You are on page 1of 13

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN TINGKATAN ENAM.

5 MINGGU BERTURUT – TURUT.

(BERDASARKAN MODEL DBAE DAN LANSING)

Bidang : Catan

Tajuk : Catan cat minyak.

Aktiviti : Menghasilkan sebuah catan cat minyak menggunakan bahan, alatan dan teknik yang betul.

Objektif :

1. Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang Seni Visual yang dapat diamalkan dalam

kehidupan dan kerjaya.

2. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh – tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan

antarabangsa.

3. Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual,

4. Menjadikan bidang seni sebagai prospek kerjaya.

1
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Minggu.
Tajuk. Hasi Pembelajaran. Isi Pelajaran. BBM.

Karya dan aliran ;
1 Catan : Pelajar dapat ; Mengenal bidang seni catan.
Cat minyak.
1. Menceritakan sejarah catan. Sejarah catan.
Pengenalan dan (Domain kognitif) model lansing. 1. Definisi catan.
sejarah catan. (Domain Kognitif) Model Lansing Mona lisa ( leonardo da
2. Menyatakan penghargaan vinci)Realisme
terhadap sumbangan hasil catan Tokoh catan Antarabangsa.
oleh tokoh – tokoh antarabangsa • Leonardo Da vinci
dan juga tempatan. • Michelangelo
(Domain Afektif) model Lansing • Rembrandt Stary night (Vincent Van
• Vincent Van Gogh Gogh)Impressionisme
3. Menyatakan unsur - unsur seni • Paul Cezzane
dan prinsip yang terdapat pada • Pablo Picasso
contoh karya catan. • Salvado Dali
(Domain Kognitif) model
• Claude Monet. The persistence of memory
Lansing.
(Salvado Dali)Surealisme

Tokoh catan Tanah Air.
4. Menyenaraikan jenis – jenis catan.

2
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

• Yong Mung Sen

5. Mengetahui aliran – aliran catan • Abdullah Ariff
dan contoh – contoh karya. • Peter Harris
• Mohammad Hoessein Enas
DBAE – sejarah, tokoh,
sumbangan dan pengaruh. • Chuah Thean Teng
Pago – pago (latiff
• Zakariah Noor Mohidin)
• Ismail Mustam
• Dzulkifli Buyong
• Syed Ahmad Jamal
• Abdul Latif Mohidin
Aliran – aliran catan. Sirih Pinang ( Syed
Ahmad Jamal)
• Realisme
• Impresionisme
• Kubisme
• Ekspresionisme
• Surealisme
• Abstrak Ekspresionisme
Beauty Queen (yong mun
sen)
Minggu.

Tajuk Hasil Pembelajaran. Isi Pelajaran. BBM

3
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Bahan :
2. 1. Mengumpulkan maklumat
Catan cat minyak Catan cat minyak.
berkenaan, bahan, alat, teknik dan
Kajian : mengumpul maklumat.
proses membuat catan.
Ciri – ciri dan Teknik
(nilai toleransi)
– teknik cat minyak. Bahan :
Tube cat minyak.
I. Cat minyak.
2. Meneliti alat, bahan, teknik dan
II. Minyak Linsid
proses penghasilan catan.
III. Kanvas.
IV. Turpentin.
Minyak linsid.
3. Membuat latihan mengguna alat
V. Minyak jagung.

dan bahan dalam menghasilkan
catan cat minyak. Alat :

Domain Psikomotor (model I. Set berus.
II. Bekas Palet. Kanvas.
Lansing)
III. Pisau Palet.
IV. Kekuda ( easel)

Set Berus.

Teknik Menghasilkan catan cat minyak.

4
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

I. Teknik titik
II. Glazing
III. Hard edge
IV. Impasto
V. Scambling (lembut)
Pisau palet.
VI. Alla prima
Gambar teknik :

Alla Prima.

Impasto.

Teknik titik.
Minggu.

Tajuk Hasil Pembelajaran. Isi Pelajaran. BBM

5
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

3. Penghasilan catan Cat 1. Mengenalpasti tema landskap yang Proses menghasilkan catan cat minyak :
minyak. sesuai untuk menghasilkan catan.
(Domain Afektif) model Lansing I. Mencari sumber idea
berdasarkan tema
Catan cat minyak 2. Membuat lakaran landskap di atas

bertemakan landskap kertas lukisan. Pemilihan lakaran idea untuk
(Domain Psikomotor) Model Melakar menggunakan
menghasilkan catan cat minyak.
pensel.
Lansing •Pengolahan idea
Alat dan bahan
•Cadangan reka letak. • Pensel
•Kajian warna • Kanvas.

•Pemilihan karya akhir.

II. Melakar idea pilihan di atas
kertas lukisan dengan
menggunakan pensel atau
arang.
Pesanan : Pelajar perlu melakar idea yang dipilih di atas kanvas sebelum minggu yang keempat.
Minggu.

Tajuk Hasil Pembelajaran. Isi Pelajaran. BBM

4. Penghasilan kerya 1. Menghasilkan catan cat minyak III. Proses mewarna.

6
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

catan. yang bertemakan Landskap alam
sekitar. • Mewarna latar belakang.
2. Menggunakan alatan bahan serta (sapuan warna kasar)
Kemahiran teknik yang telah dipelajari dalam
menggunakan alat menghasilkan catan cat minyak. • Biarkan cat kering.
bahan dan teknik ( Domain Psikomotor) Model
Lansing
yang betul. • Perincikan catan. (berus halus)
3. Menyatakan permasalahan yang
dihadapi dalam proses penghasilan • Mewujudkan perspektif form
catan untuk menyelesaikan dan intensiti warna.
permasalahan yang timbul.
(nilai kesabaran)

4. Mengaplikasikan kemahiran • Menyapu cat di bahagian objek
menggunakan alat dan bahan untuk memperincikan.
dalam proses penghasilan karya. (menggunakan berus halus).
( Domain Psikomotor) Model Lansing

7
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Alat dan bahan untuk
mewarna.
-Berus,
-Cat minyak
- Minyak Linsid
Minggu.

8
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Tajuk. Hasi Pembelajaran. Isi Pelajaran. BBM.

1. Membuat kemasan akhir karya
5. Penilaian Hasil IV. Kemasan. Hasil catan cat minyak yang
catan yang dihasilkan.
karya pelajar. •Menghasilkan bingkai untuk bertemakan landskap yang
kanvas yang telah siap. telah siap.
2. Membuat apresiasi dengan
memberi penekanan kepada
Apresiasi karya
unsur – unsur seni dan prinsip
•Unsur seni dan prinsip rekaan.
rekaan yang diaplikasikan.
(nilai : Yakin )

3. Membuat apresiasi dengan
membandingkan karya pelajar
dengan karya tokoh.
(nilai : Bersikap terbuka)
DBAE – Kritikan / Apresiasi.

Huraian.

9
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

Dalam merancang Rancangan Pembelajaran selama lima minggu berturut – turut perkara yang paling dititikberatkan ialah

pendekatan yang digunakan supaya rancangan pembelajaran yang dihasilkan mempunyai hasil pembelajaran yang menepati objektif.

Mengikut Kenneth M. Lansing dalam bukunya iaitu ‘Art, Artist and Art Education’ telah memberikan pandangannya melalui

penulisannya mengenai pembinaan kurikulum yang merupakan aspek yang luas iaitu meliputi objektif dan pendekatan, matlamat am,

dan matlamat khusus yang digunakan oleh perancang dan penggubal kurikulum. Berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Seni

Visual, kumpulan kami telah memilih empat objektif yang mencakupi ketiga – tiga domain yang telah diutarakan oleh Kenneth M.

Lansing iaitu Domain Kognitif, Domain Afektif, dan juga Domain Psikomotor. Ketiga – tiga objektif yang mencakupi ketiga – tiga

domain tersebut ialah yang pertama Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang Seni

Visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya. Seterusnya Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh – tokoh seni

visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa. Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan

penilaian terhadap karya seni visual, dan Menjadikan bidang seni sebagai prospek kerjaya. Kempat – empat objektif ini merupakan

objektif yang terdapat di dalam sukatan pelajaran bagi sekolah menengah. Mengikut kenneth M.Lansing, matlamat umum yang ingin

dicapai melalui kurikulum Pendidikan Seni Visual adalah untuk menghasilkan penggiat seni yang berpengetahuan serta mempunyai

kemahiran untuk menginterprestasi, menilai serta berkemampuan untuk mentafsir dan berkomunikasi tentang hasilan seni.

Untuk mencapai objektif Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang Seni Visual

yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya dapat dilihat di dalam rancangan pembelajaran pada minggu – minggu pengajaran

10
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

iaitu selama lima minggu tersebut. Iaitu pada minggu pertama kami telah merancang pengajaran mengenai catan cat minyak iaitu

bermula dengan topik asas mengenai sejarah catan, tokoh – tokoh catan dan juga aliran – aliran catan. Melalui pengajaran sejarah

awal catan secara tidak langsung pelajar dapat membina pengetahuan yang luas mengenai catan. Seterusnya aspek – aspek tersebut

dapat membina inovasi serta disiplin melalui pembelajaran tersebut. Pengajaran catan cat minyak tersebut dapat memupuk disiplin

kerana pengajaran catan cat minyak tersebut mempunyai prosedur ataupun proses yang perlu diikuti. Proses dan prosedur tersebut

dapat membina disiplin kepada masyarakat. Manakala bagi objektif yang seterusnya iaitu menghargai sumbangan dan pengaruh

tokoh – tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa dapat dilihat bahawa

pengajaran catan terdapatnya tokoh – tokoh yang terlibat dalam perkembangan catan sama ada di negara ini mahupun luar negara.

Contohnya setelah guru memperkenalkan tokoh – tokoh catan tanah air seperti Syed Ahmad Jamal beserta karyanya secara tidak

langsung membuka minda pelajar tentang ketokohan pelukis tersebut. Selain itu input mengenai biografi pelukis tersebut

membolehkan pelajar mengingati sumbangan – sumbangan tokoh tersebut dan menyebabkan pelajar menghargai tokoh tersebut begitu

juga dengan tokoh catan antarabangsa.

Seterusnya bagi objektif Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual, dapat dilihat

pada minggu kelima pembelajaran iaitu selepas hasil catan cat minyak yang bertemakan landskap siap dihasilkan. Selepas hasil catan

siap sesi kritikan dijalankan bagi membuat penilaian hasil karya pelajar – pelajar. Melalui penilaian ini secara tidak langsung

membolehkan pelajar atau masyarakat menilai hasil karya yang seni visual. Diskripsi, analisis dan juga interpretasi yang telah diajar

oleh guru pada pelajar dapat memberi sedikit sebanyak ilmu mengenai kritikan kepada pelajar – pelajar. Manakala objektif yang

11
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

terakhir iaitu menjadikan seni sebagai prospek kerjaya dapat dicapai melalui pengajaran. Objektif ini jelas terdapat di dalam

pengajaran Pendidikan Seni Visual. Iaitu dapat dilihat melalui pengajaran catan yang merupakan salah satu cabang kerjaya seni halus.

Pengajaran catan cat minyak selama lima minggu adalah bertujuan memberikan pelajar kemahiran – kemahiran di dalam

menghasilkan karya. Kemahiran – kemahiran yang diperolehi membolehkan pelajar memilih bidang kerjaya selepas menamatkan

tingkatan enam. Terdapat beberapa universiti yang menyediakan bidang pengajian seni halus untuk prospek perkerjaan.

Rancangan pembelajaran selama lima minggu berturut – turut ini juga menggunakan model DBAE ( Dicipline Based Art

Education). Di dalam model DBAE telah mengesyorkan supaya melakukan pengabungjalinan supaya pelajar mendapat impak yang

maksimum daripada pembelajaran. Mata pelajaran pendidikan seni boleh disepadukan dengan mata pelajaran lain iaitu seperti

matapelajaran sejarah mahupun sains. Selain itu pendekatan DBAE yang digunakan mempunyai penegasan di dalam urutan – urutan

pembelajaran (Seqeunce). Setiap topik pembelajaran mestilah berturutan dan saling berkaitan. Contohnya dalam pengajaran catan cat

minyak dapat dilihat bahawa proses pengajaran bermula dengan menceritakan sejarah catan diikuti dengan tokoh, aliran dan

seterusnya mengaplikasikan maklumat ke dalam penghasilan catan bertemakan landskap semula jadi. Di dalam proses penghasilan

karya juga terdapat urutan – urutan yang perlu diikuti dan dipatuhi.

Kesimpulannya kedua – dua model iaitu Model Lansing dan juga DBAE sangat penting di dalam memantapkan pengajaran Pendidikan

Seni Visual. Ini kerana kedua – dua model ini begitu menitikberatkan aspek kurikulum pendidikan seni dan menjurus kepada matlamat, objektif

12
KURIKULUM PENDIDIKAN SENI SSP 3093

serta hasil pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Penggunaan model ini sangat memberi kesan positif di dalam perkembangan Kurikulum seni

yang merupakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Seterusnya model ini dapat membolehkan guru merancang pembelajaran secara

berkesan serta sistematik.

13