T 6 onm orov EAAnvlKo xGJpo

'H KQ'"Qaj<tYIi "1!llO'(\)(l~iJ~ ""rOl.«(\,UniJp~ na,,!ors "U"U9"o~t""'1 ~t op,o~t\rOU~T1DP~Vl>"' Tt."etcj ~MIQ, 10. U~lKci "00 jlplOKOYtOV"tI\'.t6nou, Ir~ OI~o...oIJl"~~ ~\JYQ1G~a;~, "" .. l~tOpl"t<:"'~( j(Olv<!l'o\'~ au~Kupr~~,I(OBOPl<nU<6 OlOIXe\O. OT9v tM'lVI)<O xcbpo, ~lIft1') 6l,,*,llp4i"<!il6plo~!Ivt(N tvnwv"omnoO nQO·~la1llp~enKOV V1a Pt-yMQ XfI-OVIKQ 6Io.o~~ -Mw~ 6 Jl~~QPc)l;l1J~~ ~or-6 TUJ;lO~·T~~ ol~"" I"i~ icev~I)I~ "UAI\-,(116B'I~e to IQ,(~()..};' Q~16 01j>ClAtTQ', ~MJ,:o'l, ott' W 'Y.~'(Q"Yc.ii 6\1 o~ 'E~~~<;, liev C6Sl~i,w. ysvlo<.d, (6laiTtP'l <ppo~6a Yl6 tTW alo8I\'T,1t6u:pYl OIQIlOP~Il TO,. ijQTo."uliv tOU~, 6'..,0 napvoDoav T4l1iy<lAl)1apo ~t'P9'I roO )(P6Vciu fll~~ tl:w 0](\ (1,,, ~. 'A'6jJa Kof at Moxt~ ~~y(Jlo,l1cytl~~~ ~fi~ ti.IO"Il1l~ apXl~.tl)\lOOi';""(5~al" n.;1(,), ot oO\'~pj· o~ fJ.J!'t¢ 6n~OO.lQ I<lfp<Q. o( II<ITo,"ic.,-~1i>v I~"":~v illav o.ot\~09T« ""IIlP'lx"'~Q.4>nQV~~~"

ZOI,) Tp'QYTo<l>.,~I6t! 'AmcUOy"ld-\'l)l:

'loloi1:epo tVtHQ¢tpOV napouDI61;ouv 01 6p8oyt.iJVIEe; KQTOlK{ee; nee ervcr Kai ct neptoocrscc oloi5eoofltveq. 'Ano roue 6p8oYWVIOUe; runouc orurov- 1IK6Tepoe; slvnr 100 .,u::Vapou Kof lWV .. evapoel~(i)y napa.v.avwy, nee nopOnlPOUVlOl, 6.n6 10Ue; nootctootKOUe; xpovoue; (4'1 Ka{ 311 Xl.\lelia) ore HOK.\O Kai 10 Aq..lnVI me eeoocxtcc, fleXPl Kat cnuepc OKOI1'1, at. XWpIo. KOVla OT~ MEO'1fl~p{a If]C; SA' epo.K'1e; (Na(l-lovo, 'AIli3r..o.Oon), at XWPIO lOU luOU!..IOn:1XOU Kuf at uovoornm Tilc; Kp~l'1e; Kat Tfle; 'Aj..lOpyoD.

01 ~£vapo£I~£j~ napahAayt~ To ~£yapo3 elver ~vo nnuecec OIK'1' flO flt KQT04JTj ooeovevtou napaM'l' Mypol..ll..loU, ue ercoeo O'n; orevn rrxeucc (eiK. 2). '0 KEVlpIKOe; xwpoe; TOU slvcr Ti ctecooc lit "Cl'1v E:OTfa, n O· rtotc nepli36A'\El01 6.n6 Ko'\wvec; ncu i3oOTQl;ouv lriv opo¢ri. 'AKPII3WC; ermvw ono mv zctto UmlPXe 6 $eYY(lTjC;. 6vOtYIJO en' crtou tl3yatve 6 «crtvoc lfjC; tOTiac; Kat TOUToxpova .:Jlwnl;6- TOV fJ cteouoc. Mt OlHTiV 11'] !..lOP¢Ti nccoucratercn, KOT6 KOVOVO, 16 !-Itvcco OT6 !-lUKTjVa'lK6 cvcxrcoc, tv6.l .. evapoel~&ic; napaAAaytc; elver TUncr 1000 rtcovevecreoor 600 Kat !-Iercvevecrepo. TOO !-IUKf]VO\'KOO usvcpou, rtou t.xouv j..leplKO, !..lOVO 6n6 TO. ororxetc noc crtccrtzouv rc «!-It vcpo». E[VOI 6~100Tj!Je{WTO Yla TO eeuc IlOe; 6'CI nap6,\0 rtou n or..OKATlPWlJtVIl Kof entOf]IJT1 IJOP$~ TOO uevcoou EIlccvrcsren oro lluKI1Va'(KO 6vOKTopa 1"1 ce vcouc HOV IOTOPIKWV xp6vwv Kat t'iXt at i('jIWTlKee; KOTOlKiet;, uevooosrI'iEIe; napaMayte; OUVOVTOl..le Kai ce onrnc ""{aD tMaOIKou XWpou. 0\ ncpaMoyt<; QlHeC;, at cweoccuo \.It "C6v rune ""{fie; aiK[ae; ue Kev""{plKTi auM, ~nall:;av onouocto p6Ao OT!']V el:;t· .\1~fJ roe eMllvlKOO crunon "Cfle; «xcOIKf]C; tnoxnc;-. ouvexa;Ovtat OTOUC;

. J\6pv';II';u 6n6 ,.., MfJAo. Mlllpoypa4lla KoAullo~ (3., X'~!I:TIDI

t:AAIlVIOTlKOUC; Kat f3u~ovnvout; XP6· vouc Kat ttc OUVOVTO!-lE, OK61-10 Koi crureoc, ce ortrno {iXI 110ve f:,\hl"JvlK6 611.\6 Kat iTOAIKO, ci.PO[3IKO K.O.

T6 OTTiTI cm6 T~V tnoxi') TaU xaAKOU we; TOUC; KAaOIKOUC; Xp6you~.

'An6 11'] N£oA19uUl enox!'] (rrplv cno ,03000), 6M6 Kupiwe; tnv tnOXrl TaU xaAKou (3000-1100 n.X.), Hl on ina xutucxeoczovrcr 6n6 KAo610 Kai Morm rmvcc at rrctprvc eeuexrc. 'Eln6c; otto T[C; nJ\npoq:.opic.o::; nilv ¢llhOAoYIKWV nTlYwv - (, 'Hooocroc (V, 16) tnJ\a. Kat Yla Atl..lvalouc; O[KIOI-IOUC; em MOKtoovio - ti apXQLoAoYIKr, eoeuvo !-ICi<; 6110KOhUmEl On 16 6uo KUPIO OXrillOtO K016\fJewv (Kal.lnu.\oe:t5te; Ka[ napaA.\f]MypalJlJo) dVOI D('jf] vveorc.

ITTiv Kpntrl KO[ tiC; KUKhMte; xuomoXeT 6 napoA.Af]i\6ypOIJI..IOC; tunoc erntIWV. Iw911KOV "C600 otxnucrc I..IE: ~vo ucvc 6wlJ(hLO (eiK. 3) 600 KO{ OU\.I· nMYIlOTo Ilt IJtKpo. 6wlJt'mo yupw a· n6 \.IeyaMTtpa (elK. 4), Mt TO xpovo TO. OUl.lnM:Y!-I010 auto. t.!;ei\[OOOVTOl at noxucuvaerc (ELK. 5), ouvxevtptbvovrcc rowe; TIe; KOTOIKltC; evoc uevchOU uecouc ron nAr]9uo!-lou TfIC; no.\no::; . 0111 BOOlALKTi un6Pxauv 23 6w· ucnc nov 6e[xvouv v' OnoTeAoOv tva teroro ouvoAo. Oi eiOlKOt to oUYKpi vouv Ilt TO pueblos TOO Neou MEl:;l' KOO (yupw 016 1000 !-IX): XWpta 6A6- KAllpa cmucrttovrcr ana !-IlKpa owucnc nee ouvaerouv evo OiK060111KO covoxo. 'Avar..oyo nopa~£iYlJaTa cnopxouv, 6n6 TOUe; Vf.OhI8IKOUc;- xoovouc, crnv 'AvaTo.\[a (Oatat HO· yOk, 7n Xl.\lf.t[O). LtaV thhTjVIKO xwco, to O[K"'lJata a016 «orccseuctovTOV ouvn9wq Ono uhlKa onwc; xaAI' KIa, nhiveOl liepOl..ltvol crov fjhlO KOvtcuo,

'H 6pXlTeKTovlKI'] tOW KP'1T1KWV avoKTapWV (1800 Ko(1600 n.X.), ennoecOE TT'}v iOIWTtKT'}"KaTolK(o. 'H cvcuvnof] TWV uveucv xwpwv, XTlOIJEVWV yupw ana KEVlptKtC; coxsc, atv "iTOv i5uvot6 va otaYPoqJeT On6 tI;V 6Pxm:KTOVIKrl nccccocn ,WV uercvsveorepwv.

"000 YI6 T!']V np6004JT1 Ka! olo.p8pw· Of] -rnrv KPTlTlKWV OntTtWV cmv tnoxii aUTn, "Co. n.\oKi610. TfJe; KvwooO (ElK. 6) !JaC;-I..IOpTUPOUV OTI umiPxav ortrnc fAt 2"3 nOTwIJ01O, entneOec; orevec (TapaTO&C;) Ii oocrrec (un£p6.la), rtou $OiVOVTOI 6.npo060KTlTQ cuvxoovo ue T{C; op80yt.iJVIEC; noprec roue Kat tio::; cerpec cnc TETpal-ltpfj rtcpcaupc. Ill'] v tlTl£IPWTlKtl 'EAAO~a, TO 6p80" YWVlQ Kl[0I.lOlO nee 15100w8'1KOV \1ap"WPOUV rnv l3a91-llaia e~tAl~n 100 OntTlOU cno 10V 6nM Xwpo IJt tva (C.iK. 7) J'i 15uo 6wIJano 016 OUV8£10 rutto lleyapO&\ooOc;- O(K"'I-I01OC;: OtO hl!-lriVI tile; eecccxtcc (eire. 8) ~MnouIle J'iI'iTj OUYKeKp1fltva 10 crcrrerc ""{OU Tptj.l.epOUe; XwpOU flt roue «tcvec "tv nopOOTOOI>l - nee cno ,QUe; [01:0PI' KOOC; XpOVOUC; (IJSTO T6v 80 at. n.X.) Ka8tepwvttat ccv KUplOq apXl"tf.KTOVIKOC; runcc vcou.

'EKTOe; crto TO. napaM'1Mypa!-l!-la KT[OI..lOTO, OTriV nnelpoHlKTi 'EMMa aUVaVTll!JE KO( rev KOlmuJ\0f.16t; up' xrtesrovuco rene (E-IK. 9), nou tl:;eAiocerci 6no rnv apxOi'Kn nc.pto15o (70e;· 6oe; ct. n.X.) we; roue j3ul;avTlvou<; XpOIlOUe; Kai ucrenerrc. TO. npULQ· vetc, nl BOhOl, TO tM'1VIOnKO ~aoIAt· Ka IN'1J..leIU eivQl ot KUptWtepOl IlapTUPE-C;- Yla 16 noco Of]IlO¢IAric; "iTOV 6 turtoc 0016c;. 'tcoc, nl 0I1I..lePLvtC; «nAupec; TWV rapaKQTOCtvwv, BMxwv Koi KopaYKoUvTji5wv 1f]e; esccuxrcc, vc on'1Xouv «cn ono "Ct'i llaKp6xpovn aOn'! napMoCTll.

'H aPXltE-KTOvIKn nov onmev TnC; 1'1- netpwTlKilc; 'EAM.ba<; 01OUC; MeOOEA-

2. 'Avunuplu,JTOU'l [Ju~"'j"(,1KOoj I'tyilpou ~yuplll aT01.250 n.X.J

11

3. MOYKOOO, Kpl\TI1 (np[v TO 2.500 n.X.)

4. Kv/uclI,x;(yupw OTO 2.800 n.X.)

5.Boo'A'~ii, KpiiTf) (yupw oTil2.350 - 2.100 n.X.1 6. m,aKl6.o Tiil; Kvwoou ono </IoyevTlovI'l nou eb«lvl~ouv npoao",e'l; crnlTlli,v (yupw aTo 1900· 17oon.X.)

1,TooyKAI (m:plnou 2.800 n.)() 8,.Ih"I'lv, (2.800n.X.)

9. KuKA'dl;KoAulltl;OnoTOV'Op)(ol'evo 10.MoAe t. MeCJO£,uOa'KI'lnepro50l;(oI01{Oup~ KO~Ctl;dvotVe"Tepet;)

Aa?)u<oue; xoovouc (1950·1600 n.x.) tnT]pe6onlKe nne TO uevcxo OVOKTO' po Tile; Kpi)TT]e;: TO crttnc ytVOVTOl 0.veroreoc. ~t neorccoreoc QW~ClTlQ yupw cno TOV KUPlO Xwpo (elK, 10). Triv tnoxi) Tile; KUPIOPXIQl; TWV MUKT]vwv (1600·1100 n.X.) TO uevcooercec otenuc nAOUTi~e1Ql ouxvo Ilt Eva 0.KO~T] QWllanO. To ortmo cmv 'AKPOnOAT] TWV MUKTlVWV OTOA(~OVTQl pe rorrcvocctec (OiKia Tne; 'EmKi\lvoOe; Ko860ou) Kat exouv OlIO ii Kat rpetc ooocouc (Nona OiKio). To Ileyai\(nepo tVOlO$tpOV ncooucrczsr n QlK(O TWV KlOVWV (elK. 11). ruocc uno ~10 KevTplKri ouM ~t KIOVOOTOlXiee; oxoyupo (~UAIVOt Kiovee;) elver «nouevc TO OWIlOno. To uevcooetcec OUVOAO, nou cnorexet TO OT]~OVnKOTepo TIlIlIlO TOO oucnucroc, etvcr TOn:06eTT]lltvo ern utc nxeupc Tne; auMe;, tvw TO urtoxoutc oWllono [3piOKovTOI one rpetc aAAee; nxeupec rnc. VAv «otvouue uno Tri uevcxortperteic 1T]e;, n OtKia TWV KlOVWV otv 1l010~et vo ervcr emu KOIVO YIO TriV tnoxri TOU. roco n 12

«evtcucn oui\T'] Ilt TOUe; «Iovcc 600 xuf n o[(ho~T] TWV ooucnccv 6ul-lt~ouv uercvevecteoouc runooc rtou cuvovTOl-le OTO Ki\OOlKO Koi TO ti\i\T]vlonKo ortm.

np60pO~OI Tile; ouocc TWV KAaolKwv xpovwv ctvcu Kat to cnmc nou rteprYPo$et 6 "Opnooc. BOOT] TWV neptypa¢lwv QUTWV, ol fleAeTT]Tte;4 ucc ncpoucrczouv uro KaTOljJT] (elK. 120.(3) 6nou [3Mnbulle rnv oui\T'] Ilt TO ?)wllano oTO ruccc ueooc, 10V avopwva, TOV vuvcucovrrn K.6. To crorreto cu. Ta elver «orvc OTO OIlTlPtKO Kai TO Ki\OOlKO ortm. Ston rc cvcceooov necrvoocec cuvvocceev Tfp:; KAOOt· Kr,e; tnoxr,e; KO(, Ilt corouevec emcuM~ele; ana ueoouc TWV EiOtKWV, ern[38[301wvovTOl ana TT']V OVOOKO¢lKT'] eocuvc.

'Ana TO rexoc Tr,e; tnoxlle; TOO XOAKOO we; TOUe; «xocucouc xpovoue; (120e;-50e; «r. n.X.) ol nxnpocoptec floe; yta TO orrin OTOV tAAT]VlKO xwpo elvm AlYOOTte; Kat npo[3i\T]I-lOTlKte;. Tn 0XOlOAoYlKa eUpnl-lOTO ('Ayopa

'A811VWV, 'Aotvn, Kpf)Tll) I-lOe; Q¢lijvouv vc cnoaeoouue on unr,p~e ~lO yevlKT'] ncccxun OTilv 6PxneKTOVlKT'] Tr,e; oLKioe; nou O$eli\o1Ov at noxrn«ec Ka( «orvevucec aAi\oyte;. cctveTOl on ol noi\IOt rcrtor (cuuneorxoupcvouevou Kat TOO !-leyopoelOOOe;) covenccv vc Ka1OOKeuo~oVTOl, flt ow~ana IllKpa Ka( !-loMov OKOVOVI' OTa at oXIl~a KO( QlaTO~Tl, we; TOV 70 ci. n.X. (TOT8 t~¢lav(~e1Ol, OTri 8pT]OK8UTlKT'] aPXneKTOVlKri, Kai 6 LlWPlKOC; pu6~0C;). LTriV tACiXIOTO OO$n nePlYPO$T'] TOO rrpcotuou tMT]VIKOU ernnee nou QiVel 6 raAllv6e; (20e; ot. !-loX. De Antidot. L 3), cvcoeoovroi ornno flE «evtcucn ouM neploTOlXIO~EVTl ano IlIKpa OW Ilona.

LTl'Jv KAOOlKT'] tnoxT'], tvw n erncrurn aPXm:KTOVlKT'] yvwp(~el ~eYOAll OK ~n,n iblwnKT'] «croustc cev aKOAou88i TI'JV iQlO tSEi\IST], oMo tsoKoAou6el vc elVO! anAn, OUV8X(~OVTOe; TOUe; nuxrorccouc aPXm:KTOVIKOUe; rurtouc. 'H ¢lAOAOYIKn ncocoocn 6vo¢tpel OTl, we; TO TtATl TOU 50u ot. rt.X. TO anino otv ncoouorctouv T(nOTe TO tsOlpertxo. 'Axouc Kai ot KOTOlK(ee; rzcv noootonucotrrrev Tile; enoxne; aKO xousouv 10V «ovovc Tne; cnxormcc. Mt POOT] Tic; ¢IAOAOYlKtC; uootuctec ol dblKoi ~ac; o(vouv I-lt tm¢ui\a~elC;, eva vevrso rurto cpxerd nAT]pO$OPIOKO (eix. 12). LUI1$WVO I1t OU10V, TO ortmc XT(~OV1OV op80YWVla I1t TO QWI101tO vupto ana ~io Kev-rpIKn oui\T'] (Ii KO( uin ceurepn. Bi\. OT]I1. 4, Gar-

dner). 2t. IltO ii neorccoreoec nAEV pte; TJie; OUAJie; KQ100K£Uo.~ovmv 0 ncorevc Kat at. iJaAAOV cncvrec neprrmcccrc, unJipx£ 6 tunoc TJie; ou"Jie; 11£ neprcruxro. To ornnc e(xov eva tj i5uo ooocouc Koi KTi~ovmv 11£ ru ti5l0 rteplrtou eUT£ATi 0AlKO orttoc 016 nup£AS6v (rterprvn 130011 Koi nxrveon. 'El';wTeplKo llTOV ronervc KOt tiSlvav at creve i5P0I10K10, «uotccc OTO noxuscroucnucvo KtvTPO TJir.; nOAI1e;. LTaV nozcro ocoee TO ncpcaupc 1')TOV ronoecrnuevc ljJllA6 Kai elxcv suALVa nxctcic, once «ot ot noorec. 01 OT£Y£r.; I')TOV «cocuooxenetc KOl oro ¢TwX6T£po crime uno xccrm. 'Ynfipxuv OKOllll enmeocc crevec trcccTO£e;). LTa nepixwpo TO. onmc mcv nLO dV£TO, 11£ «nnouc. XOPOKTllPlon· KO nooccervuc TtTOlOU cmnoo elver ft ovooudc rtou cvccxcoruce 1() 1973 OTi] BOPI1 ana Ti]V 'AYYAlKi]

AOYlKi] LxoM. rlposcrrci YlO

TWV K"aOlKWV xpovwv (opxt.e; 40u ct n.x.), Ilt «evtcncn auM Kat nuevo OTO corcteoc Tile; ctcocou.

'0 aviSpae; XP'lOlIlOnOlOOo£ 1() cnrn TOU ccv eva elooc sevm'Soxdou - ncuxaOTi]plou. Tov neorccoteoo xp6vo TOU noonuocce vc T6v neovc E~W Kat crov iSexomv TOUe; ¢liAOUe; TOU, aUTO YlVOTOV OTaV cvootovo. T6 «uo.oreoo OWI10no TOO onmou. '0 o.viSpwvoe; dXe ouxvo eva KeVTPlKa 6pSOYwvLO WJi[la eve pill10 XO[l'lMTepo one TO unoxomo iSWllo.no, ortou (010 nA00- 010 ortmcq uni'jpx£ [looOO"iKO ana tpuoucouc AiSoue;. Erov uneouuncuevo rteplvupo tlmv roncgernuevc TO avo KA1VTPO onou ot «cxeoucvor £TPWYOV Kat OlOOKtOQ~OV ~OnAW[ltvo(. rIa Tir.; vuvctsec umipxov eiOlKa crcuect- 011010 (yuvolKwviTllr.;) OTO paSor.; TOO crnnoc. IlOKPlO cno TIlV ercooo KOt XooPlO[ltVQ cno TOV cvcocvrm ue pro pOPU) naPTO, ii OTOV Seutcpo 6pO¢l0

(61OV unt'jPxe). 'H -ntcv rl10V vevucc onAir «oepcnc. Tpont~lo, KoptKAer.;, nTUO OO[leVO OKOIlVlO, «ccexec, «epouer«c. XOAlO KOL 1l0YKOAIO.

T6 OTTiTI OTTO TOV 50 ar. TT_X_ we:; TO TtAoe:; TWV pWiJa-iKWV XpOVWV_

2nLTI0 TOO 50U KGt 40u a1. n.x. ce OXEnKo KO"ti KOTOOTOOll EXOUV !3p£S£1 crnv Eupolo (llUOTOe;) KaL cmv "0- AUVSO TFte; Moxcoovtcc. TO. ortmc Tilr.; 'OAUVSOU oezcvror at [ley6All ecroall erurpsnovrcc vc anOKOTOOTaSEI TO noxeooouuco OXt010 Tt'je; noxnc. ErVOl Xnolli.:vo OUIl¢lOOVO [It TOV o.PXlT£KTOVIKO rurto Tt'je; «noorcooc- Ylo. TOV onoto is.tv OIOOWSTlKOV cooetc ¢lAOAOYlKte; ucoruptcc. Ol EiiSlKOi5 8£wpoOv on npOKeLTOI YIO uro t.m[ltiKTl Koi orevf oxenccrn 0100. rtou ourvo KOTOAO[lpOV£1 OAO TO [lilKoe; TOO omnon. 'H «rtocrcc» PPLoK£TOl cuvnSwe; rrrf Boperc nxcuoo Ttje; au"Jie; Koi rttoto TTlC; TOn08eTelTOl 6 -otxoc» 6 cnucvnxoreooc xwpor.; TJiC; ooacc, rtou OVTloTolxei OTO uevcpoercec TWV noovevecreotcv tnoxwv. LTO cocrreouco noener v6 umipxov TOIXO ypo¢liee;.

To cnmc Tlie; 'OAUVSOU, KOTo. KOVOVO ll£OllllpPlVO, EXOUV T£TPOYWV'l neotnou KOTOljJll, elver 6PK£TO 6[lOlOIlOPcpa [lel0~U TOUe; KaL pptOKOVTOl HlOO KOVTO TO EVa 010 o.AAO, W01e unooouOOV vo EXOUV KOlVEe; orevec. Ot auMe; roue 1')TOV OTPW[lEV£e; erte ue nerpec etre iJE XWl.lo.

LTtiv «OIKia TaU KooiJ1KOU» unoPxel Ilia au All Ilt neorcruxio K10VOOT01- xier.; Koi one reoceorc nAeuptc; ,0TOlxeto nou noocvcvvexxer TOV rno xc-

POKTllPlonKO Tuna TaU tAAllVlOTlK00

ortrnou

LTO 'IWOVVIVO pAtnOU[lt: tva emu TOU 190u at. Il.X. [It OlO1O~ll ncocuorc [It TJiC; «noorcooc», n onotc tow cuuntrrret 11£ TOV fJAlOKO.

. Orttuc OTO uercveveotspc (tAAllVI' onK6) cnrnc Tnr.; npltivlle; (M. -Aoio) KQt Tile; 6IlAOU KOt rnc 'OAUVSOU, 1') t E;WT£PlKIl nocrc EOlve crnv ouM 010 uecou evoc crcccouou-neocoucroc Ertrnc ncoouorc [It Tne; 'OAUVSOU pptOKOVTOl OTIlV 'Iruxic Kai rn !\l!3ull (40e; ct. n.X.). ··Ar.; cnucucect OKO[lO on OTiC; OAuv8l0Kt.r.; KOTOlKt£e; posenKOV AOUTpa Koi otepvcc, KaSWe; Kat 0.ywyo( vcooo.

