PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

GVHD : Đinh Xuân Lâm

SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 13

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

1.SƠ ĐỒ TRIỄN KHAI THỰC TẾ

Hình 6

Chức năng của các thiết bị :

• SERVER 1 : Làm DC , DHCP , File Server và Mail server nội bộ

• SERVER 2 : Làm Web Server • SERVER 3 : Làm Fire Wall bảo vệ vùng mạng INTERNAL • SWITCH 1 , 2 : Làm nhiệm vụ kết nối . • Các PC : Nhansu1 , Kinhdoanh 1,2 , Ketoan1,2,3,4 Là các Client của công ty. • Router ADSL VSIC : Kết nối INTERNET và NAT Web Server , Mail Server ra INTERNET . Ngoài ra còn là FireWall ngoài bảo vệ hệ thống mạng và vùng DMZ.

Với cách triển khai như trên mô hình , công ty sẽ có một hệ thống mạng với các chức năng như sau :
 • Có Mail server phục vụ cho việc giao tiếp mail nội bộ , trong công ty ra internet và từ

ngoài vào công ty.có độ tin cậy cao. • Có Web Server phục vụ nhu cầu quản cáo Sản Phẩm , Mua Bán và Thương Hiệu .Với khả năng bảo mật và hạn chế Hacker cao . • Có một hệ thống dữ liệu dùng chung có tính bảo mật cao,phân quyền truy cập và đáng tin cậy. GVHD : Đinh Xuân Lâm SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm TRANG 14

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

• Có sự phân chia quyền hạn giữa các nhân viên , đáp ứng nhu cầu làm việc giữa các nhân viên trong công ty . • Có một hệ thống mạng hỗ trợ cho các nhân viên làm việc từ xa thông qua mạng internet .

BƯỚC CẤU HÌNH : (Thao khảo chi tiết trong phần phụ lục)
IP Sub DG : 192.168.1.1 : 255.255.255.0 : 192.168.1.254

SERVER 1
(DC,MAIL,FILE SERVER)

DNS : 192.168.1.1

- Cài Windows Server 2003 sau đó nâng lên DC với Domain là DABIEN.ORG và cài tự động dịch vụ DNS . - Cài dịch vụ DHCP cấp ip tự động cho các máy Client - Tạo 3 group:

     

Ketoan Kinhdoanh nhansu Ketoan Kinhdoanh Nhansu

-Tạo 3 OU KETOAN , KINHDOANH Và NHANSU

- Move 3 group Ketoan , Kinhdoanh , Nhansu vào 3 OU tương ứng. - Tạo tài khoản cho các nhân viên

 KETOAN user: ketoan1 , password: kt1 user: ketoan2 , password: kt2 user: ketoan3 , password: kt3 user: ketoan4 , password: kt4  KINHDOANH user: kinhdoanh1 , password: kd1 user: kinhdoanh2 , password: kd2  NHANSU user: nhansu1 , password:ns1
- Add các tài khoản vừa tạo vào 3 group tương ứng . - Cài các nhóm phần mềm để chia sẽ cho các Client trông ty tương ứng

  

Các Client kế toán dùng phần mềm kế toán Các Client kinh doanh thì được dùng phần mềm kinh doanh Các Client nhân sự thì được dùng các phần mềm nhân sự GVHD : Đinh Xuân Lâm SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm TRANG 15

- Phân quyền nhóm user ở bộ phận kế toán cho sử dụng phần mềm kế toán .

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG - Phân quyền nhóm user ở bộ phận kinh doanh cho sử dụng phần mềm kinh doanh , không được sử dụng chương trình của user của user nhóm kế toán - Phân quyền nhóm user ở bộ phận nhân sự sử dụng các ứng dụng hổ trợ cho nhân sự , không được sử dụng chương trình của user kế toán. - Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình .Tạo Folder chứa dữ liệu của 3 group KETOAN, KINHDOANH , NHANSU và Phân Quyền hợp lý cho 3 group đó . Cấu hình Backup theo lịch cho dữ liệu 3 group KETOAN , KINHDOANH, NHANSU nhầm đảm bảo an toàn và khắc phục dữ liệu nhanh chóng . - Tạo Script map ổ đĩa tương ứng cho từng nhóm user . - Cài mail server MDEAMON 9.5 và tạo các tài khoản mail tương ứng với các user

 KETOAN user: ketoan1 , Mail address : ketoan1@dabien.org user: ketoan2 , Mail address : ketoan2@dabien.org user: ketoan3 , Mail address : ketoan3@dabien.org user: ketoan4 , Mail address : ketoan4@dabien.org  KINHDOANH user: kinhdoanh1 , Mail address : kinhdoanh1@dabien.org user: kinhdoanh2 , Mail address : kinhdoanh2@dabien.org  NHANSU user: nhansu1 , Mail address : nhansu1@dabien.org
-Cấu hình cây DNS


 

Tạo Reverse Lookup Zone Tạo host MAIL.DABIEN.ORG Tạo Record MX Kiểm tra hoạt động của DNS Server
IP SERVER 2 (WEB SERVER) DG : 20.0.0.1 : 20.0.0.254 Sub : 255.0.0.0 DNS : 20.0.0.1

- Cài Windows Server 2003 và cài dịch vụ Web Server - Cấu hình cho trang Web của công ty . - Do công ty xài dịch vụ ADSL không có IP Public . Nếu muốn public trang web công ty ra Internet chúng ta có thể sử dụng dịch vụ Dynamic DNS (www.dyndns.com.No-ip.com,…). IP : 192.168.1.11 -> 192.168.1.15 Sub : 255.255.255.0 DG : 192.168.1.254 DNS: 192.168.1.1 Client Ketoan

GVHD : Đinh Xuân Lâm

SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 16

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG - Cài Windows XP professional . - Join vào domain DABIEN.ORG IP : 192.168.1.21 -> 192.168.1.23 Sub : 255.255.255.0 DG : 192.168.1.254 DNS: 192.168.1.1 Client Kinh Doanh - Cài Windows XP professional - Join vào domain DABIEN.ORG IP : 192.168.1.31 Sub : 255.255.255.0 DG : 192.168.1.254

Client nhansu
- Cài Windows XP professional - Join vào domain DABIEN.ORG

DNS: 192.168.1.1

+ Card INTERNAL IP : 192.168.1.254 Sub : 255.255.255.0 DG : trống DNS: trống

SERVER 3
(ISA SERVER)

+ Card EXTERNAL IP : 20.0.0.254 Sub : 255.0.0.0 DG : 20.0.0.255 DNS: trống

- Cài Windows Server 2003 - Join vào DABIEN.ORG - Cài ISA Server 2003 - Cấu Hình Các rule sau :


Tạo rule truy vấn DNS để phân giải tên miền Tạo Rule hợp lý cho các nhân viên theo yêu cầu công ty GVHD : Đinh Xuân Lâm SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 17

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

 Tạo vùng DMZ và cấu hình giao dịch giữa mạng trong và DMZ theo cơ chế Rout  Tạo network rule cho phép mạng trong truy cập Web Server trong vùng DMZ theo cơ chế Route  Tạo rule cho phép mạng trong giao dịch Web Server trong vùng DMZ
+ Card LAN 1 IP Sub DG : 20.0.0.255 : 255.0.0.0 : trống

DNS : trống + Card LAN 2 IP : 20.0.0.253 : 255.0.0.0 : trống

Router ADSL Vsic

Sub DG

DNS : trống + Card WAN ( Do ISP quản lý nên có ip động ) - Cấu hình kết nối với ISP . - Cấu hình DHCP cấp IP cho ISA Server - Nat Web Server ra internet sử dụng dịch vụ Dynamic DNS . - Tạo kế nối VPN cho nhân viên có thể làm việc từ xa sử dụng dịch vụ Dynamic DNS .

