You are on page 1of 4

Bibliotheek Gouda presenteert 5 JAARPROGRAMMA

Vriendschap en ontnuchtering
centraal in essay Benali

‘Een mens is nooit uitgeleerd’
V
ol trots toont Nan van Schendel, directeur bibliotheek Gouda, het
programmaboekje van het nieuwe seizoen (2009/2010). Een handzaam
boekje met daarin alle activiteiten die tot en met volgend jaar zomer
op het programma staan in de Goudse bibliotheek.

“Dit boekje straalt uit wat we willen zijn: een aanvulling op het lezen van
boeken. De bibliotheek is namelijk meer dan alleen een plek waar je boeken
kunt lenen en tijdschriften kunt lezen. Wij zijn een van de weinige plekken
waar elke leeftijdsgroep komt, van kleuter tot bejaarde. Met ons programma
proberen we deze complete doelgroep te bereiken. En actief te betrekken bij
lezingen, cursussen, exposities of andere culturele activiteiten.” Juist in deze
tijd van de digitalisering vindt Van Schendel persoonlijke ontmoetingen
belangrijk. “Bovendien kijk je op een heel andere manier naar een boek
of schilderij wanneer je een auteur of kunstenaar hebt ontmoet. Ook de
discussies over verschillende thema’s geven je een heel andere kijk op
personen, culturen of gebeurtenissen.”
Foto: Tessa Posthuma de Boer

T
ijdens de landelijke campagne ‘Nederland Leest’, die plaatsvindt van 23
oktober tot en met 20 november, leest auteur Abdelkader Benali op
4 november een essay voor over vriendschap en cultuurverschillen. Dit
essay schreef hij speciaal voor deze gelegenheid. Het thema ontleent hij aan
de thematiek van het roman-debuut van Hella S. Haasse uit 1948, Oeroeg, dat
het middelpunt vormt tijdens deze vierde editie van Nederland Leest. Dit boek
vertelt het verhaal van een vriendschap tussen twee jongens die door cultuur-
verschillen wordt ondermijnd.

Het thema vriendschap is Abdelkader Benali op het lijf geschreven en het
staat centraal in al zijn boeken. Benali:”Ik heb altijd hoge eisen gesteld
aan de vriendschap, dat komt omdat ik hierover een romantisch idee
heb. Het is eeuwig, je mag elkaar nooit teleurstellen. Het leven is niet eeu-
wig, het zit vol teleurstellingen. De vriendschap en ook mijn essay gaat
over die ontnuchtering.” Benali is zelf opgegroeid tussen de Nederlandse
en Marokkaanse cultuur en hij gebruikte deze verhalen in zijn debuut-
roman ‘Bruiloft aan zee’ en in zijn dit jaar verschenen boek ‘De stem van mijn
moeder’. Alles aan zijn werk is autobiografisch: “Ik probeer met steeds meer
afstand te schrijven tot mijn personages maar elke keer weer bemoei ik me Hogeschool
ermee, stop ik er iets van mezelf in.” Naast de vele (culturele) activiteiten voor (basis)scholen staan er ook
cursussen voor volwassenen op het programma. “Je bent nooit te oud om te
In gesprek leren, sterker nog: naar mijn mening ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. Daarom
Met zijn lezing in de bibliotheek hoopt hij in gesprek te kunnen gaan met zijn hebben we diverse computercursussen en colleges. In oktober beginnen we
lezers en bezoekers over vriendschap en cultuurverschillen. Na afloop hoopt hij samen met de Haagse Hogeschool zelfs met Hoger Onderwijs voor Ouderen
dat deze discussie zich in het dagelijks leven zal voortzetten. “Het mooiste com- (HOVO). Hier zijn we erg trots op.” Acht jaar zwaait Van Schendel de scepter
pliment dat ik na afloop van deze in de Goudse bibliotheek en ze bruist nog van de ideeën. “Eigenlijk borduren
avond kan krijgen, is dat de bezoeker het boek ‘Oeroeg’ van Hella Haasse en mijn we voort op het werk van een van onze oud-medewerker Pim Bolsterlee.
laatste roman ‘De stem van mijn moeder’ wil lezen.” De lezing vindt plaats op Maar met het steeds bredere aanbod hopen we echt iedereen, dus ongeacht
woensdag 4 november om 20.00 uur in de Centrale Bibliotheek. Voor meer infor- leeftijd, opleiding of afkomst, te kunnen bereiken. We hopen weer op een hoge
matie en aanmelding: www.bibliotheekgouda.nl. Zie voor een overzicht response!” Zie voor meer informatie: www.bibliotheekgouda.nl
van alle vragen van de redacteur en alle antwoorden van Abdelkader
Benali: www.dekrantvangouda.nl Door Bonnie van Doorn

VA N D E R S P R O N G H Y P O T H E K E N
Grillroom Oase
Erkende hypotheek adviseurs

UW DROOMHUIS GEVONDEN?
EN NU DE HYPOTHEEK NOG!

Bel ons voor een afspraak
M. v.d. Bosch www.vdsprong.nl • T. 0182 - 587070 J. Olsthoorn Groeneweg 5 - 2801 ZA Gouda - 0182 - 522535
Bibliotheek Gouda presenteert 6 JAARPROGRAMMA

JAARPROGRAMMA
Cursussen Gedurende het hele jaar Hoger Onderwijs Voor
is er een variëteit aan cursussen, ver-
spreid over de verschillende vestigingen
Ouderen (HOVO) De Haagse
Hogeschool verzorgt sinds 1990 het
van de bibliotheek. Een aanbod uiteen-
Hoger Onderwijs Voor Ouderen. Onder de
lopend van training in de basisvaardig-
noemer HOVO bieden zij cursussen en
heden van Windows applicaties tot infor-
lezingenreeksen aan. Een kwalitatief hoog
matief en creatief gebruik van het internet. De wereld van media en communicatie verandert. Razendsnel. Deze
aangeschreven aanbod. Vanaf oktober
gedigitaliseerde mediasamenleving vraagt veel van onze aandacht waar-
2009 wordt HOVO Den Haag uitgebreid
Enkele voorbeelden hiervan zijn: door we soms te weinig tijd nemen voor reflectie. De Openbare Bibliotheek met een tweede locatie, de bibliotheek
Cursus PowerPoint voor beginners, waarin Gouda wil de menselijke maat verbinden aan de hectiek van alle dag. Ze in Gouda. Kenmerkend voor HOVO is
aandacht wordt besteed aan het opzet- wil een plek zijn die met twee benen in de stad staat: het ene been een rijke overdracht en verwerven van weten-
ten van een diapresentatie, op internet
bron van informatie, het andere been een oase van rust. Naast de prachtige schappelijke kennis en vooral het ter
gevonden informatie toepassen in de
collectie wordt ook dit jaar een gevarieerd programma geboden van workshops, discussie stellen van meningen en ver-
presentatie en het maken van een
lezingen, cursussen en theatrale optredens. Een greep uit ons aanbod: klaringen. Het HOVO aanbod in Gouda
fotopresentatie met diaovergangen.
bestaat dit jaar uit vier cursussen: vanaf
Workshops Google diensten, waarin
oktober ‘Het begin van de filosofie bij
aandacht wordt besteed aan het aan- September
de Grieken’ door drs. J. Lagendijk, ‘Beeld
maken van een Google account, een Trekvaartverhalen en rondvaart Goudse grachten
van de Europese eenwording’ door mr.
online fotoalbum samenstellen en een Boekenmarkt
E. Jansen en ‘De Bouwkunst van
Foto: Art Khachatryan

website maken. Wilco van Rooijen: Overleven op de K2
Nederland’ door dr. P.W.F.Brinkman. In
het vroege voorjaar van 2010 volgt een
Oktober
uitgebreide cursus van Pim Brinkman:
Aangepast lezen door Peter Spuij
‘Inleiding in de kunstgeschiedenis’ maken.
Internet voor beginners
Foto: Jerome de Lint

Rosita Steenbeek in gesprek met Arjan Peters
Culturele activiteiten Dit
November zijn de evenementen, zoals festivals,
Abdelkader Benali over essay Nederland Leest muziekavonden en andere activiteiten
Het Kunstraam: Kunst en gedichten die de bibliotheek in samenwerking met
Gouds Verhalenfestival andere Goudse (culturele) instellingen
organiseert. Voorbeelden hiervan in het
Lezingen Gedurende het hele sei- December seizoen 2009-2010 zijn: de uitreiking van
zoen organiseert de bibliotheek in sa- Adressenbeheer in Excel de Vromanprijs, Het jongerenfestival de
menwerking met Boekhandel Karssen De bijbel in de Goudse Glazen door Joop Smink Vromannacht, de Boekenmarkt, het Gouds
avonden waarbij boeken, thema’s of gast- Groot Dictee Verhalenfestival, het Groot Dictee van
sprekers centraal staan. Dit gaat om lite- Gouda en het Gouds Schrijversfestival.
raire, non-fictie en (populair) wetenschap- Januari Het gaat hierbij om nieuwe initiatieven,
pelijke lezingen. In dit jaarprogramma zijn Buitenpost Burghvliet: Gedichten en kunst zoals het Groot Dictee van Gouda, en even-
opgenomen: Rosita Steenbeek in gesprek Excel voor beginners ementen die al enkele jaren bestaan, het
met Arjan Peters, Abdelkader Benali over Marlies Bosch: fototentoonstelling Nonnen van Ladakh Gouds Verhalenfestival.
zijn essay ‘Vriendschap en twee culturen’,
Herman Koch vertelt ter gelegenheid Februari
van de Boekenweek 2010 over zijn boek Op reis naar de nonnen van Ladakh
‘Het Diner’, Rik Launspach over zijn roman Musea door H. Lijding
‘1953’ en Marion Pauw is te gast tijdens de Studenten SBB: Keramiek
Zinderende Zomeravond, ter gelegenheid Foto: Marlies Bosch
van de Maand van het Spannende Boek. Maart
Daarnaast is er ook ruimte voor onderwer- Herman Koch: Het Diner i.h.k.v. Boekenweek 2010
pen als (extreme) sport, Wilco van Rooijen Milieu dichtbij door Wim Vasbinder
vertelt over zijn belevenissen tijdens zijn Inca’s en Inca Trail door Peter Schoorstra
laatste expeditie op de K2. Er is ook ruimte
voor spiritualiteit en maatschappelijke
Colleges voor volwassenen
April De bibliotheek organiseert lezingen in
vraagstukken. Kortom, avonden om u te Simon Trips behorend bij Strips op de markt collegevorm. Hoewel deze colleges een
inspireren, informeren en te enthousias- Het Geheim van Erasmus door Maurits Tompot thematische samenhang hebben is het
meren. De Dan Brown hype I door Walda Bosman-Kok ook mogelijk ze afzonderlijk te volgen.
Foto: Mark Kohn Dit seizoen worden twee collegereeksen
Mei georganiseerd. De eerste wordt verzorgd
Lezingen 55+ De ANBO en de Rik Launspach: 1953 door dr. Anton J.L. van Hooff en gaat over
Bibliotheek presenteren samen ‘55+ De Dan Brown hype II door Walda Bosman-Kok godsdienst in de Grieks-Romeinse wereld
vooraan’, een programma voor 55-plussers.
‘Van religie tot geloof’. De collegereeks
Dit programma biedt u maandelijks een Juni start op woensdag 30 september 2009.
boeiende lezing op de donderdagochtend. Vromanprijs & Vromannacht De tweede collegereeks vindt plaats in
Deze ochtenden duren van 10.00-12.00 Boekenmarkt het voorjaar van 2010. Dan geeft drs.
uur. Inloop met koffie vanaf 09.30 uur. Er Gouds Schrijversfestival Peter Berg een inleiding tot de moderne
is volop gelegenheid voor het uitwisselen Zinderende Zomeravond kunstfilosofie ‘Over kunst, natuur en
van ervaringen en het stellen van vragen. Foto: Keke Keukelaar Gouds Verhalenfestival schoonheid’. Beiden geven, onder andere
Leden en niet-leden van bibliotheek en
op verzoek van enthousiaste cursisten, al
ANBO zijn van harte welkom!
enkele jaren ‘Colleges voor Volwassenen’ in
de bibliotheek.
Exposities
In het seizoen 2009-2010 vinden expo-
sities plaats in de studiezaal van de Voorstellingen De bibliotheek
Centrale Bibliotheek, in Bibliotheek out-siders programmeert enkele theatervoorstel-
Bloemendaal en in Bibliotheek Goverwelle. kinderkleding zoekt: lingen per jaar. Deze (familie)voorstel-
Deze exposities worden verzorgd door lingen variëren van poppentheater tot
muziekvoorstellingen en worden over het
(amateur)kunstenaars. De bibliotheken
beschikken over tentoonstellingswanden.
verkoopconsulentes algemeen geprogrammeerd ter gelegen-
Er staan ook vitrines, die geschikt zijn om heid van grote landelijke evenementen.
bijvoorbeeld keramiek en kleine kunst- Organiseer zelf verkoopparty’s Zoals dit jaar op zaterdag 10 oktober de
werken, zoals etsen te presenteren. LAGE GOUWE 2 en verdien 20% van de omzet. familievoorstelling ‘De Reuzenperzik’ van
2801 LG GOUDA Kirsten Benschop, ter gelegenheid van
Actuele informatie over het jaarprogram- de Kinderboekenweek. En op zaterdag
TEL. (0182) 52 57 00 Vraag informatiepakket 30 januari 2010 brengt het Poppen-
ma 2009-2010 vindt u op de website van
de bibliotheek: www.bibliotheekgouda.nl www.basis.nl aan via www.out-siders.nl theater Dubbele Jan, tijdens de Nationale
Het volledige jaarprogramma is verkrijg- info@basis.nl Voorleesdagen, een innemende voorstel-
baar bij alle bibliotheekvestigingen. ling voor peuters en kleuters.
Bibliotheek Gouda presenteert 35 JAARPROGRAMMA

VROMANNACHT
Vromannacht 2009. Een lustrumjaar!
hét Gouds cultuur festival door en voor jongeren

In september 2005 werd de Vromannacht voor de eerste keer georganiseerd. En dat
betekent dat we op vrijdag 11 september 2009 vijf jaar bestaan en ons eerste lustrum
vieren!

De Vromannacht is hét Gouds cultuurfestival georganiseerd door en voor jongeren.
Jaarlijks wordt het monumentale plein van de Centrale Bibliotheek aan de Spiering-
straat veranderd in een jongerenpodium. Een smeltkroes van stijlen, een kweekvijver
Valerius Wanneer de twee broers, Jesse voor ontluikend talent. Hier betreden jonge, talentvolle singersongwriters, rappers, Me & My sister komt met  haar
en Kay, besluiten gitaar te gaan spelen, bands, etc, uit Gouda en omgeving, het podium en vertonen hun skills! eerste CD ‘Me & My Sister’:10 zelfgeschre-
neef Ivar zich daarbij aansluit op de bas ven nummers, waarvan sommige met
en beste vriend Georgy de drums op zich Naast ongekend, nieuw talent, zijn we enorm verheugd dat ook ‘oude bekenden’ hun band, sommige akoestisch, en van die
neemt, ontstaat de Amsterdamse band opwachting maken. Zij die er het eerste jaar al bij waren, zoals Eefje de Visser en Desiree laatste  soort zullen we op de Vroman-
Valerius. Vernoemd naar het Valeriusplein, Coumans (Nona), laten ook nu weer stevig van zich horen. nacht 2009 een aantal laten horen. De CD
waar de bandleden tijdens hun middel- is geproduceerd door Michiel de Jong. We
bare schooltijd veelvuldig in de daaraan De programmering is een mengeling van jong Gouds talent en regionaal of landelijk zijn met het project begonnen door de AD 
gelegen oefenruimte te vinden zijn. bekende (professionele) acts. Zo stond drie jaar geleden Candy Dulfer op het podium. Music  Award die we in 2005 hebben
Ook deze avond wordt afgesloten met een spetterende slotact! gewonnen,  de prijs was een dagje in de
De band wint meerdere prijzen als veel- studio, en dat smaakte naar meer!
belovende nieuwe act. En ze maken de Zie voor een indruk van voorgaande jaren en actuele informatie onze website:
videoclip bij het nummer ‘She doesn’t www.leovromanproject.nl of www.bibliotheekgouda.nl De CD is te bestellen via onze site:
know’. Dit wordt de eerste officiële single www.meandmysister.nl
van Valerius en gaat in februari 2009 bij Organisatie is in handen van de Openbare Bibliotheek Gouda. Medeorganisator, regie en  
TMF in première. presentatie is in handen van niemand minder dan John de Heij. Groetjes, en we hebben er zin in! 
Lette en Laura Vos (Me & My Sister)
‘She doesn’t know’ wordt enthousi- Line-up: Karlijn Luk/Karim Bizid - Lois Verkaik/Anna Schellevis/Lotte van Rietschoten/
ast ontvangen. Radio 3FM benoemt de Anna den Hartog - Alex Meijerink/Laurens Waardenburg - Monique Spijkers/Willemijn
band nogmaals tot ‘Serious Talent’. Eind van der Wel - Sophie Driebeek/Lucas Teunissen - Jetse Miedema/Dewi Schouten - Twan
augustus 2009 brengen ze hun nieu- Lugten/Laurens Waardenburg - Bente de Leede/Niels Duursma - Bien - Dianthe van
we single ‘Whenever’ uit. In de tussen- Velzen - Veerle Elbers - Jolijn de Ruijter - Laura Vlieger - Shanna de Groot - Schoolband
tijd tourt Valerius heel Nederland door Antonius College - Rick van Zutphen - Yayja en Endo - Lette en Laura Vos - RedFruit -
en doet wat ze het liefst doen; muziek Maaike Ouboter - Justin Jacobse/ Laura ter Steeg/Gerben Schonebaum - Schoolband
maken en optreden. Zo ook als slotact Coornhert Gymnasium - Eefje de Visser - Nona - Valerius
van de Vromannacht!
PROGRAMMA
Wij zijn Karlijn Luk en Karim Vrijdag 11 september 2009 Weeshuisplein
Bizid 4 jaar geleden kwam Karim als Centrale bibliotheek Spieringstraat 1
drummer in onze band die na een half jaar
alweer stopte. Daarna ben ik, met hulp van Tussen 19.00 - 20.00 uur
Karim, eigen songs gaan schrijven. Afgelo- Opening Vromannacht wethouder
pen maart stonden wij voor het Open Po- Siebe Keulen
dium van GSG Leo Vroman met ons eigen
nummer ‘Free’ in de Goudse Schouwburg.
Na dat optreden hebben we besloten dat 18.45 uur Karlijn Luk/Karim Bizid
eigen nummer en covers
we door willen gaan met het spelen van ei-
19.05 uur Lois Verkaik/Anna Schellevis/Lotte
gen werk, het liefst met een band. Momen-
van Rietschoten/Anna den Hartog
teel zijn we druk bezig met het schrijven
zang/gitaar/piano/dwarsfluit
van songs, en het werven van bandleden.
Eefje Eefje de Visser, een 23 jarige muz- Redfruit RedFruit is een band met 19.15 uur Alex Meijerink/Laurens Waarden-
de volgende bezetting: Marloes van Son burg
ikante uit Gouda. Ze begint met zingen, Op Vromannacht zullen we een eigen
(zang), Tjeerd Huisman (drums), Robbert zang/akoestische gitaar
gitaar spelen en liedjes schrijven op haar nummer en een cover spelen.
van den Dool (bass) en Laurens Waarden- 19.20 uur Monique Spijkers/Willemijn
13e en studeert inmiddels songwriting
burg (gitaar). We bestaan als band nu zo’n van der Wel
aan de Rockacademie in Tilburg. Hoewel Tot dan! Karlijn & Karim” elektrische piano
Eefje zich bijna 10 jaar lang heeft gericht 1,5 jaar en schrijven al onze nummers zelf.
19.25uur Sophie Driebeek/Lucas Teunissen
op het schrijven van engelstalige teksten De vromannacht van 2008 was een van
zang/gitaar
treedt ze nu op met Nederlandstalig werk. onze eerste optredens als band. Nu, een
19.30 uur Jetse Miedema/Dewi Schouten
Al eerder maakte Eefje een uitstapje naar jaar later, gaan we er alles aan doen om te
zang/piano
het Nederlands. Zo stond ze op de albums laten zien dat we niet hebben stilgezeten. 19.40 uur Twan Lugten/Laurens Waarden
‘Verhalen vanuit de sofa’ en ‘Mayonaise Mochten er mensen voor of na vroman- burg
voor de ziel’ van de rapper Diggy Dex en nacht 2009 interesse hebben, we zijn te zang/akoestische gitaar
zette ze enkele gedichten van de dichter vinden op hyves, myspace en last.fm, dus 19.45 uur Bente de Leede/Niels Duursma
Leo Vroman op muziek. Eefje klinkt speels, zoek ons vooral eens op! Greets, RedFruit! zang/akoestische gitaar
dromerig, melancholisch en persoonlijk. 19.55 uur Dianthe van Velzen
zang en semi-akoestische gitaar
Foto: Frank Jacobse 20.00 uur Veerle Elbers covers
20.05 uur Jolijn de Ruijter
zang,semi-akoestische gitaar,
percussie
Desireé Coumans De Goudse pop/ 20.10 uur Laura Vlieger
rock zangeres Desirée Coumans, sinds zang en semi-akoestische gitaar
vorig jaar verder gegaan onder de naam 20.15 uur Shanna de Groot rap
Nona, treedt weer op tijdens de Vroman- 20.20 uur Schoolband Antonius College
nacht. Zij was onlangs te zien als opening- 20.45 uur Yayja en Endo rap
sact op Oranjenacht in Gouda. Als klein 20.55 uur RedFruit rockband
meisje is Nona al veel bezig met zingen, 21.20 uur Heavy Celli (Justin Jacobse, Laura
toneel, muziek en “optreden”. Vanaf haar ter Steeg, Gerben Schonebaum)
10e begint ze met het schrijven van liedjes. 3x cello
Heavy Celli Wij, Justin, Gerben en Later gaat ze ook optreden met John Dianthe van Velzen Dianthe
21.25 uur Schoolband Coornhert
Laura, spelen cello. We zijn allemaal jong de Heij, die haar op haar 12e ontdekt. In Gymnasium
van Velzen (singer songwriter), 16 jaar. 21.50 uur Lette en Laura Vos
begonnen en nog steeds hebben we 2007 wordt ze toegelaten tot het conser- Schrijft tekst en melodie zelf en gaat
plezier in het zagen op onze cello. We kun- singer songwriters
vatorium (jazz&pop) in Utrecht. dan met gitarist John de Heij aan de slag
nen uiteraard klassieke nummers spelen. 22.10 uur Maaike Ouboter singer songwriter
om het nummer af te maken.  Resultaat: 22.25 uur Nona (Desiree Coumans)
We gaan echter iets anders laten zien. We Onlangs kwam haar nieuwe single uit, swingende liedjes met soul, wat niet 23.00 uur Eefje de Visser singer songwriter
spelen het nummer ‘Path’ van ‘Apocalyp- “All for You”. vreemd is als je weet dat haar wieg op 23.30 uur Valerius, bekend van de hitsingel
tica’. Het zal sommige mensen misschien Nona is druk bezig met het schrijven van Antillen stond. Ze staat ondanks haar ‘She doesn’t know’
verbazen. Zoiets kan ook op cello. We zul- songs. Samen met haar vaste begeleid- jonge leeftijd al voor de derde keer op het
len geen zachte muziek maken en ook ingsband, studenten Utrechts conservato- podium van de Vromannacht.  Regie en presentatie: John de Heij.
zeker niet op onze stoel blijven zitten. We rium, verzorgt zij een spetterend optreden. * wijzigingen voorbehouden
gaan rocken op onze celli! (www.nonamusic.nl)
Bibliotheek Gouda presenteert 36 JAARPROGRAMMA

Schoenenhuis Reeuwijk

Aanbieding Weer naar school!
Wij leveren o.a. de
merken
Van Bommel, Gaastra
Spiegel Van Lier, Twins, Giga,
Clic, Teva, Helioform,
Met bewerkte houten Ecco, Lumberjack,
omlijsting van het bekende Australian, Mephisto,
merk PTMD. Gabor
Afmeting: 44 x 36,5 cm.

4. 99 Ook voor uw reparaties | Gratis parkeren voor de deur
Koningin Wilhelminastraat 86 (0182) 39 28 87

Open Ma - Vr 8.30 –18.00 uur Zat 9.00-16.00 uur
Geldig van 9 t/m 12 september
zolang de voorraad strekt.

Modeshow 11 september
De modeshow is vrij toegankelijk
Vanaf 18.00 uur zijn wij open.
Voor de modeshow van
11 september hebben we een
aantal mooie spiegels kunnen
inkopen. De spiegels zijn van het
toonaangevende merk PTMD.
Goed boek van
Braderie 12 september
Moordrecht, kerklaan 32 de bibliotheek geleend
aanmelden voor de nieuwsbrief: dat u graag zou willen hebben?
www.slingerlandbloemen.nl

Winkels Bij ons kunt u
Gouda
Nieuwe Marktpassage 1 24 uur per dag boeken bestellen
2801 HW Gouda
Tel. 0182 - 511120
en thuis gestuurd krijgen!
Moordrecht
www.karssen.nl
Kerklaan 32
2841 XJ Moordrecht
Tel. 0182 - 375538

Boeken.
www.slingerlandbloemen.nl
Heel veel boeken.