d e
ha i n e l e fe m e i i .
- D e s t u l ! s t r i gă e a , îm pi n gân d u -1.
Nu -i d ăd u d r u m u l . Nu în c ă...
- D e s t u l , a m s pu s ! s t r i gă e a şi r e u şi s ă s e r i d i c e . Bl e s t e m a t ă fi e fa ­
m i l i a t a .
Ni c ky s e r i d i c a s e d e ja d i n pa t u l e i . în c e r c ă s ă o l i n i şt e a s c ă, d a r e a '
e r a n e a gr ă d e fu r i e .
- Nu , n i c i o d a t ă... n u vo i a c c e pt a ! s t r i gă e a .
Şi în c e pu s ă r e s pi r e gr e u .
- Fi i c a l u i Săn d u l a c he n u s e l a s ă în şe l a t ă d e a s t fe l d e t r u c u r i . Ie şi a -
fa r ă, s c l a vu l e !
- St ăpân ă!
- I e şi !“
Ni c ky s e o pr i d i n po ve s t i t .
- A r fi t r e bu i t s ă i n s i şt i , po a t e a şa a i fi îm bl ân zi t -o ... d a c ă e a t r a s ă
d e t i n e , po a t e fi u n l u c r u bu n ...
- T o t n u în ţe l e g...
-Nu m e l e e i !
A r e d r i d i c ă d i n u m e r i , făr ă s ă r e c u n o a s c ă n u m e l e .
- Şi m -a m gân d i t , c o n t i n u ă Ni c ky, făr ă s ă-i e xpl i c e n i m i c l u i A r e d .
A c e s t n u m e e m o l d o ve n e s c ...
- D a c ă s pu i t u !
- A şa d a r e a fa c e pa r t e d i n t r e c u t u l m a m e i ...
- A s c u l t ă, e u n u şt i u d e s pr e c e vo r be şt i . Ci n e e s t e a c e a s t ă fe m e i e ?
Ni c ky s e o pr i br u s c şi îşi pr i vi fr a t e l e . Şi îşi d ăd u s e a m a c ă e l n u c u ­
n o şt e a a c e a pa r t e d i n vi a ţa m a m e i l o r .
- Şt i i c ă m a m a n o a s t r ă, în c e pu e l , a ve n i t în Mo l d o va ?
- D a , a ve n i t c ân d Mi ha i e r a u n băi a t . Şt i u c ă a c r e s c u t d e pa r t e d e
t a t ăl e i , în Fr a n ţa .
- A d e văr a t , a fo s t c r e s c u t ă d e bu n i c u l m e u ...a l n o s t r u , s e c o r e c t ă Ni ­
c ky. în Mo l d o va a s t a t pu ţi n , d a r c e va t r e bu i e s ă s e fi în t âm pl a t a c o l o ,
a c e s t Săn d u l a c he t r e bu i e s ă fi a vu t c e va d e -a fa c e c u e a pe n t r u c a fi i c a
l u i s ă n e r ăpe a s c ă..
- Nu po a t e fi o c o i n c i d e n ţă?
- Nu , n u s e po a t e . Ne păze şt e , n e u r m ăr e şt e ...
A r e d r ăm a s e pe gân d u r i .
- A t u n c i m a m a e în d r u m s pr e n o i , zi s e e l .
- Po a t e , d a r e a va şt i s ă s e a pe r e , n u t r e bu i e s ă-ţi fa c i gr i ji ...
- Cu m a şa ? E o fe m e i e ...
Ni c ky pr i vi s pr e e l .
- Ma m a n u ţi -a s pu s t o t u l ...
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e vi a ţa e i , d e s pr e t r e c u t u l e i c a r e u n e o r i s e a m e s t e c ă c u pr e ­
ze n t u l ...
- Spu n e -m i !
-A r e d ...
- Vr e a u s ă şt i u t o t u l !
- Ea t r e bu i e s ă-ţi s pu n ă, s e e s c hi vă t ân ăr u l .
- Ni c ky, po a t e n u m a i i e şi m d e a i c i , zi s e e l r ăs t i t . Po a t e m âi n e m u ­
r i m . Vr e a u s ă şt i u c e s e în t âm pl ă, m -a m s ăt u r a t s ă d e s c o păr s e c r e t e ...
Ni c ky îşi a c o pe r i o c hi i o bo s i ţi c u d e ge t e l e . A păs ă, în c e r c ân d s ă s e
l i n i şt e a s c ă şi s ă e xpl i c e t o t u l c ât m a i c l a r şi m a i pu ţi n d u r e r o s . Nu şt i a
c u m a ve a s ă r e a c ţi o n e ze A r e d l a a s e m e n e a ve şt i .
- Ma m a n o a s t r ă...
- D a ?
- Nu e s t e c i n e c r e d e t o a t ă l u m e a . D u c e s a d e Cl e r m o n t e s t e o fe m e i e
c a r e a s c u n d e u n m a r e s e c r e t .
- Ce s e c r e t ?
- A i a u zi t vr e o d a t ă d e s pr e o fe m e i e c o r s a r , c ăr e i a i s e s pu n e a D u c e s a ?
- Va g!
- Ce şt i i d e s pr e e a ?
- Că a ve a o c o r a bi e d e t âl ha r i , d e ho ţi , c e i m a i pe r i c u l o şi d i n c âţi a u
e xi s t a t vr e o d a t ă.
- A şa s e s pu n e , d a . Po ve şt i l e s -a u s c hi m ba t d e l a a n l a a n . Se s pu n e
c ă e s t e m o a r t ă, c ă e s t e o fa n t o m ă c a r e n u po a t e fu u c i s ă şi t o t a şa ... Fe ­
m e i a a s t a e s t e m a m a n o a s t r ă!
Zâm be t u l r ăs ăr i pe c hi pu l t ân ăr u l u i în în t u n e r i c u l s l a b c a r e s e l u pt a
c u ju m ăt a t e d e l u n ă a r gi n t i e .
- Nu m ă c r e zi ?
- Cu m a ş pu t e a ? Ma m a n o a s t r ă n u po a t e fi u n ho ţ, u n pi r a t ...
- Ma m a pr e fe r ă t e r m e n u l d e c o r s a r , s ă şt i i . Şi e u l a fe l . Nu l u pt ăm
îm po t r i va Fr a n ţe i .
Ni c ky îşi d ăd e a s e a m a c ă e r a gr e u d e a c c e pt a t . A r e d n u e r a u n o m
c a r e t r ăi s e în t r -o l u m e i d i l i c ă, fe r i t ă, d a r n i c i n u a vu s e s e d e -a fa c e c u
ba n d i ţi şi c u ho ţi . Er a fi u l u n u i n e gu s t o r bo ga t , c a r e -1 în văţa s e t o t c e pu ­
t u s e c a s ă fa c ă d i n e l u n băr ba t , u n u l d r e pt şi bu n , c a r e c r e d e a fe r m în
a d e văr şi în d r e pt a t e .
- Ma m a , u n c o r s a r ?! şo pt i e l , r e ze m ân d u -s e d e pe r e t e .
- A r e d , în c e a r c ă s ă t e gân d e şt i c u c a l m l a a s t a , e s t e u n a d e văr gr e u
d e a c c e pt a t , şt i u a s t a ...
- Tu şt i a i ?
- D a .
- D e c ân d ?
- A r e d , e u a m şt i u t a s t a m e r e u . Şi fr a ţi i m e i .
- Şi Is a be l l ?
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , e xc l a m ă Ni c ky c u gr e u t a t e , m e r ge m
pe m a r e îm pr e u n ă d e a n i d e zi l e ! Ea s t r ăba t e a m ăr i l e c u Sa n t o s c ân d n u
e s t e c u n o i l a Pa r i s , Ma r s i l i a s a u l a d o m e n i u l n o s t r u d e l a Cl e r m o n t !
în c e r c ă s ă-l fa c ă s e s e u i t e l a e l , d a r A r e d îl îm pi n s e .
- M-a ţi m i n ţi t !
- Ma m a a vr u t s ă t e a pe r e d e a c e s t a d e văr , a" c r e zu t c ă e r a pr e a r e ­
pe d e pe n t r u t i n e s ă a fl i a t ât e a l u c r u r i d e s pr e e a ...
- Pr e a r e pe d e ?
- Şt i u c ă po a t e fi gr e u d e a c c e pt a t a şa c e va ...
- Es t e gr e u , s e r ăs t i e l . Şi t a t a şt i e c i n e e s t e c u a d e văr a t m a m a ? Fi l i p
No r l a n d şt i a t o a t e a s t e a s a u t o t u l d e s pr e e l e s t e n u m a i o i n ve n ţi e ?
- Ce t o t s pu i ?
- Ma m a m i -a s pu s d e s pr e fe l u l în c a r e s -a u c u n o s c u t , d e s pr e d r a go s ­
t e a l o r . E a d e văr a t s a u e r a u n u l d i n t r e o a m e n i i e i c u c a r e s -a c u l c a t şi a
a vu t u n c o pi l pe c a r e l -a pi e r d u t pe u n d e va ?
Ni c ky n u s e l ăs ă a t r a s în a l t ă c e a r t ă.
- To t u l e a d e văr a t . Nu m a i c ă Fi l i p...
- Ce -i c u e l ?
- El e r a c o r s a r u l c a r e a făc u t d i n m a m a n o a s t r ă c e e a c e e s t e a c u m .
D u c e s a Măr i l o r , fe m e i a t e m u t ă şi pu t e r n i c ă c a r e l u pt ă c u băr ba ţi i pe
Me d i t e r a n ă. El e r a s o ţu l e i , e l a c o n d u s o a m e n i i D u c e s e i pân ă c ân d a m u r i t !
A r e d ge m u , c u d u r e r e şi îşi a c o pe r i o c hi i .
- D e c e n u m i -a s pu s a s t a l a A l ge r ? Sa u l a Ma r s i l i a ?
- A c r e zu t c ă n u e r a i pr e găt i t s ă a fl i t o t u l , d e o d a t ă. Şi t r e c u t u l fa m i ­
l i e i n o a s t r e e s t e m a i m u l t d e c ât c o m pl i c a t .
- Co m pl i c a t ? Ce văd e u e s t e c ă d i n vi n a e i s u n t e m a i c i . Pe n t r u a s t a
a m fo s t bi c i u i ţi , pe n t r u e a a m fo s t l o vi ţi şi d i n vi n a e i şi a vi e ţi i pe c a r e
o d u c e a e u a m t r ăi t d e pa r t e d e fa m i l i a m e a . A m vr u t s ă c r e d c ă e r a o
m a m ă pl i n ă d e d r a go s t e c a r e -şi pi e d u s e c o pi l u l şi c a r e făc u s e t o t u l pe n ­
t r u a -1 r e c u pe r a , d a r d ăd u s e gr e ş. în s ă a c u m în ţe l e g c ă n u e r a a şa . în ţe ­
l e g c ă m -a u r ăpi t a t u n c i t o t d i n vi n a e i , c a şi a c u m .
Ni c ky n u zi s e n i m i c . Po a t e A r e d a ve a d r e pt a t e . D a r e l n u o pu t e a
c o n d a m n a a şa , e l şt i a c ă m a m a l u i e r a o fe m e i e d e o s e bi t ă, c a r e -1 i u be a .
- Es t e o a s a s i n ă. Câţi o a m e n i a u c i s ?
- Nu a u c i s n i c i o d a t ă o a m e n i n e vi n o va ţi , s e r ăs t i Ni c ky.
- Si gu r , pr i m u l c o r s a r c a r e a r e c o n şt i i n ţă şi o n o a r e . A s t a vr e i s ă
s pu i ? Cu m t e s i m ţi t u , fr a t e , şt i i n d c e fe m e i e a i d r e pt m a m ă?
- D e s t u l , A r e d !
- A m s pu s c e va c e n u -i a d e văr a t ? în t r e bă e l , r i d i c ân d u -s e în pi c i o a r e .
- D a . Ma m a n u -i u şă d e bi s e r i c ă, d a r n u e s t e o c r i m i n a l ă făr ă m i l ă şi
o n o a r e . Es t e c u r a jo a s ă, m ân d r ă şi d e o s e bi t ă. Şi n i c i t u n u e şt i făr ă d e
păc a t , t u , c a r e a i r ăpi t -o pe Is a be l l , a i bi c i u i t -o , a i în c hi s -o şi l -a i t o r t u r a t
pe Sa n t o s făr ă vi n ă. Sân ge d e c o r s a r c u r ge în ve n e l e t a l e şi a s t a s e ve d e ...
A r e d s e a r u n c ă a s u pr a l u i Ni c ky, l o vi n d u -1 c u pu m n u l în s t o m a c . Se
pr ăbu şi r ă pe jo s , l o vi n d u -s e c a n e bu n i i .
- D e s t u l , c âi n i t u r ba ţi c e s u n t e ţi !
Bi c i u l l u i Ko n s t a n t i n îl l o vi pe Ni c ky pe s t e u m e r i . El s e fe r i d i n c a ­
l e a gr e c u l u i , c a r e -1 a pu c ă d e c e a fă pe A r e d şi -l a r u n c ă pe jo s . îl l o vi c u
pi c i o r u l în bu r t ă, l ăs ân d u -1 făr ă s u fl a r e . A po i îi a pl i c ă şi l u i Ni c ky c ât e ­
va l o vi t u r i .
- Un zgo m o t d a c ă m a i a u d şi r u p bi c i u l d e s pi n ăr i l e vo a s t r e , zi s e e l ,
i zbi n d u şa şi r ăs u c i n d c he i a .
Pl e c ă. Pe n t r u c ât e va c l i pe s e a u zi o a l t ă u şă în c hi s ă. A r e d r i d i c ă c a ­
pu l , pl i n d e d u r e r e . Bu za d e jo s îi s ân ge r a d e l a pu m n u l l u i Ni c ky. îl d u ­
r e a pi e pt u l . Şi c a pu l .
- Te s i m ţi bi n e ?
- Ce -ţi pa s ă?
- A r e d ...
- în fi e c a r e c l i pă, vi a ţa m e a d e vi n e m a i c o m pl i c a t ă şi m a i gr e a . Şi
a s t a d i n vi n a u n e i s i n gu r e pe r s o a n e . Şt i i c a r e e s t e , n u ?
- Nu o ve i în ţe l e ge ?
- Nu . Şi n i c i n u o vo i i e r t a vr e o d a t ă. To t c e vr e a u e s ă s c a p d e a i c i
şi s ă a ju n g în a po i l a A l ge r , l a t a t ăl m e u . A c o l o d e u n d e n u a r fi t r e bu i t
s ă pl e c n i c i o d a t ă!
Se t âr î s pr e s a l t e a u a s a şi în c hi s e o c hi i . Re fu zân d s ă s e m a i gân ­
d e a s c ă l a m a m a s a . O în l o c u i c u a m i n t i r i m a i fr u m o a s e . Is a be l l , în l u m i ­
n a s o a r e l u i s l a b, c e s t ăt e a s ă a pu n ă, în d e şe r t . Chi pu l e i păr e a pe r fe c t a -
t u n c i . Ne a t i n s d e d u r e r e şi d e t r ăd a r e . D e t r e c u t .
1.
I
s a be l l pr i vi a fa r ă d i n t r ăs u r ă. Er a fr i g. Ra d a t r e m u r a în fa ţa e i , c u
t o a t e c ă e r a în făşu r a t ă în ha i n e c ăl d u r o a s ă.
- D e ja n u -m i pl a c e ţa r a a s t a , d e c i s e e a , s u fl ân d în pu m n i . A l l a h i u ­
be şt e c ăl d u r a .
- A t u n c i d e c e în d e şe r t n o a pt e a e fr i g? zi s e Is a be l l .
- D o a m n ă, s u n t e ţi pr e a bu n ă. D a r e u a ş fi pr e fe r a t s ă pl e c ăm a c o l o
d e c ât a i c i . A t r e c u t m u l t t i m p...
- E i a r n ă şi i a m a e a şa !
- Şi d e c e a t r e bu i t s ă pl e c ăm d i n c a s ă, d e l a c ăl d u r ă, pe n t r u a ba t e
d r u m u r i l e a s t e a pr o a s t e ? Ma i a l e s a c u m ...
- A c u m ?
- I n t r e i l u n i n a şt i , s t ăpân ă!
- Nu în a i n t e c a zăpa d a s ă s e t o pe a s c ă, s pe r !
- Va fi c u m va d o r i A l l a h, r ăs pu n s e Ra d a . D a r d e c e t r e bu i e s ă vi zi ­
t ăm o a m e n i i ăşt i a ?
- Pe n t r u c ă m -a m s ăt u r a t s ă s t a u l a fa m i l i a A n d o n i ...Vr e a u s ă văd
l u m e a ... şi fa m i l i a Ne a gu e s t e n u m a i po t r i vi t ă pe n t r u a şa c e va . în pl u s
a m pr i m i t o i n vi t a ţi e d e i e r i !
- St ăpân ă, d u pă c e c o pi l u l va ve n i , n e în t o a r c e m a c a s ă?
- îţi e s t e d o r d e c a s ă?
- Ca r e c a s ă? în t r e bă e a , o ft ân d . A m s t a t c ât e pu ţi n pe s t e t o t . La s t ă­
pân u l A r e d , a po i l a Ma r s i l i a . La Cl e r m o n t , în c a s a a c e e a m a r e . Şi a i c i .
Ca r e e s t e c a s a t a , s t ăpân ă?
- Ta t a a ve a o c a s ă, zi s e e a în c e t . D a r n u pr e a s t ăt e a în e a ...
- Nu a m văzu t -o !
- E în Ma r s i l i a . D a r n u s t ă n i m e n i în e a , s pu s e e a , a m i n t i n d u -şi d e
t a t ăl e i şi c ât d e m ân d r u e r a c ân d o c u m păr a s e . Un c u i b pe n t r u băt r ân e ţe .
Şi e a s e bu c u r a s e , pe n t r u c ă a s t a în s e m n a c ă e l a ve a d e gân d s ă a ju n gă
u n băt r ân în d ăr ăt n i c şi ve s e l . Spe r a n ţe d e şa r t e .
I s a be l l o ft ă. îi e r a fo a r t e d o r d e e l .
- A ju n ge m ! a n u n ţă Ra d a , văzân d c o n a c u l şi zi d u r i l e l u i .
Vi zi t i u l o pr i a pr o a pe d e c e l e d o u ă t r e pt e d e l a i n t r a r e şi A zi z s ăr i jo s
d e l ân gă e l pe n t r u a -i d e s c hi d e u şa . I s a be l l n u ve n e a a i c i pe n t r u pr i m a
d a t ă. Fu s e s e i n vi t a t ă l a o pe t r e c e r e pe c a r e bo i e r u l Ne a gu o d ăd e a pe n ­
t r u a -şi s ăr băt o r i zi u a d e n a şt e r e . Şi a po i t r e c u s e pe a i c i , în t r -o bu n ă zi ,
c u Ir i n a . D a r a c u m ve n e a s i n gu r ă.
- D o a m n ă, bi n e a ţi ve n i t !
Bo i e r u l D a n Ne a gu i e şi în a i n t e a s a şi s e în c l i n ă a s u pr a m âi n i i s a l e
r e c i . A ve a păr u l a pr o a pe a l b şi o c hi i vi c l e n i . Er a t r e c u t d e şa i ze c i d e a n i
d a r în făţi şa r e a l u i a vu s e s e pu ţi n d e s u fe r i t . Se ţi n e a d r e pt , păşi n d m ân ­
d r u . Şi fa t a , d i n c l i pa în c a r e -1 văzu s e , îşi d ăd u s e s e a m a c ă po ve s t i r i l e
l u i Ma r go t e r a a d e văr a t e . Er a vi c l e a n şi pr e făc u t , a ve a d o u ă fe ţe , d a r e r a
a r ăt o s . Pr o ba bi l a şa fu s e s e şi în t i n e r e ţe , a t u n c i c ân d Ma r go t îl c u n o s ­
c u s e . D a r n u m e l e e i n u a păr e a n i c i o d a t ă. Pe n t r u e l e a e r a o c u n o şt i n ţă
d e fa m i l i e , fi i c a u n u i n e gu s t o r fr a n c e z bo ga t .
A s u pr a a c e s t o r i n ve n ţi i c ăzu s e r ă d e a c o r d e a şi Şt e fa n A n d o n i , c a r e
pr e fe r a s ă n u r ăs c o l e a s c ă t r e c u t u l şi s ă t r e ze a s c ă în bo i e r u l Ne a gu , c e l
c u c a r e Ma r go t s e ju c a s e în t r e c u t , l ăs ân d u -1 s ă s pe r e în t r -o po s i bi l ă u n i ­
u n e în t r e e i .
- Spe r c ă vă r e găs e s c s ăn ăt o s !
- A m o s ăn ăt a t e d e fi e r . Şi s u n t bu c u r o s c ă a ţi a c c e pt a t i n vi t a ţi a
m e a , d o a m n ă. Fa t a e s e r vi t o a r e a vo a s t r ă?
- D a . Ra d a .
- A r a bă?
- D a , r ăs pu n s e e a . Un c a d o u d e l a s o ţu l m e u , D u m n e ze u s ă-l o d i h­
n e a s c ă în pa c e , zi s e e a c u e vl a vi e . Es t e m u s u l m a n ă şi e s t e fo a r t e e fi c i ­
e n t ă...
- Nu m ă în d o i e s c . Şi a r a bu l ?
- La fe l . So ţu l m e u , ve d e ţi , e xpl i c ă e a , a ve a a fa c e r i c u a r a bi i . Fo a r t e
pr o fi t a bi l e , d e a l t fe l !
- A m a u zi t şi e u , s e l ău d ă Ne a gu . In t r a ţi , vă r o g!
îi d e s c hi s e u şa şi s e fe r i pe n t r u a -i fa c e l o c s ă t r e a c ă.
-I s a be l l !
- D o a m n e , Li za , a r a t ă pu ţi n r e s pe c t pe n t r u d o a m n a D e ve r a u x, o
c e r t ă m a m a e i , d e pe s o fa , u n d e c o s e a l i n i şt i t ă.
Ma r ga r e t a Lu pa şc u , a c u m Ne a gu , n u m a i e r a c e fu s e s e în t i n e r e ţe .
Căs ăt o i a o s c hi m ba s e fo a r t e m u l t . Chi pu l e i c a o l u n ă s e c a m l ăs a s e şi
s e în gr ăşa s e d e s t u l . A r ăt a a c u m e xa c t c a m a m a e i , d o a m n a Fl o a r e a , pe
c a r e Is a be l l o văzu s e d e s a c a s ă l a Ir i n a . Cu d o u ăze c i d e a n i m a i pu ţi n .
- Nu vă pr e o c u pa ţi d e a s t a , d o a m n ă, zi s e fa t a , c u o u şo a r ă pl e c ăc i u ­
n e în s e m n d e s a l u t . Pr e fe r s ă fi u în t âm pi n a t ă a şa ...
- D o a m n a D e ve r a u x a bi a a s o s i t , Li za , o c e r t ă ve s e l D a n Ne a gu .
St r i gă l a s e r vi t o a r e !
Li za îşi r i d i c ă fu s t e l e şi s e r e pe zi s pr e u şă. D a r n u făc u d e c ât t r e i
pa şi şi s e o pr i . Re s pi r ă a d ân c , s e l i n i şt i şi păşi gr a ţi o s c a o d o m n i şo a r ă
d e fa m i l i e bu n ă. D e s c hi s e u şa şi a l u n e c ă d i n c o l o d e e a .
D a r d u pă c e u şa s e în c hi s e în u r m a e i , a l e r gă s pr e bu c ăt ăr i i .
- Un d e a l e r gi a şa ?
Fr u m o a s a bl o n d ă s e o pr i br u s c . Re c u n o s c u gl a s u l pl i c t i s i t a l fr a t e l u i
s ău şi s e în t o a r s e s pr e e l . Vl a d Ne a gu s e r e ze m a d e s c a r ă, r ăs fo i n d o
c a r t e pe c a r e n u s e d e c i d e a d a c ă s ă o c i t e a s c ă s a u n u . Oc hi i îi fu ge a u j u ­
c ău şi , o r i d e c ât e o r i pr i n fa ţa l u i t r e c e a vr e o s l u jn i c ă fr u m u şi c ă, c a r e s e
în r o şe a t o a t ă d e s c o pe r i n d u -i pr i vi r e a fi xă şi o br a zn i c ă. D a r u r i l e pe c a r e
l e pr i m i s e l a n a şt e r e îl a ju t a u , pe n t r u c ă a ve a u n t r u p s l a b şi în a l t , pr i vi ­
r e a în d r ăzn e a ţă şi păr u l bo ga t .
- A ve m o a s pe ţi !
- I a r ? Ce ba bă n e m a i c a l c ă pr a gu l ?
- Of, c u m po ţi fi a şa d e r ău ? în t r e bă Li za , în c r u n t ân d u -s e s pr e e l . E
d o a m n a D e ve r a u x!
- Zău ?!
- D a .
- A t u n c i t r e bu i e s ă m e r g s ă-m i pr e zi n t r e s pe c t e l e u n e i d o a m n e a t ât
d e fr u m o a s e . A m a u zi t m u l t e d e s pr e e a ...
- I s a be l l e s t e fo a r t e fr u m o a s ă, d a r n u n u m a i . Su n t e m pr i e t e n e !
- Nu m ă în d o i e s c . A u d c ă a şt e a pt ă u n c o pi l ...
- Es t e văd u vă. Pl e c a c u m ...
- Me r gi !
Co n vi n s c ă Li za n u făc e a d e c ât s ă în fl o r e a s c ă a d e văr u l , păşi c u u n
a e r d e s t ăpân în s a l o n u l d e i a r n ă, în c ăl zi t bi n e d e s l u gi l a c e r e r e a m a m e i
s a l e , c a r e m e r e u s u fe r e a d e fr i g.
- A m a u zi t c ă a ve m o a s pe ţi ! zi s e e l , i n t r ân d .
- D a , a ve m , Vl a d . D o a m n ă, fi u l m e u , Vl a d Ne a gu !
A c e s t a s e în c l i n ă în a i n t e d e a pr i vi bi n e s pr e d o a m n a c a r e s t ăt e a a l ă­
t u r i d e m a m a s a . Şi pe m ăs u r ă c e s pa t e l e s e pl e c a , o c hi i s e d e s c hi d e a u .
Oc hi i a c e i a a r fi fe r m e c a t şi u n m o r t . Şi păr u l l u n g, r i d i c a t în c o c bo ga t ,
pr i n s în pi e t r e pr e ţi o a s e . Se c o n t r o l ă l a t i m p.
- Bi n e a ţi ve n i t în c a s a n o a s t r ă, d o a m n ă D e ve r a u x!
- Es t e o pl ăc e r e , zi s e e a , în c l i n ân d d i n c a p, r e ga l .
- A m i n pr e s i a c ă v-a m văzu t u n d e va ...
- Nu -c r e d .
- Şi t o t u şi , a şa e s t e . To c m a i m -a m în t o a r s d i n Fr a n ţa . Su n t e ţi fr a n c e ză?
- D a !
- D i n Pa r i s ?
- Ma r s i l i a , d r a gu l m e u , zi s e Ma r ga r e t a , a m a bi l ă.
Vl a d d ăd u d i n c a p s pr e m a m a l u i şi s e în t o a r s e d i n n o u s pr e Is a be l l .
- Nu a ţi t r e c u t n i c i o d a t ă pr i n Pa r i s ?
- Mă t e m c ă n u . A fa c e r i l e s o ţu l u i m e u e r a u în s u d .
- Şi c u m d e a ţi d e c i s s ă vi zi t a ţi Mo l d o va ? Sa u v-a ţi s t a bi l i t a i c i d e ­
fi n i t i v? în t r e bă e l c u r i o s .
- A m ve n i t în vi zi t ă. A m n e vo i e d e u n t i m p d e pa r t e d e Fr a n ţa .
- Tr e bu i e s ă fi fo s t d i fi c i l s ă c ăl ăt o r i ţi a şa , a şt e pân d u n c o pi l !
Ea îl pr i vi t ăi o s .
- Nu a fo s t d i fi c i l . Şi c o pi l u l n u e s t e o po va r ă...
- D o a m n e , d e pa r t e d e m i n e a s t fe l d e gân d u r i . Vă r o g s ă m ă i e r t a ţi
d a c ă v-a m s u păr a t , n u e r a i n t e n ţi a m e a . Oa r e c e o r e ţi n e pe Li za ? în t r e ­
bă e l , c u u n zâm be t l a r g, c o n şt i e n t c ă a s t a a t r ăge a fe m e i l e .
D a r d o a i ft n a D e ve r a u x n i c i n u c l i pi . Chi pu l e i păr e a d e ghe a ţă, l u c r u
c a r e -1 făc u s ă s t r ân gă pu m n i i d e fu r i e . Fe m e i l e îi r ăs pu n d e a u m e r e u .
Ni c i u n a n u s e u i t a s e în c e a l a l t ă pa r t e şi n u îl pr i vi s e d e pa r c ă e r a d i n
s t i c l ă, a şa c u m făc e a a c e a s t ă văd u vă fr u m o a s ă.
Făr ă s ă m a i a u d ă c o n ve r s a ţi a , s e m u l ţu m i s £ o pr i ve a s c ă d i r e c t , ju -
r ân d u -şi s ă o a i bă în br a ţe l e l u i în a i n t e d e Cr ăc i u n . A ve a s ă o fa c ă s ă-şi
pi a r d ă c a pu l d u pă e l . ;
- J u r ! şo pt i e l .
- A i s pu s c e va , fi u l e ?
- Nu , t a t ă.
- A m s o s i t , a n u n ţă Li za i n t r ân d , u r m a t ă d e d o u ă s e r vi t o a r e c ăr ân d
t ăvi gr e l e c u m ân c a r e . Pl ăc i n ţe l e c a l d e , d a t e pr i n za hăr , pr ăji t u r i c u m i e ­
r e , d u l c e a ţă, fr u c t e u s c a t e şi m e r e pr o a s pe t e , vi n şi a pă. Şi c e a i fi e r bi n t e .
Mi r o s u r i l e i n va d a r ă m i c u l s a l o n .
- Spe r c ă t o t u l e s t e pe gu s t u l vo s t r u , d o a m n ă!
- Su n t s i gu r ă c ă e a şa !
D e gu s t a r e a l e r ăpi m a i m u l t d e o o r ă, t i m p în c a r e L i za n u -şi m a i gă­
s e a l o c u l . A bi a d a c ă gu s t ă c e va şi pr i vi t o t t i m pu l s pr e t a t ăl e i , c a r e pă­
r e a s ă n u s e m a i d e c i d ă s ă l a s e d o a m n e l e în pa c e . Li za s e r u gă pe n t r u
vr e o ze c e m i n u t e c a e l s ă pl e c e , d a r pe n t r u c ă n u i s e r ăs pu n s e , d e c i s e
s ă a c ţi o n e ze .
- Ve ţi n a şt e în i a r n ă? în t r e bă e a .
- A şa c r e d .
- Oh, a bi a a şt e pt s ă văd c o pi l u l . Po t ve n i s ă-l văd i m e d i a t ? Su n t a şa
c u r i o a s ă... *
- Vr e i s ă o d e r a n je zi pe d o a m n a D e ve r a u x? o c e r t ă m a m a e i .
- Nu m ă d e r a n je a ză. In c u r ân d ve i a ve a c o pi i i t ăi ...
- Li za e s t e d e s t u l d e t ân ăr ă pe n t r u a n e gân d i l a n u n t ă, zi s e Ne a gu ,
u şo r .
- D e bu n ă s e a m ă, d a r n u m a i e m u l t d e a şt e pt a t . Un a n , d o i şi ga t a ,
o c ăs ăt o r i ţi , n u ?
- Li za îşi va u c i d e s o ţu l în t r -o l u n ă, zi s e Vl a d , gl u m e ţ.
- Ce vo r be -s a s t e a ?
- Ma m ă, e r a o gl u m ă...va t r e bu i s ă-i găs e şt i u n s o ţ c a r e s ă o po a t ă
s t r u n i , t a t ă!
- St r u n i ? Un c u vân d u r ât ...
- Cr e d e ţi , d o a m n ă?
-D a .
- A t u n c i pe n t r u a o pr o t e ja . A c e s t c u vân d e s t e pe gu s t u l vo s t r u ?
- Ma i po t r i vi t , fu fa t a d e a c o r d .
Vl a d s t r ân s e o c hi i , pr i vi n d -o c e r c e t ăt o r şi făr ă r u şi n e .
- Cr e d e ţi c ă va fi băi a t s a u fa t ă?
- Nu şt i u . Ra d a s pu n e c ă...
- Ci n e e s t e Ra d a ?
- Se r vi t o a r e a m e a , r ăs pu n s e Is a be l l , a ga s a t ă d e în t r e r u pe r i l e l u i
fr e c ve n t e . Es t e a c o l o ...
Vl a d în t o a r s e c a pu l şi o văzu pe Ra d a , a şe za t ă pe u n s c ău n e l l ân gă
fo c . Pr i ve a s pr e e i , d e d e a s u pr a i a şm a c u l u i .
- Ni c i n u a m văzu t -o . E a r a bă?
- D a .
- Şi n u în ţe l e ge n i m i c d i n c e s pu n e m ?
-N u !
- A t u n c i c u m vă în ţe l e ge ţi c u e a ?
- Vo r be s c a r a ba , d o m n u l e Ne a gu . Şi şt i e fr a n c e ză d e s t u l pe n t r u a n e
în ţe l e ge .
- Ci u d a t , fo a r t e c i u d a t .
- Cr e d e ţi ?
- D a . O fe m e i e m u s u l m a n ă în c a s a n o a s t r ă. Cr e d c ă e s t e pe n t r u pr i ­
m a d a t ă, n u , t a t ă?
- D a . Să m e r ge m , Vl a d !
- D e c e ?
- D o a m n e l e a u d e d i s c u t a t d e s pr e c o pi i şi d e s pr e n a şt e r i . Su n t s i gu r
c ă n u d o r e şt i s ă l e d e r a n je zi ...
- Păi ... n u !
A r fi s t a t a c o l o ve şn i c s ă o pr i ve a s c ă şi s ă d i s c u t e c u Is a be l l D e ve ­
r a u x. Er a o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s ă, d a r şi d e şt e a pt ă. A ve a o l i m bă a s c u ­
ţi t ă şi n u e zi t a s ă o fo l o s e a s c ă. Şi e l e r a s i gu r c ă d a c ă a r fi fo s t s i n gu r ă
c u e l , şi -a r fi a r ăt a t u n ghi i l e . A c u m s t ăt e a l i n i şt i t ă pe s o fa , a pa r e n t în ­
c ân t a t ă c ă e r a a c o l o . Evi t ă s ă-l pr i ve a s c ă.
- Mă s c u za ţi , zi s e e l , r i d i c ân d u -s e . A fo s t o pl ăc e r e s ă vă c u n o s c ,
d o a m n ă!
- La fe l !
O m i n c i u n ă m a r e c ât c a s a , îşi s pu s e e l , făr ă s ă-şi pi a r d ă zâm be t u l ,
în c l i n ă d i n c a p, u r m ân d u -şi t a t ăl . Nu d e s c hi s e gu r a pân ă n u a ju n s e r ă
d e pa r t e d e s a l o n u l d e i a r n ă.
- Fo a r t e fr u m o a s ă. Ca r e e s t e po ve s t e a e i ?
- I s a be l l D e ve r a u x e s t e o c u n o şt i n ţă a fa m i l i e i A n d o n i .
- D e c ân d s u n t e m a şa d e a pr o pi a ţi d e e i ?
- Nu s u n t e m , d a r pr e fe r s ă a m d u şm a n i i a pr o a pe . D a r a c e a s t ă d o a m ­
n ă n u e s t e u n pe r i c o l , e a a a păr u t c u pu ţi n t i m p în u r m ă. Ce şt i u e s t e c ă
s o ţu l a m u r i t r e c e n t şi e a a d e c i s s ă păr ăs e a s c ă Ma r s i l i a pe n t r u c ă t o t u l
îi a m i n t e a d e e l .
- în s ăr c i n a t ă?
- Şi ? Nu e s t e pe m o a r t e , a şt e a pt ă u n c o pi l . Ţi -a pl ăc u t ?
- Cu m s ă n u ? zi s e Vl a d , r ăs t u m ân d u -s e în t r -u n fo t o l i u .
- în s ăr c i n a t ă s a u n u , e s t e o fe m e i e c a r e o pr e şt e r e s pi r a ţi a . Ce o c hi ...
- A şa e !
- Va s t a ?
- Ea s pu n e c ă e în vi zi t ă., d a r n i c i o d a t ă n u s e şt i e . Ce r t e s t e c ă n u va
pl e c a în a i n t e d e a n a şt e , n u a r e c u m .
- Şi a r a bi i ?
- Ea zi c e c ă i -a m o şt e n i t d e l a s o ţ. Cr e zi c ă a s c u n d e u n m i s t e r ?
- A ş pu t e a ju r a c ă a m văzu t -o u n d e va , d a r n u r e u şe s c s ă-m i a d u c a -
m i n t e u n d e . Er a l a Pa r i s !
- Eşt i s i gu r ?
- D a . e r a a c o l o , u n d e va . Mă vo i gân d i ...
- Te l a s , a m c e va t r e a bă. Su n t s i gu r c ă t e po ţi în gr i ji c a d o a m n a s ă
a i bă t o t c e d o r e şt e ?!
- Vo i a ve a gr i jă, pr o m i s e e l .
Răm a s s i n gu r , Vl a d îşi r e ze m ă c a pu l d e s păt a r u l s c a u n u l u i . în c hi s e
o c hi i . A ve a e l gr i jă s ă-i d e a t o t c e d o r e a şi n u n u m a i . Va s t a a i c i şi d u pă
n a şt e r e . Ni m e n i n u c ăl ăt o r e a c u u n c o pi l d e c ât e va s ăpt ăm ân i . Nu o va
fa c e n i c i e a . Şi e l va fi a l ăt u r i d e e a . I a r t i m pu l pân ă a t u n c i va fi pe r fe c t
pe n t r u a o pu t e a c u c e r i . O va a ve a în pa t u l l u i pe n t r u c ât e va l u n i .
- St ăpân e ?!
Nu d e s c hi s e o c hi i , d a r ghi c i a l c u i e r a gl a s u l . O m ân ă îi a t i n s e u m ă­
r u l , a po i a l u n e c ă s pr e gât . D e ge t e s u bţi r e l e , c a l d e .
- Il e a n o , c e c a u ţi a i c i ?
- Cu r ăţ!
- Pe gât u l m e u , t i c ăl o a s o ?
- Ei n a , s t ăpân e . Pe gât .
Vl a d r i d i c ă pr i vi r e a şi o c hi i c ăpr u i a i s l u gi i s e în t âl n i r ă c u a i s ăi . Fa ­
t a s u bţi r i c ă, c u pi e t u l pl i n şi gu r a l a fe l s e a pl e c ă s pr e e l .
- Er a m s u s ...
- A m a vu t t r e a bă!
- A c u m m a i a ve ţi ? în t r e bă e a , a pr o a pe d e u r e c he a l u i .
- Me r gi s u s şi s c o a t e t o t d e pe t i n e .
- Va i ...şo pt i e a , n i ţe l c a m s pe r i a t ă.
- N-a i a u zi t ?
- D a , d a ...
A r u n c ă c âr pa c u c a r e s e făc e a s ă şt e r ge pr a fu l d e pe m o bi l a d i n c a bi ­
n e t u l bo i e r u l u i şi a l e r gă a fa r ă. Vl a d s e r i d i c ă. Pe n t r u m o m e n t , I l e a n a a -
ve a s ă fi e d i s t r a c ţi a l u i . Gân d i n d u -s e l a a l t c i n e va , c a r e n u e r a d e pa r t e d e
e l , u r c ă s c ăr i l e s pr e pr i m u l c a t u n d e , în a şt e r n u t u r i , îl a şt e pt a o ţăr ăn c u ţă
d a r n i c ă şi fr u m u şi c ă.
Bo i e r u l Ne a gu ha ba r n u a ve a c e în d e l e t n i c i r i a ve a fi u l l u i şi , c hi a r
d e a r fi şt i u t , n u l -a r fi d e r a n ja t pr e a t a r e , d i n m o m e n t c e a c e l a şi l u c r u îl
făc e a şi e l u n e o r i , c ân d îl pr i n d e a pl i c t i s e a l a . D a r a c u m e l a ve a a l t e
l u c r u r i d e făc u t c a r e n u -i d ăd e a u pa c e . Şi u n u l d i n t r e a c e s t e l u c r u r i s e
găs e a în s a l o n u l pr i n c i pa l a l c a s e i , a şe za t pe o s o fa a c o pe r i t ă c u c o vo a r e
m o i a d u s e d e d e pa r t e , d u pă gu s t u l s o a ţe i s a l e .
- Bo i e r A n d o n i , fi i bi n e ve n i t în c a s a m e a , îi u r ă e l băr ba t u l u i c u pă­
r u l în s pi c a t d e fi r e a l be d a r c a r e , c a şi e l , a ve a a c e e a şi pu t e r e şi în făţi ­
şa r e pe c a r e o a vu s e s e şi -n t i n e r e ţe . Pe n t r u o a m e n i c a e i , a n i i n u t r e c e a u
d e c ât pe n t r u a -i fa c e m a i în văţa ţi , m a i vr e d n i c i şi m a i pu t e r n i c i . D a r n u
îi îm băt r ân e a .
Şi t o t u şi , Şt e fa n e r a m a i t ân ăr d e c ât e l . Pu r t a ha i n e e u r o pe n e şi s c ăpa s e
d e ha i n a gr o a s ă şi îm bl ăn i t ă, pr e c u m şi d e c ăc i u l a c u bl a n ă d e vu l pe .
- Bi n e t e -a m găs i t , bo i e r Ne a gu !
- Ia l o c , îl po ft i D a n Ne a gu , c u o m i şc a r e a m âi n i i . Io a n e , a d u vi n şi
gu s t ăr i ...
- Nu t e d e r a n ja !
Cu vi n t e l e l l u i Şt e fa n A n d o n i t r e c u r ă n e a u zi t e , pe n t r u c ă Io n a l e r gă
a fa r ă d i n în c ăpe r e c u po r u n c ă gr a bn i c ă l a bu c ăt ăr i e . în t i m pu l a c e s t a ,
pân ă c e Io n s e în t o a r s e c u o fe m e i e m i t i t i c ă c u o t a vă gr e a , c o n ve r s a ţi a fu
ba n a l ă, d e s pr e s ăn ăt a t e , d e s pr e vr e m e şi d e s pr e n o i a c hi zi ţi i în m a t e r i e d e
c a i . A po i Io n şi fe m e i a s e r e t r a s e r ă, l ăs ân d u -i pe c e i d o i c u c ât e u n pa ha r
d e vi n în m ân ă şi c u po ft ă d e pl ăc i n t e c a l d e , a bi a s c o a s e d i n c u pt o r .
- Nu e s t e o vi zi t ă s i m pl ă, D a n e , în c e pu Şt e fa n , l ăs ân d pa ha r u l d i n
c a r e a bi a d a c ă bău s e .
- N u ?
- Nu . Şi c r e d c ă băn u i e şt i d e s pr e c e e s t e vo r ba ...
- Si n c e r s ă fi u , n u şt i u ! zi s e D a n , în vâr t i n d pa ha r u l în t r e d e ge t e . D a r
a s c u l t ...
- Şt i i c ă Şe r ba n a l m e u s -a în t o r s a c a s ă a c u m d o u ă l u n i .
- Şt i u . Vl a d s -a în t o r s r e c e n t d i n Fr a n ţa . St u d i i l e în s t r ăi n ăt a t e a u
d e ve n i t l u c r u o bi şn u i t a c u m .
- D a r l e va s e r vi pe vi i t o r !
- D e a s t a n u a m n i c i o în d o i a l ă, r o s t i D a n Ne a gu .
Şt e fa n d e c i s e c ă e r a m a i bi n e s ă m a i i a o gu r ă d e vi n . So r bi în c e t ,
s i m ţi n d a r o m a pu t e r n i c ă, d e vi n d u l c e şi t a r e , ga l be n l a c u l o a r e . Go l i
pa ha r u l şi -l a şe ză l a l o c .
- A m ve n i t pe n t r u a c e r e m ân a Li ze i !
- Cu u m ?!
- Şe r ba n vr e a s ă o fa c ă s o ţi a l u i . Su n t t i n e r i , s e i u be s c . A şa c ă...
- A şa c ă a i ve n i t a i c i pe n t r u a o c e r e d e s o ţi e pe fi i c a m e a pe n t r u fi u l
t ău ? r e pe t ă Ne a gu , a păs ân d fi e c a r e c u vân d .
- Exa c t !
- D e a s t a u m bl a a şa ...d e a s t a e r a a şa a gi t a t ă şi n u -şi găs e a l o c u l a zi ...
m o r m ăi e l c u u n zâm be t . D e a s t a . Şt i a c ă vi i a i c i , n u , Şt e fa n e ?
- Po a t e . Ce şt i u e u ? D a n e , s u n t e m l a fe l d e bo ga ţi , a ve m m o şi i în t i n ­
s e , a ve m n u m e ve c hi şi u n i u n e a a s t a ...
- Nu s e va în t âm pl a !
- Cu m ?
- M-a i a u zi t fo a r t e bi n e !
- D a , d a r ...
D a n Ne a gu s e l ăs ă pe s pa t e , în fo t o l i u l s ău , şi îşi pr i vi c u a t e n ţi e ve c i n u l .
- Cr e d e a i c ă vo i fi d e a c o r d ?
- D e c e n u a i fi ? Fi u l m e u e s t e c e a m a i bu n ă pa r t i d ă d i n zo n ă.
- Ma i s u n t pr e t e n d e n ţi pr i n zo n ă, Şt e fa n e !
- Su n t , d a r n i c i u n u l d e m n d e fi i c a t a . Es t e fo a r t e fr u m o a s ă, t ân ăr ă...
- Şt i u c e c a l i t ăţi a r e fi i c a m e a . Şi şt i u c ă n u va i n t r a în fa m i l i a t a n i ­
c i o d a t ă, d o a r d u pă m o a r t e a m e a ...
Şt e fa n s e a pl e c ă în fa ţă, pr i n vi n d u -1 c u o c hi i s t r ân şi .
- A c u m a pa r e a d e văr a t u l Şt e fa n A n d o n i . Ce a i fi în s t a r e s ă fa c i
pe n t r u fa m i l i a t a ? Pe n t r u fe r i c i r e a fi u l u i t ău ?
- Şt i i bi n e c ă a ş fa c e o r i c e .
- Şi e u a ş fa c e l a fe l . Şi fi u l t ău îm i s t ă în c a l e .
- O a m e n i n ţa r e ?
- I a -o c u m vr e i . îl c u n o s c pe Şe r ba n d e m u l ţi a n i , c o pi i i n o şt r i a u
c o pi l ăr i t îm pr e u n ă, d a r a s t a n u în s e a m n ă n i m i c pe n t r u m i n e . Nu în ­
s e a m n ă c ă ţi -o vo i d a pe fi i c a m e a , s a u c ă fi u l m e u s e va u i t a vr e o d a t ă
s pr e A n a t a , c hi a r d a c ă e s t e o fr u m u s e ţe d e fa t ă, c a şi m a m a e i .
- D a n e , a i gr i jă c e s pu i !
- A m . Şi d e a s t a îţi d a u u n s fa t . Ia -ţi băi a t u l , d u -1 l a Ia şi , găs e şt e -i o
s o ţi e şi a şe a ză-1 l a c a s a l u i . D e pa r t e d e m o şi a m e a şi d e fi i c a m e a , pe n ­
t r u c ă d a c ă-1 pr i n d a i c i , îi vo i d a o l e c ţi e d e c a r e -şi va a d u c e a m i n t e t o a t ă
vi a ţa ... d a c ă a r e n o r o c ! a d ău gă e l gl u m e ţ. A c u m i a r t ă-m ă, d a r s u n t o c u ­
pa t ... a m o a s pe ţi .
- I s a be l l D e ve r a u x e s t e a i c i , n u ?
- D a .
- Re fu zu l t ău e s t e d e fi n i t i v?
- Es t e !
Şt e fa n s e r i d i c ă, c u o pr i vi r e în ghe ţa t ă.
- Spu n e -i d o a m n e i D e ve r a u x c ă e s t e a şt e pt a t ă a c a s ă, d e gr a bă. Şi pe
vi i t o r , D a n e ..
- D a ?
- Fe r e şt e -t e d i n c a l e a m e a !
Ie şi făr ă s ă s e u i t e în a po i . D a n Ne a gu s e r i d i c ă şi e l şi s e d u s e s pr e
fe r e a s t r ă. îl u r m ăr i pe Şt e fa n c u m s a r e în s pa t e l e l c a l u l u i c u c a r e ve n i s e ,
u n s u pe r b a n i m a l a l b păt a t . Ur m ăr i n d u -1 d e păr t ân d u -s e , s t r ân s e pu m n i i .
A şe ză pa ha r u l d e vi n pe c a r e -1 go l i s e pe m ăs u ţa jo a s ă şi i e şi . Cân d m â­
n a l u i s e o pr i pe c l a n ţa u şi i d e l a s a l o n u l d e i a r n ă, fu r i a îi i n va d a s e în ­
t r e a ga m i n t e . Tr ăd a r e s t r i ga i n i m a s a . I n t r ă c a o fu r i e . I s a be l l s t ăt e a în t r e
s o ţi a şi t r ăd ăt o a r e a d e fi i c ă a l u i , vo r bi n d c i n e şt i e c e n i m i c u r i .
- Li zo , u r c ă s u s în c a m e r a t a !
- D e c e , t a t ă?
- Nu a i a u zi t ? s t r i gă e l , l o vi n d t o c u l u şi i c u pu m n u l .
- D a r ...e u ...
- Şt i a i c ă va ve n i , n u ? Şt i a i c ă t e va c e r e a zi d e s o ţi e .
- D a ! şo pt i fa t a , n e l i n i şt i t ă. Şi c e ...
- Ce a m r ăs pu n s ? Nu . A s t a a m zi s . Nu t e ve i c ăs ăt o r i c u Şe r ba n A n -
d o n i n i c i o d a t ă. Ma i d e gr a bă t e t r i m i t l a m ăn ăs t r i r e ...
- N u !
- O, ba d a , r ăs pu n s e e l c u u n s u r âs d i a vo l e s c pe c hi p. Ve i s t a a c o l o ,
în c ăl zi n d o c hi l i e r e c e , r u gân d u -t e l a s fi n ţi pe n t r u r e s t u l vi e ţi i t a l e , d a r
în c a s a l u i A n d o n i n u ve i i n t r a c a m i r e a s ă. Ni c i o d a t ă!
- Ba d a !
St r i găt u l fe t e i îl s u r pr i n s e . Ri d i c ă m ân a şi o l o vi pe s t e fa ţă. Li za c ă­
zu l a păm ân t , gr ăm a d ă d e m ăt ăs u r i s c u m pe , pl ân gân d c u l a c r i m i a m a r e .
- Tu , fi i c ă n e r e c u n o s c ăt o a r e şi r e a . A i t r ăd a t c a s a a s t a , zi s e e l , r e pe -
zi n d u -s e s pr e e a .
O r i d i c ă d e jo s d e pa r c ă a r fi fo s t u n fu l g. Şi r i d i c ă d i n n o u m ân a ,
ga t a s ă o l o ve a s c ă.
- Bo i e r Ne a gu , d e s t u l !
Ca r u pt d i n t r -u n vi s , Ne a gu r i d i c ă pr i vi r e a d e l a fi i c a l u i s pr e Is a be l l .
îl pr i n s e s e d e br a ţ, o pr i n d u -1, pu t e r n i c ă. Re s pi r ă a d ân c şi îi d ăd u d r u m u l
fe t e i , c a r e s e r e fu gi e în br a ţe l e m a m e i s a l e . Spe r i a t e , c e l e d o u ă t r e m u r a u
l a fe l d e t a r e . Ne bu n i a d i n o c hi i l u i s e s t i n s e u şo r . Şi fu în l o c u i t ă d e o
fu r i e r e c e , d a r d e d a t a a s t a în d r e pt a t ă a s u pr a s a , pe n t r u c ă c e d a s e în a şa
fe l în c ât s e făc u s e d e r âs în fa ţa d o a m n e i D e ve r a u x.
- Nu şt i u c u m a m pu t u t r e a c ţi o n a a şa , îm i c e r s c u ze d e l a d o m n i a
vo a s t r ă, d o a m n ă.
- Vă a c c e pt s c u ze l e , m u r m u r ă e a , a păs ân d i i -şi i n i m a c u m ân a , d e şi
a d i n e a u r i fu s e s e ga t a -ga t a s ă-l l o ve a s c ă pe n t r u c e făc u s e . M-a ţi s pe r i a t ...
- îm i c e r i e r t a r e , r e pe t ă e l s păşi t , pr i vi n d o r i u n d e , n u m a i s pr e fi i c a
s a n u . Şt e fa n A n d o n i a l ăs a t u n m e s a j pe n t r u vo i , d o a m n ă.
- D a ?
- D a . Vă a şt e pt ă a c a s ă.
- A şa ? în t r e bă e a A t u n c i va t r e bu i s ă m ă r e t r a g...
- Vă în s o ţe s c , s e o fe r i e l , văzân d a s t a c a u n m o d d e a -şi c e r e i e r t a r e
pe n t r u s c e n a pe c a r e o făc u s e , l u c r u c a r e n u i s e m a i în t âm pl a s e n i c i o d a ­
t ă, m a i a l e s a c u m , l a băt r ân e ţe <
I e şi r ă şi I s a be l l văzu c ă m e r ge a r e pe d e . Se gr ăbe a s ă o t r i m i t ă a c a s ă
pe n t r u a s e în t o a r c e l a fi i c a l u i şi s ă t e r m i n e c e e a c e în c e pu s e .
- Bo i e r Ne a gu , a m c e va s ă vă r o g!
- D a ? Vă a s c u l t , d o a m n ă.
- Li za e s t e s pe r i a t ă şi n u e vi n a e i pe n t r u c e s -a în t âm pl a t .
- N u ?
- Nu . Su n t s i gu r ă d e a s t a , d o a r s t a u a c a s ă l a A n d o n i . El e d e vi n ă,
Se r ba n A n d o n i . O u r m ăr e şt e , o în c ân t ă c u vo r be t a n d r e şi i n i m a fe t e i n u
e d e ghe a ţă. Şi o c hi i l u i Şe r ba n s t r ăl u c e s c a pr i n g.
- Cr e d e ţi c ă e l a s e d u s -o , a n u m e ...
- Nu şt i u a s t a , e s t e pe s t e pu t e r e a m e a . D a r fi i c a vo a s t r ă e fr u m o a s ă,
t ân ăr ă şi a c ăzu t în pl a s a l u i Şe r ba n . A m s ă vă s pu n u n s e c r e t ... d e c a r e m i -e
r u şi n e ... în c e pu e a , a găţân d u -s e d e br a ţu l l u i . Ni c i u n şt i u d a c ă po t ...
- Vă r o g, pe n t r u fi i c a m e a ! o r u gă bo i e r u l , în pr a gu l u şi l o r d e l a i n t r a r e .
- Şe r ba n a în c e r c a t s ă... D u m n e ze u l e , m i -e r u şi n e ...
- S-a a pr o pi a t d e vo i ?
- Co m pl i m e n t e , pr i vi r i l u n gi , şo a pt e l a u r e c he . Şi e u s u n t o d o a m n ă
d e c e n t ă. So ţu l m e u e s t e m o r t şi n u a m pe c i n e s ă m ă ba ze z... s u n t s i n ­
gu r ă pe l u m e , c u u n c o pi l pe d r u m ... ,
Vo c e a e i a r fi m i şc a t m o r ţi i . Oc hi i e i m a r i s e u m pl u r ă d e l a c r i m i şi
i n i m a l u i D a n Ne a gu s e m u i e . îi l u ă m âi n i l e şi l e s t r ân s e c ăl d u r o s .
- Vă vo i a ju t a !
- Mu l ţu m e s c d i n s u fl e t , şo pt i e a . A c u m în ţe l e ge ţi c e fe l d e o m e s t e
e l ? Că Li za e s t e n e vi n o va t ă, c hi a r d a c ă s pu n e a l t c e va ?
- D a , în ţe l e g. A m fo s t n e d r e pt .
- A ţi fo s t . A ţi l o vi t -o şi o îm pi n ge ţi în br a ţe l e l u i . Ea e s t e t ân ăr ă, fă­
r ă e xpe r i e n ţă. Fi ţi în găd u i t o r ...
- E u n pl a n bu n .
- Eu a şa c r e d . A c u m t r e bu i e s ă pl e c .
- Vă m u l ţu m e s c pe n t r u a ju t o r şi pe n t r u s fa t u r i . Şi vă vo i a ju t a l a n e vo i e ...
- Eu şt i u s ă m ă a păr , a t ât c ât po a t e o fe m e i e . Răm ân e ţi c u bi n e , bo ­
i e r Ne a gu !
- Uşi l e c a s e i m e l e vă vo r fi m e r e u d e s c hi s e , d o a m n ă D e ve r a u x!
Se a pl e c ă a d ân c şi îi s ăr u t ă m ân a r e c u n o s c ăt o r . Ea m a i zâm bi o d a t ă,
a po i u r c ă în t r ăs u r ă, a l ăt u r i d e Ra d a . Vi zi t i u l d ăd u bi c e c a i l o r şi e a n u
pr i vi în u r i n ă.
L
- Ce s -a în t âm pl a t a c o l o ? în t r e bă Ra d a , c a r e n u în ţe l e s e s e n i m i c .
- Nu c o n t e a ză. A zi z...
- D a , s t ăpân ă?
- D ă bi c e c a i l o r , vr e a u s ă a ju n ge m r e pe d e !
- D a , s t ăpân ă!
2.
T
r ăs u r a t r e c u c a u n fu l ge r pe po r ţi l e l a r g d e s c hi s e a l e c o n a c u l u i
A n d o n i şi s e o pr i în fa ţa s c ăr i l o r d e l a i n t r a r e . I s a be l l n u m a i a ş­
t e pt ă s ă-i fi e d e s c hi s ă po r t i e r a , c i o d e s c hi s e s i n gu r ă. Er a pr e a gr ăbi t ă
pe n t r u a m a i a şt e pt a . Şt e fa n A n d o n i şi fi u l l u i , u n t ân ăr în a l t şi s l a b, c u
păr u l n e gr u şi o c hi i m a r i , c u u n c hi p vi s ăt o r şi fr u m o s , s e în vâr t e a u în t r -o
pa r t e şi -n a l t a în s a l o n u l d e jo s . Pe u n fo t o l i u , Ir i n a r ăs fo i a o c a r t e , făr ă
a c i t i c e va .
Cân d e a i n t r ă, pr i vi r i l e c e l o r t r e i s e în d r e pt a r ă d e o d a t ă a s u pr a s a .
- A m ve n i t c ât d e r e pe d e a m pu t u t ...
- D e c i ?
- S-a în t âm pl a t a şa c u m a m băn u i t , r ăs pu n s e e a , a şe zân d u -s e gr e a
pe s o fa .
- Ce a i ?
- Nu , m u l ţu m e s c . A m bău t t o t c e a i u l d i n l u m e a zi .
- Ce a s pu s ? s e r e pe zi Şe r ba n , n e r ăbd ăt o r .
- A l o vi t -o !
- D i a vo l n e n o r o c i t !
Ea îl a pu c ă d e m ân ă, o pr i n d u -1 s ă s a r ă în s u s d e l ân gă e a şi s ă a l e r ge
s ă-şi i a a r m e l e pe n t r u a în c e pe u n r ăzbo i c o n t r a l u i D a n Ne a gu .
- S-a l i n i şt i t a c u m şi n u o va m a i a t i n ge , îl a s i gu r ă e a . Ce l pu ţi n a s t a
c r e d , a d ău gă e a în gân d .
- Cu m a i r e u şi t ?
- Nu c r e d c ă o s ă-ţi pl a c ă fe l u l în c a r e a m făc u t -o , Şe r ba n e !
- D e c e n u ? Ce i -a i s pu s ?
- Cr e d c ă i -a m l ăs a t i m pr e s i a c ă e şt i u n c u c e r i t o r făr ă s c r u pu l e !
-Cu u m ?!
To ţi t r e i s e în c r u n t a r ă s pr e e a . Is a be l l s e t r a s e în a po i pe c a n a pe a . D a r
n u e r a m i r a t ă d e r e a c ţi a l o r .
- A c u m m ă va u r î şi m a i t a r e ! e xc l a m ă Şe r ba n , l u ân d u -s e c u m âi n i l e
d e c a p.
- Şi c e m a i c o n t e a ză? în t r e bă e a . A şa n u o va m a i l o vi pe Li za şi o
va în ţe l e ge . D a c ă t u e şt i pe r s o n a ju l n e ga t i v, e a va fi m a i l i be r ă. Sa u pr e ­
fe r a i s ă o ve zi l a m ăn ăs t i r e , păzi t ă şi în c u i a t ă c u şa pt e c he i ?
Se l ăs ă t ăc e r e a . Ir i n a l ăs a s e c a r t e a d e o pa r t e şi îşi fr ân ge a d e ge t e l e ,
s u s pi n ân d . Şt e fa n s e a şe ză pe s o fa , în fa ţa fe t e i şi a fi u l u i s ău .
- Măr t u r i s e s c c ă m -a m l ăs a t pu r t a t ă d e s e n t i m e n t e , d a r a m d e c i s c ă
a şa e c e l m a i bi n e .
- Cu m d e t e -a i gân d i t l a a şa c e va ?
- I d e e a m i -a ve n i t d e l a Vl a d Ne a gu şi d e l a fe l u l l u i a r o ga n t şi c u ­
c e r i t o r d e a fi . M-a m gân d i t c ă d a c ă Ne a gu c r e d e c ă t u fa c i a c e l a şi l u ­
c r u , a t u n c i va fi m a i u şo r ...
Şe r ba n îi l u ă m ân a şi o s t r ân s e u şo r .
- Te gân d e şt i m e r e u l a c e i l a l ţi , Is a be l l . îţi m u l ţu m e s c pe n t r u c e a i
făc u t şi i a r t ă-m ă d a c ă t e -a m s u păr a t ...
- Nu fa c e n i m i c , în ţe l e g. Şt i u c ât d e m u l t o i u be şt i . Şt i u c ă a i fa c e
o r i c e pe n t r u e a şi d e a s t a m i -a m pe r m i s s ă fa c c e e a c e a m făc u t . Po a t e
t e -a m pu s în t r -o l u m i n ă pr o a s t ă, d a r c r e d c ă e s t e d e pr e fe r a t a s t a d e c ât
s u fe r i n ţa Li ze i ...
- D a r e a ? Ea n u şt i e c ă t o a t e a s t e a n u s u n t d e c ât o i n ve n ţi e ?
- Cr e zi c ă Li za va fi c r e zu t ă d e Ne a gu , d o a m n ă I r i n a ? A c u m ?
- Po a t e n u , fu d e a c o r d e a . D a r c e vo m fa c e ? Căs ăt o r i a e s t e i m po s i ­
bi l ă d a c ă e l n u e s t e d e a c o r d .
- Nu m ă vo i l ăs a i n vi n s d e e l !
- Şe r ba n e , n i m e n i n u s e a şt e a pt ă s ă o u i ţi d e a zi pe m âi n e d a r , c u
t i m pu l , po a t e ...
-T a t ă, o i u be s c !
- Şt i m a s t a , d r a gu l m e u . D a r d a c ă pl e c i u n t i m p, l a Ia şi s a u în a po i
în Fr a n ţa ...
- Cr e zi c ă o vo i u i t a ? în t r e bă e l pl i n d e a m ăr ăc i u n e . Ma m ă, t u l -a i
fi pu t u t u u i t a pe t a t a ? D r a go s t e a t a pe n t r u e l , d a c ă a r fi pl e c a t ?
Ir i n a s i m ţi l a c r i m i l e c a r e -i u m pl e a u o c hi i a l u n e c ân d pe o br a ji . Oft ă
a d ân c . Şe r ba n a t i n s e s e făr ă s ă şt i e o r a n ă c a r e în c ă m a i s ân ge r a în i n i m a s a .
D r a go s t e a e i , pr i m a , c e a a d e văr a t ă, n u fu s e s e Şt e fa n . Fu s e s e fr a t e l e l u i ,
Bo gd a n . D i n pr i c i n a e i , a c e s t a fu gi s e d e a c a s ă în ţăr i s t r ăi n e , n u m a i pe n t r u
a o u i t a . Şi e a îl u i t a s e pe e l , d a r a s t a îi l u a s e a n i bu n i şi o a ju t a s e i u bi r e a l u i
Şt e fa n , c a r e m e r e u fu s e s e a c o l o . Şe r ba n n u a ve a a şa c e va . El n u a ve a o s o ţi e
c a r e s ă-l i u be a s c ă. Nu a ve a d e c ât a c e s t ă pa s i u n e c a r e îi a r d e a s u fl e t u l .
- Ţi -a i s u păr a t m a m a , Şe r ba n e , îi a t r a s e a t e n ţi a Şt e fa n . Şi n u -i e a d e
vi n ă pe n t r u n e c a zu r i l e t a l e .
- I e r t a r e , m a m ă!
- Nu a m n i m i c s ă-ţi i e r t , m a i a l e s c ân d a i d r e pt a t e , fi u l e .
Pe s t e e i s e a şt e r n u d i n n o u t ăc e r e a .
- Ve i m e r ge c u m i n e l a Ia şi m âi n e . Tr e bu i e s ă pr e găt i m m u l t e l u ­
c r u r i pân ă în m a r t i e ...
- Ce l u c r u r i ?
- Ir i n o , n u ţi -a m s pu s în c ă, pe n t r u c ă n u a m a vu t t i m p, d a r s u n t e m
a şt e pt a ţi l a Ia şi pe n t r u u n c o n gr e s c a r e va a ve a l o c a n u l ăs t a , în va r ă, l a
Fo c şa n i .
- D e s pr e l u pt e ?
- D e s pr e po zi ţi a Mo l d o ve i şi Ţăr i i Ro m ân e şt i în l e găt u r ă c u r ăzbo ­
i u l şi c u Po a r t a Ot o m a n ă. Se vo r be şt e d e s pr e i n d e pe n d e n ţă!
- A t u n c i t r e bu i e s ă m e r ge ţi , d e c i s e Ir i n a . A c o l o s u n t m u l t e d e făc u t ,
m a i a l e s c ă Şe r ba n vi n e d i n s t r ăi n ăt a t e .
- A c e s t r ăzbo i n u a r e l e găt u r ă c u s t u d i i l e m e l e !
- Băi e t e , m a m e i t a l e îi ve i vo r bi c u r e s pe c t . A c u m u r c ă şi pr e găt e şt e
t o t u l pe n t r u pl e c a r e . A c u m !
-D a r ...
- Ni c i u n d a r . Nu n e în t o a r c e m pân ă l a Cr ăc i u n .
- D a r , t a t ă...
- D e d a t a a s t a , Şe r ba n e , d e c i zi a s t ă în m âi n i l e m e l e . Me r gi s u s şi
pr e găt e şt e -t e !
Tân ăr u l i e şi .
- Cr e d e ţi c ă a şa va u i t a ?
- Nu va a ve a a l t c e va d e făc u t . Se va o c u pa d e m i i d e l u c r u r i , d e r ăz­
bo i , d e ...
- D e o r i c e a l t c e va , a d ău gă I s a be l l . A şa c u m fa c m e r e u băr ba ţi i , c ân d
a u o pr o bl e m ă c a r e ţi n e d e i n i m ă. Pl e c a ţi l a r ăzbo i !
Şt e fa n n u s e ho t ăr î d a c ă t o n u l e i e r a a m u za t s a u s i n c e r . Pe n t r u a -şi
d a s e a m a , o pr i vi a t e n t .
- Mă r e t r a g a c u m , a fo s t o zi pl i n ă.
în c l i n ă c a pu l s pr e c e i d o i şi i e şi şi e a , c u Ra d a pe u r m e l e s a l e . Cân d
fe m e i a i n t r a s e în po s e s i a e i , c u t o a t e c ă s e îm po t r i vi s e , s e s i m ţi s e i n c o ­
m o d c u e a pe u r m e l e s a l e . D a r a c u m d e ve n i s e o 'pa r t e d i n e a . Er a m e r e u
a c o l o , u n d e va . A şt e pt a , făr ă s ă s e pl ân gă. Vo r be a m e r e u , po ve s t i n d m i i
d e l u c r u r i pe c a r e l e găs e a c i u d a t e şi n e o bi şn u i t e , m a i a l e s c u pr i vi r e l a
ha i n e l e c e l o r l a l ţi , şi o a ju t a l a t o a t e . Is a be l l o pl ăt e a . îi d ăd e a ba n i pe c a ­
r e Ra d a îi s t r ân ge a , n e a vân d c e s ă c u m pe r e pr i n zo n ă. D a r pe d r u m ,
c ân d ve n i s e r ă în Mo l d o va , îl pu s e s e pe Âzi z s ă-i c u m pe r e d u l c i u r i , d e
c a r e n u s e pu t e a l i ps i , şi pân ză d e c u l o r i în c hi s e . D a r n i c i o d a t ă n u m e r ­
ge a e a s ă l e c u m pe r e .
- D a c ă s u n t r ăpi t ă? s pu n e a , s pr e a m u za m e n t u l l u i Is a be l l c a r e , în
n e n u m pr a t e r ân d u r i , în c e r c a s e s ă-i e xpl i c e c ă e u r o pe n i i e r a u i n o fe n s i vi
şi n u a ve a s ă fi e r ăpi t ă d i n m i jl o c u l s t r ăzi l o r . D a r a s t a n u o făc e a s ă s e
d e păr t e ze d e e a m a i m u l t d e d o i m e t r i şi s ă i a s ă s i n gu r ă.
A c u m u r c ă s u s , s pr e c a m e r e l e în c a r e , d u pă c u m po ve s t e a Ir i n a , s t ă­
t u s e şi Ma r go t . Er a o c a m e r ă n u pr e a m a r e , d a r fo a r t e fr u m o s d e c o r a t ă,
c u l u c r u r i fi n e şi m o bi l ă bu n ă. Ra d a i n t r ă, d a r e a s e o pr i în u şă.
- Pr e găt e şt e -m i r o c hi a a r a bă, vr e a u s ă d o r m , zi s e e a . Vi n i m e d i a t !
Se gr ăbi s pr e a pa r t a m e n t e l e l u i Şe r ba n . Băt u d e d o u ă o r i şi a şt e pt ă.
Uşa s e d e s c hi s e br u s c şi Şe r ba n , n e gr u l a fa ţă d e s u păr a r e , a păr u în
d r e pt u l e i , ga t a s ă s e r ăs t e a s c ă l a e a . II văzu o pr i n d u -s e br u s c şi s c hi m -
bân d u -şi în făţi şa r e a .
- Po t i n t r a ?
El s e fe r i d i n c a l e a e i . Ca m e r a , băr băt e s c m o bi l a t ă, c u l u c r u r i în c hi ­
s e l a c u l o a r e în c o n t r a s t c u a l bu l pe r e ţi l o r , i s e po t r i ve a . Is a be l l l u ă l o c
pe u n s c a u n c u pi c i o a r e l e o bo s i ţe .
- Vr e a u c e va d e l a t i n e , îi c e r u e a .
- C e ?
- O s c r i s o a r e , m ăr t u r i s i e a d i r e c t . O ve i s c r i e în s e a r a a s t a ...
- Ce fe l d e s c r i s o a r e ?
- Un a în c a r e ve i s c r i e c e e a c e s i m ţi pe n t r u Li za Ne a gu , în c a r e -i ve i
m ăr t u r i s i a d e văr a t e l e t a l e s e n t i m e n t e . A c e a s t ă s c r i s o a r e va a ju n ge în
m âi n i l e e i c ât d e c u r ân d !
Şe r ba n r ăm a s e în ghe ţa t în d r e pt u l u şi i în c hi s e .
- în m âi n i l e e i ? m u r m u r ă e l , c u o vo c e gât u i t ă.
- D a . Cr e zi c ă po ţi s c r i e a şa c e va ?
- Is a be l l !
Şe r ba n s e a r u n c ă l a pi c i o a r e l e e i , s ăr u t ân d u -i m âi n i l e c a pe a l e u n e i
s fi n t e .
- Ni c i o d a t ă n u vo i pu t e a s ă-ţi m u l ţu m e s c în d e a ju n s !*
- Va fi s u fi c i e n t s ă s c r i i s c r i s o a r e a . Va a ju n ge l a e a .
- Mu l ţu m e s c , şo pt i e l .
Is a be l l s e r i d i c ă.
- A ş pu t e a s ă t e în t r e b c e va ?
-D a !
- D e c e Ne a gu îl u r ăşt e a şa d e t a r e pe t a t a ?
- Nu şt i i ?
- Nu . Ta t a n u vr e a s ă vo r be a s c ă d e s pr e a s t a . Ma m a n i c i a t ât . La Pa ­
r i s a m în t r e ba t -o pe d o a m n a d e Cl e r m o n t .
- Şi c e ţi -a s pu s ?
- Că a fo s t l o go d i t ă u n t i m p c u Bo gd a n pe n t r u c ă a s t a e r a d o r i n ţa t a ­
t ăl u i e i , d a r a po i a pl e c a t şi s -a c ăs ăt o r i t c u d u c e l e d e Cl e r m o n t , pr i e t e ­
n u l u n c hi u l u i m e u . Şt i u c ă-1 i u be a pe e l , m a m a m i -a s pu s a s t a . Şi m a i
şt i u c ă, m u l ţu m i t ă e i , Şt e fa n Săn d u l a c he a fo s t e xi l a t şi a păr ăs i t ţa r a ,
d i s păr ân d m u l t t i m p, pe n t r u a a păr e a m o r t în Fr a n ţa .
- E a d e văr a t , e l e s t e m o r t . Şi m ăt u şa Ma r go t n u s -a c ăs ăt o r i t c u
Bo gd a n pe n t r u c ă n u -1 i u be a . în s ă Ne a gu e r a c e l ăl a l t pr e t e n d e n t , c e l c a ­
r e , l a pl e c a r e a u n c hi u l u i t ău în Fr a n ţa , d u pă c e l o go d n a s -a în c he i a t , a
în c e r c a t s ă d e vi n ă D o m n . A ve a a ve r e , r e l a ţi i şi m ăt u şa Ma r go t , c a fi i c ă
d e D o m n , e r a e xa c t d e c e a ve a e l n e vo i e .
- D a r n u a r e u şi t pe n t r u c ă e a a pl e c a t . A s t a şt i u şi în ţe l e g. Ne a gu
e s t e şi c r e d c ă a fo s t m e r e u fo a r t e a m bi ţi o s . D a r d e c e n e u r ăşt e pe n o i ?
- D i n pr i c i n a fa m i l i e i t a l e e l a fo s t r e s pi n s pr i m a d a t ă c a l o go d n i c u l
e i . A d o u a o a r ă, e a a pl e c a t . D a r e l o vo i a c u o r i c e pr e ţ şi , d i n po ve s t i r i ­
l e u n c hi u l u i Ro be r t , c r e d c ă e r a şi în d r ăgo s t i t d e e a . Şt i a i c ă a pl e c a t
d u pă e a în Fr a n ţa ?
- N u !
- A şa a fo s t . A pl e c a t şi a c o l o a a vu t l o c u n d u e l . In a c e l d u e l , Ne a gu
a fo s t în vi n s d e Ro be r t d e Cl e r m o n t şi d e m a r t o r u l l u i , Bo gd a n A n d o n i ,
u n c hi u l t ău . A c e a s t ă r a n ă m a i s ân ge r e a ză şi a zi !
- A i d r e pt a t e . Ne u r ăşt e ...
- A c u m în ţe l e gi d e c e t a t ăl t ău a r e m o t i ve în t e m e i a t e s ă t e t r i m i t ă d e
a i c i ? D a n Ne a gu a r fa c e o r i c e pe n t r u a s e r ăzbu n a .
- D u pă d o u ăze c i d e a n i ?
- O s u t ă a r fi pr e a pu ţi n i pe n t r u o r go l i u l r ăn i t . Bo gd a n şi Ro be r t s u n t
d e pa r t e d e e l d a r vo i , a i c i , l a în d e m ân ă...
Şe r ba n s e a şe ză a l ăt u r i d e e a .
- D e c e n u m i -a i s pu s l a Pa r i s ? Te -a m în t r e ba t ...
- A i făc u t -o , d a r a t u n c i n u pu t e a m s ă-ţi s pu n . Nu e r a s e c r e t u l m e u .
- Şi a c u m ?
- A c u m s u n t m u l t e l u c r u r i în jo c . Vi a ţa t a , d e e xe m pl u .
- Ce m a i c o n t e a ză vi a ţa m e a ?
- Şe r ba n , a c u m t r e bu i e s ă a i r ăbd a r e şi s ă fi i m a i d e şt e pt d e c ât e l ,
d a c ă o vr e i c u a d e văr a t ...
- Vo i fa c e o r i c e .
- A t u n c i c a u t ă-i s l ăbi c i u n i l e . A t r a ge -1 în t r -o c a pc a n ă d i n c a r e n u va
m a i pu t e a i e şi . Cân d îl ve i a ve a l a m ân a t a , îi ve i c e r e u n pr e ţ...
- Exa c t . El e s t e u n vu l po i băt r ân . Şi a va r . Tr e bu i e s ă a i bă s e c r e t e .
Şi a c u m s u n t vr e m u r i t u l bu r i . Nu -ţi t r e bu i e m u l t pe n t r u a fi a c u za t d e
t r ăd a r e s a u d e o r i c e a l t c e va . D a r pe n t r u a s t a t r e bu i e s ă m e r gi l a Ia şi , s ă
c a u ţi , s ă a s c u l ţi . Vo r be şt e c u c e i c u c a r e e l a r e r e l a ţi i , fi i a t e n t , d i s c r e t .
A m a bi l şi po a t e şi n i ţe l n a i v. Fă-i s ă a i bă în c r e d e r e în t i n e , d a r făr ă s ă
t e i m pl i c i pr e a m u l t s a u s ă t e c o m pr o m i ţi . A t u n c i , c ân d ve i găs i c e va c u
c a r e s ă-l a i l a m ân ă, ve i pu t e a fa c e c e va !
- Ce va ? r âs e e l . D o a m n e , c ât d e d e şt e a pt ă e şt i !
- D e s t u l c u l a u d e l e . A i fi văzu t şi t u a s t a d a c ă t e -a i fi l i n i şt i t pu ţi n
şi t e -a i fi gân d i t . Tu -1 c u n o şt i pe Ne a gu , şt i i c e fe l d e o m e s t e . Nu m a i
s ă fi i a t e n t .
- Vo i fi !
- A c u m t r e bu i e s ă pl e c , s u n t o bo s i t ă...
- Eu vo i s c r i e s c r i s o a r e a .
- Ra d a va t r e c e în s e a r a a s t a d u pă e a .
- în t r -o o r ă. Od i hn e şt e -t e , Is a be l l , e şt i pa l i d ă...
- D a r m ă s i m t bi n e , n u t e pr e o c u pa !
- Nu t e o bo s i m u l t . Nu m i -a ş i e r t a -o n i c i o d a t ă d a c ă îţi vo i pr o vo c a
vr e o s u fe r i n ţă!
- Me r e u a t e n t , Şe r ba n !
- Me r e u , pr o m i s e e l , c o n d u c ân d -o s pr e c a m e r a s a . îi d e s c hi s e u şa
a po i s e r e t r a s e , făc ân d u -i o pl e c ăc i u n e l a c a r e e a r âs e , ve s e l ă.
Ia d Ne a gu pu s e s e o c hi i pe fr u m o a s a văd u vă şi n i m i c n u a ve a
s ă-i s t e a în c a l e . A ve a s ă o a i bă în pa t u l l u i d e în d a t ă c e va
n a şt e . Nu -1 d e r a n ja a c e s t l u c r u . Co pi l u l a ve a s ă fi e d a t în gr i ja u n e i
d o i c i , po a t e a r a ba pe c a r e Is a be l l D e ve r a u x o c ăr a d u pă e a şi e l va a ve a
c a l e l i be r ă. Ni c i m ăc a r d u şm ăn i a d i n t r e t a t ăl l u i şi fa m i l i a A n d o n i n u
a ve a s ă-i s t e a în c a l e . Bo i e r u l îl c he m a s e l a s fa t . Nu m a i e i d o i . Vl a d n u
e r a o bi şn u i t c u a şa c e va , t a t ăl l u i fi i n d d e s t u l d e s e c r e t o s şi r e t r a s c ân d
e r a vo r ba d e a fa c e r i l e s a l e . A şe za t în fa ţa l u i , a şt e pt a .
- Şe r ba n a fo s t şi e l l a Pa r i s ...
- Li za !
3,
- D a , t a t ă!
- Şi ?! Ce po ţi s ă-m i s pu i d e s pr e e l ?
- Ce po t s ă-ţi s pu n ? r e pe t ă t ân ăr u l .
A şa d a r e r a u n i n t e r o ga t o r i u , îşi s pu s e e l .
- Şe r ba n a ve a r e zu l t a t e fo a r t e bu n e , r ăs pu n s e e l . D a r a s t a o şt i u d i n
a u zi t e , pe n t r u c ă e l e s t e m a i m a r e d e c ât m i n e . St u d i o s . D a r n u fr e c ve n ­
t a m a c e l e a şi l o c u r i ...
- Cu m a şa ?
- El s t ăt e a l a fa m i l i a Cl e r m o n t , în u n a d i n c a s e l e l o r d i n Pa r i s !
- Şt i a m e u , e xc l a m ă t a r e bo i e r u l , l o vi n d c u pu m n u l în m a s a bi r o u l u i .
- Ce l e găt u r ă a r e a s t a c u ...
- A r e t o a t e l e găt u r i l e , îi t ăi e e l vo r ba .
- Po a t e a r t r e bu i s ă-m i e xpl i c i m a i bi n e ...
- Băi e t e , d a c ă Şe r ba n a s t a t a c a s ă l a Cl e r m o n t , şi e u a s t a s u s pe c t a m ,
e l i m pe d e c ă a s t a e s t e o r ăzbu n a r e a a c e l u i n e n o r o c i t îm po t r i va m e a .
D o a m n a D e ve r a u x a ve a d r e pt a t e ...
- Cu m a şa ?
- A fe r m e c a t -o pe s o r a t a , c a r e -i s l a bă d e i n i m ă l a c u vi n t e fr u m o a s e .
Nu m a i pe n t r u a l o vi în m i n e !
Vl a d a pr o bă d i n c a p, făr ă s ă în ţe l e a gă m a r e l u c r u .
- Nu în ţe l e gi , văd a s t a pe fa ţa t a ...
- A d e văr a t !
- Şt i i c e ţi -a m s pu s c ân d a i pl e c a t l a Pa r i s ?
- Să s t u d i e z bi n e şi s ă n u a d u c r u şi n e n u m e l u i n o s t r u , r o s t i s i n c e r
fi u l bo i e r u l u i .
- A t ât ?
- Şi s ă s t a u d e pa r t e d e fa m i l i a Cl e r m o n t , a d ău gă e l u şo r .
- Exa c t . Ve zi r a n a a s t a ? în t r e bă e l , d e s făc ân d u -şi ha i n a şi c ăm a şa .
Ma i jo s d e u m ăr a ve a o pa t ă m i c ă, s i d e fi e . A fo s t Cl e r m o n t !
- Te -a i d u e l a t c u d u c e l e ?
- D a . Şi e l a c âşt i ga t , l u c r u d e c a r e n u s u n t m ân d r u . D a r s u n t r e a l i s t .
Er a m a i bu n c a m i n e , po a t e e s t e şi a s t ăzi . D a r a c u m d u e l u r i l e s u n t d e
d o m e n i u l t r e c u t u l u i , a t u n c i e r a m t i n e r i şi făr ă m i n t e . A c u m l u pt ăm a l t fe l .
- D e c e t e -a i d u e l a t c u e l ?
- Nu băn u i e şt i ?
- O o a r e c a r e d o m n i ţă pe c a r e a i pi e r d u t -o , t a t ă? în t r e bă m a l i ţi o s t ân ăr u l .
- Nu fi o br a zn i c , n u a m pi e r d u t -o . A pl e c a t d i n vi n a l u i Cl e r m o n t .
A zi e s o ţi a l u i .
- Şt i u . A m văzu t o c hi i c a r e t e -a u în n e bu n i t a c u m d o u ăze c i d e a n i şi
m ăr t u r i s e s c c ă a ş fi făc u t a c e l a şi l u c r u . Fr u m u s e ţe c a a e i m a i r a r ve zi ...
- A d e văr a t !
D a n în c hi s e o c hi i , a m i n t i n d u -şi r âs u l e i pl i n d e vi a ţă şi o c hi i m a r i şi
ve r zi . Fi u l l u i văzu s e şi e l a c e i o c hi , d a r găs i s e o pe r e c he . Văd u va d e l a
A n d o n i e r a l a fe l , pu t e a t r e zi pa s i u n i a r zăt o a r e , a şa c u m păţi s e e l . Ma i
a l e s c ă a c u m îşi a m i n t e a u n d e o văzu s e . D a r s e c r e t u l ăs t a a ve a s ă-l a ju t e
m u l t şi n u e r a m o m e n t u l s ă-l d i vu l ge .
- A c u m Şe r ba n A n d o n i s e fo l o s e şt e d e fa r m e c u l l u i pe n t r u a o pr o s t i
pe Li za . Fe m e i e l e ...
- Sl a be , n u ?
- A s t a a şa e .
- D a r Şe r ba n a pl e c a t l a Ia şi !
D a n Ne a gu îşi în c hi s e ha i n a l a l o c .
- A şa e s t e , d a r c e va pu n e e l l a c a l e . A c e d a t pr e a u şo r .
- Su n t d e a c o r d c u t i n e , t a t ă. D a r a t r e c u t m a i bi n e d e o l u n ă d e c ân d
e l a c e r u t m ân a Li ze i . A c u m t r e bu i e s ă a şt e pt ăm c a e i s ă fa c ă o m i şc a r e .
Vo m ve d e a ...
- Vo m ve d e a , d a r e u vo i pl e c a l a Ia şi i m e d i a t d u pă Cr ăc i u n . Vo i s t a
a c o l o u n t i m p şi t e l a s pe t i n e s t ăpân pe s t e c a s ă. Vr e a u s ă n u o s c a pi d i n
o c hi pe Li za .
- Vo i a ve a gr i jă. D a r t r e bu i e s ă t e pr e vi n , t a t ă, c ă a m d e gân d s ă fa c
m âi n e o vi zi t ă l a fa m i l i a A n d o n i !
- Pe n t r u c e , D u m n e ze u l e ?
- Pe n t r u a o ve d e a pe d o a m n a D e ve r a u x. A ş i n vi t a -o l a n o i , d a r
d o a m n a n u po a t e c ăl ăt o r i d i n pr i c i n a c o pi l u l u i . A şa c ă vo i m e r ge e u !
- îţi s t r ăl u c e s c o c hi i d u pă văd u vă, n u ?
- E r ău s ă-m i pl a c ă o fe m e i e fr u m o a s ă şi i n t e l i ge n t ă?
- Nu a m n i m i c îm po t r i vă, d a r s ă n u -ţi t r e a c ă pr i n c a p c ă o ve i l u a d e
s o ţi e , Vl a d . în ţe l e s ?
- D a , d o m n u l e . Nu o vo i l u a d e s o ţi e .
Ne a gu îşi băt u fi u l pe u m ăr şi pl e c ă, ve s e l . To t e l c o n d u c e a jo c u l .
Vl a d pr i vi în u r m a l u i . A po i zâm bi .
- Vo i fa c e c e d o r e s c , t a t ă. Pe n t r u c ă e u a m t o a t e c ăr ţi l e a c u m . To a t e .
A d o u a zi , d u pă a m i a ză, Vl a d băt u l a u şa l u i Şt e fa n A n d o n i . în c a s ă
n u e r a n i c i u n băr ba t , a c e şt i a fi i n d l a Ia şi , c u t r e bu r i m u l t e , d u pă c u m îi
s pu s e ju pân i ţa Ir i n a , i n vi t ân d u -1 l a m a s ă.
- Nu t e a şt e pt a m Vl a d , zi s e Ir i n a . D a r îm i fa c e pl ăc e r e c ă n e vi zi t e zi .
- Ta t a e s t e l a Ia şi , e xpl i c ă e l , c o n d u c ân d -o s pr e c a m e r a a l ăt u r a t ă,
pe n t r u a l u a m a s a . Şi e u s u n t d e păr e r e c ă t r e bu i e s ă păs t r ăm o r e l a ţi e
bu n ă, d o a r s u n t e m ve c i n i ...
- Şi e u c r e d l a fe l . Ma i m u l t d e c ât a t ât , a m fi pu t u t fi şi r u d e ...
- Şi a i c i s u n t d e a c o r d , zi s e e l . D o a m n ă Ir i n a , e u n u a m n i m i c îm ­
po t r i va l u i Şe r ba n c a s o ţ pe n t r u Li za , d a r d e c i zi a a pa r ţi n e t a t e i .
- Şt i u , Vl a d , şt i u .
- Bu n ă zi u a , A n a !
- Vl a d !
O c o pi l ă băl a i e şi s u bţi r i c ă l e i e şi în a i n t e . Se m păn a l a c hi p c u m a m a
e i şi l a în ăl ţi m e , d a r a ve a o c hi i l u i Şt e fa n A n d o n i şi păr u l l u i . Ii zâm bi
l a r g l u i Vl a d şi s e fe r i , pe n t r u a -i l ăs a s ă t r e a c ă.
- A ţi ve n i t în vi zi t ă, d o m n u l e Ne a gu ? în t r e bă Is a be l l , c o bo r ân d gr e u
s c ăr i l e .
- Pe n t r u a l e s a l u t a pe d o a m n e l e c e l e m a i fr u m o a s e d i n Mo l d o va .
D o a m n ă!
îşi a pl e c ă s pa t e l e şi o pr i vi d e jo s , c u c e r i t o r . Cân d e a a ju n s e jo s , îi
l u ă m ân a pe n t r u a d e pu n e u n s ăr u t c a s t pe d e ge t e l e s a l e .
- Vl a d a bi a a s o s i t şi l -a m po ft i t l a m a s ă. Is a be l l , t e s i m ţi bi n e ?
- D a , r ăs pu n s e e a , c u u n zâm be t .
Şi o m i n c i u n ă. D a c ă a r fi şt i u t c ă Vl a d Ne a gu e r a a c o l o , n u a r fi c o ­
bo r ât în ve c i . D a r a c u m e r a pr e a t âr zi u s ă m a i d e a în a po i . Se l ăs ă c o n ­
d u s ă l a m a s ă şi l u ă l o c în fa ţa l u i Vl a d , a l ăt u r i d e A n a . I r i n a făc u s e m n
s ă fi e a d u s e m ân c ăr u r i l e .
- Nu vă t e m e ţi c ă t a t ăl vo s t r u a r a ve a c e va d e o bi e c t a t d a c ă a r şt i c ă
a ţi ve n i t a i c i ?
- D u m n e ze u l e , n u ! r ăs pu n s e e l . Ta t a şt i e u n d e s u n t , c hi a r d a c ă n u
e s t e a c a s ă. Şi a ş fi ve n i t c hi a r d a c ă m i -a r fi c e r u t s ă s t a u d e pa r t e .
- Cu m a şa ? s e i n t e r e s ă Ir i n a .
- Nu pu t e a m s ă n u vi n s ă vă s a l u t în a i n t e d e Cr ăc i u n . Şi s ă vă a d u c
u r ăr i l e n o a s t r e d e bi n e .
- Vă m u l ţu m i m , r ăs pu n s e A n a . îi ve i s pu n e fa m i l i e i t a l e c ă l e t r a n s ­
m i t e m u r ăr i d e bi n e ?
- D e s i gu r , A n a , zi s e e l , făr ă s ă o s c a pe d i n pr i vi r i pe Is a be l l , c a r e a -
bi a s e a t i n ge a d e m ân c a r e . Su n t e ţi pa l i d ă, d o a m n ă D e ve r a u x!
- Sa r c i n a e s t e d e vi n ă, e xpl i c ă r e pe d e Ir i n a . Băr ba ţi i n u a u d e u n d e
s ă şt i e a s t fe l d e l u c r u r i ...
- A i c i a ve ţi d r e pt a t e . Tr e bu i e s ă vă fi e fo a r t e gr e u , în s t a r e a a s t a , d e ­
pa r t e d e c a s ă şi d e c e i pe c a r e -i i u bi ţi ...
- Es t e gr e u , r o s t i în c e t I s a be l l , făr ă s ă-l pr i ve a s c ă, făc ân d u -şi d e l u ­
c r u c u m ân c a r e a d i n fa r fu r i e .
- Li za c u m s e m a i s i m t e ? în t r e bă A n a .
- Es t e s ăn ăt o a s ă, d a r n i ţe l t r i s t ă. Lu c r u d e în ţe l e s ...
- A şa e s t e , fu d e a c o r d Ir i n a .
- Es t e t r i s t ă pe n t r u c ă vo i n u o l ăs a ţi s ă s e c ăs ăt o r e a s c ă c u băi a t u l
pe c a r e -1 i u be şt e , zi s e A n a .
- A n o !
Vl a d o a ba n d o n ă pe n t r u c ât e va c l i pe pe Is a be l l pe n t r u a pr i vi s pr e
A n a . A c e a s t a îl pr i vi u r ât .
- A n a a r e d r e pt a t e , d o a m n ă Ir i n a . D a r c e po t fa c e e u , A n o ?
- A i pu t e a s ă-l c o n vi n gi pe bo i e r u l Ne a gu c ă fr a t e l e m e u e s t e o pa r ­
t i d ă po t r i vi t ă, r ăs pu n s e e a fo a r t e e l e ga n t şi m a t u r pe n t r u c e i şa pt e s pr e ­
ze c e a n i pe c a r e -i a ve a .
- A m în c e r c a t , m ăr t u r i s i e l a fe c t a t . Ni m i c n u în d u pl e c ă i n i m a t a t ăl u i
m e u ...
Is a be l l r i d i c ă pr i vi r e a , pe n t r u a c ău t a u r m e a l e a d e văr u l u i pe c hi pu l
s ău . Ma i n i m i c n u e r a a c o l o .
- Şt i ţi c ă v-a m s pu s c ă m i s e păr e a c ă v-a m văzu t u n d e va ?
- D a ... şo pt i Is a be l l n e l i n i şt i t ă, c u o pr i vi r e s pr e I r i n a , c a r e în c hi s e
o c hi i , în fr i c o şa t ă.
- Mi -a m a d u s a m i n t e c u c i n e e r a ţi şi u n d e . La u n ba l l a Pa r i s , c u fi u l
d u c e l u i d e Cl e r m o n t . Şi c u s o r a l u i , d o m n i şo a r a Ma r i e d e Cl e r m o n t . Şi
Şe r ba n e r a a c o l o . A m d r e pt a t e ?
- N u , vă în şe l a ţi !
- A şa s ă fi e ? Po a t e . Cr e d c ă va t r e bu i s ă-i s pu n t a t e i d e s pr e a c e s t l u ­
c r u ...
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă e l e s t e i n t e r e s a t d e t o t c e s e în t âm pl ă c u fa m i l i a Cl e r ­
m o n t . Şt i ţi c ă a u a vu t o c o n fr u n t a r e , c u m u l t t i m p în u r m ă? A u r ăm a s
m u l t e r ăn i n e în c hi s e d e a t u n c i .
- Su n t s i gu r ă d e a s t a !
- A şa c ă a t u n c i c ân d va a u zi c ă s u n t e ţi pr i e t e n ă a pr o pi a t ă c u e i ...
Is a be l l a r u n c ă fu r c u l i ţa în fa r fu r i e şi îm pi n s e s c a u n u l în a po i .
- Ve n i ţi c u m i n e , d o m n u l e !
- Mă s c u za ţi !
O a ju n s e d i n u r m ă în t r -u n m i c s a l o n , d i n a pr o pi e r e . I s a be l l în c hi s e
u şa şi r ăm a s e r ă s i n gu r i .
- D e c e n u i -a ţi s pu s pân ă a c u m ?
- Nu a m a vu t t i m p!
- Oa r e ?
I s a be l l îl pr i ve a c u o c hi i s t r ân şi . El s e a pr o pi e d e e a .
- Şt i u s ă păs t r e z s e c r e t e l e u n e i d o a m n e ...
- Chi a r d e fa m i l i a vo a s t r ă?
- D a c ă e s t e n e c e s a r ...m u r m u r ă e l , a pr o a pe d e u r e c he a fe t e i .
- Chi a r d a c ă a s t a a r pu t e a a d u c e n e c a zu r i fa m i l i e i vo a s t r e ?
- Nu a i a d u c e n e c a zu r i , d o a m n a m e a , zi s e e l . Eşt i pr e a fr u m o a s ă şi
d a c ă t a t a a r şt i c ă e şt i pr i e t e n ă c u d u şm a n i i l u i , a t u n c i n u a ş m a i pu t e a
s ă t e văd . D a r d a c ă m ă r e fu zi ...
-D a ?!
- A t u n c i n u a ş m a i a ve a n i c i u n m o t i v pe n t r u c a r e s ă t a c . Şi Şe r ba n
a r fi d i s t r u s . Ta t a a r t r i m i t e -o l a m ăn ăs t i r e m âi n e pe Li za !
- Cr e zi ? Va c r e d e vo r be l e t a l e ?
- Va c r e d e , a r c r e d e o r i c e d a c ă e s t e vo r ba d e s pr e Cl e r m o n t . A c u m ...
Tr e c u d i n s pa t e l e e i în fa ţă. Mân a l u i îi a t i n s e bu r t a . Oc hi i l u i o c e r ­
c e t a u . I s a be l l r ăm a s e n e m i şc a t ă. Mân a l u i u r c ă m a i s u s şi îi a t i n s e s ân i i
pr i n m a t e r i a l u l gr o s a l r o c hi e i . Re s pi r a ţi a i s e s c hi m ba s e . Uşo r , e a s e r i ­
d i c ă s pr e e l . Nu e r a c u m u l t m a i în a l t . Şi bu ze l e e i l e c ău t a r ă pe a l e l u i .
Ne bu n , d i s pe r a t , o s t r ân s e în br a ţe l e l u i . Se t o pe a l a pi c i o a r e l e e i în t i m p
c e e a îl s ăr u t a pr o fu n d , d o r n i c . Se r e t r a s e şi ge m u u şo r , l ăs ân d c a pu l pe
u m ăr u l l u i , în t i m p c e bu ze l e îi şt e r s e r ă gât u l , în t r e a c ăt .
Vl a d n u m a i ve d e a bi n e . în c e t a s e s ă m a i r e s pi r e . Şi pi c i o a r e l e îi e r a u
m o i . Vi s e l e s a l e s e îm pl i n e a u . Sân ge l e îi l o ve a ve n e l e , a pr o a pe d u r e r o s .
O d o r e a c u d i s pe r a r e , c a u n n e bu n . D a c ă n u a r fi a şt e pt a t u n c o pi l !
- A s t a vr e ţi d e l a m i n e ?
- D a !
- Ve ţi fi a l i a t u l m e u ? Mă ve ţi a ju t a ?
- Cu o r i c e vr e ţi !
- A t u n c i d u pă c e vo i n a şt e ...şo pt i e a , m u şc ân d u -1 u şo r d e gât .
- Vo i a şt e pt a . Or i c e d o r i ţi .
- Nu m a i e m u l t . în fe br u a r i e ...
- D o u ă l u n i , m u r m u r ă e l , r i d i c ân d u -i c hi pu l s pr e e l , d o r n i c d e a l t e
s ăr u t ăr i .
- Ne a şt e a pt ă, Vl a d !
Nu m e l e l u i pe bu ze l e e i păr e a s ă s u n e d i fe r i t 'd e t o t c e a u zi s e e l pân ă
a c u m . Ci u d a t , îl făc e a s ă a r d ă n u m a i c u o şo a pt ă. O s ăr u t ă a păs a t , s c u r t ,
d a r pl i n d e pa s i u n e , şi îi d e s c hi s e u şa . îşi a r a n jă ha i n a şi r e s pi r ă a d ân c .
- Ne -a m în t o r s , zi s e Is a be l l c u u n zâm be t l a r g.
Vl a d o a ju t ă s ă s e a şe ze . A po i l u ă l o c l a m a s ă.
- D e s pr e c e d i s c u t a m ? A h, d e s pr e Li za .
e br u a r i e ve n i pe s t e I s a be l l . O pa r t e d i n e a a şt e pt a c u n e r ăbd a r e
a c e a s t ă c l i pă. A l t ă pa r t e s e t e m e a . Şi făc e a pl a n u r i . D u pă n a şt e ­
r e , Vl a d va ve n i l a e a . Şi u l t i m u l l u c r u pe c a r e -1 d o r e a e r a s ă d e vi n ă a -
m a n t a a c e l u i n e n o r o c i t . Chi a r d a c ă e r a u n băr ba t a t r ăgăt o r , îi e r a a n t i ­
pa t i c şi r e s pi n găt o r . D a r în u l t i m i l e l u n i n u o c hi n u i s e c u pr e ze n ţa l u i .
Ni n s e s e m u l t şi d r u m u r i l e e r a u pr a c t i c în c hi s e a şa c ă, d i n c ân d în c ân d
pr i m e a c ât e u n m i c d a r , l a c a r e e a a bi a d a c ă s e u i t a , şi c ât e o s c r i s o a r e .
Ve r s u r i . Sc r i s o r i d e d r a go s t e . Lu c r u r i d e c a r e s -a r fi l i ps i t c u pl ăc e r e .
D a r l e i gn o r a . Cu c ât s a r c i n a în a i n t a , îi e r a t o t m a i gr e u s ă u m bl e şi a s t a
o o m o r a c u zi l e . A r fi vr u t s ă fi e în pu t e r e , s ă po a t ă i e şi a fa r ă, s ă c ăl ă­
r e a s c ă s a u s ă a l e r ge . D a r n u r e u şe a m a i n i m i c . D e vo r a în s c hi m b c ăr ţi l e
d i n bi bl i o t e c a l u i Şe r ba n , a s c u n s ă în t r -u n fo t o l i u l a r g, l a c ăl d u r ă.
Şi pr i ve a c u m n i n ge . Va l d u pă va l , s t r a t u r i l e d e zăpa d ă o i zo l a u în
Mo l d o va . Cu o c hi i m i n ţi i ve d e a va l u r i l e în s pu m a t e a l e Me d i t e r a n e i şi
u r a e i fa ţă d e A r e d şi d e Ni c ky c r e şt e a . D i n vi n a l o r e r a d e pa r t e d e d r a ­
go s t e a e i , m a r e a , şi c e c e i d r a gi e i .
Vo i a s ă şt i e c ă e i s u fe r ă. Că s e gân d e s c m e r e u l a e a , c ă n u po t d o r m i
n o a pt e a , c ă o c a u t ă. Şi A r e d ... Oa r e pl e c a s e a c a s ă? Oa r e u i t a s e d e s o ţi a
l u i ? Un fi o r r e c e o s t r ăbăt u . Er a pe n t r u pr i m a d a t ă c ân d gân d e a a şa .
- So ţi a l u i ! e xc l a m ă e a . So ţi a . D u m n e ze u l e !
îi e r a fr i c ă d e a c e s t t e r m e n . Şi e r a fa l s . Nu e r a u c ăs ăt o r i ţi . Nu e r a u
îm pr e u n ă. Nu o i u be a şi e a îl u r a pe e l . Oft ân d , l ăs ă c a pu l pe s pa t e .
- St ăpân ă, s t ăpân ă...
- Ce e ? D e c e s t r i gi a şa ?
Ra d a i n t r ă va l vâr t e j în c a s ă şi s e îm pi e d i c ă. Căzu jo s , d a r s ăr i l a
t i m p în pi c i o a r e .
- Bo i e r u l s -a în t o r s , zi s e e a .
- Şt e fa n e a i c i ?
- D a ,d a r n u e s i n gu r . Oh, c e bu c u r o a s ă ve i fi ...
- Ce t o t s pu i a c o l o ? A ju t ă-m ă s ă m ă r i d i c ...
Cu gr e u a ju n s e pe pi c i o a r e l e l e i . Ra d a îi pu s e pe u m ăr şa l u l gr o s , s ă
îi ţi n ă d e c a l d , şi s u r âs e l a r g.
- Vi n o , s t ăpân ă!
- D r a c e , m ă o m o r i c u gr a ba a s t a !
Ie şi şi s e o pr i br u s c . în ho l u l l a r g d e l a i n t r a r e , i n c o n fu n d a bi l , îm br ă­
c a t c o m pl e t în a l b, s t ăt e a Mi ha i A vr a m . O pr i ve a zâm bi n d , c a şi c u m a r
fi fo s t pl e c a t pe n t r u o zi . Is a be l l r ăm a s e făr ă s u fl a r e . Şi o c hi i i s e u m ­
pl u r ă d e l a c r i m i . Mi ha i t r e c u pe l ân gă Şt e fa n şi Ir i n a , u i m i ţi , şi s e o pr i
în fa ţa e i .
- Mi ha i !
Se a r u n c ă în br a ţe l e l u i .
- Vr ăji t o a r e c e e şt i , a i fu gi t d e a c a s ă? r âs e e l , s t r ân gân d -o l a pi e pt .
- La , l a !
A r a ba îi s u r pr i n s e pe m e m br i i fa m i l i e i A n d o n i . Mi ha i îi r i d i c ă c hi ­
pu l c u d o u ă d e ge t e şi pr i vi o c hi i n e gr i .
- N u ?
- Nu , r e pe t ă e a . Mi -a fo s t d o r d e t i n e ...
- A şa s ă fi e ?
- D a . Nu c r e d e a m c ă vo i s pu n e a s t a vr e o d a t ă, d a r m i -a fo s t d o r . Ce
c a u ţi a i c i ?
- A m t r e bu r i în Mo l d o va şi c ân d a m a u zi t d e s pr e o d o a m n ă c a r e ve ­
n e a d i n Fr a n ţa şi s e n u m e a Is a be l l D e ve r a u x...
- A i ghi c i t c ă e r a m e u !
- Ce e r a d e ghi c i t ?
- Pu t e a fi o i m po s t o a r e ! s u ge r ă e a , l u ân d u -1 d e br a ţ, d e pa r c ă a r fi
fo s t fr a t e l e e i .
- Ci n e a r în d r ăzn i s ă-i r ăpe a s c ă i d e n t i t a t e a u n e i fe m e i c a t i n e ? A i
fu gi t d e e i , n u ? Cu u n c o pi l pe d r u m ?
-D a !
- Şi s o ţu l t ău ?
Is a be l l s e o pr i l o c u l u i şi îşi t r a s e m ân a d i n t r -a l u i .
- Pe n t r u a s t a n u t e -a m i e r t a t , d o m n u l e A vr a m , zi s e e a c u d u r i t a t e ,
d a r t o t în a r a bă. M-a i m i n ţi t ...
- Er a s e c r e t u l l u i A r e d , n u a l m e u . Nu a ş fi pu t u t . Mă ve i i e r t a ?
Ea d e s c hi s e gu r a ga t a s ă-l a t a c e , d a r o s ăge a t ă d u r e r o a s ă o s t r ăbăt u pr i n
t o t c o r pu l . Se a găţă d e m ân a l u i , c u d i s pe r a r e . D e s c hi s e gu r a s ă s c o a t ă u n
s t r i găt , d a r n u r e u şi d e c ât s ă ge a m ă d u r e r o s . Se în d o i d e d u r e r e .
- Co pi l u l ! e xc l a m ă Ir i n a , a l e r gân d s pr e e a .
- E t i m pu l ? în t r e bă Mi ha i , s u s ţi n ân d -o .
- D a , ge m u Is a be l l , r i d i c ân d c a pu l . D u r e r e a t r e c u s e a şa c u m ve n i s e ,
d a r m a i păs t r a a m i n t i r e a e i . Cr e d c ă a în c e pu t ...
- A fo s t n e vo i e d e m i n e , n u ? în t r e bă Mi ha i , s u s ţi n ân d -o . S-a r zi c e
c ă m -a a şt e pt a t . Po ţi m e r ge ?
- D a , d a c ă m ă a ju ţi !
- Si gu r . Te -a ş l u a în br a ţe , d a r m ă t e m c ă vo i a l u n e c a pe s c ăr i c u t i n e .
- Che m m o a şa ! s t r i gă Şt e fa n , a l e r gân d s pr e u şă.
- Eu c he m fe m e i l e , zi s e Ir i n a c u c a l m . Nu t e n e l i n i şt i , t o t u l va fi bi n e .
Is a be l l o pr i vi s pe r i a t ă, d a r d ăd u d i n c a p. în c e t , c u Ra d a pe u r m e l e
s a l e , în c e pu s ă u r c e .
- Eu a m zi s , s t ăpân ă, c ă ve i n a şt e d i n c l i pă în c l i pă!
- Şi a şa a fo s t , c o n s t a t ă Mi ha i , c a r e în c e r c a s ă-şi în l ăt u r e fr i c a pr i n
c o n ve r s a ţi e . Ra d a , n u ?
- D a , s t ăpân e .
- Şt i i c e t r e bu i e s ă fa c i ? în t r e bă e l şi fu în t âm pi n a t d e o pr i vi r e n e ­
d u m e r i t ă a s c l a ve i .
- St ăpân a n u e pr i m a fe m e i e c a r e a d u c e pe l u m e u n c o pi l , s t ăpân e !
- Pu ţi n îm i pa s ă! s t r i gă Is a be l l , c a r e e r a s t r ăbăt u t ă d e n o i va l u r i d e d u r e r e .
Se a şe ză pe pa t , r e s pi r ân d gr e u .
- E u a şt e pt jo s !
-M i ha i ...
- D a ?!
- D a c ă e u ...a i gr i jă d e c o pi l , d a ? D u -1 a c a s ă, l a t a t a . Te r o g!
El s e în t o a r s e şi o s ăr u t ă pe fr u n t e , r e a l i zân d c ă e r a s pe r i a t ă.
- îl ve i d u c e t u s i n gu r ă, d a r îţi pr o m i t c ă vo i a ve a gr i jă d e e l . Su n t
jo s ! şo pt i e l , d e pu n ân d în c ă u n s ăr u t pe fr u n t e a e i .
Pr a c t i c a l e r gă d i n c a m e r ă. J o s d ăd u pe s t e Şt e fa n , c a r e d e ja a t a c a o
s t i c l ă d e vi n . Făr ă s ă-l în t r e be , îi t u r n ă în pa ha r şi i -1 în t i n s e .
- Cr e zi c ă va d u r a m u l t ?
- Nu a i c o pi i , n u ?
- N u !
- Va d u r a d e s t u l . Cân d s -a n ăs c u t A n a , Ir i n a a s u fe r i t a pr o a pe t o a t ă
n o a pt e a . Ia l o c !
Mi ha i îşi d ăd u d r u m u l d e s u s .
- Cu m s e fa c e c ă o c u n o şt i ?
- Şt e fa n e , e s t e o po ve s t e în c âl c i t ă şi l u n gă...
- Eu n u pl e c n i c ăi e r i , n u m a i d a c ă n u a i în c r e d e r e în m i n e ...
- A m în c r e d e r e , şt i i bi n e . D a r d a c ă e a n u v-a s pu s n i m i c , e s t e pe n ­
t r u c ă a şa d o r e şt e . Nu po t s ă t r e c pe s t e d o r i n ţe l e s a l e , m a i a l e s c ă a m o
d a t o r i e fa ţă d e e a ...
- Cu m a şa ?
- I-a m a s c u n s u n e l e l u c r u r i , în t r e c u t .
- A m a u zi t -o vo r bi n d a r a ba .
- O vo r be şt e , a şa e .
- A şa d a r , t e -a i în t âl n i t c u e a în t r -o ţa r ă a r a bă!
- în A l ge r , a c o l o u n d e a m o c a s ă, d u pă c u m bi n e şt i i . Eşt i u n o m
fo a r t e c u r i o s , Şt e fa n A n d o n i !
- Nu n e g a s t a !
- A s t a po t s ă-ţi s pu n , e a e r a a c o l o , a c o l o a m c u n o s c u t -o . Şi a ş vr e a
s ă s pe r c ă m ă c o n s i d e r ă u n pr i e t e n .
Şt e fa n s o r bi d i n pa ha r u l l u i c u vi n . în ţe l e s e c ă m a i d e pa r t e Mi ha i n u
va m e r ge . A şa c ă t ăc u , t e r m i n ân d a c o l o d i s c u ţi a d e s pr e t r e c u t . Or e l e în ­
c e pu r ă s ă s e s c u r gă gr e u , i n t e r m i n a bi l e . Ce i d o i m ân c a r ă c ât e c e va d e
pe o t a vă a d u s ă d e l a bu c ăt ăr i e . D i n c ân d în c ân d pr i ve a u d i n u şă s pr e
s c ăr i , d a r n i c i u n u l d i n t r e e i n u u r c a . Se r vi t o a r e l e a l e r ga u pe s c a r a d e l a
bu c ăt ăr i e c u a pă c a l d ă şi c u pân ză c u r a t ă. Mo a şa n u i e şi s e d i n c a m e r ă,
şi n i c i Ir i n a . Spr e s e a r ă, I r i n a , o bo s i t ă, c o bo r î s c ăr i l e .
- D e c ân d s t a ţi a i c i , d o m n i l o r ? în t r e bă e a , d i n u şă, pr i vi n d u -i pe c e i
d o i băr ba ţi c a r e s e în t r e ţi n e a u c u vi n şi m ân c a r e , d i s c u t ân d po l i t i c ă.
- D e c i ? s ăr i Mi ha i .
- D o i ge m e n i ! zi s e e a , c u u n zâm be t l a r g. O fe ţi t ă m i n u n a t ă şi u n
băi a t c u păr u l n e gr u .
- Şi e a ?
- I s a be l l e o bo s i t ă şi d o a r m e a c u m . D a r s e s i m t e bi n e . Ţi -a fo s t d a t ă
o c a m e r ă, d o m n u l e A vr a m ?
- Es t e d e s t u l t i m p. A ş pu t e a s ă o văd ?
- D e d i m i n e a ţă, m a i bi n e , s u ge r ă Ir i n a . Tr i m i t s l u gi l e s ă pr e găt e a s c ă
o c a m e r ă pe n t r u d o m n i a t a i m e d i a t .
- I r i n o , e şt i fr ân t ă d e o bo s e a l ă, m e r g e u , zi s e Şt e fa n , bi n e vo i t o r .
Mâi n e a ve m d e s ăr băt o r i t ...
- Văd c ă d e ja a ţi în c e pu t !
- Oh, e r a m n e r ăbd ăt o r i s ă şt i m d a c ă t o t u l a m e r s bi n e . Şi a şa a fo s t !
Zâm bi n d , Ir i n a s e în d r e pt ă s pr e s c ăr i . Co pi i i , c a r e n u a ve a u d e c ât o
o r ă, o făc e a u s ă zâm be a s c ă m e r e u . Şi în c u r ân d , e a în s ăşi va fi bu n i c ă.
Cu a c e s t gân d , a d o r m i în t r -o c l i pă.
' 5.
M
i ha i a ve a m i i d e t r e bu r i l a Ia şi , d a r n u r e u şi s ă s e r u pă d e l a fa ­
m i l i a A n d o n i m a i m u l t d e d o u ă zi l e . Pr e fe r a s ă s t e a a l ăt u r i d e
Is a be l l şi d e c e i d o i c o pi i fr u m o şi pe c a r e îi a ve a . Ni c i t r e i s ăpt ăm ân i
m a i t âr zi u c hi pu l fe t e i it u în c e t a s e s ă zâm be a s c ă. Şi o făc e a l a r g, d e pa r ­
c ă n i m i c a l t c e va n u m a i c o n t a . Vi zi t e l e pe c a r e l e pr i m e a n u o o bo s e a u .
Ca d o u r i l e pe c a r e l e pr i m i s e o în c ân t a u .
- Ve i s t a a i c i pân ă vo r fi m a r i ?
- Po ft i m ?
D i s t r a t ă, fa t a r i d i c ă pr i vi r e a d e l a c o pi i i c a r e d o r m e a u c a d o i în ge ­
r a şi pe pa t u l e i s pr e Mi ha i , a şe za t l ân gă fe r e a s t r ă, în t r -u n fo t o l i u .
- Cât a i d e gân d s ă s t a i ?
- A i c i ? Nu şt i u .
- D a r d e c e a i pl e c a t d i n Fr a n ţa ?
- Mi ha i ...
- Vr e a u s ă-m i s pu i , i n s i s t ă e l . Nu vo i vo r bi c u n i m e n i , n u vo i s pu n e
n i m i c , d a r n u pl e c d e a i c i făr ă a d e văr .
- D e c e ? Nu va s c hi m ba n i m i c .
- Să s pu n e m c ă pe n t r u l i n i şt e a m e a s u fl e t e a s c ă vr e a u s ă şt i u c a r e e s t e
a d e văr u l . D e c e a i pl e c a t , a şa , în s ăr c i n a t ă c u c o pi i i l u i A r e d ...
- A m s pu s c ă s u n t a i l u i ? în t r e bă e a , c u u n zâm be t în c ân t ăt o r .
- Eşt i s o ţi a l u i . Sa u n u ?
- Su n t pr i n t r -o m i n c i u n ă l a c a r e t u a i l u a t pa r t e . M-a ţi în şe l a t a m ân d o i
şi m -a ţi d r o ga t pe n t r u a s e m n a a c t e pe c a r e n u l e -a ş fi s e m n a t n i c i o d a t ă.
- Or i c u m a r fi , i n s i s t ă Mi ha i , făr ă a s e l ăs a a t r a s în t r -o c a pc a n ă în
c a r e e l a r fi pu t u t s fâr şi pr i n a c e r e s c u ze şi a în c he i a d i s c u ţi a , vr e a u s ă
şt i u c e s -a în t âm pl a t d u pă c e a m pl e c a t d i n A l ge r s pr e Is t a n bu l .
- D u m n e ze u l e , n u m ă ve i l ăs a în pa c e , n u ?
- Sl a be şa n s e !
- Ta t a a m u r i t în Fr a n ţa , Mi ha i .
- Co r s a r u l Sa n t o s a m u r i t ?
Oc hi i e i s e pl e c a r ă, în c ă c u d u r e r e .
- îm i pa r e r ău ! şo pt i e l . Cu m s -a în t âm pl a t ?
- A fo s t u c i s în t r -u n bo r d e l , d e u n băr ba t n e c u n o s c u t , zi s e e a şi r ă­
m a s e r ă în t ăc e r e .
Ea s e r i d i c ă d i n t r e c o pi i şi s e a şe ză pe fo t o l i u l d e l ân gă Mi ha i .
- Nu m a i m ăt u şa Ma r go t şi A hm e d şt i u c ă a m pl e c a t l a Ge n o va , d a r
n i m i c m a i d e pa r t e . A t ât . Şi n i c i u n u l n u va s pu n e n i m i c . Ca s ă-ţi s pu n
d r e pt , a m fu gi t d i n Ma r s i l i a , s u fo c a t ă d e pr e t e n ţi i l e c e l o r d o i n e po ţi a i t ăi .
- A i fu gi t ?
- Cu o c o r a bi e a l u i A hm e d pân ă l a Ge n o va , a po i a m pl e c a t s pr e
Mo l d o va c u o t r ăs u r ă pe c a r e a m c u m păr a t -o d e a c o l o . I-a m l u a t c u m i n e
pe A zi z şi pe Ra d a şi ba n i i l u i A hm e d . Şi a m pl e c a t l a d r u m , d e pa r t e d e e i .
- Ge n e r o s A hm e d , n u ?
- A făc u t -o pe n t r u a m ă a ju t a şi pe n t r u a -i o pr i s ă s e o m o a r e în t r e
e i . A fo s t s t a bi l i t u n d u e l ...
- Şi ?
- în t r e A r e d şi Ni c ky.
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă d u pă c e a m pl e c a t d e l a A l ge r , m -a m l o go d i t c u Ni c ky.
A r e d a a ju n s în zi u a n u n ţi i , fl u t u r ân d a c e l m i ze r a bi l a c t d e c ăs ăt o r i e d e
c a r e e u n u şt i a m n i m i c .
- Te -a i c ăs ăt o r i t c u fr a t e l e s o ţu l u i t ău ? r âs e Mi ha i .
- Nu -i d e r âs !
- D a c ă s pu i t u ...pe A l l a h, A r e d t r e bu i e s ă fi fo s t n e gr u d e s u păr a r e ...
- Ce m a i c o n t e a ză a c u m ?
- E r a ?
- D a . A o pr i t n u n t a şi a u în c e pu t s ă s e c e r t e . S-a a ju n s l a d u e l , a po i t a t a
a m u r i t şi e u a m pl e c a t . A ş fa c e -o d i n n o u , şt i i n d c e t i c ăl o şi e go i şt i s u n t .
- A i d r e pt a t e . Şi c o pi i i ?
- Su n t a i m e i .
- So c o t i n d , e l i m pe d e c ă s u n t a i l u i A r e d .
- Ni m e n i n u şt i e d e s pr e c o pi i ...
Oc hi i l u i Mi ha i , i n vo l u n t a r , s e d e s c hi s e r ă şi m a i m u l t .
- Ni m e n i ?! A i m i n ţi t în t r -o pr o bl e m ă a şa d e i m po r t a n t ă?
- A ş fa c e -o d i n n o u . A r e d m -a în şe l a t .
- A şa c ă-i pl ăt e şt i o po l i ţă? în t r e bă u l u i t Mi ha i .
- D a !
- Is a be l l , e s t e vo r ba d e c o pi i . Nu d e t i n e . D e e i şi d e t a t ăl l o r . Vr e i
s ă-i a s c u n zi ve şn i c a c e s t l u c r u ?
- D a c ă s e po a t e , d a . Re fu z s ă fi u u n a d i n fe m e i l e l u i d i n ha r e m . Spu ­
n e -m i , Mi ha i , c a r e e s t e s o a r t a m e a c a fe m e i e în t r -o l u m e a r a bă? Vi a ţa
în t r e a gă în t r -u n ha r e m ? D e s i gu r , îm i va l ăs a fi i c a s ă o c r e s c , şi băi a t u l
u n t i m p. A po i îl va l u a , pe n t r u c ă băi e ţi i n u s t a u în ha r e m , şi a t u n c i l -a ş
ve d e a c ân d şi c ân d . Şi fa t a m e a ? îi va găs i u n s o ţ c a r e o va în c hi d e în t r -u n
a l t ha r e m ? Ma i bi n e m o r d e c ât s ă văd a s t a !
- A i d r e pt a t e , a s t a e vi a ţa în t r -u n ha r e m ! ^
- Exa c t . Şi e u ? Vo i pr i vi m a r e a d e l a fe r e a s t r a ha r e m u l u i , văzân d
c o r ăbi i l e c u m vi n şi pl e a c ă, făr ă s ă po t i e şi ? A şt e pt ân d pân ă A r e d va
a ve a po ft ă s ă vi n ă în pa t u l m e u ? Sa u po a t e o va a l e ge pe Y a s m i n e s a u
pe Na zi r a . Ci n e şt i e ? D e pi n d e c e d o r e şt e e l , n u ?
Fu r i o a s ă, l o vi c u pu m n u l br a ţu l fo t o l i u l u i .
- Is a be l l , i a r t ă-m ă...
- Tu n u în ţe l e gi ...
- în ţe l e g. Şt i u c ă u n c o pi l fr a n c e z, e u r o pe a n , a r e m a i m u l t ă l i be r t a t e ,
şi o fe m e i e l a fe l .
- în ţe l e gi , şo pt i e a , l u ân d u -i m ân a c a r e s e a şe za s e pe s t e a s a .
- Ni m e n i n u şt i e c ă a i pl e c a t a şt e pt ân d u n c o pi l ?
- Ta t a şt i a . Şi Ma r i e şi Ni c ky.
- Nu -i va s pu n e l u i A r e d ?
- Nu a t ât a t i m p c ât r e l a ţi i l e d i n t r e e i s u n t a şa c u m s u n t !
Mi ha i îi m ân gâi e o br a zu l fr u m o s . Nu pu t e a s ă n u a d m i r e a c e s t c u r a j
şi a c e a s t ă pu t e r e .
- D a r a i c i t e o fi l e şt i , fr u m o s u l m e u t r a n d a fi r !
- Nu a m c e fa c e ...
- Oh, Is a be l l , n u a i c e fa c e ? Ce -m i a u d u r e c hi l e ? Să fi e a s t a ve s t i t a
fi i c ă a c o r s a r u l u i Sa n t o s ? Ce a c a r e a în fr u n t a t m ăr i l e ? Ca r e m -a pu s l a
păm ân t c a n i c i o a l t ă fe m e i e ?
Râs u l în fl o r i în c o l ţu l gu r i i e i . Oc hi i pr i n s e r ă a s t r ăl u c i c a zăpa d a în ­
ghe ţa t ă d e a fa r ă.
- Vi n o c u m i n e , t r a n d a fi r u l m e u s ăl ba t i c ! L a I s t a n bu l ...
- Is t a n bu l ?
- Nu e Pa r i s u l , d a r e pl i n d e c u l o a r e , d e a r o m e . D e vi a ţă. Şi vi n e va r a !
- Şi ?
- Va r a va a d u c e s c hi m băr i în vi a ţa t a . Ve i fi a l ăt u r i d e m i n e , a c o l o .
Te vo i a păr a ...
- Un a l t ha r e m ?
- Cr e zi c ă ţi -a ş fa c e a şa c e va ? Ca s a m e a e s t e u n a e u r o pe a n ă, o c u pa ­
t ă d e m i n e şi d e m a m a m e a , îm pr e u n ă c u fi i c a m e a a d o pt i vă, A m i n a .
Nu ve i r e gr e t a ...
- N u ?
- J u r . Te vo i t r a t a a şa c u m ve i d o r i . Ve i fi r e gi n a c a s e i ...
- Şi m a m a t a ?
- Ma m a va fi pl e c a t ă m u l t t i m p. Pe t r e c e t i m pu l l a m ăn ăs t i r i , r u gân d u -s e
pe n t r u o d i hn a s u fl e t u l u i t a t e i şi pe n t r u s u fl e t u l m e u păc ăt o s şi n e gr u .
I s a be l l îl pr i vi ţi n t ă.
- Să pl e c ?
- D e c e n u ? Eşt i pr i zo n i e r ă în c a s a a s t a ?
- Su n t u n o a s pe t e , n i m i c m a i m u l t .
- A t u n c i vi n o .
- Şi Şe r ba n ?
- Şe r ba n ţi n e l a t i n e şi vr e a s ă t e va d ă fe r i c i t ă.
Fa t a s e r i d i c ă. Făc u c âţi va pa şi , gân d i t o a r e .
- A ş pu t e a s ă vi n , d a r vr e a u s ă fa c c e va în t âi ...
- C e ?
- Şt i i c i n e e s t e ve c i n u l l u i Şt e fa n A n d o n i ? Bo i e r u l D a n Ne a gu .
- Nu -i e l c e l c a r e a pl e c a t d u pă Ma r go t şi s -a în t o r s u m i l i t în a po i ?
- Exa c t . Şi a c u m s e r ăzbu n ă pe Şe r ba n , n e l ăs ân d u -1 s ă s e c ăs ăt o ­
r e a s c ă c u fi i c a l u i , pe c a r e e l o i u be şt i c u d i s pe r a r e . Pe n t r u a -1 s a l va d e
l a c i n e şt i e c e fa pt ă n e c u ge t a t ă, Şt e fa n l -a t r i m i s l a Ia şi .
- L-a m în t âl n i t a c o l o !
- Bo i e r Ne a gu a r e u n fi u ...
- Şt i u , Vl a d . A m a u zi t ...s u n t u n o m i n fo r m a t ...
- A t u n c i , c a u n o m i n fo r m a t c e e şt i , c e s pu i c ă a c e s t pu şt i vr e a s ă
i n t r e în pa t u l m e u , c u u n şa n t a j?
- Cu m a şa ?
- Vl a d Ne a gu s -a în t o r s d i n Fr a n ţa , d e l a s t u d i i , bl e s t e m a t ă fi e o r a
în c a r e a făc u t -o . A c o l o , l a c i n e şt i e c e bl e s t e m a t d e ba l m -a văzu t c u
Ni c ky şi Ma r i e . Er a şi Şe r ba n . A d e văr u l e c ă a m fo s t l a a t ât e a , în c ât
m e m o r i a n u m ă m a i a ju t ă a c u m s ă-m i d a u s e a m a c a r e e r a . Nu c ă a r a ve a
c i n e şt i e c e i m po r t a n ţă...
- Şi c u a s t a ...
- A m e n i n ţă s ă-i s pu n ă l u i Ne a gu a d e văr u l şi a şa e l şi -a r d a s e a m a
c ă s u n t o pr i e t e n ă a pr o pi a t ă a fa m i l i e i d e Cl e r m o n t , pe c a r e e l îi u r ăşt e .
Şi c ăs ăt o r i a l u i Şe r ba n c u Li za a r fi i m po s i bi l ă...
- Cu m a şa ?
- A m e n i n ţă s ă o t r i m i t ă l a m ăn ăs t i r e !
- A c o l o a m e n i n ţa şi t a t a c ă o va d u c e pe Ma r go t , îşi a m i n t i Mi ha i .
A d a t gr e ş...
- Li za n u -i Ma r go t , Mi ha i . O po a t e d u c e l a m ăn ăs t i r e , o po a t e c ăs ă­
t o r i c u c i n e şt i e c e m o şn e a g. Nu -1 po t l ăs a a şa pe Şe r ba n şi s ă pl e c ...
- E vi n a t a c ă e l s -a în d r ăgo t i t t o c m a i d e fi i c a d u şm a n u l u i ?
- M-a m a m e s t e c a t d e ja , c e m a i po t fa c e ?
- Şi băi a t u l ăs t a ...
- Mi -a s c r i e i e r i . Vr e a s ă m ă va d ă. D e c e c r e zi ?
- D e c ân d d u r e a ză s i t u a ţi a a s t a ? s e i n t e r e s ă e l .
- D i n a i n t e d e Cr ăc i u n !
Mi ha i c l ăt i n ă d i n c a p.
- A r pu t e a fu gi ...
- Nu c r e d c ă a r fi fe r i c i ţi pe fu gă, d e pa r t e d e fa m i l i e .
- Sa u Ne a gu a r pu t e a fi şa n t a ja t !
- Şe r ba n s e o c u pă d e a s t a , d a r n u a găs i t n i m i c c a r e s ă po a t ă fi fo l o ­
s i t . Ce fa c e m ?
- Te -a i gân d i t c ă Vl a d a r pu t e a fi r ăs pu n s u l ?
- Cu m a şa ?
- Ne a gu a r e m u l ţi c o pi i ?
- D o i . Pe Li za şi Vl a d .
- A t u n c i a i c i e s o l u ţi e . Vl a d e s t e m o şt e n i t o r u l l u i . Ce a r fa c e pe n t r u
a -i s a l va vi a ţa ?
- D u m n e ze u l e , s pu i c e c r e d e u c ă s pu i ?
- D e c e n u ? îl r ăpe şt i , pu i l a c a l e n u n t a , s e c ăs ăt o r e s c şi -i d a i d r u ­
m u l . Si m pl u .
Is a be l l s e a şe ză pe m a r gi n e a pa t u l u i , gân d i t o a r e .
- Şt e fa n n u va a c c e pt a n i c i o d a t ă!
- A t u n c i n u -i s pu i . Şe r ba n va a c c e pt a d a c ă o i u be şt e , n u ?
- E l , d a .
Mi ha i s e a pr o pi e şi e l d e pa t .
- îm i pl a c e c ă gân d e şt i a şa , s i m pl u şi c o m pl i c a t t o t o d a t ă. Mi ha i , t u
e şt i l a fe l c a m i n e ...
- îm i pa r e bi n e s ă a u d a s t a , şo pt i e l c u u n zâm be t în fu m u r a t , c a r e îl
făc e a a t r ăgăt o r şi s o fi s t i c a t .
- Ia c o pi i i c u t i n e , d u -i l a Is t a n bu l !
- C e ?
- D a c ă s u n t a i c i , a r pu t e a fi în pr i m e jd i e . îi d u c i c u t i n e , o i e i pe Ra ­
d a , e a va a ve a gr i jă d e e i . Pe A zi z îl ţi n c u m i n e şi vă a ju n g d i n u r m ă.
- I s a be l l , n u a i m a i fo s t pe a i c i ...
- Ma r go t s -a d e s c u r c a t în a i n t e a m e a , n u ? Şi t u ve i t r e c e în a i n t e . L a ­
s ă vo r bă l a ha n u r i , c ă vo i ve n i . Pl ăt e şt e , îţi d a u e u ba n i ...
- La s ă a s t a . Şi d a c ă n u r e u şe şt i ?
- A t u n c i l a s t o t u l ba l t ă şi pl e c d u pă t i n e . Mi ha i , e u n pl a n bu n ...
- Nu a t ât d e bu n , d i n m o m e n t c e vi a ţa t a e s t e în pr i m e jd i e .
- Nu s u n t în pr i m e jd i e . Şt i u s ă m ă păze s c . A c u m , pl e c a r e a t a c u c o ­
pi i i t r e bu i e s ă fi e u n s e c r e t . A l t fe l , a r r i d i c a s u s pi c i u n i ...
- Ce n u fa c e u pe n t r u t i n e ? în t r e bă e l , o ft ân d .
Pe s t e t r e i o r e , Mi ha i pl e c a l a d r u m . Nu d e pa r t e , n u m a i pân ă l a Ia şi ,
l a u n o a r e c a r e t ân ăr , pe n t r u a -i a d u c e l a c u n o şt i n ţă u n pl a n d e t a i n ă. Şi
m ân a l u i I s a be l l l u ă o pa n ă pe n t r u a s c r i e u n m e s a j, c a r e , s pe r a e a , îi va
m e r ge l a i n i m ă l u i Vl a d Ne a gu .
Şi a ve a d r e pt a t e . Răs pu n s u l s o s i i m e d i a t , în t r -u n pl i n s i gi l a t c u c e a r ă
r o şi e . Cu vi n t e l e l u i în fl ăc ăr a t e o făc u r ă s ă s e s t r âm be . A po i a r u n c ă hâr -
t i e în s o bă. O pr i vi c u m a r d e şi s e r ăs t u r n ă în pa t , în t ân zân d u -s e c a o pi ­
s i c ă. Pr i n u şa d e s c hi s ă o ve d e a pe Ra d a , fr e d o n ân d u n c ân t e c în a r a bă,
c a r e s u n a pu ţi n fa l s . Ni c i a s t a n u o d e r a n ja . D e ja s e ve d e a l a Is t a n bu l ,
c u n o s c ân d o a m e n i n o i .
D a r pân ă l a Is t a n bu l , pr i m i c u pl ăc e r e ve s t e a c ă Şe r ba n t o c m a i a ju n ­
s e s e . Se ve d e a t r e a ba e ă pl e c a s e în go a n a c a l u l u i d e l a Ia şi şi n u s t ăt u s e
o c l i pă. Pa şi i l u i pe ho l o făc u r ă s ă s e r i d i c e d i n fo t o l i u . Lăs ă ba l t ă c a r ­
t e a pe c a r e o c i t e a .
- Ra d ă, d u -t e d i n c o l o şi ve zi d e c o pi i !
Nu a pu c ă bi n e fe m e i a s ă pl e c e şi s ă în c hi d ă u şa c ă Şe r ba n băt u .
- In t r ă!
- A m ve n i t c ât d e r e pe d e a m pu t u t , Is a be l l . D u m n e ze u l e , c ân d a m
a u zi t ...
- St a i jo s şi be a u n c e a i . Nu -i fi e r bi n t e d a r e n u m a i bu n . A fa r ă e fr i g!
- Za pa d a s -a d u s şi s e în m o a i e şi fr i gu l .
Bău c e a i u l d e -o d u şc ă. A po i l ăs ă c a n a jo s .
- Spu n e -m i c ă s e po a t e fa c e !
- Eşt i d e a c o r d ?
-D a !
- A t u n c i c e po t s ă-ţi m a i s pu n ? Me r gi l a pr e o t , c e r e s ă pr e găt e a s c ă
t o t u l pe n t r u po i m âi n e , l a o r a a m i e zi i ...
- Şi t u ?
- Un d e -i Mi ha i ?
- J o s . A ve n i t c u m i n e . în u r m a n o a s t r ă vi n şa s e o a m e n i d e -a i l u i .
Vo r t r a ge l a ha n ...
- Pe r fe c t !
Şe r ba n îşi pe r m i s e s ă r e s pi r e .
- Li za va ...
- Nu -i vo m s pu n e n i m i c . Şe r ba n , t o t c e vo i fa c e e u , t u n u ve i şt i .
- D a r ...
- Ni c i u n d a r . Vr e a u s ă pr e găt e şt i t o t u l c u pr e o t u l . Ni m e n i a l t u l n u
va şt i .
- Şi a c t e l e ?
- Ne a gu şi pu n ga l u i pl i n ă vo r r e zo l va a s t a , zi s e e a , c a r e şt i a c e s e
pu t e a fa c e c u pu n ga pl i n ă. Me r gi l a pr e o t , pr e găt e şt i t o t u l şi c e r e -i s ă
păs t r e ze t a i n a ...
- O va păs t r a , ţi n e m u l t l a m i n e şi şt i e d e d r a go s t e a m e a , d e l a s po ­
ve d a n i e . Nu -i vo i c e r e d e c ât s ă fi e a c o l o po i m âi n e , pr e găt i t .
- Fo a r t e bi n e .
- Is a be l l , d a r m âi n e ?
Is a be l l s e r i d i c ă. D e s c hi s e u şa şi pr i vi pe ho l . Nu e r a n i m e n i . A po i
o în c hi s e .
- Nu m a i pl e c i n i c ăi e r i . St a i a c a s ă m âi n e t o a t ă zi u a . Che a m ă-1 pe
Ra d u Lu pa şc u l a t i n e . Să s t e a a i c i c u t i n e t o a t ă zi u a . Mi ha i va fi şi e l a -
i c i , şi Şt e fa n .
- Şi t u ?
- Nu pu n e a t ât e a în t r e băr i ...
- I s a be l l , n u şt i u d a c ă fa c e m bi n e , m a i a l e s c ă t u n u vr e i s ă-m i s pu i
c e s e în t âm pl ă... c u m l -a i pu t e a c o n vi n ge pe Ne a gu s ă...
- A m găs i t u n s e c r e t , u n u l d u r e r o s pe n t r u e l . Mi ha i A vr a m m i l -a
s pu s . Va fa c e c e vr e a u e u , d a r t e vr e a u pe t i n e a i c i ...
- Şi d e c e n u po t şt i c a r e -i s e c r e t u l ?
- Pe n t r u c ă a m ju r a t l u i Mi ha i , ju r ăm ân t pe c a r e n u -1 vo i în c ăl c a . U-
r e c hi l e l u i D a n Ne a gu vo r a u zi a c e s t s e c r e t şi n i m e n i a l t u l . Va ve n i a i c i
şi va fi d e a c o r d c u n u n t a t a . A d o u a zi t e ve i c ăs ăt o r i , l a a m i a ză...
- Şi e l n u va fi s u s pi c i o s , n u va c r e d e c ă e u şt i u s e c r e t u l ?
- Ce -ţi pa s ă ţi e d e e l ? Ve i fi s o ţu l Li ze i . Nu a s t a vr e i ?
El s e r i d i c ă în pi c i o a r e şi în c e pu s ă u m bl e pr i n c a m e r ă.
- Şt i u c ă t u şi Ni c ky, c u Ma r i e , l a Pa r i s , făc e a ţi t o t c e vă t ăi a c a pu l , c ă
l u m e a e r a l a pi c i o a r e l e vo a s t r e . Şt i u c ă t e fu r i şa i n o a pt e a pr i n Pa r i s , îm br ă­
c a t ă în băr ba t , c u ba r bă, pe r u c ă şi a r m e . D a r , Is a be l l , a i c i e vi a ţa m e a !
- Şe r ba n e , c r e zi c ă a ş r i s c a ? Vr e a u s ă t e văd fe r i c i t ...
- D a r Ne a gu n u t e va s u s pe c t a pe t i n e ?
Ea îl l u ă d e m ân ă.
- Eu vo i pl e c a .
- Un d e ?
- Pl e c l a Is t a n bu l .
îi zâm bi , îm br ăţi şân d u -1.
- îţi m u l ţu m e s c pe n t r u c ă a i fo s t a şa u n bu n pr i e t e n pe n t r u m i n e ,
Şe r ba n e . A c u m , fu gi şi c a u t ă pr e o t u l ...
- D a , m ă d u c , r ăs pu n s e e l , a m e ţi t .
Ie şi va l -vâr t e j pe u şă şi d i n fu gă îşi s a l u t ă t a t ăl .
ân d Vl a d Ne a gu pu s e pi c i o r u l în c a ba n a d e vân ăt o a r e a t a t ăl u i
s ău , c r e zu c ă a ju n s e s e în a l t ă l u m e . Er a c a l d în în c ăpe r e a l a r gă
d e jo s . Fo c u l a r d e a bi n e în s o bă şi o m a s ă e r a a c o pe r i t ă c u o c a t i fe a r o ­
şi e . Pe e a e r a o t a vă c u m ân c a r e c a l d ă, c a r e r ăs pân d e a m i r o s u r i d u m n e ­
ze i e şt i , o s t i c l ă d e vi n r o şu şi d o u ă c u pe d e m e t a l . Şi o fe m e i e . Is a be l l
r i d i c ă c a pu l c ân d e l i n t r ă. Pu r t a ha i n e băr băt e şt i .
Su r pr i n s , în a i n t ă. îşi s c o a s e ha i n a şi c ăc i u l a . Pr i vi în ju r . în a e r pl u ­
t e a şi n u m i r o s pe c a r e n u -1 r e c u n o şt e a .
- D o a m n ă!
- Vl a d Ne a gu !
I s a be l l s e r i d i c ă şi i n i m a l u i Vl a d s e i zbi d u r e r o s d e c o a s t e , în c e r ­
c ân d s ă ba t ă m a i r e pe d e . Nu m a i văzu s e pân ă a t u n c i o fe m e i e c a r e s ă
po a r t e pa n t a l o n i s t r ân şi pe pi c i o r , n e gr i , c ăm a şă a l bă c u d a n t e l ă şi br o ­
d e r i i şi s ă a r a t e a şa . Si m ţi gu r a u s c ân d u -i -s e . Se a pr o pi e d e e a şi fa t a îi
în t i n s e o c u pă. Bău c u s e t e , făr ă s ă o s c a pe d i n pr i vi r i .
- Nu c r e d e a m c ă vo i fi pr i m i t a şa ...
- Nu , şo pt i e l . m -a m t e m u t c ă a r fi n u m a i o fa r s ă..
- Te -a m m i n ţi t e u vr e o d a t ă, d o m n u l e ?
- Nu ...
O t r a s e în br a ţe l e l u i , d a r fa t a a l u n e c ă c a u n pe şt e . El s c o a s e u n ge a ­
m ăt şi s e în t i n s e d u pă e a .
- Eşt i a şt e pt a t a c a s ă?
- Nu în s e a r a a s t a !
- A t u n c i , pe n t r u c e a t ât a gr a bă? în t r e bă e a , r i d i c ân d o pr ăji t u r ă pe
c a r e i -o în t i n s e . Vr e a u s ă n u n e gr ăbi m ... a m a şt e pt a t a t ât a , ge m u e a , c u
pr e făc u t ă d u r e r e . St a i jo s ...
Gr e u , Vl a d a l u n e c ă pe u n s c a u n .
- D a , m u l ţu m e s c , r ăs pu n s e e l , u r m ăr i n d u -i m i şc ăr i l e c u pa t i m ă.
- Ni m e n i n u şt i e u n d e s u n t e m ...
- Nu . Ni c i n u s -a r pu t e a , pe n t r u c ă n i c i e u n u a m şt i u t , d a c ă n u a r fi
fo s t a r a bu l d e a fa r ă, c a r e m -a a d u s a i c i . Un d e -i ?
- A zi z a pl e c a t a c a s ă. El e o m u l m e u d e în c r e d e r e , zi s e e a . Fa c e n u ­
m a i c e -i s pu n e u şi n i m i c m a i m u l t .
- N u ?
- V i n ?
Se a pl e c ă s pr e e l , d ân d u -i a l t ă pr ăji t u r ă pe c a r e e l o m ân c ă d i n m ân a
e i . Is a be l l zâm bi şi ge m u , c a şi c u m s ăr u t ăr i l e l u i a r fi m i şc a t -o . Se r i ­
d i c ă şi o pr i n s e d e br a ţ, pe n e a şt e pt a t e .
- Ce fa c i ?
- M-a m s ăt u r a t d e t o a t e a s t e a , t e d o r e s c c a u n n e bu n d e l u n i d e zi l e .
Cr e zi c ă s l u jn i c e l e d e l a m o şi e s e po t c o m pa r a c u t i n e ? Tr u pu l ăs t a ...
Mân a l u i o m ân gâi e a păs a t . O l i pi d e e l . Is a be l l s t r ân s e d i n d i n ţi şi
îl t r a s e s pr e e a . Se în vâr t i r ă şi c ăzu r ă l a păm ân t . Ul t i m a m i şc a r e fu t o t
c e a ve a e l n e vo i e . Pr i vi r e a i s e în c e ţo şa .
- D r a gu l m e u , n u t e s i m ţi bi n e ?
- Ba d a , ge m u e l , c u bu ze l e l i pi t e d e gât u l e i . Su n t ...
Oc hi i i s e în c hi s e r ă u şo r şi c a pu l îi c ăzu pe u m ăr . Cu o m i şc a r e pu ­
t e r n i c ă, e a îl îm pi n s e în t r -o pa r t e , pr i vi n d u -1 c u m s e r o s t o go l e şt e pe c o ­
vo r . D o r m e a pr o fu n d .
-A zi z!
Uşa s e d e s c hi s e l a r g şi a r a bu l , în ha i n e l e l u i n e gr e , i n t r ă.
- Le a gă-1 bi n e în fo t o l i u l d e c o l o şi păze şt e -1. Le a gă-1 şi l a o c hi ...
- D a , s t ăpân ă.
- Eşt i s i gu r c ă n u t e -a văzu t n i m e n i , c ă n u a i fo s t u r m ăr i t ?
- Nu , s t ăpân ă. A m făc u t t o t u l c u m m i -a ţi po r u n c i t . A m a şt e pt a t l a
ju m ăt a t e a d r u m u l u i . El e r a s i n gu r . I-a m d a t m e s a ju l pe c a r e e l l -a c i t i t
şi m -a u r m a t pân ă a i c i . Ni c i s u fl a r e d e o m n u e r a pe a fa r ă, pe vr e m e a
a s t a .
- Şi l a m o şi e l a e l ?
- Pu s t i u , s t ăpân ă.
- Fo a r t e bi n e . A t u n c i l e a gă-1 şi s t a i c u e l . D i m i n e a ţă s e va t r e zi , n u ?
- A ţi pu s t o t c e v-a m d a t în bău t u r ă?
-D a !
- Mâi n e d i m i r t e a ţă, c r e d , zi s e e l , s c o ţân d o fu n i e .
- Pe r fe c t . D ă-m i i n e l u l şi c r u c e a d e l a gât ...
A zi z s c o a s e bi ju t e r i i l e t ân ăr u l u i şi i l e în t i n s e fe t e i .
- Ba r ba s t ă bi n e ?
Is a be l l îşi pr i n s e s e ba r ba fa l s ă şi păr u l l u n g. A po i îşi în d e s ă c ăc i u l a
d e bl a n ă pe s t e e l e şi îşi în făşu r ă gât u l c u o bl a n ă m o a l e şi c ăl d u r o a s ă. îşi
pu s e m ăn u şi l e a po i , c u a ju t o r u l l u i A zi z, îm br ăc ă ha i n a d e bl a n ă n e a gr ă.
- E bu n ă.
- St a i c u e l . D a c ă a u zi c e va , îi l e gi gu r a şi pl e c i d e a i c i . Or i c e a r fi ,
s ă n u t e pr i n d ă pe t i n e , A zi z...
- D a r , s t ăpân ă...
- Vi a ţa t a a pa r ţi n e c o pi i l o r m e i . Te vr e a u în vi a ţă, c u m i n e , l a Is t a n bu l !
- Me r ge m l a t u r c i ?
- D a . Mâi n e d i m i n e a ţă pl e a c ă Ra d a c u t r ăs u r a şi c u c o pi i i . No i pl e ­
c ăm po i m âi n e .
- D a r vo r a ve a pr o t e c ţi e pe d r u m ? în t r e bă A zi z.
- Mi ha i a r e o a m e n i i l u i , n u t e pr e o c u pa . Me r g s ă-l văd pe Ne a gu
m âi n e l a a m i a ză. A fa r ă e fr i g... D u m n e ze u e s t e a l ăt u r i d e n o i ...
- Cu m a şa , s t ăpân a m e a ?
- Fr i gu l n e a ju t ă, pe n t r u c ă n u s e c u n o s c u r m e l e , păm ân t u l e în c ă în ­
ghe ţa t . Ţi i m i n t e , A zi z, d a c ă e şt i găs i t , fu gi l a m o şi e , e u vo i fi pr e găt i t ă...
- Nu vo i fi , zi s e e l , s i gu r pe s i n e .
I s a be l l a r u n c ă o pr i vi r e s pr e Vl a d , c a r e d o r m e a pe jo s , l e ga t d e
m âi n i şi d e pi c i o a r e .
- Nu -1 s c ăpa d i n o c hi !
- Vo i a ve a gr i jă, pr o m i s e e l c u o pl e c ăc i u n e , d e s c hi zân d u -i u şa .
A fa r ă, c e r u l păr e a s ă s e fi u n i t c u păm ân t u l . Şi n u e r a d e c ât ze c e s e a ­
r a . St r ân gân d u -şi ha i n e l e în ju r u l t r u pu l u i , Is a be l l îşi l u ă c a l u l d e fr âu .
Bl e s t e m a t ă i a r n ă, îşi s pu s e , u r c ân d în s pa t e l e a r m ăs a r u l u i , c u a ju t o r u l
l u i A zi z.
- Răm âi c u A l l a h, A zi z!
El o s a l u t ă a d ân c . Şi -a r fi d o r i t s ă o în s o ţe a s c ă a c a s ă, d a r n u e r a po ­
s i bi l . St ăpân a l u i e r a fo a r t e în c ăpăţân a t ă şi l u i , c hi a r d a c ă s e t e m e a pe n ­
t r u e a , n u -i r ăm ân e a d e c ât s ă a s c u l t e o r d i n e l e s a l e . I n t r ă în a po i în c a s ă
şi -l r i d i c ă pe n e c r e d i n c i o s d e jo s , a r u n c ân d u -1 pe o ba n c ă d e l e m n . îi l e ­
gă pi c i o a r e l e şi m âi n i l e d e m ân e r e l e e i şi a r u n c ă pe e l o păt u r ă po n o s i t ă.
A po i s e a şe ză pe u n s c ău n e l , în fa ţa fo c u l u i , pr i vi n d fl ăc ăr i l e .
Is a be l l o pr i c a l u l în fa ţa u n u i a r ga t c a r e -i i e şi s e în a i n t e . O d u r e a c a ­
pu l , d a r e r a a t e n t ă l a fi e c a r e m i şc a r e . Nu c o bo r î d e pe c a l .
- Che m ă-1 pe bo i e r Ne a gu !
- St ăpân u l d o a r m e !
-Tr e ze şt e -1!
A r ga t u l o pr i vi l a l u m i n a făc l i e i , d e s c o pe r i n d u n t i n e r e l s l a b c u ba r ­
bă şi m u s t a ţă. Nu i s e ve d e a u d e c ât o c hi i şi n a s u l fi n d i n m o r m a n u l d e
ha i n e . Ha i n a d e bl a n ă îl s t r ân ge a bi n e , pr o t e jân d u -1 d e fr i g.
- D u -t e şi s pu n e -i c ă fi u l l u i e în pe r i c o l ...
A r ga t u l făc u t r e i pa şi şi s e o pr i .
- Ci n e s u n t e ţi , d o m n u l e ?
- Un pr i e t e n d e l a Ia şi .
Băr ba t u l vo i n i c a l e r gă s pr e o i n t r a r e l a t e r a l ă. I s a be l l îşi l i n i şt i c a l u l ,
în a şt e pt a r e a l u i . Pr i vi i n s pa t e l e e i , l a po a r t a d e s c hi s ă l a r g. Nu a ve a u
t i m p s ă o în c hi d ă. Pân ă Ne a gu a r fi d a t po r u n c ă, e a a r fi fo s t d e ja d i n c o ­
l o d e e a . A s t a d a c ă s t ăt e a c ăl a r e .
- Ti n e r e , c i n e e şt i ?
Bo i e r u l , în c ăm a şă d e n o a pt e a l bă şi c u o ha i n ă gr o a s ă pe e l , s t r ân ­
s ă bi n e , i e şi în u şă. A r ga t u l ţi n e a u n fe l i n a r şi u n a l t o m , Io n , d u pă c u m
ve d e a I s a be l l d e u n d e e r a , a ve a u n pi s t o l în m ân ă. Er a pr e c a u t .
- Bu n ă s e a r a , bo i e r Ne a gu !
- Nu t e c u n o s c .
- A d e văr a t .
- Fi u l m e u ! Il i e zi c e c ă e s t e în pe r i c o l ...
- Pr i n d e !
D i n zbo r , D a n Ne a gu pr i n s e i n e l u l fi u l u i s ău , c u u n s m a r a l d . II r e c u ­
n o s c u d i n t r -o pr i vi r e . Cr u c e a d e a u r u r m ă. O pr i n s e şi pe a s t a .
- Le r e c u n o şt i ?
- D a . Un d e -i ?
- Un o m a şa d e şt e pt ...
- E m o r t ? s e în fi o r ă bo i e r u l .
- Mo r t ? La c e -m i fo l o s e şt e m o r t ? în t r e bă I s a be l l , c u u n gl a s s c hi m ­
ba t , gr o s . E vi u ...
- A t u n c i c e vr e i ?
Is a be l l făc u u n s e m n c u m ân a .
- Vr e a u c a po i m âi n e , l a a m i a ză, s ă-ţi c ăs ăt o r e şt i fi i c a c u fi u l l u i Şt e ­
fa n A n d o n i ...
- Ma i bi n e m o r t !
- A t u n c i m o r t îl ve i a ve a , r ăs pu n s e d u r fa t a . în l o c d e n u n t ă, în m o r ­
m ân t a r e . D a c ă n u s e c ăs ăt o r e s c , fi u l t ău va m u r i . Eu a şt e pt ...
- Io a n e !
Sl u ga d e în c r e d e r e a l u i Ne a gu r i d i c ă a r m a . Fa t a n u s e pi e r d u c u fi ­
r e a şi s c o a s e şi e a u n pi s t o l .
- Tr a g bi n e , bo i e r u l e !
- Vi u n u i e şi d e a i c i !
- Mo r e u , m o a r e şi fi u l t ău . D e n u m ă în t o r c în s e a r a a s t a , e l m o a r e .
Co r pu l l u i făr ă vi a ţa îl ve i găs i l a c a păt u l s a t u l u i , l ân gă fân t ân ă...
d e vr e m e ...
Mân a l u i Ne a gu pr i n s e a r m a l u i Io n şi o a r u n c ă.
- Căs ăt o r i e , d e c i ? A i c i e m ân a l u i Şe r ba n A n d o n i şi a n e m e r n i c u l u i
d e Şt e fa n . A şa -i ? Eşt i o m u l l o r ?
- Su n t o m u l d r e pt ăţi i şi a i d e a l e s , o c ăs ăt o r i e s a u m o a r t e . A n d o n i
n u şt i e d e t o a t e a s t e a şi , d e -i s pu i , şt i i c e va u r m a ... n i c i u n c u vân t d e s pr e
în ţe l e ge r e a n o a s t r ă!
- D a r c u m ...
- Eşt i d e şt e pt , bo i e r u l e , găs e şt i t u c e va s ă-i s pu i .
- Şi d a c ă A n d o n i r e fu ză n u n t a ?
- A t u n c i ve i a ve a u n m o r t d e în gr o pa t . Se a r a bu n ă, bo i e r u l e ...
- Ca r e -i n u m e l e t ău ?
- M i s e s pu n e Fi l i p!
- Fi l i p?
Is a be l l d ăd u pi n t e n i c a l u l u i , făr ă s ă s e u i t e în a po i . Făc u u n s e m n d e
r ăm a s bu n c u m ân a , a po i s e t o pi în în t u n e r i c u l d e n e păt r u n s . D i n c o l o d e
po a r t a bo i e r u l u i , în c e t i n i . Pr i vi pe s t e u m ăr , pe n t r u a ve d e a d a c ă o u r m ă­
r e s c . Ni c i ţi pe n i e d e o m , n i c i u n s u fl e t r ăt ăc i t . Ni c i d e pe l u m e a a s t a ,
n i c i d e pe c e a l a l t ă. Vân t u l şu i e r a . Un fi o r o s t r ăbăt u d i n c a p pân ă în pi ­
c i o a r e . Şi s e s i m ţi s i n gu r ă, d e pa r t e şi go a l ă. St r ân s e ha i n e l e în ju r u l e i ,
o ft ân d . Se a pl e c ă pe s t e gr u m a zu l c a l u l u i , s i m ţi n d c ăl d u r a a n i m a l u l u i .
A s t a o m a i l i n i şt i . Ce l pu ţi n n u e r a s i n gu r a vi e ţu i t o a r e în a c e s t l o c pi e r ­
d u t d e l u m e .
7.
B
o i e r u l Ne a gu m a i d e gr a bă şi -a r fi t ăi a t o m ân ă d e c ât s ă fa c ă c e ­
e a c e a ve a s ă fa c ă, d a r e r a vo r ba d e vi a ţa u n i c u l u i s ău m o şt e n i ­
t o r , s ân ge l e s ău . A şa c ă c e r u s ă-l va d ă pe Şt e fa n , pa l i d şi d i s t r u s . A şt e p­
t ă pân ă a c e s t a s o s i , în t ăc e r e . Bo i e r u l A n d o n i n u şt i a c e s ă m a i c r e a d ă.
In t r ă şi -l pr i vi c u c u r i o zi t a t e .
- D a n e ?!
- Bu n ă zi u a , Şt e fa n e . Nu a m m u l t t i m p...
- A i c e va s ă-m i s pu i ?
- D a . Fi u l t ău e a c a s ă?
- E.
- A m ve n i t s ă-ţi s pu n c ă-s d e a c o r d c u n u n t a !
Şt e fa n d e s c hi s e gu r a s ă s pu n ă c e va , d a r n u r e u şi . O în c hi s e l a l o c , u i m i t .
- Mâi n e l a a m i a ză!
- Mâi n e ?
- A şa d o r e s c .
Şt e fa n s e a şe ză.
- Cu m d e t e -a i r ăzgân d i t ?
- Tr e be a m e a , s e r ăs t i bo i e r u l . Eşt i d e a c o r d ?
-D a !
Şe r ba n r ăs pu n s e s e d i n u şă.
- Fi u l e , c r e d c ă t r e bu i e s ă d i s c u t ăm d e s pr e a s t a !
- Ta t ă, o vr e a u d e s o ţi e pe Li za . Nu şt i u d e c e bo i e r u l s -a r ăzgân d i t
d a r , d a c ă a şa s t a u l u c r u r i l e ...
- A şa s t a u , zi s e e l c u o pr i vi r e u r ât ă, c a r e n u -i s c ăpă l u i Şe r ba n , d a r
pe c a r e Şt e fa n n u o văzu . Mâi n e l a a m i a ză. A m vo r bi t c u pr e o t u l , a m
t o t u l pr e găt i t . Fi i c a m e a îşi pr e găt e şt e r o c hi a şi c e l e d e t r e bu i n ţă. A m
în c r e d i n ţa r e c ă n u ve i r e fu za , bo i e r A n d o n i !
A c e s t a îl pr i vi c u o c hi i s t r ân şi .
- N u !
- A t u n c i pl e c !
- A şa r e pe d e ?
- Su n t m u l t e d e făc u t , d e bu n ă s e a m ă. Şi vo i t r e bu i e s ă a ve ţi m u l t e
d e pr e găt i t , m a i a l e s c ă ve s t e a a ve n i t a şa d e br u s c .
- Ne vo m gr ăbi , îl a s i gu r ă Şe r ba n .
- Mâi n e , d e c i , zi s e D a n , r i d i c ân d u -s e .
Şe r ba n în c l i n ă c a pu l şi D a n s e o pr i în fa ţa l u i . Oc hi i l u i e r a u a i u n u i
c r i m i n a l . A r fi u c i s în a c e a c l i pă d a c ă s -a r fi pu t u t . Se m u l ţu m i s ă s a l u t e
şi i e şi , c u u n s e r vi t o r pe u r m e l e l u i .
- Ce m a m a d r a c u l u i a fo s t a s t a ?
- Ta t ă, e n e bu n , d e bu n ă s e a m ă...
- Ne a gu e s t e c a l c u l a t , d e şt e pt şi a va r . A ve n i t a i c i , a a r u n c a t pr o pu ­
n e r e a şi a pl e c a t c a u n n e bu n . Ce va s e în t âm pl ă!
- Eu n u şt i u n i m i c !
- Şe r ba n e ?!
Tân ăr u l e r a c o m pl e t n e vi n o va t . D a r şi Şt e fa n e r a vu l po i băt r ân . îl
s t u d i e a t e n t şi c l ăt i n ă d i n c a p.
- A i m a r e gr i jă c e fa c i , fi u l e !
- A m , t a t ă! Căs ăt o r i a e m âi n e ...
- Mâi n e , d a ...m a m a t a va i n t r a în pa n i c ă...
- îi s pu i t u s a u o fa c e u ?
Uşa d i n s pr e gr ăd i n ă s e t r ân t i c u zgo m o t . Şi Mi ha i în ju r ă d e m a m a
fo c u l u i , s u s ţi n u t d e Is a be l l . Şt e fa n s e gr ăbi s ă-i a ju t e .
- Ce s -a în t âm pl a t ?
- Bl e s t e m a t d e fr i g...
- Ce a r e ?
- A a l u n e c a t , r ăs pu n s e Is a be l l . Cr e d c ă şi -a l o vi t pi c i o r u l .
- Che m d o c t o r u l ...
- Şt e fa n e , n u c he m a pe n i m e n i , n u a m t i m p. Su n t a şt e pt a t l a Ia şi d e ­
gr a bă, n u po t pi e r d e t i m pu l ...
- D a r t r e bu i e s ă s t a i , s ă t e vi n d e c i !
