You are on page 1of 7

Oi TUl.

l601 nwywviou Meponl1C;

To vesporcccto noy TlJIlBwv UTO nWYWVl Meoonnc dvoivet vecuc 6pi~oVH:C:; OTr;V apXOloAoYIKi) speuvo InC; Flpoioropucnc 'Hnetpou, Ko8wC; n 'Hnerooc. at OUYKPLOTl Ilt OA-Ace; m:ptoxtc; TIle: 'EAACtOac; EXE:I EACt.XlGTO eoeuvnaet

'H llei\AOVTlKn eoeuvc So oEi~et av TO vesporcceto TWV TUIJ6wv "("fie; Mepormc Kat 6 oiKlOIlOC; orov oncto 6VrlKEI exouv axtOTlllt mv nocrm cvscrcorccn 'Ei\i\I1VLKWV (j)UAWV o-rnv "Hrtetpo, 0'1.\. TWV Oeortpcrnov i) ouvceovrcn Ill: TiC; veorcpec Il£TQKtVi}OElC; TWV 60pelOOUTlKWV c.pUAWV crouc uero- 60TlKOUC; Xp6vouc; ana rqv tnOXrl TOO XOAKOO OTOUC; noeruouc iOTOptKOUC; XPovouC;, OToV ornv 'Hrtetpo tYKQTQar6.9TlKQV 01 Moxoocot.

'HAiac; 'AvlipEOU Enq;.thI1Tr,c; 'APXUlOTr,nIlV

T6 KQAOKOipl TOU 19791Jen'l crto uno- TPWV xui LIl/JOUc; ±1,OO 1.1. Me TrlV rtc- rcqxcv at 6KTlVwTf) OlaTO~'l,

Oel~'l KaToiKWV Ti'j~ neploxi'j~ Yla n'jv ooze TaU XP6vou ,6 XWllaTO nou CKt· 'H OUOT'lIlOTlKf) sceuvo ,wv ,6tpwv

Cinop~'l rnrpruv OTi~ ecoerec nAOVlt~ no~ov TOU~ ,6qIOU~ eixov nopocup- curoc roc TUll60u (Al apXlc£ ,6 1979

rou eouvoc Kou,c6KPOVO OTO nwVw- e£t Kai tnttpOV£IOK6 OIOKpivov,ov 01 Kat 6AOKA'lpw8'lK£ ,0 1981, T6 KOAO-

VI, OIOntOTW8IlK£ OTl 01,6tpOI avi'jKov 606£OTO~18IKt~ nM:K£~ nee OPI~OV «ctor roc 1981 tnIOT]~, apxlO£ f) aceu-

crt TlJIlBo OtOllt,pou rteptnou 12 Ilt- trc rtxsuoec evvec KlBwTl60XnllWV vo KO[ oeuupou ruueoo (B] nov tv- 54

To ecuve KOUTOO~povo jJt f,ltvoAuT&po (.o,,"Ol'tTpO 1329 1'. OPXi~EI ono T~ xopalipo TaU 1I0Aou ~oi "navel W~ Ta KoAnaKI. 8aptlo ano TO Kol.ITOOKPOVO tlVOI ~ 6pOOtlpO T~~ MEPOTT~~. ii,,"ou~ 2481'. (NtjJtPTOI~CI), T~~ onoiCl<; TO ~UPIO TEpa TjJ~I'O 6piOKtTOI OTl'lv ·AA6ov/o. 'ApX/~tl <ma T~ TptjJTT&olvCI Kol KOTOA~YEI OTO (.o,,"WjJOTO TOU AaxaVOKClOTPOU Kol Tau 8C10IAIKOU. il.UTlKO 6pioKHOI TO 6C1uvl> MTTI>~060 TO OTTOIO opXi~tl OTTO TOU~ Ilpolloli£~ Ti)~ Mtp61l"~, KOTaMwtl mov KOjJno TCIU ':::IJpI>6C1ATClI.I jJt TTpOt~TClCI" TI> (.oIjlWI'0TO T~~ MnOUKO<; jJ£XPI T~V KOK0610. OPIO' 6£TWVTCI~T6 CluvopCl·EHaiSa<;. ·AA60vio<;. T~v KOIAolio nou oX"l'oTi~nal OVOf,!tOo 010 Tpio 6ol.lvO T~V i5lOpptCI0 rOPIlO<;, tva j.lIKpl>fTOnlIJl. TOVXEIIJWVOOI.IYKtvTPWV&ITOVtpOOnoro 601.1' vaKClitvwVtTOll'trov KClACljJiiEVWTO KClAoKCli pI 0XEi56vOTtYVWVEI. ITO aoccrc jJtpO<;Ti)<; KOI' Aoi5(]<;(]ri<;fTAoVlt<;T~<;MEpOTTI)<;,6nOHii5I.1T1Ka fTPO<:;TOOVOTOAIKO,6pioKOHOITOxwplIlKaKo, AClKO<;. MepOfTI), nClAI)ofTuPV(]<; KCI; K<iTw Mtpo fT'l.il.uTlKo.oTI<:;nAClVIi:<; ToiiMno~060u.t;val TO xwpla IToupCloKlo/i1 MO; il.PUjJoi5t<; tv .... ClTO aVo ToAIKOiiKpO Tfi<; KOIAolia<; TO AaxovOKOOTpO

Ton[OQI-IE 50 rteptrtoo IltTPO vonc TOO (AI

FlopMAllAO n OUOTllllOTlKfj cmeoVElOKfj r.PEUVO OTIe; i500WlJtvEe; 66- petec nAOYltC; TOO 6ouvoO KOUTOOKpOVO OnoKoAui.)JE OTl it nEploxfj nopOUOlO~El OlliJOVTlKO OPXOIOAOYIKO tvi5\oq:.tpov, i5Ei5OfJE:VOU OTI eruocVEIOKC i5l0KPlVOVTOl noxxec OUOTl'.!i5EC; TUfJ6wv (et«. 1), O\conoPTQ BEiJE:Ala nETOAOOXllllWV KOI 6p80YWVlWV KTllP!WV, 8qlE:Ala TO{XWV i:MllvlOTIKWV XpOVWV (ElK. 2) Kal AEitlJovo TElXlOlJtV'1C; oKponoAlle; sniOlle; tAAllVlOTIKfiC; tnoxfie; rtcu OW~EI Ilia nUAll Kat op80YWVlOUe; nuovouc.

'H nEploxi] TOO nOAllO-nWYWVIOO, onwe; OVOIJO~ETm, i5tv rrrcv tVTEAWC; OYVWOTll OTi]V aPXOIOAOYIKi] eceuvc. rupw otto Ti]V KOTW Meoortn Kai TOV nOA116nuPYo' Eixov erucnucvaer aecere IJt tAAllVIOTlKO KTi]P10 KOI eoetrue oKponoAlle;2. ot zvcnpccrrec 150- owi5Ele; nxcvrec TOO KOUTOOKPOVOU OiJWC; r'jOOV tVTEAWC; aVEE;EPEUVllTEe;. To VEKPOTOq:.Eio TUIJ6wv nou evrorucense cr«; nAOYIE:e; TOU aouvoo KouTOOKPOVO nEplAaIJ60VETOt IJEOO OTa i5101KllTlKa oprc TWV «otvomncv noxnortupvou Kat MEponlle;. 0EWPWVme; KE:VTPO Ti] eecn TOO Tuudcu A, unoAOYt~OUiJE on ot TUlleOI onAWVOVTOt ce IJIO eKToOll rteplnou ouo XIAIOIJETpWV. Elver OIJWe; i5UOKOAO 1.16. 150- BEi OKPI6TlC; opIB!.l{)C; TOUe; tnEloi] oncrretrcr OTOlXElwi5lle; «cacorcucc vrc vc TOUTtOTOUV !-IE 6EBOtOT'1TO. 'H KUptO OUOTaOO (j)OIVETOt OTl Bp[OKETOt vupco cno TOV TUIJ60 A KOt rtepiAOIJ6ovei 35 rteptnou TUIJ60ue;, aPKETOt clvm lJelJoVWIJE:VOI, eve ollAee; cue cocrec OUOTaOEe; evrorucrnecv 6.VOTOAlKa Kol vonc (nectnou 20 TUIJ- 601). BOPEIO KOt 60PElOCUTlKO TaU TUiJ60U A exouv evrorucaer tpetc aKOIlO DiJ6i5Ee; 1J8 OUVOAIKO aPIBlJo 45 TUiJ6wv.

To ueveeoc nov TUIJ6wv nOlKtAAEI. IJEPIKOt EXOUV ClalJETPO cno 5-81J. «of ui.)Joe; 0Xl IJEYOAUTEPO ana 1 u.. (i1lA01 OIlWe; caovoov TO 10-12 IJ. ClalJETPO Kol uljJoe; T6 1.50-2,00 IJ . .6.latpopE:e; ncooucrczouv «of orov rporro KOTOOKEUtje; TOUe;, tvw 011A. 01 nEpIOOOTEPOl elver OKEnaOIJE:VOI IJt uevcxec aKaVOVlOTEC; nerpec (elK. 3), OAAOl EI- 1.101 anAOt XWIJOTIVOI.

'H unopl:;'1 evoc TOOO tKTeTOIJEVOU

vesporcoetou TU1l6wv. TO ortotc XPIl- 0l1JOnoli]81lKE Ylc IJOKPOTOTO XPOVIKO OlaOTlliJO ana TOV 100 n.X. ctcvo i511A. iJtXPl TOV 40 n.X. xul iJETO nOAI OTOUe; npWTOUe; XptOTlOVIKOUe; ctovec. orucc i5lomOTw81lKE and -mv eoeuvc TOU TUIJ60u A, ncourtoaere: Kal mv urmo- 1:;11 evoc csuctcu 01KlOIJOU ue uvnOTOIXll XPOVIKit ClCPKEIO

'H 8toll OllTi] TOU OlKIOIlOU ova~llTi]BllKE cno mv opxi] Tfie; epeuvcc CtAAa tVTOntOT'1KE f,lOAle; TO 1981. BptOKETOl 6VOTOAlKC cno TtlV IJEyaAll ouorczc TWV TUIJ6wV Kol ce ortoorcon rteprnou 300 IJtTpO . .6.1aKplvovTOl tnU:POVEIOKa 9EIJtAIa one KUKAIKO, m:TaMOXllIJQ KO{ opBOYWVIO KTiOiJoTo. LE ncoreron tPEUVO OUYKEVTpw8llKOV AIYo eruecVEIOKO ocrpcxc

'Ano TOUe; eoeuvnrec Tile; 'Hnetpou 6 N. Hammonrf nlOTEuE em i5tv uncoXOUV TUIJ60l OTO xGlpo Tfie; 'Hnetoou. E:VW 6 L . .6.oKoPlle; (LWT . .6.oKoPll, SEcnotcrtc. 'ApXOIEe; 'EAAllvIKte; nOAEle;, O. 69, once. 211) 9EWPOUOE ruacvn Ti]V unapE;ll TUll6wv cmv 'EA7IllvIKil Hrtsrpo. 'H 9EWp[O oun') tnt8e8otwBllKE IJt TTlV aVOKOAu\.IJ'1 i5uo iJEaOEAAai5tKWV TUIJ6wv OTitV 'E(j)Up04 Kol!JE:

TOUe; TU!JBoue; Tile; MEponlle; NEKPOTQtpEla IJt jlEYOAO 6.PIBlJo TUIl- 6wv E1vOt vvcootu at nOAAte; XWpEe; Tile; BOPEIOi5UTlK!'JC; Eupuirmc. crnv BOAKOVIKr; XEPOOVllOO Kol crfc .6.0AIJOnKte; OKTte;. 'H KOTOywyil TOO TUjJ- 60u ncencr vc aVO~llTIlBEi OTO Boppu. LTit PWOOlKi] YAWOOO i] AtE;'1 Kurgan 0111l01vEI TUiJ60 «ct 0 nOAlTlOIJOe; TWV AOWV nov XPllOliJOnoillOov TOUe; TU1J80ue; ovcpcoenxe cno mv M. Gimboutas, nOAlTlOiJOe; KurganS

Ot TUIJ601 cev elver OYVWOTOI OTOV

55

5,MEpIM!\ onoljlllTwVTaljllolvToii 1Ull8ou A

56

tMIlVIKO XWpO (Y16 nhriPIl «crcxovc TWV TUl16wv nie; 'EMoooe; I1t Mil Tl'J OXETIKr'j 616'\IOypoq>io 6h. MIX. tOKE'\xcotoc Les Protogrecs, ·EKOOT. 'ABIlvtiiv 19800.91-99). "'Exouv 6pC6ci ot no,\Me; nEplOxtC; Koi XpovohOYOGvTOI crev UOTCPIl npwToehhaiSIKr'j. rnv MEooEhhaolKl'J Kat -mv "vcreoocxxcOIK!') tnoxn (OT!')V 'EMooa ot rtcxnoTEpOI TUI1601 non yvWPt~OUI1E elver ol 33 TUl1601 TOG xrevoo AeuK615oe;, TOO TthouC; n.E - 6pxwv M.E tnoxr;e;, 6h. W. D6rpfeld. All Ithaka, 1927 0, 206). Neerecouc 6Kol10 nou xoovoxovocvTOl ana TOV 100 IJtXPI Kat TOV 40 n.X. ct.. 6ptOKOUIJE ere ruo esrerouevc VEKPOTOq>Eio TU1J6wv. aUTO Tr;C; BepyivOC;fi.

'H 6vooKoq>r'] nilv crmxcrev TOO 'AonpoXMIKOU? Kat Tr;C; kccrprrccc" 6ntocl~E OTI n 'Hrterooc ElXE KaTOIKIleet Ti151l UTa rexoc Tile; nahOlohI6IKr;e; tnoxr;c; (vupto ere 40.000 n.X.) Kal o' 6hll Tn bl6pKeiO Tr;C; Netineplle; FtchOlOhI8IKr;C;, 61lha6n cnc TO 33.000 EWe; TO 8.000 n.x. rteptrtou.

Eupqunru Tr;e; NEO'\18IKf]C; tnoxfie; (7.000 - 2.800 n.x.) crto TO NEOhtBIKO onrihOlO Tf]e; Kcorctrcoc" Kat eric oI6q>opee; eecerc cmv neplox!') A6KKo IoUh. Kat DTnV aecrtocrrtc. 110PTuooav Tr'] ouvexe.c KOTOtK'1011C; TnC; 'Hnelpou. rio. TnV tnOIJEVI1 tnoxr'] TOO XahKoO (2,800 - 1,100 n.X.) ot vvecerc IJOe; elver OXtTlKa htYEe;,1O. Zuuqxovn IJt rc IJtXPI TWPO vvecrc OTOIXda tXOUIJE eUPTiIJOTO cno 65 tteptnou asOEIe;. TPlaVTa crtc TIe; onotec xoovohOYOOvTOI cmv "vcrson tnoxTi TOO XaAKOG, eiKODI cmv npWlllil KOt Mton tnoxTi TOO XOhKOU tvtil ot cnoxomec Mv TonoBEToOVTOl IJt oKplBEla ce KalJlo cno TIe; rpetc nEpto15oue;.

TO. EUPl'JIJOTO Tfie; ncrecnc tnoxr;c; xahKoG elver necroocreoc. IJOe; ernrpertcov vc XpovohoYr']ooUlJe 6KP16toreoc Kat vc ncocxoxouancouue KOxurepc T!')V nohlTtOTIKrl t~thl~f'J Tile; neplOxr;c; rnv tnoxTi ot:nri 016VTtnpOOwneuTIKo( TatpOI Tr;e; crtoxlie; TOO XOhKOO OTt;V "Hrterpo nccv. IltXPt reoc. ueuovcmevor KIBwTloOXf'Jflol nou BptBilKOV at /510tpOpEe; aeoc«; KO[ Xpovo,\oYOOVTOI cmv YEo 1118 • YElUr nectoeo.

LuvohlKa at 12 aecsrc Tlie; 'Hnetoou txouv epeeet )Jeflovwlltvol KIBwTl6- OX'lIJOI TatpOi 0) ere 'AvBoXtiJPI Merccaou 6) rpillntOV'l y) Mo~op6KI ZI· TOOe; /5) Kohl,moKI e) ZapoBivo or) . Axccorono Q Mecoveeuoc Kovt-rocc. fj) Necncconcuxou 'kccvvtvov e) napOIJU6lCt I) Nexcoucvrsro (6h. LWT. 6.aKap'l, .. nootorooucot TOq>OI rtcoo TO Koh(.mOKI 'Iwovv{vwv", AE

~

M<~On~,uwl"'vlmu

TVM~D\ A'

IX. 1. 'An6 TOUe; TPlllHO Ttiq>OU~ TaU Tu~6ou oi evvee tlVOI ot OKTIVwr'; lillho~., ~ol 01 (",6AOInOI Alva i\ noA':' <moMMvouv. tJ.r.v ':'"':'PXt, K£VTPIK~ TO<Ptl OllTt n&pI60Ao<:; aT'; n&pnptp£lo Tau lUIJ6DU. OJ TaIPO. elvo. K'IlI .. Hl6ox"~ol.6peoVWVIO',, II.OTOO'II&UOOIl&VOI 6n6 ~tOO~PI<;. 01'6'0 Tono6nlllJtV&<:;, vrem£<; 606&OTO'\.61I1t<; "A<II(I:<; "OXOII<; 0"0 0.50 1/.-0,10 II. 01 nAoK£<;TWV I'OKPWV nA&up';'y (orr.....:; Koi OToii.:; TOq>OUC; 6n6 TI'Iv Aiovli KO~VIl<;, 6A. 'A. "Avi5p&IWIlCVOu, AAA,A,3.1968, e. 245 KoioT6vK,6wTlo. OX'll'o Tcnpo 6n6 TO Ma~opaKI ZiToac;. 61.. I. BOII010"0(,.I.ou e.n. nlv.27o). 01 /)100160£1<; lOUe; KUllaJ· vavro' on6 O.90XO,JOXO,JO II. !lCXP' 1,60XO,40xO,BO 1-1. Mt t~ojp&o., rov T6",0 23, at K66& r6",0 im~pXE hoC; ",ovo 01<&"&16<; Tono9n'll'tvoo; at UnT'O orCoo~ liE lO KpeY,e npoo; TO KEYTPO TOU n)1I60u ~Oj TO nO!)lO npOo; TftY nt.pu"ipt.IO, tiHou 1I0TtuDtioY novw OTO XW\lo ~oi 6AAon oE ~anElio. 0116 ano Toill; IIIBwTlo"'X~1l0U~Ta<peuo; t1xey y,a lIantllo TO XWIlO Kol 016 TIl <puo'1I6 Bp6xo. MoYe nivTt. ano TOUo; Ta<pOU~ 1I10TrlPOUaoY Tio; 1I0AunTftp't~ nAOllto;. Oi HKpoi ouvo~t.UOYTOY ono IInpi· e\loTe, he fj lIue oTeuo; nEp,o<l6npou~ aOUH'lTOU~ TO<pOU~ lIel n&plo<l6T£PO orOY ·EH'lv'or,~o. ·Ana TOU~ 30 TO<pOUo; Tioo£p,~ nooy OKTiPIOTO', oi IItKo oxn\l ouA'lllivo' I<oi IJOVO oi OXTW ~oov aaUA'lTo,.

6. TU\l600; A, KovgepaOX'l1l0 aYYElo TaU rCo<p0u 5. rill Tf]v 1I0ToYWyft TOU oX!'illoTo~6A. Heurtlev. PrehistoriC Mllcedonia, o. 179-227 KO] 462.·0 n'lA6C;TOU tlVQ, KOMlllvwn6c; aMaDoPTOo; lit Alyo IIIIIPO xoAiKIO. npinEI vo tiXt 1I,0IlOOIl~O~ lit IIElI.evoxpwlleon6TllvonoI0t}..aXloTQUnoAtIIJII0· To oW~OVTOI ora MOTwnpo Tj.liij.lO TOU oWIIOTO~ Moillnopeiv6xpovoAoYIJDEioraT£II.oC;Tou 110u-opXt~ 100u 01. n.X. ··0\10'0 ntpinou ~,01l6- 01lr")0'lunOPX&'OToayy£ioap.tup.5943TOU Mouatlou ·lwovvlwvnounpoipXETolonoTaKa Tw neerve Zoyoplou, 611.. A.lJ. 30, XpovlKa 1975 y,a &111100'1 1101 OTO Tlliillo ncpeucrcu IIYYEiou IIno nly KeoTpITOQ, 6A. nAE 1951, 0.180, 1952 0.J74 till. 11.MoIN. Hammond ti.n 0.310 tiK. 10 To noponovw ayytie 1l0'O~ouv liE TO MavDopo on6T6vTo<p012TUIl60uoTaVodhineTii~ ·AII.60· vlo~ Mal XpovoAoy&iTOI ano Ta xaAKIYO tUpf]1l0· Toorf)yYElllrtnox!'i.ITllnoll.'l6upooyy£io eUTeu Teu axf]l'OTO~Ta u""e~ TOU oWllore~ elYe, IlEyoAunpoanoTf)!)"lI'ETpoTouorol'lou.T6 oyytiofXE,o;",,"o<;0,181'.Koi!),aIlETpoOT0l'iou 0,11511.611.. M. ·Av!)povillou 8£pylvaa.no.212.

7. TU1'600;A. Ku06100n6 T6y TO<po17. -EXt,tni. n£!)'16aOIl,XOIl'1A6}.011l0,X£ill.'l)JtfvTOVIjKAI- 0'1 np60; Ta f~w Kei rpEi~ KWVIKi~ ano<puotl~ OTO ii'lio~ Tiio; pi~o~ Tiio; A06ijo;. XpovoAoY'K6 lit npEnE' va Ten06ET~6ti ere THoo; TOU 110uecxee 100u ol.n.X. "EXt. 0",,00; lit TIl Ae6~ 0,079 II. 11'01'. 6oor")<; 0,0381'. KoIIIIOj.l. oT6 orOl'lO 0,052 1'. MOI6~£1 noAu lit lIu69,0 ana TOvn,<pe 44rwy TUl'6wV Kuc-i-:;:i anOr';v ·A1I.60v10 KoIXpovo"'oytiTOI OTf]vtnoX'; rec olllf)pou, 6"'. Zhaneta Andrea, t.es tumuli de Kue-i-zl. rune, VI 19760.205 niy.XII.3.·Enla'l<;I'£KUa6,oanora<poor6v Ay!O nevrtAtft~ovo (naTt}.l) Haurtley e.n. XXm.014. I't aHo ana Tf]v A;ov~ Ko~av~o;, 611.. K.PwIJ!OnouAou, Some PoUeryotthe Early Iron Age trom Western Macedonia, B.S.A 66,1971 0.357, niv.27,29. ··011010 ene Tf) secvrvc. 611.. M. ·AV!)pOVIIIOU, Bcpylvo, 0.215-18, £ill.55·57, an6 rov ·E"'o<p6Tono Zayopiou. 6A. I. BOMorono~· Aou,o.n.o. 181-182. n(v.256,y(o_6) Koi ana Tf) Awllwv~ 61.. EuoyvtAl!)r"). ·Hnt'pwr. Xl'eV'Ko. 1935 n/y. 2,9,-6.

(1956). o. 114-153. XOptOTr'lPIOV etc; Ocxcvzov, 'top. D., c. 399-402 Kat I. eoecronooxou. "NtOI Kt5w1"16OX'lj.l01 nlqlol1"fiC; YEIIIB-r neoroeou tf; . Hnetpou-. AE (1969) o 179-207. 10) I1"6 Pcrucvc AOKKOe; IouAiou, (5/1.. I. ·AvSpeou, AAA 1977. 2. c. 168-174) Kat 16) cmv 'ApiOT11 'uocvvrvov, nooocoru. 00l1!looiwmc;).

at KI5w1"16OX'lj.lOI TOqlOI elver 0 ouvnSIOj.ltVOC; rponoc 1"O!.pfiC; aTri olopKem 1"fie; ME KOt YE rteproooc Yla Tri N01"IO 'EAA0150 II, TO npoBA11!lO at Tfie; K01"Oywyije; Koi Tfie; XPriOllC; TOUe; (crto pePIKOUC; ri nooexeucn TOUC; cnootcercr OTr,V 'Hnetpo) cncovoxet OKO!lO roue torocucouc KOt OPXOIOAOYOUC; nou ~xouv owa£1 KOTO KOlpOUe; OlcHpopee; tPIlI1V£I£C;, xwp[c; VA EXOUV KmoArif;£1 ce OP1OT1Ka ouurtepccucrc".

'ruueoc A:

·0 TUIlBoc; A).IE i'ilO(..l£TPO 12 uerpc KOt Ul\JOC; nectnoo 1,00 (..I. ncoretre TP10VTO KIBWTlOOX111l0UC; rcoouc. To XWIlO cvoueco crouc TOqJOUC; TlTOV KOSOPO KOO1"OVOK6KKIVO Ka! neoretxe nOAAa OOTPOKO cvvekov one TO cnotc 6.,"",0 OVr,KOUV Ol"ri olOpKelQ Tfie; xpr,oewc; ToD TUIlBou Kat 6AAO rtooeprovror cno ni aUA'lOll nov neprooorsptov rc!.pWV (sl«. 4.5 Kat OXE010 1)

ITOUC; aUArWEVOUe; TOq'lOUC; 6ptS'lKOV unoxetuucrc 6n6 rcoc csexerooc. ocrpcxc uno Xelponoi'lTO cvverc ncotcrooucev Xpovwv. T\Jri\JOTO 6110 606eOToA1S1KO KOt nupiTOAt81KO coYOA£IO, TIlr']\JOTO cno 15uo OlO£ptVIO I-IOXOtPIO KOt ouo o.oepevrec oiXj.lEC; i'i°POTWV

ITOV rcco 5 £iX£ ronoaemaer ctnxc OT6 n0010 TOO V£KPOO Eva xe1ponoifjTO «cvecooomuo cvveto ue unepu(jJWj.lEVEe; TOlV1WTtc; Ao6te; (et«. 6). ITOV 1"QqJO 17 6pt9'lKOV OUO xetponotrrrc cvvetc. T6 EVa tniollC; KOVSOp6OX'lj.l0 nou OUYKOAAriS'lKe uno nOAM «oppcnc. ncoouciozer jllKpi:C; OIOq'lOptC; 6n6 aUT6 1"00 TOq'lOU 5, "lowe; dVOI Myo ncx.oreoo (EX£1 U!.IJoe; 0,17 j.l. OIOj.lETPO 66011C; 0,072 (J. KOi OIOj.l. OTO 0l"0j.l10 0,098 u. ··EX£1 lj!IlMTEPO ccuc 6n6 T6 noonvouuevo). To OEUT£PO cvveto dVOI Ku6810 6n6 «ooavcmo aKOSOPTO rrnxo. j.lt TOIV1WTr, AOBr'] um:pUlj!Wj.ltvll (et«. 7) 011"04>015 KO[ 17 elver 01 nOA .crepor TOO ruueou Ka[ l1aC; o[VOUV TO terminus post quem v.c mv XPOVOAOY[O TllC; KOTOOKwtie; TOO TUj.l60U A.

MeplKO ovrucelpevc ana aMoue; to(pouc; 6.Vr,KOUV tcoc OTtiV npWlj.l1l tnoxr'] 1"00 OlOr']pOU anA. eve Tj.lTlI10 cioeoev.ou j.l0XOlPIOU ana TOV cuxnuevo TOq'lO 4110~1 j.l8 OOTPOKO one XEI-

57

IX. 2. OpO<:; TO nop~v tptUVI)Il~Kt ].IOVO TO T].Iii-

!f::;~i!:;;~O~n~:~:!~~U;~SVeT~~Cfl~~~:t:

OIOKp!VOVTOITIJI)].IOTOIiHWVTpIWV.O!Tptf<:;6plO"OYTDI ].I.too ot T].I~]J? "UI<A'I<DU ntplGoAou nou opi~tTol Dno ].lID "tlpO opvoAlllolio].li'j<:;. 'OntplGoAo<:; !pOiVETOI ih' cUVCXI~HOI ';lTO BA 1<0 NA TtT0PTOKUKAIO TOU TlJ].I60u, I<OTWOnOTO KOOTO' V61<D8Dp6 xW].ICnDU KcAimTcITDU<:;Tli!pou<:;

portotnrc aYYEIO, Ao8r, MAOU IJOXOloren otov TaQlO 20, runuo ana 0I0EptVIO oiXIJr, 06pOToe; crov rcco 12 KO( ceoreoo el;w ana rev rcco 5. 'Ana Tr,V tn(xwOTj IJETnl;u TWV TQqlWV exouIJE EUpr,IJOTO rtou xpovoAoyoOvTOl crnv KAOOlKr, tnoxr" 01171.· 1J{0 KOTUAIl IJt uln apl~6vTl0 KOI utc KOTOK6puQlll A08r" nou 8ptBIlKE E~W 6n6 TOV T6Qlo 12 xnl XPOVOAOYEITOI crov 50 n.X. 01. rT6 texoc TOO Sou creve XPOVOAOYElTal Kai Xo.AKIVIl OIXOAWTr, rteoovn 13 ,,(MuplKoO" turtou nco 6ptBIlKE eveIJEOO moue; QlUOIKOUe; 8p6xoue; vonc nov rdqnov 7 KOI 8.

Ana T6v 6auAfjTo rcco 10 nooeoxovTOl apKETo aVnKElIJEVO Of]'\, nr,i\wf] KUAlviSpIKr, nu~ioo T6 neue rnc 00010e; mo'\i~ETOl Ilt avaY'\UQlIl yuVOIKE[O rtooroun TtOOEPO OKtpOiO IJUPOiSOXEio Kat X6AKlvo V61l101J0 MoAooawv TOU 40u ot n.X. Ilt rtcoccrc- 0Tj 6aniiSae; ue «eccuvo em Ilia 04J1l Kat «epcuvo IlEOO at creccvc rrrnv Q,\'\11.14

• It·

58

Al;IOOlllJEiwTO e1VOl on 01 TOqlOI 11. 13, 15, 25 Koi 27 moue; cnotooc aptSIlKOV noMa KOalJr,IJOTO, 01171.. oaXTu'\1010, flEyaAol KpiKOI - OQlIlKwTf)pEe; 1J0'\Alwv, OKOUAOpiKIO KO( 8POXlO'\lO (ElK. 8) XpOVOAOYOOVTOl crov 70-100 01. IJ, X. nOp61J0io EXOUV eoeaet at ruueouc Tf)e; 'A'\80vioe;

o TlI1,\6e; Tlilv octposciv nou noocoXETOl cno Tr,V tnixwoll IlETO~U ncv TOQlWV ElVOl oKaBopToe; Ilt IlIKpa xc'\[KIO, at onoxpwaele; 6n6 «comvoKOKKlVO IltXPl KOmOVOIJOUPO Kat 1J00po. U '\{YEe; rtecurrece«; n ertupovcrc rev 60Tp6.KWV ElVOI xetc. 6vr,KOUV 011'\. mn KQTIlYOP[O III rnc «eocIJEIKfie; Tile; 'Hrtelpou, KOT6 LltlKOPIl15 KOI nooeovovrcr uno OQlOlPlKO «nne'\0 Kat «ucaouc. 8ptBf]KOV entonc ccrccsc 6n6 KOKKlvwn6 Ko8op6TEPO rmxo. xerrroreoc at naxoe;, rtou 6vr'jKOUV at «cvecoocmuc 6YYEIO IJt erttnezn 80011 «ct TOIVlwTte; Ao8te; . Exouv 8pe8EI 6PKET6. corposo IlE nAomlKr, oloK6oIJIlOTJ KOTIlYOP[O II (EiK. 9) KOTCt T6v Llo.KOPIl16, Koi 6PKET6 KO(..lIJCtnO ecvcxeucv cno nuptT6'\teo KO! 606Emo'\180 (Eeo-rpo. '\entoEe; K,o.),

Tu~6o~ B:

'0 TU1J60e; B (elK, 10, OX. 2) 8pioKETOI nevnvrc IJtTPO VOTIO TOO TUIJ60u A KO! elVOI XWIJo.Tlvoe; IJt OlOIJ~TPO rtsplrrou 8,00 (1. lW~ETOI at U4JOe; (..l6Ale; 0,50 IJ. enElotl T6. XWj..lOTO nou K6Aurrrcv TOUe; TCtqlOUC: ~ixov KU,\JiOEI rtpoc Ttl nepupepem. 'AVO!-lEOO mo. otvopa rtou nocv QlUTPW(1tVO neve crov TUIJ80 OIOKpivOVTOV ernecvercKO ot opBlee; cceecroxraicec nr\ciKEe; nou ijPI~OV TO. TOlXWIJOTO nevra TOUr\ciXlmov KlBwTlOOX1WWV To.QlWV of: o.KTIVWTJi OlCtTOl;'l.

Ta(j)Ol (Jtoc OTOV rreptecxo:

'H TOcpn A (6'\, OX. 2) i'JTOV anA6e; AOKKOe; ceo XWlJo. OtnAO o-rov neoraoxo, IJE TOV OK~'\ET6 cuverrruvuevo. Fluvco ere ornaoc 8pt81lKOV euo OqlIlKWTfjpee 6n6 X6'\KIVO OUPIlO Tpln,\fje; nepleAt~eWe; Kat K(iTW 6.n6 OLlTOUC: 0XTW Xo.'\KIV~e; O(.lqJlKWVIKte; x6VTpEe; KOUqllEe; tOWT£PIKo. (EiK. 11),

'Arto rc eoorurcrc cuunecctvercr CITt 6 rccoc aVf)KE at vuvotso Kat IJnOpEI vc XPOVOAOYIl8EI 01'0 Tt'\OC; LOO 110u - apxtc: 100u nuevo

'0 rceoc 3 (ElK. 12) TlTOV Kl6wTlOOXIl- 1J0e;, EiXE OKE'\ET6 KOr\ci OIOTIlP'llJtvo, «reprouevo (.lE XElponolllTo cucootOKO (elK. 13) KOt auo ocretvec rtepoVEe: (ElK. 14).

Oi TO(j)Ol nou Bpt9'1KQV £~w ana TOV n£pi60AO:

Talpoe; 4: '0 KI8wTI6OXflJ-l0e; To.qlOe; 4

11. TU1'60<; B X<:i~~tVO ~OOI'~I'OTO TO\'''l~ A. OJ O'l'n~T~pt~ tlvo, VYWOTOI <:in<:i nol.l.&<; nEpIOX&~ I<pnKwr~p£<; <:ino ~OAK<:i 8pt(lnKOV OT~ Btpy;vo. 6~. a.n.c. 85S. OT~ nCpOT~. 6~. In. ·!oKw8;05n. n£pOT~ B'. o. 300. XPIIOO; 6pt6~KOV one MIIKij· vt<;.Kunpo.P<:i050.Kw.KpijTnKoi6Hou.6~. nt· por~ o. 300 0~1'. 1-13, onOIl KO; Tij OXtTlKij 61- 6AloyPo<p;0. To KOOl'nl'O auro Eival llaAu aIlY~_ e'Ol'tvoo'oAnT~vEupwnn<:in<:iT~vllpWll'ntnoxij TOU XO~KOU, VI' aUTO Koi IlEWPEiTOI 66pEEO~ npoHEUOn<;. 01 XOVTP£<; £ivo' KOTOOKtuOOl't· YE<; <:ino 6pKer6 no~u fAoolJo ~oi KOHnI'EVE<; 010 05(,0 OKPO (YII; rOY Tp6no KOTOOKeu~<; MO; aIlYKo~~nOn<; 61.. H. Higgins, Greek and Roman Jewellery. London 1961, 0.13 Koi21)MOI txouv 05100T60£1<; 6n6 0,011 ·0.0061'. 'AI'''''KWYIKE<;X6- TPE<; eivol YVWOTE~ o· oAn Tijy Eupwn!1 6n6 mv npWll'ntnoxijTou XOAKOUl'txPITli rtWl'tTplKij tnoxij. n6 Tijv 'EAA6050 61.. M_ ·Avlip6vIKou. Btpyiva, on. o. 257. onl'_ 2, seeo Mol ij OXEnK~ 616Aloypo",10.

12. TUI'6o<; B.oT6<po<; 3

14. TUI'60<;B.olnEp6vt<;TOUT6",ou3.0incp6· yc<;6pt6nKOV liIIlAoOT6v611'1'OpioKO. Eivo, 6nAE<; KuAlv05pIKt<;. ~wpi<; KE<p6AI Moi AtnToi. VOUV np6<; TO ivo aKPO oxnl'oTi~oVTO<; I'UTn !;Ev'I'0ivovTOIKaT6Al.nAt<;YI6vooUYKPOlOUV U'l'OOI'O, hro<;i'oW<;YI6noAu"po,ou<paal'ho. l'iiAAovXP!101110nOEOUVTOVVI6TO lIoAAl0.6noTt 60Ktl.nO<;npCntlv<:iiinoli06EiotyuvaiKa -Exol}v05laaToatl<;ila)l'ijKo<;0.141'.Koll'ty lilaI', 0.0045 II. Koi ~ 6) 0.125 II. lIijKO<; Koil'cy 05101'.0.00451'. ntp6vt<; IOU i'610u runou 6pi;e~KOV Olij N6l1o 'EAAiilio KO;xp~0I1'0nOlij6nKav a iiAn Tij 05I1JpKEIO Tij<; MUKnvo"iKij<; tnoxij<; I'&XP' Mol rijv YE III r tnoxij 61.. N. Sandars B.S.A. 53. 54 1958·59. o. 235, rio 01'010 ccretvn ntp6v~ ono TO M<:i~61 Mwonvio<; 61.. N. Valmin. The Swedish reessenta Expedition. Lund1938.0. 362 niv.XXIX.ol

13. TU1'60<; B, 6 O~<POpiOKO<; TaU TO'l'OI} 3. '0 61'<popioKo~ ElvOl <PTEaYI'£o<;ono KOKKlvwno nl"!' AOlJtlJopl'opuVio. -EXtl &nilltlin 600~ Kaiowl'0 O'l'0IPIKO I't liuo tAa<ppo Aa~t<; OPI~OVTle:<; I.e· 6t<;.ITO U~O<; 10UWI'OU OXnl'(lTi~e:T1110Kllij, tvw 61.011'0<; Elval q,'lA6~ Kaf OI£VCUtl npo TO ClTO' ~Ia. "'EXtl ulllo<; 0.13& 1'. 05101'. ClTol'iou 0.091'. KO; 5101'. 66"n~ 0.05 1'. 6~. 01'01 0) ono T~V Alov~ Ko~ov'l<;, K. PW~lonouAou O.n. o. 357. lliv.&1 op 266) "nO UnO~IIK'lVa;-K6 TO'l'O TOU KCPOjJEIKOU 61.. B.S.A 49. 1954 e. 260. niv. 31. <:ip. 2167.'0 Tuno<;aur6<;ToU0I''I'0pioKOllonoTou<;l'tAtrn· rec tXtl imolioij&io& 66pel0 ",uAo. 6A. M Av- 05POVIKOU, Btpyiva 0.n.o.206.

epeamce xwpie; KOAUI-l)lO. nepleixe TO cere nEVTe oK£Aenj.lV ue TO tplo «pcvto GTO OUTlKO OKPO Kai TO OAAa OUO oro 6VOTOAIKO. 'Ano TO coorsouco GUYKeVTpw8JlKOV xtvc ccrpcsc XelpOnOiJlTWV 6.VyeiWV.

o TOqJOe; 1 rjTOv OUAr1)lEVOe;_ apeanKOV UnOAel)lI-lOTO crto TO OKeAeTO I-lO~[)lE xtvc ccrpcxc cnc XOVTPQ xcroonornrc cvvstc. '0 rccoc 2 OEV eoeuvr'j9JlKe YlOTi cno TO 80WTeplK6 TOU npenet VQ ccoroeeet runuc KOP)lOO TEpOOTlae; 60AOVlOIOe;

'0 rccoc 5: "Eow~e KOAU)l!-lO cno rpetc cscvovrcrec Ct06emoA181Kec; nA6Kec;. '0 cxexercc TOU OW~OTOV OE KOAi1 KOTCtmOOJl OE urrno c-roon novw ere XWI--l0 !-IE TO «ccvto rtpoc TO BA. LTi1v tnixwor'j TOU 6PE8JlKOV uoVO AlVO OcnPOKO ana XOVTpo xcrocnOiJlTO cvvetc

'E~w cno TOUe; rccooc 6pt8'lKOV noxxc OcnPOKO xelponoLJlTWV avYelWV 6na xovTp6KKOKO «ccrovoucupo cui ucnoo nJlAO I-iE !-IlKPO XOAlKIO H uepucc 6n6 core Ti t~wTepIKi1 eruecverc elvut xercouevn !-It ~UAIVO il OOTE!VO ecvcxcto. nooeovovror 6n6 OVOIXTll «uotcx cvvetc OIlA. «uceouc. 608£lEe; qll6.A£e;, ru96.PIO, xcvacpouc K.O.

at Ao8ee; rtou 8PE81lKOV elVOI TOlVIWn~e; il r'jI--lIKUKAIKee;. Auo elver OIXOAWTEe; TOO 'rurtou wish-bone, f] uto !-It OlnAli 6.n6A'lt;1l KOt Ti Seurepq ue rpwcovlKi16.noAIlt;n (elK 15). XOPOKH1PtcnlKO elver KO!-l).lQTl 6n6 utKp6 Kuo80 17 !-It unepu!.\JW)lev'l tOlVIWTr'j Ao8t') 6p80ywVIKile: rounc. To 6yveto Mv eTxe 66.011 «ct OX'l!-lOTi~el 6.K).11'1 ere ut)Joe; Tile: pi~oe: Tile: Ao6ile; Bpt81lKOV erttonc ocrpcso ue nAOOTlKi1 0loK60).lll01l nou uuretrm OXOIVi. LUYKplvovtoe; T6. eupnucro TOO T0).1- 60u A ue aAAo vvcocro UAIK6, )lae: 6011YOOV vo rortoeerncouue rqv KOrcoxeun TaU OTi1V ).IeTo6OTlKi1 neoto- 00 6.n6 -mv tnoxti TOO XOAKOO cmv tnoxti TOO OlOtipOU. H xlvo noll. Ion> on XPoVOA6YllOll (OIlA_ I-lEOn OTDV 110 n.X. ai.) I-lae: 6511YOOV Hi ).IEXPI TWPO euonucrc TOO TU!-l60U B ).1£ l-leptKQ OKO\JO noovevecreoc OeiYI-lOTO 6.v6.ueoc OTO OcnpOKQ Tfje: tnixwoJle: I-lSm~u TWV rcoov.

'0 tU1-l60e: A onwe: tKTE8T]KS ncooncVW, XPIl0l!-lOnOli18t"]Ks y!a cpscrouc ctovec OTi1V apxala tnoxn set uaprKOUe: chovec moue; l-leOOlWVlKOUe; xoovovc

'H xPi10TJ TOO TUjJ60u A ana TOV 110 jJtXPl TOV 40 at. n.x. Kat n unapt;1l ornv "iOIO nsplOxn rtxneouc ruueev Koi aeuexnov «noucrcw ucoruoet 6VaAOYll crcoserc ~wtie: !-ltae: usvcxnc

59

15. TUIJ6o~ B. flo6t~ Kof "OTPOKO ;,yy&lwv ene TI'Iv tnixwol') ;,v;,IJtOO OlOU~ T6~ou~. flo6t~ 11,· nouwfsh"bone(yu'Tr1VovolJooioTWvAoewvou_ TWV eA. Heur1ley, B.S.A XXVIII. 1926·27 a. 179 'ApXi~ouv imo Tr1V IIPWTO&AAoi5'Kr1 Koi ~90vouv w~ Tr1V uonpocAAoi5lKrt tllOXr1. txouv 6pt6ti OTr1 MOK&i5ovio, XoAK'i5'K~, 0&000Aio, fI&UK0i50 Koi lI.wi5WVI1. 61.. lI., EuoyytAilil1,'Hntl". Xpov. 19350.198·200. 0twpouvro, lit onoTOv EuoV' yeAfi5l1 £Yo ono TO olJIJEio tno~~~ T~~ lIwliwv.,~ IJt Tii MoKtliovio Koi T~ occccxrc, eA. c.n.e. 208) Kol Ao6t~ iJt i5mAt~ onoAii~&'~. (nopOiJ"'&~ i5'XOAWTt~ Aoet~ [.It i5mAii onoAIl~1l tXOUiJt ono ToU~ "E"iJwvc<; KCpKUpO~. 61.. All 20. 1965. B2 XpoV(!o;O o. 380 n(v. 438o,illlorov MoAueonup· yo. 61.. R. Heur1ley.6.n, c. 210, &IK. 769 Koi ono TOU~ lUlJ6ou<; r,,<; 'AA6ovio<; 61.. Frano Prendl. "La Civilisation prehistorique de Maliq·'. SI. AI" banica 1. TIrana 1960,0. 266,niv. XVI,27,26)

yeWPYOKT'lVOTpO(jlIKne; KOIVOTllTOe;

'H 6~6i50 TWV ruuetcv rnc Meponnc nptnel VO evroveet OT6 euoureco OUVOAO TWV TUiJ6wv rnc ,,'IMUptoe;", OAAWOTE YEWYPO(jlIKO l'j m:pIoxn CmOTEAEi 1-.1\0 E:VDTllTO ue TnV «orxooc TOO Aptvou OTnV orroiu txouv eoeuvnaer TUl1601 Tne; l<'iloe; tnoxne; KOt nOA r orsPOI (Kakavi, vcchlne. Bodrishte, vatzej". nou ncooucrctouv eniO'le; TO (jlOlv6I1EVO Tne; xpnO'le; at uercvevcOTEPll tnoxn, OTOUe; I1EOOlWVlKOUe; enx. xp6voue;

r'evuccrepc TO VEKPOT0<pETo TWV TUiJ- 6wv Tne; lI.UTlKne; BOAKOVlKIle; 8EWpOOVTo! 66pEIOe; npoEA8UOI1e;, eruopao'l OllA. KOt rponoc TO<PIlC; TWV <pUAWV TOO nOAlTlOiJOO Kurgan noli KOTt6'lKOV crto TO sooero KOt 60PEIOOVOTOAlKO npoc Tr,V nEplOXr, TWV acxxcvuov. LUIJ<PWVO IJt T6v N. Hammend" ncocenenxcv iJEXPI Tn O11)JEPIVr, 'Axacvtc cnc ~'lpa KOt ana 80- AOOOO KOt OT!') ouVtXElO jJEOW TWV 'IAAUPlKWV OKTWV KOt Tile; !\WKOOOC; OT!')V urtoxcmn 'EMooo

60

4.El. non[]MnouAou. <Epyov A.E. 1976,0,86-88 Ei~. 75 "Epvov 1977. 0.70. "Epyov 1978 o. 35-36 &iK. 40. '"Epyov 19790,16,£iK.38.

S.The Prehistory of Eastern Europe, Cambridge Mass. 1956.1. 70. 155 «cr M. 'Avl'ip6vl.ou. "'£)."'WIKO 'Enm]~IO MVllet<:io", Af". 17 (1961-62) 0,152-210

6. Mav. 'Avl'ip6vIKau, B&pyivo I, ~T6 N<:KPOTO<pdo TWV TUIJ6wv», 'A6llvol 1969 ccrc, ntToo, ,,'AvaOKaljln ilpxoiou v~KpoTO<p&iou 8&pylvoC;", A.f". 17(1961-62) A' 0.218-288, ntv. 92-153, At;,. 18(1963). B20.217"232,niv, 257-262

7. E.5. Higgs. "Some Recenl Old Stone Age DiscoverieslnEpirus·'.A620.1965B2Xpo'{.tKQ,cr,361-

'" 8.AlI..1967.B2XpoVIKQo,350.A.61968B2,Xpo-

VL~O 0,296-298, E.S. Higgs, The Climate Environment and Industries of Stone Age Greece, Part III (1967)0.19-26.

9. All. 196e. 82XpOVLKd, 0.291

10. e. ncnceonooxou. f".wl'iwvn, Tal-l. Eo,no,271 «ct t~ii~. onou Koi Ji OX&TLKJi 616AlOYPOIjl[o II.L.60KOPT1,A,E 1956,0.11,0. 149,XOPIUTiipIOV etc 'coxcvecv. on. 0.402, v, Desborou9h, The LaSlMycenaeans,Odord 1964, 0,37-40, G. Styrenlus, 5ubmyceneean Studies, Lund 19670, 161-2 Koi N. G. L. Hammond. Epirus 0.11. 0.362. I. BOKOlonoullou,6.n.o.200. 8. na[]oo6noul<.ou.f".wl'iwvT1,II.n .. 0.278.

12.1. 80KOlono(iAou,A.E, 1969,0.203. tancpouorc ana mv ·All6avla. 81<., Dhimoslen Budina,lliretdheGjenezaeShigiplerereUniversiteustaererort TiranesInstitutiI Hlstorlse obetGjuheeise 0.131. niv.4 op. 6 ~a[ Hesperia vet 49.2 1980, Excavations at Nemee" 1979. 0.179 nfv 35.8.8R.o,91

14.P,R. Franke. Die Antikel1 Monzen von Epirus. wlesbaoen 1961.o.105.n[vl0.V39.R.46 15.n,A.E1951,0.178-179 16.'Hnl<.oUTtKJil'iloK6aWI0T1<:lvoo8aDlK6XopoKTI1P,Q"TIK6rl'lc; 61-101'i0<; IITwvnpoIUTopLKWV¢.Yy&iwv lfic; ·Hn&ipou. 811. n.A.E 1951.0,178-182 «cr 1952. c. 368-9. '0 Hammond. Epirus 6,n 0.296·309, O&wp&1 611 fX&' <:iooXB~i I'Il<:XVIKTl oUlTlI:m6TTl MaK<:l'iov{O yupw UT6 1700 n.X.·H K&POIJEIKJi 1-1& nAOUTIKJi 1iloK601-l~0T1 OUVaV1QTaI 0' 6A~ Tiiv K&VTPIKri Eupwnll UTiiv &noxri lOU XoAKou.oTI'lv'AA6ovtoKotrl'lv·AvOToIIIKI'I'lraAioKat<:lvalnal<.u1ilo1i&l:iOlJtvIlKO(UTO'ErrTlJVT1" 00,61..1. BOKoTOnouAou, e.n, 0.190. onl-l,4,5,6 Kat 7, cnou Kall'l OX~1lKJi 6L6ALoYPo'l'io

17. ""EX&l oxton IJ~ t6v KuaEio one 16v KleWTl6- OXT1I-10l0tpO 1TO()'EAo~6TOnou ·Iwovvivwv. 81. I. 80KOlonouilou 0.11,,0.182, mv. as.e-v

18. Hammond, B.S,A 62 (1967) 82, Eplrua 0,201 0.346,349 Koi LuUim ytli. "Traces de civilisation illy· rienne dans le dislrict de Skrapar". Stuota Albanlka 1,1972.0,161·165

19. Hammond, "Tumulus Burial in Albania", Illria IV 0.131 Koi TOU il'ilOU Migralions and Invasions in Greece and Adjacent Areas, New Jersey 1976, 0.116-118

The Tumulus burial at Pogoni, Epirus

The discovery and study 01 sepulchrallumuli at Pogoni. Epirus. gives a new dimension 10 the archaeological research of the prehistoric age in Eplrus. since this part 01 Greece has been relatively unknown.

The future conclusions of Ihe sludy of the tombs will prove whether lhis cemetery and the settlement to which it belongs relate to the lirst settlement 01 Greek tribes in Eoiruaor to the descent of Molossoi Irom N,W. in the

years between the Bronze Age and the early hisloricperiod.

The tombs excavated so tar torm twosepulchralturnull. distinguished by the letters Aand B are located on the woody north slopes of Ihe Koutsokrano mountain. The systematic excavation of the tumutus A began in 1979 and was completed in 1981,Ihe same year that the research on the lumulus B. 50 m, south of turnuius A started

Other tumuli have also been located, scattered in an areaof2 kms. around A: their size varies. while some are covered with large irregular stones, others with earth

The exfstence ot such an expanded cemetery that remalneo in use Irom the 10th to Ihe4th centuries B.C. and after an interval was reused in the early chrislian age. as the tlnds from tumulus A resury, points necessarily to the existence of a thriving selllement of respective durationin fime.

The settlement was located in 198110 Ihe east of the large cluster of tumuli. Foundations 01 circular. temtcircurar anc rectangular buildings are stn visible there.

Cemeteries consisting ofa considerable number of turnuj - the tumuli originate from the North - are known in many couniries of NW Europe,lheBalkans and the Dalmaliccoasts. Similar semetenes have also been oscovereo in Greece from the prehistoric age to Ihe4IhcentryB.C.

The tumulus A in Pogoni has 12 m. diameter, almost 1 m. height and contains 30 boxshaped tombs. The question of the origin of the box-shaped tombs. which is Ihe common way of burial duringtheMH and LH period in South Greece, has not yet been answered Most of Ihe lambs, although rooted, gave finds iike shreds from prehistoric, hand-made pottery and paris of toots made of stone and knives made of iron. Objects and coins irom an unlooted lomb date in the 4th century B.C" while the jewellery from another date in the 7th-10th centuries A.D. and are quite close to similar finds from Albania.

The tumulus B has approximately 8 m. diameter and its height hardly reaches the 0,50 m. The tombs, thai can be dated as early as the tun-torn centuries B.C., have a spoked arrangement and are again box-shaped.

The finds of tumulus A compared with other relevant, published material, lead us 10 date the tumulus in the period between the Bronze-Age and thai of Iron. while thetumuIus B must date earlier, thai is in the ttrh century B.C

The continuous use of the tumulus A from Ihe 11th to the 4th century B.C. as well as lhe existence of a great number of other lumuf and of building foundations testify for a lasting and prosperous. contemporary community The group of the tumult in Pogoni must be related 10 the tumuli in lllyria, not only because the two sites beiong to the same geographic unity but also because their tulumi have been in use from the prehistoric period to the Middle-Ages.

The tumuli of the western Balkans have generally been considered 01 a northern origin,an intluence.That is, 01 the way of burial oflhe tribes of the Kurgan civilization, These tribes descended from the north 10 the Balkans and, according to N, Hammond, reached Albania and through rne coasts of Illyria and Lefkas island were torwaroec to the rest 01 Greece