You are on page 1of 11

í∫’®Ω’-¢√®Ωç 3 -V-™„j 2008- Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛

2

Yoga: Has Kusala bought that car after all? Look at the following expressions from the
(Éçûªéà èπ◊¨¡© Ç car é̆oü∆?) conversation above:
Kshema: Not that I know of. I met her just the 1) Not that I know of. I met her the day before
day before and she didn't say any- and she didn't say anything about it.
thing about it. 2) No matter what I said, and no matter what the
(à¢Á÷ ´’J; Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†ç-ûª-´-®Ωèπÿ ™‰ü¿’. price she'd still buy it
¢Á·†oØË ûª††’ éπL-¨»†’ ؈’. Ç N≠æߪ’ç 3) It's all the better if she buys that car
ûªØËO’ îÁ°æp-™‰ü¿’ Ø√èπ◊) 4) to be on the safe side she had better have
Yoga: She was particular about it. No matter some more practice
what I said, and no matter what the
5) I reached the other side just in the nick of the
price would go for it.
time.
(Ç car éÌØ√-©E °æô’d-ü¿-©í¬ ÖçC. ØËØÁçûª Pragna: No matter. I can wait till tomorrow =
6) ... Though I stood there grinding my teeth at 5) In the nick of time =
îÁ°œpØ√, Ç car áçûª üµ¿È®jØ√ ûª†’ éÌØËç-ü¿’Íé °∂æ®√y-™‰-ü¿’™‰. Í®°æ-öÀ-ü∆é¬ Öçúø-í∫-©†’.] *´-J-éπ~-ùç™.
the driver. a) Luckily the police arrived in the nick of time
No matter what ÉC °j ¢√öÀéÀ ü¿í∫_-®Ωí¬ Ö†o ÉçéÓ
and saved the girl =
E®Ωg-®·ç--èπ◊çC.)
7) It'd have been a hit and run case expression - Å®Ωnç – àüË-¢Á’iØ√ ÆæÍ® (ï®Ω-í¬-LqçC
*´-J-éπ~-ùç-™/- Åçû√
Kshema: It's all the better if she buys it. She will
8) (It) doesn't matter
Å®·-§Ú-®·ç-ü¿-†’-èπ◊†o Ææ´’-ߪ’ç™, Åü¿%-≠d-´æ -¨»ûª’h
be spending more if she goes for a ïJT B®Ω’-ûª’çC)
police -¢√-∞ Ô}-*a Ç Å´÷t-®·E ®ΩéÀ~ç-î √®Ω’.
new car. That will cost more than this. 1) Not that I know of = Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†çûª´®Ωèπÿ ™‰ü¿’/ a) I'll meet the officer no matter what =
b) There will be no use coming to me in the
(Ñ car é̆-úø¢Ë’ †ßª’ç. éÌûªh-鬮Ω’ éÌçõ‰ é¬ü¿’. Ñ expression ¢√úË Ææçü¿-®√s¥©’ ´’†èπ◊ àüË-¢Á’iØ√ ÆæÍ®, officer E éπLÆœ B®Ω-û√†’. nick of time = *´-J-éπ~-ùç™ Ø√ü¿-í∫_-®Ω-éÌ-ÊÆh- ØËØËç
DE-éπçõ‰ áèπ◊\´ üµ¿Í® Öçô’çC. Å°æ¤púø’ áèπ◊\-´-í¬ØË ûªô-Ææn-°æ-úø’-ûª’ç-ö«®·. à¢Á÷! Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ- b) No matter what, I'll be there tomorrow =
áèπ◊\´ ê®Ωa-´¤-ûª’çC.) †çûª´®Ωèπÿ ™‰ü¿’– Å-E ûÁ©’-í∫’™ èπÿú≈ î√™«≤ƒ®Ωxç- îËߪ’-™‰†’.
àüË-¢Á’iØ√ ÆæÍ® Í®°æ¤ ؈-éπ\-úø’çö«. c) He came in the nick of time when the plane
Yoga: Let her first make sure of her driving. ô’çö«ç éπü∆? Åçü¿’èπ◊ ÆæÈ®j† English ´÷ô, 'Not 3) All the better -
was about to start = Plane
ÉC èπÿú≈ ´’†-èπ◊ -î√-™« Ö°æ-ßÁ÷-í∫-
Can she drive well? that I know of' °æúË expression- conversational - áèπ◊\-´í¬ •ßª’-™‰l-Í®-´·çü¿’,
airport
a) Kinnera: Has she
(¢Á·ü¿ô ûª† driving O’ü¿ †´’téπç ûÁa- ¢√úøçúÕ. Å®Ωnç = ÅC *´-J-éπ~-ùç™ èπ◊ ´î√a-úø-ûª-úø’.
a house here? In the nick of time èπ◊ ü¿í∫_®Ω Å®Ωnç ÖçúË ÉçéÓ
éÓF. ¶«í¬ØË drive îËߪ’-í∫-©ü∆?) Éçé¬ ´’ç*C/ ´’ç*-ü¿-
expression - In the eleventh hour.
Kshema: I saw her driving two or three times (Ç¢Á’-Íé-´’Ø√o Ééπ\úø ®·çC, Åçûª-´-®Ωèπÿ ÅE.
a) In the eleventh hour oxygen was given to
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
but was not on the car when she É©’xçü∆?) a) The curry was all
him and he was saved =
drove. To be on the safe side she had Kasturi: Not that I 473 the better for the ten
oxygen
*´-J-éπ~-ùç™ Åûª-úÕéÀ
better have some more practice know of. minutes extra frying = Éî√a®Ω’, Åûª-úø’ •A-é¬úø’.
before she b) Eleventh hour deci-
buy's this car. sions usually go
(ûª†’ car †úø-
°æ-úøç ؈’
È®çúø’-´‚úø’
≤ƒ®Ω’x îª÷¨»†’.
Not that I know of wrong =
BÆæ’-èπ◊ØË
ûª’ç-ö«®·.
*´-J-éπ~-ùç™
E®Ωg-ߪ÷©’
´÷´‚-©’í¬ ûª°æ¤p-´¤-
-Å®·-ûË ûª†’ drive îËÆæ’h-†o-°æ¤púø’ ØËØ√ car (Ç¢Á’èπ◊ Ééπ\úø É©’x†o Ææçí∫A Ø√èπ◊ -ûÁ-L-ߪ’-ü¿’/ èπÿ®Ω °æC EN’-≥ƒ--™„-èπ◊\´ ¢Ëí∫úøç c) He got such low marks because of his
™ -™‰Ë†’. àüË-¢Á’i-Ø√/ -àD ï®Ω-èπ◊\çú≈ Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†çûª ´’ô’èπ◊ ™‰üË) ´’ç*üË Å®·çC. (°æC EN’-≥ƒ- eleventh hour preparation = *´-J-éπ~-ùç™
ÖçúËç-ü¿’èπ◊, car éÌØË-´·çü¿’ ´’J-éÌçûª dri- b) Satvik: Ritwick has phoned, hasn't he?
™„-èπ◊\´ °æöÀdØ√ ´’ç*üË marks
Æœü¿l¥ç-é¬-´-úøç-´©x Åûª-úÕéÀ ûªèπ◊\´ ´î√a®·.
ving practice îËÊÆh ´’ç*C.) (-JAyé˙ phone îËߪ’-™‰ü¿’ éπü∆?) Å®·çC, èπÿ®Ω áèπ◊\´ ®Ω’*í¬ 6) Grinding my/ his/ somebody's teeth =
Yoga: It will of her good. Karthik: Not that I know of
Öçü¿E) (Grind, ground - past
éÓ°æçûÓ °æ∞¡Ÿx -éÌ-®Ω-éπ-úøç
(ÅC ´’ç*üË) b) It's all the better he tense and past participle)
doesn't know Telugu. We
(îËÆœ-†ô’x Ø√Íéç -ûÁ-L-ߪ’-ü¿’/ Ø√èπ◊ ûÁL-Æœ-†çûª
Kshema: (Do you) know what happened yes- a) He ground his teeth as the speaker criti-
M.SURESAN
´’ô’èπ◊ ™‰ü¿’) can say whatever we like
terday? I was crossing the road in cised him = Ö°æ-Ø√u-Ææ-èπ◊úø’ ûª††’ N´’-Jz-Ææ’hçõ‰
of him =
ÉC Å´-鬨¡ç ´*a-†-°æ¤p-úø™«x ¢√úøçúÕ.
heavy track. A car almost hit me. Just
¢√úÕéÀ ûÁ©’í∫’
2) No matter = à--üË-¢Á’i†-°æp-öÀéÃ/ áçûÁjØ√
Åûª-úø’ éÓ°æçûÓ °æ∞¡Ÿx -éÌ-®Ω’-èπ◊-ûª’-Ø√oúø’.
in the nick of time I reached the other
ûÁ-L-ߪ’éπ-§Ú-´-úøç ´’ç*üË Å®·çC. ¢√úÕ í∫’-Jç-* b) She grinds her teeth even at the mention of
a) No matter how hard he tried, he could not
side. It was hair-breadth escape.
´’†ç à¢Á’iØ√ îÁ°æ¤p-éÓ-´îª’a. her divorced husband's name = NúÕ-§Ú-®·†
get her love = Åûª-úø’ áçûª v°æߪ’-Aoç-*Ø√, Ç¢Á’ 4) To be on the safe side = É•sçC ™‰èπ◊çú≈
(EØËoç- ï-J-TçüÓ ûÁ©’≤ƒ? traffic áèπ◊\-´í¬ vÊ°´’†’ §Òçü¿-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷úø’.
ûª† ¶µº®Ωh Ê°®Ω’ Nçõ‰- î√©’, Ç¢Á’ °æ∞¡Ÿx éÌ®Ω’-èπ◊\ç-
Ö†o-°æ¤púø’ road ü∆ô’-ûª’-Ø√o†’. äéπ -鬮Ω’ b) No matter what you say, I don't believe you
ÖçúËç-ü¿’èπ◊ (´·çü¿’ ñ«ví∫-ûªhí¬)/ üËE-ÈéjØ√ ´’ç*C/ ô’çC, éÓ°æçûÓ.
††’o ü∆ü∆°æ¤ úµŒ éÌöÀdçC. ÅC ïJÍí áçü¿’-ÈéjØ√ ´’ç*C. 7) Hit and run case = Road Accidents N≠æ-
want to help me = †’¢Áyçûª/ †’¢Ëyç îÁ°œpØ√ a) Rs. 1500 may be enough, but take a little ߪ’ç™, accident éπL-TçîË driver (ÉçéÓ- ¢√-£æ«-Ø√Eo,
éπ~ù«-EéÀ ´·çü¿’ ؈-´-ûª-LéÀ îË®Ω’-èπ◊Ø√o.
(¢Áçvô’-éπ- ¢√-Æœ™ ûª°œpç--èπ◊Ø√o). †’´¤y Ø√èπ◊ ≤ƒßª’ç îË≤ƒh´E ؈’ †´’t†’. more, just to be on the safe side = °æC-Ê£«†’ á´-È®jØ√ ´uéÀhE úµŒéÌöÀd† driver) ûª† ¢√£æ«-Ø√Eo
c) No matter where you live, they will still trou-
The car sped away though I stood
´çü¿© ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’ î√©’. é¬E üËE-ÈéjØ√ ´’ç*C Ç°æ-èπ◊çú≈ §ƒJ-§Ú-´-úøç.
ble you = †’¢Áy-éπ\-úø’Ø√o, Fèπ◊ ¢√∞¡Ÿx ¶«üµ¿ éπ-L-T- a) He died in the hit and run accident= 鬮Ω’ úµŒéÌE,
there grinding my teeth at the driver.
é¬Ææh áèπ◊\´ BÆæ’Èé∞¡Ÿx.
It could have been a hit and run case.
Ææ÷hØË Öçö«®Ω’. b) The road is safe, but just to be on the safe 鬮Ω’ Ç°æE accident ™ Åûª-úø’ îªE-§Ú-ߪ÷úø’.
(Ç car driver O’ü¿ °æ∞¡Ÿx -éÌ-®Ω’-èπ◊ûª÷ E©’- [Éçûªèπ◊´·çü¿’ lesson ™ no matter èπ◊ -Ö-†o side take some one with you = Ç road b) He is a hit and run driver and everybody
knows it = Accident
Ø√o- ؈’, car ´÷vûªç ¢Ëí∫çí¬ ¢ÁRx-§Ú- ÉçéÓ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ûÁ©’Ææ’-èπ◊Ø√oç éπü∆? °∂æ®√y™‰-ü¿’™‰ v°æ´÷-ü¿-¢Á’içüËç é¬ü¿÷, áçü¿’-ÈéjØ√ ´’ç*C. á´-®Ωo-
driver
©’ îËÆœ ¢√£æ«-Ø√Eo Ç°æ-
®·çC. úµŒéÌöÀd §ƒJ-§ÚßË’ Ææç°∂æ’-ô† ÅØË Å®ΩnçûÓ èπÿú≈ no matter ¢√úøû√ç. ®·Ø√ ûÓúø’ BÆæ’-Èé∞¡Ÿx. èπ◊çú≈ ¢ÁRx-§ÚßË’ Åûª-úø’. Åûª-úøç-ü¿-JéÃ
Åߪ·uç-úËüË E†o). eg: Pranav: I'm sorry I can't lend you my book c) Take another copy of the letter, to be on the ûÁ©’Ææ’.
today safe side = letter 8) It doesn't matter = It's no matter = no matter
Yoga: You're lucky to be alive. Your 'yoga' = Fèπ◊ -Ñ®ÓV Ø√ °æ¤Ææhéπç áçü¿’-ÈéjØ√ ´’ç*C, Ç ÉçéÓ
sorry. copy = °∂æ®Ω-¢√-™‰ü¿’.
was good. É´y-™‰†’, BÆæ’éÓ.
(Éçé¬ •A-èπ◊ç-úøôç F Åü¿%-≠d¢æ Ë’. F
'ßÁ÷í∫ç— ¶«í∫’çC.) Congrats. Q. 1) She looks upon sex as a commodity to ´®Ω{ç 鬮Ω-ùçí¬ match ®Ωü¿l-®·çC.
Kshema: Thank you. Oh, sorry. I owe you a be exploited to the fullest for her own b) By means of = ûªü∆y®√.
hundred rupees. Sorry I've delayed. personal gratification. DEéÀ ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç He came up in life by means of hard
I'll give it this evening. To be exploited
îÁ°æp-í∫-©®Ω’. Åçõ‰ Å®Ωnç work =
(Sorry.
A.
ØËFoéÓ ´çü¿-®Ω÷-§ƒ-ߪ’© Å°æ¤pØ√o†’ àN’öÀ? 1) Ç¢Á’ Sex †’ (¨¡%çí¬-®√Eo) ûª† ≤ƒy®Ωn ûª%°œh- -v¨¡-´’ -ü∆y®√ Åûª-úø’ @N-ûªç™ °jéÌ-î√aúø’.
By means of his contacts he can get
éπü∆? Ç©Ææuç Å®·çC, É´yúøç. Ñ 2) ÉçTx≠ˇ ¶«í¬ ´÷ö«x-ú≈-©-†’èπ◊-ØË¢√∞¡xèπ◊ éπ´‚u-E- éÓÆæç ¢√úø’-éÓ-ü¿-T† ´Ææ’h-´¤í¬ îª÷Ææ’hçC.
anything done =
≤ƒßª’çvûªç ÉîËa-≤ƒh†’.)
2) Communication Skills ᙫ °ç§Òç-Cç--
Íé-≠æØ˛ Æœ\™¸q ᙫ °ç§Òç-Cç--éÓ-¢√™
Yoga: Doesn't matter. I can wait. Ææ÷îª-†©’ É´y-í∫-©®Ω’. éÓ-¢√™ Éçûªèπ◊´·çü¿’ î√™«-≤ƒ®Ω’x N´-Jç* ûª†-èπ◊†o Ææç•ç-üµ∆© ü∆y®√ Åûª-úø’ -à
(°∂æ®√y-™‰-ü¿’™‰. ØËØ√-í∫-í∫-©†’.) 3) This turns out to be particularly unfortu- ÖØ√oç. °æØÁjØ√ îË®·ç-îª-í∫-©úø’.
Kshema: You are such a good friend. nate. DEéÀ ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç îÁ°æpí∫-©®Ω’. 3) ´·êuçí¬ ÉC î√-™« ü¿’®Ωü¿%-≠æd-éπ-®Ω-¢Á’i† c) In accordance with = Ç v°æ鬮Ωç.
Daily life situations ™ ¢√úË ´’J-éÌEo expres- 4) Because of, by means of, in accor- N≠æ-ߪ’çí¬ ûªßª÷-È®jçC. In accordance with the agreement she
sions ´’†ç É°æ¤púø’ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çü∆ç. OöÀ frequency dance with- ÉN àßË’ Ææçü¿-®√s¥-©™ Ö°æ-ßÁ÷- 4) a) Because of = Ç é¬®Ω-ùçí¬. should vacate the house =
The match was cancelled because of
(¢√úË-≤ƒ®Ω’x) î√-™« áèπ◊\´. î√-™« Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø-û√®· T-≤ƒh®Ó -ûÁ-©’°æí∫-©®Ω’. ä°æpçü¿ç v°æ鬮Ωç Ç¢Á’ É©’x ë«SîËߪ÷L.
´’†ç ´÷ö«x-úË-ô°æ¤púø’. ¶«í¬ simple expressions - G.Suresh, Guntur. the rain =
é¬-´-úøç ´©x conversational ease Öçô’çC.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-Ç-C-¢√®Ωç 6 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

B: I would be, indeed =
Q. Indeed, Rather than ©èπ◊
-Å®Ωn-¢Ë’-N’-öÀ? -Éç-Tx-≠ˇ-™ -O-öÀ - Å´¤†’. ÅC Eï¢Ë’.
¢√-úø’éπ í∫’-Jç-* -ûÁ-©’°æí∫-©®Ω’. 3) Indeed -†’ ´·çü¿’ ņo-´÷-ôèπ◊ ´uA-Í®-
- P.Sreenivasulu, éπçí¬ ´îËa Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç.
Hyderabad. He wasn't disappointed at all. Indeed
A. Indeed -†’ -Gµ-†o Ææç-ü¿®√s¥- he was happy =
™x -¢ËÍ®y®Ω’ -Å®√n-©’ -Å-ûªúø-Ææ©’ E®Ω’-û√q-£æ«-°æ-úø-™‰ü¿’. Éçé¬ î√™«
üµ¿y-Eç-îË-™« -¢√-úø-û√ç. ÆæçûÓ-≠œç-î√úø’.
1) Indeed= Eïçí¬ (really) Rather than= È®çúø’ ¢ËÍ®y®Ω’ N≠æ-ߪ÷-©†’
A friend in need is a friend indeed. §Ú©’Ææ÷h äéπöÀ ÉçéÓü∆E-éπçõ‰ áèπ◊\´ ÅE
comparative degree ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ rather
(Å´-Ææ-®√-EéÀ ´îËa ÊÆo£œ«-ûª’úË Eïçí¬/ Eï-¢Á’i† Q. 1. Thirteen day training programme for the A. 1. You are correct. It should be 'A thir-
than ¢√-úø-û√ç. Éçé¬ preference (É≠ædûª)
ÊÆo£œ«-ûª’úø’) teachers. DEEheading A
í¬ ¢√úÕ-†-°æ¤púø’ teen day-tour' ÅE-í¬F, 'A thirteen
2) Indeed -†’– 'Å´¤†’ ÅC éπ®Ωé˙d—/ 'Å´¤†’ ÅC
ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç. thirteen day training Thirteen
ÅE-í¬E, days' tour' ÅE-í¬F ®√ߪ’úøç correct.
Eï¢Ë’— – ÅØË Å®ΩnçûÓ èπÿú≈ ¢√úøû√ç. I'd rather starve than eat that food = days training ÅE-í¬E ®√ߪ’-†-´-Ææ®Ωç ™‰ü∆? Å®·ûË Newspaper Headlines ™
A: Would you be happy if I gave you
Å™«çöÀ ǣ慮Ωç AØËç-ü¿’éπçõ‰ ؈’ °æÆæ’h 2. The Prime Minister left New Delhi on a four articles (A/ an and the) omit îËߪ’-úøç
some more money? -Öç-úËç-ü¿’Íé É≠æd-°æ-úø-û√†’ = Rather than eat day visit to Australia- Ñ ¢√éπuç ÆæÈ®j-†-üËØ√? Ææçv°æü∆ߪ’ç. ÅC ûª°æ¤pí¬ Å†’-éÓ®Ω’.
that food I'd starve. - Pavani & Sudha, Matsyapuri 2. ÅC ÆæÈ®j-†üË.
(Éçé¬Ææh úøGsÊÆh †’´¤y ÆæçûÓ-≠œ-≤ƒh¢√?)

Q.

Study late into the night
1. Billet-doux, love letter 6. Molestation, nuisance Ñ
äéπ-õ‰Ø√? È®çúÕç-öÀéÀ àçöÀ Ææç•çüµ¿ç? ÅÆæ-
2. Epistle, Missive ©’ à ®Ωéπ-¢Á’i† ™„™« ´*açC O’é¬ Idea?
Öûªh-®√©’? Molestation- ¨»K-®Ω-éπçí¬, ™„jçT-

3. Vale, Valedictory function, farewell, send off,
éπçí¬ ´·êuçí¬ °œ©x-©†’ £œ«çÆœç-
3. Vale = Valley = ™ߪ’. îªúøç.
Adieu äéπ-õ‰Ø√? Vale poetic.
ÅØËC Nuisance = *é¬èπ◊, ¶«üµ¿ éπL-Tç-îªúøç.
4. Venality, Bribery Valediction= OúÓ\©’ °æ©- Mutation - @´-¨»≤ƒYEéÀ Ææç•ç-Cµç-*† ´÷ô–
äéπ-õ‰Ø√?
5. Baccy,
äéπ-õ‰Ø√?
Tobacco, snout, guvnor, boss
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 474
éπúøç, ´·êuçí¬ ã OúÓ\©’
Æ涵º™– ÉC î√™« §ƒçúÕûªuç,
´’†’-≠æfl-©, îÁôx, ïçûª’-´¤© u-°æ-ü∆-®√n©’, ¢√öÀ
Ææçûª-A™ îÁçüË -´÷®Ω’p.
6. Molestation, Nuisance, Mutation, Alteraction, ´÷´‚©’ OúÓ\-©’èπ◊ ¢√úøç. Alteraction = Ñ ´÷ô English ™ ™‰ü¿’.
Vicissitude, Variation É´Fo äéπ-õ‰Ø√? Öü∆-£æ«-®Ω-ùèπ◊ Terrorism èπÿ, Nihilism èπÿ (´uèπ◊h© •%çü∆-EéÓ, Nü∆u-®Ω’n© Vicissitude = äéπJ @N-ûªç™E ´’©’-°æ¤©’, Ææ´’-
M.SURESAN
7. Nihilism, Terrorism Ææç•çüµ¿ç àç Öçü¿E ûËú≈ N´-Jç-îª-´’ç-ö«®Ω’? Ææ´‚-£æ…-EéÓ, v°æûËu-éπ Æ涵º™ Ææu©÷.
8. Lucubration – Nocturnal study äéπ-õ‰Ø√? O’®Ω’ ´’ç* dictionary ≤ƒßª’ç BÆæ’-éÓçúÕ. Ñ °æLÍé OúÓ\©’). Variation = ûËú≈/ ´÷®Ω’p.
9. Noontide, Noon, Noon time- eventide, Spoken English lessons ™ ´÷´‚©’ daily Valedictory function= °j† ûÁL°œ† ÖüËl-¨¡çûÓ
7. Nihilism = N’ü∑∆u¢√ü¿ç. v°æ°æç-îªç™ ´’ûª, ≤ƒç°∂œ’éπ
evening, eve äéπ-õ‰Ø√? life situations ™ ¢√úË ´÷ô©’, ¢√öÀ ¢√úø’éπ à®√p-ô’-îË-Æœ† Æ涵º/ ¢Ëúø’éπ †´’t-é¬-©èπÿ, Çî√-®√-©èπÿ à N©’-¢√-™‰ü¿’, ÅN °æE-éÀ-
- U. Ajay Kumar, Adilabad. í∫’Jç* ´÷vûª¢Ë’ ûÁLߪ’ñ‰ßª’-í∫©ç, í∫´’-EçîªçúÕ. Farewell= OúÓ\©’. Give/ say a farewell =
®√-´ØË ûªûªyç.
A. O’®Ω’ ®√Æœ† ´÷ô© Ææ´·-ü∆-ߪ÷© (sets of 1. Billet- doux (G-©ö¸úø÷)= love letter. Å®·ûË OúÓ\©’ îÁ°æp-úøç (ã ´uéÀh ÉçéÓ-´uéÀh/ ´uèπ◊h-©èπ◊)= Terrorism = Bv´ £œ«ç≤ƒ-¢√ü¿ç.
Billet- doux, french ´÷ô– á°æ¤p-úÁjØ√ £æ…≤ƒu-EéÀ ™‰ü∆ sendoff= ¢ÁRx-§Ú-ûª’†o ´uéÀhE ≤ƒí∫-†ç-°æúøç.
words) ™ éÌEo sets, synonyms, î√™« áèπ◊\´ 8. Lucubration (î√™« Å®Ω’ü¿’) = Nocturnal study
sets ™E ´÷ô™x äéπ-ü∆-E-éÌ-éπöÀ Ææç•çüµ¿ç ™‰EE ví¬çC∑-éπçí¬ ¢√úË-´÷ô, Åçü¿-Jéà ŮΩnçé¬éπ§Ú´îª’a. Adieu = goodbye – ÉC §ƒûª-üÁj-§Ú-®·çC. v°æÆæ’hûªç
2. Epistle - ÅÆæ-©®Ωnç - Jesus ¢Á·ü¿öÀ ņ’-îª-®Ω’©’
(Å®Ω’ü¿’) = ®√vA°æ‹ô î√™«-ÊÆ°æ¤ v¨¡N’ç* îªü¿-´úøç.
ÖØ√o®·. éÌEo sets ™E éÌEo ´÷ô©’ î√™« ¢√úø’-éπ™ ™‰ü¿’.
Study late into the night Åçõ‰ Åçü¿-Jéà ŮΩnç
ví¬çC∑-éπ-¢Á’i-†N, formal written English ™ èπÿú≈ ®√Æœ† Öûªh-®√™x àüÁjØ√. ÉçéÓ Å®Ωnç = àüÁjØ√ 4. Venality= úø•’s-éÓÆæç FA-´÷-L† °æ†’©’ îËߪ’úøç=
bribery= -©ç-îªç. È®çúø÷ ü∆ü∆°æ¤ äéπõ‰. Å®·ûË
Å´¤-ûª’çC éπü∆?
î√™« Å®Ω’-ü¿’í¬ éπE-°œç-îËN. Spoken English ™ ´·êu-¢Á’i† N≠æߪ’ç í∫’Jç* Ææ’D-®Ω`-¢Á’i† ™‰ê– ví¬çC∑-
9. äéπõ‰. Å®·ûË noontide ví¬çC∑éπç.
ÅÆæ©’ ¢√úø-EN– ¢√úÕØ√ á´JéÀ Å®Ωnç é¬èπ◊çú≈ éπçí¬ é¬F ™‰ü∆ £æ…≤ƒu-E-éÀ-í¬F ¢√úË-´÷ô. ´÷´‚©’ Venality ví¬çC∑éπç. Spoken English ™ Å®Ω’ü¿’.
communication break éπL-Tç-îËN. O’K °æü∆-©†’ Öûªh-®√-EéÀ ÉC- ¢√úøç. 5. Baccy= ¶«uéÀ (British English ™ ´÷vûª¢Ë’– ¶«u,
O’®Ω’ à book of synonyms †’ç-îÓ ÊÆéπ-Jç-*†
áéπ\-úø-†’ç* ÊÆéπ-Jç-î√®Ó ûÁL-ߪ’úø癉ü¿’; ÉçéÓ Missive Åçõ‰ èπÿú≈ ´·êu- N-≠æ-ߪ’ç í∫’Jç-* Bank ™ ba ™«)= Tobacco. Snout èπ◊ Tabacco
´÷ô-©†’ Ééπ\úø ÅúÕ-T-†-ô’d-Ø√o®Ω’. Å™«çöÀ °æ¤Ææh-é¬-
N≠æߪ’ç, à Ææç•çüµ¿ç ™‰E 4, 5 ´÷ô-©†’ äÍé set Ææ’D-®Ω`-¢Á’i† ÅCµ-é¬-Jéπ ™‰ê– ví¬çC∑éπç, £æ…≤ƒu-EéÀ ¢√úË- èπ◊ àçÆæç-•çüµ¿ç? Snout Åçõ‰ °æçC ™«çöÀ ©™ Ö†o ´çü¿™«C ´÷ô-©†’ N´-Jç-îª-úøç éπ≠dçæ
™ îª÷°œç* É´Fo äéπ-õ‰Ø√ ÅE Åúø’-í∫’-ûª’-Ø√o®Ω’. ´÷ô. ´÷´‚©’ Öûªh-®√-©èπ◊ Ñ ´÷ô ¢√úøôç ïçûª’-´¤© ´·èπ◊\, ØÓ®Ω÷ éπL°œ. éπü∆? Åçü¿’-™†÷ ÅN Spoken English ™
Guvnor= boss (Guvnor- British Eng)
O’èπ◊ ¢√öÀE ᙫ N´-Jç-î√™ Å®Ωnç 鬴-úøç-™‰ü¿’. îµ√çü¿-Ææçí¬ NE-°œ-Ææ’hçC. N-E°œç-îË-N é¬-´¤.

Q. -Ñ ¢√é¬u-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ -á-™« -îÁ-§ƒp-L? 8. ÖvûËp-é~¬-©ç-鬮Ωç A. 1. He ruined the institution by We should conduct ourselves,
8. ÖvûËp-é¬~ -©ç-鬮Ωç– DEéÀ ÆæÈ®j† °æü¿ç
his high handed behaviour. conscious of our serious respon-
1. ûª† ü¿’®Ω’Ææ’ v°æ´-®Ωh-†ûÓ Nü∆u-©-ߪ÷Eo 9. Nví∫-£æ…Eo ÇN-≠æ\-Jç-î√®Ω’. English ™ ™‰ü¿’.
2. Conducting/ organising a felici- sibility.
v¶µº≠æfld °æöÀdç-î√úø’. 10. ®Óúø’f °æéπ\† ´®Ω{-°æ¤-F-öÀéÀ °ü¿l ´’úø’- 9. Unveiled the statue.
tation ceremony (English ™ 4. The services he rendered to the
10. Buffaloes are lolling about in
2. ÆæØ√t-Ø√Eo E®Ωy-£œ«ç-îªúøç/ ÆæØ√t† 鬮Ωu- í∫’™« à®ΩpúÕ •vÈ®©’, ü¿’†o-§Ú-ûª’©’
Éçûª-éπçõ‰ ÆæÈ®j† ´÷ô ™‰ü¿’. -Ñ nation are invaluable.
the large puddle (of rain water)
véπ´’ç. ™«çöÀ °æ¨¡Ÿ-´¤-©èπ◊ véÃú≈¨¡-ߪ’-¢Á’içC.
3. ´’† í∫’®Ω’-ûª®Ω ¶«üµ¿u-ûª-ØÁ-JT v°æ´-Jhç-î√L. DE°j ¢ÁçôØË ÆæpçCç* ûªT† Ωu -´÷-ô Åçûªí¬ ÆæJ-§Úü¿’. ÆæØ√t† 鬮Ωu- 5. He is good at writing and form- along the margin of the road.
4. Çߪ’† ñ«AéÀ îËÆœ† ÊÆ´©’ ¢Á©-™‰-EN. BÆæ’-éÓ-´’E ´·Eq-°æ™¸ ÅCµ-é¬-®Ω’-©†’ véπ-´÷-©èπ◊ Ççí∫x Ææçv°æü∆-ߪ’ç™ Åçûª ing as well. The Municipal authorities are
5. éπ©ç, £æ«©-´·-©çü¿’ °∂æ’†’úø’. éÓ®Ω-úø-¢Á’içC. v§ƒ´·êuç ™‰ü¿’) 6. Emended by scholars. requested to respond and take
3. We should behave with a high
- Y. Gayathri, Asifabad. immediate action to end this.
6. °æçúÕûª °æJ-≠æ\%ûªç.
7. In his/ her own style.
7. ûª†-üÁj† ¨ÎjL™ sense of responsibility/

Q. 1. éÌçü¿®Ω’ Grammar Depth í¬ îÁ•’û√ç Åçô’-Ø√o®Ω’. Q. 1. Active Voice ™ verb 12 ®Ω÷§ƒ™x Ö†oô’x ®√¨»®Ω’. ´’®ÌéπîÓô verb Q. 1. Consonant sounds V, W ©èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ?
´’J-éÌç-ü¿®Ω’ Grammar Deep í¬ îÁ•’û√ç Åçô’-Ø√o®Ω’. 6 ®Ω鬩’ ÅØ√o®Ω’. àC éπÈ®èπ◊d? 2. Present perfect continuous, past perfect continu-
Éçü¿’™ àC éπÈ®é˙d? 2. Pratibha Plus ™ èπÿú≈ ÉçTx≠ˇ ví¬´’Í® ÉÊÆh ¶«í∫’ç-ô’çC. -ví¬-´’®˝èπ◊ ous, future perfect continuous, future continuous
2. Tenses ™ perfect continuous tense ©èπ◊ passive -v§ƒ-´·-êuç -É-´yí∫-©®Ω’. tense passive voice
èπ◊ ™‰ü¿ç-ö«®Ω’ éπü∆. áçü¿’èπ◊
form (voice) áçü¿’èπ◊ ¢√úø-èπÿ-úøüÓ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’. - S. Satyanarayana Murthy, Kakinada transitive verbs
™‰ü¿’. OöÀ™ èπÿú≈ ¢√úøû√ç éπü∆, N´-
– V.B. Naidu, Ganapathi, Bhimavaram A. 1. Active Voice
™E 12 forms
Å®·Ø√ passive voice 8 forms
™E Jç-îª-í∫-©®Ω’.
A. 1. Grammar deep í¬ îÁ•’û√ç ņúøç correct. Å®·Ø√, Ç 6 forms
™ØË Öçö«®·. English voice
™ à ™E à - P. Srinivasa Rao, Pitapuram
2. Perfect continuous tenses èπ◊ passive form î√™«
verbÅ®·Ø√ Ñ six forms- 1) be form 2) be form + ...ing form A. 1. °j ´-®ΩÆæ °æ∞¡x†’ éÀçC °ü¿-NéÀ û√éÀÊÆh ´îËa ¨¡•lç V. ÉC
3) be form + pp (passive) 4) Have/ has/ had/ shall have/ will F èπ◊ ü¿í∫_®Ω. °ü¿-´¤-©†’ í∫’çvúøçí¬ A°œp- Ø√-©’-éπ†’ flat í¬
Å≤˘-éπ-®Ωuçí¬, éπ%ûª-éπçí¬ grammar éÓÆæç grammar í¬ have, etc + pp 5) Doing words 6) Shall/ should/ will/ would
(English ®√ߪ’-ú≈-EéÀ, ´÷ö«x-úø-ö«-EéÀ é¬èπ◊çú≈) éπ-E°œÆæ’hç- °öÀd Öîªa-JçîË ¨¡•lç 'W'. V, W ©èπ◊ É™« î√™« ûËú≈ ÖçC.
etc + 1st Regular Doing Word -
2. ÉC Éçûªèπ◊´·çü¿’ N´-Jçî√ç. OöÀéÀ passive î√™«
OöÀ™ äéπ-öÀ-í¬ØË Öçô’çC.
ô’ç--C. (have/ has/ had/ shall have/ will have been 2. Pratibha Plus ™ Vocabulary (words- ¢√öÀ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç)
being + PP)– ÉD ¢√öÀéÀ passive - ÉC áçûª éπ%ûª-éπçí¬, grammar éÓÆæç grammar í¬ Öçô’çC. OöÀéÀ
É•sç-C-éπ-®Ω¢Á÷ ûÁ©’-≤ÚhçC éπü∆? ®√ߪ’úøç™ ÖüËl¨¡ç grammar ûÓ¶«ô’ §ƒ®∏Ω-èπ◊©’ °æü¿ Ææç°æ-ü¿†’ èπÿú≈ passive î√ü¿Ææhçí¬ Öçô’çC.
°ç-éÓ-¢√-©E.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 8 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Arogya: Kundan made a fool of himself yester- Iswarya: Things are going to be different from
day, didn't he? Monday. The class hours will be from 8
(èπ◊çü¿Ø˛ E†o äöÀd ¢ÁvJ-¶«-í∫’-©-¢√-úÕ™« v°æ´-Jhç- to 3, instead of from 10 to 5 as they are
î√úø’ éπü∆?) now.
Iswarya: Yes, by making jokes that were all out (≤Ú´’-¢√®Ωç †’ç* °æJ-Æœn-ûª’©’ ´÷®Ω-û√®·
of place. éπü∆. Classes É°æpöÀ™«í¬ 10 †’ç* 5
(Å´¤†’, ÅÆæç-ü¿-®Ωs¥-¢Á’i† jokes ¢ËÆœ.) ´®Ωèπ◊ é¬èπ◊çú≈ 8 †’ç* 3 ´®Ωèπ◊çö«®·.)
Arogya: He wasn't aware that others were pok- Arogya: That certainly is a change for the
ing fun at him. I was really sorry for him. worse. We have to get up rather early
(ûª††’ Éûª-®Ω’©’ Çô-°æ-öÀd-Ææ’h-Ø√o-®ΩE Åûª-úÕ-éπ®Ωnç in the morning .
鬙‰ü¿’. Eïçí¬ ÅûªúÕ í∫’Jç* ؈’ ¶«üµ¿-°æ- (Ñ ´÷®Ω’p ´©x îÁúË. §Òü¿’l† Éçé¬Ææh ûªy®Ωí¬ c) Why make a fool of yourself by offering c) Would she take it amiss if I offered help =
úø’-ûª’-Ø√o†’.) ™‰¢√Lq ´Ææ’hçC.) advice unasked = Éûª®Ω’©’ Åúøèπ◊\çú≈ØË Ææ©-£æ…- ؈’ Ææ£æ…ߪ’ç ÅçCÊÆh Ǣ˒´’Ø√o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-
Iswarya: I tried to warn him, but he took it Iswarya: (There is) no helping it. Things are not
L*a ¢ÁvJ-¢√-úÕ-´-E-°œç--èπ◊ç-ö«-¢Áç-ü¿’èπ◊? èπ◊çô’çü∆?. amiss = ûª°æ¤p/ §Ò®Ω-§ƒô’
amiss. He thought I was discouraging in our hands.
2) Out of place - ÅÆæç-ü¿-®Ωs¥-¢Á’i† Something is amiss some where = áéπ\úÓ àüÓ
him out of envy. (ûª°æpü¿’. ´’† îËûª’™x àO’ ™‰ü¿’ éπü∆.) a) His jokes were out of place on such a seri- §Ò®Ω-§ƒô’/ ûª°æ¤pçC.
(ÅûªúÕE £«îªa-Jç-î√-©E v°æߪ’-Aoç-î√†’. é¬F High frequency expressions used in daily ous occasion = Ç í∫çHµ-®Ωçí¬ Ö†o Ææçü¿-®Ωs¥ç™ 5) What was the matter with him?
Åûªúø’ ††’o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’. ØËØËüÓ real life situations í∫’Jç* ûÁ©’-Ææ’-èπ◊ç-ô’-Ø√oç-í∫ü∆? ÅûªúÕjokes î√™« ÅÆæç-ü¿®Ωs¥çí¬ ÖØ√o®·. Matter with (somebody) = àçöÀ N≠æߪ’ç?
b) Nothing ill of the dead. That will be out of
Ñ®Ω{uûÓ ÅûªúÕE E®Ω’-û√q-£æ«-°æ-®Ω’-Ææ’h-Ø√o-†-†’-èπ◊- É°æ¤púø’ ´’J-éÌEo îª÷ü∆lç. ÉN èπÿú≈ ´’†èπ◊ ¶«í¬ à¢Á’içC (á´-J-ÈéjØ√)
Ø√oúø’.) Ö°æ-ßÁ÷-í∫°æúË ´÷ô©’. î√™« ≤˘éπ®Ωuçí¬ Öçö«®·. place at a condolence meeting = îªE-§Ú- a) What is the matter with the doctor? He
Arogya: What was the matter with him? Why ´’† ´÷´‚©’ ¶µ«¢√©’ ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ OöÀE Å´-鬨¡ç ®·†¢√∞¡x†’ í∫’Jç* îÁúø’í¬ ´÷ö«x-úø-èπÿ-úøü¿’. doesn't want to treat patients any more =
couldn't he understand that you meant ´*a-†-°æ¤p-úø™«x ¢√úø’-ûª’ç-úøçúÕ. Å™« ´÷ö«x-úøôç Ææçû√-°æ-Ææ-¶µº™ ÅÆæç-ü¿®Ωs¥çí¬ Doctor
well.
à¢Á’içü∆ èπ◊? ®Óí∫’-™„´JF îª÷úø-†ç-ô’-
Öçô’çC. Ø√oúø’? (îª÷úø-èπÿ-úøü¿’ ņ’èπ◊çô’-Ø√oúø’)
(à¢Á’iç-ü¿-ûª-úÕéÀ? †’´¤y Ææü¿’-üËl-¨¡ç-ûÓØË îÁ§ƒp´¤ c) Her black dress was out of place for the
b) ''Is anything the matter? You don't look all
é¬F áçü¿’-éπ®Ωnç îËÆæ’-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷úø’?) auspicious occasion =
right" =
Ç ¨¡Ÿ¶µº Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ''à¢Á’iØ√ Å®·uçü∆?/ àçöÀ N≠æߪ’ç?
Iswarya: He didn't quite catch what I was trying dress
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
Ç¢Á’ †©x ÅÆæç-ü¿®Ωs¥çí¬ ÖçC. ÆæJí¬ Ö†oô’x ™‰´¤?——
to drive at. 475 d) Your comments are out of place = F "Nothing's the matter. I'm perfectly OK" =
(؈’ àç îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊ v°æߪ’-Ao-Ææ’h-Ø√oØÓ ¢√uêu©’ Ææçü¿-®Ós¥-*ûªçí¬ ™‰´¤. ''àO’ 鬙‰ü¿’. ؈’ îªéπ\-í¬ØË
Åûªúø’ ví∫£œ«ç-îª- ÖØ√o.——

What was the matter with him?
™‰ü¿’.) Ñ matter ûÓ ´îËa
Arogya: Don't worry. If
expressions O™„j-†-°æ¤p-úø™«x
the worst ¢√úÕ, O’ conversation ™
comes to the ¶µ«í∫ç îËÆæ’-éÓçúÕ.
worst he will stop talking to you. You Look at the following expressions from the 3) Poking fun at some-
6) Mean well = Ææü¿’-üËl-¨¡çûÓØË ´÷ö«x-úøôç/ v°æ´-Jhç-îªúøç.
won't be the worse off for it after all. dialogue above: body =
Past Tense and Past Participle- meant (well)
Éûª-®Ω’-©†’ ÍíL-îË-
(àç °∂æ®Ω-¢√-™‰-ü¿’™‰. Åçûªí¬ Å®·ûË à´’-´¤- 1) Kundan made a fool of himself ߪ’úøç/ Çô-°æ-öÀdç-îªúøç/ Å°æ- a) I meant well when I told him not to eat so
ûª’çC FûÓ ´÷ö«x-úøôç ´÷ØË-≤ƒhúø’. ÅçûË- 2) ... by making jokes that were out of place £æ…Ææuç îËߪ’úøç. much. He took it amiss and felt I was against
í∫ü∆? ü∆E-´©x FÍéç †≠ædç ï®Ω-í∫ü¿’.) 3) He wasn't aware that others were poking fun a) Everyone was poking his eating = Åûª-úÕE ÅçûÁ-èπ◊\´ AØÌ-ü¿lE ؈’ Ææü¿’-
Iswarya: I understand that. By the way, (would at him fun at his fatness = üËl-¨¡ç-ûÓØË ÅØ√o. Åûªúø’ ††’o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’,
you) mind dropping me at home on 4) I tried to warn him but he took it amiss Åçü¿®Ω÷ ÅûªúÕ ™«´¤ Ø√ÍéüÓ Åûªúø’ A†úøç É≠ædç ™‰ü¿-†’-èπ◊E.
your scooter? 5) What was the matter with him? M.SURESAN í∫’Jç* áí∫-û√R îËÆæ’h-Ø√o®Ω’ b) When elders chide us they mean well = °ü¿l-
(ÅçûË™‰. ÅC ÆæÍ®-é¬F, ††’o F scooter 6) ... you meant well (Ç Ææçü¿-®Ωs¥ç™) ¢√∞¡Ÿx ´’†Lo Ææü¿’-üËl-¨¡ç-ûÓØË (´’ç* éÓÆæ¢Ë’) ´’çü¿-
O’ü¿ ÉçöÀ ü¿í∫_®Ω Cç°æ¢√?) 7) If the worst comes to worst b) Don't poke fun at his poor clothes = Åûª ú Õ L-≤ƒh®Ω’. chide = ´’çü¿-Lç-îªúøç/ éÓ°æp-úøôç ..
Arogya: Not at all, though my scooter is not as 1) Made a fool of himself- Make a fool of one-  éπ •ôd © í∫ ’Jç* ÍíL- î Ë-ß ª ’èπ◊. 7) If the worst comes to the worst = Åü∑¿-´’-°æ-éπ~ç™/
good as before I had it repaired. self. Ééπ\ úø oneself •ü¿ ’©’ himself/ herself/ c) Poking fun at others for whatever reason is ï®Ω -í∫-èπÿ-úø-E-ü¿çô÷ ïJ-TûË/ £‘«Ø√A£‘«† °æéπ~ç™.
(àç °∂æ®Ω-¢√-™‰ü¿’/ ÅüËç ™‰ü¿’. Å®·ûË themselves etc.. àüÁjØ√ ¢√úÌîª ’a. bad manners = à 鬮Ω ù ç´©x - Ø Á j Ø √ Éûª - ® Ω ’ ©†’ a) He is willing to join the army. He feels that if
Make a fool of oneself = the worst comes to the worst, he will die =
scooter repair îË®·ç*† ûª®√yûª Åçûªèπ◊ ¢ÁvJ-¢ √-∞¡x™ « éπ -E °œç -î ªúøç Çô°æ -ö Àdç -î ªú øç îÁ úø’ v°æ ´ -®ΩhØ Ë.
´·çü¿’†oçûª ¶«í¬™‰ü¿’.) Éûª-®Ω’-©èπ◊. ´’† ´÷ô©, îËûª©´©x/ †´¤y© §ƒ©-´úøç. 4) Took it amiss = Past tense of take it amiss = ÂÆj†uç™ îËÍ®ç-ü¿’èπ◊ É≠æd-°æ-úø’-ûª’-Ø√o-úø-ûªúø’. ´’£æ…
Iswarya: Then don't mind me. You just get a) He made a fool of himself by talking about ŧƒ®Ω nç îË Æ æ ’ -é Ó-´ úø ç . Å®·ûË ûª†’ îªE-§Ú-û√-úøçûË éπü∆ ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o-úø-ûªúø’.
things he did not know = ûª†èπ◊ ûÁLߪ’E N≠æ- a) Don't take me amiss, but you had better, b) If the worst comes to the worst, I may have
along. I'll walk home.
ߪ ÷© í∫ ’Jç* ´÷ö«x úÕ ûª † ûÁ L-N-û ª-è π◊\-´ -û ª† ç wear better clothes = †’Nyçé¬ ´’ç* •ôd©’ to sell my property = ï®Ω-í∫-èπÿ-úø-E-ü¿çô÷ ïJ-TûË,
(Å®·ûË †ØÌo-C-™„®·u. †’´¤y é¬Eß˝’. ؈’ îª÷°œç--èπ◊-Ø√oúø’/ ¢ÁvJ-¢√-úÕ™« éπ†-°æ-ú≈fúø’/ †´¤y-©- ¢ËÆæ’-èπ◊çõ‰ ´’ç*C. É™« ņoç-ü¿’èπ◊ ††o-§ƒ®Ωnç ؈’ Ø√ ÇÆœhE Å´÷tLq ´Ææ’hç-üË¢Á÷!
†úÕ* ¢Á∞¡û√ ÉçöÀéÀ.) §ƒ-©-ߪ÷uúø’. îËÆæ’-éÓèπ◊/ à´’-†’-éÓèπ◊. c) She wants to marry anyone but him. If the
Arogya: No, No. I can still manage it. Don't worst comes to the worst, she would remain
b) You only make a fool of yourself if you inter- b) If you don't take me amiss, your attending
worry. unmarried =
fere in the affairs of a husband a wife = the function is not good = †’¢Ëy-´’-†’-éÓ-éπ-§ÚûË/ ÅûªúÕE ûª°æp ÉçÈé´JØÁjØ√ °∞«x-ú≈-©-
(ÅüËç ™‰ü¿’. ؈’ ᙫíÓ™« E†’o BÆæ’-Èé-∞¡- ¶µ«®√u-¶µº-®Ωh© N≠æ-ߪ÷™x éπLpç--èπ◊çõ‰ F ¢ÁvJ-ûª- func-
†’´¤y ††’o ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-éÓ-éπ-§ÚûË, †’Oy †’-èπ◊ç-öçC. Åü∑¿-´’-°æ-éπ~ç™ ÅN-¢√-£œ«-ûª-í¬ØË ÖçúÕ-
û√-†’™‰.) †¢Ë’ •ßª’-ô-°æ-úø’-ûª’çC/ ´‚®Ω’^-úÕ™« éπE-°œ-≤ƒh´¤. tion èπ◊ ®√´ü¿’l (®√´úøç ´’ç*-C-é¬ü¿’). §Ú-¢√-©-†’-èπ◊ç-öçC.

Q. 1. Fortune 500 companies, for- A. 1. Fortune ÅØËC äéπ American Magazine. 3. F ÊÆo£œ«-ûª’-©†’ ņ’-éπ-Jç-îª-´ü¿’l. (copy îËߪ’- Indian Institute of Sciences, Institute of
tune 500 clients OöÀ Å®Ωnç, Ñ magazine v°æA Ææç´-ûªq®Ωç, ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆæn ´ü¿’l). Ç °æE Daffy (´uéÀh Ê°®Ω’ 鬴a/ Fool Engineering and Technology, etc. ´·êuçí¬
Ö°æßÁ÷í∫ç ûÁ©-°æçúÕ. (companies) © ≤ƒç´-ûªq-Jéπ Å´’t-鬩 N©’´ ÅE Å®Ωnç ®√´îª’a), and Elmer (´uéÀh)èπÿ -
≤ƒçÍé-Aéπ Nü∆u ´%ûª’h-©èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† ÆæçÆæn
2. Maruthi Inc/ Bharathi Inc -*´®Ω (†í∫-ü¿’™) Çüµ∆®Ωçí¬ Åûªu-Cµéπ Å´’t-鬩’ îËÆœ íÌ°æp ´C™„ß˝’. Åçõ‰ ÉçéÌéπJE copy îËߪ’-úøç †’´¤y Institution.
Ö†o Inc †’ ᙫ îªü¿-¢√L? DE ™«¶µ«©’ í∫úÕçîË 500 ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆæn© ñ«Gû√ ûªßª÷- îËߪ’-ü¿-T† ´’ç* °æØËç é¬ü¿’ ÅE. Academy- àüÓ äéπ subject/ ®Ωçí∫ç™ v°æûËuéπ
Å®Ωnç àN’öÀ? ®Ω’-îËÆœ v°æéπ-öÀÆæ’hçC. Ç ñ«G-û√™ îÓô’-îË-Ææ’- 4. éπçí¬®Ω’ éπçí¬-®Ω’í¬ ÖçúË èπ◊çüË©’ éπçõ‰ àç x- Péπ~ù ÉîËa/ v§Úûªq-£œ«çîË ÆæçÆæn/ éπ∞«-¨»©, etc-
3. Don't try to imitate your friends. Leave that to èπ◊†o company ©†’ Fortune 500 company Academy of Arts/ Academy of music, etc.
Daffy and Elmer. Daffy and Elmer
Ééπ\úø Åçõ‰ éπ∫-ü¿-©E (ÖvüË-éπ-°æ-úøE) üÓÆæé¬ßª’ †ßª’ç ÅE.
English ™ as cool as cucumber Åçõ‰ àç Spoken English Academy English
©çö«®Ω’. Ç ñ«G-û√™ îË®Ω-í∫-©-í∫úøç äéπ ÆæçÆæn îËÊÆ Åçõ‰
àN’öÀ? Ñ ¢√éπuç °æ‹Jh Å®Ωnç àN’öÀ? Å´’t-鬩 N©’-´èπÿ, ûªü∆y®√ §ÒçüË ™«¶µ«-©èπ◊ äéπ
4. A twitching rabbit is less likely to make it than a Ææ÷*éπ. Ç ñ«G-û√™ îË®Ω-í∫-©-í∫úøç v°æA-≥ƒe-ûªtéπ ÖvüË-éπ-°æ-úø-èπ◊çú≈, Ææçߪ’-´’†ç éÓ™p-èπ◊çú≈ Ææ綵«-≠æ-ù™ Péπ~ù ÉîËa ÆæçÆæn ÅE. Å®·ûË
Academy É™«çöÀ *†o *†o ¢√öÀéÀ ¢√úøôç ÆæJ-
cool cucumber Ñ ¢√é¬uEéÀ Å®Ωnç àN’öÀ? N≠æߪ’ç.Å™« í∫’Jhç°æ¤ §ÒçüË Companies Öçúøôç. èπ◊çüË©’ üÓÆæ-é¬ßª’ éπçõ‰ N©’-¢ÁjçC.
5. Institute Academy
èπ◊ èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ?Spoken Fortune 500 Clients Å´¤-û√®·. Å®·ûË éπçí¬®Ω’ éπçí¬®Ω’í¬ ÖçúË èπ◊çüË©’ éπçõ‰ é¬ü¿’. î√™« v°æA-≥ƒe-ûªt-éπ-¢Á’i†, Ö†oûª v°æ´÷-ù«©’†o
English Academy v°æûËu-éπûª àN’öÀ? 2. Maruti Inc/ Bharathi Inc- OöÀ™ x Inc=
ÖvüË-éπ-°æ-úøE üÓÆæ-é¬ßª’ (èπ◊çüË-©çûª N©’-´-™‰ü¿’) ÆæçÆæn†’ ´÷vûª¢Ë’ Academy Åçö«ç.
6. Manners makesth a man Åçõ‰ à--N’öÀ? Makesth Incorporated = Ltd = Limited. -´’-† -üË-¨¡ç-™ - †ßª’ç ÅE. Åçõ‰ éπçí¬®Ω’í¬ ÖçúË-¢√-∞¡x-éπçõ‰ 6. v°æ´-®Ωh† äéπ-JE ´’E-≠œí¬ îËÆæ’hç-ü¿E = ´’E≠œ íÌ°æp-
DEE ᙫ Öîªa-Jç-î√L? Company Ê°®Ωx *´®Ω Ltd (Limited), éπçí¬®Ω’ °æúøèπ◊çú≈ balanced í¬ ÖçúË-¢√∞¡Ÿx †ßª’- ûª†ç ¢√J v°æ´-®Ωh-†-†’-•öÀd ÅE. Maketh- Old
7. ´’†Ææ’ îªçîª-©-¢Á’içC, ´’†-Ææ’ûÓ Ç™-*ç-îªèπ◊, ¢Á’ü¿-úø’ûÓ America™ Inc (Incorporated) èπ◊ Ææ´÷†ç. ´’E. English for make.
Ç™-*ç. -D-E-E ÉçTx-≠ˇ™ ᙫ îÁ§ƒpL? Åç-õ‰ Ñ company © ÅCµ-é¬-®Ω’© ¶«üµ¿uûª 5. Institute - Nü¿u, ´%Ah, ´%Ahéπ´-Ææ-®Ω-¢Á’i† Péπ~ù«– 7. Mind wavers; don't let your mind think, let
- Neena Nair, Hyderabad °æJ-N’ûªç ÅE.- É™«çöÀ ÖüËl-¨»©’†o ÆæçÆæn. your brains do it.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
í∫’®Ω’-¢√®Ωç 10 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

2. 'Be' structure Åçõ‰ am/ is/ are/ was/ were
™«çöÀ 'be' forms ûÓ éπLÆœ à®ΩpúË verbs. OöÀéÀ
objects ÖçúÌa/ ™‰éπ-§Ú-´îª’a.
I am eating bread - Ééπ\úø am eating
(verb)èπ◊ object bread
Q. 1. I have been able to maintain regularity.
She is running- Ééπ\úø verb is running èπ◊
DEE passive voice ™ ᙫ ®√≤ƒh®Ω’. ÉC à
tense ™ ÖçC? object ™‰ü¿’.
2. Be structure Åçõ‰ à-N’öÀ? DE-ØÁ™« Ö°æ-ßÁ÷- 3. Past continuous (was/ were + ...ing) talks of
T-≤ƒh®Ω’? DE™ verb ™‰ü∆ object Öçö«ßª÷? an action, continuing at a point of time in the
3. What is the difference between past con- past.
tinuous and past perfect continuous. When he entered the room, I was watch- b) He had been driving at 100 Kmph when the
í∫ûªç™ È®çúø’ °æ†’™x äéπöÀ ´·çüË v§ƒ®Ωç-¶µº¢Á’i accident took place = Accident
4. ''I go through fire and fire to enrich my eng- ing the TV = At the time of his entering the È®çúÓ °æE ´®Ωèπÿ é̆-≤ƒ-TûË -Å-C past perfect con- ïJ-Íí-ô-°æp-öÀéÀ
room, I was watching. The action of 'watching' (II past action) 100 Kmph
lish communication skills.'' tinuous (had been + ...ing).
-Å®Ωn-¢Ë’N’-öÀ? Åûªúø’ ¢Ëí∫çûÓ †úø’-
100 Kmph
- V. Pavankumar, Hyderabad was going on. (Åûªúø’ í∫C-™éÀ ´*a-†-°æ¤púø’ ؈’ a) She had been working as a teacher till she
°æ¤-ûª’-Ø√oúø’. (Åçûª-èπ◊-´·çüË ¢Ëí∫ç
A. TV got married = (II Past action)
Åçü¿’-èπ◊-Ø√oúø’.)
1. The verb in the sentence is have been. îª÷Ææ’h-Ø√o†’) °∞¡x-ßË’uçûª 4. Ø√ communication skills °ç-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ áçûª
This is a 'be' form and 'be' forms don't Past perfect continuous tense talks of an teacher
´®Ωèπ◊, (°∞¡x-®·çC í∫ûªç™) Ç¢Á’ í¬
have passive voice. The tense of 'have action that had started earlier than, and con- °æE îË-≤ÚhçC. (°∞¡x-´éπ ´·çü¿’ v§ƒ®Ωç-¶µº¢Á’i, °Rx éπ≥ƒd-E-ÈéjØ√ Æœü¿l¥¢Ë’/ áçûÁjØ√ éπ≠d-°æ æ-úø-û√†’. 'go
through fire' §ƒûª ¢√úø’éπ.
been' is present perfect. tinued till another past action. ´®Ωèπ◊ teacherí¬ °æE-îË-ÆœçC)

Q. éÀçC ¢√é¬u©’ ÆæÈ®j†¢ËØ√? A. 1. -Ñ -¢√éπuç Q. I is singular or plural ç Åçõ‰ È®çúø÷, Åçûª éπçõ‰ singular (He, She, it) ûÓ II
correct please clarify. IInd person RDW (comes, goes, takes,
1. He paid a deaf ear to our áèπ◊\-´†’ í∫’Jç* îÁÊ°pC.
2. Many a time singular you I Åçõ‰ ؈’ ÅE. ؈’ áçûª- does etc.) and 'has' ¢√úøû√ç.
instructions.
™ ÖçC
2. Many a times I told you to
work properly.
(not many
times)
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 476
plural
™†÷
I
youÖçC.
Å™«Íí èπÿú≈ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-
´’çC? äéπ\Í® éπü∆. Åçü¿’-éπE You-II person singular =
I á°æ¤púø÷ singular- ü∆EûÓ ´îËa †’´¤yYou-II person plural =
3. correct ´î√a? verbs singular í¬ØË Öçú≈L O’®Ω’. Å®·ûË, you †’ sin-
3. You are my well wisher. - N. Ashok, Khammam.
4. ≤ƒ´÷-†uçí¬ sluice the éπü∆. I RDWs (Go, come, gular (†’´¤y)í¬ ¢√úÕØ√
4. Due to breach of sluice the tank has A. ¢Á·ü¿ô singular, plural Åçõ‰
é¬Ææh ñ«ví∫-ûªhí¬ English ´÷ö«x-úË- take etc.,) have, had, shall/ plural (O’®Ω’)í¬ ¢√úÕØ√
water in the tank go out and been ûÁ©’-Ææ’-éÓçúÕ. Singular (num-
¢√∞¡Ÿx due to ûÓ sentence v§ƒ®Ωç- will etc. + have etc., I person ü∆EûÓ ´îËa verb á°æ¤púø÷
tank become fallow/ vacant. emptied ber) Åçõ‰ àéπ-´-ç, Åçõ‰ singular (I), I person plural plural í¬ØË Öçô’çC. ÉC
Gµç-Ω’. Owing to/ because of
5. He comes once in a blue ûÓ begin îË≤ƒh®Ω’. Ñ sentence of water. äéπJE, äéπ ´Ææ’h-´¤†’, äéπ-ü∆Eo (we) II person singular and ¶µ«≥ƒ ©éπ~ùç.
moon. †’ É™« correct îËßÁ·îª’a. 5. -É-C í∫’Jç* îÁÊ°pC. plural (you), III person plural I ûÓ have ¢√úÕ-†çûª ´÷vû√† ÅC
- Y. Gayatri, Asifabad Because of the breach in the correct. Plural (number) = •£æ›-´- (they) ûÓ ¢√úøû√ç. III person plural é¬ü¿’. I á°æ¤púø÷ singular.
M.SURESAN

Q.. Please give the meanings He points to my mistakes always =
and examples for the follow-
ing words.
i) so well as ii) as much as
He points to my mistakes always -Å-ûª-ØÁ°æ¤p-úø÷ Ø√ ûª°æ¤p©†’ îª÷°æ¤-û√úø’.
Pointing to the car= Car †’
îª÷°œÆæ÷h.
iii) So much of/ that much of xii) As a result = Ç °∂æL-ûªçí¬.
money I spent is equal to the money he
iv) refer to v) of having vi) for having
spent.
É©’x Åûª-úÕéÀ Ö†oç-ü¿’èπ◊ Ø√èπ◊ Ñ®Ω{uí¬ ÖçC. He wasted time, as a result he failed =
vii) with respect to viii) As we know that vii) with respect to = ü∆EE í∫’Jç*/ Ç N≠æ-ߪ÷-E-
She cannot eat as much as he does. Åûªúø’ time waste î˨»úø’. ü∆E °∂æL-ûªçí¬
ix) At which éÌÊÆh. With respect to your abilities, they are
(Åûªúø’
Åûªúø’ ûª§ƒpúø’.
not suitable for the job = (F -¨¡éÀh ≤ƒ-´’®√n u-© -
x) To be able to + V1 (i.e. to be able to solve)
A†oçûª Ç¢Á’ A†-™‰ü¿’)
iii) So much of = such a quantity of/ such an xiii) For the commencement of = ü∆-E v§ƒ®Ωç-¶µ«-
xi) Points to / pointing to N-≠æ-ߪ÷-EéÀ -´ÊÆh, -Å-N Ç -Ö-üÓuí¬--EéÀ Ææ-J-§Ú-´¤) We are waiting for the commencement
amount that much of I don't have so EéÀ.
viii) As we know that = ÅC ´’†èπ◊ ûÁL-Ææ’ç-úøôç´©x/
Åçûª=
xii) As a result of the programme.
much (of) money.= 鬮Ωu-véπ´’ç v§ƒ®Ωç-¶µ«-EéÀ
xiii) For the commencement of
Åçûª úø•’s (üËE-ÈéjØ√ 鬴-©-
I don't have that
ÅC ´’†èπ◊ ûÁ©’Ææ’ é¬•öÀd. As we know that he ¢Ë’-´· áü¿’-®Ω’-îª÷-Ææ’hØ√oç.
is here, let us consult him= Å-ûª-úø’ -Ééπ\-úø -Ö-Ø√o-
Æœ-†çûª úø•’s) Ø√ü¿-í∫_-®Ω-™‰ü¿’=
xiv) Commencement of much (of) money. xiv) Commencement of = v§ƒ®Ω綵ºç,
xv) Request to/ Requested to The commencement of that programme
úø-E ûÁ-LÆœ-†ç-ü¿’-´-©x -´’-†ç -Å-ûª-úÕ-E Ææç-v°æ-C-ü∆lç.
iv) Refer to = Talk about.
ix) At which= ü∆E O’ü¿ô. He said something at
v°æ≤ƒh-Nç-îªúøç=
xvi) Ward to attend a) The CM always refers to the achieve- depends on the arrival of the Chief guest =
which she was angry= Åûª-úø’ àüÓ ÅØ√oúø’, -
- B. Ashok, Warangal ments of his government = CM á°æ¤púø÷ ûª† 鬮Ωu-véπ-´’ç -v§ƒ®Ωç-¶µºç é¬-´-úøç -Å-ØË-C -´·-êu -Å-A-C∑
A. i) So
Å-C Ç¢Á’èπ◊ éÓ°æç ûÁ°œpç-*çC.
well as- an expression of comparison ®√-´-úøç -O’-ü¿ -Ç-üµ∆®Ω°æ-úÕ -Öç-ô’ç-C.
x) To be able to do/ understand etc., = îËߪ’-í∫-©-
v°æ¶µº’ûªyç ≤ƒCµç-*† ¢√öÀ í∫’Jç* v°æ≤ƒh-N-Ææ’hç-
and saying that one thing is not equal to ö«®Ω’. xv) Request to= (äéπ-JéÀ) Ŷµºu-®Ωn†. He made a
another. v) Of having = éπLT Öçúøôç.
í∫úøç. request to us to help him. (Ææ£æ…-ߪ’ç éÓÆæç
She is able to walk now = Ç¢Á’ †úø-´-í∫-©’-í∫’- Ŷµºu-Jnç-î√úø’) Requested to Å-ØË -v°æ-ßÁ÷í∫ç ™‰-ü¿’.
No one can sing so well as SP = No one has He is proud of having such a car= Å™«çöÀ car
the ability to sing like SP. SP can sing better
ûÓçC°æ¤p-úø’. xvi) Ward to attend îª÷Ææ’-éÓ-¢√-Lq† °œ©x/ °œ©x-¢√úø’.
To be able to solve = °æJ-≠æ \-Jç--îª-í∫-©-í∫úøç.
Ö†oç-ü¿’-éπ-ûªúø’ í∫®Ωy-°æ-úø-û√úø’.
than others. vi) For having= éπLT Ö†oç-ü¿’èπ◊/ Ö†oç-ü¿’èπ◊ I have a ward to attend to = ؈’ îª÷Ææ’-éÓ-¢√-
xi) Points to / pointing to = îª ÷°æ¤-ûª ’-Ø√o®Ω’/
ii) As much as = such an amount/ quantity. I I envy him for having such a house = Å™«çöÀ
Lq† °œ©x/ °œ©x-¢√úø’ ÖØ√o®Ω’.
spent as much (money) as he did = The
îª÷°œÆæ÷h. Ward = äéπJ Ææç®Ω-éπ~-ù™ Ö†o-¢√∞¡Ÿx.

Q. Spoken English for Q. éÀçC ¢√é¬u-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ -à-´’-Ø√-™ Ñ È®çúø’ ¢√é¬u™xE day, thousand Q. 1. Made of, made from OöÀ Ö°æ-ßÁ÷- îÁéπ\ éπE-°œ-Ææ’hç-ô’çC. Å™« é¬èπ◊çú≈
you °æ¤Ææhéπç ´÷ -ûÁ-L-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’. ÅØË °æü∆-©†’ plural ™ days, thou- í∫ç™ ûËú≈--©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. ûªßª÷-È®j† ´Ææ’h-´¤™ ü∆E ´·úÕ-Ææ-®Ω’-èπ◊©’
v§ƒçûªç™ ©Gµç-îªúøç 1. á) WØ˛™ ´®√{©’ °æúø-û√®·. sands ÅE áçü¿’èπ◊ ®√ߪ’-èπÿ-úøü¿’?
™‰ü¿’. ü¿ßª’-îËÆœ °æGx-≠æ®˝q - G. Vishal, Karimnagar
2. °çèπ◊©’ (ÉçöÀ °jéπ-°æ¤p-O’ü¿ ¢√úËN), éπ†-°æ-úø-éπ-§ÚûË ÅC made from.
Paper is made from bamboo
G) ¶«uçé˙™ îÁé˙ ï´’-îË-¨»†’. (¶«uçé˙-
ÅvúøÆˇ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’çúÕ. A. 1. a) It rains in June éÌçîÁç °ü¿lí¬ÖçúË •çí∫-∞«-°ç-èπ◊©’–
pulp=
™E Ø√ áéıç-ö¸™ ÅØË Å®ΩnçûÓ)
- S. Anil kumar, b) I credited the cheque into my
Ñ È®çúÕç-öÀéÀ äÍé °æü¿ç Öçü∆? ™‰ü∆ é¬Tûªç ¢Áü¿’®Ω’ í∫’Vb-™ ç*
Æœ) áçúø©’ ¶«í¬ ´·C-®√®·
Potkapalli account in the bank ¢ËÍ®y-®Ω’í¬ °œ©’-≤ƒh®√? ûªßª÷®Ω’ îËߪ’-•-úø’-ûª’çC. (ûªßª÷-®Ω-´¤-
úÕ) áçúø™ ØËØÁ-éπ\-úøèπÿ ®√†’. - Pavani, Sudha, Matsyapuri (W.G.Dt) ûª’çC). Paper ™ ¢Áü¿’-®Ω’-í∫’Vb éπE-°œç-
A. Spoken English for c) The sun has got/ become very
hot A. 1.
É) Åéπ\úø ÇT† •Ææ’q™ Éü¿l®Ω’ áé¬\®Ω’, îªü¿’.
you °æ¤Ææh-é¬-©†’ v°æ-Jç- äéπ ´Ææ’h´¤ ûªßª÷-È®j† ûª®√yûª èπÿú≈
´·í∫’_®Ω’ Cí¬®Ω’. d) I don't go out in the (hot) sun 2. °çèπ◊èπ◊ English, tile - à ®Ωéπ-¢Á’i†
*† Publisher's Åçü¿’èπ◊ ¢√úÕ† ´·úÕ-°æ-ü∆®Ωnç éπE-°œ-Ææ’hçõ‰
address:
á°∂ˇ) Çö©’ áéπ\-èπÿ-úøü¿’ e) Three got down from and two got ÅC made of. °çéπ-®·Ø√.
>) ûª© •ßª’ô°ôdèπ◊ into the bus that stopped there. A tiled house = °çèπ◊-öÀ©’x.
Emerald Publishers, Tables are made of wood =
15A First Floor, £«î˝) ´’†ç ûª®√yA ÊÆb->™ Cí∫’û√ç f) We shouldn't get into autos. ´’†ç •çí∫-∞«-°çèπ◊©’ ÅØËN ´’çí∫’-
Tables îÁéπ\ûÓ ûªßª÷-®Ω’-îË-ߪ’-•-úø-û√®·.
CASA Major Road, 2. 3 day orientation programme on g) Don't keep your head out ∞¡⁄®Ω’ (éπ®√g-ôéπ) °çèπ◊©’ – Mangalore
teaching English. Two thousand h) We get down at the next stage. tiles. •çí∫-∞«-°ç-èπ◊©’ ÅØË-´÷ô ᙫ
Egmore,
(´÷-´‚©’ ûÁ©’í∫’– îÁéπ\ûÓ ûªßª÷-®Ω-´¤-
Chennai 600008. only. 2. ÅC ¢√úø’éπ (usage) 鬕öÀd. û√®·) Tables ûªßª÷-È®j† ûª®√yûª èπÿú≈ ´*açüÓ ûÁL-ߪ’ü¿’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-Ç-C-¢√®Ωç 13 -V-™„j 2008- Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

6. Ø√Èéç-ü¿’éÓ ÅßÁ÷-´’-ߪ’çí¬ ÖçC.
7. ¶µº´-Ø√-©èπ◊ Ö°æ-ßÁ÷-TçîË ÜÆæ-©†’ ÉçTx-≠ˇ™
à´’ç-ö«®Ω’?
- L. Nookaraju, Narsipatnam
A. 1. -îË-ôèπ◊ v°æûËu-éπ-¢Á’i† ´÷ô ™‰ü¿’. Winnowing
(îÁJÍí, ûª÷®√p-®Ω-¶ÊÆ) tray ÅØÌa.
Q. 1. Ææ÷\-©’ ´®˝\-•’-é˙™ É*a† Dictionary áéπq-®˝- 2. - ´·ç-ûª, -îÁç-• ’– È®çúÕç-öÀéÀ ewer. ÉC
ÂÆj-ñ¸ í∫’-Jç-* Ææ’-©-¶µºçí¬ -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’. Dictio- É°æ¤púøçûªí¬ English ™ ¢√úø-ôç-™‰ü¿’.
nary ™ confuse †’ ¢Áûª’-èπ◊-ûª’çõ‰ ´·ç-ü¿’,
3. È®çúø÷ ÆæÈ®j-†¢Ë.
¢Á†éπ Ê°@--™x constable/ content †’ îª÷≤ƒhç.
OöÀ™ head word †’ ᙫ í∫’Jhç-î√L? 4. Both are correct.
É™«çöÀ áéπq-®˝-ÂÆj-ñ¸-©†’ ᙫ §∂ƒ™ 鬢√L? 5. I can't hit/ strike/ fight anyone. I don't have Q. 1. Dignity of labour Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ? àßË’ usage (¢√úø’éπ), and Idiom (Ø√†’úÕ), ÅçûË-é¬-
2. I am having good books, Ramu is having a the strength.
Ææçü¿-®√s¥-©™ DE-E ¢√úø-û√®Ω’? èπ◊çú≈ ¢√∞¡x Öî√a-®Ωù Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-í∫-©-í∫úøç. DEéÀ
big top- 6. I am confused; I don't know why. English news telecasts O™„j-†ç-ûªí¬ N†úøç
2. Switched off ņúøç ûª°æ¤p-éπü∆! È®çúø’ Past
Ñ ûª®Ω£æ… ¢√é¬u-©†’ éÌEo ÉçTx≠ˇ
7. Rods
tense ©’ ¢√-úÌî√a? Switched ÅØ√™«?
°æ¤Ææh-é¬-©™ îª÷Ææ’hçö«ç. OöÀ ¢√úø’éπ í∫’Jç* ´’ç* ´÷®Ω_ç.
Q. 2. Leaving no stone unturned = ¨»ßª’-¨¡-èπ◊h™«
ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’í∫-©®Ω’. Switch off ÅØ√™«? àC éπÈ®é˙d?
1. Rather, Rather than
- G.Shankar, Keshavapatnam
ÅØË °æü∆-©èπ◊ Å®Ωnç
differences - DSR Murthy, Hyderabad éπ%≠œ-îË-ߪ’úøç/ à Nüµ¿-¢Á’i† v°æߪ’-ûªo´‚ ´ü¿-©-
A. 1. In this exercise the student is to say
äéπ-õ‰Ø√? OöÀ †’ îÁ°æpçúÕ.
2. Wedge Åçõ‰ àN’öÀ? A. 1. v¨¡´’-™ E å†o-û√uEo dignity of labour èπ◊çú≈ îËߪ’úøç.
whether the word 'confuse' is found a) On
3. Monopthong Åçõ‰ àN’öÀ? DEéÀ Öü∆-£æ«-®Ωù I will leave no stone unturned to have a
the same page as the head words (words Åçö«ç. ´’† °æE ´’†ç îËÆæ’-éÓ-´úøç, ÅC ´’†
house of my own =
at the left and the right top corner of the É´yçúÕ. '°æ®Ω’-´¤èπ◊ ™°æç— Å†’-éÓ-èπ◊çú≈. ´’† É©’x ´’†ç Ø√ ≤Òçûª ÉçöÀE §ÒçüËç-
page in the dictionary) are found, b) On a 4. as well as Åçõ‰ àN’öÀ? Üúø’a-éÓ-´úøç, ´’† •®Ω’´¤©’ ´’†¢Ë’ ¢Á÷ߪ’úøç, ü¿’èπ◊ ÅEo Nüµ∆™« v°æߪ’Ao≤ƒh†’.
page, after the head words page, or c) on 5. äé𠶄ç*™ Éü¿l®Ω’ èπÿ®Óa-´-ú≈-EéÀ Ææn©ç ÆæJ-§Ú- ´’† ´Ææ’h-´¤©’ ´’†¢Ë’ ¨¡Ÿv¶µºç îËÆæ’-éÓ-´úøç. Éûª- Q. 1. I saw him at the zoo. I happened to see
a page before the head words page. In the ûª’çC. Å®·ûË Åçü¿’™ †©’-í∫’-®Ω’ É®Ω’-èπ◊\E ®Ω’-©ûÓ, èπÿL-¢√∞¡xûÓ îË®·ç-îª-èπ◊çú≈ á´-J-°æE him at the zoo. Ñ È®çúø’ ¢√é¬u© Å®Ωnç – ؈’
alphabetical order, 'confuse' comes much èπÿ®Ω’a-Ø√o®Ω’. ´’J Ééπ\úø É®Ω’-èπ◊í¬ ÖçC ņ-ú≈- ¢√®Ω’ îËÆæ’-éÓ-´úøç, °æ®Ω’´¤ ûªèπ◊\´, v°æA-≠æeèπ◊
earlier than 'constable' and 'content', so
Åûª-úÕE W ´ü¿l îª÷¨»†’. é¬F ¢√éπu E®√t-ùç™
EéÀ conjusted í¬ ÖçC Å-ØÌî√a? ¶µºçí∫ç ņ’-éÓ-èπ◊çú≈ – ÅC dignity of labour. ´÷®Ω’p ´*açC. à °æJ-Æœn-A™ happened + to
the answer is c. In confuse, f comes after
2. Off ÅØËC, verb é¬ü¿’. ÅC past tense ÅßË’u + v1 Ö°æ-ßÁ÷-T≤ƒhç?
n, whereas in 'constable' and 'content' 's'
and 't' follow con; 's' and 't' come much
v°æ¨¡o-™‰ü¿’. éπ†’éπ Switched off (Past tense of 2. The news had spread around India-
switch off) = D§ƒ©’ ÇÍ®p-¨»®Ω’. Switch off
later than f. The news had spread through out India.
(Present tense)- ÇJp-¢Ë®·/ ÇÍ®p-≤ƒh®Ω’. They

-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
2. 'Am having' and 'is having' in these sen- The news had spread across India.
switch off lights by ten = °æC-éπ™«x D§ƒ-™«-Í®p-
tences are wrong. Correct sentences: I 477 Ñ ´‚úø’ ¢√é¬u© ´’üµ¿u ¶µ‰ü¿ç àN’öÀ?
have good books and Ramu has a big top.
≤ƒh®Ω’.
3. He went to pushkarghat to have a holy dip.
Q. To whom are you He went to pushkarghat
to be taken a holy dip. to

They switch of f lights by ten
talking?, Who are
you talking to? OöÀ have to be
•ü¿’©’ Ö°æ-
Å®√n©’ ûÁ©-°æçúÕ. äéπ-ü∆- ßÁ÷-Tç-îª-´î√a?
EéÀ •ü¿’©’ ´’®Ì-éπöÀ - K. Srinivasa Rao, Darsi
Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´î√a?
6. To be
- D. Sailaja, Adoni. ÅØËC ᙫ ¢√ú≈L? ü∆E Å®Ωnç àN’öÀ? Q. 1. ¶µ«≠æ, v§ƒçû√-©-†’- A. 1. a) I saw him at the zoo = Åûªúø’ Ø√èπ◊ zoo
A. To whom are you talking= Who are you talk- 7. Unless, although Ñ È®çúø’ °æü∆-©èπ◊ Å®Ωnç •öÀd Öî√a-®Ωù ´÷®Ω’-ûª’ç- ™ éπ-E-°œç-î√úø’/ ؈-ûª-úÕE zoo ™ îª÷¨»†’.
ing to. Present day English äéπ-õ‰Ø√? OöÀE ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√L?
b) I happened to see him at the zoo =
™, ´·êuçí¬ ô’çC éπü∆! ´÷ûª%-¶µ«-≠憒
Spoken English whom who 8. non, none ©†’ ᙫ °æ©-é¬L?
zoo
™ ¢√úË-îÓô ¢√úø’- Åéπ~-®√-Ææ’u©’, E®Ω-éπ~-®√-Ææ’u©’
- E. Lilly, Gooty
'To whom are you talking?' correct
؈-ûª-úÕE ™ îª÷úøôç ûªô-Æœnç-*çC/
Zoo
ûª’-Ø√o®Ω’. ´÷ö«x-úÕ-†-°æ¤púø’ ¶µ‰ü¿ç éπE-°œ- ™ Åûªúø’ Ø√èπ◊ ûªô-Ææn-°æ-ú≈fúø’.
Å®·-†-°æp-öÀéÃ, É°æ¤púø’ ¢√úø’-éπ™ ™‰ü¿’. Åûªúø’ á´- A. 1. Rather, Rather than í∫’Jç* Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ Ææ’hçC. E®Ω-éπ~-®√-Ææ’u©’
a) ™ ؈-ûª-úÕE éπ©’-Ææ’-èπ◊-Ø√o†’ ÅØË ¶µ«´ç Ææ’p¥J-
JûÓ ´÷ö«x-úø’-ûª’-Ø√oúø’? = Who is he talking to? ´÷ö«x-úÕ-†-°æ¤púø’ Parts of
(To whom is he talking é¬ü¿’). Was/ is Ææçü¿-
î√™«-≤ƒ®Ω’x N´-Jçî√ç. Ñ ´’üµ¿u-èπÿú≈ ã≤ƒJ
M.SURESAN the speech, Tenses,
Ææ’hçC. b) ™EC ņ’éÓE Ææç°∂æ’-ô†.
2. Ñ ´‚úÕçöx, The news had spread across
N´-Jçî√ç. îª÷úøçúÕ.
®√s¥Eo •öÀd ¢√úø-û√ç-éπü∆? Degree of Comparison,
2. °ü¿l °ü¿l ü¿’çí∫-©†’, éÌçûª éÓÆœ ´C-L-°-õ‰d- Prepositions Åv°æ-ߪ’-ûªoçí¬ ¢√J ´÷ô© ü∆y®√ India, correct. N’í∫û√ È®çúø÷ ÆæJ-é¬ü¿’. Å®Ωnç –
Q. Don't you worry àç ¶«üµ¿-°æ-úøèπ◊ ÅE Åçô’- ´·çü¿’, Ç <L-†-îÓô °õ‰d îÁéπ\/ Ɇ’°æ ´·éπ\†’ Åéπ~-®√-Ææ’u-©èπ◊ ûÁ©’-Ææ’hçC. é¬F ¢√öÀ N≠æߪ’ç E®Ω- Ñ ¢√®Ωh ¶µ«®Ωû˝ Åçû√ ¢√u°œç-*çC.
Ø√o®Ω’. é¬F You don't worry ÅE Öçú≈L wedge Åçö«®Ω’. ´’Sx ®Ω秃Eo ü¿÷Í®aç-ü¿’èπ◊ éπ~-®√-Ææ’u-©èπ◊ ûÁL-ߪ’ü¿’. ¢√®Ω’ ¶µ«≠憒 ´÷ö«x-úø-í∫- 3. Åûªúø’ °æNvûª ≤ƒo†ç-éÓÆæç °æ¤≠æ \®Ω °∂æ’ö«d-EéÀ
éπü∆? Å™«Íí Practise îËߪ’çúÕ. Practice O©’í¬, (È®çúø’í¬ <L† ¶µ«í¬Eo ûÁJ* ÖçîËç- ©®Ω’. ÇçÍíx-ߪ·-©™ E®Ω-éπ~-®√-Ææ’u©’ Öçö«®Ω’ éπü∆! ¢Á∞«xúø’. Ñ Å®ΩnçûÓ Ñ sentence ™ to have,
îËߪ’çúÕ àC éπÈ®é˙d? Postpone èπ◊ opposite - ü¿’èπ◊) Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îËC. ´’J ¢√®Ω’ ÉçTx-≠ˇ†’ îªéπ\í¬ ´÷ö«x-úø-û√®Ω’. correct. To be taken a holy dip – DE-éπ-®Ωnç-
advance éπÈ®-ÍédØ√? prepone ¢√úø-èπÿ-úøü¿’ éπü∆. ™‰ü¿’. ÉC ûª°æ¤p, to have •ü¿’©’ ÉC ¢√úø-èπÿ-
3. äÍé vowel sound Ö†o ¨¡¶«lEo monoph- Å™«ç-öÀC ´’†ç ÉçTx-≠ˇ™ ¢√uéπ-®Ωù N≠æ-ߪ÷-©Fo
´’J -éÌEo úÕéπ{-†-K-©™ prepone ÖçöçC. thong Åçö«ç. eg. Quit- pronunciation- ûÁL-ÆœØ√ Ççí∫x-¶µ«-≠憒 ņ-®Ω_-∞¡çí¬ ´÷ö«x-úø-™‰éπ úøü¿’.
áçü¿’èπ◊? Kwit- Ééπ\úø äÍé vowel sound 'i' (É) ÖçC. Q. Simple Present tense ™ Subject Singular í¬
§Úûª’Ø√oç. äéπ ÇçÍíx-ߪ·úø’ ´’†ûÓ ¶µ«≠œç-*-†-
- P. Krishna Murthy, Secunderabad.
Q - ÉC monophthong. °æ¤púø’ ÅûªE ¶µ«≠憒 ´’†ç Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-™‰-éπ-§Ú- Öçõ‰ Verb èπ◊ s îË®√aL. ™‰ü∆ Subject Plural í¬
A. Don't you worry, Spoken English
¢√u´£æ…-Jéπç. ´îª’a. DEE ÅCµ-í∫-N’ç-îª-ú≈-EéÀ àçîË-ߪ÷L?
Don't you worry, Don't you do 4. as well as Åçõ‰- È®çúø÷/ ÅüË-é¬éπ ÉC èπÿú≈. Öçõ‰ Verb èπ◊ s îË®Ωa-†-´-Ææ-®Ωç-™‰ü¿’. cut (v1) - cut
™ ÉC ¢√úø’éπ. 2. Leaving no stone unturned ÅØË phrase
any thing of the sort (Å™«çöÀüËç îËßÁ·ü¿’l) ÅE Vijayawada as well as Guntur is hot during (v2) - cut (v3) - cutting (v4) – DEE í∫´’EÊÆh
v1, v2, v3 ©’ äÍé Nüµ¿çí¬ ÖØ√o®·. É™«çöÀ
Å®Ωnç, ü∆E v°æßÁ÷í∫ç í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.
you don't ... the summer=
- Gopinath, Amudalavalasa.
îÁ°æpúøç, ņúøç éπçõ‰ í∫öÀdí¬ îÁ°æpúøç. Nï-ߪ’-¢√úø, í∫’çô÷®Ω’ Ñ
ûÁ©’-í∫’™ ÅØË-ô-°æ¤púø’ practice/ practise àü¿- Verbs †’ à´’ç-ö«®Ω’. Ñ Nüµ¿-¢Á’i† Verbs †’ Ö°æ-
A.
È®çúø÷∞¡⁄x/ Nï-ߪ’-¢√úË é¬èπ◊çú≈ í∫’çô÷®Ω’ èπÿú≈ 1. E®Ω-éπ~-®√-Ææ’u-©’-èπÿú≈, grammar ™ ñ«c†ç™‰èπ◊çú≈,
®·Ø√ °∂æ®√y-™‰ü¿’. Practice îËߪ’çúÕ = Ŷµ«uÆæç ¢ËÆæ-N™ ¶«í¬ ¢ËúÕí¬ Öçö«®·. ßÁ÷-Tç* Simple present tense ™ He cuts
îËߪ’çúÕ. Practise îËߪ’çúÕ = Ŷµºu-Æœç-îªçúÕ. ûª´’ ´÷ûª%-¶µ«-≠憒 correct í¬ØË ´÷ö«x-úø-û√®Ω’ trees, They cut trees Å®·ûË, Ñ Verb †’ Ö°æ-
5. Cramped Åçö«ç. Congested Åçõ‰ ï†-Ææ- éπü∆. ¢√∞¡xèπ◊ parts of speech ™«çöÀN ûÁL-ߪ’-
Prepone, English ™ ™‰ü¿’– English ´÷ûª%- ´’t®Ωnç, É®Ω’-éÀ-®Ω’-èπ◊í¬ Ö†o v°æüË-¨»©’, †í∫-®√©’.
ßÁ÷-Tç* °j ¢√é¬uEo Simple Past ™ à Nüµ¿çí¬
éπ-§Ú-®·Ø√ ¢√∞¡x ¶µ«≠憒 ´’†ç ûª°æ¤p °æôd-™‰ç- ®√ߪ÷L?
¶µ«-≠æí¬ éπ©-¢√-JéÀC Å®Ωnç-é¬ü¿’. Benches ™«çöÀ ¢√öÀéÀ ¢√úøç. Room (í∫ü¿’- éπü∆? DE-´©x, äé𠶵«≠æ ´÷ö«x-úËç-ü¿’èπ◊ knowl- - B.Raghu, Godasalapalli
Q. 1. Éçöx Ö°æ-ßÁ÷-TçîË îËô†’ ÉçTx-≠ˇ™ ©èπ◊) ¢√úøû√ç. ï†ç áèπ◊\-´í¬ ÖçúÕ Åçü¿-JéÀ edge of grammar Å´-Ææ®Ωç ™‰ü¿E ûÁ©’-≤ÚhçC A. ÉN Regular/ weak verbs.
à´’ç-ö«®Ω’? ÆæJ-§ÚE í∫C. éπü∆? ¶µ«≠æ ´÷ö«x-úø-í∫-L-Ííç-ü¿’èπ◊ grammar Å´- He cuts trees - simple past
2. ´·çûª†’ Ewer, ´’J îÁç•’†’ à´’ç-ö«®Ω’? Ñ 6. to be = Öçúøôç. To be here is dangerous= Ææ®Ωç é¬ü¿’. Regular practice. North India They cut trees = simple past
ÉC 鬢Ìa, sim-
ple present
È®çúÕçöÀ ´’üµ¿u ûËú≈†’ ûÁ©-°æçúÕ? Ééπ\úø Öçúøôç v°æ´÷-ü¿-éπ®Ωç. ™E ûÁ©’-í∫’-¢√∞¡Ÿx £œ«çD îªéπ\í¬ ´÷ö«x-úø-í∫-©®Ω’. èπÿú≈ 鬢Ìa. É™«ç-ô-°æ¤púø’ ´’†ç
3. wúÁj´®˝ •Ææ’q áèπ◊\-ûª’-Ø√oúø’. The driver is get- 7. unless = Å®·ûË ûª°æp: Although = though = é¬F £œ«çC grammar ¢√∞¡xèπ◊ ûÁ©’≤ƒ? ´÷ö«x-úø- ¢√úË time expressions †’ Ææçü¿-®√s¥-Eo-•öÀd past
ting into the bus- The driver is boarding the even though = Å®·-†-°æp-öÀéÃ. OöÀ í∫’Jç* ôç-´©x, Éûª-®Ω’©’ ´÷ö«x-úø’-ûª’-†o-°æ¤púø’ N†-úøç-´©x, tense/ present tense ÅØËC ûÁ©’-Ææ’-éÓ-í∫©ç.
bus. àC éπÈ®éÓd îÁ°æpí∫-©®Ω’. î√-™«≤ƒ®Ω’x N´-Jçî√ç. îª÷úøçúÕ. ¶µ«≠æ ûªy®Ωí¬ ´Ææ’hçC. English èπÿú≈ ÅçûË. They cut trees here every day -
4. ؈’ •Ææ’q Cí¬†’. I got down the bus, I get English ¢√∞¡x English Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊,
8. Non- Ø√Ø˛– (Ø√ ´’K D®Ω`ç-é¬ü¿’) (simple present)
off the bus- àC éπÈ®èπ◊d? knowledge of grammar Åçûªí¬ Å´-Ææ®Ωç
None - †Ø˛ They cut the trees here last week -
5. ØËØÁ-´-JF éÌôd-™‰†’. Ø√èπ◊ Åçûª •©ç ™‰ü¿’. ™‰ü¿’. English ™E ´÷ô©’ (vocabulary), (simple past)

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 15 -V-™„j 2008- Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Mohit: It is surprising. I haven't seen you for Mohit: I speak from experience.
days. What's the matter? (Ø√ ņ’-¶µº-´çûÓ Øˆ™« ´÷ö«x-úø’-ûª’Ø√o)
(Ǩ¡a®Ωuç. éÌCl-®Ó-V-©’í¬ †’´¤y Ø√èπ◊ Sobhan: Well, let me try.
éπE°œç‰ü¿’. àçöÀ N≠æߪ’ç?) (††’o v°æߪ’-Aoç-îªF)
Sobhan: You know very well that I signed up for
Mohit: Do it and wish you all success.
the personality development pro-
gramme, don't you? It was a three day (é¬Eß˝’, Fèπ◊ Nïߪ’ç îËèπÿ®√©ØË Ø√ éÓJéπ)
programme which ended yesterday. Daily life situations ™ ¢√úË very common
(؈’ ´uéÀhûªy Né¬Ææç course ™ îË®√-†E expressions îª÷Ææ’hØ√oç éπü∆. ÅN ´’† Spoken
ûÁ©’-Ææ’-éπü∆? ÅC ´‚úø’ ®ÓV© 鬮Ωu-véπ´’ç. English î√™« Ææ®Ω-∞¡çí¬ î√™« Ææ£æ«-ïçí¬ ÖçúËô’x
E†oØË °æ‹®Ωh-®·uçC.) îË≤ƒh®·. ´’J-éÌEo expressions É°æ¤púø’ îª÷ü∆lç.
Mohit: (Do) you feel you are benefited from 1) You know very well that I signed up for a per- 4) This is one thing and that is quite another
2) It pays = ü∆E-´©x v°æßÁ÷-ï†ç Öçô’çC.
it? sonality development course, don't you? = DEéà ü∆Eéà î√™« ûËú≈ ÖçC.
a) It pays to improve your communication
2) It pays to attend courses like that a) Being interested in politics is one thing and
skills = Communication skills
(ü∆E-´©x ™«¶µºç §ÒçC-†ô’d Féπ-E-°œ-≤Úhçü∆?) °ç§Òç-Cç--éÓ-
Sobhan: Certainly. It pays to attend courses like 3) I found that what they teach us don't work in taking part in active politics is another =
that.
´-úøç-´©x v°æßÁ÷-ï†ç Öçô’çC.
real life situations.
®√ï-éÃ-ߪ÷™x ÇÆæéÀh Öçúø-ö«-EéÀ, véÀߪ÷-Q© ®√ï-
b) Connections with those in high positions
(ûª°æp-èπ◊çú≈. Å™«çöÀ courses BÆæ’-éÓ- 4) Theory is one thing and practice is quite certainly pay= Ö†o-ûª-≤ƒn-®·™ Ö†o ´uèπ◊h-©ûÓ
éÃߪ÷™x §ƒ™Ôx-ØËç-ü¿’èπ◊ î√™« ûËú≈ ÖçC.
b) To preach is one thing and to practise is
another.
´úøç´©x éπ*a-ûªçí¬ v°æßÁ÷-ï†ç Öçô’çC.)
Mohit: I attended two such courses. I've
Ææç•ç-üµ∆©’ éπ*a-ûªçí¬ °æE-îË-≤ƒh®·. quite another = Ö°æ-üË-Pç-îª-ú≈-EéÀ, Çîª-Jç-îª-ú≈-EéÀ
5) You still have a negative attitude c) Watching the TV doesn't always pay= TV
found that what they teach us in them î√™« ûËú≈ ÖçC.
do not work in real life situations. (It's
c) To know about a place from books is one
îª÷úø-ôç-´©x ÅEo¢Ë∞¡™« v°æßÁ÷-ï†ç Öçúøü¿’.
(Å™«çöÀ courses ؈’ È®çúø’-≤ƒ®Ω’x BÆæ’- a waste of time
thing and to see it is another =
ÅE) äéπ v°æüË-¨»Eo
èπ◊Ø√o. ¢√öÀ™x îÁÊ°p-ü¿çû√ Eï @N-ûªç™ 3) don't work: (´’† Ç™-îª-†©÷, plans ™«çöÀN)

-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
í∫’Jç* îªCN ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´úøç, Ç v°æüË-¨»Eo
°æE-îË-ߪ’-ü¿E Ø√éπ-E-°œ-≤ÚhçC.) °æE-îË-ߪ’-éπ-§Ú-´úøç/ ¢√öÀ-´©x v°æßÁ÷-ï†ç ™‰éπ-§Ú-´úøç.
478
îª÷úøôç äéπöÀ é¬ü¿’.
Sobhan: I've yet to see. It's only yesterday that a) My plans did not work. I was disappointed 5) Negative attitude = N´·ê ¢ÁjêJ, (ÉC Spoken
the course
English ™ ûª®Ω-îª’í¬ NE-
was complet-

Watching the TV doesn't always pay
ed. I have to
°œçîË expression é¬ü¿’.
try it in my
Å®·Ø√ ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´úøç
daily life situa-
´’ç*üË) 'üËE-´™«x à v°æßÁ÷-
tions.
ï†ç Öçúøü¿’— ÅØË ûªûªyç.
a) To think that we cannot learn English is a
(ÅCçé¬ Øˆ’ îª÷ú≈Lq ÖçC. E†oØË éπü∆ Ç 1) Sign up for: äéπ course ™í¬F, Péπ~-ù™í¬F îË®Ω- =
course °æ‹®Ωh-®·çC. Ø√ Eï @N-ûªç™
Ø√ v°æù«-R-éπ™‰ç °æE-îË- sign of a negative attitude = English
´’†èπ◊
ú≈-EéÀ/ îËÍ® ÖüËl-¨¡çûÓ Ê°J-´yúøç. ߪ’-™‰ü¿’. ؈’ î√™« ®√ü¿’™‰ ņ’-éÓ-´úøç N´·ê ¢ÁjêJ.
¢√öÀE v°æßÁ÷-Tç-î√Lq ÖçC.) a) I thought I'd sign up for the NCC but on
Mohit: Theory is one thing and practice is
E®√-¨¡-îÁç-ü∆†’. b) We can never win if we have a negative
second thoughts dropped the idea= NCC b) Kesav: This is the
quite another. You'll soon see. Not all attitude = ´’†èπ◊ N´·ê ¢ÁjêJ Öçõ‰ ´’†ç
that you learnt there can be practised.
™ îËÍ®ç-ü¿’èπ◊ Ê°J-ü∆l-´’E ņ’-èπ◊-Ø√o†’, é¬F é¬Ææh way you can get the Nïߪ’ç ≤ƒCµç-‰ç.
Ç™-*ç-*† ûª®√yûª ´÷†’-èπ◊Ø√o. job =
Negative attitude X Positive attitude (Ææ’´·ê
(Æœü∆l¥ç-û√-©èπÿ, Çîª-®Ω-ùèπÿ î√™« ûËú≈ ÖçC. Ñ Nüµ¿çí¬ †’¢√y
b) More people than expected signed up for ÖüÓuí∫ç Ææ秃-Cç--éÓ-í∫-
Åéπ\úø ØË®Ω’a-èπ◊†o´Fo ´’†ç Çîª-®Ω-ù™ M.SURESAN ¢ÁjêJ)
the blood donation programme= ®Ωéπh-ü∆† ©´¤.
°ôd™‰ç.) a) ´’†ç à °æE-îË-ߪ’™‰ç/ ´’†èπ◊ ´’ç* ï®Ω-éπ\-§Ú-
Kumar: No. that won't work. I shall only end
Sobhan: I now see that the courses you've 鬮Ωu-véπ-´÷-EéÀ ņ’-èπ◊-†o-ü∆-E-éπçõ‰ áèπ◊\-´-´’çC Ê°J- ´îª’a/ ´’† v°æߪ’ûªoç Ææ°∂æ©ç é¬ü¿’ – Negative
up jobless =
attended haven't benefited you much. î√a®Ω’. ™‰ü¿’. ÅüËç °æE-îË-ߪ’ü¿’. Å™«
attitude.
You still have negative attitude. c) He wanted to sign up for the course, but the Å®·ûË Øˆ’ ÖüÓuí∫ç ™‰èπ◊ç-ú≈ØË/ E®Ω’-üÓu-T-í¬ØË
b) ´’†ç Ç °æE-îË-ߪ’-í∫©ç/ îËÆœ îª÷ü∆lç, °∂æL-ûª-¢Ë’-ü¿-
high fee held him back = course N’T-L-§Úû√.
(Ç éÓ®Ω’q©’ FÍéO’ v°æßÁ÷-ï†ç îËèπÿ-®Ωa-™‰-ü¿E
fee
îË®√-©-†’-èπ◊-Ø√oúø’. é¬F
Åûªú≈ ™
¶«í¬ áèπ◊\-´-´úøç Åûª- c) Things don't work the way we want them to ®·Ø√/ ´’†èπ◊ Nïߪ’ç ©Gµ-Ææ’hçC – Positive
attitude.
É°æ¤púø’ Å®Ωn-´’-´¤-ûÓçC. FéÀçé¬ N´·ê ¢ÁjêJ
úÕE ÇÊ°-ÆœçC. (Hold back= Ç°æúøç) = ´’†ç ņ’-èπ◊†oN ņ’-èπ◊-†oô’x °æE-îË-ߪ’´¤/ °æE-
§Ú™‰ü¿’.)
îË-ߪ’´¤.
Because of rain the play ended =
Set of - Ñ ´÷ô English ™ ™‰ü¿’. He as well as his sister is here = Åûª-úø÷,
A set of = éÌEo ´Ææ’h-´¤©/ ´uèπ◊h© •%çü¿ç Åûª-úÕ sister -
Éü¿l®Ω÷ Ééπ\úø ÖØ√o®Ω’. (Åûª-úË-é¬éπ, ´®Ω{ç ´©x Çô ÇTçC/ Å®·-§Ú-®·çC.
sister (play Åçõ‰ Ø√ôéπç ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC)
A set of books = °æ¤Ææh-鬩 ÆæN’A. Åûª-úÕ èπÿú≈)
As èπ◊ -Ö-†o Å®√n©’ N´-Jçî√ç éπü∆. Ææçü¿-®√s¥Eo Play = game = sport Å®·ûË, game ≤ƒ´÷-
A set of boys = éÌçü¿®Ω’ ¶«©’®Ω •%çü¿ç
†uçí¬ Éü¿lJ ´’üµ¿uØÓ, È®çúø’ ïôx ´’üµ¿uØÓ ïJÍí
Set down = write down = ®√ߪ’-úøç, ´’®Ω-* •öÀd ÆæÈ®j† Å®Ωnç Ü£œ«ç--éÓ-¢√L. ÉC îªü¿-´í¬
véÃúø– Cricket, Tennis, Chess, etc. Sport Éü¿l®Ω’
Q.
îªü¿-´í¬ ûÁ©’-Ææ’hçC.
1. Set out, Set in, Set of, Set down èπ◊ -Å®√n-©’ §Ú-èπ◊çú≈ ÖçúËç-ü¿’èπ◊.
Q. Why do you like your friend? ÅØË v°æ¨¡oèπ◊ Ææ´÷-
™‰ü∆ áèπ◊\´ ´uèπ◊h©’ äÍé-≤ƒJ §ƒ™Ô_ØË véÃúø– run-
a) He set down his experiences in his dairy = ning race, high jump, long jump, etc.
îÁ°æpçúÕ?
Åûª-úø’ ûª† ņ’-¶µº-¢√-©Fo ûª† diary ™ ®√¨»úø’ üµ∆-Ø√-©’í¬– a) I like my friend because she is 2. Brilliant =
2. As, to be à Ææçü¿-®√s¥™x ¢√úø-û√®Ω’? As èπ◊ loving and kind to me. b) I like my friend
Å≤ƒ-üµ∆-®Ω-ù-¢Á’i† ûÁLN/ v°æïc éπ©, Éûª-
sentence
(§Òçü¿’°æJ-î√úø’)
because she loves and kind to me. È®çúø÷
´·çü¿’ ´*a-†-°æ¤púø’ ü∆E Å®Ωnç à ®Ω’©†’ Ǩ¡a®Ωu-°æ-JîË/ Éûª-®Ω’-©™ íÌ°æp ÅGµ-v§ƒßª’ç
b) The warden set down the rules of the éπL-TçîË ûÁLN ûËô©’, ØË®Ω’p– A brilliant scientist/
N-üµ¿çí¬ ´Ææ’hçC?
hostel = £æ…Ææd™ ¸ E•ç-üµ¿-†-©†’ warden ®√¨»úø’
éπÈ®-ÍédØ√? idea/ performance (v°æü¿-®Ωz†) (´÷´‚©’ Å®Ωnç–
3. By à Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ¢√úø-û√®Ω’, By out, By of, - M.Chandrika Mahalakshmi, Perumandra
(NCµç-î√úø’) v°æé¬-¨¡-´ç-ûª-¢Á’i†/ brilliant sun shine, etc)
By out Å®√n©†’ ûÁ©-°æçúÕ?
2. As = ´™„/ -é¬-•-öÀd/ -Åçûª (§ÚLa-†-°æ¤púø’) A. a) She is loving - Ééπ\úø is loving verb é¬ü¿’. is
Intelligent, clever - Ñ È®çúø÷ ü∆ü∆°æ¤ äéπõ‰–
4. Ø√èπ◊ ÉçTx≠ˇ ØË®Ω’a-éÓ-¢√-©-†’çC. ü∆EéÀ Ø√èπ◊ As, verb, loving adjective, He is a loving hus-
a) He talks as his father does = Åûª-úø’ ¢√∞¡x î√™« ûÁLNéπ©, üËØÁj oØ√ Ææ’©-¶µºçí¬ Å®Ωnç îËÆæ’èπ◊ØË
as well as, as ´’üµ¿u™ ´*a-†-°æ¤púø’ ¢√é¬uEo band ™ loving ™«.
Ø√†o-™«Íí/ ´™„ ´÷ö«x-úø-û√úø’. ¨¡éÀh, Ç™-*ç-îª-í∫© ¨¡éÀh. Å®·ûË intelligent °æ¤ô’d-éπûÓ
ᙫ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-¢√L? îÁ°æpçúÕ? b) I like my friend because she loves and kind ´îËa í∫’ù«-EéÀ áèπ◊\´ ¢√úøû√ç; clever äéÌ\-éπ\-
b) As = Åçü¿’-´©x/ 鬕öÀd = As it is expensive I
- SD Khader Basha, Nellore to me Åçûª correct é¬ü¿’. Correct form of the
don't want to buy it = ÅC êK-ü¿-´-úøç ´©x ؈’ °æ¤púø’, ´’†ç Ææ秃-CçîË, °ç§Òç-Cç--éÌØË ûÁLN
A. 1. Set out = Begin a journey = 1) v°æߪ÷ùç éÌ-†’éÓy¢√-©-†’-éÓ-´-úøç-™‰ü¿’. sentence. I like my friend because she loves ûËô©’ 鬢Ìa. Clever èπ◊, éÌEo Ææçü¿-®√s¥™x,
me and is kind to me. Ééπ\úø loves, verb. ¢Á÷ÆæçîËߪ’-í∫© ÅØË negative Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC.
v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-úøç = •ßª’-™‰l-®Ω-úøç. (´·êuçí¬ ü¿÷®Ω c) §ÚLéπ = She is as tall as her sister = Ç¢Á’
v°æߪ÷ùç). set out ÉçéÓ Å®Ωnç, àüÁjØ√ °æE Sentences a éÀ, b éÀ structure ™ ûËú≈ ÖçC.
a) An elephant is an intelligent animal.
Q. 1. Play, Show, Game, Sport OöÀE áéπ\úø,
ûª† Åéπ\çûª/ Åéπ\™« §Òúø’í∫’.
v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-úøç, °æ‹†’-éÓ-´-úøç. 3. By - DEo Éçûªèπ◊´·çü¿’ lessons ™ N´-Jçî√ç, b) A fox (†éπ\)is a clever animal.
He set out to break the world record in îª÷úøçúÕ. By of, By out- Ñ expressions 2. Brilliant, á°æ¤púø’,ᙫ ¢√ú≈L? Genius . Å≤ƒ-üµ∆-®Ω-ù-¢Á’i† ûÁL-N-ûË-ô©’, v°æñ«c §ƒô-
swimming = record Intelligent, Clever, Genius
English ™ ™‰´¤.
Ñûª™ v°æ°æçîª †’ ÅCµ-í∫-N’ç- OöÀ ¢√©÷, ØÁj°æ¤ùuç.
îª-ú≈-EéÀ °æ‹†’-èπ◊-Ø√oúø’. 4. As N≠æ-ߪ’ç- °j† N´-Jçî√ç éπü∆?
í∫’ Jç* èπÿ ú≈ îÁ° æpçúÕ. He is a writer of genius. É™«çöÀ ©éπ~ù«©’†o
- Maduri satyanarayana, Hyderabad ´uéÀh èπÿú≈ genius. ÅEoöÀ éπØ√o íÌ°æpC–
Set in = v§ƒ®Ω綵ºç é¬-´-úøç (´·êuçí¬ Åçûª As well as = 1) Åçûª ¶«í¬.
A. 1. Play- Çô/ Çúøôç– áèπ◊\-´í¬ Çúøôç ÅØË Å®Ωnç- Genius. ü∆E ûª®√yûª, brilliant, Ç ûª®√yûª intelli-
´’ç*N é¬EN) I cannot sing as well as her =
Summer has already set in = ¢ËÆæN Å°æ¤púË
ûÓØË ¢√úøû√ç. gent/ clever.
Play = Çô ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úÕ-†-°æ¤púø’, à Nüµ¿-¢Á’i†
Ç¢Á’ Åçûª ¶«í¬ ؈’ §ƒúø-™‰†’.
v§ƒ®Ωç-¶µº-¢Á’içC (áçúø©’ ¶«í¬ é¬Ææ’h-Ø√o®·) As well as = 2) È®çúÕçöx, Éü¿l-J™ È®çúø÷/-É-ü¿l®Ω÷. véÃúø Å®·Ø√ 鬢Ìa.
Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
í∫’®Ω’-¢√®Ωç 17 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Charith: The boss wants us to start work in Look at the following sentences from the
two days. He doesn't want is to be conversation above.
delayed any longer. 1) Why such a short notice?
(´’† boss È®çvúÓ-V©éπ™«x °æE ¢Á·ü¿-©’- 2) He always takes us by surprise.
°ôd´’çô’-Ø√oúø’. ÉçÍéç Ç©Ææuç é¬èπÿúø- 3) There's no helping it.
ü¿ç-ô’-Ø√oúø’.) 4) What does he take us for.
Manasa: Why such a short notice? 5) It's all fixed up.
(Åçûª ûªèπ◊\´ Ææ´’-ߪ’´÷?) 6) We'll have to put up with this nuisance man-
Charith: He always takes us by surprise. ager, I feel.
There's no helping it. Come what 7) It all boils down to this.
may we have to do it. c) There's no helping bribing officers to get a) It all boils down to this: power cuts will
8) Will you see about the files.
things done. The system is like that= increase = Nü¿’u-û˝-éÓûª °®Ω’-í∫’-ûª’çC. ÉD
(Çߪ’† á°æ¤púø÷ ´’†èπ◊ Ǩ¡a-®Ωu¢Ë’ éπL-T- 9) Sooner send than done.
°æ†’©’ 鬢√-©çõ‰ ÅCμ-é¬-®Ω’-©èπ◊ ©çîªç É´yéπ ≤ƒ®√稡ç/ ´·ë«u稡ç.
10) Go about the files.
Ææ’hç-ö«úø’. ÅC ûª°æpü¿’. àüË¢Á’iØ√ ´’†ç
îËߪ÷-LqçüË). ûª°æpü¿’. ´u´Ææn Å™« ÖçC. b) It all boils down to our working for more
1) At a short notice- Ééπ\úø notice èπ◊ Å®Ωnç,
Manasa: What does he take us for? Machines 4) To take someone for something = äéπJ hours with less pay = ´·ë«u稡ç àN’-ôçõ‰
àüÁjØ√ °æEéÀ ´’†-éÀîËa í∫úø’´¤/ ´u´Cμ.
or human beings? í∫’Jç-* ņ’-éÓ-´úøç. ´’†ç ûªèπ◊\´ @ûªçûÓ áèπ◊\´ í∫çô©’ °æE-îË-ߪ÷-
a) We give you three months' notice to
a) What do you take us for- your servants? = ©E.
(´’†Lo à´’-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o-ú≈-ߪ’†? ߪ’çvû√- vacate the house= É©’x ë«S îËÊÆç-ü¿’èπ◊
©Ø√, ´’†’-≠æfl-©Ø√?) à´’-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o´¤ ´’´’tLo– F ؈éπ-®Ωx´÷? c) The CM's acting in a silent movie boils
´‚úø’ ØÁ©© í∫úø’´¤ ÉÆæ’hØ√oç.
b) Don't take her for a fool. She can outsmart down to his not uttering a dialogue with
Charith: It's all fixed up. There's no changing
you = any scope for controversy = CM ´‚éÙ
it now. ÇNúËO’ ´‚®Ω’^-®√-©-†’-éÓèπ◊. Féπçõ‰ ûÁLN
ûËô©’ îª÷°æ-í∫-©ü¿’. †öÀç-îªúøç ≤ƒ®√ç¨¡ç– N¢√-üΔ-EéÀ û√NîËa Ææç¶μ«-≠æ-
(Åçû√ E®Ωgߪ’¢Á’i§Ú-®·çC. ´’†ç
c) Because of his appearance I never took
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù
ù‰D Öîªa-Jç-îª-éπ-§Ú-´úøç.
´÷Í®aüËç ™‰ü¿çü¿’™). 8) See about something = (äéπ\ N≠æߪ’ç)
Manasa: We'll have to put up with this nui- 479 him for the scientist he is =
îª÷Ææ’-éÓ-´úøç.
sance man-
a) I'll make the hall
ager, I feel. It

What do you take us for?
ready. Will you see
all boils down
about the chairs for
to this: do
the guests? = ؈’
what the
hall Æœü¿l¥ç îË≤ƒh†’.
boss says or get the hell out of here.
b) It's impossible for anyone to do it at such a ÅûªúÕ ¢√©éπç îª÷Æœ Åûªúø’ †’´¤y èπ◊Ka© N≠æߪ’ç
(Ñ ûª©-ØÌ°œp manager †’ ¶μºJç-î√- short notice= Åçûª ûªèπ◊\´ ´u´-Cμ™ ÅC scientist ņ’-éÓ-™‰ü¿’ ؈’. îª÷≤ƒh¢√?
b) Don't worry. I'll see about the arrange-
Lqçüˆ†’-èπ◊çö«. DE ≤ƒ®√稡ç àN’-ôçõ‰
boss îËÊ°pC N†’. ™‰èπ◊çõ‰ ¢ÁRx§Ú ÅE).
îËߪ’úøç á´-Jéà ≤ƒüμ¿uç-é¬ü¿’. 5) Be fixed up = E®Ωg-ߪ’-
c) The boss asked him to quit without notice= ments for the guests' stay = àç ÇçüÓ-∞¡-†-
Charith: No use complaining. Will you see
¢Á’i-§Ú-´úøç.
boss °æ-úøèπ◊. ÅA-ü∑¿’© •Ææ à®√pôx N≠æߪ’ç ؈’ îª÷Ææ’-
a) It's all fixed up. All
àç ´u´Cμ/ í∫úø’´¤ É´y-èπ◊ç-ú≈ØË Åûª-úÕE
about the files that are important for ÖüÓuí∫ç ´C-™‰-ߪ’-´’-Ø√oúø’. (¢ÁçôØË ÅûªúÕo èπ◊çö«.
the information we've to give? that we have to do is
ÖüÓuí∫ç †’ç* ûÌ©-Tç-î√®Ω’) 9) Sooner said than done = îÁ°æpúøç ûËLÍé
Meanwhile, I'll attend to the classifi- M.SURESAN wait for the funds =
2) Take by surprise= Ǩ¡a®Ωuç éπL-Tç-îªúøç. îËߪ’-úø¢Ë’ éπ≠dçæ .
cation. Åçû√ E®Ωg-ߪ’-¢Á’i-§Ú-®·çC. a) Dad wants me to walk to college. Sooner
a) His sudden appearance here took us all by
(Aô’déÓ´úøç ´©x v°æßÁ÷-ï†ç ™‰ü¿’. ´’†ç surprise= Åûª-E-éπ\úø Ö†oô’dçúÕ éπE-°œç-îªúøç ´’†ç îËߪ÷-Lqç-ü¿çû√ Eüμ¿’-©-éÓÆæç îª÷úø-ô¢Ë’. said than done = college
´÷ Ø√†o éÀ †úÕ*
É¢√y-Lq† Ææ´÷-î√®Ωç í∫’Jç* îª÷≤ƒh´¤ ´÷é¬-¨¡a®Ωuç éπL-Tç-*çC. b) It's all fixed up. You are the first to go = ¢Á∞¡x-´’ç-ö«úø’. îÁ°æpúøç ûËLÍé.
éπüΔ? ؈’ ¢√öÀ ´K_-éπ-®Ωù à®√pô’ îË≤ƒh). b) His resigning the job took us all by sur- Åçû√ E®Ωg-ߪ’-¢Á’i-§Ú-®·çC. ¢Á·ü¿ô ¢Á∞«x-LqçC No sooner said than done ÅØË expression
Manasa: I'll see to it, but first of all let me have prise= Åûªúø’ ®√@-Ø√´÷ îËߪ’úøç ´÷鬨¡a®Ωuç †’¢Ëy. èπÿú≈ ÖçC– D†®Ωnç– †’´¤y îÁ°æp-úø¢Ë’ Ç©Ææuç, ؈’
something to eat. It's lunch time. c) Nothing is fixed up. The boss has to
éπL-Tç-*çC. îËÊÆç-ü¿’èπ◊ Æœü¿l¥ç ÅE.
c) Her singing at the party took us all by sur- decide = Boss
Éçé¬ àç èπ◊ü¿-®Ω-™‰ü¿’. E®Ωg-®·ç-î√- Anand: Will you make arrangements for my
(ÅC îË≤ƒhØËx, é¬F ´·çü¿’ †ØËo-ü¿Ø√o stay?
A†F. É°æ¤púø’ ¶μï† Æ洒ߪ’ç). prise= Ç¢Á’party ™ §ƒúøôç ´÷é¬-¨¡a®Ωuç éπL- LqçüË.
Tç-*çC. 6) Put up with =
(Ø√ •Ææèπ◊ à®√pô’x îË≤ƒh¢√?)
Charith: Do have your lunch, but see that the Æ棜«ç-îªúøç/ ¶μºJç-îªúøç/
3) There's no helping it- No helping some- Amrit: No sooner said than done.
files are ready in an hour. ûªô’d-éÓ-´úøç
thing= ÅC-ûª-°æpü¿’/ üΔE í∫’Jç* ´’†¢Ë’ç a) The government says we've to put up with
(¶μçîË®·. é¬F ã í∫çôéπ™«x files ready
(O’®Ω’ îÁ°æp-úø¢Ë’ Ç©Ææuç. ÉCíÓ, É°æ¤púË
îËߪ’™‰ç. îË≤ƒh)
the inflation for some more time = éÌçûª-é¬-
a) Prasad: Have we to pay the amount?
îË®·). 10) Go about = (Ééπ\úÕ Å®Ωnç) = äéπ °æE v§ƒ®Ωç-
Manasa: Sooner said than done. I am sure I'm ©ç-§ƒô’ Ñ vü¿¢Óu-©s-ù«Eo ûªô’d-éÓ-¢√-Lqç-üË-†E
GμçîË ÆæØ√o-£æ…©’ îËߪ’úøç.
(´’†ç Ç ¢Á·ûªhç îÁLxç-î√-Lqç-üËØ√?)
going to quit this job, once I get a v°æ¶μº’ûªyç ÅçöçC.
Pramod: There's no helping it if we want to a) As soon as the funds are ready, I'll go
better job. b) (It's) difficult to put up with him. He is such
join the course. about the construction = Eüμ¿’©’ Æœü¿l¥ç é¬í¬ØË,
a nuisance = Åûª-úÕE ¶μºJç-îªúøç éπ≠dçæ . Åçûª
course
(îÁ°æpúøç ûËLÍé, îËߪ’úø¢Ë’ éπ≠dçæ . Éçûªéπçõ‰ (´’†ç ™ îË®√-©çõ‰ ûª°æpü¿’) E®√tùç v§ƒ®Ωç-Gμ-≤ƒh†’.
´’ç*-Ö-üÓuí∫ç ´ÊÆh, ÉC ´C-™‰-≤ƒh-ØËo†’). ûª©-ØÌ°œp¢√úø’. b) He has already gone about getting the
b) No bus in sight. We have to walk the dis-
Charith: But till then you've to do what you 7) It all boils down to this = üΔE ≤ƒ®√稡ç/ permission =
tance. No helping it= Bus áéπ\ú≈ éπE-°œç-îª- ņ’-´’A éÓÆæç v°æߪ’-û√o©’
are told to do. Go about the files and úøç-™‰ü¿’. ´’†ç †úø-¢√-LqçüË. ûª°æpü¿’. Å®Ωnç ÉüË. ¢Á·ü¿©’ °ö«d-úø-ûªúø’.
get them ready in an hour.

Q.
(Åçûª ´®Ωèπ◊ Fèπ◊ îÁ°œpçC †’´¤y îËߪ÷- Bad, Dangle, Bank, Valid, Nap, Narrow,
LqçüË. Ç files í∫’Jç* îª÷Æœ ¢√öÀE Now pronunciation- †¢˛ é¬ü¿’, Ø√¢˛ é¬ü¿’, †– -Åç-ûª
Bouquet, Author, Shout, Maoism, Sauce,
ready îÁß˝’). v£æ«Ææyçí¬ é¬èπ◊ç-ú≈, -Ø√– Åçûª D®Ω`´‚ é¬èπ◊çú≈ Ø√©’éπ
Narrow, Contemptuous, Congestion, Unique, flat í¬ Â°-öÀd, °ü¿-´¤©’ ü¿í∫_-®Ωí¬ îËJÊÆh ´îËa ¨¡•lç.
Manasa: Give me half an hour more they will Louse - -Ö-î√a®Ω-ù í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’. Sauce ™E 'Ç— ¨¡•lç = author -™ -E 'Ç— ¨¡•lç.
be ready. - A. Madhav, Hyderabad
Narrow ™E ow ¨¡•lç °æ‹Jh ã é¬ü¿’. ÉC éÌçîÁç go,
(ÉçéÓ Å®Ω-í∫çô É´¤y. ؈’ ¢√öÀE ready A. Bad, Dangle, Bank, Valid, Nap, Narrow - Ñ ´÷ô-™ xE 'a' E, ûÁ©’-í∫’™
no ™ ™« °æ-©é¬-Lq -Öç-ô’ç-C. ÉC v°æûªu-éπ~çí¬ °æ-LéÀ -ûÁ-L-ߪ’°æ®Ω-îË N≠æߪ’ç– ®√ûª™ 
îË≤ƒh). û√ö«èπ◊, îÁ§ƒpúø’ ™«çöÀ ´÷ô™x-E 'ö«—, '-§ƒp— -™« °æ-©é¬-L, Å®·ûË D®Ω`ç ≤ƒüμ¿uç é¬ü¿’. ®√ûª™ îª÷°œØ√ îμ√çü¿-Ææçí¬ Öçô’çC.
Ñ lesson ™ daily real life situations ™ ™‰èπ◊çú≈ °æ©’-èπ◊û√ç. Contemptuous = éπØ˛-õ„-¢˛’pa-ÅÆˇ
ÅA ≤ƒ´÷-†uçí¬ conversation ™ NE-°œçîË ´’J- Bouquet- •’Èéß˝’ – 'Èé— ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç.
Congestion – éπØ˛-ï-ÆæaØ˛
éÌEo ´÷ô©’ îª÷üΔlç. É´Fo ´’† ¢ÁjêJ (attitude) Author - Çüμ¿(®˝)– Ñ ´÷ô™ 'Ç— †’ °ü¿-´¤©’ í∫’çvúøçí¬ N°œp, Ø√©’éπ
†’ ûÁL-ߪ’-ñ‰ÊÆ expressions, conversation ™ Unique - ߪ·Fé˙
°æéπ\©’ °jéÀ ´ç*, 'Ç— Åçõ‰ ´îËa ¨¡•lç. DEéÀ, 'art' (Çö¸)-™E 'Ç— èπ◊ ûËú≈
Louse - (now ™™«) ©¢˛q (© é¬Ææh D®Ω`ç) îÁ§ƒpç éπüΔ. ÉN v°æûªu-éπ~çí¬ °æLéÀ
Ææ£æ«-ï-¢Á’i† ¶μ«í¬©’ èπÿú≈. OöÀE Ææçü¿®Ωs¥ç ÖçC. 'Ç(®˝)-ö¸—-™E Ç †’, °ü¿-´¤©’ Ø√©’éπ flat í¬ Öç* Åçö«ç.
´*a†°æ¤púø™«x practise îËüΔlç. Shout ™E ou, Maoism ™E ao- -OöÀE now ™E ow ™« °æ©’-èπ◊û√ç.
NE°œç-îª-´-©-Æœ† ¨¡¶«l©’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 22 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Neeraj: It's very clever of you, making Sarath Mukund: I want my section changed. That
pay for you too. makes the work light for me.
(¨¡®Ω-û˝†’ Fèπ◊ èπÿú≈ îÁLxçîËô’x îËߪ’-úøç™ (Ø√ section ´÷®Ω’a-éÓ-¢√-©-†’çC. Åçü¿’-´©x
î√™« ûÁLN îª÷°œç-î√´¤.) °æE-¶µ«®Ωç ûªí∫’_-ûª’çC.)
Mukund: Yea, you can say that. Imagine my Neeraj: Unfortunately he knows better than to
surprize when he asked the bearer to listen to me in such matters.
charge it upto him. (ü¿’®Ω-ü¿%-≠d-´æ -¨»ûª÷h Åûªúø’ É™«çöÀ N≠æ-
(Eï¢Ë’. Åûªúø’ bearer ûÓ ûª†èπ◊ bill ߪ÷™x Ø√ ´÷ô N†úø’.)
É´’t-†o-°æ¤púø’ Ø√ Ǩ¡a®Ωuç †’´¤y Ü£œ«ç-- Mukund: But you are so close.
éÓ-¢√-LqçüË.) (O’®Ω’ î√™« ÆæEo-£œ«-ûªçí¬ Öçö«®Ω’ éπü∆?)
Neeraj: Did he offer to pay the bill?
Neeraj: He believes in, and makes me under-
bill b) It's very bad of him to ill treat his wife = b) Get over it and start a new life =
stand,'Thus for and no further'?
(Åûªúø’ éπúø-û√-†-Ø√oú≈?) ûª† Ç ¶«üµ¿
Mukund: He did, for sure. ¶µ«®Ωu†’ ¶«Cµç-îªúøç ÅûªúÕ ü¿’®√t®Ω_ç. †’ç* ûË®Ω’éÓ. éÌûªh @Nûªç v§ƒ®Ωç-Gµç.
(á´®Ω’ áçûª-´-®Ωèπ◊ Öçú≈™ Åçûª-´-®ΩÍé
(Å´¤†’. Eïçí¬.) Öçú≈-©ØË N≠æߪ’ç †´·t-û√-úø-ûªúø’.) c) It was foolish of Dharmaraja to gamble with c) It took months for her to get over the
Neeraj: Didn't Bhavan join you? Sakuni = Jaundice =
Mukund: I'm disappointed.
¨¡èπ◊-úÕûÓ Wü¿-´÷-úøôç üµ¿®Ωt-®√V 鬢Á’®Ωx †’ç* éÓ©’-èπ◊-ØËçü¿’èπ◊ Ç¢Á’èπ◊
(Bhavan O’ûÓ ®√™‰ü∆?) ÅN¢Ëéπç. ØÁ © ©’ °æ ö Àdç C.
(Ø√èπ◊ E®√-¨¡í¬ ÖçC.) 2) Charge it to some one/ charge some one 5) Pardon!: á´-È®jØ√ îÁ°œpçC ´’†èπ◊ NE-°œç-îª-†-°æ¤púø’,
Mukund: He is yet to get over the shock of his
Neeraj: Don't worry. I'll still try. With any luck
bad score in the last exam. for some thing = äéπJE îÁLxç-îª-´’-†úøç. ´’Sx ÉçéÓ-≤ƒJ îÁ°æpç-úøE ´’®√u-ü¿í¬ Åúø-í∫úøç. (I)
he may consider.
(§Ú®·† exam ™ ´*a† ûªèπ◊\´ a) Charge the drinks to me, and my room rent Beg your pardon ÅE èπÿú≈ Åçö«ç. ´·êuçí¬
´÷®Ω’\© shock †’ç* Åûª-úÕçé¬ ûË®Ω’-éÓ- and food to the company = §ƒF-ߪ÷-©èπ◊ Ø√
(°∂æ®√y-™‰-ü¿’™‰. v°æߪ’-Ao≤ƒh. Åü¿%≠ædç °ü¿l-¢√-∞¡xûÓ/ ´’†-éπçõ‰ °j ≤ƒn®·™ Ö†o-¢√-∞¡xûÓ/ Å°æ-
™‰ü¿’.) ¶«í∫’çõ‰ Åûªúø’ Ç™-*ç-îª-´îª’a.) ü¿í∫_®Ω ´Ææ÷©’ îËߪ’çúÕ/ Ø√ ê®Ω’aí¬ BÆæ’-éÓçúÕ/ J-*-ûª’-©ûÓ É™« Åçö«ç. Å®Ωnç: à´’-Ø√o®Ω’? ÅE.
Mukund: Thank you. ؈’ îÁLx-≤ƒh†’, Ø√ í∫C ÅüÁl, ǣ慮Ωç company Pardon ÅÆæ-©®Ωnç– éπ~N’ç-îªçúÕ (sorry) (N†-†ç-ü¿’èπ◊,
Neeraj: That's a pity. His failure was the least
expected. Daily conversation ™ ´îËa ´’J-éÌEo high fre- ê®Ω’a™ ®√ߪ’çúÕ/ †’ç* ´’®Ó-≤ƒJ îÁ°æpçúÕ ÅØËçü¿’èπ◊)
(ÅC ü¿’®Ω-ü¿%≠ædç. Åûªúø’ fail 鬴úøç quency spoken English ´Ææ÷©’ îËߪ’çúÕ. Catch = ´÷´‚©’ Å®Ωnç, °æô’d-éÓ-´úøç éπü∆? Ééπ\úÕ
ü∆ü∆°æ¤ á´®Ω÷ ņ’-éÓ-EC.) expressions Ñ les- b) All expenses of Å®Ωnç, NE-°œç-îªúøç.
Mukund: Pardon! I didn't quite catch what you son ™ îª÷ü∆lç. OöÀE ministers are Pardon, I couldn't catch you = éπ~N’ç-îªçúÕ, O’®Ω-
said.
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 480 charged to the gov-
Å´-鬨¡ç ´*a-†-°æ¤p-úø™«x
†oC Ø√èπ◊ NE-°œç-îª-™‰ü¿’. ´’®Ó-´÷®Ω’ îÁ°æp®√?
(àçöÃ? †’´y-†oC ؈’ ÆæJí¬ NØËxü¿’.) ¢√úøçúÕ. ernment =
6) I could use some cof-
Neeraj: I was saying fee. Ééπ\úÕ 'use' Å®Ωnç,

Put in a good wor d for some one
few expected Spoken English™ 鬢√L/
Bhavan to
É≠ædç ÅE. ÉC î√™« ¶«í∫’ç-
score so low.
ô’çC, Spoken English
(¶µº´-Ø˛èπ◊ Åçûª ™.
a) We could use a good dinner before going
ûªèπ◊\´ ´÷®Ω’\-
™Ô-≤ƒh-ߪ’E ü∆ü∆°æ¤ á´®Ω÷ ņ’-éÓ-™‰ü¿’ ÅE Look at the following sentences
from the dialogue above:
´’çvûª’© ê®Ωaçû√ v°æ¶µº’ûªyç †’ç* to a movie, couldn't we? = ÆœE-´÷-Èé-∞Ïx-´·çü¿’
Åçô’Ø√o.) dinner ¶«í∫’ç-ô’çC éπü∆?/ ´’†-éÀ-≠d¢
1) It's very clever of you.
´Ææ÷-©-´¤-ûª’çC. ´’ç* æ Ë’
Mukund: Oh, by the way, there's something you c) What's the bill? Charge it to me,
2) ... he asked the bearer to charge it éπ ü ∆?
can do for me. But first I could use please = Bill áçûª? Ø√ ü¿í∫_®Ω †’ç*
up to him. b) You could use a good drink, I am sure = FéÀ-
some coffee.
3) He did, for sure. BÆæ’-éÓçúÕ. °æ¤púø’ ´’ç* §ƒFߪ’ç Å´-Ææ®Ωç ÅE-°œ-≤ÚhçC
d) He charged her Rs. 800/- for
(ÅC ÆæÍ®-é¬F, †’´¤y Ø√èπ◊ îËߪ’-í∫© ≤ƒßª’ç
äéπ-ô’çC. Åçûª-èπ◊-´·çü¿’ é¬Ææh coffee 4) He is yet to get over the shock of M.SURESAN Ø√èπ◊.
his low score. repairing the TV = TV repair c) I could use some hot stuff in this cold
û√í¬-©-†’çC.)
Neeraj: Oh, sure. I feel like some good coffee 5) Pardon! I didn't quite catch what you said. îË Æ œ-†çü¿’ èπ◊ Ç¢Á ’ ü¿í ∫_® Ω †’ç* áE- N ’C ´çü¿© weather = Ñ îª©xöÀ ¢√û√-´-®Ω-ùç™ àüÁjØ√ ¢ËúÕí¬
too. Let's go to some good restaurant. 6) I could use some coffee. ®Ω ÷ §ƒßª ’ ©’ BÆæ ’ - è π ◊ - Ø √oúø ’ . AØ√- © -E-° œ-≤ ÚhçC Ø√èπ◊.
But what can I do for you? 7) .. putting in a good word for me .. 3) For sure = éπ*a-ûªçí¬/ EÆæqç-üË-£æ«çí¬. 7) Put in a good word for some one = äéπ-JE
(ûª°æp-èπ◊çú≈. Ø√èπÿ coffee û√í¬-©ØË ÅE-°œ- 1) It's very clever of you= ÅC F ûÁL-N-ûË-ô©’. a) She will be back on Monday, for sure = Ç¢Á’ recommend/ Æœ§∂ƒ-®ΩÆæ’ îËߪ’úøç. (¢√∞¡x í∫’Jç*
≤ÚhçC. ´’ç* £æ«Ùô-™¸-Èé∞«lç. Å®·ûË Øˆ’ É™«çöÀ expressions ´’J-éÌEo É™« ¢√úø-´îª’a. It's éπ*a-ûªçí¬ ≤Ú´’-¢√®Ωç AJT Ééπ\-úø’ç-ô’çC. ´’ç*í¬ îÁ°æpúøç).
îËߪ’-í∫-L-Tç-üË-N’öÀ?) very good/ kind/ bad/ foolish of some one b) One thing is for sure. No party will get a) His brother-in-law got the job because he
Mukund: How about putting in a good word for (you/ him/ her/ them etc.) = ¢√∞¡xé¬ í∫’ù«-©’-Ø√o- enough majority to form the government in put in a good word for him. = Åûªúø’ recom-
me with our boss. Isn't he your ߪ ’E îÁ° æp úøç . the next elections. äéπöÀ ´÷vûªç éπ*aûªç. ´îËa mend îËߪ’úøç ´©x ÅûªúÕ ¶«´-´’-JCéÀ Ç
cousin? a) It was really great of Dharmaraja to save áEo- é π™ x à §ƒKd éà v°æ¶ µº’û√yEo à®Ωp-®Ωî Ë •©ç ®√ü¿’. ÖüÓuí∫ç ´*açC.
(Ø√ í∫’Jç* ã ´’ç* ´÷ô ´÷ man- the Kouravas from the Gandharvas = í∫çüµ¿- 4) To get over = ¶«üµ¿/ ï•’s †’ç* éÓ©’-éÓ-´úøç/ b) He has none to put in a good word for him
ager ûÓ îÁ°æp-èπÿ-úøü∆? Åûªúø’ F cousin ®Ω’y© ¶«J-†’ç* ü¿’®Óu-üµ¿-Ø√-ü¿’-©†’ ®ΩéÀ~ç-îªúøç üµ¿®Ωt- ´÷´‚©’ ÆœnAéÀ ®√´úøç/ ûË®Ω’-éÓ-´úøç. = Åûª-úÕE recommend îËÊÆç-ü¿’-Èé-´®Ω÷ ™‰®Ω’.
éπü∆?) ®√V íÌ°æp-ûª†ç. a) Indira Gandhi never got over the untimely (English ™ recommend ví¬çC∑éπç, Put in a
Neeraj: Yes, he is. What do you want from ´’†-Èé-´-®Ω-®·Ø√ ≤ƒßª’ç-îËÊÆh, ´÷´‚©’ thanks death of her son Sanjay Gandhi = ûª† good word for somebody/ put in a word in
him? éπçõ‰ áèπ◊\´ îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊– It's very/ so kind of éÌúø’èπ◊ Ææçï-ß˝’-í¬çDµ Å鬩 ´’®Ωùç ´©x ¶«üµ¿ somebody's favour- ÉN Spoken Language
(Å´¤†’. FÍéç 鬢√L ÅûªúÕ †’ç*?) you Åçö«ç. †’ç* ÉçC-®√-í¬çDµ éÓ©’-éÓ-ØË-™‰ü¿’. forms).

Gandhi is regarded as a Mahatma =
Å®·ûË in respect of ¢√úË î√™«îÓôx about 5. Mind blowing = Cví∫s¥´’/ Cví¬s¥çA éπL-TçîË.
Gandhi
¢√-úÌa. ÅC simple. äéπ ´’£æ…-ûª’t-úÕí¬ °æJ-í∫-ùÀç-îª-•-úø’-ûª’- a) Some of the feats in the circus were mind
blowing = Circus feats
He said the same thing in respect of/
Ø√oúø’. (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’ – í¬çDµE ´’£æ…-ûª’t- ™-E éÌ--Eo Cví∫s¥´’
about those books = Ç °æ¤Ææh-é¬Lo í∫’Jç*/ úÕí¬ °æJ-í∫-ùÀ≤ƒhç) éπL-Tç-îË-Ní¬ ÖØ√o®·.-
Q. 1. In respect of 2. by virtue of 3. be He wants to be regarded as great = Åûªúø’ b) The way the husband cut off his wife's
°æ¤Ææh-鬩 N≠æߪ’ç Åûª-úø-üË ÅØ√oúø’.
regarded 4. any how 5. mind blowing 2. By virtue of: Because of = Åçü¿’-´©x.
íÌ°æp-¢√-úø’í¬ °æJ-í∫-ùÀç-°æ-•ú≈©E ņ’èπ◊ç-ô’-Ø√oúø’. head and carried it to the police station is
6. exchange - change 4. Anyhow - 1) àüË-¢Á’iØ√ = any way. mind blowing = police sta-
By virtue of her age she can't apply for the
– -O-öÀ -Å®√n-™‰-N’-öÀ? ¶µ«®Ωu ûª© †JéÀ
-ûË-ú≈ -à-N’-öÀ? I knew he wouldn't come, but any how I tion (shocking)
èπ◊ BÆæ’-Èé-Rx† Nüµ¿ç Cví¬s¥çA
job = Ç¢Á’ ´ßª’Ææ’ ´©x/ Ç¢Á’ ´ßª’Ææ’ é¬®Ω-ùçí¬,
- A Sridhar, Oripenta invited him/ I invited him any way = éπL-T-≤ÚhçC.
apply Åûªúø’
A.
Ç¢Á’ Ç ÖüÓu-í¬-EéÀ îËߪ’-™‰ü¿’. 6. Exchange = ´÷JpúÕ – äéπ-ü∆Eo*a -•-ü¿’-LçéÓ-öÀ
1. In respect of = ü∆Eo í∫’Jç*/ Ç N≠æ-ߪ’ç™. By virtue of being a CM, he can travel at
®√úøE Ø√èπ◊ ûÁ©’Ææ’ é¬F àüË-¢Á’iØ√ Åûª-úÕE ؈’
1) The rule does not say anything in BÆæ’-éÓ-´úøç.
Govt expense = CM
Ç£æ…yEç-î√†’.
They exchanged rings = ¢√∞¡Ÿx Öçí∫®√©’ ´÷®Ω’a-
respect of the students of private
é¬-´-úøç´©x Çߪ’† v°æ¶µº’ûªy
ê®Ω’a-ûÓ v°æߪ÷ùç îËßÁ·îª’a. 2) Any how = É≠ædç ´*a-†ô’x (-ã °æü¿l¥-A-
schools = Private schools students ™‰-èπ◊çú≈). He put the things in the box èπ◊-Ø√o®Ω’. äéπJ Öçí∫®Ωç ÉçéÌ-éπJü∆EûÓ ´÷JpúÕ
3. Be regarded - Regard = °æJ-í∫-ùÀç-îªúøç/
anyhow and the box wouldn't close =
N≠æ-ߪ’ç™, Ç E•ç-üµ¿† àç îÁ°æpúøç ™‰ü¿’. îËÆæ’-èπ◊-Ø√o®Ω’.
2) They want to go to court in respect of
ņ’-éÓ-´úøç. Change= ´÷®Ω’p/ ´÷®Ωúøç.
Be (am/ is/ are, etc..) regarded = °æJ-í∫-ùÀç-îª-
Ç Â°-õ„d™ ´Ææ’h-´¤©’ É≠ædç ´*a-†ô’d
the property = Ç ÇÆœh N≠æߪ’ç™ ¢√∞¡Ÿx There is a change in the rule = E•ç-üµ¿-†™
•-úø-ôç (PV) °ö«dúø’, ÅC-°æ¤púø’ ´‚Ææ’-éÓ-´úøç ™‰ü¿’.
éÓ®Ω’dèπ◊ ¢Á∞«x©-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o®Ω’. ´÷®Ω’pçC.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-Ç-C-¢√®Ωç 27 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Visisht: The whole city was plunged into dark-
complicated = ÆæçéÀx-≠d-¢æ Á’i†/ Ææ’©¶µºç é¬ØË-é¬E
ness for an hour last night. I ended up
thoroughly =
almost crashing into a lorry.
èπ~◊ùoçí¬/ °æ‹Jhí¬
Vikranth: (It was) quite a surprize win for the
(E†o ®√vA í∫çô-ÊÆ°æ¤ †í∫-®Ω-´’çû√ <éπöx government. It had almost written off
´·E-T-§Ú-®·çC. *´-JéÀ ؈’ ã ™«KéÀ the support of some of the parties.
úµŒéÌ--†oçûª °æ†-®·çC)
Vikranth: What's so surprising about it? These
(ÅC v°æ¶µº’-û√y-EéÀ Ǩ¡a-®Ωu-éπ-®Ω-¢Á’i† Nï-ߪ’¢Ë’.
things do happen. I think it was due to
éÌEo §ƒKd© ´’ü¿lûª’ O’ü¿ ü∆ü∆°æ¤ †´’téπç
the power cut.
éÓ™p-®·ç-ü¿C)
Visisht: I did expect the government to sail
(Åçü¿’™ Åçûª Ǩ¡a-®Ωu-°æ-úË-üË-´·çC? É™«ç- through. After all, horse-trading is not
öÀN ï®Ω’-í∫’-ûª÷ØË Öçö«®·. ÅC Nü¿’uûª’h new to us.
éÓûª ´©x ņ’-èπ◊çö«.) b) Stock market prices which had plunged last a) The crying need of the hour is a leader of
week recovered with the UPA victory = great leader =
Visisht: But isn't the power cut from 3 to 6 in
(؈’ Èí©’-Ææ’hç-ü¿ØË Å†’-èπ◊Ø√o. àüË-¢Á’iØ√ v°æÆæ’hûªç ü˨»-EéÀ Åûªu-´-Ææ-®Ω-¢Á’i-†C
the evening? I am talking about the
àüÓ-N-üµ¿çí¬ ´’ü¿lûª’ ûÁa-éÓ-´úøç ´’†èπ◊ stock market
véÀûªç ¢√®Ωç °æûª-†-¢Á’i† üµ¿®Ω©’, ã íÌ°æp Ø√ߪ’-èπ◊úø’.
power going off at 9.
éÌûËhç é¬ü¿’-éπü∆?) UPA Èí©’-°æ¤ûÓ éÓ©’-èπ◊-Ø√o®·. b) Full employment is the crying need of the
Vikranth: OK. Let's wind up our discussion hour =
(Nü¿’uûª’h éÓûª ≤ƒßª’çvûªç 3 †’ç* 6 ´®Ωèπ◊ c) He plunged into the river to save the drown- °æ‹Jh ÖüÓu-Tûª É°æpöÀ Åûªu-´-Ææ®Ω N≠æߪ’ç.
here. How about taking a good walk of the hour =
éπü∆? ؈’ ´÷ö«x-úËC 9 í∫çô-©èπ◊ current ing child = ´·E-T-§Ú-ûª’†o Gúøf†’ ®ΩéÀ~ç-îËç-ü¿’èπ◊ v°æÆæ’hûª/ ´’†ç ´÷ö«x-úø’-ûª’†o
along the tankbund. Ææ´’-ߪ’°æ¤
§Ú´úøç í∫’Jç*) Åûªúø’ †C-™éÀ ü¿÷é¬úø’.
Tankbund 4) It had written off - to write some person/
Vikranth: Power supply is erratic these days. It
(ÆæÍ®™‰. Éçéπ Ωa ´·Tü∆lç. d) The robber plunged a knife into the man's
something off =
doesn't fit in with the government's
¢Áç•úÕ é¬ÊÆ°æ¤ †úø’-ü∆l´÷?) äéπ ´uéÀh/ ã N≠æߪ’ç í∫’Jç* Ǩ¡
chest =
Visisht: Sorry, I don't feel up to it. I am tired. (I)
Ç üÓ°œ-úÕ-üÌçí∫ Åûª-úÕE éπAhûÓ §ÒúÕ-î√úø’.
promise of limiting the power cut to
´ü¿-©’-éÓ-´úøç. ´·êuçí¬ ´Ææ÷-©’-é¬E ¶«é醒 ´ü¿’-
wish to go home and take rest. e) Soon after Gandhi's returned from South
regular hours.
©’-éÓ-´úøç/ Ǩ¡ ´ü¿’-©’-éÓ-´úøç.
(Sorry, Åçûª ã°œé𠙉C-°æ¤púø’ Ø√èπ◊. Å©-Æœ- Africa he plunged into politics= ü¿éÀ~-ù«-v°∂œé¬ a) The company has written off the amount as
(Nü¿’uû˝ Ææ®Ω-°∂æ®√ äéπ °æü¿l¥-Aí¬ Öçúø-ôç-™‰D †’ç* AJT ®√í¬ØË, í¬çDµ a bad debt = ´Ææ÷©’ îËÆæ’-éÓ-™‰E ¶«éÃí¬ Ç
®ÓV™x. v°æA-®ÓW EKgûª Ææ´’-ߪ÷-EéÀ §Úߪ÷. ÉçöÀ-
ÈéRx Nv¨»çA ®√ï-éÃ-ߪ÷™xéÀ v°æ¢Ë-Pç- company Ç ¢Á·û√hEo ´ü¿’-©’-èπ◊çC.
(éÓûª) °æJ-N’-ûªçí¬ØË Öçô’ç-ü¿†o v°æ¶µº’ûªy
BÆæ’-èπ◊ç-ü∆-´’E î√úø’/ ´·E-T-§Ú-ߪ÷úø’. b) The old parents have written off their son
£æ…O’éÀ §Òçûª† èπ◊ü¿-®Ωü¿’)
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 481
(´·êuçí¬ Öû√q-£æ«çûÓ, as totally unhelpful = Ç ´·ÆæL ûªLxü¿çvúø’©’
erratic= äéπ °æü¿l¥A ™‰èπ◊çú≈
ņ’-èπ◊ç-
ô’Ø√o) sudden í¬ îËߪ’úøç) ûª´’ éÌúø’èπ◊ Ææ£æ…-ߪ’ç-O’ü¿ Ǩ¡ ´ü¿’-©’-èπ◊-Ø√o®Ω’.
Visisht: The whole nation is crying out for
c) It's too big an amount to
more power and
be written off = ÅC ´ü¿’-

.. cr ying out for a cor r uption fr ee govt
we are unable
©’-éÓ-™‰-†çûª °ü¿l ¢Á·ûªhç
to step up our
d) I've written off our lead-
power genera-
ers and parties as good
tion.
for nothing =
´’† Ø√ߪ’-
(ü˨¡ç ¢Á·ûªhç
áèπ◊\´ current 鬢√-©E °∂æ’≠æ°-úø’-ûÓçC, Daily real life situations ™E con- 2) Fit in with: ÆæJ-§Ú-´úøç/ Suit èπ◊©’, §ƒKd©’ üËEéà °æE-éÀ-®√-
´’†¢Ë’¢Á÷ Nü¿’u-ü¿’-ûªp-AhE °çîª-™‰-éπ-§Ú- versation ™ áü¿’-®ΩßË’u ´’J-éÌEo 鬴úøç/ É´’-úøôç ®ΩE ؈’ Ǩ¡ ´ü¿’-©’-èπ◊Ø√o.
5) To sail through = í∫çúøç í∫úÕ* í∫õ„d-éπ\úøç.
ûª’Ø√oç) expressions Ñ lesson ™ îª÷ü∆lç. a) In the beginning he found it diffi-
Å®·ûË Ñ≤ƒJ expressions are of a a) The UPA has sailed through the confidence
step up= °çîªúøç/ áèπ◊\´ îËߪ’úøç cult to fit in with the people work-
vote = UPA
slightly higher level. ÉC èπÿú≈ prac- ing here =
v°æ¶µº’ûªyç í∫çúøç í∫úÕ* í∫õ„d-éÀ\çC.
Vikranth: That's exactly why our central govern- ¢Á·ü¿öx Ééπ\úø °æE-îË-Ææ’h-†o-
b) The team sailed through to a win =
ment wants to sign the nuclear deal tise îËü∆lç, ´’† daily language ™ ¢√-∞¡xûÓ Ææ®Ω’l-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷úø’. Èí©’-°æ¤èπ◊
b) Your arrangements do not fit in
Ç ïô’d í∫çúøç í∫úÕ* í∫õ„d-éÀ\çC.
with the US. It will give us what we ¶µ«í∫ç îËÆæ’-èπ◊çü∆ç.
M.SURESAN c) No one expected him to sail through to suc-
need very badly- plenty of electric Look at the following expres- with your plans = F à®√pô’x F cess in the exam =
°æK-éπ~™ í∫çúøç í∫úÕ* Åûªúø’
power. sions from the dialogue above °æü∑¿éπç v°æ鬮Ωç ™‰´¤. ØÁí∫’_-û√-úøE á´®Ω÷ ņ’-éÓ-™‰ü¿’.
1) The whole city was plunged into darkness c) Where do I fit in here? You are all doctors
6) Wind up - wound up (PT & PP) = ´·Tç-îªúøç
(ÆæJí¬_ Åçü¿’Íé ´’† Íéçvü¿ v°æ¶µº’ûªyç
2) It doesn't fit in with ... and I am an engineer = ØËE-éπ\úø ᙫ É´’-úø-
û√†’? O’®Ωç-ü¿®Ω÷ doctors; ؈’ engineer †’. a) The leader wound up his speech with an
Å¢Á’-J-é¬ûÓ Åù’ ä°æpçü¿ç èπ◊ü¿’-®Ω’a-éÓ-¢√-©-†’-
èπ◊ç-öçC. ´’†èπ◊ ´·êuçí¬ é¬´-©-Æœ†– 3) The whole nation is crying out for more power. appeal to the students to serve the society
3) Cry out for = î√™« Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i-†-ü∆-E-éÓÆæç Ç®√-ô-
Nü¿’u-îªa ¥-éÀhE ÅC-Ææ’hçC.) 4) It had written off the support of some of the = Nü∆u-®Ω’n-©†’ Ææ´÷-ï-ÊÆ´ îËߪ÷-Lqç-Cí¬ éÓ®Ω’ûª÷,
Visisht: It's not as simple as all that, friend. It's parties.
°æ-úøôç/ éÓ®Ω’-éÓ-´úøç. Çߪ’† ûª† Ö°æ-Ø√u-≤ƒEo ´·Tç-î√úø’.
all very complicated. I doubt how a) Having lost its parents the child is crying
5) I did expect the govt to sail through b) Let's wind up the show = Ñ v°æü¿-®Ωz††’
many politicians that voted on the out for parental love= ûªLx-ü¿ç-vúø’-©†’ §ÚíÌ-ô’d-
6) Let's wind up our discussion here. Éçûª-öÀûÓ ´·Tü∆lç.
confidence motion know thoroughly èπ◊†o Ç Gúøf ûªLx-ü¿ç-vúø’© vÊ°´’éÓÆæç Ç®√-ô-°æ-úø’- c) Because
1) Plunge (Past tense & PP: Plunged): °æúÕ-§Ú- of losses they have decided to
about it. ûÓçC. wind up their business = †≥ƒd-©-´©x ¢√u§ƒ-®√Eo
(Åçûª Ææ’©-¶µº-¢Á’i† N≠æ-ߪ’-¢Ë’O’ é¬ü¿C. ´úøç/ ü¿÷éπúøç/ ´·†-í∫úøç/ ´·çîªúøç b) The country is crying out for a corruption
a) He climbed up the tower and plunged to his free government = ü˨¡ç ÅN-FA ™‰E v°æ¶µº’ûªyç
´‚ÊÆ-ߪ÷-©E E®Ωg-®·ç--èπ◊-Ø√o®Ω’ ¢√∞¡Ÿx.
ÅÆæ©’ ¢Á·†o N¨»y-Ææ-B-®√t-†ç™ ãõ‰-Æœ†
®√ï-éÃ-ߪ’-¢√-ü¿’™x áçûª ´’çCéÀ ü∆E death = Tower O’C-ÈééÀ\ °æúÕ-§Ú-ߪ÷úø’ î√´¤ éÓÆæç Ç®√-ô-°æ-úÕ-§Ú-ûÓçC.
í∫’Jç* èπ~◊ùoçí¬ ûÁ©’-Ææ-ØËC Ø√éπ-†’-´÷- éπL-Í홫. (Tower O’C-ÈééÀ\ °æúÕ îªE-§Ú-ߪ÷úø’– DEéÀ Ææç•ç-Cµç-*çüË, crying need = î√™« Å´-Ææ-®Ω-
†¢Ë’.) v°æ´÷-ü¿-´-¨»ûª’h 鬴a/ Çûªt-£æ«û√u 鬴a) ¢Á’i† N≠æߪ’ç.
The company executes projects on a turn 6) American spelling of Gramme.
c) ؈’ ´≤ƒh-†çõ‰ †’´¤y ´ü¿lç-ö«¢√? key basis = v§ƒñ„-èπ◊d-©†’ ¢√úËç-ü¿’èπ◊ Æœü¿l¥çí¬ 7) Abbreviation for telegram - Company
d) ؈’ ´≤ƒh-†çõ‰ †’´¤y ´ü¿lç-ö«´¤.
éÌEo
ÖçúË™« ûªßª÷-®Ω’-îËÆœ ÉÆæ’hçC Ç éπç°F. telegram
- A Sridhar, Oripenta
©’ ûª´’èπ◊ ûªèπ◊\´ üµ¿®ΩûÓ °æçÊ°ç-ü¿’-éÀîËa
4) Benchmark = Ø√ùuû√ v°æ´÷ùç. telegraphic address
A.
Ê°®Ω’. ÉC ®√ÊÆh ™
1) Elect = ᆒo-éÓ-´úøç. They elected him Sachin's play is the benchmark against with ´÷ô©’ ûªT_ §Òü¿’°æ¤ Å´¤ûª’çC.
Q. 1. Elect, Select Å®Ωnç, Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. President = ÅûªúÕE Åüµ¿u-èπ~◊-úÕí¬ á†’o-èπ◊- other players can be judged = Éûª®Ω véÃú≈-é¬-®Ω’© 8) Bindover = (ØË®√-©èπ◊ Ææç•ç-Cµç*) àüÁjØ√, à v°æüË-
2. grace or god's grace? àC éπÈ®èπ◊d? Ø√o®Ω’ ¢√∞¡Ÿx. †©’-í∫’-È®j-ü¿’-í∫’®Ω’ éπLÆœ ã Ŷµºu- Sachin
≤ƒ´’-®√n uEo éÌL-îËç-ü¿’èπ◊ †’ v°æ´÷-ùçí¬ ¨¡ç-™-ØÁjØ√ ïJÍí ØË®√-©èπÿ, äéπ-J°j ïJÍí ᙫçöÀ
3. turnkey Å®Ωnç Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. JnE ᆒo-éÓ-´úøç. BÆæ’-èπ◊ç-ö«®Ω’. üˆ®Ω-bØ√u-EéÃ, á´-J-ØÁjØ√ ¶«üµ¿’u-©’í¬ îËߪ’úøç. ÉC
4. Benchmark Å®Ωnç àN’öÀ? ᙫ -¢√-ú≈L? Select = áç-éÓ-´úøç/ áç°œéπ îËÆæ’-éÓ-´úøç. 5) Earmark - 1) Íéö«-®·ç-îªúøç. (usually passive) Police ©’ Ø訽 îªJvûª Ö†o-¢√-∞¡x†’ éπôdúÕ îËÊÆ
5. Earmark †’ ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´îª’a? He selected this shirt from among the ten 50% of the seats are earmarked for back- Nüµ¿ç.
6. Grams èπ◊ ÉçéÓ Å®Ωnç í∫’Jç* N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. shirts there= shirts
Åéπ\-úø’†o 10 ™ Åûªúø’ Ñ ward classes = seat
50 ¨»ûªç ©’ ¢Á†’-éπ-•-úÕ† 9) Boost = v§Úû√q£æ«ç, ´’ü¿lûª’ É´yúøç.
7. Abbreviation for telegram Åçõ‰ àN’öÀ? shirt †’ áç-èπ◊-Ø√oúø’/ áç°œéπ îËÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’. ´®√_-©èπ◊ Íéö«®·çî√®Ω’. 10. a) If you wish to come you're welcome.
8. Bindover Å®Ωnç, Ö°æ-ßÁ÷í∫ç N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. (ÉC äéπ\Í® îËßÁ·îª’a/ áèπ◊\´ ´’çD îËßÁ·îª’a) 2) äéπ °æEéÀ/ ÖüËl-¨»-EéÀ üËE-ØÁjØ√, á´JØÁjØ√ ņ’-éÓ- b) I am against your coming/ if you want to
9. Boost Åçõ‰ àN’öÀ? É≠æd-°æ-úø-ô-´’E èπÿú≈ Å®Ωnç. ´úøç/ í∫’Jhç-îªúøç. come, I will say no.
10. éÀçC ¢√é¬u-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ ᙫ Åçö«®Ω’? 2) God's grace. correct Rahul Gandhi is earmarked as the future PM c) If I want to come, Will you say no?
a) †’´¤y ´≤ƒh-†çõ‰ ØË ´ü¿lç-ö«Ø√? 3) Turnkey= ¢ÁçôØË ¢√úËç-ü¿’èπ◊ O©’í¬ ûªßª÷-®Ω’-îËÆœ of India = ¶µ«N v°æüµ∆-Eí¬ ®√£æ›-™¸-í¬çDµ í∫’Jhç-îª- d) If I want to come, you will say no.
b) †’´¤y ´≤ƒh-†çõ‰ ؈’ ´ü¿lç-ö«†’. É´yúøç. •-úø’-ûª’-Ø√oúø’/ ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o®Ω’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 29 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

'Can I have your pen?'
'of course you can' (ûª°æp-èπ◊çú≈).
Éçé¬ 'ÅC ûÁ©’-Ææ÷hØË ÖçC éπü∆?— ÅØË Å®Ωnç
èπÿú≈ ´Ææ’hçC.
'Did India lose in the finals?'
Q. 1. ' Åûª-úÕE Ø√èπ◊ °æJ-îªßª’ç îÁߪ’u¢√?—— – DEE
ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? (ÉçúÕߪ÷ finals ™ ãúÕ-§Ú-®·çü∆?)—
2. "How do you do?" ņo-°æ¤púø’ ´’†ç AJT 'of course, it did' ( ÅçûË-í¬éπ ´’Í®-´·çC)
ÅüË ¢√éπuç îÁ°æpúøç Ææ´÷-üµ∆†ç ᙫ Å´¤- 4) You don't know how much trouble I faced
for your sake.
ûª’çC?
5) Award-
3. Of course †’ àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x ¢√úø-û√®Ω’?
äéπJ ÊÆ´-©èπ◊, íÌ°æp-ûª-Ø√-EéÀ, v°æA-¶µºèπ◊
Q. 1. Either - or, Neither - nor, though - but, not
4. ' F éÓÆæç áEo É•sç-ü¿’-™„-ü¿’-®Ì\-Ø√oØÓ Fèπ◊ ûÁL-
ÉîËa •£æ›-´’A, G®Ω’ü¿’, Ææû√\®Ωç. Though= but =
Å®·-†-°æp-öÀéÃ, Å®·ûË.
Award- ´÷´‚-©’í¬ éÌçûª-é¬-©çí¬ äéπJ éπ%≠œ/
ߪ’ü¿’?——– DEE ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? only but also í∫’-Jç-* N´-Jçîªí∫©®Ω’. Though he is rich he does not spend much =
v°æA¶µºèπ◊ í∫’Jhç°æ¤. 2. He is
5. Å¢√-®Ω’fèπ◊, J¢√-®Ω’fèπ◊ ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ? -Ñ -¢√é¬u-©-†’ ÉçTx-≠ˇ™ ᙫ ®√ߪ÷™ ûÁ©’-°æ- Åûªúø’ üµ¿E-èπ◊úÁj†°æp-öÀéà áèπ◊\´ ê®Ω’a-°-ôdúø’ =
Reward- äéπ EKgûª¢Á’i† °æEéÀ ÉîËa •£æ›-´’A.
6. ' ØËEçûË— ņ-ú≈-EéÀ ÉçTx-≠ˇ™ à´’-Ø√L? í∫-©®Ω’. á) ´®Ω-ü¿©’ H¶µº-û√qEo Ææ%≠œd-Ææ’h-Ø√o®·. rich but he doesn't spend much = Åûªúø’ üµ¿E-
a) Reward for good behaviour (´’ç* †úø-´-
7. ' ¢Áüµ¿´ (îÁûªh) Ææ©-£æ…-L-´yèπ◊— – DEE ÉçTx-≠ˇ™ G) †≠æd-§Ú-®·†¢√JéÀ Æ‘áç °æé¬\ É∞¡Ÿx éπöÀd-≤ƒh- èπ◊úø’ é¬F áèπ◊\´ ê®Ω’a °ôdúø’.
úÕéÀ °æ¤®Ω-≤ƒ\®Ωç) ´’E £æ…O’ Éî√a®Ω’. Æœ) Ç °æúø´ FöÀ™ ´·E- Not only but also = ÅüËí¬éπ ÉC èπÿú≈.
à´’ç-ö«®Ω’? b) The father rewarded the son for his He is not only handsome but also clever =
- Dr.Ramesh, J.Krishna, Rajapuram
T-§Ú-®·çC. -úÕ) v°æ¶µº’ûªyç É*a† £æ…O’-©†’ ØÁ®Ω-
good score in the exam (°æK-éπ~™ ´’ç*
A.
¢Ë-®Ωa-™‰-éπ-§Ú-®·çC. -É) ¢√ߪ·-í∫’çúøç Å©p- °‘-úø- Åûªúø’ Åçü¿-í¬úË é¬èπ◊çú≈ ûÁL-N-í∫-©-¢√úø’ èπÿú≈.
1) Won't you/ wouldn't you/ why don't you/
2. a) The floods are causing havoc.
´÷®Ω’\-©èπ◊ •£æ›-´’A) †çí¬ ´÷Í® Å´-é¬-¨¡ç ÖçC.
introduce him to me?/ How about intro- reward.
éπ%≠œ, v¨¡´’èπ◊ v°æA-°∂æ©ç èπÿú≈ - Lakshmana Rao, Jangareddygudem b) The CM has assured those affected/ the
ducing him to me? 6) I am what I am/ That's what I am. A. 1. Either-or- ÅüÁjØ√/ÉüÁjØ√ (È®çúÕç-öÀ™/ Éü¿l-J™) victims that proper houses would be built
2) "How do you do?" 7) Don't give stupid/ useless advice. for them.
Either Guntur or Vijayawada will be the
†’ v°æ¨¡o ®Ω÷°æç™ Ö†o
Ææ´÷-üµ∆-†çí¬ BÆæ’-éÓ-¢√L. ÅC English ¢√∞¡x venue of meeting = í∫’çô÷-®Ω’-í¬F, Nï-ߪ’-¢√-úø- c) The boat sank.
d) The government hasn't been able to keep
Ææçv°æü∆ߪ’ç. í¬F Ç Æ涵ºèπ◊ ¢ËC-éπí¬ Öçô’çC.
3) éπ*a-ûªçí¬/ ÅçûË-éπü∆/ ÅC ¢ËÍ® îÁ§ƒp™«? Ñ Neither - nor (È®çúÕç-öÀ™  àD-™‰ü¿’) its promises.

-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù I like neither idly nor puri= Ø√èπ◊ ÉúŒx É≠æd癉ü¿’, e) The cyclonic wind is likely to turn into a
Å®√n™‰ é¬èπ◊çú≈ ´’®√u-ü¿-éπ-®Ωçí¬ Å†’-´’A É´y-ú≈-
EéÀ èπÿú≈ ¢√úøû√ç. 482 °æ‹K É≠ædç-™‰ü¿’. depression.

Q. 1. Who knows the answer?

a car can be a white elephant
(Ææ´÷-üµ∆†ç
á´-JéÀ ûÁ©’Ææ’ ÅØË Å®ΩnçûÓ) ûª°æ¤p-éπü∆?
-O’®Ω-™« -¢√-ú≈®Ω’. Ééπ\úø whom •ü¿’©’ who
Öçú≈-L-éπü∆?
2. What brings you here? ÅØ√o®Ω’. Ñ ¢√éπuç Q. -Ñ °æü∆-©èπ◊ Å®√n-©†’ Öü∆-£æ«-®Ω-ù-©ûÓ ûÁ©’-°æí∫-©®Ω’. ´÷ Ø√†oèπ◊ éÓ°æç éπL-TçîË ÇçüÓ-∞¡-†ûÓ í∫C™ Åô’ Éô’ A®Ω’-í∫’-ûª’-Ø√oúø’.
simple present ™ ÖçC éπü∆. You ûÓ 1. On the other hand. 2. At the risk of v°æ´÷-ü∆-EéÀ Æœü¿l¥-°æúÕ Ø√ b) You will be paid I class to and fro
verb èπ◊ s îË®Ω-ü¿’-éπü∆, ÅçûË-é¬-èπ◊çú≈ question 3. Quondam friend 4. Read between the girl friend †’ ÆœE-´÷èπ◊ charges =
form ûÓ do/ does ¢√ú≈-L-éπü∆? lines. 5. Red letter day. 6. To and fro. BÆæ’-Èé∞«x. È®çúø’-¢Áj-°æ¤™« I class charges Fèπ◊ îÁLx-≤ƒh®Ω’.
3. ' à £æ«Ùô-™¸™ Öçö«®· °æ‹K©’?—— DEE 7. White elephant. 8. Wear and tear. b) The government 7) White elephant= a very expensive thing=
ÉçTx-≠ˇ™ ᙫ îÁ§ƒpL? DE™ sub, verb, 9. While away. 10. Go to the wall. wants to sign the î√™« êK-üÁj† ´Ææ’h´¤/ N≠æߪ’ç.
object àN’öÀ? ¢√öÀE ᙫ Å´’-®√aL? - A. Penchalaiah, Rajampeta nuclear pact even at In these days of spiralling oil prices, a car
4. Gold Rush Åçõ‰ àN’öÀ? ÉC ¢√úø’-éπ™ A. 1) On the other hand= ÉC on the one hand M.SURESAN the risk of our indepen- can be a white elephant= °vö™¸ üµ¿®Ω©’ N°æ-K-
Öçü∆? ..., on the other hand ÅØË phrase ™ ¶µ«í∫ç. dence = ´’† ≤ƒyûªç- car
ûªçí¬ Â°®Ω’-í∫’-ûª’†o Ñ ®ÓV™x, ¢√úøôç î√™«
5. Certainly, O.K., Of course.. OöÀ-´’üµ¿u ûËú≈ °æ®Ω-Ææp®Ωç Gµ†oçí¬, ´·êuçí¬ ´uA-Í®-éπçí¬ Ö†o vû√uEo éÓ™pßË’ v°æ´÷-ü∆-EéÀ èπÿú≈ Æœü¿l¥-°æúÕ, ´’† ê®Ωa-®·† N≠æߪ’ç.
àN’öÀ? ¶µ«¢√-©†’ ûÁ©-§ƒ-©-†’-èπ◊-†o-°æ¤púø’ Ñ phrase v°æ¶µº’ûªyç Å¢Á’-J-é¬ûÓ Åù’ ä°æpçü¿ç èπ◊ü¿’-®Ω’a-éÓ-¢√- 8) Wear and tear= Å®Ω’-í∫ ’-ü¿© (´Ææ ’h-´¤©’,
©-†’-èπ◊ç-öçC.
6. O’®Ω’ "She went/ left for the U.S. last
¢√úøû√ç. Å®Ωnç: äéπ-¢Áj-Ê°¢Á÷... ÉçéÓ-¢Áj-Ê°¢Á÷... ´·êuçí¬ ¢√£æ«-Ø√-™«xçöÀN)
a) On the one hand he wants to see the 3) Quondam friend= §ƒûª-é¬-©°æ¤ ÊÆo£œ«-ûª’úø’. ÉC
week ÅØ√o®Ω’. Left Åçõ‰ ´ü¿-©úøç éπü∆. The cost of a thing goes as decreasing
film actor, but on the other he doesn't î√™« ví¬çC∑éπç/ §ƒçúÕûªuç. Quondam •ü¿’©’, because of a wear and tear = Å®Ω’-í∫’-ü¿-©-´©x
one-time ¢√úøôç ¢Á’®Ω’í∫’.
´uA-Í®éπ Å®Ωnç ®√ü∆?
want to miss the class= Åûª-úÕéÀ äéπ-¢Áj-Ê°¢Á÷ ´Ææ’h´¤ üµ¿®Ω ûªT_-§Úûª÷ Öçô’çC.
- B.Viveka Satyanandam, Korukonda class 4) Read between the lines= find out a mean-
Ç †ô’úÕo îª÷ú≈-©E ÖçC, ´’®Ó-¢Áj°æ¤ 9) While away = 鬩çí∫úÕ-Ê°-ߪ’úøç °æF-§ƒ-ö«-™‰-èπ◊çú≈.
A. 1) ûÁ©’-í∫’™ 'á´-JéÀ— ÅE ¢√úÕ-†-°æp-öÀéÃ, English ing not directly stated- °jéÀ éπE-°œç-îªE Å®Ωnç While he is very busy, his brother whiles
§ÚíÌ-ô’d-éÓ-´úøç É≠ædç-™‰ü¿’.
™ know èπ◊ ûÁL-ߪ’úøç ÅE îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊ I/ b) On the one hand she knows she can't (äéπ ®Ωîª-†™) away time watching the TV= Åûªúø’ BJ-éπ-™‰-
we/ you/ he/ she/ it/ they/ who ÅØË go alone, but on the other (hand) she is Reading between the lines, I am sure she
TV
èπ◊çú≈ Öçõ‰, ÅûªúÕ ûª´·túø’ îª÷Ææ÷h 鬩ç
unwilling to ask for other's help= wants a share in the property =
Åçö«ç, me/ us/ him/ her/ them/ whom (äéπ-¢Áj- Ç¢Á’ îÁÊ°p-ü∆-EéÀ í∫úÕ-Ê°-Ææ’hç-ö«úø’.
®√ü¿’. Ê°¢Á÷) ûªØË¢Á÷ äçô-Jí¬ ¢Á∞¡x-™‰ü¿’. ´’®Ó-¢Áj°æ¤ °jéÀ ûÁL-ߪ’E Å®Ωnç, ûª†èπ◊ ÇÆœh™ ¢√ö« 鬢√-©E. 10) Go to the wall= ã company/ ÆæçÆæn Eüµ¿’©
Éûª-®Ω’© ≤ƒßª’ç Åúø-í∫úøç ûª†-éÀ-≠dçæ -™‰ü¿’. 5) Red letter day- A very important day/ A day
2) Simple present ™ he/ she/ it èπ◊ ´÷vûª¢Ë’ éÌ®Ω-ûª-´©x †≠æd-§Ú-´úøç/ N°∂æ-©-´’-´úøç, ¢√u§ƒ®Ωç
2) At the risk of= Åçûª v°æ´÷-ü¿-¢Á’i-†-°æp-öÀéÃ/ î√™« that we can't forget easily.
verb èπ◊ 's' or 'es' îË®Ω’≤ƒhç. What/ who ûÓ îËߪ’-™‰-éπ-§Ú-´úøç.
Aug 15 is a red letter day in the history of
The company went to the wall because of
éÌEo Ææçü¿-®√s¥™x question èπ◊ do/ does ®√ü¿’, v°æ´÷-ü∆-EéÀ Æœü¿l¥-°æúÕ – (´·êuçí¬ ´’† ûÁL-N-™‰-E-
India.
mismanagement of funds=
´·êuçí¬ 'who' ûÓ. ûª†ç •ßª’-ô-°æúË v°æ´÷ü¿ç/ Éûª-®Ωxèπ◊ éÓ°æç éπL- Eüµ¿’© ߪ’ï-´÷-
TçîË Nüµ¿çí¬) 6) To and fro = to and from = Åô’ Éô’ company
Who does know/ who does like ™«çöÀ †uç™ ™§ƒ-©-´©x †≠æd-§Ú-®·çC/
a) At the risk of angering my father, I took a) In his worry he was walking to and fro in
question forms ™‰´¤. my girl friend to a movie=
´‚ÊÆ-ߪ÷-Lq†/ Cèπ◊\-ûÓ-îªE °æJ-ÆœnA à®Ωp-úÕçC.
the room =
3) Where/ In which restaurant do we get
puris?
Q. 1. Demise, Die, Expire, Pass away ... OöÀ Å´’-®√u-ü¿-éπ-®Ωçí¬ ¶µ«Nç*, demise/ expire ÅE Pass away- îªE-§Ú-´úøç– Die ÅØË ´÷ô
we - subject, do get (=get)- verb. ¢√úø’-ûª’ç-ö«®Ω’. ÅC ÆæJ-é¬ü¿’. Die Å´’-®√uü¿éπ®Ω-
´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ? ¢√úøôç É≠ædç-™‰-éπ-§ÚûË ÉC ¢√úÌa. ÉC conver-
4) áéπ\-úÁjØ√ •çí¬®Ωç ÖçC ÅE ûÁ©’-Ææ’-èπ◊E 2. Dismissal, removal, retrench OöÀ Å®√n- ¢Á’i† °æü¿ç-é¬ü¿’; Ææ£æ«-ï-¢Á’i† ¶µ«≠æ™ ¶µ«í∫ç. sational. Ææ’©-¶µºçí¬ Å®Ωn´’ßË’u ´÷ô èπÿú≈.
í∫’ç°æ¤©’ í∫’ç°æ¤-©’í¬ v°æï-©-éπ\-úÕéÀ ¢Á∞¡xúøç. Demise/ expire, die éÀ •ü¿’©’ ¢√úøôç–
©†’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. 2) Dismiss- ûÌ©-Tç-îªúøç. ÉC ´·êuçí¬, °æü¿-N™/
5) Certainly= of course= éπ*a-ûªçí¬/ correct. - N.Pentaiah, Ghatkeswar ´÷´‚©’ spoken/ written English ™ îµ√çü¿- ÖüÓu-í∫ç™ Ö†o-¢√-JE PéÀ~ç-îËç-ü¿’èπ◊ ûÌ©-Tç-îªúøç.
OK = ÆæÍ®™‰/ all right. A. 1. Demise- äéπ Å®Ωnç– äéπ ÆæçÆæn/ ´u´Ææn/ Ææçí¬, ví¬çC∑-éπçí¬ Öçô’çC.
Remove èπÿú≈ ü∆ü∆°æ¤ ÉçûË. °æü¿N/ ÖüÓuí∫ç
6) Left ÅØËC leave èπ◊ past tense. Leave company/ °æü∑¿éπç. OöÀ Åçûªç ™‰ü∆ N°∂æ©ç Expire: üËE-ÈéjØ√ 鬩ç îÁ©xúøç. äéπ °ævû√-EéÀ/
ÅE. ´’®Ωùç ÅØË Å®ΩnçûÓ îªôd-°æ-J-¶µ«-≠æ™, ä°æpç-ü∆-EéÀ/ °æü¿-NéÀ 鬩ç ü∆öÀ-§Ú®· ÅC †’ç* ûÌ©-Tç-îªúøç, Péπ~í¬/ v°æB-é¬-®Ωçí¬.
Åçõ‰ ´C-™‰-ߪ’-úø-´’ØË Å®Ωn¢Ë’ é¬èπ◊çú≈, äéπ Retrench éÀ ÅÆæ-©®Ωnç– v°æ¶µº’ûªyç/ company
v°æü˨¡ç ´C-L-¢Á-∞¡xúøç (= •ßª’-©’-üË-®Ωúøç/ ¢ÁRx-§Ú- ví¬çC∑-éπçí¬ í¬F, £æ…≤ƒu-EéÀ í¬F ´÷vûª¢Ë’ ¢√úø- à´÷vûªç Å´’™x ™‰éπ-§Ú-´úøç. ´’çü¿’© N≠æ-ߪ’ç™
´úøç) ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC. û√®Ω’. ´÷´‚©’ spoken/ written English èπÿú≈ äéπ EKgûª 鬩ç ûª®√yûª ¢√úø-EN date ê®Ω’a ûªT_ç--éÓ-´-ú≈-E-éÀ-í¬F, §Òü¿’-°æ¤-éÓ-Ææç-í¬F ÖüÓu-
The train leaves Vijayawada at 7 =
™ ¢√úø®Ω’. expired Å´¤-û√®·. Expire èπ◊ î√´¤ ÅØË Å®Ωnç í∫’-©†’ BÊÆ-ߪ’úøç retrench. ÉC Péπ~/ v°æB-
àúÕç-öÀéÀ Ç train Vijayawada ´ü¿’-©’-ûª’çC. Die- îªE-§Ú-´úøç- Indian English ™ ´’®Ωùç ÖçC, Å®·ûË ÉC î√™« ví¬çC∑éπç– spoken 鬮Ωçé¬ü¿’.
ÅØË Å®ΩnçûÓ ÉC ¢√úøôç î√™«-´’çC ûª°æ¤pí¬ English ™ §ƒçúÕûªuç Å´¤-ûª’çC.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
í∫’®Ω’-¢√®Ωç 31 -V-™„j 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Åûª-úø’ -Å®Ω-í∫ç-ôí¬ cricket Çúø’-ûª’-Ø√oúø’ (É°æ¤p-
úÕçé¬ Çúø’-ûª÷ØË ÖØ√oúø’) ÅØË Å®Ωnç ´Ææ’hçC.
Present Perfect - Å°æpöÀ†’ç* É°æpöÀ´®Ωèπ◊.
Present Perfect Continuous - Å°æpöÀ†’ç*
Éçé¬. Å®·ûË Ñ ûËú≈ Åçûªí¬ §ƒöÀç-îª-†-éπ\®Ω™‰ü¿’.
R.M.V.N. Ramakantha Rao, Visakhapatnam áçü¿’-éπçõ‰ I have been waiting for you for the
Q. È®Ø˛ Åçú˛ ´÷JdØ˛ ¢√uéπ-®Ωù °æ¤Ææh-éπç™ véÀߪ’†’ past one hour. (Present Per. Cont) ÅØË sen-
Present Perfect Tense -™ àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x tence BÆæ’èπ◊çü∆ç. Ñ sentence, wait îËÆæ’h-†o-
¢√ú≈™ îªJaÆæ÷h: "To denote an action begin- ¢√∞¡Ÿx, á´-J-éÓÆæç wait îËÆæ’h-Ø√o®Ó, ¢√∞¡xûÓ, ¢√∞¡Ÿx-´-*a-
ning at some time in the past and continuing †-°æ¤púË Å†-í∫-©®Ω’ éπü∆? ¢√∞¡Ÿx ´îËa-Æœ† ûª®√yûª wait-
up to the present moment" ÅE ÖçC. ´’Sx ing Å®·-§Ú-®·-†õ‰x éπü∆? Åçõ‰ Ééπ\úø Present
Present Perfect Continuous Tense í∫’Jç* Perfect Continuous Tense †’ Éçûª-´-®Ωèπÿ ïJ-T† Q. Æœü∆l¥ç-ûª-°æ-®Ωçí¬ 'shall' First persons ™ futurity I/ we shall be late •ü¿’©’, I/ we will be happy/
èπÿú≈ Å™«Íí ®√Ææ’çC. "The Present Perfect °æEÍéí¬F, Éçé¬ continue Å´¤-ûª’†o action èπ◊ E, second and third person ™ compulsion late ÅØË ÅØË-Ææ’h-Ø√o®Ω’.
continuous is used for an action which began ¢√úøôç ™‰ü¿’ éπü∆? (command, promise, threat) E Ææ÷*-Ææ’hçC. British English ™ èπÿú≈ shall ¢√úøéπç I and
at some time in the past and is still continu- DEo•öÀd, ´’†èπ◊ ûÁL-ÊÆC: Present Perfect èπÿ, Å™«Íí 'will' First Persons ™ certainty E, sec- we ûÓ questions èπ◊ ´÷vûª¢Ë’, ÅD offers/ sug-
ing". confusion
ÉC é¬Ææh èπ◊ í∫’-JîËÆæ’hçC. N´-Jç- Present Perfect Continuous Tense èπÿ -ûË-ú≈ ond and third person ™ futurity E Ææ÷*-Ææ’hçC gestions èπ◊ ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’, Shall I make you
îª-í∫-©®Ω’. Åçûªí¬ ™‰ü¿E. Å®·ûË continuity E áèπ◊\´ stress éπü∆. é¬F v°æÆæ’hûªç Ñ û√®Ω-ûª-´÷u©’ ™‰èπ◊ç-ú≈ØË some coffee/ shall we start? ™™«.
A. Present Perfect Tense talks of an action con- îËߪ÷-Lq-†-°æ¤úø’ Pr. per. cont. tense better. shall †’ will †’ indiscriminate í¬ ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. ÉC ÆæÈ®j-†ü∆ é¬ü∆ ÅØË N≠æߪ’ç Educated peo-
tinuing up to the present moment, where as °jí¬ shall î√™« Å®Ω’ü¿’í¬ éπE-°œ-≤ÚhçC. ÆæÈ®j-†-üËØ√? ple with English as mother tongue ᙫ ´÷ö«x-
Present Perfect Continuous denotes an A. Modern English usage ™ shall èπÿ, will èπÿ úø-û√-®ΩØËü∆Eo •öÀd Öçô’çC éπü∆? Å™«çöÀ¢√∞¡x
action starting in the past and continuing ûËú≈ ü∆ü∆°æ¤ Åçûª-Jç-*-§Ú-®·çC. American ¢√úø’éπ v°æßÁ÷-í¬™‰ standard Å´¤-û√®·. Usage is
even now. English ™ shall ü∆ü∆°æ¤ ¢√úøôç ™‰ü¿’. I and we more powerful than grammar or dictionary

-
He has played cricket for half an hour now
cricket
Å®Ω-í∫ç-ôí¬ Çú≈úø’– É°æpöÀ´®Ωèπ◊. Éçé¬ -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 483 ûÓ ´÷vûª¢Ë’ shall ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’, ÅC èπÿú≈ -î√-™«
ví¬ç-C∑éπç ņ’-èπ◊ç-ö«®Ω’. we/ I shall be happy,
ÅØË Ææ÷éÀh ÖçúøØË ÖçC éπü∆. Native speakers
¢√úË expressions éÌçûª-é¬-™«-EéÀ dictionary/
Çúø’-ûª’-Ø√oú≈/ ÇÊ°-¨»ú≈ ÅØËC Ñ grammar ™ accept Å´¤-ûª’ç-ö«®·.
tense clear í¬ ûÁ-©’°æü¿’. ÅC ´’†ç ÆæÈ®jçüË ÅE accept îËߪ÷-

He has been playing cricket ..
ÅüË Present Perfect LqçüË. ÅçûË-é¬-èπ◊çú≈ Åçü¿’-´©x lan-
Continuous Å®·ûË (He has been guage simplify Å´¤-ûÓçC. ÅC
playing cricket for the past half ´’ç*üË.
an hour)

U. Ajay Kumar, Adilabad Q. Thingumabob = anonymous?
Tramp= ¢Ë¨¡u, Å®·ûË î√-™« Juggler= 4, 5 ´Ææ’h-´¤-©†’ (•çûª’-™«xçöÀ ¢√öÀE)
Q. Nom de plume = Agnomen = cognomen = A. Anonymous= Ê°®Ω’ -ûÁ-L-ߪ’-E/ -Å-ñ«c-ûª/ -Ææç-ûªéπç Å®Ω’ü¿’. í¬™x-Èé-í∫-ͮƜ àD éÀçü¿-°æ-úø-èπ◊çú≈ °æô’d-éÌ-ØË-¢√∞¡Ÿx =
soubriquet ? (letters ™«çöÀN). Thingamabob = Ææ´’-ߪ÷- Prestidigitator= Necromancer= îªE-§Ú-®·-†-
Adulteress=
-Ñ °æü∆-©Fo Ææ´÷-Ø√-®Ωn-é¬-™‰Ø√? ™‰E ¶µº®Ωh-
A. äéπõ‰ = Nickname- ´÷®Ω’Ê°®Ω’ = ´’®Ó Ê°®Ω’. EéÀ ÆæJí¬ í∫’®Ω’h®√E ´Ææ’h-´¤/ -´uéÀhéÀ ¢√úË ´÷ô. ¢√J Çûªt-©ûÓ Ææ綵«-≠œç-îª-í∫© ¨¡èπ◊h-©’-†o-¢√∞¡Ÿx.
Q. Funeral song = cremation song = plaintive
é¬E¢√JûÓ Ææç•çüµ¿ç Ö†o
English ™ nickname Åíı-®Ω´ Ææ÷îªéπçé¬ü¿’. Æ‘Y Sorcerer = ¶µº÷ûª vÊ°ûª °œ¨»îª ¨¡èπ◊h-©-ûÓ à¢Á’iØ√
Q. Perdition, subversion, spiflication, havoc, song = elegy = dirge = threnody?
Adulterer=
îË®·ç--éÓ-í∫-L-Íí-¢√∞¡Ÿx -Å-E.
A. Plaintive song =
¶µ«®Ωu-é¬E
dilapidation, annihilation, devastation, exter- N≥ƒü¿ Uûªç. Wizard = ´÷çvA-èπ◊-úø’/- éπ-E-éπô’d Nü¿u ûÁL-Æ œ-†-¢√∞¡Ÿx.
Elegy = M.SURESAN ¢√JûÓ Ææç•çüµ¿çéπ© °æ¤®Ω’-
mination, damnation, extirpation, desolation îªE-§Ú-®·†¢√J ñ«c°æ-鬮Ωnç ®√ÊÆ éπNûªyç. ≠æflúø’. Å®·ûË à ®Ωçí∫ç™ Å®·Ø√ ØÁj°æ¤-ùuç-éπ-©-¢√-∞¡x†’
äéπ-õ‰Ø√? N’í∫-û√-´Fo äéπ\õ‰. Å®Ωnç– îª®Ω-´’-Uûªç. Pro= DEéÀ ¢Ë¨¡u ÅØË Å®Ωnç ™‰ü¿’. àü¿-®·Ø√ ¢√u°æ-
èπÿú≈ Ç ®Ωçí∫ Wizard Åçö«®Ω’. Sachin is a
Q. Repository, necropolis, crematorium, crema- batting/ cricket Wizard. The boy is a com-
A. Perdition, damnation = §ƒ°æ¤©’, î√´¤ ûª®√yûª é¬Eo ´%Ahí¬ éπ©-¢√∞¡Ÿx– professionals- DEéÀ
tory, cemetery, burial ground, grave yard. puter Wizard (Computer ™ E°æ¤-ù’úø’)
abbreviation 'Pro'. É°æ¤púø’ ≤ƒEߪ÷ O’®√b– Pro
Q.
§ÒçüË †®Ω-éπ-ߪ÷-ûª†. ¨»°æ-Ø√-®√n-©èπ◊ ¢√úË ´÷ô©’. Hai, Hi
N’í∫û√´÷ô-©Fo Ø√¨¡†ç ÅØË Å®ΩnçûÓ synonyms. A. Repository (ECµ)– N’í∫û√ ´÷ô-©ûÓ DEéÀ = Professional Tennis Player (Ç¢Á’ ´%Ah, ten-
Ñ È®çúÕç-öÀ™ àC éπÈ®èπ◊d?
A. Hi ÅØËC correct.
Q. Picnic, junket, jaunt, outing, fete champetre= nis véÃúø.)
Ææç•çüµ¿ç ™‰ü¿’.
Crematorium = Crematory = (´’%ûª-üË-£æ…©) Q. Jeopardy, menace, peril, hazard, danger,
´†-¶µ-ï† ßª÷vûª. éπÈ®-ÍédØ√? Q. Exorcist, warlock, conjurer, charmer, breakneck Å®Ωnç äéπ-õ‰Ø√?
A. Picnic= outing = fete champetre = enchanter, magician, juggler, necromancer,
ü¿£æ«-†-¨»© (¨¡t¨»†ç)
¶µï† A. breakneck
Necropolis= burial ground = grave yard =
äéπõ‰. Å®·ûË †’ v°æ´÷-ü¿-éπ-®Ω-¢Á’i†
- Fete champetre- French sorcerer, wizard, prestidigitator èπ◊ Å®Ωnç äéπ- (breakneck speed)
cemetery
N£æ…-®Ω-ߪ÷vûª ´÷ô– (´’%ûª-üË-£æ…-©†’) °æ‹úÕa-°õ‰dîÓô’ ¢Ëí¬-EéÀ ¢√úø-û√®Ω’. N’í∫û√
English ™ Å®Ω’ü¿’. õ‰Ø√? ¢√öÀ ´’üµ¿u™ èπÿú≈ *†o *†o ûËú≈-©’-Ø√o®·.
(¨¡t¨»†ç) A. ÅFo Éçvü¿-ñ«-©ç/ -´÷-ߪ÷-ñ«©ç/ í¬®Ω-úŒéÀ Ææç•ç- Q. Hospital = infirmary = dispensary äéπ-õ‰Ø√?
Junket = Ææ®Ωü∆ߪ÷vûª, ´·êuçí¬ v°æñ«-üµ¿-†çûÓ.
Q. Moll, demirep, wench, drab, trollop, tramp, Cµç-*† ´÷ô™‰, Å®·ûË ûËú≈-©’-Ø√o®·. A. äéπõ‰ 鬴¤. Infirmary Åçõ‰ èπÿú≈ ÇÆæ’°æ-vûË,
(´’† ´’çvûª’©’ v°æ¶µº’ûªy ê®Ω’aûÓ NüË-¨»©’ AJ-T- havlot, pro, whore, floozy, strumpet, scarlet Exorcist = ÅB-ûª-¨¡-èπ◊h-©ûÓ ´’†’-≠æfl©èπ◊ °æõ‰d Å®·ûË àüÁjØ√ ã ÆæçÆæn™/ ã factory ™E -¢√-∞¡xèπ◊
®√-´-úøç ™«çöÀC) woman, courtesan, adulteress, bawd, prosti- -ü¿ßª÷u-©†’ ´ü¿-©-íÌ--úø-û√-´’E îÁ°æ¤p-éÌ-ØË-¢√∞¡Ÿx. ¢Ájü¿uç îËÊÆ -ÇÆæ’°æ-vA (NúÕí¬ é¬èπ◊çú≈)– ÅC Ç
Jaunt = Ææ®Ωü∆ v°æߪ÷ùç tute- Warlock = -îË-ûª-•-úÕ-™«ç-öÀ-N îËߪ’-í∫-©-¢√∞¡Ÿx -Å-E.
äéπ-õ‰Ø√? ÆæçÆæn™  ¶µ«í∫ç. Dispensary= -ÇÆæ’°æ-vA-™ 
Q. Journey = peregrination = travel äéπ-õ‰Ø√? A. Ñ éÀçC ¢√öÀéÀ ûª°æp N’í∫û√ ¢√öÀ-éÌÍé Å®Ωnç, ¢Ë¨¡u- Conjurer = àO’-™‰EîÓô ´Ææ’h-´¤-©-†’/- ´’-†’-≠æfl-©†’ ´’çü¿’©’ éπL°œ ÉîËa ¶µ«í∫ç.
A. Journey = Travel = Peregrination (§ƒçúÕûªuç) ©E. Drab †’ Ñ Å®ΩnçûÓ É°æ¤púø’ ¢√úøôç ™‰ü¿’. éπ†-°æ-úËô’d îËߪ’-í∫-©-¢√∞¡Ÿx. (ë«Sí¬ Ö†o îËA™ Q. Vade-mecurm= handbook= bibelot= leaflet
Q. Rialto= Market= Bazar É´Fo äéπ-õ‰Ø√? Wench= Çúø-¢√-∞¡xèπ◊ é¬Ææh Å´’-®√u-ü¿-éπ-®Ω-¢Á’i† ´÷ô.
úø•’s-™«ç-öÀN éπ†-°æ-úËô’x îËߪ’-í∫-©-¢√∞¡Ÿx). äéπ-õ‰Ø√?
Charmer = ´’çvûª-ñ«-©çûÓ Éûª-®Ω’-©†’ ûª´’-°æôx A. Vade-mecurm= bibelot= pocket book.
A. äéπõ‰. Courtesan = ¢Ë¨¡u, Å®·ûË §ƒûª-®Ó-V™x ®√V-©-
Q. Thorough fare = main road. éπÈ®Íé-dØ√?
Çéπ-J{ç°æ-ñ‰-Ææ’-éÓ-í∫-©-¢√∞¡Ÿx/ Ææ¢Á÷t-£æ«-†-¨¡-éÀh-í∫-©-¢√∞¡Ÿx = Leaflet= folder= printed Ææ´÷-î √®Ω °ævûªç–
éÌ-©’-´¤™ üË´-ü∆-Æ‘-©-™«çöÀ¢√∞¡Ÿx. É°æpöÀ ¢Ë¨»u-´%-Ah™ Enchanter = -´÷-ç-vAéπ -¨¡-èπ◊h-©ûÓ Éûª-®Ω’-©†’ ´¨¡ç
A. Correct. Ö†o Æ‘Y©-éÀC ´Jhç-îªü¿’. ´’úø-ûª-°-öÀd† È®çúø’ ´‚úø’ Ê°@© Ææ´÷-î√®Ωç Ö†o
îËÆæ’éÓ-í∫-©-¢√∞¡Ÿx paper.

SK Abbas, Nellore A.Sridhar, Oripenta
Language CDs Ææ£æ…ߪ’ç BÆæ’-éÓ- 2) á°æ¤púø÷ Öû√q-£æ«çí¬, ÆæçûÓ- Q. layout Åçõ‰ àN’öÀ? Q. Dark horse Åçõ‰ àN’öÀ?
Q. 鬙¸ ÂÆçô®˝, G.°œ.ä. Æœ•sç-CéÀ - ´úøç. 3) English speaking Q. Cost to cost sale Åçõ‰ ? ≠æçí¬ ÖçúË, jokes îËÆæ÷h. A. layout = É∞¡Ÿx, É∞¡x Ææn™«©, A. Dark horse = Åçü¿J Åçîª-Ø√-
¶«í¬ practise îËߪ’çúÕ. 4) Call A.
Q. Impact Åçõ‰ àN’öÀ? roads †’ îª÷°œçîË plan
võ„iEçí˚ ÉîËa ¢√®·Æˇ wõ„j-†-®˝í¬, é̆o üµ¿®ΩÍé Ţ˒t-ߪ’úøç ™«¶µºç ©èπ◊ N®Ω’-ü¿l¥çí¬ á´®Ω÷ ņ’-éÓE
English Language Trainer í¬ centre training/ Accent train- A. Impact= v°æ¶µ«´ç, Q. Beehive Åçõ‰ àN’öÀ?
¢ËÆæ’-éÓ-èπ◊çú≈/ ûªßª÷®Ω’îËÆ œ† Nüµ¿çí¬ ã §ÚöÙ ÈíL-îË-¢√∞¡Ÿx/
career áç-éÓ¢√-©†’èπ◊ç-ô’-Ø√o†’. ing courses ê®Ω’aûÓ ™«¶µºç-™‰-èπ◊çú≈ Å´’túøç.
The impact of oil prices = A. Beehive = ûËØÁûª’-õ„d
(£j«ü¿-®√-¶«-ü˛™ 
Q. Up date Åçõ‰ àN’öÀ?
àüÁjØ√ §ÚöÙ á´®Ω÷ Ü£œ«ç-
Åçü¿’-èπ◊ 鬢√-Lq† Nü∆u-®Ω|-ûª©’, É™«çöÀ courses E®Ωy-£œ«çîË
A. Up date= Ñ éπ~ùç ´®Ωèπÿ ïJ-
·®Ω’ üµ¿®Ω© v°æ¶µ«´ç Q. Bump Åçõ‰ àN’öÀ? îªE KA™ ÈíL-îË-¢√∞¡Ÿx/ ïô’d
éÓ®Ω’q© N´-®√©’ ûÁ©’°æ-í∫-©®Ω’. institutes
Q. Under dogs Åçõ‰ àN’öÀ?
î√™« ÖØ√o®·.) ™ Q. Punch dialogue
A. O’ Ǩ¡ßª’ç î√™« ´’ç*üË. O’®Ω’ T†/ Ö†o N≠æ-ߪ÷-©†’ Ææ´÷-î√- Åçõ‰ A. Bump = (áûª ’h°æ™«x© N≠æ-
A. Under dogs = ãôN’ §ƒ©-´¤-
îË®ΩçúÕ. Péπ~ù §Òçü¿çúÕ. ÉC
îËߪ÷-LqçC– 1) English & î√™« ´·êuç. áçûª O©’çõ‰ ®√Eo ´÷®Ω’p-©†’ ûÁ©’-Ææ’-éÓ- àN’öÀ? ߪ’ç™) áûª’hí¬ Ö†o v°æü˨¡ç/
Foreign Languages University, Åçûª English îªü¿-´çúÕ– ´úøç/ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’úøç. A. Punch dialogue = Å-A úµŒ é̆úøç/ úµŒ éÌôdúøç. û√-®ΩE/ ãôN’ §ƒ©ßË’u
Hyderabad Diploma course
™ ´·êuçí¬ novels ™«çöÀN. Q. Upto date Åçõ‰ àN’öÀ? ´·êu-¢Á’i†/ ´·ë«uéπ-®Ω{ù éπL-T† Q. Washed out Åçõ‰ àN’öÀ? ´uèπ◊h©’/ ïô’x. (´’†èπ◊ ≤ƒ´÷-
in communication skills 5) Eenadu spoken English
™«çöÀN A. Up to date= û√ñ«/ †÷ûª†. dialogue. A. Washed out = 1) áèπ◊\´ Öûª-
†uçí¬, àüÁjØ√ §Úöà ïJ-Íí-ô-
Institute/ lessons
¢ÁçôØË îËߪ’-úøç. 2) °j lesson
™ v°æA ´·çü¿’ Q. Bubbly Åçõ‰ àN’öÀ? Q. áéπ\-úø -á-™« -Ö-†o-C -Åéπ\-úø éπ-úøç ´©x ®Ωçí∫’ ¢ÁL-Æœ-§Ú-®·† °æ¤púø’, ´’† ≤ƒ†’¶µº÷A Åçû√
British Council/ Oxford/ conversation
ÉîËa friend (s) O’ A. Bubbly= 1) †’®Ω-í∫©’/ •’úø-í∫- -Å-™«Íí– -Éç-Tx-≠ˇ-™ -à-´’ç-ö«®Ω’? (•ôd©’). 2) ÅL-Æœ-§Ú®· F®Ω- ãúÕ-§Ú-ûª’†o ´uéÀh/ ïô’d
Cambridge English practice (under dog) °æôx Öçô’çC.)
¢√∞¡x ûÓ îËߪ’çúÕ. ©ûÓ Ö†o (§ƒF-ߪ’ç-™«ç--öÀN) A. As is, where is Ææçí¬ Ö†o

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm