Asas Pengaturcaraan C

++
Tutorial berbentuk e-buku ini disediakan bagi mereka yang menginginkan nota bantuan di dalam Bahasa Melayu. E-buku ini cuba menyesuaikan beberapa istilah di dalam Bahasa Melayu, tetapi sekiranya istilah Bahasa Inggeris lebih mudah difahami, perkataan itu akan dikekalkan.

Konvensyen
E-buku ini cuba mengekalkan format supaya indentasi, susunan teks, font dan lain-lain yang difikirkan perlu adalah seragam.

© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi

1

Senarai Kandungan
Asas Pengaturcaraan C++..........................................................................................................................1 Konvensyen..................................................................................................................................1 Bab 1 : Pengenalan ....................................................................................................................................3 Konsep Pembolehubah..........................................................................................................................3 Kaedah penggunaan pembolehubah............................................................................................3 Menerima dan memaparkan input.........................................................................................................5 Komen (commenting)............................................................................................................................6 Bab 2: Menulis dan memaparkan data.......................................................................................................7 Tugasan aksara khas..............................................................................................................................8

© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi

2

Bab 1 : Pengenalan
C++ adalah bahasa pengaturcaraan yang merupakan lanjutan daripada bahasa pengaturcaraan C, dengan penambahan kepada beberapa paradigma antaranya sokongan kepada pengaturcaraan berasaskan objek. Nota ini disediakan dengan seringkas mungkin, dengan cuba mengambil konsep mudah faham, mudah ingat “cheat sheet” tetapi dengan penjelasan ringkas.

Konsep Pembolehubah
Pembolehubah atau “variable” merupakan kaedah pemudahcara bagaimana sesuatu bahasa pengaturcaraan menerima, menghantar, memproses dan pelbagai operasi lagi terhadap sesuatu input. Ada pelbagai jenis data bagi pemeboleh-ubah: JENIS DATA (DATA TYPE) char int float double string Aksara Nombor bulat/integer Nombor perpuluhan Nombor perpuluhan Perkataan Jadual : Jenis data dan jenis input yang boleh ditampung KESESUAIAN

Kaedah penggunaan pembolehubah
Secara asasnya, adalah sangat mudah untuk memperkenalkan sesuatu pembolehubah. Secara kasarnya sintaksnya adalah <jenis data> <nama pembolehubah>; Sebagai contoh, int integerku; char aksaraku; string perkataanku;
© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi 3

float nomborku; Nama pembolehubah yang ditugaskan adalah bebas, tetapi tertakluk kepada syarat:
● ● ●

dimulakan dengan abjad, bukan nombor tiada senggang di antara perkataan bukan merupakan kata simpanan dalam sistem (reserved words) KESALAHAN Menggunakan pembolehubah “int” sebagai nama. “int” adalah “reserved word” Memulakan nama pembolehubah dengan nombor Memulakan nama pembolehubah dengan bukan abjad. Jadual: Penugasan pembolehubah dan kesalahannya

CONTOH PERKATAAN int int; int 9myint; int _myint;

Pemboleh ubah juga boleh ditetapkan nilai sewaktu penciptaannya. int nombor=1; char aksara='A'; string kata=”ahmad”; double perpuluhan=1.92;

© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi

4

Menerima dan memaparkan input
Di dalam C++ anda boleh memaparkan input ke paparan terminal atau ke dalam fail teks. Untuk permulaan, kita akan fokuskan dulu kepada paparan terminal. Jenis paparan dan mod paparan input antaranya ialah: JENIS cin (console input) cout (console output) cerr( console error) clog (console log) Menerima input Memaparkan input Memaparkan ralat Memaparkan log Jadual: Alatan bagi menerima dan memaparkan input Contoh: #include <iostream> using namespace std; int main() { int num; cout<<”Sila masukkan sebarang nombor”<<endl; cin>>num; cout<<”Terima kasih, nombor yang anda masukkan ialah “<<num<<endl; return 0; } Kod: Program asas C++ TUGAS

© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi

5

Komen (commenting)
Pengunaan “komen” atau aktiviti commenting ialah di mana pengaturcara meletakkan nota untuk memudahkan urusan nyahpepijat atau memantau lintas lalu pembolehubah. Contoh:

JENIS KOMEN
// /* ... */ //Ini adalah komen sebaris /* Ini adalah komen yang

BENTUK SINTAKS

membenarkan komen dilakukan lebih dari sebaris dengan mudah */ Contoh pengunaan: #include <iostream> using namespace std; //Ini contoh untuk komen sebaris //Baris baru memerlukan anda meletakkan tanda “backslash” seterusnya int main() { int num; cout<<”Sila masukkan sebarang nombor”<<endl; cin>>num; /* Ini pula membenarkan komen lebih dari sebaris */ cout<<”Terima kasih, nombor yang anda masukkan ialah “<<num<<endl; return 0; } Jadual: Contoh komen
© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi 6

Bab 2: Menulis dan memaparkan data
Untuk memfokuskan lebih lanjut kepada kemahiran menulis dan memaparkan data, selanjutnya kita akan mengkhususkan pemerhatian kepada pelbagai jenis data dan kaedah paparan. Di dalam C++, simbol-simbol berikut kerap digunakan:

SIMBOL
“” ; '' #

PENGGUNAAN
Memaparkan nilai malar (constant) perkataan. Menamatkan penugasan nilai Memaparkan nilai malar (constant) aksara. Memaparkan pemula untuk pustaka kod (code library). Juga untuk menentukan nilai malar pembolehubah Jadual: Simbol khas a=a+1;

CONTOH
cout<<”Nama saya Ahmad”; char huruf='A'; #include <iostream> #define KUIH 7

Contoh: #include <iostream> #define NOMBOR 11 using namespace std; int main() { int num=7; char aksara='B'; cout<<”Nilai NOMBOR

ialah “<<NOMBOR<<endl;

cout<<”Nilai num ialah “<<num<<endl; cout<<”Nilai aksara ialah “<<aksara<<endl; return 0; } Kod: Paparan penggunaan pelbagai simbol khas

© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi

7

Tugasan aksara khas.
Terdapat beberapa aksara yang mempunyai tugas khas bagi, kebiasaannya disertakan dengan “backslash” . Contoh:

AKSARA
\n \a \t

TUGAS
Baris baru (newline) . Loceng sistem (beep) Sela (tab)

CONTOH GUNA
cout<<”Saya ada kasut\n”; (di dalam C++ \n juga diwakili dengan <<endl) cout<<”Saya ada kasut\a”; cout<<”Saya ada kasut sebanyak \t”<<kasut<<”pasang”; Jadual: Aksara khas

© 2008 Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful