You are on page 1of 23

Hng Dn S Dng Thit B Lightsmart

Mc Lc
I. Lightsmart PE150..................................................................................................................... 2
1.M t thit b............................................................................................................................. 2
2.Thao tc cu hnh..................................................................................................................... 3
2.1 Login thit b....................................................................................................................... 3
2.2 Kim tra cc tham s.........................................................................................................5
2.2.1 Kim tra cng quang...................................................................................................5
2.2.2 Kim tra cng in......................................................................................................6
2.2.3 Khai bo dch v..........................................................................................................6
2.2.4 Kim tra alarm ca thit b..........................................................................................9
2.2.4 Kim tra v x l li thng gp................................................................................10
II. Lightsmart LS4120................................................................................................................. 11
1. M t thit b.......................................................................................................................... 11
2. Cu hnh thit b.................................................................................................................... 12
2.1 Login thit b..................................................................................................................... 12
2.2 Kim tra cc thng s......................................................................................................13
2.2.1Kim tra cng quang..................................................................................................13
2.2.2 Kim tra cng in....................................................................................................15
2.2.3 Khai bo dch v........................................................................................................16
2.2.4 Kim tra alarm ca thit b........................................................................................17
2.2.5 Kim tra v x l li thng gp................................................................................18

Hin ti CMC ang s dng 2 loi thit b Lightsmart:


- Thit b PDH: Lightsmart PE150
- Thit b SDH: Lightsmart LS4120

I. Lightsmart PE150
http://www.docshut.com/kruyuz/lightsmart-pe150-manual.html

1.M t thit b
Bao gm: 2 card quang, mi card 1 cng
H tr 4 khe cm card E1 hoc card V35. Mi card E1 gm 4 port E1
Mt trc thit b

Giao din E1

Lung E1 ra phin Krone

2.Thao tc cu hnh
2.1 Login thit b
a, Trng hp onsite trc tip:
- t a ch IP my tnh di: 172.20.x.x
- Kt ni cp mng gia my tnh v PE150
- T my tnh, M cmd, g my lnh: telnet IP
Note: IP l a ch IP ca thit b cn log vo, tham khao a ch IP ca thit b
theo file excel bng km theo

- G User name v password

User name: admin

Pass:1234

Ri g Enter, xut hin bn di

b,Trng hp dng mng CMC, thi thc hin lnh telnet trn cmd, cc bc tng
t nh trn

2.2 Kim tra cc tham s


2.2.1 Kim tra cng quang

-T ca s login trn, di chuyn ti mc 7, n enter, hin ra ca s sau

Cc tham s c bn ca cng quang


a, Mc F1
Lo/Aggr: tn thit b u gn (thit b trc tip login vo)
Lo/OE1: cng quang 1 ca thit b u gn
Lo/OE2: cng quang 2 ca thit b u gn
Re/Aggr: tn thit b u xa (thit b kt ni trc tip quang ti thit b u gn)
Re/OE1: cng quang 1 ca thit b u xa
Re/OE2: cng quang 2 ca thit b u xa
b, Mc Configuration
c, Mc OE protection Switch status
Working OE: ch ra cng quang no ang active kt ni 2 thit b
d, OE Status
Alarm: ch ra cnh bo ca cng quang

Tx: trng thi pht tn hiu ca cng quang


2.2.2 Kim tra cng in

T ca s login, di chuyn ti mc 8 , n Enter

-1/G 4xE1F: card in s 1


-2/G 4xE1F: card in s 2
-3/G 4xE1F: card in s 3
-4/G 4xE1F: card in s 4
Mi card in s c 4 port in bao gm c thit b u gn v thit b u xa
Trng thai lung in:
G: Trng thi lung tt
R: Trng thi lung li
- : Trng thi lung cha s dng
2.2.3 Khai bo dch v

T ca s login, chn mc 2

Ca s s hin ra cc khai bo cc lung E1, FE, V35

a, khai bo lung E1 chn mc 1

Mc [F1]St#/S1#/Ch# : ch ra thit b u gn/u xa, s card, s port


Service: ch lung E1 c khai bo cha (IS: c khai bo; OOS:
cha khai bo
khai bo lung E1, chn cng cn khai bo, n F2,di chuyn ti service
mode v dng phm cch thay i v IS, n F2 ln na confirm
xa khai bo E1, chn cng cn khai bo, n F2,di chuyn ti service
mode v dng phm cch thay i v OOS, n F2 ln na confirm
t tn lung E1, chn F2, chn mc circuit indentifier, g tn v n F2
confirm
b, Khai bo V35 chn mc 2

Cc tham s ging nh khai bo E1


c, Khai bo FE chn mc 3

Cc tham s tng t nh khai bo E1


2.2.4 Kim tra alarm ca thit b

T ca s login, di chuyn ti mc a, n Enter, s xut hin bng cnh bo


ca cng quang v cng in

Dng phm tap v phm ln xung xem ton b cnh bo.


2.2.4 Kim tra v x l li thng gp

Thit b Lightsmart PE150 ch yu dng cho kt ni VoiP v


Khi Monitor h thng v khch hng bo down, cn xc nh dch v ang c
cu hnh trn thit b no, sau login vo thit b
B1: login vo thit b u gn tng ng
B2: Bt alarm kim tra trng thi cnh bo
- Nu xut hin cnh bo LOS ti cng quang th gi i CPE o kim tuyn
quang v kim tra dy nhy
Note: Hai thit b kt ni vi nhau bng 2 hng quang hoc mt hng quang
- Nu khng c cnh bo LOS quang (vn gim st c thit b u xa) th
tin hnh kim tra cnh bo port in 2 u, da vo cnh bo tin hnh
x l. Mt s cnh bo c bn nh sau:
+ cnh bo LOS: kim tra kt ni gia port in ca PE150 vi thit b u
ni trc tip.
+ Cnh bo AIS: kim tra li on sau thit b kt ni trc tip vi PE150

- C th tin hnh loop test phn on s c vi cc h tr loopback sau:


t ca s login, di chuyn ti mc b, n Enter,

Chn cng li v thc hin loop back. C hai loi loopback


LoLbk/ANA (n F2): loop t thit b ra cng in
LoLbk/DIG (n F6): loop t thit b ra cng quang, hng v thit b PE150
i din

II. Lightsmart LS4120


1. M t thit b
Bao gm: 2 card quang, mi card 1 cng
H tr 4 khe cm card E1 hoc card V35. Mi card E1 gm 4 port
E1
Mt trc thit b

2. Cu hnh thit b
2.1 Login thit b
a, Trng hp onsite trc tip:
- t a ch IP my tnh di: 172.20.x.x
- Kt ni cp mng gia my tnh v LS4120
- T my tnh, M cmd, g my lnh: telnet IP
Note: IP l a ch IP ca thit b cn log vo, tham khao a ch IP ca thit b
theo file excel bng km theo

n phm O log on vo thit b, sau nhp user: ADMIN v password:


155086 login vo thit b, ca s login s hin ra nh sau:

b,Trng hp dng mng CMC, thi thc hin lnh telnet trn cmd, cc bc tng
t nh trn
2.2 Kim tra cc thng s
2.2.1Kim tra cng quang

Thit b LS4210 c 2 card quang, mi card 1 port quang, dung lng l STM1
hoc STM4. vo kim tra trng thi port quang t ca s login n phm A

n tip phm B xem cc cnh bo trn port quang

Xut hin cc loi cnh bo trn 2 port quang, trong mc status nu xut hin
Active: tc l xut hin cnh bo
Cleared: khng c cnh bo
0 :

2.2.2 Kim tra cng in

T ca s login, nhn phm U, nhn phm Tab chuyn n card in cn xem,


sau n enter (TG stt: trong TG l k hiu card in, stt l s th t card in)

Nhn phm A xem Alarm

Tip tc nhn phm B xem trng thi ca cc port in

Ch n cc cnh bo c bn ca port in nh E1_LOS, E1_AIS


2.2.3 Khai bo dch v

T ca s main chn muc D

Tip tc chn mc E khai bo, chn mc cn khai bo (TU11, TU12,


TU3,..) sau n enter

La chn cc hng khai bo v kiu khai bo cn thit


Note: du x : l khai bo
Du o: l cn trng
2.2.4 Kim tra alarm ca thit b

xem cnh bo ca ton thit b, t ca s login, nhn phm


Q, di chuyn ti mc all, sau enter, ton b cnh bo ca
thit b s c xut hin

2.2.5 Kim tra v x l li thng gp

Khi Monitor h thng hoc khch hng bo knh down, cn xc nh dch v ang
c cu hnh trn thit b no, sau login vo thit b
B1: login vo thit b
B2: Bt alarm kim tra trng thi cnh bo
- Kim tra trng thi port quang. Nu thy cnh bo LOS xut hin th gi i
CPE n kim tra cp
- Kim tra trng thi cc cng in c chy dch v, tuy thuc vo cc loi cnh
bo th tin hnh x l
i vi cnh bo E1_LOS: kim tra kt ni gia port E1 ca thit b vi thit
b u trc tip.
Cnh bo AIS: kim tra li on sau thit b kt ni trc tip vi vi port E1
ca thit b
- C th tin hnh loop test phn on s c vi cc h tr loopback sau:
+ Loop ti port quang: t ca s login, nhn phm D

Tip tc chn phm I

Chn tip phm A

Di chuyn phm tri phi s dng loi loop back thich hp ri n enter
Note: OFF: tc l ko thc hin loop
To-OPTICAL-LINE: loop ra cng quang
To-TRIBUTARY-LINE: loop vo thit b
+Loop ti port in: t ca s login, nhn phm U, dng phm Tab di chuyn
ti card in cn thit, n enter

Tip tc chn phm G

Chn phm A

Di chuyn phm tri, phi thc hin loop back cn thit


Note: OFF: tc l khng c loop
TO-OPTICAL-LINE: loop t cng in ra hng quang

TO-LINE: loop ra cng in