This project has been funded with support from the European

Commission. This publication [communication] reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use, which may be made of the infor-
mation contained therein
T H E P R O J E C T N U M B E R :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
T H E P R O J E C T N U M B E R :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
Följ info4migrants projektet på:
Verktyget kommer att anpassas för användning i:
Österrike, Bulgarien, Finland, Sverige och Spanien
För att förbättra produktiviteten i EU: s ekonomi och bygga upp ett
konkurrenskraftigt, hållbart samhälle, måste integreringen av invand-
rarna vara mer effektiv.( Europa 2020-strategin)

Info4migrants är en online resurs för vägledare som arbetar med in-
vandrare Det syftar till att uppfylla det europeiska målet om en effektiv
integration genom att erbjuda information om:
 Kultur och vanor
 Juridiska och praktiska frågor
 Utbildning, studier och arbete

Projekt partner:
 Careers Europe, Part of Aspire-i, England
 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
Und Personaltraining GmbH - Österriks
 Business Foundation for Eduation - Bulgarien
 Learnmera Oy - Finland
 Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds
Universitetet - Sverige
 XXI INVESLAN, S.L. - Spanien

T H E P R O J E C T N U M B E R :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
T H E P R O J E C T N U M B E R :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
Om du är intresserad av att stödja oss - genom att erbjuda dina syn-
punkter och/eller idéer, genom att delta i någon av våra workshops,
fokusgrupper och testning av den nya portalen, eller om du helt enkelt
vill få information om projektet, vänligen kontakta:
Ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se
Careers Europe’s innovativa Eisodus resurs kommer att uppdateras och överföras till
yrkesutbildningsanordnare och vägledningscentrum i hela Europa.
För närvarande är online-resursen tillgänglig för bibliotek, högskolor, universitet och
karriärer vägledningscentrum i Storbritannien, och ger praktisk information om den
brittiska kulturen och arbetsmarknaden på 23 olika språk.
Under projekt tiden kommer partner från
Österrike, Bulgarien, Sverige, Finland,
Spanien och Storbritannien att anpassa
och utveckla online-verktyget för att an-
vändas i deras egna länder av både väg-
ledare och invandrare

Online informationsverktyget kommer att
vara attraktivt och intuitiva att använda
med detaljer om invandrarens ursprungs-
länder för att vägledarna bättre kan för-
stå sina kunders bakgrund och kultur .
Specifikt syftar projektet till att:
1) anpassa och överföra den befintliga brittiska informationsverktyget till Spanien,
Österrike, Bulgarien, Finland och Sverige
2) uppdatera innehållet i det brittiska verktyget genom samråd med nationella ak-
törer och experter och med stöd från projektpart-
ners (varav tre är rankade i topp 10 i Migrant In-
tegration Policy Index) och
3) uppdatera den tekniska aspekten av online-
verktyget för att göra upplevelsen av att söka
information mindre skrämmande och mer rakt
fram.
Denna informationsportal kommer att utöka kunskapen för yrkesväg-
ledningsarbetare och lärare som arbetar i yrkesutbildningsinstitutioner,
karriärcentrum och andra organisationer över hela Europa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful