You are on page 1of 28

Ca-Mục

Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tại CSU Long Beach, ngày Chúa Nhật 22 tháng 11 năm 2009

A. Rước Kiệu
Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam:

Bài Ca Ngàn Trùng – Kim Long (Trang 10)
Tiếng Nhạc Oai Hùng – Hải Linh (Trang 12)
Anh Hùng Tử Đạo – Hồ Khanh, Minh Hương (Trang 15)
Lưu Danh Thiên Thu (Anh Hùng Việt Nam) - Kim Long (Trang 16)

Đức Mẹ:

Nữ Vương Hòa Bình – Hải Linh (Trang 8)
Linh Hồn Tôi 2 – Kim Long (Trang 14)

Chúa Giêsu Kitô Vua:

Ôi Giêsu Vua – Huyền Linh (Trang 2)
Giêsu Chiến Thắng – Handentenfel, APNC, Lời Việt: Kh. Ng (Trang 4)

&
B. Thánh Lễ
Nhập Lễ:
Hãy Ngợi Khen Chúa – Ngô Duy Linh (Trang 20)

Dâng Lễ:
Thân Lúa Miến – Mi Trầm, Hòa Âm: Chu (Trang 25)
Con Chỉ Là Tạo Vật – Phanxicô, Hòa Âm: Kh. Ng (Trang 19)

Hiệp Lễ:
Tôi Thâm Tín Rằng – Hoàng Đức, Hòa Âm: Kh. Ng (Trang 28)
Ngày Vinh Thắng – Nhạc: Ngô Duy Linh, Lời: Hồ Ngọc Thỉnh (Trang 22)

Kết Lễ:
Đẹp Thay – Mi Trầm, Hòa Âm: Chu (Trang 26)
(Cập nhật: Nov 5th, 2009)
2

Gieâsu Vua
Huyeàn Linh

C7 F Dm


 * Q D Q D D D D Q D D D D
OÂi Gieâ - su! Chuùa Gieâ - su laø Vua Chuùa muoân thuôû laø

 * D D D D Q N D D D D D
D
OÂi Gieâ - su! Chuùa muoân thuôû laø Chuùa laø
F C7 F

 * Q C Q D D D D D D D D

Vua. OÂi Gieâ - su! Khi nghe teân thaùnh Chuùa Gieâ

 * D . D D D D
D D C D D D D D D D
Vua muoân vua! OÂi Gieâ - su! Khi nghe teân thaùnh Chuùa Gieâ

Bb F Am Dm C

Q D
* Q D D D D D D D
Q D D D D 6
  p
f
- su caùc taàng trôøi böøng saùng caùc taø thaàn chaïy troán khaép traùi ñaát khieáp run.

* Q D D D D Q D D D D Q D D D D
  p
6
f
- su caùc taàng trôøi böøng saùng caùc taø thaàn chaïy troán khaép traùi ñaát khieáp run.

C7 F C7

 * Q D D D D D D D D D D D D D D D
OÂi Gieâ - su! Nôi thieân cung tieáng haùt vang hoâ nôi döông gian goái uoán laïy

* D D D D D D D D D D D D D D D D D D
OÂi Gieâ - su! Nôi thieân cung tieáng haùt vang hoâ nôi döông gian goái uoán laïy
3
F Bb Am Dm F C7

D D D D D D D Q Q D 
* D D D  N
f ff
thôø. Thôø laïy Chuùa Gieâ - su Ngöôøi laø Chuùa caùc Chuùa. OÂi Gieâ 

* D D D D D. D D D D D
.
Q N D D D D
f ff
thôø. Thôø laïy Chuùa Gieâ - su Ngöôøi laø Chuùa caùc Chuùa. OÂi Gieâ
F Dm F
D D D D Q 
* Q D D Q D D D D 
f
- su! Chuùa Gieâ -su laø Vua Chuùa muoân thuôû laø Vua muoân vua.

D . 
* Q N D D D D D
DD DDD QQQ
D
f
- su! Chuùa muoân thuôû laø Chuùa laø Vua muoân vua.

Gm C7 F 

* N D D D D Q D D D Q D D D D
D
pp
Nhìn veà phía thaùnh cung neán ñeøn leânh laùng saùng. Höông traàm nghi nguùt

Am Dm F Bb

D D Q D D D D D D D 
* Q D D Q D
mp p
bay ñaøn ca vang reùo raét. Chuùa Gieâ - su ngöï ñaây traùi tim con böøng

Am Dm C7 F

. D D D D 
* D D. D D D D D D D D D Q
D
f
say. Con thôø laïy Chuùa muoân loaøi con thôø laïy Chuùa caùc Chuùa. Chuùa Gieâ - su laø
Bb Am Dm C 

* Q D D D D D D
.
D D D D D D
. D D D D
p
Vua Chuùa muoân thuôû laø Vua. Nhöng loøng Chuùa khoâng beán bôø töï haõm giam nôi baøn

F 

* 6 Y
thôø.
4

Gieâsu Vinh Quang
Handentenfel, APNC, lôøi Vieät vaø caûi soaïn hoøa aâm: Kh.Ng

Largo vivace
¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ Ñ ©
¢ ¡¡¡ ¡¡¡
E ¡¡Í ¡Í¡ Ñ Í Í
¡ Í¡
¡Í¡ Í¡¡ ¢
¢ ¢ ¡¡¡Í Í¡¡¡ N
N ¡Ñ¡
N
 ¡Í¡ N ¢¢¢¢Ñ ¢©¢¢
¢ AÍ¡ AÍ¡
N Gieâ - su N vinh quang Gieâ - su N chieán thaéng Gieâ - su N
N ¡¡ ¡¡ N Ñ¢ ©
¢ N Ñ¢ ©
¢ ¡¡ ¡¡ N
N E Í¡ Í¡ N ¢¢ ¢¢ ©
¢
¢¢ ©¢
¢¢ N ¢¢ ¢¢ ¡Í Í¡ N

N ‚ Gieâ - su N vinh quang Gieâ - su N chieán thaéng Gieâ - su N
N ©¢ ©
¢ N ©
¢ © ¢ N ¡ ¡ N
NN ! E ¢ ¢ ¢
¢ Ñ
¢
NN ¢¢ ©
¢
¢¢ ¢
¢ ¢
¢ NN Ñ¡ ¡ ¡
Í¡ ¢
©
¢¢ ¢
©
¢¢ NN

Gieâ - su vinh quang Gieâ - su chieán thaéng Gieâ - su

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡Í¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡Ñ ¡¡¡L ¡¡¡ ¡¡¡
Í Í
¡
¡ Í
¡ Í
¡ Í
¡ ¡ Í
¡ » ¡
¡
¡ ¡
¡
Í
¡ Ñ
¡
Ñ Í¡Í¡ ¢©¢¢© ©©¢¢¢
N A¡¡Í ¡ Í
¡
 ©¢¢ ©
¢
¢¢ ¡
N Ñ¡ Í¡ ¡ Í N ¡ ¢¢ ¢¢ N
N phuïc sinh Al - le ¢ N lu - ia. Gieâ - su N vinh quang Gieâ - su N
N ¡¡Í¡ ¡¡Í¡ ¡¡ ¡¡ N ¡ ¡ » ¡ ¡ N Ñ¢ ©
¢ N
N Í¡ Í¡ ¡
N Ñ¡ L ¡
Í¡ ¡ ¡
¡Í Í¡ N ¢ ¢ ¢
¢ ©
¢
¢¢ © ¢
¢¢ N

N ‚ phuïc sinh Al - le N lu - ia, Gieâ - su N vinh quang Gieâ - su N
N ©¢¢ ©¢¢ ¡ N ¡ ¡ » ©¢¢ ¢
©
¢ N Ñ © ©
¢
¢ © ¢
¢ N
©
¢ ¢ ¡
N Ñ¡ L ¡
Í¡ ¢ ¢ N ¢¢¢ ¢
¢¢ ¢ ¢ N
! ¢ ¢¢
N ¡Í¡
phuùc vinh Al - le lu - ia Gieâ - su vinh quang Gieâ - su
Andante con moto
Ñ¢¢ ©¢¢ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ R¡ ¡¡
¢
Ñ ¢
© Í¡ Í¡¡
¡ ¡
¡
Í Í¡¡ Í¡ ¡¡Í ¡¡Í ¡¡Í ¡¡Ñ ¡L Í¡ » ¡Í¡¡Í ¡¡ÍÍ
¡
¢ ¢
N
 ¢¢ ¢¢ A¡¡Í AÍ¡¡ N A¡¡Í ¡ Í
¡ ©¢¢ ©
¢
¢¢ ¡
N Ñ¡ Í¡ N
N ¢
chieán thaéng Gieâ - su N phuïc sinh Al - le N lu ia. Vì -yeâu N
N Ñ¢¢ ©¢¢ ¡¡¡ Í¡¡¡ N ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ N ¡ ¡ » N
N ¢ ¢ Í N ¡Í Í
¡ ¡
Í¡ ¡
Í¡ ¡
N Ñ¡ L ¡
Í¡ ¨
 N
N ‚
chieán thaéng Gieâ - su N phuïc sinh Al - le N lu ia. N
N ¡¡ ¡¡ ¢
© © ¢ N ©¢ ©¢¢ ¡ N ¡¡ ¡¡ » N
Í¡ ¢¢ ¢¢ N ¢¢ ©
¢ ¢ N Ñ¡ LÍ¡ ¨
! Ñ¡
N ¢¢ ¡Í¡ N
chieán thaéng Gieâ - su phuùc vinh Al - le lu ia.
5

©©¢¢ ©¢,¢© ©¢¢© ¡¡ ¡¡ ¡¡¡Í ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡Í¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
Í¡©¢ ¢©¡Í
¢¢ ¢¢ ¡¡Í ¡¡¡ÍÍ N Í¡ ¡ÍÍ¡ ¡Í¡Í¡ ÍÍ¡¡¡ ¡¡ÍÍ ©¢ ¡Í©¢¢ Í¡©¢ Í¡ ¡Í¡©¢
L
N ¢¢ 
A¡Í¡ N ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢¢¢ N
¢¢¢ 
N N N N
theá nhaân Ngaøi ñaõ hieán thaân chòu ñau ñôùn khoå nhuïc Al le
N R, N N N
N » ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¢¢¢© N 


N ‚ N N N
N R ,©¢ ©¢
Al- le - lu - ia N Al - le - lu - ia N Al - le - lu- ia Al - le - N
N » ¢¢ ¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢ ©¢¢ ©¢ ©¢¢ ¢©¢¢ ¢¢¢© N
N! 
N N ¢ ¢ ¢ ¢ N
Al - le - lu - ia Al - le - lu - ia Al - le -lu - ia Al - le -

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ (¡¡ ¡¡ © ©
¢ © ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡Í¡ ¡¡Í¡
Í ¡ Í ¡ Í¡
¡ ¡
Í
¡ ¡
Í¡©¢ Í¡ ¡
Í 
 Í
¡
Í
¡ ¢
©
¢ ,
¢
©
¢ ¢
©
¢ ¡
¡ ¡
¡
Í ¡
Í
¡ 
 Í
L
¡
Í
¡ ¡
Í
¡ Í¡ 
 Ñ¢¢¢
N N ¢¢ ¢ ¢¢ AÍ¡¡ ¡¡Í N Í¡ Í¡ Í¡ N
¢¢ Í¡ 
N lu ia, Vöôït qua N ñau thöông moà choânN theâ löông Chuùa ñaõ N
N N( N N
N ©¢¢¢ ©¢¢ ©¢¢ ©¢¢ ©¢ ¨ N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢¢ ¢©¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¢¢¢© N
¢ ¢ ¢ ¢
¢ ¢ 
¢
N ‚ N N N
N lu- ia. N (Al-le - lu - ia N Al - le - lu - ia Chuùa ñaõ N
N Ñ
¢
¢ ¡¡ ¨ N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢ ¢¢© N
N
! ¢ Í¡ N N ¢ ¢ N
lu - ia. Al - le - lu - ia Al - le - lu - ia Ngaøi ñaø

H ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ©¢ ¢© ¡¡¡ R ¡
¡Í¡¡ Í¡¡ Í¡¡Í¡ Í¡¡¡ ¢©¢¢ ¢¢© Ñ¡¡ ¨ ¡¡Í¡Í¡ Í¡¡Í¡ ©¢¢© ©¢,¢© ©¢¢©
¢ ¡¡¡ Í¡¡¡
Í
 Í¡ Í¡
N Í¡ ¢ ¢¢ N Ñ¡ N ¢¢ ¢ ¢¢ A¡¡Í¡ Í¡¡ N
N toaøn thaéng Al le lu N ia. Vì yeâu N theá nhaân Ngaøi ñaõ N
N H N N R N
N ©¢¢ ©¢¢ ©¢¢¢ ©¢ ©¢ ©¢ N Ñ¢¢ Å N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢ ¨ N
¢ ¢

 ¢
¢ ¢
¢ ¢
¢ ¢ 
N ‚ N N N
N toaøn thaéng Al- le - lu - N ia. N Al- le - lu - ia N
N H ©¢¢ ©¢¢ N Ñ¢ R
N » ,©¢¢ ©¢¢ ©¢¢ ©¢¢ N
¢ ¢ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¢ Å ¢ ¢ ¢ ¢ ¨
! Í¡ Í¡ Í¡
N N ¢ N N
chieán thaéng Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia
6

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡Í ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡Í¡ ¡¡¡Í ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ (¡¡ ¡¡
Í
¡
Í
¡ ¡ÍÍ¡ ¡Í¡Í¡ ÍÍ¡¡¡ ¡¡ÍÍ Í¡¡¡ ¡¡ÍÍ ©¢Í¡ ¡Í ¡Í¡©¢
L ©
¢ ¢
© Ñ Í¡ ¡Í ¡¡Í ¡¡Í ¡Í¡ Í¡Í¡ ¡¡ÍÍ
N
 N ¢¢ ¢¢ ¢¢¢ ¢¢¢ N ¢¢¢ ©¢¢ N
N ¢
hieán thaân chòu ñau N ñôùn khoå nhuïc Al - le - N lu - ia. Vöôït qua N
N R N ¢
© N ©¢ N
,
©
¢ ©
¢
N » ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¨ ¢
© ©
¢ ,
©
¢ ¢
©
N » ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ©
¢ ¢
©
¢©¢¢ ¢¢¢© N ¢¢¢ ¢¢ ¢¢¢© ¢¢¢ ©¢¢ ¢
© ¨
 ¢ N
N ‚ N N N
Al- le - lu - ia Al - le - lu-ia, Al - le - lu - ia.
N R ,©¢ ©¢ ©
¢ N ¡ ¡ N N
» ¢ ¢ ¢ ¢ ¨©¢ ¡
NN » ¢,©¢¢ Í¡ ¡¡¡Í ¢©¢¢ ©¢¢¢ ¢¢¢© N ¢Ñ¢ ¡¡ ¨
! ¢ ¢ ¢ ¢
NN N¢ Í¡ NN
Al- le - lu - ia Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia.

©¢,¢© ©¢©¢ ¡¡ ¡¡ ¡¡Í¡ ¡¡L ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
©¢¢© ¢ ¡
Í Í¡ Í ¡
Í¡Í¡ Í¡Í¡ ¡Í¡¡ ÍÍ¡¡ ÍÍ¡¡¡ ¡¡ÍÍ ©¢¡Í¡ Í¡ ¡Í¡© Í¡©¢ ¡Í¢©
¡
¢
N
 ¢ ¢ ¢ ¡ ¡
¢ A¡Í¡ Í¡ N ¡ Í N ¢¢ ¢¢¢ ¢¢ ¢¢ N
N ñau thöông moà choânN theâ löông Ngaøi ñaõ N thaéng töû thaàn. Al - le- N
N ( N N N
,
© ©
¢
N » ¢¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢¢ ¢
© © ¨ ,
© ©
¢
N » ¢¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢¢ ¢
© © ¨ , ¢
© ¢
©
N » ©¢¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢¢ ¢©¢¢  © ¢¢¢© N

N ‚ N N N
N ( Al - le - lu - ia N Al - le - lu - ia N Al - le - lu -ia, Al - le -N
N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¨ N » ,©¢¢ ©¢¢ ¢¢© N
N!
 N N ¢ ¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¢©¢¢ ¢ N
Al- le - lu - ia Al - le - lu - ia Al- le - lu -ia, Al - le-

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ž ©¢ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡
¡ Í¡ Í¡¡ Í¡ ¡L
Í ¡ ¡
» ¡Í¡¢© ©Í¡¡¢ ¢
¢ Í
¡ Í
¡¡¡ Í
¡ ¡Ñ¡Ñ¡ L¡Í¡Í¡ » ¡¡Í¡ ¡¡¡
 Ñ¢¢¢ Í
¡
N
,©¢¢ ¢¢ ¢¢ N ¢¢ ©
¢ ¡
Í¡ Í¡ Í
¡ N Í N
N lu - ¢
ia. Al - le N - lu - ia, Al - le - N lu - ia. Al - le -N
N ©¢ ¡ ¡ Nž N ¡ ¡ N
¢
© ©¢
¢ ¢ ©¢ ¢ ,© » ¡¡Í ¡¡Í N ©¢¢ ©
¢ ©¢¢ ©¢¢ N Ñ¢¢¢ ¡
,©¢¢ » ¡¡Í ¡
 ¢¢ ¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢¢
N ¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢ Í¡¡N
N ‚ N N N
lu - ia. Al - le - lu ia, Al le lu ia. Al - le -
N Nž ¡ N N
Ñ ©
¢
¡¡ » ¢¢ ¢¢ N ¡¡ ¢
© ¡ ¡Í¡ ©¢¢ NN ¢¢ Ñ
¢ ,
©
¢ ¢
©
¢¢ » ¢¢ © ¢
¢¢ N
! ¢¢¢
NN
Í¡
L N Í¡ ¡Í¡ ¢ N
lu - ia. Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia. Al - le -
7

ž ©¢ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡Ñ¡ ¡¡L ¡¡¡ ¡¡¡
¢¢¢© Í¡¡ Í¡¡ Í
¡
Í ¡
Ñ Í
¡
¡
Í » ¡
¡
¡ ¡
¡ Í Ñ Ñ
¡ Í
¡
Í ©¢¢©¢ ©©¢¢¢
N ¢¢ Í¡ 
¡
Í¡ ¡ N ¡ ¡ Í ¡ N ¡ ¡ ¢¢ ¢¢ N
N lu - ia, Al - le - N lu - ia. Gieâ su N vinh quang Gieâ - su N
N ž ©¢¢ ©
¢ ©
¢ N » ¡¡¡ ¡¡¡ N Ñ¢ ©
¢ N
N ¢¢©
¢ ¢ ¢¢ ¢¢ N ¢¢ Ñ
¢ ,
©
¢
¢¢ ¡Í ¡Í N ¢¢ ¢¢ ©
¢
¢¢ © ¢
¢¢ N 

N ‚ lu - ia, Al - le - N lu - ia. Gieâ su N vinh quang Gieâ - su N
N ž ¡¡ ¡¡ N Ñ¢ ,©¢¢ » ¢¢¢© ¢¢¢© N Ñ¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ N
¡
N ! ¡Í¡ Í¡ Í¡ ©
¢
¢¢ N ¢ ¢ ¢ N ¢¢ ©
¢
¢¢ 
N
lu - ia, Al - le - lu - ia. Gieâ su - vinh - quang Gieâ
- - su

Ñ¢¢ ©
¢ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¢ Í
¡¡¡ Í ¡
¡¡¡ N Í¡¡ Í
¡ ¡
Í ¡
Í¡ Í¡©¢ ¡Í N Ñ
¡ Í¡ ¨
 ¢Ñ¢¢¢ ¢©¢¢
N
¢ AÍ¡ A¡Í A¡Í ¡ ¡
Í
¡ ©¢¢ ¢¢ Ñ
¢
¢¢ ©¢¢ N
N chieán thaéng Gieâ - su N phuïc sinh Al - le ¢ N lu - ia. ¢ N
N ¡ ¡ N ¡ ¡ ¡ N ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ N
Ñ
¢ ©
¢
¢¢ Í¡¡ ¡Í¡ N ¡Í¡ ¡ ¡
Í¡ ¡Í¡ ¡Í¡ N ¡Ñ¡ ¡Í¡ A¡¡¡Í¡ Í¡¡¡ Í¡¡ N
 ¢¢
N
N ‚ chieán thaéng Gieâ - su N phuïc sinh Al - le - N lu, Al- le - lu,
N
N ¡¡ ¡¡ N ©¢ ©¢¢ N ¡ ¢¢¢ N
©
N ! Ñ¡ Í¡ ©
¢
¢¢ ¢
©
¢¢ N ¢ ¢ ©
¢
¢¢ ¢ ¡
¡Í¡ ¡
N Ñ¡ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ¢¢¢ ¢
© ¢ N 

chieán thaéng Gieâ - su phuùc vinh Al - le - lu, Al- le -lu,
ž ©¢ ©¢ ©¢ © ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ Ñ 7 7 ¡¡¡
¢ ¢ ¢ ¢
¢©¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
¢©¢¢ ¢¢©¢ ¢¢Ñ¢ Ñ
¢ Ñ¡Ñ¡
N ¢©¢¢¢ ©¢¢¢¢ ©¢¢¢¢ 
¢¢ N ¢¢©¢¢¢ ¢¢©¢
¢¢
¢¢©¢
¢¢
¢¢©¢
¢¢ N ¢ ¢ ¢ ¢ N ¢Ñ¢¢
¢ ­
N Al - le - lu - ia. N Al - le - lu - ia, N Al - le - lu N - ia. ­
N ž N N N 7Ñ¢¢ 7Ñ
¢ ­
©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ ©
¢ Ñ
¢ Ñ
¢ Ñ
¢
 ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢
N N ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ N ¢¢ ¢¢ ¢¢ N ¢¢ ¢¢ ­
N ‚ Al - le - lu - ia, N Al - le - lu - ia, N Al - le - lu N - ia.
­
N ž A¢© A¢© D©¢ ©¢¢ N N N7 7 ­
N ¢
¢ ¢
¢ ¢
¢ ¢ N ¢ ©
¢
¢ ©
¢
¢ D©
¢
¢ ©
¢
¢ ©
¢ ©
¢
N ¢¢ ¢¢ ¢¢ Ñ
¢ N ¡¡ ¡¡
N
! N ¢ ¢ ¢ N N Ñ¡ Ñ¡ ­­
Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia.
8
Nöõ Vöông Hoøa Bình
Chaäm Haûi Linh, 1959

F Bb F C F
f D D DD . .
 * DD DD DDD D DD
D QQ DD D QQ
Q Q Q
f ORGUE Môû ñaàu

 Q Q QD Q Q
g * Q Q Q
D Q

&
 Nhanh hôn Am Dm

S
f * D D Q D D D D D
T
 Q D D Q
mf
Ñk: KÍNH MÖØNG NÖÕ VÖÔNG. f Nöõ Vöông Hoøa Bình.
& .
A D D Q
B g * Q D D D D D Q
mf f
Ñk: KÍNH MÖØNG NÖÕ VÖÔNG. Nöõ Vöông Hoøa Bình.

f *
C F C F C F

 D D D D D D Q D D D D D Q
p
mf Nöõ Vöông Hoøa Bình. Ñaây bao taâm hoàn thao thöùc.

* .
g D D D DD QQ D D D D D Q
p
mf
Nöõ Vöông Hoøa Bình. Ñaây bao taâm hoàn thao thöùc.

f
F7 Bb F

D D D Q D D D
* D D D D 
D D
mf f caát
Daân con ñaát Vieät nao nöùc tieáng ca möøng

g * D D D D D D D D D D D
mf
D D
f
Daân con ñaát Vieät nao nöùc cuøng caát tieáng ca möøng

f * Q
C
.
Bb C F

 D D D D D D D D Q
p
vui. Kính chaøo Nöõ Vöông Hoøa Bình.

* D DD DD
g DD D Q D D D DD QQ
p

vui (caát tieáng ca). Kính chaøo Nöõ Vöông Hoøa Bình.
9
f * C D
C F7
 
S
 Q D D Q D D5 D
A 5 5 5 5 5
f
Tung hoâ! Tung hoâ! Meï laø
D
T * ? C DD D DD D
D C C DD D DD
D
DD C
B g
mf
Meï Ma - ri - a Meï ñaày ôn phuùc.
 Triangle
? Q A C Q A C
Bb C7 F C
f * D5 D5 D5 D5 D5 Q D5 D Q D D
 5 5 5
ff f
saùng khaép ñaát nöôùc bao la. Tung hoâ! Tung
 
D
* C DD DD DD DD

QQ DD C C DD D DD D C
D
g Q D
mf
Tung hoâ Ma - ri - a. Meï Ma - ri - a
 Q Q Q A C Q A C
 Fine
f *Q
F7
 Bb
D5 . F C7 F

 D D5 D5 D5 Q Q Q D C
5 
f
hoâ! Ñem nguoàn soáng an vui chan hoøa.
 DD D.
 C DD D DD DD C C DD DD QQ QQ DD C
g * D Q D Q D
Q D
f
Meï ñaày ôn phuùc trong an vui chan hoøa.
 Q A C Q Q Q Q A C
Bb A7 Dm C F7 Bb Am C
f
g *p D. D D. D D Q D C D D. D D Q D C
mf
1. Meï chaúng vöôùng toäi truyeàn. Boâng hueä ngaùt höông duyeân.
2. Meï veà vôùi giang sôn. Xin Meï xuoáng muoân ôn.
3. Meï laø söùc sieâu nhieân. Daét dìu chuùng con lieân.
4. Meï laø saùng Phuùc AÂm. Soi ñöôøng loái muoân daân.

D
F Am D7 Gm Bb Dm C

f D D D D Q DC
g * D D D D D D D D D D
f Meï ví nhö aùnh traêng dòu huyeàn. p EÂm nhö cung ñaøn thaàn tieân.
Cho nöôùc Nam thoaùt côn nguy nan. Cho daân thaáy ngaøy bình an.
Cho giaùo daân khaép nôi trung kieân. Cho muoân toâng ñoà thaønh tín.
Vun töôùi caây Ñöùc Tin röôøm raø. Xinh töôi muoân maàu muoân hoa.
10
Baøi Ca Ngaøn Truøng
Lm. Kim Long

Dm C F

G  5 5 5 5 5 B¯ ¯ ¯ ¯ 5 5 5¯ ¯ 5¯ 5 5
¯ ¯ 4
ÑK: Ñaây baøi ca ngaøn truøng daâng veà Thieân Chuùa. Baøi
Ñaây baøi ca ngaøn truøng daâng Thieân Chuùa.
Gm A7 Dm Gm A Dm Bb

G 5 5 5 5 5 5 = 5 5¯ E5̄ 5̄ 5 5 5
¯ ¯ ¯ 5 ¯ 5̄ 5̄
¯
5 
ca thaém nhuoäm maùu hoàng: Töøng bao ngöôøi anh duõng tieán leân hy sinh
A Dm Bb

G E5̄MM 5̄ B 5 5 5
 ° ¯ 5 5 5 5 5 5 5 5
1. Khoâng coù tình yeâu naøo troïng ñaïi cho
vì tình yeâu. 2. Ai choái töø xaùc phaøm traàn luïy seõ
3. Tay Chuùa haèng che chôû phuø hoä quaân
Gm A Dm Bb

5 5 5 5 5 5 5
G 5 5 5 5 B 5
baèng cheát vì yeâu. Nhìn Chuùa ñaãm maùu treân
ñöôïc soáng hieån vinh. Vì Ñaáng phaùn xeùt trong
thuø seõ phaûi lui. Hoï chieán thaéng haùt ca
Gm F Em(b5) A7 Dm

G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 B
ñoài cao töøng ñoaøn ngöôøi anh duõng tieán leân phaùp tröôøng.
quyeàn linh ñaõ töï nhaän ñau ñôùn vôùi muoân khoå hình.
möøng vui duø ngöôøi ñôøi cheâ traùch laõng queân töùc thôøi.
Dm Gm6 Am Dm

G 5BB 5 5 5 5 55 5 5 55 5 55 5 5 5 5 B
B 5
ÑK.
Nhaïc daãn Ñaây baøi ca ngaøn truøng
3 Beø B 55 5
55
 5 4 5 5 5 5 5
Ñaây baøi ca ngaøn
C Am Dm
= B 5¯
G 5 ¯ ¯ ¯ 5¯ 5¯ 5 5 5¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 4
= 
hieäp daâng veà Thieân Chuùa.
Ñaây baøi ca ngaøn truøng hieäp daâng veà Thieân Chuùa.
B 5 = 5 5 5 5 5 5 5 5

truøng hieäp daâng veà Thieân Chuùa. Baøi
11
Gm A7 Dm C Am A Dm

5̄ 5̄ 5 5 5 E5¯ 5¯ 5
G 0 =
 ¯ 5̄ 5̄ ¯ ¯
thaém nhuoäm maùu hoàng töøng lôùp lôùp ñang tieán 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 E5 5 5 5 5

ca thaém nhuoäm maùu hoàng, thaém nhuoäm maùu hoàng töøng lôùp lôùp ñang tieán

Bb Gm A7 Dm Gm A7

5 5̄ 5̄ B 5 4
G ¯ E5̄MM 5̄ ° ¯ 0
p
leân hy sinh vì tình yeâu.
5 5 5 5 5 5 5 55
5 5 5
 
5 5 5k 5 B
5
f
leân nguyeän daâng ñôøi soáng chöùng minh tình yeâu. Cho ñaàu rôi maùu

Dm Gm6 E7 A Gm Bb
5̄ 5̄ 5̄ 
G 4 ¯5MM ¯5 E5̄ 5̄ 5M ¯ ¯ 5¯ 5M =
 ¯ ¯
AÙnh ñöùc tin kieân trung chieáu saùng khi göôm vung.
Baøi 
5 5 5 5 5M E5 5 =
= 5 5 5M 5 5M
chaûy moät nieàm tin kieân trung ngôøi raïng khi göôm vung.

C Dm A Dm Gm
0¯ = 5 E5 5 5 5¯
G ¯ ¯ ¯ ¯ ¯M ¯ ¯ ¯ 5̄
Ñaây baøi ca vang hoøa ñaát
ca vinh thaéng hoøa vang, baøi ca vang hoøa ñaát 
0 = 5 B
 5
Ñaây baøi ca
Dm A7 Dm

 5 5 5 5 B 5
G 5̄MM 5̄ 5̄ ¯ ¯ ° ¯
trôøi ngaøn ñôøi tieán daâng.

 5 E5 5 5 55 E55 B 5
hoøa vang ngaøn ñôøi hieäp daâng.
Tieáng Nhaïc Oai Huøng
12

Chaäm - Trang nghieâm Haûi Linh, 1987
Bb Gm F Bb

 $ K
$
G 5 BM 5M 5 5 5 5 5 B 5MM 5 BM
B 5MM 5M 5
f
Nhaïc môû ñaàu Ñk: Tieáng nhaïc oai huøng vang treân

Eb F Bb Gm
S+T $
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ B¯ 5 MM 5 B° = 5̄ 5̄MM 5̄
G 5 5 ' ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ MM ¯ 
5 5
M M A+B
khaép coõi trôøi Vieät Nam. ( Keøn... ) Tieáng loøng tha thieát con daân Nöôùc
(bao la).

F7 Rall... Bb Nhanh hôn
K K
 5M 5 5
G 5¯ 5̄ 5¯ 5M 5
¯ ¯M ¯ BM 5
°M
B 5̄M 5̄
M 5̄ B° ¯M ¯ ¯
p mf
Nam hoøa khuùc khaûi hoaøn ca. Ñoàng thanh ta haùt khen möøng bao Ñaáng Anh

Gm Cm

 K


5̄MM 5̄ K 5̄ 5̄ 5̄ 5̄MM 5̄ 5̄
G B° 5̄
f
Huøng xöa ñaõ thaéng gian lao toøa cao choùi loùi treân trôøi hieån

F C F7 Bb
K K
 5M 5¯ 5
G 5̄M 5 55
!¯ 5 5 B
? M 5̄
5̄M 5̄ B° ¯M ¯
p mf
vinh muoân (ngaøn) ñôøi. Ñoàng thanh ta haùt khen möøng bao Ñaáng Anh

K

5
Gm


5
F7

Bb

 5̄MM 5̄ 5̄ 5M 5 BM 4
G B° ¯ 5̄ ¯ ¯ ¯ ¯ °° MM

Huøng nay chieán thaéng khaûi hoaøn treân choán phuùc vinh saùng ngôøi.

Chaäm hôn

Gm
I
Dm
I
F
K f
Bb

 I 5̄MM 5̄ 5̄ 5̄
G 5MM 5
 5 5 5 5 B 
I Tutti:
Nöõ:
Haõy laéng nghe chuùng con naøi xin: Cho Queâ Höông thoaùt
13
F
K Bb
K
 5M 5 5¯ 5 5¯ BM

G ¯M ¯ B° 5¯ 5 5¯ 5¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 4

¯

côn ñau thöông mau tôùi ngaøy bình an töôi saùng (theâm töôi saùng).

Nam:

Gm
I I Dm
I
F
K f
Bb

 I 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ 5̄
G 5MM 5
 5 5 5 5 B
p Tutti:
Haõy laéng nghe chuùng con naøi xin: Qua côn gian nan Giaùo

F F7 Bb Rall... Eb F7 Bb
 K K Fine
 5 5
G 5M
¯M 5¯ 5¯ 5 5¯ 5 5¯ BM 4

¯
¯ B° ¯ °° MM
Hoäi vinh quang mau tôùi ngaøy raïng chieáu huy hoaøng.

Nam:
 = 5̄ 5¯ ¯ 5¯ 5¯
G B 5̄MM 5̄ B° E! 5̄MM 5̄ 5
¯
p
°
mf
1. Kìa göông hieáu trung xöa ñaõ neâu cao tinh thaàn chieán
2. Moät loøng saét son xöa chòu göôm ñao göôm cuøm traêng

Gm Cm F C F

 5̄MM
G B° = 5̄ 5̄ 5¯ ¯ 5̄ 5 5¯M 5 5 !5¯ BM 4
¯ 
f
ñaáu. Ñau ñôùn gian nan khoâng thôû than qua moät lôøi.
troùi. Löôùt thaéng gian lao ghi chieán coâng ñeå muoân ñôøi.

Nöõ: Bb
cresc.

 = 5̄ ! 5̄M 5¯ 5 5¯ 5
G B 5̄MM 5̄ B° E M 5̄ 5¯ ¯ 5̄
°
p mf
Ngaøy nay hieån vinh khaép trôøi Vieät Nam ngaøn thu löu
Ngaøy nay hieån vinh treân trôøi möøng vui trieàu thieân choùi

F Dm Gm F7 Bb

 B¯ 5¯ K 5¯ 5¯ MM 5¯ 5¯ 5 5
G K ¯ ¯M ¯ ¯ 5̄ ¯
5M
¯M ¯ '
±
daáu (ngaøn thu löu daáu). Muoân giôùi hyû hoan möøng haùt vang khaép trôøi.
loùi (trieàu thieân choùi loùi). Muoân kieáp veû vang haïnh phuùc treân coõi trôøi.
14
Linh HÒn Tôi 2
(Ý Nghƭa Kinh Magnificat)
Kim Long

G  5 55 55 55 55 55 55 4
5 5 5 5 5 5
ÑK. Linh hoàn toâi tung hoâ Chuùa, tung hoâ Chuùa (i a).

G 5 5 5 5 5 5 5 5 55 55 55 
5k
55 B 5 5 5 5
B ?
Thaàn trí toâi möøng vui vôøi vôïi trong Ñaáng cöùu chuoäc toâi. Chuùa ñaõ duû

G 5M 5 5 BB ?
5 5 5 5 55M 5 5 55 5 5 5 5 5 5

thöông ñoaùi nhìn phaän heøn toâi taù.
Vì Chuùa ñaõ duû thöông toâi taù. Vì vaäy ñeán muoân
5k 
G 55 5 5 5 5 5 B5 5 5 5 5 5 5B 5 5 5 55 55 55

5k
M 5
Vì vaäy ñeán muoân ñôøi. Seõ khen toâi ñaày ôn, seõ khen
ñôøi, ngaøn ñôøi cuøng caát tieáng leân, seõ khen

5 
G 55 5 55 55 5

5k 5 5 5 5 5 5 5
5 55
5 5
5 5
toâi ñaày phuùc, seõ khen toâi muoân ñôøi ñeán muoân ñôøi ñeán muoân ñôøi.
toâi ñaày phuùc,

5k5 5 5 
5k 5
G 5 5 5 5

5k 5 5
A 1. Ñaáng toaøn naêng ñaõ laøm cho toâi nhöõng vieäc cao
2. Chuùa bieåu döông söùc maïnh oai phong tieâu dieät tôi
3. Luõ giaøu sang ñuoåi veà tay khoâng, nhöõng ngöôøi thanh

G 5M 5 5 5 5 5
5 5 5 55 5 B 5 5 5 5 5
B
troïng. Danh Ngöôøi laø thaùnh. Löôïng töø aùi traûi qua töø ñôøi
bôøi nhöõng phöôøng töï ñaéc. Boïn quyeàn quí töï kieâu, Ngaøi trieät
baàn ban ñaày hoàng phuùc. Ngöôøi ñaõ nhôù lôøi höùa maø ñoä

 5
G 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
noï ñeán ñôøi kia. Haèng bao boïc nhöõng ai kính sôï Ngöôøi.
haï khoûi toøa cao. Vaø naâng daäy nhöõng ai ôû khieâm nhöôøng.
trì Is - ra - el. Cuøng toå phuï Ab - ram vôùi mieâu dueä.
Anh Huøng Töû Ñaïo 15

Hoà Khanh & Minh Höông

C E7 Am G F

 D D D D D
. D D Q D D D D
D D
1. Ñaây choán huy hoaøng chan hoøa muoân aùnh quang. Bao tieáng haùt vang
2. Göôm saéc beùn vung cho ñaàu rôi maùu tuoân. Haèng cöông quyeát moät

G E7 Am C E7 Am G

D D D Q 
D D D D D D D D. D D D D Q
löøng tung hoâ ngaøy vinh thaéng. Ñaây taám bia vaøng ghi ngaøn naêm chieán coâng.
loøng giöõ vöõng nieàm tin kính. Ñeâm toái bao ngaøy ñau phieàn nôi khoùc than.

F G7 C Am

D D D D D D Q D5 D5 
D D D D 
Côø phaát phôùi oai huøng tieáng haùt ca töø boán phöông. Ñk: Xin caùc
Chôø mong phuùc thanh nhaøn haùt khuùc ca ngaøy khaûi hoaøn.

Dm G C G C G F Em C
D D5 . . 
5 D5 D
5
Q D D
5 5
D5 D5 5 D5 D5 Q D5 D5

Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam. Nôi vinh phuùc chieáu soi rôõ raøng. Thöông laéng

Em7 Am G7 C Dm Am G7 C

D D5 Q D5 D D D D D Q 
D5 D5 5 5 5 5 5 5 

nghe lôøi con keâu khaán. Ban xuoáng muoân phuùc treân nöôùc Nam.
16
Anh Huøng Vieät Nam
Lm. Kim Long

C G C Am
1 E 0 MM 0 4 5̄ 5 5M 5̄ 5̄
G ¯ ¯M 5̄
Doøng maùu thaém toâ ñeïp cuoäc

E 5 5M 5 5 5 B 5
MM
2 5 4
Nhaïc chieán thaéng vang daäy reàn trôøi

1 E
D7 G

5̄ 5̄
G 5̄MM 5¯ 5¯ 5 B¯ ¯ 5̄ 5̄ 5̄
5 ¯ M 
ñôøi coøn löu danh thieân thu. Ñaây nhöõng anh huøng Vieät
5 5 5M 5 5M 5 5
E = 5 5 5M 5
2 
doøng maùu löu danh ngaøn thu löu danh ngaøn thu.

1 E 5
D G D

G ¯ 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ 5̄MM 5

Nam trung thaønh theo böôùc Chuùa Gieâ - su. Göôm
5M 5 5
E
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2
Ñaây nhöõng anh huøng Vieät Nam trung thaønh theo Chuùa Gieâ - su. Göôm

1 E 5
F E Am Bm

5̄ 5¯ 5M  5 = 
G ¯ E¯ M !¯5 5̄ ¯ 5̄ 5̄
 5
ñao theâm duõng chí nhuïc hình theâm can cöôøng. Töøng

5
5 5 5
E 5 !5 5 5M 5 5 5

5 5
2  5
ñao theâm kieân trì duõng chí töû sinh nguyeän can cöôøng töøng lôùp
Fine
1 E5
G
 D7
 G G7

G ¯ 5̄ = 5 5̄MM 5̄ B° 5̄ 4 5M 5 5 5

¯

lôùp lôùp tieán leân phaùp tröôøng. Haân hoan khi lao


5 5 5 BB 55
E 5 5 5 5 = 5 5 5 4 0
2 B 5
lôùp, töøng lôùp lôùp tieán leân phaùp tröôøng.
C Am D 17
1 E 5 5 5
G 5M 5  B 5 5 5 5
tuø möøng rôõ luùc göôm vung. Nguyeän theo Chuùa ñeán
M B
E 5 5 5 5 5M 5 5

5 E5

2 
Haân hoan khi lao tuø nhìn göôm vung möøng rôõ.
Bm A D B Am
1 E 5̄MM 5̄ 5̄ 5̄
G 5 5M E5 B
E5 5
cuøng duø thòt tan xöông naùt. Bao nhieâu gian nan
E 5 5 5 5 5 5 5 5 EB 0
2
Nguyeän theo Chuùa ñeán cuøng daãu tan xöông thòt.
D G D B/d# Em D A
1 E
5̄ 5̄ 5̄ 5̄
G 5̄MM 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ 5 5̄


khoán khoù deät thaønh chieán thaéng quang vinh. Trieàu thieân Thaùnh Töû
E
5 5 0

E5 5 0
2
Khoán khoù quang vinh
D G Gm
1 E 5̄ 5̄  ¯ M 0¯
G 5 5̄MM 5̄ B ¯ ¯
Ñaïo laáp laùnh soi thieân ñình. Ñi gieo trong chaâu
5 5 5 5 B
E 5
2 5 0
trieàu thieân laáp laùnh choùi hieån vinh.

5 
Gm Am D7
1 0¯ 5M 5
G ¯ ¯ 5 5̄ 5̄
E5̄MM 5 E¯ ¯
5
¯

leä gieo. Ñi gieo trong chaâu leä
5 5 veà5 chieán thaéng reo
5
 5M 5 5 5 5M 5

5

5 
2
Ñi gieo trong chaâu leä thaûm theâ trôû veà bao söôùng

1 
G D Gm Cm
 D
B
G !B° 0 4 E5̄ 5̄ 5̄MM 5̄ E°
vui. Raày troå sinh hoa traùi.

 B E
5
5 5 5 5
5 5 5 5M 5 B
2 
vui. Töøng haït gioáng choân vuøi raày troå sinh hoa traùi.
18 G Am D7 G
1 E 5̄M 5̄ 5̄ 5 5 5̄ 5̄
G M !5̄ ¯ ¯ 5̄MM 5̄ 5̄ 5̄
Bao con daân nay bieát Chuùa nhôø doøng maùu raéc gieo xöa.
5 5 5M 5
E 5M 5 5 E5 5 5 5 5
2
Bao con daân nay bieát Chuùa bôûi maùu ñaøo ñaõ gieo xöa.
D A D7 G D7
1 E C
G 5̄ 5̄ 5 5̄ 5̄ 5̄MM 5̄ B° 5̄ 4 MM
E¯ 5̄ 5
Vaø ca khuùc khaûi hoaøn seõ tieáp lieân vang hoøa.
5 5 5 5 5 5 BB 55 5
E 0 5 5 5 MM
2
Khaûi hoaøn ca seõ tieáp noái vang xa. Nhaïc chieán ...

1 E
G Em
 Am

G 0 = 5̄ 5̄ 5̄ 5̄ 4 = 5¯ 5¯ E5̄

Cha oâng kieâu huøng moät loøng kieân
E 5M 5 5 5 5 5 5 B
5M 5 
2 
OÂi cha oâng kieâu huøng duø cheát vaãn kieân trung.

1 E 5̄
D Am
 B

G 4 0 = 5¯ 5
¯
5
¯ B

trung kieáp soáng khoå ñau.
E 5 5 5 5 5M E5 B
2 5 E5 5 
Raày treân choán cöûu truøng phuø trôï cho con chaùu.
C D D7 G
1 E 0 0 5̄ 5̄ 5̄ 5̄
G 5̄MM 5̄
Nhìn thaäp giaù quyeát hy sinh
5M 5 5 5 5 5 5 5 5
E = 5
2 
Theo göông xöa luoân tieán böôùc nguyeän hy sinh
Bm D7 G D7
1 E C
G 5 5 5 5 5 5̄MM 5̄ B° 5̄ 4 MM
5 5 ¯ ¯
ñeå toâng gioáng anh huøng thaép saùng queâ höông mình.

5 5 B 5 5
E 5 5 5 5 5 5 5 55 5 MM
2 B 5
ñeå toâng gioáng anh huøng laøm raïng queâ höông mình. Nhaïc chieán ...
19
 
5 5 
5k 5
G 5 5 55
1. Låy Chúa, con chÌ là tåo
2. Tình Chúa trao máu hÒng tº
3. ñ©i sÓng bao tháng ngày còn
 
G 5M 5 5 E5 5
Con 5M 5 5 5

5M 5k
5M 5

ChÌ Là
vÆt, Chúa thÆt (í a) sang giàu, có gì mà dâng Chúa
nån chÜa cån suÓi Ön an hòa, dÅu mà ngàn næm Çã
låi e ngåi nh»ng cÖn mÜa Ç©i së làm lòng con úa
Tåo VÆt G E5 5 
5k 5

5 55 B
4 5 5 5
Phanxixô 5M 5
Hoà âm: K Ng Çâu, có gì mà dâng Chúa Çâu? Vì trܧc m¥t
qua, dÅu mà ngàn næm Çã qua. Tình Chúa ng©i
phai, së làm lòng con úa phai. L©i Chúa là
5 
5k 5 5 5 
G 5 5 5 5 5 5 5 5 E5M 5 5 5
E5 5
Chúa thái sÖn cÛng m†n hèn, giòng sông cä mÃy sâu có là mÃy
sáng ví nhÜ khung tr©i ÇÀy lòng con nhÕ có chi hÖn m¶t thoáng
ánh sáng soi trên ÇÜ©ng dài, là gió th°i dÅn ÇÜa con thuyŠn ljn

G 5M 

5k 5 5 5 5 5 5

5k 5M 5 5 5 5 5 5
5M 5M B
Çâu, gi»a Ç©i tay không nhÕ bé, bi‰t tìm chi dâng ti‰n Ngài.
mây, cäm tå tình thÜÖng tuyŒt ÇÓi, bi‰t tìm chi dâng ti‰n Ngài.
nÖi, trót Ç©i con Çây nhÕ bé, trót Ç©i xin dâng ti‰n Ngài.
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
G 4 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 5̄ 5 
5k
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 5 5 5¯ 5 5 5 4
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
ñK.: Con xin dâng lên con ngÜ©i nhÕ bé có chi Çâu, có chi Çâu.
5 5 5 B 55 5 5M 5 5 K 5M 5
2 4 5 
ñK.: Con xin dâng lên là có gì Çâu, gì Çâu. Ôi con

1 0 = ¯ ¯ ¯ ¯M K
¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯¯ ¯ E¯¯ 5¯ 5¯ 5 5 5 5 5 5
G = ¯ ¯ ¯ ¯M ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
u
u Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên
5 5 5 5 5 55 B 5K 5 5 5 5M 5
2 5 5 
ngÜ©i ngàn næm mÃy thuª có chi Çâu. Con xin dâng lên Thiên
1 5
G ¯ 5̄ 5¯ 5 E5 5 5¯ 5 5̄MM

5̄ 5̄MM 5̄ 5 5 B B
¯ ¯ ¯ ¯ 5¯ E 55 5 5¯ 5 5¯ ¯ ° °
Chúa gánh t¶i tình, gánh t¶i tình, thángnæm máu NgÜ©i Çã Ç° làm hy sinh.
5 E5 5M 5 5 E5 5 55 55 B B
5 5 5 5 5 5
2 ° °
Chúa t¶i tình, t¶i tình, bao næm mãi Ç° làm hy sinh.
20

Hãy Ng®i Khen Chúa
Cҧm hӭng: Tv. 116
Lm. Ngô Duy Linh
1
1 C = 5 5B 5 55 : 5
G 0 50 B 5 5 5 5 5 B
= 5 5 B
Hãy ngӧi khen Chúa hӥi muôn dân.
Hãy ngͫi khen Chúa hͩi muôn dân.
5 5 5 B 5 5 B 5 5 5 BB
 = 5 5 5: E5
2 0 0 
Hãy ngӧi khen Chúa Hãy ngӧi khen Chúa hӥi muôn dân.

55 5 5
7
1 5 5 55 5 5 5 5:
5: 5 5 B
G 5 = 4 =
 5 5 5 5 5 5
 5 5 B

Hãy ngӧi khen Chúa vì Ngѭӡi yêu dҩu chúng nhân khôn lѭӡng.
55 5 55 BB 55 5 5 5 55
5
5 K
5 5 55:: 5 55 5 BB K
2 5 5 5 B
Hãy ngӧi khen Chúa vì Ngѭӡi yêu dҩu chúng nhân khôn lѭӡng.
13
1
G 0 0 4 = 5 = 5: 0 5 5 0E5 4 = 5 5 50

5=
5 5 5 B
Hãy ngӧi 0
khen Chúa Hãy ngӧi khen Chúa
5 5 =
Hͩi muôn chim trên trͥi
5 0 5 05
4
: 5 55 : 5 E50
B = 05 5=
0 0 4 = 5 
2
Hãy ngӧi khen Chúa
Hͩi muôn hoa ÿ́p t˱˯i Hãy ngͫi khen Chúa
21
1 0 0 5 5 5 5 5 55
G 0 5 55 5 EB5
4 = 5 5 E5 = 0 55
Hӥi tâm hӗn bé nhӓ loài ngѭӡi
Hãy ngͫi khen Chúa. Hͩi tâm h͛n bé nh͗ loài
5 5 5 5 B B 5 5 5 5 5 5

2 0 4 = 5 5 5 5 =

0
Hӥi muôn vì tinh tú Hӥi tâm hӗn bé nhӓ loài
Hãy ngͫi khen Chúa Hͩi tâm h͛n bé nh͗ loài

27
1 = 5 5B 5 55 : 5
0 5 B
G E5 = 4 = 5 5 5 B 5 5 5 5 B
5
Hãy ngӧi khen Chúa hӥi muôn dân.
ng˱ͥi. Hãy ngͫi khen Chúa hͩi muôn dân.
5 5 5 B 5 5 B 5 5 5
5 K = 5 5 5: E5 BB
2 = 4 
ngѭӡi. Hãy ngӧi khen Chúa Hãy ngӧi khen Chúa hӥi muôn dân.
ng˱ͥi. Hãy ngͫi khen Chúa hͩi muôn dân.
21

5
33
 Fine
1 5 5 5: 
G 5 = 4 = 55 5 5
5
55 5
5
5
5 5 5: 5
5
5
5
5 B 5
 5 B 5
Hãy ngӧi khen Chúa vì Ngѭӡi yêu dҩu chúng nhân khôn lѭӡng.
55 5 5 BB 55 5 5 5 55
55 5 5 5 : 5 55 5 B Fine
5
5 5 5 5 5: B 5
2 
Hãy ngӧi khen Chúa vì Ngѭӡi yêu dҩu chúng nhân khôn lѭӡng.

1
G 0 0 4 5 5: 5 5 4 0 4 = 5 5 5 5 5
 
VӅ bӃn tѭѫng lai Nguӗn sӕng chan chӭa mӑi
5: 5 5 5 5 555 5
=5 4 0 4 = 5 5 4 0
2
Tӯ trong quá khӭ Thӡi gian vүn chuyӇn ÿêm ngày
46
1 B 5 = 5 5 B
G 4 =: 
5 5 3 5 5 5 5 5

nѫi chính Chúa muôn loài chính Chúa quan phòng ÿӡi sӕng.
5 5 5 5: 5 5
0 5 5 35 5 5 5
2 =:  5 B
Chính Chúa an bài, chính Chúa muôn loài chính Chúa quan phòng ÿӡi sӕng.
52
1 5 4 0 4 5: 5 5 4 0 4 = 5
G 5 
Lҥc bӃn yêu thѭѫng. Và
5: 5 5 5 5 55 5 5
2
5 5 4 0 4 = 5 5 4
Ĉoàn chiên thiӃu thӕn. Ĉӗng khô bӛng ÿә mѭa nguӗn
59
1 5 5 5 5 B 5 = 4 =: 5 5 5
G 
bӛng cây lá rӡn xanh Chính Chúa nhân
5 5 5 5 5 5 5
0 0 =:  3 
2
Chính Chúa tác thành, chính Chúa nhân
63 D.S. al Fine
1 5 5 
G 5 3 5 5 5 B 5 = 4
lành chính Chúa săn sóc ÿoàn con. D.S. al Fine
5 5 5
5 5 5 5 5 
3 B 5
2 5 5 = 4
lành chính Chúa săn sóc ÿoàn con. Hãy ngӧi khen
22
 Lôøi: Hoà Ngoïc Thænh
Ngaøy Vinh Thaéng Nhaïc: Ngoâ Duy Linh
œ ¡¡ ©¢ Ñ
¢ ©
¢ ¡ ¡¡
 ¨ ¡
Å ¨ ¡¡Í Í¡ ¢¢ ¡
¡
Í
¡ ¢Ñ¢¢ ¢
,
© ¡ Í
Í¡,©¢ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡Í¡
Í
¬
N N N ¢¢¢© A©¢ ¢¢ N ¢¢ ¢ ¢¢ Í¡Í AÍÍ¡¡ A¡Í¡Í
¡ ©¢¢¢ ¡©Í¢¡ N
¢¢
¢ A
¬N N N N N
Ngaøy vinh thaéng böøng saùng. Ñaát trôøi môû hoäi haân
¬N NY N ©¢ ©¢¢¢ ©¢¢ A¢Ñ¢¢ N A,¢© A,¢©¢ ¡¡ ¡ N
¬N  ¢
©
¢ N N ¢
¢ N ¢
¢ ¢ ¢
©
¢ ¢
©
¢ ©
¢ N
N ! ¢¢¢© ¢¢
.¬ N N ¢ N ¢ ¢ ¢¢ Í¡ ¡Í¡
N
Ngaøy vinh thaéng! Böøng saùng. Ñaát trôøi môû hoäi haân
œ ¡¡ ¨ 5    ¡¡¡ ¡
Ñ
¡ Å ¨ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ Í ¡¡¡ N
N Ñ¡ A©¢ A©¢ N A©¢
¬ A ¢© A¢
© A
¢© A©
,
¢ » A Í¡¡Í¡ A¡¡¡ÍÍ N A¡¡¡ÍÍ AÍÍ¡¡¡ AÍ¡¡¡Í A¡¡¡ÍÍ AÍ¡¡Í¡ Í¡¡ A¡Í¡¢ A
¬N R ¢¢ ¢¢ N ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ N A ¢ ¡¢¢ N
© A
©
Í
   
¬N hoan. Ba traêm N naêm gian nan troâi qua,
¡ ¢© ¢© ¢© ¢© Ba©¢ traêm©¢ N naê©¢ m gian ¢© nan ¢© troâ©¢ i qua, Maùu ñaøo töû
© ¢ N

NN ! Ñ¡ ¨ ¡
¬.¬ NN ¨ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ N ¢¢ ¢¢ ¢¢ ©
¢
¢¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢¢ N ¢ ¢
© ¢
©
N N
hoan. Ba traêm naêm gian nan troâi qua, gian nan troâi qua, Maùu ñaøo töû
œ ¡¡¡ ¡¡¡Í ¡¡¡Í ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¨ ¡Í¡¡ ÍÍ¡¡ Í¡ » ¡Í¡©¢ ¡Í ¡¡Í Í¡¡
¡ Í
L
¡
N A¡¡LÏ¡Í A¡¡¡Í¡Í ¡Í Í¡ ÍÍ¡¡¡ ¡¡ÍÍ¡ AÍ¡¡¡Í¡ A¡¡¡¡Í N A¡Ñ¡¡¡Ñ 
¬ N ¨ Í¡ ¢¢ ¢¢¢©N
¬N A
Í
¡ N hoaøn. N N
ñaïo vieát thieân tröôøng ca khaûi Ngaøy vinh thaéng cuûa traêm
¬N ¡ ¡
N ¡¡¡Ñ H ¢© N ,©¢¢ ¡ ¡
¡L ¢¢¢© ¢¢© N
 ¢
©
¢ ¡ ¡ ¢ ¢ » ¡
¡¡Í Í¡ ¡ Í
¡ » ©
¢
¢
¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢¢©NN
NN ! ¢¢¢© ¢¢ Í¡ ¡¡Í
¬.¬ ©¢¢ ©¢¢
¢ ¢ NN ¡¡Ñ¡ ©¢¢¢ ¢¢ N
N
ñaïo vieát thieân tröôøng ca khaûi hoaøn. Ngaøy vinh thaéng! Ngaøy vinh thaéng cuûa traêm
œ10 ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡Í Í¡¡¡ H Ñ¢¢ ©¢¢ » ¨ cresc H ¡¡ ¡¡¡Í ¡¡¡Í ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ Í¡¡¡
N Í¡¡Í¡ ¡¡ÍÍ Í¡Í ÍÍ¡¡¡ ¡Í¡Í¡ ¡¡Í¡ Í¡¡ N Ñ¢¢¢ ,¢©¢¢ N
¨ Í¡¡¡ ¡¡¡¡Í ¡¡Í¨ ¡¡¡¡ÍÍ Í¡©¢ Í¡¡ Í¡©¢ 
¬ ¢ ¢ AÍ¡¡ ¢ ¢¢ ©¢¢ N
¬N ngaøn boâng hoa ñaàu muøa töôi N thaém. N Nguoàn vinh quang cho muoân theá N
¬N ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ©¢¢ NH A¢Ñ¢¢ A,¢©¢¢ ( ©¢¢ N ©,¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ N
N! ¡
Í¡ ¡
Í ¡
Í ¡
¡Í ¢¢ ¢©
¢ N » ©
¢ ¢
¢¢ ¢ N ¢ » ¢
©
¢¢ ¢¢ ¢
¬. N
ngaøn boâng hoa ñaàu muøa töôi thaém. Nguoàn vinh quang. Nguoàn vinh quang cho muoân theá

œ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡Í Í¡¡¡ Í¡¡¡ ¡¡ Qua¡¡ PK15¡¡ » ¨ CODA ¡¡¡ ¡¡¡ » ¡¡ ¡¡ ¡¡Ñ¡
¡
N A¡Í¡¡ A¡L¡ Í
¬
Í¡¡ A ¡ ¡ Í
¡ ¡
¡¡¡ ¡Í¡ A¡¡ A¡¡¡ Í¡¡ N A¡Ñ¡ N AL ¡
Í¡¡ ­ A¡Ñ¡¡Ñ N AL Í¡¡ ¡Í¡ Í¡ N ©¢¢¢ ©¢¢¢ ©¢¢¢ N
A ¡Í ¡ÍA A Í
¡ Í¡ A
Í
¡ Ñ
¡ Í
¡ Í
¡ ¨
¬N heä Vieät Nam huy N hoaøng. N ­ hoaøng. N Ngaøy vinh N thaéng (vinh quang € töôi N
¬N ¡¡ ¡¡L N ¡ N ¡ » ¨ ­ ¡ N ¡» ¨ N ¨ ©¢¢ ©¢¢ ©¢¢ N
Í
¡ Í
¡ ©
¢
¢ ©
¢
¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢
©
¢
¢ ¢
©
¢
¢ ¢¢©¢
N! ¢
.¬ ¢ N Ñ¡ N L Í¡ ­ Ñ¡ N L Í¡ N N
heä Vieät Nam huy hoaøng. hoaøng.
€
vinh quang vinh
20 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡Ñ¡ Fine
œ ¡¡L » ¡¡Í¡ ¡Í¡ ¡ ¡
Ñ¡ ¡
Í¡©¢ » L ¡
Í¡ ¡
Í¡ Í
¡
Í
¡
©
,
¢
N ¢¢
¬ N ¨ ¢
©
¢
¢ © ¢
¢
¢ ©
¢
¢
¢ N ¢ ¢ ¢¢ N ©¢¢¢
©
,
¢ ©¢¢¢ N Ñ¢¢¢ ­
¬N saùng) Ngaøy vinh N thaéng (vinh quang € töôi N saùng) veû N vang töôi N saùng. ­
¬N ©¢¢ N A©¢¢¢ A©¢¢¢ A©¢¢¢ N A¢©¢¢© ©¢,©¢ N A¢©¢ A¢©¢© N A¢Ñ¢¢Ñ ­
¢
,
©
¢ » ¨ ¨ ©
¢
¢ ©
¢
¢ ©
¢
¢ ¢
¢ » ¢
¢ ¢ ¢
¢ ¢
¢
NN ! ¢
¬.¬ NN NN NN NN ­­
€
quang. vinh quang vinh quang veû vang töôi saùng.
raïng.
S+A 23
E
G 5 5 5 5 5M 5 5 5 5 = 5 5 5
5 5M 5
1. Coøn gì oai huøng hôn ñoâi böôùc chaân gaày tieán ra phaùp tröôøng ñeå
25
E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 =
G 5 55 B 55 55 5 5
cheát hieân ngang. Coøn gì anh duõng hôn Ñöùc Tin vöøa môùi naûy maàm
30
E M 55 55 5 55
G 5 = 5 5 5 5 5 55 5 5M 55 55
maø ñaõ kieân trung chòu löûa thöû vaøng. Bôûi Chuùa thöû thaùch maø
34 C
E
G 55 55 55 55 55 55 = 55 55 55 5 55 55 55 55 5 55 55 BM 5M 5
5 BBMM
luoân xuoáng ôn cho nhöõng ai beàn vöõng caäy troâng nôi ngöôøi. Ngaøy vinh

E = =
G 55 5 5 5 5 3 5$ 5 5 5 5 B 5 5 55
5
2. Moãi chieác ñaàu rôi xuoáng laø moät trang söû vinh quang. Moãi xoùm
44
E 555 5
G 5 3 5$ 5 5 5 5 B
5 5
laøng taøn luïi laø moät boù ñuoác chieán thaéng huy hoaøng.
48
E 
G 5 = 5 5 5 5 5 5 3 5$ 5 5
5 5 5 5 5
Moãi tieáng khoùc treû thô laø moät maàm non ñôn sô taï
52
E = 5 5 5 5 5 5
G 5 5 5 5 5 5 5
5
töø ñaát meï cuøng xöng Ñöùc Tin hoøa khuùc khaûi
56 C
E 5¯ B° MM
G 5 = 5 5 5 5 5 = 5 ¯¯ °° MM 5
5 5̄ 5M
hoaøn. Haøo quang Töû Ñaïo ngaøn ñôøi chieáu saùng. Ngaøy vinh
24
E S +=A T+B
G 5 5 5 5 5 55 = 5 5 5 5 5 5
M M M M 5 5
3. Ai ra ñi gieo trong leä saàu, seõ queân mau nhöõng gioït nöôùc

64
Tutti
E 5 5̄ = 5 5
G = 5 = 5 = 5 5
¯ 5̄ 5̄ 5 5¯
¯ ¯ ¯
¯
maét thöông ñau. Vì khi muøa gaët seõ tôùi treân caùnh
68
E 5̄ 5̄ 5̄ = 5 = 5̄ = 5̄
G 5¯ 5¯ ¯ 5̄
ñoàng chaát choàng xöông coát tieàn nhaân chæ coøn
71 C
E 
G 5̄ 5̄ 5̄ 5¯ 5¯ 5¯ 5̄ 5¯ 5̄ 5¯ = 5¯ 5¯ 5 B° MM 5M 5
laïi luùa vaøng troå boâng meânh moâng thôm ngaùt. Ngaøy vinh

Nhaïc: Lm. Ngoâ Duy Linh
Lôøi: Lm. Hoà Ngoïc Thænh
Coda: Caùt-Minh

Ngày Vinh Th¡ng
25

THÂN LÚA MIrN
Mi TrÀm, hòa âm: CH.
œ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡Ñ¡
D ©©¢¢¢ ©©¢¢¢ ©¢©¢¢ ¡¡ÍÍ¡ ¡¡L ¡
¡
N ¢ ¢¢ ¢ N
¬ ¡ÍÍ¡ N ¡¡ÍÍ ¡¡Í ¡¡Í ¡¡ÍÍ ¡¡ÍÍ ¡Í N Ñ¡ N
A
A ¡¡Í A¡Í
¬N Chúa N Öi , thân N con là thân lúa N mi‰n N
¬N Å N Å N Å N ¨ » ,©¢¢ N
N! D
.¬ N N N ¢ N
œ D ¡¡Í¡ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ Gieo ¡¡¡
Í
¡ » ÍÍ¡¡¡ ¡¡¡Í Í¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ Í
¡ Í
¡ ¡
¡
Í ÍÍ¡¡ N
¬N
 N ¡Í AÍ¡¡ AÍ¡¡¡AÍ N A¡Í¡¡Í ¡Í¡Í Í¡Í¡ N ¡Í¡ Í¡¡ Í¡ 
¬N N Gieo vào lòng N Ç©i và møc N nát v§i th©i N
¬N ¡ ¡
N » A¡¡Í ¡Í¡ Í¡¡¡ ¡¡ N ©¢ ¡ ¡
N A¡Í¡ A¡¡Í ¡¡ ¡¡¡Í N
Å Í¡ N ¢¢ ¢ © ¢
©
¢¢¢ ¢¢¢ N Í¡©¢¢ ¢¢¢© N
D ©
¢
¢ ©
¢ N
¬.¬NN Ñ
¢
¢ ©
¢ ¢© ©
¢ ©
¢ ¢ N
! ¢ ¢¢ N ¢ N ¢¢ ¢¢ ¢¢ N ¢¢
vào lòng Ç©i Çã rã møc nát
œ ¡ ¡
¡Í¡©¢ ©¢¢ ©¢¢ ©¢¢ ©¢¢¢ ¡¡¡ ¡¡¡Í ¡¡¡ ©¢ ¨
D ¡Ñ¡ ¢
© ¢ ¢ ¢ ©
¢
¢ ¢
©
¢ ¡Í N ¢¢
N ¢¢¢© ¢¢¢© ©¢¢¢ ¢¢ N ¢¢ ¢ ¢
¬ N ¢ ¢ Í¡ N
¬N gian cùng th©i
N
gian Bông
N
lúa vàng k‰t thành tÃm
Nbánh . N
¬N ¢¢¢© ¢¢¢© ©¢¢¢ ¢¢¢¢© N A¢©¢¢©¢ ¨
N
Å
N
¨ ¢
©
¢ ©¢¢¢ N
©
! D ¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢¢ ¢¢¢ N ¢
.¬N © N N ¢ N
tan cùng th©i gian . Và thân
œ D Å ¨ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡
¡
¡ ¡ Í ¡ ¡
¡
N
¬ N ¡
A¡¡Í AÍ¡Í¡ N A¡Í¡Í Í¡Í Í¡ AÍÍ¡¡ N AÑ¡¡Ñ ­
¬N N NguyŒn dâng N Cha nhÜ
¡ lÍ
¡A¡¡Í toàn N thiêu¡ . ­
¬N ©¢¢¢ ¡ ¡
©¢¢¢ ©¢ ¢¢© ¢¢¢© N ¡¡ ¡¡Í¡ ¡Í¡¡ N ¡¡Í Í¡ ¡ ¡ ¡
Í¡¡ N ¡Ñ¡Ñ¢¢ ­
!D ¢¢ ¢
.¬N N Í¡ ¡¡Í Í¡ N ©¢¢¢ ,©¢¢ N ¢ ­
¢
con trª thành lÍ vÆt. NguyŒn dâng Cha nhÜ lÍ toàn thiêu .
œ ©¢¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢ ¢¢¢© ©¢¢¢ ©¢¢ ©¢ ©¢¢ ¡¡Í¡ ¡¡Í¡ ¡¡Í¡ ¡¡¡Í ¡¡¡Í Í¡¡¡ ¡¡¡Í ¡¡¡Í ©¢¢ ¡¡Í¡ ¡¡Í¡
N D ¨ N
.¬ ¢ ¢ ¢¢ N ¢ N N ¢ N
1. ñây thân con Çây trí lòng con , bao Üu tÜ vui bu°n cu¶c sÓng .
2. ñây tÜÖng lai qu¡ khÙ Ç©i con , bao bâng khuâng v§i ngàn m¶ng ܧc . Xin dâng
3. ñây vinh quang Thánh gíá Ç©i con , bao công danh Çón m©i ngày tháng .
œ D ¡¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©
¢ ©¢
Í¡ » ¢©¢©¢¢ ©¢¢¢¢ ©¢¢¢­
N ¡Í ¡¡Í ¡¡Í¡ ¡Í¡ N A¡¡¡Í ¡¡Í¡ ¡Í¡ N A¡¡¡¡Í Í¡¡ ¡Í¡ Í¡¡¡ N ¡Ñ¡ N ¡L
.¬
Cha nhÜ là lÍ vÆt NguyŒn Chúa Tr©i thánh hóa Ç©i con . Chúa
26

ñËp Thay
Mi TrÀm
Hòa âm : Cát Minh
« « « « «« «« ««« ««« «« « ««
2 Œ « « «
ˆ«»»œ ˆ«« ˆ« œ»» «
ˆ
« ˆ
« « œ̂»» « «
»»»œ̂ œ̂»» «»»œ̂ «»œ̂
4 Œ » œ
»
» œ̂
»
» » »»
l=========================
& l »» œ»»
»
l » » l » » » l
l l l l l
l l Ôi ÇËp
l thay nh»ng bܧc
l chân gieo mÀm cÙu
l
l 2 œ» l ˙»» l œ»» #œ»»» œ»»» l œ»» . Jœ»» l
»
?4 » l »
l========================= l » l » » l
ñËp thay nh»ng bܧc chân cÙu
«« ««« ««« «« ««ˆ« «««ˆ ««« «« «« «« «« ««
˙« Œ ˆœ»» «ˆ œ»» ˆ ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ«« «««
#˙ »
l==========================
& »» l « ˆ
œ»» l » œ
»
»» œ» #œ »
»» l »» œ»» œ»» l _˙«««˙ =l
»» »
œ
»
l l » l l » » » l l
l r‡i.
l Ôi ÇËp
l thay nh»ng bܧc
l chân räo kh¡p nÈo
l ÇÜ©ng
l
l œ»» , œ»» l ˙»»» l œ»» l œ» #œ»» l ˙»» l
? » » l » »
œ
» »
œ
» » » l » =l
l========================== l » » l »
Ç©i ñËp thay nh»ng bܧc chân tình thÜÖng
««« «« «««ˆ ««« «««
ˆˆ ««ˆˆ ˆ «« ˙««
l==========================
& l l « «
ˆ ˆ #˙
l « =l
l l l Së g¥p trong vui l sܧng l
l l ‰ «« «« «« «« l « « l «« l
_
Ó
l œ»» œ»» œ»» l _
«
ˆ _«
ˆ _«
ˆ «
«ˆ l ˆ«œ» .. «
ˆ«Jœ» l ˙«˙»
j l
» » » »
œ
» œ
»
» ˙
»
l==========================
? » » l »» l »
» »
» l »
» =l
Ai gieo trong lŒ sÀu vui sܧng
Ai gieo trong lŒ sÀu së vui mØng
«« « ««« «««
∑ ∑ ««ˆ.ˆ. «
««ˆˆ #ˆ««« ˆ ˆ «« «« ««
l==========================
& l l ˆ« l _«««˙ l _ˆ««««ˆ =”
«
˙
l l l l l ”
l l l Së vŠ gi»a ti‰ng
l cܩi.
l ”
l _œœ»» .. _œœ»» _œ»œ» _œœ»»» l __»˙˙» l __œ»»» . _»»»œ __œ»» _œ»»» l _»˙ l _»œ ”
l »» »» »» » l » » l »œ» » . »»œ »
œ»»» œ»» l »˙» l »œ» ”
l==========================
? l l » l » l » =”
Ai gieo trong nܧc m¡t Së vŠ gi»a ti‰ng cÜ©i.
Së hát vui cÜ©i tÜÖi.
27

««ˆ« «« ««ˆ« œ.»»» œ»»» ««ˆ œ»»» »»œ œ» »»»œ
«
ˆ
l========================
& l l « » l »»»œ. »» œ»»»
= l
Ôi ÇËp thay nh»ng bܧc chân ti‰n vào gi»a lòng th‰
œ»» »
œ »
œ »
œ . »
œ »
œ »
œ
» «
« «« ««ˆ
» »
» »
» »
» »
» »
» » ˆ
« «
ˆ « =l
l==========================
& l l
%
gi§i. Loan tình thÜÖng tình thÜÖng Chúa Tr©i. Loan niŠm
«« . «
««ˆ œ»» »»»œ « «« «« « « «
« « «
& ˆ« l «ˆ«
l==========================
» ˆ« «ˆ l _««ˆ« _ˆ««« «ˆ« ˆ«« l ˙« l ˆ« =”
vui niŠm vui cÙu Ç©i. Cho m†i ngÜ©i và m†i nÖi.
«« «« œ
» «« «« «« « «« ««« «« «««
«
ˆ »
ˆ« l » ˆ
« ˆ
« ˆ« ˆ««
l========================
& l l ˆ
« ˆ« ˆ« ˆ«=l
Ôi ÇÒng lúa mênh mông phÖi mình dܧi n¡ng
Ta cùng ti‰n ai Öi theo tình Chúa quên

««« ˆ««« «« « « ««ˆ« ˆ««« « «« « « « ««ˆ« œ»» œ»»
l& ˆ « «
==========================
ˆ« _ˆ« __ˆ«« l «
_ˆ« «ˆ l «
˙ l «
ˆ
« « « «
ˆ l » » =l
hÒng Lúa Çã tr° bông dâng ngàn sÙc sÓng. NgÜ©i Çi trong nܧc

%
mình lš tܪng thÀn linh muôn Ç©i tôn kính. NgÜ©i Çi trong nܧc
«« «« «
œ»» « « « œ» œ» »
œ œ
» œ
»
»œ . » » » «
ˆ « « « «
««« ««ˆ ˆ«« «˙« «ˆ« =
l & » «ˆ« «ˆ« l «ˆ« »» »» l »» » » » l
========================== ˆ « l l ”
m¡t và ngÜ©i vŠ trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mØng bao la.
m¡t và ngÜ©i vŠ trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mØng bao la.
28
Tôi Thâm Tín Rҵng
Rm 8, 31-39 Hoàng Ĉӭc
Hòa âm: Kh. Ng
 
G 5 55 5 5

5
 5 5

5 5 5
Tôi thâm tín rҵng, sӵ chӃt hay sӵ sӕng, dù
Tôi thâm tín r̹ng, dù khó khăn bão táp, dù
Tôi thâm tín rҵng là nӃu Chúa phò ta, Ngѭӡi
5
   5 5: 5: 5 
G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5: 5:
thiên thҫn thiên phӫ, dù hiӋn tҥi tѭѫng lai, hay quyӅn năng.
khó nh͕c cay ÿ̷ng, dù tr̯n tru͛ng ÿói khát, hay hi͋m nguy.
thѭѫng và gia ân mà giҧi án tuyên công, ta sӧ chi ?
13

G 5 5 5 5  5

5
 5 5

5 5 5
Tôi thâm tín rҵng, dù mһc ai lên án, dù
Tôi thâm tín r̹ng, dù Ng˱ͥi ÿã ch̻ng tha mà
Tôi thâm tín rҵng, dù là muôn chiӅu sâu, dù
17
  5 5: 5: 55 5: 5:
G 5 5 5 5 5 5

5
 
5

mһc ai vu cáo, dù là cho ÿӃn chӃt chӃt tӫi ÿau.
ÿã phó n͡p luôn c̫ Ng˱ͥi con chí ái: Ðͱc Giê - Su.
là muôn chiӅu cao, dù là ai bҩt cӭ trên trҫn gian.
25 C G7 C
1 5 5 K Am
5
E7/G#
5
Am
 5
Am/C
 Dm
 
Am/C

G 5 5: 5 5 5 5 
5 5: 5 5 5 5 5 5 5 55
Không có gì, không có gì tách tôi ra khӓi lòng

55 5 5: K 5 5 5 E5 5 55 55 5
2 5 5: 5 E5 5 5 5 5
  
Không có gì, không có gì tách tôi ra khӓi lòng
30 Dm/F F C/E Dm7(;5) G7 Csus4 C
1  K 5 5 5

G 55 55 55 5:
5: 5 5: 5:
5 5 5: 5:
mӃn cӫa Thiên Chúa, trong Ðӭc Ki Tô.

55 55 55 5: K 5 55 5 5: 5:
 5: 5 5: 5:
2  5
mӃn cӫa Thiên Chúa, trong Ðӭc Ki Tô.