You are on page 1of 6

nopTpoiTO II

:Eav nupcorcon OTOV euncocacturto Imo to apvupn T<Tp61ipax~a Kal TIC; 1ipax~tc; o"'I"e~e 6 'Ai\t~avopoc; TO K€¢'6i\l toD 'HpOKi\f} cxencoucvo ue T~ )..EOVT~, rtou Drav Kl 6 ncrooncccooroc T0- rtoc TooV nooveveorecev IlQKEOOVlKWV l3aoli\IKwv vourounrrov. '0 veoc ~aOl.\16c; noortuncc svcv noxcro Tuna YU11-IlOlJeya)..n unocrctoeon, oruoc ELVQI T6 TEtp66paXIJo (eiK. 1). nSeTOl rropu T6 epcinrHJO rtou anaoxoi\rlO£ tni nOAAtc; OEKOetLec; 6.~16AOYOUC; eceuvnrec. Elvnt to KEq>Oi\t TOO 'HPOKAr; Eva rtoorpotro TaD 'Ai\t~av(5pou ti 6XI; Eixav oi OHl!pOPOI xapoKnc; mv nooeeon vc ottoowoouv TO. 6.tOJ..lIKO XapOKTllPlOlLKO roo f30OLi\Ul: MTinwc; riruv 6nAWC; 1.110 vevucn m:noi9110'1 on to KE¢6.i\t cure ellola~£ TOU 'AAt~avopou;

MllvT'" /I. OIKovo~i1iou

-Eq,opoC; NOl-lIOl-/o,HKOU Mouotiou

68

'H MaK&~oyia

'En£lol'j 10 8tIJ0 TOU dp8pou TOUTOU otv cvcceoerc. anOKhElOnKO OTOV npol3hrWOTlOIJO nie: an£IKOVIOTle; me lJop¢lile; TOU 'AAtE:ovopou OTO VOlJieucre. 86 noooncancouue IJt K08E ouvom OUVTolJio va £K8toOUIJ£ TO KUPIOT£PO onuetc. "HOTl one TOV 180 olWvo 6 ncreocc Tf)e; 6pxoioe; NOIJIOIJOnKf)e;. 6 Eckhel. £iXE Tl'j YVWIJTl on TO K£¢lMI aUTO TOU 'HPOKM] otv etVal IJIQ nooocmovocctc TOU 'AME:ovopou- 0' aUTO TO OUlJn£pOOIJO, aMwOT£. KOTOhl'jyOUV Koi ot n£pIOOOT£POl uexcrntec Ol'jIl£PO. "once cctvercr. 6 Eckhel OTflPiXTTlK£ OTOUe; oTixoue; TOU 'Oocnoo (Episl I I. I. 239· 241). nou 1l0e; Mv£ on 6 13001hloe; 6· ncvoceuoe IJt OIClTOYIJO vc TOV ~wYPo¢liO£1 onoroccnnote MhOe;, cKTOe; ana TOV 'An£Mf), ii vc KOTO' cscuccer XahKIVO OIJOIWIlOTa TOU, tKTOe; one TOV Auotrtrto. LTOUe; OTi· xovc TOU ll£yahOU Pccpclcu rtomrf IJnopOUIJ£ vc ncocescooue Koi TO xwpio cno TOV nAivlo TOV np£OI3LIT£' pc (H.N. VI1.37.125). nou IlOe; nxnoococet on au TOe; 0 i"Oloe; 0 OUTOKPOTO' poe; tE:towOt OlaTOYIJO nou cnovooeue vc TOV ~wypoCPio£1 «cvetc all.· xoc exroc ana rev 'AnEhhil. r'j vc TOV xop6E:£1 OhhOe; cno TOV nUPYOTtMl. r'j v6 TOV cncreov.cer OhhOe; at XOhKO. cno TOV Aucmno. Lx£nK6 ue TO OCPPOYIOOYhUCPO nUPYOTthfl ¢lOIV£' Talon rlTOV crnrcerrro vc TOV xopci· E:£I uovcxc at OIlOPOyOI. LTfe; opxte:

TOO clove. 6 Bernoulli oT6 f3113hio TaU YIO rtc OW~OIl£v£e: cncrsovtccrc roc Mevcxoo 'Ah£E:OVOpou Mv OIOT6~£1 vc nccczeveet 1l'j Beuipru on TO K£¢lOhl TOO 'AAtE:ovopou cruoc nopou- 016~ClOI n6vw ore T£Tp60pOXIlO TOU {\uoilJoxoU (tiK. 2) 6VOY£TOl 0' tva ncoruno TOU nUPYOTthTl.

'H OKt.IVn cum KOTO T6v Bellinger, nou typol.jJ£ oX£TlK6 noooccrc Yla Tl'j VOIlIOIJOTOKOnio TaU MEy6hou 'AAEE:6vopou, 8£WPEiTOI OTl fX£1 uovcxc OUVOlOeTlIJOnKO KivnTpO. noMoi eivm tKEivOI noli UnOOTrlPIE:ov on otv uncoxovv VOlli01l0nK6 rtoprpolTO TaU 'AME:avopou KOTO Tl'j ol6pK£IO TTie; ~wf)e; TaU. 'Av6IlEOO OTOUe; unOOTnpIKTte; OUTf)e; Tf)e; aeeotcc oUYKOTOhtV£TOI KI c ucvcxoc vourcucroMvoe; TOU ntpOOIlEVOU OIWVO lmhoot - Blumer, nou 9EPIla TOV 6KOA01l8TlOE a Schreiber onoomctzovrcc KOTTlVO' PTlIJonK6 on nOTE 6 f3oOlhl6e; OEV f,KOl.jJt VOlllOIJOTO Ilt. T6 nocrpclro TaU, onroc 6.MwOTE KI a ncteocc TOU, 6 <!>ihtnnOe;. rIOTl, onec cvcoeocue OTO neocouevo coaco, 6 lrmecc nco tiKOVt~£TOI OTO T£Tp66poX1l0 TOO <!>I-

xmnoo 6t.v prtopel vc 8£WPTl8EI OTI £ivO\ tva rtpcvucnxo rtoorpctro. 6:Aha crtxzoc OUIl~Ohi~tl TO 1300111.10. LTO TEAEUTOtO XPOVIO, a Bloesch tXtl KI aUTOe; tqv iOIO VVWIlTlllt TOUe; ncoveVtOTEPOUe: uexernrsc nov OVOqJ£po, IlE. "oxor nuroi moreuouv on TO ncoTPOITO qrcv IJIO eruvoncn TWV tMTlvI· onKwv Xpovwv Klan i] OIOCPOPO noli TUXOV ncooucrczouv OTrlV 6nEIKovI- 0'1 Tfje; 1-l0pcpfje; TOU 'HPOKAfj TO 010- cope Oh£l';OVOPlVO T£Tp60pOXIlO 0- qJ£ihtTOI OTTi OIOCPOP£TlKf] TEXVIKrl TOU K08£ XOPOKTTl r'j OKOIlTl Koi ani XPOVOhOYIKf] Kat rortucn OIO¢lopa. t· qJOOOV TO VOI1[OIlOTO aUTO KOnTlKOV ce TOOO noMa EPYOOTr)PIO. Movaxo OTO XPOVIO ToD {\uoiIlOXOU KOt TOU nTOh£110l0U A· cvovvciorzouv TO XOPOKTTlPIOTlKO ToD MEYOAOU 'AAeE:avSpou, EOTW Koi tE:loavIKEulltvo.

LTO TETp60pOXIJO TOU {\UOIIlOXOU etKovl~ETal 6 ·AME:ovopoe; ccv ZEUe; . ··AI1IlWv, Ilt 6166n110 Koi «eoorc (ElK. 2). 'H 110p¢lrl aUTJi Eivat rowe; &VO ana TO rno eecponxc Kai IJt E:tXWPTl eocrcencto xopaVl1tvo nocnuo rtoorpotTO Tfje; tAArjVIOTlKfje; EnOXTle;, nco ¢leaVEl omv npOY110nKf] cnoeeeon KOlTO~OVTOe: niv nouvucnxc 8EtKrl 110P¢lf] lJae; EPXOVTOI OTO YOU TO M· VIa TOU nxourooxou: «'Evtvvrl8Tl 6' ouv 'AAtE:ovopoe; iOTOlltVOU IlTlVOe; 'EKoTolll3atwvOe; ( ... ) tKTT] K08' r;v !lilt.pay a Tne; 'E¢lEOioe; 'APT£11100e; tVEnonoan VEWe;· t!.l V' 'HYEOioe; a Moyvne; emnecccvnsev ernctovnuc KO· rccaeoor rnv nuoeutcv tK£iVTlV uno l.jJuxpioe; OUVOIl£VOV· tlKoTwe; vcp t· en KOTOqJh£X8ftvOI TOV V£WV Tftc: 'Ap· TtIlIOOe; OOXOhOUlltVTle: neot mv 'A· A£E:ovopou 110tWOlV". nwc; etvcn hal' nov OUVOTO vc 11f] vevvnast E:EXWptOTOe; 6¢lOU ilia 8£0 O¢lTlOE vo KOEl 6: vcoc rnc, j.lIOe; K( rrrcv oMKhllPIl 00- cuevn ern vevvncn TOU; Lt 1J10 OEIPO uno covuco TETpOOpaXlJo TOU nTO' AEIlOlOU A·, rtou KOn'lKOV 01rlV 'AAE' l';OVOP£IO m80voTOTO ccv OVOIlVnOTl' KO Tile: KT]odoe; TOO 'AME:ov6pou, rtou EVlV£ tKEL TO 322 n.X., E1Kov(~ETO( ceoovrcc OTO KEqJOAI rn eeoc TaU eM:¢lOVTO (£iK. 3). To VOIlIOIlO Tlie; eixovee o.VrlKE! omv rteotcnun nTOAEIlOt' Kl'] OUAAOyi] TaU Noutoucnsoc Mcucetou 'A8T]VWV, rtou elver Koi f] rtxouOtOTEPTl orov KOOIlO

'Yn6pxel, 0lJw<:, «ui ilia ClhATl 011060 IJEhtTTlTWV non cev netaercn on Ii 1J0P$r'! TOU 'AAEE:ovOpou Mv 6.nEIKoVt08'lKE OTO VOlliO)lOTO TaU. TOuAoXIOTOV neve ce OPIOl-ltVEe; «ortec. Oi unooH1PIKTte: OUTfje; Tile: 8EWpioe; mO"T£UOUV on uncoxoov rtepumcoerc ortou tI1CPOVi~£TCl Ii 1J0P¢lrl TaU Ilt aTOI1IKO XOPOKTTlPIOTIKO KOTW uno Trl

hEOVTr) TOU ·HpaKhfj. '0 Visconti. oTie; opxte; TOU 190u nimvu, V61l1~£ 6 n ce oorouevc TETPOOPOXIlO nov KOnrpccv crf P600 Koi OTJiV 'AKn Tfje; ctlolviKne; elver OUVOTO vc cvcvvcorcere TOV iOlo TO l3oolh!O. '0 Newell, rtou TiTOV tvcc ana TOUe; ccpcooreccuc tPEUVTlTte; rnc oh£l';OVOPIVfje:

VOI-iIOIlOTOKonioe;, OTO nccro 11100 TOU 200u OIWVO, ucc cvceeper Konwe:

OOPIOTO OTO i31I3AiO TaU "The Royat Greek Portrait Coins" (NEo 'YOPKTl 1937), on TO ccvuoc voutcucro TaU 'AAtE:OVOpou ccoouv croecoc TO KE¢lOAI TOU VEOpOU ·HpaKhil cxencoueva I1t Tf] A£OVTrl, KI on ooroucvcc copte; 1l010~OUV I1E TOV tOlO TOV 'AME:ovopo. 'EE:OhAOU f] Margaret Bieber OTO i3113hio Tile: "The Portraits of Alexander the Great" unoornorzcr, orncc ncxororeoc 6 MOiler Koi a Hill, onl'j tll¢OVIOl") cvoc npovporucou nopIpoiTOU TOU ·AME:ovopou 80 fiTOV eoyo «ortoiou XaPOKTTl, rtou one OIKf] TOU npwTOl3ouMa noooncance vc 0- noowo£1 TO OTOlllKa XOPOKTTlPIOnKO TOU, il K011010U apxovTO fj ccrpcrm. 'AM6 l'j ernxocreorcon VVWI1Tl etvcr Twpo.,on a 'AME:avopoe; cxomuc 010· h£~£ aUTO TOV nctoorrcocooro rune YiO TO covuoc KOl XOAKlva VOlJiOIlO' TO TOU, OKPlj3W<: VIOTI TatPIO~el oe 1110 TOOO ecrcrupevn Koi 0TlIJOVnKrl· vcurcucroxornc, Illae: OUTOKPOTO' piot; nou tnOlE:£ ncorrcuovrc poho OTOV TOT£ VVWOTO 1<.001J0. 'Eruoqc Mv 80 noenet vc AI")OIlOVOUIlE on f] Ilrl on£IKOVlOl") rnc 1-I0PCPTle; TOU neve OTO voutcuoro urtooet vc tnf]yo~£ ana evo epTlOKEUT\KO «TOllnOU», nou napootXETat all TO voutoucrc cvnKOUV KOTO £YOV tporto orri 9£OTTlTO, nou TPO¢lOOOTEl «or Tl'j xwpa at ueToMo.

LTO tMI")VIOTlKa Xp6VIO, ot OIOOOXOI TOU MtVahOU 'AhEE:ovOpou cvenruEov IlEyMTl t'lpaOTTlPIOT'lTO 0XET\KO ue Tf]V «orm VOIlIOj.lOTWV, nou qtov ccv ilia on60EIE:I") Tfje; ouvollf]e; TOUe;. '0 nccroc ana TOUe; olo06xoue; nou T6AIlTlOE vd xapoE:el Tf] 1l0pqJf] TOU neve OTO covuoc TETpaOpOX).IO TaU, Kl 0PVOTEPO OTOUe; xpUOOue; OTOTfj· pee. nTOV a .6.nlll']TplOe: 6 nOAIOpKTlrnc (dK. 4). LTD K£¢lOAI TOU, tKTOe: 6· no T01300lhlKO OIOOru.lO, qJtP£1 Koi Kt· POTO TOUPOU, OTlIJ6.o1 OUVOI-lTle; Koi I' oxupfje; tf;ouoioe;. To nxcciuo TOU xe!POhlOU noocoouczsrcn ora KAOOIKO noonmc. OTrlV cneorrrn OIJOP¢lIO, ncooxo nou i] IJUTn olaVPo¢lETm coK£TO pevcxn Kai TO OTOI-IO EXEI IltO tK¢lpoOTl cserrnncuoc. "lowe: crvcr eve orto TO tcocrorcoc lO£aAIOT\KO rtop. TPOlTO TTle; npWIIl'le; tMnvIonKfjc; E· noxf)e; OTO vOl1iOIlOTO. 'H TOOTl nooc

69

TI'JV (6eOAIOlIKI'\ OnclKavloll 96. unoxwpr'jo~a oTI~ uererterro «onec. cnou nop0111ptiTOI ~'10 ~.H;YO"-liTCPO nAil' 0/00110 nooc tl'\ PCOAIOtlKr'j 6n6600'1 tfl~ j.lop¢lfJ~·

To nocrocttu TWV 600 U:ACUTOtW'l 1300lAtwv Tii~ MaKe60vIKiic; ouvcOTt(O<;, nco rtcpoucrczouv eve IJtyaAO tv61ocptpov 6no KoMnexvlKii~ nAwpoC;.1l0C; emrpenouv vc ncocsoAou9l')00ul..lt TI'\ Ilttaj3aol1 6n6 tnv e. E,16avIKwlltv'1 cnerscvrcn 011')'1 t~a· TOI.HKtUlJtvll KO( peOAIOttKn 6n660011 Tno:::: IlOP41iie;. "Eva oE,lonpom;KTO naptPOl10 TOO ¢ltA(nnOu E' XOpaKT..,Kt cmv unoocnvn 6tplllll6.~ ce.coc 01'yuplOv VOIlIOlJaTWV. ncu KOn'1KOV KOTO T"; i5laPKeiO n;<; f3ooIAtio<; TOU. "'Evo crto rd eoc.oreoc cezouevc SelvIlOTO slvnr KO/ TO TttpMpOXIJO TOO NOlJlOIJOTlKOO Mouoctou 'A8'lVWV nou avr'jKel ani ouMoyr; 'ElJne6oKAfj (tiK. 5). '0 (f)[AtnnOe; napouOlo~tTOI we; lva~ vto~ dvrpcc, cnoeccrcnK6<;, tAo¢lpa OtOX001lKOe;, fE,unvoc; KO{ TOUTOXPOVO yOMVIO<:. onwc: cc- 110~EI 0' tva YEVV010 OVTpa Kat rtoxs- 1110tl'1. To £t(.\entUol..ltvo npO$tA Ilt Tllv fOIO Kat i\CnTl'1lJlhl1 nAOlOlWV&TOI cttc IJla 6l0KpIWC."; yevttMo. "Evu 0)...\0 no.\.O Onl10V1IKO KOt 1OUTOXPOvc oUYXpovo IJt t6 nooqvouuevo noctpclrc. elvot exetvo reo PWlJo(ou ttrou ¢IAOlllv(vOU, TOO VlKTl1fj TOU (1)1' xtrtrtcu E', T6 197 n.X., cmv roncaecia «Kuvcc Ke$OAOI" Tft<: 0£OOOA{O<:, nou XOPOKtTlKE n6.vw OTOUe; XpUOOUC; crctttoec nou fKOtpOV oi tMllvlKte; nOAel~, m8av010TO TO 196 n.X., YIO vc nuncouv Tli vlK'1 tau evcvnc 010 MOKe06vo f300lAIO. To Xpu06 auto V0\1101J0 EIV(Il noxu onevro KO! 016 Mouceto 'A9..,vwv cuxccoercr eve a· n6 TO. «oxursoc oW~OlJevo cvrfrurtc (tiK.6).

rTO 6.~tOAOYO OU10 VOIJIOIJOTIKO naptPOi10 6toq,oivoVTOl 61(6~1l aPl(tTa tvrovc T6. i5eoi\IOTlKO OTOIX&ia Ot';v On66oo11 TlOV o.TOl..ltl(WV XOPOKTI1PIOTlKWV TOU IiAIKtWlltvou Peucrou 6- E,IWIJOTOUxou. nap' 0.\0. aUTO., ,6 peai\IOTtKO crorxetc tmKpoTel KIO xapOKTIl~ unooece va anelKoviOtl 1';'1 KOmoon rrou 4Itpvel Ii ni\\Kta Kat Ii ~tYOi\n eueuvn OT'; ~w';. 'H 1l0PIP'; TOO TlTaU $AQI . .lIV(VOU xopaKtl1p(~eTOI, 0- rtcoc KOt tKcivl1 ron ttlti\[nnou E' (£iK. 5), crto I.UO tK~po.O'l yoAT'\vIlO::::. I..lla eucroenotc 011'1 X6poE,1l TWV xsnroucPEIWV tOU nooocnou KOL TWV !JaAAlWV. 'H e),l"11 nOpOOTOOt1 610l(p(veToI YI6. mv nOIOTIlTo. Tfi<: 1cxvlKfte; Koi Tr'jV 6.noAUTTl Iooooontu KOt 0U(.J.~&Tpia OTO nMOlllO TOO tK¢lPOOtlKOO ncooenou (EiK. 6).

70

'0 TCACUTOio~ j300IAI0~ 1iiq MOK£()O- '16 $TOOei l';V KoMm:xviKTi eucrcenvtcc $tPEt T6 6vo~a ton TlPWO nee- ere tKelvou.

ceo. ITT;V 6pxI'J {, 1l0P~'; TOU Xo.p6-

KTI1Ke OTO VOlllOIJOTO Ill: IJla evrurtco- <H ntpyoJ,loC;

olaKi) 01l0l01111a npcc 10'1 ncreoc '0 ecvouxoc <P1Af:TOlpOq fnOlc;e tvcv TOU, YEYOVO~ nou rcccc vc o$ElAelol noxu OTlIJOV"rlKO ooxo oe ilia tE,olpe-

ee nO'\lTlKI'1 oKomIJ6TI1TO. ~Ae; 1-\1') i\1l' TIKa rooovuevn Kof 5uoKo'\l"I tnoxli·

0IJOVOUIJE TOU<: unOIVIYIlOUe; TOO rtcero unnoernoe TOV 'AVTtyovO nAOUWPXOu en 6 neocecc "'TOV r- (npiv one t6 302 n.X.). uerc fYlve

owe; v690C; y\oq TOU ¢ltA(mTOU. 'Apy6- 6101Kl1tl'1e; crnv ntpyo.~o Koi 9110au-

rape. OlJw<:, 613aOlh16~ OnELKovi~CTOI POq>ui\OKoq TOO AuoilJOXou, nee TOU

lilaq,opetlKQ Kai Ii 'Ito noooertovcc- eurncteumee zvcv anoouoc crtc ¢io lOU l1aC; 6t(XVEI tvov WPIIJO 0.'1- 9.000 T6.Aav10 rtoc !3p(oKOvtav OTO

coo IJt 9e::An1JOnKo I3MlJlJa, i\enn; $POUPIO Tfiq rleovcuou. MeTa t6 Ba-

Koi oXtTlKa 1l0KptO IJUTI1, onwq Kat t- VOTO TOO AUOLlJaXOU, cno TO 282 n.X. AO$pa tE,OYKWlJtVO IJOYOUAO, nou w~ TO 263 n.X., 96 yivEI Kuj3epvl'1tne;

lieixvouv tliV ncoeeon TOU XOpaKTIl Tii~ necvcuoo K01W On6 tl'1v KUptOp-

va 6n05<ooEI 000 yiVETOI m6 more Xio TWV Iti\euKlliwv. '0 ¢llAf:TOlPO~ TO nooruno tOU (eiK. 7). rTa npWTO te- noMIlTlOE Ilt EntTUX(O 10U~ roMTeq Tp6.lipaXIJO nco KonnKOV OTa 179f178 cveueec oT6 278 I(o( 276 n.X. '0 o.Vln.X. 0 nocoenncoc XOpaKT'l~ lOU, 6 4'16~ Koi olMoxoC; tOU, EUlltvn~ A'.

ZwfAoC;, xop6<tl IJt IJlKp6 yp6.IJI..l0Ta xcpoE,e T6 noproctrc TOO estou tOU

TO 6vojJ.6. TOU KOtw On6 16 i\011J0 roc Kat i6pUTii Tfi~ nepyolJl1vf)~ 6u'l0- Ke$aAIOO TOU ncocec. ~ZnII\OY., ye- cretcc, ¢l1A£tOlPOU, novo OTi) unpovcvoc nov !la<: 8Ulli~CI nc unovoo- onvr; 0\1111 TooV apyupiilv TtTpollp6X-

$te; ootcuevev XOPOKl:lOV TOU Sou IJWv TOU. To nopOliEtYIJC rou 96. ouve-

KOt 40u oiovc n.X. '0 KoMntxv'le; xtcovv Kat 01 ucrencrrc scc.xerc 1De;

cutoc Ilt mv illtOTTlTO rcu XapaKtil neovcuou. 'H \10P41r'J TOU <l>1A£TOlPOU

TOO /3o.ollllKOO nccrpotrou KaTac;tW- OntlKOvi~ETOI TOAIJ'lP6 Kat O1I'\V eiK6-

BIlKe o6.v tvcc 6n6 1OUe; me yvw· '10 oUTIi I(OlltQ OUIJ130TlKOtllta lItv ai\-

OTOU~ Kat tm6t~lou~ KOhi\lltxvec; i\OtWVel Tliv npaYIJOnKOTIlTo nou

YIC TTi xaPOE,I"II-.II1TPWV ere tMnvlO1l- ¢l96vtl we; tl') Bcvcuocrnrc (eLK. 8).

KG XPOVIO. 'vnccxouv, j3t/3010, KI Opt- '0 KaAi\ntxvnc; Mv liloT6~el '10 nco-

cuevec csroec nou $ti\OteXV1;eIlKav xwpl'joel OT6 xOpaYIJO IJla~ 6uOIJOp-

6n6 cuveovorec roc ZWli\ou, nou., 4>nq \lOP\lJf{<; 6UV6.0TIl, nou 96 11&(vel

TeXVIKtl1:0Ue;, Ol..lwe;, Mv E[VQl euvcro cov \l16 an6 nc rno toxunoec Kof Ou-

vctec £~mO~IKEUI1EV£e;

me VO~10110TlKile; ccccvrcnsnc xvnc.

To XOVTPO£Ii5tOTOTO K£¢6Al TOU EU VOUXOU 0Ioyp6¢8T01 I1E aKpiP£IO I1E 00 OTO neroxo. f::VW TO n£pIYP0I1I10 nou elver 00¢6 XOPOYf.lEVO ana TO EI-.ln£IPO XtPI TOO KoA.II.lTEXVll, aVOO£I' KVU£1 Tie; un£pPOAlKa f::~OYKWf.ltv£e; noocrec, TO Suvcro nnvouvr rtou rovi~£l TTl 8£ArWmIKOTllTO Tile; 110p¢f]e;, 0- rtcoc Kal TO urspo 116Tl I1E TO O~UTmo P.II.tl1l1a, rtou elver KUPIOA£KTlKa xcouevo ueco ce ilia oinAo n6xoue;. Au· TO a.KplPWe; TO olOnEpOOTlKO PAt~IlO npoooiv£l oTi) ~op¢i) jnc £K¢pOOll t~unvaooe; Koi 6~UVolOe; Kat Tf]V ruro- 1l0KPUV£1 one rf ~WWOll tVTunwoll· 'H 6~lonpOO£KTll OUTi) crteucovron TOU 4>IAETOlPOU o£Ono~£1 OTi) voutOI1OTOKOnio Tile; rlsovcunvnc OUVOoretcc Koi 86 cncvcxcupcveror. ~E 0Pl0I1EVee; ptpOIO nopcxxcvec. eveAOYO ue Ti)V enoxi) Kat TO. OIO¢OPO tpYOOTf]PlO, we; TO TEAoe; Tile; OUVO' ctetcc. ollAooi) TO 133 n.X .. onotc VETOl tl nEPY0I10e; PWI10IKl'] IUVEXi~oul1£ Ilt Tl']V iOlOTunll

uooon rtoocconovoooto TTie; ouvc oretoc TOO nOVTOU, onou 1 . .116 veo KOA' AlT£XVlKf] o.vTiAllt\Jll nopouomceror 0. vooooucc ue Ti) x6pa~1l TWV noprpotTWV OTo. v0l1i0110TO. Oi cneecovtoerc ourec civet tpvo "EMi)vwv xapo KTWV nou £iXav l1eTOVOOTeuon one oxeec TTie; MauPlle; 8aAOOOOe; Kat

'H zuvccretc TOU n6VTOU

AUTO OIQ¢oivnOI

nou elver KI 0 nceroc

ue

TOU 9). To Ot£VO «ocvto ~wolltvo uc to cncxo 016011110. Ti KOV· Tf] vevcrooc rtou OKI6~EI to noocc no, TO ucrcono nee etvcu OUAOKWI1£VO 11£ pa8tte; pUTIOEe; otvouv OTi) 1l0p¢i) ilia £K¢pOOl") POOOVIOl1tVl"), aAAo TaU TOXPOVO KOt IlE ilia OOOT) novnorcc. rtou 8U~Il;£1 cvaoonouc nou OOUA£U' OUV Ti) Yil. AUTOe; 0 OUVo.OTIle;,

TOOO TOVlO~tVO napOOOOiOKO

TOU Tuna, nutf 1'] TOOO YVi)OlO cncrsoVIOTl, aVTlnPOOWnWTlKi) TOO xcopou nou 0Tlf.lloupyi)8TlKe, Ilae; ayyi~£l IlE Ti) j30810 cvepcmvn EK¢paoi) Tl")e;. To noorpctro TOO OIOOOXOU TOU, TOO YIOO TOU CDOPVOKTl A', i5tv Exel rmor c otto Ti) oe~loTExvio Koi TOOTl Tile; £KAtmuvOTle; non npOTlYOUIlEVO. Tooo 6 VV0810f.l0e; 600 Koi 0 pa~lle; nOpOUOlo.~OUV nee oreoctror Kai Tile; TTOPO~IKpf)e; xerrro TllTae; Kai euotcenotcc (elK. 10).

'0 KaMlTtxvlle;, ouroc, unoocoe vc 1l0e; anOOWOel f.lt evov r pono cnoxuTO rtercnxo TI'Iv a.~eorT] Kai XOVTPO' KO~IlEVn nurf uoocn, rtcu ovrono. <otvcrcr OTOV npOYllaTIKO XapaKTIl pa TOO j3aOI'\IO. "Otcv nt8ave 0 ceo

vcxnc, TO 169 6 VIOe; TOU TiTOV

rtoxu IlIKpOe; Via 1300lA£UO£I, Kai

VI6 TO AOVO cure 6.v£I3l")Ke OTO acovo o ooe'\¢oe; TOU, MI8pII36.TIle; 6' 4>1'\0- ncroocc. 4>IAooe'\¢Oe;. 'AKO'\ou8wv TOe; Kl aUTOe; TO ncococrvuc nov npoKOTOXWV TOU oncucovrcc Ti) ~oP¢ri TOU rtcvcc OTO covupc T£TPOOPOXIlO nou exoure, ¢OpWVTOe; OTO Ke¢aAI TO 1300l'\IKO 01001l110, rtou elver ilia nxcnc rorvtc rtou OtVEI niow OTo. 110AAIO (eiK. 11). Kl tow OPIOIl£vO cro.ycto, O' nwe; 0 t'\o¢poe; noovvoerouoc, TO Ve· 1l0TO noootono, TO f.lIKPO IlETWnO nooztoouv rnv ccnorucn Ka! 0Xl tMn' V1Kri KOTOVWVi) TOO Ml8plOo.TT] 6'· r, 1l0P¢ri TOU OIlWe; Mv Exel rriv TPOXUTT]TO Kat Tri ~WWOT] £K¢paOT] Tf]e; noonvouuevnc, TaU CDapVQKIl. "0'\0 TO OTOlX£io 0' OUTI'I Ti)V cneucovron ocixvouv uro rtcocncaerc uevcxurcpnc tcocoorncc Kat cuuuctotcc OTi)V cnozocn Tile; 1l0P¢ile; TOO MI8p!M rn 0

M£XPl rtpiv one AlVO unf]pxe tva OT)ucvnxo KEVO OTi) ceroo TWV i010110Pccov KOt xapoKTIlPlOTLKWV nootoct-

YVIlOlOTllTO OPOXIlOU TOO Til, YLOO TOO CDapVQKll KOt occ. '0 Theodore Reinach 0' aoo TOU OtKotO cmonuctver y£yo· vee OTl otv j3pt8l")KOV OKOllll vouiO~OTO aUTOO TOU ~aOl'\lO, Kl euxeTm «onere vn cuunxnooiaet OUTO TO xeVO. "VOTEPO one tl3oo~rivTO XPOVlO nepmou, uto YEVVOlOOWPT] rtooocooc OTO Nouroucnso Moucero 'A811' vwv one TOV KUPIO EuplntOll xeccorc- 011 evoc oovuooc reroccccxuou jJ£ Ti)V tmypa¢rl BAIII\EOI MI0PAfiATOY EYEPiETOY !'ip8e vc Ko,\ul.jJel TO «eve, rtou TOOO eUOTOXO dxe erucn~6v£1 0 i6Moe; LOTOpIKoe; Kat VO~I' oucroxovoc Reinach. 'H tmypo¢rl Tile; moto Ol.jJl1e; OnAWVE! ue KOll1VOPr]' ~OTIK6 KOt aOla¢t'\oviKl1TO rpono Ti)V TOUTOTlltO Tf]e; llop¢Tie; nou etxovtzeTat OTi)V unpoo'nvf n,\E;upa TOO VOl1i· OjJOTOe;. ITi)v ol.jJT] OUTi) etsovtzetcu £. va 6.VOPlKO Ke¢O'\l npo¢i'\ rtou OTEVi· ~El rtcoc TO. C'ie~la, ~t KOVTi) YEvel6.0o, OOPKWOIl ~I06.volKTa XEtAn, 0XETlKO lleyMr] I1UTIl ue TOVlOI1€:Vl1 Ti)V KOTa· All~ri me, tAO¢POTOTO t~oyKWjJ£V£e; nccerec Koi orOXOOnKa ucno. TO. KOVTQ cvovoc ~oA'\l6 nepll3oM£1 1110. nxcno rurvrc, rtcu o€:vel mote OTO Ke¢O'\l, xapoKTllPlOTlKO Koi TWV QAAWV l300lAIKwv «orncv TOO nOVTOU, on we; KOt CiAAWV 6VTtOrOlXwv ce tMllvlOTl«o POOIAIKO VOllI0l10TLKO noorpctrc (EiK. 12). ITi)V niow n'\eup6. dVOI xcpOYI-iEVll Oe~lo. Koi cprctepc r, ernypO¢rl BAIIAEOI MI8PA6ATOY EYEPrETOY, tvw OTO KtVTPO TOU neruAOU anEIKOVI~eTot ilia vuuvn 6.VOPIKi) ~opq>i) vc orexctor npoc Ttl 6PlOTEPO Koi vu KPOTtlEI TO~O KOt Eva ~IKp6 ~oovouooco xcrpeuruco ayoA~o. To V0l1l01l0 OUTO, jJOVOOlKO OTOV KOO~O, Ol1llOOiEUTIlK£ Via rtpcrrn ¢opa ana TJ'Iv ortovoccouco 011'1 "ITrlAl1", crov roue nou a$lepw811K£ Otrll-lVf]1l1l TOO O~tXOOTOU K08T]YT]Tf] Kai ovaocntou NlKOAOOU KOVTOA£OVTOq.

"Omoc nopcrnpouue TO noprpclro TOO MI8pIMTll E' Euspve rn (<:iK. 12) OIOTIlP£i Eva 01l110VTlKO rrooooro one to vOTOUPOAIOTlKO OTOlXeTO TWV npoVEV£OT£PWV j3aOlAIKwv crteucovtoewv TOO nOVTOU, 6.,\Ao. TOUTOXPOVO oi vtec iOeOAIOTlKte; TaOEIe; rtou tll$aVt· (ovrm TWPO OTO n,\0.0l110 tile; uop¢f]e; ovotvouv TO 5pojJo vro Ti) xopa· ~T] TWV cnoucvcv iOEOAIOTlKWV rtopTpoiTWV TOO YIOO TOU, Ml8pIOOTIl IT" Eurtnropu. ITrlV Ko8E xertroueoero eiVOI eUKOAo vo OIOKpivel «ovctc TO OIlIlIOUPYIKO nvcouc TOO' EAAllVO re-

71

XV{Tll Yla TI;V K01aKflloq ~Iaq- OXI OUVn8101J£VT]q- KO},,\lH:XVIKft~ om:UI;OVI- 0'1e;.

'1610In:.po nA'1Olo.~CI TO ncotpctro aUTO nooc Tn 1J0p$n TOU VIOU TOU nco Xopo.KTT]Ke no.vw at 1J16 OCtp6 6- n6 opyup6 T£Tp6ZipoXlJo, rtou mecveTOTO KonTlKOV A{YO IJCT6 rnv KOTOAT]tlJTl Tfle; tf;OUO{O~ 6no TOV vecco f3aoIAIQ (CiK. 13). !' OLH6 TO. VOlliOIJOTO t":(Kov(~eTOl tva v£oVIK6 K£q.6AI nov OK6IJO 610TIlpei we; eve cnuero T6 OTOllIK6 XOPOKTT]PHJTIK6. 86 ncener vc 0Tl1l£lw8£i Ii 6IJotoTIlTO oro nxccrIJO TIle; IJUT'l~ Ill: Tr,V rovrcuevn KOTO:A'1f;'1, Onwe; Kat OT6 oxiilJ.o TWV xerAIWV lJe T6 noonvocuevc rtocroctro TOG ncreoo TOU, MI8pIMT'l E'_ To ~Al:I-lIlO OIlWe; f;£!J!&uyel On6 TOV cmM OTOXOOIlO Kat vrvercr rue anOIlQKpO, EviiJ 01 ~60TPUXOl TWV 1l0AAlWV OpXil;ouv vd aVOAUOVTOI 0& KU).IOTIOIlOUe;, npoo6i60VTOe; om 1l0PCPl'\ zvcv f6eaAIOTlKO xopOKn;po, nee 66 yivel tvrovorepoc OTIe; enouevec Kont~. "OAO TO rtcpcrtcve IJOC; 6Zi~vouv OTr'j oK£tjJTl6n TO. nooroctro TOU M18pl60:T'1 E' EuepyeTT], nou xapOKTIlK£ TlOVW OTO aV£KTfIJIlTO Kof 1J0V0/5IKO TeTpO, 6poXI-I0 TaU Moucetou 'A8rwwv (£iK. 12), £ivol 6UVOTO vc eeooneet cov (:. vee cuvcensoc Kp(KOe; cvcuscc OTO:

PCOAIOTlKC ncctpcjrc TWV nooxcroXwv TaU KO{ Tie; i6COAIOTtKtC; 6n£tKOV{O£IC; TOO YlOO TOU Mt8p((~OTIl n' Eun6Topo (eiK. 13). rTie; Jj£TOycvtOTC.oec vouroucneec cecec TOO T£A£Urclou f3aolAlo TOU n6VTOU xapaKTI"\KC TO noorpctro TaU u' tvov rpono 610- $opcTLK6, ortou nOpOTl"\pOUIlC OTt 6

XOPO:K1'lC; liloK6nm Tl'l'>1 ncoczcmat(l; uncucovrcn nou oncrret 6Kpi~£10 ornv 6n6liooT] TWV OTOIlIKWV XoPOKTIlPIOTIKWV set npoxwpei ce ilia E~llioVIKCUlJeV'1 1l0P¢l'1 rtou nM0l6- ~Cl Tie; nMlte; 8CIKl:e; lJOp¢lte; (e[K. 14). TO VOIJIOIlO TIle; etxovcc 6vl'jKet OTO NOlJlOIlOnKo Mouocio 'A8"vwv, 6· nwe; tli6.AAOU Kof TO n£PIOOaTCpa VOutcucrc nou crteieovtomecv 0' cvro T6 6.p8po - IJt tliaipcol"\ rtc C(KaVCC; 9, 10 Koi 11 - Koi npO£PXCTOI an6 TOV V0I-II0I10nKO «e'100UpO~ TOU 61- nuxoo TOll 1875.

01 nToAEpoiol

'AvQ¢lOPIKQ Ilt Tie; l-lev6Aee; Suvccretec rtcu ~nOlliav rrpcrrcuovrc ccAO cmv nOAlnK~ OK'1V~ Tr;C; tAAllVIOTIKTle; tnoxftc;, TOOO TWV rCAeuKI(Swv KO{ 'AVTtOXI(5wv OTI'I rupio, 000 Kaf TWV nTOAelJolwv crnv Arvurrro, 86 t· nosrte v6 YPo!poOv C:£xwploT6 6.p8po Yla vo. oKloypa4lT]BoOv I1t Oman ol nPOOWTltKaTTl"rCC; TWV j3aoIA£wv, OAAO KO( va Y{VCI E\f.ILKTn Ii ncccxoxou- 8T]an u'je; KoMtT£XVIKr;e; tC:£AtI;T]e; TWV rtootcctncv TOUe; n6vw oT6 VOIJ{' 0110TO.

ze TOOTO TO 6p8po 80 neptopwronue OTiJv ncoouctocn 6Pl0lltvwv xcpcKTTlPIOTtKWV npoownoypo!plwv Ono rriv a~leAoYll V0l1iOlJ0TtKr) mVQKoBt'!KI"\ Tile; Atvurrrcu. "Onoc cvcceccue ctnv apxn, TO NOIJ10pOTtKO Mouoelo 'AB"vwv tpxcTOI npero ctov KoolJo vu:\ 11'! BOUIlOOTr'j OUAAOvr; nTOAClJoi'KWV VOIJl01Jo.TWV ncu KOTtX£t. TO. neprooorepc rtpoecxovtm 6110 n'llJeya· An oUAAoyn TOU 'lw6vvTl .6TlllnTp{OU,

72

rtou f~llOC OTr'jV AiyunTo TOV 190 a(w· vc. noM.oi 6~toAoyol I-lCAE1nTt~ tXOUV 60xoAn9ci KOTo. «croooc IJ£ TO nTOAeIJaiKO vOlJiOIlOTO, KI 6vOllCOO 0' aUTOu~ £(VOt Kl 6 (5cuTCpoe; (Sleu· 8UVTTic; TOU Moucetcu, 'lwovvTle; 1130- pwvoe;, rtou unr,pt;£ evoc 6n6 roue 6lonpcntOTepOuc; VOlltOIJOTOMyou<; OTic; apxt<; TOU aiWvo.

"Once yvwpil;ouj.l£ OAOI. oi 61Moxol TOU MCYOAOU 'AACl;6.v6pou tKOLjJOV OTDV apxti VOlliolJOTO IJt 6Ael;ov6plvouc runouc Kof covorspc oKoAouanocv ot «onec lJt T0110PTpoiTO TOU~ cneucovrcuevc OTl'jV IlnPOOTtVn 61./JT]. To ii510 tKovC KI 6 nTOACIlOioe; A:, rtou OxoAlooalle OTr)V apxti TOO KCIlltVQU ilIa VOIlIOIlOTlKl') OClpal-l£ TO. nocrpctTO TOO 'AMt;ovlipou (ClK. 3). at uerenerrc «cnec TOU e(Kov[~OUv TOV r610 TOOO ere Xpuoa, 600 Kof OTa apyup6. VOIJ(OIlm:o. '0 XapdKTnC; i5tv rrcooncance vc wpoLonoLl'joel TTi 1l0P$l'j TaU liUVOTOO lJOvapXll, 6Mo 6VT(BcTO TOV ncccuotooe cncoc aKplf3we; ntcv crnv npaYllaTlK01'1TO. I' eve Xpuoa vcutouo TOO Mouoc(ou 'A8T]vG.lv (eiK. 15) npol3oAAouv avayAUq.a TO tVTOVO XaPOKTTlPlOTlKO, 1') ypuJ"Tl'j (6CTiOlo) IJUTI"\, T6 XOVTpO vuorcrc OOYOVl, nee npocl;txci KOt tPXCTOl OTl;V Tlim OJ' aetc YP0I.IIJl'\ Ilt Tn IlUT'1. nap6AAnAO KO( Ii KOnWOTl TaU vnocrou 1J0VaPXIl i510YPO:!P£TOl tVTOVO, ((5loiTcpa Il£ T6 oX'1lJaTlOllo tv6c; f3ej310olJtvou Kat OUIJf30TtKOO xouovexou.

rTr) ouvtXCIO 80. ncooucrccocue eva an6 TO cccrorepc YUVOLKeia nop. roctrc TT1C; nTOAql01Kr;c; i5uvoo-rcioC;, Tr;C; BepevfK'1C; B', Tf]<; YUVO{KOC; TOU nTOAEIJO(OU r" EUEPY£111 rtou 1300(AeuOE OTl'\V Alvurrro urrc TO 246 WC; T6 221 n.X. r eve xouco OK1MpoXl.l0 Tlie; poolAcfoq TOU, XOp6KTIlKE IJt j. 6toiupa uevcxonosno rcono 1') vuvalKO TOU (CiK. '6), $OPWVTOC; rtenxo KO( TO pootAlK6 (516(5'11J0. "lowe; Ii eK· ¢lpOOTlKn rrcnxocoooc Kat 6VClPIKr) yuvotKela 1l0P¢l~ vc OUYKOTOAtYCTOI 6v61leoo OTo. me evrurtcoorcxc rtoproctru TOU 30u n.X. crevo. 9a nptncl '16.. npootl;oul-iC TO j306u av8pwmvo j3MIlIJO, «en nou rowe; i5tv OUVOVTOIJE CUKOAO crnv mOA£IJOIK~ eiKOVOypo¢l10 rtou ouvn6we; XOPOKTl"\pi~ETOl crtc tMcltjJl"\ rtcaouc Kai EKq.pOOTIKaTTlTOe;, tvw at 6.vTloT6e~IOlJa i5!OnveETOI 6n6 IJIO rrnvctc IlEVaAOnoenem.

rTic; apxtc; TOO 20u n.x. oiwvo TOnO- 8CTCiTOI Ii ~oolAeio TOU ntcxeuctcu E' 0&OU, 'ETllq::.avoOe;, nou TO rtootpctro TOU clvc, tva «oounuc cue npoBf)Kce; TWV nTOAEIlOIKWV VOIl!OIJOTWV TOU Movceloc. rTO Xpuoo 6- KTMpoX~o (eiK. 17) CiKov[~eTal o

rltoxeuctoc E' I-It OKTlVWro 616t'irU.lo ere ~OMla, ¢ltPOV10C; crcv 6e!;16 tou Wj..lO 66pu. KOnl1'1Jv Dr. Kyrieleis T6 Mpu SO .. er va 1l11e; cneveou.ce. 10'1 AirwM rKona (noAMe; ocoee til' ¢'ovi~e101 crnv nunc nAeupo eve povovocenuc nou OVH0101XCI 0'10 ova- 110 1'00 IK6na) nov 1'J10v 6 0PXI)V6e; 1wV l-.lloSo$6pwv KOt aOKOOOe !levahI) tmppoti crcv veccc 1l001h16.

86 1ehf::lwow niv ncpmvnon 01'; vcI.IlOI-lOl'lK'; mvoK08riKI) rrie; rtroxeuctKne; 6uvoortiae; I-lt rl'}v onelKOvlOT] c' EVo apyupo vojnouc Trie; iou6oiKne; nOAI)e; "'AoKahwv,,. rc 38 rt.x., rile; mo OU~I'lTlll.ltvlle; KOI tviSIO$tpouoae; /3aolhlooOC: nie; aPX0l6rllrOC;, 1rie; xxeoncrccc Z·. 'H eleovc nee I.IOe; 5ltolOOOV 16 VOj..l(O!lOTO btv 6nl1Xei Triv neplvpa<flti nou 1.I0c: fKOVt 6 m,O.UTOPXOe; VIC) Tl'}v tKn)..IlKHKr'j aun'! vovcucetc IJOP¢'ri, nou evruneotc~c iowe; necrccorepo j..lt TO. nveuuo nKo. me rroooovrc napa I.lt n'lv O!lOP' ¢ol6 rl'1e;, cncoc ouvriSwc: rucreuouv (eiK. 18). "Htuv 32 xcovtov orcv 6n[:I' KO'v(cH1Ke 0" our6 TO VOIlIOpO, cncu 610<flaiverol KaBapa 6 6[:on01'lK6e; rnc xapaKrr'jpa<;, tococ necrcocreoo an' 600 OTie; ncoveveorcoec cnerxoViOEI<; me. "Eva one 16 KUPIO xopa KTllPlOTlKQ VVWpi0I.lOTO rou npoccnou elver Kat Ii !lOKPIQ, 6e11010 pum. 0l'lP661 6nO<flOOlOTIK6r'11'O<; Koi 6MJ' YIC11)e; 8thIl0lle;· "lowe; IlOe; crtovcnrEU&l r, tl.l4>6VlOti TI)<; n6vw oT6 voufopere, nee !lae; 6nol.loKpuV&1 cno f;va 8PUhO nee elver ouveucouevoc I.IE TI'} q.UOIKI'} OJ.lOpq.IO.

¢l16voVTOe; 01'6 n~hOe; '[lie; OUVTOI.Il')C; o(l1'1ie; 6v06pOlliie; OT6 xwpo Tile; npoccmovccotoc 016 VOlleOI.lOTO, 1100 tpxovrol OTO '100 r6 MYIO «cnoiou j. OTOPIKOO Tiie; TtxVI)e;, TOO T'U:POOj.lt· 'IOU ctovc: «KI dv 6K6~a «cvevc vxunrc eovc nov 6PXo(wv 'HAnvwv 6tv eIXf:: ocect, e6 aPKOOaOV ta voulcuorc 10Ue; Vla vc 1.I0e; an06e(~ouv en ot

6PxaLol "'Ei\i\Ilvec; oi08av81)KOV TnV evvo.c TOO wpoiou at rt1010 j3a9j.l6 KOt tip1000V at roco llf::v6i\Il nveupoTlKrl KOt Kai\hl1CXVIKn T[:h&16TI)1'O, 0- 00 «cvevcc i'\.Aho·e; ouYXpovoe; tcuc i\a6c:u•

napopaI'Cl!II'"pouo:;l

Bl&\lay~ia' MANDa OECOHOMIDES 8tP¥f1 111711

BlpAloypa~ia

1. IN IBOPONOY, To NOlJlollOTO ToU Kpc'aTouC; TtilV nloAEl1of(4v, 'ABf1vm 190'1.

2. TH. SCHREIBER, Studien aber cas aucn!e Alexanders des ercsseo, Leipzig 1903.

3. TH. REINACH, L' Histolre par res Monnaies. Paris 1902.

4. E. T. NEWELL, Royal Greek scrtrait Coins, Racine, Wisconsin 1937

5. J. BABELON, Le Portrait «ns I' Antiqulte d' acres les Monnales, Paris 1950,

6. A.A. BELLINGER, "Essays on the Coinage of Alexander the Great", N.S. no. 11, ANS, New York,1963

7 ULLA WESTERMARK, Das suonis des Phlletalros von Perqamon, Stockholm 1961.

B. P.R. FRANKE - M. HIRMEA, Die Griechische Munze, Munchen 1964.

9. H. KYRIELEIS, -ote Portratmanzen Ptolemalos V und seiner Ellern", JDAI 8B (1973), o. 213-

''''.

10. M. QIKONOMIl:.QY, «'AvtK6oTO

'Apyup6 T&Tp6.6paXlJo MIBplli6- IOU E' Euepycrou", Irl')).11 Tol.IO<; etc Mvfll.lt'lV NIKoA60u xcvrcxecvrcc. 'A6rjva 197B. a. 149·153.

11. L. ROBERT, "retraoracbmes de Mlthrldale V Evergete", Journal des Savants 197B, p. 151-183.

12. H. BLOESCH, cerscnuchxett und rnulvtouautat aul Antlken Nunzen.

Coin Portraits II

The head of Hercules cncsen by Arexen. der the Great as a representation on the royal coins Imposes 10 the scholars the quesllon, whether or not thls representa tlon is a portrait of Alexander himself. The specialists dealing with the subject reo teet. on the basis of literary sources, the possiblllty coin portraits of Ale)(ander to have exlsted. since he had forbidden to any other arnst but Appeles, Lysippos and Pyrgoteles to portray him in any medium.

In the earty nenenlsuc portraits Alexan. der is represented either as zeus-Ammon (fig. 2) or wearing an elephant skin on his head (lig. 3).

In the age of the Successors, Demetrius I scncrcetee Is Ihe 11rst to dare to have his Ilgure represented on coins (fig. 4): one of the most beautiful idealized portraits 01 the neuerueuc period is thus created

The coins 01 Philip V (fig, 5) and of Titus Flaminlus (fig. 8) best illustrate the process from the Idealized 10 Ihe personallzed and realistic representation 01 a 11~ gureJhe coin portrait of Perseus, me rest mececonran king, executed by zones. Is Inctuded among the moat skilfut recresentations, while that 01 Pnneeterus. the founder of the Pergamene etnastv. is dl· stinguished for its dynamic character (fig.8).

The coin portraits of the dtnasty 01 Mlthrl· dales of Pontos (Iigs. 9, 10, 11) are works of greek engravers, emigrants to the coast of the Black Sea, who are considered as keen artists. The series 01 Ihe above portraits Is completed by the unique Sliver tenadracnm recresennna Mithridates V Evergetes (fig. 12) which is regarded to be the connection between the reausuc and the new tendency lor idealised portraits. The head of Berenice II and that of ptctemaeus V, 01 the nro and 2hd cenlury B.C. reececuveiv (figs. 16, 17), can be counted among the most imcressfve corn pertraits. Worth mentlonln9 is also the coin portrait of Cleopatra VII (fig. '8) In which not only facial features but also qualities of the character are reflected.

73