GVHD : Đinh Xuân Lâm

SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 18

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

2.SƠ ĐỒ DEMO
- Do thiếu điều kiện triển khai thực tế , nên nhóm chúng em sẽ triển khai mô hình rút gọn sử dụng phần mềm “VM-WARE WorkStation” với mô hình như sau :

Hình 7 • Sơ đồ phân tích :

Hình 8

GVHD : Đinh Xuân Lâm

SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 19

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

Chức năng của các thiết bị :

• Máy ảo 1 : Làm DC , DHCP , File Server và Mail server nội bộ • Máy ảo 2 : Kiểm tra hoạt động cho mạng trong vùng INTERNAL • Máy ảo 3 : Làm Web Server • Máy ảo 4: Làm Fire Wall bảo vệ vùng mạng INTERNAL , Tạo DMZ • Máy ảo 5: Giả lập router và định tuyến cho 2 vùng mạng EXTERNAL của ISA và

vùng mạng bên ngoài hệ thống . • Máy ảo 6 : Kiểm tra trang Web trong vùng DMZ và kiểm tra kết nối VPN tới mạng trong .

Với cách triển khai như trên mô hình DEMO sẽ có một hệ thống mạng với các chức năng như sau :

• Có Mail server phục vụ cho việc giao tiếp mail nội bộ • Có Web Server • Có một hệ thống dữ liệu dùng chung có tính bảo mật cao,phân quyền truy cập và đáng tin cậy. • Có sự phân chia quyền hạn giữa các nhân viên , đáp ứng nhu cầu làm việc giữa các nhân viên trong công ty . • Có một kết nối từ mạng ngoài vào vùng mạng INTERNAL .

 1.

BƯỚC CẤU HÌNH : Máy ảo 1:
IP : 192.168.1.1

Sub : 255.255.255.0
(DC,MAIL,FILE SERVER)

DG : 192.168.1.254 DNS : 192.168.1.1

- Cài Windows Server 2003 sau đó nâng lên DC với Domain là DABIEN.ORG và cài

tự động dịch vụ DNS .
- Cài dịch vụ DHCP cấp ip tự động cho các máy Client

- Tạo 3 group:  Ketoan  Kinhdoanh  nhansu
-Tạo 3 OU KETOAN, KINHDOANH Và NHANSU

 

Ketoan Kinhdoanh GVHD : Đinh Xuân Lâm SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm TRANG 20

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

 Nhansu - Move 3 group Ketoan, Kinhdoanh, Nhansu vào 3 OU tương ứng. - Tạo tài khoản cho các nhân viên  KETOAN user: ketoan1 , password: kt1 user: ketoan2 , password: kt2 user: ketoan3 , password: kt3 user: ketoan4 , password: kt4  KINHDOANH user: kinhdoanh1 , password: kd1 user: kinhdoanh2 , password: kd2  NHANSU user: nhansu1 , password:ns1
- Add các tài khoản vừa tạo vào 3 group tương ứng .

- Cài các nhóm phần mềm để chia sẽ cho các Client trông ty tương ứng  Các Client kế toán dùng phần mềm kế toán  Các Client kinh doanh thì được dùng phần mềm kinh doanh  Các Client nhân sự thì được dùng các phần mềm nhân sự - Phân quyền nhóm user ở bộ phận kế toán cho sử dụng phần mềm kế toán . - Phân quyền nhóm user ở bộ phận kinh doanh cho sử dụng phần mềm kinh doanh , không được sử dụng chương trình của user của user nhóm kế toán - Phân quyền nhóm user ở bộ phận nhân sự sử dụng các ứng dụng hổ trợ cho nhân sự , không được sử dụng chương trình của user kế toán. - Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình .Tạo Folder chứa dữ liệu của 3 group KETOAN,KINHDOANH,NHANSU và Phân Quyền hợp lý cho 3 group đó . Cấu hình Backup theo lịch cho dữ liệu 3 group KETOAN,KINHDOANH, NHANSU nhầm đảm bảo an toàn và khắc phục dữ liệu nhanh chóng . - Tạo Script map ổ đĩa tương ứng cho từng nhóm user . - Cài mail server MDEAMON 9.5 và tạo các tài khoản mail tương ứng với các user  KETOAN user: ketoan1 , Mail address : ketoan1@dabien.org user: ketoan2 , Mail address : ketoan2@dabien.org user: ketoan3 , Mail address : ketoan3@dabien.org user: ketoan4 , Mail address : ketoan4@dabien.org  KINHDOANH user: kinhdoanh1 , Mail address : kinhdoanh1@dabien.org user: kinhdoanh2 , Mail address : kinhdoanh2@dabien.org  NHANSU user: nhansu1 , Mail address : nhansu1@dabien.org GVHD : Đinh Xuân Lâm SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm TRANG 21

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG -Cấu hình cây DNS


 

Tạo Reverse Lookup Zone Tạo host MAIL.DABIEN.ORG Tạo Record MX Kiểm tra hoạt động của DNS Server

2.

Máy ảo 2:
IP : 192.168.1.2 Sub : 255.255.255.0 DG : 192.168.1.254 DNS : 192.168.1.1

- Cài Windows XP Professional service pack 2 . - Join vào domain dabien.org . - Vai trò là 1 client trong mạng internal của ISA .

3.

Máy ảo 3 :
IP
(WEB SERVER)

: 20.0.0.1

Sub : 255.0.0.0 DG : 20.0.0.254 DNS : 20.0.0.1

- Cài Windows Server 2003 , dịch vụ DNS Server và dịch vụ IIS - Tạo Primary Zones dabien.com.vn - Tạo Reverse Look Zones - Tạo host www.dabien.com.vn - Cấu hình cho trang Web của công ty .

4.

Máy ảo 4 :
+ Card INTERNAL IP : 192.168.1.254 Sub : 255.255.255.0 DG : trống DNS : trống + Card DMZ IP : 20.0.0.254 Sub : 255.0.0.0 DG : trống DNS : trống

(ISA SERVER 2004)

+ Card EXTERNAL
IP Sub DG : 10.0.0.254 : 255.0.0.0 : 10.0.0.253

GVHD : Đinh Xuân Lâm

SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 22

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG DNS : trống

- Cài Windows Server 2003 - Join vào DABIEN.ORG - Cài ISA Server 2003 - Cấu Hình Các rule sau : Tạo rule truy vấn DNS để phân giải tên miền  Tạo Rule hợp lý cho các nhân viên theo yêu cầu công ty  Tạo vùng DMZ và cấu hình giao dịch giữa mạng trong và DMZ theo cơ chế Rout  Tạo network rule cho phép mạng trong truy cập Web Server trong vùng DMZ theo cơ chế Route  Tạo rule cho phép mạng trong giao dịch Web Server trong vùng DMZ 

5.

Máy ảo 5 :
+ Card LAN IP Sub DG : 10.0.0.253 : 255.0.0.0 : trống

DNS : trống + Card WAN

Giả Lập Router

IP Sub DG

: 203.162.1.1 : 255.255.255.0 : trống

DNS : trống - Cài đặt dịch vụ Windows Server 2003 và DNS Server. - Tạo Primary Zones ISP.com.vn - Tạo Reverse Look Zones - Tạo host www.ISP.com.vn

- Nat Web Server ra internet . - Tạo kế nối VPN cho nhân viên có thể làm việc từ xa .

GVHD : Đinh Xuân Lâm

SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 23

PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

6.

Máy ảo 6:
IP Sub DG : 203.162.1.2 : 255.255.255.0 : 203.162.1.1

DNS : 203.162.1.1

- Cài Windows XP Professional service pack 2 . - Vai trò là 1 client ngoài internet.

GVHD : Đinh Xuân Lâm

SVTH :Phạm Thanh Doản Võ Thị Cẩm

TRANG 24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful