PEL L A

~ITJDr;-

[),

~ I

rr

: u.,~ ~ ..... I

I

I

tt!¥'- >to

32

To PUIlOTOlllKO OUOHWQ nou E$OPIlO' O"TT]Kt crnv ntAAo tlTQV TO tnnocoIlEIO, cuucovo ue T6 6noio at noxerc KTi~oVTUl at KOVOVIKO xcocvuevc, op60YWVlQ KOTO «ovovo. 01K0301-l1K6. tetocvcvc, TO onotc I5laxwpi~oVTOI ue £u8uYPOIlIlEC; Moue; (el«. 2), T6 00- O1:rlIlQ ouro nov KQTO TOV 50 rt.X. oltiJ va dX£ ernxocmoe, ani x6pa~Tl TWV vtwv rtoxccv, npO$aVWC; 86 EIXE eccouocect crnv ntMo f]OfJ one T~V nptirrrj neotooo. rro rn IlEYOATl OIlWC; 6v6mul;n Tf1'::; ntMoc; EXOUIl£ uoorupiec; 6n6 100e; 6PXaiouC; ccvvoccetc IlOVD Yla 16 XP6VlQ ron ¢lIAlnnou B', oro uecc lOU 400 otevo rt.X. KCTO T6v 1l'lIlOo8tv'l (Flepi ToD oreccvou, 247) r, ntAAo nrcv notv 6n6 rev CIli· xmno pucpo Kat 6..301;0 XWPlD, tvw 6 rrp613wv AtEl (VII 330, en. 20) on "Ill!'

(nee rnv neAIV tK fllKpae; Cl>lhtnnoe; toccerc tv ounj".

Mt Tie; ucorvolec rtov apxoiwv OUIl' ¢>wvoOv Kof TO. aVaOKa</.>IKa OEOo~t· va. 'Ana Ti)V rteptooo ""[00 'APXEhaou

£lXOI1£ TOV neoccuevo EVa S,

SmPETIKa evcrcceoov 'Ano-

KOAu¢>811KE TI1lll10 TOO vexporcccrou Tlle; neorooou TOO 'APXEMou nhllmt· OTOTO OTOV KUp(We; aPXalOflOYIKO Xwpo, yeyovoe; nou o.nOOEIKvUEI on TO. octo Tlle; noxnc mov noxc I1IKPO' TEPO, OTrlV rtpcrrn Tile; ¢>001l, one on crnv TEAIKrl.

"'HOll TOV 40 01. TO VEKPOTO!jlEIO KO' rcovctror, £mxwl1an.lJv!.:TOI KOt OTrl aeon TOU xopaOOOVTOI veal OP0l101 Koi KT(~OVTOI onmo. To vEKPOTO!jlEIO IlE1O!jltpeTOI 700 11· aVQTOAIKOT£PO, n nuevomtc ot TWV TO!jlWV TOO VEKPO' rcoctoo OUTOU, nou OXEo6v OTO ouVOAO TOUe; o.Vr'jKOUV moue; xpovoue; TOO $(A(nnou S·. o£ixvel Trl I1EyOAll nhll8uol110Krl aVOmU~1l TTle; nDAlle; To cnrnc TOO o.PXOLOAOYIKOU xwpOU

I1t TO. cvccrnxrouevo ncorcrcx,c ovn-

-........ KOUV ern I1ETo. TO ctxmrto YEVIO. lIeu-

<, repn IlEYOAll enexrccn Tfje; rtcxnc,

'<, OUTrl Trl cope YVWOTrl OXI nne vpu-

. <, _ . -- ~~~~I1~~~~~o~A:T~p~~TOal a~TOaO:~~~~~

"'---........ TOO <l>IAinnou E' (221-178 n.X.), 6 6· rtotoc KOla m 110Kpa (3omh£ia TOU e. cnurouovnce OlKOOOlllKO E':PYo !-lEY 0.AO, YVWOTO ouccc ]..IOVO SKlOe; rnc npcn euouocc TOU. napoAAllho IJt TO. tcoccnc OIlIlOOlO KTlPIO nou ortosoAU!jl8IlKav OTf)V o.KponoAll Kat rc KO- 1Oon'1I101O I1t Tf) IJ£YOAIl £llnopIKf) Ki-

S.dlo,., Ii VIlOIl, i)A80v OTO !jlWC; 6.PK£TO lOIWTl'

1. r£wYPcllIItIII'I eta'lli')O; mU.ac:;

2. Ta emne li')c:; ntA~a~, x"'po~ li')~ aVOaKa. 4>i')~, encu 4>aivna! Ko9apa Ta Innoi5g~£!OnoA£o6o~!K6 aUaT'l~a

KO onmc OUTTie; TTie; nscrocou

nOIOe; OIJWe; nTOV a KeVTpIKOe; rtupnvue Tne; no'\lle; cornc cev I':xel OKOIJll OIOm01W8el. AOYIKO 80 noener vc TO· n08eHI8el ern IJeTOSU TOO 0PXOIO'\O· YIKOO xwpOU KOt Tfte; osoonoxnc l1e· 01WBplVrl nxovrc. To xwpo aUTO KO· TOAo.llBove rl no,\.., DTOV 010. 168 n.x., uctc mv fjTTO TOO Te'\WTOlOU 13001· AlI''l nov Mexeoovtov rteocec crnv rtuovc, 6 vucrrrnc PW110l0e; OTPOTllvee Aij..liAlOe; noGAoe; ctocrorteceuoe KOVT6 OTrlV ntAAa (Livius, XLIV, 46.4· 11)

To OPIO Tfte; noxnc OUj..lrllWVO Ilt TO c. VOOKa¢!IKU oeoolltvo, one A np6e; 6 Eq,80vav TO. 1,000 11., Hi Cit cno B nooc N, KoB' UnoAoYI0I10. TO. 2.000 11. nepmou. "'ETOI f] noxn KOlO,\6I1Bove pre £KTOO'l OUO XIAlMwv OTpeiJi16· TWV, 'Ano TO xwpo aUT6 ucc elver neomou YVWOTrl I1la EKTOO.., vupco OTa 100 OTptlJllOTO neor TOV OPXOIOAOYIK6 Xwpo, ortou crcruortovcrcr r, u nops'l KOVOVIKWV OiKOOOj..lIKWV re TPOYWVWV, orceeoon nAOTOUe; 47 rteornou !lEIPWV «ot I1rlKOUe; ana 100 e. we; 13011. Meoc oT6 TETPOYWVO aUTO riTOV tVTE:TOYl1tvo TO cnrnc

'1C5IWTIKIi KOTOIKio

Oi XWPOI nou cvcoxccnccv we; 0I111e po crnv ntMo OVrjKOUV OTO uevcxu Tepa ueooc TOUe; oe otxrcrucec rteptoxte;. nOpaAATlAO ue TO tVCIOq>tpOV rtou eXel €:KollAw8ei TO TeAWTOio XP6VlQ cno TOUe; apXOloMyoue; Yl6 Trj l1eAET11 Tile; apxo(oe; «crouccc f] 0 nOKOAullJTl TWV onrnzcv crtc OVOOKO ¢tt; Tile; ntMoe; noocxcupcvcr iOIOi repn 0TlIlOO(O.

'H iOIWTlKTl KOlOIKio OTrlV ntAAO escxoueet trtv TUrllKr, ClOpSPWOTl opxaiwv orurncv n:OU TO. rue

OEiYIlOTO BAtnoulle 010 IlIVW"lKO eveKTOpO. nUPTlVOe; Tile; KOTOlKioe; elver fJ KevTplKr, OGAr" vupto crtc mv onotc cvcnrccoercr TO ornn. To tAA'lVIKO ortm sivrn KaT' t~eXrl EOWOTpe¢te; "'OATl f] nOAuTEAelO tsovTAelTOI OTO c. OWTeplKO TOO onmoc tvw TO tswTePlKO TOU dVOL 6n}..0 Kat aKOOIlTlTO ue IlIKPO OVOtYIlOlO YlO TO ¢WTlOIlO, Koi ETm Sev ~exwpi~ouv tswn:plKo. TO. cnmo TWV nxouortov ana TO. cnmo TWV 6nAwv o.OTWV. TO. ornnc q,lJni ~OVTOV Koi oept~OVTav cno TTlV oU}..l'], f] onotc cnorcxocce TO KtVTPO Tfte; ~wiie; Tile; otsovevcrcc. Mecc OTl']V cu. }..n unilpx£ Koi 6 i3wlloe; 6nou i) OtKOvevcrc texouoe mv OiKIOKTl xcrpcto Oi vvecerc pee we; npoq Trl orcoaotooTlTile; «crouacc Kai Trl XPrlO'l TWV emueoouc xwpwv !300i~OVTOI KUp(We; one Il£yOA£C; cvccsceec nou

o-ro nccexaov OTT'I 6ilAO, OTT1V

VTl Koi a.PyOT£PO cmv ··OAUVSO, rtoorouctc TWV ononov 0TlIlOOleuT11· KOV OE noxurouo eovc. Oi ovocsccec OlJTEe; £Xouv anOKOAUttJE:1 oxoKATlPE:e; ouvoucrec, oe Mee; Cit Tie; KOTOIKiEe; ~MnOUIlE: VO tq,OPIlO~ETOl i) Y£VIKrl apXrl TOO aVOIKTOO ecorrcorKOO nuonvc.

napoAAll'\O nooc TO aVOOKOq>IKO noPlOIlOTO ol ¢IAOAaYIKte; ucoruptec counveuouv ni Xpr'jO'l HOV xwpwv KG( noptxouv OTOlX£io YIO Tr'j ~wl'] rnc ot«ovevcrcc usee OTO cnm. Flcpc TO. crorxctc DIlWe; aUTO ol vveccrc ucc elver OKOflTl tAAetne"(e;, YIOTI Kat oi ucoruptec TWV apxoiwv OxeTlKO ue Tf)V IOIWTlKl'] TOUe; ~wr'j clvot cnoortc. OIlOTlKte; Kat TO OOIlIKO GAlK6 TWV KO· TOtK\WV tAOXlOTO OV8£KTlKO. To neorocoreoc ana 2000 XPOVIO rtou ne occcv ana Tl']V rteplooo OUTrl Citv acncov '\£lttJOVO eUYAWTTO, vro vc 1l0e; OWOOUV fllO OAOKA11PWlltVTl EiKOVO

3. To enrn ~t TIl tYXP"'~(I 1{0Vla~OTo, Tl.lmKO, atllop<l>li.aniTITflc:;ntlllloc:;:TnpoY"'VOlitaU IIIi aTO KtVTPO Onol.l J;tX",pi~tl 61l"'~0c:; (axt610 Kai<l>"'Toypa<l>ia).

ornnoo. LTl']v KOTOOTPO¢Tl TWV orunev nopMAllAO IJt TO xcovo !3of)STlOE Koi TO i:liiO TO UAlKO Tile; KOTOOKEUf)e; roue. !\iyee; £iVOI oi ncomtecetc «ere Tie; onotec TO. cnmo KTi~oVTOl cnOKAEIOTlKo. Ilt netoec. ··OTOV BpiOKOVTOI at anOIlOKPO onucto oozovTot ce «errore uttJoe;. To OUVTl910lltvo UAIKO 001l11e; HOV 6pxatwv 0nI1lWV TOV i) Will'] nxtvaoc KOt 1l0VO TO

11.10 KGi IlIKPO uttJoe; Tile; cvooounc KOrccscuczovrov ana netoc ·ETOl one neorooorcocc neomrtocerc D,Tl cnouever ana eva crun etvor TO ncotYPOj..lIlQ TOU Koi OXI, nOVTOTe, TO 156.· neoc

'A,\M «of oi voontec ucotuptec cno rnv KAOOlKn aPXOlOTTlTO YIO rnv «oTOIKio KOt Tr;V OIKoyE:VeIOKr; ~wl'] elver xfvcc. Oi cuvvoceetc IlOVO rteotcrumOKO OVOq,tPOVTOI OTrlV IOlwnKl'] TOUe; ~Wrl. Mtoo OTOUe; cnxouc TOO 'APlOTOctJ6vll Koi TWV TpaYIKWV, oMo

Koi OTOUe; AOyoue; tWV Koi

roue oloAoyoue; TOO 010-

«otvouuc YE:YOVOTO Tile; «oenpecrvnc ~wile; nou cuupcjvouv ueoc OTO ernTl. Move 6 'APIOToTtA11e; Koi 0 Eevoq,wv olvouv ouvroucc rtxnpocoptec YlO TO lOlO TO ortm. '0 1l0VOe; ouvvpceeoc rtou cvcoeoercr 15IE~OOIKO TO 00 OTaV roono Kat TO UAlKO «ereOKEUlle; 600 KOt ern olOp8pwOTl TOO ortrnou sivrn 6 Pepctoc OPXl1tKTO· vee Brrpouaioc nou £~TlO£ oT6 xoovia TOO AUYOUOTOU KOt l':ypOl/JE rtocv ucrcto «Flepl aPXITEKTovIKi')e;». '0 BtTpoG!310e; ouroc IllAO YIO TO ITOAIKO emu nou elver Oloq,opeTlKO rrno T6 tAATlVlKO, tvw n 1l0Kpa neplYPOq,1'J TaU Yla TO tM'lVIKO on in cuuntrnet Ilt TO oXlillOTO TWV omntov nou £. XOUV onoscxuceet we; onueoc crov tMOOIKO xwpo, 'H rlounruc Koi TO 'Ecsoxcvo OTl']V 'ITOAiO etvcn oi xW·

33

5.l1'OKOOIl'lO'l rolxnu ~"'~Drinu lit rrolluXPW11!1 "1I00T'1I6 KOllu'l~ora. 'H tn"flll\l£jO X",pl~£To, ot-tiuo 0PXIl£UO\lIl(ll (lulloAo Toou uljlouC;:T6 lIon .. "t-poc:fX&'IOpollrl')pa Ma9I1p1l6o~'KlI.tvwrll t"Ow'"'''''Il&iTO,6&uupnl'lpn</lo lit QVQIliT!') n£oooQTOIXIO oroll y(lAn~'n OUPO...o_

6.]("},II,\I0 t~6PTl]jJO altOTO "},6VI0 ~tpoc; ~'iic; .~III'lC; (lUllnnolou, 05nnu Ibou~"oQoc TO 1101;,. Aap,_E!wo,6,oKOOllllllt\loaroKClrw\!lKpolltjJlo npOTnl''' b,O\IUOOu, tvlil Til '"6 ... "" \!IKPO TOU Olw.I~t' 1110 K&</IO"'~ Qvnu.

34

4 . .:1010KOO''''10'1 o!holip0l'0u lit "oAUKPWI'0 KO \/,61.10TO. ·Hli'bTO~!')Tom;d\l(l,.o"611"f ... np6c; Ta t"avw: 0) },tUIIO ,",U",o'lTI(1, I!~ rQlKoIJ6T'l~ nou lI'jJtlTOI TOlloPj.lOpo. v)nA.ano "OUp'lTol\llo,li) },cux~ ~wv'1. ~) tl'XPwjIO' nAlve01 lIt nEpllolv,o, ar) OTtv!') "O~UXPWj.I'l ~W\l'l nou j.I'I'EITO' nowX~UC;KOToA'1nT",pec;.Otl;tKovAtu.6.,.ci .

• 0.

pOL rroc Zi(vouv 1'6. nepicocrepo aTOIxe:ia, t600 Yl6 tTi 6u'lpBpwOll KOl mv KOTOOKEUI'] nuv cnrnev 000 KO( Yla mv i6lWTlKrl ~wi] TWV KOTOiKWV. nopo}o.o ell 6Vl')KOUV at uercvevecrepn tTTOXrl Kof 6 TUITOe; TWV OnLnWV etvor 6La$OPE1'lK6C; erto TOV TLJno TOO t,\AT")VIKOO cnrnob. TO. i5loowBeVTO errolXEio i61WTLKOU !3[OU &tVOl TOOO noAA6., WOTe O[ 6.pxoir.C; rro,\w:; 8r.wpoUVTQ. ot m6 rtAOUOlEe; rmvec TIAflP01l0PlOOV Via Tt1V KOTo'Kio KOt TI'] ~wri HilV opxo(wv.

To on (no TIi.:; ntMoc; IlOhOV011 Mv jJaq .5lvouv nOAAo VEO OTOIX&iO YLa TTi IlOP1lTi KOt TTi .510KOOj.l1')01') HUV amnwv Tlie; apXOtOTnToq KaAumouv, 0- fAWC;, 1'6 XPOVIKO KEVa av6.IJEOO 01'6. cnmc Tnq 'OADvBou TOO 40u n.x. OlWVO 11.01 OTO uou:poeAhnVlOTIKO ontnc TTiq np,,;vnc; Koi TT]e; .6rlAOU. 'Entan.:; at cvcoxcoec Tlic; nt.'\'\oq t"i!. VOUV 1 . .1.10 E1K6va 610pepwon~ "tilq nch"'~ Kat TliC; KOIVWV,Kfjq ~w';C; HJ}V KOTO(KWY, now \lac; &(VOI TeAe(wc; 6vvwOTTI Via TllV apxoio MOKEi5ovio.

TO ottmo rtou anOKOhUipBfjKOV cmv nC'\hO etvcr IJEyOAo Kat rtxoumo. Mv ~rVOL OIJWe; noAa.Tlo. 'AVnKOUV aval-!$ir30AO OTnV avwTEpn To1;T") nco OTrlV npuHEWOUOO TaU KpOTOUC; TiTOV ITOAuOplBllfi. 'Ana I-Jla uccrucic TOO icrTOPIKOO J\(1310U (XL 7,8) jJoeotYOUIJE OTI T6 nOliStO TOO i3001A16 Q>.Alnnou E', 6 rtepcecc Koi 6 .6rJj.lntpIOC;, Mv

T. Tpont~' 6n .... OX'(ITMI9n !lnoKoTOOT'l"'tvo KOTa '61'j~'(lU_ Elwell lS,alloal''l"tva lit tvxopaKTt(! YlpAavu<; 1101 I'o,avlSpou<; Y£I"Ol-'t~nu~ ~t ~tUK" U"},0Il0I';O.

zcoccv OTO OVOKTOPO, MAO. 6 «ceevue at 61K6 TaU onm. TO orttnc TWV l3oOlhorro(owv 96 ripener vc rlTOV cav TO anOKQhUlfl9EVTO ornnc TIle; nt.Mm:.

TO KOVOVIKa OlK0.50j.lLK6 terccvevc. Tf)c; ntMoc; towaov Kai 010 orrin 1 .. IOP¢lr1 KOVOVIKn (ElK. J). '0 xwpoq nou KOTO,\QIl!30VE TO cntn ti1QV 11.01'6 KOVOVO rerpcvovoc, f] 6t oUhn i3plOK010V OTO K£VTPO TOO ottmoc. 'H 016T01;n TOO crnnon rlTOV n:OpOTOKTIKrl. "OAo oxe66v ""(6 6WllOTlO' E!XOV ~. E;o.5o nooc TI'Jv auM Ka( 110VO T6. YolVtOKO emxoivevouocv jJt Tr,V ouAI'] I1t npo96Aol10_ 'H ncoctcac AEinEt crtc 1'(1 ani-no Tlie; ncHac;, K09we; KOt ot IlIKptC; evotntec Xwpwv, 6nwc; 1') tV6TnTO TOO OtKOU OTO otttno 1ftC; '0- AuvBou Kat t'l tVOTT")TO TOU o.v5pwva ml'] t.fjAO. To E:lll3oi56v TWV cnrmov unapxouv rtecrrrrocnc ncu senecvcoor. H~ 2.000 j..12. 'Yncozouv enrcnc anino Ilt 1.500 1l2. KO[ cnrnc j..1t 1.000 j..12. rTa IJEYOhO onrnc TO rrA6TOC; 1'00 cnmoo ouvemrrra Ilt 16 n;\aTOC:: TOO OIKOi5oIlIKOO TEipOyWvOU. rTO IJlKp6- TEpa, I1&POC; TOO nxorouc TOO terceVWVOU KOTOAOIJi3ovav KOTOO,rlIlOTO. O[ ouMC; tWV onmev n1'OV neptcruAEe; 11.01 Eixav dhAOTE iWY'KCC; n i5WPLKtC; KoMvEC; Kat o.MoTt~ neccouc. To &1J!3oMv 1WV OUAWV KUl10lV6tov crto 100 Ewe; 500 112. nAontc; erose necre~oMav Ti'JV aUAn, aMotE: I(ot one reoceorc nxeucec, Q.hAOTC uovo cnc tpetc, avoTOALKr), popt-tO, 6utlll.r,. a nOAM cnc TO. IJCVOAQ cnrnc 6lQowZ;OVTOl '\iB.vo ceoxoncnc rtou 66flvonocv OTO eeureoo coocc. 'APXlT1::KtOVIKo. hcfl./JOVO cecteoou ooococ. KUplWe; «Iovec Koi TJlllldoVEe;, i3pc81l' KOV tn[o'J')C; peon OTic; cuxec TWV orn. TIWV.

"Ae; KOVOUfA€ OIlWC; !-uo rno AEnTOIlEPi) nepLypa4lrl cvoc crtc ro l1eTPlO at Srocrccerc KOL ruruxc at IlOP4ll') orrtTtO, TO UTTln IJt 10 tYXPWIJO KOVlOjJ.O"to (eIK.3-5)_ TO tlll3066v ton cnrnoc OUTOU q>86v£L 1'61.000 1J2. 'H erooMe; TOU !3piOKEtOl, ortcoc OTic; mo nOA'\tq rtEPlTtTWOClC;. crnv QVOTOhlKI'l rtAeU-

