You are on page 1of 6

'H 0Eooo'\OVIKIl TrlV EnOXrl TWV nO'\OIO'\°YWV

TO. rsxeurctc Xp6VlO TOO 130u Kat exec 6 140<'; ct. rtccoocnczoov rtoxrnOI_HKO JlEYOAll aVTi8£0T] IJt TnV nccv- 1l0TlKTl nOAlTlKI') «crccrccn rtou xcPOKT'lpi~ETal 6n6 ilia xwpic; neonvouuevo avapXio. npOf':Pxoll£vll 6n6 ni 1116.8EOTj Ttiw .. ouvcncv- vc nopouv O"TD. XtplQ TOUe; rnv t~ouoia set 6n6 T!')V dovncn "'[wv aUToKpoTOPWV vc napaxwprioouv peooc n;c; cnoxuTT]C; t~ouoioc: rove. Ol A6YlOl n;c; enoxr;c; nctovouv set atJTOI rtooceruKr; 6tOT] OTiC; Dvn8toE1C; ourec. xwpiC; vc ctvoov OUOlOOTIKtC; xuoeic. ilia Kot 6tv unococv vc noooziootoouv TOV npaYIJOTlKO Kiv6uVQ, ncu Via Tli cetvoucc "QUTOKPOTOpio" ~TOV at TOOPK01, 6c.pau VIC noMatic; xuprn tVOOXOAllOTl crcense ilia erstpo 8tohoYIKr] nOAqJIKft KOT6 me l:IuOTjC;. no'\'\oi 6n6 OlITOUC; tiXav ecSIO vvccn Tflc; tMllvIKr;<; rtcrcetcc Kat 6rH.JlOUPYT]OOV aUTO nov cuvnaec Ml-le naAOloMyem 'AvoytvVT]OTJ, iJ onOLO tK6T]AwvnOl TOOO GTe'.! YP0J.lI..IOTO 600 KO{ crtc Ttxvee;, 'H 8EOOO,\ovIKT] Bpt8'1KE ouni TTJV neplolio oro entxsvroo TOO tV610!pEpOVTOe; WC; i5EUTEpn n6A'1 OUTOO rtcu rtxeov cneueve cnc TO nOAlO Bu~av- 1:10, 'E6w urtooet KOVElC; vc rtcocxoAou8r'joel, KaAU1:EPO '(OWC; Koi ana TTJV Kwvcn:ovTlvounoAn, OAEC; Tic; tK<ppaOEle; TOO TEAWTOiou BU~OVTlVOO 'Av8pWnlOJ.lOO J.lEOO crto TO tcroorcc YEYOVOTO, rc KElJ.leVO TWV Aoyiwv HIC;. rrou «cxurrrouv neplOOOTEPIl crro ni I..Ilm'] <PlAOAOYIlUl napoywyr') TOO 140u 01.. J.lt 1:0Ue; NlKlltpOPO XoQI..IVO (::!:1250/5 - 1327), 8wl..lo MaYlOTpO (1:1270 - :::1325), MOT80io 8M-

OTOPT], TOV BOpAaaJ.l (1: 1290 - 1348), TO r onvocro 'AKivi5uvo (=:1300 =:1349), TOV xcivorcvnvo 'APJ.lEVOnouxo (1320 - 1383), TO Fcnvocrc noAOI-IO (1296 - 1359), TOV NlKOAOO KoBoolAo Ka{ noMoue; OMoue;, Koi TO uvruretc TT]C; nou TO rteorccorecc XPOVOAOYOOVTOl a' OUTIi TTJV rteoto- 60, omoc r') 'Avto AiKOTEpivIl, 0 nco<pr'j1:T]C; 'Hxtcc. ot TO~lljpxee; (ElK, 14 o,B,y) 6 "AYlOC; NIKoAaoc; TWV 'OoccVWV, r') Movr'j BAOTa6wv, cmv nove nOAIl, Ii oi "AYlOI 'AnOOToAol. 6 "AYlOC; ncvrexeruacv (ELK, 15) «ct c Iwnipoc; aTO KEVTPO n;c; rtoxnc.

METa niv 6v060 TOO 'Avi5POVlKOU B ' OTO apovo Tflc; KWVOTovTlVounoAIlC;, T6 i51KOiwl..lo KOTOxfle; Tfic; eecccxovtKnc; I-IEToBIBacn:T]KE «or turnsc OTOUe; naAOlo)..6yoU<; I-It TO yOI..lO TOO OUTO«pcrooc OTe'.! 1284 I..It Tri rtoMviSll, KOPT] TOO ucoxnctou rOUAlt}- .. I..IOU Z' Mopceocnsoc Kat KAIlPOVOI-iO rnc 8EOOaAoviKT]C;, aKOI-IT] KOL l..IeTO TO reAOC; Tfie; ¢lPOYKOKPOTioC; CTTTlV nOAIl .0 1224, 'H rlOMv61l, nee rmce TO cvouc Elpqvn. 8EWPOUOE ncvrore tptou06 TIlC; aUTri mv nOAIl,

Oi IEpBOl mv ii5ta nEpio60 ti5pOlWVOUV TO toxuooreco KpOTOe; TWV BOAKoviwv IJt TOV Kp6A1l Stefan Uros

..1'":'-4'" rfC·'.·····,···· ~ '" r. •. -'

~-j

0=='=="-

II Mllulin (1284-1321) Kat ncocrtcecuv vc tpTOOOUV 6AO Koi VOTlOTEPO, ITO 1298 6 'Avcoovucoc B' OTtAVEI 0Tri 8eooaAoviKIl TOV IJEY6A.O KOVTOcrccxo MlXOr'jA r;\oB6 TapXOVEtWTIl ytO TOV nOAt::IJO 1Ji: TOUC; Ltp80ue;, '0 MlXafl;\, 8AtnovTOC; n;v npoYI.lOTlKf( KOTOOTOOT], rtocroenet TOV OUTOKPOTOpO vc OUV81lKOAOyfloEL 'EKEIVOC; OKttpTETOl vc ncvrpeq.e. mv MEAipr'j TOU Eu60Kto, Xt;pO TOO 'Iecvvcu B' TTie; TponE~oUVTOe;, I..It TOV Milulin, 'H Eu60Kio btXETOi cmv ciPXr'), zrterrc 6PVEiTOl aUTO TO YOI-IO ue anOTtAE- 01-10 vc tKTE8El 6 Kp6ATJe;, Mncocrc 0' olm'! rnv KOTacn:OOT] 6 'AVi5POVlKOC; Mv 6tOTci~EI vc unoOXE8Ei mv nEVToXPOVT] «con TOU III-IWvii5o OTOV Mllutln. "Epye rm 0Tri oeoccxovuci YlO TO cuvouceoto 0 8E06wpoc; METOXiT'le; Koi TO 1299 6 'i6to~ 6 'Av6poVIKOC; IJt n; rloAQv61l - Eipflvn Ka! n; Lll-lwvi60, '0 YOIJOC; yivETOI t6w crtc TOV apXIEn[OKOnO 'Axpi60e;, i:nEli5fl Um;PXE TO npoBA'llJa TOO TtTOPTOU vcuou YIO TOV Mllut!n,

'a Mlxofl,\ r,\a8oc; TapXOVEtWTIlC; «ere T!'jV rtoocuovn TOU OTt; 8EOOO;\OViKIl ipp6VTtOE YlO n; 6tOKOO\-lTJOT] TOO IJIKPOO ncceexxnotcu TOO 'Avrou Eu8UI-I!ou OTO VOO TOO 'Avtou b.T]I-IIlrptou (1303) (ElK, 16), Ot TOlxoypactec TOO nopEKK;\T]O[OU oUYKp!8IlKOV cno nOAIO IJt TIC; TOtXOYPOip!E~ TOO npW.OTOU TOO 'Avrcu "OpOUC;, ecvc TOO Mcvounx rfcvcexnvou. To 6uo eovc 60l'j8TJOOV TOUC; "EJV..'lVEC; eu~avTlvoAoyoue; OTOV rtoocerco.ouo rev xapOKTIlplOTtKWV IJIOe; vrcrucc oxoAfic; OTt; 8eooOAOviK'l, me AEYOj.JEVI1<; MOKe60vlKfJ~, at aVTli51oOToAt; 1..1' OUT!'jV me rtocrreuouocc.

TTJ xpovia rtou 610KOOllEiTOI 6 voce TOO 'Ay. Eu8ul..liou, !'j rloAQv61l - EiPrlv'l tYKoToAr;(nEI mv KWVOTOVTtvouncxn Kat tYK08iOTOTQl OPlOTIKO em 0EOOaAOviKIl I.ltxPt TO 1317,

28

140, NODe; rije; 'Avloe; Aillortp;Vn", Mvn[.ldo V"' re cnete !'itv Vv .... p,(oujJc rillOtt, Vnoe~rouv OT' X.iOTnIlC OTO rtAoe; TOU 130u oi, 'Ellt;"o I-'0VO nou ",oivnol oiyoupo tivo, OIl ijro" K080A'KO [.Iovij" 61/1,cpioIjJtvne; OTO XPIOTO, om.><; !'i,6C!OKOUV 0; [.ItxP' oij[.lt,lC a!'inlJooitun" 'O'XOVPD<fit" TOU, 6, npo",ijTne; 'H~ioe;, V. Naoe; TWV To~opxwv

£10e; 100 80V010U rnc. 'AKOAOU81l0C cvetncrrrm nOAlTlKr, We; rrooc Tr,V npWTt:UOUOQ ue ro vourtco Tile; Milutin. ITO XPOVlO Tne; ncoouovnc me mr, Oecccxovucn XTLm11Ke 0 voce TOU 'Aviou NlKOAOOU TWV 'Opeovrov. rtou oi rorrovoccrcc TOU «oro Ilia rexcurctc analjJ11 ripener vn xoovoxovocvrcr ere 1314 - 17 (dK. 17). Aiyo xoovrc me unoocrc. Il£m~u TOU 1310/1 - 1314. XT(~eTOl ana TOV nO;PlapXTl Nkpmvn Koi r, Movn ll'ic; 0eOTOKOu, ue Tr,V rtpcotovuurc 'iowe; Tfie; roovoermeooo. 0 OlllltpiVOe; ('il')Aoar, voce rruv 'Ayiwv 'Anocroxcv (elK. 18). To K080AlKo Tf]e; ucvnc. nou crtorexet t~mpenKO OE:iYIlO ncxcroAOYE:lae; tKKAIlOlOOTlKne; aPXLTE:KTOVlKile;, OlOK00I1r,61')KE: I1t ljJI')(fIlOwTa. Marc Tr,V Ko8oipE:0T] TOU nmploPX11 Nteovoc. 6 nvouuevoc rnc I-l0vne; nccxoc, nou rtpoocmovpcotc TaU OW~eTQl uecc oro K080AIKO, cuvence Tr, t'iLOKOOIl11OT] IlE rorrovocctec OLITr, m tpopo

ITO 1010 OIOOTIlI-lO, ti aecccxovren Exel vo ncpoucnccer IlCPlKOUC; cno TOUe; 0ll110VnKOTepOUe; KoMlTtxvee; rtou tpYOOTT]KOV 010 Xwpo 1l']e; E:UpUreonc Mcscoovtoc, 6nwc; 0 lewpYlOe; KoMltpYl"]e;, 6 Mlxol'jA 'Acrocrtcc «cr 6. EUTuXlm;.

'H nOAT], QV tE;mptael «ovetc rnv tnt- 8£0T] TWV Kcroxcvcv 010 1308, nou pi]1l0~OV noonvouusvcx TO "AYlOV 'Opcq. rteovc I1l0 axenKO ijpel-lT] neotooo I-ltXPl TO. 1320. T6n: oi 'AYlOoctrec «cropacccv. I1t Ill0 OE:lPO curospcroorsev tyyPOtpwv ij aWpeEe; OPXOVTWV, vc eoocuccovv rnv KOTOxi] OKIVi]Twv uecc crnv n6r\I"].

ITi]v alOPKelO TOO rtpdrrou ElltpUr..lOU nOAEI10U, TOO nOAEI-l0U TWV QUO 'AvOpOViKWV orncc xevcrcn (1321 - 1328). i] 8eooaAovlKT] rtcpvc alaOOXIK6 016 XEPlO TOO 'AVOPOVIKOU B Kat erterrc TOO 'AvapoviKou I' "HoT"] 6. 110Vox6e; Oeccouxooc ij 0WI16.e; M6YlO1pOe; ypOtpel OTI 01l'j 0eoOOAOV1KI"] oi KOlYWVIKEC; cvttaece« timv tcmrteoc rerouevec. Oi TI:l~ele;, onwe; dxov Srcuooqxcaet. timv 6n6r\UTo OlOXWPIcuevec. 'Hruv ti T6~T] nov -nevnTWVH. "at Tne; uecnc T6~we; apXovTee;" Kat oi «apxovTee; f) Suvcrot». TO. ptcoc TOO AOOO Yl(J. TOUe; -noooxew AOXOVTOC;" uevcxever KOt tKOT]AWVeTOt vrc 601'1I..IOVT11 Qq:.OPl1rl 010 1322. crov ouM01l66v8T0l ri OUTOKp6TE:lPO Mopia -' Pirc, xi]po TOO MIXOrlA e. rtou neacve m!'] oecccxovtsn 010 1320, tvw i] "ialO we; 110VOXrl 6oKtireus ot: 110vI'] Trie; '[t'ilce; n6MIC;. '0

15. Noo<; TOU 'AViou novT&A&r1~ovo<;. TOUTiO"T'l~& ~t TO ~o90AL~6 ,~<; IJOV~<; ''1<; ntpL8AcnTou I") roli ~lip 'Iooa~, YVWO"Tr1<; ana Ti<; n'lye<;. onou llaALOTO i:q,oov {, 0w,",0<; MOYIO"Tpo<; ~oi 0 MOTOoio<; BAciOTOP'l<;. 'H TOIITIO'1 OUTr1 ",OiVETOI VO'lTEUTFKr1. dv Koi nopouola~E' IJEPL~t<; ~uoKoAIC<; Y'o vo TI1" OnolleXT£iKovEi<;.·O v06<;O"TOTiAO<;Tounpo~YOUlJtvouoi",yoI'iIOT'lpouocncpI006TcpoapXLTHTOvlKa O"TOIX&io nee iiyywO"TO noTt Koni5o'l>iO"TIlKOV, 'AYOOKO'P'" OToYntpi60Ao 'ou voou 1J0<; tl'iwOt 0,1..0 re OXijllo Tij<; KOTO'+'r1<; TOu_ '0 -AV'o<; nOYTcAcr1llwy onw<; ~oi" "00<; '0;<; Ayio<; AiKOTtpiv'l<; Koi TWV 'AViwv 'AnOOToAwv nopOUOlo~ouv KOIVij 1l0P'PoAovio O"Tr1V KaTO~'1, nou tnlxwp";i~&1 OTr1 0cooo· AoviK'l.ToIJV'llltiol'i&VEXtIIlCACT'16&iKOiimoOOTouA6XIO"Tovl'i&ixvoUVOifOIXOYP°'l>ic<;nouI'iLOTI")POUVTOIOTr1VnpoBcoI")KOiO"Tol'iloKOY'KonptnclvaxpoyoAoVE!TOIOTO'tAo<;.ou130u,apxc<;fou 140U aLa. H 60PEIOOV(ITOAIK~ O~'l TOU voou. fl. 'Ami TijV ,0IXoypa'P'l0'l TOU YOOU (opxt<; l40U oi.).

16. Noo<; Toii 'Ayiou Eu6ulliou. a H KTI")TOPIMrj tnlVP0'l>r1 TOU nOpEKKA'loiou TOU AV. Eu6uIlOOU' ,,'Avov&oUOI T06t TO 6twv MIJov/Eli6ulliou 6oUllOOTOU Toiinpico6uTCpoul!6 MIX0I")AnpwTOO"Tpo, TWP cuv IMopiir;LIKOIlV'lY0'Puti TUYXOVOUOI npo<; ytvou<;./·O<; [uBUlllo<; tM KoAwv cpyooio<;/ nA'loBiVTt" a6pw" T4I ncpevn 616n~ lo6ulliov 'PUYWOI Tr1V oiwviov I tTOU<; 5 WfO i,,6(IKTU';',,0<;) 6. 'H ~aTO~'l TOU veeu TOU ·Ay. EuBulliou. y. 0 v06<; TOU ·Ay. Eu6uIJiou ono Trj N. nA&upo. 6. IKI")V&<; Om; TO; ~Wr1 roc 'Ayiou EUBulJiou (1303)

Aoae; unocmokei TaV 'Av05paVIKO I". '0 OIOlKIlTfJe; Tile; 0WOOAOviKIle; KWVOTOVT1VOe; cecnornc. Viae; TOU 'Av05poV1KOU B' OuMal16aVETOI ani Movn xocrctrou. £Sw otto ni aecccAoviKT]. '0 I1IlTponOAiTIle; 'IEpEI1[Oe; Kat 6 nVOUI1EVOe; Tfje; MEViOTIle; Aoupoe; TOU "ABw reoccuroc rtopoorzoov TnV noxn crov 'Av05paVtKO r". METa orto uru OUVTOflT] neotozo OUI1q1IAiwolle; TWV 05uo 'Av05poV1KWV, n eecccAoviKIl ncocotcercn Kat naAI crov 'Av05poVIKO B', Via vo emcrpccet Koi nOAI cno TOUe; KOTOiKOUe; rqc orov 'AVOPOVIKO r'

'0 80VOTOe; TOU 'Avopovucoo F" ora 1341 Koi fJ OlOOOXrl TOU acovou ana rev tVVlaXPOVO 'lwaVVll E' ctplloe ere XtPIO rev OUVOTWV mv esoucrc np0.lTOe; 6 !-ltyae; zouecrvoc 'nocvVT]e; KOVTOKOU~llVOe; ElXE niv oE,iwOll vc 05IOlKei TO KpO""[Oe; we; crttrponoc; TOO OVrlAIKOU OUTOKpOlOpa 'H El-lnAOKtl Kat QMwv rtooccnuov !SOWOE mv opxi'j TOU oeutcoou eucuxrou rtoxeuoo (1342 - 1350). TO""[E Via 05EUreon cope 6 A06e; rnc 0WOOAOviKIle; nuipvet 5UVOl-liKa nohtTlKr'j eecn. '0 OIOIKll""[i'je; ""[Tie; rtoxnc 8e65wpoe; zuvoiSllV6e; 8tAIloE vc rnv rtcocoecet

OTOV Kovrceouznvc OTO 1342, Olav EK(/Jpami'j TTie; nOAlTlti.fjC: TWV SuvuTWV. AUTO m0811KE 1'] cu.pOPIJ1'] Via T6v E,EOT]KWIJO TOO 11.000 Tile; eecccxovrKIle; nou rrnpe UTa XtPIO TOU TfJ iSlOiKIlOll Tile; nOAlle;, ere OV0l10 TOO vourI-l0U aUTOKpolOPO 'IWOVVT] E' noA010AOyOU. hriv npOVIJOTlKOTT]TO, 1'] nOAT] iSIOlKi'jBllKE I1£XPI TO 1350 we; 6VEE,aPTIlTT] ,,5fJf..lOKPOTio~. AUTO TO npWTocpOVTO iOTOPlKO yeyovoe; tKtpp6~EI TfJ 8£AT]0T] YIO I1l0 cvceeoPilOT] TWV KOlVWVtKWV 050l-lwV nou 'iaxuav j..l£XPI TOTE. Itll-lEPO ElVQl 0500- KOAO vc net KOVEie; OTI 6 encvcorc-

17. Noo<; IOU Ay. NIKOAooll rwv ·Op,+,ovwv. Aura 10. I-II~PO ce I'tvEOOe;. I'v!l"('o. "'0 TP'KA'T~ 60"'A'~!l lit VOpO!l~o. "t"£T~O!lK( n£p,oOOltpO ono 6nOI0i5~nOH: 6AAo I'V!ll'tIO ril<; StOOOAOV;K'le;. lI.tv fYlVt nort r~O)Ji Koi "txp' 0';1'£1'0 civo, l'£lOX' r';e; Movlj<; BAoroi5",v, 0; 1O,xoypo'l'i£<; rou emOTE' Aouv{.v06nOromoAol'npoouvoAoTloAo.oA6y£,0<;(Wypo'l"KIj<;ro;e;i5turtP!l<;i5tKOtTio<;10u14ouoi.KOiOt"'pOUV10,fPYO'KAt,i'iiy,orl'))JtAtr!")TIj<; ~"'ypo'l"Kil<; IITOV Eupurtpo xwpo rrj<; MOKti5ovio<;

30

TTlIJEVOe; AOOe; Tfle; 0WOOAOVlKTle;. o! ZTlAWTE~ bnw~ OVOIJO~OVTOV. elXE we; npOTUnO IJEPlKE~ (TOAlKEe; rtoxerc - KPOTTl, cnou Ii OUVOIJIKr') ElJnOplKr') Toi;Il 6VETPEtVE Tr')V 6.PlOTOKPQTla. YIOT! Ti f::VVOlO Tfle; OiKOUIJEVIKOTTl1"a~ oro Buzovno nou rlTQV OUVUlPQOIJEvn IJE Tr')V 'opaOoo~[a otv EnETpEnE n; bTllJlOUpyio 6.V1"lmOlXWV TOOEWV Ol ZfjAWTE~ alJlPloBr')1"IloaV mv rtoxrTlKr'J xui OiKOVOIJIKr') E~ouoia 1"WV buVOTWV. OXI OIJW~ Kai 1"0 VOIlIIlO mhoKPOTOPO

Tnv tcro rteorooo «cr ri 'ooaozoac rrepva 1116. BaSil] KpiOT}. 'HOll ani 1326 tlJlPOVi~£Tm ern eecccxovtci 0 kcxcaooc 1J0vaXo~ BapAaOIJ. IlE 1.1£y6.ATl 1J0PlPWOT] Kat evaouctcopo YIO tnv 6pS650E;fj niOTT]. 'H cnovorrrcuar') TaU 61lW~ crcanse IJEyMfj. (nov 6VTiKPUOE crov opS600E;0 xwpo ilia nn;KIT) TOO 1l0VOXlOilOU ue TO vee KiVT]IJO TOO Hcuxccuoc, nou pi~woe iOlaiTepo oro "AYIOV "Oooc. 'vnepoOTtICITr'Je; TOO Kl.vr')IJOTOe; OUTOU tlJlPavtctnce 6 rpnvooroc nOAOIJOe;. aeouoc UnOmTlPIKTI')~ TOU KOVTQKOU~IlvoO. 'H i50YIJOTIKr') f::plOa IJETaE;u TWV OUO 6.VOpIllV rlTOV «uokoc Ii cvrteocaT] lile; 6.VQTOAIKr;e; aeococtcc tvavrtov liie; OUTIKile; oxoAaonKfle; SeOAOvtcc, nou elxe etccucer cmv 'AvQToAI') IJt 1"OUe; crcucocooouc. Kci ot nOAtlllOi Kai oi unEPIlOXOI TOO 'HcuxaolJoO dxav lJeyoAfj noroeto. L1"O rexoc r'J ovayvwplOT] 1"IllV 'HouxaOTwv IJt TO rUVOblKO TOIJO TOO 1347 Ol'jucrve 1"1i VtKIl Til~ 6VQTOAIKile; aeoxovtcc

"ETOI usee o' mho 1"0 vsvucc KAiIJo ccrcaercc ot nOAtTlKO-SPTlOKeuTIK.J emrreoo. Ii cuunoceuon 1"IllV coceev Tile; tE;ouOLae; IJt TO xco r'!TOV MUVQTTl· To KLVTlIJO nilv ZJ1hwnilv 1ii~ 0EDoOAoviKJ1e; otv elver 1J0VOOIKO. oqJou crtc Ltppee; Kai cmv 'Aopiovounohfj nOpaTJ1PEITal Ii '(1510 TOOT]. at rrnvec otv tpw1"i~ouv {i5loiTepa T6 nocexnuc Tile; tceoxovrcc ni.lv ZIlhwTWV. Ecet·VO nco dvol oiyoupo eivm on or')IJEUOOV Tr'JV necrouotc 1"WV rtxououov xct 1"r'J XPTlollJonoiT]oav Via ni OUV1"IiPTlO11 «ct Tr'JV cuuvc Tf]e; eecccxovtKTle;. To 1345 i5IlIlLouPYJ10av cvetcoTTlTT] KuBtpvTlOT] IJt eteovuco OIOIKJ1- Tr'J Tile; noxnc TOV 'lwavvll ·AnOKaUKO. nou Sucovcoveronoe. tnelor'] Tr')V noovpcmxn tE;ouoia aOKoOoav oi ZTlhW1"te; I,It TOV ectooccmo TOUe; Mlxol')h ncxcioxovo. '0 'AnoKauKoe; ce nccrrn eusototc OK01"WOe 1"OV Mlxalih naAOlOAOVO Kat cuvexcee rooc coXllyoue; TWV ZIlAwni.lv. MeTO one cu-

TO ClnOKhEiOTTlKe OTi]V aKponor..1l Kat VIl E' rtoxcroxovo. KOVTO O' curov

nooortcance VO rtcocoecer Tr'JV nOALl f::!.lEIVE Kat tl unreoc rou '"Avva no-

crov KaVTOKou~IlVO. '0 r..aoe; O!.lWe; xoroxovrvc rtou ere 1356 EX1"IOe !.lIO

IJt vee comvo TOV 'Avopta noxoro- nUAIl oro o.VOTOr..IKO retyoc n;e; no-

hoyo noxiocset mv OKpOnOAfj, ~Il1"6 Aile;, 01"0 OT]IJEIO EVWOT]e; Tile; oxpono-

orto TI') epcupc roue cnoxxsrcue- Aile; ue TO KUPIO retroc (elK. 19).

vouc OPXOV1"Ee; Kai csoxouact n expo- MeTa TnV «crcoroxn 1"00 KIVliI-lOTOe;

vii TOUe;. 'H eecccxcvtsn oiooE;E em TWV ZllhwTwv ncener vc XTLOTTlKOV n

catvoucc ueccuovuct ·AVOTOr..ri OT! crtoozctc Movi] 1"WV BhOTOOWV. r') 110-

nrcv OUVOTO vu aUToblOlKT]8ei 1.116. vn nou r\i=:l1"OUPYEi cnc T01"E IlEXPI

nOAIl xni xwpie; oPxovTee;. M6hle; 10 onueoc (EIK_ 20). Kai a I.lIKpOe; vcoc

1350 «crcoeoe 6 KaVTOKOU~T'[VOe; vc Til~ Mercuocctccecx TOO LWTf]pOC;

urtet OTr') SEooOAaVLKfj O<pr'jVOVTOe; o' -sovrc O1"rlV Kcucoo (elK. 21). nou OUTrlV TOV KUPIO aUTOKpaTOpa 'kocv- np60lPOTa anOOEtXTTJKE en T]TaV

+ nAVAMONAlCOC 'Il'OI~ AIIC Me 'ACIIIIAc lit NH&TAYHC~IIIA91f]; ColTATI( OIK~hfeHJUI ",I'X"" Ij.K1;T.f "'VI' NI."ij IWV LTtPoCKTIT~P

18. Noo<; rev 'AVlwv ·AnoOTo).wv. K09aA.IKo I'ovi'l<; ri'l<; 0tOrOKoU nou i"i5puot () naTplopXII~ Ni<pwv (1310/11-1314). 'Ano ra npaOKTial'OTO Tii~ I'ovi'l~ 05IOT'lpaiivral 0 nu.l.wva~ Koi 1\ MIVOTipvo. 0511.1.0051\ 1\ Ui'i-orano9l\KII· "Evo cmo ra OllI'OVTlKOr&pa I'VlIl'cio TaU 140u ai. V'a Tit 8&ooo.l.aviKII MO; YIO Tit aU~ovTlvit TixVII ytVIKOT&pa. OJ roixol E~T&PIK6 KGOpauVTol I't Kcpal'anA.oOTIKO·O'; nalKiA.o oxit(.lo· TO Koi ouv05uool'au~. tvliI ro tiI'l'9I&.mi OTOV Muplwo:; voo (.Io!;i lit TO 1jI1I'I1I&'lTa Tii~ Mavii~ Tii~ Xwpa~ arl'lv KWvOToVTlvauno.l.1I nau nArjpwoc ylO va ylvouv a 9t6Owp0.:; MCTaX;T'l~, I',;yoe; A.ay09tTII<; Tau Av6p6vIKou B' noA.clloA.oyou, ra \ll1I",loora TWV A.cy0l'cVWV 'Aylwv 8cobWpwv Mol Tii~ n0I'(.I0KOP;OTOU OTI\V KIIIVOToVTlVaunoA'l. anoTcA.ouv TrjV rCAtUTOio 01'060 A.ol'npWv fpywvnou iYfVOV 1" aurl\ rrjv noA,o Mal noA.u6cinavIl6~vTlvlj TtXVIKrj. 'H 'lI'l'lIiOOlrij 6IaKOOI'TlO'l rev 'AV1wv 'AnoOTaAwv 6tv oAoMAllpW811Kt 1'1f:; KO;" naTploPXIle; Ni<pwv tM9paviOTTlMt OTO 1314. '0 rlyaul'cvoo:; Tii~ (.Iovii<; nou· Ao~ oUl'nA.rjpwat I't TalxoVpa ... ic<;, nau I'jrovoIKava(.l'K,htpcC;Molli';VOTtpaUvra, TI\VOI'OP'JI1ll rWv tilTI..,IOOTWV. 000 I'tPTl il'c'vov oKoA.UT'Ila uno 1jI1I'Plooro. '0 10510.:; pciA.IOTO tlMovi(cTal 6t0I'EVOC; Oll\v novoyio novwononjv MEvrpIKl\nuA." dOO6aUOTOV Kupiwo:; vao_Ll.uOTUXWc;l'txPIMai0l'lI'Epa[JEYO· AE<; &nllpciVCIEC; TOU voou I'tvauv 006EOTW[JEVEC;. npciy[Jo c'moptilicKTO YII' TI\V noA.ilT'lA.tup'l 0'll'00;O Taiil'v'lI'Eiau.

O. Ll.UTtMI\ Oljl'l TaU voau TWV 'Av_ 'AnoOToAwv_ 6_ ·H METOl'op<PWO'l Olov "Alill ono rOIjl'l",'OOTO TaU VOOU. y. KOTOIjI'l TOU vcca rev ·AV. ·AnoOToA...,v. 05. hopi'9'lI'o 'iic; l'oP'JIiic; TaU lIovaxau nouAo" KO; ilMT'lTapIMIji:T'IIVPO'9Q.

31

A\4\-m_feHHHnAft cAn1r1HOnc tr1~T8 C ",rATA1ACKAIAfir1CHMI' KYfi~CK~14tCno1H-ic K YIJfCAHH HC]tIlAAlil oAon(Hc -VnHre1iCfit:i1 KA9fO¢YAA<OCiWXihlW _ jlZOM'r~ -·:)/~-W

vP'F

19. H nu},'l Tri~ AVVOl; no~o'oAovjvo<:, O. 'H Avvo no},o,aA<>V1va. 6n6 X&'POVPo,,"o TOU 140u oi. (KpOTlK~ B'6}',oEl. BUP1~iJ8&pV.,<:), V· 'Anoyp"'l''' 11)<; i;mVPO<jlI'j<;: 'AvIWip9'l r; "apouoo mJ"Il ap'OiJW nl<; "parOla<; Koi evioc; iiI'''''' KuploC; Itoi 6&anoivl1<; KUpiiC; "Avv'1<; rijc; no}'oloAovlvt'I'::. UllllP£TtiOOVTO<; IIOOTPO'l'uAOKOC; 'Iwtlvvou XOI'OETOU Toil KOloiuropo<; r';' Sw~ 1/1" ETEI]!vb(lImWVI) S' = 1355/6.

20. "Hj.lovrj BAoToi5wv,uri<;t4.>xtc;rr;<;Ollp6no"'Ie;, Elvo, r\ I'OV'limOTh;f:YToC; TWVT£IXWV 1'0- vtc; TIle; 6ul;ovTlvl'je; 0I:oaoAovi"Il<; nee lilonl' pl'je.,l1& mo XPOVIO rije; TOupKoKpCrio<;. To 110- BoAIKOT!]C; I'iIOotill;£1 TouA6XIOTonfvT£ KOTOOK£UOaTIKEc;q>CiotlC;,cmoTic;onoitc;l'\lItuTtpl1. aTOTpiToTtTllPTOTOii140uol.6vTIIITIIIXt'IIC ni YVt.lllTOrtPl1laT0PIKI') </10011' TI') lil1l'loupylo lilaC; 1I0vf)c; ono TlliiC; oll£l.</Ioii<: 8I.II10IltC;. Oi TOI)CoypO</llt<:noiltxouvanaMaAu</Iac'npOIl<PllTa,iawc;avI')KIIUVaTIlV71111£ltllnioTllu140u alwvo.

21. TOllri 10il vcca rcu l:WTl'\pOC; ij .ijc; atOTO' KOU, onwc; einolil:i)CTI1Kt oneiric; TtAtUTII'tC; eptUVI:C;VlolrivonoKOTOIITOO'1TOUIIVIlII&iau IJUOTOO1:101I0Taii1978.

VOO<; rnq 8Em:OKOU, to Suo TEAEUrotc XPOVIKO 6u~oVTlvO uvrurcto Tfie; 8£000AOV(KT]e;.

'H tcroptc 1f)e; 8EOOOAOVlKT]e; ere 5ElJTEPO 1-1100 TOO 140u ct. ElVOl ouvvccouevn IJt rr;v npOOWnlKOTrITO TOO MOVOul')A B . naAOlOAOYOU, ouvOU-rOKPOTOPO TOO 'ftoovvou E' noxcnoxovou. nou ana TO 1369fJtXPI TO 1373 6p(oKETm 0' cuntv we; 1510IKf')TI')e;. ITO 1516o-rrU1o )lOAlQ'TO cure tntOK£UOO£ uepoc TOO retxouc 1f)e; noAT]e; (ElK. 22). '0 MOVOUI')A rtoocrtcenOE vc 6PVOVWOEI orto 561 TI')V duuvn KOTO TWV TOUPKWV Kai TO 1371 KOTtAOBE Tl<; Ieppee;. ITI')V rtooortceetc TaU OUTI') atv otcroce vc crtcxxoTpH.DOEl TO. 1-1106 uovcomorcxc KTT]fJOTO TOO 'Avtou "Ooouc nOLI TO. potpcoe We; noovorec at mpOTlWTlKOUe; Kat vc ctxsrortouieet eKKAT]0I0OTIKC KTI')J-lOm, OOIOtpOpWVTOe; VIC TO. napanova TOO 6PX1EntOKonou eecouxovr«nc. 'IOiawpou rAoB6:, nOLI ore 1384

32

22. Em'(po'P~ 1'& nAivSo,,~ lITO Sapelo f[ixo~ TtiC; COItlllloAovl~l1C; MOlliuTlKII ""0 TIl' IIKpolloArr lacvl Mo.aullA IOU MpoTlllrou lieanoroul HV£lp[ TOV' lie l1uPVOY IIUT~ TCIXI<;IrrtWPVIOC; liou~ AnOltllUKOC; I:It eoapwvllBn[1 MovOUI1A TaU KPIITIIITOU

tVKa-rtA£lljJ£ TO rtofuvro TOU KOI ni'jv£ crnv KwvmOVTlVOUnOAT], TTJ OTlV!-If) nee cno TO 1383 ci TOUPKOl 6PlOKOVTOV .sSw otto Tf) oecccxovrsn. '0 MoVOUnA perc one nEVTO£TTl O!-lUVO tvKaTOAEinEl Tl'JV n6All nee necrer ere XtPlO TWV TOUPKWV TO 1387, 'H napa(')OcrT] EVlVE orov XOi:p£vTIV noaa ue cuuqxovto KOl Ti n6All Mv }l.eTJ}l.OTT]ST]KE, '0 EXSpOe; TOO Mcvounx '101- owpoe; r}l.a66e; ~avovuplOE crnv coXlEnlOKOm; TOU, To rtpovopscxc KC- 8EO'nile; Tile; 0EOOQAOVLKT]e; KOTOPVTlSTJKE oro 1394 cnc TO BOYlo~r'jT nov tntBa}l.E pcxrcrc Kal nOlOO!-la~WI-IO

METa TTi )Jam TiJe; 'AYKupae; oro 1402 KOI TO severo TOU BOYlO~nT, 6 YlOe; TaU ~OU},ElIl6v ane15wOE TIi 0EOOOAOVlKTJ ere Mcvcunx B . ere 1403 npcinoe; 6lOlKT]Tl'Je; rnc TonoSETT]8T]KE 6 llT]Il!,)TplOe; AOOKOP'le; Aeovrccnc T6 XElj.lWVO TOO 1314 6pt8'lKE m!') 0EOOaAOVLK'l 6 Movounx nee rtcce- 6WOE TIl 6l0LKTJrni me oro YlO TOU 'Av6poVlKO noAOlOAOyO. '0 'AVOPOVlKOe; nopo6[6El etc 1423 rnv rtoxn OTTi ll'lIlOKPOTto TiJe; asvettoc j.lt

cuucovtec rrou t~aOtpaAl~OV ro rtoovou«i nilv KOTOlKWV TT]e;, To meOTlKO Ko8EmWe; TWV BEVETWV Kal 6 rtcocvoovrouoc TWV KOTOiKWV tnc rtoxnc 615f\YT]oOV cmv 6plmlKr'j «ere}l.T]l/lT] Tne; 0EOOOAOVIKT]e; cnc TOUe; TOUpKOUe; ere 1430, MIa TOUPKlKll emypotpn ce KIOVo TOU '1000 TiJe; 'AXElponOlf)Tou OTeKEl Yla vc 8U)JI~EI olJTO TO 8}1.l6epo YEyovoe; Tf)e; totopioe; TOO IlEOOlWVlKOU ·EAAT]VlOj.lOO.

The History of Byzantine Thessaloniki and Its Monuments.

Thessaloniki, the second most important city of the Byzantine Empire remained throughout its long history a vital political, economic, religious and cultural center, For methodological reasons and a better historical understanding we have divided the city's history in tour phases,

The first phase includes the early christian

years ,,10 terminates approximately With the 6th century A.D. The number and .rnportance of the monuments representing this penad today testify thai Thessaloniki was a wellspring at artistic activity with many local workshops producinq scutpture and mosarcs.

The second phase commences at the end of the 6th century and reaches the end of the 10lh century, During this period the roman city is transformed into a christian one

The Middle Byzantine phase which follows covers the ttm. 12th and 13th centuries, Thessaloniki becomes the religious center of the Balkans, while the development of trade and arts and crafts created the circumstances which allowed a certain independence from Constantinople,

During the fourth, tast phase, ie., the 14th and 15th centuries, Thessaloniki becomes the focus of interest perhaps even more effectively than the byzantine capital, concentrating on all the expressions of the tater byzantine humanism, that of the PaJaeologan dynasty, This period provides us with the second important group of monuments products of the last byzantine renaissance The byzantine history of the city ends in 1430 when Thessaloniki is captured by the Turks,

rloTi I'J EI&OOOAOViKIl litv &X&I 6ul;oVTlv6 1l0UO&IO;

'H 0eoooAOVtKT]. f\ npwTTl 6U~OVTIVf) nOAT] Tf)e; 'EMoooe; KOt Ii oeun:Pll KonOTE Tile; Bu~ovTlvfje; oUTOKpOTOpioe; atv tXEl Bu~avTlv6 ucuceto. '0 OUYKEVTpWTlo)J6e; Tile; 'A8f)voe; niv elln6i5loE Kl tow. $TOOOIlE ercr oro onueto vo BpioKOVTOl cncanxeuuevec uevcxec cuxxovec cvnceurevev at OKOTQAAT]AOUe; xwpou~, tooo w~ npoe; TOV Kivou'10 KAonf]e; 600 KOt tp8opoe; TOUe; 6n6 rtc KAllloTO'\OYlKEe; cuvensec.

'H tcrootc Tiie; 'iopUOT]e; 6u~oVTlvoD uoucetcu ~EKlvaEI cno TO 1912, ce EVO Mvo TOO 'AoOIlOVT(OU n00 tKQ)WV'lOE rrooc ro OlOlKT]TTi Tf)e; KEvTplKf)e; MOKEOOV[Oe; IlETa rnv onE,\w8epwof) me 6no TOUe; TOUPKOU~, 'An6 -rOTE KOt 6loYWVlOj.lO[ EXOUV npoKT]puX8Ei OMo cmv npa~n OKOllo «cvevc anOTEAEOIlO, 'H 8EOOOAovlKT] XPEIO~ETOl enerV6VTWe; EVa ouvxoovo uouceto 6u~oVTlvOU noxmcuoc. nee 80 eivm tKnOlow-rlKO Kol eoeovnnxo KtVTPO 0X11l0VO Via TnV ·EMaoa OM6 «ct Yltl TO. BaAKaVlO. TtTOlO daDe; IlOUOEio atv unapX£1 OKOIlO noueevc: Tile; 'ASnvoe; elver IllKp6 Kat neoroorcpevo.

·0 Xwpoe; rtcu unapX£1 ntcio an6 TO 6pXOloAoYlKO 1-I0UOEio Tnc; 8EOooAovIKT]e; etvc, (OOVIKOe; Vl' aUTO TO csorto vtrrrl: ot ouo nOAITlOTIKte; tVOTT]TEe; 80 6p[oKOVTOlIlO~1 «cr 8a rtcoouoiczovrcr !-It TIi )Joptp!') j.llOe; aMT]e; IlEyaAUTe~ pne; tVOTT]TOe;' Ti nEplox!') OUTf\ rtou tKT6e; crtc TO 6PXOWAOYlKO pouceto rteorxcuecver «ct mv EK8EOT] r;OT] TE[VEl vo xapOKTTlPL08ei }l.etTOupYlKO we; nOAlTtmlKf]' 6 xwpoe; oUT6c; OVnK£1 r;O'1 oro Ll'lIlOOlO- uro tvlieXOI-IEVll cnoxeoncrT] roc r- ~Wl1aTOe; ~TPOTOU. tnelliT] Kl OUTO OOtpUKTLC one EAAEU.jJT] xwpOU ere KtvTPO. 80. BO'l8ouOE em; OT]f-llOUPVlo evoc pevcxcu rtoxrncnscc «nopKou" cmv Koplila TiJe; nOAlle;,

"Exouv BeBOlO npOT08Ei KOT' tnoVOAT]lI'lV olatpopo lilOTT]P'lTtO KTr'jPlO Yla XWPOl BU~OVTlVOO uoucetov ue npWTO TO revrt-Kouxe CEmonuPYlo), 'AAAa, ttepc ono mv OKOTOAAT]MTT]-ra TaU t~ITjoe; TOO necroorcpevou xwpou core vc xpEla~ovTOl OUYXPOVEe; rtoooenxec, YlOTl vc tntll8el «cvetc ce «rtcuo rtoo r;0'l elver coonouevo nOAlTlDTlKO; To revrt - Kouxe cno !lOVO TOU elvcr uoucetc T1ie; VEWTEpT]e; torootoc Tfje; 8EOOOAOviKT]e;, 'AnD T!')V cnexeuaetxocn set rrecc OUVOEETOl )JE: rnv KOTOXTl, TOV t!-ltpUAlO, -rr; XOUVTO. ni pEllnCTIKT] to-repro Kal vevucoreoc. npcvuc nOAU 0T]1l0VTlKo Vla mv nOAl1:1mlKn I-IOe; ~wn. Ilt I-Ila OAOKAT]PT] nEpl8wplOKn KOUATOUPO onou r'] !.pUAOKf) nai~El KOSOPIOTlKO POAO ern OlaI10p!.pwrn; TT]e;, "Ae; Otpl£PW8Ei '\0106'1 oUT6~ 6 xwpoe; mr; V£WTEPT] Icrootc Tiie; nOAT]e; crto TO 1912 Kat ncoc KI a~ vtver oK6110 1« tva KtVTPO eoeuvoc nEpl8wplOKWV nOAlTIOl-IlKWV ecrvouevev.

Tcoc Yla TO aAAO OlOTTlPT]TtO «mere ae; crtorexecoov nEpltpEpEtOKte; 110VaOEe; cvoc uevcxou noxmcnsou KtVTPOU rtou 80. elver TO pcuceto. ytO nEplOOLKte; tKOT]AWOele; 1'1 ecvccmorc Yla nOIOlO ortoo 86. oOXOAOOVTOI !-It rrcoccoorcxc uAlKa KOt rtcoooooicxec uooeec TtxV'le;, 'Exeivo OIlWe; nou ertetver elver Ii AME~H llHMIOYPriA BYZANTINOY MOyrEI0Y, cuvroovcu, 600l0l1tVOU cttc v£OTEPE~ uouosroxovucec rtooorcvoccec - VIa '10 unv KOTOVTTiOEI 1l0UOWAEl0 VEKPWV cvnxeurevev - I1t oxonc TnV «orvevoconotnon Tne; YVWOTle; mv ortotc 90. Ko,\Alepyei.

33