You are on page 1of 16

13 februari 2008 1 Groene Hart Ziekenhuis

BEWAAREXEMPLAAR
GHZ Wijzer Nieuws en informatie van het Groene Hart Ziekenhuis

Plannen voor 2008
Onze plannen voor 2008 hebben alles te maken met: ‘Onze zorg gaat verder …’. Net als in 2007 willen we
u van de beste zorg voorzien. Zorg die verder gaat betekent voor ons zorg die op uw wensen aansluit. Een
klantvriendelijke ontvangst, kwalitatief goede behandelingen en dat alles in een ruimte waar u uzelf zoveel
mogelijk op uw gemak voelt.

Wellicht vraagt u zich af hoe we dat doen? In deze GHZ Wijzer vindt u allerlei infor- Onze medewerkers helpen u graag
Natuurlijk met onze 2300 professionele matie over ons ziekenhuis. verder!

2008 medewerkers, medisch specialisten en
vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor
‘zorg die verder gaat …’. Patiëntvriendelijk
en gastvrij, in deze uitgave leest u hoe we
Op de pagina’s 5 t/m 8 vindt u al onze
specialisten terug en praktische informa-
tie. Natuurlijk kunnen we niet alles kwijt in
deze GHZ wijzer. Op www.ghz.nl vindt u
Wij wensen u veel leesplezier!

Namens Raad van Bestuur en
dat doen. Bijvoorbeeld door onze uitgebreide informatie over alles wat in en medische staf,
In deze wijzer: behandelingen, apparatuur en inzichten om ons ziekenhuis speelt. Dirk Jan Verbeek,
Sneller en beter behandeld worden. voordurend kritisch te bekijken. Wat kan Mocht u dan nog een vraag hebben? Eliane Thewessen
Pagina 3. er anders, wat kan er beter? Daarbij
Wat moet u weten voor u ons zieken- houden we rekening met alle ontwikkel-
huis bezoekt? ingen die zich in een razendsnel tempo
Op pagina 5 en 8 vindt u de belangrijkste zaken. opvolgen. De markt waarin we ons
Onze specialisten overzichtelijk op bevinden is nooit zo dynamisch geweest
een rijtje op pagina 6 en 7. als nu. En dus blijven wij flexibel en staan
Samenwerken aan de beste zorg, we open voor nieuwe mogelijkheden en
u leest hierover op pagina 9. kansen.
Weet u ons al op internet te vinden?

Alles over de nieuwste snufjes op www.ghz.nl We breiden onze mogelijkheden om
op pagina 12. goede zorg te bieden verder uit. Bijvoor-
beeld met een nog completer aanbod in
Redactieadres onze polikliniek in Nieuwerkerk. En ook
Groene Hart Ziekenhuis met de komst van steeds meer gecom-
Marketing & Communicatie bineerde spreekuren, zodat u zo veel
Bleulandweg 10 mogelijk in één afspraak kunt combineren.
2803 HH Gouda

telefoon: 0182-505295

e-mail: communicatie@ghz.nl w w w.ghz.nl
Groene Hart Ziekenhuis 2 13 februari 2008

b`\jmffifekn`bb\c`e^
13 februari 2008 3 Groene Hart Ziekenhuis

Sneller en beter behandeld worden
Themapoli’s zijn groot voordeel voor de patiënt Themapoli’s GHZ
Het Groene Hart Ziekenhuis heeft steeds meer spreekuren voor specifieke aandoeningen, ook wel thema-
poli’s genoemd. Hierbij werken diverse specialismen binnen (en soms buiten) het ziekenhuis met elkaar
samen. Op deze manier kunnen we u (en/of uw kind) gerichter behandelen en betere begeleiding bieden. De
voor­delen voor u zijn groot: u hoeft niet zo vaak terug naar het ziekenhuis, en er is gerichte aandacht voor
uw aan­doening. De artsen stemmen onderling de beste behandeling af, die zo snel mogelijk met u besproken
wordt. Bij sommige themapoli’s is het mogelijk om de verschillende onderzoeken en afspraken op dezelfde dag
te plannen (dit heet one-stop-shopping). Op deze manier kan sneller een diagnose gesteld worden en bent u
minder tijd kwijt met het bezoeken van het ziekenhuis.

De hoofdpijnpolikliniek
Het GHZ heeft onder meer deze spreekuren voor een
De hoofdpijnpolikliniek valt onder
specifieke aandoening:
het specialisme Neurologie. Elke
maandagmiddag is er een speciaal
• Astma – en long poli (Kindergeneeskunde)
spreekuur voor patiënten die vaak
• Bekkenbodem poli (Maag-Darm-Lever ziekten/
en/of langdurig last hebben van Urologie/Gynaecologie)
hoofdpijn. • Cardio poli (hart) (Kindergeneeskunde)
• Cardioversie poli (Cardiologie)
Het team van de hoofdpijnpolikliniek • Carpaal Tunnel Syndroom poli (Neurologie)
in het GHZ bestaat uit een neuroloog, • Diabetesvoet poli (Chirurgie)
een hoofdpijnverpleegkundige, een • GO poli (Groei en Ontwikkeling)(Kindergeneeskunde/
revalidatie-arts/manueel-geneeskun- Vierstroom)
dige en een medisch psycholoog. • Geheugen poli (Geriatrie)
Doordat elke week overleg tussen • Handen poli (Chirurgie)
hen plaatsvindt, kunnen patiënten • Hartfalen poli (Cardiologie)
sneller en efficiënter worden gehol- • Hartrevalidatie poli (Cardiologie)
pen. De eerste afspraak is bij de • Hemato-oncologie poli (bloed/lymfklierkanker)
hoofdpijnverpleegkundige die de (Interne Geneeskunde)
vooraf toegestuurde en thuis inge- • Hernia (HNP) poli (Neurologie)
vulde vragenlijsten met de patiënt • High Risk poli (zwangerschapsdiabetes)
bespreekt. Daarna volgt een gesprek (Gynaecologie/Interne geneeskunde)
met de neuroloog, die het verdere • Hoofdpijn poli (Neurologie)
behandeltraject vaststelt en (eventu- • Huidallergie poli (Kindergeneeskunde)
eel) aanvullende afspraken maakt. • Immuno poli (allergie) (Kindergeneeskunde)
Als het nodig is, kunnen patiënten len voor de patiënt van deze thema- De patiënten zijn enthousiast over • Kinderdiabetes poli (Kindergeneeskunde)
doorverwezen worden naar de revali- poli: “We kunnen op deze manier deze speciale hoofdpijnpolikliniek • Lichttherapie poli (Dermatologie)
datiearts/manueel-geneeskundige of patiënten gerichter behandelen en en voelen zich eindelijk erkend: • Longoncologie poli (Longgeneeskunde)
naar een medisch psycholoog. Voor beter begeleiden. De patiënt krijgt “Hier worden mijn hoofdpijnklachten • Mamma poli (borstafwijkingen) (Chirurgie)
de hoofdpijnpolikliniek is wel een specialistische hulp en aandacht voor tenminste serieus genomen en is er • MS poli (Neurologie)
verwijzing nodig van de huisarts. zijn of haar probleem en hoeft minder iemand die voldoende tijd heeft om • Orthopedische kinderpoli (Orthopedie)
Neuroloog Verheul ziet grote voorde- vaak naar het ziekenhuis te komen.” naar mijn verhaal te luisteren.” • Orthotraumapoli (Orthopedie)
• OSAS-spreekuur (snurken) (KNO/Longgeneeskunde/
Neurologie)
De Groei- en Ontwikkelingspoli voor baby’s • Osteoperose poli (Interne Geneeskunde)
• Parkinson poli (Neurologie)
Deze nieuwe polikliniek is bedoeld het consultatiebureau en de kinder- arts zien de kinderen afwisselend. • Pipo poli (plas- en poepproblemen) (Kindergeneeskunde)
voor te vroeg geboren baby’s arts. De moeder van Emma (geboren Ook de fysiotherapeut en de • Pre CAG poli (hartcatheterisatie) (Cardiologie)
(tot 35 weken) en zuigelingen met bij 32 weken) is enthousiast: “Het logo­pedist volgen de ontwikkeling van • Pre dialyse poli (Dialyse)
een te laag geboortegewicht. De is een groot voordeel dat alle zorg het kind. De verpleegkundige van het • Prothese poli (Orthopedie)
consultatiebureaus en de afdeling onder één dak is. Zo krijg je één consultatiebureau komt daarnaast • Reuma poli (Orthopedie)
Kindergeneeskunde van het GHZ advies en zie je ook steeds dezelfde thuis. Elk kind volgt (tot het vijfde • Scoliose poli (Orthopedie)
werken nauw samen, zodat de groei mensen.” Het werkt als volgt: ouders jaar) een vast schema met controles • Sense poli (seksuele problemen) (Seksuologie/GGD)
en ontwikkeling van deze kinderen komen met hun kind elke maand naar en krijgt ook de normale vaccinaties. • Spraak-taal spreekuur voor kinderen (KNO/Logopedie)
nauwgezet gevolgd wordt. De GO- de GO-poli in het ziekenhuis. • Technisch spreekuur (Revalidatie)
poli vervangt de aparte bezoeken aan De kinderarts en consultatiebureau- • Trauma poli (Chirurgie)
• Transitie poli (voor (kinder)diabetes)
(Kindergeneeskunde)
“Voor mij betekent gastvrijheid, de • Vaat poli (Chirurgie)
patiënt het gevoel geven dat hij of zij “Gastvrijheid betekent voor mij: een • Val poli (Geriatrie)
welkom in ons ziekenhuis is door met vriendelijk welkom en er zijn voor • Vasculaire poli (hart-en vaatziekten)
respect en echte aandacht de tijd voor iedereen.” (Interne Geneeskunde)
hem of haar te nemen.” • Voeten poli (Orthopedie)
• Wespen- en bijen poli (Longgeneeskunde)
Hilma van Wijk, manager afdelingen Gerrit de Boer, gastheer
Kindergeneeskunde, Gynaecologie en
Voor meer informatie: kijk op www.ghz.nl onder

Verloskunde
Specialismen en diensten.
Groene Hart Ziekenhuis 4 13 februari 2008
MZ-13866 Advertentie ExtraZorg:MZ-13866 Advertentie ExtraZ

Beter blijven, beter voelen

PlusZorg is dé thuiszorgorganisatie
gespecialiseerd in flexibele zorg.

Heeft u een persoonsgebonden budget,
of wilt u particulier zorg inkopen?
Wij zijn er voor u!

FLEXIBELETHUISZORG
UITGEBREIDESERVICE
DAGENNACHTDEBESTEZORG
Groene Hart Extra Zorg is de gezondheidszorgonderneming gelieerd
ALTIJDBIJUINDEBUURT
aan het Groene Hart Ziekenhuis. Groene Hart Extra Zorg biedt zorg-
activiteiten aan die buiten de reguliere ziekenhuiszorg vallen.
Zo kunt u bij ons bijvoorbeeld terecht voor prenataal echoscopisch
Ook als u op zoek bent naar een
onderzoek, het Gezond Gewicht programma, dieetadvies, arbo-advies
passende baan in de zorg kunt u bij ons terecht!
(en behandeling) en sterilisaties. Voor het volledige aanbod:
www.groenehartextrazorg.nl.
Capelle aan den IJssel: 010-4507266
Gouda:0182-547020
Woerden: 0348-499053
Zoetermeer: 079-3160300
www.groenehartextrazorg.nl
www.pluszorg.nl adv. 130x179 fc grhart 05-02-2008 15:37 Pagina 1

Waarvoor kunt u bij
Kwadraad terecht?
GGZ Midden-Holland biedt Algemeen Maatschappelijk Werk

geestelijke gezondheidszorg Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) van Kwadraad houdt zich bezig met
informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen die gedurende korte of

aan volwassenen en ouderen
langere tijd tegen problemen aanlopen in hun leven.

Dit kunnen uiteenlopende problemen zijn, bijvoorbeeld:

dichtbij huis.
• relatieproblemen;
• problemen in relaties tussen ouders en kinderen;
• hulp bij opvoedingsvragen met bijvoorbeeld pubers;
• problemen op het werk;
• gesprekken met ouderen die in de knoop zitten met zichzelf over de zin van het
leven, bijvoorbeeld eenzaamheid;
• trainingen en gespreksgroepen, bijvoorbeeld sociale vaardigheden.

Het betreft problemen waar mensen zelf niet meer uitkomen, of die zo groot zijn
of dreigen te worden dat professionele hulp nodig is.

Onze hulp is gratis en tijdens het inloopspreekuur kunt u zo binnen lopen.
Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer

Meer weten?
0900 - 120 21 50 (lokaal tarief) of (0182) 59 47 10. U heeft geen verwijziging
nodig van de huisarts.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
• Schuldhulpverlening
GGZ Midden-Holland • Sociaal Juridische Dienstverlening
• Formulierenbrigade
Ronsseweg 225, 2803 ZB Gouda • Internethulpverlening voor de jeugd (www.internethulpverlening)

Telefoon 0182 56 36 00 Heeft u buiten kantooruren direct hulp nodig?
Dan kunt u een beroep doen op de dienst Bereikbaarheid Buiten Kantooruren
E-mail info@ggzmiddenholland.nl (BBK). Telefoonnummer: (0182) 59 49 35.

www.ggzmiddenholland.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kwadraad,
telefoonnummer 0900 - 120 21 50 (lokaal tarief) / (0182) 59 47 10
of kijk op www.stichtingkwadraad.nl.
13 februari 2008 5 Groene Hart Ziekenhuis

Praktische info 2008
Het Groene Hart Ziekenhuis is er voor u!
Op deze pagina’s vindt u informatie over aller- In- en uitgang Bleulandlocatie- Hoe vindt u de weg in het gen, de ingang van de polikliniek en in de hal op
lei praktische zaken, zoals onze bereikbaar- De Bleulandlocatie is vanaf 2008 te bereiken via GHZ?- Het GHZ bouwt momenteel aan een de Bleulandlocatie te vinden zijn. Hierop staan
heid, telefoonnummers van onze afdelingen twee ingangen: aan de Bleulandweg en aan de modern en mooi ziekenhuis. De meeste polikli- de poliklinieken en (onderzoeks-)afdelingen
e.d. Het gaat om zaken die handig of zelfs Büchnerweg. We adviseren u te parkeren in de nieken op de Bleulandlocatie zijn najaar 2007 vermeld, met daarachter het zone- en bestem-
nodig zijn om te weten wanneer u ons zieken- parkeergarage, deze bevindt zich tegenover de verhuisd naar een nieuw gebouw tegenover de mingsnummer dat u moet volgen. Volg vervol-
huis bezoekt. ingang van de poliklinieken. parkeergarage. Als u een afspraak heeft bij een gens de bewegwijzeringsborden naar de zone,
Welkom bij het GHZ. Als het nodig is, staat polikliniek, kunt u het beste de ingang poliklinie- eenmaal daar aangekomen ziet u de borden
het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) voor u Parkeren bij het GHZ- Op de ken kiezen. U komt dan in zone 1; hier bevinden met de bestemmingsnummers. Onder het kopje
klaar! Met drie locaties en zo’n vijfhonderd parkeerterreinen van ons ziekenhuis is betaald zich de meeste poliklinieken. Wilt u naar een ‘Belangrijke telefoonnummers’ vindt u ook de
bedden is het GHZ het grootste ziekenhuis parkeren van kracht (24 uur per dag). verpleegafdeling, neemt u dan de hoofdingang zone- en bestemmingsnummers per polikliniek.
in de regio. Voor de meeste behandelingen U hoeft niet te betalen als u minder dan 20 minu- (tegenover de parkeerplaats). Op uw afspraak- U kunt ook de folder ‘Bewegwijzering’ vragen bij
en hulpvragen kunt u dan ook in het GHZ ten op het parkeerterrein blijft. Voor de tarieven kaartje staat aangegeven in welke zone en bij de receptie of onze gastheren en -vrouwen. Zij
terecht. De honderden medewerkers spannen verwijzen wij u naar de folder ‘Parkeren bij het welk bestemmingsnummer u moet zijn (NB: als u helpen u graag en begeleiden u als het nodig is
zich dagelijks in voor een zo goed mogelijke GHZ’ en naar onze internetsite. Let er op dat u een oud afspraakkaartje hebt, kunnen hierop nog naar de juiste plaats. Op de Jozeflocatie vindt u
zorg-- en hulpverlening. Klantvriendelijkheid geen kostbaarheden achterlaat in uw auto. bestemmingen staan van vóór de verhuizing). bij de ingang een overzichtsbord en kunt u verder
staat daarbij voorop. Te beginnen met een Om de juiste bestemming te vinden kunt u kijken de borden volgen. Voor meer informatie kunt u
goede uitleg over de gang van zaken. op de overzichtsborden die bij de hoofdingan- kijken op www.ghz.nl

Poliklinische specialist, dan krijgt u van de specialist de uitslag
te horen. De specialist kan vervolgens een ver-
het belangrijk dat u goed daarover geïnformeerd
bent. Heeft u daarom geen folder over dit onder-
Bezoekregels- De bezoektijd is een
belangrijk moment van de dag. Toch kan dat
afspraak volgafspraak maken, een behandeling voorschrij- werp ontvangen, vraag deze dan bij de balie waar bezoek een extra belasting voor de patiënt en/of
ven of eventueel tot opname besluiten. Voor het u een afspraak heeft. Voor volwassenen is de fol- voor de medepatiënten betekenen. Daarom
Wat neemt u mee? afgeven van diagnostisch materiaal (bijvoorbeeld der ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Over de hebben wij een aantal bezoekregels opgesteld:
• een identificatiebewijs urine of ontlasting) voor het Medisch Microbiolo- rechten en plichten van kinderen hebben wij een Er kunnen maximaal twee personen tegelijk een
• uw burgerservicenummer gisch laboratorium kunt u terecht op Bleulandweg aparte folder ontwikkeld: ‘De rechten (en plichten) patiënt bezoeken. Meer bezoek kan weliswaar
• de eventuele verwijsbrief en/of verwijskaart 3 (200 meter schuin tegenover het ziekenhuis­ van uw kind’. gezellig zijn, maar is vaak te druk voor de patiënt
• uw verzekeringspapieren gebouw). of de medepatiënten. Wissel elkaar af als er
• afsprakenmapje Ontevreden?- Het kan gebeuren dat u onverwachts meer bezoekers tegelijk aanwezig
• een lijstje van medicijnen die u regelmatig ­ niet helemaal tevreden bent over de behande- zijn. Wij raden u aan met familie te overleggen
gebruikt­ ling of uw verblijf in het ziekenhuis. In dat geval wanneer een bezoek het meest gelegen komt.
kunt u het beste eerst praten met degene die u Er kan dan onderling worden afgesproken wie
Wij adviseren u om zo weinig mogelijk kostbaar- verantwoordelijk acht. Wilt u dat niet of heeft het wanneer gaat en bovendien kan dan rekening
heden mee te nemen naar het ziekenhuis. ­ gesprek niet het gewenste resultaat, dan kunt worden gehouden met de omstandigheden van
Bedenk voor uzelf of het handig is om iemand u zich wenden tot de klachtenfunctionaris voor de patiënt.
mee te nemen naar het ziekenhuis. Twee horen advisering of bemiddeling. Dit kan mondeling, Wanneer een patiënt niet in bed of op de af­
meer dan een. En zo kunt u thuis nog eens ­ schriftelijk of telefonisch. De klachtenfunctionaris deling hoeft te blijven, kunt u gezamenlijk naar
bespreken wat u heeft gehoord. Meldt u zich eerst is bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 16.30 uur het dagverblijf op de verpleegafdeling, het
bij de balie van de specialist of afdeling en geef op telefoonnummer: (0182) 505974. In de folder restaurant of naar Albron Foodservice in de hal.
uw verwijsbrief of verwijskaart af. Na het ver- ‘Een klacht’ staan de klachtenprocedure binnen
richten van enkele administratieve handelingen, ons ziekenhuis en de overige mogelijkheden voor
kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Wanneer het indienen van een klacht uitgebreid beschre-
uw gegevens zijn veranderd, kunt u dit bij de balie ven.­
Patiëntenregistratie doorgeven. ­

Uw eerste bezoek?- Komt u ­ Op bezoek
voor de allereerste keer, dan laat u zich eerst
registreren in ons patiëntenbestand bij de balie Welkom!- Natuurlijk bent u welkom in het
Patiëntenregis­tratie. Het gaat hierbij om de Voorlichting- Het Groene Hart Ziekenhuis GHZ om familie, vrienden of kennissen te bezoe-
volgende gegevens: naam, adres, uw legitimatie­ zet zich in om u zo goed en volledig mogelijk ken. Wanneer u niet weet op welke afdeling de
nummer, uw burgerservicenummer, de naam van te informeren. Daarom hebben wij over tal van patiënt ligt die u wilt bezoeken, kunt u dit aan de
uw huisarts en uw verzekeringsgegevens. Dit onderwerpen voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. receptionisten vragen. Op de meeste afdelingen
geldt ook als u langer dan een jaar geleden in het Deze kunt u bekijken via www.ghz.nl > Patiënt is bezoek welkom tussen 13.30 uur tot 14.30
ziekenhuis bent geweest. Op de Bleulandlocatie > Folders. U kunt zich goed voorbereiden op uw uur en tussen 18.00 tot 20.00 uur. Een aantal
vindt u de balie Patiëntenregistratie bij de receptie bezoek aan ons ziekenhuis, onder andere met afdelingen heeft afwijkende bezoektijden: 
in het polikliniekgebouw. Op de Jozeflocatie vindt behulp van de folder ‘Wat vraag ik mijn arts? Tips Kindergeneeskunde: 14.30 tot 19.00 uur,
u deze balie bij de hoofdingang. voor in de spreekkamer’. Wilt u meer weten over Kortdurend Verblijf Afdeling: 16.00 tot 20.00 uur,
uw aandoening? Kijk dan op de medische encyclo­ Gynaecologie/Verloskunde: 11.00 tot 12.00 uur
De uitslag- Wanneer u door uw huisarts naar pedie op www.ghz.nl. Daar vindt u informatie en 16.00 tot 20.00 uur, Intensive Care: 14.30 tot De patiënt kan samen met u eten in het
een onderzoeksafdeling van onze polikliniek over 4500 ziektes, aandoeningen, klachten en 15.00 uur (alleen naaste familieleden) en 18.30 restaurant wanneer de toestand van de patiënt
(bijvoorbeeld de afdeling Radiologie of het behandelwijzen. tot 20.00 uur. Op officiële feestdagen is de dit toelaat. Uiteraard proberen wij zoveel moge-
laboratorium) bent verwezen, dan krijgt u de uit- bezoektijd doorlopend van 13.30 tot 20.00 uur. lijk te voorkomen dat een patiënt onder bezoek-
slag te horen van uw eigen huisarts. Bent u echter Uw rechten en plichten- Als patiënt tijd een onderzoek heeft, dit kan echter niet altijd
door uw huisarts doorverwezen naar een heeft u een aantal rechten en plichten. Wij vinden worden voorkomen.
Groene Hart Ziekenhuis 6 13 februari 2008

Specialismen Op deze pagina’s kunt u vinden welke specialismen in het GHZ gevestigd zijn en wie de
specialisten van die afdeling zijn. Voor meer informatie: www.ghz.nl

Anesthesiologie Geriatrie Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Een geriater richt zich op ouderen
met meerdere aandoeningen
tegelijkertijd. Vaak gaat het om
een combinatie van lichamelijke,
Axt Be Evers Koopman Kralka psychische en sociale problemen. Bakker Kemper Lopuhaä Schuwirth Westerbeek
v. Bruggen v.d. Sanden
Een geriater heeft deskundigheid op
het terrein van de ouderdomsziekten Een KNO-arts houdt zich bezig met aandoeningen van keel,
en bekijkt niet alleen lichamelijke neus en oren, het hoofd-hals gebied en allergie van de bovenste
ziekten, maar juist de hele mens en thuissituatie. luchtwegen. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van keel-
amandelen, neusverstoppingsklachten, correcties van uitwen-
Nugteren Pasman Regieli Schouten Zwart
dige neusvorm en behandeling van slechthorendheid. Daarnaast

Gynaecologie/ Verloskunde behandelt de KNO-arts slaap- en/of snurkproblemen en is er een
Een anesthesioloog richt zich op de narcose of plaatselijke spreekuur voor kinderen met spraak-/taalontwikkelingsproble-
verdoving tijdens een ingreep. De anesthesioloog is tevens men. Uitgebreide informatie is op www.ghz-kno.nl te vinden.
betrokken bij de zorg voor patiënten voor en na een operatie.
Goede pijnbestrijding is hier een onderdeel van. Daarnaast houdt
de anesthesioloog een Preoperatief Spreekuur. In overleg met de Kindergeneeskunde
patiënt wordt dan bepaald wat tijdens de operatie de meest
Admiraal Hallensleben v. Huiseling Nijman v. Meir
geschikte vorm van verdoven is. Op de polikliniek Pijnbehande-
ling behandelt de anesthesioloog patiënten met chronische
pijnklachten en pijnklachten als gevolg van kanker. Een gynaecoloog is dé specialist
op het gebied van zwangerschap
en bevalling. Daarnaast doet Hoekx v. Leer Starreveld Kramer Tjon Pian Gi

Cardiologie een gynaecoloog onderzoek naar
en behandeling van gynaecologische Een kinderarts behandelt kinderen in
Janssen v.d. Wijk
aandoeningen, zoals de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Er zijn
baarmoeder­afwijkingen. onder meer speciale spreekuren voor
Ook vrouwen met urineverlies en verzakkingsproblemen worden kinderen met hartklachten, diabetes,
doorverwezen naar een gynaecoloog. astma, incontinentieklachten en
v. Lindern Versteegh
allergieën.
Oskam v. Dobbenburgh Hillers v. Hessen Viergever

Een cardioloog richt zich op aandoeningen van Interne Geneeskunde Klinische Chemie
het hart, bijvoorbeeld een hartinfarct, ritmestoor-
nissen van het hart en hartfalen. Wij beschikken Een klinisch chemicus onderzoekt
over een grote afdeling Hartfunctie waar allerlei bloed, urine of ontlasting ter
onderzoeken aan hart en bloedvaten plaatsvinden. ondersteuning van de diagnose of
Weijers
Daarnaast is aan dit specialisme de hartrevalidatie monitoring bij de patiënt. Verder
verbonden, waar patiënten na een hartinfarct of v.d. Beld Jie Eijgenraam Hoogma Peltenburg wordt ondersteunend wetenschap-
Kok Thomas
hartoperatie lichamelijke training krijgen en pelijk onderzoek verricht.
persoonlijke begeleiding.

Chirurgie Longgeneeskunde
Simonis Koster Tanis v.d. Torren

De internisten houden zich bezig met inwendige geneeskunde
in de breedste zin van het woord. Er zijn verschillende
v.d. Linden Ottow Raben v. Gent v. Assen v. Egmond Prins Pouw
aandachtsgebieden, zoals diabetes, nefrologie (nierziekten),
oncologie (kanker), hematologie (bloedziekten), endocrinologie
(hormonen en stofwisseling), infectieziekten en vasculaire Longartsen diagnosticeren en behandelen aandoeningen binnen
geneeskunde. de borstholte, met uitzondering van hart en grote bloedvaten.
Een belangrijk deel van het werk van de longartsen betreft
ziekten zoals astma, chronische bronchitis, emfyseem (COPD),
Schmitz Swank Tseng Schlejen Intensive Care Geneeskunde longontsteking, longkanker en het slaapapneusyndroom.
Maar ook aandoeningen die weinig frequent voorkomen zoals
Een chirurg voert operaties uit. Dit kunnen kleine operaties onder tuberculose en de ziekte van Besnier-Boeck (sarcoïdose) behoren
lokale verdoving zijn, maar ook grote ingrijpende operaties. Het tot het terrein.
specialisme Chirurgie van het Groene Hart Ziekenhuis is de beste
van Nederland op het gebied van laparoscopische galblaasopera-
ties (AD Ziekenhuis Top 100 2005). Subspecialismen zijn onder
andere: traumatologie, vaatchirurgie, longchirurgie en de
Dijkstra Meeuwisse Petjak Raben
Maag-, Darm- en Leverziekten
mammapoli. Een intensivist werkt op de afdeling Intensive Care en is een arts
die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van patiënten die
opgenomen zijn op deze afdeling. In ons ziekenhuis werken vier

Dermatologie & Venerologie internist-intensivisten en één chirurg-intensivist.

Ten Hove Hadithi Lai v.d. Heyden
Kaakchirurgie
Het specialisme maag-, darm-, leverziekten (of MDL) houdt zich
Een kaakchirurg houdt zich bezig bezig met onderzoek en de behandeling van de spijsverterings-

Bruynzeel Lai-a-Fat Mooyaart Schot met zowel aandoeningen aan organen, zoals slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, lever,
tanden en kiezen als aandoeningen galblaas en galwegen, en alvleesklier. Zo kan de maag-darm-
Een dermatoloog onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten aan de kaak, de aangezichtsbeen- leverarts met behulp van een endoscoop (een kijkslang) de maag
met huid- en geslachtsziekten. Dit gebeurt vooral op de deren en het mondslijmvlies. of darm onderzoeken. Als dat nodig is kan de arts tijdens dit
Bender Ramdat
polikliniek. Een belangrijk onderdeel van de dermatologie is U kunt hierbij denken aan goed- en Misier onderzoek meteen kleine ingrepen doen, bijvoorbeeld stukjes
lichttherapie en er zijn spreekuren voor bijvoorbeeld SOA kwaadaardige gezwellen, aangeboren weefsel wegnemen voor onderzoek, (darm)poliepen verwijderen
(seksueel overdraagbare aandoeningen) en constitutioneel gezichtsafwijkingen en kaakgewrichtsafwijkingen. of galstenen verwijderen.
eczeem.
13 februari 2008 7 Groene Hart Ziekenhuis

www.ghz.nl Al onze specialismen en specialisten zijn overzichtelijk op www.ghz.nl terug te vinden.
Met uitgebreide informatie over het specialisme en subspecialismen.

Medische Microbiologie Orthopedie Reumatologie
De medisch microbiologen geven adviezen over De reumatoloog richt
diagnostiek, behandeling en preventie van zich op het behandelen
infecties. Daarnaast verrichten zij onderzoek en van ziekten waarbij
houden zich bezig met de preventie van zieken- het bewegingsapparaat
huisinfecties. en/of de inwendige
Mooi v.d. Oever Onstenk Poelmann Wijffels Molenaar Steup Schouffoer
organen zijn -Beekman
aangedaan. Reuma is

Medische Psychologie Een orthopedisch chirurg behandelt alle aandoeningen die te
maken hebben met het steun- en bewegingsapparaat. Dit loopt
een verzamelnaam voor ongeveer 200 verschillende reumatische
ziekten, die zijn in te delen in vier groepen: artritis (gewrichts-
Een medisch uiteen van het plaatsen van kunstheupen, het herstellen van ontsteking), bindweefsel- of systeemziekten, artrose en weke
psycholoog onderzoekt klompvoetjes bij kinderen tot het opereren van een hernia. delen-reuma.
en behandelt klachten Er zijn verschillende spreekuren, zoals het sportspreekuur, het
van emotionele aard en voetenspreekuur en het scoliosespreekuur, daarnaast is er een
de samenhang ervan
met mogelijke
Vosmeer Wessels Busch
kinderspreekuur.
Revalidatiegeneeskunde
lichamelijke aandoeningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
overmatige angst voor een medische ingreep of bij een
levensbedreigende ziekte, klachten waar (nog) geen lichamelijke Pathologie
oorzaak voor te vinden is en problemen met het accepteren en
verwerken van een handicap.
Brenner Bruinings Rutten v.d. Steen

Neurochirurgie De revalidatie-artsen houden zich bezig met problemen als
gevolg van ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening.
v. Bekkum Hogenhuis v. Dijk Giessen
De neurochirurg richt zich op operaties aan het -De Jonge Subspecialismen zijn behandeling van spasticiteit, hypermobiliteit
centrale zenuwstelsel. Aandoeningen aan en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
hersenen, het ruggenmerg, de schedel en de Een klinisch patholoog is een medisch specialist die cellen
wervels staan centraal. Neurochirurgie behandelt en weefsels onderzoekt. Deze zijn afkomstig van een ingreep
ook aandoeningen aan het ‘perifere zenuwstelsel’.
Dit zijn bijvoorbeeld de zenuwen die naar de
Wurzer
door een dokter. Hij verricht zelf puncties. Voorbeelden van
onderzoek: baarmoederhalsuitstrijken en weefselonderzoek als
Seksuologie
ledematen lopen. huid en tumoren van bijvoorbeeld darm, borst. De uitslag van De seksuoloog is een arts of een
deze onderzoeken (diagnose) wordt aan de inzendende dokter psycholoog die zowel naar de

Neurologie medegedeeld. Hierop kan de behandeling worden gestart.
Daarnaast heeft hij een adviserende rol in patiëntenbesprekingen
lichamelijke als psychosociale kanten
van een seksueel probleem kijkt.
zoals de kankerbespreking. Incidenteel wordt onderzoek op Seksuologie betreft vooral het geven
Leusink Schenkkan
overledenen verricht die in het ziekenhuis zijn overleden van voorlichting aan en behandeling
(obductie of sectie). van stellen en individuen met
seksuele problemen.

Dalman Kloos v. Meer Schuuring Verheul

De neurologen richten zich op ziekten van het zenuwstelsel, Plastische Chirurgie Sportgeneeskunde
zoals ziekten van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en
spieren. Hieronder vallen ziekten als epilepsie, multiple sclerose, Bij plastische chirurgie denken veel U kunt bij de sportarts terecht als u problemen
Parkinson, dementie, spierziekten en hersentumoren. Er zijn mensen aan cosmetische operaties, heeft bij het sporten. Bijvoorbeeld als u niet fit
speciale spreekuren voor mensen met hoofdpijn, slaapstoornissen zoals een ‘nieuwe’ neus, een bent of last heeft van vermoeidheid. Ook verricht
en het carpale tunnelsyndroom. Ook is er een dagbehandeling borstvergroting of een Botox- de sportarts de (verplichte) sportkeuringen voor
voor mensen die een TIA hebben gehad. behandeling. Maar, plastische onder andere duiken, wielrennen, motor- en
Scholtens Ackermans Alsemgeest
chirurgie is veel meer dan dat. autosport, ALO- en CIOS-opleidingen. Naast
In de meeste gevallen bezoeken medische begeleiding geeft een sportarts ook
Nucleaire Geneeskunde mensen een plastisch chirurg na een ongeval, een ziekte of een voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van
aangeboren afwijking, zoals een hazenlip. De plastisch chirurg gewichtsbeheersing, fitheid en gezondheid.
De nucleair geneeskundige is kan reconstructies of correcties uitvoeren ter verbetering van een
gespecialiseerd in onderzoek en afwijking. Het specialisme heet officieel dan ook ‘Plastische,
behandeling van patiënten met
radiofarmaca, dit zijn licht
Reconstructieve, Hand- en Esthetische Chirurgie’.
Urologie
radioactief gemaakte De uroloog houdt
geneesmiddelen. Dankzij de
Abels-Fransen Sloof
Radiologie zich bezig met
straling die het radiofarmacon uitzendt, is het mogelijk de aandoeningen van de
werking van een orgaan met zeer gevoelige apparatuur vast te nieren, urineleiders,
leggen. Ook vindt onderzoek plaats met een botdichtheidmeter, blaas en plasbuis bij
v. Caubergh v.d. Drift Fernandes
een apparaat waarmee botontkalking opgespoord wordt. De de man, de vrouw en
behandeling van een beperkt aantal ziekten met behulp van het kind. De uroloog
radiofarmaca behoort eveneens tot het terrein van de Nucleaire De Bakker Chang Pan Duraku v. Engelen Halfhide behandelt niet alleen plasklachten bij mannen en vrouwen, maar
Geneeskunde. Huo voert ook operaties aan bijvoorbeeld nieren, blaas en prostaat uit.
Besnijdenissen, sterilisatie bij de man en urineverlies bij vrouwen
behoren ook tot de aandachtsgebieden van de uroloog.
Oogheelkunde
v. Oerle Peeters Rietveld Tania Falke
Ziekenhuisfarmacie
De radioloog kan met behulp van beeldvormende technieken Een ziekenhuisapotheker zorgt
Bouwens Doornenbal v.d. Heuvel Horst Schwartzenberg constateren of een lichaamsdeel of orgaan ziek of gezond is. voor de geneesmiddelen in het
De radioloog zelf is geen behandelend arts, al bestaan de werk- ziekenhuis. Dit betekent onder meer
Oogartsen houden zich bezig met onderzoek en de (operatieve) zaamheden van de radioloog niet alleen uit het vaststellen van geneesmiddeleninkoop en
behandeling van afwijkingen van het oog en stoornissen in het een diagnose. Er wordt gewerkt met moderne onderzoekstech- -distributie, medicatiebegeleiding,
Haga-Lakhi Walenbergh
gezichtsvermogen. Denk hierbij aan glaucoom, staar of droge nieken als echografie, CT en Magnetische Resonantie Imaging voorlichting over de juiste
ogen. Tevens is behandeling van bijziendheid of verziendheid (MRI). De radiodiagnost voert tevens puncties, dotterbehandeling toepassing van geneesmiddelen, bloedspiegelbepalingen,
mogelijk door lasercorrectie of een kunstlensimplantaat. van vaten, drainages, e.d. uit. bereiding en kwaliteitscontrole van geneesmiddelen.
Groene Hart Ziekenhuis 8 13 februari 2008

Vervolg van pagina 5
Belangrijke telefoonnummers
Extra service Voor informatie en vragen kunt u naar het algemene telefoonnummer bellen, (0182) 505050.
U kunt rechtstreeks poliklinische afspraken maken via onderstaande nummers van maandag t/m
Anderstaligen- Bent u gewend om thuis locatie is geopend van maandag t/m vrijdag van vrijdag 8.30 – 12.00 uur en 13.00 –16.30 uur. Deze telefoonnummers zijn alleen bedoeld voor het
een andere taal te spreken dan het Nederlands? 8.00 tot 16.00 uur. maken van afspraken. Wilt u een afspraak maken voor de polikliniek Nieuwerkerk? Dan kunt u ook
Misschien wilt u dan liever in uw eigen taal met De winkeltjes in de hal op de Jozef- en Bleuland­ bellen naar (0180) 331699 (tussen 8.30 en 17.00 uur).
artsen en verpleegkundigen spreken. In ons locatie zijn geopend van maandag t/m vrijdag van B staat voor Bleulandlocatie, J staat voor Jozeflocatie en PN voor Polikliniek Nieuwerkerk
ziekenhuis kunt u gebruikmaken van de Tolken­ 8.30 tot 20.00 uur. In het weekend en op feest­ a/d IJssel. Achter het telefoonnummer vindt u de zone met het bestemmingsnummer van de
telefoon. Ook kan onze patiëntenvoorlichter dagen kunt u op de Bleulandlocatie van 13.30 tot betreffende polikliniek op de Bleulandlocatie.
allochtonen langskomen om u te helpen. Zij 20.00 uur terecht. En op de Jozeflocatie tussen
spreekt Nederlands, Arabisch, Marokkaans en 15.30 en 19.00 uur. Cardiologie (0182) 505010 B en PN zone 1.57
Berbers. Zij kan u begeleiden en uitleg geven, Chirurgie (0182) 505001 B en PN zone 1.39
maar zij is geen tolk. Voor beide services hoeft u Restaurants GHZ- In het restaurant op Dermatologie (0182) 505011 J
niet te betalen. Wilt u hiervan gebruik maken, geef de beide locaties kunt u tegen betaling een lunch Diabetes polikliniek (0182) 505005 B, J en PN zone 1.06
dit dan aan bij het maken van een afspraak. of diner gebruiken en dagelijks genieten van de Diëtetiek (0182) 505005 B, J en PN zone 1.36
keuze van de chefkok of het broodje van de dag. Geriatrie (0182) 505005 B en PN zone 1.07
Doven en slechthorenden- Bent u Restaurant ‘De Ridderhof’ bevindt zich op de Gynaecologie/Verloskunde (0182) 505012 J en PN
doof of slechthorend en heeft u voor uw gesprek derde verdieping van de Bleulandlocatie. De ope­ Interne geneeskunde (0182) 505005 B en PN zone 1.02/1.04/1.11
met een arts of verpleegkundige een gebarentolk ningstijden zijn: op werkdagen: 8.00 tot 18.30 uur. Kaakchirurgie (0182) 505004 J
nodig? Wij raden u aan via Bureau Tolknet zelf Voor een warme maaltijd: 11.30 tot 13.30 en Kindergeneeskunde (0182) 505009 J en PN
een tolk te regelen voordat u naar het ziekenhuis 17.00 tot 18.30 uur. KNO (0182) 505014 J en PN
komt. Doet u dit zelf, dan hoeft u geen kosten In het weekend en op feestdagen: 12.00 tot 13.30 Laboratorium (0182) 505342 B, J en PN zone 1.16
te betalen. Als het ziekenhuis dit regelt, dan en 17.00 tot 18.00 uur. Longgeneeskunde (0182) 505008 B en PN zone 1.31
moeten er aanmeldings- en tolkkosten worden Restaurant ‘De Florishof’ bevindt zich op de Maag, Darm en Lever (0182) 505005 B zone 1.05
betaald. Als er sprake is van een spoedgeval dan begane grond van de Jozeflocatie. De openings­ Neurologie/neurochirurgie (0182) 505002 B zone 1.40
regelt het ziekenhuis uiteraard een tolk. Bureau tijden zijn: op werkdagen: 9.30 tot 11.30 en 12.00 Nucleaire Geneeskunde (0182) 505675 B zone 8.02
Tolknet, telefoon: (0346) 33 23 32, teksttelefoon: tot 18.00 uur. Oogheelkunde (0182) 505014 J en PN
(0346) 33 23 33, e-mailadres: Voor een warme maaltijd: 12.00 tot 13.30 en Orthopedie (0182) 505001 B en PN zone 1.26
info@tolknet.org of website: www.tolknet.org 17.00 tot 18.00 uur. In het weekend en op feest­ Pijnbestrijding (0182) 505007 B en PN zone 1.46
dagen is dit restaurant gesloten Plastische Chirurgie (0182) 505001 B en PN zone 1.39
Gastheren en –vrouwen- Onze Preoperatief spreekuur (0182) 505006 B zone 1.46
gastheren en – vrouwen heten u welkom op de en Anesthesiologie
Bleulandlocatie. Zij wijzen u zo nodig de weg en Radiologie (0182) 505015 B, J en PN zone 2.02
kunnen daarnaast algemene vragen over het Reumatologie (0182) 505005 B en PN zone 1.08
ziekenhuis beantwoorden. Als u opgenomen Revalidatie (0182) 505003 B en PN zone 1.49
wordt, begeleiden deze vrijwilligers u naar de Seksuologie (0182) 505012 J
afdeling waar u moet zijn. Urologie (0182) 505001 B en PN zone 1.20
Functieonderzoek:
GHZ Pendel- Als u slecht ter been bent, Endoscopie (0182) 505017 B zone 4.02
kunt u gebruik maken van de GHZ Pendel. Dit Gastro-enterologie (0182) 505017 B zone 4.02
is een soort golfkar die u gratis van de parkeer­ Hartfunctie (0182) 505010 B zone 1.57
garage naar de hoofdingang brengt en weer Longfunctie (0182) 505020 B, J en PN zone 4.06
terug. Neurologie (0182) 505016 B en J zone 4.04
Pulmonologie (0182) 505017 B zone 4.02
Bureau Patiëntenservice- Bij het Vaatonderzoek (0182) 505018 B zone 4.04
Bureau Patiëntenservice kunt u informatie (mate­
riaal) over ziekten, patiënten­verenigingen en
hulpverlenende instanties verkrijgen. Ook vindt Spoed!
u hier informatie over bijvoorbeeld het recht op
informatie, de toestemmingsvereiste, het inzage­ Inloop- Voor bepaalde patiëntengroepen • Bij levensbedreigende situaties: bel 112 voor een ambulance. Denk hierbij aan acute
recht, het privacyreglement en een second bestaat de mogelijkheid om een inloopochtend of benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.
opinion. U kunt hier eveneens terecht voor voor­ -middag te bezoeken in het Groene Hart Zieken­ • Indien acute ziekenhuishulp noodzakelijk is, kunt u terecht bij de SpoedEisendeHulp (SEH) van
lichting over onze informatieavonden of huis. Dan zijn ervaringsdeskundigen aanwezig het ziekenhuis op de Bleulandlocatie (Bleulandweg 10). Uw klachten mogen niet langer dan 24
inloopdagen van patiëntenorganisaties. Let op: die patiënten en hun betrokkenen ontvangen voor uur aanwezig zijn. U kunt 24 uur per dag terecht bij de SEH en direct bij de SEH binnenlopen.
voor vragen over uw persoonlijke medische steun, begrip, lotgenotencontact, informatie en • Doordeweeks overdag is voor huisartsenzorg uw huisarts of diens waarnemer beschikbaar. U
situatie kunt u niet bij de vrijwilligers van het documentatie. Een afspraak maken is niet nodig kunt uw huisarts ook bellen voor overleg of advies. Bel buiten kantooruren de HuisArtsenPost
Bureau Patiëntenservice terecht. Neem in dat en er zijn geen kosten aan verbonden.  op (0182) 322 488 voor spoedeisende huisartsenhulp die niet kan wachten tot het eerstvol­
geval contact op met de betreffende afdeling of Elke patiëntenvereniging is éénmaal per maand gende spreekuur van uw huisarts. Vooraf bellen voorkomt lange wachttijden.
arts. Het Bureau Patiëntenservice bevindt zich bij aanwezig (behalve in juli en augustus). Kijk voor • Bij de DAM kunt u doordeweeks na 17.30 uur en in het weekend terecht voor acute vraag naar
de receptie in de polikliniek van de Bleulandloca­ het schema en de data op www.ghz.nl onder receptplichtige medicijnen.
tie. De openingstijden zijn van maandag t/m don­ Actueel. Let daarbij op de tijd en de locatie.
derdag van 8.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 8.00 U vindt de SEH, de HAP en de DAM sinds vorig jaar op één locatie, namelijk aan de
tot 12.00 uur. Telefonisch vragen stellen kan ook: Informatiebijeenkomsten- Het Bleulandweg 10. De ingang zit aan de Bleulandweg. Deze ingang kunt u ook gebruiken als u na
(0182) 505324. Het e-mailadres is: bps@ghz.nl Groene Hart Ziekenhuis organiseert regelmatig 21.00 uur ’s avonds in het ziekenhuis moet zijn.
informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten
Koffiehoek en winkeltjes- In de hal geven artsen, specialistisch verpleegkundigen of
van de beide locaties en bij de polikliniek van de andere betrokken medewerkers informatie over Wellicht biedt deze GHZ Wijzer niet op al uw vragen direct een antwoord. U kunt ons
Bleulandlocatie vindt u een winkeltje van Albron specifieke onderwerpen. Vaak worden patiënten­ bereiken via het algemene telefoonnummer (0182) 505050. Voor het maken van een
Foodservice. U kunt daar terecht voor kranten, organisaties hierbij betrokken en soms is er een afspraak kunt u bellen naar het nummer van uw polikliniek.
tijdschriften, cadeau-artikelen, fruit, snoep, koffie, informatiemarkt. Kijk op onze site voor actuele En op onze website www.ghz.nl vindt u een schat aan informatie!
kleine snacks en bloemen. informatie: www.ghz.nl onder Actueel. Daarnaast kunt u natuurlijk ook terecht bij onze medewerkers in het ziekenhuis.
Het winkeltje bij de polikliniek van de Bleuland­
13 februari 2008 9 Groene Hart Ziekenhuis

Samenwerken aan de beste zorg!
U van de beste zorg voorzien kunnen we niet alleen. Het GHZ en Zorgpartners Midden-Holland hebben het plan
De marktwerking, het nieuwe zorgverzekeringsstel- om per 1 juni a.s. te fuseren. Zorgpartners en het GHZ
sel en nieuwe regels op financieel gebied hebben veel bieden zorg die in elkaars verlengde ligt. Zo stromen patiën-
gevolgen (gehad) voor zorginstellingen. Dus ook voor ten na een operatie of behandeling door naar het verpleeg-
het GHZ. Beste kwaliteit leveren, tegen de laagste prijs. huis voor overbruggingszorg, revali­datie, dagbehandeling
Om daaraan te kunnen voldoen is samenwerking met of thuiszorg. Het vormen van één organisatie biedt grote
andere zorginstellingen heel belangrijk. Een aantal voordelen voor patiënten van het GHZ én voor cliënten van
voorbeelden: Zorgpartners.

Het GHZ onderzoekt samen met drie andere ziekenhuizen
in deze regio of we nauwer kunnen samenwerken. Het gaat
om het Bronovo-Nebo ziekenhuis uit Den Haag, ’t Lange
Land Ziekenhuis uit Zoetermeer en het Medisch Centrum
Haaglanden uit Den Haag en Leidschendam. Door samen te
werken kunnen we nog meer kwaliteit en een breed aanbod
van zorg bieden.

En ook voor specifieke patiëntengroepen werkt het zieken-
huis samen. Patiënten met ernstig overgewicht en gezond- En natuurlijk vormen huisartsen in de regio een hele
heidsklachten kunnen nu in het Groene Hart Ziekenhuis belangrijke partner voor ons. Digitale toepassingen ver­
in een versneld traject een maagbandoperatie ondergaan. gemakkelijken die samenwerking op verschillende gebieden.
Voor de voor-en nazorg kunnen patiënten terecht bij de Een voorbeeld is teledermatologie waarbij dermatologen
Nederlandse Obesitas Kliniek in Hilversum, centrum voor van het Groene Hart Ziekenhuis samenwerken met de
behandeling van overgewicht. huisartsen in de regio. Dermatologen beoordelen
huidafwijkingen op afstand op een door de huisarts gemaak-
Het ziekenhuis heeft in samenwerking met GGZ Midden- te digitale foto. Onderzoek toont aan dat huisartsen hierdoor
Holland een therapie in groepsverband ontwikkeld voor meer patiënten zelf kunnen behandelen. Een voordeel voor
patiënten met het chronische vermoeidheids­syndroom u: u wordt sneller geholpen en hoeft niet naar het zieken-
(CVS). Door de therapie nemen de klachten af en patiënten huis.
kunnen na verloop van tijd hun gewone bezigheden weer
hervatten, zoals werk, studie of de zorg voor huishouden, Voor meer informatie over onze kwaliteit, zorgaanbod of
kinderen, enz. nieuwe behandelmethoden kunt u terecht op www.ghz.nl of
bij onze medewerkers.

Kwaliteit- De kwaliteit van zorg wordt steeds voor Accreditatie van Ziekenhuizen, ziet streng toe op de bewezen dat zij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zo
zichtbaarder. Op verschillende sites kunt u zorg manier waarop ziekenhuizen kwaliteit leveren en hoe ze hebben de Dialyse, het Sportmedisch Adviescentrum, de
vergelijken en regelmatig verschijnen ranglijsten dat hebben vastgelegd in beleid. Het GHZ heeft met het Apotheek, de Centrale Keuken en de afdeling Vaatchirur-
van ziekenhuizen, zoals de AD ziekenhuis top 100 of behalen van het NIAZ certificaat laten zien dat we aan alle gie ieder op hun eigen terrein al keurmerken of andere
Elsevier. Natuurlijk staan wij graag hoog op dat soort strenge (kwaliteits)eisen voldoen. Deze erkenning is voor vormen van waardering gekregen. Daarnaast heeft het
lijsten, maar belangrijker vinden wij uw ervaringen. Uw ons erg belangrijk. Het bevestigt de kwaliteit van onze GHZ heeft als ziekenhuis vorige jaar twee sterren in de
ervaringen gebruiken we om onze zorg te verbeteren. zorg. Om het NIAZ certificaat te houden, moeten we als Sterrengids Gastvrijheidszorg in Zorginstellingen. Deze
GHZ de kwaliteit van onze zorg blijven waarborgen. En dat sterren kreeg het GHZ voor haar zorg op het gebied van
Dat we op de goede weg zijn als ziekenhuis, blijkt wel is uiteraard ook in uw belang! Maar niet alleen de NIAZ gastvrijheid, zoals de kwaliteit van eten en drinken, de
uit het zogenoemde NIAZ certificaat dat het GHZ eind accreditatie vormt het bewijs van de kwaliteit van onze ambiance en de aangeboden service.
2007 heeft gekregen. Het NIAZ, het Nederlands Instituut zorg. Vele afdelingen van ons ziekenhuis hebben al eerder

Colofon
“Vriendelijkheid naar patiënten, maar ook
naar collega’s vind ik zelf een belangrijk GHZ Wijzer is een informatieblad voor Redactieadres:
onderwerp.” patiënten en bezoekers van het Groene Marketing & Commu­nicatie GHZ,
Hart Ziekenhuis en wordt verspreid onder Postbus 1098, 2800 BB Gouda,
de inwoners van de regio Midden-Holland. e-mail: communicatie@ghz.nl
Willeke van Buren, verpleegkundige Dialyse Tekst, redactie en fotografie: De informatie in dit blad is aan verandering
afdeling Marketing & Communicatie GHZ, onderhevig. Aan de inhoud van dit blad
Cora van Nieuwkerk. kunnen geen rechten worden ontleend.
Groene Hart Ziekenhuis 10 13 februari 2008

Bij de Stichting ZorgBreed is het prettig werken: 60 procent van onze medewerkers gaf onze organisatie een dikke 7 (medewerkersraadpleging ActiZ 2007).

Wilt u deel uitmaken van dit succes, dan volgen hieronder onze vacatures:

• Oproepkrachten voor V&V en voor het Facilitair Bedrijf (m/v)

• Hoofd services (m/v) voor 32 tot maximaal 36 uur per week

• Gediplomeerd Verzorgenden IG/AG uren in overleg (min.16 en max. 32 uur per week)

• Gediplomeerde Activiteitenbegeleider (m/v) voor gemiddeld 24 uur per week

• Medewerker Linnenkamer (m/v) voor gemiddeld 15 uur per week

• Servicemedewerker (m/v) voor gemiddeld 20,5 uren per week

Wij gaan voor kwaliteit, u ook?

Stichting ZorgBreed is een ondernemende zorgorganisatie in het fraaie Capelle aan den IJssel. Het welzijn en de vraag van de
individuele cliënt vormen vanzelfsprekend het uitgangspunt voor de werkwijze van de medewerkers van ZorgBreed.
Medewerkers en vrijwilligers vormen het kloppende hart van de zorg- en dienstverlening.
De Stichting ZorgBreed heeft twee woonzorgcentra: “De Roo van Capelle” en “De Rozenburcht,” beide gelegen nabij
metrostation en winkelcentrum “De Terp”. Dagelijks wordt er verzorgings-en verpleeghuiszorg geleverd aan ruim 237 clienten
intramuraal en aan cliënten in de 265 aanleunwoningen van de Baronie.

Uw sollicitaties kunt u richten aan:
Stichting ZorgBreed, Postbus 24, 2900 AA Capelle aan den IJssel
Of per email info@zbcapelle.nl.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de personeelsfunctionaris:
Mw.C.Bholanath
tel. 010 2588155
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Vierstroomzorgring voor zorg en
ondersteuning thuis!
Bij Vierstroomzorgring bent u aan het juiste adres voor:
• Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau voor 0 tot 4 jarigen.
• Hulp bij het huishouden.
• (Specialistische) Verpleging en verzorging.
• Thuisbegeleiding.
• Ondersteuning voor Mantelzorgers.
• Welzijnsdiensten zoals personenalarmering en maaltijdenservice.
• Informatie, advies en ondersteuning van de ledenconsulent of ouderenadviseur op
het gebied van wonen, welzijn en zorg.
• Service en voordeel voor onze leden met diensten en cursussen op het gebied van
gezondheid, comfort en ontspanning.
• Het kopen, lenen of huren van kwaliteitsartikelen en zorghulpmiddelen en voor een
professioneel advies in onze medicorners.
Vierstroomzorgring levert zorg die
Wij werken samen met ziekenhuizen, huisartsen, gezondheidscentra en woning-
past bij uw omstandigheden.
corporaties. Wanneer zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, zetten wij onze zorg Bel de Zorglijn voor meer informatie
voort in onze kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen in het gehele werkgebied. of voor het aanvragen van brochures:
Wij helpen u graag bij de indicatiestelling. Op onze website www.vierstroomzorgring.nl 0900 9300 (lokaal tarief).
leest u alles over onze diensten.

www.vierstroomzorgring.nl
13 februari 2008 11 Groene Hart Ziekenhuis

HRP Thruster Systems b.v.
HRP Thruster Systems b.v. is fabrikant van
360° bestuurbare voortstuwingssystemen voor
de scheepvaart in een vermogens-klasse tot
2600 kW, met de hoofdvestiging in Krimpen
aan de Lek. Alle HRP producten worden hier
ontworpen, geconstrueerd en geproduceerd.
Het marktgebied is wereldwijd en de systemen
worden toegepast op de meest uiteenlopende
scheepstypen zowel in de binnenvaart als in
de zeevaart. Naast het netwerk van erkende
verkoop en service agenten heeft HRP ook
kantoren in Singapore, Shanghai, Dubai en
Philadelphia.

➤ Het product
Elke opdracht voor een thrustersysteem, transmissies, hydraulische systemen,
wordt op de afdeling Engineering behandeld bedieningssystemen en staalconstructies
en op maat gemaakt voor elke toepassing in komen allen bijeen.
het bijzonder. Schepen variëren in ontwerp en Daarnaast is HRP actief bezig met innovatie,
daarop wordt elk systeem opnieuw toegespitst. het uitbouwen van de typenrange en
De vertaalslag tussen ontwerpeis en voortdurend aanbrengen van technische
mogelijkheden wordt steeds opnieuw gemaakt. verbeteringen.
De andere afdelingen binnen de organisatie
zijn zeer nauw betrokken bij deze vertaalverslag
zoals de afdeling Inkoop, Projectmanagement ➤ Geen watervrees om in de
en de Financiële administratie. thrusterwereld te stappen?
Wij bieden een uitdagende werkplek
Voor de technische afdelingen zoals binnen een dynamische en sterk groeiende
Engineering en Elektrotechniek is kennis onderneming. Veel afwisselende
van Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek werkzaamheden ten behoeve van een
een goede basis om je verder te ontplooien zeer veelzijdig technisch product. Goede
en aan te slag te kunnen gaan met de mogelijkheden voor “learning on the
technische veelzijdigheid van ons product. job” en externe opleidingen. Uitstekende
Tandwieltechnieken, hydrodynamica, doorgroeimogelijkheden.

Meer informatie over onze vacatures is te lezen op onze website www.hrp.nl

Aantal werknemers: 145
Branches: Metaal / Electrotechniek
Gewenste opleidingen: LBO / MBO / HBO
Openstaande vacatures: Zie onze website www.hrp.nl

Voor contact en/of sollicitaties:
HRP Thruster Systems b.v.
Heleen van Liere, personeelszaken
Postbus 2020
2930 AA Krimpen aan de Lek

T : 0180-331000
F : 0180-331099
E : personeelszaken@hrp.nl
I : www.hrp.nl

Geen watervrees om in de
thruster wereld te stappen?
Groene Hart Ziekenhuis 12 13 februari 2008

Weet u ons op internet te vinden?
Onze zorg gaat verder… ook online! Op
onze website www.ghz.nl kunt u terecht
voor uitgebreide informatie over uw op-
name, onze poliklinieken en specialisten.
Maar wist u bijvoorbeeld dat u er ook kunt
bladeren door een heuse medische en-
cyclopedie, of een vraag kunt stellen aan
onze virtuele verpleegkundige Vera?

Zo’n 60% van de mensen oriënteert zich via
het internet op een bezoek aan het zieken­
huis, zo blijkt uit onderzoek. Reden genoeg
voor het GHZ om u digitaal nóg beter van
dienst te zijn.
Zo is onze website eind 2007 uitgebreid
met een medische encyclopedie met be­
trouwbare, actuele en begrijpelijke informa­
tie over maar liefst 4.500 ziektes, klachten,
aandoeningen en behandelwijzen. Alle aan­
doeningen vindt u op alfabet. Van Alzheimer
tot Zwangerschapsvergiftiging. Verschillen­
de ziektebeelden worden geïllustreerd met
een persoonlijk verhaal, zoals dat van Ineke
(40) die beschrijft hoe haar leven ingrijpend behandelend arts. Daarnaast vindt u een bezoek online voorafgaand aan een heeft u nog vragen. Op de website kunt u
is veranderd na de diagnose ‘diabetes’. antwoord op al uw praktische vragen: Hoe ‘echt bezoek’, weet u beter wat u te wach­ uw vraag stellen aan Vera, onze virtuele
maak ik een afspraak, waar moet ik zijn, ten staat waardoor u ongetwijfeld met een verpleegkundige.
Ter voorbereiding op uw wat neem ik mee, en hoe kan ik me het gerust(er) hart het ziekenhuis binnenstapt.
opname beste voorbereiden op mijn verblijf? En,
Natuurlijk kunt u op de website ook terecht minstens zo belangrijk, wat is de wachttijd Vraag het Vera
voor informatie over de polikliniek en uw en wordt mijn behandeling vergoed? Door Wij geven u graag voorlichting via onze
website, maar zeker net zo graag horen
we van ú. Bent u bij ons behandeld, dan
kunt u via de website een tevredenheids­
enquête invullen. Ook kunt u er uw
suggestie, compliment of klacht kwijt. Met
uw reactie kunnen we u en anderen in de
toekomst nog beter van dienst zijn. Het
kan natuurlijk ook zijn dat u een vraag aan
óns wilt stellen. U bent bijvoorbeeld bij uw
arts geweest, u komt weer thuis, maar toch

www.ghz.nl : informatief & interactief
• Stuur een e-card naar een patiënt
• Stel een vraag aan onze virtuele verpleegkundige Vera
• Vraag een verzoeknummer via de ziekenomroep aan voor een patiënt
• Vul een tevredenheidsenquête in
• Download één van onze ruim 400 patiëntenfolders
• Raadpleeg onze medische encyclopedie
• Bezoek onze speciale kidswebsite

“Gastvrijheid breng ik in de praktijk door de patiënten
persoonlijk te benaderen, te vragen wat hun verwach-
tingen zijn en ik doe mijn best om het diagnostisch- en
behandeltraject zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Bea Tanis, internist
13 februari 2008 13 Groene Hart Ziekenhuis

THERESIASTRAAT 168-178 DEN HAAG 070-3835010
COPPELIASCHOUW 8 ZOETERMEER 079-3300900
Groene Hart Ziekenhuis 14 13 februari 2008
13 februari 2008 15 Groene Hart Ziekenhuis

Vakantie begint bij Klein Caravans
Verhuur caravans is reeds gestart; in school vakanties nog plaatsen beschikbaar!

08
Modellen 20
wroom!
nu in de sho
Service Center
Bovag/Focwa erkend

Campingshop

Openingstijden:
Van 1 oktober tot 1 april
zijn wij op maandag gesloten

Winkel
ma t/m vr 08.30 - 12.30 en
13.00 - 17.00 uur

6000 m2 vakantie plezier
za. 10.00 - 16.00 uur
Showroom
ma t/m vr 08.30 - 12.30 en
13.00 - 17.00 uur
za. 10.00 - 16.00 uur
Gekeurde Bovag Focwa
Occasions met 1 jaar garantie + Huisselectie occasions 2 jaar garantie! Routebeschrijving
Komende vanaf de A20,
vanuit richting Rotterdam of
Utrecht, neemt u de afslag
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Volg witte borden industrie-
Hoogeveenenweg 15, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel terrein “Hooge Veenen”,
Tel. 0180-316195 - Fax. 0180-322392 U vindt ons op nummer 15.
www.kleincaravans.nl - e-mail: info@kleincaravans.nl Direct aan de A20.

Opdrachtgever: Groene Hart Ziekenhuis

Gouda

Uitgever:

Gouda Media Groep B.V.

Crabethstraat 38 D,

2801 AN Gouda

T (0182) 322 456

F (0182) 322 466
Redactie:

Groene Hart Ziekenhuis

Opmaak:

Gouda Media Groep B.V.

Afdeling vormgeving

Druk: Wegener Nieuwsdruk Rijswijk

Oplage: 259.000

Verspreiding: Interlanden Den Haag

Advertentieverkoop:

Gouda Media Groep B.V.

T (0182) 322 456

E info@dekrantvangouda.nl

Alhoewel deze krant met de grootst moge-

lijke zorg is samengesteld, kan geen van

betrokken partijen aansprakelijk worden

gesteld voor eventueel voorkomende fou-

ten.
Groene Hart Ziekenhuis 16 13 februari 2008

OPEN HUIS
9 februari 2008 van
11.00 tot 14.00 uur.
Bij alle filialen
van Van 't Hof
Gouda, Gouda Goverwelle,
Waddinxveen, Bodegraven,
Boskoop, Zevenhuizen
en Alphen a/d Rijn
Meer informatie?
Zaterdag 9 februari heeft u van 11.00 tot
14.00 uur vrije toegang tot de woningen
van onze Actiedag Open Huis.
Kijk op www.hof-makelaardij.nl voor
de deelnemende woningen.
Van 8.30 tot 17.00 uur staan wij “stand by”
met koffie op alle bovengenoemde kantoren.
U kunt ook bij ons terecht voor al uw vragen.

www.ghz.nl : informatief & interactief
• Stuur een e-card naar een patiënt
• Stel een vraag aan onze virtuele verpleegkundige Vera
• Vraag een verzoeknummer via de ziekenomroep aan voor een patiënt
• Vul een tevredenheidsenquête in
• Download één van onze ruim 400 patiëntenfolders
• Raadpleeg onze medische encyclopedie
• Bezoek onze speciale kidswebsite

Van Hogendorpplein 4, 2805 BM Gouda Zijde 25, 2771 EJ Boskoop Dorpsstraat 154, 2761 AJ Zevenhuizen
Winkelcentrum Goverwelle, Telefoon 0172 - 23 24 94 Telefoon 0180 - 63 26 55
Poldermolenplein 27, 2807 GX Gouda “Gastvrijheid
E-mail: boskoop@hof-makelaardij.nl breng ik in zevenhuizen@hof-makelaardij.nl
E-mail de praktijk door de patiënten
Telefoon 0182 - 52 01 11
E-mail gouda@hof-makelaardij.nl
persoonlijk te benaderen, te vragen wat hun verwach-
Zuidplaslaan 432, 2743 KE Waddinxveen Kerkstraat 22, 2411 AD Bodegraven Europalaan 159, 2408 BK Alphen a/d Rijn
Telefoon 0182 - 61 80 55 Telefoon 0172 - 61 55 09 tingen zijn en ik doe Telefoon
mijn 0172
best om
- 49 het diagnostisch- en
37 43
E-mail: waddinxveen@hof-makelaardij.nl E-mail bodegraven@hof-makelaardij.nl E-mail: alphen@hof-makelaardij.nl
behandeltraject zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Ga voor ons complete woningaanbod naar
Kantoren in Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Gouda Goverwelle, Waddinxveen,
Zevenhuizen en Zoetermeer.
Snel Communicatie & Advertising te Stolwijk - wk 06 HOFGOUDA1168 KvG
www.hof-makelaardij.nl
www.hof-makelaardij.nl Bea Tanis, internist