'H 'EM'lvlOnKil tnoxf) Poe; KQ( 20e; ui. n.X.) ucc aivel oO¢lJi ncococtvucTO Yla TIlV Ol0l10PCPooOll TJie; otsrcc. To cnmo XTi~oVTOl OAO Koi rno IleyaAO Koi nOAuTeAJi, TO UAIK6. etvcr KOAUTePO KOt nootcrocrsot tuner urevcooeIMe;) KavouvnMl TIlV tllCP6vlOIl TOUe;. "rcuroxpovc outoc, 10 qnoox6 ncccuevouv IllKpa KOt nooxeroc KO TOOK£UOO[lEVO_ 'H rtcmvn Koi ft lln AOe; [lOe; noocceooov XOPOK111plon KO rtcoccetvucrc TOO tunou nou KUPlOPXel TWPO, TaU omncu ~t TO ne. PIOTUJ.lO (elK. 13). To neorctuxto oxqucnzcv at «Iovec TWV iSlOCPOPooV uePWV TOO otsnuoroc ttou epxcrtov omv aUAf) (ei«. 14 OptOTepO), rt.x. TOO uevopoeicooc rtpodouou 01Il [lto. nxeupc, TOO OTevOO crccoouou TJie; etcooou OTf)V MAll), 'Apvorepo, TOV 20 ui. n.X., noocreanscv Koi dMol «Iovec ortc MA£e; nxcucec Tne; au Me; (EiK_ 13, is£~l6.), 8TOI WOTE: vc cxnucnOS£I a TEAeIOe; runoc nie; TE:TpanACUone ouMe; 11£ «Iovec oxovcoc. 'H XPIlOll IlEYOAUTCPWV Koi rue 4JllAWV KlOVWV OTIlV nxcupc TOO npOOOI-lOU Kat XCl./lTlAOlepWV crtc 6.AA£r.; nxeupt.e; ortotexet ro cucmuc TOO oocrc-

11. Ohila TI".,I(I6.,wv. 'Al(pl:onoAI1 MUII!JVwv

12. KAoall(1') 011110 . 'OI'I1PII(I') 011110

13_ KlITo\ll11 anmoii TftI; npII')'tI1!;_ APKIIIOllol tJ&TUVEvi:oTEpoaKt610.

J[]l m!~··:··l. ,'."

.... I

, .

..... -

13

13

¥ '7 KOG neorcruxtou (€:il(. 130). T6 6w~6· ...,pJ~ no !3piOKOVTOl vurxc (ij n[ow) 6n6 rnv v ( QUAl'), K010 npOTi~'10Tl OTPOIlI-lE:VQ

0'1:6 yond.

T6 XaPOK1:r1PIOTlKO, xoctov, TWV t}",l..'1VIOllKWV cmtuov, tOOO crnv nplllvl1 (30e; 01. n.X.) 600 Kat OTTl 6ftAO (20<; rn. n.X.) etvo.: evoc crevoc ol66pol-loC; etoocou - tctoc OKenoOT6<; Kat 1-1£ «Iovec - nou 66rwei at !Jin 6p8oYWVlO aUAn I-l£ neororuxro - OXI ncvrorc 0\0 «evrpo Tfle; otKene;. rupw 6n6 rnv ouM unopxoov 6wIJQTlQ- en' mho TO eve - ouxv6. pevcooetcec - elver Kaf TO ortou- 6010T&PO, nohAee; qJoptc; j..l£ I-lWOOIKO (011(0C; 1'\ 6v6pwv' ctnv np1I1VIl 6 TUnee TOU uevcoou OnQVtQTOl 06'1 0[· KO<;). T6 I5WI-lOl:1Q 4lWTi~oVTot ana Tf]V au}..l'l. kcro TOUe; ei6LKQUC;, TO crnnc txouv QuvT')8wC; pro QuM.

1:1i<; on6.vIEC; necmtocetc nou 13piOKOV'[QI OltU'1I1QTO Ilt i'.\UQ auM~ nco«error !lMAOV yltJ. E';O(Pe:o'l ii YlO ouvoucouo cue OiKlWV at !-IIO. Ot OTt· vee ~OOV 6!-1¢1IKlI.IVe:I~ Ke:PO!l16wTte;. :iTi] lIr,lI.o eXOUj..le: ccrpc noAUTe:lI.6)v cnrnev !lie; rtxoocrcc KOlV6T'lTO~ tWV eurtoocv (f:(K. 14). '0 rurtoc roue 9UIJ(~f:1 ti]v "oxovao TaU Sou oi. rt.x., oAM. !-It cvcrorscc 610IJEptOIlOtO, KOAUTf:pf:e; KOTOOKwtt;, ana onotP'l UAlKWV Kat nAOUOtO 610KOOIl'la'l (j..lw, OatKO crto nf:lI.f:K'lj..ltV'l neroc ere 6Wllono unoooxr;e; Kat ere lmplu . vium(e:[6oC; IlIKPfi~ ruoivoe;) ornv auAl'], jJOPjJOPlVOl K[OVf:e; OTO nf:pIOTU- 11.10 TIle; ouMe;, P0610KO neprcruxtc. YAUntO crnv OUAr" KIOVOOTOIXt£e; OTOV tnovw OPO¢lO, ~WYPO¢lIKr, Kat nAoanKr, 610Kaa!-l'l0'l). Ol KOTOl\Je:le; on'! lIr,AO elvcn op90YWVlEe; Kat TPOnE~oe:lC5Ere;. '0 Lawrence !-Iae; nAil oo¢I0PEI On cntnc oov Tfje; lIr,Aou I3p[OKOVTOV cnoucnnore zouocv "EAA'lVEe;: 6.no Tn eoucc OTOV EU¢lPOt'l KO[ cmv 'OA11310 at"; Nona Pccctc we; TO St. Remy Tfje; rOAAIOe;. 'Accun Koi at')· ueoo 6 turtoc tile; otstcc I-It rteororu- 14

15...IniTIOTijC: no.,nll'OC;

14 14 . .IniTlo TijI;.IH,Aou

Ala l5tv tX£1 ol3liOf:1 cnc mv tM'lVIKr, apXI1f:KlOVIKr, nopOOOOI"l

Mere 10',1 20 oj. rt.x. TO on(110 OUVEXt· (ouv ',16 Xti~OVtOl OUlltllWVO IJt TOV t- 1510 rune. j.lE: urspec 6lI.Aoyte;, uepucec crto Tie; 6nOIE~ iil5'l txouv rtopnmpqset ern lIfjAO (onwe; n.x. OTOIXf:tO ana t"; pWIlO"iKl1 O(K(O, TO atrium (oxencctf ouM) TO impluvium K.6. AUTol ot TUf10l ouv£Xit;ovtot we; to rtAoc; rfje; noccroxcrcncvuotc neorocov (soc u.x). '0 arrpoupioc (De Architectura, VI. 7), vpccovrcc OTO XPOVIO lOU Au VOUOTOU, necrvcccer nxouc«r tAAT]' VIKO orttnc tile; tnoxlic; TOU, 00',1 aUTO t'ie; lIr,AOU, )Jt neorcrcxto Koi pe nco- 09£TOUe; xwpOue; onwe; ';e:VWVEC;, 131- 131\109TlKT], 6KOfl'l Kat rnvcxoerucn . .:it TO¢lIKO uvnpeto T'ie; ne:plox'ie; T'ie; 'AAf:.;ov6pEIOe; K09we; Koi OTt')V n6.qJO Tlit; Kuncov oUVOVTOIl£ cnouruncerc TtTOIWV nOAuTe:AWV tAI\'lVlOnKWv onrnev.

To tAAT]VIOTIKO ortrn enqcecce TO PWiJa'iKo6 nou, ue Tn OEIPO TOU, OUVl- 010 TO ouvl5C11KO KpiKO IJt TnV npWToxpIOiIOVIKIi'l3u~ovnvr, KOTOl· «rc. To PWI-I0"iKO onm lOU KtvTPOU TWV I-Ie:VMwv rtoxetov once i] PWIl'l, dx£ 6PKETO KOlVQ cnucto flt IJIO tnKPTl onueorvn nOAuKOTOlKta: teccepIe; we; nevre ooocouc, 1l0VOt;10 OTO t· OaY£IO Kat KOTOIKtf:e; EnOvw. Ko9E 610)ltPlO)l0 dX£ eve Ilt l5uo 6wllono, «ouztvc Koi AOUTpa. 'Avrteerc ot KO· TOlK(£';' TooV nOTplKiwv Koi TO tE,OXlKo. TWV tnoPXIOOV TOO PWlJaYKoO xpnTOUe; rtooouotczouv /(01',16 OTOIXEio ue TO crime 1'ie; nounnrcc (ElK. 15), boo Kat TTie; 'EAMl5oe;, A.X. OUAt') ue rtcPIOTUAIO Kat TO oW)l6no 6l\6yupo. Iuxv6 n6Al, lTOAlK6 OTOlX£Io. onw,;, TO atrium, ouvOUO~OVTOI, rrtriv iOla KOTOOK£U1'\, Ilt TO E:AA'lvtKO neororuAIO.

To pu~aVTIVO ontn

T6 Su~ovnvo crtm 6nOTe:Ae:( tE;tl\lE,1l

15

16. Bul;ovTlvoanlTI Tijl;Iup'o<;

KO( OUV6UOO)..l.t 6pxoiwv tAA'lVlKooV, PWIJ0'iKWV Koi 6VOTOAlKooV OTOlXtlWV, Ot uccructec nou 6109tTOU)le: nccepXOVTOI KUptWe; one Ktl)..l.CVO, £IKOVEe; cno X£lpOVPO$a (.:iKUALTt;'l14 at. IJ.X.) Koi I-lWOO"iKO ("AYlOe; 'AnoAAlvopIOC; 6 Neoc. Pol3tvva) «ot AlYOT£PO cno IlVIlIJEIO Tlie; tnoxfje;.7.

'H 1l£AE:TT] TOU l3ul;ovnvou cnmoc 610oo¢lIlVi~EI OPKCTO OTOlX£io TOU oPXOtou Kof 6nOTcAf:l TaV nooccouo Tile; V£6Te:Pt"Je; tAI\'lvlKile; KOTOlKioe; Ol ctxrec elver cuvneoc 6p80YWVlEe; !It Suo ooccouc KOf, one 6PXOlOT£pee it'jiwC; TO l5w)lono ElvOI Xnolltvo vupw 6n6 )..1.10 OUAr,. To EVa ana aUTO. eIvOll'] cteouco unol5oxfje;, 6I3u~ovn· vee TpiKAlVOC; nou 9U)l(~£1 TOV nvt5pwvo T1 TOV oleo. ruvExlt;ETol fl1510f· peen oe 6101J£pio1JOTO YlQ 6v6p£e;, KOVTO OTnV tE,WT£PIKr, euoc Kof VIa YUVOiKEC; (TO I3U~OVTlVO )lOTpwviKIO), OiO 13090e; TTiC; otxrcc.

'Oprouevec otstec 01Tl Zupiu (ElK. 16) 1l0e; l5(vouv T";V etsovc TOO rroeruou l3u~ovnvou 6PXOV1lKOO ue cue tpelc 6p6¢10ue;, npocourerc I-lt croec Kat KlOVOOTOlXi£C; OTDV sttcvcc OpO¢lO. Mv unoPX£1 t6w i) ouM ue rc 6w1J0- TlO TPIVUPW, TO i5t OfKllllO 9u).iit;£1 Tl']v tnio'lIJ'l pW)..I.OtKn Kat rtperoxoroncVIKl'] OPXIT£KTOVIKr'j.

'Ano T6v 60 01. Koi oro tE;Tie; 01 uexernrec )lae; j..IlAOOV VIa TO t5101J0P¢lWlJt· ',10 l3u~ovnvo cnm. Eit51Ka vro T";V nepiol5o IJETOE;u 90U Kat 120u 01. !-I.X., e. KTO';' crto TO ororreto rrou nooovccepOIJE, VVWPt~OUIl£ OKO)lO OTI ol OTt· vee elver KEpOIJWTte;, ernsxwctc, OIJ(jllKl\lVEle;, emnecec (6WIJOTO, rcccTO£e;) r'i rpcuxcrrec. T6. rtcocauoc clVal KOIJopWT6 ii op90YWVlO Kat oi oK6AEe; nOIKiACe; 000 Kat ol O'lIJEPIvee.

LTov tE;wT£PIKO TOUe; 61o.KOO!-lO TO cnmc ncooucrczouv tVOAAOVri rteTPO~ KO! nAiv9wv ot VEWIlETPIKO oxt· 1510. LTo. nxoucrorepc unlipxov 610- KOOIJl'joEIe; cno 1l0PllOPO (OUXVO no-

VOl Ka~apWTO 1'\ opBOYWVlQ Kat 01 OKoXe, norxtxec 600 Kof ol cnueprvee.

IT6v t~wn:pLK6 TOU, OL6KooI..I0 TO. cmnc rrcocucrctouv tVOAAOyiJ neTPO, KO! n,),lvBwv at yeWl..leTPlKa OXt· 010, ITa nxcucrcreco um'lpxov OLOKoolliJoel, 6n6 uccuccc (OUXVO rtoMXPWI..l0), I-IwOO(K6, nACKe, I..It ypO\J' uevc pnT6, Xpuowl.ltve<; crevec. T6 eccrreoreo TWV cnrnev K00l1000av TOtXOypo~iE" nOAAC 6n6 T6 OTOIXEio oLh6 I5l0TnpOUVTOI «ct uerc T6v tzo ctcvc.

T6 KUptCTEPO I5wl-lano TOO l3u~oVTlvee crnnoc 1')Tav 6 PTpiKAIVO,,, nou, OUxva, KOTOAol-/l3oVE 6MK.\IlPO T6v enavw I5poct>o, tvw oAAE, .;pope, tOtVE at n.\eupIK6 I5wl-lcno {Kptj3oTOKa, uccec K.O.}. 'H crevn TOO "TPIKA/VOU" ~lOV ette tnfnel5l1 erie TPOU,),Wll'l Bu- 1l(~OVTa, COWTeplK6 CKKAnO(O<;. ~AMo, OTJIJOVTlK6<; Xwpo, Tli, l3u· ~ovnvn, KOl:OIKIO, "TO'll 6 '<I'1AIOK6,», IT&VCI10KPO, ti KUKAIK6e;, 6 xwpoe; oU16, r'JTOV ouxv6 evoc ~OAIVOe; tl;w· O'1TJ, ue K04>00wT6, errs at npoe~oxr'J 6n6 T6 KUp[W<; cntn the at tooX'; 100 tnavw 6p6$ou, nou $WTI~6TOV 6- n6 T6v n,),lo. rTnpI~6TOV at ypa$lKOU<; KIMij3avTe<; Kai To~uMLa. Tl.:. TOlOl r,.\lOKO[ tml3twvouv omv aPXITeKTovlKti KO( crureoc, il5[w<; em 8. 'EM6I5a.

'EKT6, 6n6 T6v 1']AloK6 unnpxav Kol oxenccrot t~wOTe<; I-It xtovec (6Xl at npot~oxl')), KoBw<; Kat I5t6$ope, mt· puye, nee n}.OlO(WVQV TO. Kupfwe; cr. K111.10, nupvot, noptKK).,r'}OIO, AouTpa. T6 ucveicstc 6.nOT&AoOoe rtcpcprnIJO tn, oiKio<; tvw 6 6n6nOTO<; Ppt· oK6TOV ouxv6 Otl')v 6KPIl Til" 'APKtTtl 6n6 oUT6 TO orooretc unOpxouv at Kl(O~OTO TOO 100u-110u cr. 11.x. Metntc.

'00T600 Ii 110P¢ln OUTn il5lWTlKf], KQTOLKio<; btv m:ptop~Z;6Tav 116'110 0'16 Bu~6vno. '0 Beylle 6vaeptpeL on w, T6v 12 oC nopouorc omnc XTi~ovTov Kat crnv KtVTPIKri Eupwnll. 'ApK&T6 1-10<; bI0$WT[~&lIJ16 Y&VIKri dnOl.jJ1l Tli, KwvlA-ll TOO 140u ct., TtOU unccet va aUYKplBei IJt 6n&tKovfoele; n6Atwv TfJ<; KevTplKiie; Kof AUTlKf]q EupwnTJq TOO npWllJOU Mecokovc. "000 Yill TIe; 6yponKtq KOTolKle<; 6l.v I5ltepepav KOt noxu 6n6 Tli V&OTepO Meoovetc- 1(6 TOO runou Tne; IJIKpf], oiKio<; TWV neptXwpwv Tn<; NlInoA-ll<;.

To errlrre TOO MUOTpa

KOT6 TO. TeM TTi<; f3u~OVTtvii<; Kat KOT6 Tri IJ£TO~U~OVTlvri t.noxri l) ctscvc I5lo$oponot&iTal I-/l. 6Mo OTOLXtia.

t:.tv unooocue .... 6 rtocue I.lt pe~Q(6T1l TO nOlll en' aUTO. OUVtOTOUV veerepr- 0116 Vl6 rnv tnoxn TOU<;, r v wpi~oulJt OIJWC; OTL TWPO ot 6v9pwnOL noonIlOOV '116 I5tOlll. v OUV 016 QVWYI (6vT[aerc IJl. In cuvnaerc TWV 6.pxo(wv v6 KOTOIKOOV OTO tccveroj. evw OTO KOTWVI (lpfOKOVTOt OT6f3AOI Kof anoBTi· K£<;. 'H 6t6toI;1l olm; IJfi<; 8ul-/il;el TO. vecrccc ornnc Tf]<; tMll v tKf]q cnccX!O"

TO. otnno TOO MUOlpa (140<;-180q oC I-IX) 1-/0<; nccexouv ont6 rtoccoctvIJOT l3u~OVTtVWV KOTOIKlWV. Elvm KOT6. «cvovc opaovevrc, l1e T!')V ou\n yupw tj OTnV noccown, onw<; Kat TO cnuecrvc. MepIKQ eccrrrovrc. uerc~u TOUe; (ODYKOMo), O.\AO naAt txouv noovooc. T6 loovero &TVOI no.\u }.ly6· repo 6tOKOOllfJI.lEVO 6n6 TO cvevr. IT6 rexeurcto unapxouv cerpec TO~WTWV ncoceucev (I-/t uevcxo-eoc aVO(YI1OTO town:plK6 KOt [..tlKp6repo tE;WT£pIK6), 1510KOOlJnTIKt<; TUq,Atq a· l\Ji6e<; Koi Koyxe<;, ,.mO}.KOvLO KOt t~wOTe<; (l'j.\IOKO). rpO$IKt<; Ko[..t6pe, et- 0615wv OUIlTT\npWVOUV rnv etecvc ucl;i IJt nl1yi:Jlha, Krinou<; Kat l5e~OIl&vte; (ntOK[V&e;). 'Ana T6v rerpcvcvc $£V' yiTll Tli<; oTtYIle: ncu $wn~e<; TO. 6wucno f13yolv& Koi 6 «cnvoc Tf]<; t· OT[Oe; (nupocnocj. IT6 t.OWTtptK6 TOO cmnoa XPllOll.lOnOlOOOoV ouxv6 u!p6:01l010 (Koplivee;) aVT! ytO ncorec Koi KOTa I.If]Koe; TOO rotxov XTI~ov TOI' Xlo (m:~ou}.IO) Yl6 K6BIOIJ0, K6TW 6· no TO tcovero ccrcuevov OntTIWV TOO MUOTpa (olKia ¢lpaYKonou.\ou) unTip, XOV crccvec (KtOTtpvee;),

'H IJEMlll TOO tJ,,'\IlVIKOO cnrnou 1111q ~oTJ66el '116. KOTOVor\OOUl-/e 1(<; rue QUv6&H:, coxuexrovucec pOP$t<; K6· 6£ tnoxf), (vcouc, 6.v6KTopo), v6 OXnlJOTIOOUl-lt cccecreon elsovc n'ilv OUV6nKWV ~wf]<; TWV KOTO{t<WV KO! '116 tJ:;l1Vr\oou[..t£ 6pK&TOU<; ncoc- 600l0K00<; 6pXITeKTOVtKOU<; rurrouc Tf], cnueorvric 'EH6I50, Kof ocrouevwv VeltOVIK<iW lJo<; xwpwv (,lloA-ioq, 8aA.KaVtKWV, 'AP013tKWV xwpwv).

I,ri OUVTOIJ'l ounl Qv06pollri etl50lle ll£pIKOUe; npolOToplKOu<; rcncuc 01- 1<T]1l6TWV, OX11IJOTioOIl& lJio steeve Yl6 TO KAOOtK6 t.AA-11vlK6 orrin Koi nPOxwPnOOIJ& ce rnc t~t}.ty[.ltvou, rurtcuc me tA-}.rl"-II01:IKf]e: Kof PWIJQ'iKli<; tnoxn<; Yl6 va $T600ul-I£, Tt}.O" OTDV ntplypaepri TTi<; au~ovnvn<; KOrooacc. 'H I-ItMTI'J KOt .; oUYKPlOll TOO 13u~OVTlVOO onrnoc I-/t VeO&"AnvtK6 oiKnlJOTO 66 unopocccv vc Ow· OOUV 6.n6vTT)on oe tpWTI'IIlOTO noli BtTOUV l1eplKt<; oe.\[l5e, Tf]<; Acovocercc [.laC;, KaBw, KOt at npal3Ar)1l0l0 rtou yevvouv oorcuevcr 6PXLTeK10V\'

Kof rune, onrrucv at xwpe<; nou oxeTIOTT]KOV KOTa KOlPOU<; I-/l. Til'll 'EAM.· 60.

l:l1j.1~I"'Cltl(· BIII,I"ovpoot:>io

1 '0 TIT,I,O<;u'o'O<!>tPf:'OI "Iu'o't},,},,'lv,~o);iilpollt lIiY tupulep'l tVYOlW OTO XW~ c5nou ot ~O~ j. "Top,~1j tno);1j ~OlO'~OiJoov 01 '8,,I,I]Yf:C;.

01 ntplOoolepec; xpo"o,l,oyftC; lIaoio!;o\ilQJ Olav nfvaMO IOU A.W. LAURENCE, Greek Archltec· lura. Baf1.1957 (XXX!V).

2. W,B. O!NSMOOR, The Architecture 01 An. ctent Greece • London 1950.0.8.

3 r.A. MErAI. 'H 'EMIlYIIli) orcc. 'A8ii'o'm 1949.0.44.

4 lIrll-lO(J!E"'lltV&<:OlO~<;: B.C. RIDER, The Greek House, Caml)rtdge 1916, o. 173, ~iM. 34 Mal E.A. GARDNER, 'TM Greek House", JourrlAI of Hal· lenleStudfes XXI, 1901 (293),ell<,I,

5. MErAI, 'H 'e,l,"llvIKl') otero, o. 44

6. Blltne KUIO<j)ll ~IKpoll omnou (rIfty nO~.HIl]io' Gnr(lnnr,eiK. ,0 .

. t . To nep.cocrecc exoov KOHloTpo</leL 'AnOO· 00 eecuevow It,l,}''a litv 6!fJopoulI t'llleoo 16 9~· 110 !Joe: (Be"tl[a) KO' Il.A,l,O fxouv unomti 6)..· lIoulloliC;(,AV. "opo~).

BEVllE.L.Oe.L' habitation b~unllne, Paris, '902.

KOVKOVt\El:, ¢l~.nepj Tliv ~U?;ovHYl'lv OiH10'o'., ·El1cll]p. '81, eoc. l:nouOiilv ta 1936.0. 76 ~.t.!;. OP/l.ANlIOl:, AN .•• T6 ncacnc ~ai TO. oniT(O Tau MUOTpO., 'Ap);. Bu(. MY1]Il. Tol~ 'EA,I,66o<;, T. r', 1937. O. 54 K.t~.

The Private House in Ancient

Greece

The plan and structure 01 the private nco. ee were always conditioned by certain rectors as climate, local construction rnateeters. economic potentials, historic and social data.

In Greece climate was the determining rector that caused the formation of certain types of houses I1ke the megaron 9nd the house with an atrium. The same factor must probably have been responsible for the fact, that greeks did not, in general, pay much attention to the aesthetic Improvement of their houses: having a mild, sunny weather greeks used to spend most of their lime outdoors. Even when the public architecture was In bloom (5th century B.C.) Ihe private houses remained Insignificant.

Two main types of house plans were In use as early as 3.000 B.C., the curved and the rectancteo plan, the rater being the more popular. The megafon and its versions were the more Imporlant among the rectangled types, but also the most popular since they remain In use from the prehistoric period to our days

In mainland Greece, however, beside the rectangled, was also used Ihe curved type which started developing trom the ar· chalc period 10 the byzantine age and e· ven later.The prytaneia, the thoro! and the reuenlsttc royal monuments testily for Ihe popularity of this type in public archlteciure.

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful