You are on page 1of 2

Polska Społeczność Ewangeliczna Polska Społeczność Ewangeliczna

Wierzymy, że najważniejszą sprawą dla każdego


człowieka jest nawiązanie osobistej relacji z Bogiem
przez Jezusa Chrystusa.
Czy jesteś zadowolony ze swojej więzi z Nim?
A czy Bóg jest zadowolony z relacji z Tobą?
Pastor: Rev. Piotr Starzęba
Witamy
Może nigdy Cię nie spotkamy, wobec tego musi-
my Ci o czymś powiedzieć. Jest to wiadomość, która w
może Ci się nie spodobać; jednak nigdy nie będziesz
mógł o niej zapomnieć. Niezależnie też od tego czy
jej uwierzysz czy nie, będzie miała istotny wpływ na
twoje życie i śmierć. Doprowadza ona Ciebie do Wszystkich szukających Boga Polaków
punktu decyzji. Musisz albo ją przyjąć, albo odrzucić. zapraszamy:
A oto ta wiadomość. Jest to cytat z Pisma
Świętego: “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że
Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń
wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny.”
(Ewangelia Jana 3:16)
Są tu trzy cudowne fakty:
90 94
1. Bóg Cię KOCHA, ale nienawidzi Twojego grze-
chu, który prowadzi Cię do zagłady.
2. Bóg dał SYNA zamiast Ciebie. Pan Jezus cierpiał
N. Nagle
N. Melvina
N. Austin

W. Montrose Ave.
za Twoje grzechy i zajął Twoje miejsce na krzyżu.
3. On dokończył swoje dzieło, a teraz oczekuje od
Ciebie prawdziwej WIARY. Wiary objawiającej W. Irving Park Rd.
się poprzez: Wspólnota £aski
- Przyznanie i odwrócenie się od swoich grzechów.
- Uwierzenie, że Pan Jezus umarł ZAMIAST Ciebie. ³¹cz¹ca cz³owieka
- Zaproszenie w modlitwie Jezusa Chrystusa jako Polska Społeczność Ewangeliczna
Gospodarza (a nie gościa) Twojego życia. z Bogiem i z ludŸmi
Oto przykładowa modlitwa oddania się Bogu: 4411 N. Melvina
Kochany Ojcze! Jestem grzesznikiem. Przebacz mi Chicago IL 60630
wszystkie moje grzechy. Oddaję Ci całe moje życie.
Bądź władcą i kierownikiem mego życia. Amen. 847-486-1285 lub 773-205-1049

Poznać Jezusa Chrystusa Poznać Jezusa Chrystusa


i uczynić Go znanym i uczynić Go znanym
Polska Społeczność Ewangeliczna

Chcielibyśmy zobaczyć dzień, w któ-


Szukasz PRAWDY rym każdy Polak w stanie Illinois będzie
Jeden ostateczny autorytet: miał możliwość usłyszeć Ewangelię
oraz biblijnej wspólnoty - Kościoła?
1. Pismo Święte - Biblia Łaski, odpowiedzieć na nią poprzez
Jeżeli TAK, czyli Stary i Nowy Testament osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa oraz
to bądź uprzejmy zatrzymać się na chwilę. stać się aktywnym członkiem wewnątrz
Jeżeli NIE, Nowo Testamentowej społeczności
to możesz szukać dalej, my zaś nie przesta- Dwa kluczowe zadania: wierzących.
niemy modlić się za Ciebie abyś doszedł do 1. Ewangelizacja
Prawdy.
2. Uczniostwo
Możliwe, że w głębi duszy pytasz:
Który kościół lub religia jest Prawdziwa? lub Trzy kanały ewangelizacji:
Gdzie jest Prawda? Poznać Jezusa Chrystusa
1. Świadectwo Życia
My wierzymy, że PRAWDA jest tylko w Panu i uczynić Go znanym
Jezusie i w Słowie Bożym. Dlatego też żaden 2. Głoszenie Ewangelii
Kościół lub organizacja religijna nie ma mono-
polu na Prawdę. PRAWDA jest tylko w Bogu. 3. Służba Miłosierdzia

A więc co z Kościołem? - zapytasz. Cztery praktyki wzrostu:


Odpowiedź jest prosta. Tyle ile w danej społe-
czności jest respektu dla Słowa Bożego i Pana 1. Słowo Boże Znaleźć zgubionych
Jezusa tyle jest w nim Bożej Prawdy. Polska Umacniać znalezionych
Społeczność Ewangeliczna jest Kościołem opar- 2. Modlitwa Rozwijać ich zdolności
tym na Ewangelii Jezusa Chrystusa, dążącym Działać w miłości
do wprowadzania Prawdy Słowa Bożego w 3. Bycie duchowym drogowskazem
życie. Trwając w Słowie trwamy w Prawdzie Boga uwielbiając
Chrystusa. 4. Społeczność z uczniami Jezusa Świat zmieniając
Naszym celem jest więc:
Dlatego drogi PIELGRZYMIE, Pięć funkcji naszej wspólnoty:
niezależnie od tego czy czujesz się szczęśliwy 1. Propagowanie Pisma Świętego.
i radosny, czy też samotny, odrzucony i nikomu 1. Uwielbienie
niepotrzebny, ten 2. Zwiastowanie żyjącego Chrystusa tym,
2. Misja którzy nie mają z Nim osobistej relacji.
KOŚCIOŁ JEST DLA CIEBIE.
Pamiętaj bez Boga nie dasz sobie rady. Każdy 3. Uczniostwo 3. Pomaganie wierzącym w ich wzroście
człowiek potrzebuje Ewangelii oraz wspólnoty z duchowym i zapraszanie do wspól-
ludźmi, którzy kochają Boga. 4. Społeczność nego głoszenia zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa.
5. Służba

Poznać Jezusa Chrystusa i uczynić Go znanym