You are on page 1of 1

BEKENDSTELLING van NUWE PUBLIKASIE

ANNOUNCEMENT of NEW PUBLICATION


TOERIEN – TORIEN
FAMILIE / FAMILY
deur die/by the

PORT ELIZABETH
Genealogiese Navorsingsgroep/Genealogical Research Group

Hierdie boek is die resultaat van baie jare se na- This book is the result of many years of research by
vorsing deur die outeur Barend J Toerien, sy voor- the author Barend J Toerien, his predecessors in the
gangers in die navorsing en vele medewerkers. research and a large number of collaborators.
Ek glo dat familielede by die lees van hierdie boek I trust that the members of this family will take pride
’n trots in hul herkoms sal vind en dat dit ander in their heritage when reading this book, and that it
sal inspireer vir die toekoms. will inspire others for the future.
Die boek bestaan uit 124 bladsye, 47 fotos en die The book consists of 124 pages, 47 photos and the
indeks bevat omtrent 3 000 name. ’n Beperkte index contains about 3 000 names. It is a limited
oplaag van 150 kopië word gedruk. Elke boek is edition of 150 copies. Each copy is numbered and
genommer en in hardeband gebind. cloth bound (hard cover).
Om te verseker dat u ’n kopie bekom, moet u dit To ensure that you obtain your own copy, you must
dadelik bestel. order right away.
BESTELVORM/ORDER FORM

TOERIEN – TORIEN FAMILIE/FAMILY

NAAM/NAME : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRES/ADDRESS : ...............................................................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AANTAL KOPIEë VERLANG teen R170,00 ......... NUMBER of COPIES REQUIRED at R170,00
(R140 plus R30 vir posgeld en verpakking) (R140 plus R30 for postage and packing)
Totale bedrag : R ......... Total amount

Tjeks uitgemaak te word aan : Cheques payable to :


M M de Kock M M de Kock
of betaal die totale bedrag in by or pay the total amount in at
Eerste Nasionale Bank, Walmer Tak First National Bank, Walmer Branch
Rekeningnr. : 6207 2984 836 Account no. : 6207 2984 836
Taknommer : 211-217 Branch number : 211-217

POS ASSEBLIEF U BESTELLING AAN : PLEASE SEND YOUR ORDER TO :

Geneaologiese Publikasies Genealogical Publications


Posbus 5836 P O Box 5836
WALMER 6065 WALMER 6065
of faks die voltooide bestelvorm en depositostrokie or fax the completed order form and the deposit slip
aan Gideon de Kock by 041 581 5034. to Gideon de Kock at 041 581 5034.
E-pos : GdeKock@lantic.net E-mail : GdeKock@lantic.net
Telefoon : 041 581 5034 Telephone : 041 581 5034