You are on page 1of 8

<!>WT.

EKAOTIKH ASHNQN

To

, ,

aOl11<O

BuzaVIIVO

,

ornu

'H '(OPUOll rnc; Kcovorovnvounoxnc cno rev KWVOTOVTTvo A' OTa 324 l1e f3oo11 OiKOVOI1LKO Kal noALTLKO KPLTTiPLO 0t;110LVC Tt;V £n[olll111 avoYVWPLOll Tnc; OiKOVOI1LKnC; uncpoxn<;, Tn<;' 'AVOTOAilc;. KOVTO a' OUTi}v ri 'AACC;aVOPCLO KOl ri 'AVTLOXCLO £nOL~ov Olll10VTLKO eunopuco POAO Tt;V tnOXrl nee ol nOAcLC; TnC; b.uollC; Eerteqrrnv OiKOVOI1LKa. NHOll OTOV 60 otevo ri KwvoTovnvounoAll YlvcTOL nOYKoO~I.LO OiKOVOI1LKO «evrpo- Trl Seoll OUTt; So. KPOTrlOCL WC; TOV 12001. 'AVrlKOUOTOC; rirnv Yla TO. OCOOl1eVO TnC; £noxnc; 6 nxorrroc rtou OWPCUOTQV orriv nporeuouoc QAAa Kai otic aAACC; uevdACC; nOACLC;, n.x. on'! 0COOOAOVIKll, noo ri npOVOI1LOKrl SeOll TOUC; em OLOIKllOll Koi ornv tKI1CTUAACUOlll1CYOAwv ncpLOXwv vupco TOUC; O-Xlll1aTLOC I1L6 TUC;ll KOAOOTCKOUI1CVWV aOHJ.lv. "Omoc nTOV ertouevo, i] tnloCLC;ll rou rtxourou Koi TnC; OUV0I111C; tf3PLOKC rnv KOAUTCPll £K$pOOrl tqc at \.Ito. nxouoro KOTOlKlo.

0avaor]C; nana~cA)TOC; 'ApXOioA.6yoc;

37

,. e~oOoAO'o'jK'l. 'AVOOK04>~ ot oiKOm:i!)o VOTIO anOTO '0'00 Tii~ AOOi!)'lV~TPIO<;. Kinoii''' Toli noAo,o xp,onov,Koli emncu. '0 KI:VTPIKO<; xwpo<; lJi r~y 6<l'ii!)0 OTI'IIJOPE'O nAl:upc TOU TOUTi~I:TOI ~t TO TI"l KAIWOPI TWV BU~O'o'TIVWV, i!)'l'\oi!)" 1Ji: Tl'lv KUPIO oJ90uoo TOli omncc. 'A'o'OTOAIKC Koi i!)uTllui 0- no TO TPIKAI'o'OPI XTi~oVTOI TO i!)WIJOTIO, t'o'w VOTIO 6 i!)IOi!)pOIJO~ EiXI: 6'o'TIKOTOOTI'I0&' 1J'0 ana Ti<; T£OOI:PI<; OToi~ Tf!~ tOWTl:PIKf!<; ouAI'I~. lI.UOTUXW<; oi KOTooTpo4>t<; nou Tlpo~i:v'lOO'o' 01 9EIJ&AIWOEI~ TwvnopOKEiIJEVWvoiKoi!)OIJWY, TlOU XTior'lKOV npi'o' TO 1970, i!)E'o' lJo<; EmTptnou'o'v06AoK'\'lPWOOu, IJI:Tfl'o' l:iKOVOOUTOU TOU IJOVOi!)IKOlil:up"IJOTO~. T6 TtooEpoi!)wlJilllonouo'1lJe'';''o'OVTOI OT,,'o'''OVW 0PIOTl:pl'lywvioonoi!)EiXT'1KEOTI6vI'lKovotPWIJO'jKoKTioIJOKOilivowIJOrW9'1KOVOT61JI:yoAooniTi. 'Onp';'To<;X';'PO<;TlOUXTiOT'1KI:i5in'\00TOVpwlJofK6nup"vo~tTi<;TtooI:pl<;6up&<;tplJ'1V&UHol<il<; Tlpo90Ao~0<;. 'H 1l6pI:I0 9upo tOU np066Ao~ou 66'1y&i OTOY Kl'lno. 'H O'o'OOK04>1'I U;", on6 TOV 1\6· PEIO Tolxo TOU emnco ont6EI~~ OTI 6 X';'po<; i:KE''o'O<; i!)':'" KOTOIK~6'1KE nOTi: Koi ~6vo 00'0' Kiino~ TOU onlTIOU 6o IJnopouo& va tplJ'1'o'&u9I:i.

'Ana TOV 50 ai. ~£XPI TO 1000. Oi noxerc Y8VlKo., an' 000 ~EpOUl1e, «ocroov ciKOjlll OUOTflPO nOA8050jll' KO oxfWo, ceoxouaevtoc rT') PWI10tKri ncpczocn. Meyo.Ao 011110010 «nero, vcot, tnrtocoouor. cvoocc, xouroc, «cxuntouv Ol1jlOVllKEC; esrnccrc roO t.lH~Er\ljlOU xwpou TOUe;. TO. ortmo. one nxoucrec cuvoudec, enpene vc Kor\r\uml~ovTQl OTriV npoooqm !lE uoouccc. Yl6 vo oiVOUV«Kar\r\OC; !lEV TIl nOr\EI, 4Juxoywyiov 6t TOte; ~oof· ~OUOI'" Oi KAllPIKOi, ornv npoortdacre roue vc OTl1pi~ouv TO 1I.0Y110, [3r\tnovToe; TT')v olKooOjJlKri t~opO'l Tilc; tnoxiie; TOUe; nou rucv o.vT1BeT'l i-lE ni XPlonovlKri i08OAOyio, Ilac; oi· vouv nr\iiBoc; nxnoocootec vro rnv KOTOlKio. MoBoivOU!lE on unf]pxov rpuooocc. TeTPOWpOqlO, ncvrctoooco omno. Mcecrvouuc OKOfl'l Koi v.o TO axf]llo, TOUe; xwpaue;, 16 UAIKO 00·

Ilile; Koi CIOKOOWIOl1e; nco «ojno cooc nTOV Koi XPUOo.¢ll. To YEyovoe; cu. TO KaVEI TOV 'uocvvn TO xpUOOOTOflO va Q.VOtPWVEt «ucscoto il noxtc ou Cia «tovcc Koi xpuaouv coocov o,\Ao 010

rnv rWETEpoV ooernv.

rio. nl 1l0P¢lri rtou eixe TO noAOIOXPIOTlOVIKO cmn, il nxnoocooto on 6 Kcovor ovrlvoc A' txnoE o r nv Kwvcrnvnvounoxn xcunoec KOTOIK18e; «KOHl mv euceoe.cv HOV tv TTl noAOIi,] PW~Il] no}"uTEAwc; KOT80KeuO· 0I-iEVUJV OlKWV» vro TOUC; cuvevetc Peepctouc pee ~Ol1Bo.EI vc «orcvoncouIlE TO 0Xll1l0 TaU, ccoo n uoocoxovtc TOO PWflo"lKOO cnrnoo ElVOI coscrc YVUJOTri. 'H texeuoc nooccorn eveK6.AU4Jl1, ern 8EOOOAOviKl1, evoc no AOlOXPI01l0VlKOO OnLTloO (EiK. 1) nou noener, KOHl TO. OTOlXETo nco EXOUIl£, vc AEITOUPYllOE orov 50 Kat 60 ct. KU' crccc QAr\o. Kat flEX pi TOV 90 oi. !lE K6·

nOlEC; fl8ToAAayte;, ~ae; nEiBEI YlO rnv OpBOTllTO Tlie; noooncvcc nxnooco pice. npOK81TQl YIO IlEyoAoOOTlKO cnm rtou OU)..I¢WVO flE TO TfliillO rrou eoeuvnance noencr vd dxe Tf.TPOyWvn ectcrcoucn auA.ri )lE OTOEe; KOt XP'l onxouc xwpoue; yupw rue. r'orivocc 0IlWe; ~ ouM aXPl1OTeUeTOi Koi il ~o PEIO OTOo. Tl1C; yivETOI t5lo.t5POjJOC; IlnPOOTO ana ceucnc Kat pro KEVTPl Kri ctaoucc (<<TpiKAIVOV" KOTo. Tri Bu. zcvnvn oooxovtc). "Ortcc ¢OiVf.TOl O1T')V KOTOlIJ'l, TO OW)Jono XT[~OVTOl KOVOVlKO OTiC; cuo nxeupec rnc oraouooc. 'H xPrial1 TWV Xwpwv !Jae; clVOl t'iYVUJOT'l Kat !JOVO YIO ueoucouc unoooaue vc nocue on rlTOV anoBn' «ec. '0 OIo.KOOflOe; TOU crn nou nTOV nxoucroc. TOIxoypo¢lEC; unf]pxov crnv cteouoo, at ~EpIKo. t5WIlOTtO Kat OTO Ol6.0POI-iO, EVW i.lJll¢IOWTO KOAu· nrcv TO coneoo noAAwv CWI-l0T1WV (8iK. 2). 'ApyOTEP0!lE TO ¢pa~l!JO Buozcv OUTOU TOO TepaOTtOU cmnoe cnouovroarucov ~IKpOTEPOl XWpOI rtou AELTOUPY1100V we; aVE~OpTr)TO cnrnc, TWV cnovovtov nooccvec TOU rtpco TaU iOIOKTriTl1.

6.UOTUXW~, napa Tte; £KTETOflEVEC; t oeuvre rtou txoUV yivel TO rcxeurctc XPOVIO at apXOIoAOYIKOUe; xwpoue; (NlKonoAl1, <DBlwTIOEe; Bnf3ec:, 'A~tPi· noxn, <DiAmnol K.t'i.), il YVWO'lIlOe; YIO TO cnm 010 XPOVIKO nxcto,o rtou E~8- rczoupe elver OKO!-ll1 rtoxu neproo+ OjlEVl1, 6¢!oO TO tVOtO¢EPOV TWV cpXOlor\oywv EXEl crocoet KUp(We; nooc TT')V EKKA'lOlOOllKri apXLT8KTOV1' Kri. No OT'lPIXTEi noAt «cvetc OE XEI' oovpocc ~ TOlXOYPO¢liEC; nco nner«ovlzouv onmc elver rtoooroxuo.vro tt slvm YVWOTO OTt rl ~U~OVTtvri~wYPQ ¢lIKri CEV elver nOpOOTOTtKri TEXVll.

'Ana TO 1000 IJ£XPI TO 1453

ria vc ccveeocr «cvetc rnv eisovc nou ncoouctcze ilia flEOOtWVIKr'j noAll rnc 'AVOTOAriC; one TO 1000 Kai uetc Bo nocncr vc 6VOTPE~EI ce noAlte; corovocctec nou oEixvouv mv OljJll rtou nooovctczcv noxcrc, ornoc il kevcrcvnvounoxn ii 1'1 eeoooxovrsn cncvc pee. Oi ~U~OVEUTUXWe; etvcu napa

2. lI.loM60~11011 i!)ont6wv ot i5wlJono TOU TlOAOIOXP'OTIOVIKOU OnlTlOU Tii<; 01:00oAoviKI1<;. KOTOOKI:1I00T'lKOV IJt IJIKp6 TEIJOXID no'\uXPwIJWV IJDp~6, pwv. Ti:TOIOU di5ouC; 50nl:60 01 BU~OVTlvoi TO 6'o'olJ0~ov c o v cc n nv ~ OUYKonTOV fi!)o4>o<;.

38

3. 'ACP04>WTOYP04>io tvoc; Tlll'woToC; Tiic; noArI~ fijC; 0toooAoyl~l]~ yupw 010 1930. lI.,0~pjYt10' noAu ~"Ao TOI)OPC'o TtixoC; ~oi ri lilop9pwClI] l101Y 6pOIlWY. 'H eEOClOAoYi~1] ~p611]0C TO I)U~"VTIVO noAco60Il'~0 Clxiill" llexPI fiC; opxt~ TOU ClilOlYO Il"~'

VIOIVnIJYIOIV.

39

noxxec, ~a.e; MrlYoOv rrooc to. tIn::\. rloxeocouuco ue iOlotun'l oovcvecn, cxrurcnouevo cno «evrpucouc OPOpouc (A e w $ 6 pOI), ncoocouc Koi crevoooxoxc (c c u cr, r ue x e r pOllOI) (eiK. 3). Enmn an' ni 1116 KO; tT1V dAAll nAeup6 roc OpOllOU Ilt tE;wcrec (toI3Awt6) nAlloiol;ov roco uetoE;u rove, wOTe to $we; tile; uepcc t$tOVE hwooto 010 «crccrocao tOO opo~ou (E!K. 4). 'H «crccrccn twv 6po~wv cuvnaoc Mv nrcv KOAi], a$00 6tv um;pxov iOloitepo coovnouevc oucrnucrrc crroxereucnc. /1.6- onec, A6KKOI, «orrprec Koi cxournc,c ouvaercve Ti]V KaSnlleplvi] 6lPn TOUe;. XapoKTllPI0TIK6 cvccepercr, on 0 ccroxpcropcc 'AVOpOVIKOe; B' rtcxcroxovoc (1282-1328) nnvcrvovrcc t$mnOe; ncoc TO voo Tfle; 'Avioe; Eoetoc OtT'W KWVOTOVtlVOUnOAll enece ce xoonec, tneloi] yhiOTpnoe TO dAo· yo TOU.

40

ria Ti] OIOIlOp$WOn Tne; noocownc Koi tf oxton TWV yelTOVIKWV onmev, ~Io. apKETo. nOAunAoKll vouoasotc eeornze TOUe; coouc ocuncnc. TO. UAIK6 OOJ.lne; nou noerter vc nrcv elheAi], nerpec onA06i] J.lt Mann KOI E;UAO, OIKOIOAOVOOV to yeyovoe; Ott cxecov 'nncrs Mv owSnKe we; Tie; ueoec /loe; crrc rnv KoollIKi] aPXITeKTovIKi]. ~HTOV eUKoAo v6 anAw900v nupKOYlte; nov «crectoecov lley6Ao O(KOOO!JIK6 rsrpovcvc - XOPOKTTlPIOtlKO nooccervuc i) j..ley6An rtupxnvrn TOO 1917 nou onoreoocoe Ti) !lIm; escooAoviKn·

Of $lnvte; ccnxec KOTOOKEute;, orncc lie; UnO\.IJ10l;0J.l001E, nrov TO crtcuvc- 0110 Illae; KOKlie; oiKovo~IKile; K0l6- orccnc.

'H nQAT] j..leloE;u j..leyoAOVOIOKTn!JO· vwv Koi !JIKPWV t~00gevei ouveXwe; Ti)V otxovoutc Kof Mllyei ce cncvcOT60ele; - TO 10426 AOOe; llie; Kcov-

6. oj Mucn-poe;. 'H KUP'O 61j1'l TaU noA.U:'T~POU nupfr"o TaU A&YOII&VOU _OPXOVTIKOU_. To TtO' OEpO TO~WTO nop08upo ",wTI(ouv TO r srKA,vOPI, tvw TO Tpio IItKpa avoiYIIOTO (TO~tII:ol 8upllhe;)TO IIEoonoTwlIO. '0 KO' oT~AAoC; aptcn-Epo 11£ npolloXWv~e; novw, TOUe; OilOVTOe;, lX&1 Koi IIIKPO t~"cn-'l (qAIOKOV).

jJ)ITqvK6ToljI'l0IxwpoIA a r eecreaccv rev 0PXIKO nupqvo. 01 xwpo, tJ. Enpocn-18~vTo, 6p· yonpo KOrOX'lIlOTr(OUv liE TOUe;np0'lyoUII&' voue;Tql-"Kpqto-wnpIK';auA';Z.

y)IT';v TOl-'tl KaTo III1Kae;TOU 6PXIKOii nupqvo ",alvno' tlTI 01 KUPIOI XWpOI qTOV 00· vtlion6TwTO,. Tolooy&,o XP'loil-'&uC l-'oliAAov Yla 6n08';K'l. ITO TPltl.A,vop', ovol-'~oa cn-o no· p68upOKoicn-ollcaonoTwIl0,6v6I1coocnle;TOo~lde; 8upilice;, 6volYOVTOI IIIKpEe; Koyxee;, TO TO'XOPII6pIO, YIO T';V on08&011 XP'lcn-II!WV OVTIK&tlltvwvToiiOl1lT1aii.01 I-"tl.pte;KoYXce;iI&· ~'o Kar oplOT&p6 ono T'; 8upo cn-ov n6vw 6po- 4'OTouK6o-nAAouXP'l°iIlEuovYl6npOOKUV'l' T6p10.

OlovnVOUnOAT]e; unotver OlO nOA6n KOl xenxcret 16 9nooupo¢luA6Klo. T6 tllnoplO neovcer 016 XtPIO n;e; BeveTIOe;, lne; nil;oe; Koi Tile; revcacc, tvw OilOUpKIKte; e(ol3oAte; o-n; MIKp6 'A· ore, rtou ol K610lKOI tfe; i3Atnouv 06v AUlpWTtKte; cnevcvn 0' ~VO «cremeOTIKO Kp610e;, OTEPOOV Ti]V OUTOKPO' rootc cnc l;wTtKile; cnucotcc necroxte;. nop6AhTJAo, ol crcucocootec, ilt 10 np6oXTJIlO n;e; cnexeueepcconc TWV 'Ayiwv T6nwv, oivouv cncvcrrc XTuni]lloTo oT6 Buzcvno nou urrosomel OlOUe; Acttvouc (1204). "OTOV tun 96 cvccucrcaet i) OUTOKpOTOp[O (1261), 1') npcvucnsorrrrc 96 efvcr olo¢lOPUIKi]. 'Ev<'i&,KTIKoauffte;ffte;O(KOVOI-',Kij<;KatOOtaOTle; efvrn fO <'i,04'Opa IOlop'Ko Y!:YOVOTO ll'[e; encxfte; KO(!\ lIoAlTlKl'[ tWV corceccrocev, ftOl, 0 Baoi.l.&IO<; B' 6 BouhyopoKToVOe; (976·1025) O"Tljv apxlj II&PIOp(!;EI TIj <'iUVO(.l'l TWV (.I&ya}"Q· yOlOKtr1(JQVll)V, tvw 0"T1j ouvtxEla, (.lEta OliO 11(&- 011 Tft<; t~KA'lo(a<;, TIjV ewcst. T6 1071, oi tone-

KOI VIKOUV rou~ Bu~ovnvolo~ aro Movr~IKEpt «or ncoexccvoov ani M. 'Aoio. Me TOU~ KOIJV'l vou~ (1081-11851, i] OutoKpOTop(a.l'iv Koi 4'0(VE· w! va avwTl~t;epXEtOI <ni~ OUOKOAiE~, TlOpO xwpelOti] B~vStio(10821, TriV ni~a(11111 KoiTri revopc (1155) EIlTlOplKa TlPOVOIlIO crnv avow Ari. <nov EU!;ClVO nOVtO Koi ore Aiyoio, nolo nouel m6 va 6vr')Kei oro auzcvno. Tei ~u~ovnv6 VOlllOI-IO UTlOlllJOToi (120~oLlycyov6c;tvoeIKH KOy,Q TO on 1\ KWVOfQVllVOUnOAI1T10UCIVac[· val to TlOYKOOIlIO OiKOVOI-IIKO KtVTpO. 0\ tl-l4'u AlOI TlC,ACIJOI TWV tTWV 1320·28 KO! 1341·47 ~OT1- aoov <nr')v I':YKOTaOtoOIj TWV Toupxccv OTO ell PWTlOIKO Uio4'oC; «or noocpevn IlOVO 1\ Kwv· oTOvnVOUTlOAT)OU(J!3oAoT!'i<;OUTOKPOTOpioC;

Mtoo 0' OLITO TO nxotcro EVTQOaOV TOl ouverucc nOAU Kol\a oi neprvoocec TTle; qnwx£toe; one TOV eeocooo noocoouo (1098·1166) fj Tel i1.l80- nr]ilOKTlOTO ornnc TWV nnvzov. To cnoxoouctcuc Tne; a8J..IOT'lTaC; TOO BU~OVTiou TWV T£A£UTOiwv xp6vwv ~piOK£TOI crnv nxnoocooto TOO iOTOPlKOO Nucn eo pou r onvopo (1290/1-1360) Yla TO noxen TWV noJ..OlOAOyWV or qv KWVOTOVTlVOUnoAIl:

"TOOOUTI] nevic KOT£lXETO TO ~OO(J..£IO, WOT£ ouosv i]v TWV cxnoiucnov £KEl. Xpuoouv fj covuooov. aM' tVIO ~EV KOOOITEPIVO, TO OE aMo ncvrc K£PO~£O KOt OOTPOKlVO»

rrl~£pO oi aPXOlOJ-..0YOl, tVTUflWDIOO\.lEVOI nne TrlV EKKArIOLOOTlKrl OPXlT£KTOVIKrl, non £IVOl Kat r, \.IOV'l ~E· ~OIO rtou OW~ETOl Op8l0, txouv OTPEWEI ncoc TO EK£l TO £VOIO¢tpOV TOUe;. "O,Tl anOjJElVE KOt ~£J-..£TTi8'lK£ ocv ~U~OVTlVO aOTlKO cnm ¢OiV£TOI OTi ovnK£ OTrl peootc Ta~'l (eunocor, 1310- Ttxv£e;) Kai 010Ue; £UY£V£lC;. To napao£ly~aTa TOU MUOTpa ne.aouv Yl' auTO. npOTOO ouec t~£TaOOUjJ£ jJ£PlKO crnnc rtcu OIOT'lPOUVTOl £KEl, onou ana TO ucveaoc fj Trl oUYKPOTIlO'l TWV xwpwv olaKpivou~l£ Kai rnv KOi VWVlKri crcorrxouctccn, crucc ere jJOp¢w8'lK£ OTa OWljJO I3U~OVTlVO XPOVIO, Ba TiTOV XPrlOLjJO vo OT080uue 0' tva ~£yaJ-..oaOTIKO cnrn noli ow- 8'lK£ 010 M£'\'EVlKO (Bou,\,yopio) (ElK. 5). npOK£tTOI y[(i tva oUjJnoYEC; ooaoYWVlO OIKOOOjJlljJO JJE liJ'l'\'o rtupvo (K60T£'\'J..oC;) OT~ I-ila yWV[(] TOU. 'H T£A£iwC; K'\'£lOT~ oOjJrl TOU £!VOl 6PK£ TO. KoM nooccouocuevn OTO 130P£10 KAljJO Koi cotvcrcu nooooouncn nie; uoocnc TWV ocnstov ornnzcv TOU 180u Koi 190u ct. OTOl-iaK£OOVIKO xwpo (Kocroptc K.An.). 'H XPrlO'l TOU orunoc we; Tie; 6Pxte; TOll citovo pee otv pee ernrpener va OTo80UjJ£ OTrlV £OWT£PIKrl OlOjJOP¢WOIl TWV xwpwv noc. ornoq TiTOv tT101-i£VO, OEXTr)K£ nOIKi'\'£e; jJ£ToI30Ate;. "Evu n'\'r;80e; K£pa~0T1AOOTlK6 nou KOO)lOUV rnv ncoOO(jJrl TOU jJoe; 130llBoOv vo TO XPOVOxovncouue OTOV 120 ct.

nOAu aPYOT£PO, OTOV 6 MUOTPOC; yi-

V£TOl nocrreuouco TOU aeonotcrou TOO Mtccctoc. OlKOOOjJOllVTOI ortrnu ueoo OTO «ccrpo. noMa uno aUTO, OlOT'lprWEVO KQ,\,o., aoneonv va KOTa voricouue, I-it oPKETri n'\''lPOTIlTa, Tri OIOjJOP$W0'l evoc ncreoou ~80OlWVIKOU onmou. 'H jJoP¢rl TWV onmcov TOU MUOTpa «caoo.cmse, ~OOlKCt. ana Trl OIOjJOP¢WO!l TOO too¢ouc; TOU ,\,o¢ou. 'HTOV cuvnetoc otrtorc, a¢OU TO tcovcro ~TOV an' Trl uro nxeuoc ue- 00 rrrf yr;. 'A no «et Kat i) oleoVOjJlKrl OUVOTOTIlTO TOO

KUP!l TOO enetoene vc EX£[ tva ElT£ £upuxwpo ElT£ n'\'OUOlO olop8pw~ltvo ortrrt ij 6KOf.lO KOI TPIWpO¢O.

T6 6PXOlOT£PO Koi rue OUV8£TO onlrt TOO MUOTpa, TO xevoucvo «noxoroKl» fj "6.PXOVTlKO,, cnorexet jJOV001KO

KO'\'O oetvuc KOTOIKIOe; euvevouc (£!K_ 10). "EX£I onoO£lXT£i OTI cnotexctror cno cue tVWjJEVO K1ipiO 6lQ¢Op£nKne; tnoxnc;. 'H 136p£IO KOl i) uercvcVEOT£P!l VOTlO rrreouvc, nou OTrlV auotc £lVOI liuo ucxoocrevor XG.lpOl jJt evcv nxeupuco xwpo Ti Ko8£ utc, {:xouv aXIlI--iOTio£1 OTO KEVTPO )l10 iuKPrl tOWt£PlK1') OUAll_ ~EX£l ncovo (K6OT£'\''\'O) ern uro YWVIO KOl tote no- 1W)lOTQ crto 10 orrotc TO jJ£OOlO £lVOI XO~IlAOT0I30VO. '0 TpiTOC; ooococ, TO TPlK'\'IVOPI «oro T1') l3u~oVTlVrl oooxovrc. {:X£l £upuxwpio Kat Mv ccrvercr va Tl10V XWPIOjJ.tVOC; ue ~U'\'IV£e; KOTOcseuec at eoxououc.

'AvoJ...oyo, OAM. Konwe; rue ¢lTWXlKO, elver TO aPXOVTlK6 «TOO oooveonou-

7_0) 16 oniT' HOU f\aOKopI1,,_'Hnpoooljll1lltTOVr')AJaKO.

Il) To emn «TaU cfIpaVKonouAau". npOOoljll1, TOl'i] KOTO Ili'jMOC; Koi MOH;IjIEl<; TOU.

41

8. o)1:niTI OTOY MutrTpo. To TPlllAlYOpl OUTOU TOU onlTIOU elvOI 6~olo ~t TO TPIKAIVOPI TWV omTlwv "TOU "'pOVKOnOU"OU~KOi"TOuAaOKO· PI1H. IloIOKpivOVTOI Ta TOIXOp~aPIO ~no~u TWV nopo9upwv.

~):rniTI TOU MutrTpil 9. 1:niTI trTOY MUOTpa.

AOU" KOt LO coxovnso "LOU I\nOKO· prl" (ElK. 7). MeplKn 6K0I111 ooeovevia 11£ ouo oooeouc, xwpfe; iOlofn:pT] tpPOVLtOO crqv ot!Jn n MAo rno orrAa omv KUTOOKE:Ul') TOUe;, OIVOUV TO Ile· TPO Tile; otsovouucnc KUT6O"Toone; TWV iOlOKTnTWV LOUe; (elK. 8-12).

"Evn onm OTl')V Kcvcrovnvourtoxq, nou KOT6 TOV L. de Bayne elver au~ovnvo, c!lo(veTOI TWV xpovwv Lile; TOUPKOKpUTIOe;, av Koi l') 1l0p¢lTl TOU nxncncccr curnv nou lxouv TO omnc TOO Muotpo (e(K. 13).

'E~tTaal1 nilv tm~tpouc; aTOI· XEiwv tv6c; pu~avTlvOO

'H np6aoiJill: LTO XPOVlO rnc uKllfie; oi ncooowerc rtcensr v6 TlTOV tcrorrcoc ooovncuevec. T6 noudAo cucmucTO 03ol1f]e;, o! ooeoucoucoocerc, Ta XPWIlUTO, T6 t!JntplowLa, 80 tOIVOV eUxnplO"T11 ElKOVa O"TOUe; 5p0I10ue;. 'H ncoczocn o(lTTl ouveXIO"TI1Ke KO( ueT6TO 1000, O¢lOO 6 toropucoc NIKTlTOe; XWVlaTI1e; (1150-1213) ypatpel OTl ot TOIXOI TWV orntuov nrcv «XPWI100l 031- IlVS"IOj.ltVOl>l. ··IXVIl XPWj.l0110Tf]C; 0310- K60j.l1l01lC; ce rrcocouerc crnrucv TOO MuoTPo rteteoov Yl' oUT6 (elK. 14).

i: :Il ~~~n~:~:;~v:c;u~ee~~~A~~~KKIl~~O~

pWIl0"lKTl o.vTiAlllVll TOO XwpOU, OTTlV

42

Iii' I

-I

~',f]) XWPAC

10. npoaoljlf] unlTluu UTOV MuuTpa.

11.1:niTI navwona i5polloToU MUOTpO."H i5io i5o.;; OVOIIO~6Tov .. i510jlOTII'OV"

12. MIKp6 emn TOU MUOTpO.

13.l:niTl OTr\V KWVUTOvTIVOunoAf].

npWToxplanaVIKIl rteolooo, elver t,..eovnc. Aerroupvct DK611T1 T'j eccneorKIl aUAi) 11£ TOUe; xwpoue; yupw 1T)e; Kaf 6. «nnoc. <H aUYK£vTPWa'l, 0I1WC;, TOO nA'l8ua1100 ere DanKO. «evtcc, at uercvevectecn enom, Mv enerpcwe mv noxvrexerc \.Uo.e; rerorcc 6.. v6muST]e; ,00 xwpou (MUOlp6.e;). Ol6pOcfJol: rio. ,0 rouccooo, rerpcopoco Kof nevrcooocc ornnc tXOUI1E: ij5'l «ever i\6yo. '0 «uoroc OI1We; nxn- 8ua116c; zouce at cnmv xa,..oyewv Ii OTIlV KOi\lJTep'l rteotrrnoon. at cnmv Smcrov Ii OVWyeoKo.TWYOV.

Oi t~waTtc;: AUTOVO'lLD civet on ,6 "Xol1oyewv ortmv» Mv £Txe aUTi) TIlV noxutexerc, onwe; T6 omorc Kai rptnero crnnc. rTOV MUOTPo. txoulle KQM. OelYl1mo ti;WOTWV, T'jAlaKwv 11£ TO pu~avnvo ope, rrou «cxurrrouv urtoxetuevcuc xwpoue; TOO cnrnoc.

To TPlKAlV6pl Koi Toliw1J6TIO: T6 tplKi\lVO Ii CPIKAlv6.PI limv T'j KUPIO atBouoc TOU ortrnou, rtou crto 10V 120 ct. Kai lleTa cvoceoerot Kat we; ccxc. 'Av6i\oya Ilt Ii) 8ta'l10U at KanOIOV cnc TOUe; ooccouc TOU cnmoa, cvolla~010V XOllolpiKi\lvoe; Ii avwYE:WV lPIKAIVOpIV. "Hrov xlOpoe; llOV cvTPWV, f;VW vto lie; vcvctcec umipxov OWl1ono "de; TO evzorcoc nov OiKT]- 1101WV>l, TO xevoucvc IlOTpWVtKla. roceo crro 10 CPlKAlVOPI umipxav 10 owIlona Ii Kou!3ouKAla Ii KOLTWVee; Kal ci unoxomor XlOPOI, (euc. 15, 16) i5T]i\oi51l 10 l1aY£lp£IOV, T'j rpcnetccrc, 10 coraTIlPIOV Ii OUl1nOOIOV KOTO TOUe; Buzcvnvouc. Kal 6 crtonoroc. 'ApYOT£po, Olav 10!3ul;ovnvo onltt cuurrrucccrur, TO TPlKi\IVOPl urrosoercrc TOUe; neorccoreoouc cno TOUe; ncocrtcve xwpoue;. Flvctut Ko8l0nKO, uttvooci- 116no Kal «ouzjvc.

I

Bll3AloypacfJia

L DE BAYLIE. L'habitatlon byzantine. ea. ris1902

CH. BOURAS. ·City and Village: Urban De sing and Architecture", AKten des XVI lnternationalen Byzantlnistenkongress. Jahrbuch dar oesterrercntscnen Byzanli nistik. 31/2 (1981). 0&11. 611·653

<P. KOYKOYf\El:, Bu~avTLvwv ptoc scr noIILTLo\.loC;, T.!>''' 'A6!lva 1951

V. LEVTCHENKO, Byzance des origines a 1453. Paris 1949

A, OPIIANl!.Ol: .• To. <lOTLKo. on(TLO TOU Mu 01po.., 'APXeiov Bl1t;ovlLVWV MVl1\.lelwv 'EIIM.i'io~, F" (1937), 0&11, 53 Kt

G. OSTROGORSKY. eescntcnte des ovzantinischan sraates. Munchen 1963

N. l:BOPONOl:. 'Ernoxonqon TnC; vecex II11VIKn<; i010p(0';;. 'AEI!,]va 1981.

43

15. Xwpo<; onoxwPIlTIlPiou ("ononoTo<;"~. KaTO' II'Il Koi TOl-'Il·

44

16.'EoTio(ijnopooTioijnupoOTio),OnOHAoii· oe TOV ~wT!K6 XWPOTOU anmau anl 611'11-'0 j!u· ~OVT!Va XPOVIO. 'E~oo",oAI~& Tf) 6tpI-'0VOIl Koi TO lI'f)o'~o TOU "'OYlllOU.

The Urban Byzantine House

The foundation of A.D. by Constantine I nomic and political symbolized the official recognition of the economic supremacy of the East. Already in the 6th century Constantinople had become a universal economic center, a position kept until the 12th century. The wealth accumulated in the byzantine capital was incredible for its time

As a result, the display of wealth and po wer found its best expression in luxurious houses.

The cities. as far as we know, display in general, the strict town.otanntnq of the rcman tradition. The urban houses had often two, three or even four stories. The recent discovery of an early christian hcuse in Thessaloniki (Jig. I), which aooording to the present data must have been used from the 5th to the 9th century, proves valid the above remark.

A quite complicated legislation decreet Ihe building regulations as far as the tormalion of the facade and the relation of neighbouring houses were concerned. The construction materials must have been cheap, that is stones. mud and WOOd, since fire has perished almost eve· rythinginthesebuildings

The cheap urban buildings reflected the bad economic situation. The facade: in the years of prosperity special attention must have been paid to the house tacades. The various construction methods and the marbles colours and mosaics emplayed for the decoration of facades must have created a pleasant view forthe pea pie. The yard: judging from the plan of the Thessaloniki house. the roman conception of space prevailed in Ihe early chrtstian years. The interior yard surrounded by rooms and the garden were still in use Later. however. the concentration of too many people in the cities made such an expansion in space a luxury. The stories: most people lived in simple houses, while the two, three or rour-stortec houses reo metnec the privilege of the rich and tne aristocracy. The rooms: the "trlulinum" was the main room of the house and it was used only by the males of the family Around Ihis core were arranged the other rooms of the house. Some of them were exclusively used by women, other served tne everyday needs of the people, like the kitchen, the dininq-rcom. the closet etc Later. when the space of the byzantine house shrank, the Iriclinum became the substitute for more of the above rooms and their functions.