- Nu po t !
- D a r m âi n e e n u n t a m e a , d o m n u l e ?
- Cu m a şa , băi e t e , t e c ăs ăt o r e şt i ?
-D a !
- Ci n e e fe r i c i t a l o go d n i c ă d e s pr e c a r e n u a m a u zi t n i m i c ?
- Li za Ne a gu , ve c i n a n o a s t r ă!
- Fi i c a l u i D a n Ne a gu ? Spe r c ă n u -i s e a m ăn ă...
- Cât u şi d e pu ţi n , d o m n u l e ! r âs e s c u r t Şe r ba n . Pi c i o r u l d o a r e ?
- D a c ă-1 pu n jo s , r ăs pu n s e e l . Mă ve i i e r t a d a c ă n u po t r ăm ân e l a
n u n t a t a ?
- D a c ă n u s e po a t e a l t fe l ...
Mi ha i ge m u şi s e a şe ză pe s o fa . Is a be l l l u ă l o c l ân gă e l .
- Ve i l u a t r ăs u r a m e a !
- D o a m n ă, c u m a ş pu t e a ...
- Tr ăs u r a m e a s t ă d e ge a ba , a c o l o . îţi va fo l o s i pân ă l a Ia şi , d o m n u l e .
Cr e d e -m ă, n u po ţi c ăl ăr i ...
- Pu t e m s ă-i o fe r i m n o i o t r ăs u r ă, s u ge r ă Şt e fa n .
- Ni c i vo r bă, d e c i s e fa t a . Mâi n e e o n u n t ă, d u pă c u m în ţe l e g. Ve ţi
a ve a n e vo i e d e t r ăs u r i . A l e m e l e s u n t d i s po n i bi l e . Lu a ţi -l e , vă r o g!
Mi ha i îi s ăr u t ă m ân a .
- Vă s u n t e t e r n în d a t o r a t !
- Ni c i vo r bă. A şa d a r , Ne a gu a fo s t d e a c o r d ?
- Ci u d a t , d a r d a . S-a d e c i s c ă o n u n t ă e c e e a c e d o r e şt e . A şa c ă m âi n e ...
- Mă vo i pr e găt i , a t u n c i . Mă s c u za ţi , m e r g s ă văd d e c o pi i ...vă pu t e ţi
d e s c u r c a , d o m n u l e ?
- Si gu r c ă d a .
- îl vo i a ju t a e u , s e o fe r i Şe r ba n . Ta t ă, vo r be şt i t u c u m a m a d e s pr e n u n t ă?
- Bi n e în ţe l e s . Vă l a s u n m o m e n t ...
- Ni c i o gr i jă. Ba ga je l e m e l e s u n t ga t a d e ja ...
- A t u n c i vo i c e r e s ă s e pr e găt e a s c ă t r ăs u r a !
- Mu l ţu m e s c .
Şt e fa n i e şi gr ăbi t . D e ja a ve a o m u l ţi m e d e l u c r u r i pe c a p. St r i gă o
po r u n c ă în gr a bă, s pr e u n a r ga t , c a r e a l e r gă s ă pr e găt e a s c ă t r ăs u r a . Şi e l
u r c ă s u s , l a s o ţi a s a . I r i n a e r a a l ăt u r i d e fi i c a s a , c o s ân d . A l ăt u r i d e e l e ,
Ra l u c a Lu pa şc u l e po ve s t e a c e va d a r s e o pr i br u s c c ân d a u zi u şa d e s -
c hi zân d u -s e . I n t e r e s a t , fr a t e l e e i , c a r e a pr o a pe a d o r m i s e în c ăl zi t d e r a ­
ze l e s o a r e l u i s l a b, r i d i c ă c a pu l , s pe r ân d c ă Şe r ba n s e în t o r s e s e .
- Bo i e r Şt e fa n , Şe r ba n n u u r c ă?
- Ra d u l e , c r e d c ă m a i bi n e a i c o bo r î t u , Şe r ba n a r e c e va s ă-ţi s pu n ă.
Tân ăr u l fi u a l bo i e r u l u i Lu pa şc u , u n băi a t bl o n d şi ve s e l , s l a b, i e şi
gr ăbi t . So r a l u i d ăd u s ă s e r i d i c e , pe n t r u a s a l u t a .
- Ra l u c ă, n u t e -a m văzu t c ân d a i s o s i t ...
- Nu . Bu n ă zi u a , bo i e r A n d o n i . Şe r ba n şi A n a n e -a u c he m a t în vi zi t ă.
- Bi n e , bi n e ...d a c ă t o t s u n t e ţi t o a t e a i c i , a m c e va s ă vă a n u n ţ...
- Ce e , Şt e fa n e ?
El t r a s e a e r în pi e pt şi zi s e :
- Mâi n e a ve m n u n t ă!
- Cu m a şa ?
- Ne a gu t o c m a i a pl e c a t . A a c c e pt a t c ăs ăt o r i a , d a r n u m a i d a c ă a r e
l o c m âi n e . Nu po t în ţe l e ge ...
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , c u m po t pr e găt i o n u n t ă pân ă m âi n e ?
- A s t a a m zi s şi e u , d a r Şe r ba n vr e a s ă fi e m âi n e . A m a c c e pt a t d e ja .
Ir i n a a r u n c ă c u s ăt u r a d i n m ân ă şi s e gr ăbi s pr e u şă.
- Co pi i i ăşt i a m ă vo r o m o r î pe m i n e ! e xc l a m ă e a , a l e r gân d a fa r ă
s pr e bu c ăt ăr i i . A n o , ve zi d e ha i n e ...s e a u zi d i n c a păt u l ho l u l u i vo c e a s a .
Fa t a s e r i d i c ă.
- D a n Ne a gu s -a r ăzgân d i t a şa , d e o d a t ă?
- D a , fi i c a m e a .
- Şe r ba n t r e bu i e c ă-i fe r i c i t .
- E !
- A t u n c i m e r g s ă văd d e ha i n e . Ra l u c ă, m ă a ju ţi ?
- D a . Să m e r ge m , t r e bu i e s ă găs i m ha i n e l e po t r i vi t e ...
Şt e fa n A n d o n i c o bo r î d i n n o u . Mi ha i îşi îm br ăc a ha i n a gr o a s ă, c u
bl a n ă, c u t o a t e c ă a fa r ă n u e r a fo a r t e fr i g. Şc hi o păt a d e s t u l d e t a r e şi s e
s pr i ji n e a d e Şe r ba n . Ni c i c hi a r po va r a a c e a s t a n u -1 făc e a pe t ân ăr s ă-şi
pi a r d ă zâm be t u l l a r g.
- Ga t a d e d r u m ?
- D a , Şt e fa n e !
îşi s t r ân s e r ă m âi n i l e .
- Ti n e r e , s ă a i o vi a ţă fe r i c i t ă c a o m c ăs ăt o r i t . E m u n c ă gr e a ...
- Vo i a ve a , gr i jă, d o m n u l e A vr a m . D r u m bu n !
-M i ha i !
Is a be l l c o bo r î s c ăr i l e în c e t şi s e o pr i în fa ţa l u i . Oc hi i e i m a r i e r a u
u m br i ţi şi pl ân şi .
- Vi n o !
O t r a s e în t r -o pa r t e .
- E ga t a ?
- Ra d a e în t r ăs u r ă. Co pi i i a u fo s t pu şi în t r -u n c o ş m a r e şi n i m e n i
n u şt i e c e e a c o l o . Să a i gr i jă...A d r i e n n e şi He n r y s u n t i n i m a m e a , d r a ­
go s t e a m e a , Mi ha i ...
- Vo i a ve a gr i jă d e e i c a şi c u m a r fi c o pi i i m e i , ju r !
- A t u n c i t e l a s s ă pl e c i , t i m pu l c u r ge .
- El u n d e e ?
- Cu A zi z, s u b pa ză s t r a şn i c ă. Oa m e n i i l u i Ne a gu s u n t a fa r ă, păze s c
t o t u l . D a r n -a i gr i jă, şt i u c e fa c !
îi în t i n s e o s c r i s o a r e m a r e , gr o a s ă.
- Pe n t r u Ma r i e , d a c ă s e în t âm pl ă c e va .
- Nu va fi n e vo i e s ă i -1 d a u , s pu s e e l , s ăr u t ân d u -i m ân a .
Ea îl îm br ăţi şă s t r ân s .
- Me r gi c u D u m n e ze u !
Mi ha i s ăr i în t r ăs u r ă, o a r e c u m a gi l . Şt e fa n s e u i t ă m i r a t l a e l .
- D ă-i d r u m u l ! po r u n c i Şe r ba n vi zi t i u l u i , t o c m a i c ân d Şt e fa n d e s ­
c hi s e s e gu r a s ă în t r e be c e va .
Tr ăs u r a i e şi c a o fu r i e pe po r ţi l e c a s e i . Şi c e i t r e i r ăm a s e r ă în u şă,
pr i vi n d în u r m a e i . în s pa t e l e l o r , Ra d u a şt e pt a .
- A c u m pu t e m s ă n e o c u păm d e t r e bu r i l e n o a s t r e ?
- D e bu n ă s e a m ă, zi s e Şe r ba n . Is a be l l , t a t ă, n e s c u za ţi ...
- D e s i gu r .
- D o a m n ă!
Ra d u o s a l u t ă c u o m i şc a r e a c a pu l u i , a po i îi în t o a r s e s pa t e l e , u r c ân d
l a e t a j pe u r m e l e pr i e t e n u l u i s ău .
- Cu m d e u n c hi u l D a n s -a r ăzgân d i t ? Şt i u c ă a ve n i t l a n o i a c u m
vr e o d o u ă s ăpt ăm ân i , bl e s t e m ân d u -t e . D i n vi n a t a , L i za a d o a r m e c u l a ­
c r i m i în o c hi , zi c e a e l .
- D i n vi n a m e a ? E vi n a l u i !
- E c i u d a t . A i c e va . d e -a fa c e c u a s t a ?
- Nu a m n i m i c d e -a fa c e c u a s t a . Nu a m văzu t -o pe Li za d e m u l t
t i m p. A m pr i m i t u n m e s a j d e l a e a a c u m t r e i s ăpt ăm ân i . Ni m i c a l t c e va ...
- Spe r s ă n u fi e u n jo c d e -a l l u i !
- Vr e a u s ă a m în c r e d e r e , zi s e Şe r ba n , d e s c hi zân d u u şa c a m e r e i s a l e .
- Şi e u l a fe l . D e c i , c e fa c e m a c u m ?
- Ve d e m d a c ă a m ha i n e po t r i vi t e . Şi a po i m e r ge m s ă ve d e m d a c ă l a
bi s e r i c ă s -a u făc u t pr e găt i r i l e ...
8.
I
n t i m pu l s c u r t pe c a r e -1 a vu s e s e , I r i n a pr e găt i s e t o t c e pu t u s e .
Mân c a r e a e r a d i n pr i s o s , bău t u r a c u r ge a şi c a s a e r a c u r a t ă. I n vi t a ­
ţi i e r a u d e s t u i , c u t o a t e c ă, d a c ă s -a r fi a vu t m a i m u l t t i m p, c a s a a r fi fo s t
pl i n ă o c hi . A şa , e r a u n u m a i ve c i n i i c u c o pi i i l o r şi r u d e l e c a r e pu t u s e r ă
s ă a ju n gă. Şt e fa n t r i m i s e s e s l u gi l e pr i n zo n ă, s ă a n u n ţe c ă a d o u a zi e r a
n u n t a . Ma i m u l t d i n c u r i o zi t a t e ve n i s e r ă. To ţi s e în t r e ba u c u m d e n u n t a
s e făc e a a şa d e r e pe d e .
Is a be l l s e a pr o pi e d e Şe r ba n :
- Şe r ba n e , r ăm a s bu n !
- Pl e c i a c u m ?
- D a .
- D e c e ?
- A s c u l t ă-m ă! Or i c e s e va s pu n e , t u n u a i şt i u t n i m i c . Nu a i făc u t n i ­
m i c . Şi Li za e s t e s o ţi a t a !
II îm br ăţi şă.
- Nu s pu n e l a n i m e n i n i m i c , c ă pl e c . Răm âi c u bi n e !
- Te vo i m a i r e ve d e a ?
- D a c ă t r e c i vr e o d a t ă pr i n I s t a n bu l , o pr e şt e -t e l a Mi ha i A vr a m ...
po a t e vo i fi m a i a c o l o ...
- A şa vo i fa c e . Me r gi c u bi n e !
Is a be l l s e s t r e c u r ă pr i n t r e i n vi t a ţi . Ur c ă s u s şi , pe s t e u n s fe r t d e o r ă,
s c ăpa t ă d e r o c hi a gr e a , pu r t a ha i n e băr băt e şt i , ba r bă, pe r u c ă, c ăc i u l ă. îşi
s t r ân s e ha i n a şi l u ă s a bi a . A ve a u n pu m n a l l a br âu şi pi s t o l u l pr e găt i t ,
îşi l u ă s a c u l d e pi e l e în c a r e a ve a c ât e va l u c r u r i şi c o bo r î pe s c a r a d e l a
bu c ăt ăr i e . Ie şi în ho l u l m i c d i n s pa t e şi a po i s e s t r e c u r ă a fa r ă.
Ca l u l e i e r a pr e găt i t . îl l u ă d e fr âu şi -l t r a s e s pr e gr ăd i n ă. Nu a ve a
s ă i a s ă pe po a r t a pr i n c i pa l ă, a c o l o u n d e Ne a gu s u pr a ve ghe a t o t u l . D ăd u
pi n t e n i c a l u l u i şi t ăi e c âm pu l s pr e m o şi a l u i Ne a gu . în t o a r s e c a pu l . Nu
e r a n i m e n i în u r m a s a .
Ca ba n a păr e a păr ăs i t ă. Nu i e şe a fu m . Nu s e a u ze a n i m i c . Fa t a d e s -
c ăl e c ă şi i n t r ă.
- A zi z!
- St ăpân ă!
Băr ba t u l îi făc u o pl e c ăc i u n e .
- Ţi -a d a t băt a i e d e c a p i e r i ?
- Nu pr e a . I-a m d a t m ân c a r e şi a pă, d a r n u l -a m d e zl e ga t l a o c hi . A
vr u t s ă m ă c u m pe r e ...
- D e bu n ă s e a m ă. îi vo i d e s fa c e l e găt o a r e a ...
- D a r ...
- Nu m a i c o n t e a ză. Pl e c ăm . D u -t e şi ve zi d e c a i .
A zi z i e şi . Şi fa t a s e l ăs ă în ge n u n c hi a l ăt u r i d e Vl a d . A zi z îl l e ga s e
d e ba n c ă. îi s c o a s e l e găt u r a d e l a o c hi şi d e l a gu r ă.
- Bu n ă zi u a !
- Ci n e d r a c u e şt i t u ? Ce vr e ţi d e l a m i n e ?
- Eşt i a şa s u păr a t ...r âs e fa t a . îşi s c o a s e c ăc i u l a .
- Ce a i făc u t c u Is a be l l ? r ăc n i e l .
- I s a be l l ? zâm bi e a s u bţi r e . A m u r i t ...
- Te vo i u c i d e . Ce vr e i d e l a m i n e ?
- D e ja a m l u a t c e vo i a m d e l a t i n e , băi e t e . Ui t ă-t e l a m i n e !
îl pr i n s e d e fa ţă, pu t e r n i c , şi s e u i t ă în o c hi i l u i .
- Nu m ă r e c u n o şt i ?
- Is a be l l ?
Ea îi d ăd u d r u m u l şi s e r i d i c ă d i n n o u .
- Ca i i s u n t ga t a ! a n u n ţă A zi z.
- D o m n u l e Ne a gu , a fo s t o pl ăc e r e s ă vă c u n o s c , d a r d r u m u r i l e
n o a s t r e s e d e s pa r t a i c i . Spe r s ă n u t e m a i văd vr e o d a t ă!
- Vo i m u r i a i c i , a şa ...
- D r e pt .
- Vr e i s ă m ă u c i zi ? Eşt i n e bu n ă?
Is a be l l s e a pr o pi e d e e l , a şe zân d u -şi l a l o c c ăc i u l a . Sc o a s e pu m n a l u l
şi -l pl i m bă pe gât u l l u i , pr i vi n d u -i o c hi i în fr i c o şa ţi . Cu o m i şc a r e br u s ­
c ă, t ăi e l e găt u r i l e d e Ia m âi n i .
- Eşt i u n c o pi l !
în a i n t e c a e l s ă s e m i şt e , e i e r a u pl e c a ţi . Uşa r ăm ăs e s e l a r g d e s c hi s ă.
Vl a d îşi d e s făc u pi c i o a r e l e şi , d ân d s ă s e r i d i c e , c ăzu l a păm ân t . îl d u r e a
fi e c a r e o s d i n c o r p, fi e c a r e m u şc hi . în ge n u n c hi , s e t âr î s pr e l o c u l u n d e
îi e r a a r u n c a t ă ha i n a . O îm br ăc ă, d âr d âi n d d e fr i g. îşi în d e s ă c ăc i u l a pe
c a p. A po i i e şi a fa r ă. Nu e r a fo a r t e fr i g, d a r c u n o s c u s e e l şi pr i m ăve r i
m a i c a l d e . Pr i vi în ju r . Ca l u l l u i d i s păr u s e . Evi d e n t . Is a be l l , t i c ăl o a s a ,
n u a ve a s ă-l l a s e s ă a ju n gă pr e a r e pe d e a c a s ă. Vo i a s ă-l m a i c hi n u i e .
O l u ă l a fu gă s pr e c a s ă. D a r s e o pr i n u m a i d u pă o s u t ă d e m e t r i . Re s ­
pi r ân d gr e u , c ăzu l a păm ân t . îi e r a s e t e şi fo a m e . Pi c i o a r e l e îi e r a u în ţe pa t e
d e m i i d e s ăge ţi d u r e r o a s e , d a r n u s e l ăs ă. Se r i d i c ă d i n n o u . Tăi e
păd u r e a , pr i n l o c u r i c u n o s c u t e d e e l .
Cân d văzu c a s a în fa ţa s a , c ăzu l a păm ân t şi zi s e o r u găc i u n e s c u r t ă.
- A ju t o r !
St r i găt u l l u i făc u s ă i a s ă u n a r ga t . A c e s t a n u -1 r e c u n o s c u .
- Pl e a c ă, c e r şe t o r u l e !
- A m s ă-ţi i a u pi e l e a d e pe t i n e , ţăr a n pr o s t c e e şt i ! Su n t e u , Vl a d !
- St ăpân e !
Ţăr a n u l îl r i d i c ă şi îl a ju t ă s ă s e în d r e pt e s pr e c a s ă.
- Un d e -i t o a t ă l u m e a ?
- Bo i e r u l a bi a s -a în t o r s , r ăs pu n s e e l . D e l a n u n t ă...
- Ce d r a c u d e n u n t ă? Ta t e i îi a r d e d e n u n ţi c ân d e u s u n t r ăpi t ?
I n t r ă în c a s ă, a pr o a pe pl ân gân d c ân d s i m ţi c ăl d u r a bi n e făc ăt o a r e .
-T a t ă!
Ec o u l îi pu r t ă vo c e a pr i n t o a t e u n ghe r e l e . Şi Ne a gu a păr u , a l e r gân d .
Se o pr i br u s c . îl pr i vi a t e n t , văzu c ă e r a în t r e g, a po i îl s t r ân s e l a pi e pt .
D a r n u m u l t t i m p. Se d e păr t ă şi , s u b pr i vi r e u l u i t e a l e s o ţi e i s a l e , îşi l o vi
fi u l pe s t e fa ţă c u pu t e r e . Vl a d a l u n e c ă pe jo s .
- Cu m po ţi fi a t ât d e i d i o t în c ât s ă t e l a şi r ăpi t ? D e n i m i c n u e şt i în
s t a r e , în a fa r ă d e a ve n t u r i c u s e r vi t o a r e l e ?
- Ta t ă, c e a i păţi t ?
- Ce a m păţi t ? To t e l în t r e a bă, d r a c e !
- So r a t a s -a c ăs ăt o r i t a zi c u Şe r ba n , zi s e Ma r ga r e t a , în c e t .
- Cu u m ?!
Ne a gu îl r i d i c ă d e jo s şi -l a r u n c ă pe u n s c a u n .
- Şt i i c ă r ăpi t o r i i a u pu s c o n d i ţi a a s t a c a s ă t e e l i be r e ze ?
- Ce c o n d i ţi e ?
- So r a t a s ă d e vi n ă s o ţi a l u i A n d o n i . Şi a şa a fo s t .
- D a r d e c e I s a be l l a r fi vr u t c a e i s ă s e c ăs ăt o r e a s c ă?
- Ce l e găt u r ă a r e d o a m n a D e ve r a u x?
- Ea m -a r ăpi t , m -a ţi n u t l e ga t în c a ba n a n o a s t r ă d e vân ăt o a r e pân ă
a zi . A r a bu l ăl a a l e i m -a păzi t ...
Ne a gu s e pr i n s e c u m âi n i l e d e c a p. St r i găt u l l u i n u e r a u m a n . Păr e a
u n u r s r ăn i t d e m o a r t e . Lo vi c u pu m n u l în pe r e t e şi a r u n c ă o fr u m o a s ă
va ză d e pe r e t e .
- Târ fa n e -a în şe l a t în t o t a c e s t t i m p!
- D a .
- Ce c ău t a i l a c a ba n ă? în t r e bă e l , n e o bi şn u i t d e c a l m .
- M-a c he m a t a c o l o ... e u şi e a ...
- Nu m a i s pu n e n i m i c ! Nu vr e a u s ă m a i a u d ! Tr ăd a t ! A m fo s t t r ăd a t !
- Ta t ă, e r a o fe m e i e ! 0 s i m pl ă fe m e i e , a şa a m c r e zu t . Ce a r fi pu t u t fa c e ?
- A făc u t .
- A şa e , a c u m îm i d a u s e a m a . D a r e u a m c r e zu t c ă e s t e n u m a i o
d o m n i şo a r ă c a r e a fu gi t d i n Fr a n ţa pe n t r u c ă a c ăl c a t s t r âm b pe l a c u r t e !
- Cu r t e ? Nu -i d i n Ma r s i l i a ?
- Nu şt i u .
- Vl a d e , d a c ă n u -m i s pu i t o t a c u m , t e u c i d c u m âi n i l e m e l e ...
- Es t e pr o t e ja t a l u i Ro be r t d e Cl e r m o n t ...
Ne a gu s e a l bi l a fa ţă. I n i m a în c e t ă s ă-i m a i ba t ă şi s e pr ăbu şi c a m o r t
pe po d e a . Ma r ga r e t a în c e pu s ă s t r i ge , în gr o zi t ă. Vl a d s e l ăs ă a l ăt u r i d e
t a t ăl l u i , c ău t ân d u -i i n i m a , pe n t r u a ve d e a d a c ă m a i ba t e . Sl u gi l e d ăd u r ă
n ăva l ă.
1
e l a fe r e a s t r a c a m e r e i s a l e , în a pa r t a m e n t u l s c u m p, pu s l a d i s ­
po zi ţi a s a d e c ăt r e Mi ha i , s e d e s c hi d e a c a pi t a l a u n u i i m pe r i u .
Oc hi i e i e r a u m i r a ţi şi c u r i o şi , d a r în c e r c a s ă o a s c u n d ă. Is t a n bu l u l o fa s ­
c i n a , o m i r a şi o îm bi a . Pa r c ă şi -a r fi d o r i t s ă po a t ă u m bl a pe s t r ăzi l e în ­
gu s t e , s ă i n t r e în t a ve r n e l e pl i n e d e t o t fe l u l d e o a m e n i s a u s ă i n t r e în
m a gn i fi c e l e c l ăd i r i . D a r n u pu t e a s ă o fa c ă. Nu în c ă! s e gân d i e a .
D a r a c u m n u pu t e a d e c ât s ă pr i ve a s c ă m i n a r e t e l e c a r e în fr u n t a u c e ­
r u l . Se l ăs a în t u n e r i c u l , s o a r e l e e r a a pr o a pe d u s . în l u m i n a l u i , c l ăd i r i l e
păr e a u a u r i t e . D i n vâr fu l u n u i m i n a r e t s e a u zi gl a s u l pu t e r n i c a l pr e o ­
ţi l o r l u i A l l a h.
A c e s t s u n e t n u -i e r a n e c u n o s c u t , s e a u ze a şi l a A l ge r . Po a t e n u e xa c t
l a fe l c a a i c i , d a r ...
- Te r m i n ă, A l ge r u l e d e pa r t e !
în t o a r s e s pa t e l e o r a şu l u i şi s e în d r e pt ă s pr e s i n gu r a şi a d e văr a t a e i
c o m o a r ă. Pe pa t u l m a r e , pr i n t r e pe r n e l e c o l o r a t e , e r a u d o i c o pi i , a d o r ­
m i ţi u n u l a l ăt u r i d e c e l ăl a l t . Ci n e a r fi c r e zu t c ă a ve a s ă a i bă ge m e n i ?
- St ăpân ă, c a m e r a c o pi i l o r e ga t a !
- Nu s u n t fr u m o şi ?!
- Nu , zi s e Ra d a , ve n i n d m a i a pr o a pe . Su n t m i n u n a ţi .
Is a be l l îi s t u d i e a t e n t . Cân d s e u i t a l a e i , pa r c ă n u m a i r e u şe a s ă-şi
d e s pr i n d ă pr i vi r e a .
- He n r y e n u m a i o c hi şi A d r i e n n e e c a o r a ză d e l u m i n ă, n u ?
- Cu m a r pu t e a fi a l t fe l ? şo pt i Ra d a , a t e n t ă s ă n u l e d e r a n je ze s o m ­
n u l d u l c e .
Cu gr e u I s a be l l s e d e păr t ă d e c o pi i . Tr e c u în c a m e r a a l ăt u r a t ă.
- Nu vr e a u c a a l t c i n e va s ă s e a t i n gă d e e i , a i în ţe l e s ?
- D a , s t ăpân ă! zi s e e a . Ni m e n i n u s e va a pr o pi a d e e i , d a r ...
- C e e ?
- Ni c i c hi a r d o m n u l Mi ha i ? în t r e bă e a în şo a pt ă.
- El n u l e -a r fa c e r ău c o pi i l o r şi ţi n e l a e i , d a r m ă r e fe r l a c e l e l a l t e
s l u gi . Nu şt i u c e fe l d e o a m e n i s u n t şi n u a m în c r e d e r e d e c ât în t i n e şi
în A zi z!
- îi vo i păzi c u vi a ţa !
Is a be l l d ăd u d i n c a p, m u l ţu m i t ă. Ra d a e r a a ju t o r u l e i , s pr i ji n u l e i ,
d a r şi t r e c u t u l e i . Cu t o a t e c ă o c e r t a , fa t a a d u c e a vo r ba u n e o r i d e A r e d
şi a s t a n u făc e a d e c ât s ă o s u pe r e .
- Eşt i i n s t a l a t ă, d r a ga m e a ?
- D a !
Mi ha i i n t r ă pe u şa d e s c hi s ă şi zâm bi l a r g.
- A t u n c i vi n o , vr e a u s ă ţi -o pr e zi n t pe fi i c a m e a !
îi l u ă br a ţu l şi o l u ă pe ho l u l pr i n c i pa l , s pr e pa r t e a o pu s ă a c a s e i .
- Ca m e r e l e e i s u n t în pa r t e a a s t a a c a s e i , t o c m a i pe n t r u c a n i m e n i s ă
n u o d e r a n je ze , e xpl i c ă e l . Ea e s t e o m u s u l m a n ă, l a u r m a u r m e i !
- D a ? A i c r e s c u t -o în r e l i gi a păr i n ţi l o r ?
- A fo s t a l e ge r e a s a , e u n u a m fo r ţa t -o . A şa a d e c i s e a , c u t o a t e c ă
e r a a bi a u n c o pi l . D a r şi e u s u n t a c u m u n m u s u l m a n , c u t o a t e c ă n u u n u l
a d e văr a t !
- Nu m a i c u n u m e l e ? în t r e bă e a .
- Nu , n u e a şa . în c e r c s ă r e s pe c t Co r a n u l , s ă-l în ţe l e g şi s ă fa c c e -i
d r e pt . D a r a s t a n u în s e a m n ă c ă a m u i t a t t r e c u t u l . Şi c hi a r d a c ă a r fi a şa ,
m a m a m e a m i -a r a d u c e a m i n t e în c o n t i n u u d e a c e s t l u c r u !
- Ea t r ăi e şt e a i c i ?
- Nu m e r e u . A r e a pa r t a m e n t e l e s a l e a i c i , bi n e în ţe l e s , d a r s t ă pu ţi n .
Pr e fe r ă m ăn ăs t i r e a d e c ât a c e a s t ă c a s ă păc ăt o a s ă în c a r e t r ăi e şt e pr o pi u l
e i fi u , c e a m a i m a r e d e za m ăgi r e a s a !
- Nu t e -a i e r t a t pe n t r u c ă a i t r e c u t l a o a l t ă r e l i gi e ?
- Ma m a n u m ă va i e r t a n i c i o d a t ă, l ăm u r i e l , r i d i c ân d m ân a pe n t r u a
ba t e în t r -o u şă d u bl ă, în c hi s ă.
I s a be l l m a i a ve a o gr ăm a d ă d e în t r e băr i pe c a r e s ă i l e pu n ă, d a r n u
r e u şi . Uşa s e d e s c hi s e şi o s l u jn i c ă s l a bă s e fe r i d i n c a l e a l o r .
Ca s a l u i Mi ha i n u s e d e o s e be a d e c a s a u n u i n o bi l fr a n c e z, m a r e ,
s pa ţi o s ă, c u l e m n , m a r m u r ă şi m o bi l ă e u r o pe a n ă. Ic i şi c o l o e r a u a r u n ­
c a t e l u c r u r i c a r e l e d e o s e be a u . Pe r n e l e , d r a pe r i i l e bo ga t e , m e s e l e m i c i
şi d i va n e l e c o l o r a t e . D a r c a m e r e l e A m i n e i e r a u t o t a l d i fe r i t e . Pe n t r u o
c l i pă, I s a be l l a vu s e n t i m e n t u l c ă m a i fu s e s e a i c i . îi a d u c e a a m i n t e d e ha ­
r e m u l l u i A r e d .
Ca m e r a în c a r e i n t r a s e r ă e r a m a r e , l a r gă, c u fe r e s t r e în c hi s e , c a r e d ă­
d e a u s pr e m a r e . Er a u a c o l o t r e i d i va n e m a r i , c ât e va m e s e şi pe r n e a r a n ­
ja t e c u gr i jă. Lân gă fe r e s t r e e r a u fl o r i în va s e a l ba s t r e şi c âţi va c o pa c i
pi t i c i în s u po r t u r i d e l e m n şi m e t a l . Uşi l e , a t ât în t r -o pa r t e c ât şi -n a l t a ,
e r a u d e s c hi s e .
-A m i n a !
Fa t a i e şi în fu gă, d a r s e o pr i l a ve d e r e a I s a be l l e i . Se u i t ă l a e a c u c u ­
r i o zi t a t e . D e o s e bi r i l e d i n t r e e l e e r a u c l a r e . Fa t a a ve a u n păr l u n g, n e gr u
c a pa n a c o r bu l u i , l ăs a t l i be r pe s pa t e . Pu r t a şa l va r i l a r gi d i n m ăt a s e ve r ­
d e d e s c hi s şi o bl u ză n e a gr ă, s c u r t ă. Pe s t e a c e s t e a a ve a o ha i n ă t r a n s pa ­
r e n t ă, l u n gă şi c u br o d e r i i bo ga t e l a m ân e c i şi jo s . Nu a ve a m u l t e bi ju t e ­
r i i . O pe r e c he d e c e r c e i c u s m a r a l d e , c ât e va br ăţăr i şi u n l a n ţ d e a u r c u
pi e t r e pr e ţi o a s e .
A c e s t e ha i n e o făc e a u s ă pa r ă o fe m e i e d i n ha r e m , d a r fe l u l în c a r e
s e u i t a şi în c a r e s t ăt e a d e m o n s t r a u c o n t r a r i u l . A ve a o c hi i a l u n gi ţi , d e
c u l o a r e a a l u n e i , c u n a s u l m i c şi fi n . Bu ze l e pl i n e e r a u c o l o r a t e c u r o şu
pa l i d . Er a m i c ă d e în ăl ţi m e , m a i m i c ă d e c ât Is a be l l .
- D r a ga m e a fi i c ă, a c e a s t a e s t e Is a be l l , o pr i e t e n ă d e d e pa r t e !
Fa t a s e a pr o pi e c u u n pa s l i n şi e l e ga n t . Se u i t ă l a ha i n e l e Is a be l l e i
şi zâm bi .
- Cr e d c ă îţi e s t e c a l d !
- A şa e , r ăs pu n s e Is a be l l , în fr a n c e ză. Vo r be şt i l i m ba m e a ?!
- Ta t ăl m e u a i n s i s t a t s ă în văţ a c e a s t ă l i m bă şi m u l t e a l t e l u c r u r i . Tu
d e u n d e e şt i ?
- D i n Fr a n ţa , r ăs pu n s e Is a be l l .
- D a ?! e xc l a m ă fa t a d e o d a t ă. A t u n c i po a t e po ţi s ă-m i po ve s t e şt i ...
- A m i n a , Is a be l l a bi a a s o s i t , e s t e o bo s i t ă şi a r e n e vo i e d e o d i hn ă.
Cr e d c ă e s t e d e s t u l t i m p pe n t r u a -ţi po ve s t i t o t c e e a c e vr e i s ă şt i i !
- D a ! zi s e e a r e pe d e .
Is a be l l în s ă n u e r a m u l ţu m i t ă. Nu -i pl ăc e s e t o n u l s e r i o s şi a s pr u a l u i
Mi ha i .
- O ţi i în c hi s ă a i c i ? în t r e bă e a .
- Şi d a c ă a r fi a şa ?
- A t u n c i ţi -a ş s pu n e c ă n u e d r e pt , zi s e fa t a t ăi o s .
- A m i n a po a t e i e şi c ân d d o r e şt e , în s o ţi t ă, bi n e în ţe l e s . I a r în c a s a a s ­
t a e s t e l i be r ă s ă fa c ă t o t c e d o r e şt e !
- A t u n c i , t e a şt e pt în s e a r a a s t a l a m i n e , pe n t r u a -ţi pr e ze n t a pe c o pi i i
m e i ! d e c i s e I s a be l l d i r e c t .
- Co pi i ? în t r e bă u i m i t ă A m i n a .
- I s a be l l a n ăs c u t n u d e m u l t d o i c o pi i fr u m o şi , e xpl i c ă Mi ha i . A c u m
t r e bu i e s ă m e r ge m , d r a ga m e a , t r e bu i e s ă t e o d i hn e şt i !
I s a be l l s t r ân s e m ân a A m i n e i şi i e şi l a br a ţu l l u i Mi ha i . Me r s e r ă în
t ăc e r e şi a bi a în fa ţa u şi l o r a pa r t a m e n t e l o r s a l e I s a be l l s e o pr i .
- A m i n a o s ă fi e o bu n ă pr i e t e n ă!
- Spe r s ă fi e a şa ! îi r ăs pu n s e Mi ha i . A c u m t e l a s , a m c ât e va l u c r u r i
d e a r a n ja t ...
- D u -t e , e u vo i fi bi n e !
- D a c ă a i n e vo i e d e c e va , d e o r i c e , n u t r e bu i e d e c ât s ă-i c e r i l u i Ibr a hi m !
I s a be l l îl c u n o s c u s e pe s e r vi t o r u l pe r s o n a l a l l u i Mi ha i a t u n c i c ân d
a ju n s e s e . Er a u n t u r c în a l t , fo a r t e s l a b şi c u o pr i vi r e i n d i fe r e n t ă. O s a l u ­
t a s e a d ân c şi e a găs i s e c ă e r a r e c e şi a l u n e c o s c a u n pe şt e .
Mi ha i d e pu s e u n s ăr u t r e s pe c t u o s pe m ân a e i şi s e r e t r a s e .
2.
S
ă s e s i m t ă a t i n s ă d e l a u d e , d e c o m pl i m e n t e s a u i n vi d i a fe m e i l o r
c a r e , în a l t e c o n d i ţi i , a r fi s fâşi a t -o c u d i n ţi i , c a a n i m a l e l e s ăl ba ­
t i c e , e r a u n n o u fe l d e vi a ţă. Şi n i c i d e c u m n e pl ăc u t . Ve d e a pr i vi r i l e băr ­
ba ţi l o r pl i n e d e e a , a d o r ân d u -i m e r s u l l e găn a t şi o c hi i în t o r şi , a s c u n şi d e
ge n e d e s e . Ni c i o d a t ă n u c r e zu s e c ă bu ze l e c o l o r a t e şi o c hi i d e s e n a ţi d i s ­
c r e t c u n e gr u a r fi pu t u t c âşt i ga i n i m i l e a şa u şo r . Şi n i c i c ă va pu t e a
t r e c e a şa d e u şo r pe s t e e l e .
Ni c i u n u l d i n t r e a c e i băr ba ţi , c ăs ăt o r i ţi s a u l i be r i c a pa s ăr e a c e r u l u i ,
n u o a t r ăge a , n u o m i r a s a u s u r pr i n d e a . Ni m i c n u e r a n o u s a u c i u d a t ,
a t r ăgăt o r s a u s e d u c ăt o r . Ni c i u n c o m e n t a r i u n u o a t i n ge a . Ni c i o pr i vi r e
n u o făc e a s ă s e r u şi n e ze s a u s ă pl e c e c a pu l .
Pu t e a s ă s t e a a l ăt u r i d e e i , s ă gu s t e vi n u l d u l c e s a u bău t u r i l e m a i t a r i .
St a t u t u l d e văd u vă i s e po t r i ve a c a o m ăn u şă. Şi pe t r e c e r e a o l a n d e zu ­
l u i Va n Ol d e n e r a u n s u c c e s . Lu m ân ăr i l e a r d e a u c u pu t e r e , t r a n s fo r ­
m ân d c r u d u l în t u n e r i c a l o r e l o r t âr zi i în zi .
D i n l o c u l u n d e s e a fl a , îl ve d e a pe Mi ha i d i s c u t ân d a pr i n s c u u n băr ­
ba t îm br ăc a t în s t r a i m u s u l m a n . Nu -1 m a i văzu s e şi n u a ve a ha ba r c i n e
e r a . D e c i s e c ă e r a m o m e n t u l s ă a fl e , c ân d în fa ţa s a a păr u pr i n ţu l Kr i l o v.
Pu ţi n l i ps i s ă n u s e l o ve a s c ă d e e l .
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , pr i n ţe , m -a ţi s pe r i a t !
- îm i c e r i e r t a r e pe n t r u gr a ba m e a , zi s e e l , în c l i n ân d c a pu l s pr e e a .
Pr i n ţu l A l e xe i Kr i l o v e r a u n băr ba t m a i în a l t d e c ât e a , c u o în făţi şa r e
a t r ăgăt o a r e pe n t r u c e l e m a i m u l t e fe m e i . Er a t r e c u t d e t r e i ze c i d e a n i ,
po a t e c hi a r s e a pr o pi a d e pa t r u ze c i , e r a văd u v, c u u n c o pi l d e vr e o ze c e
a n i pe c a r e n u -1 a d u s e s e c u e l l a I s t a n bu l . Er a s i n gu r , n u m a i c u o m ân ă
d e o a m e n i şi ve n i s e c a r e pr e ze n t a n t a l ţăr i i s a l e l a Po a r t a o t o m a n ă.
- Vă văd m a i s t r ăl u c i t o a r e a zi , d o a m n ă D e ve r a u x!
- Co m pl i m e n t e l e d o m n i e i vo a s t r e m ă în c ân t ă, pr i n ţe .
- V-a m a şt e pt a t i e r i ...
- Nu a m pu t u t ve n i l a pe t r e c e r e a d o m n u l u i d e Wi l l fo r t !
- A şa a m a u zi t , l u c r u c a r e m -a s u păr a t ...
- în ăl ţi m e a vo a s t r ă, a m a vu t o i n d i s po zi ţi e . Si gu r n u a ţi fi vr u t s ă
vi n şi s ă m ă îm bo l n ăve s c a po i ...
- Cu m s ă fi vr u t a s t a ? Nu m a i c ă...c l i pe l e pe c a r e l e pe t r e c c u vo i ,
d o a m n a m e a , s u n t a t ât d e d e o s e bi t e , în c ât a ş vr e a s ă vă a m a l ăt u r i în fi ­
e c a r e c l i pă...
D e c l a r a ţi a l u i d i r e c t ă o s u r pr i n s e .
- Cu m a şa ?
- Ve n i ţi ...
O t r a s e s pr e gr ăd i n a m i c ă a c a s e i . A c o l o , s u b u n c o pa c în fl o a r e , s e o pr i .
- Es t e pr e a d e vr e m e pe n t r u a vă s pu n e c ă vă i u be s c ?
I s a be l l în c e t ă s ă m a i r e s pi r e . Pe n t r u a s e a d u n a , îi în t o a r s e s pa t e l e .
Şt i a c ă e l n u s e m i şc a s e d i n l o c .
- Nu s pu n e ţi n i m i c ?
- N u po t ...
- Cu m a şa ? Es t e a l t c i n e va ?
Ea s e în t o a r s e fu l ge r ăt o r şi e l , pe n t r u c ât e va c l i pe , văzu a d e văr a t a e i
fa ţă. Pu t e r n i c ă, făr ă zâm be t fa l s şi d u l c e a ţă i r e a l ă. O fe m e i e c a r e n u s -a r
fi d a t în a po i d e l a n i m i c .
- Nu a c u m ...
în a i n t e c a e l s ă o po a t ă o pr i , e a a l e r gă în ău n t r u . îl găs i pe Mi ha i şi ,
în c ât e va c l i pe , e r a pl e c a t ă d e a c o l o . Se t r ân t i în t r ăs u r ă, r e s pi r ân d gr e u
d i n pr i c i n a c o r s e t u l u i .
- Vr e a u s ă-l văd a zi !
- Nu c r e d c ă s e po a t e ! zi s e Mi ha i .
- A m s pu s a zi , Mi ha i ! Tr i m i t e pe c i n e va l a e l , vr e a u s ă-l văd şi e
pe n t r u bi n e l e l u i ...
- Ce ţi -a s pu s ?
- Pr i n ţu l e s t e n e r ăbd ăt o r ! zi s e e a .
- Ce vr e a s ă în s e m n e a s t a ? în t r e bă e l şi , c u m e a n u -i r ăs pu n d e a , o
t r a s e a pr o a pe d e e l : Ce a zi s ?
- Mă d o a r e ! s e pl ân s e e a .
- Oa r e ? în t r e bă e l , a pr o a pe d e u r e c he a e i . Sa u n -a i în văţa t c u m t r e ­
bu i e s ă t e po r ţi c u băr ba ţi i ? A i văzu t c ă l a c r i m i l e şi a pa r e n t a l i ps ă d e pu ­
t e r e po t t r e c e l e s n e pe s t e i n i m i l e băr ba ţi l o r , n u ?
- Cu m în d r ăzn e şt i ...
D a r e l n u o l ăs ă s ă t e r m i n e . O pr i n s e în br a ţe l e s a l e şi o s ăr u t ă c a u n
a pu c a t , d e pa r c ă e r a n e bu n d e d r a go s t e pe n t r u e a . Nu o l ăs ă s ă-i s c a pe
d i n br a ţe , bu ze l e e i d e ve n i n d s i n gu r u l l u i r e pe r . Făr ă s ăr u t ăr i l e e i , e l a r
fi m u r i t . Nu a ve a n i c i o în d o i a l ă în a c e a s t ă pr i vi n ţă.
- Mi ha i ! s u s pi n ă e a , c ân d e l r e u şi s ă s e t r a gă în a po i .
Oc hi i e i m a r i şi în t u n e c a ţi îl pr i ve a u u i m i ţi . A po i s e a r u n c ă e a s pr e
e l , îm pl e t i n d u -şi m âi n i l e pe d u pă gât u l l u i . El pu t e a s ă o a ju t e . Şi n u n u ­
m a i pe n t r u a o s c o a t e d i n pl i c t i s e a l a în c a r e t r ăi a d e l u n i d e zi l e . Pu t e a
s ă o a ju t e s ă în c e a pă d i n n o u , a şa c u m pr o m i s e s e .
- D a c ă t e a t i n ge c u u n d e ge t , îl u c i d ! a m e n i n ţă e l , în păr u l e i .
- Nu ve i fa c e n i m i c , pe n t r u c ă pr i n ţu l e s t e u n băr ba t i m po r t a n t . Şi
n u m ă va a t i n ge !
El o s ăr u t ă d i n n o u , po s e s i v. D a r t r ăs u r a s e o pr i şi l e d i s t r u s e c e l e
c ât e va c l i pe d e s i n gu r ăt a t e .
- A ş fi vr u t s ă s t a u în pa r t e a c e a l a l t ă a o r a şu l u i ! zi s e e l , c u c i u d ă,
a ju t ân d -o s ă c o bo a r e .
- Oa r e ? r âs e e a şi i n t r ă l a br a ţu l l u i în t r e zi d u r i l e c a s e i , l u m i n a t e d e
făc l i i .
D a r n u d e pa r t e . în c a m e r a d e pr i m i r e , pe o s o fa c o l o r a t ă, s t ăt e a u d o ­
u ă fe m e i . Un a d r e a pt ă c a u n băţ, c u pr i vi r e a a pr i gă, c u o c hi i m i c i şi u m ­
br i ţi d e ge n e gr o a s e . Pu r t a ha i n e n e gr e şi a ve a păr u l a c o pe r i t . A l ăt u r i d e
e a , o d o a m n ă r o şi e l a fa ţă, c u o c hi i i s c o d i t o r i , îi c e r c e t a . Er a m a i gr a s ă,
c u c hi pu l c a o l u n ă şi păr u l fo a r t e d e s c hi s l a c u l o a r e . Ha i n e l e e i m a i a -
ve a u şi c ât e va pe t e d e c u l o a r e .
- Ma m ă! e xc l a m ă Mi ha i , o pr i n d u -s e br u s c .
- A i s o s i t , în s fâr şi t ! zi s e fe m e i a s l a bă pe u n t o n d e r e pr o ş. Te a şt e pt
d e d o u ă o r e ...
- A m fo s t l a o pe t r e c e r e ! l ăm u r i e l în a i n t ân d s pr e e a , c a m făr ă c he f.
- Şi e a c i n e e ?
I s a be l l ve n i şi e a m a i a pr o a pe . So s i s e şi d o a m n a c a s e i , îşi s pu s e fa t a ,
s t u d i i n d -o a t e n t pe c e a c a r e fu s e s e d o a m n a Mo l d o ve i , m a m a vi t r e gă a
l u i Ma r go t . A l be r t a A vr a m .
- D o a m n a Is a be l l D e ve r a u x e s t e o c u n o şt i n ţă fo a r t e a pr o pi a t ă c a r e
îm i e s t e o a s pe t e , m a m ă. Is a be l l , m a m a m e a , A l be r t a , văd u vă A vr a m !
Is a be l l m a i făc u u n pa s şi s e l ăs ă în t r -o pl e c ăc i u n e a d ân c ă, fo a r t e e -
l e ga n t ă şi d e m n ă. în c l i n ă c a pu l în s e m n d e r e s pe c t şi a po i s e r i d i c ă. D a r
s e ve d e a fo a r t e bi n e c ă fe m e i a n u e r a m u l ţu m i t ă d e a c e s t s a l u t . To t u şi ,
s a l u t ă şi e a d i n c a p, r e c e .
- D o a m n a e s t e în s o ţi t o a r e a m a m e i m e l e , d o a m n a Ma r i a St a vr o s .
Ce a l a l t ă d o a m n ă s a l u t ă şi e a , d i n s pa t e l e A l be r t e i .
- Cu m d e n u a i u r c a t în a pa r t a m e n t e l e t a l e ?
- Ne m e r n i c u l a c e l a d e s e r vi t o r a l t ău , I br a hi m , a r e fu za t s ă m ă a s ­
c u l t e ! s e pl ân s e e a .
- Nu s e po a t e !
- Ba a s t a a făc u t , zi s e e a t a r e .
Mi ha i s t r ân s e o c hi i , c u n e în c r e d e r e . I br a hi m e r a c e l m a i e fi c i e n t o m
a l s ău . Şi n u e r a pr o s t .
- îl vo i c he m a , pe n t r u a l ăm u r i a c e a s t ă pr o bl e m ă!
- Să-l pe d e ps e şt i !
- Vo i ve d e a , zi s e e l , făr ă a d a u n r ăs pu n s c l a r .
Fe m e i a păr u pe n t r u c ât e va c l i pe s a t i s făc u t ă. A po i s e în t o a r s e d i n
n o u s pr e fi u l e i .
- Şi d o a m n a va s t a m u l t în c a s a a s t a ?
- Nu ...
- D a ! zi s e t a r e Mi ha i . D o a m n a şi fi i i e i vo r s t a a i c i a t ât c ât vo r d o r i .
- Fi i ? A i c o pi i ?
Is a be l l văzu o u şă c a r e d ăd e a s pr e i n i m a fe m e i i .
- A m d o i c o pi i , ge m e n i , d e c ât e va l u n i !
- Şi t a t ăl ?
- D e s t u l , m a m ă, c u a c e s t e în t r e băr i i n d i s c r e t e d e s pr e vi a ţa d o a m n e i .
A c u m , c r e d c ă m a i bi n e a r fi s ă t e r e t r a gi în c a m e r e l e t a l e !
- D a , po a t e a r fi m a i bi n e ! s pu s e e a şi , m ân d r ă, i e şi .
Ce i d o i r ăm a s e r ă pr i vi n d d u pă e a .
- E o fe m e i e n e fe r i c i t ă şi d u r ă! zi s e Is a be l l , fi i n d c e l e m a i bl ân d e
c u vi n t e pe c a r e l e găs i s e .
- E m u l t m a i m u l t d e c ât a t ât . D a r n u t e pr e o c u pa , n u a r e c e s ă-ţi fa ­
c ă. Eu t e vo i pr o t e ja !
- Mi ha i , e u n u a m n e vo i e d e pr o t e c ţi e îm po t r i va u n e i fe m e i e c a e a ,
zi s e fa t a , a şe zân d u -s e . Su n t l u c r u r i m u l t m a i i m po r t a n t e ...
- A şa e . Ibr a hi m ! s t r i gă e l .
Băr ba t u l a şt e pt a c he m a r e a s t ăpân u l u i pe n t r u c ă fu a c o l o i m e d i a t . Se
în c l i n ă şi r ăm a s e în t ăc e r e .
- D e c e m a m a m e a n u a fo s t a s c u l t a t ă?
- St ăpân e !
- E m a m a m e a , şt i i a s t a , şi a t u n c i c ân d vi n e a i c i , e s t e s e r vi t ă a şa
c u m d o r e şt e ! pr e c i ză Mi ha i .
- A şa e s t e , s t ăpân e , d a r d o a m n a A l be r t a a ...
- Ce a făc u t ?
- Or d i n e l e vo a s t r e s u n t c l a r e . în l i ps a vo a s t r ă e u a s c u l t o r d i n e l e
d o m n i şo a r e i A m i n a şi pe c e l e a l e d o a m n e i Is a be l l . D o a m n a A l be r t a n u
m -a l ăs a t s ă o c he m pe d o m n i şo a r a A m i n a , n u m i n d -o ...
- Cu m i -a s pu s ?
- Fi i c a d i a vo l u l u i !
Mi ha i îşi pi e r d u c u l o a r e a d i n o br a ji . Pe n t r u a s e c a l m a , s t r ân s e pu m ­
n i i . Er a n e bu n ă, m a m a l u i e r a n e bu n ă, n u m a i ju d e c a l i m pe d e .
- Nu m -a l ăs a t s ă o c he m , a şa c ă a m a şt e pt a t s ă vă în t o a r c e ţi . D e a l t ­
fe l , n u a m vr u t c a d o a m n a s ă o i n s u l t e pe d o m n i şo a r a A m i n a şi d e a s t a
n u a m i n fo r m a t -o d e pr e ze n ţa d o a m n e i în a c e a s t ă c a s ă!
- A i făc u t bi n e , t e po ţi r e t r a ge !
- D a , s t ăpân e !
- I br a hi m !
- D a , s t ăpân e ?
- Mu l ţu m e s c pe n t r u fe l u l în c a r e t e -a i d e s c u r c a t în a c e a s t ă s i t u a ţi e
gr e a pe n t r u o r i c i n e !
Se r vi t o r u l s e în c l i n ă şi s e r e t r a s e .
- Li n i şt e şt e -t e ! şo pt i Is a be l l .
- Cu m po a t e s pu n e a şa c e va ?
- Ma m a t a n u şt i e c e s pu n e , n u t e m a i gân d i l a a s t a . E m a i bi n e c ă
A m i n a n u a a u zi t c e s -a în t âm pl a t .
Mi ha i s e în t o a r s e s pr e e a . A po i , făr ă n i c i u n c u vân t , o s t r ân s e în br a ­
ţe . Pe s t e d o u ă o r e , în pu t e r e a n o pţi i , c e i d o i i e şe a u pe jo s d i n c a s a l u i
Mi ha i . Fa t a s e îm br ăc a s e în băr ba t , u n ve c hi t r u c fo l o s i t d e Ma r go t în
c ăl ăt o r i i l e e i . Pe s t e u n s fe r t d e c e a s băt u r ă l a o u şă. Le d e s c hi s e u n s c l a v
n e gr u c u c a pu l a c o pe r i t şi îi c o n d u s e pe u n l îo l r e c e s pr e o c a m e r ă a s ­
c u n s ă s u b păm ân t . A c o l o , pe o s o fa s i m pl ă, s t ăt e a u n băr ba t . A ve a în ju r
d e c i n c i ze c i d e a n i şi e r a fo a r t e pr e ze n t a bi l . Un t u r ba n n e gr u îi a c o pe r e a
păr u l u şo r în c ăr u n ţi t şi ha i n e l e l u i , c u t o a t e c ă s i m pl e , e r a u d i n c e l m a i
fi n br o c a r t . La ve d e r e a l o r , zâm bi .
- Me s a ju l e r a u r ge n t !
- Măr i t e vi zi r !
I s a be l l în c l i n ă d i n c a p, s i m pl u . Ma r e l e vi zi r a l s u l t a n u l u i Mu s t a fa ,
Fa t i h, o pr i vi în o c hi . Şi e a n u pl e c ă c a pu l , c u c u r a j.
- Lu a ţi l o c ! zi s e e l în t u r c e şt e .
Se a şe za r ă în fa ţa l u i .
- D e c i ? în t r e bă e l d i r e c t în a r a bă, l i m bă pe c a r e I s a be l l o în ţe l e ge a
şi o vo r be a c u u şu r i n ţă, s pr e d i fe r e n ţă d e t u r c ă, c a r e e r a o l i m bă n o u ă
pe n t r u e a .
- Pr i n ţu l a c ăzu t ! a n u n ţă e a . Ul t i m e l e ve şt i a u a ju n s l a u r e c he a l u i ...
- Su n t în c ân t a t ! m ăr t u r i s i Fa t i h. Pl a n u l m e r ge ...
- Me r ge , d a r e u s u n t în gu r a l e u l u i , s pu s e fa t a . El s -a în d r ăgo s t i t d e
m i n e , pa r c ă e n e bu n . Şi băr ba ţi i s u n t pe r i c u l o şi ...
- Po a t e d o r e şt e o c ăs ăt o r i e !
- Nu vo i a c c e pt a !
- Şi a ve ţi c e va d e pr o t e s t a t ? Es t e u n băr ba t a t r ăgăt o r , fo a r t e bo ga t şi
bi n e văzu t l a c u r t e a Ru s i e i !
- Măr i t e vi zi r , c e s pu i ? Nu a s t a n e e r a în vo i a l a ...
- Mi ha i , c r e zi c ă d o a m n a va găs i u n a l t s o ţ l a fe l d e pu t e r n i c ? O fe ­
m e i e t r e bu i e s ă şt i e c a r e -i s u n t n e vo i l e ...
- D e s t u l , s t r i gă fa t a , t ăi o s , s c o a s ă d i n s ăr i t e . V-a m a ju t a t , l -a m făc u t
s ă-şi pi a r d ă c a pu l pe n t r u m i n e şi i -a m s pu s l u c r u r i fa l s e , pe n t r u c a r e m i -a ş
pu t e a pi e r d e e u c a pu l . A c u m s -a t e r m i n a t , d o m n u l e !
- D o m n u l e ?
- Nu s u n t m u s u l m a n ă, n u a m d e c e s ă vă vo r be s c fo l o s i n d t i t l u r i l e
vo a s t r e . O fa c în fe l u l m e u , d o m n u l e . Şi vă s pu n c ă n u vo i fa c e c e e a c e
pr o pu n e ţi !
- Oa r e ? în t r e bă e l , făr ă s ă-şi pi a r d ă pr i vi r e a a m u za t ă.
- Nu m ă vo i c ăs ăt o r i c u pr i n ţu l .
- A şa ?
- Nu o po t fa c e , d o m n u l e , pe n t r u c ă s u n t d e ja c ăs ăt o r i t ă.
- Cu m a şa ? Cr e d e a m c ă s u n t e ţi văd u vă! A ţi m i n ţi t ?
- A m făc u t -o , d a .
- Şi u n d e e s t e s o ţu l vo s t r u , d o a m n a m e a ? în t r e bă vi zi r u l , a pl e c ân -
d u -s e în fa ţă, c u r i o s .
- Cr e d c ă e s t e în A l ge r .
Oc hi i vi zi r u l u i s e în gu s t a r ă.
- Ca r e e s t e n u m e l e a c e s t u i s o ţ...
- A r e d e l Se l i m , m ăr i t e vi zi r .
- El Se l i m ? Fi u l n e gu s t o r u l u i d i n A l ge r ? Un m u s u l m a n ?
- E l !
-M i ha i ?!
- E a d e văr a t !
I s a be l l îl pr i vi m ân d r ă.
- A i fu gi t d i n ha r e m u l l u i c u Mi ha i ? în t r e bă e l , în c e t .
- Nu , n u a m fu gi t c u Mi ha i , m -a m în t o r s l a c a s a t a t ăl u i m e u , a po i
a m pl e c a t în Mo l d o va şi m -a m în t âl n i t în t âm pl ăt o r c u Mi ha i . A c e s t a e s t e
a d e văr u l , m ăr i t e vi zi r .
- Şi c o pi i i ?
- Su n t a i s o ţu l u i m e u , r ăs pu n s e e a .
- Măr i t e vi zi r , în c e pu Mi ha i .
- D e s t u l ! s e r ăs t i a c e s t a , r i d i c ân d u -s e . A m fo s t în şe l a t ...
- Cu c e ?
- Su n t e ţi o fe m e i e a u n u i d r e pt c r e d i n c i o s , c hi a r d a c ă s u n t e ţi e u r o ­
pe a n ă. Şi pe d e a s u pr a , c ăs ăt o r i t ă!
- Cu fo r ţa , d a . Şi v-a m a ju t a t , d e şi n u a ş fi a vu t d e c e . A m făc u t -o
c u pr i n ţu l , l -a m s e d u s , a şa c u m m i -a ţi c e r u t . L-a m în c ân t a t şi a m a fl a t
d e l a e l c e pl a n u r i a r e ţa r i n a l u i . A c u m n u m a i s u n t o m u l vo s t r u d e în ­
c r e d e r e ?
- N u !
- A t u n c i vo i pl e c a .
Vi zi r u l r i d i c ă m ân a şi pa t r u i e n i c e r i bl o c a r ă u şa .
- Mi ha i , pl e a c ă!
- D a r ...
Un n o u s e m n şi Mi ha i fu s c o s a fa r ă d i n în c ăpe r e . I s a be l l r ăm a s e s i n ­
gu r ă c u vi zi r u l .
- Ce ve ţi fa c e a c u m ?
- A ş pu t e a s ă t e t r i m i t a c a s ă!
- La c e a r fo l o s i ?
- A i fi a l ăt u r i d e s o ţu l t ău , a şa c u m c e r e l e ge a n o a s t r ă. Sa u m ăc a r a i
a ju n ge a c o l o , pe n t r u a fi pe d e ps i t ă d e e l , pe n t r u c ă a i pl e c a t d i n c a s a l u i ,
c u d o i c o pi i pe d r u m ...
- A r e d m -a l ăs a t s ă pl e c !
- Oa r e ? A şa s ă fi e ?
I s a be l l îl în fr u n t ă d i n pr i vi r i . Şi n u c e d ă c ân d o c hi i l u i i s c o d i t o r i o
c e r c e t a r ă.
- St a i jo s , d o a m n ă, şi gu s t ă a c e s t e m i gd a l e ...
I s a be l l s e a şe ză şi l u ă o m i gd a l ă.
- Să fi e o t r a vă în e l e , m a r e vi zi r ?
- D e c e s ă u c i d u n a s t fe l d e fl u t u r e r a r ? r âs e e l s c u r t . A m vr u t s ă r ă­
m ân s i n gu r c u t i n e , t r a n d a fi r u l m e u , pe n t r u c ă Mi ha i t e pr i ve şt e pr e a d e s
şi pr e a po s e s i v. Şi s ă m ă bu c u r d e c o m pa n i a t a ...
- Cu m a şa ?
- Păi , m ă u i m e şt i , t r a n d a fi r s ăl ba t i c , m ă u i m e şt i şi m ă a t r a gL .d a r
şt e r ge -ţi zâm be t u l d e pe c hi p, n u vo i c ăd e a în pl a s a în t i n s ă d e t i n e ...
- Ca r e pl a s ă?
- Oh, e şt i fo a r t e pr i c e pu t ă. J u m ăt a t e d i n o a m e n i i m e i n u -ţi a ju n g l a
d e ge t u l m i c .
- Nu şt i u d a c ă s ă m ă bu c u r s a u s ă vă pl ân g d e m i l ă!
Râs u l vi zi r u l u i a l u n e c ă în în c ăpe r e . Păr e a s ă n u r e u şe a s c ă s ă s e m a i
o pr e a s c ă. D u pă u n t i m p în s ă, s e l i n i şt i . în c hi s e o c hi i şi , c ân d îi d e s c hi s e ,
e r a d i n n o u o m u l s e r i o s şi a t e n t .
- A c u m s ă d i s c u t ăm c u a d e văr u l în m ân ă, zi s e e l . Ne -a i a ju t a t în
u n e l e pr i vi n ţe ...
- A m făc u t -o !
- Şi a i fo s t pl ăt i t ă pe n t r u a s t a .
- A m fo s t pl ăt i t ă.
- Vr e i s ă t e r e t r a gi a c u m ?
- Ce a ş m a i pu t e a fa c e ?
- A i pu t e a s ă a s c u l ţi , d a c ă a i fi m e r e u a l ăt u r i d e e l . Un l u c r u vr e a u
d e l a t i n e !
- A s c u l t !
- D a r n u a i a c c e pa t !
- Pr e fe r s ă şt i u în t âi în c e m ă ba g, m ăr t u r i s i e a , gu s t ân d o m i gd a l ă,
c a d o va d ă a bu n ăvo i n ţe i s a l e . Fo a r t e bu n e !
- îţi vo i t r i m i t e m âi n e în d a r a s t fe l d e bu n ăt ăţi . Vr e a u s ă şt i u c i n e
e s t e o m u l c a r e s u s u r ă l a u r e c he a pr i n ţu l u i pl a n u r i l e n o a s t r e ...
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , a s t a e s i n u c i d e r e ! e xc l a m ă e a , a -
pr o a pe în e c ân d u -s e .
- Nu n e g c ă e s t e d i n c a l e a -a fa r ă d e pe r i c u l o s . D a r vr e a u s ă şt i u c i n e e .
Şt i u c ă e u n u l d e -a i n o şt r i , u n m u s u l m a n .
- A ve ţi vr e o băn u i a l ă, o r i c e ?
- A m c i n c i n u m e . D a r t o a t e s u n t a l e u n o r o a m e n i i n fl u e n ţi în i m pe ­
r i u şi n u po t r i s c a s ă-i s u pr i m , făr ă s ă-m i r i d i c în c a p t o a t ă s u fl a r e a o t o ­
m a n ă. în l ăt u r a r e a u n u i a a r fi fl o a r e l a u r e c he şi m -a r a ju t a m u l t ...
- Să c o n d u c e ţi u n i m pe r i u ?
- D e c e n u ?
- Şi d e c e n u a ţi în c r e d i n ţa t a c e a s t ă t a i n ă u n u i o m a pr o pi a t vo u ă?
Sa u l u i Mi ha i , c a r e e s t e u n ve c hi ...
- Pe n t r u c ă n u a m în c r e d e r e d e pl i n ă în e i . D e a s t a vr e a u s ă n u -i s pu i
l u i A vr a m a c e s t e l u c r u r i !
- Şi d a c ă o fa c ?
Vi zi r u l s e l ăs ă pe pe r n e şi -i a r u n c ă u n m e d a l i o n . Fa t a îl pr i n s e .
- D o a m n e !
- Co pi i i vo şt r i , m i s -a s pu s , s u n t c u a d e văr a t fr u m o şi . Săn ăt o şi .
A c e s t m e d a l i o n , o pi a t r ă pr e ţi o a s ă, a pa r ţi n e fe t e i , n u ?
- D a . Ru bi n u l pe n t r u A d r i e n n e şi s m a r a l d u l pe n t r u He n r y...
- Fă a s t a pe n t r u m i n e , d o a m n ă, şi ve i a ve a d e s t u l e pi e t r e pe n t r u a -i
a c o pe r i ... şt i u s ă fi u fo a r t e d a r n i c c u c e i c a r e m ă a ju t ă şi fo a r t e d u r c u
c e i c a r e -m i vo r m o a r t e a . D i n c a r e c a t e go r i e vr e i s ă fa c i pa r t e ?
- Nu pr e a a m o pţi u n i ...
- Me r e u a ve m o pţi u n i , d e pi n d e d e n o i c e a l e ge m .
- Vă vo i a ju t a !
Is a be l l a s c u n s e pi a t r ă în bu zu n a r şi s e r i d i c ă.
- Vo i c ău t a şi vo i c e r c e t a . Cân d vo i a fl a , t r a n d a fi r u l vo s t r u va t r i m i ­
t e vo r bă...
- Vo i a şt e pt a n e r ăbd ăt o r !
I s a be l l i e şi în s t r a d ă. Făr ă s ă fi e fr i g, s t r ân s e ha i n a pe t r u pu l e i s l a b.
Mi ha i i e şi d i n în t u n e r i c .
- Ce ţi -a făc u t ?
- Nu t e pr e o c u pa , m ă va pl ăt i m a i bi n e .
- D a r c e ţi -a c e r u t s ă fa c i ?
- Să s t a u a l ăt u r i d e pr i n ţ şi s ă a fl u c e ve şt i pr i m e şt e d i n Ru s i a .
- Şt i e c e ve şt i pr i m e şt e !
- Şt i e c e s c r i e în s c r i s o r i l e o fi c i a l e , n u în c e l e s e c r e t e , în m e s a je l e
a s c u n s e . Vr e a c a e u s ă fi u pe a pr o a pe c ân d l e va c i t i ...
- Es t e r i s c a n t !
- Es t e , d a r vr e a u s ă o fa c pe n t r u pl a t ă. Vo i a ve a d e s t u l pe n t r u a -m i
c u m păr a o i n s u l ă, d a c ă a s t a vr e a u .
- Is a be l l ...
- Mi ha i , vr e a u s ă m ă în t o r c a c a s ă pu t e r n i c ă şi bo ga t ă. D e s t u l d e bo ­
ga t ă pe n t r u a -i îm pr u m u t a ba n i r e ge l u i , d a c ă-m i va c e r e . Nu t e pr e o c u pa !
- I s t a n bu l u l t e -a s c hi m ba t !
- Vi a ţa m -a s c hi m ba t . A c u m s ă m e r ge m a c a s ă, m i -e fr i g...
O l u ă pe jo s , în a i n t e . Mi ha i s e gr ăbi s ă o a ju n gă, c u m ân a pe s a bi e .
P
r i n ţu l s e o pr i l ân gă o ba n c ă s t r ăju i t ă d e o t u fă d e t r a n d a fi r i r o şi i ,
pa r fu m a ţi .
- Să l u ăm l o c a i c i , e s t e m a i r e t r a s , d o a m n ă Ka za n i kys !
-D a !
El e n a s e a şe ză pe ba n c ă şi pr i n ţu l Kr i l o v s e a şe ză a l ăt u r i .
- în ăl ţi m e a vo a s t r ă po a t e vo r bi a c u m , făr ă gr i ji ...
- Su n t în gr o zi t , s pe r i a t ...
- Cu m a şa ?
- A m a t ât e a gr i ji pe c a p, d o a m n ă, pr o bl e m e l e m ă a pa s ă şi e u n u po t
gân d i l i m pe d e ...
- Să n u fi ţi bo l n a v, m u r m u r ă e a , c u o vo c e a pa r e n t s pe r i a t ă.
- Nu , s u n t s ăn ăt o s , m e r e u a m fo s t . D a r i n i m a m ă d o a r e , d o a m n ă
El e n a !
El e n a s u s pi n ă a d ân c .
- Nu po t t r ăi făr ă e a , d e pa r t e d e e a ...
- Ci n e s ă fi e c e a c a r e v-a fe r m e c a t ?
- Nu a ţi văzu t n i m i c ? I n i m a d o m n i e i vo a s t r e , i n i m ă d e fe m e i e n u a
văzu t n i m i c ?
- Păi ...
- Ea e , t r a n d a fi r u l ...
- Pr o t e ja t a l u i Mi ha i A vr a m ? e xc l a m ă El e n a , c u u n s u r âs l a r g.
- Ea , s ăr i r u s u l A l e xe i Kr i l o v. Nu e m i n u n a t ă?
El s e r i d i c ă, în c e pân d s ă u m bl e d i n t r -o pa r t e în a l t a .
- Es t e o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s ă...
- Fr a n c e ză. A t r ăgăt o a r e . Şi o c hi i ... a ş m u r i d a c ă în o c hi i e i a r fi u r ă
fa ţă d e m i n e . D a r n u e . Mă i u be şt e !
- V-a m ăr t u r i s i t a s t a ?
- Nu în c ă. D o a m n a , c hi a r d a c ă e văd u vă, e s t e fo a r t e r e ze r va t ă şi t e ­
m ăt o a r e ...
El e n a fu d e şt e a pt ă şi n u r âs e . Cu t o a t e c ă c u vi n t e l e t e m ăt o a r e şi r e ­
ze r va t ă n u s e po t r i ve a u d e l o c c u d o a m n a D e ve r a u x pe c a r e e a o şt i a , pe
c a r e o c u n o s c u s e l a o pe t r e c e r e l a c a s a a m ba s a d o r u l u i A n gl i e i .
- Şi i -a m m ăr t u r i s i t d r a go s t e a m e a ...
- Şi d o a m n a ?
- S-a s pe r i a t şi d e a t u n c i n u a m m a i văzu t -o . Şi n u m a i po t ...
- Vr e ţi a ju t o r u l m e u ?
- V-a ş fi e t e r n r e c u n o s c ăt o r , d o a m n ă.
- O vo i fa c e ...
- Vă c e r a s t a pe n t r u c ă şt i u c ă s u n t e ţi pr i e t e n ă c u Mi ha i A vr a m .
- Cu n o şt i n ţe , pr i n ţe , c u n o şt i n ţe .
- Cu m s pu n e ţi , d a r d o a m n a m e a s t ă l a e l , s pr e d u r e r e a m e a , c u t o a t e
c ă şt i u s i gu r c ă a r pr e fe r a s ă s e m u t e ...
- Ea , fe m e i a c e a m a i a pr e c i a t ă d i n Pe r a şi n u n u m a i , v-a a l e s pe vo i , pr i n ţe .
- A şa a făc u t , şt i u a s t a . D a r a c u m n u o po t ve d e a ... n u po t s ă i n t r u
în c a s a l u i Mi ha i A vr a m , făr ă s ă fi e e l , făr ă s ă s t e a c u o c hi i pe m i n e .
D a c ă a ş pu t e a s ă r ăm ân s i n gu r ...
- S-a r pu t e a s ă t e po t a ju t a c u a s t a , r o s t i d e c i s ă El e n a .
- Şt i ţi c ă a s t a a r în s e m n a m u l t pe n t r u m i n e şi vă vo i fi e t e r n în d a t o r a t .
El e n a zâm bi şi s e r i d i c ă.
- Să m e r ge m , t r e bu i e s ă s c r i u u n m e s a j a c e s t e i d o a m n e ... zi s e e a
n u m a i zâm be t e .
Se d e păr t a r ă.
4.
I
s a be l l s e în t i n s e c a o pi s i c ă în pa t u l m a r e şi c a l d . A po i s e în t o a r s e
şi d e s c o pe r i c hi pu l zâm bi t o r a l l u i Mi ha i . A c e s t a n u d o r m e a , a şa
c u m c r e zu s e e a . O pr i ve a . în c e t , e l r i d i c ă m ân a şi îi a t i n s e fa ţa . Ca şi
c u m a r fi vr u t s ă va d ă d a c ă în t r -a d e văr e r a a c o l o . Ea îi zâm bi şi s e r i d i ­
c ă, go a l ă, d i n pa t . D e s c hi s e fe r e s t r e l e c a m e r e i , l ăs ân d s o a r e l e în ău n t r u .
D a r n u fe r i pe r d e a u a .
- A i gr i jă, t u r c i i s e po t s pe r i a !
- D a r t u ?! în t r e bă e a , ve n i n d s pr e e l .
- Eu n u , zi s e e l şi o pr i n s e în br a ţe .
O s ăr u t ă a păs a t .
- Is a be l l ...
Băt a i a în u şă îl făc u s ă t r e s a r ă.
- D r a c e !
- Pu n e c e va pe t i n e , zi s e e a şi s e r i d i c ă, l u ân d u -şi ha l a t u l s u bţi r e , d i n
m ăt a s e a l ba s t r ă.
D e s c hi s e u şa şi s c o a s e c a pu l a fa r ă.
- St ăpân ă, a ve n i t u n m e s a j pe n t r u vo i ! zi s e Ra d a .
- D e u n d e ?
- D e l a d o a m n a El e n a Ka za n i kys şi o m u l t r i m i s d e e a a şt e a pt ă r ăs pu n s ...
Mi ha i r i d i c ă pr i vi r e a , br u s c . D e c e El e n a t r i m i t e a m e s a je , d e d i m i n e a ţă?
- A şt e a pt ă a i c i ! s pu s e fa t a şi în c hi s e u şa .
D e s făc u hâr t i a şi c i t i c e l e t r e i fr a ze .
- Mă i n vi t ă l a e a !
- D e c e ?
- Nu s pu n e , zi s e Is a be l l . Ce c r e zi c ă vr e a ?
- Păi , pr i n ţu l s t ă l a e a , n u ?
- Şi t u c r e zi c ă e l a pu s -o s ă s c r i e ?
- S-a r pu t e a . Tr e bu i e s ă fi i fo a r t e a t e n t ă c u El e n a , e s t e o fe m e i e
fo a r t e pe r i c u l o a s ă şi vi c l e a n ă. Să n u -i s pu i n i m i c d e s pr e t i n e . Nu m a i c e
şt i e t o a t ă l u m e a ...
- Că s u n t o t ân ăr ă văd u vă, o pr i e t e n ă d e -a t a d i n Fr a n ţa . Şt i u c e t r e ­
bu i e s ă s pu n , Mi ha i , n u s u n t pr o a s t ă! s e r ăs t i e a .
El s e a pr o pi e d e e a şi o s t r ân s e în br a ţe .
- Ni c i n u a m s pu s a s t a , fr u m o a s a m e a , d a r a i gr i jă c u El e n a , e a e s t e
fo a r t e pe r i c u l o a s ă. Te d u c i ?
- D a , s u n t c u r i o a s ă!
- A t u n c i s pu n e -i Ra d e i s ă-l a n u n ţe pe t r i m i s şi pr e găt e şt e -t e . Eu vo i fi a i c i !
- Chi a r a i c i ?
- D e c e n u ? s pu s e e l , fu r ân d u -i u n s ăr u t . Nu , vo i fi în c a s ă, d a c ă a i
n e vo i e d e a ju t o r !
- II i a u pe A zi z c u m i n e , e l pu n e pe fu gă pe t o a t ă l u m e a ! îi s pu s e e a
şi d e s c hi s e u şa .
Ra d a s t ăt e a a c o l o , a şt e pt ân d .
- Spu n e -i s ă-i zi c ă s t ăpân e i s a l e c ă vo i ve n i !
- D a , s t ăpân ă, s pu s e fa t a , a r u n c ân d o pr i vi r e s pr e c a m e r a fe t e i , şt i ­
i n d fo a r t e bi n e c i n e e r a a c o l o şi c e făc e a . Se în c l i n ă şi s e gr ăbi pe s c ăr i .
I s a be l l pr i vi în u r m a e i , a po i t r ân t i u şa .
-Şt i e !
- Ra d a ?
- D a , şi va şt i t o a t ă c a s a . Şi m a m a t a !
- Pu ţi n îm i pa s ă d e a s t a . Ma m a n u po a t e fa c e n i m i c . A i în c r e d e r e în
m i n e şi e vi t ă s ă d i s c u ţi c u e a ...
- E gr e u c ân d t e bl e s t e m ă pe c o r i d o a r e , n u ?
Mi ha i îşi l u ă c ăm a şa d e o s e bi t d e fi n ă şi o îm br ăc ă.
- Tu n u şt i i bl e s t e m e ?
- Bl e s t e m e l e pe c a r e l e şt i u e u pu n pe fu gă s pi r i t e l e m ăr i i , i u bi t u l e ,
d a r c u m a m a t a n u şt i u d a c ă a r fu n c ţi o n a . D u -t e a c u m , Ra d a vi n e s ă m ă
a ju t e c u ha i n e l e ...
- Is a be l l ! zi s e e l , d i n u şă.
- D a ?
- A i m a r e gr i jă!
Ea a l e r gă s pr e e l , îi d ăd u u n s ăr u t şi -l îm pi n s e d i n c o l o d e u şă. A po i
s e r e ze m ă d e e a , r e s pi r ân d a d ân c . Mi ha i o i u be a , e r a s i gu r ă.
Se l ăs ă pe m âi n i l e pr i c e pu t e a l e Ra d e i , c a r e o pr e găt i d e pl e c a r e .
Pe s t e o o r ă i e şe a pe po a r t a c a s e i l u i Mi ha i . A c e s t a i e şi l a fe r e a s t r a d e l a
pr i m u l e t a j şi -i făc u s e m n c u m ân a . Ea îi r ăs pu n s e şi s e u r c ă în t r ăs u r ă.
Ra d a s e u r c ă a l ăt u r i d e e a şi A zi z s e u r c ă a l ăt u r i d e vi zi t i u , c a r e d ăd u
bi c e c a i l o r şi , n u pe s t e m u l t t i m p, s e o pr e a u în fa ţa c a s e i El e n e i . Er a pr i ­
m a d a t ă c ân d ve n e a a i c i . Se u i t ă l a po r ţi l e m a r i şi l a zi d u r i l e gr o a s e a l e
c a s e i . Păr e a o m i c ă fo r t ăr e a ţă. D o i s e r vi t o r i îi i e şi r ă în a i n t e şi e a s e l ăs ă
a ju t a t ă d e A zi z pe n t r u a c o bo r î.
- Pe a i c i , d o a m n ă, s pu s e u n băr ba t m i c şi în d e s a t , c o n d u c ân d -o pe
c o r i d o a r e r ăc o r o a s e s pr e l o c u l u n d e e r a El e n a .
A zi z o în s o ţe a l a d o i pa şi în u r m ă şi Ra d a , a t e n t ă l a fi e c a r e m i şc a r e
d i n s pa t e l e văl u r i l o r s a l e , m e r ge a fo a r t e a pr o a pe .
- St ăpân ă!
Băr ba t u l s e o pr i şi s e în c l i n ă. Şi El e n a s e r i d i c ă d e pe d i va n u l pe c a ­
r e s t ăt e a . Er a t o a t ă u n zâm be t . I e şi în a i n t e a e i .
- Bi n e a i ve n i t , d r a ga m e a !
- D o a m n ă Ka za n i kys , e o pl ăc e r e s ă vă r e văd , s u s u r ă fa t a .
El e n a îi l u ă m ân a şi o t r a s e s pr e u n u l d i n d i va n e .
- A d e văr u l e s t e c ă m e s a ju l vo s t r u m -a m i r a t !
- D e c e ?
- Es t e pr i m a d a t ă c ân d m ă i n vi t a ţi în a c e a s t ă c a s ă, d o a m n ă!
- El e n a , t e r o g. Su n t e m d o u ă d o a m n e t i n e r e , s pu s e e a . Ca fe a ?
- D a , m u l ţu m e s c !
în a c e e a şi c l i pă, u n s e r vi t o r gr ăbi t i n t r ă c u o t a vă pl i n ă c u d u l c i u r i
şi c a fe a . L e a şe ză pe o m ăs u ţă jo a s ă şi în c e pu s ă l e s e r ve a s c ă. Is a be l l
l u ă c a fe a u a d i n c a r e s o r bi d e l i c a t , făr ă s ă s e a r d ă şi a po i gu s t ă o pr ăji ­
t u r ă m i c ă şi fo a r t e d u l c e .
- Fo a r t e bu n e ! s pu s e .
- Su n t m ân d r ă d e bu c ăt ăr e a s a m e a , s e l ău d ă El e n a .Vr e a u s ă vă fa c
o m ăr t u r i s i r e ...
- D a ?
- A ş d o r i fo a r t e m u Lt s ă fi m pr i e t e n e . La u r m a u r m e i , a i c i , l a I s t a n ­
bu l , n u po ţi a ve a pr e a m u l t e c u n o şt i n ţe , fe m e i , m ă r e fe r , d e s i gu r , pe n ­
t r u c ă băr ba ţi s u n t d e s t u i . D a r a c e şt i t u r c i îşi ţi n fe m e i l e în c hi s e şi e s t e
i m po s i bi l s ă po ţi vo r bi c e va c u e l e ...
- D a , a şa e s t e . Ci u d a t o bi c e i !
- Şi m i e m i s -a păr u t c i u d a t l a i n c e pu t . D a r o m u l s e în va ţă c u o r i c e ,
n u ?
Is a be l l d ăd u d i n c a p, făr ă s ă în ţe l e a gă c e u r m ăr e a El e n a .
- La s ă-n e s i n gu r e ! îi c e r u El e n a s e r vi t o r u l u i , c a r e s e r e t r a s e .
A c e s t a i e şi pe u n d e ve n i s e şi a pr o a pe s e i zbi d e u n băr ba t s l a b şi în a l t .
- A r e vi zi t e ?
- D a , o d o a m n ă!
Se vi t o r u l , u n t ân ăr s l a b şi pa l i d , d i s păr u . D a r n u şi c e l ăl a l t băr ba t .
A c e s t a u r c ă s c ăr i l e şi găs i u n l o c pr i e l n i c pe n t r u s pi o n a t . Pe o fe r e a s t r ă
m i c ă c e d ăd e a în c a m e r a d e zi , a c o l o u n d e El e n a îşi pr i m e a i n vi t a ţi i .
D i n a c e l l o c El e n a s pi o n a d i s c u ţi i l e s o ţu l u i e i c u pr i vi r e l a a fa c e r i şi n u
n u m a i . Ei n u -i s c ăpa n i m i c .
D a r n u o ve d e a pe a c e a fe m e i e . Şi şt i a c ă t r e bu i a s ă a ju n gă a pr o a pe
d e e a .
- Vr e a u s ă vă a r ăt c e va ...
- Ce ? în t r e bă Is a be l l .
- A şt e pt a ţi o c l i pă, vă r o g! s e s c u ză El e n a şi i e şi pe m i c a u şă d i n
d r e a pt a .
Băr ba t u l r e s pi r ă a d ân c , şt i i n d c ă e a n u a ve a s ă u r c e . D a c ă a r fi u r c a t ,
a r fi t r e bu i t s ă o i a pe c e a l a l t ă u şă.
- D o a m n ă! s e a u zi vo c e a pr i n ţu l u i A l e xe i Kr i l o v, c a r e a păr u d e o d a ­
t ă pe u şa c a r e d ăd e a s pr e i e şi r e .
I s a be l l s e r i d i c ă r e pe d e . A c u m în ţe l e ge a d e c e fu s e s e c he m a t ă a c o l o .
Zâm bi . Nu r u s u l u i , d a r pe n t r u pl a n u l El e n e i . Cât d e n a i vă o c r e d e a ? s e
în t r e bă, în t i m p c e pr i n ţu l îi l u ă m ân a .
- D o a m n a m e a , s u n t e ţi a i c i !
- Ca şi c u m n u a ţi şt i ! zi s e e a t ăi o s .
Făc u d o i pa şi şi s e o pr i , pr i vi n d s pr e fe r e a s t r a d e u n d e băr ba t u l s pi ­
o n a . Nu -1 văzu .
- A m şt i u t , d a r n u a m pu t u t fa c e a l t c e va . Mă ve ţi i e r t a pe n t r u a c e a s ­
t ă fa r s ă? O ve ţi i e r t a pe d o a m n a Ka za n i kys , c a r e a a c c e pt a t , d u pă în d e ­
l u n gi r u găm i n ţi , s ă m ă a ju t e ?
Ma i a ve a pu ţi n şi c ăd e a în ge n u n c hi , c o n s t a t ă e a . îl pr i vi d u r , a po i
c hi pu l e i s e îm bl ân zi . Zâm bi .
- A l t e ţă, s u n t e ţi i e r t a t !
- D a ?! e xc l a m ă e l în fl ăc ăr a t . D o a m n ă, t r e bu i a s ă vă văd ...
- D e c e ?
- D e c e ? Nu m ă c hi n u i ţi a şa , n u m e r i t , e u c a r e vă i u be s c , c a r e a ş fa ­
c e o r i c e pe n t r u vo i ...
- Pr i n ţe , în c e t a ţi !
- Nu m ă c r e d e ţi ? în t r e bă e l , l u ân d u -i m ân a . Es t e pe n t r u d o m n u l A vr a m ?
- Mi ha i A vr a m e s t e u n bu n pr i e t e n c a r e m ă găzd u i e şt e şi n i m i c m a i
m u l t , d a r s e n t i m e n t e l e vo a s t r e ... s pu s e e a , d e păr t ân d u -s e d e e l . Nu c r e d ...
- Su n t a d e văr a t e !
- Oa r e ? Nu e s t e n u m a i c e va t r e c ăt o r ? In c u r ân d ve ţi pl e c a , în a po i în
Ru s i a . Şi e u ?
- V-a ş l u a c u m i n e o r i u n d e a ş pl e c a . La c a păt u l l u m i i c hi a r . Vr e ţi bi ­
ju t e r i i ? Pa l a t e ? Se r vi t o r i ? Ce r e -m i o r i c e , Is a be l l ! s pu s e e l c a u n n e bu n .
Ea îi în t o a r s e s pa t e l e şi e l o s t r ân s e în br a ţe .
- îm i c e r e ţi s ă fi u a m a n t a vo a s t r ă? în t r e bă e a c u u n gl a s t r e m u r a t ,
ga t a s ă pl ân gă.
- D o a m n ă, d e pa r t e d e m i n e a şa gân d . Vr e a u s ă d e vi i s o ţi a m e a !
Oc hi i l u i Is a be l l s e d e s c hi s e r ă c ât d e t a r e pu t u r ă. Se în t o a r s e s pr e e l ,
ga t a s ă r ăs pu n d ă, d a r u n s t r i găt o o pr i . Ve n e a d e l a e t a j.
- Cu m în d r ăzn e şt i , t i c ăl o s c e e şt i !
Is a be l l r i d i c ă pr i vi r e a . Pr i n ţu l făc u şi e l l a fe l .
- Ce s e în t âm pl ă?
El e n a i e şi în fu gă. Ce i d o i r i d i c a r ă d i n u m e r i .
- Un ho ţ?
El e n a s t r ân s e pu m n i i .
- Ce s e în t âm pl ă? s t r i gă e a t a r e . Ko n s t a n t i n !
Uşa d i n s t ân ga s e d e s c hi s e l a r g c u u n po c n e t pu t e r n i c şi u n o m s e
r o s t o go l i a fa r ă. în u r m a l u i , o n a m i l ă d e o m c hi o r d e u n o c hi , Ko n s t a n ­
t i n , a păr u r ân ji n d . I s a be l l s e u i t ă în t r e a c ăt l a băr ba t u l d e pe jo s , a po i l a
u r i a şu l c a r e -1 îm pi n s e s e . Er a i n c r e d i bi l d e u r ât şi a r ăt a pe r i c u l o s . A ve a
u n pe t e c d e pi e l e n e a gr ă c a r e -i a c o pe r e a o c hi u l d r e pt , pe c a r e c i n e şt i e
,u n d e -l pi e r d u s e .
- A s c u l t ă!
- C e ?
Ko n s t a n t i n îl a pu c ă d e ha i n ă şi -l r i d i c ă în s u s . A r e d r i d i c ă pr i vi r e a ,
fi xân d -o pe El e n a , c a şi c u m Is a be l l n u s -a r fi a fl a t l a u n m e t r u d e e l . Gr e c u l
îl l o vi pe s t e c a p şi e l c ăzu în ge n u n c hi . Şi fa t a îl văzu pe s o ţu l e i , l a
pi c i o a r e l e e i . Nu pu t e a c r e d e . Cl i pi d e m a i m u l t e o r i , c r e zân d c ă o în şe a l ă
o c hi i . Şi s e pr i n s e d e m ân a pr i n ţu l u i , c a r e îi s u r âs e l a r g, c r e zân d c ă o făc e a
d i n t e a m ă şi c ău t a pr o t e c ţi a l u i . A c e s t l u c r u n u făc u d e c ât s ă-l în c ân t e .
- Ce c ău t a i a c o l o ?
- Făc e a m c u r a t ! zi s e A r e d , l i m pe d e .
El e n a îl păl m u i pu t e r n i c . Şi i n i m a fe t e i în c e pu s ă ba t ă m u l t m a i r e ­
pe d e . D a r e l n u s e u i t a l a e a . O pr i ve a s fi d ăt o r pe El e n a . A c e a s t a s t r ân s e
pu m n i i , fu r i o a s ă. îi făc u u n s e m n gr e c u l u i şi a c e s t a îl l o vi pe A r e d , c a r e
s e pr ăbu şi l a păm ân t , ţi n ân d u -s e d e s t o m a c .
Is a be l l s e r e pe zi în a i n t e şi -l pr i n s e în br a ţe . în c e r c ă s ă-l r i d i c e , d a r
n u r e u şi .
- Cu m pu t e ţi s ă vă pu r t a ţi a şa , d o a m n ă Ka za n i kys ? în t r e bă e a r ăs t i t .
El e n a c l i pi d e c ât e va o r i şi s e u i t ă s pr e pr i n ţ. A c e s t a o pr i ve a pe i u bi ­
t a l u i , a ju t ân d pe a c e l băr ba t şi d e c i s e c ă a ve a d r e pt a t e .
- D a , d o a m n ă, a c e s t o m e r a s u s . Cu m a r fi pu t u t a u zi c e vo r be a m ?
Nu pu t e a fa c e n i m i c d e fa ţă c u e i . Şi e i n u şt i a u c ă d e a c o l o s e pu t e a
a u zi t o t c e s e vo r be a în s a l o n .
- A ve ţi d r e pt a t e , a l t e ţă, m -a m s u păr a t pe n t r u c ă a m c r e zu t c ă v-a d e ­
r a n ja t !
- Nu , n u n e -a d e r a n ja t . Ce l c a r e a făc u t -o a fo s t o m u l vo s t r u ...
Ko n s t a n t i n pl e c ă c a pu l s u b pr i vi r e a t ăi o a s ă a El e n e i .
- Ia -1 d e a i c i şi t u ve i fi pe d e ps i t , s pu s e e a gr e c u l u i .
I s a be l l a bi a r e u şi s ă s e d e s pr i n d ă d e A r e d şi s ă s e r i d i c e . Si m ţi m ân a
l u i a t i n gân d -o pe a s a şi în c e t ă s ă m a i r e s pi r e . Se r i d i c ă şi s e r e t r a s e c âţi ­
va pa şi . în t r e t i m p, Ko n s t a n t i n îl l u ă pe A r e d , îm pi n gân d u -1 d e l a s pa t e .
- Vă r o g s ă m ă i e r t a ţi pe n t r u a c e s t i n c i d e n t n e pl ăc u t !
- D o a m n ă El e n a , n u ...
- Eu t r e bu i e s ă pl e c , s pu s e I s a be l l , d e o d a t ă.
- A c u m ?
- A l t e ţă, n u c r e d c ă a c u m e s t e m o m e n t u l pe n t r u a vo r bi . Tr e bu i e s ă
pl e c , e s t e t âr zi u !
- D a r ...
El e n a îl o pr i c u o pr i vi r e .
- Mu l ţu m e s c pe n t r u i n vi t a ţi e , El e n a . Spe r s ă n e ve d e m în c u r ân d ...
- Şi e u s pe r ! s pu s e e a , în s o ţi n d -o s pr e u şă. Şi s pe r s ă-m i i e r t a ţi a c e s t
i n c i d e n t ...
- Nu vă m a i gân d i ţi l a a s t a . To t u şi , a c e s t băr ba t ... s e r vi t o r u l ...
- Sc l a vu l , Is a be l l , o c o r e c t ă El e n a , ţi n ân d -o d e br a ţ.
- Exa c t , e l , în c u vi i n ţă e a . Un băr ba t c i u d a t ...
- Cu m a şa ?
- Nu m i s -a păr u t a s e m ăn a a s c l a v, zi s e e a . Fe l u l în c a r e vă pr i ve a ,
pe n t r u u n m o m e n t , m -a m t e m u t pe n t r u vi a ţa vo a s t r ă, d o a m n ă...
- Eşt i a şa d e bu n ă, d r a ga m e a . A fl ă c ă e u n s c l a v pe n t r u c a r e a m
pl ăt i t m u l t ... a d u s d i n Fr a n ţa . Mi n u n a t e xe m pl a r ...
- A şa ? în t r e bă Is a be l l , făc ân d u -şi a e r c u e va n t a i u l . Es t e u n băr ba t
fr u m o s ...
- Fo a r t e , zi s e El e n a .
- Nu c ă a ş d o r i s ă-l a t i n g, d e s i gu r . D a r c r e d c ă t r e bu i e s ă a ve ţi gr i jă
c u u n a şa e xe m pl a r ... s e po a t e d o ve d i pe r i c u l o s ..
El e n a r i d i c ă s pr ân c e n e l e , m i r a t ă.
- Mi ha i a ve a u n a şa t i n e r e l în c a s ă şi s e r vi t o a r e l e îl u r m ăr e a u c a n e ­
bu n e . Er a o n e bu n i e ...
- Nu t e t e m e , pe ăs t a şt i u e u s ă-l s t r u n e s c .
- Mă r o g s ă fi e a şa . A c u m vă l a s ...
Ie şi în gr a bă d i n c a s a El e n e i Ka za n i kys . Şi n u r e s pi r ă d e c ât c ân d a -
ju n s e în t r ăs u r ă, a l ăt u r i d e Ra d a . Fe m e i a a şt e pt a s e pe ho l , făr ă s ă şt i e c e
s e pe t r e c u s e în ău n t r u . D a r văzu c hi pu l pa l i d a l s t ăpân e i s a l e .
- St ăpân ă...
- Nu a c u m ! zi s e e a . A zi z, r e pe d e a c a s ă! s pu s e e a în c e t .
- D a , s t ăpân ă! zi s e a c e s t a şi s ăr i în t r ăs u r ă.
A bi a d u pă c e s e d e păr t a r ă d e c a s a gr e c u l u i Is a be l l îşi pe r m i s e s ă m a i
r e s pi r e . A r e d l a Is t a n bu l . A t ât d e a pr o a pe d e e a şi e r a s c l a v. Pr i vi n d u -1
pe A r e d l a pi c i o a r e l e e i , băt u t , l o vi t şi u m i l i t . A c u m e r a e l s c l a vu l . El
s u fe r e a , pr i va t d e l i be r t a t e . Si m ţi s e pe n t r u o c l i pă o s a t i s fa c ţi e e n o r m ă
s ă-l va d ă a şa .
D a r c e c ău t a l a I s t a n bu l ? Ce făc e a în c a s a u n e i gr e c o a i c e ? D e c e e r a
s c l a v? Mi i d e în t r e băr i n u -i d ăd e a u pa c e . Ci n e e r a a c e a s t ă fe m e i e ? II
c u m păr a s e o a r e ? Fu s e s e r ăpi t d i n Ma r s i l i a ? D a r d e c e pân ă a c u m Ma r ­
go t s a u A hm e d n u ve n i s e r ă d u pă e l ?
- Nu a c u m !
- A i zi s c e va , s t ăpân ă?
- Nu , n u , n i m i c .
5.
A
r e d fu îm pi n s în fa ţă şi a bi a r e u şi s ă n u c a d ă. D a r Ko n s t a n t i n îl
l o vi d i n n o u , în s t o m a c , şi d e d a t a a s t a c ăzu . Pe s pa t e , pe pi e t r e l e
d i n c u r t e . A l ţi d o i băr ba ţi s e r e pe zi r ă s pr e e l şi -l a pu c a r ă d e br a ţe . în a i n t e
s ă d e s c hi d ă gu r a , s e t r e zi l e ga t d e s t âl pu l d i n m i jl o c u l c u r ţi i . A c e l l o c d e
pe d e a ps ă e r a pu s a c o l o pe n t r u c a t o a t ă l u m e a s ă-l va d ă şi s ă şt i e c e -1
a şt e pt a d a c ă în c ăl c a po r u n c i l e .
II văzu pe Ko n s t a n t i n l u ân d bi c i u l d e pe pe r e t e şi s t r ân s e d i n ţi i . îi fu
r u pt ă c ăm a şa şi e l , r e s pi r ân d a d ân c , îşi s pu s e c ă, d a c ă m a i ve d e a vr e o ­
d a t ă A l ge r u l , va d a fo c s t âl pu l u i d i n pr o pr i a c a s ă c u m ân a l u i .
- A r e d !
Ni c ky a păr u în c u r t e , a l e r gân d . Se o pr i br u s c c ân d îşi văzu fr a t e l e l e ga t .
- St a i pe l o c ! îi s pu s e Ko n s t a n t i n .
- D a , a s c u l t ă-1, d a c ă n u vr e i s ă u r m e zi şi t u ! s pu s e El e n a c u u n zâm ­
be t l a r g pe fa ţă, c a şi c u m a r fi a s i s t a t l a o pi e s ă d e t e a t r u . I s e a d u s e u n
s c a u n şi c e va d e bău t . Un s c l a v n e gr u ve n i c u o u m br e l ă, pe n t r u a o fe r i
d e s o a r e .
- în c e pe !
Lo vi t u r i l e în c e pu r ă s ă c a d ă pe s t e s pa t e l e go l a l u i A r e d . Pr i m e l e c ă­
zu r ă pe s t e c e l e ve c hi şi , în c u r ân d , în t r e g s pa t e l e şi n u n u m a i e r a pl i n d e
r ăn i d e s c hi s e . Pi e l e a c r ăpa t ă d u r e a gr o a zn i c , m a i a l e s c ân d bi c i u l , u d d e
s ân ge , l o ve a în a c e l a şi l o c . I a r şi i a r .
Nu m a i şt i a c ât e l o vi t u r i pr i m i s e . Oc hi i l u i , a c u m t u l bu r i d e d u r e r e ,
îl ve d e a u c a pr i n c e a ţă pe fr a t e l e l u i , c u pu m n i i s t r ân şi şi c hi pu l n e gr u
d e fu r i e . A bi a r e u şe a s ă r ăm ân ă l o c u l u i . A l ăt u r i d e e l , El e n a e r a n u m a i
u n zâm be t . Şi în t r e e i e r a I s a be l l . O ve d e a pe e a , c u u n zâm be t l a r g.
D e s c hi s e gu r a s ă o s t r i ge şi s e m i şc ă. D a r s pa t e l e , a c u m o r a n ă d e s ­
c hi s ă, îl fu l ge r ă d u r e r o s . Ca pu l îi c ăzu în fa ţă.
- D e s t u l ! s pu s e El e n a , r i d i c ân d u -s e .
Se u i t ă c u d i s pr e ţ s pr e A r e d , a po i zi s e :
- A i gr i jă d e e l , Ni c ky, n u -1 vr e a u m o r t !
A r e d fu d e zl e ga t şi c ăzu l a păm ân t . Şi fu r ă l ăs a ţi s i n gu r i .
- Ce a i făc u t ? în t r e bă Ni c ky, r i d i c ân d u -1 c u gr e u .
- E a ...
- Ci n e ?
- Ea ... şo pt i e l , d a r n u r e u şi s ă m a i s pu n ă c e va .
Cu gr e u , Ni c ky îl d u s e în m i c a în c ăpe r e în c a r e t r ăi a u . A c o l o , îl în ­
t i n s e pe bu r t ă, pe s a l t e a . A po i a d u s e a pă r e c e şi pân ză c u r a t ă, d a r ve c he .
Şi îi s păl ă r ăn i l e a d ân c i .
- Ce a i făc u t ? în t r e bă e l d u pă c e t e r m i n ă.
-Ni m i c !
Ni c ky s e u i t ă l a s pa t e l e l u i l o vi t şi c l ăt i n ă d i n c a p.
- N u vr e i s ă-m i s pu i !
-Ni c ky...
- A r e d , s u n t e m a m ân d o i în a c e a şi s i t u a ţi e . D a r t u n u a i în c r e d e r e în
m i n e , n u ?
Cu gr e u , A r e d s e s ăl t ă pu ţi n , pe n t r u a în t o a r c e c a pu l .
- I s a be l l e s t e a i c i !
- C e ?
- A i c i , l a Is t a n bu l . Şi a fo s t în c a s a a s t a a zi !
Tân ăr u l s ăr i în pi c i o a r e .
- Nu s e po a t e ... e a ...
- E a i c i şi e ... în c e pu A r e d , d a r s e o pr i .
- Spu n e ! a pr o a pe s t r i gă Ni c ky.
- St ă în c a s a l u i Mi ha i şi pr i n ţu l r u s e în d r ăgo s t i t d e e a !
- A i a u zi t r ău , e a n u a r fa c e a şa c e va . Nu s e po a t e !
A r e d o ft ă şi s t r ân s e o c hi i d e d u r e r e c ân d r e s pi r ă a d ân c .
- L-a i a u zi t pe r u s vo r bi n d d e fe m e i a pe c a r e o i u be şt e . A i a u zi t c e
s pu n e a în gr ăd i n ă. D e s pr e e a vo r be a u , d e s pr e fe m e i a c e a m a i a pr e c i a t ă
d i n Pe r a , d e s pr e fr u m u s e ţe a e i , d e s pr e Is a be l l D e ve r a u x.
Ni c ky s e s pr i ji n i c u c a pu l d e pe r e t e . Ea e r a fe m e i a c e a m a i r âvn i t ă
d i n Pe r a ? Ea e r a fe m e i a c a r e îi c u c e r i s e i n i m a r u s u l u i ? Pe n t r u e a e r a e l
în s t a r e s ă s e l u pt e în d u e l ? s e în t r e bă e l . Şi l a u r m a u r m e i , d e c e n u ? O
făc u s e şi e l . Şi A r e d . D a r s ă fi e a i c i ? Şi c u Mi ha i A vr a m ?
- Şi Mi ha i ? Ce l e găt u r ă a r e ?
- El a văzu t -o în c a s a m e a , d a r n u în ţe l e g c u m d e e s t e a i c i c u e l .
D o a r d a c ă...
- D a c ă c e ?
A r e d în c hi s e o c hi i .
- D a c ă a fu gi t c u e l , d a c ă e l a a ju t a t -o l a Ma r s i l i a . A t u n c i n u m a i r ă­
m ân e u r m ă d e i n d o i a l ă... e i d o i s u n t îm pr e u n ă şi e l o fo l o s e şt e pe n t r u
a fa c e r i l e s a l e !
- Cu c e s e o c u pă e l ? în t r e bă po t o l i t Ni c ky, d a r c u fu r i e în o c hi .
- Co m e r ţ. Cu m păr ă, vi n d e m a i d e pa r t e , a şa c u m fa c e m şi n o i . D a r ,
pe l ân gă a s t a , s e m a i o c u pă şi c u po l i t i c a , în s e c r e t . A c u m în zo n ă-i r ăz­
bo i , n u ? Mi ha i po a t e c âşt i ga e n o r m ...
- Şi I s a be l l n e t e ze şt e c a l e a , în d r ăgo s t i n d u -i pe c e i c u c a r e e l t r a t e a ­
ză! s pu s e Ni c ky pr i n t r e d i n ţi .
- D a c ă a i fi a u zi t c u m vo r be a , fe l u l în c a r e s e pu r t a . A c e r u t -o d e
n e va s t ă!
- A s t a e n e bu n i e , e a e s t e ...
A r e d îşi fe r i pr i vi r e a . So ţi a l u i , gân d i e l . Sa u l o go d n i c a fr a t e l u i s ău . Ni c ky
gân d e a şi e l a c e l a şi l u c r u . Er a s o ţi a l u i A r e d . So ţi a l u i , în fa ţa t u t u r o r .
- So ţi a t a !
- Şi a t a !
- Căs ăt o r i a n o a s t r ă n u a fo s t va l a bi l ă, zi s e Ni c ky, d e d a t a a s t a făr ă
u r m ă d e r e pr o ş, c i c a o s i m pl ă c o n s t a t a r e .
- Şi a c u m ? Pl a n u l n o s t r u e r a c a , o d a t ă a ju n şi în o r a ş, s ă în c e r c ăm
s ă e va d ăm . Zi c e a i c ă a i c i va fi m a i u şo r d e c ât l a ţa r ă...
- A m zi s , d a r d e u n d e e r a s ă şt i u c ă a i c i vo m fi păzi ţi zi şi n o a pt e ?
Că n e vo r în c hi d e în a c e a s t ă în c ăpe r e ?
- D e fa pt , e r a d e a şt e pt a t ...
- A şa e .
- D a c ă vr e a s ă s e r ăzbu n e , a t u n c i t r e bu i e s ă n e păze a s c ă bi n e pân ă
m a m a a ju n ge a i c i . Pr o ba bi l vr e a s ă n e e xe c u t e în fa ţa o c hi l o r e i .
- A s t a d a c ă n u r e u şi m c e va în a i n t e . Is a be l l m -a văzu t .
- D a r a i u i t a t c ă n e u r ăşt e ? în t r e bă Ni c ky. Ce a făc u t c ân d t e -a vă­
zu t ? A pl ân s ? A zi s c e va ?
- Ni m i c .
- E l i m pe d e c ă n e u r ăşt e . D i n vi n a n o a s t r ă e a a pl e c a t . Eu a m şa n t a ­
ja t -o , t u a i pr e s a t -o . Ce a r fi pu t u t fa c e ? Ni c i a c u m n u -m i d a u s e a m a
c u m a m fo s t a t ât d e pr o s t s ă-i s pu n c e i -a m s pu s în a c e a s e a r ă...
- Nu a r e r o s t s ă t e s i m ţi vi n o va t . Ce s -a în t âm pl a t , t r e c u t e s t e . A c u m
a ve m a l t e gr i ji ... zi s e A r e d , făr ă s ă s e m i şt e , c u s pa t e l e pl i n d e r ăn i d u ­
r e r o a s e . Tr e bu i e s ă c r e d e m c ă va fa c e c e va ...
- Va fa c e . O c u n o s c bi n e , a m c r e s c u t îm pr e u n ă şi şt i u c ă va fa c e o r i ­
c e pe n t r u a n e a ju t a , c hi a r d a c ă e s t e r ăn i t ă! zi s e pl i n d e în c r e d e r e Ni c ky.
- Nu a i văzu t -o . E d i fe r i t ă, m a i s i gu r ă pe s i n e şi m a i d u r ă. Fe r m ă.
Pu t e r n i c ă.
- D a r a r a t ă l a fe l ? s e i n t e r e s ă Ni c ky.
- Fi zi c , pa r e m a i fr u m o a s ă, zi s e A r e d , c u o s c l i pi r e s c u r t ă în o c hi i .
Nu şt i u c e s ă c r e d d e s pr e e a , fr a t e ...
- A d i c ă?
- M-a ş fi a şt e pt a t l a o şo a pt ă, u n c u vân t . Şi a a vu t d e s t u l t i m p s ă-m i
s pu n ă c e va . D a r s -a r i d i c a t şi a pl e c a t l a br a ţu l El e n e i . Cr e zi c ă po a t e fi
în l e găt u r ă c u e a ?
- Nu , c r e d c ă n u şt i e ...
- Să fi văzu t c u m s e ju c a c u A l e xe i , zi s e în c e t A r e d . L-a în n e bu n i t ,
r u s u l e în d r ăgo s t i t m o r t d e e a şi e a u r m ăr e şt e c e va . D a r d a c ă-i s pu n e c e ­
va l u i Mi ha i , e l n u va s t a d e gân d u r i şi va ve n i s ă n e s c o a t ă d e a i c i ... l u i
n u -i po a t e fi gr e u , c u n o a şt e pe t o a t ă l u m e a în Pe r a şi n u n u m a i .
- A i în c r e d e r e a şa m a r e în Mi ha i ? Ma m a n u pr e a a ve a ...
- Ma m a ?! în t r e bă pu fn i n d i r o n i c A r e d . Mi ha i e s t e c a şi fr a t e l e m e u ,
va fa c e c e va , s u n t s i gu r ...
- A şa d a r s u n t e m l a m ân a e i , zi s e Ni c ky, gân d i t o r .
- A şa s e pa r e .
Răm a s e r ă în t ăc e r e u n t i m p. A po i Ni c ky s e r i d i c ă.
- A m t r e a bă s u s ... a i n e vo i e d e c e va ?
- D a , d e u n d r u m s pr e A l ge r !
- Spe r ă, s pe r a n ţa n e -a m a i r ăm a s a c u m .
Ni c ky u r c ă s c ăr i l e , r e pe d e , în a i n t e s ă fi e r e pe zi t d e vr e u n s e r vi t o r
ve c hi a l c a s e i , a şa c u m s e în t âm pl a m a i m e r e u , s u b pr i vi r i l e găr zi l o r
a m u za t e . în c r u n t a t , în c e pu s ă fr e c e po d e l e l e , şt i i n d c ă d e ve n i s e u n e x­
pe r t în a şa c e va .
- Băi e t e , u n d e e d o a m n a Ka za n i kys ?
Ni c ky r i d i c ă pr i vi r e a c u o l u c i r e c r i m i n a l ă a s c u n s ă a c o l o . D a r băt r â­
n u l Spi r o s n u văzu n i m i c , fi i n d s l a b c u n o s c ăt o r a l o a m e n i l o r , n i c i m ăc a r
a c e l o r a pr o pi a ţi l u i .
- Cr e d c ă a i e şi t , ki r Spi r o s !
- Un d e s ă s e fi d u s l a o r e l e a s t e a ? s e în t r e bă e l , gân d i t o r .
- Cr e d c ă o în s o ţe a a l t e ţa s a , pr i n ţu l Kr i l o v, r ăs pu n s e Ni c ky, văzân -
d u -şi d e t r e a bă. A şa a m a u zi t jo s ...
- A t u n c i e bi n e ... n u -i s i n gu r ă, s e l i n i şt i s i n gu r Spi r o s . A m a u zi t c ă
fr a t e l e t ău a fo s t bi c i u i t .
- A r e d e s t e jo s , a c u m ...
- Băi e t e , l a s ă fr e c a t u l şi vi n o c u m i n e !
Spi r o s i n t r ă în t r -u n s a l o n m i c şi pl ăc u t . Se a şe ză pe s o fa .
- Vo i , s e r vi t o r i i şt i ţi m e r e u t o t u l ...
- Nu e ... d a , ki r Spi r o s , s e c o r e c t ă e l l a pr i vi r e a d u r ă a băt r ân u l u i .
- D a r şt i i c ă El e n a n u e s t e pr i m a m e a s o ţi e ?
- Nu a m şt i u t a s t a !
- A c e s t a e s t e a d e văr u l . A m m a i fo s t în s u r a t , t ân ăr fi i n d . So ţi a m e a
a fo s t pr i e t e n ă c u El e n a !
Ni c ky îl pr i vi c u m a i m u l t ă a t e n ţi e .
- Ve zi t u , băi e t e , e u s u n t băt r ân a c u m . D a r a m a ve r e .
- A s t a t o a t ă l u m e a şt i e , s t ăpân e , r ăs pu n s e Ni c ky c u c a l m , c u t o a t e
c ă m u r e a d e c u r i o zi t a t e .
- El e n a e s t e o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s ă, în c ă t ân ăr ă. D a r şi r e a t ă...
Băt r ân u l a şt e pt ă s ă va d ă d a c ă t ân ăr u l s ău s e r vi t o r s pu n e c e va , d a r a -
c e s t a păs t r ă t ăc e r e a . Co n t i n u ă t o t e l .
- Şt i u fo a r t e bi n e c i n e s u n t e ţi vo i şi pe n t r u c e s u n t e ţi a i c i !
- Ki r Spi r o s ! e xc l a m ă şo pt i t Ni c ky, n e ve n i n d u -i s ă c r e a d ă.
- Un c o n t e fr a n c e z şi u n a r a b bo ga t s l u ji n d pr i n c a s ă, r âs e e l , m ân -
gâi n d u -şi ba r ba a l bă. Nu m a i pe n t r u r ăzbu n a r e ...
- Es t e a d e văr a t , El e n a Săn d u l a c he a făc u t t o t u l pe n t r u a s e r ăzbu n a ,
d a r n u şt i m d e c e ... c r e d e m c ă e r a c e va l e ga t d e t a t ăl e i ...
- Ba n d i t u l ăl a m e r i t a s ă m o a r ă, e r a u n ho ţ l a d r u m u l m a r e .
- Cu m a m u r i t , d o m n u l e Ka za n i kys ? s e i n t e r e s ă Ni c ky, d e o d a t ă i n ­
t r ân d în r o l u l c o n t e l u i fr a n c e z şi n u a l s c l a vu l u i u m i l şi m u r d a r .
- Ci n e şt i e ? A m u r i t u n d e va în Fr a n ţa şi c r e d c ă în a s t a a a vu t c e va
d e -a fa c e păr i n ţi i t ăi , d o m n u l e c o n t e , zi s e gr e c u l , d e s t u l d e în c e t . El e n a
n u şt i e c ă e u c u n o s c t o a t ă a c e a s t ă po ve s t e ... Şt i u c ă m -a l u a t pe n t r u
ba n i i m e i . D a r zi l e l e t r e c u t e , d o m n u l e c o n t e , zi s e e l r i d i c ân d u -s e , a m
a fl a t c e va ...
- C e ?
- Nu , n u ... m a i bi n e n u s pu n a c e s t l u c r u , d u r e r e a m e a a r fi pr e a
m a r e . A c u m fi i c a m e a vi n e a c a s ă şi a s t a s c hi m bă t o t u l !
- Fi i c a ?
- A m o s i n gu r ă fa t ă. Mo şt e n i t o a r e a m e a . Şi s o ţu l e i a r m o şt e n i o
a ve r e fo a r t e m a r e ..
- N u în ţe l e g!
- Oa r e ? Eu c r e d c ă în ţe l e gi fo a r t e bi n e . Fi i c a m e a a c r e s c u t l a o m ă­
n ăs t i r e , a po i l a o m ăt u şă d e -a fo s t e i m e l e s o ţi i . D e pa r t e d e El e n a !
- Şi a c u m s e în t o a r c e !
- Exa c t . Şi m ă t e m pe n t r u d r a ga m e a c o pi l ă... în c a s a a s t a s u n t m u l t e
pe r i c o l e ... fo a r t e m u l t e !
- Vr e ţi c a e u s ă...
- Vr e a u s ă t e c ăs ăt o r e şt i c u e a , zi s e Spi r o s c l a r . O vo i a d u c e în
s e c r e t , t e vo i s c o a t e d i n c a s ă şi m e r ge m l a bi s e r i c ă. Te c ăs ăt o r e şt i şi ve i
d e ve n i s t ăpân u l a c e s t e i c a s e ...
Ni c ky c ăzu pe c e a l a l t ă s o fa .
- Vr e ţi s ă vă u n i ţi fi i c a c u u n o m c a r e n u a r e n i m i c ?
- A c u m n u a i n i m i c , e a d e văr a t . D a r ve i a ve a . Şi a i u n t i t l u , n u -i a şa ?
Ta t ăl t ău e s t e d u c e . Fi i c a m e a va în c ăpe a pe m âi n i bu n e şi El e n a va
r ăm ân e făr ă bo găţi i l e l a c a r e vi s e a ză...
- D a r ... c hi a r a ţi pu t e a s ă-i fa c e ţi a s t a ?
- Eu m -a m t r e zi t d i n a c e l vi s pe c a r e -1 c r e d e a m o c ăs ăt o r i e fe r i c i t ă
a l ăt u r i d e o fe m e i a fr u m o a s ă. Fe m e i a a s t a m i -a o t r ăvi t s o ţi a pe n t r u a m ă
l ăs a văd u v, c a a po i s ă s e a r u n c e în br a ţe l e m e l e şi e u , o r bi t d e fr u m u s e ­
ţe a e i , a m l u a t -o în c a s a m e a !
Vo c e a l u i păr e a d e ghe a ţă. D u r e r e a îi s t r ăl u c e a în o c hi . Mâi n i l e s a l e
u s c a t e şi băt r ân e s e m i şc a u n e în t r e r u pt , ga t a s ă r u pă, s ă d i s t r u gă.
- Zi l e în t r e gi m -a m gân d i t , făr ă s ă po t pu n e ge a n ă pe ge a n ă n o a pt e a ,
l a c e s e po a t e fa c e . A po i Ko n s t a n t i n , a c e s t o m pe r i c u l o s pe c a r e El e n a
îl a r e m e r e u a l ăt u r i , m i -a s pu s c ă fr a t e l e t ău a fo s t bi c i u i t . A t u n c i a m şt i ­
u t c a r e e s t e c e a m a i bu n ă s o l u ţi e ...
- El e n a o s ă fi e fu r i o a s ă!
- A şa va fi , r âs e s a t i s făc u t gr e c u l . D a r t u ve i c o n d u c e a c e a s t ă c a s ă,
t u şi fr a t e l e t ău .
- Şi d a c ă o s ă vr e m s ă pl e c ăm ?
- El po a t e pl e c a , d a r t u ... c e l pu ţi n pân ă l a m o a r t e a m e a , t r e bu i e s ă s t a i .
în fa ţa l u i n u m a i e r a a l t ă s o l u ţi e . îşi a d u c e a a m i n t e d e A r e d şi d e
c e e a c e s pu s e s e . D a c ă a r fi pu t u t s ă fa c ă c e va pe n t r u a fi e l i be r a t s a u
m ăc a r pe n t r u a pu t e a i e şi în o r a ş, s ă a ju n gă a c a s ă l a Mi ha i ...
- A ş pu t e a c ât e va zi l e d e gân d i r e ?
- Ţi s e pa r e c ă a i d e a l e s ? Sa u îţi pl a c e s ă fi i s c l a v?
- Nu , n u -m i pl a c e .
- Fr a t e l e t ău va s u fe r i . Tu l a fe l . El e n a fa c e m e r e u pl a n u r i şi m ă t e m
c ă u r m e a ză c e va ...
- Po a t e , d a r t o t a m n e vo i e d e u n t i m p.
- A i a l t e a n ga ja m e n t e pe c a r e t r e bu i e s ă l e o n o r e zi ?
Ni c ky s e gân d i l a Is a be l l , d a r o a l u n gă r e pe d e d i n m i n t e a l u i .
- Nu . Nu -m i ve ţi d a a c e s t t i m p?
- Nu m u l t în s ă, fu d e a c o r d Spi r o s ..
- Vă m u l ţu m e s c , d a r m a i a m o m a r e r u găm i n t e l a vo i , d o m n u l e Ka za n i kys .
- A s c u l t !
- Nu vr e a u c a fr a t e l e m e u s ă şt i e d e s pr e a s t a a şa c ă, d u pă c ăs ăt o r i e ,
d a c ă e a s e va fa c e , s -a r pu t e a s ă-l t r i m i t e ţi în Fr a n ţa , pe o c o r a bi e ? Nu
a vo a s t r ă...
- Vo i găs i c e va po t r i vi t !
- Vă m u l ţu m e s c !
ân d Is a be l l a ju n s e în c a s a l u i Mi ha i , e r a m a i l i n i şt i t ă. In t r ă l a r ă­
c o a r e şi îşi d e s făc u vo a l u l c a r e -i a c o pe r e a păr u l . Ra d a îl l u ă, u r -
m ân d -o c u u n pa s în s pa t e , a şa c u m s e c e r e a .
- A i a ju n s , în s fâr şi t ...
6,
Gl a s u l n e r vo s şi i r o n i c n u e r a a l u i Mi ha i . Er a a l m a m e i s a l e , d o a m ­
n a A l be r t a . St ăt e a pe s o fa , în c a m e r a d e pr i m i r e d e jo s , c i t i n d d i n t r -o Bi ­
bl i e n e a gr ă. O în c hi s e c u u n po c n e t s e c .
- A m a ju n s , d u pă c u m s e ve d e , zi s e fa t a . D o r i ţi c e va d e l a m i n e ?
- A ş vr e a ...
- Vă a s c u l t , d o a m n ă!
Fe m e i a o pr i vi u r ât .
- Vr e a u s ă pl e c i , c u c o pi i i , i m e d i a t !
- Cu m a şa ?
- Nu m -a i a u zi t ? A c e a s t ă c a s ă e s t e a fi u l u i m e u şi t u n u e şt i d e c ât
u n o a s pe t e a i c i , s t ăpân a s u n t e u !
- Mi ha i n u m i -a s pu s a s t a .
- Mi ha i e s t e a t r a s d e fa r m e c e l e t a l e d i a vo l e şt i , d o a m n ă, o a s i gu r ă
A l be r t a , făc ân d s e m n u l c r u c i i s pr e e a . Tu şi c o pi i i t r ăi ţi în păc a t . Păc ă­
t o a s a a c e e a pu n e m ân a pe e i ...
Is a be l l îşi în fr ân ă u n zâm be t şi pr i vi s pr e Ra d a . A c e a s t a s e u i t ă u r ât ,
în ţe l e gân d fo a r t e bi n e s t r i găt e l e în fr a n c e ză pe c a r e m a m a l u i Mi ha i l e
a r u n c a .
- Co pi i i m e i s u n t bi n e în gr i ji ţi d e Ra d a şi e u s u n t m u l ţu m i t ă!
- Ce -m i pa s ă m i e ? Eu şt i u c ă e s t e o păc ăt o a s ă... l a fe l c a şi c o pi l u l
d i a vo l u l u i d e s u s ...
- Vo r bi ţi d e m i n e , d o a m n ă A l be r t a ?
A m i n a c o bo r î c u pa s u şo r s c ăr i l e şi a ju n s e a l ăt u r i d e e l e . Pu r t a ha i n e
a r a be , d e c u l o a r e d e s c hi s ă şi c hi pu l n u -i e r a a c o pe r i t .
- Tu a t r a gi bl e s t e m u l a s u pr a a c e s t e i c a s e , t u şi d i a vo l u l l a c a r e t e
r o gi . A m a u zi t e u ...
- A ţi a u zi t ? Cu m a ţi pu t e a a u zi c e va ? Nu ve n i ţi n i c i o d a t ă în c a m e ­
r e l e m e l e , d o a m n ă, c u t o a t e c ă v-a m i n vi t a t d e m a i m u l t e o r i , zi s e A m i ­
n a , d u l c e .
- A u d zi d e zi c u m păc ăt o şi i s e r o a gă d i n m i n a r e t e . A u d c u m s t r i gă
s pr e c e r . în t r -o zi , bu n u l D u m n e ze u vă va l o vi d i n în a l t u l c e r u l u i şi ve ţi
a r d e c u m a a r s So d o m a şi Go m o r a ...
Is a be l l , d e pa r t e d e a s e s u păr a , s e a şe ză pe u n s c a u n , c a şi c u m a r fi
pr i vi t o pi e s ă d e t e a t r u . îi făc u s e m n Ra d e i s ă s e r e t r a gă şi a c e a s t a o a s ­
c u l t ă, d u pă c e o m a i pr i vi o d a t ă pe fe m e i a a c e e a n e bu n ă.
- Şi d a c ă n u pl e c , c e ve ţi fa c e ?
- îi vo i c e r e l u i Mi ha i s ă t e a r u n c e în s t r a d ă, a şa c u m m e r i t ă o s t r i c a ­
t ă c a t i n e . Şt i u t o t u l , a m e n i n ţă e a , în d r e pt ân d u n d e ge t u s c a t s pr e fa t ă.
Şt i u c ă t r ăi e şt i în păc a t c u ju m ăt a t e d i n băr ba ţi i d i n Pe r a !
- Cu m a ţi a fl a t a s t a ? Nu i e şi ţi d i n c a s ă...
- Lu m e a vo r be şt e şi e u m a i a m o a m e n i c a r e m ă c u n o s c în a c e s t l o c .
Pu ţi n i , e d r e pt , d a r s u n t . Şt i u c e fa c i . A m m a i văzu t a s t a , c u m u l t t i m p
în u r m ă... fe m e i l e c a vo i s u n t bl e s t e m a t e , t r e bu i e a r s e pe r u g pe n t r u c ă
d i s t r u g t o t u l în ju r u l l o r !
- A m i n a , d r a gă, c r e d c ă m i -a r pr i n d e bi n e u n c e a i , în c a m e r e l e t a l e ,
c e s pu i ?
Is a be l l s e r i d i c ă şi s e în d r e pt ă s pr e A m i n a .
- Cu m în d r ăzn e şt i s ă m ă l a şi a şa ? Nu a m t e r m i n a t , bl e s t e m a t o . Nu
t e ve i c ăs ăt o r i c u fi u l m e u n i c i o d a t ă, n u -1 ve i a t r a ge în păc a t , m a i m u l t
d e c ât e s t e ...
- Cr e d e ţi c ă a s t a vr e a u ?
- Şt i u c e vr e i , păc ăt o a s o . Tu şi c o pi i i a c e i a d i n păc a t , bl e s t e m a ţi fi e e i ...
Cu ţi t u l l u i Is a be l ! s e o pr i l a u n d e ge t d e gât u l A l be r t e i , c a r e s e a l bi
l a fa ţă c a o m o a r t ă. în l e m n i a c o l o u n d e e r a .
- O vo r bă s ă m a i s c o ţi d e s pr e c o pi i i m e i , vr ăji t o a r e bl e s t e m a t ă c e
e şt i , şi t e t a i c a pe u n pu i !
A m i n a s e l i pi d e ba l u s t r a d a s c ăr i l o r şi îşi a c o pe r i gu r a c u m ân a .
- Nu în d r ăzn i s ă-i a t i n gi c u o vo r bă, d a c ă vr e i s ă m a i ve zi l u m i n a
s o a r e l u i ...
O îm pi n s e pe s o fa şi c u ţi t u l d i s păr u în ha i n e l e s a l e .
- Me r ge m , d r a ga m e a ?
Ur c ă s c ăr i l e c a şi c u m n i m i c n u s -a r fi în t âm pl a t .
- Po ţi r e s pi r a a c u m , d r a ga m e a !
- D a r ... d a r ...
- A l be r t a fa c e zi l e n e gr e t u t u r o r !
- D a r s ă o a m e n i n ţi c u u n c u ţi t ... s u s pi n ă e a , a păs ân d u -şi i n i m a pe n ­
t r u a o o pr i s ă n u i a s ă a fa r ă d i n pi e pt d e t e a m ă. Nu -şi m a i s i m ţe a ge n u n ­
c hi i . Nu a i fi u c i s -o , n u ?
- Si gu r c ă n u , n u m a i a m s pe r i a t -o , r ăs pu n s e Is a be l l , m i n ţi n d c u s e ­
n i n ăt a t e . A m i n a , d u -t e s ă t e o d i hn e şt i pu ţi n , e şt i pa l i d ă...
- D a .
- Me r g s ă-l c a u t pe Mi ha i , zi s e fa t a . Şi n u t e t e m e , vr ăji t o a r e a n e va
l ăs a în pa c e ...
Mi ha i l u c r a în c a bi n e t u l l u i , o c a m e r ă l a r gă, c u o m a s ă m a r e , pe c a r e
s e găs e a u m i i şi m i i d e l u c r u r i . Bi bl i o t e c a e r a pl i n ă d e c ăr ţi , în m a i m u l ­
t e l i m bi . A c e s t a e r a a pl e c a t a s u pr a u n e i c ăr ţi d i n c a r e c i t e a c o n c e n t r a t .
Cân d e a i n t r ă făr ă s ă ba t ă, n u r i d i c ă c a pu l .
- La s ă t a va şi pl e a c ă!
- Mă d a i a fa r ă? în t r e bă e a , a m u za t ă.
Oc hi i l u i păr ăs i r ă r ân d u r i l e c ăr ţi i şi găs i r ă c hi pu l d e c a r e îi fu s e s e
d o r .
- Te -a i în t o r s ...
- A şa e . Po t l u a l o c s a u e şt i pr e a o c u pa t ?
- Cân d s u n t e u pr e a o c u pa t pe n t r u t i n e , i u bi t a m e a ?
Pu s e u n s e m n l a c a r t e şi o în c hi s e . A po i o t r a s e pe ge n u n c hi i l u i , s ă­
r u t ân d -o în c e t şi t a n d r u .
- Ce vo i a El e n a ?
- Ce vo i a ? Pr i n ţu l m -a c he m a t , s u b s e m n ăt u r a El e n e i ...
- Ca şi c u m n u a m băn u i t , r âs e e l . Ce vo i a Kr i l o v a t u n c i ?
- Vo i a s ă m ă c e a r ă d e s o ţi e !
Ve s t e a îl l u ă pr i n s u r pr i n e r e pe Mi ha i , c a r e s e t r a s e în a po i , pe n t r u a -i
c ău t a o c hi i , c i t i n d a c o l o d a c ă e r a o gl u m ă s a u e r a a d e văr u l c e l pe c a r e
i -1 s pu s e s e .
- D e s o ţi e ? Ti c ăl o s u l a în d r ăzn i t ?
- D a , şi în a i n t e d e a -1 pr o vo c a l a d u e l , t r e bu i e s ă şt i i c ă a c e a s t ă s i t u ­
a ţi e îm i c o n vi n e d e m i n u n e , u n t i m p...
- Un t i m p?
- Pe n t r u a a fl a c e e a c e Fa t i h vr e a . A c u m , c a vi i t o a r e a l u i s o ţi e , a ş
pu t e a s ă m ă a pr o pi i d e e l m a i m u l t . Un pa ha r d e vi n şi va în c e pe s ă vo r ­
be a s c ă...
- Eşt i s i gu r ă d e a s t a ?
- Ce a i vr e a s ă fa c ? El m ă va pl ăt i fo a r t e bi n e . Nu m a i t r e bu i e d e c ât
s ă a şt e pt ăm u n t i m p şi a po i r u s u l va pl e c a a c a s ă...
Mi ha i o ft ă.
- Să şt i i c ă Kr i l o v e s t e t ân ăr , a d e văr a t . D a r n u e s t e pr o s t . Şi s e d u c e
în Mo l d o va , pe n t r u a s e în t âl n i c u ge n e r a l u l r u s c a r e c o n d u c e l u pt e l e .
Ca r e vo r în c e pe în c u r ân d ...
- Şt i u a s t a . A m a fl a t d e l a Şe r ba n c ă l a Fo c şa n i t r a t a t i ve l e a u d a t gr e ş.
- Şi d a c ă Fa t i h îţi c e r e s ă pl e c i c u e l ?
- Nu s e va a ju n ge l a a şa c e va ... o d a t ă pl e c a t ă d i n Is t a n bu l , n u m a i s u n t
d e fo l o s vi zi r u l u i . D a r a l t c e va t r e bu i e s ă-ţi s pu n , c e va m a i i m po r t a n t .
- C e ?
Ezi t ă pu ţi n .
- Ma m a t a . A m a vu t o n o u ă c o n fr u n t a r e , a c u m c ât e va c l i pe . Mi ha i ,
îşi pi e r d e m i n ţi l e ...
- Nu c r e d a s t a , zi s e e l c u gr e u . Şi l e -a pi e r d u t c u m u l t t i m p în u r m ă!
- Mi -e t e a m ă pe n t r u c o pi i . îi u r ăşt e .
- Oa m e n i i m e i îi păze s c o r i d e c ât e o r i i e şi d i n c a s ă şi a u po r u n c i
c l a r e s ă n u o l a s e s ă i n t r e în c a m e r e l e t a l e . Nu po a t e t r e c e d e e i !
- D a c ă pu n e c e va în m ân c a r e ?
- Ra d a e s t e c e a c a r e l e pr e găt e şt e m ân c a r e a . D o i c a e s t e d e în c r e d e r e ...
- Es t e . O pl ăt e s c fo a r t e bi n e pe n t r u a n u m ă t r ăd a . D a r n u po t s ă-m i
în l ăt u r fr i c a ...
- Eşt i o fe m e i e c u r a jo a s ă!
- Nu c ân d e s t e vo r ba d e c o pi i i m e i , Mi ha i . A t u n c i s u n t în gr o zi t ă.
Me r g s ă-i văd !
- D u -t e . Te a şt e pt jo s ...
Is a be l l îi făc u s e m n c u m ân a , a po i d i s păr u d i n c o l o d e u şă. Cân d i n t r ă
în o d a i a c o pi i l o r , Ra d a şi d o i c a e r a u a c o l o . A c e a s t a d i n u r m ă e r a o fe m e i e
m i t i t i c ă şi r o t u n d ă, c u c hi pu l c a u n s o a r e şi o c hi i u m br i ţi d e ge n e gr o a s e .
- Fa t i m a i -a hr ăn i t , s t ăpân ă!
- A t u n c i pu t e ţi pl e c a , vr e a u s ă r ăm ân s i n gu r ă c u c o pi i i ... Ra d a !
- D a , s t ăpân ă?
- D e s pr e c e s -a în t âm pl a t a zi l a Ka za n i kys , zi s e e a în fr a n c e ză, n i c i
o vo r bă n i m ăn u i . A i pr i c e pu t ?
- D a , s t ăpân ă! s pu s e e a c u o pl e c ăc i u n e . Ce l e d o u ă fe m e i i e şi r ă şi
I s a be l l s e a şe ză pe pa t , a l ăt u r i d e c e i d o i c o pi i . D o r m e a u l i n i şt i ţi a c u m ,
d a r în m a jo r i t a t e a t i m pu l u i e r a u fo a r t e a gi t a ţi şi e n e r gi c i .
îi pr i vi m u l t ă vr e m e , d e pa r c ă a r fi c ău t a t c e va pe c hi pu l l o r . O
u r m ă, u n s e m n . Şi e r a u t o a t e a c o l o . în fi e c a r e t r ăs ăt u r ă îl ve d e a pe A r e d .
Oc hi i l u i ve r zi . D e c e n u a ve a u o c hi i e i ? s e în t r e bă e a . A r fi fo s t m a i
u şo r s ă u i t e .
- D e c e îm i fa c e a s t a ?
La c r i m i l e ţi n u t e e r o i c a l u n e c a r ă pe o br a zu l e i pa l i d . Şi l e şt e r s e fu r i o a s ă.
- Te u r ăs c !
A n i i a ve a u s ă t r e a c ă, u n u l d u pă a l t u l , m e r e u , făr ă s ă s e o pr e a s c ă. îşi
ve d e a c o pi i i m a r i , a d u l ţi , fr u m o şi şi pu t e r n i c i . Oa r e c e a ve a u s ă-i s pu ­
n ă? Ce a ve a u s ă în t r e be d e s pr e t a t ăl l o r ? Şi e a va r ăs pu n d e c ă m u r i s e ?
Că n u şt i a u n d e d i s păr u s e , c ă n u -1 c ău t a s e ?
Pân ă a c u m n u s e gân d i s e l a a c e s t l u c r u , d a r a c u m n u m a i e r a n u m a i
e a s i n gu r ă, e r a u şi c o pi i i , d o i pr i n ţi şo r i făr ă gr i ji a c u m , d a r c a r e vo r
c r e şt e şi vo r pu n e în t r e băr i . Va r e u şi s ă a s c u n d ă t o t u l ?
Făr ă s ă găs e a s c ă u n r ăs pu n s l a a c e s t e în t r e băr i , s e r i d i c ă. Le d ăd u
c ât e o s ăr u t a r e şi i e şi pe u şă.
D
u c e s a o pr i în po r t u l I s t a n bu l . Şi c e i pe c a r e -i a d u c e a c u e a s ăr i r ă
pe c he i . Er a a d o u a o a r ă c ân d Ma r go t pu n e a pi c i o r u l în a c e s t
l o c şi u l t i m a d a t ă s t ăt u s e a i c i o zi . A l ăt u r i d e Ma r i e , c e r c e t a s e pl i n ă d e
c u r i o zi t a t e s t r ăzi l e I s t a n bu l u l u i , Pe r a şi c a r t i e r u l gr e c e s c . Se a ve n t u r a s e
s pr e Mo s c he e a A l ba s t r ă şi pr i vi s e c u a d m i r a ţi e i m pr e s i o n a n t a bi s e r i c ă.
A gi a So fi a o l ăs a s e făr ă r e s pi r a ţi e . Cân d s e l ăs a s e s e a r a , pr e o ţi i l u i
A l l a h în c e pu s e r ă d i n m i n a r e t e r u găc i u n e a d e s e a r ă. Ma r go t n u r e u şi s e
s ă d o a r m ă t o a t ă n o a pt e a , a t u n c i , pe c o r a bi a c a r e o d u c e a s pr e Fr a n ţa ,
d i n c a u za a c e s t u i o r a ş, a t ât d e d i fe r i t şi d e c u r i o s . Văzu s e t o t fe l u l d e
o a m e n i , c r e şt i n i , m u s u l m a n i , gr e c i a va r i şi a r a bi s e r i o şi .
A c u m , n u m a i e r a l a fe l d e m i r a t ă, c i m a i d e gr a bă bl a za t ă. Şi pr e o ­
c u pa t ă. Ve n i s e a i c i c u u n s c o p. A l ăt u r i d e e a , Ro be r t o ţi n e a d e br a ţ.
Ma r i e şi Ga br i e l , pe c a r e n i m e n i n u r e u şi s e s ă-i l a s e a c a s ă, a m e n i n ţân d
c ă vo r fa c e o r i c e pe n t r u a ve n i , c hi a r s ă fu gă d i n Ma r s i l i a , pr i ve a u c u
o c hi i m a r i , în c e r c ân d s ă n u pi a r d ă n i m i c d i n a c e l e m i n u n ăţi i , a m e s t e ­
c a t e în t r -u n a e r gr e u , c u m m i r o s e a o r i c e o r a ş m a r e şi pl i n o c hi d e l u m e
d e t o a t e fe l u r i l e .
Fi l l , c ăpi t a n u l l u i Ma r go t , r ăm a s e pe c o r a bi e a l ăt u r i d e o a m e n i i s ăi .
A l ăt u r i d e Ducesă, c o r a bi a l u i A hm e d , Privighetoarea, t r ăge a şi e a în po r t .
- Me r ge m ? în t r e bă Ro be r t .
- D a . A hm e d ...
- D a , d o a m n ă. Să m e r ge m ...
în c e t , o l u a r ă s pr e Pe r a . Pe jo s . în a r m a ţi şi pe r i c u l o şi . Fe m e i l e pu r ­
t a u ha i n e băr băt e şt i şi păl ăr i i m a r i , c a r e s ă l e a s c u n d ă s u b bo r u r i l e l a r gi
t r ăs ăt u r i l e fr u m o a s e . Ma r i e în c e r c a m e r e u s ă r i d i c e c a pu l s pr e în a l t u l
c e r u l u i pe n t r u a a d m i r a m i n a r e t e l e , pa l a t e l e s a u t u r n u r i l e , d a r m a m a e i
o a ve r t i za s ă s e a bţi n ă. Si n gu r u l l u c r u d e c a r e m a i a ve a u n e vo i e a c u m
e r a s ă o pi a r d ă pe Ma r i e pr i n i m e n s u l Is t a n bu l .
Po r ţi l e c a s e i l u i Mi ha i e r a u l a r g d e s c hi s e şi o t r ăs u r ă e r a t r a s ă l a s c a ­
r ă. Vi zi t i u l e r a l a l o c u l l u i şi Mi ha i n u s e ve d e a pe n i c ăi e r i .
In t r a r ă, d a r l a po a r t ă u n u r i a ş l e o pr i c a l e a . Văzân d gr u pu l n u m e r o s ,
făc u s e m n s pr e o a m e n i i l u i , c a r e s e a pr o pi a r ă, a m e n i n ţăt o r i .
- Nu m e l e m e u e s t e A hm e d e l Se l i m !
Ni c i o s c hi m ba r e . Ur i a şu l în n e gr u s t ăt e a t o t în a c e l l o c , d e pa r c ă a r
fi a şt e pt a t a l t c e va .
- Che m â-1 pe s t ăpân u l t ău , s e r ăs t i a r a bu l , fi xân d u -1 c u pr i vi r e a l u i
d e ghe a ţă pe o m u l d i n fa ţa s a .
A hm e d r i d i c ă d i n u m e r i s pr e pr i e t e n i i s ăi , s e m n c ă n u r e u şi s e s ă-l
c o n vi n gă pe băr ba t .
- Po a t e n u şt i e a r a ba ! s u ge r ă în c e t Ro be r t .
- Se po a t e . Ci n e şt i e d e u n d e -1 a r e Mi ha i pe u r i a şu l ăs t a ...
- D o m n u l e e l Se l i m !
în s pa t e l e băr ba t u l u i a păr u I br a hi m , s e r vi t o r u l d e în c r e d e r e a l l u i
Mi ha i . A c e s t a făc u o pl e c ăc i u n e a d ân c ă şi -i făc u s e m n s e r vi t o r u l u i s ă
e l i be r e ze d r u m u l .
- A bi a a m s o s i t , Ibr a hi m !
- St ăpân u l va fi fo a r t e fe r i c i t s ă vă va d ă. A ţi a ju n s l a t i m p...
- Cu m a şa ? s e i n t e r e s ă A hm e d , i n t r ân d în c a s a fr a t e l u i l u i Ma r go t ,
l o c în c a r e e a ve n e a pe n t r u pr i m a d a t ă.
- To c m a i pl e c a u l a o pe t r e c e r e , a m ba s a d o r u l Fr a n ţe i i n s i s t ă c a
d o a m n a s ă-i fi e a l ăt u r i d e fi e c a r e d a t ă c ân d d ă o pe t r e c e r e .
- D o a m n a ?!
Ibr a hi m s e fe r i d i n c a l e a l o r , l ăs ân d u -i s ă i n t r e în s a l o n u l d e pr i m i r e
a l c a s e i l u i Mi ha i . A hm e d făc u c âţi va pa şi , văzân d u -şi pr i e t e n u l l a br a ­
ţu l u n e i fe m e i . Nu c ă a s t a l -a r fi s u r pr i n s , Mi ha i fi i n d a t r a s d e pa r t e a fe -
m e i a s c ă m a i t a r e d e c ât o r i c i n e .
- Mi ha i ! e xc l a m ă e l , c u a m u za m e n t în gl a s .
Răm a s e r ă t o ţi pe r s o n a je l e u n e i pi e s e d e t e a t r u fo a r t e pr o a s t e . Păr e a u
s ă fi u i t a t s ă m a i vo r be a s c ă. Ni c i s ă r e s pi r e n u m a i în d r ăzn i Ma r go t . La
c i n c i m e t r i d e e a , l a ba za s c ăr i l o r , Is a be l l e r a r a d i a n t ă şi fr u m o a s ă, s t r ă­
l u c i n d d e s u b m i i d e d i a m a n t e . Su r pr i n za d e pe c hi pu l e i fu în l o c u i t ă
i m e d i a t d e fu r i e .
- A şa d a r a i a ju n s a i c i ! s t r i gă Ma r go t , t r e c ân d c a o vi je l i e pe l ân gă
A hm e d , s pr e fa t ă.
- Măt u şă Ma r go t ...
Fe m e i a fu r i o a s ă s e în d r e pt ă s pr e e a . D a r găs i o pi e d i c ă. Un băr ba t
în n e gr u o o pr i , r i d i c ân d s a bi a s a c u r ba t ă. Nu i s e ve d e a u d e c ât o c hi i
pr i n t u r ba n u l în făşu r a t bi n e . Is a be l l îşi pe r m i s e u n m i c zâm be t .
- D e pa r t e d e c a s ă, n u ?
- Ma m ă, l a s ă s a bi a , s t r i gă Ma r i e . Is a be l l e s t e c a şi fi i c a t a , n u ?
Ma r go t în gu s t ă o c hi i şi l ăs ă a r m a în jo s .
- D i n vi n a t a , s -a a ju n s a i c i ! îi a m i n t i Ma r go t l u i Is a be l l . Tu l e -a i
d i s t r u s vi a ţa !
- D e s pr e c e t o t vo r bi ţi ?
Mi ha i o l ăs ă pe Is a be l l d i n br a ţe l e s a l e şi s e în d r e pt ă s pr e m i jl o c u l
c a m e r e i .
- Ce c ău t a ţi t o ţi l a I s t a n bu l ? A ţi ve n i t d u pă e a ?
- Tu ha ba r n -a i d e n i m i c ?
- D e s pr e c e vo r be şt i , Cl e r m o n t ?
- Fi u l m e u şi A r e d a u fo s t r ăpi ţi d e l a Na po l e şi a m fo s t c he m a ţi
a i c i . Su n t l a Is t a n bu l !
- Nu şt i u n i m i c d e s pr e a s t a , îi a s i gu r ă Mi ha i . Eu şi Is a be l l a m s o s i t
d i n Mo l d o va , u n d e e a a fu gi t c u a ju t o r u l t ău ...
- Pe n t r u bi n e l e e i ! s e r ăs t i Ma r go t , pa l i d ă d e fu r i e m o c n i t ă.
- Is a be l l !
Fa t a s e a r u n c ă în br a ţe l e pr i e t e n e i s a l e . A c e a s t a r âs e ve s e l .
- Eşt i l a fe l d e n e bu n ă...
- Mi -a fo s t a t ât d e d o r d e t i n e !
în t âl n i r e a l o r a r fi c o n t i n u a t , d a c ă c e i l a l ţi n u a r fi fo s t a t ât d e n e r ăb­
d ăt o r i .
- A şa d a r s u n t a i c i , zi s e Mi ha i .
- D a . O r ăzbu n a r e pe n t r u o pr o bl e m ă ve c he , e xpl i c ă a şe zân d u -s e
Ro be r t . A m a d u s c e e a c e n i s -a c e r u t şi a c u m t r e bu i e s ă a şt e pt ăm ...
- Ce v-a c e r u t ? Ci n e ?
- Un m o r t , zi s e Ga br i e l , fo a r t e s e r i o s .
Mi ha i pr i vi s pr e n e po t u l l u i , u n băi a t în a l t şi s l a b, c u u n păr în t o a t e
păr ţi l e , pe s t e c a r e a ve a t r ân t i t ă o păl ăr i e c u pa n ă.
- Un m o r t ?
- D a . El e n a Săn d u l a c he vr e a a c e s t s c he l e t şi îi a r e pe băi e ţi şi n e -a m
gân d i t c ă pu t e m ve n i l a t i n e ... în c e pu A hm e d , d a r s e o pr i , c ân d Mi ha i
s ăr i în pi c i o a r e , s pr e Is a be l l .
- Şt i a i ?
Is a be l l s e d e păr t ă d e Ma r i e , c u u n zâm be t r e c e în t i păr i t pe fa ţă. în ­
c e pu s ă r âd ă.
- A i fo s t a c o l o ...
- Si gu r !
- Şi ? în t r e bă Ma r go t , n e r ăbd ăt o a r e . Su n t în vi a ţă?
- A r e d e vi u , d a r e s c l a vu l El e n e i . D e s pr e Ni c ky n u şt i u n i m i c .
- A i fo s t l a e a s ăpt ăm ân a t r e c u t ă. D e a t u n c i m i -a i a s c u n s a s t a ? s e
r ăs t i Mi ha i .
- Eşt i s u păr a t ?
Nu -şi pi e r d e a zâm be t u l , n u l ăs a m ân i a s ă o c u pr i n d ă.
- Pe A l l a h, s u n t ! s t r i gă Mi ha i . M-a i m i n ţi t ...
- Ce a i fi făc u t d a c ă a i fi şt i u t ?
- M-a ş fi d u s a c o l o , i -a ş fi a ju t a t c u m va . A i u i t a t c ă s u n t n e po ţi i m e i ?
- El e n a e s t e fo a r t e şi r e a t ă şi n u a r e în c r e d e r e în t i n e . Eu , s pr e d i fe ­
r e n ţă d e t i n e , po t i n t r a o r i c ân d în c a s a e i ...
- Cu m a şa ? s e i n t e r e s ă A hm e d , c u r i o s d e fe l u l l u i .
- O c u n o s c d e s t u l d e bi n e . A m d e ve n i t o a r e c u m pr i e t e n e ... zi s e e a .
Sa t i s făc u t ă d e u i m i r e a d e pe c hi pu l l o r , s e a şe ză.
- Şt i a m c ă El e n a a s c u n d e c e va în c l i pa în c a r e l -a m văzu t a c o l o pe
A r e d . A şa c ă a m s c r i s u n u i pr i e t e n , c a r e m -a i n fo r m a t c ă El e n a Ka za n i -
kys e s t e o m o l d o ve a n c ă a ju n s ă a c u m m u l t t i m p l a I s t a n bu l , d u pă m o a r ­
t e a t a t ăl u i , u n o a r e c a r e Şt e fa n Săn d u l a c he . Pu s e c a p l a c a p, t o a t e a c e s ­
t e l u c r u r i s e l e a gă fo a r t e bi n e c u c e va c e t a t a a s pu s c ân d va ...
- Sa n t o s n u t r e bu i a s ă vo r be a s c ă d e s pr e a c e s t e l u c r u r i !
- Un c hi u l e Ro be r t , t a t a e r a n i ţe l bău t a t u n c i şi c i u d a t . Vo r be a d e s pr e
o c o m o a r ă şi d e s pr e u n m o r t . Mo l d o ve a n u l pe c a r e l -a m u c i s , zi c e a . în
gr o t e l e d e l a Ma r s i l i a .
- Şt e fa n Săn d u l a c he e r a u n n e bu n c a r e a în c e r c a t d e m a i m u l t e o r i
s ă m ă u c i d ă, zi s e Ma r go t d u r .
- Şi El e n a fa c e l a fe l , n u m a i c ă l o ve şt e în A r e d şi Ni c ky, şt i i n d c ă
s u n t pu n c t u l t ău vu l n e r a bi l .
Se l ăs ă t ăc e r e a şi Is a be l l s e r i d i c ă d e pe s o fa .
- Ce vr e ţi s ă fa c e ţi a c u m ?
- Un s c hi m b!
Is a be l l s e a pr o pi e d e Ma r i e .
- îţi ju r c ă c e e a c e fa c e s t e fo a r t e i m po r t a n t , şo pt i e a l a u r e c he a e i .
D a r e i n u vo r în ţe l e ge ...
- Ce s pu i ?
- Co pi i i s u n t s u s , po ţi i n t r a s ă-i ve zi , d a r n u po ţi s ă-i i e i d e a i c i .
- Co pi i i ? Su n t d o i ?
- D a . Me r gi s u s ...
- I s a be l l , n u m a i în ţe l e g...
Ea o s t r ân s e în br a ţe şi îi d ăd u u n s ăr u t pe o br a z. A po i îşi l u ă pe l e r i ­
n a d e l a A zi z.
- Tr e bu i e s ă pl e c ! a n u n ţă e a t a r e , făc ân d u -i pe t o ţi s ă t r e s a r ă.
- Un d e t e d u c i , Is a be l l ?
- A m ba s a d o r u l Fr a n ţe i d ă o pe t r e c e r e a zi , în c i n s t e a r e ge l u i . Va a -
ve a m u l ţi i n vi t a ţi ...
- Cu m po ţi s ă t e gân d e şt i l a pe t r e c e r i în a s e m e n e a c l i pe ?
- Vi a ţa m e a m e r ge m a i d e pa r t e . Vă l a s pe vo i s ă d i s c u t a ţi d e s pr e
c u m pu t e ţi s ă-i s c o a t e ţi d i n c a s a El e n e i în vi a ţă...
- Ce vr e i s ă s pu i c u a s t a ?
- Pe n t r u m i n e , m ăt u şă Ma r go t , e m a i m u l t d e c ât c l a r t o t u l . El e n a
vr e a r ăzbu n a r e şi c r e d c ă a r e o pe r s o a n ă în ve d e r e ... t u !
- Evi d e n t . D a r a s t a n u în s e a m n ă c ă...
- în s e a m n ă c ă vă l a s s ă fa c e ţi pl a n u r i , l a a s t a s u n t e ţi fo a r t e pr i c e pu ţi .
O l u ă s pr e u şă, c u A zi z pe u r m e l e s a l e .
- îi vo i s pu n e a m ba s a d o r u l u i c ă o t e r i bi l ă i n d i s po zi ţi e t e ţi n e d e pa r t e
d e s ăl i l e s a l e a zi , Mi ha i . O s e a r ă pl ăc u t ă!
D i s păr u d i n c o l o d e u şă, în t r -o m a r e d e vo a l u r i s c u m pe şi bi ju t e r i i .
- E n e bu n ă, Mi ha i , şi -a pi e r d u t m i n ţi l e !
- Ma r go t , I s a be l l a a ju n s a şa d i n vi n a t u t u r o r , s ăr i e l .
- D a r s ă fi e a t ât d e i n s e n s i bi l ă... şi r e a ... s e pl ân s e Ga br i e l . Pa r e s ă
n u -i pe s e d e e i ...
Mi ha i s e r i d i c ă şi îşi t u r n ă u n pa ha r pl i n d e c o n i a c . Ce m a i c o n t a a -
c u m d a c ă be a ? îl d ăd u pe s t e c a p c u s e t e . A po i s t r i gă l a Ibr a hi m .
- Pr e găt e şt e m a s a şi c a m e r e pe n t r u o a s pe ţi . Şi s pu n e -i A m i n e i s ă
c o bo a r e , u n c hi u l A hm e d a s o s i t !
- D a , d o m n u l e . A u s o s i t d u l c i u r i l e d o m n i ţe i Is a be l l !
- La s ă-l e Ra d e i . Şi ve zi d e c e ţi -a m s pu s !
Oft ân d , s e în t o a r s e s pr e o a s pe ţi i s ăi , c ăzu ţi d i n c e r .
- Ce în s e a m n ă a s t a ?
Pr i vi r i l e t u t u r o r s e r i d i c a r ă s pr e c a pu l s c ăr i i .
- Ma m ă, a m o a s pe ţi !
- I a r ? în t r e bă e a , c o bo r în d c u Ma r i a a l ăt u r i .
Se o pr i jo s , pr i vi n d u -i d i s pr e ţu i t o r . Ma i a l e s pe A hm e d , c a r e o r e c u ­
n o s c u şi o s a l u t ă a d ân c . Ea pu fn i , n e r vo a s ă, şi s e u i t ă s pr e Ma r go t . D i s ­
pr e ţu l e r a în t i păr i t în pr i vi r i l e c e l o r d o u ă fe m e i . în a c e e a şi m ăs u r ă, u n a
o d i s pr e ţu i a pe c e a l a l t ă.
- Tu , fi i c ă a d i a vo l u l u i , c e c a u ţi în c a s a a s t a ?
- Bu n ă s e a r a , A l be r t a !
- Tr ăd ăt o a r e , t i c ăl o a s ă făr ă m a r gi n i , a s a s i n o !
în t i n s e d e ge t u l s pr e e a şi făc u s e m n u l c r u c i i .
- Ve i a r d e în i a d !
- Ma m ă, zi s e în c e t Mi ha i , în c e r c ân d s ă o t e m pe r e ze .
- Tu s ă n u vo r be şt i ! O l a şi s ă i n t r e în c a s a n o a s t r ă, o l a şi s ă pu n ă pi ­
c i o r u l a i c i , d u pă c e şi -a u c i s t a t ăl . în t âi t âr fa t a , a c u m a s t a . în i a d ve i
a ju n ge !
- Mu l ţu m e s c , m a m ă, pe n t r u a c e s t e o bs e r va ţi i !
Fe m e i a d e s c hi s e gu r a s ă s t r i ge a l t e i n s u l t e , d a r s i m ţi o m ân ă u şo a r ă
pe u m ăr . A m i n a , c u o c hi i s u r âzân d şi c hi pu l a c o pe r i t , s c o a s e d e s u b ha i ­
n e u n c u ţi t c u pl ăs e l e d e a r gi n t şi pi e t r e pr e ţi o a s e .
- D o a m n ă A l be r t a !
în m ân a fe t e i s e o d i hn e a c u ţi t u l c u c a r e Is a be l l o a m e n i n ţa s e n u d e m u l t .
- D u m n e ze u l e !
îşi r i d i c ă fu s t e l e şi a l e r gă pe s c ăr i , făr ă s ă s e u i t e în a po i .
- Ce fa c i c u a c e l c u ţi t , A m i n a ? în t r e bă Mi ha i , t ăi o s .
- Ma m a t a l -a u i t a t s u s ! zi s e l i m pe d e fa t a . îl vo i d a ...
- Să fa c i a s t a , r ăs pu n s e e l şi A m i n a văzu zâm be t u l în fr ân a t pe c hi ­
pu l l u i s e r i o s . Vi n o a i c i .
- D a , t a t ă!
- Fi i c a t a , Mi ha i ?
- A d o pt i vă, e xpl i c ă e l . D r a ga m e a , a c e a s t a e s t e s o r a m e a , Ma r go t .
D e s pr e c a r e ţi -a vo r bi t Is a be l l .
- Bu n ve n i t , d o a m n ă! zi s e e a , s a l u t ân d c u o m i şc a r e a c a pu l u i . Tu
t r e bu i e s ă fi i Ga br i e l , n u ?
- D a , d o m n i şo a r ă, zi s e băi a t u l , făc ân d u -i o pl e c ăc i u n e fe t e i d i n fa ţa
l u i , pe c a r e o pr i ve a fe r m e c a t .
O r e c u n o s c u pe Ma r i e şi îi fu pr e ze n t a t Ro be r t d e Cl e r m o n t . Se pă­
r e a c ă po ve s t i r i l e l u i Is a be l l fu s e s e r ă fo a r t e e xa c t e şi d e t a i l a t e .
- Un c hi u l e A hm e d !
- Fa t a m e a !
8.
E
l e n a îşi pu s e s e c e l e m a i bu n e ha i n e , c e l e m a i s c u m pe bi ju t e r i i şi
i n t r ă l a br a ţu l pr i n ţu l u i Kr i l o v l a pe t r e c e r e a a m ba s a d o r u l u i .
Fr a n c e zu l l e i e şi în a i n t e .
- Pr i n ţe , bi n e a ţi ve n i t , d o a m n ă Ka za n i kys ...
- D o m n u l e d e Fe r i o l l , a ţi s t r ân s c e a m a i bu n ă l u m e d i n Pe r a !
- Spe r , s pe r , r âs e băr ba t u l r o t o fe i , c u u n n a s m a r e şi o c hi i bu l bu c a ţi .
Lu m e bu n ă şi m u l t ă. Un a c n u pu t e a i a r u n c a în în c ăpe r i l e pe c a r e
fr a n c e zu l l e d e s c hi s e s e i n vi t a ţi l o r s ăi . Nu s e d ăd e a în l ăt u r i d e l a a pe ­
t r e c e o r i d e c ât e o r i pr i n d e a o c a zi a . Nu m u l t e e r a u o c a zi i l e pe c a r e l e a -
ve a a i c i , m o t i v pe n t r u c a r e fi e c a r e pr o fi t a d i n pl i n . Cu r t e a s u l t a n u l u i n u
e r a c u r t e a r e ge l u i Fr a n ţe i . Fa s t u l c u c a r e n o bi l i m e a pe t r e c e a l a c u r t e e r a
d e ja c u n o s c u t t u t u r o r . Po a t e n u m a i e r a vr e m e a l u i Lu d o vi c a l XIV-l e a ,
s pu n e a u c e i băt r ân i , c a r e -şi m a i a d u c e a u a m i n t e d e a c e l e t i m pu r i , d a r
Fr a n ţa în c e r c a s ă r ăm ân ă în fr u n t e . Cu t o a t e c ă e r a a t a c a t ă d i n t o a t e păr ­
ţi l e d e Ru s i a Ec a t e r i n e i a I l -a , pu s ă pe fa pt e m a r i , d e Pr u s i a l u pt ăt o a r e
şi d e A u s t r i a . A s t a pe n t r u a u i t a d e A n gl i a , c e d i n i n s u l a e i c o n d u c e a în ­
t r e a ga l u m e .
D a r l u m e a în a c e a s e a r ă a ve a m u l t e a l t e l e pe c a p. Şi I s a be l l ve d e a
a c e s t l u c r u fo a r t e c l a r . So r bi d i n c u pa s a c u şa m pa n i e şi a r u n c ă o pr i vi r e
l a r gă pe s t e c a pe t e l e t u t u r o r . Lo c u l s t r a t e gi c pe c a r e şi -l găs i s e o fa vo r i ­
za . Ma i s u s c u d o u ă t r e pt e , pu t e a pr i vi pe s t e c a pe t e l e t u t u r o r , c hi a r şi a l e
băr ba ţi l o r . D e u n d e s t ăt e a , a l ăt u r i d e d o a m n a d e Fe r i o l l , o bs e r va t o t u l .
- To c m a i a ve n i t ! şo pt i l a u r e c he a e i d o a m n a A m e l i e d e Fe r i o l l .
-V ăd !
- Să şt i i c ă a r t r e bu i s ă a c c e pţi !
- Şt i ţi ?
- D r a ga m e a fa t ă, şt i e în t r e g Is t a n bu l u l ! Po a t e şi s u l t a n u l , r ăs pu n s e
fe m e i a s l a bă şi c u m u l t e r i d u r i pe fa ţă, pe c a r e fa r d u l n u m a i r e u şe a s ă
l e în l ăt u r e .
- A d e văr u l e c ă n u şt i u c e s ă fa c ! m o r m ăi e a , s o r bi n d u n pi c d e şa m ­
pa n i e .
- Spu n e -i d a şi pl e a c ă c u e l . Ru s i a c âşt i gă şi m e r e u t r e bu i e s ă fi i a l ă­
t u r i d e c âşt i găt o r i ...
- Cr e d e ţi ?
- Fa t a m e a , e şt i s i n gu r ă a i c i , n u a i u n s fa t bu n , pe n t r u c ă şt i u c ă pu ş-
l a m a u a a c e e a d e A vr a m n u t e s făt u i e şt e bi n e ... o vo i fa c e e u . Pr i n ţu l e
bo ga t , a r a t ă bi n e l a c hi p, e s t e a m a bi l şi vr e a s ă fa c ă d i n t i n e o pr i n ţe s ă.
Po ţi c ău t a , d a r d a c ă D e l fi n u l n u t e c e r e d e n e va s t ă, n u văd a l t ă o c a zi e
m a i bu n ă. Sa u a şt e pţi c e r e r e a s u l t a n u l u i ?
I s a be l l i zbu c n i în r âs , a l ăt u r i d e d o a m n a d e Fe r i o l l , făc ân d s ă s e
în a l ţe c ât e va s pr ân c e n e m i r a t e .
- Su l t a n u l n u m i -a făc u t n i c i o pr o pu n e r e , d e c e n t ă s a u m a i pu ţi n d e ­
c e n t ă!
- A t u n c i zi u n d a m a r e şi d u -t e în Ru s i a . A m a u zi t c ă a c o l o e s t e
fo a r t e pl ăc u t .
- A şa a m a u zi t şi e u , r ăs pu n s e Is a be l l . Me r g s ă-i vo r be s c ...
- Ve i a c c e pt a ?
- Nu a zi !
îşi făc u l o c pr i n t r e i n vi t a ţi pân ă a ju n s e a pr o a pe d e pr i n ţ. A c e s t a ve ­
n e a şi e l s pr e e a , c u El e n a a l ăt u r i .
- D o a m n ă D e ve r a u x, c e fe r i c i r e s ă vă văd !
- La fe l , în a l ţi m e a vo a s t r ă, r ăs pu n s e e a ve s e l ă. El e n a !
- Vă l a s s ă vo r bi ţi !
- Mu l ţu m e s c !
El e n a s e d e păr t ă c âţi va pa şi , d a r s e ţi n u a pr o a pe d e c e i d o i .
- A m c r e zu t c ă n u vo i pu t e a s c ăpa d e d o m n u l A vr a m , s e pl ân s e e a .
- Cu m a şa ? s e i n t e r e s ă pr i n ţu l .
- A u s o s i t n i şt e pr i e t e n i d e -a i l u i d i n Fr a n ţa . Oa m e n i fo a r t e c i u d a ţi ,
d e a l t fe l ...
- D o a m n ă, Is a be l l , zi s e e l n e l i n i şt i t , c r e d c ă m a i bi n e t e -a i m u t a d e
l a e l . Cr e d c ă a c e l l o c n u e s t e po t r i vi t pe n t r u o t ân ăr ă m a m ă, o fe m e i e
n e vi n o va t ă şi i n o c e n t ă...
- Cu m a ş pu t e a ? Un d e s ă m ă d u c a c u m ? Pe r a n u e s t e Pa r i s u l .
- Şt i u a s t a , d a r a ş pu t e a s ă c e r d o a m n e i Ka za n i kys s ă...
- Va i , A l e xe i , s e s pe r i e e a , r e s pi r ân d pr e c i pi t a t , c u m a ş pu t e a a bu za
în a c e s t fe l ?
- Nu va fi u n a bu z, d a c ă vo r be s c e u c u El e n a . D a r n u po t pe r m i t e s ă
s t a i a c o l o , c u e l . Şt i u c e fe l d e o m e s t e !
- Cu m a şa ?
- Mi ha i e s t e fo a r t e şi r e t şi a l u n e c o s . Să fi e ăs t a m o t i vu l pe n t r u c a r e
n u pu t e ţi s pu n e d a pr o pu n e r i i m e l e ?
- A l t e ţă, îm i e s t e fr i c ă! s u s pi n ă e a . A m a vu t o vi a ţă gr e a ...
- D e a c u m n u m a i t r e bu i e s ă s u fe r i ţi , fr u m o a s a m e a Is a be l l . A ţi fi
pr i n ţe s a m e a , m a i i m po r t a n t ă d e c ât ţa r i n a !
- Ce s pu n e ţi ? r âs e e a a fe c t a t .
- A d e văr u l . Pl e c în c u r ân d în Mo l d o va şi d e a c o l o l a Mo s c o va .
- Nu l a St . Pe t e r s bu r g?
- Vo i m e r ge şi l a c u r t e . V-a ş pr e ze n t a ţa r i n e i ...
- Nu a ş pu t e a ... e s t e pr e a d e vr e m e , s e pl ân s e e a . To a t e a c e s t e l u c r u r i
d e o s e bi t e pe c a r e m i l e d a ţi ! Şi c a d o u r i l e ! Fl o r i l e şi bi ju t e r i i l e ! Pr i n ţe ,
s u n t o fe m e i e s i m pl ă!
- Su n t e ţi e t e r n a m e a d r a go s t e !
- Şi t o t u şi , a ţi l i ps i t l a pe t r e c e r e a d e l a a m ba s a d o r u l A n gl i e i !
- A m fo s t r e ţi n u t !
- O fe m e i e ?
- Nu , d o a m n ă, n u ... s e gr ăbi e l s ă r ăs pu n d ă, c u u n zâm be t în c ân t a t
c ă o făc u s e ge l o a s ă.
- A t u n c i c u c i n e v-a ţi în t r e ţi n u t o s e a r ă în t r e a gă?
Kr i l o v pr i vi în ju r .
- Nu po t ...
- Nu pu t e ţi s ă-m i s pu n e ţi ? t e r m i n ă e a . A t u n c i a fo s t o fe m e i e , d e c i s e
e a , s u păr a t ă. în ţe l e g!
Tr e c u c a o fu r i e pe l ân gă e l , a pr o a pe a l e r gân d s pr e i e şi r e . D i n c âţi ­
va pa şi , a ju n s e l a po a r t ă. A zi z, c a r e o a şt e pt a , făc u s e m n s ă fi e a d u s ă
t r ăs u r a .
- St a ţi , d o a m n ă!
- Mă gr ăbe s c ! zi s e e a , în c e r c ân d s ă-şi e l i be r e ze m ân a d i n t r -a l u i .
- Vă j u r c ă...
- Nu ju r a ţi , D u m n e ze u vă va pe d e ps i . Şt i u a s t a şi n u a ş s u po r t a c a
s u fl e t u l vo a s t r u s ă a r d ă în fl ăc ăr i l e i n fe r n u l u i . Răm âi c u bi n e , d o m n u l e !
Săr i în t r ăs u r ă, l ăs ân d u -1 în c u r c a t . St r ân s e pu m n i i , n e r vo s . D a c ă a r
fi pu t u t ve d e a în t r ăs u r ă, a r fi văzu t zâm be t u l e i l a r g şi fe r i c i t . D a r o c hi i
l u i n u băt e a u a şa d e pa r t e . Şi t r ăs u r a t r e c u s e d e c o l ţu l s t r ăzi i în gu s t e , în -
d r e pt ân d u -s e s pr e c a s a l u i Mi ha i , c u fu n d a t ă în s e m i -în t u n e r i c . Nu m a i
c ât e va făc l i i a r d e a u pr i n s e în s u po r t u r i l e l o r .
- A zi z, m e r gi şi o d i hn e şt e -t e , n u m a i a m n e vo i e d e t i n e în s e a r a
a s t a ! zi s e e a , c ân d e l o a ju t ă s ă c o bo a t e .
- D a , s t ăpân ă!
Ea făc u t r e i pa şi .
- St ăpân ă!
- D a ?
- St ăpân u l A r e d e s t e în Is t a n bu l ?
- D a !
El n u în d r ăzn i s ă m a i în t r e be c e va , d a r e a s e a pr o pi e d e e l .
- A zi z, a i fo s t m e r e u a l ăt u r i d e m i n e , m u t , s u r d şi l o i a l . în t r e a bă!
- îl vo m s a l va ?
- A s t a fa c . D a r vr e a u s ă a s c u l ţi n u m a i po r u n c i l e m e l e şi n u a l e l u i
A hm e d .
- Su n t e ţi s t ăpân a m e a !
- Şt i u c ă va în c e r c a s ă t e t r a gă d e l i m bă, c ă va pu n e în t r e băr i şi va
d o r i s ă-i s pu i c e fa c e u . A s c u n d e -i a d e văr u l !
El făc u o pl e c ăc i u n e a d ân c ă şi s e l u ă d u pă e a , a şa c u m făc e a în fi e ­
c a r e s e a r ă. O c o n d u c e a pân ă în ău n t r u , a po i s e r e t r ăge a c a o u m br ă. U-
n e o r i I s a be l l a ve a i m pr e s i a c ă e s t e s l u ji t ă d e o u m br ă, şi n u d e u n o m în
c a m e şi o a s e .
- A i a ju n s !
-M i ha i !
- Ca s a a s t a a d e ve n i t u n ha n , e s t e pl i n ă d e l u m e ! s e pl ân s e e l , l u ân -
d u -i m âi n i l e . Cu m a fo s t ?
- A şa c u m m -a m a şt e pt a t . Ca pc a n a m e a a pr i n s u n pr i n ţ, r âs e e a , l ă-
s ân d u -şi c a pu l pe u m ăr u l l u i .
0 c o n d u s e s u s .
- Şi m ăt u şa Ma r go t ?
- Es t e pa l i d ă d e fu r i e .
- Evi d e n t .
- Ma r i e a s t a t l a A m i n a , în c a m e r e l e e i , u n t i m p. Ga br i e l e fe r m e c a t
d e e a ...
- Ci n e n u a r fi ? A m i n a e s t e u n în ge r ...
- A s t a văd şi e u .
- îţi pl a c e s ă a i c a s a pl i n ă, r âs e e a u şo r .
- Ci n e a r fi c r e zu t , n u ?
D e s c hi s e u şa c a m e r e i s a l e şi o l ăs ă s ă i n t r e . Ra d a e r a a c o l o , a l ăt u r i
d e Ma r i e şi d e c o pi i .
- Vă l a s . No a pt e bu n ă!
Is a be l l îi zâm bi şi i n t r ă.
- Ma r i e !
Se îm br ăţi şa r ă d i n n o u .
- Eşt i l a fe l , n u t e -a i s c hi m ba t d e l o c , zi s e e a .
- Cr e zi ? Mi e m i s e pa r e c ă m -a m s c hi m ba t , s e pl ân s e Is a be l l , pe c a ­
r e Ra d a s e a pu c a s e s ă o d e zbr a c e . Ce s pu i ?
- A d e văr u l ? Su n t c e i m a i fr u m o şi c o pi i pe c a r e i -a m văzu t vr e o d a t ă.
Nu m a i Ga br i e l m a i e r a a şa d u l c e c ân d e r a m i c .
- îm i a d u c i a m i n t e ?
- D a . Mi -a fo s t a şa d o r d e t i n e ... şi d e e i . A m c r e zu t c ă a u m u r i t , u n
t i m p. A fo s t gr o a zn i c !
- Ma r i e , c r e d e a m c ă m ă ve i u r î pe n t r u c e a m s pu s jo s !
- O c l i pă n u m a i , a po i m i -a m d a t s e a m a c ă t u n u a i fa c e n i c i o d a t ă c e ­
va îm po t r i va l o r . Că e r a i s u păr a t ă!
- în c ă s u n t !
- I s a be l l , n u a m s pu s n i m i c d e s pr e c o pi i ...
Fa t a îşi s t r ân s e ha l a t u l gr e u în ju r u l e i şi s e a şe ză pe m a r gi n e a pa t u l u i .
- Şt i u şi îţi vo i ve şn i c în d a t o r a t ă.
- Co pi i i s e a m ăn ă a şa d e bi n e c u A r e d !... zi s e Ma r i e , în c e t .
Ni m e n i n u -i m a i s pu s e s e a c e s t e c u vi n t e . A d e văr u l n u o m a i l o vi s e
în a şa fe l . îşi îm pi n s e păr u l pe s pa t e , pe n t r u a găs i o pr e o c u pa r e , pe n t r u
a a ve a c e va d e făc u t . Cu t o a t e a s t e a , a bi a m a i r e s pi r a . La c r i m i l e îi u m ­
pl e a u o c hi i a d ân c i . Păr e a d i n c a l e -a fa r ă d e o bo s i t ă.
- îl u r ăs c !
- Şt i u , d r a ga m e a , şt i u ... '
O s t r ân s e în br a ţe .
- Pe n t r u c ă n u m ă i u be şt e ! e xc l a m ă e a fu r i o a s ă.
Co pi i i în c e pu r ă s ă pl ân gă a m ân d o i d e o d a t ă. Spe r i a t ă, Is a be l l îi l u ă în
br a ţe . Er a u d o l o fa n i şi n u m a i o c hi , c u păr u l n e gr u d e s şi gu r a c a u n
t r a n d a fi r îm bo bo c i t . Şi e r a u fo a r t e n e a s t âm păr a ţi . Ma r i e l u ă fe t i ţa în br a ţe .
- Ci n e a r fi c r e zu t ?
- C e ?
- Că ve i a ve a d o i . Şi a şa fr u m o şi . Ce ve i fa c e d u pă c e s e va t e r m i ­
n a t o t u l l a Is t a n bu l ? Ve i s t a a i c i , c u Mi ha i ?
- Nu şt i u !
- A r e d o s ă vr e a s ă m e r gi c u e l . Şi Ni c ky l a fe l . Te -a u c ău t a t m u l t
c ân d a i pl e c a t ...
- Nu -m i pa s ă. Ma r i e , d a c ă m e r g c u A r e d , m ă va în c hi d e în ha r e m .
Şi Ni c ky şi -a r l e ga vi a ţa c u a m e a . Şi n u -1 i u be s c .
- îl i u be şt i pe Mi ha i ?
- D a , a şa c r e d .
- D a r e şt i s o ţi a l u i A r e d !
- Nu -m i a d u a m i n t e . A m a t ât e a pe c a p...
Oft ân d , s e r e ze m ă d e pe r n e . Mi c u ţu l He n r y în c e pu s ă o t r a gă d e păr .
Is a be l l îi fe r i m âi n i l e d o l o fa n e şi s e s t r âm bă l a e l , făc ân d u -1 s ă r âd ă.
- Te l a s s ă t e o d i hn e şt i , zi s e Ma r i e . Şi m i -e îm i e s t e s o m n ...
' - D o r m i c u m i n e în n o a pt e a a s t a , Ma r i e . Vr e a u s ă a u d d e s pr e c ăl ă­
t o r i e , d e s pr e c e s e m a i în t âm pl ă l a Ma r s i l i a . D e s pr e A n d r e !
- A n d r e ?!
Ma r i e zâm bi l a r g, c u u n a e r u şo r în c r e zu t .
- în c ă îi m a i fa c i o c hi i d u l c i ?
- Is a be l l , e t r e c u t d e m i e zu l n o pţi i ...
- A şa e , c o pi i i s u n t a gi t a ţi . St r i gă d u pă Ra d a s ă n e ,a ju t e s ă-i c u l c ăm .
Tr e c u r ă c u e i în br a ţe în c a m e r a a l ăt u r a t ă, a şe zân d u -i în pa t u l m a r e ,
a c o pe r i t c u d a n t e l e . Ra d a i n t r ă, ve s e l ă.
- La s ă-i c u m i n e , s t ăpân ă!
- Să m ă t r e ze şt i , şt i i d o a r !
- Nu va fi n e vo i e , în ge r a şi i d o r m d e ja !
Şi a ve a d r e pt a t e . Od a t ă a şe za ţi în pa t u l l o r , c o pi i i în c e pu r ă a c ăs c a ,
o bo s i ţi . îşi fr e c a u o c hi i c u d e ge t e l e , în vâr t i n d u -s e . Ra d a s t i n s e l ăm pi l e ,
l ăs ân d n u m a i u n a . Is a be l l îşi s ăr u t ă c o pi i i şi fe t e l e s e în t o a r s e r ă în pa t u l
m a r e şi c a l d . Ma r i e s e s t r e c u r ă a l ăt u r i d e I s a be l l şi a c e a s t a s t i n s e l a m pa .
Pe s t e I s t a n bu l s e a şt e m e a n o a pt e a , gr e a pe r d e a în t u n e c a t ă, făr ă l u n ă, a s ­
c u n s ă s u b m u l ţi m e d e n o r i . A d o r m i r ă, în a i n t e s ă m a i a pu c e s ă po ve s ­
t e a s c ă c e va .
Nu d e pa r t e d e c a s a l u i Mi ha i A vr a m , în c a m e r e l e d e t a i n ă a l e
El e n e i , a c e a s t a s e r u ga . St i n s e s i n gu r a l u m ân a r e c a r e a r d e a , l ăs ân d
n u m a i c e l e d o u ă l ăm pi d e pe m a s ă. Băt a i a în u şă n u o s u r pr i n s e .
- I n t r ă, Ko n s t a n t i n !
- St ăpân ă, i -a m în c hi s l a l o c u l l o r !
- Fo a r t e bi n e a i făc u t . Mo m e n t u l e s t e a pr o a pe ...
- Cu m a şa ?
- D e d i m i n e a ţă, vr e a u s ă c he m i o m u l d i n po r t i a r . Să n e s pu n ă c u m
a t r e c u t n o a pt e a pe s t e c o r ăbi i l e l o r ...
- D o u ă s u n t , s t ăpân ă. D o u ă c o r ăbi i . Un a c r e şt i n ă şi u n a a r a bă. Pe r i ­
c o l po a t e în s e m n a pe n t r u n o i , a u m u l ţi o a m e n i l a bo r d , po t a ve a a r m e
pu t e r n i c e , c u t o a t e c ă s u n t a s c u n s e . Fe m e i a a c e e a e u n d i a vo l !
- Nu vr e a u s ă d i s t r u gi c o r ăbi i l e în c ă. Ta t ăl m e u e s t e a c o l o ...
- Ce ve i fa c e ?
- Vo i fa c e c e e a c e t r e bu i a s ă fa c c u m u l t t i m p în u r m ă. A c u m în s ă
a vr u t d e s t i n u l s ă m ă a ju t e . Cân d a m a fl a t c ă e r a u d o i c o pi i , d o i băi e ţi ...
-T r e i !
- Ce l m i c n u c o n t e a ză a c u m . O va d u r e a e n o r m , a şa c u m t r e bu i e !
- Pl a n u l a fo s t pe r fe c t , m u r m u r ă Ko n s t a n t i n . D a r m ă t e m d e A vr a m !
- Mi ha i e u n l a ş, e xc l a m ă e a , s t r ân gân d pu m n u l . A şa c u m e r a şi t a t ăl
l u i . Ma r go t e s i n gu r a c u c u r a j şi în d r ăzn e a l ă în fa m i l i a a c e e a , d e a s t a va
fi a şa d e pl ăc u t s ă o d i s t r u g, s ă o o m o r , d u pă c e o vo i fa c e s ă s u fe r e ...
- Pe c a r e -1 u c i d e m pr i m u l ?
- Tu c e zi c i ?
- A r a bu l e s t e c o pi l u l e i ba s t a r d . Pr i m u l n ăs c u t . Ce l ăl a l t e s t e o s n o ­
bi l . Ca r e n e -a r a d u c e m a i m u l t c âşt i g?
El e n a r ăm a s e în t ăc e r e u n t i m p. A po i făc u u n s e m n c u m ân a .
- Nu -m i pa s ă. Nu c r e d c ă a ve m vr e u n be n e fi c i u o m o r ân d u -1 pe u n u l
s a u pe a l t u l . D a r m âi n e d e vr e m e m e r gi în po r t şi l a şi u n bi l e t l a c ăpi t a ­
n u l va s u l u i . A c e s t bi l e t !
- Pe n t r u c i n e -i ? în t r e bă Ko n s t a n t i n , c a r e n u r e u şi s ă d e s c i fr e ze s c r i s u l .
- Pe n t r u d o a m n a d e Cl e r m o n t , r ăs pu n s e e a . A şa vo i şt i c ă va ve n i l a
l o c u l d e în t âl n i r e , l a m o m e n t u l s t a bi l i t ...
- îl vo i d u c e . Şi a po i ?
- A po i n e vo m în t âl n i în po r t .
- Vo i c he m a o a m e n i i .
- Che a m ă-i s ă păze a s c ă c a s a . Ma r go t n u va în d r ăzn i s ă m ă a t i n gă, a t ât
t i m p c ât pr e ţi o şi i e i fi i s u n t în m ân a m e a . II vo i l u a c u m i n e pe A r e d .
- D e c e a r a bu l ?
- Pe n t r u c ă bl e s t e m a t u l d e Spi r o s vr e a s ă jo a c e şa h c u Ni c ky şi n u
po t s ă fa c n i m i c . Nu -m i pl a c e a c e a s t ă a pr o pi e r e ...
- Băt r ân u l n u băn u i e şt e n i m i c !
- Cr e zi ?
- D a c ă fr a n c e zu l a r fi d e s c hi s gu r a , Spi r o s a r fi zi s c e va . D a r n u e
a şa . El s e po a r t ă l a fe l c a t o t d e a u n a ...
- A şa e . Ce pr o s t !
- Te i u be şt e , s t ăpân ă!
- A şa e . A m şt i u t c e s ă-i s pu n , c e s ă fa c . Pl e a c ă a c u m , vr e a u s ă
d o r m , m âi n e vo i a ve a o zi l u n gă şi gr e a şi t r e bu i e s ă fi u pu t e r n i c ă!
- Eşt i m e r e u , d o a m n a m e a !
îi făc u o pl e c ăc i u n e şi s e r e t r a s e . Co bo r î jo s , în în c ăpe r e a în c a r e
d o r m e a şi s t i n s e l a m pa . A l ăt u r i , Ni c ky s e r i d i c ă d e pe s a l t e a u s a şi pr i vi
c e r u l . în t u n e r i c d e n e păt r u n s . Păr e a vi a ţa l u i , în u l t i m u l t i m p. Şi
m âi n e ... pr i vi s pr e A r e d . Fr a t e l e l u i d o r m e a a d ân c , pe o pa r t e . Spa t e l e
l u i e r a pl i n d e r ăn i c a r e n u s e vi n d e c a s e r ă pe d e pl i n . Şi şt i a c ă în c ă m a i
d u r e a u . Şi n u s e pl ân ge a n i c i o d a t ă.
- D e d a t a a s t a , s o a r t a n o a s t r ă s e va s c hi m ba , pr o m i s e e l , s t r ân gân d
pu m n i i .
9.
S
u b o c hi i m i r a ţi a i t ân ăr u l u l u i fr a n c e z, m ân d r i e d e m ăt ăs u r i c ăr a ­
t e d i n în d e păr t a t u l Or i e n t pr i n s e r ă a l u n e c a s pr e a l t a r . D e ge a ba
o c hi u l l u i c ău t a s ă d e s c o pe r e c hi pu l a s c u n s d e vo a l s a u pi c i o r u l a c o pe ­
r i t d e gr e u br o c a r t . Nu m a i d o u ă m âi n i s t r ân ge a u u n l a n ţ gr e u d e a r gi n t ,
d e c a păt u l c ăr u i a s pân zu r a o c r u c e s i m pl ă.
Spi r o s pr i n s e d e c o t fa t a şi o îm pi n s e u şu r e l s pr e băr ba t u l n e m i şc a t
şi pa l i d . Pr e o t u l zâm bi c ăl d u r o s şi d e s c hi s e Eva n ghe l i a pr i n s ă în c o pe r ţi
d e a u r , n e în c hi pu i t d e bo ga t e . Făc u s e m n u l c r u c i i , m i r i i făc u r ă l a fe l şi
gl a s u l l u i pu t e r n i c l o vi pe r e ţi i s fi n t e i bi s e r i c i în c a r e s e a fl a u . în s pa t e l e
l o r , în pi c i o a r e , e r a u n a l t pr e o t , u n băr ba t r o t o fe i şi ve s e l , c u s u r âs în o br a z,o
m a i c ă în ve şm ân t a t ă în n e gr u , c u c hi pu l în c r u n t a t şi d e ge t e l e c a a l e u n u i
s c he l e t . Ni c ky n i c i n u în d r ăzn i s ă în t r e be c i n e e r a fe m e i a a c e e a a u s t e r ă
şi băt r ân ă c a m u n ţi i . în pa r t e a c e a l a l t ă a bi s e r i c i i e r a u d o i băi e ţi s l a bi ,
a ju t o a r e l e pr e o t u l u i , şi u n băr ba t şi o fe m e i e , pe c a r e Spi r o s îi pr e ­
ze n t a s e , d a r e l n u -şi m a i a d u c e a a m i n t e n u m e l e l o r .
Ca pr i n vi s , a u ze a c u vi n t e l e pr e o t u l u i , făr ă s ă pr i c e a pă c e va . Pr i ve a
pi e r d u t a l t a r u l d i n fa ţa l u i . Cân d pr e o t u l r i d i c ă c o r o a n a r e c e şi i -o pu s e
pe c a p, a ju t a t d e băr ba t u l în vâr s t ă, i n vi t a t u l l u i Spi r o s , Ni c ky t r e s ăr i ,
fi i n d t r a ve r s a t d e u n fi o r r e c e . în c o n ju r a r ă m a s a în fa ţa c ăr e i a e r a u şi
m i r o s u l d e t ăm âi e îl îm băt ă. A r u n c ă o pr i vi r e pi e r d u t ă s pr e So fi a Ka za -
n i kys . Fa t a păr e a s ă fi e d e pi a t r ă, pr i vi n d în a i n t e , l a i m a gi n i l e pi c t a t e pe
a l t a r . Se în t r e bă c u m a r a t ă s u b m u l ţi m e a d e văl u r i c a r e o a c o pe r e a u d i n
c a p pân ă în pi c i o a r e . Gr a s ă? Sl a bă? D u pă ha i n ă, a r fi zi c s ă e r a c ât e l
d e gr e a , d a r d e ge t e l e îi e r a u fi n e şi l u n gi .
- Me r ge ţi în pa c e ! zi s e pr e o t u l , făc ân d s e m n u l c r u c i i pe n t r u u l t i m a d a t ă.
- Gi n e r e !
Spi r o s îl s t r ân s e în br a ţe pe Ni c ky c u n e d i s i m u l a t ă fe r i c i r e . A po i
s t r ân s e m âi n i l e fi i c e i s a l e .
- Păr i n t e St a vr o s ...
- D u m n e ze u s ă-i a i bă în pa ză!
Cu u r a r e a păr i n t e l u i r ăs u n ân d u -i în u r e c hi , Ni c ky păşi s pr e u şă c u
s o ţi a l u i d e br a ţ. Pe n t r u u n m o m e n t l u m i n a îl o r bi . So a r e l e pu t e r n i c a l
d i m i n e ţi i îl l o vi în fa ţă şi făc u u n pa s în a po i .
- Ta t ă!
Gl a s u l So fi e i îl făc u s ă s e în t o a r c e s pr e e a , d a r n u r e u şi s ă va d ă u n d e s e
u i t a . Spi r o s păr e a s ă fi d i s păr u i . Be zm e t i c . Ni c ky îl găs i în s fâr şi t , l a pi c i o a r e l e
l u i . Un o m m a s c a t s t ăt e a d e a s u pr a l u i , vi c t o r i o s , c u o bât ă d e l e m n .
- Fu gi !
So fi e s e m i şc a d e s t u l d e r e pe d e , c u t o a t e c ă ha i n e l e păr e a u s -o i n c o ­
m o d e ze . A l e r gă s pr e s t r a d ă, în m a r e a d e văl u r i . Ni c ky n u a ve a d e c ât u n
s i n gu r gân d în m i n t e . Să s c a pe . Şt i a c ă El e n a r e a l i za s e s ă s o ţu l e i o în ­
şe l a şi s e gr ăbi s e s ă-i a ju n gă. Fe m e i e vi c l e a n ă, n u a t a c a s e pe fa ţă, îşi fo ­
l o s i s e o a m e n i i , a s c u n şi s u b m ăşt i n e gr e .
-Ni c ky!
O t r ăs u r ă a pr o a pe s e l o vi d e e i . Şi pr i n po r t i e r a d e s c hi s ă t ân ăr u l îl
găs i pe t a t ăl s ău . A pl e c a t în fa ţă, Ro be r t o a pu c ă pe So fi e , pe c a r e pr o a s ­
păt u l e i s o ţ o îm pi n s e în a i n t e şi o t r a s e în ău n t r u . Ni c ky s ăr i d i n t r -o m i ş­
c a r e a l ăt u r i d e t a t ăl s ău , c a r e t r ân t i po r t i e r a şi pl e c a r ă în go a n a c a i l o r ,
l o vi n d o m i c ă t a r a bă în c a r e s e vi n d e a u fr u c t e , a ju n gân d d u pă e i pr o t e s ­
t e l e şi s t r i găt e l e pr o pr i e t a r u l u i .
-T a t ă!
Ro be r t îşi s t r ân s e în br a ţe băi a t u l , d e s c o pe r i n d u -1 m a i s l a b, m a i t r a s l a
fa ţă şi m a i m a t u r . Nu m a i e r a c o pi l u l c a r e fu s e s e l a Pa r i s . II pr i vi în o c hi .
- Eşt i bi n e ?
- D a , s u n t . So fi e , s t a i l o c u l u i ...
-D a r ... c i n e -i ?
- So ţi a m e a !
So ţi a l u i s e t r a s e în c o l ţu l o pu s a l t r ăs u r i i . Pr i ve a d e d u pă vo a l pe c e i
d o i , făr ă s ă în ţe l e a gă m a r e l u c r u . Şi t o t u şi , n u păr e a în s păi m ân t a t ă. Nu
pl ân ge a . A şt e pt a .
- Un d e m e r ge m ?
- L a Mi ha i , r ăs pu n s e Ro be r t , a r u n c ân d o pr i vi r e a fa r ă.
- Şi m a m a ?
- Va fi a c o l o , r ăs pu n s e Ro be r t .
Er a c e e a c e îşi d o r e a , c u t o a t e c ă i n i m a îi băt e a r e pe d e , d i n pr i c i n a
e i . Ma r go t pl e c a s e c u Sa n t o s , s i n gu r i , s pr e po r t . Om u l pe c a r e -1 pl ăt e a
Mi ha i , u n c e r şe t o r s l a b şi făr ă o m ân ă, t r i m i s e s e vo r bă pe u n pu şt i n e s păl a t
c ă gr e c u l pl e c a s e l a bi s e r i c ă c u u n t ân ăr c a r e s e m ăn a c u d e s c r i e r e a l u i
Ni c ky. I m e d i a t , Ro be r t s ăr i s e în t r ăs u r ă şi l u a s e c u e l o m ân ă d e o a m e n i
d e pe c o r a bi a l u i Sa n t o s . A c e şt i a s e a s c u n s e s e r ă pr i n t r e c e r şe t o r i i d e l a
i n t r a r e a în bi s e r i c ă. Ro be r t în c e r c a s e s ă i n t r e , d a r văzu s e bi n e c ă u şi l e
e r a u în c hi s e , fe r e c a t e bi n e , pe n t r u a o pr i pe o r i c i n e în c e r c a s ă i n t r e . A şa
c ă n u -i m a i r ăm ăs e s e d e c ât s ă a şt e pt e , n e r ăbd ăt o r , în t r ăs u r ă, pr i vi n d
o r i c e m i şc a r e .
Nu d e pa r t e d e e i , Ma r go t s e pl i m ba d i n t r -o pa r t e -n a l t a pe c he i . î n ­
t r -u n l o c r e t r a s , A hm e d şi e a a şt e pt a u ve şt i . A r a bu l s e a şe za s e pe u n
bu t o i ve c hi , s pe r ân d s ă n u s e r u pă s u b gr e u t a t e a l u i şi pr i ve a l i n i şt i t .
Pr i vi n d l a e l , Ma r go t c l ăt i n ă d i n c a p.
- Cu m po ţi s ă fi i a şa c a l m ?
El o pr i vi c u o l i c ăr i r e d e a m u za m e n t în o c hi i .
- Eu n u m a i po t s t a l o c u l u i . A ş pr e fe r a s ă fi e o l u pt ă...
- Nu e , n u ?
- Me r e u e şt i a şa bl e s t e m a t d e c a l m . Ca pu l t ău pa r e s ă s e r u pă d e
i n i m ă...
- I n i m a şt i e c ă n u a r e c e fa c e . A şa c ă a şt e pt .
- A şt e pt ăm d e m a i bi n e d e o o r ă...
- El e n a e a i c i !
- Un d e c r e zi c ă s e pu t e a a s c u n d e ?
- Or i c e l o c e bu n pe n t r u e a . Vi n e c i n e va ...
D e d u pă o c l ăd i r e jo a s ă a păr u u n băr ba t . în s pa t e l e l u i m e r ge a c l ăt i n a t
u n a l t u l . O pe l e r i n ă m a r e , n e a gr ă, îl a s c u n d e a pe a c e s t a d i n u r m ă. Me r s e r ă
s pr e e i . La m a i pu ţi n d e t r e i m e t r i pr i m u l s e o pr i . A l d o i l e a îl a ju n s e şi
r i d i c ă c a pu l . Su b păl ăr i a d i n c a l e -a fa r ă d e e l e ga n t ă s e a s c u n d e a u n c a p d e
fe m e i e pe c a r e Ma r go t îl c u n o şt e a d e s t u l d e bi n e . El e n a o pr i ve a d i s ­
pr e ţu i t o a r e , c u u n s u r âs i r o n i c în c o l ţu l gu r i i şi o c hi i r e c i c a ghe a ţa .
- A i a ju n s ...
- Ve zi bi n e . Un d e s u n t c o pi i i m e i ?
- Fr a n c e zu l şi ba s t a r d u l t ău , zi s e e a , pu n ân d a c c e n t pe a c e s t e u l t i m e
c u vi n t e , s u n t în m ân a m e a . A i a d u s c e a m c e r u t ?
-D a !
- D e u n d e şt i u c ă e s t e t a t ăl m e u ?
- A u t r e c u t d e s t u i a n i , e s t e u n s c he l e t a c u m , r ăs pu n s e Ma r go t , păs -
t r ân d u -şi c a l m u l . D a r a r e bi ju t e r i i l e , l a n ţu l d e a u r c u c r u c e , u n s a fi r l a
d e ge t e u l m i c , u n c e a s s t r i c a t d e a u r . Şi c u ţi t u l c u pl ăs e l e d e a r gi n t şi pi e ­
t r e pr e ţi o a s e ...
- Ce pi e t r e ?
- Ru bi n e !
- Exa c t . Un d e -i ?
- L-a ş fi a d u s a i c i , a c u m ? în t r e bă fe m e i a . E l a l o c s i gu r . Păzi t d e o a ­
m e n i i m e i . O m i şc a r e gr e şi t ă şi îl găs e şt i pe fu n d u l m ăr i i ...
- Nu e şt i în m ăs u r ă s ă pu i c o n d i ţi i !
- Nu , n u s u n t . Şi s u n t d a r n i c ă a zi ...
- A şa ? în t r e bă A hm e d , c u u n zâm be t .
- A hm e d e l Se l i m , în pe r s o a n ă.
- A i zi s s ă a d u c u n în s o ţi t o r ...
- Cr e d e a m c ă ve i ve n i c u s o ţu l t ău !
- Co n t e a ză pe c i n e a m a d u s ? s e r ăs t i Ma r go t , n e r vo a s ă.
- Nu , n u c o n t e a ză. A c u m pr i ve şt e a c o l o ...
Ma r go t s e u i t ă în d i r e c ţi a i n d i c a t ă d e e a . O t r ăs u r ă e r a t r a s ă l a vr e o
ze c e m e t r i d e e i . Ci n e va r i d i c ă o pe r d e a n e a gr ă c a r e a c o pe r e a po r t i e r a
şi fe r e s t r e l e şi Ma r go t văzu c hi pu l l u i A r e d .
- Po ţi s ă t e a pr o pi i ...
Ma r go t a l e r gă s pr e t r ăs u r ă, făr ă s ă-i pe s e d e pe r i c o l . A hm e d r ăm a s e
n e m i şc a t , s u b pr i vi r e a t ăi o a s ă a l u i Ko n s t a n t i n , c a r e s c o s e s e s a bi a d i n t e a c ă.
- A r e d !
- Ma m ă...
Mâi n i l e l u i l e ga t e l e a t i n s e r ă pe a l e s a l e .
- Eşt i bi n e ?
El e n a o îm pi n s e pe Ma r go t l a o pa r t e .
- E în t r e g, n u ve zi ?
Un pi s t o l a t i n s e fr u n t e a t ân ăr u l u i . El e n a i n t r ă în t r ăs u r ă şi Ko n s t a n ­
t i n s ăr i a l ăt u r i d e vi zi t i u . Mân a în m ăn u şa t ă a fe m e i i m ân gâi e o br a zu l l u i
A r e d . îşi s c o a s e m ăn u şa .
- îl i u be şt i , n u ?
Un ghi i l e s a l e l ăs a r ă u r m e a d ân c i pe o br a zu l l u i , a ju n gân d pân ă pe
gât . El e n a zâm bi , pr i vi n d s ân ge l e şi c hi pu l l u i A r e d , c u o c hi i s t r ân şi d e
d u r e r e , d a r făr ă s ă s e m i şt e s a u s ă s c o a t ă u n c u vân t .
- Ve i pr i m i ve s t e d e l a m i n e , d u c e s ă, d e s pr e l o c u l u n d e -m i ve i d a
t r u pu l t a t ăl u i m e u . Şi s ă-m i s pu i c e fi u vr e i s ă-ţi d a u în s c hi m b...
- Bl e s t e m a t o !
- Ma r go t , o d a t ă, c u m u l t t i m p în u r m ă, t u e r a i d o m n i ţa în fa ţa c ăr e i a
pr i vi r i l e s e pl e c a u şi s pa t e l e s e în d o i a . A c u m t o t u l s -a s c hi m ba t , e u s u n t
d o a m n a în fa ţa c ăr e i a t e ve i t âr î. L a pi c i o a r e l e m e l e ve i i m pl o r a pe n t r u
vi a ţa l o r ...
- A s t a vr e i ? s t r i gă Ma r go t , l ăs ân d u -s e în ge n u n c hi . Te i m pl o r ... i a ­
r n ă pe m i n e în l o c u l l o r ...
- Ni c i o d a t ă. A l e ge , d o m n i ţă, zi s e e a d i s pr e ţu i t o r . A l e ge bi n e pe c a ­
r e -1 vr e i , pe c e l l e gi t i m s a u ba s t a r d u l . D ă-i bi c e , Ko n s t a n t i n !
Ma r go t văzu c u m t r ăs u r a s e în d e păr t e a ză şi a u zi r âs u l El e n e i .
- O u c i d c u m âi n i l e m e l e !
- Va t r e bu i s ă fa c i a s t a , zi s e pr o fe t i c A hm e d , r i d i c ân d -o în pi c i o a r e .
A d u -ţi a m i n t e c ă s u n t vi i ...
- Şi Ni c ky? Oa r e e bi n e ?
- Tr e bu i e s ă fi e , n e bu n a a s t a n u şi -a r pe r m i t e s ă-i u c i d ă, pe n t r u c ă
vr e a s ă t e va d ă s u fe r i n d .
- D a r s ă a l e g? s t r i gă e a . Cu m s ă a l e g?
- Nu a i c i , d u c e s ă, n u a i c i . Să m e r ge m l a fr a t e l e t ău , t r e bu i e s ă fa c e m
u n pl a n ...
- Vo i a r d e c a s a a c e e a d e vi pe r e , pr o m i s e e a , s t r ân gân d pu m n i i , c u
t o a t e c ă t r e m u r a d i n t o t c o r pu l d e d u r e r e şi d e fr i c ă.
în c ă m a i t r e m u r a c ân d păşi în s a l o n u l l u i Mi ha i .
- Ma m ă!
Vo c e a a c e e a a r fi r e c u n o s c u t -o d i n t r -o m i e . Se r e pe zi s pr e Ni c ky, a -
r u n c ân d u -s e în br a ţe l e l u i . Nu m a i e r a u n c o pi l s ă-l r i d i c e în br a ţe , m o ­
t i v pe n t r u c a r e fi u l e i o r i d i c ă, s ăr u t ân d -o pe o br a z, pl i n d e a fe c ţi u n e .
- L-a i s a l va t ...
- Ţi -a m pr o m i s , n u ? şo pt i Ro be r t , s ăr u t ân d u -şi s o ţi a c u d r a go s t e . Şi e a ?
- El e n a e r a c u A r e d . Fr a t e l e t ău e bi n e ? Păr e a bo l n a v...
- A fo s t bi c i u i t , şo pt i Ni c ky, făr ă s ă-şi l a s e fr a t e l e m a i m i c şi s o r a
s ă a u d ă. D a r e s t e vi u ... m a m ă, El e n a t e vr e a pe t i n e .
- Şt i u . D a r vr e a m a i m u l t c o r pu l l u i Săn d u l a c he .
- Ta t a a zi s c ă-i a i c i , pe c o r a bi e . Cân d i -1 ve i d a ?
- Vo m a şt e pt a ve s t e d e l a e a , zi s e A hm e d , băt ân d u -1 pe u m ăr pe Ni ­
c ky. Băi e t e , îm i pa r e bi n e s ă t e văd ­
i şi s t r ân s e r ă m âi n i l e .
- Cu m fa c e m s ă-l s c o a t e m pe A r e d d e a c o l o ?
- A ve m t i m p, zi s e Ma r go t . Ci n e e fa t a a s t a ?
So fi a s t ăt e a r e t r a s ă în t r -o c o l ţ, pe u n s c a u n , d e pa r t e d e t o ţi .
- Ma m ă, e a e s t e So fi a Ka za n i kys , s o ţi a m e a !
- A c u i ?
I s a be l l a păr u s e l a ju m ăt a t e a s c ăr i l o r . îm br ăc a t ă în t r -o r o c hi e d e c a ­
s ă în fl o r a t ă, fo a r t e fi n ă, păr e a m a i a t r ăgăt o a r e c a n i c i o d a t ă. Păr u l r i d i ­
c a t s u s o făc e a e l e ga n t ă, n o bi l ă şi m ân d r ă. Păşi d e m n pân ă jo s .
- Ni c ky!
îm br ăţi şa r e a e i r ăm a s e făr ă r ăs pu n s .
- Eşt i bi n e , văd , zi s e e a r e t r ăgân d u -s e r e pe d e , d e pa r c ă c o r pu l l u i a r
fi a r s -o .
- Su n t .
- Te -a i c ăs ăt o r i t ? în t r e bă e a , în t o r c ân d u -i s pa t e l e , pe n t r u a o s t u d i a
pe s o ţi a l u i , a s c u n s ă s u b ha i n e l e e i . Cu gr ăm a d a a s t a d e m a t e r i a l ?
-I s a be l l !
Ma r i e s e r ăs t i l a e a , pe u n t o n fo a r t e d u r , c a r e o făc u şi m a i n e r vo a s ă
d e c ât e r a .
- Ri d i c ă-t e , d o a m n ă d e Cl e r m o n t !
So fi a s e r i d i c ă, d a r n u m a i pe n t r u c ă Is a be l l o r i d i c ă s pr e e a , a pu c ân -
d -o d e br a ţ.
- La s -o în pa c e , Is a be l l , zi s e a m e n i n ţăt o r Ni c ky.
Un s u r âs c a r e -i d ăd u fi o r i l u i Mi ha i a păr u pe c hi pu l l u i Is a be l l . Fa t a
s m u l s e c u o m i şc a r e vo a l u l c a r e a c o pe r e a c hi pu l fe t e i . Su b e l a păr u c hi ­
pu l r o t u n d şi t e m ăt o r a l u n e i fe t e s pe r i a t e . Oc hi i e i c ăpr u i pr i ve a u d e l a
u n u l l a a l t u l , făr ă s ă şt i e c e făc e a a i c i şi c i n e e r a u a c e l e pe r s o a n e c a r e
s t r i ga u u n i i l a a l ţi i . Fr a n c e za pe c a r e o şt i a n u -i a ju n ge a pe n t r u a d e s l u şi
c u vi n t e l e în c âl c i t e pe c a r e l e s t r i ga u .
- Ce ... e u ... şo pt i e a , c u u n gl a s s u bţi r e l , d a r fo a r t e pl ăc u t .
- Nu s e în t âm pl ă n i m i c , s pu s e Ni c ky l u ân d -o d e m ân ă, a t e n t . Mi ha i ,
po t s ă t e r o g s ă-i d a i o c a m e r ă So fi e i ? Es t e o bo s i t ă...
- D a r ... în c e pu fa t a , a pu c ân d u -1 d e br a ţ. Vr e a u s ă şt i u ...
- Vo i ve n i e u i m e d i a t , pr o m i s e e l .
Ibr a hi m a l e r gă pe s c ăr i , l a e t a j. Mi ha i o l u ă pe u r m a l u i , c u So fi e l a
br a ţ. Fa t a t o t în c e r c a s ă pr i ve a s c ă în u r m ă, a pr o a pe îm pi e d i c ân d u -s e d e
ha i n e l e l u n gi şi l a r gi . Ni c ky a şt e pt ă s ă d i s pa r ă pe u n a d i n u şi l e d e s u s .
- Cu m în d r ăzn e şt i ? s e r ăs t i e l .
- în d r ăzn e s c . Vo r be s c a şa c u m vr e a u e u . Fa c c e e a c e vr e a u e u . Ia r
c a s a a s t a n u e s t e a t a !
- O fi a t a ? în t r e bă e l , t ăi o s .
- Te r m i n a ţi c u c e a r t a , s e a m e s t e c ă Ro be r t .
- Nu ... Me r i t ă u n r ăs pu n s . Ca s a a s t a e s t e a m e a pe n t r u c ă Mi ha i a
d o r i t a s t a . Ce c r e zi ? Că d a c ă a i s o s i t a i c i a i d r e pt u l s ă-m i d a i o r d i n e ?
Să-m i c e r i s ă fa c c e e a c e vr e i t u ? A t r e c u t d e s t u l t i m p şi e u m -a m s c hi m ­
ba t , n u m a i a s c u l t po r u n c i l e n i m ăn u i . Şi n i c i şa n t a ju l ...
- Fa t ă făr ă m i n t e , c i n e c r e zi c ă e şt i ? s e r ăs t i A hm e d .
- Su n t pr o pr i a m e a s t ăpân ă. Şi o po s i bi l ă văd u vă!
Pa l m a l u i Ma r go t o l o vi c u a t ât a pu t e r e în c ât o a r u n c ă l a păm ân t .
D a r fa t a s e r i d i c ă vi je l i o s . Nu l o vi în a po i , n u a c u m .
- Cu m în d r ăzn e şt i s ă d o r e şt i m o a r t e a fi u l u i m e u ?
- A r e d e s t e c a şi m o r t , zi s e e a pe s t e u m ăr . Vo i l -a ţi u c i s ...
- Eşt i n e bu n ă, zi s e pl i n d e d i s pr e ţ Ni c ky. Şi a i d e ve n i t o t âr fă...
Mu l t e pe r e c hi d e o c hi s e m ăr i r ă l a a c e s t e c u vi n t e . Is a be l l d e ve n i pa ­
l i d ă c a o m o a r t ă.
- A i t r a s c u u r e c he a s a u fr a t e l e t ău ţi -a şo pt i t c e a a u zi t ?
- A r e d a fo s t băt u t d i n vi n a t a !
- Cât e l o vi t u r i a u fo s t ?
- Mu l t e !
- Ma i m u l t e d e u n s pr e ze c e ? s e i n t e r e s ă e a , a şe zân d u -s e pe s o fa .
- D e s t u l e pe n t r u a -i u m pl e s pa t e l e d e r ăn i , zi s e pr i n t r e d i n ţi Ni c ky.
D a r a a u zi t t o t u l şi -l c r e d . îl c r e d pe fr a t e l e m e u ...
- D u m n e ze u l e , c e s e n t i m e n t e a l e s e în i n i m a t a , d o m n u l e d e Cl e r ­
m o n t ! îl s t r âm bă e a , a şa c u m făc e a c ân d e r a u c o pi i .
- Ne a gă c ă e şt i a m a n t a l u i A l e xe i Kr i l o v! s t r i gă e l în gu r a m a r e .
- Ce a i s pu s ? s ăr i A hm e d . Tu , fa t ă n e bu n ă, c u m a i în d r ăzn i t s ă t e a -
r u n c i în br a ţe l e a l t u i a , fi i n d s o ţi a l u i A r e d ?
- Nu m ă c o n s i d e r s o ţi a l u i A r e d , d o m n u l e e l Se l i m . Şi n u s u n t a -
m a n t a l u i A l e xe i Kr i l o v, zi s e e a l i m pe d e , făr ă a s e a r ăt a a fe c t a t ă d e c u ­
vi n t e l e l o r d i s pr e ţu i t o a r e .
- D e s t u l !
Vo c e a l u i Mi ha i îi o pr i pe t o ţi . A c e s t a a ju n s e jo s şi t r e c u în fa ţa l u i Ni c ky.
- A c e a s t ă c a s ă e s t e a m e a , d o m n i l o r , l e a m i n t i e l s e c . Şi d o a m n a e s t e
o a s pe t e l e m e u , m o t i v pe n t r u c a r e n u vo i a c c e pt a s ă o ji gn i ţi în vr e u n fe l .
Sa u pr e fe r i s ă r e gl ăm c o n t u r i l e în t r -u n d u e l , băi e t e ?
Ni c ky r i d i c ă m ân a pe n t r u a -1 t e m pe r a , d a r c e l c a r e i n t e r ve n i fu Ro be r t .
- Mi ha i , s u n t s i gu r c ă n u e s t e c a zu l pe n t r u u n d u e l , m a i a l e s a c u m .
Ni c ky n u va m a i s pu n e n i m i c ...
- Fo a r t e bi n e . Is a be l l e s t e pr o t e ja t a m e a în I s t a n bu l .
- A s t a e l i m pe d e , zi s e r e c e Ma r go t . Ma m a t a , t o t u şi , o n u m e a a l t fe l !
- îm i a d u c a m i n t e fo a r t e bi n e c e s pu n e a m a m a , Ma r go t . Şi şt i u c e
s pu n e u . Pa r c ă a ve a ţi c e va m a i i m po r t a n t d e d i s c u t a t ...
- A ve a m , zi s e A hm e d . Mi ha i , c e pr o pu i ?
- Ce pr o pu n ? r e pe t ă e l , l u ân d l o c l ân gă Is a be l l . Un s c hi m b, c r e d .
- Tu şt i i l o c u r i l e , zi s e Ro be r t . Un d e c r e zi c ă n e va c he m a El e n a ?
- Nu a c a s ă, zi c e u . A r e m a i m u l t e c a s e în o r a ş. Cât e va în a fa r a l u i .
O m o şi e în Mo l d o va .
- Mu l t e l o c u r i . Nu po a t e s u pr a ve ghe a t o t u l ...
Mi ha i s e în t o a r s e s pr e Is a be l l .
- Is a be l l ?! Tu a i fo s t l a e a ...
Fa t a zâm bi l a r g şi s e r i d i c ă. Cl ăt i n ă d i n c a p, d e pa r c ă a r fi r âs l a o
gl u m ă, făr ă s ă d e s c hi d ă gu r a .
- Vr e ţi i n fo r m a ţi i ?
- Tr e bu i e s ă fi a u zi t c e va .
- Ni c ky, t u a i fo s t a c o l o , s pu n e -l e t u !
- Eu e r a m u n s c l a v, s e m ân i e e l . El e n a n u -m i făc e a c o n fi d e n ţe ...
- Nu a m a u zi t n i m i c , n i c i o d a t ă.
Mi ha i d e s c hi s e gu r a s ă în t r e be c e va , d a r I br a hi m a păr u d i n n o u . Ve ­
n e a d i n s pr e i n t r a r e , c u u n r ăva ş în m ân ă.
- D a , Ibr a hi m ?!
- Sl u ga pr i n ţu l u i Kr i l o v e s t e l a u şă, a d u c e gr a bn i c m e s a j d e l a s t ă­
pân u l s ău ...
Oc hi i fe t e i s e s c hi m ba r ă, d i n t r -o pr i vi r e i r o n i c ă în u n a i n t e r e s a t ă.
- Tr i m i t e a s t a !
Mân a s e r vi t o r u l u i în t i n s e hâr t i a făc u t ă s u l şi s i gi l a t ă. Is a be l l o l u ă şi
o d e s c hi s e c u gr a bă.
- Spu n e -i c ă d a , I br a hi m . Şi t r i m i t e -1 pe A zi z l a m i n e , gr a bn i c !
A c e s t a s e r e t r a s e , c u pl e c ăc i u n e . Şi d i s păr u d i n c o l o d e u şi l e l a r gi pe
c a r e l e în c hi s e în u r m ă.
- Pl e c i ?
- D e în d a t ă.
- Un d e ?
- Se pa r e c ă o o a r e c a r e d o a m n ă El e n a e s t e fo a r t e în c ân t a t ă s ă-m i o -
fe r e a d ăpo s t pe n t r u c ât e va zi l e ...
- Ce t o t s pu i ?
- Pr i n ţu l Kr i l o v a c e r u t El e n e i s ă m ă pr i m e a s c ă u n t i m p în c a s a s a !
- Nu pl e c i d i n c a s a a s t a , I s a be l l !
- Un c hi u l e !
- D e c e ? D a c ă n u vr e i s ă s t a i a i c i , i e i c o pi i i şi t e m u ţi pe c o r a bi e ...
- Nu po t !
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă...
Se o pr i , m i n c i u n a a r zân d u -i bu ze l e .
- îl i u be s c pe A l e xe i şi pl e c c u e l în Ru s i a !
A hm e d îl îm pi n s e pe Mi ha i d i n c a l e a l u i şi o a pu c ă d e m ân ă. O s c u ­
t u r ă c u pu t e r e .
- Ce d r a c u c r e zi c ă fa c i ?
- E vi a ţa m e a ! ţi pă e a c u d u r e r e .
- Eşt i fi n a m e a şi e u t e vo i în văţa c e în s e a m n ă s ă r e s pe c ţi c a s a m e a .
Nu e şt i u n a d i n t âr fe l e d i n po r t ! zi s e Ma r go t .
Pa l m a e i îi făc u pe t o ţi s ă în c e t e ze s ă m a i r e s pi r e . Şi u r a d i n o c hi i e i
c r e s c u c a u n vu l c a n , a r u n c ân d r a ze a pr i n s e pr i n t o a t ă c a s a .
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u ! şo pt i Ma r i e .
- Pl e a c ă d e a i c i şi n u m a i e şt i n i m i c . Ve i m u r i pe n t r u n o i .
- Pl e c , r ăs pu n s e e a s fi d ăt o r , a şa c u m n u m a i e a pu t e a fi . Şi n u -m i
pa s ă!
- Nu i e i c o pi i i , zi s e A hm e d , d u r .
Ea e vi t ă s ă s e u i t e s pr e e l şi s e făc u c ă n u -1 a u d e .
- Spi r o s Ka za n i kys a m u r i t d e d i m i n e a ţă, a n u n ţă e a , în t o r c ân d u -s e
s pr e s c ăr i .
- D a r e r a vi u ...
- Un u l d i n t âl ha r i l -a în ju n gi a t în i n i m ă. O s i n gu r ă l o vi t u r ă!
- Ea a fo s t . Sa u Ko n s t a n t i n !
Is a be l l u r c ă s c ăr i l e c u pa s s i gu r şi făr ă s ă pr i ve a s c ă în u r m ă. Ni m e n i
n u ve n i în u r m a s a . D a r e a n u s t ăt u s ă pl ân gă, c u t o a t e c ă i n i m a i s e i z
be a în pi e pt c u d u r e r e . Ce r u Ra d e i ha i n e c e r n i t e , po t r i vi t e pe n t r u o c a s ă
în d o l i u , îşi s t r ân s e păr u l l a s pa t e şi e vi t ă bi ju t e r i i l e , l ăs ân d u -şi n u m a i
u n i n e l s i m pl u şi c e r c e i ve c hi . îşi pr i n s e păr u l s u b văl u r i n e gr e şi -n j u ­
m ăt a t e d e o r ă păşe a a fa r ă d i n c a m e r ă, c u pa s a păs a t şi pr i vi r e a r e c e .
A zi z pr e găt i s e , l a o r d i n e l e s t ăpân e i , t r ăs u r a .
- Pl e c i ? în t r e bă Mi ha i , văzân d -o c o bo r ân d .
- Şt i i d e c e o fa c şi s pe r s ă fi e u l t i m a d a t ă.
- Ma r go t e fu r i o a s ă şi c e i l a l ţi n e gr i d e s u păr a r e .
- A t ât d e n o r m a l pe n t r u e a ! o ft ă e a , c l ăt i n ân d d i n c a p. D a r va în ţe ­
l e ge , m a i t âr zi u ...
- Ei s u n t o r bi , d r a ga m e a , şo pt i Mi ha i . Şi c hi a r d a c ă n u -m i s pu i , şt i u
pe n t r u c i n e fa c i t o a t e a s t e a , pe n t r u c i n e t e l u pţi .
I s a be l l îl îm br ăţi şa s t r ân s , l ăs ân d u -şi c a pu l pe u m ăr u l l u i pu t e r n i c . îi
d ăd e a c ăl d u r ă şi în ţe l e ge r e . Nu pu n e a în t r e băr i şi n u o c e r t a . Mân a l u i
îi m ân gâi a s pa t e l e , e l i be r ân d t e n s i u n e a c a r e îi în ţe pa c o r pu l în ghe ţa t .
- Tr i m i t e vo r bă l u i Fa t i h, o s ă vr e a u s ă-l văd m âi n e n o a pt e !
- Cu m vr e i . A i gr i jă m a r e c u El e n a , s -a r pu t e a s ă în c e a pă s ă băn u ­
i a s c ă...
- Vo i s t a a pr o a pe d e A l e xe i , n u va în d r ăzn i s ă l o ve a s c ă...
- Nu fi a şa s i gu r ă!
I s a be l l s e d e s pr i n s e d e e l şi pl e c ă, l ăs ân d în u r m a e i u n go l c i u d a t .
Mi ha i s e a şe ză pe s o fa , r e ze m ân d u -şi c a pu l în m âi n i .
- Va s t a m u l t l a e a ?
- Ma r go t , m -a i s pe r i a t !
- I a r t ă-m ă, n u a m vr u t .
- I s a be l l s e în t o a r c e în s c u r t t i m p. Un d e -s c e i l a l ţi ?
- A hm e d şi Ma r i e s u n t s u s , c u c o pi i i . Ro be r t a pl e c a t c u Ga br i e l d u ­
pă Fi l l în po r t şi Ni c ky e c u s o ţi a l u i ...
- Bi a t a fa t ă!
- D a , m o a r t e a t a t ăl u i în zi u a n u n ţi i . Gr e a în c e r c a r e e s t e în fa ţa e i ...
- Şi t u ? Ma r go t , o c hi i t ăi s u n t d i n c a l e -a fa r ă d e t r i şt i , pl i n i d e d u r e r e .
Să fi e n u m a i A r e d d e vi n ă?
- D e c ân d e şt i a şa fi n o bs e r va t o r ? r âs e e a t r i s t .
- E u n d a r pe c a r e m e r e u l -a m a vu t . Şt i u c e po a r t ă o a m e n i i în i n i m ă.
- A şa c u m a i şt i u t c e za c e în i n i m a fi n e i m e l e c ân d a i băga t -o în pa ­
t u l t ău ?
- Nu -i d r e pt a s t a , pr o t e s t ă e l , r i d i c ân d m ân a . Nu t u po ţi a r u n c a pr i ­
m a pi a t r ă. Şi I s a be l l e n e vi n o va t ă în i s t o r i a a s t a !
- A şa s ă fi e ? în t r e bă e a , c i u d a t d e c a l m .
- Eşt i pr e găt i t ă s ă a s c u l ţi ?
- Nu e n i m i c d e a s c u l t a t , zi s e e a r ăs pi c a t . Cl a r e s u n t t o a t e d i n a i n t e a
m e a . Te c u l c i c u e a . Şi A l e xe i ?
- Ru s u l n u a a t i n s -o !
- J u r ă a s t a , Mi ha i !
- J u r . A l e xe i e u n băr ba t d e o n o a r e şi d r a go s t e a l u i , s pr e d u r e r e a
m e a , e s t e s i n c e r ă şi pu t e r n i c ă. D a r va în s e m n a s fâr şi t u l l u i !
- Cu m a şa ?
- Nu va pl e c a c u e l şi t a r e m ă t e m c ă a s t a va a t r a ge m o a r t e a r u s u ­
l u i . D e zi l e s t a u şi a şt e pt o pr o vo c a r e l a d u e l , l u c r u c a r e n u m ă s pe r i e ,
d a r c a r e va fr ân ge i n i m a m u l t o r pe r s o a n e .
- E ge l o s pe t i n e ?
- Ge l o s e pu ţi n l u c r u , zi s e e l c u s i n c e r i t a t e . I n i m a îi e r o a s ă d e d u r e ­
r e . A şa c ă a m făc u t c e a m pu t u t ...
- Ce t o t s pu i ?
- Lu m e a pu ţi n şt i e c e s e a s c u n d e în t r e pe r e ţi i c a s e i m e l e , s l u gi l e a u
po r u n c ă s ă n u d e s c hi d ă gu r a şi n u o fa c . A şa c ă n u m a i e u a m r ăm a s c e l
c a r e pu t e a îm pr ăşt i a ve şt i ... şi a m făc u t -o . D i n c a s a u n e i d o a m n e d i n Pe r a ,
a l c ăr u i n u m e n u -1 vo i s pu n e , a m i e şi t l a o r ă t âr zi e , d a r a t e n t s ă fi u văzu t .
Şi a şa a fo s t . Pr i n ţu l m i -a s t r ân s m ân a a d o u a zi şi m i -a vo r bi t d e bi n e .
- Pe n t r u e a ?
- Nu m a i pe n t r u a c e e a c u o c hi i a d ân c i c a m a r e a , c a r e m ă fa c s ă
t r e m u r c a u n c o pi l , m ăr t u r i s i e l , c u o c hi i s c ân t e i n d d e d r a go s t e . A ş fa c e
o r i c e ...
- A i u c i d e ?
- Făr ă zăba vă. A zi . A c u m . Şi po a t e va t r e bu i e s -o fa c !
- Pu n e m ân a pe fi i i m e i şi t e u c i d , Mi ha i , u i t ân d c ă-m i e şt i fr a t e .
- Fi i i t ăi ? Nu d e e i m ă t e m e u , d r a gă Ma r go t , a d ve r s a r u l m e u e m u l t
m a i i m po r t a n t şi m a i s u s pu s .
- Pr i n ţu l ?
- A l e xe i Kr i l o v. Un n u m e pe c a r e a m a ju n s s ă-l u r ăs c , c u t o a t e c ă
în a i n t e -1 r e s pe c t a m . E u n băr ba t d e o n o a r e , pl ăc u t l a c hi p şi l a în făţi şa ­
r e , d e s c hi s l a m i n t e şi d e s ân ge n o bi l . Şi t o t u şi , d e fi e c a r e d a t ă c ân d îl
văd m i s e t r e ze s c c e l e m a i t e r i bi l e s e n t i m e n t e , c e l e m a i r e l e po r n i r i .
Pe n t r u a s t a în c hi d o c hi i , r e s pi r a d ân c şi m ă u i t în a l t ă pa r t e , s pe r ân d c ă
a şa vo i u i t a .
- Şi e a ? Ea t e i u be şt e ?
- D a , m ă i u be şt e .
- D a r îl i u be şt e pe e l , pe A l e xe i ?
- A c u m , n u m a i şt i u , o ft ă e l , a băt u t . D a r m -a i u bi t d e m i n e , n u m a i
pe m i n e . Cân d a m s c o s -o d i n Mo l d o va , pl i c t i s i t ă, t r i s t ă şi c u o c hi i
pl ân şi , d e pa r t e d e c a s ă şi pl i n ă d e d o r , s -a a r u n c a t în br a ţe l e m e l e , r e c u ­
n o s c ăt o a r e . Şi a m r e fu za t -o . I -a m d a t t o t u l , a m a d u s -o a i c i , i -a m a r ăt a t
vi a ţa d e a i c i şi a m a şt e pt a t . O vo i a şt e pt a m e r e u , d a c ă a s t a îm i va c e r e !
- Eşt i c i u d a t , Mi ha i !
- Cr e zi ?
- Şi t r e bu i e s ă r e c u n o s c c ă t e c u n o s c pr e a pu ţi n . îm i pa r e r ău pe n ­
t r u a s t a !
El zâm bi l a r g şi îi s t r ân s e d e ge t e l e .
- Şi m i e , d r a ga m e a s o r ă. A c u m , d u pă a t âţi a a n i ...
Un s t r i găt pl i n d e d u r e r e îl în t r e r u ps e . Ri d i c a r ă o c hi i s pr e e t a j. St r i ­
găt u l ve n i s e d i n c a m e r a pe c a r e A vr a m o pu s e s e l a d i s po zi ţi e pr o a s păt
c ăs ăt o r i ţi l o r . Ni c ky a bi a r e u şi s ă o o pr e a s c ă pe s o ţi a l u i , în a i n t e c a a -
c e a s t a s ă s e r e pe a d ă pe u şă a fa r ă.
- A s c u l t ă, So fi a !
- D ă-m i d r u m u l , r ăc n i e a , r o şi e în o br a ji d e e fo r t .
Ni c ky o r i d i c ă c u gr e u în br a ţe şi o a r u n c ă pe pa t .
- St a i l o c u l u i şi a s c u l t ă-m ă, s t r i gă şi e l .
- Po ţi s ă m ă l o ve şt i , n u -m i pa s ă!
- Nu t e l o ve s c , pr o m i s e e l , c u m ân a în d r e pt u l i n i m i i .
- A t u n c i d ă-t e l a o pa r t e şi l a s ă-m ă s ă m e r g l a t a t ăl m e u . Vr e a u s ă-l
văd pe n t r u u l t i m a d a t ă, zi s e e a , c u o c hi i pl i n i d e l a c r i m i .
A ve a o fa ţă în c ân t ăt o a r e , pl i n ă şi în c a d r a t ă d e u n păr d e s şi c a s t a n i u .
Er a t u n s ă d e s t u l d e s c u r t , d a r e r a o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s ă, c u t r ăs ăt u r i
r e gu l a t e . Sc ăpa s e d e o pa r t e d i n ha i n e l e e i , d a r m a i a ve a c ât e va r ân d u r i
d e fu s t e l a r gi în ju r u l t a l i e i d e s t u l d e m i c i . Er a m i t i t i c ă şi fr a gi l ă, îşi d ăd u
s e a m a e l . D a r pu t e r n i c ă. Cu m a l t fe l a r fi pu t u t c ăr a a t ât e a ha i n e pe e a ?
- D a c ă s -a r pu t e a , e u pe r s o n a l t e -a ş d u c e . D a r n u s e po a t e , fe t i ţo !
Ni c ky s e a şe ză a l ăt u r i d e e a .
- El e n a e fo a r t e pe r i c u l o a s ă şi a r pu t e a s ă t e a t a c e în vr e u n fe l , îi e x­
pl i c ă e l . So fi e , n o i c r e d e m c ă e a l -a u c i s pe t a t ăl t ău ...
- Nu -i a d e văr a t ! s e r ăs t i e a .
- Cân d a m pl e c a t d i n fa ţa bi s e r i c i i ...
- Cân d m -a ţi r ăpi t . Ta t ăl t ău ...
- Cu m vr e i t u . A t u n c i e l e r a vi u . Om u l m e u i -a d a t o l o vi t u r ă în c a p c a r e
l -a l ăs a t i n c o n şt i e n t pe n t r u u n t i m p. Cân d a ve n i t t r ăs u r a El e n e i , e r a vi u !
- D u m n e ze u l e !
Se a r u n c ă în t r e pe r n e , pl ân gân d . Tr e m u r a d i n t o t c o r pu l şi l u i Ni c ky
i s e făc u m i l ă d e a c e a c o pi l ă n e vi n o va t ă, c a r e a vu s e s e pa r t e d e m u l t ă s u ­
fe r i n ţă în a şa s c u r t t i m p.
- D o r m i u n t i m p!
- A c u m e şt i s o ţu l m e u ... şo pt i e a , pr i vi n d u -1 pr i n t r e l a c r i m i . Ve i
ve n i l a m i n e în s e a r a a s t a ?
- A s t a vr e i s ă m ă în t r e bi ? Cr e d e a m c ă va fi a l t c e va ... po a t e m o t i vu l
c a r e l -a a vu t t a t ăl t ău d e a n e c ăs ăt o r i ...
- Şt i u m o t i vu l !
- D a ?
- D a . Eşt i u n n o bi l în ţa r a t a . Şi t a t a , D u m n e ze u s ă-l o d i hn e a s c ă, a
vr u t s ă m ă a pe r e d e El e n a . Ta t a a ve a în c r e d e r e în m i n e ...
-V ăd !
- Nu m i -a i r ăs pu n s l a în t r e ba r e ! îi a m i n t i e a .
- So fi e , vo i ve n i s ă t e văd , n u m a i a t ât . Nu t e pr e o c u pa , n u t e vo i
a t i n ge ...
-Nu ?!
Fa t a îl pr i vi a t e n t ă şi Ni c ky n u şt i u d a c ă e r a bu c u r i e s a u d e za m ăgi r e
e xpr e s i a în t i păr i t ă pe c hi pu l e i u d d e l a c r i m i .
- Vo r bi m c ân d m ă în t o r c . Vr e i c e va d e m ân c a r e s a u d e bău t ?
- Nu , n u a c u m ...
- Te l a s a t u n c i !
Ta n d r u , t ân ăr u l s e a pl e c ă pe s t e e a şi fa t a r ăm a s e n e m i şc a t ă. îi a t i n s e
fr u n t e a c u bu ze l e şi o a u zi s u s pi n ân d . Oc hi i e i e r a u în c hi şi .
Cân d îi d e s c hi s e , e l e r a pl e c a t şi u şa s e în c hi d e a în u r m a s a .
10.
I
n u n ghe r e l e c a s e i l u i Spi r o s Ka za n i kys d o m n e a m o a r t e a . Co r pu l
băr ba t u l u i , îm br ăc a t în s t r a i e s c u m pe , s e o d i hn e a în t r e pa t r u s c ân ­
d u r i . Pr e o ţi i s e r u ga u în t ăc e r e . D o i l a n u m ăr , c ân t a u d e o d a t ă, a po i l ăs a u
l i n i şt e a s ă a c o pe r e c a s a . D i n n o u în c e pe a u , în gr e c e şt e . în în c ăpe r e e r a
fu m d e s d e l u m ân ăr i , fe r e s t r e l e e r a u bi n e în c hi s e şi l u m e a pu ţi n ă. El e n a
i e şi o c l i pă, a l ăt u r i d e pr i n ţu l Kr i l o v, c a r e o fe r e a a l i n a r e . A l ăt u r i d e e i
m a i e r a u a l t e t r e i fe m e i , c a r e -1 pl ân ge a u în c e t pe Spi r o s , şi u n băr ba t bă­
t r ân în t r -u n c o l ţ.
- Is a be l l , a i ve n i t , e xc l a m ă u l u i t ă El e n a , r ăm ân ân d făr ă s u fl a r e .
- A m ve n i t pe n t r u a vă a d u c e c o n d o l e a n ţe şi a vă r u ga c e va ...
- C e ?
El e n a pu r t a ha i n e n e gr e c a şi i n i m a e i , s t r ân gân d în m ân ă o ba t i s t ă
br o d a t ă. Nu pl ân ge a , d a r a ve a o c hi i r o şi i şi Is a be l l băn u i a c ă n u e r a t o c ­
m a i d u r e r e a c a r e -i în r o şi s e .
- în c a s a l u i Mi ha i A vr a m a u s o s i t m u l t e pe r s o a n e şi a m a u zi t c ă
pu n l a c a l e c e va în gr o zi t o r c o n t r a t a . M-a m s pe r i a t în gr o zi t o r şi a t r e ­
bu i t s ă m i n t pe n t r u a pu t e a pl e c a făr ă s ă fi u s u s pe c t a t ă c ă vi n a i c i .
- A ţi a u zi t c e pl a n pu n l a c a l e ?
- Nu . Cân d m -a u văzu t , a u a m u ţi t t o ţi . Ma i a l e s fe m e i a a c e e a c u o -
c hi i ve r zi , Ma r go t . Şi fi u l e i a a păr u t a c o l o şi s pu n e gr o zăvi i d e s pr e
d o m n i a t a . E c u s o ţi a !
- So ţi a ?!
- D a , So fi e . O u r âţe n i e m i t i t i c ă şi în br ăc a t ă în n e gr u . A ve n i t în l a ­
c r i m i şi a u în c hi s -o în t r -o c a m e r ă d e l a e t a j, s i n gu r ă. Nu po t în ţe l e ge c e
s e în t âm pl ă...
- Va i , s u n t a t ât d e în d u r e r a t ă, c ă n u po t vo r bi ! Pr i n ţe , ve d e ţi c u m s u făr ?
- Văd , d o a m n ă El e n a !
- Mă a c u ză d e gr o zăvi i , d e t e r i bi l e fa pt e . Şi a bi a a m u r i t s o ţu l m e u ,
e u s u n t s i n gu r ă, s l a bă...
- A şa e , zi s e A l e xe i , s t r ân gân d u -i a t e n t d e ge t e l e .
- Şi e i ... pe bu n u l D u m n e ze u , a u r ăpi t -o pe d r a ga d e So fi a , o ţi n pr i ­
zo n i e r ă...
- D a r d o a m n a D e ve r a u x a s pu s c ă-i s o ţi a a c e l u i o m ...
-Mi n c i u n ă!
- El zi c e c ă s -a u c ăs ăt o r i t d e d i m i n e a ţă, în bi s e r i c ă...
- Nu c r e d a şa c e va , Spi r o s n u a r fi pe r m i s ...
Cu pu m n i i s t r ân gân d ba t i s t a , a l e r gă s pr e s c ăr i , a po i d i s păr u l a e t a j.
A l e xe i şi Is a be l l r ăm a s e r ă pr i vi n d în u r m a e i .
- Pa r e a şa d e a fe c t a t ă...
- D a , a şa pa r e , zi s e i r o n i c Is a be l l , d a r pr i n ţu l n u -şi d ăd u s e a m a d e a s t a .
- A i ve n i t , a şa d a r ...
- A m ve n i t pe n t r u a vă d a a s t a , r o s t i e a r ăs pi c a t .
-Ce -i ?
Lu ă s ăc u l e ţu l d e c a t i fe a d i n m âi n i l e e i şi -l d e s c hi s e . în ău n t r u e r a u
bi ju t e r i i l e pe c a r e e l i l e făc u s e c a d o u . Ce r c e i i . Un l a n ţ gr e u d e a u r c u
s a fi r e şi c ât e va pi e s e m a i pu ţi n va l o r o a s e .
- D a r , n u în ţe l e g...
- N u ?
- Nu . A c e s t e d a r u r i vi l e -a m făc u t d i n i n i m ă, s u n t pe n t r u t i n e , i u bi ­
t a m e a d o a m n ă D e ve r a u x. Nu l e vr e a u în a po i , n u a ş pu t e a vr e o d a t ă...
- Vi l e în a po i e z pe n t r u c ă d o r e s c s ă pl e c d i n I s t a n bu l în c u r ân d , a şa
c a şi vo i , d e a l t fe l . Vo i pl e c a c u c o pi i i m e i în Fr a n ţa , m a i a m c e va r u d e
în d e păr t a t e ...
- D a r n u în ţe l e g! a pr o a pe s t r i gă e l , t r ăgân d -o s pr e gr ăd i n ă.
Ea m e r s e c u e l , d e pa r t e d e fr e a m ăt u l d i n c a s ă, c a r e pr e găt e a c e l e n e ­
c e s a r e în m o r m ân t ăr i i s t ăpân u l u i . Se o pr i r ă în m i jl o c u l gr ăd i n i i , s u b u n
c o pa c băt r ân .
- A c u m s pu n e -m i a d e văr u l ...
- Ca r e a d e văr ?
- Mo t i vu l pe n t r u c a r e pl e c a ţi d e pa r t e d e m i n e , m o t i vu l pe n t r u c a r e
n u a ţi a c c e pt a t s ă-m i fi ţi s o ţi e !
- A l t e ţă, e s t e m a i bi n e a şa !
- Nu -i a d e văr a t , şt i u c ă n u e . A fo s t pe n t r u c ă n u v-a m s pu s c u c i n e
m -a m în t âr l i t în a c e a s e a r ă?
- Nu m a i c o n t e a ză!
El o t r a s e s pr e o ba n c ă şi o îm pi n s e u şu r e l , pe n t r u a o fa c e s ă s e a şe ze .
- Es t e ge l o zi a ...
- D e s t u l , vă r o g!
- A s t a e , n u ? în t r e bă e l , c u u n zâm be t pl ăc u t . Cr e d e ţi c ă a m fo s t l a
o fe m e i e ...
- Nu vr e a u s ă a u d ! s e r ăs t i e a , a c o pe r i n d u -şi u r e c hi l e .
- Fr u m o a s a m e a Is a be l l , n u a m fo s t l a o fe m e i e , n u e s t e n i m e n i în
i n i m a m e a în a fa r ă d e t i n e . Cr e d e -m ă!
- Să vă c r e d ?
El a pr o bă d i n c a p, l u ân d u -i pa l m e l e , pe c a r e d e pu s e m i c i s ăr u t ăr i .
- A m a u zi t d i n s u r s ă s i gu r ă c ă a ţi i e şi t d i n c a s a u n e i văd u ve ...
- A fo s t Mi ha i A vr a m , n u ?
- Ce m a i c o n t e a ză? zi s e e a c u t r e m u r în gl a s . A m ve n i t s ă vă u r e z
d r u m bu n ...
- D o a m n ă... Is a be l l , e xc l a m ă e l n e bu n , n u po ţi s pu n e a s t a !
- Ce a ş pu t e a c r e d e ?
Re c e , r e fu ză s ă-l pr i ve a s c ă.
- O s ă vă s pu n t o t u l , t o t u l . A m fo s t a c o l o , l a a c e a văd u vă c u r e pu ­
t a ţi a pr o a s t ă...
- D e s t u l , pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u ! îl o pr i e a , c l ăt i n ân d d i n c a p. D e s t u l !
- Nu , n u , vă vo i s pu n e t o t u l . A c o l o a m m e r s pe n t r u a în t âl n i u n băr ba t !
- Oh, D o a m n e !
- Nu , n u e a s t a ! M-a m în t âl n i t c u Vi zi r u l A l b Me hm e t .
Oc hi i l u i I s a be l l s e în gu s t a r ă, s a t i s făc u ţi . D a r pr i n ţu l n u o bs e r vă
n u m i c , ţi n e a c a pu l în păm ân t .
- A c e l băr ba t c a r e s e îm br a c ă n u m a i în a l b? Ca r e po a r t ă c a i a l bi ?
- El . Tr e bu r i l e îm păr ăt e s e i n o a s t r e m ă po a r t ă s ă fa c a şa c e va , în
m i e z d e n o a pt e , pe n t r u a m ă fe r i d e vo r be .
- Oh, c u m m ă ve i pu t e a i e r t a , A l e xe i ? s u s pi n ă fr u m o a s a d o a m n ă, l ă­
s ân d m ân a s ă o a t i n gă pe c e a a r u s u l u i , c a r e zâm bi în c ân t a t .
- A c u m , r ăs pu n d e -m i , ve i m e r ge c u m i n e ?
- D a !
O r i d i c ă în br a ţe l e s a l e şi o îm br ăţi şă, pl i n d e d r a go s t e . îi c ău t ă bu ze l e
şi e a n u -1 r e s pi n s e . Vi zi r u l A l b, Sa i d , a c e s t e c u vi n t e păr e a u s c r i s e c u
s ân ge pe i n i m a e i . îi e r a m i l ă d e pr i n ţ, m a i a l e s c ă-1 în d r ăge a m u l t , fi i n d
u n băr ba t d e n e a m a l e s . îl s ăr u t ă, şt i i n d c ă e r a u l t i m a d a t ă c ân d o făc e a .
Gl a s u r i l e pr e o ţi l o r îi o pr i r ă. A l e xe i a r u n c ă o pr i vi r e s pr e c a s ă.
- Po a t e a r t r e bu i s ă m e r ge ţi a l ăt u r i d e El e n a , po a t e a r e n e vo i e d e
c e va ... s i n gu r ă fi i n d ...
- Me r g. Mă în s o ţi ţi ?
- Vi n i m e d i a t , d a r a m n e vo i e d e pu ţi n t i m p, r ăs pu n s e e a , fe r m e c ân -
d u -1 d i n pr i vi r i . Mi -a ţi pu t e a t r i m i t e o fa t ă c u n i şt e c e a i ?
- D e s i gu r . Od i hn e şt e -t e , fr u m o a s a m e a Is a be l l . Vo i fi a l ăt u r i d e t i n e
i m e d i a t !
- A bi a a şt e pt !
I s a be l l n u s e m i şc ă d e pe ba n c ă. A şt e pt ă fa t a c a r e ve n e a c u c e a i u l
pe o t a vă m a r e , d e a r gi n t .
- St ăpân ă!
- La s ă t a va pe ba n c ă.
- D a r ...
- A s c u l t ă, fa t o , s e r ăs t i d u r I s a be l l . A c u m , s pu n e -m i , în c a s a a s t a e s ­
t e u n s c l a v pe n u m e A r e d , n u ?
- Nu , n u e s t e !
- Nu m i n ţi , fa t o ! Nu vo i s pu n e n i m ăn u i c ă m i -a i s pu s şi po ţi c âşt i ga
a c e a s t ă pu n gă pl i n ă c u a u r . Ce zi c i ?
- E u n s c l a v c u n u m e l e ăs t a , zi s e e a şo pt i t , pr i vi n d în ju r . Gr e a s o a r t ă a r e ...
- D u -m ă l a e l !
- Păc a t e l e m e l e , s t ăpân ă, pe n t r u a s t a po t fi bi c i u i t ă s a u u c i s ă! St ă­
pân a El e n a ...
- Nu va şt i n i m e n i . A s c u l t ă, vr e a u n u m a i s ă-l văd , n i m i c m a i m u l t .
D o a r n u -1 po t s c o a t e d i n c a s ă în s pa t e , n u ?
- Păi ...
Is a be l l s e r i d i c ă. O a pu c ă d e m ân ă.
- Nu t e c o d i , a i c i a i d e s t u l a u r s ă t r ăi e şt i t r e i a n i !
-V ăd !
Cu m ân a l a c o m ă l u ă a u r u l şi -l a s c u n s e în ha i n e . A po i o l u ă gr ăbi t ă
s pr e o u şă a s c u n s ă d e t u fi şu r i bo ga t e , în fr u n zi t e , c e d u c e a în pa r t e a
a c e e a a c a s e i în c a r e s t ăt e a u s l u gi l e . I n t r ă e a pr i m a şi c e r c e t ă ho l u l .
Cân d s e d o ve d i c ă n u -i pe r i c o l d e a fi văzu t ă, fe m e i a m i t i t i c ă îşi făc u d e
t r e a bă l a o m a s ă l i pi t ă d e pe r e t e . I s a be l l t r e c u pe l ân gă e a .
- To t în a i n t e , şo pt i fa t a , a r ăt ân d u -i d r u m u l .
Co t i s pr e s t ân ga şi I s a be l l văzu c ât e va u şi fe r e c a t e . Fa t a o d e s c hi s e
pe u n a d i n t r e a c e s t e a şi s e fe r i .
- Ui t e -1!
A r e d e r a t r ân t i t pe s a l t e a , c u fa ţa în s u s . Păr e a s ă d o a r m ă.
- St a i d e pa ză l a u şă, po r u n c i Is a be l l .
In t r ă şi fa t a în c hi s e u şa în u r m a s a . A t e n t ă, I s a be l l s e a pl e c ă a s u pr a
l u i A r e d . Ma i m u l t e r ăn i m a i ve c hi şi m a i n o i îi br ăzd a u c hi pu l fr u m o s .
Ba r ba d e c ât e va zi l e bu n e îi a c o pe r e a c hi pu l . Păr u l îi e r a l u n g şi m u r ­
d a r . Ha i n e l e e r a u o gr ăm a d ă d e c âr pe m u r d a r e şi ve c hi . Căm a şa d e s c hi ­
s ă a r ăt a r ăn i pe pi e pt , vân ăt ăi u r ât e .
Re s pi r ă a d ân c şi s e l ăs ă în ge n u n c hi , a l ăt u r i d e e l .
- D o r m i ?
A r e d d e s c hi s e o c hi i şi e a îşi a c o pe r i c hi pu l c u văl u l n e gr u .
- Ci n e ...
- Su n t a i c i s ă t e a ju t !
-D a ?!
Vo r be l e l u i e r a u şo a pt e n u m a i . Cân d vo r be a , c hi pu l i s e s t r âm ba d u r e r o s .
- Te -a u băt u t ?
- Nu m a i şt i u ... şo pt i e l , în c hi zân d o c hi i , o bo s i t .
I s a be l l s e în t i n s e s pr e găl e a t a c u a pă d e l ân gă c a pu l l u i . Lu ă c a n a d e
t a bl ă şi o u m pl u pe ju m ăt a t e c u a pa c a l d ă. Sc o a s e o pu n gă m i c ă d e pi e l e
şi t u r n ă ju m ăt a t e d i n c o n ţi n u t u l e i în c a n ă. Cu gr e u , îi r i d i c ă c a pu l .
- Be a , t e va a ju t a !
îl o bl i gă s ă be a . A po i r u ps e o bu c a t ă d e pân ză d i n ju po n u l e i şi o u -
d ă, şt e r gân d u -i r ăn i l e d e pe fa ţă. Re s t u l pr a fu l u i a l b îl t u r n ă în găl e a t a
c u a pă.
- Pl e c i ?
- D a . D o r m i a c u m ...
Oc hi i l u i s e în c hi s e r ă i m e d i a t şi Is a be l l d e s c hi s e u şa , i e şi n d a fa r ă.
- Ci n e -i a d u c e d e m ân c a r e ?
- Ce i c a r e -1 păze s c ...
- Un d e -s a c u m ?
- St ăpân a n u i -a văzu t în c a păt u l ho l u l u i ? D e o bi c e i s t a u a i c i , zi s e
e a , a r ăt ân d s pr e c ât e va băn c i l i pi t e d e pe r e t e . D a r c u m a m u r i t s t ăpâ­
n u l ... a s c u l t ă r u găc i u n i l e pr e o ţi l o r !
- A şa d e c i , m u r m u r ă Is a be l l . I a a s t a !
- Ce -i ?
- E u n pr a f vi n d e c ăt o r . îl pu i în m ân c a r e a l u i , c ât e o l i n gu r ă pl i n ă.
- D a r d a c ă m ă ve d e c i n e va ?
- Pu n ga a s t a , zi s e fa t a , s c o ţân d a l t ă pu n gă, t e va fa c e s ă fi i a t e n t ă.
A i c âşt i ga t d e ja d o u ă. Ve i a ve a m a i m u l t ...
- Mu l ţu m e s c , s t ăpân ă, m u l ţu m e s c !
- Să pl e c ăm d e a i c i , zi s e e a , gr ăbi n d u -s e s pr e u şă.
Re s pi r a gr e u c ân d a ju n s e în a po i pe ba n c ă. Pi c i o a r e l e îi t r e m u r a u şi
c a pu l îi bu bu i a d e d u r e r e . Pr i vi în ju r u l e i . Gr ăd i n a c a s e i îi a d u c e a a m i n ­
t e d e c a s a l u i A r e d , c u zi d u r i l e s a l e în a l t e . A r fi fo s t i m po s i bi l s ă-l a d u c ă
a i c i pe A r e d şi s ă-l t r e a c ă pe s t e ga r d . Er a în t r -o s t a r e d i n c a l e -a fa r ă d e
pr o a s t ă. Ci n e şt i e d a c ă r e u şe a s ă s t e a în pi c i o a r e ...
- El e n a s -a r e t r a s în c a m e r e l e s a l e şi pr e o ţi i a u pl e c a t , zi s e pr i n ţu l ,
a păr ân d în c a păt u l a l e e i .
Se a şe ză a l ăt u r i d e e a .
- Spe r c ă ţi -a fo s t d o r d e m i n e !
- în fi e c a r e c l i pă, m i n ţi e a c u s e n i n ăt a t e , t r ăgân d u -s e m a i a pr o a pe
d e e l .
A l e xe i pr i vi în o c hi i n e gr i , c u în fl ăc ăr a r e . D a r n i c i u n u l n u văzu c ă
d e l a o fe r e a s t r ă d e l a e t a ju l c a s e i , d o i o c hi în gu s t a ţi d e u r ă îi pr i ve a . L ă­
s ă pe r d e a u a gr e a s ă c a d ă şi s e a şe ză pe s o fa u a d e l ân ge fe r e a s t r ă.
- Ce a făc u t l a e l ?
Ko n s t a n t i n r ân ji .
- I -a d a t a pă şi i -a s păl a t r ăn i l e . A po i a pl e c a t . A pl ăt i t -o pe fa t ă...
- Pe n t r u c e ?
- Să-i d e a l e a c u r i . Vr e i s ă o u c i d , s t ăpân ă?
- Nu , n u , l a s -o . Să-i d e a l e a c u r i l e , vi n bi n e , pe n t r u c ă ţi -a c a m s c ă­
pa t m ân a a s u pr a l u i ...
- Pe n t r u c ă l -a m pi e r d u t pe c e l ăl a l t !
- Şi a s t a în ţe je g, d a r d a c ă-1 o m o r i pe ăs t a , zi s e e a d u r , t u a i a ju n ge
pe fu n d u l m ăr i i .
- Ni c i o d a t ă n u vo i în c ăl c a po r u n c a t a , s t ăpân ă!
- A t u n c i i a pr a fu l ăs t a şi pu n e -1 în c e a i u l d o a m n e i D e ve r a u x, zi s e e a
c u u n zâm be t m a l e fi c .
- C e e ?
- Ce va c a r e o va în n e bu n i .
- D e c e n u o t r a vă?
- A r fi pr e a r e pe d e , pr e a u şo r şi pr e a l i ps i t d e s a t i s fa c ţi i . A s t a e m u l t
m a i pl ăc u t , s ă o ve zi s u fe r i n d ...
- Eşt i în ţe l e a pt ă, s t ăpân ă.
- Su n t . Şi e a va pl ăt i pe n t r u a c e s t jo c d u bl u , pe n t r u t r ăd a r e . M-a l u a t
d r e pt pr o a s t ă şi u n t i m p i -a m c ăzu t în pl a s ă. E t r i m i s a e i !
- Cr e zi ?
- Si gu r . Cr e d c ă s u n t r u d e . Sa u s e c u n o s c fo a r t e bi n e . Po a t e c hi a r e a
a fo s t d e vi n ă pe n t r u c ă Ni c ky a s c ăpa t , pr o fi t ân d d e i d i o t u l d e Spi r o s ...
- Ki r Spi r o s a pu s l a c a l e pl a n u l , c ăs ăt o r i n d u -şi fi i c a c u fr a n c e zu l !
- A şa e . Şi pe e l l -a m s u be s t i m a t şi a m gr e şi t . D a r a c u m za c e în t r -u n
c o şc i u g şi m âi n e va fi s u b păm ân t , d e pa r t e d e m i n e . Nu m a i t r e bu i e
d e c ât s ă o u c i d pe Ma r go t A vr a m şi vo i a ve a t o t c e vo i d o r i !
- A po i ?
- A po i vo i d e ve n i pr i n ţe s ă!
- St ăpân ă!
- I s a be l l va în n e bu n i şi va m u r i , Kr i l o v va fi păt r u n s d e d u r e r e , Ma r ­
go t şi c o pi i i e i vo r m u r i şi pe So fi a o vo i fa c e s ă s e s i n u c i d ă...
- D e c e ? Fa t a e s t e ...
- Ko n s t a n t i n , e a l -a m o şt e n i t pe Spi r o s , m a i a l e s pe n t r u c ă e s t e c ăs ă­
t o r i t ă. Mi -a s c ăpa t d i n m ân ă, r o s t i e a , l o vi n d c u pu m n u l în s o fa . A m
pi e r d u t -o , d a r o vo i a ve a în a po i şi vo î s c ăpa d e e a în a i n t e s ă pl e c c u A l e ­
xe i !
- Şi d a c ă e l n u va pl e c a c u vo i ?
- Cr e zi c ă n u o va fa c e ? s e r ăs t i e a .
- Cu m văd e u , o i u be şt e pe ...
- Ni m i c n u m ă va o pr i s ă pl e c c u e l în Ru s i a . Pe d r u m , vo i şt i s ă-l
a t r a g, s ă-l c u c e r e s c şi vo i a ju n ge a c o l o s o ţi a l u i . Nu a m n i c i o în d o i a l ă!
- D a c ă t u n u a i , a t u n c i n i c i e u n u m ă în d o i e s c , s t ăpân ă. Me r g s ă fa c
c e m i -a i c e r u t !
Ko n s t a n t i n pl e c ă, l a s ân d u -şi s t ăpân a făc ân d pl a n u r i . No i pl a n u r i .
Pl a n u r i m a i bu n e .
1.
P
a s u şo r băt u în po a r t a c a s e i păr ăs i t e . O s l u gă s l a bă şi m i c ă d e
în ăl ţi m e pr i vi pr i n ge m u l e ţ.
- Ci n e -i ?
- It a l i a n u l !
Tu r c u l d e s c hi s e u şa c e a m i c ă şi l ăs ă pe r s o a n a s ă i n t r e . A po i s t r e c u r ă
c a pu l pe n t r u a c e r c e t a s t r a d a . Ni c i o u m br ă n u s e m i şc a . Ni m i c n u s e în ­
t r e zăr e a în s pa t e l e i t a l i a n u l u i c a r e l e c ăl c a pr a gu l .
- Pe a i c i , pe a i c i ...
Pe r s o a n a a s c u n s ă s u b pe l e r i n ă s e l u ă d u pă t u r c , m e r gân d gr a bn i c . Se
fe r i d e t o c u l jo s a l u şi i , pl e c ân d u -şi s pa t e l e , şi i n t r ă în c a m e r a l a r gă. L u ­
m ân ăr i l e a r u n c a u i m a gi n i c u r i o a s e pe pe r e ţi i go i . Pe r n e l e pe c a r e Fa t i h
s t ăt e a e r a u s i n gu r a m o bi l ă c a r e u m pl e a a c e a în c ăpe r e . Şi o t a vă c u c e a i
şi fr u c t e u s c a t e .
- Ia l o c , d o a m n a m e a !
- Ma r e vi zi r , a m ve n i t ...
- Me s a j e r a gr a bn i c .
Is a be l l , c ăc i e a e r a , s e a şe ză pe o pe r n ă în fa ţa l u i Fa t i h.
- A m a u zi t zvo n u r i c i u d a t e ...
- A şa ? în t r e bă e a , şt i i n d c ă e r a u m u l t m a i m u l t d e c ât zvo n u r i .
- D a . D e s pr e o c o r a bi e c a r e a t r a s în po r t ... A hm e d e l Se l i m pu n e
pi c i o r u l în c a pi t a l ă. St ă l a Mi ha i , n u ?
- în t o c m a i , zi s e e a , s e r vi n d u -s e c u c e a i . *
- Şi ? A ve n i t d u pă t i n e ?
- Nu şt i ţi m o t i vu l pe n t r u c a r e a ve n i t ?
Fa t i h n u găs i n e c e s a r u n r ăs pu n s .
- Fi u l l u i ...
- So ţu l t ău , a d i c ă...
- Exa c t , e l . E a i c i , în I s t a n bu l ...
- Cu m a şa ?
- Sc l a v l a d o a m n a El e n a Ka za n i kys !
Vi zi r u l s e a pl e c ă în fa ţă.
- Un m u s u l m a n s c l a v l a u n gr e c ?
- Un gr e c m o r t , m ăr i t e vi zi r !
- Mo r t , d a , a m a u zi t c ă a m u r i t , a t a c a t fi i n d ...
- D e pu m n a l u l s o ţi e i , a s c u ţi t ă a r m ă, t e r m i n ă e a .
- D e e a ? în t r e bă e l c u s t u po a r e .
- In i n i m ă.
- Pe A l l a h, c e fe m e i e ...
- So ţu l m e u e pr i n s în m âi n i l e e i , ga t a s ă fi e u c i s , d i n vo i n ţa El e n e i .
- A s t a vr e i d e l a m i n e , t r a n d a fi r u l m e u ?
-D a .
- Şi a i c e va pe n t r u m i n e ?
- Un n u m e ...
Su r âs u l l a r g l u m i n ă c hi pu l l u i Fa t i h. Mân a l u i i -o l u ă pe a fe t e i .
- Vi zi r u l a l b. Me hm e t .
Fa t i h d e ve n i pa l i d în t r -o c l i pă.
- El ? Om u l în c a r e a m a vu t a şa în c r e d e r e ?
- Ce şt i u e c ă A l e xe i c u e l s -a în t âl n i t , pe e l l -a văzu t .
- Me hm e t n u a r a ve a m o t i v s ă-l va d ă pe r u s . E t r ăd a r e ...
Răm a s e pe gân d u r i u n t i m p şi e a n u -1 d e r a n jă.
- A c u m , c e e a c e d o r e şt i ...
- Ba n i i n u -m i m a i s u n t d e t r e bu i n ţă a c u m . Vr e a u vi a ţa l u i A r e d e l Se l i m .
- Nu s pu n e a i c ă n u -1 i u be şt i ? Că n u -ţi pa s ă...
- E t a t ăl c o pi i l o r m e i , m ăr i t e vi zi r . Spu n e -m i , c e ve i fa c e ?
- A ş pu t e a vo r bi c u d o a m n a în c a u ză, zi s e e l .
- A t ât a t o t ?
- Nu po t i n t r a c u fo r ţa în c a s a e i , făr ă...
- Po ţi , pe n t r u c ă u n i c u l m o şt e n i t o r a l l u i Spi r o s Ka za n i kys e s t e fr a ­
t e l e s o ţu l u i m e u , Ni c ky d e Cl e r m o n t .
- Cu m a şa ?
- S-a c ăs ăt o r i t c u u n i c a fi i c ă a l u i Spi r o s Ka za n i kys , în fa ţa bi s e r i c i i
o r t o d o xe . D a c ă a r a ve a pr o t e c ţi e ...
- Vr e i s ă-l a ju t s ă-şi i a c a s a în po s e s i e ?
- A ju t o r u l u n u i m a r e vi zi r a r fi po t r i vi t , zi s e e a l i m pe d e .
Fa t i h s e t r a s e a pr o a pe d e e a .
- Ce r i pu ţi n , d o a m n ă.
- Ce r a ju t o r ...
Is a be l l s i m ţi c ă n u m a i a r e a e r . Se l ăs ă în fa ţă, c ăzân d pe pe r n e .
- Is a be l l ...
- N u văd ...
Oc hi i îi e r a u îm păi e n je n i ţi . Văl în t u n e c a t i s e a şe za s e pe s t e o c hi i n e gr i ,
îm pi e d i c ân d -o s ă va d ă. Fa ţa l u i Fa t i h, a pr o a pe d e a s a , păr e a o u m br a .
- Ce a m ? şo pt i e a , a pu c ân d u -s e d e ha i n e l e l u i .
- Nu şt i u ...
îi d ăd u s ă be a a pă r e c e şi o în t i n s e pe pe r n e .
- Să c he m t r ăs u r a s ă t e d u c ă a c a s ă? Sa u po ţi m e r ge pe pi c i o a r e l e
t a l e ?
- Nu po t ... n u po t ...
D a r ve d e r e a îi r e ve n e a . în s ă c u e a a păr e a u m i i d e i m a gi n i c a r e s e r o ­
t e a u în ju r u l e i , i m a gi n i c a r e a d u c e a u fi o r i d e t e a m ă în i n i m ă. Sân ge .
Ve d e a s ân ge pe pe r e ţi , pe u şi . Chi pu l l u i Fa t i h păr e a l o vi t , s pa r t . Se
r i d i c ă, d e păr t ân d u -s e d e e l . Se l i pi d e pe r e t e , a c o pe r i n d u -şi o c hi i .
- Ce a m ?
- Is a be l l , ve zi ?
- D a . Ci n e t e -a l o vi t , d o m n u l e ?
Fa t i h s e u i t ă u l u i t l a e a . A po i s e a pr o pi e . îi l u ă c hi pu l în t r e pa l m e şi
îi pr i vi o c hi i a d ân c i .
- Ţi -a u d a t c e va ... zi s e e l . A m m a i văzu t a s t a ...
- D e c e e a şa fr i g? Spa l ă-t e pe fa ţă, s ân ge l e ...
Is a be l l a l u n e c ă l a pi c i o a r e l e l u i şi în c e pu s ă s e t âr a s c ă d e pa r c ă a r fi
c ău t a t c e va . Ri d i c ă pe r n e l e şi l e a r u n c ă în s u s . în c e pu s ă r âd ă pu t e r n i c ,
r o s t o go l i n d u -s e pe jo s . A po i a r u n c ă pa ha r e l e pe n t r u c e a i în pe r e t e .
-A i i !
- St ăpân e ?
- Pr e găt e şt e o t r ăs u r ă şi d u -o a c a s ă l a Mi ha i A vr a m pe a c e a s t ă
fe m e i e !
-D a !
- Şi a i m a r e gr i jă, s ă n u s e şt i e a c u i t r ăs u r ă e , a d ău gă e l .
Se r vi t o r u l s e r e t r a s e şi e l o r i d i c ă pe fa t ă d e jo s . Ea găs i s e l a pr o pr i u l
gât o bi ju t e r i e m a r e , u n r u bi n l e ga t în l a n ţ d e a u r şi pr i ve a pr i n e l , c a u n
c o pi l .
- Po t m e r ge s ă m ă jo c ? în t r e bă e a , a găţân d u -s e d e e l .
- D e în d a t ă!
O t r a s e a fa r ă d i n în c ăpe r e , a t e n t s ă n u o l o ve a s c ă d e t o c u l u şi i jo a s e
s a u d e pe r e ţi . A i i l e i e şi în a i n t e .
- O i a u e u , s t ăpân e .
- Ma r e gr i jă, s ă o l a şi în m âi n i l e l u i Mi ha i .
- Făr ă gr i jă!
A i i o a pu c ă d e br a ţ, c u gr i jă, a şa c u m i s e c e r u s e . O s c o a s e a fa r ă pr i n
po a r t a m i c ă şi d i n c o l o d e e a d ăd u r ă pe s t e o t r ăs u r ă. Pe c a pr ă e r a u n vi zi ­
t i u în n e gr u . A i i o u r c ă în ău n t r u şi s ăr i a l ăt u r i d e e a . Is a be l l s e m a i l i n i ş­
t i s e , d a r o c hi i e i păr e a u s ă va d ă l u c r u r i c i u d a t e , n e m a i văzu t e . în t i n d e a
m âi n i l e în fa ţă, d e pa r c ă a r fi c ău t a t c e va în a e r , c e va c e n u e r a a c o l o .
A i i s e m i n u n a văzân d -o .
- D o a m n ă...
Is a be l l r âs e şi s e t r ân t i pe pe r n e l e t r ăs u r i i .
- Eşt i n e bu n ă...
A i i c o n s t a t ă a s t a pe t o n u l c e l m a i s e r i o s d i n l u m e . Cl ăt i n ân d d i n c a p, o
l ăs ă s ă fa c ă c e vo i a , a t e n t l a d r u m . Cân d t r a s e r ă în fa ţa c a s e i l u i Mi ha i , A i i
s ăr i jo s . Ri d i c ă m ân a s ă ba t ă în po a r t a m a r e , în c hi s ă, d a r n u a pu c ă. Un c u ţi t
îl l o vi n ăpr a s n i c . îi t ăi e gât u l c a u n u i pu i şi -l l ăs ă s ă a l u n e c e l a păm ân t .
- He i ...
Vi zi t i u l a vu a c e e a şi s o a r t ă. Şi în a i n t e c a c i n e va s ă va d ă c e va , c e a l a l ­
t ă po r t i e r ă s e d e s c hi s e br u s c , I s a be l l fu t r a s ă a fa r ă şi în ău n t r u fu r ă a r u n ­
c a ţi c e i d o i m o r ţi . Un băr ba t l u ă l o c u l vi zi t i u l u i şi m ân ă t r ăs u r a n e a gr ă
d e pa r t e d e c a s ă. To a t e a s t e a în a i n t e c a c i n e va s ă va d ă c e va , s ă a u d ă s a u
s ă şt i e . Li n i şt e a c e a m a i pr o fu n d ă a c o pe r e a c a s a .
2.
M
i ha i i e şi în a i n t e a c e l o r ze c e i e n i c e r i . în fr u n t e a l o r , u n băr ba t
s l a b şi îm br ăc a t în n e gr u îl s a l u t ă c u pl e c ăc i u n e . Şi i n t r a r ă îr i
s a l o n u l d e pr i m i r e . Ro be r t s i Ma r go t s e r i d i c a r ă în gr a bă, u r m a ţi d e A h­
m e d şi Ni c ky. Ma r i e s i So fi a r ăm a s e r ă l a l o c u r i l e l o r , a şt e pt ân d .
- Ha l i m e s t e o m u l d e în c r e d e r e a l vi zi r u l u i Fa t i h, zi s e Mi ha i .
Şe fu l i e n i c e r i l o r pl e c ă s pa t e l e u şo r .
- A ve m po r u n c ă s ă păzi m c o pi i i , Mi ha i .
- Cu m a şa ?
- Nu şt i i ?
-N u !
- O t r ăs u r ă c u c a r e d o a m n a t a ve n e a s pr e c a s ă a fo s t găs i t ă a ba n d o ­
n a t ă n u d e pa r t e d e a i c i , c u c e i d o i o a m e n i m o r ţi d e c u ţi t .
- Şi e a ?
- Ni c i u r m ă d e t r a n d a fi r , zi s e Ha l i m m i s t e r i o s , a şa c u m n u m a i e l pu t e a .
Ma r go t îşi a c o pe r i o c hi i c u pa l m e l e .
- Ce s -a pu t u t în t âm pl a ?
- St ăpân u l m e u c r e d e c ă d e vi n ă e s t e o gr e c o a i c ă...
- A şa ?
- Şi şt i u c u c e vă l u pt a ţi a i c i , c o n t i n u ă e l , s i gu r pe s i n e . Nu -i m o t i v
d e a vă a s c u n d e , a m po r u n c ă d e a vă d a a ju t o r ...
- Ce a ju t o r ? El e n a a d i s păr u t d e pe fa ţa păm ân t u l u i , zi s e Ro be r t , n e ­
gr u l a c hi p.
- A s t a e a d e văr a t , s t ăpân u l m e u şt i e a s t a .
- Şt i e ?
- La pr i m e l e o r e a l e d i m i n e ţi i a m pu s pi c i o r u l în c a s a gr e c o a i c e i c u
po r u n c ă d e a l ăs a c a s a în m âi n i l e s t ăpân u l u i d e d r e pt , u n o a r e c a r e Cl e r ­
m o n t , s o ţu l So fi e i Ka za n i kys ...
Tu r c u l pr i vi s pr e c e l e d o u ă fe t e c u c hi pu l d e s c o pe r i t c u a d m i r a ţi e fa ­
ţă d e fr u m u s e ţe a l o r . D a r n u o r e c u n o s c u pe So fi a .
- Cu m s e fa c e c ă m a r e l e vi zi r c a u t ă s ă m ă a ju t e ?
- La a s t a n u m a i s t ăpân u l po a t e r ăs pu n d e , zi s e Ha l i m , c u u n zâm be t
s c u r t . Şi t r a n d a fi r u l ...
- I s a be l l ? în t r e bă u l u i t Ni c ky.
- D o a m n a D e ve r a u x, d a .
- Ha l i m , şt i i bi n e c e u r m ăr e şt e Fa t i h, s pu n e t o t c e şt i i , pe r e ţi i c a s e i
m e l e şi u r e c hi l e c a r e vo r a u zi n u vo r r ăs pân d i n i m i c ...
Ha l i m pr i vi c u n e în c r e d e r e , d a r s e ho t ăr î s ă vo r be a s c ă.
- Tr a n d a fi r u l a c e r u t vi a ţa l u i A r e d e l Se l i m şi d r e pt u l l u i Cl e r m o n t
a s u pr a c a s e i l u i Ka za n i kys , îm po t r i va gr e c o a i c e i , s o ţi a l u i Spi r o s . St ă­
pân u l a j u r a t s ă o a ju t e ...
- Cu m d e m a r e l e vi zi r vr e a s ă o a ju t e pe n o r a m e a în a s t fe l d e pr o ­
bl e m e ?
- A hm e d e l Se l i m , n u po t s pu n e m a i m u l t ...
- D a r t u po ţi , n u -i a şa , Mi ha i ?
- A hm e d ...
- Es t e vo r ba d e A r e d , fi u l m e u ! Şi d e e a !
Gr e a l u pt ă d u c e a m o l d o ve a n u l , c u i n i m a în d o i t ă fa ţă d e d a t o r i e şi d e
d r a go s t e . Pr i n s e a n ăd u şi d e gr e u t a t e a a l e ge r i i şi d e ju r ăm ân t u l d e t ăc e ­
r e . în vi n s e d r a go s t e a .
- I s a be l l l -a a ju t a t pe vi zi r c u Kr i l o v şi u n e l e s e c r e t e pe c a r e e l l e a -
ve a . A t ât vo i s pu n e .
- D e c i t o t c e a m văzu t , a bs o l u t t o t u l e r a u n jo c ? în t r e bă Ro be r t . To ­
n u l e i , s c hi m ba r e a , vo r be l e ...
- Fa r s ă, pe n t r u a r e u şi pl a n u l .
- Şi n o i n u e r a m d e în c r e d e r e ?!
- în c r e d e r e a l u i Is a be l l în c e i l a l ţi e s t e fo a r t e fr a gi l ă. D e c ân d Sa n t o s
a m u r i t , îi e fr i c ă s ă s e a pr o pi e pr e a m u l t d e c e i l a l ţi şi m a i a l e s d e c e i
d i n t r e c u t u l e i . Nu a fo s t u şo r pe n t r u e a ...
- D u m n e ze u şt i e d e c e s -a u în t âm pl a t t o a t e . D e c e Sa n t o s a m u r i t şi
d e c e fa m i l i a n o a s t r ă a fo s t l o vi t ă a şa ...
- Ma m ă, şt i u c ă-i gr e u , în c e pu Ni c ky, l u ân d u -i m âi n i l e .
Cu t a c t , Mi ha i îi făc u s e m n l u i Ha l i m s ă s e r e t r a gă îm pr e u n ă în u n a
d i n o d ăi l e a l ăt u r a t e . Răm a şi s i n gu r i , Ni c ky îşi t r a s e m a m a pe s o fa .
- Nu ţi -a m s pu s n i m i c , pe n t r u a n u t e fa c e s ă s u fe r i m a i m u l t , d a r
A r e d a a fl a t t o t u l d e s pr e t i n e !
- A t r e bu i t s ă-i s pu n , n u a m a vu t în c o t r o .
- D e c e ? Tr e bu i a s ă fi păs t r a t s e c r e t u l , pân ă...
- Nu şt i a m d a c ă vo m s c ăpa vi i şi a t r e bu i t s ă-i s pu n . Fr a t e l e m e u t r e ­
bu i a s ă şt i e a d e văr u l , d e s pr e t i n e şi d e s pr e t a t ăl l u i ..
- Şi ? A în ţe l e s ?
- Mă t e m c ă n u .
Ca pu l l u i Ma r go t c ăzu în a i n t e , d u r e r o s . La c r i m i îi ţâşn i r ă d i n o c hi .
- D e c e s u n t a şa pe d e ps i t ă? D e c e ? D e c e s u fe r ă c o pi i i m e i , c a r e n u
a u n i c i o vi n ă?
- I u bi t o , l i n i şt e şt e -t e , n u e vi n a t a pe n t r u c ă El e n a e n e bu n ă, pe n t r u
c ă în t r e a ga fa m i l i e e s t e o a d u n ăt u r ă d e bo l n a vi , d e s m i n t i ţi .
Ro be r t o îm br ăţi şa s t r ân s .
- Vo m t r e c e pe s t e n e c a zu r i , vi c t o r i o şi ...
- D a , t a t a a r e d r e pt a t e , zi s e Ni c ky. A r e d va în ţe l e ge pe n t r u c ă t e i u ­
be şt e , şt i u a s t a , şi o r i u n d e e , t e i u be şt e ...
i c ky e r a d e pa r t e d e a d e văr în a c e l e c l i pe . A r e d , a r u n c a t în fu n ­
d u l u n e i pi vn i ţe în t u n e c a t e , n u s i m ţe a c ă îşi i u be şt e m a m a în a -
c e l e c l i pe . Nu ve d e a m a i n i m i c , n u şt i a u n d e s e a fl ă şi c e a ve a s ă păţe a s ­
c ă. Oc hi i l u i r e fu za u c u în ve r şu n a r e s ă va d ă, a şa c ă fo l o s i c e l e l a l t e s i m ­
ţu r i pe c a r e l e a ve a . Pi păi în ju r u l l u i pi e t r e l e r e c i pe c a r e fu s e s e a r u n ­
- A h!
3,
c a t c ân d va în n o a pt e . Nu -şi a d u c e a a m i n t e n i m i c , c u m a ju n s e s e a c o l o
s a u c i n e -1 a d u s e s e .
Se r i d i c ă d e jo s d e o d a t ă şi s e l o vi c u c a pu l d e t a va n . A m e ţi t , s e l ăs ă
în ge n u n c hi în a po i , r e s pi r ân d a d ân c . îşi pi păi c a pu l , d a r n u găs i n i c i o
u r m ă d e s ân ge , c i n u m a i u n l o c d u r e r o s . Mu l ţu m i l u i A l l a h pe n t r u c a pu l
t a r e pe c a r e -1 a ve a .
- Va t r e bu i s ă în c e r c a l t fe l ... zi s e e l .
Ca u n c o pi l , în c e pu s ă s e t âr a s c ă pe jo s , pi păi n d c u m âi n i l e în fa ţa
s a . Pe jo s e r a păm ân t t a r e , băt ăt o r i t . Şi a l n a i bi i d e r e c e . Oft ân d , în a i n -
t ă, d a r s e o pr i br u s c .
- C e ...
D ăd u pe s t e c e va c a l d . îl a t i n s e c u m ân a , în c e t , făr ă s ă şt i e c e -i . Mâi ­
n i l e s a l e c e r c e t a r ă c e e a c e găs i s e , u n c o r p, în ve l i t în ha i n e n u pr e a gr o a ­
s a d a r fi n e . A ju n s e l a fa t ă.
-N u !
- Ci n e e şt i ?
Co r pu l a c e l a , pe c a r e -1 c r e zu s e l a în c e pu t a pr o a pe m o r t , fi i n d a şa
n e m i şc a t şi s l a b, s e t r a s e în t r -o pa r t e . Se t r a s e d e pa r t e d e e l .
- Nu m a i a m bi ju t e r i i l e , ge m u gl a s u l , pa r c ă d i n fu n d u l păm ân t u l u i . Nu ...
A r e d r ăm a s e n e m i şc a t .
- Nu vr e a u s ă-ţi fa c r ău !
Nu -i r ăs pu n s e , d a r n i c i n u s e m i şc ă d i n l o c . A şa c ă A r e d pr i n s e c u r a j
şi s e a pr o pi e . A t e n t , s ă n u c u m va s ă s c o a t ă s t r ăi n u l vr e o a r m ă, a s c u n s ă
pr i n t r e ha i n e .
- Nu vr e a u s ă t e l o ve s c , s u n t pr i zo n i e r a i c i ...
- Nu m a i a m n i m i c , s e a u zi vo c e a pl ân s ă d e fe m e i e .
- Ci n e e şt i ?
Fe m e i a s e t r a s e pu ţi n în s pa t e , d a r s e o pr i . A ju n s e s e s ă fi e l i pi t ă d e pe r e t e .
- Nu ...
A r e d o pr i n s e în br a ţe , c hi a r c ân d e a în c e r c a s ă fu gă d i n c a l e a l u i .
- Nu m e l e m e u e s t e A r e d , şo pt i e l l a u r e c he a e i , s t r ân gân d -o în br a ţe .
îi c ău t ă fa ţa , d e s c o pe r i n d ba r ba d e c ât e va zi l e şi pi e l e a a s pr ă. El o
l ăs ă s ă fa c ă c e d o r e a .
- La t i n e s u n t bi ju t e r i i l e ?
A r e d îi d ăd u d r u m u l , d a r e a n u m a i fu gi d i n c a l e a l u i . Ri d i c ă m ân a
şi îi c ău t ă fa ţa , pe c a r e o m ân gâi e u şo r . D e s c o pe r i t r ăs ăt u r i fi n e , bu ze l e
pl i n e şi păr u l l u n g. O t r a s e a pr o a pe şi i n i m a în c e pu s ă-i ba t ă n e bu n e şt e .
Ca u n n e bu n , r e s pi r ă a c e l pa r fu m , m ân gâi e c u bu ze l e gât u l a c e l a şi c o ­
bo r î s pr e s ân i i a s c u n şi în ha i n e d e băr ba t . A r fi r e c u n o s c u t c o r pu l a c e l a
d i n t r e o m i e , pa r fu m u l şi bu ze l e pe c a r e l e s ăr u t a s e c u a t ât d e m u l t t i m p
în u r m ă.
- Is a be l l !
Ea s e m i şc ă d i n br a ţe l e l u i . Tr e m u r a , îşi d ăd u e l s e a m a . D a r n u -i d ă­
d u d r u m u l . îl îm pi n s e în t r -o pa r t e , în c e r c ân d s ă s c a pe .
- Vr e a u bi ju t e r i i l e . Le vr e a u ...
Se pr ăbu şi l a pi c i o a r e l e l u i , l o vi n d c u pu m n u l în păm ân t . O ve d e a şi
n u r e u şe a s ă s e m i şt e . Să o r i d i c e s a u s ă o l a s e a c o l o ? Ce va d i n e l îl fă­
c e a s ă n u s e m i şt e , s ă o l a s e s ă s e t âr a s c ă pe jo s ...
- I s a be l l , r i d i c ă-t e d e a c o l o ...
- Ci n e e şt i t u ?
- Ce pr o s t i i s pu i ?
O a pu c ă d e br a ţ, t r ăgân d -o în s u s . D a r e a n u r e a c ţi o n ă. Nu s e m i şc ă.
A ju n s e în ge n u n c hi , a l ăt u r i d e e a . Şi l u m i n a c a r e păt r u n d e a pe o ga u r ă
d i n pe r e t e îi l u m i n ă c hi pu l . Zo r i l e s e i ve a u . Şi A r e d r ăm a s e făr ă gr a i .
Chi pu l l u i Is a be l l e r a vân ăt , l o vi t şi o c hi i e i fr u m o şi c a r e s t r ăl u c e a u s u b
m i i d e d i a m a n t e şi c o a fu r i pe r fe c t e , e r a u în fu n d u l c a pu l u i , r o şi i . Păr e a
s ă n u va d ă bi n e , pe n t r u c ă pr i ve a a i u r e a . Cu păr u l în ju r u l fe ţe i , c u
c ăm a şa r u pt ă, păr e a n e bu n ă.
- Is a be l l ...
Vo c e a l u i s u n ă m o a l e , pa r c ă c u fr i c ă. Se a pr o pi e şi o a t i n s e .
- Ci n e ţi -a făc u t a s t a ?
- Ce ? Mi -e fo a m e ...
- I u bi t o , a s c u l t ă-m ă, u i t ă-t e l a m i n e ...
- Vr e a u c u r m a l e şi m i e r e . Şi pâi n e c a l d ă. îm i pl a c e pâi n e a , şt i i ? Şi
vi n d u l c e ...
în c e pu s ă r âd ă. Şi A r e d îi d ăd u d r u m u l d i n br a ţe l e s a l e . I s a be l l în c e ­
pu s ă s e t âr a s c ă pe jo s . Păr e a s ă c a u t e c e va . Găs i o pi a t r ă m i c ă şi o şt e r ­
s e d e ha i n e l e e i . A po i o r i d i c ă s pr e r a za d e s o a r e c a r e l e l u m i n a c ât d e
c ât în c hi s o a r e a .
- U n s m a r a l d ...
A r e d r ăm a s e n e m i şc a t . Păr e a în gr o zi t , u l u i t .
- La s ă pr o s t i i l e , Is a be l l !
O l u ă d e br a ţ, a r u n c ă pi a t r a d i n m ân a e i şi o în t o a r s e s pr e e l .
- Nu , n u , s m a r a l d e l e m e l e ...
A l e r gă s pr e l o c u l u n d e c ăzu s e pi a t r a , c ău t ân d -o în n bu n i t ă. Păr e a s ă
a i bă o c r i ză. A r e d s e l ăs ă păgu ba ş, l ăs ân d u -s e în jo s , r e ze m a t d e pe r e t e .
O pr i ve a c ău t ân d a l t e pi e t r e pe c a r e l e a s c u n d e a pr i n ha i n e , a r u n c ân d
pr i vi r i n e bu n e s pr e e l , c a şi c u m i -a r fi fo s t t e a m ă s ă n u -i fu r e a şa zi s e ­
l e bi ju t e r i i d e pr e ţ.
Co n t i n u ă a şa m u l t t i m p, făr ă s ă s e o pr e a s c ă. A po i s e t r a s e în t r -u n
c o l ţ şi în c e pu s ă a d m i r e pi e t r e l e pe c a r e l e găs i s e şi bu c ăţi l e d e l e m n pu ­
t r e d . Fi e c a r e e r a va l o r o a s ă pe n t r u e a , l e şt e r ge a , l e pr i ve a c u o c hi a va r i .
O l u m i n ă n e bu n ă îi ju c a pe c hi p.
- H e i !
Ci n e va t r a s e zăvo r u l gr e u d e fi e r şi u şa d e l e m n m a s i v s e d e s c hi s e .
Un c hi p în c a d r a t d e l u m i n ă a păr u în d r e pt u l e i .
- Ma i t r ăi ţi ?
- St ăpân ă... i m pl o r ă A r e d , d a r bi c i u l îi a t i n s e u m ăr u l , făc ân d u -1 s ă
ge a m ă.
- Gu r a , s c l a vu l e ! Şi e a , u n d e -i ?
Ko n s t a n t i n r i d i c ă făc l i a , l u m i n ân d pi vn i ţa .
- A i c i e r a ... n e bu n a !
Râs u l El e n e i i n va d ă a c e a gr o a pă m i ze r ă. O pr i vi c u m ân d r i e şi fe r i ­
c i r e pe Is a be l l , c a r e a bi a d a c ă r i d i c a s e o c hi i d i n păm ân t . Păr e a u n a n i ­
m a l s pe r i a t şi r ăn i t , r e t r a s în t r -u n c o l ţ.
- M-a i t r ăd a t , s u fe r ă, t âr fă c e e şt i !
- Ce a i c u e a ? Ci n e -i ?
- Ci n e ? Nu o c u n o şt i ? Nu ?
A r e d c l ăt i n ă d i n c a p.
- Ne n o r o c i t u l e , m i n ţi d e în ghe a ţă a pe l e ! Nu o r e c u n o şt i pe s o ţi a t a ?
El e n a făc u u n pa s , făr ă s ă s e a pr o pi e pr e a m u l t .
- Vo m a şt e pt a u n t i m p a i c i pân ă pr e ţi o a s a t a m a m ă va ve n i s ă t e s c a ­
pe . Şi pân ă a t u n c i ve i pr i vi c u m s o ţi a t a în n e bu n e şt e pu ţi n c ât e pu ţi n .
Se t r a s e în a po i şi Ko n s t a n t i n i n t r ă c u o găl e a t ă d e a pă şi o pâi n e ve ­
c he . O a r u n c ă pe jo s , r ân ji n d .
- Pr o fi t a ţi ...
- Nu -m i pa s ă c ă vo i m u r i , d a r l a s -o pe e a s ă pl e c e , n u ţi -a făc u t n i m i c !
- M-a m i n ţi t , m -a în şe l a t şi a s t a s e pl ăt e şt e s c u m p. Vi n o , Ko n s t a n t i n !
Băr ba t u l s e a pl e c ă s pr e Is a be l l .
- Ta t ăl t ău a m u r i t c a u n po r c , făr ă s ă s pu n ă o vo r bă...
- Nu !
Ur l e t u l l u i Is a be l l r ăzbi pe s t e r âs u l gr e c u l u i , c a r e în c hi s e u şa în u r ­
m a s a . Pa şi i l o r s e d e păr t a r ă şi A r e d a bi a a vu t i m p s ă o pr i n d ă în br a ţe
în a i n t e d e a l e şi n a . O a şe ză pe jo s , s e l ăs ă şi e l a l ăt u r i d e e a şi o t r a s e în
br a ţe l e s a l e , r e ze m ân d u -i c a pu l d e pi e pt . îi m ân gâi e păr u l , t a n d r u , l ă­
s ân d l a c r i m i l e s ă-i u d e o br a ji i . Ii e r a în gr o zi t o r d e t e a m ă pe n t r u e a , văzân d -o
a şa , n e a ju t o r a t ă. Pr e fe r a s ă o va d ă a r o ga n t ă, c u r a jo a s ă, i r o n i c ă s a u
s fi d ăt o a r e . Or i c u m , n u m a i a şa n u .
- A fo s t n u m a i vi n a m e a , i u bi r e , şo pt i e l . D i n vi n a m e a a i fu gi t , a i
pl e c a t d e pa r t e şi a i a ju n s a i c i .
O s t r ân s e n ăva l n i c l a pi e pt . Pr i n t r e l a c r i m i , s i m ţi o m ân gâi e r e .
- A r e d !
- Su n t a i c i ...
Ea a bi a a ve a pu t e r e s ă d e s c hi d ă o c hi i . Mân a e i îi şt e r s e l a c r i m i l e .
-T a t a ...
- Nu t e gân d i a c u m , n u a c u m ..
în c hi s e o c hi i i a r , d e ve n i n d m o a l e în br a ţe l e l u i . Şi e l o păzi o r e în ­
t r e gi . în t r -u n t âr zi u , s o m n u l îl fu r ă şi pe e l . Şi a d o r m i r e ze m a t c u c a pu l
d e pe r e t e , vi s ân d l u c r u r i m u l t m a i bu n e , m i n u n a t e .
Cân d d e s c hi s e o c hi i , Is a be l l m a i d o r m e a în c ă. A r e d s e r i d i c ă u şo r s ă
n u o d e r a n je ze şi s e d u s e s pr e găl e a t a d e a pă, în s e t a t . D a r s e o pr i . Or i c e
o făc u s e pe Is a be l l s ă s e s i m t ă a şa pu t e a s ă fi e în a pă. Po a t e El e n a îi d ă­
d u s e c e va ...
A u zi s e d e s pr e d i fe r i t e pr a fu r i c a r e făc e a u o a m e n i i s ă fa c ă l u c r u r i n e b­
u n e şt i , a şa c u m făc e a e a . El e n a pu t e a s ă fi pu s c e va în a pă. O a d u s e s e pr e a
a m a bi l ă, d e pa r c ă s e în gr i jo r a s ă n u m o a r ă d e s e t e . Ce va n u e r a n o r m a l .
Pr i vi s pr e Is a be l l . A r fi vr u t s ă o po a t ă în t r e ba . D a r n u e r a s i gu r c ă
a ve a s ă-i r ăs pu n d ă.
A fa r ă s e a u zi r ă pa şi . Ci n e va ve n e a . A r e d t r e c u în pa r t e a c e a l a l t ă a
u şi i , ga t a s ă l o ve a s c ă pe c e l c a r e i n t r a . Uşa s e d e s c hi s e d e s t u l d e în c e t şi
în l i n i şt e . Şi c i n e va păşi în s e m i -în t u n e r i c . în a i n t e s ă s pu n ă c e va , A r e d
s ăr i d i n u m br ă şi -l a pu c ă d e gât , ga t a -ga t a s ă-l s u fo c e . îl i zbi d e păm ân t .
-Nu ...
Pr i n ţu l A l e xe i Kr i l o v îl i m pl o r ă s ă-l e l i be r e ze . Ui m i t , A r e d n u s e
m i şc ă. D e s făc u d e ge t e l e c a r e -i s t r ân ge a u gât u l n u m a i c ât s ă-i pe r m i t ă s ă
d e s c hi d ă gu r a , ga t a s ă-l a m u ţe a s c ă pe ve c i e . Pr i n ţu l pu t e a fi m ân ă-n
m ân ă c u El e n a , d i n c ât e şt i a e l .
- A m ve n i t s ă vă a ju t ...
-Zău ?
- Şt i u c ă El e n a a r ăpi t -o pe Is a be l l şi şt i u c ă t u n u e şt i u n s c l a v. A m a r m e ..!
Mân a l u i A r e d a ju n s e l a c u ţi t u l d e l a br âu l r u s u l u i . îl l u ă.
- A i în c r e d e r e ...
- D e c e n e a ju ţi ?
- Pe n t r u c ă o i u be s c !
In o c hi i r u s u l u i s e pu t e a c i t i a d e văr u l . A şa c ă n u făc u d e c ât s ă s e fe ­
r e a s c ă în t r -o pa r t e , c u i n i m a s t r ân s ă. Iu bi r e a pe n t r u Is a be l l îl a d u s e s e a i c i .
- Un d e -i ?
- A c o l o !
Ru s u l s e r e pe zi s pr e e a . în c e r c ă s ă o r i d i c e .
-T r e bu i e s ă i e şi m ...
- D a . Nu a m fo s t văzu t ...
- Eşt i s i gu r ?
- D a . Tr e bu i e s ă o d u c i t u , pe n t r u c ă n u m a i e u şt i u d r u m u l . Şi l o c u l
u n d e -s c a i i ...
A r e d n u m a i pi e r d u t i m pu l . O r i d i c ă în br a ţe pe I s a be l l şi s e l u ă d u pă
A l e xe i . în c r e d e r e a l u i în r u s c r e şt e a în c e t , în s ă s e m a i t e m e a în c ă s ă n u
fi e vr e o c a pc a n ă. în s ă n u m a i e r a n i m i c d e pi e r d u t .
Ur c a r ă c ât e va t r e pt e d e pi a t r ă şi A l e xe i s e o pr i . Is a be l l în c e pu s e s ă
s e m i şt e .
-C e ...
- Ta c i ! îi şo pt i A r e d l a u r e c he .
O l ăs ă d i n br a ţe ţi n ân d -o n u m a i d u pă t a l i e . Ea , în s ă, m e r ge a n u m a i
pe n t r u c ă e l o t r ăge a , făr ă s ă şt i e c e fa c e .
- St a i !
D i n c o l o d e u şă s e a u zi o vo c e . Păr e a s ă fi e u n băr ba t .
- Tr e c i a c o l o , şo pt i A r e d , a r ăt ân d u -i r u s u l u i o n i şă în pe r e t e .
O l ăs ă pe Is a be l l jo s , în c ă a m e ţi t ă şi c u pr i vi r e a t u l bu r e , şi s e a pr o pi e
c u pa şi d e fe l i n ă d e u şă. Se l i pi d e e a , o d a t ă c u A l e xe i .
- Cân d d e s c hi d e , îl ţi i ... zi s e A r e d .
Răm a s e r ă n e m i şc a ţi , a şt e pt ân d . Uşa s e d e s c hi s e şi u n băr ba t s l a b
păşi s i gu r s pr e s c a r ă. Pa zn i c u l l o r pr i m i o l o vi t u r ă în gât în a i n t e d e a r e ­
u şi s ă m a i d e s c hi d ă gu r a . Cu ţi t u l l u i A r e d t ăi e a d ân c şi r u s u l îl îm pi n s e
în go l u l s c ăr i i .
- Li be r , zi s e A r e d , r i d i c ân d -o pe Is a be l l .
Se s t r e c u r ă pr i n u şa pe ju m ăt a t e d e s c hi s ă în u r m a l u i A l e xe i . A c e s t a
c o t i s pr e d r e a pt a şi a l e r gă s pr e o u şă în c hi s ă. O d e s c hi s e şi pr i vi a fa r ă.
- Ca i i s u n t d i n c o l o d e zi d u l ăl a , zi s e e l , în t i n zân d u -i pi s t o l u l l u i A -
r e d . A po i s pr e ...
Cu vi n t e l e îi m u r i r ă pe bu ze . La t r e i pa şi d e u şă, pe pi e pt u l l u i A l e xe i s e
m ăr i o pa t ă r o şi e . Oc hi i l u i c ău t a r ă pe c e l c a r e t r ăs e s e şi -l găs i . în c a păt u l
c u r ţi i , Ko n s t a n t i n a r u n c ă a r m a c u c a r e t r ăs e s e , pe n t r u a a l e r ga s pr e e i .
- Fu gi !
Is a be l l r e u şi s ă-l va d ă pe A l e xe i a l e r gân d s pr e Ko n s t a n t i n , c a r e -1 l o ­
vi n ăpr a s n i c c u s a bi a , d e s pi c ân d u -1 în d o u ă. Făr ă vi a ţă, r u s u l s e pr ăbu şi
a păm ân t . Şi a po i n u m a i văzu n i m i c , pe n t r u c ă s e t r e zi a r u n c a t ă pe u n
c a l , c u A r e d în s pa t e l e e i . în c e r c ă s ă s e u i t e în u r m ă, d a r n u m a i văzu
n i m i c d e c ât pr a fu l .
A r e d n u în c e t i n i , şt i i n d c ă d a c ă a ve a s ă c o n t i n u e a şa , c a l u l a ve a s ă
îşi d e a d u hu l pe d r u m . D a r c e m a i c o n t a ? Ko n s t a n t i n îi u r m ăr e a c a u n
n e bu n , c u o m ân ă d e o a m e n i în a r m a ţi . Tăi e păd u r e a , i e şi n d d e pe d r u ­
m u l în gu s t . Nu s e o pr i şi n u în c e t i n i , n i c i c hi a r c ân d r a m u r i l e c o pa c i l o r
îi l o vi r ă fa ţa şi t r u pu l . Se a pl e c ă s pr e Is a be l l , pr o t e jân d -o c u c o r pu l l u i .
în c e pu r ă s ă u r c e . Pr i vi pe s t e u m ăr , pe n t r u a ve d e a d a c ă îi m a i u r m ă­
r e a c i n e va . Nu s e ve d e a n i m i c , d a r a s t a n u în s e m n a m a r e l u c r u . Sc hi m ­
bă d i n n o u d r u m u l , c o t i n d s pr e s t ân ga , pr i n l o c u r i n e u m bl a t e . Păd u r e a
e r a t o t m a i d e a s ă şi m a i băt r ân ă. Păr e a u l o c u r i n e u m bl a t e şi n e a t i n s e d e
o a m e n i .
- Ho o ...
Opr i c a l u l , s ăr i n d jo s . O a ju t ă pe Is a be l l s ă c o bo a r e , a po i pr i vi c a l u l .
A ve a s pu m e l a gu r ă şi e r a u d . .
- Vo m m u r i ...
- Nu , n u vo m m u r i !
Sc o a s e şa u a c a l u l u i ş,i c u o m ân ă d e i a r bă, şt e r s e c a l u l . A po i îl l e gă
d e u n c o pa c , n u d e pa r t e d e e i .
- Se pa r e c ă n e -a u pi e r d u t u r m a !
- Şi ?
- Ko n s t a n t i n va c ău t a pe s t e t o t . Eu a şa a ş fa c e . D a r n e o d i hn i m u n
t i m p, a po i pl e c ăm m a i d e pa r t e , pr i n păd u r e ...
- N e va găs i !
- D e c e e şt i a şa d e s i gu r ă?
I s a be l l îi în t o a r s e s pa t e l e , r e ze m ân d u -s e d e u n c o pa c . A ve a bu ze l e
u s c a t e d e s e t e şi s t o m a c u l s t r ân s d e fo a m e . Ca pu l o d u r e a şi n u în d r ăz­
n e a s ă va d ă o s pe r a n ţă în s i t u a ţi a în c a r e s e a fl a u .
- D e c i ?
- C e ?
- A i s pu s c ă n e va găs i . Cu m d e şt i i a s t a ?
- Şt i u , pe n t r u c ă o c u n o s c pe El e n a şi pe a s a s i n u l t a t ăl u i m e u , zi s e
e a c u u r ă. Şi şt i u c ă n u s e va o pr i , m a i a l e s a c u m ...
- A c u m ?
- L-a pi e r d u t pe Ni c ky şi c a s a l u i Ka za n i kys . Şi ba n i i l u i . E s i n gu r ă
şi s l a bă...
- Cu m d e a pi e r d u t t o t u l ?
- Nu şt i i ?
- C e ?
- Spi r o s a m u r i t , şi s i n gu r u l l u i m o şt e n i t o r e s t e fr a t e l e t ău , Ni c ky.
- Cu m a şa ?
- Nu şt i a i ?
A r e d n e gă c u o m i şc a r e a c a pu l u i .
- Nu şt i i c ă Ni c ky s -a c ăs ăt o r i t c u So fi a Ka za n i kys în zi u a în c a r e
Spi r o s a m u r i t ?
Su r pr i n d e r e a d e pe c hi pu l t ân ăr u l u i îi r ăs pu n s e .
- Cr e d e a m c ă a s c ăpa t , c ă a r e u şi t s ă fu gă c ân d a i e şi t c u Spi r o s ...
- A fu gi t pe n t r u c ă u n c hi u l Ro be r t l -a a ju t a t , l u ân d u -1 d i n fa ţa bi s e r i c i i ...
- E a i c i ? Şi m a m a ?
- Şi e a .
- Vr e a u s ă şt i u t o t u l , zi s e A r e d , a pu c ân d -o d e br a ţ. A c u m !
- La s ă-m ă!
- Spu n e -m i !
- Ce vr e i s ă şt i i ?
- D e c e El e n a vr e a s ă s e r ăzbu n e ?
- Pe n t r u c ă m a m a t a i -a u c i s t a t ăl !
Sân ge l e s e s c u r s e d i n o br a zu l t ân ăr u l u i , d e pa r c ă a r fi fo s t r ăn i t d e
m o a r t e . Răm a s e ţe a păn şi n e m i şc a t .
- Cân d ?
- A c u m m a i bi n e d e d o u ăze c i d e a n i , l a Ma r s i l i a , în u n a d i n gr o t e l e
d e s u b c a s t e l .
- Ci n e e r a a c e s t o m ? Săn d u l a c he .
- Om u l d e ba ză a l l u i Co n s t a n t i n A vr a m , vi c l e a n , d e şt e pt şi n e bu n ,
c r e d e u . A m u r i t d e m ân a a d o i o a m e n i ...
- Ci n e ?
- Ro be r t d e Cl e r m o n t şi t a t a .
A r e d s e r i d i c ă, în c e pân d s ă u m bl e în t r -o pa r t e şi -n a l t a .
- Ta t a a m u r i t . Pr i m u l . A c u m e r ân d u l c e l o r l a l ţi ...
- A t u n c i e u şi Ni c ky a m fo s t m o m e a l a pe n t r u a o pr i n d e pe m a m a ,
n u ? A fo s t o l u pt ă o n o r a bi l ă? Sa u u n a s a s i n a t ?
- Cu m po ţi c r e d e a s t a d e s pr e t a t a ?
- Ta t ăl t ău a fo s t u n c o r s a r , c a şi m a m a . Ce în c r e d e r e po t a ve a în e i ?
Is a be l l m ăr i o c hi i , c i t i n d fu r i a d e ghe a ţă c a r e s e ve d e a în i r i şi i ve r zi .
A r e d n u m a i e r a s i gu r pe s i n e , în c r e zu t şi fr u m o s . Er a pa l i d , c u o c hi i
o bo s i ţi şi d u şi în fu n d u l c a pu l u i . Er a m a i s l a b şi pi e l e a s a a ve a o c u l o a r e
n e s ăn ăt o a s ă. A ve a m a i m u l t e vân ăt ăi pe fa ţă şi pe br a ţe . Pr i n c ăm a şa
r u pt ă şi m u r d a r ă s e ve d e a o r a n ă pe pi e pt d e l a bi c i , i a r c ăm a şa a ve a m a i
m u l t e u r m e d e s ân ge .
- Er a u n a s a s i n . A u c i s -o pe Ma r i e , c e a m a i bu n ă pr i e t e n ă a m a m e i
t a l e , pe n t r u c ă fa t a s -a i n t e r pu s în t r e e l şi m ăt u şa Ma r go t . A ve n i t d i n
Mo l d o va d u pă m a m a t a c u u n s i n gu r s c o p, a c e l a d e a o u c i d e .
- D e c e ?
- Ce m a i c o n t e a ză?
- D e c e ? s t r i gă e l , l o vi n d -o pe c o pa c u l băt r ân c u s pa t e l e . Răs pu n d e !
- D i n c a u za e i , e l a fo s t e xi l a t . Er a u n n e bu n c a r e n u s -a r fi o pr i t în
fa ţa n i m ăn u i d e l a pl a n u r i l e s a l e . A şa c ă a fo s t e xi l a t şi a pl e c a t d u pă
r ăzbu n a r e în Fr a n ţa !
- Şi a m u r i t , a şa c ă fi i c a l u i vr e a s ă s e r ăzbu n e pe t o ţi c e i c a r e -i i e s
în c a l e !
- A şa e . L-a u c i s pe t a t a , a c u m e r ân d u l m a m e i t a l e şi a u n c hi u l u i
Ro be r t . Şi a t u t u r o r c e l o r c a r e -i vo r s t a în c a l e .
- D e c e n u a făc u t -o i m e d i a t c e a u a ju n s l a Is t a n bu l ?
- Pe n t r u c ă vr e a c e va ...
- C e ?
- Co r pu l l u i Săn d u l a c he , d e zgr o pa t d i n gr o t e . E pe c o r a bi e , păzi t
s t r a şn i c ...
A r e d îi d ăd u d r u m u l şi s e d e păr t ă d e e a . Se a şe ză jo s , r e s pi r ân d a -
d ân c a e r u l c u r a t .
- Nu pu t e m l u pt a c o n t r a e i ...
- La s ă-m ă în pa c e , I s a be l l , zi s e e l pe s t e u m ăr . Nu a m d e c e s ă l u pt ...
- Nu în ţe l e g!
- El e n a vr e a s ă s e r ăzbu n e ? în ţe l e g. Şi e u a ş fa c e l a fe l .
- Cu m po ţi s pu n e a s a ?
El n u o pr i vi .
- Să s e r ăzbu n e şi s ă ho t ăr a s c ă d e s t i n u l c a r e va în vi n ge , e u n u m ă ba g!
- A t u n c i t a t a a m u r i t d e ge a ba ?
- A pl ăt i t !
I s a be l l s c o a s e u n s t r i găt d e a n i m a l r ăn i t şi s e n ăpu s t i a s u pr a l u i c a
u n u r a ga n . îl l o vi c u pu m n u l în o br a z, a r u n c ân d u -s e pe s t e e l . Păr e a t u r ­
ba t ă, l o vi n d c u pu m n u l , c u u n ghi i l e , c u pi c i o a r e l e . No r o c c ă n u a ve a o
a r m ă, pe n t r u c ă a t u n c i A r e d şi -a r fi găs i t m o a r t e a . Se r o s t o go l i r ă pe pă­
m ân t u l m o a l e d e s u b c o pa c i , pe s t e t u fi şu r i . în c e r c ă s ă s c a pe d e e a , s ă o
o pr e a s c ă, d a r n u r e u şi d e c ât s ă s e a l e a gă c u o m u şc ăt u r ă pe br a ţ. II l o vi
d i n n o u şi a t u n c i e l o a r u n c ă în t r -o pa r t e , c u fu r i e . I s a be l l c ăzu pe s pa t e
şi e l s e a şe ză pe s t e e a , ţi n ân d -o c u pu t e r e .
- Po t o l e şt e -t e , fe m e i e n e bu n ă c e e şt i !
Oc hi i i s e în gu s t a r ă pe m ăs u r ă c e s e a pl e c a pe s t e e a .
- D e c e vr e i s ă r i şt i t o t u l pe n t r u a o a ju t a pe m a m a ?
- Nu e n u m a i m a m a t a a c o l o , zi s e e a pr i n t r e d i n ţi . Su n t Ni c ky,
Ma r i e , u n c hi u l Ro be r t , A hm e d ...
A r e d s e r i d i c ă pu ţi n .
- Ta t a e a i c i ?
- D i n pr i m a zi .
- Şt i e a d e văr u l ?
- L-a şt i u t m e r e u , r ăs pu n s e e a . Pe n t r u e l , d a t o r i a pe c a r e o a r e fa ţă
d e m a m a t a e s fân t ă. Şi va m u r i a l ăt u r i d e e a d a c ă t r e bu i e ...
- Nu po a t e fa c e a s t a , e o pr o s t i e !
- A şa c u m a fo s t m o a r t e a l u i A l e xe i ? în t r e bă e a c u d i s pr e ţ. Şi -a d a t
vi a ţa pe n t r u n o i ...
- Nu t e în şe l a , a făc u t -o pe n t r u t i n e !
- Ce m a i c o n t e a ză? E m o r t . Nu vr e a u s ă m a i văd m o r ţi în ju r u l m e u !
A r e d îi d ăd u d r u m u l , d a r e a n u s e m i şc ă.
- Eu m ă în t o r c a c o l o !
- Pe jo s ?
- D a c ă t r e bu i e ...
Se r i d i c ă, ge m ân d . îşi s c u t u r ă ha i n e l e .
- în s e a r a a s t a n u s e va în t âm pl a n i m i c , c r e d e u . în c ă n e vo r m a i c ă­
u t a u n t i m p, c hi bzu i A r e d . Tr e bu i e s ă pl e c ăm d e a i c i , m e r g s ă a d u c c a l u l .
- Eu m ă în t o r c !
- în s e a r a a s t a s t a i c u m i n e . Vo m c ău t a u n i zvo r s a u u n pâr âu . Su n t
m o r t d e s e t e şi d e fo a m e ...
- Şi e u , d a r ...
- A s c u l t ă, o r i u n d e n e a fl ăm , e d r u m l u n g d i n I s t a n bu l pân ă a i c i . în
s e a r a a s t a n u s e va în t âm pl a n i m i c .
A d u s e c a l u l şi pu s e şa u a pe e l . Se u r c ă în s pa t e l e l u i .
- Vi n o !
Ea e zi t ă.
r Is a be l l !
în vi n s ă d e vo c e a l u i , fa t a s e u r c ă în s pa t e l e l u i . Şi e l îm bo l d i c a l u l
s pr e u n d r u m în gu s t , pr o ba bi l fo l o s i t d e vân ăt o r i s a u d e t ăi e t o r i i d e l e m ­
n e , s pr e a d ân c u l păd u r i i . în c e pu r ă s ă c o bo a r e şi I s a be l l e r a t o t m a i o bo ­
s i t ă. Lu pt a e i c u A r e d îi c o n s u m a s e t o a t e pu t e r i l e . Ca pu l îi e r a pl i n d e
m i i d e gân d u r i şi , făr ă s ă s e gân d e a s c ă, îl îm br ăţi şa s t r ân s , l ăs ân d u -şi
c a pu l s ă s e o d i hn e a s c ă pe s pa t e l e l u i . El n u s e m i şc ă şi n u s pu s e n i m i c ,
d a r r e s pi r a ţi a i s e s c hi m bă. A vân d -o a t ât d e a pr o a pe , şt i u c ă a ve a s ă o
i u be a s c ă m e r e u . îi a t i n s e m âi n i l e c a r e -1 ţi n e a u s t r ân s .
r u m u l u r c a s pr e c a s a ve c he c u zi d gr o s . O făc l i e a r d e a c u fu r i e
în t u m u l în a l t a l c a s e i , c a u n fa r în n o a pt e a a gi t a t ă. Pâc l a d e a s ă
d e n o r i a c o pe r e a c e r u l c u s t e l e , c u fu n d ân d l u m e a în a d ân c în t u n e r i c .
Tr ăs u r a u r c a gr e u , m u l ţu m i t ă d r u m u l u i bo l o văn o s şi n o pţi i gr e l e . D e ­
ge a ba făc l i i l e d u s e d e c ăl ăr e ţi a r u n c a u l u m i n i şi u m br e . Sl a b a ju t o r a d u ­
c e a u e l e d r u m e ţi l o r pr i n şi pe a c e s t d r u m .
D i n c o l o d e pe r d e a u a d e t u fi şu r i d r u m u l s e l ăr ge a s pr e c a s ă. Căl ăr e ţi i
făc u r ă l o c t r ăs u r i i , c u a r m e l e ga t a pr e găt i t e , pe m ăs u r ă c e a c e a s t a i n t r a d i n ­
c o l o d e u n zi d gr o s c e s t ăt e a s ă c a d ă, în c u r t e a c a s e i . D e l a a c e s t zi d u n l a n ţ
d e făc l i i a pr i n s e făc e a u n o a pt e a zi . Ca s a pl i n ă d e l u m i n i a r ăt a în r u i n ă,
s pa r t ă, c u u şi l e ve c hi şi va r u l c ăzu t . O m u l ţi m e d e bu r u i e n i u m pl e a u c u r t e a
şi u n c âi n e s t i n ghe r n i c i n u în d r ăzn i s ă m a i l a t r e l a ve d e r e a l o r .
D i n t u m , făc l i a c a r e s e r vi s e d r e pt r e pe r l u c e a c i u d a t . O pa r t e d i n a -
c o pe r i şu l c a r e s e ve d e a n u păr e a în s t a r e pr e a bu n ă şi m u l ţu m e a făr ă în ­
d o i a l ă c e r u l u i pe n t r u pl o i l e pu ţi n e d i n ţa r a t u r c u l u i . O u m br ă t r e c u s u s
pr i n fa ţa u n e i fe r e s t r e şi u n u l d i n t r e c ăl ăr e ţi r i d i c ă pi s t o l u l , ga t a s ă t r a gă.
Vi zi t i u l d e s c hi s e po r t i e r a r e pe d e şi Ro be r t d e Cl e r m o n t s ăr i jo s , u r m a t
d e A hm e d , c u pa s gr ăbi t , şi d e Ma r go t . To ţi t r e i a ve a u a r m e m u l t e şi
pr i vi r i l e d i n o c hi s e r i o a s e . Pe c a i , o a m e n i i e r a u i m pa c i e n ţi .
- Ni c i u n pa s !
Ma r go t s e o pr i br u s c , t o c m a i c ân d vo i a s ă i n t r e . D i n în t u n e r i c s e
d e s pr i n s e Ko n s t a n t i n , c a o u m br ă n e a gr ă. Ri d i c ă pi s t o l u l .
- Făr ă a r m e !
Ro be r t r i d i c ă o m ân ă.
- Vr e m s ă-i ve d e m în t âi ...
- O s ă-i ve d e ţi c ân d va fi vr e m e a . A c u m , a r m e l e ...
Făr ă c he f, s e d e za r m a r ă. A hm e d a r u n c ă pu m n a l u l şi s a bi a , pr e c u m
şi pi s t o l u l . Ro be r t şi Ma r go t făc u r ă l a fe l .
- Ca u t ă-i !
Vo c e a s e a u zi d e u n d e va d e s u s , d a r n i c i u n u l d i n t r e e i n u văzu n i ­
m i c . Ko n s t a n t i n păşi în fa ţă, s i gu r pe s i n e ; în s pa t e l e l u i a păr u r ă a l ţi d o i
4,
băr ba ţi , t o t în n e gr u , c a r e r i d i c a r ă pu şt i l e , ţi n ân d u -i s u b s u pr a ve ghe r e .
Gr e c u l îl c e r c e t ă pe A hm e d , d a r n u găs i n i m i c . A po i t r e c u l a Ma r go t .
I n s i s t ă pu ţi n , bu c u r ân d u -s e d e fo r m e l e e i s e d u c ăt o a r e , s c o a s e în e vi d e n ­
ţă d e ha i n e l e băr băt e şt i , s t r ân s e pe t r u p. Ni c i l a e a n u găs i n i m i c . Ro be r t
a r u n c ă c u ţi t u l d i n c i zm ă în a i n t e s ă fi e a t i n s d e Ko n s t a n t i n , a c e s t a n u gă­
s i n i m i c a l t c e va .
- D o a r e i t r e i şi c u t i a !
Ma r go t zâm bi .
- Cu t i a r ăm ân e în t r ăs u r ă, c u pr a fu l d e pu şc ă!
- Ko n s t a n t i n !
Ca r ăs pu n s , gr e c u l l o vi c u d o s u l pa l m e i , a r u n c ân d -o l a păm ân t .
- Me r gi !
Ro be r t păşi pr i m u l , d u pă c e îşi r i d i c ă s o ţi a d e jo s . A r d e a d e d o r i n ţa
s ă-l u c i d ă pe a c e s t o m , d a r n u m a i o vo i n ţă d e fi e r îl o pr e a . Păşi pr i m u l
pe ho l u l r ăc o r o s c a r e d u c e a în c a s ă. Şi a ju n s e în s pa t e , în t r -o c u r t e i n t e ­
r i o a r ă fo a r t e l a r gă. Un m i c ba zi n go l e r a în m i jl o c u l e i . în s pa t e l e a c e s ­
t u i a , El e n a s t ăt e a pe u n ji l ţ a c o pe r i t c u o bl a n ă c ăl d u r o a s ă. Păr e a s ă s u ­
fe r e d e fr i g. Fo a r t e m u l t e făc l i i l u m i n a u l o c u l .
- Bi n e a ţi ve n i t !
Le făc u s e m n s ă în a i n t e ze şi Ma r go t a pr o a pe îşi o pr i u n s t r i găt . în
s pa t e l e e i e r a A r e d , l e ga t pe u n s c a u n d e fi e r . A ve a o c hi i şi gu r a l e ga t e
şi ha i n e l e îi e r a u în u l t i m u l ha l . Păr e a l e şi n a t , pe n t r u c ă n u s e m i şc a .
- Lu a ţi l o c , n i c i o d a t ă o a s pe ţi i m e i n u s -a u pl ân s d e pr i m i r e ...
- Un d e -i Is a be l l ?
- Nu c o n t e a ză.
- Vr e m s ă o ve d e m !
- D e c e a i a ve a a c e a s t ă pr e t e n ţi e ? Co r pu l t a t ăl u i m e u e s t e a i c i , e u
a m t o a t e c ăr ţi l e , vo i ... n i m i c ... zi s e e a , r i d i c ân d u -s e .
în a i n t ă s pr e e i , zâm bi t o a r e . Păr e a be a t ă şi Ma r go t îşi d ăd u s e a m a c ă
e r a vi c t o r i a pe c a r e d e ja o s i m ţe a . A r u n c ă o pr i vi r e s pr e Ro be r t ,c a r e e r a
fo a r t e a pr o a pe d e e a şi c a r e în c l i n ă c a pu l în s e m n c ă în ţe l e s e s e . Pl a n u l
a ve a s ă s e ba ze ze pe a s t a , pe în c r e d e r e a pe c a r e o a ve a El e n a în e a .
- Ko n s t a n t i n , a d u -1 a i c i !
D o i băr ba ţi c ăr a r ă l a d a d e l e m n . O pu s e r ă jo s , pe i a r bă, şi El e n a în -
ge n u n c he a l ăt u r i . O d e s c hi s e s i s c o a s e u n ge a m ăt d e d u r e r e . Oa s e l e u -
n u i băr ba t e r a u a şe za t e a c o l o , în t r -o pân ză gr o a s ă, a l bă. A l ăt u r i d e e a e -
r a u bi ju t e r i i l e pe c a r e l e a vu s e s e . El e n a , c u d e ge t e t r e m u r ân d e , l e r i d i c ă
şi l e s ăr u t ă c u e vl a vi e . A po i l e l ăs ă l a l o c , făc ân d c r u c e .
Cân d s e r i d i c ă, a ve a l a c r i m i în o c hi . Şi l e şt e r s e c u m ân e c a şi r i d i c ă
pr i vi r e a s pr e c e r , pe n t r u a găs i l i n i şt e a . Răm a s e a şa a pr o a pe c i n c i m i n u ­
t e , l a m i i d e m i l e d i s t a n ţă. A po i s e în t o a r s e s pr e pr i zo n i e r i , păzi ţi s t r a ş­
n i c d e o a m e n i i e i .
- Ve i pl ăt i c u s ân ge !
A po i s e în t o a r s e s pr e t a t ăl e i . Un s e m n a l e i şi u n băr ba t îi a d u s e o
c u t i e d e l e m n , m i c ă. Ea s e a şe ză jo s şi d e s c hi s e c u t i a . Sc o a s e o s t i c l ă
m i c ă şi o d e s făc u . Păr e a a pă, îşi zi s e Ro be r t , făr ă s ă în ţe l e a gă c e făc e a .
- Su fl e t u l t ău m u r i t o r e s t e în c e r , zi s e e a , s t r o pi n d o a s e l e .
îşi d ăd u s e a m a c e e r a . A ghe a zm ă. A pă s fi n ţi t ă. El e n a s e d o ve d e a
d e o d a t ă fo a r t e e vl a vi o a s ă, în t r e o c r i m ă şi a l t a . în c e pu s ă s e r o a ge ,
făc ân d m e r e u s e m n u l c r u c i i . în t r -u n s fâr şi t , r i d i c ă c a pu l .
- A m i n , zi s e e a şi m a i făc u o c r u c e .
Cân d s e r i d i c ă, pr i vi r e a e i e r a d e ghe a ţă. în c hi s e c a pa c u l l ăzi i şi băr ­
ba ţi i c a r e o a d u s e s e r ă o l u a r ă d e a c o l o .
- A c u m e t i m pu l pe n t r u a pl ăt i ve c hi l e po l i ţe ...
Ri d i c ă c u ţi t u l c a r e fu s e s e a l l u i Săn d u l a c he şi s e a pr o pi e d e Ro be r t ,
c u pr i vi r e a a m u za t ă. Se a şe ză pe ge n u n c hi i l u i , c a o t ân ăr ă în br a ţe l e
d r a go s t e i . Se ju c ă c u păr u l băr ba t u l u i .
- Şt i i c ă a t u n c i c ân d a i ve n i t l a Ia şi , m -a m în d r ăgo s t i t d e t i n e ?
-N u !
- A şa a fo s t . Er a i a şa d e fr u m o s ... şi a c u m e şt i , s u s pi n ă e a .
- Şi t u e r a i o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s ă!
- D a r a i l u a t -o pe e a ...
- D a . în s ă t u n u a i s pu s n i c i o d a t ă u n c u vân t ...
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e s e n t i m e n t e l e t a l e , zi s e c u u n zâm be t Ro be r t .
- Er a m o d o m n i şo a r ă d e fa m i l i e n o bi l ă. Cu m a ş fi pu t u t ?
Bu ze l e e i l e c ău t a r ă pe a l e l u i , i a r e l n u pu t u d e c ât s ă o l a s e s ă-l s ă­
r u t e . Sa bi a d i n t r e o m o pl a ţi n u -i d ăd e a pr e a m u l t ă l i be r t a t e d e m i şc a r e .
- E bi n e ... s e a l i n t ă e a . Su n t e ţi o fa m i l i e d e s e d u c ăt o r i .
- E a d e văr a t !
- Păc a t !
Cu ţi t u l e i păt r u n s e în m ân a l u i , a d ân c . Sân ge l e în c e pu s ă c u r gă în
va l u r i , d a r e a s e r i d i c a s e d e ja .
- Ro be r t !
Ma r go t u r l ă c ât d e t a r e pu t u .
- La s ă-1 s ă pl e c e , pe m i n e m ă vr e i !
D u c e l e c l ăt i n ă d i n c a p, d e jo s , u n d e e r a . Ra n a d u r e a , d a r n u e r a a -
d ân c ă şi n i c i făc u t ă s ă-l o m o a r e . El e n a n u făc e a d e c ât s ă s e jo a c e c u e l ,
s ă-l c hi n u i a s c ă.
- D o a r e ? Să-ţi ve zi fa m i l i a s u fe r i n d ? So ţu l , fi u l ...
A r e d e r a t o t n e m i şc a t .
- Bl e s t e m a t o , t e vo i u c i d e c u m âi n i l e m e l e ... ju r ă Ma r go t , făr ă s ă
po a t ă s ă s e m i şt e .
El e n a r âs e s c u r t şi s e a şe ză în a po i pe ji l ţ.
- Cu m c r e zi c ă a fo s t vi a ţa m e a ? D u pă c e t a t a a m u r i t d e m ân a vo a s t r ă?
- Tr e bu i e s ă fi fo s t gr e a , îşi d ăd u c u păr e r e a A hm e d , c u u n zâm be t
s t r âm b.
El e n a s e u i t ă l a e l d e pa r c ă a c u m îl ve d e a pe n t r u pr i m a d a t ă.
- A fo s t !
- Nu m ă în d o i e s c !
- In t i m p c e t u e r a i fe r i c i t ă, bo ga t ă, e u m u r e a m d e fo a m e , n e vo i t ă s ă
fa c o r i c e pe n t r u a s u pr a vi e ţu i . Şt i i c e a m făc u t ?
- N u .
- M-a m c u l c a t c u u n gr e c bo ga t pe n t r u c a s ă a ve m c e m ân c a . Pe n t r u
a n u m u r i în Is t a n bu l . Şi a s t a n u m a i d i n vi n a t a ...
- D i n vi n a m e a ?!
- Tu l -a i e xi l a t pe t a t a , l -a i u c i s . Cr e zi c ă e u n u şt i u c e a i făc u t ? El
e r a n e vi n o va t ...
- Nu e r a a şa c u m c r e zi t u , r ăs pu n s e c u fu r i e n e pu t i n c i o a s ă Ma r go t ,
pr i vi n d c ân d l a El e n a , c ân d l a Ro be r t , c a r e -şi a păs a r a n a c u m ân a .
El e n a s t r ân s e pu m n i i .
- St ăpân ă...
- Ce -i ?
Făc u d o i pa şi s pr e e l .
- Ce m a i e ?
- Vi n d i n s pr e c a pi t a l ă pe s t e d o u ăze c i d e o a m e n i şi c r e d c ă-s t u r c i i
l u i Ha l i m .
- Ci n e i -a văzu t ? Oa m e n i i n o şt r i ?
- Exa c t . Vi n pe d r u m u l pr i n c i pa l şi -n ju m ăt a t e d e c e a s ba t l a po a r t ă.
D a c ă n u n e gr ăbi m , a i c i n e r ăm ân o a s e l e ...
- D a r n u po t ...
- St ăpân ă, vr e i s ă m o r i a i c i ? Ma i s u n t zi l e d e r ăzbu n a r e ...
El e n a s e s t r âm bă d e d u r e r e .
- D r a c e , c e ghi n i o n a m c u bl e s t e m a ţi i ăşt i a ! Nu m ă po t bu c u r a d e
r ăzbu n a r e a şa c u m d o r e s c ...
Ko n s t a n t i n îi a t i n s e m ân a c u în d r ăzn e a l ă.
- Ha l i m e s t e u n d i a vo l , u n d r a c îm pi e l i ţa t c a r e n e va t ăi a în bu c ăţi
d a c ă a şa s u n ă po r u n c a l u i Fa t i h. Şt i i c ă fa c e n u m a i c e vr e a s t ăpân u l
l u i ...
- Po a t e îm i vi n e în a ju t o r , zi s e e a c u s pe r a n ţă. Su n t , l a u r m a u r m e i ,
o fe m e i e bo ga t ă...
- Fa t i h n u a păr ă fe m e i , o r i c ât d e bo ga t e a r fi . Şi va găs i c a d a vr u l r u ­
s u l u i ...
- Nu -1 va găs i !
- E a i c i , zi s e Ko s n t a n t i n , pi e r zân d u -şi r ăbd a r e a .
- Nu pe n t r u m u l t t i m p.
- St ăpân ă, d a c ă Fa t i h a a u zi t d e c ăs ăt o r i a fr a n c e zu l u i c u So fi a , m o r ţi
s u n t e m ! Ni c i u n c u i d i n a ve r e a l u i Spi r o s n u va fi a vo a s t r ă, n i m i c ! A s t a
vr e i ?
Ea îl t r a s e a pr o a pe d e e a .
- A m ba n i i l u i , ga l be n i i a s c u n şi d e o c hi i t u t u r o r . Pu t e m r e c u pe r a ...
- Cu m ?
- A m u n pl a n bu n , s t r a şn i c . Şt i i c i n e vi n e în s e a r a a s t a a i c i ?
- N u !
- Un m o l d o ve a n pe c a r e l -a m c u n o s c u t d e m u l t . Băr ba t d e s c u r c ăr e ţ
şi d e s o i a l e s . Ne va s c o a t e d i n în c u r c ăt u r a a s t a ...
- Cu m ?
- E a pr o pi a t d e r u şi , zi s e e a . Om u l l o r , c hi a r . Mă va a ju t a s ă-l s c o t
pe Fa t i h vi n o va t d e m o a r t e a l u i A l e xe i . Pe e l şi pe fr a n c e zi . Un d u c e ,
Ko n s t a n t i n !
- Şi ?
- Şt i i c e în s e a m n ă a s t a ? în s e a m n ă c ă fr a n c e zi i l u c r e a ză îm po t r i va
r u şi l o r . Re l a ţi i l e d i pl o m a t i c e vo r fi d i s t r u s e şi e u vo i a ve a d e c âşt i ga t ...
- D a r t o t t r e bu i e s ă pl e c ăm !
- A s t a vo m fa c e . Pr e găt e şt e t o t u l . Tr ăs u r a şi c a i i l a po a r t a d i n s pa t e .
Şi pu n e o a s e l e t a t ăl u i m e u în t r -u n s a c , în t r ăs u r a m e a ...
- Pr e a bi n e !
Ko n s t a n t i n s e făc u n e văzu t , pr i n t r -o u şă jo a s ă. Şi El e n a s e în t o a r s e
l a pr i zo n i e r i i s ăi . îi pr i vi u n t i m p, c u n e d i s i m u l a t ă s a t i s fa c ţi e .
- Le a gă-i !
Oa m e n i i e i s e gr ăbi r ă s ă fa c ă c e l i s e c e r u s e .
- A r d e -1!
Ma r go t n u în ţe l e s e c e e a s pu s e s e pe s t e u m ăr . D a r văzu văpa i a r i d i -
c ân d u -s e , a r zân d ha i n e l e l u i A r e d , d e l a pi c i o a r e s pr e c a p. Făr ă s ă-i pe s e
c ă e r a l e ga t ă l a m âi n i şi l a pi c i o a r e , e a s e n ăpu s t i s pr e El e n a . Nu a ju n s e
d e c ât l a păm ân t , gr ăm a d ă, zbăt ân d u -s e c a o n e bu n ă.
- Fi u l t ău a r zân d d e vi u ... zi s e El e n a m ân d r ă d e e a în s ăşi .
Ri d i c ă s a bi a , d a r o l o vi t u r ă i -o a r u n c ă d i n m âi n i . A r e d o pr i n s e d e
gât , c u o c hi i l u i ve r zi , a pr i n şi c a şi băr ba t u l c a r e a r d e a pe s c a u n . D o u ă
bu bu i t u r i şi c ăl ăi i El e n e i s e pr ăbu şi r ă l a păm ân t . Gr ăm a d ă, făr ă vi a ţă,
l o vi ţi n ăpr a zn i c d e Is a be l l .
A r e d o l o vi pe El e n a , c a r e c ăzu , şi a l e r gă s pr e m a m a l u i , pe n t r u a o
e l i be r a . I s a be l l îi a ju t ă pe A hm e d şi Ro be r t . A r e d a pu c ă o s a bi e şi s ăr i
în t r e c e i d o i pa zn i c i , l o vi n d c u fu r i e . Se fe r i d e u n u l , a t a c ân d u -1 pe t u r ­
c u l s l a b d i n fa ţa s a , c a r e s e a păr ă c u fr i c ă. Ce l ăl a l t a t a c ă d i n t r -o pa r t e şi
a t i n s e şo l d u l l u i A r e d , în ţe pân d u -1. D a r n u a vu t i m p s ă m a i r e s pi r e pe n ­
t r u c ă s a bi a t ân ăr u l u i îi păt r u n s e în gât , i e şi n d pe pa r t e a c e a l a l t ă.
Se în t o a r s e s ă-l r e s pi n gă pe c e l ăl a l t , d a r n u a vu t i m p pe n t r u c ă Ni ­
c ky s ăr i pe e l , l o vi n d u -1 c u pu m n a l u l .
- Fr a t e , a m în t âr zi a t ...
Râs u l l u i A r e d fu în t r e r u pt d e El e n a , c a r e s e r i d i c a s e d e jo s , s u b s a ­
bi a l u i Ha l i m . A r zân d d e fu r i e , în c e r c a s ă r ăm ân ă n e m i şc a t ă.
- D o a m n ă, s t ăpân u l m e u îţi t r i m i t e s a l u t ăr i , zi s e Ha l i m , l ăs ân d -o pe
El e n a în m âi n i l e o a m e n i l o r s ăi .
Pa s u l s ău e l a s t i c îl d u s e a pr o a pe d e fa t ă. îşi s c o a s e pe l e r i n a şi o pu s e
pe u m e r i i a pr o a pe go i a i fe t e i . A c e a s t a îi m u l ţu m i d i n pr i vi r i .
- A r e d !
Ma r go t s e r e pe zi s pr e fi u l e i , s t r ân gân d u -1 pe n t r u pr i m a d a t ă în br a ţe
d u pă a t ât e a l u n i . A hm e d făc u l a fe l .
- Su n t bi n e , t a t ă...
- La s ă-1 s ă r e s pi r e !
L-a r fi ţi n u t a şa t o a t ă zi u a , d a r îi d ăd u d r u m u l .
- Un d e -i Ko n s t a n t i n ?
Is a be l l s e în t o a r s e s pr e Ha l i m .
-U n d e ?
- A s c ăpa t . A fu gi t c u u n c a l s pr e n o r d . Nu I-a m pu t u t a ju n ge d i n
u r m ă. Oa m e n i i s ăi , c a r e s t ăt e a u d e pa ză, s u n t m o r ţi ...
Is a be l l s t r ân s e pu m n i i .
- A t i t r i m i s o a m e n i d u pă e l ?
- D a , d a r s l a be şa n s e s ă-l a ju n gă d i n u r m ă. A r e c a i o d i hn i ţi , a i n o şt r i
n u s u n t a şa . D a r îl vo m c ău t a ...
Ea d ăd u d i n c a p. i
- Eşt i bi n e ?
Mi ha i a păr u d i n s pa t e , c u s a bi a pl i n ă d e s ân ge . O s t r ân s e în br a ţe şi
e a îşi o d i hn i c a pu l pe u m ăr u l l u i .
- Me r ge m a c a s ă?
- D a , m e r ge m .
Pr i vi r e a e i o o c o l i pe c e a a l u i A r e d , c a r e s e u i t a s pr e e a . O făc u şi
Mi ha i , c a r e n u şt i a c e a r fi pu t u t s ă-i s pu n ă c ân d o ve d e a în br a ţe l e s a l e
pe s o ţi a l u i . A şa c ă o l u ă d e d u pă u m e r i , o bo s i t ă şi pa l i d ă, şi o d u s e s pr e
i e şi r e , d e pa r t e d e e i .
- Mi -a fo s t t e a m ă c ă n e bu n a a s t a t e va u c i d e !
- Şi m i e , zi s e e l l u i Ni c ky, în c e r c ân d s ă u i t e d e Is a be l l .
5.
I
s a be l l a ve a pi c i o a r e l e d e fi e r c ân d păşi în c a s a l u i Mi ha i , c u e l a l ă­
t u r i . Pr i vi r e a e i c e r c e t ă s a l o n u l d e pr i m i r e , în c a r e Ma r i e şi A m i n a
d i s c u t a u a pr i n s , d e pa r t e d e A l be r t a , c a r e a l e s e s e s ă l e s u pr a ve ghe ze .
Cân d i n t r a r ă, Ma r i e s ăr i în pi c i o a r e , ve s e l ă s ă-i va d ă pe t o ţi în t r e gi şi c u
vi a ţă. îşi îm br ăţi şă t a t ăl .
- Eşt i bi n e ?
- D a , m i c u ţa m e a , s u n t . Tu ?
- V-a m a şt e pt a t c u în gr i jo r a r e . No r o c d e A m i n a ,c a r e r e u şe şt e s ă fi e
a şa d e l i n i şt i t ă... A r e d !
Br a ţe l e fe t e i îl s t r ân s e r ă pu t e r n i c pe A r e d , făr ă s ă-i pe s e d e ha i n e l e
l u i m u r d a r e şi pl i n e d e s ân ge .
- Nu c r e d e a m c ă o s ă vă m a i văd , zi s e e l , în c ân t a t d e a c e a s t ă pr i m i r e .
- A i n e vo i e d e o ba i e , u r ge n t ! zi s e Ma r i e a u t o r i t a r ă. Vi n o ...
- A m i n a ?!
Fa t a pl e c ă pr i vi r e a , r e c u n o s e ân d u -1 pe A r e d . Er a u n c o pi l c ân d îl vă­
zu s e u l t i m a d a t ă şi a c u m e r a o t ân ăr ă fo a r t e fr u m o a s ă, c u o c hi m a r i şi
t e n u l m i n u n a t . îi zâm bi l a r g.
- Eşt i t o t m a i fr u m o a s ă...
- Mu l ţu m e s c , şo pt i e a r o şi n d .
Mi ha i făc u u n pa s în fa ţă.
- Ibr a hi m !
Se r vi t o r u l e r a d e ja a c o l o , l a po r u n c a s t ăpân u l u i .
- D a , s t ăpân e ?
- Ca m e r e l e s u n t pr e găt i t e ?
- D e i e r i .
- A r e d , I br a hi m t e va c o n d u c e s pr e s ăl i l e d e ba i e . Cr e d c ă a i n e vo i e
d e a s t a ...
- D a .
Se l u ă d u pă Ibr a hi m , c u A hm e d a l ăt u r i d e e l .
- Mi ha i , t r e bu i e s ă-ţi vo r be s c ...
- A c u m ?
- D a , s e r ăs t i Is a be l l , ţi n ân d u -s e d e e l pe n t r u a pu t e a m e r ge . Su s ...
Ui m i t d e gr a ba e i , băr ba t u l îi făc u pe pl a c . Su s , Is a be l l t r e c u pe l ân ­
gă i e n i c e r i i c a r e -i păze a u u şi l e , făr ă s ă în t r e be n i m i c . I n t r ă şi Mi ha i în ­
c hi s e u şa în u r m a l u i .
- Tr e bu i e s ă d o r m i pu ţi n , a i n e vo i e d e s o m n ...
- Mi ha i , e a i c i .
- Ci n e ?
-A r e d ! '
- Evi d e n t c ă e . Is a be l l , n u t e s i m ţi bi n e ?
- Cu m a ş pu t e a fi ? El e a i c i şi c o pi i i m e i s u n t a i c i . Va a fl a d e e i !
- A r fi a fl a t c hi a r d a c ă n u a r fi s t a t în c a s a a s t a , d r a ga m e a . Gân d e ş-
t e -t e , t o ţi c e i l a l ţi şt i u , s o r a m e a , Ni c ky, Ma r i e . Şi c e l m a i i m po r t a n t , A h­
m e d .
- D u m n e ze u l e , a m u i t a t d e e l !
- Cl a r c ă a i u i t a t . A hm e d îşi vr e a n e po ţi i a l ăt u r i şi va fa c e o r i c e pe n ­
t r u a -i a ve a c u e l .
- A t u n c i t r e bu i e s ă pl e c c hi a r a c u m . Me r g l a Fa t i h, m ă va a ju t a ...
- Chi a r c r e zi ?
- D e c e n u a r fa c e -o ?
Mi ha i îi l u ă m âi n i l e .
- I u bi t o , Fa t i h n u t e va a ju t a s ă a s c u n zi c o pi i i d e t a t ăl l o r . Nu va fa c e
a s t a . Şi n u m a i l u c r e zi pe n t r u e l a c u m ...
- D a r ...
- A i c e r u t vi a ţa l u i A r e d , n u ? Şi d r e pt u r i l e l u i Ni c ky. Le a i pe t o a t e ,
El e n a s l a în c hi s o a r e , Ko n s t a n t i n e c ău t a t pe s t e t o t . A u pi e r d u t şi t u a i
c âşt i ga t .
-D a r ...
- Is a be l l , c u l c ă-t e . D o r m i .
- Cr e zi c ă po t d o r m i ? Cu e l a i c i ?
- Nu t e -a m în t r e ba t n i c i o d a t ă, po a t e pe n t r u c ă e r a m d e pa r t e d e e i ,
po a t e pe n t r u c ă n u vo i a m s ă şt i u , d a r a c u m vr e a u s ă a u d d i n gu r a t a c e
s i m ţi pe n t r u A r e d . II i u be şt i ?
în t r e ba r e a o l u ă pr i n s u r pr i n d e r e .
- Răs pu n d e !
- îl u r ăs c !
Mi ha i o a pu c ă d e m âi n i .
-Za u ?
-D a !
El pu fn i , a m u za t . D a r e r a t r i s t .
- Mi n ţi , Is a be l l . Nu -1 u r ăşt i , n u l -a i u r ât n i c i o d a t ă. L-a i i u bi t m e r e u ,
c hi a r şi c ân d e r a i în br a ţe l e m e l e s a u a l e l u i A l e xe i . D a , o pa r t e d i n t i n e
vo i a s ă s e r ăzbu n e , s i gu r . Pe n t r u c ă n u făc e a l u c r u r i l e a şa c u m a i fi vr u t
t u s ă l e fa c ă. D a r îl i u be şt i !
-N u !
îl îm pi n s e pe Mi ha i d i n c o l o d e u şă şi o t r ân t i c u fu r i e . A po i , pl ân ­
gân d în ho ho t e , c ăzu pe pa t , s t r ân gân d o pe r n ă în br a ţe d e pa r c ă a c e a s ­
t a a r fi pu t u t s ă-i o fe r e a l i n a r e . Mi ha i o r e fu za . Fa t i h l a fe l . Nu m a i a ve a
a l i a ţi . A l e xe i e r a m o r t , l a fe l şi t a t ăl e i . Ce i c a r e o i u be a u d i s păr e a u u n u l
c ât e u n u l . Nu m a i a ve a pe c i n e c o n t a d e c ât pe e a .
Se r i d i c ă d i n pa t şi i n t r ă în c a m e r a a l ăt u r a t ă. Ra d a s e r e pe zi în a i n t e a
e i , c u l a c r i m i în o c hi .
- St ăpân ă, s u s pi n ă e a s ăr u t ân d u -i m ân i l e . M-a m t e m u t , n u a m pu t u t
d o r m i d e fr i c ă...
- La s ă a s t a . Co pi i i ?
- Su n t bi n e . Ur i a şi i ăşt i a d e l a u şă n e -a u păzi t zi şi n o a pt e . D a r e u ...
- D e s t u l !
I s a be l l s e a şe ză a l ăt u r i d e c o pi i , îm br ăţi şân d u -i c u pu t e r e .
- Şt i ţi c e d o r m i -a fo s t d e vo i ? Ma m a e a i c i a c u m ...
Pa t r u o c hi şo r i ve r zi o pr i vi r ă.
- Su n t e ţi a şa d e fr u m o şi ...
- A a ...
Mi c u ţi i în c e pu r ă s ă s e fo i a s c ă în t o a t e păr ţi l e . He n r y o a pu c ă d e păr ,
c ău t ân d c e r c e i i pe c a r e a c u m m a m a l u i n u -i a ve a . Şi A d r i e n n e d ăd e a d i n
m âi n i , ve s e l ă.
- Ce po t fa c e ? s e în t r e bă e a . Ce ?
Mi n t e a îi r e fu za n o i pl a n u r i a şa c ă s e în t i n s e a l ăt u r i d e c o pi i şi o fu r ă
s o m n u l . Ra d a o în ve l i bi n e şi în c e r c ă s ă c u l c e c o pi i i , c a r e o r e fu za u c u
în d âi ji r e . Or e l e în c e pu r ă s ă s e s c u r gă, u n a d u pă a l t a . Cân d s e t r e zi , I s a ­
be l l r e a l i ză c ă e r a n o a pt e şi c ă e r a a l ăt u r i d e c o pi i . Ra d a d o r m e a d u s ă
pe s o fa .
Se r i d i c ă şi îşi d ăd u s e a m a c ă îi e r a fo a m e . Şi m i r o s e a u r ât . Târ ân -
d u -şi pi c i o a r e l e d u pă e a , i n t r ă în c a m e r a s a d e u n d e l u ă u n c a ft a n ve r d e
br o d a t , a po i o l u ă s pr e s ăl i l e d e ba i e . Co bo r î pr i n în t u n e r i c , c u o l u m â­
n a r e . Săl i l e d e ba i e e r a u în c a păt u l c a s e i . I n t r ă şi îşi a r u n c ă ha i n e l e d e
pe e a , făr ă s ă-i pe s e pe u n d e c ăd e a u . Şi i n t r ă în ba zi n u l l a r g, d i n c a m e ­
r a în c ăl zi t ă bi n e . Cân d a pa îi a t i n s e t r u pu l o bo s i t şi l o vi t , ge m u d e pl ă­
c e r e . A r fi pu t u t s t a ve şn i c a c o l o , l a c ăl d u r ă.
Gân d u r i l e în c e pu r ă s ă-i zbo a r e l a m i i d e l u c r u r i . îşi a m i n t i d e c o r ă­
bi i l e l u i Sa n t o s şi d e m ân d r i a d i n o c hi i l u i c ân d o pr i ve a l a c âr m ă. Chi ­
pu l l u i Sa n t o s îi a d u s e l a c r i m i în o c hi şi în c e pu s ă t r e m u r e i n c o n t r o l a -
bi l . A pa îi a s c u n d e a l a c r i m i l e şi c o n t i n u ă s ă pl ân gă c u i n i m a fr ân t ă.
D e ge a ba în c e r c a s ă s e c o n vi n gă c ă e r a m a i bi n e a şa , c ă n u pi e r d u s e
m u l t , pe n t r u c ă a ve a a l ăt u r i c o pi i i , c a r e e r a u l u m i n a o c hi l o r e i , în ge r a şi i
e i ve s e l i . Pi e r d u s e şi m a i m u l t d e c ât a t ât , d i n vi n a e i a vu s e s e d e s u fe r i t
m u l t ă l u m e . Nu pu t e a s ă n u s e gân d e a s c ă l a A l e xe i făr ă c a l a c r i m i l e s ă
n u -i u d e şi m a i t a r e o c hi i d e ja pl ân şi .
Nu u i t a s e c ă a s a s i n u l l u i Sa n t o s e r a în c ă l i be r .
- D a , a s t a t r e bu i e s ă fa c i , îşi s pu s e . Să-l găs e şt i ...
Se r e ze m ă d e pe r e t e , u d ă. Răm a s e a şa u n t i m p, c ău t ân d l i n i şt e a . Fă­
r ă s ă r e u şe a s c ă s ă-şi s c hi m be s e n t i m e n t e l e a şa c u m a r fi vr u t , r e pe d e şi
c u r a t c a o l o vi t u r ă d e c u ţi t , îşi îm br ăc ă c a ft a n u l , îşi pr i n s e păr u l în t r -u n
pr o s o p c a l d şi i e şi a fa r ă, în a po i n d u -s e în a pa r t a m e n t e l e s a l e . Si n gu r ă.
Cân d păşi în ău n t r u a pr o a pe s c o a s e u n s t r i găt . A r e d şi c o pi i i e r a u pe
pa t , t a t ăl l o r pr i vi n d u -i c u o c hi u m e zi . îi a t i n ge a pa r c ă c u fr i c ă, făr ă s ă
în d r ăzn e a s c ă s ă-i t r e ze a s c ă s a u s ă l e s pu n ă c e va . Ra d a t r e m u r a , a d u n a t ă
în t r -u n c o l ţ.
- St ăpân ă...
- A şa d a r t e -a i în t o r s ...
Gl a s u l l u i îi zgâr i e u r e c hi l e .
- Ce fa c i a i c i ? s e r ăs t i e a în şo a pt ă.
- Ce fa c ?
- D a , e s t e a pa r t a m e n t u l m e u , s u n t ...
A r e d s e r i d i c ă, în t o r c ân d u -s e c u fa ţa s pr e e a . Er a m a i s l a b şi ha i n e l e
l u i a l be îl pu n e a u în e vi d e n ţă. D a r n u m a i a ve a ba r bă şi fu s e s e t u n s . în s ă
pr i vi r e a a c e e a t r i s t ă şi d u r e r o a s ă pe c a r e o a ve a d i n t i m pu l în c a r e fu s e ­
s e s c l a v e r a t o t a c o l o .
- Ra d a , i e şi a fa r ă!
- St a i a i c i !
Fe m e i a s e o pr i , n e şt i i n d c e s ă fa c ă.
- St ăpân ă... m u r m u r ă e a c u t e a m ă.
- Vr e i s ă t e a r u n c pe fe r e a s t r ă, fe m e i e ?
Fa t a s e făc u n e văzu t ă, a l u n e c ân d a fa r ă şi în c hi zân d u şa .
- A m văzu t a d e văr a t a t a fa ţă, zi s e e l i n c r e d i bi l d e c a l m şi în c e t . Hi ­
d o a s ă, r e a , pu t r e d ă. Şi a ş fi i e r t a t t o a t e a s t e a . A l l a h şt i e c ă a ş fi făc u t -o .
- Nu în ţe l e g...
El făc u u n pa s s pr e e a şi fa t a s e l i pi d e pe r e t e .
- Mi -a i a s c u n s c o pi i i , c o pi i i m e i ...
- Nu s u n t a i t ăi ! r ăs pu n s e e a .
- Nu ? A m c a l c u l a t ...
- S-a u n ăs c u t în a i n t e d e t e r m e n , s u n t a i l u i Ni c ky!
A r e d r ăm a s e n e m i şc a t . Şi făc u u n pa s în a po i . Făr ă s ă s e d e păr t e ze
pr e a m u l t şi făr ă s ă în c e t e ze s ă o pr i ve a s c ă.
- A i fr a t e l u i m e u ?
- S-a în t âm pl a t l a Ma r s i l i a , c ân d a m s o s i t a c a s ă. El e r a m e r e u c u m i ­
n e , şt i i a s t a ...
Mi n ţe a c u s e n i n ăt a t e , făr ă c a n i m i c s ă o t r ăd e ze . II pr i ve a fi x în o c hi .
Şi şt i u s i gu r c ă o c r e zu s e , d e o a r e c e c hi pu l l u i A r e d s e s c hi m bă d e o d a t ă.
D e n e r vi şi d e t r i s t e ţe . O pr i n s e d e m ân ă.
- Ce vr e i s ă fa c i ?
- Ve i ve d e a ... zi s e e l t r ăgân d -o d u pă e l s pr e c a m e r a l u i Ni c ky.
Băt u c u pu m n u l .
-Ce -i ?
- Tr e bu i e s ă vo r bi m , zi s e A r e d , i n t r ân d îm pr e u n ă c u I s a be l l , c a r e s e
l u pt a s ă s c a pe .
Tân ăr u l r ăm a s e pe r pl e x, făr ă s ă în ţe l e a gă n i m i c . A po i îşi d ăd u s e a ­
m a . A fl a s e .
- Ce s -a în t âm pl a t ? în t r e bă So fi e , s ăr i n d d i n pa t , s pe r i a t ă.
Ni m e n i n u -i r ăs pu n s e . A r e d o îm pi n s e în fa ţă pe Is a be l l , pr i vi n d -o
d i s pr e ţu i t o r .
- E a d e văr a t c ă c o pi i i e i s u n t a i t ăi ?
Ni c ky o ft ă d i n gr e u , d e pa r c ă o gr e u t a t e i n c r e d i bi l ă i -a r fi a păs a t
pi e pt u l .
- N u !
- Ni c ky! îl i m pl o r ă Is a be l l .
El o pr i vi , a po i n e gă d i n c a p.
- Nu s u n t a i m e i , n u t e -a m a t i n s n i c i o d a t ă. A r e d , ju r !
- Nu -i n e vo i e , fr ăţi o a r e , t e c r e d .
I s a be l l făc u u n pa s în s pa t e , în gr o zi t ă.
- Mi n ţi d i n n o u , d r a ga m e a , zi s e A r e d d u r .
- A ş fi făc u t -o pân ă l a m o a r t e , în fi e c a r e c l i pă. Te u r ăs c !
Se r e pe zi s pr e e l c a o fu r i e , d a r e l o îm pi n s e în t r -o pa r t e .
- Co pi i i m e r g c u m i n e a c a s ă.
- Nu po ţi ...
- Nu po t ? Si gu r c ă po t , s u n t a i m e i şi t u e şt i s o ţi a m e a , t r e bu i e s ă m ă
a s c u l ţi şi s ă fa c i c e e a c e -ţi c e r ..
- Ni c i o d a t ă!
- Vo m ve d e a !
- Nu m a i m o a r t ă m ă ve i d u c e l a A l ge r !
- Nu e n e vo i e s ă m o r i , s o ţi e . Pe n t r u c ă n u m e r gi l a A l ge r c u m i n e .
- Nu ? zi s e e a c u s pe r a n ţă în o c hi .
- Nu . Eu pl e c c u fa m i l i a m e a şi t u r ăm âi a i c i . Po ţi fa c e c e vr e i , s ă
fi i s o ţi a l u i Mi ha i , a m a n t a l u i s a u a c e l o r l a l ţi băr ba ţi d i n Pe r a . Po ţi l u c r a
pe n t r u vi zi r s a u po ţi s ă t e a r u n c i d e pe a c o pe r i şu l c a s e i . Pu ţi n îm i pa s ă
c e fa c i , d a r n u t e m a i a t i n gi d e c o pi i i m e i n i c i o d a t ă!
- N u !
Căzu l a păm ân t , în l a c r i m i .
- A r e d , fa c o r i c e , d a r n u -i l u a ... n u ...
- Ri d i c ă-t e , m u r d ăr e şt i c o vo r u l ! zi s e e l pr i vi n d în a l t ă pa r t e .
-N u !
Pl ân gân d în ho ho t e , I s a be l l n u r e u şe a s ă s e m i şt e .
- Ce fa c e ţi a i c i ? Is a be l l !
Mi ha i a l e r gă s pr e e a şi o r i d i c ă d e jo s . O pr i vi în gr o zi t şi o r i d i c ă în br a ţe .
- A s t a e c a s a m e a , Se l i m , s ă n u u i ţi a s t a !
O s c o a s e a fa r ă d i n c a m e r ă şi o a şe ză pe o s o fa d e pe ho l .
- Ui t ă-t e l a m i n e , t r a n d a fi r u l m e u !
- O s ă-i i a c u e l !
- D a c ă o s ă po a t ă! zi s e e l .
- Mă a ju ţi ?
- Nu c r e d c ă po a t e , Is a be l l , zi s e A r e d d i n s pa t e .
Mi ha i s e r i d i c ă în pi c i o a r e , m ân d r u şi în c r u n t a t .
- A i m a r e gr i jă c e fa c i şi c e s pu i ...
- Mă a m e n i n ţi , Mi ha i ?
- D a c ă n u a m în c o t r o ... pe n t r u e a ţi -a ş în fi n ge u n pu m n a l în i n i m ă...
n u m a i s ă-m i c e a r ă!
Cu vi n t e l e l u i Mi ha i îl făc u r ă s ă s e în fi o a r e . Şi pr i vi s pr e s o ţi a l u i , a -
c e a făpt u r ă c a r e -i r ăpi s e i n i m a şi l u i l a fe l d e u şo r . Şi e l a r fi u c i s pe n ­
t r u e a în t r -u n t i m p. Ce n u a r fi făc u t ? Făr ă s ă r ăs pu n d ă, l e în t o a r s e s pa -
t e l e şi pl e c ă s pr e c a m e r a c o pi i l o r , d e u n d e n u a ve a d e gân d s ă i a s ă.
- Vi n o c u m i n e , a i n e vo i e d e o d i hn ă pe n t r u a pu t e a l u pt a ...
Ni c ky îi pr i vi pr i n u şa d e s c hi s ă, în d e păr t ân d u -s e . A po i i n t r ă l a s o ţi a
s a , c a r e îl pr i ve a în t r e băt o a r e .
- Ce -a fo s t a s t a ? în t r e bă e a .
- Is a be l l e a şa , n u t r e bu i e s ă t e t e m i .
- Şi fr a t e l e t ău ... e r a a şa s u păr a t !
- So fi a , A r e d a r e m o t i ve s ă s e po a r t e a şa c u m o fa c e . Ea l -a m i n ţi t ,
l -a în şe l a t ...
- D a r s u fe r e a m u l t , zi s e fa t a , c u gl a s u l e i l i m pe d e . Tu ve i fa c e l a fe l ?
- Nu t e vo i fa c e s ă s u fe r i , ju r !
- A t u n c i e u vo i fi o s o ţi e bu n ă, c hi a r d a c ă...
- D a c ă?
Fa t a pl e c ă pr i vi r e a r e pe d e , în a i n t e c a e l s ă va d ă c e va . D a r Ni c ky n u
e r a pr o s t . Po a t e e r a t ân ăr şi n u a ve a c i n e şt i e c e e xpe r i e n ţă în vi a ţa d e
zi c u zi , po a t e e r a în c ăpăţân a t şi c e r t ăr e ţ, po a t e n i ţe l s u pe r fi c i a l , d a r c u ­
n o şt e a fe m e i l e . Pe n t r u c ă-i pl ăc e a u m u l t . A şa c ă în c e t , s e a pr o pi e d e s o ­
ţi a l u i , făr ă s ă şt i e c e s i m ţe a pe n t r u a c e a s t ă fa t ă c a r e s o s i s e în br a ţe l e s a ­
l e c a u n ba l o t d e pân ză n e a gr ă, făr ă s ă şt i e c e s e a s c u n d e a s u b n e n u m ă­
r a t e l e r ân d u r i d e fu s t e .
A c u m o ve d e a în c ăm a şa d e n o a pt e şi c u ha l a t u l în c hi s bi n e . Nu e r a
s e d u c ăt o a r e , n i c i n u şt i a s ă m a n i pu l e ze băr ba ţi i . Su r âs u l e i e r a pl i n , l a r g
şi făr ă a s c u n zi şu r i . Bu ze l e pl i n e e r a i n o c e n t e şi s i n c e r e . Cân d îl pr i ve a ,
o c hi i e i s e pl e c a u , o a r e c u m r u şi n a ţi , d a r pu t e r n i c i .
- Nu -ţi fi e fr i c ă...
- Nu m i -e fr i c ă d e t i n e !
Ri d i c ă o c hi i s pr e e l şi Ni c ky îşi s i m ţi i n i m a s l a bă. Se a pl e c ă s ă o s ăr u t e ,
t a n d r u şi l u n g, în t i m p c e m âi n i l e l u i în d e păr t a u ha l a t u l d e pe u m e r i i e i .
- Nu t r e bu i e s ă m ă d e zbr a c i ...
- N u ?
- Nu . Ma i c i l e ...
- I u bi t o , m a i c i l e ha ba r n -a u , m u r m u r ă e l , ju c ân d u -s e c u l o bu l u r e ­
c hi i e i .
Oc hi i e i s e d e s c hi s e r ă l a r g c ân d m ân i l e l u i Ni c ky a ju n s e r ă în d r e p­
t u l s ân i l o r . Su s pi n ă, d a r n u s e d e păr t ă d e e l . Br a ţe l e e i c ău t a r ă u m e r i i
s o ţu l u i e i , pe n t r u a găs i a c o l o s pr i ji n şi fe r i c i r e .
I
br a hi m s e t r e zi pr i m u l d i n c a s ă. Pân ă i e şi d i n c a m e r a l u i , c e i l a l ţi
s e r vi t o r i e r a u d e ja în pi c i o a r e . D a r s e m e r ge a d e vâr fu r i . Ca s a e r a
a c u m pl i n ă d e l u m e , n i c i o d a t ă n u m a i fu s e s e a şa . So r a s t ăpân u l u i , c u
s o ţu l e i şi o m ân ă d e c o pi i , m a i m a r i s a u m a i m i c i . D o a m n a I s a be l l c u
c o pi i i şi pe d e a s u pr a d o a m n a A l be r t a şi d o a m n a Ma r i e , în s o ţi t o a r e a
m a m e i s t ăpân u l u i . D e c e n u pl e c a l a m ăn ăs t i r e ? s e în t r e bă e l o ft ân d , în
t i m p c e făc e a t u r u l c a s e i c u t r e i s e r vi t o r i pe u r m a s a , pe n t r u a ve d e a
d a c ă t o t u l e r a l a l o c u l l u i .
- E c i n e va l a po a r t ă, Ibr a hi m , zi s e u n u l d i n t r e pa zn i c i i pe c a r e Mi ha i
îi a ve a m e r e u a l ăt u r i d e e l .
- La o r a a s t a , A i i ?
- Un pr e o t c r e şt i n , zi s e e l s c u r t .
- Ce m a i vr e a şi ăs t a ? în t r e bă Ibr a hi m , o ft ân d . Nu s u n t a s t e a o r e d e
vi zi t ă...
Ne r vo s l a c u l m e , i e şi în c u r t e . Pr e o t u l e r a s i n gu r , c u c a l u l d e fr âu . A -
ve a o ha i n ă n e a gr ă, l u n gă, şi c a pu l a c o pe r i t . Er a s l a b şi a ve a ba r ba n e a gr ă.
-D a !
- O c a u t pe d o a m n a A l be r t a A vr a m , s u n t păr i n t e l e Gr i go r i e ...
în c l i n ă c a pu l c ân d pr o n u n ţă n u m e l e d o a m n e i .
- Vă a şt e pt a ?
- Cu m a l t fe l a ş fi pu t u t ve n i ?
I br a hi m îl pr i vi . Er a c e va în e l c a r e n u c o n vi n ge a . Ce va c a r e îl făc e a
s ă s e în t r e be d a c ă s pu n e a a d e văr u l . Şi t o t u şi , n u -1 m a i văzu s e n i c i o d a t ă,
s e m n c ă n u e r a d e pr i n zo n ă. Po a t e ve n e a d e l a m ăn ăs t i r e .
- Vi n d e d e pa r t e ...
- Păr i n t e , s t a i a i c i , m e r g s ă în t r e b d a c ă vă po a t e pr i m i ...
I br a hi m băt u l a u şa A l be r t e i , în c e a m a i r e t r a s ă c a m e r ă a c a s e i . Băt u
d e t r e i o r i şi A l be r t a în s ăşi îi d e s c hi s e .
- D o a m n ă, e a i c i u n pr e o t , Gr i go r i e ...
- A d u -1 a i c i , d e în d a t ă! po r u n c i e a şi în c hi s e u şa c u u n po c n e t s e c ,
c hi a r în fa ţa l u i I br a hi m .
Cl ăt i n ân d d i n c a p, a c e s t a c o bo r i şi -l a d u s e pe pr e o t . A c e s t a m e r ge a
în c e t , l u c r u c i u d a t pe n t r u u n t i n e r e l c a e l . îi d e s c hi s e u şa şi a c e s t a pă­
t r u n s e în c a m e r e l e A l be r t e i . în a i n t e c a I br a hi m s ă în t r e be c e va , u şa s e
în c hi s e l a l o c , l ăs ân d u -1 pe a fa r ă.
- Ve zi d a c ă a pl e c a t !
A l be r t a în t r e d e s c hi s e u şa şi văzu n u m a i s pa t e l e l l u i Ibr a hi m , c a r e s e
în d r e pt a s pr e s c ăr i l e d i n s pa t e .
- A i u r c a t pr i n s pa t e , n u ?
-D a !
- D i a vo l u l d e Ibr a hi m fa c e m e r e u a şa , i n vi t a ţi i m e i vi n pr i n s pa t e ,
pe n t r u a n u d e r a n ja fe ţe l e n o bi l e c a r e s t a u a i c i . D a r s t a i , s t a i ...
Pr e o t u l Gr i go r i e s e a şe ză pe s o fa , fo a r t e e l e ga n t . A r u n c ă o pr i vi r e în
ju r şi îşi în fr ân ă l a t i m p u n zâm be t . Pe r e ţi i e r a u pl i n i d e i c o a n e , d e c r u c i
d e a r gi n t şi d e l e m n . Tr e i c a n d e l e a r d e a u c u fu r i e s u b c ât e o i c o a n ă. Mi ­
r o s e a a t ăm âi e , d e s t u l d e gr e u .
- Spu n e -m i t o t ! c e r u e a , a şe zân d u -s e a l ăt u r i d e e l .
- Ta t a e m o r t , d o a m n ă!
-A h!
A l be r t a îşi a păs ă i n i m a c u m ân a , pe n t r u a o o pr i s ă m a i ba t ă a şa d e
r e pe d e . A po i l u ă m ân a t ân ăr u l u i .
- Vl a d , n i c i n u şt i i c ât d e m u l t a m ţi n u t e u l a t a t ăl t ău ! Băr ba t c r e ­
d i n c i o s , l o i a l , c u fr i c ă d e D u m n e ze u ... D u m n e ze u s ă-l i e r t e şi s ă-l o d i h­
n e a s c ă!
A m ân d o i făc u r ă s e m n u l c r u c i i . Şi Vl a d Ne a gu , c ăc i e l e r a pr e o t u l , o
pr i vi pe A l be r t a c u o c hi i s ăi fr u m o şi .
- A fo s t u c i s , d o a m n ă A l be r t a !
- Ce s pu i ? Cu m ? Tâl ha r i i ? I n i m a ?
- O fe m e i e !
- Cu m a şa ?
- Ne -a în şe l a t , m i n ţi t . Ta t a a c ăzu t în pl a s a în t i n s ă d e e a şi d i n a c e a s ­
t ă c a pc a n ă şi -a găs i t m o a r t e a . D e i n i m ă!
- Oh, bl e s t e m a t a !
Vl a d îi l u ă m ân a . I-o s t r ân s e şi d e pu s e o s ăr u t a r e .
- A c e a fe m e i e s e a fl ă în c a s a vo a s t r ă, d o a m n ă!
- A i c i ?
- D a . d e l u n i d e zi l e , îm pr e u n ă c u c o pi i i s ăi .
- D i a vo l u l a c e l a c u o c hi n e gr i ? Is a be l l D e ve r a u x?
- Exa c t . D o a m n ă, c a s a vo a s t r ă e s t e în pr i m e jd i e c u e a a i c i . Ni c i n u
şt i ţi c e po a t e fa c e ...
-Şt i u !
- Cu m a şa ?
- M-a a m e n i n ţa t . Şi c o r u pe pe t o a t ă l u m e a . Fi u l m e u e s t e c a u n c âi ­
n e l a pi c i o a r e l e s a l e . A m i n a , fa t a a c e e a , îi c a l c ă pe u r m e . Şi a c u m a u m ­
pl u t c a s a d e t i c ăl o şi . A r a bi , fr a n c e zi , t u r c i . To t fe l u l d e l u m e !
- Ve d e ţi ? Pe n t r u a s t a t o ţi d i n c a s a a s t a vo r a r d e în i a d !
- Nu vo i pe r m i t e !
- Nu pu t e ţi l u pt a c u e a , d i a vo l u l îi şo pt e şt e l a u r e c he !
Ca a r s ă, A l be r t a s ăr i în pi c i o r e . Şi în ge n u n c he l a i c o a n a Ma i c i i
D o m n u l u i , l a c a r e a r d e a o c a n d e l ă. în c e pu s ă s e r o a ge . Vl a d o l ăs ă u n t i m p,
a po i s e gr ăbi s ă s e a şe ze a l ăt u r i d e e a . Făc u s e m n u l c r u c i i şi îi şo pt i :
- D e n u fa c e ţi c e va , s u n t e ţi în pe r i c o l !
- Ce po t fa c e ?
- A ve ţi în c r e d e r e în m i n e ?
- Nu m a i în t i n e m a i a m , d r a gu l m e u băi a t . Tu ...
Mân a e i îi a t i n s e c hi pu l .
- A t u n c i vă vo i a ju t a s ă s c ăpa ţi d e e a . E u şo r ...
- Cu m ?
- Ma i în t âi , t r e bu i e s ă n u s pu n e ţi n i m i c , n i m ăn u i , d e s pr e c e a m vo r ­
bi t a i c i şi d e s pr e m i n e .
-J u r !
Cu u n zâm be t l a r g, Vl a d s e r i d i c ă. Pl a n u l e r a a pr o a pe ga t a . A l be r t a
e r a l a m ân a l u i . Ca s a l u i Mi ha i a ve a po r ţi l e d e s c hi s e pe n t r u e l .
- Şt i ţi c e o d o a r e c u a d e văr a t ?
- C e ?
- Pl o zi i . D a c ă a m pu n e m ân a pe e i , d a c ă i -a m l u a d e a i c i , a ş pu t e a
s ă o s c o t d i n c a s ă. D u pă e a , t o ţi vo r pl e c a .
- Po ţi fa c e a s t a ?
- D o a m n ă, a ve ţi în c r e d e r e , şo pt i e l .
- A m , a m , d e bu n ă s e a m ă c ă a m !
Vl a d îi zâm bi .
- Tr e bu i e s ă m e r ge ţi în c a m e r e l e c o pi i l o r , d u m n e a vo a s t r ă în a i n t e ,
e u în u r m ă. Să ve d e m d a c ă s u n t s i n gu r i ...
- La o r e l e a s t e a s c l a va t r e bu i e s ă fi e c u e i .
- Me r ge m s ă ve d e m , d o a m n ă!
A l be r t a îşi a c o pe r i c a pu l şi i e şi . Vl a d Ne a gu , c a păr i n t e l e Gr i go r i e ,
m e r ge a în u r m a e i , c u pa s u şo r şi o c hi i a t e n ţi l a fi e c a r e m i şc a r e , c u t o a ­
t e c ă e r a s i gu r c ă n i m e n i d i n c a s a a s t a , în a fa r ă d e I s a be l l şi s c l a vu l a c e l a
a r a b n u l -a r fi pu t u t r e c u n o a şt e .
D e o d a t ă A l be r t a s e o pr i . La t r e i m e t r i d e e a Ra d a , s c l a va l u i Is a be l l ,
ve n e a s pr e e i . A l be r t a s e în c r u n t ă s pr e e a şi fa t a s e gr ăbi s ă pl e c e .
- Cu a t e n ţi e , o t e m pe r ă Vl a d d i n u r m ă, văzân d c ă s e gr ăbe şt e s pr e u şă.
Fe m e i a d e s c hi s e u şa fo a r t e în c e t şi s e u i t ă în ău n t r u . Se a şt e pt a s ă
găs e a s c ă pe c i n e va a c o l o , d a r n u e r a n i m e n i . Vl a d t r e c u în a i n t e , m u l ţu -
m i n d c e r u l u i pe n t r u n e s pe r a t u l a ju t o r . Co pi i i d o r m e a u în pa t u l l o r , u n u l
a l ăt u r i d e a l t u l . Făr ă s ă pi a r d ă t i m pu l , Vl a d l u ă o păt u r i c ă a l bă şi în ve l i
pe u n u l d i n t r e e i în e a . A po i pe c e l ăl a l t . îi d ăd u A l be r t e i băi a t u l şi e l r i ­
d i c ă fe t i ţa în br a ţe .
- Să n e gr ăbi m !
A r u n c ă c e a r şa fu l pe s t e o pe r n ă, în l o c u l în c a r e c o pi i i d o r m i s e r ă,
pe n t r u a l e m a s c a pr e ze n ţa şi a l e r gă în u r m a A l be r t e i . Fe m e i a vr u s ă i n ­
t r e în c a m e r a s a , d a r Vl a d n u o l ăs ă.
- Nu -i t i m p, pu t e m fi pr i n şi ...
- A i d r e pt a t e ...
Co bo r âr ă pe s c ăr i c u o c hi i în pa t r u . Şi Vl a d s e o pr i .
- Vi n e c i n e va . D a ţi -m i c o pi l u l ...
îi l u ă pe a m ân d o i şi s e a s c u n s e d u pă o n i şă. A l be r t a făc u u n pa s în fa ţă.
- Tu , fa t o ...
- D a , s t ăpân ă?
- D u -t e şi pr e găt e şt e -m i u n c e a i d e m e n t ă şi d u -1 s u s , în c a m e r a m e a !
- D a , s t ăpân ă!
Fa t a a l e r gă s pr e bu c ăt ăr i i şi e a s e în t o a r s e s pr e Vl a d , a s c u n s bi n e în
s pa t e l e e i .
- Să n e gr ăbi m !
- Nu i e şi m pe po a r t a d i n fa ţă?
- Nu pu t e m , d o a m n ă, r ăs pu n s e e l .
- D a r ...
- Po a r t a d i n gr ăd i n ă e n u m a i bu n ă. Şi e d e s c hi s ă...
- Cu m a şa ?
- A m şi e u s e c r e t e l e m e l e !
- A t u n c i d a u m u l ţu m i r e a c e s t o r s e c r e t e !
A ju n s e r ă în d r e pt u l po r ţi i şi i e şi r ă în s t r a d ă. A c o l o a şt e pt a o t r ăs u r ă
c u o fe m e i e în ău n t r u .
- Ur c a ţi , d o a m n ă!
- Şi t u , Vl a d e ?
- Eu t r e bu i e s ă s t a u în Pe r a , pe n t r u c a pl a n u l n o s t r u s ă a i bă s o r ţi d e
i zbân d ă. Pl e c a ţi a c u m ...
- Mă vo i r u ga pe n t r u t i n e .
- Vo i a ve a n e vo i e . Fa t a a s t a va în gr i ji d e c o pi i ...
- Mu l ţu m e s c . Răm âi c u D u m n e ze u !
Vi zi t i u l d ăd u bi c e c a i l o r şi t r ăs u r a s e pu s e în m i şc a r e . Vl a d r ăm a s e
pu ţi n t i m p s ă pr i ve a s c ă în u r m ă. Se gr ăbi s ă în c hi d ă po a r t a şi a po i îşi
t r a s e gl u ga pe c a p. Po m i a po i c u pa s u şo r s pr e l o c u l u n d e -şi pe t r e c u s e
n o a pt e a . Er a t i m pu l s ă s e s c hi m be şi s ă s e pr e găt e a s c ă d e d r u m . Ti m pu l
e r a s c u r t .
7.
J s a be l l s e a şe ză a l ăt u r i d e Ma r go t .
- Vă r o g!
- Is a be l l !
- Vo r bi ţi c u e l ! Vă r o g!
îşi pu s e c a pu l pe ge n u n c hi i s ăi .
- Nu m a i a m l a c i n e m e r ge , t a t a n u m a i e . Nu -1 l ăs a ţi s ă-m i i a c o pi i i ,
m ăt u şă, şt i i c ât a i s u fe r i t d e pa r t e d e e l . Vr e i c a e u s ă t r e c pr i n a şa e va ?
Ma r go t îi m ân gâi e păr u l n e gr u şi d e s c u d r a go s t e . O i u be a pe fa t a
a s t a n e bu n ă. Şi vo i a s ă o a ju t e d i n t o t s u fl e t u l . Şi ve d e a bi n e în o c hi i e i
c ă îl i u be a pe A r e d .
- Vo i vo r bi ...
- D a ?
- D a . D a r n u pr o m i t n i m i c .
- A t u n c i m a i a m o s pe r a n ţă!
- I s a be l l , t r e bu i e s ă fi i şi t u în ţe l e găt o a r e , A r e d t o c m a i a d e s c o pe r i t
c ă l -a i m i n ţi t . Nu va fi u şo r s ă t e i e r t e .
- D a r e u ? Cân d e l m -a r ăpi t ? M-a bi c i u i t ? M-a ţi n u t pr i zo n i e r ă în
c a s a l u i ? Şi m -a m i n ţi t ?
- A i d r e pt a t e , o ft ă Ma r go t . A r e d e d e s t u l d e în c ăpăţân a t pe n t r u a n u
ve d e a c ă t u a i făc u t e xa c t c e a făc u t e l . îi vo i d e s c hi d e o c hi i ...
Is a be l l m a i a ve a pu ţi n şi pl ân ge a d e fe r i c i r e .
- Un d e -s c o pi i i ? s t r i gă A r e d d i n c a pu l s c ăr i l o r .
- C e ?
Ce l e d o u ă fe m e i r i d i c a r ă pr i vi r i l e .
- A r e d ?
- Co pi i i n u -s în pa t u l l o r . Un d e -s ?
- Ra d a u n d e -i ?
- Pl ân ge în ho ho t e şi n u şt i e n i m i c . Ce a i făc u t c u e i , I s a be l l ?
Is a be l l d e ve n i pa l i d ă c a o m o a r t ă şi a l e r gă pe s c ăr i . Gâfâi n d , a ju n s e
s u s . Izbi u şa în t r -o pa r t e şi i n t r ă. Ca m e r a e r a go a l ă. Nu m a i Ra d a e r a în -
t r -u n c o l ţ, în l a c r i m i .
- Er a u a i c i ... şo pt i Is a be l l , a t i n gân d a şt e m u t u r i l e r e c i . A i c i ...
Ra d a s e a pr o pi e .
- A m pl e c a t pân ă jo s şi n u a m s t a t m u l t ...
- A zi z u n d e -i ?
- St ăpân u l l -a t r i m i s jo s a s e a r ă, s pu n ân d c ă n u a r e n e vo i e d e e l !
A r e d s e a pr o pi e .
- Nu în d r ăzn i s ă d a i vi n a pe m i n e c ân d e vi n a t a . Un d e i -a i a s c u n s ?
- Nu -i vi n a m e a , n u ...
Ve d e a fo a r t e bi n e c ă n u o c r e d e ă. Făr ă s ă-i pe s e , a l e r gă a fa r ă. St r i gă
d u pă Ibr a hi m şi -i po r u n c i s ă a d u n e s e r vi t o r i i . Să c a u t e pe s t e t o t , în fi e ­
c a r e c a m e r ă. Po a t e e r a u c u Ma r i e , îşi s pu s e c u s pe r a n ţă e a . D a r s e în şe ­
l a , fa t a d o r m e a d u s ă. Ni c i A m i n a n u -i l u a s e . Pe m ăs u r a c e m i n u t e l e t r e ­
c e a u , c a s a s e t r e ze a în d i s pe r a r e . Un u l c ât e u n u l , t o ţi c o bo r âr ă în s a l o n u l
d e jo s . Făr ă r ăs pu n s u r i .
- Fo a r t e bi n e , zi s e A r e d c u c a l m , c hi a r d a c ă i n i m a îi e r a s t r ân s ă d e
fr i c ă. I s a be l l , u n d e -s ?
- Nu şt i u !
- N u ?
- Nu ! s t r i gă e a .
- Ci u d a t , n u ? Ţi -a m s pu s c ă-i vo i l u a c u m i n e şi a c u m d i s pa r . Un d e
i -a i d u s ? La vr e u n a m a n t ?
Pr i vi r e a e i s e în gu s t ă d e n e r vi .
- Nu şt i u c i n e i -a l u a t şi c r e d c ă a r t r e bu i s ă-i c ău t ăm ... po a t e ...
- I s a be l l , zi s e Mi ha i c u gr i jă. D a c ă i -a i a s c u n s , c r e d c ă...
- Şi t u ?
- A r e d a r e d r e pt a t e , e r a i s u păr a t ă a s e a r ă. Po a t e c ă...
- Cu m po ţi c r e d e c e s pu n e e l ? Vo i t o ţi c r e d e ţi c ă e u i -a m r ăpi t ?
Oc hi i t u t u r o r r ăm a s e r ă în d r e pt a ţi s pr e e a . Nu m a i Ga br i e l s e a pr o pi e ,
l u ân d u -i m ân a .
- Eu t e c r e d !
- Oh...
D o u ă l a c r i m i s e d e s pr i n s e r ă d i n o c hi i e i m a r i . îl s ăr u t ă a păs a t pe Ga ­
br i e l , c a r e r ăm a s e fe r m a l ăt u r i d e e a . Şi Ma r i e s e a pr o pi e , d ân d d e în ţe ­
l e s c ă o c r e d e . A m i n a o u r m ă. Şi I s a be l l în ţe l e s e fo a r t e c l a r c i n e îi e r a u
pr i e t e n i i şi c i n e e r a u d u şm a n i i e i .
- St ăpân e , d a c ă po t vo r bi ...
- Spu n e !
- Cr e d c ă t r e bu i e s ă şt i ţi c ă a zi d i m i n e a ţă a i c i a s o s i t u n pr e o t !
- Şi ? Cr e zi c ă e l ...
- A ve n i t l a d o a m n a A l be r t a . D a r n u l -a m m a i văzu t i e şi n d ...
- E a c o l o ?
- Nu , s t ăpân e . A m fo s t s ă îl c a u t şi e r a d o a m n a Ma r i e ...
Mi ha i s e în t o a r s e s pr e a c e a s t a . Fe m e i a s u s pi n ă în c e t .
- D o a m n a A l be r t a a pl e c a t , d o m n u l e Mi ha i . Nu şt i u u n d e .
- A l u a t c e va ?
- Ni m i c . Lu c r u r i l e s a l e s u n t t o t s u s .
- Şi pr e o t u l ?
- Nu m e l e l u i e păr i n t e l e Gr i go r i e . Nu l -a m m a i văzu t pân ă a c u m n i ­
c i o d a t ă. Un băr ba t s l a b, d e s t u l d e în a l t , t i n e r e l şi c u ba r bă. Vo r be a
fo a r t e bi n e , s t ăpân e .
- Nu m i s e pa r e c u n o s c u t . Is a be l l ?
Ea c l ăt i n ă d i n c a p.
- D a c ă m a m a t a a pu s m ân a pe c o pi i i m e i , o o m o r c u m âi n i l e m e l e ,
Mi ha i !
- I s a be l l , s ă n e l i n i şt i m în t âi şi s ă gân d i m , zi s e e l . D e c e m a m a a r fi
l u a t c o pi i i ?
- Pe n t r u c ă m ă u r ăşt e , d e a s t a ! Şi c r e d c ă a c e s t pr e o t e s t e o m u l e i d e
în c r e d e r e , vr e u n a l i a t ..
- Sa u o m u l El e n e i Săn d u l a c he ! zi s e So fi a c a pe n t r u s i n e , d a r d e s t u l
d e t a r e c a s ă fi e a u zi t ă.
Se în t o a r s e r ă t o ţi s pr e e a şi fa t a r o şi .
- A r e d r e pt a t e , zi s e Ni c ky r e pe d e . El e n a po a t e fa c e a s t a , l a u r m a u r ­
m e i Ko n s t a n t i n e l i be r şi t r e bu i e s ă a i bă ba n i . Po a t e fa c e a s t a !
-D a !
- Me r ge m l a e a !
- Nu , zi s e Ro be r t t a r e . Ne îm păr ţi m : e u , Ma r go t şi A hm e d m e r ge m
l a El e n a l a în c hi s o a r e . Vo i t r e i , zi s e e l a r ăt ân d s pr e Mi ha i , A r e d şi
Ni c ky, m e r ge ţi l a m ăn ăs t i r e . A şa c âşt i găm t i m p...
- Fo a r t e bi n e !
- Şi e u ? în t r e bă I s a be l l
- Tu s t a i a i c i , zi s e t ăi o s A r e d . Să n u în d r ăzn e şt i s ă t e m i şt i d i n c a s a
a s t a s a u ve i r e gr e t a a m a r n i c .
Nu m a i s t ăt u s ă-i r ăs pu n d ă, c i s e gr ăbi s pr e i e şi r e .
A hm e d , îm br ăc a t în n e gr u , c u t u r ba n s t r ân s pe c a p şi u r m a t d e Ro ­
be r t şi Ma r go t , i n t r a r ă î n în c hi s o a r e . Ur l e t e l e a ju n ge a u l a e i d e pr i n t e m ­
n i ţe . Ce r u r ă s ă-l va d ă pe Ha l i m . Băr ba t u l ve n i n e în t âr zi a t , c u d o i d i n t r e
o a m e n i i s ăi în u r m ă. A hm e d îl s a l u t ă.
- A ţi ve n i t gr a bn i c ...
- Şt i a m c ă e şt i a i c i , Ha l i m .
- Vă po t fi d e a ju t o r , A hm e d e l Se l i m ? în t r e bă e l .
- Po ţi d a c ă ve i d o r i , r ăs pu n s e a r a bu l . Vr e m s ă ve d e m fe m e i a c a r e a
fo s t a d u s ă d e t i n e ...
- El e n a , gr e c o a i c a ?
-D a !
- Cu m s e fa c e c ă vr e ţi s ă ve d e ţi a c e a vi pe r ă? Cr e d e a m c ă ve ţi u i t a
d e e a d e în d a t ă c e ve ţi păşi în c a s a l u i Mi ha i A vr a m !
- A m u i t a t , în s ă e a n u n e l a s ă s ă u i t ăm , zi s e Ro be r t . Co pi i i l u i A r e d
e l Se l i m a u d i s păr u t ...
- Ge m e n i i t r a n d a fi r u l u i ? în t r e bă e l s i n c e r pr e o c u pa t . Ci n e ?
- Nu şt i m n i m i c l a a c e a s t ă o r ă, r ăs pu n s e A hm e d .
Ha l i m c l ăt i n ă d i n c a p.
- Po a t e fi e a ? în c ă n u a m pr i n s gr e c u l c a r e -o s e r ve a . Po a t e fi e l ?
- Sa u u n u l d i n o a m e n i i e i ...
Ma r go t îl pr i vi a t e n t ă. Să fi fo s t a m e s t e c a t şi Ha l i m ? Po a t e c u I s a ­
be l l ? A r fi în s e m n a t c ă A l be r t a n u a r e n i m i c d e -a fa c e c u r ăpi r e a şi pr e o ­
t u l e o m u l vi zi r u l u i . Po a t e Is a be l l i -a d a t d e şt i r e c ă A r e d vr e a s ă pl e c e
c u e i şi r e s t u l fu s e s e n u m a i o fa r s ă.
- Ve n i ţi , vă d u c l a e a ...
A e r u l e r a t o t m a i r e c e şi m a i gr e u pe m ăs u r ă c e păt r u n d e a u în în c hi ­
s o r i l e vi zi r u l u i . I e n i c e r i i îi în s o ţe a u , s e m n c ă Ha l i m n u e r a fo a r t e în c r e ­
zăt o r . D e a l t fe l , c i n e a r fi fo s t ? s e în t r e bă Ro be r t . Un u l d i n t r e i e n i c e r i
d e s c hi s e o u şă gr e a d e l e m n în n e gr i t şi i n t r a r ă. Te m n i ţa e r a o în c ăpe r e
m i ze r ă, c u păm ân t pe jo s şi o fe r e a s t r ă în gu s t ă c ât s ă i n t r e o r a ză d e s o a ­
r e pe n t r u a s pu l be r a în t u n e r i c u l c r u n t . Tr e i gr a t i i d e fi e r o pr e a u pe o r i ­
c i n e s ă pr i ve a s c ă d i n c o l o d e e a şi a c u m s u s ţi n e a u u n c o r p.
Fr u m o a s a El e n a Săn d u l a c he e r a m o a r t ă, s pân zu r a t ă d e gr a t i i l e t e m ­
n i ţe i s a l e . Fo l o s i s e o bu c a t ă d e m a t e r i a l d i n r o c hi a e i . Fa ţa îi e r a vân ăt ă,
o c hi i l a r g d e s c hi şi şi d e ge t e l e a ve a u o c u l o a r e c i u d a t ă, d e a l ba s t r u d e s ­
c hi s .
La ţu l îi r u ps e s e gât u l fr u m o s , a c o pe r i t a l t ăd a t ă d e s ăr u t ăr i l e i u bi ţi l o r
şi gu r a îi e r a l a r g d e s c hi s ă, în c ău t a r e a a e r u l u i c a r e îi fu s e s e r e fu za t .
- D u m n e ze u l e !
Ma r go t e xc l a m ă a s t a în a i n t e s ă s e m i şt e , t r a s ă d e Ro be r t în a po i . Ha ­
l i m s e a pr o pi e .
- S-a o m o r ât ...
- Sa u a fo s t u c i s ă!
- D o a m n ă, o a m e n i i m e i s -a u d i s t r a t pu ţi n c u e a , e a d e văr a t , zi s e Ha ­
l i m , t ăi n d fu n i a .
El e n a c ăzu l a păm ân t . Ma r go t , c u t o a t e c ă văzu s e m u l t e l a vi a ţa s a ,
îşi fe r i pr i vi r e a . A hm e d găs i o bu c a t ă d e pân ză în n e gr i t ă d e vr e m e şi o
a r u n c ă pe s t e e a , a c o pe r i n d -o .
- D a r e r a vi e a s e a r a şi n i m e n i n u a i n t r a t a i c i . S-a o m o r ât !
- Şi -a l u a t s e c r e t e l e c u e a în m o r m ân t !
- Es t e a d e văr a t , l e -a l u a t . Su n t l u c r u r i pe c a r e n u l e vo m şt i n i c i o d a ­
t ă, zi s e Ha l i m , c o n d u c ân d u -i a fa r ă. Cr e d c ă m a i bi n e a r fi s ă c ău t a ţi în
a l t ă pa r t e ... d a c ă a u d c e va ...
- Vă vo i r ăm ân e în d a t o r a t !
- Nu o fa c pe n t r u t i n e , Ro be r t d e Cl e r m o n t , zi s e Ha l i m c u u n zâm ­
be t u şo r . Pe n t r u t r a n d a fi r , c a r e m -a a ju t a t s ă a ju n g o m u l d e în c r e d e r e a l
vi zi r u l u i ...
- Cu m a şa ?
- Mo a r t e a Vi zi r u l u i A l b Me hm e t m i -a a d u s be n e fi c i i şi e u şt i u c u i
s ă fi u în d a t o r a t . Spu n e -i t r a n d a fi r u l u i c ă va a ve a u n pr i e t e n în Ha l i m !
Se în c l i n ă s pr e e i şi -i l ăs ă s ă pl e c e . Ce i t r e i i e şi r ă pe po r ţi l e s t r a şn i c
păzi t e , în gân d u r a ţi şi a băt u ţi .
- Cr e d c ă c e l m a i bi n e a r fi s ă o l u ăm s pr e m ăn ăs t i r e , zi s e Ro be r t .
- Nu şt i m în c o t r o !
- Cât d e gr e u po a t e fi ? îl a ve m c u n o i pe Ibr a hi m .
- A d e văr a t , a d e văr a t , zi s e A hm e d , s ăr i n d în s pa t e l e c a l u l u i s ău . La
d r u m ...
A r e d a r fi i n t r a t în go a n a c a l u l u i în m ăn ăs t i r e , a r fi l o vi t în s t ân ga şi
în d r e a pt a d a c ă a r fi fo s t n e c e s a r s ă fa c ă t o a t e a s t e a pe n t r u a a ju n ge l a
m a m a l u i Mi ha i . D a r s e l ăs ă c o n vi n s d e fr a t e l e l u i c ă a s t a n u m a i a r fi
în r ău t ăţi t s i t u a ţi a .
- Ma i c a s t a r e ţă n e l a s ă s ă i n t r ăm , zi s e Mi ha i în c e t . D a r t u n u d e s ­
c hi zi gu r a ...
- D a r ...
- A s c u l t ă, A r e d , vr e i s ă i n t r i s a u s ă s t a i l a po a r t ă?
- Bi n e ! m o r m ăi e l .
îşi l e ga r ă c a i i şi i n t r a r ă pe jo s , pe po r ţi l e l a r gi , bi n e a păr a t e . O m ăi ­
c u ţă l e d e s c hi d e a d r u m u l , c u t o a t e c ă Mi ha i şt i a fo a r t e bi n e u n d e e r a
m a m a l u i . în ău n t r u e r a fr i g, c hi a r d a c ă e r a m i e zu l ve r i i . Ur c a r ă o s c a r ă
în gu s t ă, a pl e c a ţi d e s pa t e pe n t r u a n u s e l o vi d e pe r e ţi şi d e t a va n u l bo l ­
t i t . Su s , m ăi c u ţa d e s c hi s e o u şă.
- Un d e ? în t r e bă Ni c ky u r c ân d pr i m u l .
- Pe a i c i , zi s e m a i c a , d e s c hi zân d o a l t ă u şă.
In t r a r ă şi r ăm a s e r ă l o c u l u i . A l be r t a e r a în d r e pt u l fe r e s t r e i în c hi s e ,
c u c a pu l a c o pe r i t d e m u s e l i n a n e a gr ă.
- Ma m ă!
- A i a ju n s , a şa d a r , zi s e e a făr ă s ă s e în t o a r c ă.
- Cu m a i pu t u t ?
- Să c e ?
- Un d e s u n t c o pi i i ?
Pl i c t i s i t ă, e a a r ăt ă s pr e pa t . A c o pe r i ţi bi n e , ge m e n i i d o r m e a u u n u l
l ân gă a l t u l . O fa t ă m i t i t i c ă e r a a l ăt u r i d e e i . A r e d s e r e pe zi s pr e c o pi i .
- D e c e ?
- Ma i în t r e bi ? s e r ăs t i e a . Tu , t r ăd ăt o r u l ...
- Ma m ă, c o pi i i n u a u vi n ă. I n i m i l e l o r s u n t pu r e , i n o c e n t e , în c e r c ă
e l s ă o c o n vi n gă.
- Po a t e e i , d a r m a m a l o r e d i a vo l u l . Mi -a s pu s e l ...
- Ci n e ?
- Vl a d Ne a gu !
Chi pu l l u i Mi ha i d e ve n i c a d e hâr t i e . D e s c hi s e gu r a , a po i o în c hi s e .
- E a i c i ?
- E .
-U n d e ?
- Ce şt i u e u ? în t r e bă e a l a fe l d e n e m i şc a t ă şi d e i n d i fe r e n t ă. Te va
a ju t a s ă r e vi i pe d r u m u l D o m n u l u i ...
A l be r t a făc u s e m n u l c r u c i i .
- El a s c o s c o pi i i d i n c a s ă...
în c hi s e o c hi i , r u gân d u -s e s ă n u s e fi în t âm pl a t c e e a c e c r e d e a .
- Ia c o pi i i , pl e c ăm ...
- D a r ...
- Ni c ky, n u -i t i m p, Vl a d Ne a gu a ve n i t în I s t a n bu l pe n t r u u n s i n gu r
l u c r u ...
- Ca r e ?
- Să o u c i d ă pe Is a be l l ...
A l e r gă pe s c ăr i c u fr a ţi i în u r m a s a , fi e c a r e c u c ât e u n c o pi l în br a ţe .
A bi a jo s în c e t i n i go a n a n e bu n ă.
- D e c e vr e a s ă o u c i d ă?
- Is a be l l l -a a ju t a t pe Şe r ba n a c u m n u m u l t t i m p în u r m ă s ă s e c ăs ă­
t o r e a s c ă c u Li za , s o r a l u i Ne a gu .
- Ce d r a c u a r e d e -a fa c e Şe r ba n ...
- Ea a s t a t l a e l u n t i m p, şt i i a s t a , n u ?
- D a , d a r ...
- A c a s ă îţi vo i e xpl i c a . Să n u fi e pr e a t âr zi u ...
Săr i în s pa t e l e c a l u l u i s ău şi , în a i n t e c a A r e d şi Ni c ky s ă în c a l e c e ,
d u s e r a , r i d i c ân d va l u r i d e pr a f în u r m a s a .
Ca s a e r a pu s t i e . Ni c i u n zgo m o t n u s e a u ze a d e n i c ăi e r i , d e pa r c ă a r
fi fo s t păr ăs i t ă. Nu m a i a d i e r e a s l a bă a vân t u l u i m a i m i şc a c ât e o pe r d e a ,
o pl a n t ă. Mi ha i i n t r ă în fu gă şi s e o pr i . Pe m a s a d i n m i jl o c u l s a l o n u l u i
e r a o s a bi e în fi pt ă în m a s ă. Su b e a u n m e s a j. Tr e m u r ân d , îl r i d i c ă: Nu
mai veni, nu mai ai de ce!
Ni c ky l u ă hâr t i a . A po i i -o în t i n s e l u i A r e d .
- A c u m n e ve i s pu n e t o t !
- Tr e bu i e s ă fi e c i n e va în bl e s t e m a t a a s t a d e c a s ă. A m i n a ! u r l ă Mi ­
ha i . So phi a !
Nu s e a u zi d e c ât pr o pr i u l l u i gl a s , i zbi t d e pe r e ţi . Şi l i n i şt e . A po i Ra ­
d a a păr u în c a pu l s c ăr i l o r c u A zi z.
- Un d e -i t o a t ă l u m e a ?
- A u pl e c a t .
- Ci n e ?
- Un d e ?
Co bo r âr ă s c ăr i l e .
- St ăpân a a pl e c a t d u pă c o pi i şi d o a m n e l e a u pl e c a t c u e a . Nu a u
vr u t s ă s t e a a i c i . Şi a po i a m găs i t s a bi a a c o l o , d a r n u n e -a m a pr o pi a t d e
e a . Sc r i e c e va ...
- A u pl e c a t d e m u l t ?
- La ju m ăt a t e d e o r ă d u pă d o m n i i l e vo a s t r e , zi s e A zi z.
- Şi t u d e c e n u t e -a i d u s c u e a ? îl în t r e bă A r e d , c u c o pi l u l în br a ţe .
- Nu m -a l ăs a t . Făr ă băr ba ţi , a zi s . Sa u o m o a r ă c o pi i i ...
A r e d îi d ăd u c o pi l u l fe m e i i .
- To a t e pa t r u a u pl e c a t ?
- D a , c u t r ăs u r a n e a gr ă, c o n d u s ă d e o po c i t a n i e d e o m .
Ra d a d i s păr u c u c o pi i i pe s c ăr i .
- D e c e Vl a d Ne a gu o vr e a pe Is a be l l ? O i u be şt e ?
- Nu , n u -i a s t a . I s a be l l l -a păc ăl i t şi , c u a ju t o r u l l u i , Şe r ba n s -a pu t u t
c ăs ăt o r i , îm po t r i va d o r i n ţe i bo i e r u l u i Ne a gu , t a t ăl l u i .
- Şe r ba n ăs t a , c i n e -i ?
Ni c ky o ft ă.
- E pr i e t e n u l m e u . Nu -1 c u n o şt i , d a r e d e în c r e d e r e . Un a d e văr a t pr i e t e n .
- Şi I s a be l l a s t a t l a e l ?
- La păr i n ţi i l u i , m a i e xa c t . Cân d a pl e c a t d i n Fr a n ţa , s -a d u s l a e l .
Şi l -a a ju t a t pe Şe r ba n s ă s e c ăs ăt o r e a s c ă c u d r a go s t e a vi e ţi i s a l e , zi s e
n i ţe l i r o n i c Mi ha i . L-a a ju t a t pe n t r u c ă s -a fo l o s i t d e bo i e r u l Ne a gu şi d e
fi u l l u i . Vl a d e r a a bi a s o s i t d i n Fr a n ţa şi a c o l o o văzu s e c u t i n e ..
- Cu m i n e ?
- D a , l a n u şt i u c e ba l . Pe n t r u c ă a ve a o pa s i u n e pe n t r u e a , a a s c u n s
a c e s t l u c r u t a t ăl u i s ău , c a r e ha ba r n -a ve a d e pr i e t e n i a d i n t r e Is a be l l şi
fa m i l i a Cl e r m o n t .
- Să în ţe l e g c ă a c e s t bo i e r , Ne a gu , u r ăşt e ...
- Fa m i l i a t a . Pe Ro be r t , m a i a l e s . Ve zi t u , e l a fo s t pr e t e n d e n t u l m a ­
m e i t a l e în t r e c u t . Şi a fo s t în vi n s d e Ro be r t în t r -u n d u e l c a r e l -a d u r u t
m u l t t i m p şi d i n a c e s t m o t i v s e r ăzbu n a pe fa m i l i a A n d o n i .
- Pe a c e l Bo gd a n A n d o n i , d e c a r e a m a u zi t vo r bi n d pe m a m a ? în t r e ­
bă A r e d , în c e r c ân d s ă în ţe l e a gă c o m pl i c a t a i s t o r i e .
- Fa m i l i a l u i , c a r e e în Mo l d o va . A şa c ă a t u n c i c ân d Şe r ba n a vr u t
s ă s e c ăs ăt o r e a s c ă c u fi i c a l u i , s -a o pu s . Şi Is a be l l l -a şa n t a ja t , r ăpi n d u -1
pe Vl a d !
- D e c e n u m ă s u r pr i n d e ? în t r e bă c u u n zâm be t Ni c ky.
- Pe t i n e , po a t e , s e r ăs t i A r e d .
- L -a r ăpi t şi bo i e r u l a fo s t d e a c o r d c u n u n t a . S-a c ăs ăt o r i t şi e a l -a
e l i be r a t pe Vl a d . Nu m a i c ă e a n u şt i e c e va ...
- C e ?
- Cân d Vl a d Ne a gu s -a în t o r s a c a s ă şi a s pu s fa m i l i e i a d e văr u l d e s pr e
Is a be l l , bo i e r u l Ne a gu a m u r i t d e i n i m ă. Şe r ba n m i -a s c r i s , d a r n u a m
a vu t i n i m a s ă-i s pu n ...
A r e d îşi şt e r s e fr u n t e a u d ă. în c e pe a s ă n ăd u şe a s c ă n u m a i gân d i n d u -s e
l a t o a t e a s t e a . Se l ăs ă pe s pa t e pe s o fa .
- A şa c ă a c u m o a r e !
- Şi pe c e l e l a l t e a l ăt u r i d e e a !
- Răpi r e a a fo s t n u m a i o c a pc a n ă în c a r e a m c ăzu t c a pr o şt i i ! zi s e
Ni c ky.
- Cr e d c ă o va d u c e a c a s ă, în Mo l d o va , zi s e Mi ha i . A şa c ă e u pl e c
d u pă e a .
- Nu făr ă n o i !
- Şi c o pi i i ?
- A s c u l t ă, A r e d , zi s e Mi ha i , t u d e c e vr e i s ă m e r gi ? Nu o m a i vr e i
în a po i , pu ţi n îţi pa s ă c e s e în t âm pl ă c u e a .
- So r a m e a e a c o l o . Şi s o ţi a fr a t e l u i m e u . Şi A m i n a . Cr e zi c ă po t
pl e c a l i n i şt i t ?
- A t u n c i c e pr o pu i ?
- Me r ge m !
- Bi n e !
Ro be r t , Ma r go t şi A hm e d i n t r a r ă c hi a r în a c e a c l i pă.
- Ce s e în t âm pl ă?
8.
I
s a be l l s e s ăt u r a s e d e pl o a i e . D a r n u s e pu t e a fa c e n i m i c . A şa c ă s e
în t i n s e pe s o fa c u o c hi i în c hi şi , a s c u l t ân d -o c u m ba t e în ge a m u r i .
Nu pr e a m a i c o n t a d a c ă e r a zi s a u n o a pt e , d a c ă pl o u a s a u n u , n u m a i c ă
pi c ăt u r i l e d e a pă c a r e l o ve a u fe r e s t r e l e pu t e a u fi fo a r t e d e pr i m a n t e . Şi
i n i m a e i e r a d e ja r ăn i t ă. Ni c i n u d e s c hi s e o c hi i c ân d u şa s e d e s c hi s e u şo r .
- I s a be l l ?
So fi a , Ma r i e şi A m i n a i n t r a r ă pe vâr fu r i .
- D o r m i ?
- Cr e zi c ă po t ?
- Eşt i pa l i d ă şi n u m ăn ân c i c u m t r e bu i e , zi s e So fi a , a t i n gân d u -i
fr u n t e a . O s ă t e îm bo l n ăve şt i ...
- Cr e d c ă a s t a vr e a şi e l !
- La s ă-1 pe e l , s e r ăs t i A m i n a . A i n e vo i e d e pu t e r e ...
- Şi d e s o m n . Nu d o r m i , n u m ăn ân c i ... Vr e i s ă m o r i ?
Ea o ft ă. D i n t r e t o a t e , n u m a i Ma r i e s t ăt e a d e pa r t e d e e a , u i t ân d u -s e
a fa r ă, gân d i t o a r e .
- Ma r i e , s pu n e -i şi t u !
- D e c e ? Şt i e t o a t e a s t e a .
- D a r t r e bu i e s ă...
- A s c u l t a ţi , vo i d o u ă, s e r ăs t i e a . Ha ba r n u a ve ţi d e c e s e în t âm pl ă.
Şi d a c ă o s ă t r e bu i a s c ă s ă fu gi m , va t r e bu i s ă fi m pr e găt i t e . Eşt i în s t a r e
s ă c ăl ăr e şt i în go a n a c a l u l u i ? în t r e bă e a pe A m i n a . Sa u s ă t r a gi c u a r m a ?
Ce l e d o u ă c l ăt i n a r ă d i n c a p.
- Vl a d a i n t r a t în gr a jd . Me r ge l a c ăl ăr i t ...
- Po a t e c a d e d e pe c a l şi m o a r e , s e r u gă A m i n a .
-Gu r a !
Fe l u l în c a r e Ma r i e îi r ăs pu n s e l e u i m i pe t o a t e t r e i . Im e d i a t s e l i n i şt i .
- Ie r t a ţi -m ă!
- Nu -ţi c e r e i e r t a r e , îţi e s t e fr i c ă, e n o r m a l , zi s e So fi a . Su n t e m t o a t e
n e r vo a s e ...
- A şa e . Me r g s ă m ă c u l c pu ţi n ...
Ie şi r e pe d e şi a bi a d i n c o l o d e u şă r e s pi r ă. Se r e ze m ă d e e a , c u i n i m a
băt ân d u -i d e s t u l d e t a r e . A po i s e gr ăbi s pr e s c ăr i şi d e a c o l o s pr e s a l o n .
Şi s e a şe ză pe u n fo t o l i u m a r e , l a r g.
- Cr e d e a m c ă e şt i c u e a !
Ma r i e r i d i c ă c a pu l , c ău t ân d vo c e a a c e e a . Şi o găs i . Vl a d e r a în d r e p­
t u l u şi i , c u ha i n a u d ă d e pl o a i e şi păr u l pi c u r ân d d e a pă. Se a pr o pi e d e e a .
- Eşt i u d !
- Nu pr e a c o n t e a ză, zi s e e l c u u n zâm be t s t r âm b.
Ma r i e îi îm pi n s e ha i n a d e pe u m e r i şi s c o a s e ba t i s t a . îi şt e r s e fa ţa
u d ă, s u b pr i vi r e l e l u i m i r a t e . Oc hi i e i fr u m o şi n u s e r u şi n a u şi n u s e pl e ­
c a u . O m a i văzu s e în t r e c u t . Chi pu l e i îi r ăm ăs e s e în m i n t e . îşi a m i n t e a
fe l u l în c a r e r âd e a . Nu m a i c ă a c u m n u o m a i făc e a . Su r âs u l e i e r a t r i s t .
- Mu l ţu m e s c , şo pt i e l , o pr i n d u -i d e ge t e l e c a l d e c a r e -i a t i n ge a u fa ţa
r e c e .
Răm a s e ţi n ân d -o d e m ân ă, a bi a r e s pi r ân d . Şi Ma r i e m a i făc u u n pa s
s pr e e l , fi i n d a c u m fo a r t e a pr o a pe . Păr u l e i îi a t i n ge a c hi pu l , bu ze l e fe t e i
e r a u fo a r t e a pr o a pe . Nu t r e bu i a d e c ât s ă s e a pl e c e pu ţi n ... D a r n u şt i u ...
- Nu şt i u n i m i c ... şo pt i e a , r i d i c ân d u -s e pe vâr fu r i . Nu şt i u ...
îl s ăr u t ă a şa c u m n i m e n i n u o m a i făc u s e vr e o d a t ă şi i n i m a l u i Vl a d
făc u o t u m bă d u r e r o a s ă. D u pă l u n i în t r e gi d e d u r e r e , n u m a i văzu n i m i c
a l t c e va în fa ţa l u i d e c ât pl ăc e r e , bu c u r i e şi fr u m u s e ţe . Fa t a a s t a fr u m o a ­
s ă şt e r ge a c u bu ze l e e i t o t c e e r a r ău în e l .
-M a r i e !
- Nu s pu n e n i m i c , zi s e fa t a , fu gi n d d e pa r t e d e e l .
Nu s e în t o a r s e s ă-l pr i ve a s c ă. Nu vo i a s ă-l va d ă r e gr e t ân d . A l e r gă s pr e
s c ăr i şi s e o pr i br u s c . Is a be l l e r a în c a pu l s c ăr i l o r , c u o e xpr e s i e în gr o zi t ă
pe c hi p. în a i n t e s ă a pu c e s ă s pu n ă c e va , e a îi în t o a r s e s pa t e l e , u r c ân d c e l e
d o u ă t r e pt e şi d i s păr ân d s u s . A u zi u şa t r ân t i n d u -s e c u pu t e r e .
- Is a be l l ...
A l e r gă d u pă e a .
- D e s c hi d e ...
- E d e s c hi s , r ăs pu n s e fa t a , c u s pa t e l e l a e a .
- I s a be l l , n u a i în ţe l e s ...
- A m în ţe l e s c ă vr e i s ă m o r i , zi s e e a d u r .
- Cu m a şa ?
- A m în c e r c a t şi e u pl a n u l ăs t a , r o s t i c u gr a vi t a t e Is a be l l . Şi -a m d a t gr e ş...
- D a r ...
- Vl a d n u -i pr o s t . Vr e i s ă t e c u l c i c u e l făr ă r o s t ?
- î l i u be s c ! x
I s a be l l s e în t o a r s e fo a r t e r e pe d e .
- D e o m u l c a r e m i -a r ăpi t c o pi i i ?
- D e c e s pu i a s t a ? Co pi i i s u n t bi n e .
- Ci n e şt i e ?
- Mi -a ju r a t şi -l c r e d . Is a be l l , a s c u l t ă-m ă, c r e zi c ă n u a m vr u t s ă l u pt ...
- Oh, a i l u pt a t ... e xc l a m ă e a , n e r vo a s ă.
Măr i e c ăzu l a pi c i o a r e l e e i .
- îl i u be s c m a i m u l t d e c ât po t s pu n e . Nu şt i u d e c e , n u po t e xpl i c a
c ân d s -a în t âm pl a t , c u m . D a r şt i u c ă e a şa şi c ă a ş fa c e o r i c e pe n t r u e l .
- M-a i t r ăd a ?
- N u !
-To c m a i a i s pu s ...
- A m s pu s c ă a ş fa c e o r i c e pe n t r u e l , pe n t r u bi n e l e l u i . Nu a ş l o vi în
t i n e s a u în fa m i l i a m e a . Cr e d e -m ă...
- îm i e s t e gr e u ! zi s e s i n c e r ă Is a be l l .
- Cr e zi c ă m i -e n u m i -a fo s t c ân d a m a fl a t c ât e a i făc u t t u ? Şi a fl u
în fi e c a r e zi . Şt i u c ă t a t ăl l u i Vl a d a m u r i t d i n vi n a t a !
- Nu -i a d e văr a t !
- Cu m s ă n u fi e ? D e i n i m ă a m u r i t , în u r m a pl a n u l u i t ău n e bu n !
- L-a m a ju t a t pe Şe r ba n ! u r l ă Is a be l l .
So fi a şi A m i n a a l e r ga r ă în ău n t r u s pe r i a t e .
- Ce s e în t âm pl ă?
- Ni m i c ! s e r ăs t i r ă c e l e d o u ă, d e o d a t ă.
Se l ăs ă l i n i şt e a . Evi t a u s ă s e pr i ve a s c ă.
- Ce ve i fa c e a c u m ? în t r e bă Is a be l l , c a l m a t ă d e ja .
- Nu şt i u !
- D a c ă îm i d ă c o pi i i ...
- Ţ i - i va d a !
- Cân d o va fa c e , A m i n a şi So fi a vo r pl e c a c u e i s pr e m o şi a l u i A n ­
d o n i . Tu c e ve i fa c e ?
- Nu po t pl e c a c u e l e !
- Pe n t r u e l ?
- Pe n t r u t i n e . Nu t e -a ş l ăs a s i n gu r ă.
I s a be l l n u e r a s i gu r ă d e a d e văr u l a c e s t a , d a r n u zi s e n i m i c .
- O s ă-i vo r be s c , zi s e Ma r i e . Te va l ăs a s ă pl e c i .
- Nu , n u o va fa c e .
- Is a be l l , îl c u n o s c ...
- D e c ân d ? Cr e zi c ă o c ăl ăt o r i e c u e l şi c ât e va zi l e a i c i t e -a u făc u t
e xpe r t ă? Eu îl şt i u m u l t m a i bi n e , d e c ân d în c e r c a pr i n o r i c e m o d s ă i n ­
t r e în pa t u l m e u .
A c e s t e c u vi n t e o făc u r ă pe Ma r i e s ă r o şe a s c ă fu r i o a s ă.
- Ţi n e d e t r e c u t !
- Oa r e ?
- A d e văr a t . Te -a a t i n s ?
- D a c ă a ş fi fo s t n u m a i e u c u e l în c a s a a s t a , d a . Su n t s i gu r ă c ă a ş fi
a ju n s în pa t u l l u i c u fo r ţa , d a c ă vo i t r e i n u a ţi fi c ăzu t pe c a pu l l u i . Nu
t e l ăs a în şe l a t ă d e c hi pu l l u i fr u m o s şi d e o c hi i ga l e şi . E u n vu l t u r ...
- Ni c i e u n u s u n t pr o a s t ă. D a r s e pa r e c ă a s t a c r e zi !
Ma r i e i e şi , n e r vo a s ă, d a r făr ă s ă t r ân t e a s c ă u şa . Cu m s e în şe l a I s a ­
be l l ! îşi s pu s e e a , o ft ân d . I n i m a l u i Vl a d e r a bu n ă. Şi şt i a c ă o i u be a ,
c hi a r d a c ă s e l u pt a c u a s t a .
în u r m a e i , I s a be l l îm br ăc ă ha l a t u l gr o s , s i n gu r u l pe c a r e -1 a ve a . Şi
i e şi , făr ă s ă r ăs pu n d ă l a în t r e băr i l e A m i n e i şi a l e So fi e i . Co bo r î jo s şi
d ăd u pe s t e Io n , u n ţăr a n d e în c r e d e r e a l l u i Vl a d , Va r va r a , o fe m e i e gr a ­
s ă şi băt r ân ă c a r e făc e a m ân c a r e şi Il e a n a , ţăr ăn c u ţa c u o c hi i bi n e d e s ­
c hi şi şi c a m o br a zn i c ă. I o n pl e c ă c a pu l în t r -u n s a l u t , a po i s e t r a s e l a o
pa r t e d i n d r u m u l , e i . I s a be l l făc u t r e i pa şi şi s e o pr i .
- Un d e -i bo i e r u l ?
- în s a l o n u l c e l m i c ...
In t r ă c a şi c u m a r fi fo s t s t ăpân a c a s e i . Şi a s t a m u l ţu m i t ă n e r vi l o r c a ­
r e n u -i d ăd e a u pa c e . îl văzu a şe za t în t r -u n fo t o l i u l a r g, c u c a pu l pe s pa ­
t e . Cân d e a i n t r ă, pr i vi r e a l u i c ău t ă i n t r u s u l , ga t a s ă-l c e r t e . D a r s e o pr i .
Ezi t ă pu ţi n , văzân d u -i fr u m o a s a fa ţă în c r u n t a t ă.
- Eşt i pe zi c e t r e c e m a i i m pe r t i n e n t ă...
- Şi t u e şt i u n t i c ăl o s făr ă m a r gi n i . Vr e i s ă t e r ăzbu n i ?
- D e c e n u ?
- Fă-o c u m i n e , zi s e e a . A s t a vr e i ?
îşi a r u n c ă ha l a t u l , r ăm ân ân d a pr o a pe go a l ă. Pr i n c ăm a şa d e n o a pt e
fo r m e l e s a l e a pe t i s a n t e t r e ze a u s i m ţu r i l e bo i e r u l u i .
- Fă c e vr e i c u m i n e , d a r l a s ă-l e s ă pl e c e !
Vl a d s e r i d i c ă, fo a r t e -în c e t . Şi s e a pr o pi e .
- Fă c e vr e i c u m i n e !
O t r a s e în br a ţe l e s a l e , r u pân d u -i bu ze l e în t r -u n s ăr u t . Şi m ân a îi
r u ps e c ăm a şa în fa ţă, c ău t ân d u -i s ân i i pl i n i . îi a t i n s e c u bu ze l e . Ea n u s e
l u pt ă c u e l , n u s e îm po t r i vi . Şi , s pr e u i m i r e a e i , s e o pr i .
- Pl e a c ă!
îi în t o a r s e s pa t e l e . Şi e a îl pr i vi u i m i t ă. Cu n o şt e a băr ba ţi i d e s t u l d e
bi n e , şt i a c u m a c ţi o n a u şi c e d o r e a u d e l a e a . Ni m e n i n u a r fi r e fu za t -o .
Ni m e n i n u i -a r fi s pu s s ă pl e c e c ân d e a i s e o fe r e a pe t a vă, ga t a s ă fi e
d e vo r a t ă. Şi t o t u Şi , e l o făc u s e .
- D e c e ?
- Pl e a c ă, Is a be l l !
- Nu a m fo s t n i c i o d a t a l a şă, a şa c ă s t a u . O i u be şt i ?
- Ce t o t s pu i , d o a m n ă?
- E s i m pl u . D a s a u n u .
Vl a d s e a şe ză pe s o fa şi îi a r u n c ă o pr i vi r e a m e n i n ţăt o a r e , d a r I s a ­
be l l zâm bi . Nu e r a n i m i c r ău în e a .
- Eşt i în c ă u n c o pi l , Vl a d Ne a gu !
- Un c o pi l c a r e t e a r e în m âi n i l e l u i ...
- Nu m -a m t e m u t n i c i o d a t ă pe n t r u m i n e , t a t a m -a în văţa t c ă t e a m a
t e s l ăbe şt e .
- D a r t e t e m i pe n t r u c o pi i i t ăi .
Zâm be t u l s e şt e r s e d e pe c hi pu l l u i Is a be l l . D e ve n i d u r şi d e n e păt r u n s .
- Ur c ă s u s şi l a s ă-m ă în pa c e , d o a m n ă D e ve r a u x. Nu t e -a i gân d i t c ă
t o a t e a s t e a s u n t u n pl a n ?
- în fi e c a r e c l i pă, r ăs pu n s e e a s i n c e r . Vl a d , l a s ă-m ă s ă-i văd ...
- N u !
- Vr e a u s ă-i şt i u bi n e , vr e a u s ă-i a t i n g, s ă-i s t r ân g în br a ţe . Să l e s pu n ...
- Şi e u a ş vr e a s ă-i s pu n a s t a t a t e i , d a r n u a ve m n i c i o d a t ă t o t c e d o ­
r i m , n u ? s t r i gă e l , îm pi n gân d -o a fa r ă d i n c a m e r ă.
D i n c o l o d e u şă, I s a be l l s e a pl e c ă s ă-şi îm br a c e ha l a t u l .
- Ce D u m n e ze u ...
Ma r i e e r a l a d o i pa şi d e ’ e a , în gr o zi t ă.
- Ce ţi -a făc u t ?
Se r e pe zi s pr e Is a be l l , a ju t ân d -o . Şi fa t a o pr i vi c i u d a t , n e şt i i n d c e
s ă fa c ă. A po i s t r ân s e o c hi i c ât d e t a r e pu t u , pân ă d o u ă l a c r i m i pe r fe c t e
a l u n e c a r ă în jo s pe o br a zu l e i fr u m o s . Oc hi i i s e zbăt e a u în l a c r i m i .
- A ju t ă-m ă s ă u r c s u s !
Ma r i e o a pu c ă c u pu t e r e d e br a ţ, în c e r c ân d s ă-şi r e ţi n ă l a c r i m i l e şi
s ă n u s e u i t e l a ha i n e l e r u pt e a l e l u i Is a be l l . O d u s e s u s şi i n t r a r ă în c a ­
m e r a l o r . Is a be l l îşi s t r ân s e ha i n e l e în ju r u l e i , t r a gi c .
- Te -a a t a c a t ?
-D a !
- Şi t e -a ...
- D a .
- D e c e n u t e -a i l u pt a t c u e l ? Pu t e a i s ă s t r i gi ...
- A r e c o pi i i , Ma r i e . A ş fa c e o r i c e pe n t r u e i şi a s t a n u e u n pr e ţ fo a r t e
m a r e , c hi a r d a c ă e l n u -i d e c ât u n t i c ăl o s făr ă m a r gi n i . D a r n u vr e a u s ă
m ă m a i gân d e s c l a a s t a ...
- Mă d u c l a e l ...
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , Ma r i e , a i în n e bu n i t ? D a c ă păţe şt i şi
t u l a fe l ? E n e bu n , i m pr e vi zi bi l . Nu pu t e m r i s c a . St a i a i c i !
To n u l s pe r i a t a l l u i I s a be l l o o pr i . Se în t o a r s e d i n d r e pt u l u şi i c u t o a ­
t e c ă i n i m a o d u r e a . în c e r c ă s ă s e gân d e a s c ă l a a l t e l u c r u r i şi n u l a I s a ­
be l l şi Vl a d , îm pr e u n ă.
- Te d o a r e c e va ?
- Nu ... şo pt i Is a be l l , în c hi zân d o c hi i pe n t r u a s e pu t e a r u ga pe n t r u
t e r i bi l e l e l u c r u r i pe c a r e l e făc e a , m i n ţi n d .
D a r s e l i n i şt i . D e d a t a a s t a e r a pe n t r u bi n e l e l u i Ma r i e . Nu pu t e a s ă
s e în d r ăgo s t e a s c ă d e u n a şa n e bu n , u n o m bo l n a v şi pe r i c u l o s . La c e i -a r
fi fo l o s i t ? A şa c ă n u t r e bu i a d e c ât s ă t a i e r ău l d e l a r ăd ăc i n ă.
- Va t r e bu i s ă fa c e m c e va ...
- Ce pu t e m fa c e ?
- Ce va c e a r fi t r e bu i t s ă fa c d e m u l t t i m p, s pu s e Ma r i e ho t ăr ât . Vl a d
m ă l a s ă s ă u m bl u pe u n d e d o r e s c , făr ă s ă a m pe u r m e l e m e l e pe c i n e va .
A r e în c r e d e r e ...
- A s t a -i a d e văr a t , d a r n u a i găs i t n i m i c pân ă a c u m , îi a m i n t i pr i e t e n a s a .
- Pe n t r u c ă n u m i -a m d a t s i l i n ţa . O vo i t r a ge d e l i m bă pe Va r va r a ...
- Cr e zi c ă ve i r e u şi c e va ?
- D a c ă d a u gr e ş c u e a , o vo i fa c e c u Il e a n a .
- Fa t a a i a e şm e c he r ă. O s ă a i n e vo i e d e ba n i s a u a l t c e va ...
I s a be l l s c o a s e o m ân ă d e bi ju t e r i i d e a u r .
- Su n t a l e m e l e ... zi s e I s a be l l . Nu d e fo a r t e m a r e pr e ţ, d a r e a u r . Va
a ju t a s ă n e t e zi m d r u m u l ...
Un zâm be t în fl o r i pe c hi pu l Măr i e i .
- Me r g a c u m s ă o c a u t . St a i a i c i l i n i şt i t ă, d e d a t a a s t a m ă o c u p e u ...
Ie şi gr ăbi t ă pe u şă c a şi c u m , d a c ă a r fi m e r s m a i în c e t , i n i m a a r fi
a ju n s -o d i n u r m ă. Se gr ăbi s pr e bu c ăt ăr i e , o în c ăpe r e r e t r a s ă a c a s e i , n u
pr e a m a r e d a r c ăl d u r o a s ă. A r d e a u n fo c ve s e l în s o bă şi m a s a e r a pl i n ă
d e m ân c a r e . Me r e ve r zi , pâi n e c o a pt ă d e d i m i n e a ţă şi pl ăc i n t e c u br ân ză
d u l c e c a r e m i r o s e a u fr u m o s . Va r va r a şt e r ge a u n c a s t r o n d e l e m n m a r e ,
c ân t ân d d e m a m a fo c u l u i . Văzân d -o i n t r ân d s e o pr i , r u şi n a t ă.
- D a ?
- Mă pl i c t i s e s c , zi s e Ma r i e , c u u n zâm be t . A ş vr e a u n m ăr ...
Lu ă u n u l şi îl şt e r s e bi n e , a po i i -1 în t i n s e t i n e r e i s t ăpân e .
- Să vă m a i d a u c e va ?
- A pă!
Ma r i e s e a şe ză pe ba n c ă, a şt e pt ân d a pa pe c a r e Va r va r a o a d u c e a c u
gr i jă. Mu şc ă d i n m ăr şi s e s t r âm bă. Er a c a m a c r u .
- St a ţi a i c i m e r e u ? în t r e bă e a .
- Eu ? Păi ... d a ...
- A s t a e s i n gu r a c a s ă a bo i e r u l u i ?
- Nu , s t ăpân ă. Cu m s ă fi e ? A r e m u l t e c a s ă, a s t a e m o şi a c e a m i c ă.
La Co r n u l Ru pt e c e a m a r e , u n d e bo i e r u l s t ă m e r e u . Nu -i a şa d e pa r t e ...
- Nu ? Cr e d e a m c ă-i fo a r t e d e pa r t e ...
- Păc a t e l e m e l e , c u m s ă fi e ? zi s e Va r va r a , l o vi n d u -s e pe s t e şo l d u r i .
E i c i , d u pă r âu ...
- A şa ?
Ma r i e îşi r e ze m ă c a pu l d e m ân ă, în vâr t i n d c a n a d e l u t c u a pă pe c a r e
o pr i m i s e .
- Si gu r , s i gu r . Chi a r m ă în t r e ba m c u m d e n u vă d u c e a c o l o bo i e r u l ,
c ân d e m u l t m a i c o m o d , m a i m a r e c a s a , m a i m u l t e s l u gi . Şi d o a m n a
Ma r ga r e t a e a c o l o .
- Ma m a bo i e r u l u i ?
- D a , d a . ve zi m a t a , c ân d bo i e r u l c e l băt r ân a m u r i t , o d i hn e a s c ă-s e
în pa c e , zi s e Va r va r a , făc ân d s e m n u l c r u c i i , d o a m n a Ma r ga r e t a a r ăm a s
s i n gu r ă c u c . Fa t a m ăr i t a t ă, băi a t u l a l u a t d r u m u l l a şu l u i . No r o c c u n e a ­
m u r i l e ...
- Ca r e n e a m u r i ?
- Păi , c u m c a r e ? A ve n i t bu n i c a bo i e r u l u i , Fl o a r e a Lu pa şc u şi n e ­
po a t a e i , Ra l u c a . Fr u m u s e ţe d e fa t ă, n u a l t a ! Păr c a gr âu l c o pt , o c hi i c a
c e r u l şi o br a z a t i n s d e r o şe a ţă. Şi t r a s ă pr i n i n e l . A s t a i -a m a i l u m i n a t
zi l e l e s t ăpân e i !
- Pa r o a m e n i d e c r e d i n ţă!
- Şi s u n t . D o m n i şo a r a Ra l u c a e t a r e ju c ău şă şi ve s e l ă. A r t r e bu i s ă
o ve d e ţi ...
- A ş vr e a , d a r n u a m c u m ...
- Po a t e s t ăpân u l vă va d u c e , n u -i d r u m l i în g, d o u ă o r e d e m e r s c ăl a ­
r e , n i m i c m a i m u l t . A d o u a zi a ţi fi î n a po i ...
Fe m e i a zâm bi l a r g, a r ăt ân d u -şi gu r a făr ă d i n ţi . Şi r âs e .
- Me r g s ă a d u c c a r t o fi i , l e n e şu l d e Io n n u fa c e n i m i c ...
-D a !
- Cu i e r t a r e ...
Ma r i e d ăd u d i n c a p şi s e r i d i c ă. A şa d a r e r a u a pr o a pe d e m o şi a l u i
Vl a d Ne a gu . Ca s a d e s pr e c a r e vo r bi s e Is a be l l .
- A c o l o t r e bu i e s a fi e ...
Făc ân d pl a n u r i , Ma r i e i e şi d i n bu c ăt ăr i e c u pa s gr ăbi t . Ni c i n u -1 vă­
zu pe Vl a d d e c ât c ân d s e l o vi d e e l . Răm a s e n e m i şc a t ă. Şi îi e vi t ă pr i ­
vi r e a .
- Te gr ăbe a i ...
- D a . I a r t ă-m ă d a c ă a m d a t pe s t e t i n e , d o m n u l e bo i e r Ne a gu .
îi a l u n e c ă d i n br a ţe , l ăs ân d u -1 c u u n gu s t a m a r . Răc e a l a e i c o n ge l a s e
ju m ăt a t e d i n în c ăpe r e .
- Ma r i e !
- D a ?
Nu s e în t o a r s e s pr e e l .
- S-a în t âm pl a t c e va c u t i n e ?
- Nu , n i m i c ... zi s e e a , vr ân d s ă pl e c e . Făc u u n pa s şi s e o pr i . în t o a r s e
c a pu l . Mă pl i c t i s e s c şi ...
- Mă în t r e ba m d a c ă po t l u a u n c a l şi s ă m ă pl i m b pr i n îm pr e ju r i m i ...
n u d e pa r t e ...
- Po a t e fi pe r i c u l o s !
- Mâi n e d i m i n e a ţă, d o m n u l e , n u a c u m . Nu a ş m e r ge d e pa r t e ... pe
c âm pu r i l e d i n ju r u l c a s e i . A m n e vo i e d e a e r c u r a t !
El e zi t ă, pr i vi n d -o . D a r n u c i t i n i m i c pe fa ţa e i .
- îl vo i pu n e pe Io n s ă-ţi pr e găt e a s c ă u n c a l m âi n e d i m i n e a ţă. Pe n t r u
c ă a m în c r e d e r e în t i n e ... a d ău gă e l c u u n zâm be t c a r e s e d o r i s e d u c ă­
t o r , d a r c a r e n u n i m e r i l a ţi n t ă. I n i m a fe t e i e r a în c hi s ă c u şa pt e l a c ăt e .
- Vo i şt i s ă vă m u l ţu m e s c !
- Nu m ă în d o i e s c !
A
a r i e e r a o c ăl ăr e a ţă d e s ăvâr şi t ă. Er a pa s i u n e a e i . In s ă c a l u l l ăs a
d e d o r i t . Pr e fe r a c a i i c u t e m pe r a m e n t , pe c a r e s ă-i s i m t ă l u p­
t ân d c u e a . I a pa pe c a r e i -o d ăd u s e Vl a d e r a m o a l e şi d o c i l ă, m e r gân d
u n d e d o r e a e a , în c e t . O îm bo l d i c u pi c i o a r e l e , făc ân d -o s ă a l e r ge m a i r e ­
pe d e . Gr ăbi pa s u l şi o l u ă l a go a n ă, c u t ân ăr a d o m n i şo a r ă în s pa t e l e e i ,
c a r e s t r ân ge a fr âi e l e c u m âi n i l e în m ăn u şa t e . D r u m u l e r a pr o s t şi în gu s t ,
d a r e a r e s pe c t a i n d i c a ţi i l e pe c a r e l e pr i m i s e . D e -a l u n gu l r âu l u i .
- Şi ?
9,
Opr i c a l u l şi s ăr i jo s . Nu m a i pl o u a , d a r e r a o c ăl d u r ă u m e d ă c a r e -i
l i pe a ha i n e l e d e t r u p. Tr a s e c a l u l s pr e a pă şi -l l ăs ă s ă s e a d a pe . Ud ă şi
e a ba t i s t a şi îşi şt e r s e fr u n t e a u m e d ă şi gât u l . Co r s e t u l o s t r ân ge a d i n c a -
l e a -a fa r ă.
- Ga t a , a m zăbo vi t d e s t u l !
Săr i în s pa t e l e i e pe i , în d r e pt ân d -o s pr e d r u m u l bu n . Şi o îm bo l d i i a r .
- A h, c e t i c ăl o s !
A r fi vr u t s ă a i bă u n u l d i n t r e c a i i e i d e l a Cl e r m o n t , c e i c a r e a l e r ga u
m ân c ân d păm ân t u l , t ăi n d păd u r i l e şi c îm pu r i l e c a o s ăge a t ă a r zân d . I u ­
be a vi t e za c u c a r e o pu r t a u pe s pa t e l e l o r , a pr i gi şi n e r vo şi . Cl ăt i n ân d
d i n c a p, îşi s pu s e c ă u n a şa c a l n u e r a bu n d e n i m i c . în t o a r s e c a pu l .
- D r ăc i e !
Un c ăl ăr e ţ s e a pr o pi a în go a n a c a l u l u i . Nu -1 r e c u n o s c u l a în c e pu t
d a r , pe m ăs u r ă c e c a l u l l u i m ân c a păm ân t u l , văzu c i n e o a ju n ge a d i n u r ­
m ă. Vl a d Ne a gu , c ăl a r e pe u n a r m ăs a r a l b, pu t e r n i c . Se gân d i c e pu t e a
fa c e . Să fu gă s a u s ă s e o pr e a s c ă? Er a d e s t u l d e d e pa r t e d e c a s ă. Pl i m ­
ba r e a e i păr e a m a i m u l t c a o fu gă.
- Ma r i e , o pr e şt e -t e !
Nu s e în t o a r s e , c i în d e m n ă c a l u l s ă a l e r ge şi m a i t a r e . Se l i pi d e gr u ­
m a zu l l u i , pe n t r u a-1 a ju t a . Ia pa păr u s ă în ţe l e a gă c e vo i a fa t a , a şa c ă
gr ăbi pa s u l . D a r d ăd e a s e m n e d e o bo s e a l ă. D u pă m a i pu ţi n d e o m i l ă în ­
c e t i n i pa s u l . A şa c ă e a c o t i pe o c ăr a r e în gu s t ă, s pr e r âu . D a c ă n u -1 pu t e a
în t r e c e , a ve a s ă-l în şe l e .
- Un d e c r e zi c ă pl e c i ?
Vl a d i e şi în fa ţa e i d i n t r -u n l u m i n i ş. Spe r i a t ă, fa t a t r a s e d e fr îu . Ia pa
s e r i d i c ă în d o u ă pi c i o a r e , a r u n c ân d -o l a păm ân t .
- Ma r i e !
Fa t a a r fi vr u t s ă a i bă o a r m ă, o r i c e . A pu c ă u n băţ t a r e . Vl a d s e a pr o pi e .
- Fă u n pa s şi t e l o ve s c ...
- A i n e vo i e d e a ju t o r !
- Nu e pr i m a d a t ă c ân d c a d d e pe c a l , zi s e e a făr ă s ă s e m i şt e .
Vl a d o ft ă şi s e a pl e c ă, s m u l gân d u -i a r m a d i n m ân ă. D a r n u s e a şt e p­
t a l a pu m n u l e i , c a r e î l l o vi în fa ţă. îl îm pi n s e c u pi c i o r u l , făc ân d u -1 s ă
c a d ă pe s pa t e . Se r i d i c ă şi vr u s ă fu gă, d a r c ăzu d i n n o u . Vl a d o a pu c ă
d e pi c i o r .
- Eşt i ...
Nu t e r m i n ă, pe n t r u c ă e a îl a t a c ă c u pu m n i i şi c u pi c i o a r e l e .
- Ma r i e !
O t r ân t i l a păm ân t şi s e l ăs ă gr e u pe s t e e a , c u m âi n i l e ţi n ân d u -l e pe a l e
fe t e i . Re s pi r a gr e u , d a r s e l i n i şt i s e , făr ă s ă m a i a i ba e n e r gi e s ă m a i l u pt e .
- D ă-t e !
-N u !
- O s ă s t r i g!
- Şi ? în m i jl o c u l păd u r i i n u ve i s pe r i a d e c ât păs ăr i l e c e r u l u i , zi s e e l
c u u n gu s t d u l c e în gu r ă, d e l a s ân ge l e c e c u r ge a . Fa t a l o vi s e bi n e .
Se a pl e c ă m a i m u l t pe s t e e a .
- Şt i i c e po ţi d a c ă u m bl i d e n e bu n ă pr i n a c e s t e păd u r i ?
- Cu m a i a fl a t ?
- Va r va r a !
- Nu şt i a n i m i c !
- Nu , d a r m i -a s pu s c ă a r t r e bu i s ă t e d u c s ă o ve zi pe m a m a , c ă e şt i
c u r i o a s ă... n u s u n t pr o s t , a m făc u t l e găt u r a .
Ma r i e a r fi făc u t o r i c e s ă-i şt e a r gă a c e l zâm be t l a r g d e pe c hi p.
- Bi n e , a i c âşt i ga t !
- Vr e i s ă pl e c i ? în t r e bă, făr ă s ă-i d e a d r u m u l .
- Vo i a m s ă văd m o şi a t a l
- Vo i a i s ă ve zi d a c ă c o pi i s u n t a c o l o ! o c o r e c t ă e l bl ân d .
- Şi ? A m a vu t d r e pt a t e ?
- Nu . Cu m i -a ş s pu n e m a m e i t o a t e a s t e a ?
îi d ăd u d r u m u l , pe n e a şt e pt a t e .
- Ma r i e , c e s -a în t âm pl a t c u t i n e i e r i ?
- Ni m i c , zi s e e a , o c hi n d c u ţi t u l d e l a br âu , d e c a r e Vl a d n u s e d e s păr ţe a .
Se r i d i c ă s pr e e l , r e s pi r ân d gr e u . îşi a păs ă pi e pt u l d e pa r c ă n u a r m a i
fi a vu t a e r , a n u m e pe n t r u a -i a t r a ge l u i pr i vi r i l e . Şi r e u şi , pe n t r u c ă o c hi i
l u i s e o pr i r ă s pr e pi e pt u l e i , d e zgo l i t d e d e ge t e l e e i d i ba c e .
- Nu po t ...
- Ce vr e i s ă fa c ?
Ri d i c ă m ân a s pr e u m ăr u l e i şi e a n u -şi pu t u în fr ân a u n zâm be t . Iu t e ,
pr i n s e c u ţi t u l şi -l r ăs t u r n ă pe s pa t e , c ăzân d pe s t e e l . în a i n t e s ă-şi d e a
s e a m a c e s e în t âm pl ă, Vl a d s e t r e zi c u pr o pr i u l c u ţi t l a gât , ţi n u t d e o
d o m n i şo a r ă fr u m o a s ă.
- A c u m e şt i în m ân a m e a ...
- A i fa c e -o ? în t r e bă e l făr ă t e a m ă. O d o m n i şo a r ă c a t i n e , d e fa m i l i e bu n ă...
- Oh, d a , s pu s e e a a n ge l i c . A ş fa c e m u l t m a i m u l t pe n t r u n e po ţi i
m e i . Un d e -s ?
- Nu s u n t a i c i !
- Evi d e n t c ă n u . Vo r be şt e , c âi n e !
Vo c e a e i păr e a s c hi m ba t ă. D u r ă. Tăi o a s ă c a o ţe l u l pu r şi pu t e r n i c ă.
A păs ă l a m a a s c u ţi t ă pe gât u l l u i , l u ân d u -i c ât e va pi c ăt u r i d e s ân ge .
- Su n t în Is t a n bu l !
Oc hi i e i s e d e s c hi s e r ă c u s u r pr i ză.
- Mi n ţi !
- D e c e a ş fa c e a s t a ? A i u n c u ţi t l a gât u l m e u şi o c hi i t ăi n u s e jo a c ă.
A i fa c e -o ...
- Cu c i n e -s a c o l o ?
- Cu a r a bu l l u i Is a be l l . Şi c u fr a t e l e t ău .
- Nu s e po a t e , n u ...
- Nu i -a m l u a t c u m i n e . Te m i r ă a s t a ?
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c ă n u -s n e bu n şi pe n t r u c ă m -a r fi în c u r c a t . Şi a r fi pu t u t
m u r i pe d r u m ...
- A t u n c i ... '
Vl a d r e s pi r ă a d ân c .
- I-a m l ăs a t c u A l be r t a l a m ăn ăs t i r e şi fr a t e l e t ău , A vr a m şi a r a bu l
a u a ju n s a c o l o în u r m a e i .
Ma r i e s l ăbi s t r ân s o a r e a şi r i d i c ă pu ţi n c u ţi t u l . Nu m u l t .
- Şi n o i a m ve n i t c a n i şt e pr o a s t e c u t i n e , d i n I s t a n bu l ...
- A d e văr u l e c ă n u m ă a şt e pt a m l a pa t r u fe m e i pe c a pu l m e u , d a r e r a
pr e a t âr zi u s ă vă t r i m i t în a po i . A şa c ă...
- A şa c ă n e -a i a d u s a i c i s ă t e r ăzbu n i pe Is a be l l . Ne bu n u l e !
A păs ă d i n n o u , m a i t a r e .
- D e c e a i a t i n s -o ?
- Pe c i n e ?
- A i vi o l a t -o . A m văzu t ...
-Cân d ?
- A s e a r ă! s t r i gă e a , pi e r zân d u -şi c a l m u l .
Vl a d îi a t i n s e m ân a , c e a l a l t ă, n u c e a c a r e ţi n e a c u ţi t u l . D e ge t e l e l u i
e r a u c a l d e şi fi n e .
- Nu -i a d e văr a t !
- Oc hi i m e i n u s e în şe a l ă. A ve a ha i n e l e r u pt e ...
- A s t a a m făc u t , m ăr t u r i s i e l fo a r t e în c e t . A m vr u t s ă o fa c s ă s u fe r e , s ă
pl ăt e a s c ă pe n t r u m o a r t e a t a t ăl u i m e u , d a r n u a m pu t u t . Ma r i e , ju r pe m e m o ­
r i a t a t ăl u i m e u c ă n u a m făc u t c e e a c e s pu i t u . O s ăr u t a r e şi m -a m o pr i t ...
A r fi vr u t s ă-l c r e a d ă. A r d e a d e d o r i n ţa s ă o fa c ă. Şi o pa r t e d i n e a
t r e m u r a d e bu c u r i e c ă ge m e n i i e r a u s ăn ăt o şi şi în br a ţe l e c e l o r c a r e -i i u ­
be a u . Se r i d i c ă şi a r u n c ă c u ţi t u l , d a r Vl a d n u s e r i d i c ă.
- Mă c r e zi ?
Ea r i d i c ă o m ân ă pe n t r u a -1 o pr i . Se r e ze m ă d e u n c o pa c .
- Ma r i e , s pu n e -m i c ă m ă c r e zi ...
- Ce c o n t e a ză?
- Pe n t r u m i n e n i m i c n u m a i c o n t e a ză. Nu m a i t u . D a c ă m ă u r ăşt i , n u
vo i m a i pu t e a t r ăi ...
Ma r i e îl pr i vi c u t e a m ă a m e s t e c a t ă c u d u r e r e . To t u şi , o s pe r a n ţă s e
n ăşt e a a c o l o .
- A m făc u t c e a m făc u t pe n t r u c ă t a t a a m u r i t l a pi c i o a r e l e m e l e , d i n
vi n a m e a , zi s e e l , în ge n u n c hi . I n i m a i s -a o pr i t pe n t r u c ă e u l -a m t r ăd a t
şi a m c r e zu t c ă a şa , l o vi n d în e a , m ă va i e r t a ...
- E m o r t !
- Şt i u a s t a , d a r n u c o n t a . Vo i a m s ă s u fe r e a şa c u m a m s u fe r i t e u s u b
pr i vi r e a l u i în a i n t e s ă m o a r ă d e d e za m ăgi r e t o t a l ă. A m c r e zu t c ă va fi
u şo r , c ă vo i pu t e a fa c e t o t c e m i -a m pr o pu s , m ăr t u r i s i e l c a în fa ţa u n u i
pr e o t . A m făc u t u n pl a n , pe r fe c t . Cu El e n a Săn d u l a c he , c u n o şt i n ţa ve ­
c he a t a t e i . Ea t r e bu i a s ă m ă a ju t e , m i -a pr o m i s .
- A i l u c r a t c u e a ?
- Nu a m a pu c a t . Cân d a m a ju n s l a Is t a n bu l , s u b ha i n e pr e o ţe şt i , El e ­
n a e r a în t e m n i ţa t ă. Şi a c u m a m d a t gr e ş... n u po t s ă-i fa c n i m i c l u i I s a ­
be l l , n u -s în s t a r e . Su n t u n n e n o r o c i t ...
îşi a c o pe r i c a pu l c u br a ţe l e , în l a c r i m i . Şi Ma r i e r ăm a s e l o c u l u i . Se
în t o a r s e în c e t şi -l pr i vi . Băr ba ţi i d i n fa m i l i a e i e r a u pu t e r n i c i , m a i d e ­
gr a bă a r o ga n ţi d e c ât s e n s i bi l i , a s c u n zân d u -şi d u r e r e a în s pa t e l e e i , zâm ­
bi n d c ân d i n i m a l e s ân ge r a . Vl a d e r a d i fe r i t . în o c hi i l u i e r a u l a c r i m i şi
m âi n i l e îi t r e m u r a u . Păr e a a şa d e n e a ju t o r a t a c o l o , în ge n u n c hi în m i j­
l o c u l c ăr ăr i i , c u pi e pu l zgu d u i t d e ho ho t e , în c ât Ma r i e ^s e în t o a r s e .
Se l ăs ă a l ăt u r i d e e l şi br a ţe l e e i îl t r a s e r ă a pr o a pe . îl s t r ân s e l a pi e pt
c a pe u n c o pi l , l i n i şt i n d u -1. îi m ân gâi e păr u l .
- Ta t ăl t ău n u a fo s t d r e pt c u t i n e !
- L-a m t r ăd a t !
- D e c e ? Pe n t r u c ă n u c r e d e a i în r ăzbu n a r e a l u i ? Păs t r a în i n i m ă u r ­
m a s ăbi e i t a t e i ..
- A c e a r a n ă a s ân ge r a t pe s t e d o u ăze c i d e a n i , în fi e c a r e zi . Ta t ăl t ău
e pr i c e pu t , s u s pi n ă e l , a găţân d u -s e d e e a .
- El a d e s c hi s -o , şo pt i e a , s i m ţi n d c ă-i e r a fo a r t e c a l d , d e o d a t ă. La -
s ă-m ă pe m i n e s ă o în c hi d ...
Vl a d r i d i c ă u şo r c a pu l , c ău t ân d u -i c hi pu l . Pl ân ge a , îşi d ăd u s e a m a
e l . Se r i d i c ă şi , c u t e a m ă, îi a t i n s e bu ze l e . Ca o a d i e r e , făr ă s ă s e o pr e a s c ă,
făr ă s ă l e n e ve a s c ă pr e a m u l t în a c e l l o c . îi a t i n s e păr u l d e s făc u t d i n l e gă­
t u r i , r e be l şi vi u . Si m ţe a n e vo i a s ă o a t i n gă, d a r s ă o fa c ă în c e t , t a n d r u .
- Te i u be s c , m u r m u r ă e l , s u r pr i n s d e pr o pr i i l e c u vi n t e .
- Tr e bu i e s ă fi u n e bu n ă, m u r m u r ă şi e a , a ba n d o n âd u -s e în br a ţe l e
l u i , c a r e o pu r t a r ă d e pa r t e d e c ăr a r e a în gu s t ă, t o c m a i în i a r ba d e a s ă d e
pe m a l u l a pe i .
10.
M
a r i e ve n e a în fa ţa l u i Vl a d , pe c a l u l l u i a l b. Mân a l u i o a t i n ge a
c a d i n gr e şe a l ă, d a r o c hi i îi s t r ăl u c e a u m a i t a r e d e c ât s o a r e l e .
A ju n s e r ă în c u r t e şi Vl a d c o bo r î. A po i br a ţe l e s a l e o a ju t a r ă pe fa t ă s ă
c o bo a r e , în c e t , pe n t r u a pu t e a s ă o a t i n gă c ât m a i m u l t .
- Ma r i e !
So fi a şi A m i n a , a l ăt u r i d e Is a be l l , e r a u în d r e pt u l u şi i . în fa ţa l o r e r a
Io n , c u m ân a în c a p, s c ăr pi n ân d u -s e în c u r c a t . Făc u u n pa s s pr e s t ăpân u l
s ău , d a r s e o pr i . Is a be l l îi pr i ve a d i s pr e ţu i t o a r e şi c e l e d o u ă fe t e d e l ân gă
e a o a ju t a u în a s t a .
- Un d e a i fo s t ?
- Ce -ţi pa s ă? s e r ăs t i t ân ăr a , făr ă s ă pl e c e d e l ân gă i u bi t u l e i .
- Ma r i e , c r e zi c ă e l ...
- Tu n u a i d r e pt u l s ă-m i c e r i n i m i c , Is a be l l . Nu t u .
- Ce a i ?
- C e a m ?
Tr e c u vi je l i o s pe l ân gă Is a be l l , o pr i n d u -s e în s a l o n . Cân d c e i l a l ţi a -
ju n s e r ă în s a l o n , Ma r i e băt e a d i n pi c i o r în t r -u n fe l c a r e o făc u pe Is a be l l
s ă o ft e ze . A fl a s e .
- D e c e ?
- Pe n t r u c ă t r e bu i a !
- Să m ă d e s pa r ţi d e e l ? Cu m i n c i u n i l e t a l e ?
- Cu o r i c e m i jl o a c e , Ma r i e . A i u i t a t c i n e e ?
- Nu , n u a m u i t a t . Ne i u bi m .
- C e ?
- A m i n a , în c hi d e gu r a , fa t ă!
- Nu -i vo r bi a şa , o r e pe zi So fi a , s ăr i n d u -i în a păr a r e . Tu e şt i n e bu ­
n ă, n u m a i şt i i c e fa c i ...
- A i o n o u ă a l i a t ă, I s a be l l ? Chi a r s o ţi a l u i Ni c ky?
- D e c e n u ?
- Şt i e c ă e r a i ga t a -ga t a s ă t e c ăs ăt o r e şt i c u e l ? Că t e -a i u bi t a n i d e -a
r ân d u l c a u n n e bu n ?
Sa r e a a t i n s e r a n a şi So fi a o pr i vi n e l i n i şt i t ă pe I s a be l l , c a r e pl e c ă c a ­
pu l , a c c e pt ân d a d e văr u l .
- Te -a i u bi t ?
- A şa s pu n e a e l , r ăs pu n s e Is a be l l .
- Şi t e m a i i u be şt e ?
Is a be l l r i d i c ă d i n u m e r i .
- Se c r e t e d e fa m i l i e , n u ? Eu d e c e n -a ş a ve a u n u l ?
- A l t ău n u m a i e s e c r e t .
- Er a i e r i . Cân d a i i e şi t a pr o a pe go a l ă d i n s a l o n , s pu n ân d c ă t e -a vi ­
o l a t . M-a i r ăn i t !
- I a r t ă-m ă, d a r a m făc u t -o pe n t r u t i n e , şt i u c u m s u n t c e i c a e l ...
- Nu -i a d e văr a t , n u -1 c u n o şt i ! Nu a i s t a t a t ât d e m u l t a i c i pe n t r u a -1
c u n o a şt e , n u a i a vu t c u m , pe n t r u c ă în fi e c a r e băr ba t îl ve zi pe A r e d . Şi
vr e i s ă-i r ăn e şt i . A s t a a i făc u t c u Vl a d , a po i c u A l e xe i . Şi c u Ni c ky.
- Nu ! ge m u e a , în c e pân d s ă pl ân gă .
- Ba d a . Te u i ţi l a e i şi , l a pr i m u l d e fe c t , d e c i zi c ă n u m e r i t ă... pe n ­
t r u c ă îl i u be şt i pe e l !
- Pe c i n e ?
- Pe A r e d . Şi e u ? Eu n u a m d r e pt u l ?
- Vl a d n e -a r ăpi t , pe n o i şi pe c o pi i i m e i !
- Nu -i a d e văr a t , e l ...
Ma r i e s e o pr i br u s c şi Vl a d c l ăt i n ă d i n c a p.
- Ia r t ă-m ă!
- Nu m a i c o n t e a ză, zi s e e l . Spu n e -i .
- Ce s ă s pu n ă? Ce s -a în t âm pl a t ? Co pi i i ? Li s -a în t âm pl a t c e va ...
Vl a d o pr i n s e în br a ţe , în c e r c ân d s ă s e a pe r e .
- Su n t bi n e , c u Mi ha i în I s t a n bu l !
-Cu m ?
- A u r ăm a s c u A l be r t a , d a r a c u m t r e bu i e s ă fi e în c a s a l u i Mi ha i , c u
Ra d a a l ăt u r i d e e i . Vl a d i -a l u a t n u m a i pe n t r u a n e a d u c e pe n o i a i c i ...
- A t u n c i e i e r a u ... în c e pu So fi a .
- L a m ăn ăs t i r e , a c o l o u n d e A l be r t a s t ă c u l u n i l e , zi s e Vl a d . I-a m l ă­
s a t a c o l o şi a m a vu t gr i jă s ă s e şt i e c ă e a e i m pl i c a t ă...
- D u m n e ze u l e , o h... ho ho t i I s a be l l , t r e m u r ân d . D a c ă a u păţi t c e va ...
- Is a be l l , s u n t bi n e , zi s e Ma r i e . Mi ha i şi c e i l a l ţi i -a u găs i t şi a c u m
t r e bu i e s ă fi e c u m a m a . Vl a d n u vo i a c a e i s ă păţe a s c ă c e va !
I s a be l l r i d i c ă pr i vi r e a , făr ă pu t e r e s ă m a i în t r e be c e va . Si m ţe a o bu ­
c u r i e i m e n s ă c ă ge m e n i i e r a u l a I s t a n bu l , d a r şi fr i c ă pe n t r u e i . Tr e c u s e
m u l t t i m p d e c ân d n u m a i văzu s e fe ţe l e l o r a n ge l i c e . D e c ân d n u l e m a i
a u zi s e gl a s u l . Şi n u m a i pu t e a s ă a c u ze pe n i m e n i . îl pr i ve a pe Vl a d , c a ­
r e o pr i ve a t e m ăt o r , c u pr i vi r e a îm bl ân zi t ă şi n u şt i a c e s ă m a i s pu n ă.
Se r i d i c ă c u a ju t o r u l A m i n e i . Şi pl e c ă s pr e c a m e r a e i .
-I s a be l l !
în t o a r s e c a pu l .
- Cr e d c ă t u şi Vl a d s u n t e ţi l a fe l . Şi s u n t e ţi l a e ga l i t a t e a c u m ...
Ea făc u u n s e m n d e l e ha m i t e c u m ân a şi îşi l ăs ă c a pu l în pi e pt , pă­
şi n d în c e t . Ur c ă s u s şi s e în t i n s e pe pa t .
- A i n e vo i e d e c e va ?
-N u !
St r ân s e pe r n a în br a ţe , o bo s i t ă. Cr e zu s e c ă o ve s t e bu n ă a ve a s ă-i
d e a pu t e r e . D a r o făc u s e s ă n u s e m a i po a t ă m i şc a . Ca pu l îi pu l s a d e d u ­
r e r e . Şi s e s i m ţe a go a l ă, c a şi c u m n i m i c n u m a i c o n t a pe n t r u e a . Vo i a
pe c i n e va s ă o ţi n ă în br a ţe . Şi i m a gi n i l e i s e în vâr t e a u în c a p. A r e d . Ni ­
c ky. Mi ha i şi A l e xe i . A po i Vl a d . Su n t e ţi l a fe l , s pu s e s e Ma r i e .
- Nu m a i po t !
Vo c e a e i s u n ă s t r a n i u în c a m e r a go a l ă. Se i zbi d e pe r e ţi şi n i m e n i n u
ve n i s ă o a ju t e . So a r e l e c a r e i e şi s e o s u păr a . Lu m i n a îi r ăn e a pr i vi r e a şi
în c e pu s ă pl ân gă şi m a i t a r e . Se a găţă d e s t âl pu l pa t u l u i , l o vi n d c u pu m ­
n u l în s a l t e a .
- Nu m a i po t !
J o s , Ma r i e îl îm br ăţi şa pe Vl a d , s i m ţi n d u -i u m e r i i în c o r d a ţi .
- Tr e bu i e s ă pl e c ăm d e a i c i !
- A c u m ? în t r e bă e a .
- Ma r i e , m e r g s ă c e r s ă s e pr e găt e a s c ă c a i i . Cr e zi c ă So fi a şi A m i n a
po t c ăl ăr i l a fe l c a t i n e ?
- Po a t e c ă So fi a . D e s pr e A m i n a n u şt i u n i m i c ... n u c r e d ...
- Va m e r ge pe c a l u l t ău . Tr e bu i e s ă pl e c a m l a m o şi a c e a m a r e ...
- D e c e ?
- Ma r i e , po a t e n u ve i în ţe l e ge a c u m , d a r n u a m t i m p s ă-ţi e xpl i c . A -
c u m c ă s -a a fl a t t o t u l t r e bu i e s ă pl e c ăm ... A c a s ă l a m i n e s u n t e m în s i gu ­
r a n ţă...
- Vl a d !
- Me r gi şi pr e găt e şt e -l e d e d r u m în t r -o o r ă. A şt e pt jo s !
- D a r u n în ţe l e g, d e c e ...
- Ma r i e , Ko n s t a n t i n , o m u l El e n e i e a i c i ...
- D u m n e ze u l e !
- Şi m i -a m d a t s e a m a c ă-i pe r i c u l o s şi c ă a r e m o t i ve l e l u i s ă vă vr e a
r ău l . Tr e bu i e s ă pl e c ăm în a i n t e s ă s e în t o a r c ă...
- Me r g s u s . Să a i c a i i ga t a !
Ma r i e a l e r gă s u s , r i d i c ân d u -şi bl e s t e m a t e l e d e fu s t e c u " m ân a . A -
pr o a pe c ăzu pe l a ju m ăt a t e a s c ăr i l o r , d a r n u s e o pr i . Cân d a ju n s e s u s ,
a bi a m a i r e s pi r a , d a r i n t r ă pe s t e Is a be l l .
- Sc o a l ă, pl e c ăm !
- Un d e ?
- Ko n s t a n t i n e a i c i şi s u n t e m în pe r i c o l . Vl a d pr e găt e şt e c a i i ...
- E a i c i ?
- Nu -i t i m p d e r ăzbu n a r e , I s a be l l . Ne l u pt ăm pe t e r e n s t r ăi n ...
Săr i d i n pa t .
- Me r g d u pă So fi a şi A m i n a .
7 D a!
în c e l m a i s c u r t t i m p po s i bi l c o bo r âr ă. Nu a ve a u a r m e , s pr e d i s pe r a ­
r e a fr a n ţu zo a i c e l o r . J o s , Io n şi Vl a d ţi n e a u c a i i d e fr âu .
- Un d e -i pl e c a t ?
- Nu d e pa r t e , zi s e s c u r t Vl a d . Tăi e m păd u r e a s pr e m o şi e , e l n u c u ­
n o a şt e bi n e d r u m u r i l e , d a r e u a m c o pi l ăr i t a i c i . A m i n a , vi n o !
- D a r ... e u ...
- Săr i , n u -i t i m p d e d i s c u ţi i , o c e r t ă Is a be l l . So fi a , a i m a i c ăl ăr i t vr e ­
o d a t ă?
- D a , d a ...
Ie şi r ă în go a n a c a l u l u i pe po r ţi , c u I o n pe u r m e l e l o r . Pe u şa d i n c o l ­
ţu l c a s e i , Va r va r a şi Il e a n a pr i ve a u în fr i c o şa t e a c e a fu gă gr a bn i c ă, d e
pa r c ă d i a vo l u l l e s u fl a în s pa t e . Căl ăr e ţi i d i s păr u r ă în t r -u n n o r d e pr a f.
Ma r i e şt i a d r u m u l pe n t r u c ă m a i m e r s e s e pe e l m a i d e vr e m e în a c e a
zi . Vl a d l e a r ăt a c a l e a , în fr u n t e . în păd u r e în c e t i n i go a n a .
- Vo m l u a c ăr a r e a a s t a , zi s e e l , în t i n zân d m ân a s pr e s t ân ga .
Nu m a i a pu c ă s ă s pu n ă a l t c e va , pe n t r u c ă o a r m ă s e d e s c ăr c ă şi Vl a d
a l u n e c ă d i n şa . Ma r i e s t r i gă c e va , d a r făr ă s ă fi e a u zi t ă. Is a be l l r o t i c a ­
l u l , c a l m ân d u -1 şi pr i n s e fr âi e l e c a l u l u i So fi e i , c a r e îşi r o t e a o c hi i în t o a ­
t e păr ţi l e .
- J o s d e pe c a i !
Săr i r e pe d e şi a l e r gă s pr e Vl a d . Ma r i e e r a d e ja a l ăt u r i d e e l . îl a pu c ă
d e br a ţ, t r ăgân d u -1 s pr e u n c o pa c . So fi a şi A m i n a s e a s c u n s e s e r ă şi e l e
în l o c u l în d i c a t d e Is a be l l .
- Ce a r e ?
- Nu a m n i m i c , o zgâr i e t u r ă... zi s e e l . Mân a !
- A i a r m e ?
- Sa bi a e în şa . A m n u m a i a c e s t c u ţi t ...
- Ni c i u n pi s t o l ?
- Ni m i c !
Is a be l l s t r ân s e pu m n i i d e n e r vi .
- Su n t e m e xpu s e a i c i ...
- Cr e zi c ă s u n t m a i m u l ţi ?
- Un u l a t r a s s pr e t i n e , zi s e Is a be l l . Şi a l t u l s pr e n o i ...
- Mu l ţu m e s c c e r u l u i c ă t r a ge pr o s t , şo pt i Vl a d . Tr e bu i e s ă fu gi ţi ...
- Ca i i a u fu gi t ! zi s e So fi a d e u n d e e r a .
Ma r i e o l u ă d e br a ţ pe Is a be l l .
- D a c ă s u n t m a i m u l ţi n u pu t e m fa c e n i m i c !
- Şt i u !
- A m i n a şi So fi a n u vo r pu t e a l u pt a . Vl a d e r ăn i t . I a r n o i n u a ve m
a r m e ...
- Un pi s t o l a r fi d e fo l o s a c u m !
- Is a be l l , Ma r i e , t r e bu i e s ă pl e c a ţi . Răm ân e u în u r m ă...
Vl a d îşi a păs ă m ân a r ăn i t ă.
- St a i l o c u l u i , Ne a gu ! zi s e Is a be l l , d u r . A ve ţi gr i jă d e m ân a l u i , o r ­
d o n ă e a c a u n ge n e r a l .
îşi s c o a s e ju po a n e l e şi r ăm a s e n u m a i c u fu s t a ve r d e d e s c hi s . Ma r i e
făc u l a fe l , s u b pr i vi r i l e u i m i t e a l e c e l o r l a l ţi .
- Vo i t r e i s t a ţi a i c i , po r u n c i Ma r i e în c e t . Or i c e a ţi a u zi , s t a ţi l o c u l u i !
- D a r ...
- A s c u l t ă, Vl a d , po a t e t u ve zi o d o m n i şo a r ă d e vi ţă n o bi l ă, d a r e u a s c u n d
m u l t m a i m u l t e s e c r e t e . Şt i u s ă m ă a păr , a m în văţa t a s t a d e m u l t t i m p!
Is a be l l s e r i d i c ă în c e t şi pr i vi s pr e l o c u l d e u n d e fu s e s e r ă t r a s e fo c u ­
r i l e . Nu s e ve d e a n i m i c . Ma r i e a păr u în s pa t e l e e i .
- Spr e d r e a pt a !
- No r o c !
Is a be l l păşi s pr e s t ân ga şi Ma r i e s pr e d r e a pt a , a pl e c a t e pr i n t r e t u fi ­
şu r i l e ve r zi . Se t âr âr ă s pr e pa r t e a c e a l a l t ă a po t e c i i . Is a be l l a ju n s e pr i m a
în d r e pt u l d r u m u l u i . Pr i vi în t r -o pa r t e şi -n a l t a , ga t a s ă t r e a c ă în pa r t e a
c e a l a l t ă. Făc u u n pa s şi s i m ţi a r m a a t i n gân d u -i gât u l . Nu fu n e vo i t ă s ă
s e în t o a r c ă pe n t r u a şt i c ă e r a o s a bi e .
- Ce a n i m a l a ve m a i c i ? s u s u r ă vo c e a l u i Ko n s t a n t i n . Săl ba t i c ...
O a pu c ă d e gât şi o t r a s e s pr e m i jl o c u l c ăr ăr i i .
- Ie şi ţi !
- A i pr i n s -o ?
- Cu m a m s pu s , va a t a c a . He i , c e i d i n păd u r e , d a c ă vr e ţi s ă n u m o a ­
r ă a c u m , i e şi ţi l a l u m i n ă!
în t âi a păr u Vl a d m e r gân d şo văi t , d a r pe pi c i o a r e l e s a l e . A ve a br a ţu l
n e m i şc a t şi e r a pl i n d e s ân ge . A l ăt u r i d e e l e r a So fi a şi în u r m ă A m i n a .
- Ve ţi a ve a c u c e s ă pe t r e c e ţi , l e zi l e Ko n s t a n t i n c e l o r t r e i o a m e n i
c u c a r e e r a .
A c e şt i a , n i şt e t âl ha r i l a d r u m u l m a r e , făr ă D u m n e ze u , u r âţi şi m u r ­
d a r i , r âs e r ă, d e ja vi s ân d l a a c e l e po r u m bi ţe fr u m o a s e .
- Ma i e u n a ! s t r i gă Ko n s t a n t i n .
- Ma r i e , fu gi ! s t r i gă Vl a d .
Ko n s t a n t i n o îm pi n s e pe Is a be l l în br a ţe l e u n u i a d i n t r e o a m e n i i l u i
şi s a bi a s a s e o pr i l a d o u ă d e ge t e d e gât u l l u i Vl a d .
- M-a i t r ăd a t !
- Vo i a i s ă l e o m o r i !
- Şi t u l a fe l , d a r e şt i u n l a ş. Nu a i c u r a j s ă l e pe d e ps e şt i , d a r o vo i fa c e
e u , pe n t r u c ă d i n vi n a l o r , m a i a l e s a s c o r pi e i a s t e a , d o a m n a m e a a m u r i t ...
- El e n a a m u r i t ? în t r e bă So fi a .
- Tu n u d e s c hi d e gu r a , pr o a s t o ! El e n a m e a s -a s i n u c i s d i n vi n a vo a s ­
t r ă. Ve ţi m u r i ...
- He i , gr e c u l e , n e -a i pr o m i s d i s t r a c ţi e ...
- Le a gă-l e pe a s t e a , zi s e e l , făr ă s ă c o bo a r e s a bi a c u c a r e -1 a m e n i n ţa
pe Vl a d . Zi a d i o ...
- St a i !
Ma r i e i e şi d i n l u m i n i ş, r e pe d e .
- La s ă-1!
- Ia t e u i t ă, fi i c a l u i Cl e r m o n t ! r âs e e l . Se pa r e c ă fi e c a r e d i n t r e n o i
va a ve a o fr u m u s e ţe n u m a i pe n t r u e l ...
Cu vi n t e l e îi fu r ă în t âm pi n a t e c u c hi o t e . Un u l d i n t r e o a m e n i i s ăi s e
gr ăbi s ă o l e ge pe Ma r i e , r âzân d c u gu r a pân ă l a u r e c hi . Vl a d , l e ga t d e
m âi n i , s t r âm bân d u -s e d e d u r e r e , s e pr ăbu şi l a păm ân t .
- A d u -o a i c i !
Lăs ă s a bi a d i n m ân ă, făr ă s ă m a i a i bă vr e o t e a m ă c ă po a t e fi a t a c a t .
Mân a l u i o pr i n s e pe I s a be l l d e păr , bu c u r ân d u -s e d e l u n gi m e a l u i şî d e -
pa r fu m . O pi păi pr i n ha i n e .
- Me r e u a m vr u t s ă fa c a s t a ... s t ăpân a m e a e r a d e a c o r d ...
- Er a n e bu n ă, a şa c a t i n e !
-T u e şt i c e a n e bu n ă, zi s e e l r âzân d . Ţi -a m d a t pr a fu r i l e e i şi e r a i n e bu n ă...
- Bl e s t e m a t u l e ! u r l ă e a , zbăt ân d u -s e c a u n pe şt e pe u s c a t .
O a r u n c ă pe i a r bă şi s e a r u n c ă pe s t e e a . îi r i d i c ă fu s t e l e şi îi m ân gâi e
pi c i o r u l , ge m ân d d e pl ăc e r e .
Un c u ţi t t r e c u pe l a u r e c he a l u i Vl a d Ne a gu , c a r e t o c m a i s e r i d i c a s e ,
t r a s în s u s d e o a m e n i i l u i Ko n s t a n t i n şi văzu c u m o m u l s e pr ăbu şe şt e l a
păm ân t . Un fo c s e d e s c ăr c ă în pi e t u l c e l u i l a l t , c a r e t r ăge a d e ha i n e l e A -
m i n e i . Ko n s t a n t i n s ăr i c a a r s în s u s , t r ăgân d -o pe Is a be l l d u pă e l . Şi
c ău t ă d i n pr i vi r i pe r s o a n e l e c a r e -1 a t a c a u . Şi l e văzu . A r e d , Ni c ky, Mi ­
ha i şi A zi z d e s c ăl e c a u d e pe c a i . A r m a l u i Ni c ky s c o t e a fu m , în t i m p c e
A r e d o r i d i c a pe a l u i . Ko n s t a n t i n o pu s e c a s c u t pe I s a be l l , a păr ân d u -
s e c u t r u pu l e i .
- O o m o r !
- Şi m o r i în a c e e a şi c l i pă, s t r i gă A r e d . La s ă a r m a şi ...
- Sc a p?
- Ve i a ve a o m o a r t e u şo a r ă, pr o m i s e e l .
A r e d s ăr i jo s . Ko n s t a n t i n pr i vi s pr e o a m e n i i l u i . Un u l e r a m o r t c u u n
c u ţi t în fi pt în pi e pt . Ce l ăl a l t a ve a c a pu l gău r i t şi e r a pl i n d e s ân ge . Ma i
a ve a u n o m . Şi a c e s t a r i d i c a s e a r m a pe n t r u a t r a ge a s u pr a t i n e r i l o r , d a r
n u c u t e ză. O pr i n s e pe So fi a d e jo s şi o t r a s e s pr e e l , u r m ân d e xe m pl u l
şe fu l u i . D a r Vl a d Ne a gu s e m i şc ă m a i r e pe d e , i zbi n d u -1 c u u m ăr u l s ăn ă­
t o s . A m i n a s c o a s e u n s t r i găt şi So fi a a pu c ă a r m a t âl ha r u l u i , d e s c ăr c ân d -o
în pi e pt u l l u i .
-A h!
A r ăbo a i c a c o n t i n u a s ă s t r i ge , în t i m p c e Ko n s t a n t i n s e r e t r ăge a , pa s
c u pa s . Pr i vi în s pa t e . Ca i i e r a u d i n c o l o d e t u fi şu r i şi I s a be l l pu t e a s ă-i
o fe r e pr o t e c ţi e pân ă a ju n ge a a c o l o .
- St a i pe l o c , gr e c u l e !
A c e s t a r ân ji .
- Nu c r e d !
- Me r g c u t i n e , zi s e I s a be l l . Nu t r a ge ţi !
Tr e c u pe s t e t u fi şu r i . Şi r e s pi r ă a d ân c , m u l ţu m i t c ă m a i a ve a c a i i a -
c o l o .
- Ur c ă!
-N u !
- Te o m o r ! r ăc n i e l .
- Ce -m i pa s ă?
D i n t u fi şu r i a păr u A i e d . Şi s e a r u n c ă a s u pr a l u i Ko n s t a n t i n , d o bo -
r ân d u -1 l a păm ân t . Ca i i , s pe r i a ţi , în c e pu r ă s ă ba t ă d i n pi c i o a r e . D a r a s t a
n u -i făc u s ă s e o pr e a s c ă. A r e d l o ve a c u s e t e , pe n t r u l u n i l e în c a r e fu s e ­
s e s c l a v, pe n t r u l o vi t u r i l e d e bi c i pe c a r e l e pr i m i s e şi pe n t r u u r m e l e c a ­
r e -i a d u c e a u a m i n t e d e a s t a o r i d e c ât e o r i l e ve d e a . Şi pe n t r u c o pi i i l u i .
II l o vi c u pu m n u l în o br a z, a u zi n d o s u l r u pân d u -s e . Şi pe n t r u Sa n t o s .
Se o pr i , a bi a r e s pi r ân d . Şi s e r i d i c ă. Is a be l l e r a a pr o a pe d e e l , pa l i d ă.
- A r e d !
Ko n s t a n t i n r i d i c a pi s t o l u l , c u o e xpr e s i e c r i m i n a l ă a m e s t e c a t ă c u o
u r ă d e n e d e s c r i s . Tr a s e în a c e l a şi t i m p în c a r e A r e d îi în fi ps e s a bi a în
gât , a d ân c , i e şi n d pe pa r t e a c e a l a l t ă.
- Ti c ăl o s u l e !
- E m o r t !
- D a !
Ni c ky îl băt u pe u m ăr , ţi n ân d u -şi n e va s t a d e d u pă u m e r i . D i n c o l o d e
t u fi şu r i , Ma r i e îl d e zl e ga pe Vl a d c u gr i jă şi A m i n a s e o d i hn e a în br a ţe l e
t a t ăl u i s ău . Mi ha i o s ăr u t a a păs a t pe fr u n t e , zâm bi n d bu c u r o s c ă e r a bi n e .
- S-a t e r m i n a t ! zi s e A r e d .
Se u i t a r ă s pr e Is a be l l , s pr e c a r e n i c i u n u l n u pr i vi s e . Fa t a zâm bi
s c u r t , a păs ân d u -şi c u m ân a t a l i a . D a r s ân ge l e t r e c u s e d e d e ge t e l e e i , l ă-
ţi n d u -s e pe m a t e r i a l u l ve r d e c a o pa t ă n e a gr ă, u r ât ă. Re s pi r a ţi a i s e
s c hi m bă d e o d a t ă. Făc u u n pa s şi A r e d o pr i n s e în br a ţe .
- La s ă-m ă!
- A îm pu şc a t -o !
- D u m n e ze u l e , e xc l a m ă So fi a , a l e r gân d s pr e e a . Pr i vi r a n a făr ă s ă-i
m i şt e m ân a c a r e s e în c l e şt a s e a c o l o .
O a şe za r ă pe i a r bă. D a r e a n u -i pr i ve a pe e i . Se u i t a u n d e va în s u s ,
pr i n t r e c o pa c i i m i şc a ţi d e vân t . Fr u n ze l e d e s e n a t e d e r a ze d e s o a r e . So fi a
îşi r u ps e ju po n u l şi îi r i d i c ă m ân a . A r e d a păs ă r a n a , făc ân d -o s ă ge a m ă.
- Nu o m i şc a , po r u n c i So fi a .
- Şt i i c e fa c i ?
- D a . A m a ju t a t o d a t ă pe m a i c i s ă în gr i je a s c ă n i şt e r ăn i ţi d i n t r -o m i ­
n ă. Le a gă s t ân s !
- A zi z, pl e a c ă s pr e m o şi e , s ă t r i m i t ă d u pă d o c t o r , d e gr a bă.
A r a bu l s ăr i pe c a l şi d i s păr u pr i n t r e c o pa c i .
- Mă a u zi , I s a be l l ?
- A i gr i jă d e c o pi i ? în t r e bă e a , c ău t ân d u -i m ân a .
- I u bi t o , n u vo r bi , păs t r e a ză-ţi pu t e r i l e !
- Su n t m i c i ... a şa m i c i ...
La c r i m i l e în c e pu r ă s ă-i c u r gă pe o br a ji şi A r e d i l e şt e r s e , m o r t d e
fr i c ă. Ni c ky îşi fr ân ge a m âi n i l e d i s pe r a t , în t i m p c e Mi ha i n u m a i r e u şe a
s ă s e m i şt e d i n l o c . So fi a l e gă o a l t ă pân ză a l bă pe s t e r a n a Is a be l l e i , t o t
m a i s t r ân s . A c e a s t a s e păt ă r e pe d e d e s ân ge .
- A d u u n c a l şi d u -o s pr e m o şi e ! zi s e e a .
- D a r po a t e ...
- A i c i m o a r e s i gu r , zi s e e a . A zi z va t r e bu i s ă a şt e pt e d o c t o r u l , s ă s e
în t o a r c ă c u e l şi a i c i n u po a t e fa c e m a r e l u c r u . D a c ă o r i d i c i în br a ţe ...
- Ni c ky!
A r e d s ăr i în şa şi Ni c ky îm pr e u n ă c u Mi ha i o r i d i c a r ă pe Is a be l l . A -
r e d o l u ă c u i n fi n i t ă gr i jă. Şi s e pu s e r ă în m i şc a r e , c ât m a i în c e t c u pu ­
t i n ţă, d a r făr ă s ă pi a r d ă t i m pu l . Şi în c e pu r ă s ă s e r o a ge , fi e c a r e l a D u m ­
n e ze u l l u i , pe m ăs u r ă c e în a i n t a u pr i n păd u r e , în t i m p c e fa t a d e ve n e a
t o t m a i pa l i d ă.
11.
P
a t u l e r a pr e a m a r e şi pr e a r e c e . Şi Is a be l l a ve a c o r pu l ţe a păn , n e -
m i şc a t şi r e c e . Nu r e u şe a s ă s e m i şt e . Ri d i c ă m ân a , d a r e a c ăzu l a l o c .
- în c e t !
- Ci n e -i a c o l o ?
- E u !
A r e d s e a pl e c ă pe s t e e a , zâm bi t o r . îi l u ă m ân a şi o s t r ân s e pu t e r n i c ,
d a r făr ă s ă o r ăn e a s c ă. Se a şe ză a l ăt u r i d e e a , a t e n t s ă n u m i şt e pa t u l ,
pe n t r u a n u -i pr o vo c a d u r e r i .
- Cât t i m p a t r e c u t ?
- Pa t r u zi l e !
- Pa t r u ?! Un d e s u n t ?
- în c a s a l u i Vl a d Ne a gu , zi s e e l . Te s i m ţi bi n e ? Să t r i m i t d u pă d o c t o r ?
Ea n e gă.
- E în c a m e r a a l ăt u r a t ă.
- Cu fn ...
- L-a m a d u s a i c i şi n u a m a i pl e c a t . D a c ă a ve a i n e vo i e d e e l n o a pt e a ...
Ea r e s pi r ă u şo r şi o c hi i i s e în c hi s e r ă u şo r . Si m ţi bu ze l e l u i A r e d pe
d e ge t e l e e i , d ân d u -i c ăl d u r ă şi îşi d o r i s ă vi n ă m a i a pr o a pe , d a r n u a pu c ă
s ă s pu n ă c e va pe n t r u c ă a d o r m i l a l o c .
Cân d d e s c hi s e d i n n o u o c hi i e r a s i n gu r ă. Er a zi . So a r e l e în c ăl ze a c a ­
m e r a c u r a ze l e l u i . Se m i şc ă, făr ă s ă ţi n ă c o n t d e d u r e r e a c a r e o în ţe pa .
Se îm pi n s e în s u s c u m âi n i l e , r e ze m ân d u -s e d e m a r gi n e a pa t u l u i . Re s ­
pi r ă a d ân c d e c ât e va o r i , a po i s e t r a s e şi m a i s u s . Pi c i o a r e l e o în ţe pa u
d u r e r o s . Şi br a ţe l e îi e r a u m o i şi d u r e r o a s e . D a r n u d ăd u i m po r t a n ţă a -
c e s t u i l u c r u , n e vo i a d e m i şc a r e fi i n d m a i i m po r t a n t ă. Cân d s e a pl e c ă în
fa ţă o c hi i i s e u m pl u r ă d e l a c r i m i . St r ân s e pu m n i i şi d i n ţi i , t r ăgân d u -s e
s pr e m a r gi n e a pa t u l u i .
Şi în c c pu s ă-şi a d u c ă a m i n t e c e s e în t âm pl a s e în păd u r e c u Ko n s t a n ­
t i n . îşi fe r i ha l a t u l gr o s şi în fl o r a t şi d ăd u pe s t e r a n a l e ga t ă s t r ân s . Ii e r a
fr i c a s ă o a t i n gă. îşi şt e r s e l a c r i m i l e şi îşi îm pi n s e pi c i o a r e l e d i n c o l o d e
m a r gi n e a pa t u l u i , făr ă s ă s e m a i gân d e a s c ă. Cân d păşi jo s , pe po d e a u a
a c o pe r i t ă d e c o vo a r e , u n ju n ghi d u r e r o s o s t r ăbăt u d i n c a p pân ă în pi ­
c i o a r e şi r a n a păr u s ă s e d e s fa c ă.
- Is a be l l !
A r e d o pr i n s e în a i n t e s ă c a d ă, r i d i c ân d -o fo a r t e u şo r .
- Nu ...
- Nu po ţi fa c e a s t a în c ă, a i n e vo i e d e o d i hn ă...
- Vr e a u s ă s t a u l a s o a r e , zi s e e a , l u pt ân d u -s e c u e l făr ă vl a gă.
- Ţi s e pa r e în ţe l e pt ?
- Cân d a m făc u t e u c e va în ţe l e pt ?
El zâm bi s i n c e r şi e a îşi fe r i pr i vi r e a . Se în văţa s e c u pr i vi r e a l u i d u r ă
şi în c r u n t a t ă, s u păr a t ă pe e a . Nu c u a c e s t zâm be t c a l d . A r e d , făr ă s ă s pu ­
n ă c e va , s e în d r e pt ă s pr e fe r e a s t r ă şi s e a şe ză c u e a în br a ţe pe m a r gi ­
n e a pe r va zu l u i l a t . Ea fe r i pe r d e a u a şi pr i vi a fa r ă, l a s o a r e l e pu t e r n i c ,
c e r u l s e n i n şi n o r i i pu fo şi .
- Un d e s u n t c o pi i i , A r e d ?
- Cu m a m a , în d r u m s pr e c a s ă!
- Cu m ?
- Nu t e s u păr a a c u m , m a m a şi t a t a îi d u c a c a s ă. A m s t a bi l i t c ă e m a i
bi n e s ă n e în t o a r c e m în t r ăs u r ă l a Ma r s i l i a , pe n t r u c ă r ăzbo i u l ba t e l a u -
şă în a c e a s t ă zo n ă...
- Cân d pl e c i ?
El n u r ăs pu n s e , c i îi m ân gâi e păr u l .
- A r e d ?
- D a ?
- Nu m i -a i r ăs pu n s ...
- Şt i u .
- Nu vr e i s ă-m i s pu i ?
- Nu -i a s t a , zi s e e l pa r c ă în c u r c a t .
Ea o ft ă u şo r .
- Un d e -s c e i l a l ţi ?
- Ni c ky şi So fi a s e c e a r t ă d e d i m i n e a ţa pân ă s e a r a ...
- D e c e ?
- Ni c ky c r e d e c ă a r i s c a t făr ă fo l o s pl e c ân d c u t i n e şi a po i în păd u ­
r e ... şi e a , d e fi e c a r e d a t ă c ân d a u d e a s t a , în c e pe s ă s t r i ge şi s ă vo r be a s c ă
în t r e i l i m bi , m o t i v c a r e -1 în fu r i e pe fr a t e l e m e u ...
- Fr a t e l e t ău ?! Nu c r e d e a m c ă t e vo i a u zi vr e o d a t ă s pu n ân d u -i a şa
făr ă r e pr o ş s a u i r o n i e .
- Ni c i e u , d a r s -a în t âm pl a t . Cu m îţi s pu n e a m , e n e r vo s pe n t r u c ă n u
în ţe l e ge o bo a bă în gr e c e şt e . A m i n a s t ă t o t t i m pu l c u Mi ha i , po ve s t i n -
d u -i d e m i i d e o r i pr i n c ât e a t r e c u t şi Ma r i e a s t a t t o t t i m pu l l ân gă pa t u l
l u i Vl a d ...
- D a ... şo pt i Is a be l l . Nu vă pl a c e a s t a ...
- Ni c ky a s u ge r a t a c u m d o u ă zi l e s ă s e m u t e c u e a l a Şe r ba n A n d o n i .
- L-a i c u n o s c u t ?
A r e d a pr o bă d i n c a p.
- E a i c i ?
- J o s , d a . A ve n i t în fi e c a r e zi s ă t e va d ă.
. To n u l l u i păr e a s c hi m ba t . Ma i r e c e . Is a be l l pr i vi a fa r ă, t r i s t ă.
- D u -m ă în a po i în pa t !
- Nu m a i vr e i s ă s t a i a i c i ?
- N u !
Răs pu n s e t ăi o s , s u păr a t ă c a u n c o pi l c a r e e s t e c e r t a t . îm bu fn a t ă, l ăs ă c a pu l
pe pe r n ă, pr i vi n d o r i u n d e , n u m a i l a e l n u . A r e d s e a şe ză l a pi c i o a r e l e e i .
- Ra d a e c u ge m e n i i ?
- D a . "
- A t u n c i e bi n e .
- A i m a r e în c r e d e r e în fe m e i a a s t a , zi s e e l în c e t .
- Nu m a i în e a a m în c r e d e r e . A t ât .
Er a e vi d e n t c ă îl d e r a n ja a s t a , d a r o a s c u n s e d e s t u l d e bi n e . Păr e a s ă
o m e n a je ze pe n t r u c ă e r a r ăn i t ă. A s t a o făc u s ă s e în fu r i e şi m a i t a r e . Se
r i d i c ă în c o a t e .
- Nu vr e a u s ă t e m a i văd !
- Po ft i m ?
- Ie şi a fa r ă d i n c a m e r a a s t a şi n u m a i i n t r a n i c i o d a t ă. Şi pl e c a ţi o d a ­
t ă t o t i în Fr a n ţa , c ât m a i d e pa r t e d e m i n e ...
-I s a be l l !
- I e şi a fa r ă!
Râm a s e l o c u l u i , în gr o zi t d e a c e a e xpl o zi e d e fu r i e . Cân d So fi a i n t r ă
a l e r gân d în ău n t r u , A r e d n u r e u şi s ă d e s c hi d ă gu r a s ă s pu n ă c e va . Gr e ­
c o a i c a o l u ă în br a ţe pe Is a be l l .
- Is a be l l , s t a i l o c u l u i , îi c e r u e a , îm pi n gân d -o pe s pa t e . Ra n a s ân ge ­
r e a ză d i n n o u ...
- Pl e c a ţi t o ţi !
- Che a m ă d o c t o r u l !
A r e d r e u şi s ă s e m i şt e d i n l o c şi s ă c he m e d o c t o r u l d e jo s . So fi a i e şi
pe ho l .
- Nu vr e a s ă t e m a i va d ă!
- E c l a r !
- Ce i -a i s pu s ?
- Ni m i c , n u şt i u c e a a pu c a t -o .
- I s a be l l a s u fe r i t m u l t în u l t i m u l t i m p, zi s e So fi a , c l ăt i n ân d d i n c a p.
Şi t u i -a i l u a t c o pi i i d e l ân gă e a ...
- Su n t şi a i m e i !
- Po a t e , d a r e a e m a m a l o r , e a i -a pu r t a t în pân t e c e n o u ă l u n i şi i -a
n ăs c u t s i n gu r ă, d e pa r t e d e c e i pe c a r e -i i u be a . A m a fl a t m u l t e l u c r u r i în
u l t i m e l e l u n i , d e pa r t e d e c a s ă, a l ăt u r i d e e a . Şi o a d m i r , c hi a r d a c ă a fo s t
u n t i m p în c a r e a m u r ât -o ...
- Şt i i d e s pr e c ăs ăt o r i e ?
- A e i c u s o ţu l m e u ? D a .
- Şi n u t e d e r a n je a ză?
- Şt i u c ă n u -1 i u be şt e şi Ni c ky în c e pe s ă m ă i u be a s c ă pe m i n e . Nu
s u n t o a r bă.
A r e d în gu s t ă o c hi i , pr i n zân d în ţe l e s u l c u vi n t e l o r fe t e i . So fi a zâm bi
l a r g, făr ă t e a m ă.
- A m în văţa t m u l t e a l ăt u r i d e e l e , d e e a şi d e Ma r i e . Po t fi fo a r t e pu ­
t e r n i c e , c u r a jo a s e şi d e şt e pt e , d a r s u n t fe m e i . Şi i u be s c !
- So r a m e a îl i u be şt e pe a c e s t t i c ăl o s d e Vl a d !
- A i gr i jă c u m vo r be şt i d e s pr e Vl a d Ne a gu , s e r ăs t i gr e c o a i c a , u i m i ­
t ă şi e a d e fe l u l în c a r e r e a c ţi o n a s e .
Pl e c ă pr i vi r e a , r u şi n a t ă.
- îm i pa r e r ău !
- V-a r ăpi t , îi a m i n t i e l .
- D e s t u l m ă c e r t c u Ni c ky pe n t r u a în c e pe şi c u t i n e , d o m n u l e .
- A r e d e d e s t u l ...
- Fo a r t e bi n e , A r e d . Vl a d e a l e s u l s u r o r i i m e l e , zi s e fa t a . Şi c hi a r d a ­
c ă a gr e şi t , s -a c ăi t pe n t r u păc a t e l e l u i . A r u n c i t u pr i m a pi a t r ă?
So fi a pl e c ă, m e r gân d r e pe d e .
-Fr u m o s !
Pe c ân d t r ăi a l a A l ge r , e r a u n băr ba t a d e v