KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN TINGKATAN ENAM. 5 MINGGU BERTURUT – TURUT. (BERDASARKAN MODEL DBAE DAN LANSING)

Bidang : Catan Tajuk : Catan cat minyak. Aktiviti : Menghasilkan sebuah catan cat minyak menggunakan bahan, alatan dan teknik yang betul.

Objektif : 1. Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang Seni Visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya. 2. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh – tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa. 3. Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual,
4. Menjadikan bidang seni sebagai prospek kerjaya.

1

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Minggu.
1

Tajuk.

Hasi Pembelajaran.

Isi Pelajaran.

BBM. Karya dan aliran ;

Catan : Cat minyak.

Pelajar dapat ; 1. Menceritakan sejarah catan.

Mengenal bidang seni catan. Sejarah catan.
1. Definisi catan.

Pengenalan dan sejarah catan.

(Domain kognitif) model lansing. 2. Menyatakan penghargaan terhadap sumbangan hasil catan oleh tokoh – tokoh antarabangsa dan juga tempatan. (Domain Afektif) model Lansing

(Domain Kognitif) Model Lansing Tokoh catan Antarabangsa. • Leonardo Da vinci • Michelangelo • Rembrandt

Mona lisa ( leonardo da vinci)Realisme

Stary night (Vincent Van Gogh)Impressionisme

Vincent Van Gogh

3. Menyatakan unsur - unsur seni dan prinsip yang terdapat pada contoh karya catan. (Domain Kognitif) model Lansing.

• Paul Cezzane • Pablo Picasso • Salvado Dali • Claude Monet. The persistence of memory (Salvado Dali)Surealisme Tokoh catan Tanah Air.

4. Menyenaraikan jenis – jenis catan.
2

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

• Yong Mung Sen 5. Mengetahui aliran – aliran catan dan contoh – contoh karya. DBAE – sejarah, tokoh, sumbangan dan pengaruh. • Abdullah Ariff • Peter Harris • Mohammad Hoessein Enas • Chuah Thean Teng • Zakariah Noor • Ismail Mustam • Dzulkifli Buyong • Syed Ahmad Jamal • Abdul Latif Mohidin Aliran – aliran catan. • Realisme • Impresionisme • Kubisme • Ekspresionisme

Pago – pago (latiff Mohidin)

Sirih Pinang ( Syed Ahmad Jamal)

Surealisme Beauty Queen (yong mun sen)

• Abstrak Ekspresionisme

Minggu.

Tajuk

Hasil Pembelajaran.
3

Isi Pelajaran.

BBM

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

2.

Catan cat minyak Ciri – ciri dan Teknik – teknik cat minyak.

1. Mengumpulkan maklumat

Bahan : Catan cat minyak. Kajian : mengumpul maklumat. Bahan : I. II. III. IV. V. Alat : I. II. III. IV. Set berus. Bekas Palet. Pisau Palet. Kekuda ( easel) Set Berus. Kanvas. Cat minyak. Minyak Linsid Kanvas. Turpentin. Minyak jagung. Minyak linsid.

berkenaan, bahan, alat, teknik dan proses membuat catan. (nilai toleransi) 2. Meneliti alat, bahan, teknik dan proses penghasilan catan.

Tube cat minyak.

3. Membuat latihan mengguna alat

dan bahan dalam menghasilkan catan cat minyak. Domain Psikomotor (model Lansing)

Teknik Menghasilkan catan cat minyak.
4

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

I. II. III. IV. V. VI.

Teknik titik Glazing Hard edge Impasto Scambling (lembut) Alla prima Pisau palet. Gambar teknik :

Alla Prima.

Impasto.

Teknik titik.

Minggu.

Tajuk

Hasil Pembelajaran.

Isi Pelajaran.

BBM

5

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

3.

Penghasilan catan Cat minyak.

1. Mengenalpasti tema landskap yang

Proses menghasilkan catan cat minyak : I. Mencari sumber idea berdasarkan tema

sesuai untuk menghasilkan catan. (Domain Afektif) model Lansing

Catan cat minyak bertemakan landskap

2. Membuat lakaran landskap di atas

kertas lukisan. (Domain Psikomotor) Model Lansing

Pemilihan lakaran idea untuk menghasilkan catan cat minyak. •Pengolahan idea •Cadangan reka letak. •Kajian warna •Pemilihan karya akhir.
II. Melakar idea pilihan di atas

Melakar menggunakan pensel. Alat dan bahan • Pensel • Kanvas.

kertas lukisan dengan menggunakan pensel atau arang. Pesanan : Pelajar perlu melakar idea yang dipilih di atas kanvas sebelum minggu yang keempat.

Minggu.
4.

Tajuk

Hasil Pembelajaran.

Isi Pelajaran.

BBM

Penghasilan kerya

1. Menghasilkan catan cat minyak 6

III. Proses mewarna.

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

catan.

yang bertemakan Landskap alam sekitar. 2. Menggunakan alatan bahan serta • Mewarna latar belakang. (sapuan warna kasar) • Biarkan cat kering. • Perincikan catan. (berus halus) • Mewujudkan perspektif form dan intensiti warna.

Kemahiran menggunakan alat bahan dan teknik yang betul.

teknik yang telah dipelajari dalam menghasilkan catan cat minyak. ( Domain Psikomotor) Model Lansing 3. Menyatakan permasalahan yang dihadapi dalam proses penghasilan catan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. (nilai kesabaran)

4. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan alat dan bahan dalam proses penghasilan karya. ( Domain Psikomotor) Model Lansing

Menyapu cat di bahagian objek untuk memperincikan. (menggunakan berus halus).

7

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Alat dan bahan untuk mewarna. -Berus, -Cat minyak - Minyak Linsid

Minggu.

8

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Tajuk.

Hasi Pembelajaran.

Isi Pelajaran.

BBM.

5.

Penilaian Hasil karya pelajar.

1. Membuat kemasan akhir karya catan yang dihasilkan. 2. Membuat apresiasi dengan memberi penekanan kepada unsur – unsur seni dan prinsip rekaan yang diaplikasikan. (nilai : Yakin ) 3. Membuat apresiasi dengan membandingkan karya pelajar dengan karya tokoh. (nilai : Bersikap terbuka) DBAE – Kritikan / Apresiasi.

IV. Kemasan. •Menghasilkan bingkai untuk kanvas yang telah siap. Apresiasi karya •Unsur seni dan prinsip rekaan.

Hasil catan cat minyak yang bertemakan landskap yang telah siap.

Huraian.

9

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Dalam merancang Rancangan Pembelajaran selama lima minggu berturut – turut perkara yang paling dititikberatkan ialah pendekatan yang digunakan supaya rancangan pembelajaran yang dihasilkan mempunyai hasil pembelajaran yang menepati objektif. Mengikut Kenneth M. Lansing dalam bukunya iaitu ‘Art, Artist and Art Education’ telah memberikan pandangannya melalui penulisannya mengenai pembinaan kurikulum yang merupakan aspek yang luas iaitu meliputi objektif dan pendekatan, matlamat am, dan matlamat khusus yang digunakan oleh perancang dan penggubal kurikulum. Berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual, kumpulan kami telah memilih empat objektif yang mencakupi ketiga – tiga domain yang telah diutarakan oleh Kenneth M. Lansing iaitu Domain Kognitif, Domain Afektif, dan juga Domain Psikomotor. Ketiga – tiga objektif yang mencakupi ketiga – tiga domain tersebut ialah yang pertama Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang Seni Visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya. Seterusnya Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh – tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa. Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual, dan Menjadikan bidang seni sebagai prospek kerjaya. Kempat – empat objektif ini merupakan objektif yang terdapat di dalam sukatan pelajaran bagi sekolah menengah. Mengikut kenneth M.Lansing, matlamat umum yang ingin dicapai melalui kurikulum Pendidikan Seni Visual adalah untuk menghasilkan penggiat seni yang berpengetahuan serta mempunyai kemahiran untuk menginterprestasi, menilai serta berkemampuan untuk mentafsir dan berkomunikasi tentang hasilan seni.

Untuk mencapai objektif Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang Seni Visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya dapat dilihat di dalam rancangan pembelajaran pada minggu – minggu pengajaran

10

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

iaitu selama lima minggu tersebut. Iaitu pada minggu pertama kami telah merancang pengajaran mengenai catan cat minyak iaitu bermula dengan topik asas mengenai sejarah catan, tokoh – tokoh catan dan juga aliran – aliran catan. Melalui pengajaran sejarah awal catan secara tidak langsung pelajar dapat membina pengetahuan yang luas mengenai catan. Seterusnya aspek – aspek tersebut dapat membina inovasi serta disiplin melalui pembelajaran tersebut. Pengajaran catan cat minyak tersebut dapat memupuk disiplin kerana pengajaran catan cat minyak tersebut mempunyai prosedur ataupun proses yang perlu diikuti. Proses dan prosedur tersebut dapat membina disiplin kepada masyarakat. Manakala bagi objektif yang seterusnya iaitu menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh – tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa dapat dilihat bahawa pengajaran catan terdapatnya tokoh – tokoh yang terlibat dalam perkembangan catan sama ada di negara ini mahupun luar negara. Contohnya setelah guru memperkenalkan tokoh – tokoh catan tanah air seperti Syed Ahmad Jamal beserta karyanya secara tidak langsung membuka minda pelajar tentang ketokohan pelukis tersebut. Selain itu input mengenai biografi pelukis tersebut membolehkan pelajar mengingati sumbangan – sumbangan tokoh tersebut dan menyebabkan pelajar menghargai tokoh tersebut begitu juga dengan tokoh catan antarabangsa. Seterusnya bagi objektif Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual, dapat dilihat pada minggu kelima pembelajaran iaitu selepas hasil catan cat minyak yang bertemakan landskap siap dihasilkan. Selepas hasil catan siap sesi kritikan dijalankan bagi membuat penilaian hasil karya pelajar – pelajar. Melalui penilaian ini secara tidak langsung membolehkan pelajar atau masyarakat menilai hasil karya yang seni visual. Diskripsi, analisis dan juga interpretasi yang telah diajar oleh guru pada pelajar dapat memberi sedikit sebanyak ilmu mengenai kritikan kepada pelajar – pelajar. Manakala objektif yang

11

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

terakhir iaitu menjadikan seni sebagai prospek kerjaya dapat dicapai melalui pengajaran. Objektif ini jelas terdapat di dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual. Iaitu dapat dilihat melalui pengajaran catan yang merupakan salah satu cabang kerjaya seni halus. Pengajaran catan cat minyak selama lima minggu adalah bertujuan memberikan pelajar kemahiran – kemahiran di dalam menghasilkan karya. Kemahiran – kemahiran yang diperolehi membolehkan pelajar memilih bidang kerjaya selepas menamatkan tingkatan enam. Terdapat beberapa universiti yang menyediakan bidang pengajian seni halus untuk prospek perkerjaan. Rancangan pembelajaran selama lima minggu berturut – turut ini juga menggunakan model DBAE ( Dicipline Based Art Education). Di dalam model DBAE telah mengesyorkan supaya melakukan pengabungjalinan supaya pelajar mendapat impak yang maksimum daripada pembelajaran. Mata pelajaran pendidikan seni boleh disepadukan dengan mata pelajaran lain iaitu seperti matapelajaran sejarah mahupun sains. Selain itu pendekatan DBAE yang digunakan mempunyai penegasan di dalam urutan – urutan pembelajaran (Seqeunce). Setiap topik pembelajaran mestilah berturutan dan saling berkaitan. Contohnya dalam pengajaran catan cat minyak dapat dilihat bahawa proses pengajaran bermula dengan menceritakan sejarah catan diikuti dengan tokoh, aliran dan seterusnya mengaplikasikan maklumat ke dalam penghasilan catan bertemakan landskap semula jadi. Di dalam proses penghasilan karya juga terdapat urutan – urutan yang perlu diikuti dan dipatuhi.

Kesimpulannya kedua – dua model iaitu Model Lansing dan juga DBAE sangat penting di dalam memantapkan pengajaran Pendidikan Seni Visual. Ini kerana kedua – dua model ini begitu menitikberatkan aspek kurikulum pendidikan seni dan menjurus kepada matlamat, objektif

12

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093 serta hasil pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Penggunaan model ini sangat memberi kesan positif di dalam perkembangan Kurikulum seni yang merupakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Seterusnya model ini dapat membolehkan guru merancang pembelajaran secara berkesan serta sistematik.

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful