UNIVERSITATEA „SPIRU-HARET” RM.

VALCEA
FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE

PROIECT DE
CERCETERE FINANCIAR-
BANCARA
Coordonator t!!n"!#!$%
L&$tor Un!'&r(!tar drd. Ş)!) Ion


A)tor!%
Andr&&($) I)*!ana
Bod&($)+Bo,o(*o'-A*!na E*&na
.//0
UNIVERSITATEA SPIRU-HARET RAMNICU VALCEA
Facultatea de Contabilitate si Finante Banci
EVAZIUNEA FISCALA
cauze,masuri de elimiare,im!lica"iile ei asu!ra
ec#ili$rului $u%e"ar
PROIECT DE CERCETARE
FINANCIAR-BANCARA
Coordonator t!!n"!#!$%
L&$tor Un!'&r(!tar drd. Ş)!) Ion

A)tor!%
Andr&&($) I)*!ana
Bod&($)+Bo,o(*o'-A*!na E*&na
.//0
CUPRINS
Introducere……………………………………………………………………………
……….……….….4-5
Capitolul I: Consideraţiuni privind definirea şi formele de manifestare ale evaziunii
fiscale
1.1.Definirea evaziunii fiscale.Formele evaziunii
fiscale………………………………………..6 - 9
1.2.Scurt istoric al fenomenului in Romania…………………………………………..
…….……….9-10
1..Evaziunea fiscala in perioaa e
tranzitie……………………………………………………...10-1!
1.!."auzele aparitiei Evaziunii fiscale si formele e manifestare a acesteia …..
….1!-1#
1."."ompetente in prevenirea si com$aterea evaziunii fiscale in Romania…………
14-19
Capitolul II: #voluţia fenomenului evaziunii fiscale $n %udeţul &'lcea( $n
perioada2))!*2))+.Studii de caz.
2.1.Evolutia fenomenului frauei fiscale in Romania%in perioaa !004-
!00&……………..….!0
2.1.1.Evolutia fenomenului evazionist la nivelul economiei nationale…………..
….!0-!#
2.1.2.Evolutia fenomenului evazionist la nivelul
'uetelor……………………………..…!#-!(
2.1..Evolutia fenomenului evazionist pe omenii e activitate…………………..
…..!(-#5
2.2. )naliza *n inamic+ a evaziunii fiscale *n 'ue,ul -.lcea *n perioaa !004-
!00&…….….#6
2.2.1. Forme e manifestare a evaziunii fiscale *n 'ue,ul
-.lcea…………………….…..#6-41
2.2.2.Dimensiunea evaziunii fiscale ientificate la nivelul 'ue,ului -.lcea……..
…41-50
2../articularit+,i privin evaziunea
fiscala………………………………………………………………….……51
2.!. "omentarii proprii pe mar0inea unor stuii e caz e evaziune fiscal+ ientificate
*n 'ue,ul
-.lcea……………………………………………………………………………………………….
………….…………..………….5!-5(
C,NC-U.II///////////////////////////////////
//////..////.5&-61
0N#1#//.////////////////.
//////////////////////////………..6!-65
2I2-I,3R04I#/////////////////////////////////
//////////..//.66

INTRODUCERE
1ultituinea o$li0a,iilor pe care le0ile fiscale le impun contri$ua$ililor 2i% mai ales%
povara acestor o$li0a,ii au f+cut s+ stimuleze% *n toate timpurile in0eniozitatea
contri$ua$ililor *n a inventa iverse proceee e eluare a o$li0a,iilor fiscale.
Evaziunea fiscal+ a fost *ntoteauna *n special activ+ 2i in0enioas+ pentru motivul c+%
fiscul lovin inivizii *n averea lor% *i atin0e *n cel mai sensi$il interes3 interesul bănesc.
Evaziunea fiscal+ este rezultanta lo0ic+ a efectelor 2i inaverten,elor unei le0isla,ii
imperfecte 2i r+u asimilate% a metoelor 2i moalit+,ilor efectuoase e aplicare% precum 2i
nepreveerii 2i nepriceperii le0iuitorului a c+rui fiscalitate e4cesiv+ este tot a2a e vinovat+
ca 2i cei pe care *i provoac+ prin aceasta la evaziune. ".n sarcinile fiscale apas+ prea
0reu asupra unei materii impoza$ile% aceasta tine s+ evaeze. )menzile fiscale nu-l vor
etermina pe contri$ua$il s+ eclare e4act veniturile pe care le are% ci *l vor etermina s+-2i
ia o serie e precau,ii mai minu,ioase% pentru a se sustra0e e la o$li0a,iile sale fa,+ e stat.
E4ist+ o psi5olo0ie a contri$ua$ilului e a nu pl+ti nicioat+ ec.t ceea ce nu poate s+ nu
pl+teasc+.
Spiritul e evaziune fiscal+ se na2te in simplul 'oc al interesului% oricare ar fi cota
impozitului pus *n sarcin+ 2i care nu este ec.t o form+ a e0oismului 2i stupiit+,ii omene2ti.
)ceast+ mentalitate e4ist+ la omul cel mai cinstit6 unii% c+rora nici nu le-ar veni vreoat+
ieea cea mai neelicat+ asupra propriet+,ii aproapelui% se vor sustra0e e la *natoririle lor
fa,+ e fisc f+r+ nici o ezitare.
7atura omeneasc+ are *ntoteauna tenin,a s+ pun+ interesul 0eneral *n urma
interesului particular6 ea este *nclinat+ s+ consiere impozitul mai mult ca pe un pre'uiciu 2i
nu ca o le0itim+ contri$u,ie la c5eltuielile pu$lice 2i s+ va+ *ntoteauna cu oc5i mai r+i pe
acela care vrea s+-i mic2oreze patrimoniul. Este cunoscut c+% in cele mai vec5i timpuri%
contri$ua$ilii au c+utat s+ reuc+ o$li0a,iile fiscale% recur0.n la cele mai variate 2i
in0enioase metoe.
) *n2ela fiscul se consier+ *n mentalitatea curent+ ca o pro$+ e a$ilitate% nu e
necinste6 a pl+ti ceea ce fiscul pretine este o ova+ e naivitate% nu e inte0ritate. E4ist+
eci% *n *ns+2i natura omeneasc+ acest spirit e a se sustra0e e la o$li0a,iile fa,+ e fisc6
s-a creat un fel e sentiment colectiv e amoralitate fiscal+% sentiment mai puternic 2i mai
viu manifestat *n p+turile or+2ene2ti% a0ravat e o str.mt+ 2i e0oist+ *n,ele0ere a atoriilor
sociale.
8n coni,iile economiei e pia,+% or0anele fiscale se confrunt+ cu un fenomen
evazionist ce ia propor,ii e mas+% in cauza tenin,ei e a fi sustrase e su$ incien,a le0ii
venituri c.t mai su$stan,iale.
9ipsa unor re0lement+ri le0ale% *n coni,iile *n care capitalul e stat a suferit moific+ri
esen,iale *n favoarea capitalului privat% cre2terea 2i iversificarea num+rului e a0en,i
economici% c+rora le revin o$li0a,ii fiscale% au creat posi$ilitatea sustra0erii e la plata
impozitelor% ta4elor 2i a altor sume atorate statului% pentru ma'oritatea a0en,ilor economici
nou *nfiin,a,i.
"re2terea alarmant+ a cazurilor e neevien,iere corect+ a opera,iunilor economice%
*nre0istr+rile fictive *n conta$ilitate% *nfiin,area unor firme av.n ca scop efectuarea unei
sin0ure opera,iuni comerciale e amploare ne*nre0istrat+ *n evien,e% 2i apoi a$anonate *n
totalitate% istru0erea inten,ionat+ e ocumente% iminuarea procentului e aaos
comercial practicat% folosirea unor evien,e u$le% *ntocmirea 2i prezentarea e ate
nereale *n $ilan,uri 2i $alan,e% ascunerea unor activit+,i comerciale% neeclararea
sucursalelor% filialelor% punctelor e lucru% a epozitelor 2i ma0aziilor% prezentarea e
ocumente false la opera,iuni e import : e4port% au f+cut necesar+ luarea unor m+suri
ferme e stopare a fenomenului e evaziune fiscal+.
1+surile pentru com$aterea evaziunii fiscale s-au concretizat prin aoptarea 9e0ii nr.
&( in 4 octom$rie 1994% intrat+ *n vi0oare la !4 noiem$rie 1994. 9e0ea aceasta a ap+rut ca
o necesitate% impus+ e sc5im$area moului 2i rela,iilor e prouc,ie% ca urmare a
transform+rilor socio-politice intervenite up+ ecem$rie 19&9. 8n mo nemi'locit ea este
eterminat+ e atituinea a0en,ilor economici 2i persoanelor fizice care activeaz+ pe
teritoriul Rom.niei% fa,+ e *neplinirea o$li0a,iilor e plat+ a impozitelor% ta4elor%
contri$u,iilor 2i altor sume atorate statului% ca urmare a activit+,ilor economice care
0enereaz+ venituri supuse impozit+rii.
)cestei atituini a a0en,ilor economici i se aau0+ 2i faptul c+% *n mo ne'ustificat%
unele unit+,i $ancare% folosinu-se e secretul $ancar% au refuzat cate0oric s+ comunice
or0anelor e control ate privin isponi$ilit+,ile $+ne2ti apar,in.n a0en,ilor economici
controla,i 2i inamica acestora.
Capitolul I
Consideraţiuni privind definirea şi formele de manifestare ale
evaziunii fiscale
1.1.5efinirea evaziunei fiscale
;uri2tii rom.ni au fost preocupa,i *nc< e la *nceputul secolului e efinirea evaziunii
fiscale% *n acest scop .nu-se iferite efini,ii cum ar fi e e4emplu3 =totalitatea
procedeelor licite şi ilicite cu ajutorul cãrora cei interesaţi sustrag în totalitate sau în parte
averea lor, obligaţiunilor stabilite prin legile fiscale>% sau =sustragerea de la plata
obligaţiunilor fiscale prin transmiterea unor date eronate privind sursele şi veniturile
impozabile>.
Evaziunea fiscal< este rezultant< lo0ic< a efectelor 2i inaverten,elor unei le0isla,ii
imperfecte% a metoelor efectuoase e aplicare% precum 2i a nepreveerii 2i nepriceperii
le0iuitorului a c<rui fiscalitate e4cesiv< este tot at.t e vinovat< ca 2i cei pe care *i provoac<
prin aceasta la evaziune.
)rt.1 in le0ea &(?1994 efine2te evaziunea fiscal< ca fiin =sustragerea prin orice
mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taelor !i a altor sume
datorate "ugetului de stat, "ugetelor locale, "ugetului asigur#rilor sociale de stat !i
$ondurilor speciale etra"ugetare de c#tre persoanele $izice sau juridice rom%ne sau
str#ine, denumi&i în continuare contri"ua"ili>. 8n art.# in aceast< le0e sunt prevazute
o$li0a,iile contri$ua$ilului% 2i anume3
• eclararea *n termen e 5 zile e la *nre0istrare a atelor *n le0<tura cu su$unit<,ile
constituite *n sucursale% filiale% puncte e lucru% epozite% ma0azii 2i cu orice alte
locuri *n care se esf<2oar< activit<,i proucatoare e venituri% $<ncile 2i conturile
$ancare *n lei sau *n valut<% iniferent e locul une func,ioneaz<% *n ,ar< sau *n
str<inatate
• eclararea or0anului e control a $unurilor sau valorilor impoza$ile epozitate *n
orice alte locuri
• eclararea oric<ror sc5im$<ri cu privire la seiu% filiale% epozite% conturi $ancare *n
termen e 15 zile e la ata c.n au avut loc. Declara,ia se va comunica or0anelor
fiscale competente
• evien,ierea veniturilor realizate 2i c5eltuielilor efectuate in activit<,ile esf<2urate%
prin *ntocmirea re0istrelor sau a oric<ror alte ocumente prev<zute e le0e
• plata la termen a sumelor atorate statului ca urmare a o$,inerii e venituri% e,inerii
e $unuri imo$ile sau mo$ile ori a esf<2ur<rii e activit<,i supuse ta4elor 2i
impozitelor

4,R6#-# #&0.IUNII 4ISC0-#
Dup< moul cum se proceeaz< *n activitatea e evitare a re0lement<rilor fiscale se
face iferen,ierea *ntre evaziunea fiscal7 le8al7 2i evaziunea fiscal7 ilicit7.
a@ #vaziunea fiscal7 le8al7 reprezint< ac,iunea contri$ua$ilului e a ocoli le0ea% recur0.n
la o com$ina,ie neprevazut< a acesteia. )ceast< form< e evaziune nu este posi$il< ec.t
atunci c.n le0ea este lacunar< sau prezint< inaverten,e. Evaziunea fiscal< le0al< se
realizeaz< atunci c.n o anumit< parte in veniturile sau averea unor persoane sau
cate0orii sociale% este sustras< e la impozitare atorit< moului *n care le0isla,ia fiscal<
ispune sta$ilirea o$iectivului impoza$il.
"ontri$ua$ilii 0<sesc anumite mi'loace% 2i e4ploat.n insuficien,ele le0isla,iei le
elueaz< *n mo le0al% sustr<0.nu-se *n totalitate sau *n parte pl<,ii impozitelor% tocmai
atorit< unei insuficien,e a le0isla,iei. 8n acest fel contri$ua$ilii r<m.n *n limita repturilor lor%
f<r< putin,a e a li se imputa ceva% iar statul nu se poate ap<ra ec.t printr-o le0isla,ie clar<%
precis<.
"ele mai frecvente cazuri e evaziune *n care se uzeaz< e interpretarea favora$il<
a le0isla,iei fiscale% *n practica ,<rilor cu economie e pia,<% sunt3
a@ constituirea e fonuri e amortizare sau e rezerv<% *n cuantum mai mare ec.t
cel ce se 'ustific< in punct e veere economic% mic2or.n astfel veniturile impoza$ile
$@ practica unor societ<,i comerciale e a investi o parte in profitul realizat *n
ac5izi,ii e ma2ini 2i ec5ipamente te5nice pentru care statul acor< reuceri ale impozitului
pe venit% m<sur< care este menit< s< stimuleze acumularea
c@ asocierile e familie% precum 2i societ<,ile oculte intre so,ia 2i copiii
*ntreprinz<torului 2i acesta6 rezultatul unei asemenea manevre este impunerea separat< a
acestora% repartizarea separat< a venitulor pe fiecare asociat uc.n la mic2orarea
sarcinilor ficale
@ venitul total al mem$rilor familiei poate fi *mp<r,it *n mo e0al *ntre ace2tia%
iniferent e contri$u,ia fiec<ruia la realizarea lui% pe aceast< cale o$,in.nu-se o iminuare
a cuantumului impozitului pe venit% care este atorat statului
e@ constituirea unor epozite e p<strare 2i aministrare e c<tre p<rinte Atutore@ a
unor fonuri *n favoarea copilului minor. 8n acest caz e2i venitul aferent epozitului este
supus impunerii% impozitul pl<tit este mai mic *n compara,ie cu ceea ce s-ar atora pe
venitul astfel reivizat
f@ folosirea *n anumite limite% a preveerilor le0ale cu privire a ona,iilor filantropice%
iniferent ac< acestea au avut loc sau nu% uce la sustra0erea unei p<r,i in veniturile
realizate e la impunere
0@ un contri$ua$il are posi$ilitatea s< opteze pentru impozitul pe venitul persoanelor
fizice% fie pe sistemul e impunere aplica$il veniturilor realizate e corpora,ie. Bpt.n pentru
cel e al oilea re0im fiscal% contri$ua$ilul realizeaz< o important< sustra0ere in venitul
impoza$il eoarece sistemul e impunere al corpora,iilor cuprine numeroase facilit<,i care
uc la o su$stan,ial< reucere a sarcinilor fiscale.
5@ luarea *n consierare a unor facilit<,i le0ale cu privire la e4cluerea in masa
impoza$il< a c5eltuielilor cu munca vie% cu pre0atirea profesional< 2i practica *n prouctie% a
sumelor pl<tite pentru contracte e cercetare ce au ca o$iect pro0rame prioritare e interes
national
i@ sc<erea in venitul impoza$il a c5eltuielilor e protocol% reclam< sau pu$licitate%
iniferent ac< au fost f<cute sau nu
'@ interpretarea favora$il< a ispozi,iilor le0ale care prev< importante facilit<,i pentru
contri$u,iile la spri'inirea activit<,ilor sociale% culturale% 2tiin,ifice 2i sportive.
9e0ea 1!?1991 privin impozitul pe profit A1.B. nr.!5 in #1.01.1991@ re0lementeaz<
c5eltuielile care se sca in veniturile *ncasate *n veerea iminu<rii profitului. )ceast< list<
a fost moificat< *n ane4a 1% la Cot<r.rea 0uvernului nr. &04 in #0.11.1991.
Dnterpretarea favora$il< a acestor ispozi,ii ce acor< scutiri e impozit
pe iferite perioae e la infiin,area societ<,ii *n func,ie e profil a us la infiin,area unui
num<r eose$it e mare e societ<,i cu profil comercial *n scopul evaziunii fiscale.
$@ #vaziunea fiscal7 ilicit7% spre eose$ire e cea le0al<% se s<v.r2e2te prin c<lcarea
fla0rant< a le0ii% profit.nu-se e moul specific *n care se face impunerea. 8n acest caz
contri$ua$ilul violeaz< prescrip,ia le0al< cu scopul e a se sustra0e e la plata impozitelor%
ta4elor 2i contri$u,iilor cuvenite statului.
Evaziunea fiscal< este frauuloas< c.n contri$ua$ilul% o$li0at s< furnizeze ate *n
spri'inul eclara,iei *n $aza c<reia urmeaz< a i se sta$ili cota impozitului% recur0e la
isimularea o$iectului impoza$il% la su$evaluarea cuantumului materiei impoza$ile sau la
folosirea altor c<i e sustra0ere e la plata impozitului.
8n 0eneral este 0reu s< se etermine toate formele
e evaziune e acest 0en% ele fiin practic nelimitate. 8n activitatea fiscal< e4ist< *ns< forme
care se re0<sesc mai frecvent3
- *ntocmirea e eclara,ii false
- *ntocmirea e ocumente e pl<,i fictive
- alc<tuirea e re0istre conta$ile nereale
- neeclararea materiei impoza$ile
- eclararea e venituri impoza$ile inferioare celor reale
- e4ecutarea e re0istre e evien,e u$le% un e4emplar real 2i altul fictiv
- iminuarea materiei impoza$ile rezultate in reucerea cifrei e afaceri prin
*nre0istrarea *n c5eltuielile unit<,ii a unor c5eltuieli neefectuate *n realitate
- v.nz<rile f<cute f<r< factur<% precum 2i emiterea e facturi f<r< v.nzare efectiv<%
care ascun opera,iunile reale supuse impozit<rii
- falsificarea $ilan,ului% ca mi'loc e frauare a fiscului% care presupune o conven,ie
*ntre patron 2i conta$ilul 2ef% ei fiin astfel ,inu,i s< r<spun< soliar pentru fapta
comis<
1ic2orarea *ncas<rilor $u0etare in impozite% atorit< evaziunii fiscale% este *n mai
multe state o pro$lem< acut< 2i frecvent<% m<rimea acestora nefiin eloc ne0li'a$il<.
1.2. SCUR9 IS9,RIC 0- 4#N,6#NU-UI :N R,6;NI0
E4amin.n pro$lema evaziunii fiscale *n Rom.nia% se poate constata c< e la marea
reform< a impozitelor irecte in anul 19!1 2i *n special in anul 19!9% le0ea rom.nesc< s-a
orientat *n principal spre or0anizarea unui sistem e impunere si e 0<sire a mi'loacelor
celor mai eficace pentru prevenirea 2i reprimarea evaziunii fiscale. 8n anul 19!# s-a
esfiin,at impunerea minimal< 2i s-au atenuat sanc,iunile severe prev<zute e le0ea in
19!1 *mpotriva practicilor evazioniste% fiscul r<m<n.n aproape ezarmat *n fa,a spiritului
antifiscal manifestat e unii contri$ua$ili 2i a lipsei e pre0<tire a or0anelor e aplicare a
le0ii.
9e0ea contri$u,iiilor irecte in 19!#% pe l.n0< p<r,i $une a avut 2i lacune% ce f<ceau
ca sarcina fiscal< s< nu fie le0al repartizat<% pentru a asi0ura unor intreprineri posi$ilitatea
e a nu pl<ti impozitul. Spre e4emplu% faptul c< imo$ilele apar,in.n intreprinerilor
inustriale nu erau supuse impozitului pe cl<iri% avea rept consecin,< c< *n anii c.n
activitatea acestora se sola cu piereri% fiscul pierea 2i impozitul funciar pe care
intreprinerile l-ar fi pl<tit su$ ru$rica =impozit pe cl<iri>.
"ea mai r<sp.nit< form< e evaziune fiscal< a avut-o =infla,iunea amortiz<rilor>%
proceeu ce consta *n ac,iunea intreprinerilor e a e4a0era valoarea cl<irilor 2i
instala,iilor pe care le poseau 2i e a cere 2i e a o$,ine e la fisc reptul e a sc<ea in
$eneficiu un fon e amortizare corespunz<tor unor investi,ii mai mari ec.t cele reale. 8n
aceea2i perioa<% *n Eermania% s-a creat un o$stacol automat acestui 0en e evaziune prin
func,ionarea impozitului pe avere% al<turi e impozitul pe profit. 8ntreprinzatorul nu mai
supraevalua cl<irile 2i instala,iile eoarece ar fi pl<tit un impozit mult mai mare la ru$rica
=impozit pe avere>.
Efectele aplic<rii le0ii in 19!# au constat *n sc<erea *n0ri'or<toare a ranamentului
impozitelor irecte. )ceast< situa,ie etermina le0iferarea special< a m<surilor e
represiune a evaziunii fiscale 2i o moificare total< a metoelor e impunere% pentru acele
cate0orii e contri$ua$ili ce se puteau sustra0e fiscului cu u2urin,<.
9e0iferarea m<surilor e represiune a evaziunii fiscale 2i moific<rile ause le0ii
contri$u,iilor irecte marc5eaz< *n Rom.nia *nceputul luptei antievazioniste. 8ncep.n in
19!9 le0isla,ia fiscal< rom.n< are tenin,a in ce *n ce mai pronun,at< e a restr.n0e sfera
e aplicare a metoei constat<rii irecte prin eclara,ia contri$ua$ilului 2i e a o *nlocui prin
sistemul impunerii fi4e 2i minimale% pe $aza semnelor e4terioare 2i prezum,iilor. Scopul le0ii
in 19!9 a fost e a m<ri masa impoza$il< 2i e a limita posi$ilit<,ile e evaziune.
Fn aev<rat co al evaziunii fiscale a fost introus *n le0ea contri$u,iilor irecte 2i
celelalte le0i e impozite 2i ta4e. 9e0ea contri$u,iilor irecte in 19## clasific< a$aterile e
la le0i *n contraven,iune simpl< 2i contraven,iune calificat<. 8n literatura 'uriic< a vremii se
f<cea iferen,a *ntre infrac,iunea fiscal<% a$aterea fiscal< 2i evaziune.
)stfel% infrac,iunea fiscal< era consierat< =orice a$atere% neascultare a le0ilor fiscale
sanc,ionat< cu o peeaps< fiscal<% neurmarea sau nesupunerea la le0ile fiscale pu.an s<
rezulte fie intr-un fapt e a$sten,iune% fie intr-o ac,iune>. Se aprecia c< infrac,iunea fiscal<
apare ca o consecin,< a reptului pe care *l are statul e a impune 2i e a peepsi.
Sanc,iunile pentru astfel e fapte erau amenzile% care mer0eau p.n< la e patru ori
impozitul la iferen,a venitului sustras. /entru actele e corup,ie impotriva a0en,ilor fiscali
era prevazut< *nc5isoarea contraven,ional<. Don Stan *n lucrarea =Fraue 2i sanc,iuni
fiscale> f<cea urm<toarele aprecieri3 =le0isla,ia rom.n< este un mozaic e le0i necooronate
in punct e veere al sanc,iunilor. Dnfrac,iunile nu sunt *ntoteauna net efinite% iar te5nica
aplic<rii lor nu este am<nun,it< 2i precis<% ceea ce *n0reuneaz< nu numai sarcina or0anelor
fiscale c5emate a le aplica ci 2i cercet<rile *n omeniul reptului fiscal 2i 'uecarea
contraven,iilor G…H Fiecare le0e fiscal< are sistemul s<u eose$it e penalit<,i% proceur<
proprie 2i termene e apel 2i recurs cu totul iferite e la un impozit la altul% astfel c< se
comit cu u2urin,< e c<tre func,ionarii 1inisterului Finan,elor% erori 2i confuzii>.
9a !9 ecem$rie 194( o nou< le0e vine s< sanc,ioneze evaziunea fiscal<6 le0ea #44
era foarte aspr< urm<rin cu toat< seriozitatea pe evazioni2ti 2i pe to,i cei ce nu-2i
respectau o$li0a,iile fa,< e stat% .n *nsa posi$ilitatea celor *n cauz< s< intre *n le0alitate
2i s<-2i lic5ieze o$li0a,iile fiscale% c5iar ac< s-ar fi retras *n trecut *n tot sau *n parte e la
plata impozitelor. Faptele e evaziune erau asimilate crimei e sa$ota' 2i se sanc,ionau cu
peepsele prev<zute *n le0ea pentru reprimarea speculei 2i a sa$ota'ului.
1
1.. #&0.IUN#0 4ISC0-< :N P#RI,050 5# 9R0N.I=I#
Iranzi,ia la economia e pia,< a ,<rilor care au avut economii centralizate implica
sc5im$<ri esen,iale *n toate omeniile vie,ii economice 2i sociale. )2aar reforma
economic< tre$uie s< ai$< neaap<rat ca o component< esen,ial< 2i reforma fiscal< care s<
permit< *nt<rirea aministra,iei fiscale prin e4isten,a unui sistem fiscal care s< conuc< la
eficien,a activit<,ilor economico-sociale. /romovarea unei reforme fiscale *n ,<rile aflate *n
tranzi,ie la economia e pia,< tre$uie s< constituie una in priorit<,ile ma'ore.
!
8n coni,iile unei economii planificate% sistemul e pre,uri este ri0i% nereflect.n
situa,ia real< in economie6 capitalul este tratat *n cea mai mare parte ca un $un f<r<
valoare% ceea ce implica o rat< a o$.nzii foarte sc<zut<6 salariile personalului sca sim,itor.
8n ,<rile ezvoltate *ns<% sistemul fiscal este simplu e aministrat% transparent 2i sta$il.
#
8n momentul *n care se aopt< un nou sistem fiscal tre$uie avut *n veere impactul
pe care acesta *l are asupra firmelor *n aoptarea eciziilor e ezvoltare% *ntruc.t tenin,a
e a confisca veniturile accentueaz< evaziunea fiscal< 2i corup,ia% care la r.nul lor sunt
amplificate e infla,ie% care e o$icei conuce la practicarea unui sistem e impozitare
ine4at. De asemenea este necesar< luarea *n calcul a efectelor sistemului fiscal asupra
investi,iilor str<ine.
Evaziunea fiscal< este consecin,a ac,iunii unor situa,ii% ori a unor fapte ile0ale *ntre
care pot fi enumerate3
a@ imperfec,iunile le0ii% *n sensul c< actele normative prin intermeiul
c<rora se re0lementeaz< conuita e impozitare nu sunt *nea'uns e ela$orate% 2i
impozitele nu sunt suficient e clare% e4plicite
$@ lipsa e uniformitate *n activitatea or0anelor financiare cu
privire la sta$ilirea 2i perceperea ta4elor 2i impozitelor% eterminat< e ine4isten,a unor
norme metoolo0ice e aplicare a le0ii
c@ conuita unor cate0orii e contri$ua$ili% care
1
Mihai Pîrîianu – Piaţa paralelă a muncii, Editura Expert, 2003, pag. 22
2
Dicţionar de economie (coordonator Niţă Dorotă!, Editura Econo"ică, #ucure$ti, 1%%%
3
Mihai Pîrîianu – Piaţa paralelă a muncii, Editura Expert, 2003, pag. 2&
folosesc cele mai iverse mi'loace e isimulare a materiei impoza$ile
@ lipsa e e4i0en,< ori corup,ia
func,ionarilor pu$lici *n carul or0anelor fiscale. Etapa tranzitorie e la
economia iri'at< la economia e pia,<% caracterizat< prin moific<ri structurale ale rela,iilor
economice% favorizeaz< faptele ile0ale% *neose$i corup,ia% traficul e influen,<%
*n2el<ciunea 2i% esi0ur% evaziunea fiscal<.
Dntroucerea la 1 iulie 199# a I.-.). a us la orientarea a0en,ilor economici spre
reucerea consumurilor% la isponi$ilizarea resurselor *n economie% la stimularea
e4porturilor 2i nu *n ultimul r.n la *m$un<t<,irea isciplinei financiare. 8n coni,iile
introucerii I.-.). *n locul impozitului pe circula,ia m<rfurilor 2i a unui nou sistem al
accizelor% 0raul e fiscalitate realizat s-a situat su$ nivelul anilor 1990-1991.
) fost ela$orat< e 1inisterul
Finan,elor 2i apro$at< e /arlament le0ea privin impozitul pe venitul a0ricol% ar coni,iile
economice actuale au conus la neperceperea sa p.n< *n anul !00&. S-a consierat
util< 2i a'ustarea temporar< a unor instrumente fiscale *n m<sur< s< spri'ine sta$ilizarea
economiei. /rincipalele m<suri au fost3
• reforma impozitului pe circula,ia m<rfurilor 2i utilizarea lui ca staiu preliminar pentru
introucerea Aiulie 199!@ a impozitului pe valoarea a<u0at<
• introucerea impozitului pe profit cu (( e clase e impozitare% reucerea acestor
clase *n ou< 2i aoptarea prin oronan,a 0uvernamental< a noii le0i a impozitului%
cu o cota unic< e impozitare e #&J
• introucerea impozitului pe iviene 2i pe v.nzarea e active
• introucerea unui nou sistem e ta4e vamale
• introucerea impozitului pe salarii
Diversificarea structurii sistemului e impozite prin aoptarea impozitului pe venitul
personal 2i a altor impozite Aimpozitul pe c.2ti0ul in capital% impozitul pe proprietate%
impozitul pentru poluare@ au constituit o prioritate a reformei fiscale al<turi e introucerea
impozitului pe venitul 0lo$al.
9e0ea &(?1994 vine s< asi0ure si0uran,a $u0etului statului prin preveerea o$li0a,iei
pentru to,i cei care o$,in venituri e a contri$ui cu o parte in acestea% constituite ca
impozite% la realizarea $u0etului statului. 9e0ea privin evaziunea fiscal< era mai mult ec.t
o necesitate 2i este e a2teptat ca 0ravitatea peepselor pe care le instituie *i va etermina
pe evazioni2tii e profesie sau e ocazie% s< se 0.neasc< mai mult *naintea s<v.r2irii unor
astfel e acte% pentru c< riscul pe care 2i-l asum< acum nu este le0at e piererea unor
sume e $ani pe care le pl<teau ca amen<% ci este *n 'oc o valoare mult mai mare :
li$ertatea.
1.!. Cauzele evaziunii fiscale
Evaziunea fiscal< este rezultant< lo0ic< a efectelor 2i inaverten,elor unei le0isla,ii
imperfecte 2i r<u asimilate% a metoelor 2i moalit<,ilor efectuoase e aplicare% precum 2i
nepreveerii 2i nepriceperii le0iuitorului a c<rui fiscalitate e4cesiv< este tot a2a e vinovat<
ca 2i cei pe care *i provoac< prin aceasta la evaziune. ".n sarcinile fiscale apas< prea
0reu asupra unei materii impoza$ile% acesta tine s< evaeze. Este o specie e =refle4
economic> care face s< ispar< capitalurile pe care fiscul ,ine s< le impun< prea mult. =Fn
impozit e4cesiv pune pe fu0< materia impoza$il<>.
)menzile fiscale nu-l vor etermina pe
contri$ua$il s< eclare e4act veniturile pe care le are% ci *l vor etermina s< ia o serie e
precau,ii mai minu,ioase% pentru a se sustra0e e la o$li0a,iile sale fa,< e stat.
E4ista o psi5olo0ie a
contri$ua$ilului e a nu pl<ti ec.t ceea ce nu poate s< nu pl<teasc<. 7atura omeneasc<
are *ntoteauna tenin,a s< pun< interesul 0eneral *n urma interesului particular6 ea este
*nclinat< s< consiere impozitul mai mare ca un pre'uiciu. Este acest spirit e a se sutra0e
e la o$li0a,iile fa,< e fisc% e un sentiment colectiv e amoralitate fiscal<% sentiment mai
puternic 2i mai viu manifestat *n p<turile or<2ene2ti% a0ravat e o str.mt< 2i e0oista
*n,ele0ere a atoriilor sociale.
8n coni,iile economiei e pia,<% or0anele fiscale se confrunt< cu un fenomen
evazionist ce ia propor,ii e mas<% in cauza tenin,ei e a fi sustrase e su$ incien,a le0ii
venituri c.t mai su$stan,iale./roliferarea faptelor ile0ale% *neose$i a celor in omeniul
economico-financiar% este o consecin,< a unor imperfec,iuni ale le0isla,iei sau a lipsei unor
re0lement<ri. 8n perioaa tranzi,iei la economia e pia,<% lacunele le0islative sunt mai
eviente. 9ipsa unor re0lement<ri le0ale% *n coni,iile
*n care capitalul e stat a suferit moific<ri esen,iale *n favoarea capitalului privat% cre2terea
2i iversificarea num<rului e a0en,i economici% c<rora le revin o$li0a,ii fiscale% au creat
posi$ilitatea sustra0erii e la plata impozitelor% ta4elor 2i a altor sume atorate statului%
pentru ma'oritatea a0en,ilor economici nou *nfiin,a,i."re2terea alarmant< a cazurilor e
neevien,iere corect< a opera,iunilor economice% *nre0istr<rile fictive *n
conta$ilitate% *nfiin,area unor firme av.n ca scop efectuarea unei sin0ure opera,iuni
comerciale e amploare ne*nre0istrat< *n evien,e% 2i apoi a$anonate *n totalitate%
istru0erea inten,ionat< e ocumente% iminuarea procentului e aaos comercial
practicat% folosirea unor evien,e u$le% *ntocmirea 2i prezentarea e ate nereale *n
$ilan,uri 2i *n $alan,e% ascunerea unor activit<,i comerciale% neeclararea sucursalelor%
filialelor% punctelor e lucru% a epozitelor 2i ma0aziilor% prezentarea e ocumente false la
opera,iunile e import-e4port% au f<cut necesar< luarea unor m<suri ferme e stopare a
fenomenului e evaziune fiscal<.
8n mo nemi'locit ea este eterminat< e atituinea a0en,ilor economici 2i
persoanelor fizice care activeaz< pe teritoriul Rom.niei% fa,< e *neplinirea
o$li0a,iilor e plat< a impozitelor% ta4elor% contri$u,iilor 2i altor sume atorate statului%
ca urmare a activit<,ilor economice care 0enereaz< venituri supuse impozit<rii.
)cestei atituini a a0en,ilor economici i se aau0< 2i faptul c< *n mo ne'ustificat%
unele unit<,i $ancare% prelev.nu-se e secretul $ancar% au refuzat cate0oric s<
comunice or0anelor e control ate privin isponi$ilit<,ile $<nesti apar,in.n
a0en,ilor economici controla,i 2i inamica acestor
/entru a putea sa *n,ele0em corect% sa imensionam real fenomenul
evaziunii fiscale% pentru a ela$ora si aplica masuri eficiente e com$atere a acestuia%
tre$uie% in primul r.n% sa *n,ele0em cauzele acestui fenomen comple4.
Cauzele evaziunii fiscale sunt multiple( dintre care le su>liniez pe cele mai
importante:
1 E4cesivitatea sarcinilor fiscale Apovara fiscala@% mai cu seama pentru unele cate0orii
e contri$ua$ili% aceasta e4cesivitate se e4plica in parte si are rept efect% tocmai
amploarea evaziunii fiscale6
2 Sistemul le0islativ fiscal% care pe lan0a faptul ca este incomplet% prezint+ mari lacune%
imprecizii si am$i0uitati% creeaz+ pentru contri$ua$ilul evazionist un spa,iu lar0 e
manevra% in *ncercarea sa e sustra0ere e la plata o$li0a,iilor fiscale le0ale6
3 /si5olo0ia contri$ua$ilului si insuficienta euca,ie fiscala si civica a acestuia6
& 1oul e or0anizare% func,ionare si otare a or0anelor fiscale si a celor e control
financiar-fiscal6
' 9ipsa unor re0lementari clare% precise si unitare pentru com$aterea acestui fenomen.
6 /osi$ilitatea oferita prin le0e e a autoriza *nfiin,area si func,ionarea e societati
comerciale% cu multiple activitati in o$iectul e activitate% fara a se verifica ot+rile si
coni,iile reale e esf+2urare a acestora% in carul le0al e4istent6
( 9imita minima a capitalului social care nu asi0ura coni,iile pentru recuperarea
sumelor cuvenite $u0etului statului6
& 9ipsa re0lementarilor proceurii e suspenare a a0en,ilor economici6
9 9ipsa e operativitate si% uneori c5iar refuzul or0anelor vamale in furnizarea e
informa,ii le0ate e opera,iunile e v+muire% in veerea ientific+rii operative a
cazurilor e contra$ana si implicit e evaziune fiscala6
10 9ipsa unor preveeri le0ale si a unor sanc,iuni mai severe pentru ine4istenta
ocumentelor e *nso,ire a m+rfurilor% pe tot circuitul parcurs e acestea% in veerea
elimin+rii posi$ilit+,ilor e proucere ulterioara a unor ocumente 'ustificative% in urma
unor situa,ii surprinse si constatate e or0anul e control6
11 7ivelul e retri$uire a acestuia% te5nica e calcul% mi'loace informatice% cursuri e
perfec,ionare profesionala e masa% at.t in tara cat si in spa,iul FE% mi'loace 'uriice%
proceuri% etc.
1.". Competenţe $n prevenirea si com>aterea evaziunii fiscale
)optarea la 1& octom$rie 1994 a 9e0ii pentru com$aterea evaziunii fiscale a
constituit o necesitate strin0ent+ a activit+,ii fiscale *n ,ara noastr+. 9e0isla,ia *n vi0oare
p.n+ la ata aopt+rii acestei le0i con,inea unele ispozi,ii referitoare la faptele ilicite e
natur+ fiscal+% *ns+ acestea erau ispersate *n mai multe acte normative% in care% *n unele
se re0+seau oar o parte in elementele constitutive necesare infrac,iunilor fiscale iar *n
altele preveeau fapte ce *ntruneau toate elementele componente fiscale ar nu con,ineau
ispozi,ii sanc,ionale3 *nc5isoare sau amen+. De asemenea% sanc,iunile contraven,ionale
erau nesatisf+c+toare fiin prea u2oare fa,+ e 0ravitatea faptelor prev+zute *n le0ile
speciale.
1inisterul Finan,elor /u$lice este cea mai important+ structur+ a statului care are
menirea s+ suprave05eze respectarea e c+tre to,i contri$ua$ilii a le0ilor fiscale *n veerea
*neplinirii o$li0a,iilor fiscale fa,+ e $u0etul e stat. )t.t la nivel central% c.t 2i la nivelul
fiec+rui 'ue, 1inisterul Finan,elor /u$lice are *n componen,a sa structuri competente%
a$ilitate prin le0e : Eara Financiar+% Direc,ii e control fiscal% )ministra,ii fiscale - care%
su$ irecta cooronare a irec,iilor 0enerale efectueaz+ suprave05erea 2i controlul
respect+rii re0imului le0al al activit+,ii fiec+rui contri$ua$il% verific+ contri$ua$ilii privin
respectarea ispozi,iilor le0ale e or0anizare 2i esf+2urare a activit+,ii lor economice
prouc+toare e venituri impoza$ile% ientificarea $unurilor sau a surselor impoza$ile.
/rintre m+surile aplicate e Direc,ia Eeneral+ a Finan,elor /u$lice -.lcea pentru
prevenirea actelor 2i faptelor e evaziune fiscal+% evien,iem3 popularizarea prin mass-
meia *n veerea cunoa2terii e c+tre contri$ua$ili a tuturor preveerilor le0ale referitoare la
o$li0a,iile acestora fa,+ e $u0etul pu$lic 2i $u0etul fonurilor speciale6 verific+rile perioice
efectuate la contri$ua$ili *n scopul urm+ririi moului *n care ace2tia respect+ le0isla,ia
fiscal+% conuc evien,ele conta$ile 2i operative 2i ac+ *2i ac5it+ inte0ral 2i la timp
o$li0a,iile fiscale fa,+ e $u0etul pu$lic na,ional 2i $u0etele fonurilor speciale. "u aceast+
ocazie% *n cazul constat+rii unor a$ateri sau neac5it+ri la timp a o$li0a,iilor fiscale se aplic+
sanc,iunile contraven,ionale prev+zute e le0e% se calculeaz+ ma'or+ri e *nt.rziere at.t *n
cazul constat+rii evaziunii fiscale% c.t 2i pentru neac5itarea e$itelor neevien,iate *n
conta$ilitate. 8n actele e control ce se *ntocmesc% *n afara m+surilor operative% se sta$ilesc
2i m+suri ulterioare e realizat. ".n a$aterile constatate sunt 0rave% *m$r+c.n aspect
penal sunt sesizate or0anele e cercetare A/oli,ie% /arc5et@6 efectuarea unor controale
operative realizate *n mo eose$it e c+tre Sec,ia E+rzii Financiare in carul Direc,iei
Eenerale a Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea% concretizate prin controale la epozite% la
mi'loacele e transport% la punctele e esfacere a m+rfurilor% urm+rinu-se provenien,a
m+rfurilor% *nre0istrarea lor *n evien,ele operative 2i conta$ile% afi2area pre,urilor% termenele
e vala$ilitate a m+rfurilor.

?
Consideraţii privind necesitatea perfecţion@rii controlului $n vederea prevenirii.
identific@rii( stop@rii şi diminu@rii evaziunii fiscale.
Dup+ 19&9% s-a constatat o cre2tere a fenomenului infrac,ional% e aceea este e
su$liniat importan,a le0ii privin evaziunea fiscal+% precum 2i necesitatea unor moific+ri e
orin le0islativ care s+ conuc+ la sporirea calit+,ii controlului% precum 2i la asi0urarea
moralit+,ii 2i profesionalismului celor care *l efectueaz+.
Efectele actualei st+ri e lucru *n omeniul re0lement+rii activit+,ii e control
financiar nu au *nt.rziat s+ apar+. Ele constau *n3
- e4isten,a unor suprapuneri *n ceea ce prive2te atri$u,iile e control ale iferitelor
or0anisme% cu efect ne0ativ *n ceea ce prive2te utilizarea eficient+ a resurselor umane in
carul controlului financiar *n ansam$lu6
- e4isten,a unor omenii e activitate% a unor procese economice sau financiare 2i a
unor entit+,i economico-financiare asupra c+rora nu se e4ecut+ nici un control e natur+
financiar+ in partea nici unuia intre or0anismele care au aceast+ atri$u,ie. 7e referim la
faptul c+ *n acest moment nu este cuprins+ *n nici o re0lementare referitoare la or0anizarea
controlului financiar o$li0ativitatea efectu+rii controlului asupra procesului e privatizare 2i
lic5iarea unor entit+,i cu capital e stat. Societ+,ile e investi,ii financiare 2i e asi0ur+ri%
moul e utilizare a resurselor e4terne% precum 2i unii oronatori e creite care au un
volum su$ limita e la care ace2tia sunt verifica,i e controlul financiar suprem nu fac
o$iectul controlului financiar ulterior6
- valorificarea constat+rilor unor or0ane e control se efectueaz+ *n mo iferit
pentru aceea2i constatare. )stfel evaluarea pa0u$elor *n situa,ii c.n acestea se constat+
e or0anele e control ale 1inisterului Finan,elor /u$lice se face la nivelul pa0u$ei efective%
*n timp ce aceea2i pa0u$+% ac+ este constatat+ e or0anele e control ale "ur,ii e
"onturi% este evaluat+ la pa0u$a efectiv+ plus foloasele nerealizate6
- crearea unei ima0ini necorespunz+toare *n r.nui celor controla,i referitoare la
activitatea e control financiar% cre.n impresia c+ sunt prea multe or0ane e control
financiar% care nu-2i 'ustific+ *ntoteauna e4isten,a. )ceea2i impresie este receptat+ 2i *n
r.nul or0anismelor interna,ionale cu care iferite or0ane e control intr+ *n rela,ii sau *n
r.nul investitorilor str+ini care au afaceri *n ,ara noastr+.
?
O"iecti'ele controlului de per$orman&( care tre$uie prev+zute *n le0e ca
o$li0atorii e urm+rit e c+tre controlul financiar at.t intern% c.t 2i e4tern% up+ opinia mea%
sunt urm+toarele3
- controlul economicit(&ii acti'it(&ii des$(!urate, respectiv a m+surii *n care se
asi0ur+ minimizarea costului resurselor alocate unei activit+,i f+r+ a compromite realizarea
*n $une coni,ii a o$iectivelor eclarate. El prive2te *n 0eneral moul cum sunt aplicate
principiile 2i practicile s+n+toase e mana0ement6
- controlul e$icien&ei cu care unitatea controlat( !i)a procurat !i utilizat
resursele $inanciare !i de alt( natur(. )re *n veere raportul intre rezultatele o$,inute 2i
costul resurselor utilizate pentru o$,inerea lor6
- controlul e$icacit(&ii rezultatelor o"&inute în raport de o"iecti'ele urm(rite.
)re *n veere 0raul e *neplinire a o$iectivelor eclarate ale unei activit+,i 2i rela,ia intre
rezultatul orit 2i rezultatul efectiv o$,inut.
"re c+ verificarea acestora e c+tre or0anele e control financiar intern ale
institu,iilor pu$lice 2i ale a0en,ilor economici ca 2i e c+tre or0anele e control financiar
e4tern ar conuce la moernizarea controlului financiar 2i-n acela2i timp la cre2terea calit+,ii
acestuia.
8n ,ara noastr+% *n ultimul eceniu% au fost puse *n aplicare o serie e moalit+,i 2i
te5nici% prin care unele societ+,i se sustra0 e la plata o$li0a,iilor fiscale c+tre $u0etul
statului% eoarece mi'loacele 2i p.r05iile e orin le0islativ 2i or0anizatoric e4istente sunt
insuficiente pentru a le contracara. De asemenea% au ap+rut *n practic+ unele fenomene e
natur+ s+ favorizeze e4isten,a 2i ezvoltarea unei economii su$terane% paralele% cu efecte
ne0ative 2i e imensiuni consiera$ile.
Evaziunea fiscal+ a atins propor,ii alarmante% e une rezult+ piereri foarte mari la
$u0etul statului ca urmare a neeclar+rii 2i nepl+tirii sumelor reprezent.n accize% I-)%
ta4e vamale sau impozit pe profit corespunz+toare activit+,ilor ile0ale.
8n omeniile une e4ist+ un risc crescut e proucere a evaziunii% comercian,ii
cinsti,i sunt 2i ei tenta,i s+ fac+ ile0alit+,i% urm.n e4emplul ma'orit+,ii% fapt ce va conuce%
e asemenea% la reucerea veniturilor anuale *ncasate la $u0etul e stat. 8n acest fel%
comer,ul le0al va piere o su$stan,ial+ parte a pie,ei% iar comercian,ii corec,i risc+ s+ a'un0+
*n stare e faliment. Iotoat+% evaziunea fiscal+ are 2i un impact nefavora$il asupra politicii
for,ei e munc+ 2i a politicii *n omeniul s+n+t+,ii popula,iei% prin lipsirea $u0etelor e
sumele cuvenite% necesare esf+2ur+rii pro0ramelor sociale.
1+surile ce se impun a fi luate tre$uie cooronate astfel *nc.t s+ se realizeze
reucerea rastic+ a evaziunii fiscale 2i nu s+ se a'un0+ la mutarea locului e proucere a
evaziunii intr-un sector e activitate *n altul sau e la un re0im e impozitare la altul.
E4perien,a a ar+tat c+% *n mare parte% evaziunea este comis+ e
societ+,i 2i persoane care sunt implicate% *n multe cazuri% 2i *n alte activit+,i ile0ale Aro0uri%
falsuri% sp+lare e $ani etc.@. )ceste entit+,i opereaz+ pretutineni une pot avea un profit
ma4im cu risc minim 2i ac,ioneaz+% mai ales% *n interiorul oric+rui sistem consierat sla$ in
punct e veere le0islativ 2i or0anizatoric.
8n acela2i timp% aceste societ+,i 2i persoane sunt foarte fle4i$ile 2i mo$ile% ac+ un
sistem este *nt+rit% pur 2i simplu *2i mut+ activitatea c+tre un sistem sla$ cooronat sau
re0lementat. De e4emplu% ac+ transportul rutier este e nea$orat pentru evazioni2ti%
ace2tia vor folosi transportul feroviar% maritim sau aerian. 8n special transportul feroviar este
poten,ial vulnera$il in cauza simplit+,ii ocumentelor e *nso,ire% a lipsei unei 0aran,ii
aecvate% precum 2i atorit+ faptului c+ an0a'a,ii c+ilor ferate nu ,in cont e clauzele
vamale. Bpinia pu$lic+ in ,ara noastr+ este relativ tolerant+ cu evaziunea% cump+rarea e
m+rfuri e contra$an+ nefiin privit+ ca o crim+. /entru mul,i cet+,eni evitarea pl+,ii unor
ta4e este un fapt normal% iar cump+rarea m+rfurilor e contra$an+ este o ac,iune curent+.
)ce2ti cump+r+tori nu realizeaz+ c+ ei pl+tesc% e fapt% o consiera$il+ parte a veniturilor
$anelor e contra$ani2ti 2i c+ neimpozitarea $unurilor sau activit+,ilor ile0ale face ca ei
s+ nu $eneficieze e unele repturi prev+zute e le0e% ar care nu pot fi puse *n practic+
in lipsa e fonuri $u0etare.
"ontra$ana este f+cut+% *n special% *ntre ,+ri vecine ale c+ror frontiere pot fi trecute
frecvent. 1+rfurile care fac o$iectul contra$anei 2i care provin in state cu impozite mici
sunt cump+rate *n state cu impozite mari pentru a fi v.nute pe pia,a nea0ra.
Dintre factorii care *ncura'eaz+ evaziunea fiscal+ pot fi sintetiza,i urm+torii3
K slăbiciunile sistemului fiscal şi deficienţele în aplicarea şi controlul acestuia6
K lipsa unor informaţii concrete pe care să se bazeze controlul fiscal. B
pro$lem+ nou ap+rut+ const+ *n v.nzarea ile0al+ a unor prouse pe Dnternet. /a0inile e
pu$licitate pot fi create foarte repee 2i pot fi cercetate e mul,i consumatori. Folosin
Dnternet-ul r+uf+c+torii au creat un sistem e luare a comenzilor 2i e istri$uire a
prouselor6
K implementarea deficientă a legilor existente ceea ce% *n timp% su$mineaz+
sistemul fiscal 2i faciliteaz+ implicarea *n frau+. 9e0ile tre$uie s+ fie simple pentru a fi u2or
e *n,eles 2i e aplicat6
K nivelul scăzut sau chiar sărac al resurselor alocate pentru controlul fiscal % *n
coni,iile unor costuri riicate e aministrare6
K declararea incorectă a veniturilor sau activităţilor, de către societăţi şi de către
persoanele fizice% pentru a evita sistemul e impozite 2i ta4e% atra2i fiin e posi$ilitatea
unor c.2ti0uri mai mari.
8n consecin,+% se impune a fi luate o serie e m+suri care s+ uc+ la *nt+rirea
controlului fiscal 2i% implicit% la reucerea rastic+ a evaziunii fiscale% precum3
a* asigurarea unor $or&e adec'ate pentru control, intensi$icarea
controalelor $izice, reg%ndirea priorit(&ilor de control. 8n acest sens% up+ p+rerea mea%
o aten,ie eose$it+ ar tre$ui acorat+ pre0+tirii 2i perfec,ion+rii profesionale a inspectorilor
e control fiscal% precum 2i a2ez+rii pe $aze moeme a activit+,ii e selectare a
contri$ua$ililor6
"* îm"un(t(&irea e$icien&ei controalelor prin aplicarea eperien&ei do"%ndite
în decursul des$(!ur(rii ac&iunilor de control. B meto+ care ar putea fi utilizat+ este
sintetizarea cuno2tin,elor% a pro$lemelor 2i a solu,iilor aoptate *n cursul ac,iunilor e control
2i ela$orarea unor manuale e control fiscal estinate inspectorilor6
c* alocarea unor noi resurse $inanciare !i umane destinate controlului,
precum !i orientarea celor eistente spre acele zone care reprezint( un risc ridicat de
producere a e'aziunii $iscale. )si0urarea unui $u0et propriu e venituri 2i c5eltuieli pentru
aministra,ia fiscal+ poate crea premisele cre2terii calit+,ii 2i ranamentului controlului
fiscal. De asemenea% e4tinerea utiliz+rii metoei analizei e risc ar asi0ura o alocare mai
'uicioas+ a resurselor 2i orientarea inspectorilor spre controlul acestor contri$ua$ili care
prezint+ un risc riicat e evaziune fiscal+6
d* introducerea unui sistem computerizat de control. Dnformatizarea
*ntre0ului proces e aministrare fiscal+ ar avea ca rezultat crearea unor $aze e ate
complete% corecte 2i permanent actualizate% care s+ cuprin+ to,i contri$ua$ilii 2i toate
o$li0a,iile fiscale ale acestora. E4isten,a unor astfel e $aze e ate ar asi0ura coni,iile
pentru realizarea unui control masiv% pe ocumente% pentru to,i contri$ua$ilii 2i pentru
selectarea% *n veerea esf+2ur+rii controlului pe teren% numai a contri$ua$ililor care
prezint+ un risc riicat6
e* per$ec&ionarea sc+im"ului de in$orma&ii asupra te+nicilor de control.
8nt+rirea cola$or+rii cu or0anele e control fiscal in carul altor aministra,ii fiscale
na,ionale constituie o moalitate e perfec,ionare a te5nicilor e control fiscal6
$* identi$icarea modalit(&ilor prin care au $ost eludate o"liga&iile $iscale c(tre
"ugetul statului. "entralizarea constat+rilor cuprinse *n actele e control pot furniza
informa,ii consistente referitoare la moalit+,ile e eluare a o$li0a,iilor fiscale. )poi% aceste
informa,ii pot fi 0rupate *n func,ie e impozitele la care se refer+ sau *n func,ie e omeniul
e activitate *n care au fost *nt.lnite 2i pot constitui capitole in 05iuri e control puse la
ispozi,ia inspectorilor6
g* identi$icarea si înl(turarea de$ectelor !i sl("iciunilor din legisla&ia în
'igoare. /e $aza constat+rilor efectuate e or0anele e control% precum 2i pe $aza
informa,iilor e,inute e celelalte func,ii ale aministr+rii pot fi 0estionate eficien,ele
ap+rute ca urmare a aplic+rii le0isla,iei 2i pot fi formulate propuneri e *m$un+t+,ire a
acesteia6
+* ela"orarea unor acte normati'e în "aza c(rora s( se poat( accede la
conturile "ancare prin intermediul c(rora s)au e$ectuat decont(rile pentru li'r(rile
ilegale. "rearea carului le0al care s+ permit+ aministra,iei fiscale s+ o$,in+ informa,ii
privin conturile $ancare ale contri$ua$ililor 2i tranzac,iile efectuate e ace2tia prin $+nci
constituie un instrument foarte valoros pentru or0anele e control fiscal% pentru o$,inerea
tuturor informa,iilor necesare *n veerea sta$ilirii corecte a o$li0a,iilor fiscale ale
contri$ua$ililor 2i pentru reucerea evaziunii fiscale6
iAidenti$icarea c(ilor prin care pia&a ilegal( ,neagr(* este apro'izionat( !i
crearea unui sistem de pre'enire a $raudei. "ola$orarea *ntre toate institu,iile statului%
implicate *n lupta *mpotriva crimei or0anizate% a frauei 2i evaziunii fiscale% ar putea s+
asi0ure crearea unei $aze e ate care s+ con,in+ toate moalit+,ile prin care se realizeaz+
fraua fiscal+% iar pe $aza acestor informa,ii s-ar putea ela$ora acte normative 2i proceuri
aplica$ile pentru prevenirea 2i com$aterea evaziunii fiscale6
j*utilizarea acordurilor cu ter&e &(ri pentru a o"&ine in$orma&ii care s( ajute la
com"aterea contra"andei !i a $alsei declar(ri a importurilor.
Capitolul II
#voluţia fenomenului evaziunii fiscale $n %udeţul &'lcea( $n perioada2))!*
2))+.Studii de caz.
2.1.#volutia fenomenului fraudei fiscale in Romania(in perioada 2))!*
2))+
Fraua fiscal+ reprezint+ ansam$lul practicilor care urm+resc eluarea *n totalitate
sau *n parte a impozitului atorat statului.
8n func,ie e locul e manifestare% intensitate% metoele folosite *n
antitez+ cu le0isla,ia economic+ fiscal+% ar 2i cu morala 2i toleran,a societ+,ii fraua poate
*m$r+ca anumite forme precum3 evaziunea fiscal+% contra$ana% *n2el+ciunea ar 2i forme
nesesiza$ile sau speculative% interpret+ri particulare ale unor preveeri le0ale *n scopul
sustra0erii sau evit+rii impozit+rii. 8n activitatea practic+% *ncararea frauei% *n
formele ure e manifestare sau *n cele speculative este eterminat+ e le0isla,ia statelor 2i
e momentul esf+2ur+rii unei anumite activit+,i. )stfel% func,ie e politica economic+
aoptat+ la un moment at opera,iunile e import pot fi purt+toare ale unor impozite foarte
mari sau up+ caz% ale unor ta4e conven,ionale 'ustificate e costurile unor servicii vamale.
F+r+ a etalia motivele
care etermin+ op,iunea pentru o anumit+ politic+ vamal+% rezult+ clar c+ eluarea
o$li0a,iilor vamale va prouce efecte iferite *n cele ou+ cazuri% aceea2i fapt+ put.n fi
consierat+ o 0rav+ infrac,iune sau o eroare statistic+.
Declararea veniturilor 2i% *n consecin,+ sta$ilirea impozitului aferent acestora pot fi
opera,iuni simple ac+ sursele sunt $ine elimitate 2i te5nica e calcul se $azeaz+ pe un
sistem lo0ic% ar comple4itatea opera,iunii cre2te% iar si0uran,a unor corecte etermin+ri ale
impozitelor scae accentuat *n cazul e4isten,ei unei multituini e surse e venit
concomitente pentru acela2i su$iect.
8n practic+ se *nt.lnesc foarte es situa,iile c.n
contri$ua$ili cu venituri mici sunt ri0uros impozita,i% *n timp ce posesorii unor surse multiple
e venituri $eneficiaz+ e o sumeenie e circumstan,e care in final conuc la o impozitare
ce contravine evient principiilor e ec5itate fiscala.
2.1.1. #voluţia fenomenului evazionist la nivelul economiei naţionale
Din p+cate% *n cercetarea efectuat+ nu am avut a2a cum 2i-ar fi orit acces la ate
oficiale privin amploarea 2i formele evaziunii fiscale *n Rom.nia% iar aceasta nu pentru c+
asemenea ate ar fi prote'ate e norme le0ale ce ar restric,iona accesul% ci pentru
motivul c+ asemenea ate nu e4ist+ 0rupate 2i f+cute pu$lic e c+tre o sin0ur+ institu,ie
pu$lic+ competent+. Din acest motiv% *n emersul investi0ativ *ntreprins ne-am $azat pe
compilarea 2i interpretarea unor ate cu caracter sectorial rezultate *n special in
inform+rile oficiale efectuate e Departamentul e control financiar : fiscal al
1inisterul Finan,elor /u$lice% iar mai recent ale )0en,iei 7a,ionale e )ministrare
Fiscal+% precum 2i e la Eara Financiar+.
(ae) 3.1* Date +intetice pri,ind e,a-iunea .i+ca)ă în /o"0nia, în perioada 200& 1 2002
3ndicatori 200& 200' 2004 2005 2002
Nu"ăr de ,eri.icări &%&.20% &&4.222 253.020 1&4.4&3 1&2.'2&
6ituaţii de e,a-iune .i+ca)ă 1%%.13% 1%'.&2' 120.055 132.%02 1&3.&35
identi.icate
Ponderea +ituaţii)or de
e,a-iune .i+ca)ă
&0,2%7 &3,5&7 &3,%27 %&,527 %4,'37
identi.icate în tota) ca-uri
de ,eri.icare
8a)oarea tota)ă a e,a-iunii 340.'12 5%2.%00 %22.3'0 4%5.10& 5&'.55'
.i+ca)e ("ii ron!
6ur+a* 3n.or"ări a)e 9genţiei Naţiona)e de 9d"ini+trare :i+ca)ă.
:igura 3.'* Ponderea +ituaţii)or de e,a-iune .i+ca)ă identi.icate în tota) ,eri.icări e.ectuate.
'00000
&'0000
&00000
3'0000
300000
2'0000
200000
1'0000
100000
'0000
nu"ar ,eri.icari
0
+ituatii de e,a-iune .i+ca)a
2004
2005
2004
2005
2002
+ituatii de e,a-iune .i+ca)a nu"ar ,eri.icari
6ur+a* pe a-a date)or din tae)u) 3.1.
Din date)e pre-entate "ai +u+ +e o+er,ă cu uşurinţă că deşi nu"ăru) ,eri.icări)or
precu" şi nu"ăru) contriuai)i)or +upuşi ace+tor proceduri şi identi.icaţi cu încă)carea
)egii în ace+t do"eniu a +că-ut, ,a)oarea e,a-iunii .i+ca)e )a ni,e) naţiona) are un cur+
contrar şi paradoxa), unu) de creştere. Pute" +pune a+t.e) că, au .o+t identi.icate şi
.
eradicate ca-uri)e de .raudă în r0ndu) "ici)or contriuai)i, ade,ărata .raudă .i+ca)ă
ră"0n0nd în+ă )a ,a)ori ridicate datorită ;"ari)or contriuai)i<.
:igura 3.4* E,o)uţia ,a)orii e,a-iunii .i+ca)e în /o"0nia
1000000
%00000
200000
500000
400000
'00000
&00000
300000
200000
100000
0
2004
2005 ,a)oarea ae,a-iunii .i+ca)e
2006
2005
2002
6ur+a* pe a-a date)or din tae)u) 3.1.
Ni,e)u) ridicat a) .raudei .i+ca)e +e datorea-ă în "are "ă+ură şi di"en+iunii
con+iderai)e a econo"iei +uterane în /o"0nia. 3"ediat după re,o)uţia din 1%2%,
econo"ia +uterană a exp)odat a-0ndu1+e în principa) pe co"ercia)i-area pe piaţa
neagră internă şi externă a "ăr.uri)or a.)ate în +tocu) întreprinderi)or de +tat. =u ti"pu)
ace+te cana)e de de+.ăşurare a econo"iei +uterane +1au di,er+i.icat, apăr0nd .i)iere
+pecia)i-ate în )o,ituri pe piaţa neagră ,a)utară, pe piaţa i"oi)iară etc, pro)i.er0nd de
a+e"enea şi o piaţă neagră a +er,icii)or. Potri,it unui +tudiu
&
rea)i-at de 3n+titutu)
Naţiona) de 6tati+tică, în anu) 2004 econo"ia +uterană repre-enta 317 din produ+u)
intern rut tota). =on.or" conc)u-ii)or ace+tui +tudiu principa)e)e co"ponente a)e
econo"iei +uterane şi i"p)icit a)e .raudei .i+ca)e în /o"0nia +unt* "unca )a negru,
e,a-iunea taxei pe ,a)oarea adăugată, e,a-iunea în i"po-itu) pe ,enit şi e,a-iunea în
do"eniu) acti,ităţi)or )ucrati,e nedec)arate (;+ectoru) neo.icia)<!. >n ace)aşi +en+, date)e

&
Econo"ia 6uterană în /o"0nia, pre-entat #ăncii Naţiona)e a /o"0niei )a data de 4 +epte"rie 2004 de către =entru) /o"0n
de Po)itici Econo"ice din cadru) 3n+titutu)ui Naţiona) de 6tati+tică
.urni-ate de ana)i-e-e e.ectuate de econo"i+tu) :riedrich 6chneider
'
, în perioada 1%%0 1
200&, con.ir"ă că în /o"0nia econo"ia +uterană a a,ut o e,o)uţie a+cendentă,
e,o)u0nd de )a 127 din produ+u)ui intern rut în 1%%0 )a 35,&7 în 200&. Ţin0nd +ea"a
că, )a +.0rşitu) anu)ui 200&, în /o"0nia a .o+t în.iinţată pri"a agenţie naţiona)ă
+pecia)i-ată în ad"ini+trare .i+ca)ă 1 9N9: 1 şi, ca ur"are a ace+tui .apt 1 aşa cu" +e
poate ,edea şi în tae)u) 3.1 1 a +că-ut incidenţa ca-uri)or de e,a-iune .i+ca)ă
identi.icate )a ni,e) naţiona), e+te de aşteptat o re+tr0ngere a +.erei acti,ităţi)or
producti,e neo.icia)e, deci a e,a-iunii .i+ca)e produ+e de econo"ia +uterană.
Principa)e)e pro)e"e de+coperite
4
în ur"a ,eri.icări)or e.ectuate au .o+t*
• nedepunerea +au depunerea cu înt0r-iere a dec)araţii)or recapitu)ati,e tri"e+tria)e?
• nedec)ararea unor operaţiuni în decontu) (89 şi în dec)araţii)e recapitu)ati,e
tri"e+tria)e?
• dec)ararea eronată a unor operaţiuni?
• nerecunoaşterea de către contriuai)i a unor operaţiuni e.ectuate de ei?
• dec)ararea de )i,rări@achi-iţii către@de )a parteneri cu coduri de înregi+trare în +copuri
de (89 in,a)ide.
2.1.2. E,o)uţia .eno"enu)ui e,a-ioni+t )a ni,e)u) Audeţe)or
B pri,ire atentă a+upra controa)e)or e.ectuate în .iecare unitate
ad"ini+trati,teritoria)ă a ţării 1 aşa cu" +e pre-intă în tae)u) 3.2. 1 arată că în anu)
2004 deşi +1au e.ectuat "ai puţine ,eri.icări dec0t în anii precedenţi, ace+tea au .o+t
"u)t "ai preci+e din punctu) de ,edere a) nu"ăru)ui de +ituaţii de e,a-iune .i+ca)ă
identi.icată, %4,'37 din tota) ,eri.icări. =eea ce ne arată că docu"entarea
in+pectori)or a+upra contriuai)i)or care treuie ,eri.icaţi a .o+t "u)t "ai "inuţioa+ă
reuşind +ă e.icienti-e-e acti,itatea de contro).
'
:riedrich 6chneider, 6hadoC econo"ic+ o. 1&' contrie+ a)) o,er the Cor)d* e+i"ation re+u)t+ o,er the period 200&1200', Dagre,
200'.
4
CCC.ana..ro
.
(ae)u) 3.2* Date +intetice pri,ind e,a-iunea .i+ca)ă în /o"0nia, pe Audeţe, în anu) 2002
EFDE(FG Nr. agenţi Nr. 9cte 6u"e 9"en-i 6u"e 6u"e 9"en-i 6u"e Nr. (ota)
econo"ici contro) +tai)ite ap)icate con+tatate înca+ate înca+ate înca+ate +e+i-ări ,a)oare
,eri.icaţi întoc"ite 1 tota) 1 ,a)oare din 1 tota) 1 ,a)oare din pena)e preAudicii
con.i+cări con.i+cări
9G#9 1.%1% 1.%4% 2.2&&,20 1.'1%,00 52',20 %%1,40 210,40 121,00 24 '.21&,50
9/9D &.202 &.202 11.1%',20 4.&&',50 &.5'0,10 &.051,&0 3.233,&0 232,00 3& 1%.035,'0
9/HE6 &.3'% &.35' '.'3&,10 '.022,'0 '11,40 &.&50,10 &.225,10 2&3,00 35 %.5%5,&0
#9=9F &.4'' &.4'' 10.3&2,00 &.10%,00 4.23%,00 3.0'2,00 2.223,00 23',00 '% 2'.212,00
#3IB/ 5.200 '.542 11.440,30 11.32',40 25&,50 4.524,10 4.'%2,%0 125,20 32 13.%'1,&0
#36(/3(9 2.005 2.102 2.%12,%0 1.244,20 1.0&4,50 1.&&3,'0 1.321,00 122,'0 '0 1'.%31,40
#B(B69N3 3.&22 3.424 2.35%,20 1.201,&0 '55,20 1.&%%,20 1.&3',&0 43,20 34 2.53%,30
#/93G9 2.342 2.'53 1.%3',10 1.522,50 212,&0 1.354,&0 1.323,10 '3,30 30 1.'2',&0
#/96B8 3.312 3.&&0 4.%40,%0 4.'3',00 &2',%0 5.'42,'0 '.%2','0 1.'23,00 53 3&.23%,50
#F=F/E6(3 10.21% 12.051 15.022,10 1&.412,&0 2.&43,50 13.21&,20 13.21&,20 400,00 345 32.502,20
#FD9F 1.513 1.'&& 2.23',10 2.121,40 4'3,'0 2.03&,'0 1.%20,20 '3,50 &4 1.342,30
=9G9/963 2.224 2.323 1.22%,10 1.4%3,40 13','0 2'4,20 214,20 3%,&0 2 1.1'4,20
=9/96
6E8E/3N 1.522 1.522 1.42',10 1.&15,50 245,&0 1.2'0,20 1.15&,20 54,40 2' 3.%&3,30
=GFE 2.%%& 2.04% '.140,20 &.304,40 2'3,40 3.052,00 2.5%&,50 223,30 34 12.&23,20
=BN6(9N(9 5.2&4 5.1%2 &%.''4,50 12.303,20 35.2'3,'0 2.55&,20 2.'24,20 2&2,00 123 &&.053,30
=B896N9 1.1&3 1.15% 1.%32,30 1.%12,'0 13,20 1.&'4,10 1.&&2,'0 5,40 10 224,20
D9M#B83(9 &.'32 &.220 '.&'1,00 &.&15,40 1.033,&0 &.'1','0 &.1'1,40 343,%0 52 1%.0&1,40
DBGE 2.205 2.225 &.202,'0 &.'3%,00 243,'0 3.155,40 3.12&,'0 '3,10 &% 31.533,&0
H9G9(3 2.'20 2.504 5.224,10 3.&%4,10 &.3%0,00 3.'31,50 2.%&1,50 '%0,00 20 34.322,20
H: =H '.400 4.&31 1'.%3%,20 1&.034,20 1.%03,00 %.222,30 %.4%&,30 122,00 1%2 21'.''%,00
H3F/H3F 3.1'' 1.%0& 2.321,&0 2.1&1,00 2&0,&0 1.'2&,00 1.&%2,00 24,00 2' 5%',20
HB/E 2.0&& 1.54& &.225,20 3.4%',20 1.1%1,&0 3.123,00 2.'1',00 442,00 &% 3.%5',%0
I9/HI3(9 1.2&2 1.2&2 1.2&1,50 1.4&2,20 1%%,'0 1.1&3,20 1.124,40 15,20 14 1&.1'',20
IFNEDB9/9 2.2'2 2.2'2 5.2'0,&0 '.255,'0 1.352,%0 2.453,%0 2.&'2,%0 21',00 14 3.122,40
39GBM3(9 1.4%& 1.520 3.&15,20 2.242,00 1.1'',20 1.5'0,50 1.4%3,50 '5,00 3% 13.224,00
3963 2.3&0 2.404 5.425,40 &.&'&,40 3.153,00 3.51',%0 3.224,%0 &2%,00 42 14.&41,00
3G:B8 2.412 2.552 4.522,00 3.200,00 2.%22,00 3.'32,'0 3.252,'0 240,00 '2 '.12%,'0
M9/9MF/E6 3.&02 3.45& '.&52,&0 &.&21,20 %%1,20 2.53%,'0 2.450,20 4%,30 '' 2.1&1,&0
MEIED3N(3 3.551 &.&25 &.&&2,&0 2.24%,00 1.'53,&0 2.3%5,%0 2.1%4,00 201,%0 33 %.0%0,30
MF/E6 '.0%4 &.2&4 &.532,&0 &.1'%,10 '5%,30 3.0'1,10 2.%&3,10 102,00 &3 2.&52,'0
NE9M( '.002 '.&50 3.%12,'0 3.02&,'0 222,00 3.035,%0 2.225,40 210,30 111 2.023,40
BG( 3.04& 2.'4% 3.''3,%0 3.120,'0 353,&0 2.&'&,40 2.3%2,20 42,&0 &4 10.521,'0
P/9IB89 2.143 2.&52 10.12&,30 2.%52,00 1.1'2,30 5.45&,%0 4.'24,&0 1.1&2,'0 '1 23.3'4,50
69G9E 1.53& 1.2'0 1.3%4,40 1.221,30 11',30 205,50 45&,50 133,00 12 &15,00
69(F1M9/E 2.&%% 2.'55 2.2%2,&0 2.'5%,20 313,20 1.25',50 1.452,50 203,00 &% 2.321,40
63#3F 2.2'2 2.2'2 3.%2',20 3.055,20 %02,00 2.%00,&0 2.5&4,&0 1'&,00 &3 11.434,20
6F=E989 '.2%& '.2%& &.%15,00 3.222,00 1.4%',00 2.4&0,00 2.'43,00 55,00 '4 5.21&,20 (EGEB/M9N 2.&4% 2.342 &.41%,&0 3.%55,10 4&2,30 1.422,'0 1.&50,30 1'2,20 2& 12.445,30 (3M36 '.121 '.202 11.'&4,'0 2.&'5,50 3.022,20 4.%24,20 4.5&',30 121,'0 '& 31.235,50 (FG=E9 1.'43 1.'&3 1.4%1,%0 1.354,40 31',30 5%1,00 5&5,50 &3,30 15 10.&%2,00 89G=E9 &.224 &.''5 2.324,&0 5.145,&0 1.1'%,00 &.%01,40 &.&51,40 &30,00 20 1.124,00 896GF3 2.%23 2.%%2 2.202,30 2.155,30 31,00 2.133,40 2.042,40 4',00 '0 %.312,00 8/9N=E9 3.2%4 3.%%' &.'%2,10
:igura 3.2* Nu"ăru) de ,eri.icări pri,ind e,a-iunea .i+ca)ă şi nu"ăru) de acte de contro) întoc"ite în /o"0nia, în anu) 2002.
1&.000
12.000
10.000
2.000
4.000
&.000
2.000
0
9G#9 9/9D 9/HE6 #9=9F #3IB/ #36(/3(9 #B(B69N3
#/93G9 #/96B8 #F=F/E6(3 #FD9F =9G9/963=9/9616E8E/3N =GFE
=BN6(9N(9 =B896N9 D9M#B83(9 DBGE H9G9(3 H3F/H3FHB/E
I9/HI3(9 IFNEDB9/9 39GBM3(9 3963 3G:B8 M9/9MF/E6 MEIED3N(3
MF/E6 NE9M( BG( P/9IB89 69G9E 69(F1M9/E 63#3F
6F=E989 (EGEB/M9N (3M36 (FG=E9 89G=E9 896GF3 8/9N=E9
9G#9
9/9D
9/HE6
#9=9F
#3IB/
#36(/3(9
#B(B69N3
#/93G9
#/96B8
#F=F/E6(3
#FD9F
=9G9/963
=9/9616E8E/3N
=GFE
=BN6(9N(9
=B896N9
D9M#B83(9
DBGE
H9G9(3
H3F/H3F
HB/E
I9/HI3(9
IFNEDB9/9
39GBM3(9
3963
3G:B8
M9/9MF/E6
MEIED3N(3
MF/E6
NE9M(
BG(
P/9IB89
69G9E
69(F1M9/E
63#3F
6F=E989
(EGEB/M9N
(3M36
(FG=E9
89G=E9
896GF3
8/9N=E9
.
6e poate con+tata că principa)e)e Audeţe în care +1au e.ectuate controa)e dar +1au şi
înregi+trat +ituaţii de e,a-iune .i+ca)ă +unt 1 cu excepţia "unicipiu)ui #ucureşti care +e
detaşea-ă c)ar pe pri"u) )oc 1 =on+tanţa, 6ucea,a, #ihor, Nea"ţ şi (i"iş, re+pecti,
-one)e cu grad de de-,o)tare econo"ică ridicat co"parati, cu re+tu) ţării, dar şi cu
grupuri de intere+e cu puternică in.)uenţă a+upra ,ieţii econo"ice -ona)e.
>n anu) 2002 prin controa)e)e întreprin+e în ,ederea di"inuării .eno"enu)ui de
e,a-iune .i+ca)ă +1a +tai)it drept oiecti, principa) creşterea ca)ităţii acti,ităţii, re+pecti,*
• reorientarea controa)e)or în +pecia) pentru +urprinderea aateri)or gra,e de genu)
producţiei +au co"ercia)i-ării i)icite de "ăr.uri acci-ai)e?
• acordarea de prioritate unor do"enii precu" co"aterea +pă)ării ani)or, co"aterea
.apte)or i)icite cu .onduri co"unitare?
• apro.undarea ,eri.icări)or, deta)ierea con+tatări)or, per.ecţionarea "odu)ui de redactare
a docu"ente)or de contro)?
• creşterea e.icienţei acti,ităţi)or de contro) operati, de+.ăşurate în -one)e co"ercia)e?
creşterea gradu)ui de interoperai)itate a Hăr-ii :inanciare at0t cu ce)e)a)te co"ponente
a)e Mini+teru)ui Econo"iei şi :inanţe)or c0t şi cu in+tituţii)e i"p)icate în
co"aterea .raude)or.
2.1.3. E,o)uţia .eno"eniu)ui e,a-ioni+t pe do"enii de acti,itate >n ur"a
controa)e)or întreprin+e în anu) 2002 pentru depi+tarea .raudei şi co"aterea .raude)or
care au puternic i"pact a+upra ,enituri)or ugetu)ui +tatu)ui +1a putut rea)i-a o c)a+i.icare a
ace+tora pe do"enii de acti,itate 1 aşa cu" +e poate o+er,a în tae)u) 3.3. 1 a+t.e)*
• în do"eniu) i"port, producţie şi co"ercia)i-are a petro)u)ui, caruranţi)or +au a)tor
co"ponente petro)iere (u)eiuri "inera)e! +1au identi.icat principa)e)e procedee
.raudu)oa+e, +u .or"a +u+tituirii unor produ+e petro)iere nepurtatoare de acci-e şi
co"ercia)i-area ace+tora +u .or"a de caruranţi +au deturnarea de )a de+tinaţia
)ega)ă a u)eiuri)or "inera)e neacci-ate (+o),enţi!, în ,ederea e)udării p)ăţii acci-ei.
(otodată, în reţe)e)e de di+triutie au .o+t interca)ate +ocietăţi co"ercia)e de tip
.anto"a în ,ederea di+i"u)ării originii "ăr.ii +au a de+tinatari)or rea)i ai ace+tora?
(ae)u) 3.3* /e-u)tate)e controa)e)or pe do"enii de acti,itate, în anu) 2002
5

agenţi
econo"ici
,eri.icaţi
agenţi a"en-i a"en-i
econo"ici ap)icate înca+ate
+ancţionaţi
con.i+cări
de +u"e
+au
de unuri
preAudiciu
din
i"po-ite şi
taxe
nu"ăr
+e+i-ări
pena)e
)ei
3"port, producţie şi
co"ercia)i-are a
petro)u)ui, caruranţi)or 1.200 1.03& 3.424 1.&'1 10.2&2 1%1.&'4 1%4
+au a)tor co"ponente
petro)iere (u)eiuri
"inera)e!
3"port, producţie
şi co"ercia)i-are a
a)coo)u)ui şi ăuturi)or &.4&2 3.322 22.04% 4.&%' 3.'52 ''.1%1 5&
a)coo)ice
Producţie şi
co"ercia)i-are ţigarete şi 1.2'& 1.321 12.032 2.1'& 1.42% 5'.1&& %
produ+e din tutun
8a)ori.icarea deşeuri)or
indu+tria)e recic)ai)e (în 1.4&2 1.255 2.'20 1.251 1&.%%3 24.2&3 %2
+pecia) .eroa+e
şi ne.eroa+e!
Exp)oatarea, ge+tionarea,
pre)ucrarea şi
co"ercia)i-area "a+ei '.&03 &.'04 '.3%2 &.02' 2.02& 11.522 11%
)e"noa+e
=o"erţu) cu cerea)e,
produ+e de "orărit şi 4.2%1 '.242 5.5'3 '.%44 23.'42 32.1'% 23
pani.icaţie
/e+pectarea di+cip)inei
.inanciare &4.20% 3%.215 &2.15% &1.&31 3.54% '1.453 &14
Eocuri de noroc şi
ca-inouri '4% &35 1.0'' 412 1 1 10
5
Pentru anu) +e"e+tru) 3 a) anu)ui 2002, in+pectorii 9genţiei Naţiona)e de 9d"ini+trare :i+ca)ă au ap)icat a"en-i şi +ancţiuni
contra,enţiona)e în ,a)oare de aproxi"ati, 2.'00 "ii ron în ur"a contro)u)ui contriuai)i)or care au de+.ăşurat operaţiuni
intraco"unitare.
Pieţe agroa)i"entare,
t0rguri, ooare +au 0)ciuri 14.2&' 12.&42 14.4'2 1'.212 1.255 4.31& 15'
6ur+a* date pre)ucrate după CCC.garda.inanciara.ro
:igura nr.3.&* Nu"ăr de agenţi econo"ici ,eri.icaţi în anu) 2002, pe principa)e)e do"enii de acti,itate
9)coo) şi ăuturi
a)coo)ice,
F)eiuri "inera)e,
9)te)e, 2.%&4
&.4&2
Ma+a )e"noa+ă, '.&03
1.200
Eocuri de noroc şi Deşeuri recuperai)e,
Ţigarete, 1.2'&
ca-inouri, '4% 1.4&2
Morărit şi
=a+e .i+ca)e, 15.&'%
pani.icaţie, 4.2%1
(0rguri şi ooare,
=on+trucţii şi "ateria)e
14.2&'
de con+trucţii
'.&1%
=entre co"ercia)e, 2.12&
Pre+tări +er,icii,
15.21'
(ran+port, 4.5'&
Di+cip)ină .inanciară, &4.20%
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro
:igura 3.'* 8a)oarea a"en-i)or ap)icate în anu) 2002, pe principa)e)e do"enii de acti,itate
9)te)e, %.'21
9)coo) şi ăuturi a)coo)ice,
F)eiuri "inera)e, 3424
22.04%
Eocuri de noroc şi ca-inouri,
1.104
Ţigarete, 12.032
=a+e .i+ca)e, 21.3'5
=on+trucţii şi Ma+a )e"noa+ă,
"ateria)e de '.3%2
con+trucţii, 4.4'5
Deşeuri recuperai)e,
=entre co"ercia)e,
2.'20
12.231
Morărit şi pani.icaţie,
5.5'3
(0rguri şi ooare,
14.4'2
Pre+tări +er,icii,
Di+cip)ina .inanciară, &2.15%
(ran+port, &.22%
12.'32
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro

:igura nr.3.4* Nu"ăr de +e+i-ări pena)e în anu) 2002, în principa)e)e do"enii de acti,itate
9)coo) şi ăuturi
9)te)e, '13
a)coo)ice, 5& Ţigarete, %
F)eiuri "inera)e, 1%4
Ma+a )e"noa+ă, 11%
Eocuri de noroc şi
ca-inouri, %
Deşeuri
recuperai)e, %2
Morărit şi
pani.icaţie, 23
=entre
co"ercia)e, 25
(0rguri şi ooare,
15'
=on+trucţii şi
Pre+tări +er,icii, 22&
"ateria)e de
=o"erţ cu a"ănuntu),
Di+cip)ina .inanciară,
con+trucţii, 2'
(ran+port, '4
%0
&14
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro
:igura nr.3.5* 8a)oarea preAudicii)or în anu) 2002, +tai)ite pe principa)e)e do"enii de acti,itate
9)te)e, 145.242
F)eiuri "inera)e, 1%1.&'4
/a"ur+ări (89, 1&.&21
=entre co"ercia)e, 11.342
9)coo) şi ăuturi
a)coo)ice, ''.1%1
=on+trucţii şi "ateria)e
de con+trucţii, 15.151
=o"erţ cu a"ănuntu),
Ţigarete, 5'.1&&
10.15&
Di+cip)ină .inanciară,
Ma+a )e"noa+ă, 11.522
'1.453
(ran+port, 12.45%
Morărit şi
(0rguri Deşeuri recuperai)e, 24.2&3
Pre+tări +er,icii,
şi ooare,
pani.icaţie,
&%.'30
4.31&
32.1'%
6ur+a* CCC.garda.inanciara.ro

• în do"eniu) producţie şi co"ercia)i-arii a)coo)u)ui şi a ăuturi)or a)coo)ice +1au
identi.icat producători neautori-ati de ăuturi a)coo)ice. De a+e"enea, )a un punct de
)ucru a) unui antrepo-itar .i+ca) a .o+t identi.icată o "ini tipogra.ie prin care +e produceau
andero)e .i+ca)e .a)+e de+tinate at0t proprii)or produ+e c0t şi a co"ercia)i-ării i)icite
a ace+tora. B a)tă tehnică .o)o+ita de e,a-ionişti e+te şi cea a producerii a)coo)u)ui şi a
ăuturi)or a)coo)ice, în +paţii .or"a) autori-ate, din "aterii pri"e nee,identiate în
contai)itate ur"ată de di+i"u)area produ+e)or .inite şi co"ercia)i-area ace+tora
î"preună cu )oturi )ega) proce+ate şi "arcate .i+ca)?
• în do"eniu) producţiei şi co"ercia)i-ării produ+e)or din tutun e,a-iunea .i+ca)ă +e
"ani.e+tă în +pecia), prin co"ercia)i-area c)ande+tină a ţigarete)or introdu+e i)ega) în ţară,
prin granita de e+t, din ţări din .o+tu) +patiu +o,ietic dar şi prin rediriAarea ace+tora catre
+paţiu) european, unde preţu) ţigări)or e+te "u)t "ai "are. (otodată, ,eri.icări ce au
pornit de )a i"portatori de uti)aAe +peci.ice producţiei de ţigarete au condu+ )a identi.icare
şi oprirea acti,ităţii unor .arici c)ande+tine care pre)ucrau tutun rut achi-itionat de )a
producatori particu)ari a caror producţie .igura ca .iind exportată. >n ur"a ace+tor acţiuni,
în cur+u) anu)ui 2002 au .o+t con.i+cate 312.5%2 pachete de ţigarete?
• în do"eniu) ,a)ori.icării deşeuri)or +1a o+er,at că recic)area ace+tora deter"ină
di"inuarea co+turi)or în +ectoru) "eta)urgic achi-iţia ace+tei "aterii pri"e e+te de intere+
deo+eit, at0t pe piaţa interna, c0t şi pe cea externă. 9+t.e), în "u)te ca-uri +a con+tat
exi+tenţa unor reţe)e care produceau co"ercia)i-area i)icită a deşeuri)or recuperai)e
pre-ent0nd centre)or de co)ectare, ca docu"ente Au+ti.icati,e, .acturi de )a +ocietăţi de
tip .anto"ă +au orderouri de achi-iţie de )a per+oane .i-ice co"p)etate cu date
.icti,e. De a+e"enea, .ir"e de tip .anto"ă erau introdu+e în )anţu) co"ercia) pentru a +e
îngreuna identi.icarea .urni-ori)or rea)i?
• în do"eniu) exp)oatării, ge+tionării, pre)ucrării şi co"ercia)i-ării "a+ei )e"noa+e
,eri.icări)e au +co+ )a +upra.aţă procedee de co"ercia)i-are pe piaţa neagră a unor
în+e"nate cantităţi de "ateria) )e"no+ prin* )ip+a "arcaAe)or ap)icate de organe)e
)egi+)ati,e? achi-iţionarea de )e"n .ără docu"ente de pro,enienţă? pre)ucrarea, cu
co"p)icitatea deţinători)or de gatere a "ateria)e)or )e"noa+e reco)tate de deţinătorii
de .ond .ore+tier, .ără înregi+trare în ge+tiune? introducerea în )anţu) co"ercia) a
+ocietăţi)or de tip .anto"ă în ,ederea i"piedicării identi.icării .urni-ori)or şi@+au a
ene.iciari)or rea)i?
• în do"eniu) co"erţu)ui cu cerea)e, produ+e de "orărit şi pani.icaţie ,eri.icări)e
e.ectuate au de+coperit o +erie de neregu)i practicate de grupuri de per+oane +au .ir"e,
organi-ate şi con+tituite după principiu) reţe)e)or de contraandă, de oicei pe ra-a "ai
"u)tor Audeţe, cu pri,ire )a* neîntoc"irea +au întoc"irea inco"p)etă a docu"ente)or
care ate+tă şi în+oţe+c cantităţi)e reco)tate, din c0"p şi p0nă )a în"aga-inare?
neuti)i-area docu"ente)or aproate prin acte)e nor"ati,e şi nere+pectarea "odu)ui
de co"p)etare a ace+tora, at0t pe ti"pu) tran+portu)ui, c0t şi )a depo-itare, pre)ucrare şi
co"ercia)i-are? interca)area pe circuitu) econo"ic a unor .ir"e tip .anto"ă?
• în do"eniu) re+pectării dişcip)inei .inanciare ca ur"are a ,eri.icări)or din teren au
.o+t identi.icate ur"ătoare)e .eno"ene* "aAorarea neAu+ti.icată a co+turi)or şi
i"p)icit di"inuarea pro.itu)ui i"po-ai) prin înregi+trarea unor .acturi de )a
+ocietăţi .anto"ă, ace+tea a,0nd in.)uenţă şi a+upra (89 deductii)? acceptarea unor
.acturi pri,ind +er,icii care în rea)itate nu au .o+t pre+tate? neînregi+trarea tuturor
operaţiuni)or co"ercia)e, etc.?
• în do"eniu) Aocuri)or de noroc şi a) ca-inouri)or ,eri.icări)e e.ectuate au +co+ )a
i,ea)ă .aptu) că de "u)te ori Aocuri)e de noroc repre-intă un para,an pentru
operaţiuni de +pă)are a ani)or +au pentru +chi"uri i)icite de ,a)ută, dat .iind +u"e)e
"ari ru)ate în inter,a)e +curte de ti"p, ceea ce îngreunea-ă +urprinderea cu exactitate a
"o"entu)ui operaţiunii?
.
• în do"eniu) de+.ăşurări)or de t0rguri, pieşe agroa)i"entare, ooruri +au 0)ciuri
,eri.icări)e au .o+t "ai "inuţioa+e deoarece deşi in.racţiuni)e pot părea "inore, în
rea)itate ru)aAu) de "ar.ă tran-acţionată e+te "are, iar -ona t0rguri)or şi ooare)or de,in
ade+ea +pţii in.racţiona)e predi)ecte, iar preAudicii)e adu+e ugetu)ui de +tat pot .i
+e"ni.icati,e, )uate cu"u)at. >n ace+te -one .rec,enţa .eno"enu)ui e,a-ioni+t e+te "are
şi ca ur"are e+te +upu+ă în "od .rec,ent controa)e)or?
9na)i-a noa+tră a con+tatat că în +pate)e ci.re)or +tau rea)i-ari concrete precu" *
• identi.icarea în .)agrant a "ai "u)tor .arici unde +e preparau i)icit auturi a)coo)ice,
andero)e)e .a)+e ga+ite pe )inia de î"ute)iere .iind o proă .ără po+ii)itate de
contra-icere, în ace+te ca-uri?
• identi.icarea unor tran-actii i)icite cu u)eiuri "inera)e, actiuni)e Har-ii :inanciare
conducand )a +toparea )or şi )a de"on+trarea .raude)or +ă,0rşite?
• identi.icarea unor .arici neautori-ate de pre)ucrare a tutunu)ui precu" şi a unor
cantităţi +e"ni.icati,e de "aterie pri"a şi ţigarete cu pro,enienţă i)icită?
• identi.icarea unei tipogra.ii c)ande+tine pentru andero)e de "arcaA .i+ca)?
• co"aterea co"ertu)ui i)icit cu cerea)e +i produ+e agrico)e ?
• identi.icarea unor i"en+e preAudicii adu+e ugetu)ui de +tat prin a"p)i.icarea i)icita a
co+turi)or unor actiuni de co"atere a gripei a,iare.
Pentru atingerea di"inuarea .eno"enu)ui e,a-ioni+t ana)i-a întreprin+ă a
conc)u-ionat că ar .i nece+ară orientarea oiecti,e)or po)iticii de co"atere a e,a-iunii
a+upra creşterii pregătirii pro.e+iona)e a in+pectori)or .i+ca)i, +pecia)i-area ace+tora în
do"enii)e de intere+ în ,ederea recunoaşterii operaţiuni)or +u+pecte de +pă)are a ani)or,
uti)i-ării .onduri)or co"unitare, recunoaşterea .a)+uri)or în do"eniu) andero)e)or de
"arcaA, etc.

=onc)u-ii intere+ante +e de+prind din ana)i-a e,a-iunii .i+ca)e pe categorii de
acti,ităţi producti,e. =u" arăta" )a începutu) ace+tei )ucrări, pe "ă+ură ce +tatu) îşi
re,i-uieşte +i+te"u) )egi+)ati, şi ce) a) organe)or de inter,enţie, e,a-iunea .i+ca)ă
gă+eşte în per"anenţă căi şi "oda)ităţi de +u-i+tenţă.
=ercetarea e.ectuată de noi conduce )a conc)u-ia că principa)a "etodă .o)o+ită de
agenţii econo"ici pentru +u+tragerea de )a p)ata i"po-ite)or şi taxe)or în co"erţu) cu
a)coo) a .o+t şi continuă +ă .ie ce+ionarea co"panii)or co"ercia)e către cetăţeni +trăini.
9+t.e), raportate)e anua)e a)e =o"i+iei naţiona)e pentru pre,enirea şi co"aterea
+pă)ării ani)or conc)u-ionea-ă că acţionarii ro"0ni a unor co"panii )ega) înregi+trate
oţin )icenţă pentru producerea a)coo)u)ui şi a ăuturi)or a)coo)ice, de+.ăşoară o
,re"e acti,ităţi )ega)e şi )a+ă +ă +e acu"u)e-e datorii .i+ca)e i"portante, după care
încheie acte de ce+iune a +ocietăţii cu cetăţeni +trăini ce nu "ai pot .i u)terior
identi.icaţi, dar care înainte de a1şi şterge ur"e)e e.ectuea-ă i"portante tran+.eruri
,a)utare în ţări)e de origine +au în paradi+uri .i+ca)e.
>n do"eniu) i"porturi)or şi exporturi)or de "aterii pri"e şi "ateria)e e+te
uti)i-ată "etoda +ue,a)uării ,a)orii de ,a"ă ur"ată de reaşe-area ace+teia )a ,a)oarea
de piaţă şi ,a)ori.icarea "ăr.uri)or )a acea+tă ,a)oare către un cu"părător de
ună credinţă, oţin0ndu1+e în ace+t "od i"portante pro.ituri.
E,a-ioniştii .o)o+e+c din p)in toate oportunităţi)e )ega)e ce )i +e o.eră. Deşi
+copu) a,ut în ,edere )a dec)ararea -one)or de.a,ori-ate prin o.erirea de .aci)ităţi
agenţi)or econo"ici care in,e+te+c în ace+te -one a .o+t ridicarea ni,e)u)ui econo"ic a)
-onei, +ti"u)area acti,ităţi)or producti,e şi ocuparea .orţei de "uncă, e,a-ioniştii au
gă+it i"ediat "etode +ă preAudicie-e ugetu) de +tat. 9+t.e), aceştia au .ăcut ca în
-one)e de.a,ori-ate +ă circu)e doar docu"ente, producţia .iind ,a)ori.icată pe piaţa
internă oişnuită.
=ircuitu) .icti, a) docu"ente)or .inanciare e+te .o)o+it ca "etodă de .raudă .i+ca)ă
pe +cară )argă în +.era pre+tări)or de +er,icii şi a con+trucţii)or. 9+t.e), +ocietăţi
pre+tatoare de +er,icii cu +ediu) în /o"0nia înregi+trea-ă în e,idenţa .inanciar1contai)ă


+er,icii pre+tate pe+te graniţă +au în ţară care nu pot .i cuanti.icate riguro+, cu" +unt*
"anage"entu), "arJetingu), JnoC1hoC, con+u)ting etc, pre+tatoare)e ace+tor +er,icii
.iind ade+ea +ocietăţi .anto"ă înregi+trate în -one de paradi+ .i+ca). De "u)te ori ace+te
+er,icii nu +unt în rea)itate pre+tate, rea)i-0ndu1+e doar un circuit .icti, a) docu"ente)or
prin care +unt cre+cute în "od arti.icia) che)tuie)i)e şi +e oţin reduceri de (89. >n
con+trucţii, +cenariu) e,a-iunii .i+ca)e cuprinde o co"panie +trăină care c0ştigă o
)icitaţie în /o"0nia şi predă în +uantreprin-ă )ucrarea unei +ocietăţi ro"0neşti. >n
con+ecinţă apare cota -ero )a (89, înregi+trarea unui i"po-it "ai redu+ pe pro.it,
tran+.eru) ,a)utar extern etc.
2.2. 0naliza $n dinamic@ a evaziunii fiscale $n %udeţul &'lcea $n
perioada 2))!* 2))+
2.2.1.4orme de manifestare a evaziunii fiscale $n %udeţul &'lcea
)naliza rezultatelor ac,iunilor e control efectuate e or0anele cu atri$u,ii e
control *n 'ue,ul -.lcea% *n perioaa !004-!00&% pentru identificarea evaziunii
fiscale pe cate0orii e venituri Aimpozit pe profit% ta4a pe valoarea a+u0at+% impozit
pe salarii% accize% impozite 2i ta4e locale 2i alte impozite 2i ta4e@ relev+% *n principal%
aspecte specifice fiec+rei cate0orii e o$li0a,ii fiscale.
)stfel% *n privin,a impozitului pe pro$it, formele e manifestare ale evaziunii
fiscale se refer+ la3 reucerea $azei e impozitare prin incluerea pe costuri a unor
c5eltuieli f+r+ ocumente 'ustificative sau nele0ale6 *nre0istrarea unor c5eltuieli
supraimensionate6 ma'orarea c5eltuielilor cu o$.nzi aferente creitelor pentru
investi,ii6 eucerea unor c5eltuieli personale ale asocia,iilor sau o$.nzi acorate
propriei societ+,i e c+tre patron6 ne*nre0istrarea inte0ral+ a veniturilor realizate6
transferul veniturilor impoza$ile societ+,ii nou create% aflate *n perioaa e scutire e
la plata impozitului pe profit% concomitent cu *nre0istrarea e piereri e c+tre
societatea-mam+6 *ncararea eronat+ *n perioaele e scutire6 eterminarea
impozitului pe profit prin aplicarea necorespunz+toare a preveerilor le0ale6
necalcularea impozitului aferent veniturilor rezultate in activit+,i economice6
ne*nre0istrarea *n conta$ilitate a iferen,elor sta$ilite prin actele e control.
9a capitolul taa pe 'aloarea ad(ugat(, ac,iunile e control au evien,iat
urm+toarele fapte care au 0enerat evaziune fiscal+3 aplicarea eronat+ a eucerilor6
necuprinerea unor opera,iuni ce intr+ *n sfera ta4ei pe valoarea a+u0at+6
neevien,ierea 2i nevirarea ta4ei pe valoarea a+u0at+ aferent+ avansurilor *ncasate
e la clien,i6 ne*nre0istrarea ca pl+titor la atin0erea plafonului e 5000 lei anual -
venit6 aplicarea eronat+ a cotei zero pentru opera,iunile e e4port6 sustra0erea e la
plata ta4ei pe valoarea a+u0at+ a importurilor e $unuri prin prezentarea *n vam+ a
unor acte fictive e ona,ii6 emiterea e c5itan,e fiscale 2i facturi cu ta4+ pe valoarea
a+u0at+ f+r+ ca a0entul economic s+ fie pl+titor6 ne*nre0istrarea ta4ei pe valoarea
a+u0at+ aferent+ stocului e m+rfuri e4istent la ata solicit+rii retra0erii in evien,a
pl+titorilor6 neutilizarea sau utilizarea efectuoas+ a formularisticii tipizate6
necalcularea e c+tre $+nci a ta4ei pe valoarea a+u0at+ prin eclararea unor
importuri ca fiin temporare6 erori e calcul.
8n ceea ce prive2te impozitul pe salarii evaziunea fiscal+ s-a manifestat
prin3
-neimpozitarea tuturor sumelor pl+tite salaria,ilor6 aplicarea incorect+ a
impozit+rii repturilor salariale6
-nere,inerea sau nevirarea impozitului pe salarii la zilieri sau persoanele
an0a'ate pe $az+ e conven,ie civil+6
-necumularea repturilor salariale *n veerea impozit+rii6
- ne*nre0istrarea impozitului pe salarii6
-ne*nre0istrarea impozitului pe salarii suplimentar6
-necalcularea 2i nere,inerea impozitului pe salarii6
-nerespectarea le0isla,iei privin impozitarea% cumulul% scutirile 2i reucerile
e impozit.
9a capitolul accize, s-au constatat urm+toarele fapte care au conus la
evaziune fiscal+3
-neimpozitarea tuturor sumelor6
-utilizarea unor cote mai mici ec.t cele le0ale6
-necalcularea accizelor aferente moific+rii concentra,iei alcoolice6
-reucerea in alcool e materii prime primite spre prelucrare6
-neincluerea accizelor *n pre,ul e v.nzare al prouselor6
-neevien,ierea *n conta$ilitate a accizelor6
-sustra0erea e la plat+ a accizelor prin sc5im$area enumirii alcoolice *n
facturile e import.
8n ceea ce prive2te celelalte tae !i impozite atorate $u0etului e stat 2i
$u0etelor locale% cele mai frecvente a$ateri au ,inut e3
-evien,ierea *n conta$ilitate a cl+irilor la valori inferioare6
-neepunerea la or0anele fiscale a eclara,iilor privin cl+irile aflate *n
patrimoniu% a mi'loacelor e transport% a terenurilor aflate *n aministrarea a0en,ilor
economici6
-eclararea unor ate eronate6
-neconstituirea% nevirarea% calcularea eronat+ a impozitului pe iviene6
-men,inerea impozitului pe iviene aferent acorate *n cursul anului% care%
up+ realizarea profitului 2i apro$area $ilan,ului au avut estina,ia pe iviene.
)2aar% se poate afirma c+ f+r+ o analiz+ profun+ 2i sistematic+ a
mecanismelor interne ale fenomenului evazionist este 0reu s+ se pun+ *n mi2care
instrumente 2i m+suri care s+ conuc+ la com$aterea 2i prevenirea evaziunii fiscale.
Dentificarea cazurilor e evaziune fiscal+ a conus 2i la aplicarea unor
sarcini% su$ forma ma'or+rilor e *nt.rziere% a amenzilor contraven,ionale 2i a
confisc+rilor.
Deose$it e interesant+ 2i e util+ este stuierea omeniilor e activitate
=sensi$ile> la fenomenul evaziunii fiscale% pentru cunoa2terea te5nicilor 2i metoelor
0eneratoare e evaziune fiscal+% *n perspectiva contracar+rii lor% prin toate
mi'loacele% inclusiv cel normativ.
8n le0+tur+ cu *nre0istrarea societ+,ilor comerciale% cauza principal+ const+ *n
esf+2urarea unor activit+,i comerciale 2i financiare e c+tre firme fictive% *nre0istrate
la Bficiul Re0istrului "omer,ului% ar care nu esf+2oar+ activitatea la seiul social
eclarat 2i nu pot fi controlate e or0anele fiscale.
"oni,iile favorizante ale acestui fenomen sunt pe e o parte% lipsa e
implicare a Bficiului Re0istrului "omer,ului *n verificarea autenticit+,ii ocumentelor
pe $aza c+rora se eclar+ seiul social 2i su$unit+,ile% cu ocazia *nre0istr+rii
societ+,ilor comerciale% iar pe e alt+ parte% lipsa unei re0lement+ri le0ale privin
cesionarea p+r,ilor sociale care s+ impun+% *n preala$il% o verificare fiscal+ prin care
s+ fie evien,iate e$itele atorate la $u0etul statului.
Referitor la ocumentele fiscale 2i cele e *nso,ire a m+rfii men,ion+m
posi$ilitatea circula,iei m+rfurilor 2i a eucerilor fiscale pe $aza unor ocumente
apar,in.n altor societ+,i ec.t furnizorii reali sau emise *n numele unor firme
ine4istente. )cest fenomen este posi$il ca urmare a lipsei e control asupra
comercializ+rii acestor ocumente cu re0im special 2i ine4isten,a unei le0isla,ii stricte
*n acest omeniu.
8n cele ce urmeaz+ ne propunem s+ analiz+m formele e manifestare a
evaziunii fiscale pe ramuri e activitate.
-n domeniul importului, produc&iei !i comercializ(rii de &i&ei !i produse
petroliere
Fna intre metoe const+ *n *nfiin,area e societ+,i comerciale *n numele
unor cet+,eni str+ini care p+r+sesc teritoriul ,+rii% cu scopul e a fi utilizate rept veri0i
intermeiare *n circuitul comercial pentru acoperirea *n fals a estina,iei finale a unui
prous. /rin utilizarea acestor te5nici ma'oritatea prouselor petroliere livrate in
rafin+rii ulterior prin interpunerea societ+,ii fantom+ pe lan,ul economic ocumentar -
rept car$uran,i A$enzin+ /remium 2i motorin+@% care sunt comercializa,i ca atare
e2i *n realitate au al,i parametri calitativi% *n coni,iile concrete *n care marfa circul+
efectiv% cu acela2i mi'loc e transport% e la rafin+rie la sta,iile e istri$u,ie% rolul
firmei fantom+ interpus+ 2i a ocumentelor fiscale emise *n numele acesteia const+
*n crearea unui circuit comercial fictiv menit s+ eturneze verific+rile fiscale 2i s+
confere ac,iunilor participan,ilor reali aparen,a e le0alitate. /rin aceast+ opera,iune
se realizeaz+ eluarea e la plata accizelor% I-) 2i impozitului pe profit.
)cela2i mo e operare a fost utilizat 2i *n cazul comercializ+rii car$uran,ilor
aproviziona,i in rafin+rii% f+r+ ta4a special+ e rumuri.
-n domeniul importului. produc&iei !i comercializ(rii de alcool !i "(uturi
alcoolice
/rincipala meto+ utilizat+ e a0en,ii economici evazioni2ti cu activitate *n
omeniu a fost ela$orat+ 2i pus+ *n practic+ prin sistemul cesion+rilor e societ+,i
c+tre cet+,eni str+ini% coro$orat cu specularea lacunelor le0islative. )stfel% asocia,ii%
cet+,eni rom.ni% au *nmatriculat societ+,ile le0al% au o$,inut autoriza,ii e proucere
alcool 2i $+uturi alcoolice% *n $aza c+rora au esf+2urat =la veere> 2i aparent le0al
activitatea pe o anumit+ perioa+% timp *n care s-au acumulat o$li0a,ii fiscale e
orinul miliarelor e lei. 8n acest moment% s-au cesionat p+r,ile sociale% societatea
cu active 2i pasive Ainclusiv crean,ele fiscale@ c+tre cet+,enii str+ini care nu au mai
putut fi ientifica,i. 1ai mult ec.t at.t% autoriza,iile% ocumentele fiscale speciale
Afacturi% $anerole fiscale% avize e *nso,ire a m+rfii@ ale societ+,ii cesionate au fost
utilizate *n continuare e persoane r+mase neientificate% servin la acoperirea altor
tranzac,ii ile0ale.
1ai tre$uie spus c+% *n paralel cu utilizarea acestui sistem e cesion+ri% au
fost speculate caren,ele le0islative. )stfel% *n conte4tul *n care materia prim+ -
alcoolul - nu putea fi aprovizionat 2i utilizat *n procesarea e $+uturi alcoolice ec.t
*n coni,iile *n care era livrat prin Direc,ia Eeneral+ a Finan,elor /u$lice% *n practic+%
acesta a circulat su$ enumirea e voc+ vrac p.n+ la apari,ia Bronan,ei e
Fr0en,+ a Euvernului nr. 1#4?!000 pentru moificarea 2i completarea Bronan,ei
Euvernului nr. !(?!000 privin re0imul prouselor supuse accizelor A1.B. nr.
4(6?!000@% iar ulterior e istilat in vin sau cereale.
8n scopul com$aterii eficiente a activit+,ii e comercializare 2i utilizare ile0al+
a formularelor cu re0im special se impun m+suri restrictive care s+ asi0ure controlul
proucerii 2i istri$uirii acestor formulare.
Fenomenul se manifest+ 2i *n omeniul proucerii 2i eli$er+rii marca'elor
fiscale Atim$re% $anerole@ pentru care se impune o mai mare e4i0en,+ eoarece *n
prezent se eli$ereaz+ o serie nou+ *n $aza unei simple eclara,ii e pierere sau
istru0ere% f+r+ a se verifica realitatea acesteia.
9e0isla,ia in omeniul fiscal a permis unele esc5iv+ri e la plata o$li0a,iilor
fiscale% a2a cum este cazul prouselor accizate ce pot fi su$stituite u2or cu prouse
neaccizate A0rupa prouselor petroliere% sau a alcoolului% care a circulat su$
enumirea fictiv+ e =istilat>@.
DEF/ -.lcea a ac,ionat cu $une rezultate pentru ientificarea 2i stoparea
actelor e evaziune fiscal+ *n omeniile prest+rilor e servicii 2i construc,ii%
importurilor 2i e4porturilor% omenii in care prezent+m *n cele ce urmeaz+
principalele tenin,e 2i moalit+,i e eluare a le0ii in partea a0en,ilor economici.
-n s$era prest(rilor de ser'icii !i construc&ii
1etoa clasic+ e frau+ fiscal+ *n acest omeniu consier c+ este
reprezentat+ e proceeul prin care societ+,ile in Rom.nia *nre0istreaz+ *n evien,a
financiar-conta$il+ prest+rile e servicii e la e4tern sau intern% care ulterior nu mai
pot fi cuantificate sau ientificate *n mo fizic 2i material Amana0ement% marLetin0%
LnoM-5oM% consultin0 etc.@% *n mare parte societ+,ile =prestatoare> fie sunt societ+,i
fantom+ sau cesionate% *n cazul =presta,iilor> efectuate e firme *nmatriculate *n ,ar+%
fie sunt firme *nre0istrate *n str+in+tate% *n localit+,i sau state cunoscute *neo$2te
rept paraisuri fiscale A9ic5tenstein% Dnsulele -ir0ine% -auz% "ipru etc.@.
/roceeul utilizat pentru sustra0erea e la plata o$li0a,iilor fiscale utilizat *n
construc,ii se esf+2oar+ conform unui scenariu% prin care o firm+ str+in+ preia irect%
prin contract% *n antrepriz+ o lucrare% up+ care pre+ *n su$antrepriz+ o$iectivul
c+tre o societate in ,ar+.
8n acest mo% societatea in Rom.nia apare ca efectu.n o presta,ie la
e4tern c+tre firma str+in+% fapt care are rept consecin,+ fiscal+ practicarea unei cote
zero la I-) 2i *nre0istrarea unui impozit pe profit e numai 5J.
8n plus% $eneficiarul rom.n pl+te2te *n valut+ c+tre antreprenorul str+in%
valut+ care evient se re*ntoarce la su$antreprenor% par,ial% *n func,ie e interese.
Iot *n acest omeniu% s-a *nre0istrat 2i continu+ s+ se *nre0istreze esc5iv+ri
e la constituirea 2i plata o$li0a,iilor fiscale *l constituie sfera prest+rilor e servicii
care ulterior nu mai pot fi cuantificate sau ientificate Amana0ement% marLetin0%
LnoM-5oM% consultan,a etc.@. 8n realitate% *n cea mai mare parte% aceste servicii nu
sunt prestate% realiz.nu-se oar un circuit fictiv al ocumentelor% *n $aza c+rora sunt
ma'orate artificial c5eltuielile% se euce ile0al I-)% sau% *n cazul importului e
asemenea servicii% are loc un transfer aparent le0al e valut+ *n afara ,+rii. De altfel%
cea mai mare parte a valutei este sustras+ circuitului economic real 2i transferat+ *n
afara Rom.niei nu *n numerar =la valiz+>% ci prin conturi $ancare% aparent le0al% prin
utilizarea acestei moalit+,i care fructific+ le0isla,ia permisiv+.
-n domeniul importurilor !i eporturilor
8n cazul importurilor e materii prime% materiale% prouse finite su$evaluate
2i v+muite ca atare% metoa principal+ e evaziune fiscal+ const+ *n interpunerea
unei societ+,i tip fantom+ sau real+% ar cesionat+ ulterior% pe circuitul economic e
comercializare la intern. )stfel% m+rfurile importate% su$evaluate% sunt =v.nute>
scriptic c+tre societatea fantom+ la nivelul c+reia are loc saltul sau rea2ezarea la
valoarea e pia,+ a pre,ului m+rfii 2i comercializarea e c+tre un cump+r+tor =e
$un+-crein,+>. 8n acest mo ta4ele 2i impozitele% aferente iferen,ei e pre, intre
valoarea su$evaluat+ in vam+ 2i valoarea real+ e pia,+% *n cele mai multe cazuri%
sunt imposi$il e recuperat. 8n fapt% se creeaz+ numai un circuit fictiv al
ocumentelor% marfa circul.n irect e la vam+ la $eneficiarul =cump+r+tor e $un+-
crein,+>.
8n ceea ce prive2te e4portul% in practica or0anelor e control financiar-fiscal
au rezultat aspecte 2i constat+ri care conuc la ipoteza manifest+rii a ou+ forme e
evaziune fiscal+.
8n primul caz% este vor$a e ac5izi,iile e m+rfuri la intern care sunt
e4portate la pre,uri moice c+tre $eneficiari e4terni localiza,i *n spa,ii specifice
paraisurilor fiscale% une are loc saltul e pre, 2i recuperarea *n valut+ a iferen,ei
p.n+ la valoarea real+ a e4portului.
Este evient c+ =$eneficiarul> e4tern va tre$ui s+ transfere valuta *n contul
e4portatorului rom.n% caz *n care se poate opina c+ volumul *ncas+rilor in
asemenea e4porturi fictive se re*ntorc *n ,ar+. 8n fapt% concomitent% $eneficiarul str+in
emite o factur+ e prest+ri servicii e4terne AmarLetin0% consultin0 etc.@ prin care
valuta se re*ntoarce *n afara ,+rii% e4portatorul rom.n ma'or.nu-2i artificial
c5eltuielile. "oncomitent% marfa r+mas+ efectiv *n ,ar+ este preluat+ e un
=cump+r+tor e $un+ crein,+> care proceeaz+ la *nre0istrarea *n conta$ilitate pe
$aza unei facturi apar,in.n unei societ+,i =fantom+>. Ni astfel% se *nc5ie un circuit
economic aparent real% *n care $u0etul statului este pre'uiciat% iar valuta sustras+
pie,ii financiare real+ este transferat+ *n afara ,+rii.
De asemenea% posi$ilitatea le0al+ a or0anelor e control financiar-fiscal e
confiscare a $unurilor 2i valorilor care fac o$iectul frauelor fiscale este practic nul+%
*n m+sura *n care se face trimitere la "oul e proceur+ penal+. 8n conformitate cu
actele normative *n vi0oare% *n cazul constat+rii unor pre'uicii ause $u0etului prin
manevre frauuloase% 1inisterul Finan,elor /u$lice nu se poate constitui parte civil+
ec.t up+ instrumentarea 2i 'uecarea laturii penale% ceea ce presupune practic o
perioa+ mare% uneori e c.,iva ani% caz *n care evient nu mai putem vor$i e
e4ecutarea *n timp optim a crean,elor fiscale.
......Dimensiunea e'aziunii $iscale identi$icate la ni'elul jude&ului
/%lcea
)v.n *n veere realit+,ile concrete in societatea rom.neasc+ 2i ,in.n
cont e comple4itatea procesului e trecere la economia e pia,+% evaziunea fiscal+
in Rom.nia% 8n perioaa ultimilor ani% a fost 2i este *n interepenen,+ cu
manifestarea acestui fenomen pe plan interna,ional% precum 2i *n le0+tur+ cu
criminalitatea economico-financiar+ 2i crima or0anizat+.
Evaziunea fiscal+% privit+ ca tentativ+ a a0en,ilor economici e a se sustra0e
par,ial sau total% prin orice mi'loace% e la plata ta4elor 2i impozitelor la $u0etul
statului prezint+% *n practic+% ou+ componente% respectiv una e natur+
contraven,ional+% prin interpretarea eronat+ e c+tre contri$ua$ili a actelor normative
2i alta e natur+ infrac,ional+% traus+ *n utilizarea eli$erat+% con2tient+ a unui
aev+rat arsenal e metoe 2i te5nici frauuloase.
Dac+ pentru prevenirea 2i com$aterea fenomenelor e evaziune fiscal+ *n
varianta contraven,ional+ se impune revizuirea% analiza% evaluarea 2i conceperea
unui caru normativ unitar 2i coerent% raportat la le0isla,ia european+% pentru
stoparea 2i com$aterea actelor e evaziune fiscal+ cu conota,ie infrac,ional+ este
imperios necesar+ aoptarea unor m+suri suplimentare e orin le0islativ 2i
institu,ional% inclusiv e natur+ punitiv+% capa$ile s+ conuc+ la realizarea scopului
propus.
/entru analiza e fa,+% intereseaz+ evaluarea fenomenului e evaziune
fiscal+ realizat+ prin manevre frauuloase% care poate fi acoperit e sinta0ma =frau+
fiscal+> 2i pentru a c+rei ientificare% prevenire 2i stopare% 8n prezent% se impune
ac,iunea concomitent+% conver0ent+ 2i concertat+ a or0anelor 1inisterului Finan,elor
/u$lice% *mpreun+ cu or0anele e cercetare 2i urm+rire penal+.
8n acest sens% este necesar ca sesiz+rile or0anelor e control financiar-fiscal
privin cazurile e evaziune fiscal+ realizat+ prin manevre frauuloase s+ fie
transmise *n timp util or0anelor e cercetare 2i urm+rire penal+% iar acestea s+
proceeze e *nat+ la investi0a,ii 2i verific+ri conform competen,elor astfel *nc.t s+
fie posi$il+ recuperarea pre'uiciilor% ientificarea persoanelor vinovate% sta$ilirea
0raului e participare la infrac,iune 2i sanc,ionarea acestora. Din aceast+
perspectiv+ este imperios necesar minimalizarea timpului *ntre momentul constat+rii
actului e evaziune fiscal+ 2i emararea cercet+rilor or0anelor a$ilitate% av.n *n
veere posi$ilitatea alter+rii% piererii sau istru0erii pro$elor infrac,iunii% precum 2i a
nerecuper+rii pre'uiciului prous $u0etului e stat.
8n ceea ce prive2te imensiunea fenomenului e evaziune fiscal+% apreciez
c+ e4ist+ mari ificult+,i *n evaluare. "ifrele ve5iculate *n meiile economice au
imensiuni *n0ri'or+toare% la nivel e ,ar+% spre e4emplu% atin0.n% potrivit unor surse%
'um+tate in $u0etul statului.
Fn stuiu al e4per,ilor Irezoreriei americane% pu$licat *n anul !000%
concluziona c+ activitatea economic+ su$teran+ in Rom.nia reprezenta 49J in
cea oficial+ 2i c+ *2i u$lase ponerea *n numai un an.
Raportul =Economia informal+ *n Rom.nia>% realizat e Dnstitutul pentru
"ercetarea "alit+,ii 2i -ie,ii AD.".".-.@% su$ patrona'ul /ro0ramului 7a,iunilor Fnite
pentru Dezvoltare A/.7.F.D.@% relev+ c+ economia su$teran+ in Rom.nia reprezenta
*n !00( *ntre !0 2i #(J in /rousul Dntern Orut.
8n 'ue,ul -.lcea% *n anul !00(% valoarea evaziunii fiscale ientificate e
or0anele e control ale Direc,iei Eenerale a Finan,elor /u$lice a fost e 16(0(%! lei.
Raport.n aceast+ sum+ la totalul o$li0a,iilor c+tre $u0etul e stat eclarate e
a0en,ii economici in 'ue,ul -.lcea% care% la #1 ecem$rie !00(% au fost *n sum+ e
1(6(%!1 lei% constat+m c+% ponerea evaziunii fiscale ientificate reprezint+ 9%44J%
nivel care se situeaz+ cu mult su$ meia pe ,ar+.
/entru analiza noastr+% sin0urele cifre care pot fi luate serios *n calcul sunt cele
consemnate *n rapoartele e activitate ale or0anelor e control% pe care le prezent+m *n
)ne4a 1.
* eniturile suplimentare atrase la bugetul de stat sunt formate din! diferenţele
dintre obligaţiile faţă de bugetul de stat constatate de organele de control şi cele declarate
de contribuabili şi majorările de înt"rziere aferente acestor diferenţe.
)naliza *n inamic+ a volumului evaziunii fiscale ientificate e c+tre Direc,ia
Eeneral+ a Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea *n perioaa !004-!00&% sintetic% relev+ c+
volumul veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat% a crescut e la !5!4%&1 lei% *n
!004% la 16(0(%!! lei% *n !00& AEraficul nr. 1 2i )ne4a !@.
8n perioaa care face o$iectul analizei noastre% cursul ascenent al cre2terii
volumului evaziunii fiscale ientificate a cunoscut o =sincop+> oar *n anul !005% c.n% fa,+
e anul preceent !004% acesta a sc+zut e la !5!4%&1 lei% la 1609%(5 lei.
#rafic nr. $
5IN06IC0
evaziunii identificate $n perioada 2))!*2))+
*lei *
- lei -
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice a Budeţului &'lcea
8n ceea ce prive2te sumele *ncasate% ac+ *n !004% la $u0etul e stat au fost
*ncasate suplimentar 169!%54 lei in cele !5!4%&1 lei sta$ilite suplimentar% acestea au
crescut an e an% *n anul !00&% fiin f+cute venituri la $u0etul e stat 4!#1%15 iei intr-un
total sta$ilit e or0anele cu atri$u,iuni e control e 16(0(%!! lei.
Sumele recuperate 2i virate $u0etului e stat% procentual% variaz+ e la !#%#!J% *n
!00&% la 60%16J% in !006AEraficele nr. ! 2i #@.
#rafic nr. %
9
2
4
,
3
5
2
5
2
4
,
8
1
1
6
0
9
,
7
5
2
5
4
8
,
5
6
5
1
7
5
,
1
7
1
6
7
0
7
,
2
2
0
5000,00
10000,00
15000,00
20000,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008
An!! .//1 .//2 .//3 .//4 .//5
E'a6!)n&
#!($a*7
!d&nt!#!$at7
2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22
5IN06IC0
raportului sume sta>ilite suplimentar $ncasate
pentru >u8etul de stat $n perioada 2))!*2))+
* lei *
An!! .//1 .//2 .//3 .//4 .//5
Tota*
()8&
D9FP
6tai)it 2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22
>nca+at 14%2,'& 443,25 1'33,%% 14'0,30 &231,1'
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice a Budeţului &'lcea
B prim+ concluzie esprins+ pe $aza analizei atelor mai sus prezentate reliefeaz+
faptul c+% *n perioaa !004-!00&% *n 'ue,ul -.lcea% valoarea evaziunii fiscale ientificate%
e2i la un nivel su$ meia pe ,ar+% ne etermin+ s+ afirm+m c+ fenomenul evazionist a luat
amploare.8n perioaa analizat+% or0anele e control financiar 2i fiscal ale Direc,iei Eenerale a
Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea au realizat 49.160 e ac,iuni e verificare a su$iec,ilor
economici% valoarea evaziunii fiscale ientificate fiin e !&56%56 lei.7um+rul evaziunilor
fiscale A*n sensul 9e0ii nr. &(?1994@ ientificate *n aceste ac,iuni a fost e 16.!(0% ceea ce
reprezint+ ##%09J in num+rul ac,iunilor e verificare AErafic nr. #@.
Detaliat% pe ani%
evolu,ia ratei cazurilor e evaziune fiscal+ ientificat+ se prezint+ astfel3 *n !004 - #4%#6J% *n
!005 - #6%4!% *n !006 - !(%0#J% *n !00( - ##%!J 2i *n !00& -#!%01J. "ifrele inic+ o rat+
relativ mic+ e eficacitate a verific+rilor efectuate Acu impact asupra raportului cost?$eneficiu
*n ac,iunile e control@% ar este pro$a$il ca ac,iunile e verificare efectuate s+ reuc+ rata
evaziunii fiscale *n viitor% prin efectul e a2teptare pe care-l creeaz+ *n r.nul contri$ua$ililor
A)ne4a #@. /entru a avea o ima0ine c.t mai veriic+ a fenomenului evaziunii fiscale% *n
cele ce urmeaz+% vom face scurte consiera,ii referitoare la contri$u,ia structurilor e control
in carul Direc,iei Eenerale a Finan,elor /u$lice a ;ue,ului -.lcea pe ani fiscali.
#rafic nr. &
5IN06IC0
8radului de $ncasare a sumelor sta>ilite suplimentar de 534P &'lcea
pentru >u8etul de stat( $n perioada 2))!*2))+
* lei *
An!! .//1 .//2 .//3 .//4 .//5
TOTAL
()8& D9FP
6tai)it 2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22
>nca+at 14%2,'& 443,25 1'33,%% 14'0,30 &231,1'
: ;n$a(ar& 45,03 &1,20 40,1% 31,22 23,32
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice a Budeţului &'lcea
8n anul fiscal !004% DEF/ -.lcea a sta$ilit suplimentar venituri pentru $u0etul e
stat *n sum+ e !5!4%&1lei% ceea ce reprezint+ evaziunea fiscal+ ientificat+% *n coni,iile *n
care% la finele anului% *n evien,ele fiscale erau *nre0istra,i 1(.(#0 e contri$ua$ili% in care3
!1 re0ii autonome% 109 societ+,i cu capital privat% precum 2i &.6(9 asocia,ii familiale 2i
persoane fizice autorizate.
8n ane4a ! prezent+m Dinamica pe cate0orii e venituri atrase suplimentar la $u0et
*n perioaa !004 - !00&.
8n !004% or0anele cu atri$u,iuni e control in carul DEF/ -.lcea au efectuat
11.96! e controale% ientific.n 4.111 cazuri e evaziune fiscal+% astfel *nc.t rata cazurilor
e evaziune fiscal+ a fost e #4%#6J.
8n ceea ce prive2te structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n
!004 *n func,ie e or0anele constatatoare% procentual% situa,ia se prezint+ up+ cum
urmeaz+3 Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului - &#%(J6 Direc,ia "ontrol Fiscal - 9%#J6
Sec,ia E+rzii Financiare - 6%5J 2i alte or0ane constatatoare - 0%5J AErafic nr. 4@.
2004 2005 2006 2007 2008
67,03
41,20
60,19
31,88
23,32
20
30
40
50
60
70
%
#rafic nr. '
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))!
* lei *
Fa,+ e nivelul sumelor sta$ilite suplimentar pentru $u0etul e stat% in suma
sta$ilit+ : !5!4%&1 lei% s-au *ncasat 169!%54 lei% rata *ncas+rii fiin e 6(%0#J.
8n !005% DEF/ -.lcea a sta$ilit suplimentar venituri pentru $u0etul e
stat *n sum+ e 1609%(5 lei% la finele anului% *n evien,ele fiscale fiin *nre0istra,i 1&.659 e
contri$ua$ili% in care3 1& re0ii autonome% (& societ+,i cu capital mi4t% 49 societ+,i comerciale
cu capital e stat% 9.614 societ+,i cu capital privat% precum 2i &.900 asocia,ii familiale 2i
persoane fizice autorizate. 8n !005% au fost efectuate 11.#69 e
controale% ientific.n 4.141 cazuri e evaziune fiscal+% astfel *nc.t rata cazurilor e
evaziune fiscal+ a fost e #6%4!J. )naliza structurii
veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !005 *n func,ie e or0anele
constatatoare% procentual% relev+ urm+toarele3 Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului
e,ine ponerea 2i *n acest an *ns+ cu un procent mai mic - 6(%!J6 Sec,ia E+rzii Financiare
urc+ un loc evans.n Direc,ia "ontrol Fiscal - 19J6 Direc,ia "ontrol Fiscal ocup+ pozi,ia a
treia cu 1!%(J 2i alte or0ane constatatoare *2i u$leaz+ contri$u,ia fa,+ e anul anterior - 1
J AErafic nr. 5@. 8n !005% nivelul *ncas+rilor in sumele sta$ilite
suplimentar scae la 66#%!( lei% reprezent.n 41 P!0J.
8n anul fiscal urm+tor% !006% sumele
sta$ilite suplimentar ca venituri la $u0etul e stat cresc in nou situ.nu-se cam la acela2i
nivel cu primul an al analizei noastre - !004% cifr.nu-se la !54&%55 lei.
235,00
9%
163.88
6%
11,69
0%
2114,21
85%
Sec,ia E+rzii Financiare
Direc,ia "ontrol Fiscal
Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului
)lte or0ane e control
8n evien,ele
fiscale% la finele anului !006% erau *nre0istra,i 19.451 e contri$ua$ili% in care3 14 re0ii
autonome% 54 societ+,i comerciale cu capital social e stat% (5 societ+,i comerciale cu capital
social mi4t% 10.!&1 societ+,i cu capital privat% precum 2i 9.0!( asocia,ii familiale 2i persoane
fizice autorizate.

#rafic nr. (
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))"
* lei *
7um+rul controalelor a sc+zut *n !006 la (.1&4% ientific.nu-se 1 .94! e cazuri e
evaziune fiscal+% astfel *nc.t rata cazurilor e evaziune fiscal+ a fost e !(%0#J.
Referitor la structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !006 *n func,ie
e or0anele constatatoare% 2i *n acest an Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului are cea
mai semnificativ+ contri$u,ie - (9%4J6 Sec,ia E+rzii Financiare 2i Direc,ia e "ontrol Fiscal *2i
men,in locurile oi 2i trei% ca *n anul !005% cu 11%4J% respectiv% &%&J% ponerea altor or0ane
constatatoare iminu.nu-se la 0%4J AErafic nr. 6@.

#rafic nr. )
S9RUC9UR0
&eniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))C
* lei *
2114,21
79,4%
11,69
0,4%
303,42 11,4%
235,00
8,8%
Secţia Gărzii Financiare Direcţia Conro! Fi"ca!
Direcţia #$%ini"rării &eni'ri!or Sa'!'i #!e or(ane
/entru anul !006% un fapt cu conota,ii pozitive *l constituie 0raul e *ncasare a sumelor sta$ilite
suplimentar care a crescut la 60%19J A15##%9.9 lei@.
)nul !00(% cunoa2te o activitate e control eficient+ *n ceea ce prive2te nivelul evaziunii
fiscale ientificate% acesta u$l.nu-se fa,+ e anul preceent :51(5%1.6 lei. 8n anul !00(% *n
evien,ele fiscale erau *nre0istra,i !1.!#5 e contri$ua$ili% in care3 1! re0ii autonome% 44
societ+,i comerciale cu capital social e stat% 6( societ+,i comerciale cu capital social mi4t%
9.!16 societ+,i cu capital privat 2i 10.09& persoane fizice.
7um+rul controalelor a crescut *n !00( fa,+ e anul anterior% cifr.nu-se la &.9&1% in care *n
!.9&! cazuri s-au epistat evaziuni fiscale% rata evaziunii fiscale ientificate fiin e ##%!J% a
treia ca ponere 8n perioaa analizat+.
8n structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !004. 8n func,ie e or0anele
constatatoare se prouc muta,ii importante3 ponerea contri$u,iei Direc,iei )ministr+rii
-eniturilor Statului scae spectaculos la #(%4J6 Direc,ia "ontrol Fiscal urc+ pe locul secun%
evans.n Sec,ia E+rzii Financiare cu #5%(J fa,+ e !6%9J. Ienin,a e sc+ere a contri$u,iei
a celorlalte or0ane constatatoare se men,ine a'un0.n *n !00( la 0%1J% *n totalul sumelor
sta$ilite suplimentar pentru $u0etul e stat AErafic nr. (@.

#rafic nr. *
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar la >u8et pe or8ane de control $n anul 2))D
* lei *
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice a Budeţului &'lce
Rata *ncas+rii *nre0istreaz+ *n anul !00( o sc+ere important+% cifr.nu-se la #1%&&J A1650%#.0
1933,18
37,4%
2,90
0,1%
1393,70
26,9%
1845,81
35,7%
Secţia Gărzii Financiare
Direcţia Conro! Fi"ca!
Direcţia #$%ini"rării &eni'ri!or Sa'!'i
#!e or(ane
lei@.
)nul fiscal !00& consemneaz+ o cre2tere spectaculoas+ a sumelor sta$ilite suplimentar
ca venituri pentru $u0etul e stat% *nsum.n 16(0(%!1 lei evaziune fiscal+ ientificat+.
Evien,ele fiscale ale anului !00& atest+ *nre0istrarea a !!.5(1 e contri$ua$ili% in care3
9 re0ii autonome% 9.5(6 societ+,i cu capital privat% precum 2i 10.((0 asocia,ii familiale 2i
persoane fizice autorizate.
8n !00&% num+rul controalelor efectuate a fost *n cre2tere% 9.664% fiin *nre0istrate #.094
cazuri e evaziune fiscal+.
Structura veniturilor suplimentare atrase la $u0etul e stat *n !00& *n func,ie e or0anele
constatatoare *nre0istreaz+ muta,ii consistente3 aportul Sec,iei E+rzii Financiare cre2te e
peste # ori% a'un0.n la &1P5J% nivel care situeaz+ pentru prima oar+ acest or0anism pe primul
loc. Direc,ia )ministr+rii -eniturilor Statului% cu 16%6J se situeaz+ pe locul oi *n ceea ce
prive2te contri$u,ia *n totalul sumelor sta$ilite% iar Direc,ia "ontrol Fiscal *nre0istreaz+ *n !00& o
sc+ere semnificativ+ a'un0.n la 1P&J6 iar celelalte or0ane constatatoare la 0%1J AErafic nr.
&@.
#rafic nr. +
S9RUC9UR0
veniturilor totale atrase suplimentar Ia >u8et
pe or8ane de control $n anul 2))+
- lei -
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice a Budeţului &'lcea
235,00
1,8%
2114,21
16,6%
10410,96
81,5%
11,69
0,1%
Secţia Gărzii Financiare
Direcţia Conro! Fi"ca!
Direcţia #$%ini"rării &eni'ri!or Sa'!'i
#!e or(ane
2.. Particularit@ţi privind evaziunea fiscal@
"5iar ac+ preveerile le0ale cu privire la evaziunea fiscal+ se refer+ *n primul
r.n la a0en,ii economici care efectueaz+ activit+,i permanente sau temporare%
0eneratoare e venituri impoza$ile 2i care se sustra0 e la plata impozitului% anumite
preveeri le0ale au *n veere 2i institu,iile pu$lice atunci c.n acestea sunt o$li0ate%
prin le0ea fiscal+% s+ intervin+ *n procesul e eterminare a crean,elor statului.
&
)cest
lucru este evien,iat e art. 6 in 9e0ea nr. &(?1994% potrivit c+reia =persoanele fizice
sau 'uriice care realizeaz+ venituri ori e,in $unuri mo$ile sau imo$ile ori esf+2oar+
activit+,i supuse ta4elor sau impozitelor sunt o$li0ate s+ pl+teasc+ la termen sumele
atorate statului>. Sustra0erea e la plata acestor sume uce la s+v.r2irea contraven,iei
sau infrac,iunii A*n func,ie e 0ravitatea faptelor@ e evaziune fiscal+.
Dnstitu,iile pu$lice% c5iar ac+ nu au activitate lucrativ+ prouc+toare e venituri
impoza$ile% sunt o$li0ate s+ calculeze% s+ re,in+ 2i s+ vireze la $u0et impozite la plata
salariilor.
9
8n ceea ce prive2te impozitul pe salarii% faptele care uc la evaziune fiscal+ pot
fi3
- neimpozitarea tuturor sumelor pl+tite salaria,ilor cu titlul e venituri salariale
Aiverse a'utoare *n $ani sau *n natur+% alte repturi acorate *n natur+% prime% sporuri
etc.@6
- aplicarea incorect+ a ta$elelor e impozitare a repturilor salariale6
- nere,inerea 2i nevirarea impozitului pe salariu atorat pentru persoanele
an0a'ate pe $aza e conven,ii civile6
- necumularea *n veerea impozit+rii a tuturor repturilor salariale acorate6
- ne*nre0istrarea o$li0a,iilor e plat+ *n veerea impozit+rii tuturor repturilor
salariale acorate6
- ne*nre0istrarea o$li0a,iilor e plat+ a impozitului pe salarii6
- nerespectarea le0isla,iei pentru sta$ilirea $azei e impozitare% cumul% scutirile
2i reucerile e impozit.
Sanc,iunile fiscale cele mai es aplicate sunt amenzile fiscale. 8n raport cu
0ravitatea faptelor s+v.r2ite% amenzile fiscale pot fi contraven,ionale sau penale.
2
Dan Dro+u Kaguna– ;E,a-iunea .i+ca)ă pe înţe)e+u) tuturor<, Editura B+car Print, #ucure$ti, 1%%5
%
Nico)ae Ioanţă – ;E,a-iunea .i+ca)ă< Editura (riuna Econo"ică, #ucure$ti, 1%%5, pag. 2&'
2.!. Comentarii proprii pe mar8inea unor studii de caz de evaziune
fiscal@ identificate $n %udeţul &'lcea
8n veerea eslu2irii mecanismului e proucere a fenomenului e evaziune
fiscal+% a economiei su$terane *n ansam$lul ei% a factorilor favorizan,i care concur+ la
apari,ia 2i ezvoltarea acestora% a propor,iilor valorice la care au a'uns 2i% implicit% a
impactului pe care-l prouc $u0etului e stat consoliat% am analizat mai aprofunat
omeniile e activitate ce sunt mai $ine reprezentate pe teritoriul 'ue,ului -.lcea.
Stuiile efectuate% anc5etele 2i sona'ele au scos *n evien,+ sume impresionante ce se
eruleaz+ *n Qcealalt+ economieQ % ce provin in activit+,i ale persoanelor fizice 2i
'uriice% esf+2urate e multe ori cu *n0+uin,a factorilor institu,ionali% ce ar tre$ui s+ ia
m+suri *mpotriva faptelor 2i a activit+,ilor ile0ale. De aceea% am
consierat c+ prezentarea unor stuii e caz ar putea a'uta mai $ine la *n,ele0erea
fenomenelor *n sine% *ncerc.n s+ r+spunem la c.teva *ntre$+ri-c5eie3 cum iau
na2tere% cine concur+ 2i a'ut+ la proucerea lor% ce imensiuni au sumele e $ani astfel
ve5iculate% une se uc 2i la ce sunt folosi,i *n cele in urm+ Q$anii ne0ri>.
8n opinia mea% se simte nevoia unei istinc,ii mai clare *ntre evaziunea le0al+ 2i
cea ile0al+. Bri% *n practic+% opera,iunea e elimitare este la fel e incert+ ca 2i
eose$irea intre frau+ 2i evaziune. Ieoretic% contri$ua$ilul respect+ le0ea sau o
violeaz+% atoreaz+ sau nu impozitul% *l pl+te2te sau nu. 8n sc5im$% *n practic+% aceast+
concep,ie nu corespune realit+,ii comple4e a fiscalit+,ii% astfel *nc.t *ntre le0al 2i ile0al
nu e4ist+ o ruptur+% ci o continuitate. 8ncerc+rile succesive e a profita e lacunele le0ii
conuc eseori contri$ua$ilul e la le0al la frau+.
Cazul nr. 0
Fenomenul e evaziune fiscal+ *n activitatea e ta4imetrie este eose$it e
puternic% norma e venit sta$il+ e finan,e 2i apro$at+ e "onsiliile ;ue,ene la
*nceputul perioaei e impozitare aic+ evaluarea venitului ce poate fi o$,inut la un
ta4imetrist *ntr-un an e zile este su$imensionat+. De e4emplu% pentru municipiul Rm.
-.lcea *n anul !00&% serviciul e specialitate in carul Direc,iei ;ue,ene e Finan,e a
funamentat 2i propus norma e venit pentru ta4imetri2ti ce *n mo o$iectiv putea
realiza *ntr-un cuantum e #!00 lei - o$iectiv consierat ca perfect realiza$il - valoare
care a fost *ns+ iminuat+ la sf.r2itul anului e c+tre or0anul fiscal% reuc.nu-se
implicit 2i impozitul aferent.
8n cele in urm+% norma e venit pentru ta4imetrie a fost sta$ilit+ la valoarea e
!1#0 lei m+rinu-se iferen,a intre veniturile reale 2i cele impozitate% aceast+ situa,ie
ator.nu-se protestelor sus,inute a sinicatelor acestei cate0orii sociale% proteste ce
au conus la $loc+ri e str+zi% ares+ri e cuvinte 'i0nitoare la aresa factorilor e
r+spunere% etc.

Dup+ moul cum se realizeaz+ evaziunea fiscal+ in activitatea e ta4imetrie
apare su$ ou+ forme3
a@- o evaziune par,ial+% le0alizat+ prin forma e venit neput.n fi sta$ilit+ la
valoarea ei real+ a2a cum rezult+ in aspectele pe care le-am prezentat6
$@- o evaziune total+% o activitate esf+2urat+ e su$iec,i la negru% f+r+ nici
o form+ le0al+.
a@Evaziunea fiscal+ le0al+ rezultat+ in iferen,a intre c.2ti0urile reale
o$,inute e ta4imetri2ti 2i cele impozitate pe $aza normei e venit% *n anul
!00& se poate estima up+ urm+torul calcul3
-arianta 13
: venit sta$ilit prin

impozit

eucere

$az+ e

impozit
norma e venit aferent meie calcul anual
personala impozit pe
venit

2)() lei !DC(" lei 1)"(C lei 12E!(! lei 1+(! lei
-arianta !3
: venit sta$ilit prin

impozit

eucere

$az+ e

impozit
norma e venit aferent meie calcul anual
personal+ impozit pe venit
"CC)() lei 1!DC() lei 1)"(C lei !C2!() lei 112!() lei
7um+rul e ta4imetri2ti ce fi0ureaz+ *n evien,ele fiscale R 55!
Evaziunea fiscal+ rezultat+ R iferen,a A! : 1@ S 55! R 9%&6 S 55! R 544!%(!
lei ? anul !00&
$@Evaziunea fiscal+ rezultat+ in activitatea e ta4imetrie practicat+ f+r+ ca
$u0etul s+ primeasc+ ceva3
7r. licen,e e
transport
emise e /rim+rie
-eniturile meii
o$,inute
Dmpozitul anual
aferent
1) "CC)() lei 112!() lei
- nr. ta4imetri2ti *nre0istra,i la fisc R 55!
Evaziunea fiscal+ rezultat+ la acest punct3 A10## : 55!@ S 11!4%0 lei R 5406%44 lei
Iotal evaziune fiscal+ estimat+ *n activitatea e ta4imetrie pe anul !00&
Atransport persoane@ R a@ T $@ R 10&49%16 lei.
Cazul nr. .
9a nivelul 'ue,ului -.lcea *2i esf+2oar+ activitatea un num+r e 1##( profesori 2i
*nv+,+tori.
7um+rul e profesori este efalcat *n func,ie e specialitatea activit+,ii% astfel3
1 45( profesori e lim$a rom.n+6
1 465 profesori e matematic+6
1 1(# profesori e lim$a en0lez+6
1 !#! profesori e lim$a francez+6
1 10 profesori e lim$a 0erman+.
8n urma unui sona'% am constatat c+ (5J in ace2ti profesori presteaz+
meita,ii% *n sc5im$ul c+rora primesc *ntre 1! lei 2i #0 lei ? 2ein,+ A or+@.
/entru calcule folosim costul meiu al unei 2ein,e : suma e !0 lei% 4 2ein,e
pe s+pt+m.n+ la care particip+ 4 elevi.
Folosin aceste ate *n calculul pentru eterminarea veniturilor neimpoza$ile
*nsu2ite e profesori *n urma presta,iilor efectuate const.n *n meita,ii% o$,inem 3
!0 lei 4 4 2ein,e 4 4 elevi 4 40 s+pt+m.ni Ain cele 5! ale anului@ R 1!&00 lei.
)sociin aceast+ sum+ ce se o$,ine *n meie e c+tre un profesor 2i pentru
ceilal,i 100# A ce rezult+ in 1##( 4 (5J@ putem sta$ili cuantumul veniturilor
neimpoza$ile 2i implicit al impozitului sustras% astfel3
1!&00 lei 4 100# R 1!&#&400 lei : $aza e calcul
pentru impozit fiin luat+ suma e 1!&00 lei ce-i corespune un impozit e 16000lei.
)stfel% rezult+ impozite neac5itate la $u0etul statului *n sum+ e 166!0 lei R
evaziune fiscal+.
Cazul nr. 1
/otrivit re0lement+rilor le0ale *n materie e impozit% orice venit se impoziteaz+.
De la aceast+ re0ul+ 0eneral+ fac e4cep,ie anumite cate0orii e venituri 2i e
contri$ua$ili *n situa,ii e4prese prev+zute e le0e.
Dac+ *n privin,a pro$lematicii evaziunii fiscale *n cazul persoanelor 'uriice%
lucrurile par a fi cunoscute mai $ine 2i% *ntr-o oarecare m+sur+% st+p.nite e c+tre
or0anele fiscale% nu acela2i lucru putem s+-l spunem espre fenomenul evaziunii fiscale
*n cazul persoanelor fizice. B e4plica,ie a preocup+rilor mai reuse ale or0anelor e
aplicare a le0ii *n cazul nepl+,ii impozitelor e c+tre persoanele fizice ar consta% pe e o
parte% *n aceea c+ nivelul evaziunii fiscale *n acest caz este mult mai reus% iar or0anul
fiscal are *n permanen,+ ca o$iectiv *ntoarcerea intr-o verificare cu o >pra+> mai
consistent+ Asume mai mari atrase suplimentar% ce-i pot asi0ura 2i prime : stimulente :
e asemenea mai mari% ce sunt *ncasate lunar pe l.n0+ salariul e rept@ 2i% pe e alt+
parte% *n a$sen,a unei le0isla,ii clare 2i coerente pe aceast+ pro$lem+.
B at+ intrat+ *n vi0oare Bronan,a Euvernului referitoare la impozitul pe
venitul 0lo$al% au 2i *nceput s+ apar+ moalit+,i e evitare a pl+,ii impozitului aferent
veniturilor realizate e peroanele fizice. 8n acest sens% s-au conturat e'a c.teva
moalit+,i e *nsu2ire 2i evitare a impozit+rii unor sume prin filiera unor opera,iuni3
a@ Irecerea unor $unuri auc+toare e venituri in patrimoniul personal *n
patrimoniul firmei. /ersoanele fizice care au *n proprietate apartamente sau locuin,e pe
care le *nc5iriaz+ ac5it+ statului pentru c5iriile *ncasate un impozit e 15J. "a urmare a
intr+rii *n vi0oare a le0ii Aoronan,ei@ privin impozitul pe venitul 0lo$al% cota ma4im+ e
impozit urc+ p.n+ la 40J in veniturile ce se 0lo$alizeaz+ ac+ se ep+2e2te un venit
net total e 6000 lei% pra0 ce este atins estul e frecvent Avenituri in salarii% in
*nc5irieri% in activit+,i inepenente@. Din cauza acestei iferen,e e !5 e puncte
procentuale% asemenea persoane% fie nu eclar+ veniturile o$,inute in c5irii : ceea ce
intr+ su$ incien,a le0ii privin evaziunea fiscal+ : fie% pentru a a aparen,a e
le0alitate% trec propriet+,ile persoanei fizice *n patrimoniul unei persoane 'uriice% caz *n
care impozitul pe profit este e numai !5J. 8n felul acesta% persoana fizic+ : care%
practic% controleaz+ persoana 'uriic+ : >c.2ti0+> 15 procente in venitul realizat.
Deoarece persoana 'uriic+ Asocietatea@ ar fi ecapitalizat+ cu aceste ac5izi,ii
e apartamente% sumele care reprezint+ pre,ul apartamentelor se re*ntorc la persoana
'uriic+ su$ forma creit+rii firmei e c+tre patron. 8n felul acesta% societatea comercial+
are lic5iit+,ile necesare esf+2ur+rii activit+,ii% iar patronul acesteia are e *ncasat
crean,e e la propria firm+.
$@ "reitarea e c+tre persoane fizice cu sume importante e $ani. /otrivit
le0isla,iei actuale% sunt permise opera,iuni e creitare e c+tre persoane in firm+. Se
prefer+ opera,iunea e creitare% eoarece sumele *mprumutate sunt restituite e
societate patronului6 spre eose$ire e aceast+ situa,ie *n cazul ma'or+rii e capital%
care reprezint+ o imo$ilizare efinitiv+% este nevoie e moificarea statutului firmei%
moificare ce necesit+ timp 2i $ani. Din analizele acestui tip e tranzac,ii se constat+ c+
opera,iunea e creitare a firmei este% *n anumite situa,ii% o moalitate e sp+lare a unor
sume importante e $ani o$,inute pe c+i ilicite.
/entru sumele cu care s-a creitat firma : fie prin aport *n numerar% fie prin
aport *n natur+ ori prin iviene cuvenite 2i neriicate : societatea comercial+
atoreaz+ *mprumut+torului sumele epuse% conform unui contract ce se *nc5eie *ntre
p+r,i% 2i o$.nzile aferente acestora. Do$.nzile sunt eucti$ile la calculul impozitului
pe profit% *n limita o$.nzilor $ancare. /entru astfel e o$.nzi *ncasate e la
societatea comercial+% persoana fizic+ $eneficiar+ nu pl+te2te nici un impozit. Dac+
astfel e venituri in o$.nzi s-ar fi o$,inut *n urma unor epozite $ancare% potrivit B. E.
nr. (#?199# privin impozitul pe venit% acestea ar fi impozitate cu cota e 1J% impozit ce
se ac5it+ prin re,inere la surs+% fiin efinitiv.
c@ Sumele *n numerar riicate in trezoreria Acasieria@ societ+,ii e c+tre
patron sau reprezentan,i ai acesteia pentru iverse utiliz+ri nu au *ntoteauna le0+tur+
cu activitatea firmei 2i r+m.n ne'ustificate.
)ceast+ moalitate e *nsu2ire a unor sume e $ani in patrimoniul unei
societ+,i nu a fost analizat+ *n mo am+nun,it e economi2ti sau 'uri2ti6 e aceea acest
proceeu nu a fost catalo0at : nu am ientificat nici un material e stuiu *n privin,a lui
: ca un mi'loc e eluare a vreunei le0i *n scopul evit+rii impozit+rii.
8ntr-aev+r% sumele ce sunt riicate in casieria proprie a firmei e c+tre patron
nu au re0imul unor venituri% ci sunt asimilate unor >avansuri e trezorerie>% estinate
ac5it+rii unor c5eltuieli pentru ac,iuni e protocol% reclam+% pu$licitate% transportul e
$unuri 2i personal% plata unor servicii e4ecutate e ter,i etc.
Respectarea isciplinei e cas+ impune% *n acest sens% 'ustificarea sumelor
riicate e personal in casieria societ+,ii% lucru ce nu se *nt.mpl+ e fiecare at+.
)stfel e opera,iuni sunt re0lementate e o serie e acte normative3
1@ C.E. nr. (04?199# e apro$are a 7ormelor e aplicare a 9e0ii "onta$ilit+,ii
nr. &!?1991 moificat+% care instituie efectuarea unor astfel e opera,iuni prin contul 54!
: >)vansuri e trezorerie>. )cest cont precizeaz+ moalitatea e riicare 2i utilizare a
sumelor in casieria societ+,ii% ar nu prevee nici o m+sur+ sau sanc,iune *n cazul *n
care solul e$itor al acesteia r+m.ne ne'ustificat sau nerestituit e c+tre cel care a
riicat sumele respective.
10
!@ /otrivit Decretului nr. !09?19(6 Aact normativ cu o vec5ime surprinz+tor e
mare *n coni,iile *n care *n ultimii 1! ani% au proliferat re0lement+rile conta$ile 2i
fiscale@ >sumele nec5eltuite in avansurile acorate se epun la casierie cel t.rziu *n
cursul zilei lucr+toare urm+toare *napoierii in ele0a,ie sau *n limita termenelor sta$ilite
e preveerile le0ale>.
10
9e0ea nr. (04?199# privin com$aterea evaziunii fiscale% pu$licat+ *n 1.B.
)r$itrarul 2i fisurile acestei re0lement+ri apar *ns+ ca eviente. 8n ceea ce
prive2te termenele% cazurile sunt enumerate la art. !9 lit. a% c 2i in re0ulament%
prev+z.nu-se c+ >evien,a avansurilor acorate 2i urm+rirea 'ustific+rii lor la termenele
sta$ilite se efectueaz+ *n carul compartimentului financiar-conta$il al unit+,ii>. Dar nici
#0J in societ+,ile comerciale la nivel na,ional nu au or0anizate astfel e
compartimente.
11
>Iitularul e avans este o$li0at : de cine, : ca% *n termenele sta$ilite pentru
'ustificarea avansului% s+ *ntocmeasc+ 2i s+ epun+ la compartimentul financiar-conta$il
al unit+,ii care i-a acorat avansul econtul e c5eltuieli la care s+ ane4eze toate
ocumentele 'ustificative... Iitularii e avans care nu epun *n termen econturile
pentru 'ustificarea avansurilor% *mpreun+ cu ocumentele 'ustificative% sau un restituie *n
termen sumele r+mase nepl+tite vor pl+ti o penalizare e 0%5J asupra avansului primit
sau asupra sumelor nerestituite la termen% pentru fiecare zi e *nt.rziere>.
1!
7ici m+car unit+,ile cu capital ma'oritar e stat nu mai respect+ acest act
normativ in anul 19(6% consier.nu-l >socialist>% ep+2it% 2i mana0eriatul ce se aplic+
*n prezent nu mai ,ine cont e astfel e re0ulamente.
1#
)stfel% se scot zeci 2i sute e miliare care sunt utilizate e fapt pentru ot+ri
personale ale patronilor% irectorilor etc.% se construiesc vile% se ac5izi,ioneaz+ ma2ini
e lu4% se ac5it+ comisioane% mite% se rezolv+ o mul,ime e lucruri care nu au nici o
tan0en,+ cu activitatea firmei% care suport+ ace2ti $ani% ar r+m.ne cu o$li0a,iile la
$u0et neac5itate% iar sursele e finan,ate *n veerea ezvolt+rii activit+,ii nu mai sunt
asi0urate.
-ilele se construiesc *n >re0ie proprie>% cu personal mai mult au mai pu,in
autorizat le0al% *n mare parte cu oameni care muncesc >la ne0ru>. 1a2inile provin% *n
special cele e lu4% in filierele mafiote% furate prin intermeiul unor re,ele specializate.
Sunt frecvente cazurile *n care se constat+ firme cu piereri% eci iviene zero% cu
o$li0a,ii foarte mari restante la $u0et% ar ai c+ror patroni aveau un stanar e via,+
e4trem e riicat% cu ot+ri personale e ultim+ or+. "u alte cuvinte% $anii >sustra2i> *n
acest mo in firme *ntre,in ezvolt+ 2i alimenteaz+ permanent economia su$teran+%
printr-o spiral+ ascenent+% care se auto *ntre,ine 2i se amplific+ continuu.
11
8irgi) =odre+cu – ;E,a-iunea .i+ca)ă în /o"0nia< Editura 9)ex (ereJ, #ucure$ti
12
3de"
13
3oan #otea – ;Metode $i tehnici .i+ca)e<, 6atu Mare, 1%%%, pag. 1%3
Concluzii
S+ fie impozitul un moftU "ate0oric nuV S+ fie impozitul o fatalitateU Se pare c+
a. El este e fapt sursa finan,+rii restric,iilor Aconstr.n0erilor pe care le impune
convie,uirea social+ a oamenilor@. -ia,a social+ asi0ur+ o serie *ntrea0+ e facilit+,i% ar
presupune 2i multe renun,+ri in partea iniviului. /rintre renun,+ri se afl+ 2i cearea
unei p+r,i in venituri pe calea impozitului. 7umai c+% nu orice renun,are este u2oar+.
/oate c+ una in cele mai ificile renun,+ri este cea le0at+ e impozitul pl+tit statului.
De aici rezi+ evaziunea fiscal+.
Evaziunea fiscal+ este un fenomen social care se manifest+ ca r+spuns al
contri$ua$ilului la ac,iunea e constr.n0ere pecuniar+ impus+ acestuia e statul 0arant
al vie,ii sociale.
9inia cauzal+ care uce la evaziune fiscal+ poate fi trasat+ prin urm+toarele
puncte noale3
Br0anizare social+  Stat  Fiscalitate  Evaziune fiscal+.
"u c.t primele trei puncte cauzale sunt mai accentuate% cu at.t este mai
accentuat 2i punctul efect : cel al evaziunii fiscale Acare este eterminat 2i e al,i factori%
up+ cum am v+zut@.
Bric.t e socia$il ar fi omul% *n a.ncul s+u l+untric el este un iniviualist
*nver2unat% care-2i sl+$e2te $aierile 0enerozit+,ii cu at.t mai pu,in cu c.t 0raul e
ruenie este mai *nep+rtat e el. Br% statul pentru iniviul : contri$ua$il nu este
numai ceva impersonal 2i 5ulpav% ci 2i aflat *n afara oric+rei inten,ii e 0enerozitate in
partea iniviului. Dat+ e ce fiscalitatea *i este impus+ iniviului prin le0e% iar acesta%
consier.n-o ca pe o confiscare a roului muncii sale *n favoarea unor ,eluri o$scure 2i
f+r+ urm+ri $enefice palpa$ile 2i irecte asupra sa% nu o vee cu oc5i $uni. Din aceast+
cauz+% mul,i contri$ua$ili *ncearc+ s+ se sustra0+ fiscalit+,ii ca mo e r+spuns la
atenuarea statului la li$ertatea lor e a folosi *ntre0ul venit c.2ti0at a2a cum consier+
ei e cuviin,+ pe $aza op,iunilor iniviuale. De altfel% 2i evaziunea fiscal+ este o
op,iune iniviual+ a celor care recur0 la ea% care se situeaz+ la limita sau *n afara le0ii
menite s+ apere fiscalitatea impus+ e stat.
/entru limitarea cazurilor e op,iune *n favoarea evaziunii fiscale sunt necesare
m+suri comple4e care vizeaz+ carul e or0anizare 2i 0estionare a societ+,ii% *n *ntre0ul
s+u% 2i cu prec+ere puterile pu$lice ce tre$uie puse *n slu'$a e4clusiv+% *n ultim+
instan,+% a cet+,eanului-contri$ua$il. 9a nivelul iniviului aceste m+suri tre$uie
percepute% prin canalul fiscalit+,ii% ca o reucere a presiunii fiscale iniviuale.
7ivelul evaziunii fiscale% *n m+sura *n care nu este roul unei presiuni fiscale
e4cesive 2i nu atenueaz+ *n mo evient la spiritul e ec5itate al impozit+rii fa,+ e to,i
contri$ua$ilii% *n principiu% nu ar tre$ui s+ alarmeze pe 0uvernan,i ec.t *n cazul
ezec5ili$relor $u0etare. )ceasta% eoarece este unanim recunoscut c+ iniviul este
mai $un 0estionar al propriului venit ec.t statul pentru veniturile colectate pe calea
fiscalit+,ii sau pe orice alt+ cale. "um *ns+ ezec5ili$rele $u0etare Aeficitele@ ale
statelor sunt cvasi0enerale% iar o serie e factori Asetea e putere economic+ 2i politic+%
r+z$oaie etc.@ concur+ la men,inerea acestor ezec5ili$re% *nseamn+ c+ *ntre stat 2i
evazioni2ti e4ist+ Asau tre$uie s+ e4iste@ o permanent+ Qstare e r+z$oi> av.n ca miz+
Qap+rarea> veniturilor consierate e fiecare parte ca le0itime.
8n lumina celor ar+tate se poate emite c5iar o teorie a persisten,ei fiscale%
$azat+ pe urm+toarele propozi,ii3
a@ Bmul este mai e0ra$+ iniviualist Ae0oist@ ec.t 0eneros.
$@ Fiscalitatea presupune o coerci,ie stipulat+% *n unele ,+ri% c5iar *n le0ea
funamental+ a acestora% constitu,ia.
c@ Diversitatea formelor e venit iniviual% caracterul su$iectiv 2i stufos al
le0ilor fiscale% st+ruin,a cu care acestea sunt aplicate etc. sunt tot at.,ia factori care
conuc la formarea $re2elor *n orice sistem fiscal.
@ De2i% *n principiu toi factorii politici se 0r+$esc s+ conamne fenomenul
evaziunii fiscale 2i s+ promit+ m+suri e lupt+ *mpotriva acestuia% e4isten,a intereselor
e 0rup fac ca% *n realitate% ace2ti factori s+ ac,ioneze *n mo contraictoriu potrivit
importan,ei unui interes sau a altuia la un moment at.
8n Qconflictul> stat-contri$ua$il% conflict av.n ca miz+ evaziunea fiscal+%ac+ ne
situ+m la nivelul iniviului% suntem *nclina,i% s+ +m reptate celui in urm+% mai ales
atunci c.n fiscalitatea este e4cesiv+ 2i evine o fr.n+ *n calea cre2terii economice 2i
prosperit+,ii iniviuale. Dac+% *ns+ ne situ+m la nivelul intereselor 0enerale ale statului%
ar tre$ui s+ fim e partea acestuia numai *n m+sura *n care lupta *mpotriva evaziunii
fiscale se uce *n coni,iile unei fiscalit+,i rezona$ile ictat+ e o structur+ $irocratic+ a
statului aflat+ la nivelul numeric minim pentru o func,ionare normal+ 2i eficient+ a
Dncasari ma4imale
W
S
100J "otele
e impunere
acestuia precum 2i *n coni,iile *n care aceast+ lupt+ urm+re2te ec5itatea *n fa,a
impozit+rii.
Deoarece iniviul nu poate fi scos in conte4tul social *n care tr+ie2te%
cercetarea fenomenului evaziunii fiscale tre$uie s+ priveasc+ ec5iistant% at.t interesul
iniviual% c.t 2i pe cel al statului. )ceast+ ec5iistan,+ tre$uie s+ fie 2i roul certituinii
c+ un stat nu poate fi puternic ec.t ca reprezentant al intereselor unor cet+,eni $o0a,i
2i c+ el tre$uie s+ fie 0arantul prosperit+,ii o$,inute in munc+ e contri$ua$ilii s+i.
Evaziunea 2i fraua fiscal+ sunt pericole 0enerate e o presiune fiscal+
e4cesiv+. /entru a-2i realiza scopul *n carul politicii fiscale% presiunea fiscal+ impus+
e puterile pu$lice tre$uie s+ armonizeze ou+ tenin,e iametral opuse3 pe e o parte%
pe cea a statului% care ore2te ca aceasta s+ fie tot mai mare pentru acoperirea
c5eltuielilor pu$lice cresc.ne 2i% pe e alt+ parte% cea a cet+,eanului% care ore2te o
presiune fiscal+ c.t mai mic+. B presiune fiscal+ e4cesiv+ pune *n evien,+ pericole
care pot afecta economia. )cestea se manifest+ pe trei planuri principale3
– pe plan social% prin tul$ur+ri sociale 2i revolte fiscale6
– pe plan economico-social% prin fenomenele e evaziune% frau+ fiscal+ 2i
criminalitate economic+6
– pe plan economic% prin in5i$area orin,ei e a munci% a *nclina,iei spre
investire 2i economisire.
Din punct e veere psi5olo0ic o presiune fiscal+ riicat+ creeaz+ : cel pu,in *n
mo su$iectiv : motive contri$ua$ilului% e a se sustra0e e la plata impozitelor 2i
ta4elor prev+zute e le0e% fapt care 0enereaz+% printr-o iversitate e forme% un nivel
riicat e evaziune 2i frau+ fiscal+.
/ornin e la zero cunoscutul profesor )rt5ur 9affer spune c+% o cre2tere a
ratei e impozitare poate uce la cre2terea *ncas+rilor fiscale. 9affer estimeaz+ *ns+% c+
ranamentele escresc.ne se aplic+ 2i *n acest omeniu. )stfel e4ist+ o rat+ e
impozitare optimal+% incolo e care *ncas+rile fiscale totale se vor iminua ac+ rata
e impozitare va continua s+ creasc+. Din acest moment% efectele escura'atoare ale
fiscalit+,ii vor provoca o reucere a prouc,iei. 8n particular% *ntreprinz+torii 2i e,in+torii
e venituri mari *2i vor consacra mai mult ener0ia e a c+uta Qrefu0ii> fiscale care s+
creasc+ prouc,ia. /entru 9affer% o fiscalitate ap+s+toare 2i ine0al+ e4plic+ principalele
ificult+,i ale economiilor moerne 2i ale *ncetinirii prouc,iei. B sc+ere a ratei e
impozitare 2i o iminuare pro0resiv+ a impozitului pe venit sunt necesare pentru a
stimula oferta 2i a relansa prouc,ia.
"ur$a care ilustreaz+ raportul intre *ncas+rile fiscale totale ale statului 2i rata
impozit+rii *i poart+ numele3 -urba lui .affer
8ncas+rile
fiscale
8ncas+ri ma4imale
"ur$a lui .affer
/rofesorul 9affer a remarcat c+% *n numeroase ,+ri *n care statul ocup+ un loc
important 2i prelev+ multe impozite% se atin0 rate e impozitare superioare lui W
S
.
Reucerea impozitelor ar fi remeiul miraculos. Ioat+ lume ore2te reucerea
impozitelor% iar statul ar colecta realmente mai multe *ncas+ri fiscale% reuc.n
impozitele.
8n situa,ii e ep+2ire a pra0ului amisi$il al presiunii fiscale% *n anumite coni,ii
socio-economice e4istente% apar unele fenomene ne0ative intre care men,ion+m3
sl+$irea efortului prouctiv% fraua 2i evaziunea fiscal+% precum 2i apari,ia economiei
su$terane% riscul e infla,ie prin fiscalitate% reucerea competitivit+,ii pe plan
interna,ional etc.
 /căderea efortului productiv. 7ivelurile *nalte ale impozitelor au efecte
escura'ante asupra muncii% economisirii 2i investi,iilor. )stfel% in punctul e veere al
incit+rii la munc+% sporirea presiunii fiscale conuce la ou+ tipuri e efecte averse3
efectul e su$stitu,ie Aiminuarea timpului e lucru al an0a'atului% ca urmare a amput+rii
salariului prin impozitare@ 2i efectul e venit Aepunerea unei munci suplimentare *n
scopul compens+rii piererii e venit net atorit+ cre2terii impozitelor@.
 0iscul de inflaţie prin fiscalitate. /rovine in faptul c+ orice cre2tere a
impozitelor 2i a cotiza,iilor sociale are tenin,a e a se repercuta asupra procesului e
cuantificare a pre,urilor 2i salariilor% aliment.n *n acest mo infla,ia. E4plica,ia const+ *n
*ncercarea% pe e o parte% a *ntreprinerilor e a cuprine *n pre,ul lor e v.nzare plusul
e impozite 2i contri$u,ii sociale pe care le suport+ 2i% pe e alt+ parte% a salaria,ilor e
a recupera% su$ forma salariilor mai mari sc+erea puterii e cump+rare cauzat+ e
impozite.
 1conomia subterană. Reprezint+ un fenomen prin care iverse forme e
activitate au rept caracteristic+ sustra0erea e la plata impozitelor. )mploarea s-a este
str.ns le0at+ e nivelul riicat al fiscalit+,ii% fiin un aspect particular al frauei 2i
evaziunii fiscale. )stfel% practicarea muncii la ne0ru permite an0a'atului s+ o$,in+
venituri neeclarate% iar patronului s+ se sustra0+ e la plata impozitelor 2i ta4elor
sociale.
 0educerea competitivităţii pe plan internaţional. Brice cre2tere a
prelu+rilor o$li0atorii suportate e a0en,ii economici se repercuteaz+ *n nivelul pre,ului
practicat la prousele lor% iminu.n capacitatea e autofinan,are% e investi,ii 2i e
moernizare% ceea ce se reflect+ *n mo ne0ativ asupra competitivit+,ii *ntreprinerii
respective *n rela,iile cu e4teriorul. Sporirea presiunii fiscale incolo e pra0ul
consierat amisi$il% risc+% pe e o parte% s+ se confrunte cu rezisten,e in ce *n ce mai
puternice% iar pe e alt+ parte% s+ creeze un mare 5anicap a0en,ilor auto5toni *n fa,a
unei concuren,e interna,ionale in ce *n ce mai active% mai a0resive.
8n alt+ orine e iei% ac+ vom privi activitatea esf+2urat+ e c+tre Eara Financiar+
-.lcea f+r+ s+ avem *ns+ posi$ilitatea cunoa2terii Qintimit+,ilor> activit+,ii acesteia% vom o$serva
rezultatele o$,inute e aceasta pe ansam$lu *n 'ue,ul -.lcea pe linia epist+rii 2i com$aterii
evaziunea fiscal+ *n perioaa 01.01. : #1.1!.!00& Avezi ane4a 4@.
Din atele prezentate *n ta$elul e mai sus o$serv+m c+% acciza : o$li0a,ia $u0etar+
e $az+% specific+ omeniului Q/roucerea 2i comercializarea alcoolului> nu se re0+se2te *ntre
Qcapturile> E+rzii Financiare. Este firesc s+ ne punem *ntre$area Q7u e4ist+ oare nici o nere0ul+
la niciuna in cele cinci fa$rici prouc+toare e alcool in 'ue,U>. "um putem cree acest
lucruU Dac+ privim *n ce lu4 tr+iesc patronii acestor fa$rici 2i ce prieteni au ace2tia in r.nul
Qmai marilor> statuluiU Este imposi$il ca ace2tia s+ nu elueze le0ea. Ntim% e e4emplu% c+
sursa unei cisterne e alcool ac5izi,ionat la ne0ru poate fi oveit+ cu o factur+ fictiv+
cump+rat+ cu 5.000 e lei in en-0ros-urile $ucure2tene prouc.n astfel o evaziune e mari
propor,ii prin nev+rsarea ta4elor 2i accizelor la $u0etul statului.
Br0anele competente controleaz+ e cele mai multe ori% nu ca s+ verifice ac+ se
respect+ sau nu le0ea% ac+ sunt pl+tite sau nu impozitele c+tre stat% ci controleaz+ oar pentru
a fi amenat. )cest lucru mi se pare cel mai 0rav% mai ales *n cazul *n care faptele evazioni2tilor
e profesie cu fraue *nsemnate sunt calificate nu ca infrac,iuni% ci li se + acestora aspecte
contraven,ionale urmate e plata unor amenzi care s+ a'ute fonul e stimulente *n loc s+ fie
transmise cercet+rii or0anelor e urm+rire penal+. )stfel e proceuri conuc la *ncura'area 2i
cre2terea fenomenului evazionist% iar *n paralel cu acesta la manifestarea altui fenomen
eose$it e nociv societ+,ii : corup,ia prin u2urarea sanc,iunii celui ce a s+v.r2it fraua
respectiv+ *n sc5im$ul primirii unor Qaten,ii> pe m+sur

)7EX) 1
SI9U0=I0
evaziunii fiscale identificate $n %udeţul &'lcea( $n perioada 2))! : 2))+
* lei *
Str)$t)ra d&
$ontro*
.//1 .//2 .//3 .//4 .//5
S&$"!a
97r6!!
F!nan$!ar&
6tai)it 143,%0 30',3' 303,&3 13%3,51 10&10,%4
>nca+at '2,35 13',22 '&,%1 430,34 23%,%0
D!r&$"!a
Contro*
F!($a*
6tai)it 23',00 20&,1% 1&%3,%3 12&',22 '&24,%2
>nca+at 1%,21 35,&0 10&2,20 35%,04 30%2,32
D!r&$"!a
Ad8. V&n!t
Stat)*)!
6tai)it 211&,22 1022,&2 5&2,2' 1%33,12 24',12
>nca+at 1413,0% &50,12 &3,3& 434,55 2%0,0'
A*t&
or,an!(8&
d& $ontro*
6tai)it 11,50 15,5% 2,%' 2,%1 &,22
>nca+at 5,2% 14,'2 2,23 0,4% 2,2%
Tota*
6tai)it 2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '1'0,30 14505,22
>nca+at 14%2,'& 443,25 1'33,%% 14'0,30 &231,1'
:
;n$a(ar&
45,03 &1,20 40,1% 31,22 23,32
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice a Budeţului &'lcea
0N#10 2
5IN06IC0
&eniturilor totale atrase suplimentar la >u8et $n perioada 2))!*2))+
* structura pe cate8orii de venit şi a contri>ua>ililor *
200& 200' 2004 2005 2002
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Per+. .i-. $i
a+oc.
.a"i)ia)e
Per+oane
Auridice
Nu"ăr ,eri.icări 2.003 3.%'% 5.&2& 3.22' 3.&11 3.553 2.2&5 4.13& %.3&4 4.2%2
Nu"ăr e,a-iuni
.i+ca)e
identi.icate
2.&2% 1.422 2.3&% 1.5%2 541 1.121 1.021 1.%41 1.021 2.013
8a)oare e,a-iune
.i+ca)ă, din care*
%2,0& 2&4,55 12',33 1&2&,&3 %0,23 2&'5,53 1&2,'4 '032,41 205,&2 1'2%%,20
3"po-it pe pro.it 1 1'&4,%0 1 &13,15 1 &00,%% 1 22'3,1& 1 1'2',%3
(89 0,0' 224,42 1 22&,2% 1 42&,'% 2,&2 1'411,12 15&,31 3222,04
3"po-it pe +a)arii 0,32 ',23 1 1&,22 &,0 4,42 14,20 1,53 1&3,'5
9cci-e 1 2,&2 1 11,'3 1 32,4& 1 &0,'2 1 25&2,'0
3"po-ite $i taxe %,' %,32 5,5& 24,&4 0,%& 10&,25 1 3,&2 1 0,55
9)te i"po-ite $i
taxe
0,'% 102,50 0,&1 4,'2 1 3%5,24 ',22 &25,'5 4,55 24',02
9"en-i, ,a)oare
+ancţiuni ap)icate
4,'& 31,%0 2,03 &,'& 3,21 &2,5' 1 1 55,3& 5'%,4'
3"po-it pe ,enit 23,10 1 105,'2 1,42 3&,'' 2,24 133,55 5,3& %0,23 35,0'
=on.i+cări '0.112 1.5%2.'%0 &4.20% %&2.422 4.430 54&.&33 10.35' 4.42'.&%3 3.02&.'40 2&.1%4.40'
S)r(a % D!r&$"!a 9&n&ra*7 a F!nan"&*or P)<*!$& a =)d&")*)! V>*$&a

0N#10
R090
Cazurilor de evaziune fiscal@ identificat@ $n totalul verific@rilor 534P &'lcea( $n perioada 2))!*
2))+
.//1 .//2 .//3 .//4 .//5 .//1-.//5
N)87r '&r!#!$7r!
&#&$t)at&
11.%42 11.34% 5.12& 2.%21 %.44& &%.140
N)87r &'a6!)n!
!d&nt!#!$at&
&.111 &.1&1 1.%&2 2.%22 3.0%& 14.250
Rata $a6)r!*or d&
&'a6!)n& #!($a*7 ?n
tota*)* '&r!#!$7r!*or
?n : +rd.@rdA-
3&,34 34,&2 25,03 33,2 32,01 33,0%
Va*oar&a &'a6!)n!!
#!($a*& !d&nt!#!$at&
B*&! -
2'2&,21 140%,5' 2'&2,'4 '15',15 14505,22 22'4','1
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice a Budeţului &'lcea
0N#10 !
C,N9RI2U=I0
or8anelor financiare teritoriale la depistarea şi com>aterea evaziunii fiscale $n perioada )1.)1 F 1.12.2))+
* -#I *
7r. crt.
DE7F1DRE)
DDRE"I. S)F
SER-. ")RE )
)IR)S -E7DIF9
IBI)9
SI9U0=I0 #&0.IUNII
I-)
Dmp. pe
profit
Dmp. pe
salar.
Dmp. pe
ivi.
)ccize
Dmp.
2i
ta4e
local
e
Dmp. pe
venit
)lte imp. 2i
ta4e
)menzi
1a'. e
*nt.rz.
"onfisc+ri
1 ! # 4 5 6 ( & 9 10 11 1! 1# 14
1 Fnit+,i fiscale Sta$ilit 5!(%16 66%90 - 0%16 - 0%#9 - !54%9# 110%54 #4%6( 5#%61 5%9#
8ncasat 410%5# 1!9%(( 50%#9 0%16 0%19 4%1# 1!!%6& !9%45 #9%50 !&%!& 5%9#
!
Dir. e control fin.
Fiscal
Sta$ilit !!9(1%&6 69&9%60 #00&%96 516%60 #6%40 1&59%&( 6%&4 494%4# &414%&9 &50!%(6 (14%90
8ncasat 6&!!%15 #961%4( (51%!0 &4%40 !0%09 !%(0 6%(4 !&4%!0 666%(& 10#6%6# (%90
#
Sec,ia E+rzii
Financiare
Sta$ilit (915%1! 5!9%&# !#9%94 #%61 0%16 !0&0%45 96%#6 4964%(5
8ncasat !1#6%&( 1#!%65 4%10 0%14 0%&# 1#!1%50 16%0( 661%56
4 )lte or0ane Sta$ilit
8ncasa
t
IBI)9 Sta$ilit #1414%15 (5&6%## #!4&%90 516%(6 #6%40 1&60%!6 !65%#9 605%1# !956%6! &65!%(# 56&5%5&
8ncasa
t
9#69%56 4!!#%90 &05%(0 &4%(1 !0%!9 6%&# 1!9%4! #14%49 !0!(%(9 10&0%99 6(5%40
Sursa: 5irecţia 3eneral@ a 4inanţelor Pu>lice &'lcea
2i bl i ogr af i e!
0. Ootea /. Doan : Q1etoe 2i te5ni ci fi scale>% pa0. 1(#
.. "onstanti n Si l i on% Ntefan Di nu% )ri an Era Del eanu: QE5i ul
fi nanci ar : conta$i l al a0en,i l or economi ci >% Ei tura Europa
7ova% Oucure2ti 1995% pa0. 16(
1. Dan Drosu Na0una: QEvazi unea fi scal+ pe *n,el esul tuturor>%
Ei tura Bscar /ri nt% Oucure2ti % 199(
2. 3i cţi onar de economi e Acooronator 7i ,+ Do$rot+@% Ei tura
Economi c+% Oucure2ti % 1999
3. Doan Ootea : Q1etoe 2i te5ni ci fi scal e>% Satu 1are% 1999%
pa0. 19#
4. 9e0ea nr. 414?!6.06.!00! pri vin i mpozi tul pe profi t % pu$l i cat+
*n 1oni torul Bfi ci al nr. 456?!(.06.!00!
5. 9e0ea nr. &(?1994 pentru com$aterea evazi uni i fi scal e%
pu$l i cat+ *n 1.B. nr. !99?1994
6. 1arcel E5i ,+% "onstan,a Daco$% Don Iomi ,+% 1ar0areta Ira2c+%
Ntefan Oratu : QEesti une. "ontrol . Eval uare>% Ei tura
Fniversi tari a "rai ova 1996% pa0. 119
7 .1i 5ai /*r*i anu : 4i aţa paral el ă a munci i % Ei tura E4pert% !00#%
pa0. !!% !4% #&% 6#
08. 7i col ae Coan,+ : QEvazi unea fi scal +>% Ei tura Iri $una
Economi c+% Oucure2ti % 199(% pa0. !00% !45% !(9
00. 7i col ae Coan,+ : QEconomi e 2i Fi nan,e pu$l i ce>% Ei tura
Iri $una Economi c+% Oucure2ti % pa0. !(9
0.. Revi sta "ontrolul Economi c-Fi nanci ar% )pri l i e% 1999
01. Revi sta Dmpozi te 2i Ia4e nr. 5% 1996
02. Ntefan /opa: QEvazi unea fi scal +>% Revi sta "ontrol ul
Economi c-Financi ar% )pri l i e% 1999
03. -al eri a /op% 1ari a Scarl at : >Economi a su$teran+ : o
real i tate ce tre$ui e cunoscut+>
04. -i r0i l "orescu : QEvazi unea fi scal + *n Rom.ni a> Ei tura
)l e4 IereL% Oucure2ti