Zaktualizowana polityka kapitałowa i dywidendowa

Grupy PZU na lata 2013 - 2015

Warszawa, dnia 13 maja 2014 roku
Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013 201!

2


1. Cel polityki kapitałowej i dywidendowej
Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU de"iniuje zasady zarz#dzania kapitałem Grupy PZU, w tym$
poziom utrzymywania wska%nik&w 'ezpie(ze)stwa, struktur* kapitału, zasady zarz#dzania kapitałem
w Grupie PZU oraz zasady wypłaty dywidendy+
,elem wprowadzenia nowej polityki kapitałowej i dywidendowej jest przeprowadzenie optymaliza(ji
struktury 'ilansu poprzez zast#pienie kapitału własne-o ta)szym kapitałem po(.odz#(ym z po/y(zek
podporz#dkowany(., przy za(.owaniu wysokie-o poziomu 'ezpie(ze)stwa i utrzymaniu 0rodk&w na rozw&j+
2. Polityka kapitałowa
Polityka kapitałowa Grupy 1apitałowej PZU 23 45Grupy PZU67 na lata 2013201! ma na (elu zwi*kszenie
stopy zwrotu dla ak(jonariuszy 4829, an-+ 8otal 2.are.older 9eturn7 i opiera si* na nast*puj#(y(.
zasada(.$
2+1+ zarz#dzanie kapitałem 4w tym kapitałem nadwy/kowym7 Grupy PZU na poziomie PZU 23:
2+2+ utrzymanie 0rodk&w własny(. Grupy PZU z wył#(zeniem dłu-u podporz#dkowane-o na poziomie nie
ni/szym ni/ 2!0; mar-inesu wypła(alno0(i Grupy PZU oraz d#/enie do utrzymania 0rodk&w własny(.
Grupy PZU z uwz-l*dnieniem dłu-u podporz#dkowane-o na poziomie ok+ 400; mar-inesu
wypła(alno0(i 4w-+ stanu na konie( roku o'rotowe-o7, w (elu utrzymania 'ezpie(ze)stwa
"inansowe-o Grupy PZU:
2+3+ utrzymanie aktyw&w na pokry(ie rezerw posz(ze-&lny(. sp&łek Grupy PZU, tj+ PZU 23 i PZU <y(ie na
poziomie nie ni/szym ni/ 110;:
2+4+ uzyskanie optymalnej struktury "inansowania poprzez zast#pienie nadwy/ki kapitałowej dłu-iem
podporz#dkowanym do kwoty nie wy/szej ni/ 3 mld zł, nie przekra(zaj#(ej limitu 2!; 0rodk&w
własny(. stanowi#(y(. pokry(ie mar-inesu wypła(alno0(i, o kt&ry(. mowa w art+ 14= Ustawy
o działalno0(i u'ezpie(zeniowej:
2+!+ utrzymanie kapitału własne-o na poziomie odpowiadaj#(ym ratin-owi 33 wedłu- metodolo-ii a-en(ji
ratin-owej 2tandard > Poor?s:
2+@+ zapewnienie 0rodk&w na rozw&j i akwizy(je w naj'li/szy(. lata(.:
2+A+ 'rak emisji ak(ji przez PZU 23 w naj'li/szy(. lata(.+
Brodki własne i mar-ines wypła(alno0(i s# kalkulowane z-odnie z normami ostro/no0(iowymi
ustanowionymi dla polskie-o rynku u'ezpie(zeniowe-o+ Zakłada si*, /e do 0rodk&w własny(. zali(zone
mo-# zostaC za z-od# 1omisji Dadzoru Einansowe-o kapitały po/y(zek podporz#dkowany(. do wysoko0(i
nie wi*(ej ni/ 2!; 0rodk&w własny(.+

Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013 201!

3


3. Polityka dywidendowa
3+1+ Wysoko0C dywidendy proponowanej przez Zarz#d, wypła(anej przez PZU 23 za dany rok o'rotowy
'*dzie ustalana w opar(iu o nast*puj#(e dwa składniki, przy uwz-l*dnieniu pkt 3+2 3+4$
3+1+1 2konsolidowany wynik "inansowy Grupy PZU, przy (zym warto0C wypła(onej dywidendy nie mo/e
'yC ni/sza ni/ !0; i nie wy/sza ni/ 100; zysku netto wykazane-o w skonsolidowanym
sprawozdaniu "inansowym Grupy PZU z-odnym z F22E: oraz
3+1+2 1apitał nadwy/kowy, przy (zym (ałkowita kwota dywidend wypła(ony(. w opar(iu o kapitał
nadwy/kowy w lata(. 2013 201! nie mo/e przekro(zyC 3 mld zł+
3+2+ Po wypła(ie dywidendy musz# 'yC spełnione kryteria, o kt&ry(. mowa w pkt+ 2+2 oraz 2+3+ Ponadto,
kwota po/y(zek podporz#dkowany(. po wypła(ie dywidendy nie mo/e przekro(zyC 2!; 0rodk&w
własny(., o kt&ry(. mowa w art+ 14= ustawy o działalno0(i u'ezpie(zeniowej+
3+3+ Przy okre0leniu dywidendy, nale/y uwz-l*dniaC dodatkowe potrze'y kapitałowe Grupy PZU, w tym
mi*dzy innymi akwizy(je, w perspektywie dwunastu miesi*(y po przyj*(iu przez Zarz#d PZU 23
skonsolidowane-o sprawozdania "inansowe-o Grupy PZU za dany rok+
3+4+ Przy okre0leniu dywidendy, '*d# uwz-l*dniane rekomenda(je 1omisji Dadzoru Einansowe-o
w zakresie wypła(alnej dywidendy+
4. ziałania zwi!zane z i"ple"enta#j! nowej polityki kapitałowej i dywidendowej
4+1+ Zarz#d PZU 23 planuje nast*puj#(e działania zmierzaj#(e do optymaliza(ji struktury 'ilansu$
4+1+1 wypłat* zali(zki na po(zet dywidendy przewidywanej na konie( roku o'rotowe-o 2013
w wysoko0(i 1+A2A+04@+000 zł, tj+$ 20,00 zł na ak(j*,
4+1+2 emisj* dłu-u podporz#dkowane-o w wysoko0(i do 3 mld zł+
4+2+ W przypadku emisji dłu-u podporz#dkowane-o, o kt&rym mowa w pkt+ 4+1+2 i uzyskania z-ody
1omisji Dadzoru Einansowe-o na zali(zenie po/y(zki podporz#dkowanej do 0rodk&w własny(.
z-odnie z art+ 14= ust+ 4 pkt 2 Ustawy o działalno0(i u'ezpie(zeniowej, PZU 23 '*dzie dokonywało
dalszy(. wypłat dywidend w (z*0(i, o kt&rej mowa w pkt+ 3+1+2 ponad kwot* zali(zki na po(zet
dywidendy, o kt&rej mowa w pkt 4+1+1+ w lata(. 2014 i 201!+
4+2+1 W przypadku spełnienia wska%nik&w 'ezpie(ze)stwa, o kt&ry(. mowa w pkt+ 2+2 i 2+3 mimo
'raku emisji dłu-u podporz#dkowane-o, o kt&rym mowa w pkt+ 4+1+2 do dnia podj*(ia przez
Zarz#d PZU 23 de(yzji w sprawie przyj*(ia wniosku doty(z#(e-o podziału zysku za rok 2013,
wypła(ona zali(zka na po(zet dywidendy, o kt&rej mowa w punk(ie 4+1+1, '*dzie stanowiła (z*0C
wypłaty z kapitału nadwy/kowe-o, o kt&rym mowa w punk(ie 3+1+2+
4+3+ W przypadku nieosi#-ni*(ia wska%nik&w 'ezpie(ze)stwa, o kt&ry(. mowa w pkt+ 2+2 i 2+3, w wyniku
'raku lu' niewystar(zaj#(e-o poziomu emisji dłu-u podporz#dkowane-o, lu' w przypadku 'raku
uzyskania z-ody 1omisji Dadzoru Einansowe-o, o kt&rej mowa w pkt+ 4+2, nie nast#pi wypłata
dywidend, w (z*0(i o kt&rej mowa w pkt+ 3+1+2, za0 zali(zka na po(zet dywidendy, o kt&rej mowa w
pkt+ 4+1+1 '*dzie stanowiła (z*0C dywidendy za rok 2013, o kt&rej mowa w pkt+ 3+1+1 4tj+ kwota
dywidendy, w (z*0(i o kt&rej mowa w pkt+ 3+1+1 wypła(anej w 2014 roku za rok 2013 '*dzie
pomniejszona o zali(zk* wypła(on# w 2013 roku7+
Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013 201!

4


4+4+ Go(elowa struktura kapitałowa zostanie osi#-ni*ta nie p&%niej ni/ po zamkni*(iu Zwy(zajne-o
Walne-o Z-romadzenia PZU 23 zatwierdzaj#(e-o sprawozdanie "inansowe za rok 201!+