pn TOO orunoc. 'H tE;wnopta aev Ppt· OKOTOV OTr'jV i~to VPolllli) Ilt TOV t~wrecrso TOlXo, UAAO Tou"6.XIOTov ~uo IltTPO rno uecc, ecte va OTlIlIOUPvelTal urspoc XWPO~, TO ncoauco. nco npOOT6.TEue TOUe; KOTOiKOU~ crto Ti) Ppoxi)· MOKPU~ OIMpoj..loe;, nxorouc 3j..l. t¢>epVE KaT' eueercv OTi) croc. ·0 OI60pOIlO~ i)TOV nxouotc ~IOKOOflTl' uevoc Ilt no"Uxpwj..lO KOVIOj..lOTO, TOnoaernuevc o.PXlTEKtOVlK6 Ilt nxc. OTII<'r'j o.no~ooTl. TO. «ouucnc TWV KO· VlOfl6TWV nou neotouvexevnccv 6n6 TO. Xwpo auto, (JOTEPO cno Ti) j..le:80~1· Ki) KO( noocecruci tne:E;e:pyooio TOU~ crtc roue ~~IOUe; OUVTTlPTlTt~ tOO Mouoe:iou ntMQ~, eOwoov rnv tE;r,e; e:1KOVO: n6vw at "EUKO KUj..lo.TIO, (J. uouc 0,10 u., rtcrucr TOIXOp6TTl~ at flifl'lO'l n"oKwv 1l0PIlOPOU. 'AKO"OUaet nAono. ucuon TOIVio, OTe:Vi) AEUKi) ~WVll flt tyxopo~w:; YIO Tit ~i)"wCJl1 TWV lOO~Oj..lWV nAOKWV Kat OTi) cuvexeto (all cercc fYXPWIlWV n"tv8wv Ilt nepITO(VIO, at XPWj..lma «rrprvo, neeOIVO, KOKKIVO. 'H liiOKOOflT10n TE"eIW· vel ue OTe:Vi) nO"UXPWflTl ~wvn rtou fll· uettcr noxuxpououc 1l0Pfl6pIVOU~ KaTQAnnTl;pE~ Kat K"dve:l ue t~txov "EUKO vetco. To OUVO"IKO (Jl/Joe; Tr,~ liIOKOOj..lrllltvlle; emccvercc oacver TO. 2 11. LTi)v E~olio TOO OIOOpOflOU nooc Ti) OT06. unfJpXE ncoccvec ri ccxeroc euoc (EiK. 4).

'H au"i) ron ortrnou nrov e:UPUXWPll i:IlPO~OU 100 112. Kat emcrpcuevn ue tpuurevn nerpc. 'H Paon TOU PWIlOO Kat rueuo ~LOKoollllnKile; t"LKa~ Bpe- 81lKaV ern OunKit nxeuoc llie; o0M~.

rlcvcc OlD "i8IVO «cxooouxcuevo OTU"0136.11l noronoov oexcrecccorc liwplKte; «oxovec. "i8Ivee;, enevcccuuevec flt "e11TOr01Tle; uqJfJc; "euKO crouxo. /'"tv elver [3e[3oIWj.lEVO 6v ue- 00 o mv ouMi um;pxov Mvlipo dvSTl· Oi EUPUXWPE~ erose nou nMnoe; 3 fl. liTOV emorpcouevec flt coerc PO"lltvo 8pOUOIJOlO KEpOlJ1 OIWV. Llie; Scoceoec Kat ctcrervec autee OTOEe; ncovoooe mv wpo HIe; Ii oiKOytVe:IO Kat oi qJi"OI Koi KO"eOIJEVOI TOO 011lnoO £KOVOV TOV ncc.nc ro lOUC;.

LTa [30PEIO Tlic; oroec flt npooovo ro. "1011° npoc N OVOlVE eupuxwPIl cr. aouoo. Ti i:~i:opo, OIOOtOOCwv 7 x 7 fl rtou Ti ncoc Ti) oT06 OI.jJIl Tile; nr ov 6 VOIKTri, 1Ji: Duo liWplKte; KoMvE~. 'H OlOKOOW10ll TWV TOixwv TOO OWpo· ncu ue no'\uxpwj..lO rtAOOtlKO KOVIO IJOTO EivOI 1l0VOliIKri. Kat" tva one TO. me tV510$tPOVTO OTOIXEla rnc elver on liivEI TO 6KPI[3t~ Ul/Jo~ TOU OWI-lOrtou. Koi KOHl ouvencrc TO UI~Oe; lWV uevoxtov Scoucruov TWV omncv Tr,C; 0PXQlOTTlTOe;, rtou £$TOVe TO 51l.{EtK. 5 ). ·H crosoounuevn KO"[(l TO o: nounmcvc oru" cruccvcro XWpi~EtOl ce cue tooucvean K08' Ul/Jo~ opxne:

KTOVIK6 cuvoxc. To Ko.TW TflfHJo ue TOV TOlX0[30TIl, TOu~ OpBOOTOTEe;, OPOIlIKOUe; Koi ~H]YOVOU~, TOUe; K010' "llIlTTlPe:e; Koi TOUe; uevcxooc Souooc rtou ono'\i)Y£l at t~txov vetco. EXEI xopoKnipo «caccc 601-1IKO, tvw TO ncvco rllr,1l0 uuretrc: eeureoo OPOqJO flt aVOIKT~ flEOOOOTOIXia oro yo"o, ~IO oupcvo.

MEyo."1l oteooco oovceeroi ue ro XW· po OUTO, Ti 610KOaflTlall oucoc t6w et. VOl noxu 1116 6n"it KOt nEplopi~ETOI at lJe:va"ou~ "EUKOU~ Op800TOTE~ KOt "EUKOUe; «otcxnnrnoec. 'H cracu- 00 OUTr, anOTe"OOOe nooccvzcc TOV oV5pwva TOO cnrnoo. 511"05n TO xwpo onou 0 oiK06wn6T'1e; Kat oi $i"ol TOU cemvouocv cvcncunec E,onAwI-ltVOI at flepiTexvo crcxoounuevec K"ivE~ non nrov Ton08ETTlI-l£VE~ vu· pw OTO 6wlJoTlO, flavw at XOIJTl"O 6· vcpceuo. 'Ano rcrorcc cjeouocc. TOU~ avOpwve~, nooeoxovrcr Koi TO VVWOTO 1.jJI1</116WTO ccneoc Tlie; nt,,· xcc, TO l\J'lqJI6wT6 TOO /'"lOVUOOU, TOO KUVllYIOO TOU "tOVTO, roc KUVI1VIOO TOU t"O$IOO KOt rnc concvnc Tlie; 'E· MV'le;(EiK.6-8).

LTOU~ uncxomouc xwpoue; TOO oru. TlOU 86 cvcznmcouue TO tVl'ilOlTr,IJO· TO ti OIOlTI1Ti)plO. li'l"al'ii) TO Ko81l1Je:PIVO liW1Jo.Tlo. TOUe; aoxcuouc. l'in". rtc KPE[3010Ko.1.iOpE~, TO omcvro (Kou~ivo). KOt TOU~ xtooouc UYle:IVr,e;. LTO VOTIO TOO onmoc un6pxel 6""0 aVOlKTO OWllono ue Ilio 110VO KO"OVO t11EVOulltVI1 Ilf: KOKKIVO OTOUKO nvcuccc of: l'iuo noooorcoec, tfllXPlollt· vee; pe TO i610 KOKKIVO XPWIlO. '0 6· VOIKTOe; OUTO~ xwpoe; mov ibovlK6~ Via Tit 8eplvti 610j..lOvri TWV «crotxtov ITO Secrcoo opoeo. once TouMXI' OlOV cvcceoouv ol crnsot cuvvccqJETe;, OUIl$WVO 11£ Ti) liOllti Tr,~ opxaiae; 68Ilvoi'Kli~ KOIVWV10e; ~OUOOV oi YUVOIKee;, TO nuroru KOl ol 1500"01. 'EnEllin oucoc 01 VVWOEle; poe Via Tn OOflit Tli~ «orvccvtcc Tile; ntMoe; Otv

35

crvc. ertcosctc, Mv unooooue vc i· 0XUPlOTOUl-it on 6 ceurcooc coococ tKttAOOOt Kat tow rnv iOla AtITOUp' vro onw<; OtT1V 6811VO'IKr, «orvtcvto. To nopaOtiYI-IOTO oouueromc YUV01KWV OTr, OlW0010 ~wr, H0V MOKE:i56VWV KO' vouv I-IOAAOV 6~0011-l1l1-l16 TtT010 unoseen.

'EKTO<; ana TO I-IE:YOAO aUTO ornno nco OVr,KOVl> OTOLI(:; rtxouctouc txou· I-It Koi xtvc ncoccetvucrc omnev. I-IlKp6Ttpwv at tl-l~o06v Kai I-It OAAIl olop8pwOll, ncvtc Ol1w<; I-It Triv OVOI' em OUAr, OTO KtVTpO. 'H OUAri OUTr, xwpi~ necrcruxto ~plOKtTat OTO vono TOU cnmou, OTO aooero OKPO TIl~ at unoPXtl nxoruc crevoouevoc Od1 ocopoc nou KOTOAOI-lf3o.Vf.:1 MOKA'lPO TO nxcroc TaU onrnou Koi xwpi~£Tal otto t nv aUAri ue OUO ii neorocotecec «oxovec ii neooouc. niow one TO 1510' I5polJO aUTO. nou Mynol nccrccc. !3p(OKOVTOl TO K081"11-1£P1VO I5WI-IOllO TOO OOlllOU. Oi cvoocvec OlO onrno aUTO !3piOKOVtol ere of.:~16 ij 6P10Tf.:· oo Tne; ouxnc. 'H ncctccc nco elver Kat T6 me xapOKT11PlmU(O YVWPIOlJO TWV onrnov aUTWV OiVf.:l TO QVOI-IO T11e; OTOV Tuna TOll onmou.

T6 oruno cure. TO tlJf3aMv TWV 6· notev KUlJoivf.:TOI yupw oT6 400 1/. litv tixov Tl'jv nOAuTtAl'j DIOK601-l1l0r) TWV ornruov I-It TO ntp10TuA10, Yl' co. TO accoocuc O"Tl cvrpcouv OTI'] ueoctc 1Ci~ll. '0 runoc TWV onmtov OUTWV etVOl nOAu K01V6<; ore on ina Tne; '0· Auv80u nov. oruoc etncuc. xccvoxoYOOvTOl oT6 ueoc TOU 40u n.X. cucvc 'EntlOr, TO an ina aUTO Tn~ ntAAoe; XPOVOAOYOOVTOI ooccxcoc OTOV 20

36

oi. n.X .. eotverc: nee 6 tunoc; lOUC; riTOV cvonnroc mri MOK£oovia «o! c. ml3iwof.: at OAr) Tri OIOpKtla lile; ~wnc; lOU MOKf.:OOVIKOO Kocrouc

'H ncoruoc ue rev noooovoroxtouo Tile; npoc N. nooorntcuuevn

TOUe; ovtIJOUC;. Or)I-IIOUPYOUOf.: 6auIJo 010 Xwpo crouovnc YIO Xf.:11JtllVO KO( KoAOKOipl. '0 =f.:vOqlWv OTO 'AnouvnI-IOVE:UI.IOTO (III. 8. 8·10) A£f.:1 "tv TOTO; nooc ueonuaotcv I3AtnouooI<; OiKiOlC; TOll pev Xf.:lI.lWVOe; 6 i'jAloe; de; TO<; rto. onil5ao; unoxcuner. TOO lit aecouc u· nee Tlf.\WV OUTWV Kof TWV OTf.:YWV noPf.:U0I-lf.:VOo; OKIOV noptXtl>l,

Ol ovocsccec nou Olr-~OYOVTOI evrcntAAo TO texcvrctc XpOV10 on 86 OUIJrlAIlPWOOUV TiC; pOVO vupto cno TI'Jv KOt OTI 80 ocooouv PIO nAllptOTf.:P!") f.:iKOVO Y10 TI'Jv rtexxc nou we; nocoreuouoc tov MOKf:OOVWV OlOOpaIlOTlOf: Kupiapxo po'\o OlOV £UPllTf:PO tAAllvlKO xwpo KOlO mv tAAllvlonKI'J neoroco.

1. MAKAPONAL. ,,'AVOOKO¢ooi ntM'lO:; 1957·1960", AD. 1960. 1. 16.

2. D.. nAnAKQNLTANTINOY D.IAMAN

TOYPOY, nerxc 1971

3. E~cava1ions at Olynlhus. part VIII. 1938 KO! part XII. 1946

4_ Exploration archeologlque de Delos 1924

5. WIEGAND u. SCHRAOER, Priene. 190~

6. BERTHA CARR RIDER, Ancient Greek

The Private House in Ancient Pella

A small town of ancient Macedonia. carled Pella. was destined to become. a· round 400 B.C., the capital of Macedons, when king Arcnetaos decided to transler his capital from tne inland town of Aegae 10 the then coastal Pella (figs. t.2). Archaeological excavations of the last 25 years have started bringing Pella to light, the town that remained capital until theti· me of Perseus, the last Macedcnlan king. The town planning Of Pella was the socalled "hippocamelan", which prevailed in the 5th century B.C (figs. 3.4). Most of the excavated areas belong 10 housing dietrtcts.Gtven the recent tnterest ot archaeologlsls in the study of the private house in antiquity. the discovery of houses in Pella excavations becomes even more rmportant.

The private house in Pella repeats the tvprcat plan and structure of an ancient house. the early examples of which oertve from the minoan palace. The interior of the house is more or less richly decorated - in one room, coloured stuco (fig. 5) show a two level decoration. Low level: structural character decoration with tiles and marble imitation; high level: imitation of a colonnade, opening on a blue sky - while the exterior remains simple and plane, interrupted only by the entrance and by small openings for lighting. The Peua excavations reveal the form of the town and gives information about and the soctatnte of its Inhabitants and aspects of ancient macedon ian civilization that had long remained absolutely unknown

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful