You are on page 1of 134

Druk nr 2480

Warszawa, 4 listopada 2009 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-115-09
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

-o zmianie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej oraz
niektórych innych ustaw wraz z projektem
aktu wykonawczego.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Pełnomocnik
Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do
współpracy z SIS i VIS.

Z poważaniem

(-) Donald Tusk
Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367) wprowadza się następujące
zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa zasady i sposób realizacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym
obowiązki i uprawnienia organów dotyczące dokonywania wpisów oraz wglądu do
danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie
Informacyjnym poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).”;

3) w art. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) bezpośrednim dostępie – rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd
do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI),
realizowany w sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie;

2) Centralnym Wizowym Systemie Informacyjnym – rozumie się przez to system
centralny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia
8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego
(VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, str. 5 – 7);”,
b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) danych SIS – rozumie się przez to dane określone w art. 20 ust. 1 i 2
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006,
str. 4) oraz dane określone w art. 20 ust. 1 – 3 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia
12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007,
str. 63);

6) danych VIS – rozumie się przez to dane określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie
w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60 – 81);”,

c) uchyla się pkt 9,

d) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) kopii krajowej – rozumie się przez to pełną kopię bazy danych SIS, o której
mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca
2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

11) Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) – rozumie się przez to zespół
współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi
programowych (oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz
infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiające organom administracji publicznej
i organom wymiaru sprawiedliwości wykorzystywanie danych gromadzonych
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz w Wizowym Systemie Informacyjnym;”,

e) uchyla się pkt 12,

2
f) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) pośrednim dostępie – rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do
danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI),
realizowany w sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego
organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 3a, art. 4a oraz art. 7 ust. 2;”,

g) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) systemie centralnym SIS II – rozumie się przez to system centralny, składający
się z funkcji wsparcia technicznego zawierającej bazę danych oraz z jednolitego
interfejsu krajowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE)
nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. a decyzji Rady 2007/533/WSiSW
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);”,

h) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Systemie Informacyjnym Schengen – rozumie się przez to system informacyjny,
o którym mowa w art. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II) oraz w art. 1 i 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II);”,

i) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) systemie krajowym N.SIS II – rozumie się przez to polski system krajowy
zawierający kopię krajową, który łączy się z systemem centralnym SIS II, o którym
mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca

3
2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);”,

j) pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

„16) Wizowym Systemie Informacyjnym – rozumie się przez to system, o którym
mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie
ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego;

17) wpisie – rozumie się przez to czynności faktyczne, polegające w szczególności na
wprowadzeniu do Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu
Informacyjnego, zmianie lub usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen lub
Wizowego Systemu Informacyjnego danych umożliwiających właściwym organom
identyfikację osoby lub przedmiotu oraz podjęcie wnioskowanego działania
w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub przedmiotu;”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS dotyczących:

1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich przez
państwo obce na podstawie wniosku o wydanie przysługuje sądowi lub prokuraturze;

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby
ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje sądowi lub
prokuraturze;

3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku
z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych
wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym
lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych
wezwanych do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub
postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny,
za które są poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany
wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych
wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności, dla ustalenia
miejsca ich pobytu przysługuje sądowi lub prokuraturze;
4
4) cudzoziemców, o których mowa w art. 134a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)), przysługuje
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) osób zaginionych lub osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu
zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do właściwej
placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Policji;

6) osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm³,
statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu:

a) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie
przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
przysługuje Policji, organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu,

b) przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz
zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji,
organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
lub Służbie Celnej,

c) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest zapobieganie
poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa,
przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego,

d) przeprowadzania kontroli, której celem jest zapobieganie poważnym
zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, przysługuje
Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub
Służbie Wywiadu Wojskowego;

7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania
jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym

5
przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Straży
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej,
dyrektorowi urzędu morskiego oraz sądowi lub prokuraturze.

2. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI), spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego
organu, organy wymienione w ust. 1 mogą dokonywać wpisów danych SIS za
pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI.

3. Organy wymienione w ust. 1, dokonując wpisów danych SIS, są zobowiązane do
zapewnienia ich zgodności z prawem, dokładności i aktualności.”;

5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego
(KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, za
pośrednictwem punktów dostępu, którymi są urzędy skarbowe, wyznaczone dla danego
województwa, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.

2. Punkty dostępu wyznaczone dla danego województwa realizują bezpośredni dostęp do
Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu właściwego wypełniania zadań,
o których mowa w ust. 1, przez urzędy skarbowe.”;

6) w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
(KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących:

1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na
wniosek Państwa Członkowskiego lub państwa obcego przysługuje Straży Granicznej,
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej,
sądowi lub prokuraturze;

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby
ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje Straży
Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej,
6
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej,
sądowi lub prokuraturze;

3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku
z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych
wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym
lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych
wezwanych do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub
postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny,
za które są poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany
wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych
wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności, dla ustalenia
miejsca ich pobytu przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

4) cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego
Schengen dla celów odmowy wjazdu, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw
zagranicznych, Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej,
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, organom kontroli skarbowej,
konsulowi, sądowi lub prokuraturze;

5) osób zaginionych lub osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu
zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny być oddane do właściwej
placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub
prokuraturze;

6) osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm³,
statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu
przeprowadzania niejawnego nadzorowania lub kontroli przysługuje Straży
Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu

7
Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom
kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania
jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym,
należących do jednej z poniższych kategorii:

a) pojazdy silnikowe o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statki wodne
i statki powietrzne,

b) przyczepy i naczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepy
turystyczne, urządzenia przemysłowe, silniki przyczepne i kontenery,

c) broń palna,

d) blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone
lub utracone,

e) wydane dokumenty tożsamości, takie jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa
jazdy, dokumenty pobytowe i dokumenty podróży, które zostały skradzione,
przywłaszczone, utracone lub unieważnione,

f) dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione,
przywłaszczone, utracone lub unieważnione,

g) banknoty (o spisanych numerach),

h) papiery wartościowe i środki płatnicze, takie jak: czeki, karty kredytowe,
obligacje, akcje i dokumenty potwierdzające udział, które zostały skradzione,
przywłaszczone, utracone lub unieważnione

– przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej,
organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

8) przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania
jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym,
należących do jednej z poniższych kategorii:

8
a) blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone
lub utracone,

b) wydane dokumenty tożsamości, takie jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa
jazdy, dokumenty pobytowe i dokumenty podróży, które zostały skradzione,
przywłaszczone, utracone lub unieważnione
– przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, konsulowi lub dyrektorowi urzędu
morskiego;

9) przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania
jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym,
należących do jednej z poniższych kategorii:

a) pojazdy silnikowe o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statki wodne
i statki powietrzne,

b) przyczepy i naczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepy
turystyczne, urządzenia przemysłowe, silniki przyczepne i kontenery,

c) dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione,
przywłaszczone, utracone lub unieważnione

– przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Biuru Ochrony
Rządu, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, organom jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej lub wojewodzie mazowieckiemu.

2. Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
(KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 9, przysługuje organom samorządowym właściwym w sprawach
rejestracji pojazdów.”;

7) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego
(KSI) w celu wglądu do danych SIS, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 3 i 7, za
pośrednictwem punktów dostępu, którymi są urzędy skarbowe, wyznaczone dla danego

9
województwa, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.

2. Punkty dostępu wyznaczone dla danego województwa realizują bezpośredni dostęp do
Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu właściwego wypełniania zadań,
o których mowa w ust. 1, przez urzędy skarbowe.”;

8) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego jest realizowany
poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) w celu dokonywania wpisów danych VIS
przez Straż Graniczną, konsula, wojewodę, ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policję.

2. Organy określone w ust. 1 są obowiązane do:

1) wymiany krajowych danych VIS przez dokonywanie wpisów do Centralnego
Wizowego Systemu Informacyjnego poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);

2) zapewnienia, aby dokonywane przez dany organ wpisy danych VIS były zgodne
z prawem, a ponadto, aby te dane VIS były dokładne i aktualne;

3) zapewnienia usuwania dokonanych przez dany organ wpisów danych VIS po upływie
okresu, na który wpisy te zostały wprowadzone;

4) niezwłocznego informowania centralnego organu technicznego KSI o ujawnionych
nieprawidłowościach w związku z wykorzystaniem danych VIS poprzez Krajowy System
Informatyczny (KSI);

5) rozpatrywania wniosków Państw Członkowskich o uaktualnienie, uzupełnienie,
skorygowanie lub wykasowanie dokonanego przez dany organ wpisu danych VIS oraz
powiadamiania Państw Członkowskich o konieczności uaktualnienia, uzupełnienia,
skorygowania lub wykasowania wpisów danych VIS dokonanych przez te Państwa
Członkowskie.

3. Konsul lub wojewoda niezwłocznie powiadamiają Państwo Członkowskie lub Państwa
Członkowskie o nabyciu obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wizę w tym
Państwie Członkowskim lub Państwach Członkowskich.”;

10
9) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez
Krajowy System Informatyczny (KSI) umożliwiający wgląd do danych VIS w celu:

1) rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji dotyczących tych
wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu lub skróceniu okresu
ważności wizy, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi
właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub
Policji;

2) przeprowadzania konsultacji między centralnymi organami wizowymi w sprawie
wniosków wizowych zgodnie z art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej przysługuje
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

3) sporządzania sprawozdań i statystyk przysługuje Straży Granicznej, konsulowi,
wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców lub Policji;

4) sprawdzania na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy, autentyczności
wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich zgodnie
z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób
przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1)
przysługuje Straży Granicznej i Służbie Celnej;

5) sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza wizy,
autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Państw
Członkowskich przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi
powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub
komendantowi placówki Straży Granicznej, Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi
Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

6) zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki wjazdu lub
pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje Straży Granicznej, Policji,
Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

11
7) określania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku
o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 9 i 21 rozporządzenia (WE) nr 343/2003 z dnia
18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa
Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego
w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 050
z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 109),
przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

8) rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy przysługuje Szefowi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców;

9) realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu
Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na
temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) przysługuje konsulowi lub
wojewodzie.”;

10) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, o którym
mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 49 ust. 4 decyzji
Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II), jest organem uprawnionym do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi
Ochrony Danych, w celu podjęcia działań mediacyjnych.”;

11) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) jako krajowego interfejsu
Wizowego Systemu Informacyjnego, w tym sposób dokonywania wpisów danych VIS,
a także wglądu do danych VIS, mając na względzie prawidłowe wykonanie przez
Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z udziału w Wizowym Systemie
Informacyjnym.”;

12
12) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia przez organ, który dokonał wpisu danych SIS, że upłynął
okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których wpis został dokonany, lub jest brak
podstaw prawnych do dalszego przechowywania tych danych SIS albo że nie upłynął
okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których dany wpis został dokonany, organ ten
odpowiednio usuwa dane SIS albo przedłuża termin przechowywania danych SIS,
zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie centralny organ techniczny KSI.”;

13) w art. 27 w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) współpracy z Jednostką Narodową Europolu w zakresie udzielania zgody na
dostęp Europejskiego Urzędu Policji (Europol) do danych VIS;”,

b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12) zapobiegania wykorzystywaniu Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
przez osoby nieuprawnione korzystające ze sprzętu do przekazywania danych;

13) zapewnienia możliwości późniejszej weryfikacji i stwierdzenia, które dane zostały
wprowadzone poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kiedy i przez kogo
zostały wykorzystane, a także, w jakim zakresie zostały udostępnione;”,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) zapewnienia, aby osoby uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI) miały dostęp wyłącznie do danych w zakresie zgodnym
z upoważnieniami wynikającymi z przepisów ustawy.”;

14) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w Krajowym Systemie
Informatycznym (KSI) po jego uruchomieniu centralny organ techniczny KSI jest
obowiązany przed wdrożeniem tych zmian do uzyskania pisemnej opinii ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie spełniania przez Krajowy System
Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE)
nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca

13
2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II), oraz opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

2. W celu wydania opinii minister właściwy do spraw wewnętrznych przeprowadza
kontrolę w zakresie spełniania przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów,
o których mowa w ust. 1.

3. Po przeprowadzeniu kontroli minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia
centralnemu organowi technicznemu KSI pisemną opinię, o której mowa w ust. 1,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Krajowym Systemie Informatycznym
(KSI) przekazuje centralnemu organowi technicznemu KSI zalecenia pokontrolne
w formie pisemnej. W przypadku przekazania zaleceń pokontrolnych przepis art. 31
stosuje się odpowiednio do centralnego organu technicznego KSI.

4. W przypadku niezgłoszenia przez centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń, jak
również w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, centralny organ techniczny KSI jest obowiązany wykonać zalecenia
pokontrolne, a następnie wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 2.

5. Uzyskanie opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o której mowa
w ust. 1, następuje w zakresie i w trybie określonym w art. 30 – 32.”;

15) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną
będącą biurem SIRENE, zapewniającą w szczególności wymianę informacji
uzupełniających w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE,
o którym mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 8
ust. 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II).”;

16) w art. 46 uchyla się pkt 2;

14
17) użyte w art. 14, 16, 27, 39 i 46, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „System Informacji
Wizowej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Wizowy
System Informacyjny”;

18) użyte w art. 27, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy:

a) „Centralny System Informacji Wizowej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie
i przypadku wyrazami „Centralny Wizowy System Informacyjny”,

b) „jednostka centralna Systemu Informacyjnego Schengen” zastępuje się użytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „system centralny SIS II”;

19) użyte w art. 26, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „moduł krajowy” zastępuje się
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „system krajowy N.SIS II”;

20) użyte w art. 7, 8, 10, 15 – 21, 24 – 30, 33 – 35, 37, 43 i 44 oraz tytule rozdziału 4,
w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Krajowy System Informatyczny” zastępuje się
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Krajowy System Informatyczny
(KSI)”;

21) użyte w art. 23 i 35 – 37, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Biuro SIRENE”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „biuro SIRENE”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)) w art. 43 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 57 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. W decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie określonym w tej decyzji orzeka się o unieważnieniu posiadanej przez
cudzoziemca wizy.
15
6b. Jeżeli w decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej wydanej przez organ innego państwa obszaru
Schengen, wojewoda informuje o unieważnieniu wizy właściwy organ tego państwa,
podając przyczynę unieważnienia.”;

2) w art. 58 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie określonym w tej decyzji orzeka się o unieważnieniu posiadanej przez
cudzoziemca wizy.

4b. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej wydanej przez organ innego państwa obszaru
Schengen, wojewoda informuje o unieważnieniu wizy właściwy organ tego państwa,
podając przyczynę unieważnienia.”;

3) w art. 68:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, orzeka się o wydaleniu cudzoziemca i unieważnieniu
posiadanej przez cudzoziemca wizy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie orzeczono o unieważnieniu
wizy jednolitej wydanej przez organ innego państwa obszaru Schengen, wojewoda
informuje o unieważnieniu wizy właściwy organ tego państwa, podając przyczynę
unieważnienia.”;

4) w art. 69:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, orzeka się o wydaleniu cudzoziemca
i unieważnieniu posiadanej przez cudzoziemca wizy.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
WE orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej wydanej przez organ innego państwa
16
obszaru Schengen, wojewoda informuje o unieważnieniu wizy właściwy organ tego
państwa, podając przyczynę unieważnienia.”;

5) w art. 90:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) orzeka się o unieważnieniu wizy.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa cofnięcie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.

4. Decyzja o wydaleniu wydana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 11 lub 12 powoduje
z mocy prawa unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego
ruchu granicznego.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli w decyzji o wydaleniu orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej wydanej
przez organ innego państwa obszaru Schengen, wojewoda informuje o unieważnieniu
wizy właściwy organ tego państwa, podając przyczynę unieważnienia.”;

6) w art. 97:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
orzeka się o unieważnieniu posiadanej przez cudzoziemca wizy.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej powoduje z mocy prawa cofnięcie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.

5. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wydana w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1
pkt 11 lub 12, powoduje z mocy prawa unieważnienie zezwolenia na przekraczanie
granicy w ramach małego ruchu granicznego.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Jeżeli w decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej wydanej przez organ innego
17
państwa obszaru Schengen, organ, który wydał decyzję, informuje o unieważnieniu
wizy właściwy organ tego państwa, podając przyczynę unieważnienia.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.4))
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dokumentach podróży
wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje.”;

2) w art. 48:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli nie istnieją okoliczności uzasadniające udzielenie ochrony uzupełniającej albo
zgody na pobyt tolerowany, w decyzji, w której odmawia się nadania statusu uchodźcy
wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, orzeka się o ich
wydaleniu i unieważnieniu posiadanej przez cudzoziemca wizy, z wyłączeniem
przypadku, gdy cudzoziemiec:”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w decyzji, w której odmawia się nadania statusu uchodźcy wnioskodawcy
lub osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, orzeczono o unieważnieniu
wizy jednolitej wydanej przez organ innego państwa obszaru Schengen, Szef Urzędu
informuje o unieważnieniu wizy właściwy organ tego państwa, podając przyczynę
unieważnienia.”;

3) w art. 91:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W decyzji o pozbawieniu azylu orzeka się o wydaleniu i unieważnieniu
posiadanej przez cudzoziemca wizy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

18
„2a. Jeżeli w decyzji o pozbawieniu azylu orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej
wydanej przez organ innego państwa obszaru Schengen, Szef Urzędu informuje
o unieważnieniu wizy właściwy organ tego państwa, podając przyczynę
unieważnienia.”;

4) w art. 102:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany orzeka się o wydaleniu,
unieważnieniu posiadanej przez cudzoziemca wizy i określa się termin opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłuższy niż 14 dni, chyba że przed
wydaniem decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany cudzoziemcowi wydano
decyzję o wydaleniu, która nie została wykonana.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany orzeczono
o unieważnieniu wizy jednolitej wydanej przez organ innego państwa obszaru
Schengen, Szef Urzędu informuje o unieważnieniu wizy właściwy organ tego
państwa, podając przyczynę unieważnienia.”;

5) w art. 117b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z dniem opuszczenia przez cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasa udzielone mu zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony.”.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1:

1) pkt 3 lit. b w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 5,

2) pkt 3 lit. c,

3) pkt 3 lit. d w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 10,

4) pkt 3 lit. e i g – i,

5) pkt 10, 14 – 16, pkt 18 lit. b, pkt 19 i 21

– które wchodzą w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

19
2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II).

1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawę
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818
i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 33 poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176,
poz. 1238.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 790.

23/10/BS
20
UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie

Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170), zwanej dalej „ustawą”,
jest związana z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością wypełnienia
powstałych z tego tytułu zobowiązań. Wdrożenie przepisów tzw. dorobku prawnego Schengen
jest m.in. jednym z elementów właściwego udziału w Systemie Informacyjnym Schengen.

Celem opracowania ustawy zmieniającej ustawę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, zwaną dalej „ustawą
nowelizującą”, jest usunięcie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych i doprecyzowanie zakresu
stosowania ustawy, które zostały zaobserwowane podczas pierwszego roku jej obowiązywania.
Ponadto istotne jest przygotowanie podstaw prawnych zapewniających uprawnionym organom
możliwość dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), zwany dalej
„SIS II”, bez jakichkolwiek opóźnień, tj. z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II) (Dz. UE L 381, poz. 4).

Szczegółowe uzasadnienie i opis wprowadzonych zmian znajduje się w dalszej części
niniejszego uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej.

II. Obowiązujący stan prawny

W dniu 14 czerwca 1985 r. w Schengen Francja, Niemcy, Belgia, Holandia
oraz Luksemburg podpisały umowę o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych przejściach
granicznych, zwaną dalej „Układem z Schengen”. Przyjęcie Układu z Schengen miało na celu
umożliwienie realizacji swobody przemieszczania się osób na obszarze państw Unii Europejskiej.
Mając na uwadze konieczność wprowadzenia przepisów wyżej wskazanego porozumienia
w życie, w dniu 19 czerwca 1990 r. zawarta została również Konwencja Wykonawcza do Układu
z Schengen (KWS) z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego
znoszenia kontroli na wspólnych granicach. W przepisach tytułu IV przedmiotowej konwencji
przewidziano utworzenie i sprecyzowano zasady funkcjonowania Systemu Informacyjnego
Schengen (ang. Schengen Information System, zwany dalej „SIS”).

Warto nadmienić, że oba wyżej wskazane dokumenty międzynarodowe pozostawały poza
acquis communautaire. Dorobek prawny Schengen (w tym również obie wyżej cytowane umowy
międzynarodowe) dopiero na podstawie przepisów Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r. stał
się integralną częścią prawa Unii Europejskiej/wspólnotowego obowiązującego wszystkie
państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Rozszerzenie Unii Europejskiej, do którego doszło w 2004 r., spowodowało konieczność
włączenia do „obszaru Schengen” dziesięciu nowych państw członkowskich UE. W związku
z faktem, że ówczesna infrastruktura techniczna SIS została przewidziana do obsługiwania
maksymalnie 18 państw, nie było możliwości przyłączenia nowych państw członkowskich UE
do funkcjonującego systemu. Warto również wspomnieć o dokonującym się postępie
technicznym, dzięki któremu pojawiła się możliwość przetwarzania nie tylko danych tekstowych,
ale również innych danych, np. danych biometrycznych. W związku z powyższym, w celu
dostosowania SIS do najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych (np.
przekazywania danych biometrycznych) oraz stworzenia możliwości technicznych przyłączenia
do systemu nowych państw członkowskich UE, zdecydowano o zastąpieniu SIS nowym
systemem. Dlatego też rozpoczęto prace nad budową Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji, zwanego dalej „SIS II”, i Wizowego Systemu Informacyjnego tzw. VIS, ang. Visa
Information System, zwany dalej „VIS”. Celem utworzenia systemu VIS jest wymiana danych
o wizach między państwami członkowskimi, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych
i zapewniają swobodę przepływu osób.

Do podstaw prawnych utworzenia SIS II zaliczyć należy m.in. rozporządzenie Rady (WE)
nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II) (Dz. UE L 328, poz. 4) oraz decyzję Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6

2
grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
(Dz. UE L 328, poz. 1).

Przedmiotowe rozporządzenie nr 2424/2001 oraz decyzja 2001/886/WSiSW miały
obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednakże okazało się, że proces budowania SIS II
będzie trwał dłużej niż pierwotnie przewidywano. W związku z tym, w celu zapewnienia
środków finansowych na rozwój SIS II, również po 31 grudnia 2006 r. powstała konieczność
przedłużenia okresu obowiązywania wyżej wskazanych aktów prawnych. Dlatego też
zdecydowano się na wydanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II) 1988/2006 (Dz. UE L 411, poz. 63), oraz wydanie decyzji
Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW
w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. UE L 411, poz. 78).

Ponadto warto dodać, że szczegółowe przepisy dotyczące utworzenia, funkcjonowania
i użytkowania SIS II zostały zapisane w postanowieniach rozporządzenia (WE) nr 1987/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. oraz decyzji Rady z dnia 12 czerwca
2007 r. nr 533/2007 w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. UE L 205, poz. 63), a także
rozporządzenia (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie
świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
(Dz. UE L 381, poz. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1987/2006 stanowi niezbędną
podstawę prawną dla systemu SIS II w kwestiach objętych zakresem stosowania Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzw. I filar), natomiast decyzja Rady nr 533/2007
stanowi niezbędną podstawę prawną dla systemu SIS II w kwestiach objętych zakresem
stosowania Traktatu o Unii Europejskiej (tzw. III filar).

W związku z przedłużaniem się prac nad wprowadzeniem SIS II i VIS oraz chęcią
przystąpienia nowych państw członkowskich do SIS na podstawie propozycji Portugalii powstała
tzw. koncepcja SISone4ALL, mająca na celu podłączenie nowych państw członkowskich do
funkcjonującego SIS. SISone4ALL został pomyślany jako rozwiązanie tymczasowe,

3
umożliwiające włączenie nowych państw do wówczas funkcjonującego SIS, natomiast docelowo
wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do wprowadzenia SIS II.

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem VIS uregulowane zostały w decyzji Rady
2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Systemu Informacji Wizowej
(VIS) (Dz. UE L 213, poz. 5), rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących
przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. UE L 105, poz. 1),
rozporządzeniu 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych
w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz. UE L
385, poz. 1) oraz decyzji Komisji 2006/752/WE z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiającej
lokalizację Systemu Informacji Wizowej (VIS) w fazie jego rozwoju (Dz. UE L 305, poz. 13).
Jednakże powyżej wskazane akty prawne nie wyczerpywały w pełni przedmiotowego
zagadnienia.

W związku z powyższym, w dniu 9 lipca 2008 r. zostało uchwalone rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/767 w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego
(VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz
krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. UE L 218, poz. 60), które
kompleksowo uregulowało wszelkie zagadnienia funkcjonalne, instytucjonalne, materialne oraz
proceduralne. Na uwagę zasługuje również decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. nr 2008/633
w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego
Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania w celu zapobiegania przestępstwom
terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz. UE L 218,
poz. 129).

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w systemach SIS, SIS II i VIS jest
istnienie odpowiednich systemów krajowych. Wszystkie trzy systemy opierają się na modelu
scentralizowanym, w którym istnieje system centralny („C.SIS” w przypadku SIS, „CS-SIS”
w przypadku SIS II i „CS-VIS” – w przypadku VIS), do którego jest „podłączony” system
krajowy („N.SIS” w przypadku SIS, „NS-SIS” w przypadku SIS II i „interfejs krajowy” –
w przypadku VIS).

4
W dniu 24 sierpnia 2007 r. została uchwalona ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, która zawiera przepisy
umożliwiające udział Polski w SIS, SIS II i VIS. Przedmiotowy akt prawny ma na celu
zapewnienie sprawnej realizacji określonych w przepisach unijnych kompetencji związanych
z SIS, SIS II i VIS przez organy krajowe. W związku z powyższym w dokumencie wskazano,
jakie kompetencje przysługują poszczególnym, wymienionym w ustawie organom. Dzięki
uchwaleniu wyżej cytowanej ustawy zagwarantowano zgodność polskiego prawa z zasadami
i środkami ochrony systemu i danych przewidzianych w przepisach europejskich,
w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym kontroli dostępu
do sprzętu, kontroli nośników danych, kontroli gromadzenia danych, kontroli użytkownika,
kontroli dostępu do danych, kontroli transmisji danych oraz kontroli dostarczania danych.
Przepisy ustawy przewidziały również odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody
spowodowane niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem związanym
z wykorzystywaniem danych SIS lub VIS.

III. Przyczyny wprowadzenia zmian do ustawy

Po przeszło rocznym okresie obowiązywania ustawy doświadczenia związane
z jej stosowaniem wskazują na konieczność podjęcia procesu legislacyjnego zmierzającego
do zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów oraz pełnej zgodności prawa polskiego
z prawem wspólnotowym.

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian, których celem jest dostosowanie ustawy do
prawa unijnego/wspólnotowego, tak aby w większym stopniu polskie przepisy odpowiadały
założeniom i celom aktów wspólnotowych w zakresie SIS II i VIS. Wszystkie zmiany były
konsultowane z organami uprawnionymi do udziału w SIS i VIS – podmiotami na co dzień
wykonującymi przepisy ustawy w praktyce.

Warto zauważyć, że szereg zmian jest podyktowanych również koniecznością
dostosowania przepisów ustawy w zakresie umożliwiającym udział w Systemie Informacyjnym
Schengen drugiej generacji (SIS II), który ma zastąpić SIS I. Proponowane w ustawie
nowelizującej zmiany mają charakter merytoryczny i zostały opisane w dalszej części
uzasadnienia.

5
IV. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym –
omówienie przepisów ustawy nowelizującej

Art. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej – zmiana tytułu ustawy

Zmiana tytułu ustawy ma związek z dostosowaniem użytych w ustawie pojęć
do nazewnictwa wspólnotowego i polega na zastąpieniu pojęcia „System Informacji Wizowej”
przez termin „Wizowy System Informacyjny”.

Art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej – zmiana art. 1 ustawy

Zmiana art. 1 ustawy polegająca na zastąpieniu zwrotu „tryb udziału” przez zwrot „sposób
realizacji udziału” ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych odnośnie do zakresu
przedmiotowego ustawy, w szczególności braku przepisów proceduralnych.

Dodatkowo art. 1 ustawy określający przedmiot regulacji ustawowej w obecnym brzmieniu
okazał się niejasny i niespójny. Wyrażenie „organów uprawnionych do dostępu do danych
w zakresie wykorzystywania informacji” zastąpiono wyrażeniem „organów uprawnionych do
wglądu do danych”. Dotychczas obowiązujący zapis był niespójny z przepisami ustawy, które
definiują zakres dostępu poszczególnych organów do Krajowego Systemu Informatycznego,
zwanego dalej „KSI” – przez określenie uprawnień do dokonywania wpisów i wglądu do danych,
nie zaś w zakresie wykorzystywania informacji. Treść przedmiotowego przepisu uzupełniono
również przez dodanie po słowie „obowiązki” wyrażenia „i uprawnienia”, jako że ustawa w
swojej treści odwołuje się nie tylko do obowiązków, ale także szeroko do uprawnień
poszczególnych organów państwowych, wskazanych w szczególności w art. 3 – 4 i art. 7 ustawy.

Art. 1 pkt 3 lit. a ustawy nowelizującej – zmiana art. 2 pkt 1 i 2 ustawy

Art. 2 pkt 1 ustawy określa pojęcie „bezpośredniego dostępu”. Zaproponowane nowe
brzmienie wynika z konieczności jasnego rozróżnienia pojęć stosowanych w przepisach ustawy.
Należy zauważyć, że różnice pomiędzy pojęciami „dostęp do danych” a „wgląd do danych” nie
zostały wystarczająco jasno sprecyzowane w ramach poszczególnych przepisów ustawy

6
i dlatego też niniejsza kwestia, aby nie powodować nieporozumień, powinna zostać ujęta
w definicji pojęcia „bezpośredniego dostępu”.

Wprowadzona zmiana do art. 2 pkt 2 ustawy ma związek z dostosowaniem użytych
w ustawie pojęć do nazewnictwa wspólnotowego. Ponadto istotnym jest, żeby określenie
używane w obrębie całej ustawy znalazło swoje odzwierciedlenie w definicji, tak aby jego
brzmienie nie budziło wątpliwości.

Art. 1 pkt 3 lit. b ustawy nowelizującej – zmiana art. 2 pkt 5 i 6 ustawy

Art. 2 pkt 5 ustawy definiuje „dane SIS” poprzez odesłanie do art. 94 KWS, który
przewidywał istnienie jedynie SIS I. Zmiana polega na powiązaniu definicji „danych SIS”
z aktami prawa wspólnotowego dotyczącymi SIS II, tj. z art. 20 rozporządzenia (WE)
nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
oraz z art. 20 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
W związku z tym, że SIS I ma zostać zastąpiony przez SIS II, ustawa nowelizująca dostosowuje
przepisy ustawy pod kątem możliwości wykonywania swoich uprawnień przez zaangażowane
podmioty również po uruchomieniu SIS II bez konieczności dokonywania ponownych zmian.
Należy jednakże podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej zmiana art. 2 pkt 5 ustawy
wchodzi w życie dopiero w momencie określonym w decyzji Rady zgodnie z art. 55 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II).

Art. 2 pkt 6 ustawy zawiera definicję „danych VIS”. Zmiana wprowadzona przez ustawę
nowelizującą polega na powiązaniu definicji „danych VIS” z art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego
Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi
na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS). Dotychczasowa regulacja
nie zwierała takiego odniesienia z uwagi na brak odpowiedniej podstawy w prawie
wspólnotowym. W 2008 r. ustawodawca wspólnotowy usunął lukę w prawie, uchwalając

7
wskazane rozporządzenie. Nawiązanie w ustawie do nowego ustawodawstwa wspólnotowego
usuwa jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne dotyczące definicji „danych VIS”.

Art. 1 pkt 2 lit. c ustawy nowelizującej – uchylenie art. 2 pkt 9 stawy

Uchylenie art. 2 pkt 9 ustawy definiującego pojęcie „jednostka centralna Systemu
Informacyjnego Schengen” przez odwołanie do art. 92 ust. 3 KWS nastąpi z dniem określonym
w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), poprzez zastąpienie
przez definicję „systemu centralnego SIS II” odwołującą się do aktów prawa wspólnotowego
dotyczących SIS II, tj. art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
oraz art. 4 ust.1 lit. a decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II). Zgodnie z przepisami art. 5 ustawy nowelizującej zmiana art. 2 pkt 9 ustawy wchodzi w
życie dopiero w momencie określonym w decyzji Rady zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II).

Art. 1 pkt 2 lit. d ustawy nowelizującej – zmiana art. 2 pkt 10 i 11 ustawy

Artykuł 2 pkt 10 ustawy definiuje pojęcie „kopia krajowa” przez odesłanie do jednostki
centralnej Systemu Informacyjnego Schengen. Zmiana polega na powiązaniu definicji „kopia
krajowa” z aktami prawa wspólnotowego dotyczącymi SIS II, tj. art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia
(WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II) oraz powiązaniu z art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca
2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II). Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej zmiana art. 2 pkt 10 ustawy
wchodzi w życie dopiero w momencie określonym w decyzji Rady zgodnie z art. 55 ust. 2

8
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II).

Dotychczasowa treść art. 2 pkt 11 ustawy była niejasna, jeśli chodzi o zakres użycia
zasobów KSI przez uprawnione organy. Pojęcie „dostęp do danych” zastosowane w ustawie
obejmuje zarówno przekazywanie danych (wpisy), jak też wgląd do danych. Użyte
w przedmiotowej definicji sformułowanie „przekazywanie oraz dostęp do danych” okazało
się niejasne i zostało zastąpione pojęciem zdefiniowanym w ustawie, a mianowicie
„wykorzystywanie danych”.

Ponadto dokonano zmiany definicji KSI poprzez ujęcie słowa „oprogramowania” w nawias
i umieszczenie za sformułowaniem „narzędzi programowych”. Taka konstrukcja jest uzasadniona
z punktu widzenia tożsamego znaczenia obu ww. określeń.

Art. 1 pkt 2 lit. e ustawy nowelizującej – uchylenie art. 2 pkt 12 ustawy

Uchylenie art. 2 pkt 12 ustawy definiującego pojęcie „moduł krajowy” poprzez odwołanie
do art. 92 ust. 2 KWS, z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II), nastąpi przez zastąpienie go definicją „systemu krajowego N.SIS II”
odwołującą się do aktów prawa wspólnotowego dotyczących SIS II, tj. art. 4 ust. 1
lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II) oraz art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia
12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Art. 1 pkt 2 lit. f ustawy nowelizującej – zmiana art. 2 pkt 14 ustawy

Niniejsza zmiana art. 2 pkt 14 ustawy jest konsekwencją nadania nowego brzmienia
pojęciu „bezpośredniego dostępu”, o którym mowa w art. 1 pkt 3 lit. a ustawy nowelizującej.

9
Ponadto w związku z dodaniem art. 3a i art. 4a, w których mowa jest o pośrednim dostępie
i organach pełniących rolę punktów dostępu, niezbędne było uwzględnienie tego faktu
w niniejszy definicji.

Art. 1 pkt 2 lit. g ustawy nowelizującej – dodanie art. 2 pkt 14a ustawy

Zmiana ma na celu wprowadzenie nowej definicji „system centralny SIS II”, która zastąpi
pojęcie „jednostki centralnej Systemu Informacyjnego Schengen” z dniem określonym w decyzji
Rady zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Zmiana ta ma charakter redakcyjny, a jej
wprowadzenie wiąże się ściśle z potrzebą ujednolicenia nazewnictwa w prawie krajowym
z terminologią stosowaną w prawie wspólnotowym dotyczącym SIS II, tj. art. 4 ust. 1 lit. a
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II) oraz z art. 4 ust. 1 lit. a decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca
2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II).

Art. 1 pkt 2 lit. h ustawy nowelizującej – zmiana art. 2 pkt 15 ustawy

Artykuł 2 pkt 15 ustawy definiuje pojęcie „Systemu Informacyjnego Schengen” przez
odwołanie do art. 92 ust. 1 – 3 KWS. Proponowana zmiana polega na powiązaniu terminu
„System Informacyjny Schengen” z aktami prawa wspólnotowego dotyczącymi SIS II, tj. art. 1
oraz 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II) oraz art. 1 oraz 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II). Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej zmiana art. 2 pkt 15 ustawy wchodzi
w życie dopiero w momencie określonym w decyzji Rady zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie

10
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II).

Art. 1 pkt 2 lit. i ustawy nowelizującej – dodanie art. 2 pkt 15a ustawy

Zaproponowana zmiana ma na celu wprowadzenie nowej definicji „systemu krajowego
N.SIS II”, która zastąpi pojęcie „modułu krajowego” z dniem określonym w decyzji Rady
zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Zmiana ta ma charakter redakcyjny,
a jej wprowadzenie wiąże się ściśle z potrzebą ujednolicenia nazewnictwa w prawie krajowym
z terminologią przyjętą w prawie wspólnotowym dotyczącym SIS II, tj. art. 4 ust. 1 lit. b
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II) oraz z art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca
2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II).

Art. 1 pkt 2 lit. j ustawy nowelizującej – zmiana art. 2 pkt 16 i 17 ustawy

Wprowadzona zmiana do art. 2 pkt 16) ustawy ma związek z dostosowaniem użytych
w ustawie pojęć do nazewnictwa wspólnotowego. Ponadto istotnym jest, żeby określenie
używane w obrębie całej ustawy znalazło swoje odzwierciedlenie w definicji, tak aby jego
brzmienie nie budziło wątpliwości.

Ponadto zmiana art. 2 ust. 17 ustawy ma na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych
odnośnie definicji „wpis”. W myśl ustawy „wpis” to zespół faktycznych czynności, które
skutkują wprowadzeniem do systemów VIS lub SIS określonych danych. Owe czynności
faktyczne mogą polegać na dokonaniu wpisu, jego usunięciu lub modyfikacji. Również usunięcie
czy modyfikacja skutkują wprowadzeniem danych, stanowią bowiem istotną dla użytkowników
systemów informację. Zatem modyfikacja czy usunięcie prowadzą do skutku w postaci
wprowadzenia nowego zestawu danych. Niemniej jednak, z uwagi na wątpliwości, jakie zgłosiły
organy z związku z obecną redakcją definicji „wpis” została ona zmodyfikowana,
przez wskazanie wprost, że wpis obejmuje również modyfikację lub usunięcie danych.

11
Art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej – zmiana art. 3 ustawy

Z uwagi na dużą ilość zmian w art. 3 ustawy nadane zostało nowe brzmienie tego przepisu.
Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy w dotychczasowym brzmieniu budził wątpliwości interpretacyjne z
uwagi na użycie zwrotu „państwo obce”. Nie było jasne, czy przepis ten dotyczy zarówno
ekstradycji czynnej jak i biernej, czy też tylko ekstradycji biernej. Obecny zapis ma na celu
usunięcie zaobserwowanych wątpliwości. W nowej redakcji przepis ten jednoznacznie wskazuje
uprawnienie sądów i prokuratur do dokonywania wpisów danych do SIS dotyczących osób
w przypadku tzw. ekstradycji czynnej, czyli wystąpienia władzy polskiej do państwa obcego
o wydanie danej osoby.

Z uwagi na obecne brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, w szczególności użycie wyrażenia
„przed sądami”, istniały wątpliwości natury interpretacyjnej czy prokurator na etapie
postępowania przygotowawczego posiada uprawnienia do dokonywania wpisów danych do SIS
tej kategorii. Wprawdzie KWS przez pojęcie „organów sądowych” rozumie również prokuraturę,
to jednak na gruncie obowiązującej ustawy z uwagi na wyraźne rozróżnienie między sądem a
prokuraturą powyższe uprawnienie prokuratury nie było jednoznaczne.

Z praktycznego punktu widzenia zasadnym wydaje się przyjęcie rozwiązania polegającego
na tym, że to sąd powinien dokonywać wpisów danych do SIS w ramach przysługujących
mu uprawnień na etapie postępowania jurysdykcyjnego w fazie rozpoznawczej i wykonawczej,
zaś w gestii prokuratora pozostaje umieszczanie wpisów w sprawach pozostających w fazie
postępowania przygotowawczego. Dokonywanie wpisów danych do SIS przez sądy i prokuratury
ma służyć poszukiwaniu osób bądź przedmiotów, dlatego też oczywistym jest, że organy
te powinny w tym zakresie dzielić kompetencje w zależności od fazy postępowania karnego.
Dlatego też użyty w analizowanym przepisie zwrot „do stawienia się przed sądami” zastąpiono
zwrotem „do stawienia się przed sądem lub prokuratorem”.

We wskazanym przepisie wyraźnie wyróżniono ponadto pojęcia świadka, podejrzanego,
oskarżonego i skazanego, zastępując poprzednie zwroty mówiące o „osobach wezwanych”,
„osobach ściganych”, „osobach, wobec których powinien zostać wykonany wyrok” i „osobach
wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary”.

12
Kolejną zmianą w obrębie tego przepisu było dodanie słów: „lub postępowania karnego
skarbowego”. Zmiana ta ma na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu
pojęcia „postępowanie karne” przez jednoznaczne wskazanie, iż pojęcie to oznacza również
„postępowanie karne skarbowe”.

W art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy dokonano aktualizacji publikatora.

Zmiana dokonana w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy polega na usunięciu wątpliwości
interpretacyjnych, co do kategorii osób podlegających wpisowi na podstawie tego przepisu. Ze
zmodyfikowanego brzemienia tego artykułu jednoznacznie wynika, że organy uprawnione
dokonują wpisu danych do SIS dotyczących osób zaginionych lub osób zaginionych, które dla
ich ochrony lub w celu zapobieżenia stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny być oddane
pod opiekę właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej.

Z uwagi na zbieżność zakresu przedmiotowego artykułu 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z art. 3 ust. 1
pkt 5 ustawy, należało ten przepis usunąć. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do KSI w
celu dokonywania wpisów danych do SIS dotyczących osób zaginionych w sposób wystarczający
zapewnia przepis art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zmiana art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy (obecnie jest to art. 3 ust. 1 pkt 6 z uwagi na zmianę
brzmienia art. 3 ustawy) ma charakter uszczegóławiający znaczenie tego przepisu. Ustawodawca
wprost wskazuje, że przez „pojazdy” rozumie „pojazdy silnikowe o pojemności silnika
przekraczającej 50 cm3”, co do tej pory powodowało wątpliwości interpretacyjne.

W art. 3 ust. 1 pkt. 6 lit. a oraz lit. b ustawy (poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a oraz lit. b
ustawy) ustawodawca rozszerzył listę instytucji uprawnionych do bezpośredniego dostępu do
Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów danych do SIS o: Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerię Wojskową oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Zmiana ta znajduje uzasadnienie z uwagi na ustawowe zadania i kompetencje wymienionych
podmiotów w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a (poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a
ustawy).

Uprawnienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do bezpośredniego dostępu do KSI w celu
dokonania wpisów danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a (poprzednio art. 3 ust. 1
pkt 7 lit. a ustawy) uzasadnione jest faktem, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,

13
poz. 676, z późn. zm.) do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy
m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw wymienionych w tym przepisie
oraz ściganie sprawców. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonują
czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze i w tym zakresie przysługują
im uprawnienia procesowe Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Analogiczna sytuacja dotyczy funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej (art. 4 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych – Dz. U.
Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 13 i 14 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – Dz. U. Nr 104, poz. 708,
z późn. zm.).

W art. 3 ust 1 pkt 7 (poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy) ujednolicono obecną
terminologię zaczerpniętą z art. 100 KWS z nowymi pojęciami art. 38 decyzji Rady
2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) przy jednoczesnym
uwzględnieniu instytucji i nomenklatury specyficznej dla polskiego systemu prawnego. Stąd
słowa: „przedmiotów do celów ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód” zastąpiono słowami:
„przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód ”.

Ponadto w art. 3 ust 1 pkt 7 (poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy) rozszerzono katalog organów
uprawnionych do dokonywania wpisów danych do SIS dotyczących przedmiotów podlegających
zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym
lub postępowaniu karnym skarbowym o: Żandarmerię Wojskową, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych oraz dyrektora urzędu morskiego.

Z tego samego względu rozszerzono listę organów uprawnionych o Żandarmerię Wojskową.
Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.) nakłada na Żandarmerię Wojskową
szeroki zakres zarówno zadań, jak i środków, którymi może się ona posługiwać w celu realizacji
przewidzianych zadań. Do zadań Żandarmerii Wojskowej należy np. ujawnianie i ściganie
sprawców, ujawnianie oraz zabezpieczanie dowodów przestępstw, a także wykroczeń. Warto
dodać, że przy realizacji tych zadań Żandarmeria Wojskowa może poszukiwać sprawców
przestępstw i wykroczeń oraz zaginionych żołnierzy, a także poszukiwać utracone

14
przez jednostki wojskowe: broń, amunicję, materiały wybuchowe i inne mienie wojskowe
oraz materiały zawierające informacje niejawne. Może też wykonywać czynności
operacyjno-rozpoznawcze, zabezpieczać ślady i dowody popełnienia przestępstw oraz
wykroczeń, dokonywać czynności procesowych na zasadach przepisów o postępowaniu karnym,
a także karnoskarbowym. Jednakże należy zauważyć, że swoje zadania Żandarmeria Wojskowa
może wykonywać nie tylko w stosunku do żołnierzy, ale w określonych okolicznościach również
pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych, a także osób współdziałających
w popełnieniu czynu zabronionego. Wskazane powyżej niektóre z uprawnień Żandarmerii
Wojskowej, a także katalog osób podlegających jej działaniom, zdają się uzasadniać przyznanie
temu organowi uprawnień z art. 3 ust. 1 pkt 7 (poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Posiadanie podobnych uprawnień przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych odnośnie
dowodów rejestracyjnych pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy uzasadnia dodanie go
do katalogu organów uprawnionych do dokonywania wpisów danych do SIS w omawianym
zakresie. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi centralną ewidencję pojazdów, a
także jest administratorem danych w niej zawartych (art. 80a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). W
ewidencji tej gromadzi się m.in. informacje o utraconych dowodach rejestracyjnych oraz
tablicach rejestracyjnych. W związku z tym minister właściwy do spraw wewnętrznych posiada
informacje na temat dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które powinny
podlegać zatrzymaniu.

Dyrektorom urzędów morskich przyznane zostało uprawnienie do dokonywania wpisów danych
do SIS w zakresie utraconych oraz unieważnionych książeczek żeglarskich. Uzasadnieniem dla
takiego rozwiązania jest fakt, że dyrektor urzędu morskiego w kraju jest organem właściwym
w sprawach o wydanie, odmowę wydania, anulowanie i unieważnienie książeczek żeglarskich,
(art. 10, 13, 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych
(Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.). Ponadto dyrektorzy urzędów morskich prowadzą
ewidencję wydanych, anulowanych i unieważnionych książeczek żeglarskich (§ 10 w zw. z § 2
pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki
żeglarskiej i opłat za jej wystawienie – Dz. U. Nr 65, poz. 604). Książeczka żeglarska stwierdza
tożsamość jej posiadacza i przebieg pracy na statkach, a także uprawnia go do pracy na statku
w czasie podróży morskiej i do przekroczenia granic Polski (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

15
23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych). W związku ze swoimi
kompetencjami, organ ten posiada informacje na temat książeczek żeglarskich, które powinny
podlegać zatrzymaniu. Mając to na uwadze dyrektorzy urzędów morskich powinni mieć dostęp
do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych do SIS
dotyczących książeczek żeglarskich w omawianym zakresie.

Dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu: „Organy uprawnione, o których mowa w
ust.1, dokonujące wpisów danych są zobowiązane do zapewnienia ich zgodności z prawem,
dokładności i aktualności.”. Przepis ten nakłada na organy obowiązek staranności przy
wpisywaniu danych do SIS. Zmiana ta znajduje uzasadnienie w fakcie, że Komendant Główny
Policji jako centralny organ techniczny KSI, nie ma uprawnień do ustalania zgodności z prawem,
dokładności i aktualności wpisów dokonywanych przez organy, o których mowa w art. 3 ust. 1
ustawy, gdyż nie ma tytułu prawnego do wglądu do spraw i materiałów stanowiących podstawę
wpisu do SIS przez organy uprawnione. Wprowadzenie proponowanego przepisu ma na celu
uczulenie organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, na konieczność przekazywania
wpisów zgodnych z prawem, aktualnych i rzetelnych. Jednocześnie podkreślenia wymaga
kwestia konieczności zapewnienia przez organy państwa zgodności wpisów z prawem
ich dokładności i aktualności, co wynika z zasady legalizmu działania władzy publicznej (art. 7
Konstytucji RP).

Art. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej – dodanie nowego art. 3a ustawy

Dodany został nowy art. 3a dający możliwość pośredniego dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS, w odniesieniu do przedmiotów
podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania, jako dowód w postępowaniu
karnym lub postępowaniu karnym skarbowym dla urzędów skarbowych za pośrednictwem
jednego punktu dostępu dla każdego województwa, którym będzie wyznaczony urząd skarbowy.
Wskazanie upoważnionych organów nastąpi w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw
finansów publicznych. Dostęp będzie realizowany przy wykorzystaniu terminali i infrastruktury
jednego urzędu skarbowego w każdym województwie. W celu realizacji takiego rozwiązania
w każdym województwie zostałby wyznaczony jeden urząd skarbowy, który działałby na rzecz
pozostałych jednostek w danym województwie, w zakresie dokonywania wpisów danych SIS.

16
Niniejsze rozwiązanie oprócz zapobieżenia generowaniu wysokich kosztów, wydaje się być
uzasadnione również z punktu widzenia potencjalnej częstotliwości pobierania danych.

Artykuł 3a ust. 2 ustawy zawiera jednocześnie wskazanie, że wyznaczone urzędy skarbowe, po
jednym w każdym województwie, korzystałby z dostępu bezpośredniego. Przyjęcie takiej
konstrukcji wydaje się być uzasadnione z punktu widzenia, określenia zasad dostępu dla wąskiej
grupy wyznaczonych urzędów skarbowych, gdyż dotychczas ustawa nie przewidywała
możliwości dostępu do danych SIS urzędów skarbowych. Natomiast umieszczenie urzędów
skarbowych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy jako kolejnego uprawnionego podmiotu nie byłoby
właściwe, ponieważ wskazywałoby na uprawnienie do bezpośredniego dostępu dla wszystkich
urzędów skarbowych, a faktycznie tylko kilka wyznaczonych urzędów będzie miało takie
kompetencje. Pozostałe urzędy skarbowe będą realizowały de facto dostęp pośredni.

Art. 1 pkt 6 ustawy nowelizującej – zmiana art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

Z uwagi na dużą ilość zmian w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy nadane zostało nowe brzmienie
przedmiotowym przepisom.

W art. 4 ust. 1 ustawy wszędzie po słowach, gdzie występowało pojęcie „postępowanie
karne” dodane zostały słowa: „lub postępowanie karne skarbowe”. Zmiana ta ma na celu
uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu pojęcia „postępowanie karne” dzięki
jednoznacznemu wskazaniu, że pojęcie to oznacza również „postępowanie karne skarbowe”.

Zmiana art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy jest konsekwencją zmiany dokonanej w art. 3 ust. 1 pkt 3
ustawy.

Zmiana dokonana w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy ma charakter redakcyjny i jest związana
z nadaniem nowego brzmienia niniejszemu przepisowi przez przepisy art. 16 ustawy z dnia 24
października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2008 r. Nr 216, poz. 1367), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Ponadto w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy do katalogu organów uprawnionych do wglądu do danych
SIS dotyczących cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego
Schengen do celów odmowy wjazdu, dodano Służbę Wywiadu Wojskowego. Niniejsza zmiana
jest związana z zakresem i charakterem zadań, do których wykonywania Służba Wywiadu
Wojskowego jest uprawniona i zobowiązana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca

17
2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.).

Zmiana dokonana w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy jest konsekwencją zmiany art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy i polega na usunięciu wątpliwości interpretacyjnych co do kategorii osób w nim
wymienionych.

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy został usunięty z uwagi na zbieżność jego zakresu
przedmiotowego z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu
do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących osób
zaginionych w sposób wystarczający zapewnia przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zmiana art. 4 ust. 1 pkt 7 (obecnie jest to art. 4 ust. 1 pkt 6 z uwagi na zmianę brzmienia
art. 4 ustawy) ma charakter uszczegóławiający znaczenie przepisu i jest konsekwencją zmiany
dokonanej w art. 3 ust. 1 pkt 6 (poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy). W zmienionym art. 4 ust. 1
pkt 6 ustawy wskazano wprost, że przez „pojazdy” należy rozumieć „pojazdy silnikowe o
pojemności silnika przekraczającej 50 cm3”, co do tej pory powodowało wątpliwości
interpretacyjne.

Ponadto w art. 4 ust. 1 pkt 6 (poprzednio art. 4 ust. 1 pkt 7) ustawy do katalogu organów
uprawnionych do wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów wprowadzonych w celu
przeprowadzenia niejawnego nadzorowania lub kontroli dodano: Agencję Wywiadu oraz Służbę
Wywiadu Wojskowego. Przedmiotowa zmiana znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, że wyżej
wskazane organy mają prawo do dokonywania wpisów danych do SIS w omawianym zakresie
przewidziane w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. c i d (poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. c i d ustawy).
W związku z powyższym, powinno się również przyznać uprawnienie dla przedmiotowych
podmiotów również w zakresie wglądu do tych danych SIS.

W art. 4 ust 1 pkt 7 – 9 (poprzednio pkt 8 – 10) ustawy dokonano ujednolicenia obecnej
terminologii zaczerpniętej z art. 100 KWS z nowymi pojęciami z art. 38 Rady 2007/533/WSiSW
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) przy jednoczesnym uwzględnieniu instytucji
i nomenklatury specyficznej dla polskiego systemu prawnego. Dlatego też słowa: „przedmiotów
do celów ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód” zastąpiono słowami: „przedmiotów
podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód”.

18
Usunięto w art. 4 ust 1 pkt 7 – 9 (poprzednio pkt 8 – 10 oraz art. 4 ust. 2 ustawy) odwołanie
do art. 100 ust. 3 KWS, a wprowadzono nowe rozwiązanie związane z wymienieniem w ustawie
przedmiotów, o których mowa w art. 100 ust. 3 KWS, mające na celu uniknięcie konieczności
kolejnej zmiany ustawy po utracie mocy obowiązującej przez KWS, co ma nastąpić
po wdrożeniu SIS II.

Z katalogu organów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 (poprzednio art. 4 ust.1 pkt 8 ustawy)
usunięty został minister właściwy do spraw wewnętrznych. Zmiana ta ma na celu
wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do uprawnień ministra właściwego
do spraw wewnętrznych przyznanych na podstawie ustawy w związku z jego dotychczasowymi
kompetencjami i zadaniami ustawowymi. W związku z powyższym, minister właściwy do spraw
wewnętrznych został dodany do katalogu organów w art. 4 ust. 1 pkt 8 (poprzednio art. 4 ust. 1
pkt 9) ustawy. Jednakże wprowadzona zmiana zdaje się mieć charakter redakcyjny
(uszczegóławiający – ograniczający uprawnienia ministra do wglądu do danych SIS dotyczących
jedynie wydanych dokumentów tożsamości) i nie nadaje nowych uprawnień i obowiązków
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Warto zauważyć, że na podstawie
obowiązujących przepisów wyżej wskazany minister posiadał już uprawnienia do wglądu
do danych SIS, o których mowa w art. 100 KWS, w tym również wydanych dokumentów
tożsamości, tj. paszportów oraz dowodów osobistych podlegających zatrzymaniu.

Ponadto katalog organów uprawionych do wglądu do danych SIS na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 8 (poprzednio art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy) rozszerzono o dyrektorów urzędów morskich.
Zmiana ta jest konsekwencją przyznania temu organowi uprawnienia w art. 3 ust. 1 pkt 7
(poprzednio art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy) do dokonywania wpisów danych do SIS. Dyrektor urzędu
morskiego jako organ krajowy właściwy w sprawach o wydanie, odmowę wydania, anulowanie
i unieważnienie książeczek żeglarskich (art. 10, 13, 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o pracy na morskich statkach handlowych) oraz jako organ, który prowadzi ewidencję wydanych,
anulowanych i unieważnionych książeczek żeglarskich (§ 10 oraz § 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej
wystawienie), powinien mieć dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu
wglądu do danych SIS dotyczących książeczek żeglarskich podlegających zatrzymaniu.

19
Zmiana dokonana w art. 4 ust. 1 pkt 9 (poprzednio art. 4 ust. 1 pkt 10) ustawy polega na
dodaniu do katalogu organów uprawnionych do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS ministra właściwego do spraw
wewnętrznych znajduje swoje uzasadnienie w ustawowych zadaniach i kompetencjach
przedmiotowego podmiotu. Minister ten prowadzi centralną ewidencję pojazdów, a także jest
administratorem danych znajdujących się w wyżej wskazanej ewidencji (art. 80a ust. 4 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.). Jako administrator danych minister właściwy do spraw wewnętrznych posiada
uprawnienie do podejmowania decyzji odnośnie celów i środków przetwarzania danych
osobowych (art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Z kolei wykreślenie z listy organów wymienionych w treści art. 4 ust. 1 pkt 9 (poprzednio
art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy – Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej oraz Służby Celnej wynika
z faktu, że uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
(KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 9 (poprzednio art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy), wyżej wskazanym organom przysługuje już na
mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 (poprzednio art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej – dodanie nowego art. 4a ustawy

Dodany został nowy artykuł 4a dający możliwość pośredniego dostępu do Krajowego
Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wglądu do danych SIS w odniesieniu do:

– osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania,

– osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na
podstawie europejskiego nakazu aresztowania,

– świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku
z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, lub podejrzanych
wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub
postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych do
stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym

20
skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są poszukiwani, lub
skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie
o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary
pozbawienia wolności, dla ustalenia miejsca ich pobytu,

– przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania, jako dowód
w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym,

dla urzędów skarbowych za pośrednictwem jednego punktu dostępu dla każdego województwa,
którym będzie wyznaczony urząd skarbowy. Wskazanie upoważnionych organów nastąpi
w drodze zarządzenia ministra właściwego ds. finansów publicznych. Dostęp będzie realizowany
przy wykorzystaniu terminali i infrastruktury jednego urzędu skarbowego w każdym
województwie. W celu realizacji takiego rozwiązania zostałby wyznaczony jeden urząd
skarbowy, który działałby na rzecz pozostałych jednostek w danym województwie, w zakresie
dokonywania wglądu do danych SIS. Niniejsze rozwiązanie oprócz zapobieżenia generowaniu
wysokich kosztów wydaje się być uzasadnione również z punktu widzenia potencjalnej
częstotliwości pobierania danych.

Art. 4a ust. 2 ustawy zawiera jednocześnie wskazanie, że wyznaczone urzędy skarbowe, po
jednym w każdym województwie, korzystałyby z dostępu bezpośredniego. Przyjęcie takiej
konstrukcji wydaje się być uzasadnione z punktu widzenia określenia zasad dostępu dla wąskiej
grupy wyznaczonych organów. Warto zauważyć, że obowiązująca ustawa nie przewidywała
możliwości dostępu urzędów skarbowych do danych SIS. Natomiast umieszczenie urzędów
skarbowych w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7 jako kolejnego uprawnionego podmiotu nie byłoby
właściwe, ponieważ wskazywałoby na uprawnienie do bezpośredniego dostępu dla wszystkich
urzędów skarbowych, a faktycznie tylko kilka wyznaczonych jednostek będzie miało takie
kompetencje. Pozostałe urzędy skarbowe będą realizowały de facto dostęp pośredni.

Art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej – nadanie nowego brzmienia art. 5 ustawy

Zmiana niniejszego przepisu polega na usunięciu z art. 5 ust. 1 słów „zmieniania lub
usuwania”. Jest to uzasadnione nową redakcją artykułu 2 pkt 17 ustawy, zawierającego definicję
wpisu. W nowym pojęciu wpisu mieści się nie tylko wprowadzanie danych, ale również ich
modyfikacja lub usunięcie. Powtórne wymienienie owych czynności w art. 5 ust. 1 ustawy

21
byłoby zatem nie tylko niezrozumiałe, ale również wadliwe z punktu widzenia zasad techniki
prawodawczej.

Zaproponowana zmiana w art. 5 w ust. 2 polega na uregulowaniu wprost w ustawie
obowiązku organów, mających wgląd do danych VIS, w zakresie powiadamiania państwa
członkowskiego, które dokonało wpisu danych VIS, o tym, że wpis ten jest błędny lub
przetwarzanie danych w VIS jest niezgodne z prawem. Obowiązek ten wynika z art. 24 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w
sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami
członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS). W obecnym
stanie prawnym jest regulowany wprost jedynie obowiązek przyjmowania takich powiadomień
od innych państw członkowskich i ustosunkowania się do nich.

Przewidywana zmiana, przez dodanie w art. 5 ust. 3, ma na celu jednoznaczne wskazanie
obowiązku organów mających wgląd do danych VIS, w zakresie niezwłocznego powiadomienia
państwa członkowskiego o nabyciu obywatelstwa polskiego przez osobę, która w tym państwie
członkowskim ubiega się lub ubiegała się o wizę. Użyty w mniejszym przepisie wyraz „nabycia”
pozwoli na wprowadzenie rozwiązania, dzięki któremu konsul lub wojewoda będą powiadamiać
o nabyciu obywatelstwa w każdym trybie przewidzianym ustawą z dnia 15 lutego 1962 r. o
obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.). Obowiązek ten został
nałożony na konsula oraz na wojewodę z uwagi na fakt, że przedmiotowe organy biorą udział w
procedurze nadawania obywatelstwa polskiego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Wprowadzenie nowego ustępu wynika z postanowień art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego
Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na
temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS).

Ponadto warto zauważyć, że pozostałe dokonane zmiany mają charakter redakcyjny, a ich
wprowadzenie wiąże się ściśle z potrzebą ujednolicenia nazewnictwa, w tym z nomenklaturą
obowiązującą w prawie wspólnotowym.

Art. 1 pkt 9 ustawy nowelizującej – zmiana art. 6 ustawy

22
W projekcie ustawy nowelizującej zaproponowano nowe brzmienie całego art. 6 ustawy.
Zabieg ten jest podyktowany dążeniem do zharmonizowania brzmienia przedmiotowego przepisu
z treścią aktualnych regulacji wspólnotowych płynących z rozporządzenia (WE) nr 767/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu
Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz
krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS). Zmiana ta została wprowadzona w art. 6
pkt 1 – 8 ustawy i ma charakter jedynie redakcyjny.

Ponadto została dokonana również zmiana polegająca na wprowadzeniu nowego pkt 9 w art. 6
ustawy. Zmiana ta jest konsekwencją obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS).
W celu wykonania przedmiotowego obowiązku organy muszą mieć dostęp w celu wglądu
do danych VIS, aby zweryfikować, czy dana osoba, która uzyskała obywatelstwo polskie,
nie została wpisana do VIS w celu rozpatrzenia złożonego przez nią wniosku o przyznanie wizy.

Art. 1 pkt 10 ustawy nowelizującej – zmiana art. 9 ustawy

Dotychczasowy przepis art. 9 ustawy odwoływał się do KWS, która przewidywała
istnienie jedynie SIS I. Dokonana zmiana wiąże się ściśle z budową systemu SIS II i polega
na dostosowaniu uprawnień Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych określonych
w art. 9 ustawy do rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia
12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej
proponowana zmiana art. 9 ustawy wejdzie w życie w momencie określonym w decyzji Rady
zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Art. 1 pkt 11 ustawy nowelizującej – zmiana art. 21 ust. 2 ustawy

23
Niniejsza zmiana ma na celu dostosowanie przepisu do nowej definicji wpisu, o której
mowa w art. 1 pkt 2 lit. j ustawy nowelizującej. Należy zauważyć, że przez wpis jest rozumiana
czynność faktyczna polegająca w szczególności na wprowadzeniu do Systemu Informacyjnego
Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego, a także zmiany lub usunięciu z Systemu
Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego danych. Mając powyższe na
uwadze zasadne wydaje się wykreślenie z art. 21 ust. 2 ustawy wyrazów „zmieniania i usuwania”
zawartych w przywołanej definicji.

Art. 1 pkt 12 ustawy nowelizującej – art. 23 ust. 2 ustawy

Zmiana w przedmiotowym zakresie ma na celu doprecyzowanie art. 23 ust. 2, aby z tego
przepisu bezpośrednio wynikało nie tylko uprawnienie organu do wcześniejszego usunięcia
danych SIS, ale również do przedłużenia okresu przechowywania danych w uzasadnionych
okolicznościach, co wynika z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz art. 44 i 45
decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
Wprowadzono tutaj określenie „przedłużenia wpisu”, odstępując od stosowanego w unijnych
aktach prawnych terminu „podejmuje decyzję”, gdyż takie pojęcie mogłoby sugerować na
gruncie prawa krajowego prawno-administracyjny charakter tej czynności, który mógłby
skutkować koniecznością m.in. wydania i doręczenia decyzji oraz zapewnienia procedury
odwoławczej.

Art. 1 pkt 13 lit. a ustawy nowelizującej – zmiana art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) (Dz. U. z 2005,
Nr 29, poz. 243) posługuje się pojęciami „Europejski Urząd Policji (Europol)” (w szczególności
tytuł Konwencji) oraz „Jednostka Narodowa Europolu” (w szczególności art. 4 Konwencji),
uznano za zasadne zastąpienie użytych w ustawie terminów, tj. „Europejskie Biuro Policji
Europol” oraz „Krajowy Oddział Europolu”, powyższymi pojęciami.

Art. 1 pkt 13 lit. b ustawy nowelizującej – zmiana art. 27 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy

24
Zmiana art. 27 ust. 1 pkt 12 ustawy polegająca na zastąpieniu słów: „systemu
informatycznego przetwarzania danych” słowami „Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)”
ma charakter uszczegóławiający i redakcyjny. Podczas pierwszego roku stosowania ustawy
pojawiły się wątpliwości co do znaczenia przedmiotowego przepisu i stąd wynikła konieczność
jego modyfikacji.

Przepis art. 27 ust. 1 pkt 13 ustawy konkretyzuje postanowienia art. 118 ust. 1 lit. g
oraz art. 103 KWS, które nie wymagają od stron Konwencji sprawdzania, w jakim celu dane
zostały faktycznie wykorzystane. W związku z tym, z treści przepisu art. 27 ust. 1 pkt 13 ustawy
wykreślić należało słowa „i w jakim celu dane te zostały wykorzystane”.

Art. 1 pkt 13 lit. c ustawy nowelizującej – zmiana art. 27 ust. 1 pkt 15 ustawy

Zmiana brzmienia przedmiotowego przepisu wynika z ustaleń poczynionych w toku
konsultacji międzyresortowych na etapie opracowywania projektu ustawy nowelizującej.
Wskazano wówczas, że centralny organ techniczny KSI, którego funkcję pełni Komendant
Główny Policji, nie przydziela użytkownikom końcowym osobistych i niepowtarzalnych
identyfikatorów ani poufnego trybu dostępu. Centralny organ techniczny KSI przydziela
certyfikaty jedynie użytkownikom instytucjonalnym. Wobec powyższego wykreślono z art. 27
ust. 1 pkt 15 ustawy wyrazy „poprzez przydzielenie im osobistych i niepowtarzalnych
identyfikatorów użytkownika oraz poufny tryb dostępu”.

Ponadto zastąpiono słowa: „systemu informatycznego przetwarzania danych” słowami
„Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)”. Zmiana ta ma charakter uszczegóławiający
i redakcyjny. Podczas pierwszego roku stosowania ustawy pojawiły się wątpliwości odnośnie
znaczenia przedmiotowego przepisu i stąd wynikła konieczność jego modyfikacji.

Art. 1 pkt 14 ustawy nowelizującej – zmiana art. 34 ustawy

Proponowana modyfikacja jest związana z przygotowaniami do wprowadzenia SIS II.
Stąd odwołanie w art. 34 ustawy do rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz decyzji Rady
2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania

25
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Zgodnie z art. 5
ustawy nowelizującej zmiana art. 34 ustawy wchodzi w życie w momencie określonym
w decyzji Rady zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Ponadto do art. 34 dodano jednocześnie ust. 3 – 5. Działanie takie ma na celu zastąpienie
obowiązującego odwołania do art. 29 – 32 ustawy dot. zakresu i trybu uzyskiwania opinii
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Tryb i zakres opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych został ujęty
w kilku kolejnych ustępach, natomiast trybowi i zakresowi uzyskania opinii Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych poświęcono osobny ustęp. Uzasadnieniem
dla dokonania takich modyfikacji jest konieczność odwołania się, w przypadku ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, do aktualnych aktów unijnych/wspólnotowych w miejsce
KWS. W odniesieniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych istniejące
w ustawie odwołanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
pozostaje w mocy.

Art. 1 pkt 15 ustawy nowelizującej – zmiana art. 35 ust. 1 ustawy

Przedmiotowa zmiana jest podyktowana potrzebą utrzymania spójności terminologicznej
aktów prawa europejskiego i krajowego w zakresie funkcjonowania oraz struktury biura
SIRENE. Dlatego też należy zastąpić użyte w art. 35 ust. 1 ustawy sformułowanie „tworzy się”
sformułowaniem „wyznacza się”, które zostało zaczerpnięte bezpośrednio z regulacji
wspólnotowych. Uzasadnieniem dla proponowanej zmiany jest fakt możliwej błędnej
interpretacji przedmiotowego przepisu, zakładającej konieczność powoływania biura SIRENE
jako nowej jednostki organizacyjnej, a nie wyznaczania istniejącej już komórki organizacyjnej,
która byłaby biurem SIRENE.

Jednocześnie istnieje potrzeba takiej modyfikacji przedmiotowego przepisu, aby w najpełniejszy
sposób zrealizować założenia regulacji europejskich dotyczących praktycznych aspektów
funkcjonowania biura SIRENE, przy możliwie najmniejszej ingerencji w aktualną strukturę
organizacyjną Komendy Głównej Policji. Proponowane nowe brzmienie przepisu spełnia wymóg
wyznaczenia biura SIRENE jako odrębnej organizacyjnie i samodzielnej jednostki,

26
a jednocześnie dopuszcza możliwość wyboru do tego celu już istniejącej w obrębie struktury
KGP komórki organizacyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu jej obecnego usytuowania
w strukturze KGP (włączając w to specyficzne nazewnictwo poszczególnych komórek). Należy
dodać, że w praktyce konieczne będzie uzupełnienie nazwy wyznaczonej komórki organizacyjnej
w taki sposób, aby wynikało z niej wprost, że jest ona biurem SIRENE.

Zmiana tego przepisu ma również na celu dostosowanie zasad funkcjonowania biura SIRENE
w związku z uruchomieniem SIS II bez konieczności jej ponownej zmiany. Dodatkowo
dokonano modyfikacji proponowanego brzmienia art. 35 ust. 1 ustawy w taki sposób,
aby uniknąć konieczności nowelizacji ustawy w przypadku kolejnej zmiany podręcznika
SIRENE. Zgodnie z postawieniami art. 5 ustawy nowelizującej zmiana art. 35 ust. 1 ustawy
wchodzi w życie w momencie określonym w decyzji Rady zgodnie z art. 55 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II).

Art. 1 pkt 16 ustawy nowelizującej – uchylenie art. 46 pkt 2 ustawy

Przepis art. 46 pkt 2 ustawy zawiera regulacje dotyczące wejścia w życie art. 3 ust. 1 pkt 6
i art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy. Uchylenie tego przepisu jest niezbędne w związku z uchyleniem art. 3
ust. 1 pkt 6 i art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Art. 1 pkt 17 ustawy nowelizującej – zmiana ogólna niektórych terminów użytych
w ustawie

Użyte w ustawie wyrażenia „System Informacji Wizowej” zastąpiono odpowiednio
terminami „Wizowy System Informacyjny”. Zmiana dotyczy wszystkich miejsc występowania
wyżej wskazanych zwrotów w różnej liczbie i przypadku. Wprowadzone zmiany mają charakter
redakcyjny, a ich wprowadzenie wiąże się ściśle z potrzebą ujednolicenia nazewnictwa w prawie
krajowym z nomenklaturą obowiązującą w prawie wspólnotowym. Wskazanie wprost przepisów,
w których dane określenia zastępuje się innymi terminami, związane jest z postanowieniami art.
5 ustawy nowelizującej określającego inną datę wejścia w życie niektórych przepisów.

27
Art. 1 pkt 18 lit. a i b ustawy nowelizującej – zmiana ogólna niektórych terminów użytych
w ustawie

Użyte w ustawie wyrażenia „Centralny System Informacji Wizowej” zastąpiono
odpowiednio terminami „Centralny Wizowy System Informacyjny”. Zmiana dotyczy wszystkich
miejsc występowania wyżej wskazanych zwrotów w różnej liczbie i przypadku.

Ponadto użyte w ustawie wyrażenia „jednostka centralna Systemu Informacyjnego
Schengen” zastąpiono odpowiednio wyrazami „system centralny SIS II”. Zmiana dotyczy
wszystkich miejsc występowania wyżej wskazanych zwrotów w różnej liczbie i przypadku.
Wskazane zmiany są związane z wprowadzeniem nowych definicji, a mianowicie „system
centralny SIS II”, które z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II) zastąpią definicje „jednostka centralna Systemu Informacyjnego Schengen”.

Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny, a ich wprowadzenie wiąże się ściśle z
potrzebą ujednolicenia nazewnictwa w prawie krajowym z nomenklaturą obowiązującą w prawie
wspólnotowym. Wskazanie wprost przepisów, w których dane określenia zastępuje się innymi
terminami, jest związane z postanowieniami art. 5 ustawy nowelizującej określającego inną datę
wejścia w życie niektórych przepisów.

Art. 1 pkt 19 ustawy nowelizującej – zmiana ogólna niektórych terminów użytych
w ustawie

Użyte w ustawie wyrażenia „moduł krajowy” zastąpiono odpowiednio wyrazami „system
krajowy N.SIS.II”. Zmiana dotyczy wszystkich miejsc występowania wyżej wskazanych
zwrotów w różnej liczbie i przypadku. Wskazane zmiany są związane z wprowadzeniem nowych
definicji, a mianowicie „system krajowy N.SIS.II”, które z dniem określonym w decyzji Rady,
zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) zastąpią definicję „moduł krajowy”. Zmiany
te mają charakter redakcyjny, a ich wprowadzenie wiąże się ściśle z potrzebą ujednolicenia
nazewnictwa w prawie polskim z nomenklaturą obowiązującą w prawie wspólnotowym.

28
Wskazanie wprost przepisów, w których dane określenia zastępuje się innymi terminami,
związane jest z postanowieniami art. 5 ustawy nowelizującej określającego inną datę wejścia w
życie niektórych przepisów.

Art. 1 pkt 20 ustawy nowelizującej – zmiana ogólna niektórych terminów użytych
w ustawie

Użyte w ustawie wyrażenie „Krajowy System Informatyczny” zastąpiono wyrażeniem
„Krajowy System Informatyczny (KSI)”. Zmiana dotyczy wszystkich miejsc występowania
wyżej wskazanych zwrotów w różnej liczbie i przypadku. Przedmiotowa modyfikacja ma
charakter redakcyjny i porządkowy, a wynika z faktu, że w art. 1 ustawy pojawia się wyrażenie
„Krajowy System Informatyczny (KSI)”, a także jest związana z tym określeniem nazwa
„centralny organ techniczny KSI”. Zatem zasadne jest ujednolicenie brzmienia tego terminu w
odniesieniu do treści całej ustawy. Wskazanie wprost przepisów, w których dane określenia
zastępuje się innymi terminami, jest związane z postanowieniami art. 5 ustawy nowelizującej
określającego inną datę wejścia w życie niektórych przepisów.

Art. 1 pkt 21 ustawy nowelizującej – zmiana ogólna niektórych terminów użytych
w ustawie

Użyte w ustawie wyrażenie „Biuro SIRENE” zastąpiono wyrażeniem „biuro SIRENE”.
Zmiana dotyczy wszystkich miejsc występowania wyżej wskazanych zwrotów w różnej liczbie
i przypadku. Zmiana ma charakter redakcyjny i porządkowy, a także jest konsekwencją zmiany
dokonanej w art. 35 ust. 1 ustawy. Wskazanie wprost przepisów, w których dane określenia
zastępuje się innymi terminami, jest związane z postanowieniami art. 5 ustawy nowelizującej
określającego inną datę wejścia w życie niektórych przepisów.

Art. 2 ustawy nowelizującej

Pojęcie „System Informacji Wizowej” występuje również poza ustawą, w szczególności
w art. 43 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wobec
zmiany nazwy systemu na „Wizowy System Informacyjny” wprowadzonej przez art. 1 pkt 12

29
ustawy nowelizującej należało dokonać także odpowiedniej zmiany we wskazanym przepisie
ustawy o ochronie danych osobowych.

Art. 3 i art. 4 ustawy nowelizującej

Zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach i ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają na
celu – tak jak nowelizacja ustawy o udziale RP w SIS i VIS – dostosowanie tych aktów prawnych
do art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych. Należy wskazać, że dopiero ww.
projektowane przepisy umożliwią pełne stosowanie ww. rozporządzenia 767/2008. Ewentualne
odsunięcie w czasie nowelizacji ww. ustaw (w najbliższym czasie nie są planowane prace nad ich
zmianą) powodować będzie brak pełnego dostosowania polskich przepisów do regulacji
europejskich. Jednocześnie należy zauważyć, że zmiany zaproponowane w ustawie
o cudzoziemcach oraz ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej mają wpływ na uprawnienia i obowiązki organów związane
z funkcjonowaniem SIS i VIS, a zatem między zmienianymi ustawami występują także
niewątpliwie związki tematyczne.

W związku z brzmieniem ww. przepisu art. 13 ww. rozporządzenia nr 767/2008 jest
konieczne wprowadzenie zmian do przepisów krajowych, z których wynika, że określone decyzje
wywołują skutek w postaci nieważności wiz z mocy prawa. W świetle art. 13 przedmiotowego
rozporządzenia jest to zabieg niedopuszczalny. Dlatego też w przepisach wyżej wymienionych
ustaw przewidziano orzekanie o unieważnieniu posiadanej przez cudzoziemca wizy.

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na wyeliminowanie powstających
wątpliwości interpretacyjnych – czy organ, który orzeka jedynie np. w przedmiocie wydalenia
lub cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się, a wydana przez niego decyzja z mocy prawa wpływa
na status wydanej wizy – jest organem wizowym w rozumieniu art. 4 pkt 3 wyżej cytowanego
rozporządzenia (odpowiedzialnym za sprawdzanie i podejmowanie decyzji w sprawie wniosków
wizowych oraz za decyzje o unieważnieniu wizy, jej cofnięcie lub przedłużenie).

30
Ponadto modyfikacje wprowadzane w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a związane z nałożeniem na organ wydający
określonego typu decyzje obowiązku jednoczesnego orzekania w przedmiocie unieważnienia
wizy, obejmują dostosowanie przepisów krajowych do obowiązujących uregulowań
wspólnotowych w niniejszym zakresie.

Instytucja unieważnienia wizy jest ujęta w chwili obecnej w art. 90 ust. 3 oraz w art. 97
ust. 4 ustawy o cudzoziemcach. Ponieważ w wyżej wskazanych przepisach jest uregulowana
również problematyka unieważnienia zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego
ruchu granicznego oraz cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, a także
zezwolenia na pracę, zmiana zasad dotyczących unieważniania wiz pociąga za sobą konieczność
ujęcia przepisów dotyczących pozostałych kwestii w osobne ustępy i dokonania związanych
z tym zmian redakcyjnych.

Art. 5 ustawy nowelizującej

Ustawa nowelizująca przewiduje wejście w życie zmian z dniem ogłoszenia
z zastrzeżeniem, że przepisy, których celem jest dostosowanie stanu prawnego do wprowadzenia
SIS II, wejdą w życie w momencie określonym w decyzji Rady zgodnie z art. 55 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji (SIS II).

V. Konieczność notyfikacji projektu zgodnie z trybem przewidzianym w dyrektywie
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej
procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych

Zgodnie z przepisem art. 8 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów
technicznych państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji wszelkie projekty
przepisów technicznych z wyjątkiem tych, które w pełni stanowią transpozycję normy
międzynarodowej lub europejskiej, w takim przypadku jest wystarczająca informacja dotycząca

31
odpowiedniej normy. Natomiast zgodnie z art. 1 pkt 10 powyższej dyrektywy, projekt przepisu
technicznego oznacza tekst specyfikacji technicznej lub innego wymagania włącznie
z przepisami administracyjnymi mającymi na celu ich wdrożenie lub też właśnie wdrożonego
jako przepisy techniczne, tekst będący w przygotowaniu, kiedy jeszcze mogą zostać
wprowadzone zasadnicze zmiany. Mając powyższe na uwadze, że analizowana dyrektywa
dotyczy projektów przepisów technicznych, w związku z czym ze względu na okoliczność, że
przepisy ustawy nie mają charakteru przepisów technicznych nie ma więc obowiązku notyfikacji
projektu w trybie art. 8 dyrektywy.

VI. Umieszczenie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został
zamieszczony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji
Publicznej Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji (Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, która uprzednio prowadziła prace
związane z nowelizacją ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej) z dniem wysłania projektu do uzgodnień
międzyresortowych. Nie zanotowano żadnego zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem
ustawy.

VII. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Należy zauważyć, że przygotowanie projektu zostało poprzedzone szczegółowymi
analizami prawnymi dotyczącymi prawodawstwa unijnego, jak i krajowego – w zakresie
wynikającym z wymogów związanych z udziałem Polski w Systemie Informacyjnym Schengen
drugiej generacji (SIS II) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że regulacje projektu są zgodne z prawem
unijnym.

Projekt ustawy nowelizującej dostosowuje prawo polskie i umożliwia wykonywanie
następujących aktów prawnych:

32
– rozporządzenia (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie
świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS
II);

– rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II);

– decyzji Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia,
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS).

33
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

I. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

1. Uprawnienie w zakresie bezpośredniego dostępu do KSI w celu dokonywania wpisów
do SIS

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu dokonywania wpisów danych do SIS dotyczących osób lub pojazdów, statków wodnych,
statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu przeprowadzania niejawnego
nadzorowania, którego celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom
bezpieczeństwa publicznego oraz przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie
przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego zostało przyznane:

– Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

– Żandarmerii Wojskowej,

– Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu dokonywania wpisów danych do SIS dotyczących przedmiotów podlegających
zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub
postępowaniu karnym skarbowym został przyznany:

– Żandarmerii Wojskowej,

– ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

– dyrektorom urzędów morskich,

– wskazanym urzędom skarbowym.

2. Uprawnienie w zakresie bezpośredniego dostępu do KSI w celu wglądu do danych SIS

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu wglądu do danych SIS dotyczących osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania
w celu wydania ich na wniosek państwa członkowskiego lub państwa obcego zostało przyznane
wskazanym urzędom skarbowym.

34
Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu wglądu do danych SIS dotyczących osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania
w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przyznano
wskazanym urzędom skarbowym.

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu wglądu do danych SIS dotyczących świadków wezwanych do stawienia się przed sądem
lub prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym,
lub podejrzanych wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem
karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych
wezwanych do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub
postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są
poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej
lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia się w celu
odbycia kary pozbawienia wolności, dla ustalenia miejsca przyznano wskazanym urzędom
skarbowym.

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu wglądu do danych SIS dotyczących cudzoziemców, których dane zostały wpisane do
Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu zostało przyznane: Służbie
Wywiadu Wojskowego.

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu wglądu do danych SIS dotyczących osób lub pojazdów, statków wodnych, statków
powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu przeprowadzania niejawnego nadzorowania
lub kontroli zostało przyznane – Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego.

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub
zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu
karnym skarbowym zostało przyznane:

– dyrektorom urzędów morskich,

– ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

35
– wskazanym urzędom skarbowym.

3. Zobowiązania w zakresie bezpośredniego dostępu KSI w celu dokonywania wpisów
do VIS

W związku z bezpośrednim dostępem do KSI w celu dokonywania wpisów danych
do VIS, Straż Graniczna, konsulowie, wojewodowie, minister właściwy do spraw zagranicznych,
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policja zostały zobowiązane do powiadamiania
państw członkowskich o konieczności uaktualnienia, uzupełnienia, skorygowania lub
wykasowania wpisów danych VIS dokonanych przez te państwa członkowskie.

W związku z bezpośrednim dostępem do KSI w celu dokonywania wpisów danych
do VIS, konsulowie oraz wojewodowie zostali zobowiązani do powiadamiania państw
członkowskich o nadaniu obywatelstwa polskiego osobie ubiegającej się o wizę w danym
państwie członkowskim lub państwach członkowskich.

4. Uprawnienie w zakresie bezpośredniego dostępu do KSI w celu wglądu do danych VIS

Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu wglądu do danych VIS dotyczących realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS)
zostało przyznane:

– konsulowi,

– wojewodzie.

II. Wyniki przeprowadzonych konsultacji, w szczególności, jeżeli obowiązek zasięgnięcia takich
opinii wynika z przepisów prawa

Na etapie przygotowywania projektu ustawy nowelizującej zostały uwzględnione uwagi
zgłoszone przez organy, którym zostało przyznane prawo wpisywania danych lub prawo wglądu
do Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego. Powyższe uwagi
wynikają z praktycznych aspektów funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen. Treść
projektu ustawy nowelizującej została poddana konsultacjom międzyresortowym.

36
Z uwagi na brak bezpośredniego wpływu na sytuację społeczną i gospodarczą projekt
nie podlegał dodatkowemu przedstawianiu do konsultacji społecznych.

Mając na uwadze zmiany zaproponowane do ustawy o cudzoziemcach i ustawy o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy zauważyć, że
ze względu na specyfikę i wąski zakres zmian nie było konieczne przeprowadzenie konsultacji
społecznych.

III. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na:

a. sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego

Regulacja nakłada na organy wskazane w pkt 1 zadania mające na celu uczestnictwo
w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Zadania te dotyczą
przygotowania od strony technicznej oraz organizacyjnej, a także zapewnienia niezbędnych
zasobów ludzkich. Do kwestii technicznych należałoby zaliczyć m.in.: stworzenie
lub dostosowanie odpowiednich systemów informatycznych, które umożliwią wykonanie
postanowień ustawy, organizacyjnych – stworzenie odpowiednich struktur i procedur w ramach
kompetencji poszczególnych organów. Działania te będą wiązały się z obciążeniem dla budżetu
państwa.

Przygotowania poszczególnych organów mające na celu dostosowanie się do dorobku
prawnego Schengen w zakresie udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym
Systemie Informacyjnym trwają od wielu lat i są prowadzone w oparciu o dokumenty zarządcze
– przede wszystkim: Program Dla Uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Realizacji Tytułu
IV Konwencji Wykonawczej Schengen (MasterPlan SIS II PL) – wersja 2.4 z października
2004 r., Program Dostosowania Organów Administracji Państwowej Do Współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) (MasterPlan SIS II
i VIS PL) – wersja 3.1 z czerwca 2006 r. oraz w Suplement VIS do dokumentu MasterPlan SIS
II i VIS PL w wersji 3.1., a także w Programie Dostosowania Organów Administracji
Państwowej Do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) i Systemem
Informacji Wizowej (VIS) (MasterPlan SIS II i VIS PL) – wersja 4.0 z listopada 2007 r. oraz
wersja 5.0 z listopada 2008 r.

37
Wyżej wymienione dokumenty rządowe określają cele i zadania konieczne do wykonania,
pozostawiając poszczególnym organom swobodę wyboru sposobu ich realizacji, a więc
określenie konkretnych projektów i ich prowadzenie. Aktualnie duża część niezbędnych
projektów jest w trakcie realizacji lub została ukończona.

Niemniej jednak zaproponowane w projekcie ustawy nowelizującej rozwiązania będą
wiązały się z obciążeniem budżetu państwa w zakresie organów wyżej wskazanych w pkt 1,
w kształcie przedstawionym poniżej.

W związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej powstanie konieczność zapewnienia
dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych funduszy na pokrycie kosztów w skali roku w wysokości
3 828 893,00 zł. Szacunkowe koszty będą związane ze zwiększeniem liczby osób zatrudnionych
o 7 etatów oraz zapewnieniem połączenia teleinformatycznego, na co składają się obciążenia
związane z:

1. zatrudnieniem 1 osoby zajmującej się obsługą merytoryczną spraw, na co składają się koszty
w wysokości 60 893,00 zł ( wraz z kosztami utworzenia);
2. zatrudnieniem 6 ekspertów wysokiej klasy z zakresu teleinformatyki, na co składają się
koszty w wysokości 768 000,00 zł, dotyczące:

1) utworzenia 1 etatu około: 10 000 zł – w tym koszty miesięcznego wynagrodzenia oraz
koszty pochodne (środki finansowe na ZUS, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, PFRON) – (10 000 zł x 12m-cy x 6 etatów = 720 000 zł);

2) utworzenia 1 stanowiska pracy: 8 000 zł – (8 000 zł x 6 etatów = 48 000 zł);

3. zapewnieniem połączenia teleinformatycznego pomiędzy centralą MSZ w Polsce
a przedstawicielstwami dyplomatyczno-konsularnymi, które wyniesie 3 000 000 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej powstanie konieczność zapewnienia
dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego funduszy na pokrycie kosztów w skali roku
w wysokości 716 000 zł, na co składają się szacunkowe wydatki związane z:

1. zatrudnieniem 4 osób, na co składają się obciążenia w wysokości 381 000 zł, dotyczące:

1) utworzenia 1 etatu około: 7 150 zł – w tym koszty miesięcznego wynagrodzenia oraz
koszty pochodne (środki finansowe na ZUS, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, PFRON) – (7 150 zł x 12m-cy x 4 etaty = 343 200 zł);

38
2) utworzenia 1 stanowiska pracy: 6 100 zł – (6 100 zł x 4 etaty = 24 400 zł);

3) utworzenia 1 stanowiska dostępowego: 3 500 zł (sprzęt informatyczny, tj. monitor,
jednostka centralna, drukarka, głośniki) – (3 500 zł x 4 etaty = 14 000 zł);

2. zakupem sprzętu i budową aplikacji, na co składają się obciążenia w wysokości 335 000 zł,
dotyczące:

1) zakupu skanerów do pobierania danych biometrycznych – w wysokości 200 000 zł;

2) budowy aplikacji do ewidencjonowania sprawdzeń ABW zadawanych do systemu VIS
oraz modernizacji aplikacji służącej do ewidencjonowania zapytań i wpisów w systemie
SIS – w wysokości 135 000 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej powstanie konieczność zapewnienia
dla Ministerstwa Finansów (urzędy skarbowe) funduszy na pokrycie kosztów w skali roku
w wysokości 200 000 zł, na co składają się szacunkowe wydatki związane z:

1) utworzeniem lub dostosowaniem, w każdym z wyznaczonych urzędów skarbowych,
odpowiednich systemów informatycznych oraz stworzenia zaplecza organizacyjno-
technicznego – w wysokości 96 000 zł;

2) przeszkoleniem pracowników – w wysokości 104 000 zł.

Ponadto należy zauważyć, że pozostałe podmioty, na które oddziałuje akt normatywny, w
tym Policja, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Wywiadu
Wojskowego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Urzędy Morskie, Wojewodowie – wskazały
na brak kosztów związanych z wejściem w życie przedmiotowej ustawy.

b. rynek pracy

Brak wpływu regulacji na rynek pracy

c. konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

d. sytuację i rozwój regionalny

39
Brak wpływu regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

IV. Wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu
państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Projekt ustawy nowelizującej pociąga za sobą dodatkowe skutki finansowe dla budżetu
państwa. Środki finansowe na planowane zmiany związane z ustawą nowelizującą wyniosą
4 744 893,00 złotych polskich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 828 893,00 zł
Ministerstwo Finansów (urzędy skarbowe) 200 000,00 zł
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 716 000,00 zł
4 744 893,00 zł Razem

24/10/BS

40
Tabela Zbieżności

Ustawa o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie
TYTUŁ PROJEKTU:
Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw
− decyzja Rady nr 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu
Informacyjnego (VIS) [Dz.U. L 213 z 15.06.2004, str. 5—7 ], (dalej - decyzja Rady nr 2004/512/WE);
− rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [Dz.U. L
381 z 28.12.2006, str. 4—23], (dalej - rozporządzenie (WE) nr 1987/2006);
− decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [Dz.U. L 205 z 7.8.2007, str. 63—84],
(dalej - decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW);
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU − rozporządzenie (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH: Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz
krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) [Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 60—81], (dalej -
rozporządzenie (WE) nr 767/2008);
− Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia
Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) (Dz. U. 2005, Nr 29, poz. 243), (dalej – Konwencja o
Europolu);
− Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 Czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego
znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. UE L. z 2000 r. Nr 239 poz. 19), (dalej - KWS);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

Uzasadnienie uwzględnienia
Konieczność
w projekcie przepisów
L.p. Jedn. red. Treść przepisu UE wdrożenia Jedn. red. Treść przepisu/ów projektu
wykraczających poza minimalne
T/N
wymogi prawa UE
art.1 Art.1. Niniejsze rozporządzenie T art. 1 pkt 1 Tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o
1.
rozporządzenia określa cel Wizowego Systemu udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Dostosowanie tytułu Ustawy
(WE) nr Informacyjnego (VIS), ustanowionego Systemie Informacyjnym Schengen oraz do terminologii przyjętej w
767/2008; na mocy art. 1 decyzji 2004/512/WE, Wizowym Systemie Informacyjnym” oficjalnym tłumaczeniu na
jego funkcje i związane z nim język polski rozporządzenia
obowiązki. Niniejsze rozporządzenie (WE) nr 767/2008, którego
określa warunki i procedury wymiany przepisy wprowadziły do
między państwami członkowskimi polskiego systemu prawnego
danych dotyczących wniosków o inną nazwę systemu tj.
wydanie wiz krótkoterminowych oraz zastąpienie pojęcia System
związanych z nimi decyzji, w tym Informacji Wizowej na
decyzji o unieważnieniu, cofnięciu Wizowy System Informacyjny
wizy lub przedłużeniu jej ważności, w w odpowiedniej formie
celu ułatwienia rozpatrywania takich gramatycznej;
wniosków i podejmowania
związanych z nimi decyzji.

2
art.1 Art.1.1. Niniejszym ustanawia się
decyzji Rady system służący wymianie danych
2004/512/WE wizowych między Państwami
Członkowskimi, dalej zwany
Wizowym Systemem Informacyjnym
(VIS), który umożliwi upoważnionym
do tego celu władzom krajowym
wprowadzanie i uaktualnianie danych
wizowych oraz elektroniczną
konsultację tych danych.
2.Wizowy System Informacyjny jest
oparty na architekturze
scentralizowanej oraz składa się z
centralnego systemu informacyjnego,
dalej zwanym Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym (CS-VIS),
z interfejsu w każdym Państwie
Członkowskim, dalej zwanym
interfejsem krajowym (NI-VIS), który
zapewnia połączenie z odpowiednimi
centralnymi władzami krajowymi
odpowiedniego Państwa
Członkowskiego oraz z infrastruktury
komunikacyjnej między Centralnym
Wizowym Systemem Informacyjnym i
interfejsami krajowymi.

3
2.
art.1 Art.1. Nini T art. 1 pkt 2 Art. 1. Ustawa określa zasady i sposób Dostosowanie terminologii
rozporządzenia ejsze rozporządzenie określa cel realizacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej ustawowej do terminologii
(WE) nr Wizowego Systemu Informacyjnego w Systemie Informacyjnym Schengen oraz przyjętej w oficjalnym
767/2008; (VIS), ustanowionego na mocy art. 1 Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym tłumaczeniu na język polski
decyzji 2004/512/WE, jego funkcje i obowiązki i uprawnienia organów rozporządzenia (WE) nr
związane z nim obowiązki. Niniejsze dotyczące dokonywania wpisów oraz 767/2008, którego przepisy
rozporządzenie określa warunki i wglądu do danych zawartych w Systemie wprowadziły do polskiego
procedury wymiany między Informacyjnym Schengen oraz Wizowym systemu prawnego inną
państwami członkowskimi danych Systemie Informacyjnym poprzez Krajowy nazwę systemu tj. zastąpienie
dotyczących wniosków o wydanie wiz System Informatyczny (KSI); pojęcia „System Informacji
krótkoterminowych oraz związanych z Wizowej” na „Wizowy
nimi decyzji, w tym decyzji o System Informacyjny” w
unieważnieniu, cofnięciu wizy lub odpowiedniej formie
przedłużeniu jej ważności, w celu gramatycznej.
ułatwienia rozpatrywania takich Dodatkowo doprecyzowano
wniosków i podejmowania brzmienie przepisu w celu
związanych z nimi decyzji. uniknięcia wątpliwości

4
art.1 Art.1.1. Niniejszym ustanawia się uniknięcia wątpliwości
decyzji Rady system służący wymianie danych interpretacyjnych, co do
2004/512/WE wizowych między Państwami zakresu regulacji ustawowej.
Członkowskimi, dalej zwany Pozostawienie
Wizowym Systemem Informacyjnym dotychczasowego brzmienia
(VIS), który umożliwi upoważnionym może w konsekwencji
do tego celu władzom krajowym doprowadzić do braku
wprowadzanie i uaktualnianie danych stosowania Ustawy.
wizowych oraz elektroniczną
konsultację tych danych.
2.Wizowy System Informacyjny jest
oparty na architekturze
scentralizowanej oraz składa się z
centralnego systemu informacyjnego,
dalej zwanym Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym (CS-VIS),
z interfejsu w każdym Państwie
Członkowskim, dalej zwanym
interfejsem krajowym (NI-VIS), który
zapewnia połączenie z odpowiednimi
centralnymi władzami krajowymi
odpowiedniego Państwa
Członkowskiego oraz z infrastruktury
komunikacyjnej między Centralnym
Wizowym Systemem Informacyjnym i
interfejsami krajowymi.
3.
art.1 ust. 2 Art. 1.2. Wizowy System T art. 1 pkt Art. 2 pkt 2 - Centralnym Wizowym Dostosowanie terminologii
decyzji Rady Informacyjny jest oparty na 3 lit a Systemie Informacyjnym – rozumie się ustawowej do terminologii
2004/512/WE architekturze scentralizowanej oraz przez to system centralny, o którym mowa przyjętej w oficjalnym
składa się z centralnego systemu w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z tłumaczeniu na język polski
informacyjnego, dalej zwanym dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie rozporządzenia (WE) nr
Centralnym Wizowym Systemem ustanowienia Wizowego Systemu 767/2008, którego przepisy
Informacyjnym (CS-VIS), z interfejsu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 wprowadziły do polskiego
w każdym Państwie Członkowskim, z 15.06.2004, str. 5-7) systemu prawnego inną
dalej zwanym interfejsem krajowym nazwę systemu tj. zastąpienie
(NI-VIS), który zapewnia połączenie z nazwy „Centralny System
odpowiednimi centralnymi władzami Informacji Wizowej” na
krajowymi odpowiedniego Państwa „Centralny Wizowy System
Członkowskiego oraz z infrastruktury Informacyjny”.
5
komunikacyjnej między Centralnym
Wizowym Systemem Informacyjnym i
interfejsami krajowymi.

6
4.
art.20 ust. 1 i Art. 20.1. Bez uszczerbku dla art. 8 T art. 1 pkt Art. 2 pkt 5- danych SIS - rozumie się przez W odniesieniu do art. 2 pkt 5
2 ust. 1 ani dla tych przepisów 3 lit b to dane określone w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy zmiana polega na
rozporządzenia niniejszego rozporządzenia, które rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 powiązaniu definicji „danych
(WE) nr odnoszą się do przechowywania Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 SIS” z aktami prawa
1987/2006 danych dodatkowych, SIS II zawiera grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, wspólnotowego dotyczącymi
wyłącznie te kategorie danych, funkcjonowania i użytkowania Systemu SIS II, tj. z art. 20
dostarczanych przez każde z państw Informacyjnego Schengen drugiej generacji rozporządzenia (WE) nr
członkowskich, tak jak tego wymagają (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, 1987/2006 oraz art.20 ust. 1-
cele określone w art. 24. str. 4) oraz dane określone w art. 20 ust. 1 – 3 decyzji 2007/533/WSiSW.
2. Informacje o osobach, w 3 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12
odniesieniu, do których dokonano czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia,
wpisu, nie zawierają innych danych funkcjonowania i użytkowania Systemu
niż: Informacyjnego Schengen drugiej generacji
a) nazwisko (nazwiska) i imię (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 7.8.2007, str.
(imiona), nazwisko (nazwiska) 63);
rodowe, poprzednio używane
imiona/nazwiska oraz wszelkie
pseudonimy, które mogą być
wpisywane oddzielnie;
b) wszelkie szczególne, obiektywne
cechy fizyczne niepodlegające
zmianom;,
c) miejsce i data urodzenia;
d) płeć;
e) fotografie;
f) odciski palców;
g) obywatelstwo (obywatelstwa);
h) informacja, czy dana osoba jest
uzbrojona, agresywna lub
czy jest uciekinierem;,
i) powód wpisu;
j) organ dokonujący wpisu; W odniesieniu do art. 2 pkt 6
k) odesłanie do decyzji będącej Ustawy zmiana polega na
powodem wpisu; powiązaniu definicji „danych
l) działania, jakie należy podjąć; VIS” z aktami prawa
m) odsyłacz lub odsyłacze do innych wspólnotowego tj. art. 5 ust.
wpisów dokonanych w SIS 1 rozporządzenia (WE)
II zgodnie z art. 37. 767/2008;

7
art.20 ust. 1-3 Art. 20.1. Bez uszczerbku dla art. 8
decyzji ust. 1 ani dla przepisów niniejszej
2007/533/WSi decyzji dotyczących przechowywania
SW danych dodatkowych, SIS II zawiera
wyłącznie te kategorie danych
dostarczanych przez każde z państw
członkowskich, jakich wymagają cele
określone w art. 26, 32, 34, 36, 38.
2. Dane te dzielą się na następujące
kategorie:
a) osoby, w odniesieniu do których
został wprowadzony wpis;
b) przedmioty, o których mowa w art.
36 i 38.
3. Informacje o osobach, w
odniesieniu, do których dokonano
wpisu, nie zawierają innych danych
niż:
a) nazwisko(-a) i imię (imiona),
nazwisko(-a) rodowe, poprzednio
używane imiona/nazwiska oraz
wszelkie pseudonimy, które mogą być
wpisywane oddzielnie;
b) wszelkie szczególne, obiektywne
cechy fizyczne niepodlegające
zmianom;
c) miejsce i data urodzenia;
d) płeć;
e) fotografie;
f) odciski palców;
g) obywatelstwo(-a);
h) informacja, czy dana osoba jest
uzbrojona, agresywna lub
czy jest uciekinierem;
i) powód wpisu;
j) organ dokonujący wpisu;
k) odesłanie do decyzji będącej
powodem wpisu;
l) działania, jakie należy podjąć;
m) odsyłacz lub odsyłacze do innych 8
wpisów dokonanych w SIS
II, określone w art. 52;
n) rodzaj przestępstwa.
art. 5 ust. 1 Art.5.1. W VIS rejestruje się jedynie Art. 2 pkt 6 - danych VIS - rozumie się
rozporządzenia następujące kategorie danych: przez to dane określone w art. 5 ust. 1
(WE) nr a) dane alfanumeryczne, o których rozporządzenia (WE) nr 767/2008
767/2008 mowa w art. 9 ust. 1–4 i art. 10–14, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9
dotyczące osoby ubiegającej się o lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu
wizę oraz dotyczące wiz, o których Informacyjnego (VIS) oraz wymiany
wydanie złożony został wniosek, danych pomiędzy państwami
które zostały wydane, których członkowskimi na temat wiz
wydania odmówiono lub które zostały krótkoterminowych (rozporządzenie w
unieważnione, cofnięte lub sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z
przedłużone; 13.08.2008, str. 60-81);
b) fotografie, o których mowa w art. 9
ust. 5;
c) odciski palców, o których mowa w
art. 9 ust. 6;
d) odsyłacze do innych wniosków, o
których mowa w art. 8 ust. 3 i 4.
5.
art.4 ust.1lit.a Art. 4.1. SIS II składa się z: T art. 1 pkt uchyla się pkt 9; Uchylenie tego przepisu
rozporządzenia a) systemu centralnego („centralny 3 lit. c zawierającego definicję
(WE) nr SIS II”) składającego się „jednostki centralnej Systemu
1987/2006 z następujących elementów: Informacyjnego Schengen”
— funkcji wsparcia technicznego wiąże się z koniecznością
(„CS-SIS”) zawierającej dostosowania terminologii
bazę danych („baza danych SIS II”); Ustawy do terminologii
— jednolitego interfejsu krajowego przyjętej w rozporządzeniu
(„NI-SIS”); (WE) nr 1987/2006) oraz
art.4 ust.1lit.a Art. 4.1. SIS II składa się z: decyzji Rady
decyzji Rady a) systemu centralnego („centralny 2007/533/WSiSW i
2007/533/WSi SIS II”) składającego się zastąpienie z dniem
SW z następujących elementów: określonym w decyzji Rady,
— funkcji wsparcia technicznego zgodnie z art. 55 ust. 2
(„CS-SIS”) zawierającej rozporządzenia (WE) nr
bazę danych („baza danych SIS II”), 1987/2006 pojęcia
— jednorodnego interfejsu „jednostka centralna Systemu
krajowego (dalej zwanego Informacyjnego Schengen”
„NI-SIS”); pojęciem „system centralny
SIS II”.

9
6.
art.4 ust.1lit.b Art. 4.1. SIS II składa się z: T art. 1 pkt Art. 2 pkt 10 - kopii krajowej – rozumie się
rozporządzenia b) systemu krajowego („N. SIS II”) 3 lit. d przez to pełną kopię bazy danych SIS, o
(WE) nr w każdym państwie członkowskim, której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b
1987/2006; składającego się z krajowych rozporządzenia (WE) nr 1987/2006
systemów danych, które łączą się z Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20
Zmiana polega na
centralnym SIS II. N-SIS II może grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia,
powiązaniu definicji „kopia
zawierać plik danych („kopia funkcjonowania i użytkowania Systemu
krajowa” z aktami prawa
krajowa”) zawierający pełną lub Informacyjnego Schengen drugiej generacji
wspólnotowego dotyczącymi
częściową kopię bazy danych SIS II; (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji
SISII, tj. z art. 4 ust. 1 lit. b
art.4 ust.1lit.b Art. 4. 1. SIS II składa się z: Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca
rozporządzenia (WE) nr
decyzji Rady b) systemu krajowego („N.SIS II”) w 2007 r. w sprawie utworzenia,
1987/2006 oraz art. 4 ust. 1
2007/533/WSi każdym państwie członkowskim, funkcjonowania i użytkowania Systemu
lit. b decyzji Rady
SW składającego się z krajowych Informacyjnego Schengen drugiej generacji
2007/533/WSiSW.
systemów danych, które łączą się z (SIS II);
centralnym SIS II. N.SIS II może
zawierać plik danych („kopia
krajowa”) zawierający pełną lub
częściową kopię bazy danych SIS II;
7.
art.4 ust.1lit.b Art. 4.1. SIS II składa się z: T art. 1 pkt uchyla się pkt 12; Uchylenie tego przepisu
rozporządzenia b) systemu krajowego („N. SIS II”) 3 lit e zawierającego definicję
(WE) nr w każdym państwie członkowskim, „modułu krajowego” wiąże
1987/2006 składającego się z krajowych się z koniecznością
systemów danych, które łączą się z dostosowania terminologii
centralnym SIS II. N-SIS II może Ustawy do terminologii
zawierać plik danych („kopia przyjętej w rozporządzenia
krajowa”) zawierający pełną lub (WE) nr 1987/2006 oraz art.
częściową kopię bazy danych SIS II; 4 ust.1 lit. a decyzji Rady
2007/533/WSiSW z dnia 12
czerwca 2007 r w i

10
art.4ust.1lit.b Art. 4.1. SIS II składa się z: czerwca 2007 r. w i
decyzji Rady b) systemu krajowego („N. SIS II”) zastąpienie z dniem
2007/533/WSi w każdym państwie członkowskim, określonym w decyzji Rady,
SW składającego się z krajowych zgodnie z art. 55 ust. 2
systemów danych, które łączą się z rozporządzenia (WE) nr
centralnym SIS II. N-SIS II może 1987/2006 Parlamentu
zawierać plik danych („kopia Europejskiego i Rady z dnia
krajowa”) zawierający pełną lub 20 grudnia 2006 r. w sprawie
częściową kopię bazy danych SIS II; utworzenia, funkcjonowania i
użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II)
(Dz. Urz. UE L 381 z
28.12.2006, str. 4) pojęcia
„moduł krajowy” pojęciem
„system krajowy N.SIS II”.
8.
art.4 ust.1lit.a Art.4.1. SIS II składa się z: T art. 1 pkt Art. 2 pkt 14a - systemie centralnym SIS II Zmiana polega na
rozporządzenia a) systemu centralnego („centralny 3 lit g - rozumie się przez to system centralny, powiązaniu definicji „system
(WE) nr SIS II”) składającego się składający się z funkcji wsparcia centralny SIS II” z aktami
1987/2006 z następujących elementów: technicznego zawierającej bazę danych prawa wspólnotowego
— funkcji wsparcia technicznego oraz z jednolitego interfejsu krajowego, o dotyczącymi SIS II, tj. z art.4
(„CS-SIS”) zawierającej bazę danych którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a ust.1lit.a rozporządzenia
(„baza danych SIS II”); rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (WE) nr 1987/2006 oraz art.4
— jednolitego interfejsu krajowego Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 ust.1lit.a decyzji Rady
(„NI-SIS”); grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, 2007/533/WSiSW.
art.4 ust.1lit.a Art.4.1. SIS II składa się z: funkcjonowania i użytkowania Systemu
decyzji Rady a) systemu centralnego („centralny Informacyjnego Schengen drugiej generacji
2007/533/WSi SIS II”) składającego się (SIS II) i w art. 4 ust. 1 lit. a decyzji Rady
SW z następujących elementów: 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007
— funkcji wsparcia technicznego r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
(„CS-SIS”) zawierającej użytkowania Systemu Informacyjnego
bazę danych („baza danych SIS II”), Schengen drugiej generacji (SIS II);
— jednorodnego interfejsu
krajowego (dalej zwanego
„NI-SIS”);

11
9.
art. 1 Art.1.1. Niniejszym utworzony T art. 1 pkt Art. 2 pkt 15 - Systemie Informacyjnym Zmiana polega na
rozporządzenia zostaje system informacyjny 3 lit h Schengen - rozumie się przez to system powiązaniu definicji „System
(WE) nr Schengen drugiej generacji („SIS informacyjny, o którym mowa w art. 1 i 4 Informacyjny Schengen” z
1987/2006 II”). rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 aktami prawa
2. Zgodnie z niniejszym Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 wspólnotowego dotyczącymi
rozporządzeniem celem SIS II jest grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, SIS II, tj. z art.1 i art. 4
zapewnienie przy wykorzystaniu z funkcjonowania i użytkowania Systemu rozporządzenia (WE) nr
informacji przekazywanych za Informacyjnego Schengen drugiej generacji 1987/2006 oraz art.1 i art. 4
pośrednictwem tego systemu, (SIS II) oraz w art. 1 i 4 decyzji Rady decyzji Rady
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 2007/533/WSiSW.
w przestrzeni wolności, r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
bezpieczeństwa i sprawiedliwości użytkowania Systemu Informacyjnego
Unii Europejskiej, w tym Schengen drugiej generacji (SIS II);
utrzymywanie bezpieczeństwa
publicznego oraz porządku
publicznego oraz zagwarantowanie
bezpieczeństwa na terytorium państw
członkowskich, a także stosowanie
postanowień tytułu IV części trzeciej
Traktatu odnoszących się do
przepływu osób na terytorium państw
członkowskich.

12
art. 4 Art. 4.1. SIS II składa się z:
rozporządzenia a) systemu centralnego („centralny
(WE) nr SIS II”) składającego się
1987/2006 z następujących elementów:
— funkcji wsparcia technicznego
(„CS-SIS”) zawierającej
bazę danych („baza danych SIS II”);
— jednolitego interfejsu krajowego
(„NI-SIS”);
b) systemu krajowego („N. SIS II”)
w każdym państwie członkowskim,
składającego się z krajowych
systemów danych, które łączą się z
centralnym SIS II. N-SIS II może
zawierać plik danych („kopia
krajowa”) zawierający pełną lub
częściową kopię bazy danych SIS II;
c) infrastruktury łączności pomiędzy
CS-SIS a NI-SIS („infrastruktura
łączności”), dzięki której dane SIS II
mogą być przekazywane przez
przeznaczoną do tego zaszyfrowaną
sieć wirtualną i wymieniane między
biurami SIRENE, o których
mowa w art. 7 ust. 2.
2. Dane w SIS II wpisuje się,
aktualizuje, usuwa i wyszukuje
za pośrednictwem poszczególnych
systemów N. SIS II. Kopia krajowa
jest dostępna w celu prowadzenia
automatycznego wyszukiwania na
terytorium każdego państwa
członkowskiego, które
korzysta z takiej kopii.
Przeszukiwanie plików danych
zawartych w N. SIS II innych państw
członkowskich nie jest możliwe.
3. CS-SIS, wykonujący funkcje
nadzorcze i administracyjne,
mieści się w Strasburgu, we Francji, 13
natomiast rezerwowy CS-SIS,
zdolny do zapewnienia wszystkich
funkcji głównego CS-SIS w
przypadku jego awarii, mieści się w
art. 1 Art.1.1. Niniejszym utworzony
decyzji Rady zostaje system informacyjny
2007/533/WSi Schengen drugiej generacji („SIS
SW II”).
2. Zgodnie z niniejszą decyzją celem
SIS II jest zapewnienie przy
wykorzystaniu z informacji przeka-
zywanych za pośrednictwem tego
systemu, wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa w przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Unii Europejskiej, w tym utrzymy-
wanie bezpieczeństwa publicznego
oraz porządku publicznego oraz
zagwarantowanie bezpieczeństwa na
terytorium państw członkowskich, a
także stosowanie postanowień tytułu
IV części trzeciej Traktatu WE
odnoszących się do przepływu osób
na terytorium państw członkowskich.

14
art. 4 Art.4.1. SIS II składa się z:
decyzji Rady a) systemu centralnego („centralny
2007/533/WSi SIS II”) składającego się
SW z następujących elementów:
— funkcji wsparcia technicznego
(„CS-SIS”) zawierającej bazę danych
(„baza danych SIS II”),
— jednorodnego interfejsu
krajowego (dalej zwanego „NI-
SIS”);
b) systemu krajowego („N.SIS II”) w
każdym państwie członkowskim,
składającego się z krajowych
systemów danych, które łączą się z
centralnym SIS II. N.SIS II może
zawierać plik danych („kopia
krajowa”) zawierający pełną lub
częściową kopię bazy danych SIS II;
c) infrastruktury łączności pomiędzy
CS-SIS a NI-SIS („infrastruktura
łączności”), dzięki której dane SIS II
mogą być przekazywane przez
przeznaczoną do tego zaszyfrowaną
sieć wirtualną i wymieniane między
biurami SIRENE, o których
mowa w art. 7 ust. 2.
2. Dane w SIS II wpisuje się,
aktualizuje, usuwa i wyszukuje
za pośrednictwem poszczególnych
systemów N.SIS II. Kopia krajowa
jest dostępna w celu prowadzenia
automatycznego wyszukiwania na
terytorium każdego państwa
członkowskiego, które korzysta z
takiej kopii. Przeszukiwanie plików
danych zawartych w N.SIS II innych
państw członkowskich nie jest
możliwe.

3. CS-SIS, wykonujący funkcje 15
nadzorcze i administracyjne, mieści
się w Strasburgu, we Francji,
natomiast rezerwowy CS-SIS,
zdolny do zapewnienia wszystkich
10.
art.4 ust.1lit.b Art.4.1. SIS II składa się z: T art. 1 pkt Art. 2 pkt 15a - systemie krajowym N.SIS Zaproponowana zmiana ma
rozporządzenia b) systemu krajowego („N. SIS II”) 3 lit. i II - rozumie się przez to polski system na celu wprowadzenie nowej
(WE) nr w każdym państwie członkowskim, krajowy zawierający kopię krajową, który definicji „systemu krajowego
1987/2006 składającego się z krajowych łączy się z systemem centralnym SIS II, o N.SIS II”, która zastąpi
systemów danych, którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b pojęcie „modułu krajowego”
które łączą się z centralnym SIS II. rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 z dniem określonym w
N-SIS II może zawierać Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 decyzji Rady zgodnie z
plik danych („kopia krajowa”) grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, art. 55 ust. 2 rozporządzenia
zawierający pełną lub częściową funkcjonowania i użytkowania Systemu (WE) nr 1987/2006.
kopię bazy danych SIS II; Informacyjnego Schengen drugiej generacji
art.4 ust.1lit.b Art.4.1. SIS II składa się z: (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji
decyzji Rady b) systemu krajowego („N.SIS II”) w Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca
2007/533/WSi każdym państwie członkowskim, 2007 r. w sprawie utworzenia,
SW składającego się z krajowych funkcjonowania i użytkowania Systemu
systemów danych, które łączą się z Informacyjnego Schengen drugiej generacji
centralnym SIS II. N.SIS II może (SIS II);
zawierać plik danych („kopia
krajowa”) zawierający pełną lub
częściową kopię bazy danych SIS II;
art. 1 decyzji Artykuł 1.1. Niniejszym ustanawia T art. 1 pkt Art. 2 pkt 16 - Wizowym Systemie Dostosowanie terminologii
11.
Rady się system służący wymianie danych 3 lit. j Informacyjnym - rozumie się przez to ustawowej do terminologii
2004/512/WE wizowych między Państwami system, o którym mowa w art. 1 decyzji przyjętej w oficjalnym
Członkowskimi, dalej zwany Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 tłumaczeniu na język polski
Wizowym Systemem Informacyjnym r. w sprawie ustanowienia Wizowego regulacji Unii Europejskiej,
(VIS), który umożliwi Systemu Informacyjnego; których przepisy
upoważnionym do tego celu wprowadziły do polskiego
władzom krajowym wprowadzanie i systemu prawnego inną
uaktualnianie danych wizowych oraz nazwę systemu tj. zastąpienie
elektroniczną konsultację tych nazwy System Informacji
danych. Wizowej na Wizowy System
2.Wizowy System Informacyjny jest Informacyjny w
oparty na architekturze odpowiedniej formie
scentralizowanej oraz składa się z gramatycznej.
centralnego systemu informacyjnego,
dalej zwanym Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym (CS-VIS),
z interfejsu w każdym Państwie
Członkowskim, dalej zwanym
interfejsem krajowym (NI-VIS),
16
który zapewnia połączenie z
odpowiednimi centralnymi władzami
krajowymi odpowiedniego Państwa
Członkowskiego oraz z
infrastruktury komunikacyjnej
między Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym i
interfejsami krajowymi.
art. 1 Art.1. Niniejsze rozporządzenie
rozporządzenia określa cel Wizowego Systemu
(WE) nr Informacyjnego (VIS),
767/2008 ustanowionego na mocy art. 1
decyzji 2004/512/WE, jego funkcje i
związane z nim obowiązki. Niniejsze
rozporządzenie określa warunki i
procedury wymiany między
państwami członkowskimi danych
dotyczących wniosków o wydanie
wiz krótkoterminowych oraz
związanych z nimi decyzji, w tym
decyzji o unieważnieniu, cofnięciu
wizy lub przedłużeniu jej ważności,
w celu ułatwienia rozpatrywania
takich wniosków i podejmowania
związanych z nimi decyzji.

17
12.
art. 97 KWS Art. 97 Dane dotyczące osoby lub T Art. 1 pkt 4 Art. 3 ust. 1 Uprawnienie do Z uwagi na dużą ilość zmian
osób zaginionych, które dla ich bezpośredniego dostępu do Krajowego w art. 3 Ustawy nadane
własnej ochrony lub w celu Systemu Informatycznego (KSI) w celu zostało nowe brzmienie tego
zapobiegania zagrożeniom powinny dokonywania wpisów danych SIS przepisu.
być tymczasowo oddane pod opiekę dotyczących:
policji na wniosek właściwego 5) osób zaginionych lub osób zaginionych, Zmodyfikowano brzmienie
organu lub właściwej władzy które dla ich ochrony lub w celu tego przepisu, co do kategorii
sądowej Strony wprowadzającej zapobiegania stwarzanym przez nie osób, których dane SIS
wpis, powinny zostać wprowadzone, zagrożeniom powinny zostać oddane do podlegają wpisowi tj. „osób
aby organy policyjne mogły właściwej placówki opiekuńczej lub zaginionych lub osób
poinformować o danych ich leczniczej, przysługuje Policji; zaginionych, które dla ich
dotyczących Stronę wprowadzającą ochrony lub w celu
wpis lub przetransportować osobę do zapobiegania stwarzanym
bezpiecznego miejsca w celu przez nie zagrożeniom
zapobieżenia kontynuowania jej powinny być oddane do
podróży, o ile jest to dozwolone właściwej placówki
przez prawo krajowe. Ma to opiekuńczej lub leczniczej”.
zastosowanie w szczególności do
małoletnich lub osób, które powinny
zostać internowane w wyniku decyzji
podjętej przez właściwy organ.
Przekazywanie danych na temat
pełnoletnich osób zaginionych zależy
od zgody zainteresowanej osoby.

18
art. 32 Art. 32.1. Dane osób zaginionych,
decyzji Rady które powinny być objęte ochroną
2007/533/WSi lub osób, których miejsce
SW przebywania należy ustalić, są
wprowadzane do SIS II na wniosek
właściwego organu państwa
członkowskiego dokonującego
wpisu.
2. Wprowadzane mogą być
następujące kategorie osób
zaginionych:
a) osoby zaginione, które powinny
być objęte ochroną:
(i) dla ich własnej ochrony;
(ii) w celu zapobiegania zagrożeniom
oraz;
b) osoby zaginione, które nie muszą
być objęte ochroną.
3. Ustęp 2 lit. a) ma zastosowanie
wyłącznie do osób, które
muszą zostać przymusowo
umieszczone w odpowiedniej
placówce w wyniku decyzji podjętej
przez właściwy organ.
4. Ustęp 1,2 i 3mają zastosowanie w
szczególności do nieletnich.
5. Państwa członkowskie zapewniają,
by dane prowadzane
do SIS II wskazywały, do której z
kategorii wymienionych w ust. 2
należy dana zaginiona osoba.
art. 100 ust. 3 Art.100.3. Wprowadza się
Art. 3 ust. 1 Uprawnienie do Rozszerzono listę instytucji
lit a KWS następujące kategorie łatwo
bezpośredniego dostępu do Krajowego uprawnionych do
rozpoznawalnych przedmiotów:
Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych
a) pojazdy silnikowe o pojemności
dokonywania wpisów danych SIS SIS w kategorii określonej w
silnika przekraczającej 50 cm3, łodzie
dotyczących: pkt 6 lit. a i b tego punktu o
i statki powietrzne, które zostały
6) osób lub pojazdów silnikowych o Agencję Bezpieczeństwa
skradzione, wykorzystane w
pojemności silnika przekraczającej 50 cm³, Wewnętrznego, Żandarmerię
niewłaściwy sposób lub utracone;
statków wodnych statków powietrznych i Wojskową i Centralne Biuro
19
art. 38 Art.38.1. Dane dotyczące statków wodnych, statków powietrznych i Wojskową i Centralne Biuro
decyzji Rady przedmiotów poszukiwanych w celu kontenerów, wprowadzonych w celu: Antykorupcyjne. W art. 3
2007/533/WSi ich zajęcia lub wykorzystania jako a)przeprowadzania niejawnego ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy
SW dowód w postępowaniu karnym nadzorowania, którego celem jest ściganie ujednolicono terminologię
są wprowadzane do SIS II. przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom art. 100 KWS z art. 38
2. Wprowadza się następujące bezpieczeństwa publicznego, przysługuje decyzji Rady
kategorie łatwych do Policji, organom kontroli skarbowej, Straży 2007/533/WSiSW przy
zidentyfikowania przedmiotów: Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa jednoczesnym uwzględnieniu
a) pojazdy silnikowe o pojemności Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej instytucji i nomenklatury
skokowej przekraczającej lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, specyficznej dla polskiego
50 cm3, jednostki pływające i statki b) przeprowadzania kontroli, której celem systemu prawnego stąd
powietrzne; jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie sformułowanie „przedmiotów
b) przyczepy i naczepy o masie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, do celów ich zajęcia lub
własnej przekraczającej 750 kg, przysługuje Policji, organom kontroli wykorzystania jako dowód”
przyczepy turystyczne, urządzenia skarbowej, Straży Granicznej, Agencji zastąpiono sformułowaniem
przemysłowe, silniki Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „przedmiotów podlegających
przyczepne i kontenery; Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu zatrzymaniu lub zatrzymaniu
c) broń palna; Biuru Antykorupcyjnemu lub Służbie w celu wykorzystania jako
d) blankiety dokumentów Celnej, dowód”. Rozszerzono w art.
urzędowych, które zostały c) przeprowadzania niejawnego 3 ust. 1 pkt 7 również listę
skradzione, przywłaszczone lub nadzorowania, którego celem jest instytucji uprawnionych do
utracone; zapobieganie poważnym zagrożeniom dokonywania wpisów danych
e) wydane dokumenty tożsamości, wewnętrznego i zewnętrznego SIS we wskazanej kategorii o
takie jak: paszporty, bezpieczeństwa państwa, przysługuje Żandarmerię Wojskową,
dowody tożsamości, prawa jazdy, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa ministra właściwego do
dokumenty pobytowe Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, spraw wewnętrznych oraz
i dokumenty podróży, które zostały Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, dyrektora urzędu morskiego.
skradzione, przywłaszczone, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub
utracone lub unieważnione; Służbie Wywiadu Wojskowego,
f) dowody rejestracyjne i tablice d) przeprowadzania kontroli, której celem
rejestracyjne pojazdów, które zostały jest zapobieganie poważnym zagrożeniom
skradzione, przywłaszczone, wewnętrznego i zewnętrznego
utracone lub unieważnione; bezpieczeństwa państwa, przysługuje
g) banknoty (o spisanych numerach); Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
h) papiery wartościowe i środki Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
płatnicze, takie jak: czeki, kar Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
kredytowe, obligacje, akcje i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub
dokumenty potwierdzając udział, Służbie Wywiadu Wojskowego;
które zostały skradzione, 7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu
przywłaszczone, utracone lub lub zatrzymaniu w celu wykorzystania jako 20
unieważnione. dowód w postępowaniu karnym lub
3. Techniczne zasady wpisywania, postępowaniu karnym skarbowym
aktualizowania, usuwania i przysługuje ministrowi właściwemu do
przeszukiwania danych, o których spraw wewnętrznych, Policji, Straży
art. 49 ust. 1 Art. 49.1. Na państwie Art. 3 ust. 3 Organy wymienione w ust. 1 Dodano nowy ustęp
decyzji Rady członkowskim, które dokonało wpisu, dokonując wpisów danych SIS są nakładający na organy
2007/533/WSi spoczywa obowiązek zapewnienia, by zobowiązane do zapewnienia ich zgodności obowiązek staranności przy
SW dane były dokładne, aktualne i z prawem, dokładności i aktualności. wpisywaniu danych SIS.
wprowadzane do SIS II zgodnie z Zmiana jest uzasadniona z
prawem. tego względu, że Komendant
Główny Policji, jako
centralny organ techniczny
KSI, nie ma uprawnień do
ustalania zgodności z
prawem, dokładności i
aktualności wpisów
dokonywanych przez organy,
o których mowa w art. 3 ust.
1 Ustawy, gdyż nie ma tytułu
prawnego do wglądu do
spraw i materiałów
stanowiących podstawę
wpisu danych SIS przez
organy uprawnione.
Dodatkowo wprowadzenie
tej zmiany ma na celu
urealnienie wykonywania
przez Polskę obowiązku
nałożonego na państwa
członkowskie w art. 49 ust. 1
decyzji Rady
2007/533/WSiSW.

21
13.
art. 97 KWS Art. 97 Dane dotyczące osoby lub T art. 1 pkt 6 Art. 4 ust. 1 Uprawnienie do Zmodyfikowano brzmienie
osób zaginionych, które dla ich bezpośredniego dostępu do Krajowego tego przepisu, co do kategorii
własnej ochrony lub w celu Systemu Informatycznego (KSI) w celu osób, których dane SIS
zapobiegania zagrożeniom powinny wglądu do danych SIS dotyczących: podlegają wpisowi tj. „osób
być tymczasowo oddane pod opiekę 5) osób zaginionych lub osób zaginionych, zaginionych lub osób
policji na wniosek właściwego które dla ich ochrony lub w celu zaginionych, które dla ich
organu lub właściwej władzy zapobiegania stwarzanym przez nie ochrony lub w celu
sądowej Strony wprowadzającej zagrożeniom powinny być oddane do zapobiegania stwarzanym
wpis, powinny zostać wprowadzone, właściwej placówki opiekuńczej lub przez nie zagrożeniom
aby organy policyjne mogły leczniczej, przysługuje Straży Granicznej, powinny być oddane do
poinformować o danych ich Policji, Agencji Bezpieczeństwa właściwej placówki
dotyczących Stronę wprowadzającą Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, opiekuńczej lub leczniczej”.
wpis lub przetransportować osobę do Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
bezpiecznego miejsca w celu Służbie Celnej, organom kontroli
zapobieżenia kontynuowania jej skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
podróży, o ile jest to dozwolone
przez prawo krajowe. Ma to
zastosowanie w szczególności do
małoletnich lub osób, które powinny
zostać internowane w wyniku decyzji
podjętej przez właściwy organ.
Przekazywanie danych na temat
pełnoletnich osób zaginionych zależy
od zgody zainteresowanej osoby.

22
art. 32 Art.32.1. Dane osób zaginionych,
decyzji Rady które powinny być objęte ochroną
2007/533/WSi lub osób, których miejsce
SW przebywania należy ustalić, są
wprowadzane do SIS II na wniosek
właściwego organu państwa
członkowskiego dokonującego
wpisu.
2. Wprowadzane mogą być
następujące kategorie osób
zaginionych:
a) osoby zaginione, które powinny
być objęte ochroną:
(i) dla ich własnej ochrony;
(ii) w celu zapobiegania zagrożeniom
oraz;
b) osoby zaginione, które nie muszą
być objęte ochroną.
3. Ustęp 2 lit. a) ma zastosowanie
wyłącznie do osób, które muszą
zostać przymusowo umieszczone w
odpowiedniej placówce w wyniku
decyzji podjętej przez właściwy
organ.
4. Ustęp 1, 2 i 3mają zastosowanie w
szczególności do nieletnich.
5. Państwa członkowskie zapewniają,
by dane wprowadzane do SIS II
wskazywały, do której z kategorii
wymienionych w ust. 2 należy dana
zaginiona osoba.
art. 100 ust. 3 Art.100.3. Wprowadza się
Art. 4 ust. 1 Uprawnienie do Ujednolicono terminologię z
lit a KWS następujące kategorie łatwo
bezpośredniego dostępu do Krajowego art. 100 KWS oraz art. 38
rozpoznawalnych przedmiotów:
Systemu Informatycznego (KSI) w celu decyzji Rady
a) pojazdy silnikowe o pojemności
wglądu do danych SIS dotyczących: 2007/533/WSiSW przy
silnika przekraczającej 50 cm3,
6) osób lub pojazdów silnikowych o jednoczesnym uwzględnieniu
łodzie i statki powietrzne, które
pojemności silnika przekraczającej 50 cm³, instytucji i nomenklatury
zostały skradzione, wykorzystane w
statków wodnych, statków powietrznych i specyficznej dla polskiego
niewłaściwy sposób lub utracone
kontenerów wprowadzonych w celu systemu prawnego stąd
23
art. 38 Art.38.1. Dane dotyczące kontenerów, wprowadzonych w celu systemu prawnego stąd
decyzji Rady przedmiotów poszukiwanych w celu przeprowadzania niejawnego nadzorowania sformułowanie „przedmiotów
2007/533/WSi ich zajęcia lub wykorzystania jako lub kontroli przysługuje Straży Granicznej, do celów ich zajęcia lub
SW dowód w postępowaniu karnym Policji, Agencji Bezpieczeństwa wykorzystania jako dowód”
są wprowadzane do SIS II. Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, zastąpiono sformułowaniem
2. Wprowadza się następujące Żandarmerii Wojskowej, Służbie „przedmiotów podlegających
kategorie łatwych do Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie zatrzymaniu lub zatrzymaniu
zidentyfikowania przedmiotów: Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru w celu wykorzystania jako
a) pojazdy silnikowe o pojemności Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, dowód”. Ponadto usunięto
skokowej przekraczającej organom kontroli skarbowej, sądowi lub odwołanie do art. 100 ust. 3
50 cm3, jednostki pływające i statki prokuraturze; KWS i wymieniono w
powietrzne; 7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu Ustawie przedmioty, o
b) przyczepy i naczepy o masie lub zatrzymaniu w celu wykorzystania jako których mowa w art. 100 ust.
własnej przekraczającej 750 kg, dowód w postępowaniu karnym lub 3 KWS w celu uniknięcia
przyczepy turystyczne, urządzenia postępowaniu karnym skarbowym, konieczności kolejnej zmiany
przemysłowe, silniki przyczepne i należących do jednej z poniższych Ustawy po utracie mocy
kontenery; kategorii: obowiązującej przez KWS,
c) broń palna; a) pojazdy silnikowe o pojemności silnika co ma nastąpić po wdrożeniu
d) blankiety dokumentów przekraczającej 50 cm3, statki wodne i SIS II. Ponadto, została
urzędowych, które zostały skradzio- statki powietrzne, dokonana zmiana art. 4 ust. 1
ne, przywłaszczone lub utracone; b) przyczepy i naczepy o masie własnej pkt 8 i 9 Ustawy polegająca
e) wydane dokumenty tożsamości, przekraczającej 750 kg, przyczepy na rozszerzeniu listy
takie jak: paszporty, turystyczne, urządzenia przemysłowe, organów uprawnionych do
dowody tożsamości, prawa jazdy, silniki przyczepne i kontenery, bezpośredniego dostępu do
dokumenty pobytowe c) broń palna, Krajowego Systemu
i dokumenty podróży, które zostały d) blankiety dokumentów urzędowych, Informatycznego (KSI) w
skradzione, przywłaszczone, które zostały skradzione, przywłaszczone celu wglądu do danych SIS o
utracone lub unieważnione; lub utracone, ministra właściwego do
f) dowody rejestracyjne i tablice e) wydane dokumenty tożsamości, takie spraw wewnętrznych oraz
rejestracyjne pojazdów, które jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa dyrektora urzędu morskiego ,
zostały skradzione, przywłaszczone, jazdy, dokumenty pobytowe i dokumenty a także ministra właściwego
utracone lub unieważnione; podróży, które zostały skradzione, do wewnętrznych.
g) banknoty (o spisanych numerach); przywłaszczone, utracone lub
h) papiery wartościowe i środki unieważnione,
płatnicze, takie jak: czeki, karty f) dowody rejestracyjne i tablice
kredytowe, obligacje, akcje i rejestracyjne pojazdów, które zostały
dokumenty potwierdzające skradzione, przywłaszczone, utracone lub
udział, które zostały skradzione, unieważnione,
przywłaszczone, utracone g) banknoty (o spisanych numerach),
lub unieważnione. h) papiery wartościowe i środki płatnicze, 24
3. Techniczne zasady wpisywania, takie jak: czeki, karty kredytowe, obligacje,
aktualizowania, usuwania i akcje i dokumenty potwierdzające udział,
przeszukiwania danych, o których które zostały skradzione, przywłaszczone,
mowa w ust. 2, są określane utracone lub unieważnione
14.
art. 1 Art.1 Niniejsze rozporządzenie T art. 1 pkt 8 Art. 5 ust. 1 Bezpośredni dostęp do Z uwagi na duża ilość zmian
rozporządzenia określa cel Wizowego Systemu Wizowego Systemu Informacyjnego jest w art. 5 Ustawy nadane
(WE) nr Informacyjnego (VIS), realizowany poprzez Krajowy System zostało nowe brzmienie tego
767/2008; ustanowionego na mocy art. 1 Informatyczny (KSI) w celu dokonywania przepisu.
decyzji 2004/512/WE, jego funkcje i wpisów danych VIS przez Straż Graniczną,
związane z nim obowiązki. Niniejsze konsula, wojewodę, ministra właściwego Dostosowanie terminologii
rozporządzenie określa warunki i do spraw zagranicznych, Szefa Urzędu do ustawowej do terminologii
procedury wymiany między Spraw Cudzoziemców lub Policję. przyjętej w oficjalnym
państwami członkowskimi danych tłumaczeniu na język polski
dotyczących wniosków o wydanie regulacji Unii Europejskiej,
wiz krótkoterminowych oraz których przepisy
związanych z nimi decyzji, w tym wprowadziły do polskiego
decyzji o unieważnieniu, cofnięciu systemu prawnego inną
wizy lub przedłużeniu jej ważności, nazwę systemu tj. zastąpienie
w celu ułatwienia rozpatrywania nazwy „System Informacji
takich wniosków i podejmowania Wizowej” na „Wizowy System
związanych z nimi decyzji. Informacyjny” w

25
art. 1 Art.1.1. Niniejszym ustanawia się Informacyjny” w
decyzji Rady system służący wymianie danych odpowiedniej formie
2004/512/WE wizowych między Państwami gramatycznej.
Członkowskimi, dalej zwany
Wizowym Systemem Informacyjnym Dodatkowo usunięto z
(VIS), który umożliwi przedmiotowego ustępu
upoważnionym do tego celu słowa „zmieniania lub
władzom krajowym wprowadzanie i usuwania” w konsekwencji
uaktualnianie danych wizowych oraz zmiany definicji „wpis”.
elektroniczną konsultację tych
danych.
2.Wizowy System Informacyjny jest
oparty na architekturze
scentralizowanej oraz składa się z
centralnego systemu informacyjnego,
dalej zwanym Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym (CS-VIS),
z interfejsu w każdym Państwie
Członkowskim, dalej zwanym
interfejsem krajowym (NI-VIS),
który zapewnia połączenie z
odpowiednimi centralnymi władzami
krajowymi odpowiedniego Państwa
Członkowskiego oraz z
infrastruktury komunikacyjnej
między Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym i
interfejsami krajowymi.
art. 27 Art.27. Główny centralny VIS, Art. 5 ust. 2 pkt 1 - Organy określone w ust. Dostosowanie terminologii
rozporządzenia sprawujący nadzór techniczny i 1 są obowiązane do: ustawowej do terminologii
(WE) nr administrację, mieści się w 1) wymiany krajowych danych VIS przez przyjętej w oficjalnym
767/2008 Strasburgu, we Francji, natomiast dokonywanie wpisów do Centralnego tłumaczeniu na język polski
rezerwowy centralny VIS, zdolny do Wizowego Systemu Informacyjnego regulacji Unii Europejskiej,
zapewnienia wszystkich funkcji poprzez Krajowy System Informatyczny których przepisy
głównego centralnego VIS w (KSI); wprowadziły do polskiego
przypadku jego awarii, mieści się systemu prawnego inną
w Sankt Johann im Pongau, w nazwę systemu tj. zastąpienie
Austrii. nazwy „Centralny System
I f ji Wi j”
26
art. 1 Art.1.1. Niniejszym ustanawia się Informacji Wizowej” na
decyzji Rady system służący wymianie danych „Centralny Wizowy System
2004/512/WE wizowych między Państwami Informacyjny” w
Członkowskimi, dalej zwany odpowiedniej formie
Wizowym Systemem Informacyjnym gramatycznej.
(VIS), który umożliwi
upoważnionym do tego celu

27
upoważnionym do tego celu
władzom krajowym wprowadzanie i
uaktualnianie danych wizowych oraz
elektroniczną konsultację tych
danych.
2.Wizowy System Informacyjny jest
oparty na architekturze
scentralizowanej oraz składa się z
centralnego systemu informacyjnego,
dalej zwanym Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym (CS-VIS),
z interfejsu w każdym Państwie
Członkowskim, dalej zwanym
interfejsem krajowym (NI-VIS),
który zapewnia połączenie z
odpowiednimi centralnymi władzami
krajowymi odpowiedniego Państwa
Członkowskiego oraz z
infrastruktury komunikacyjnej
między Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym i
interfejsami krajowymi.

28
art. 24 ust. 2 Art. 24.2. Jeżeli państwo Art. 5 ust. 2 pkt 5 - Rozpatrywania Zmiana polega na
rozporządzenia członkowskie posiada dowody wniosków Państw Członkowskich o uregulowaniu w Ustawie
(WE) nr wskazujące na to, że dane uaktualnienie, uzupełnienie, skorygowanie, obowiązku organów,
767/2008 przetwarzane w VIS są nieścisłe lub lub wykasowanie dokonanego przez dany mających wgląd do danych
że dane zostały przetworzone w VIS organ wpisu danych VIS, oraz VIS, w zakresie
niezgodnie z niniejszym powiadamiania Państw Członkowskich o powiadamiania Państwa
rozporządzeniem powiadamia ono konieczności uaktualnienia, uzupełnienia, Członkowskiego, które
niezwłocznie odpowiedzialne skorygowania, lub wykasowania wpisów dokonało wpisu danych VIS,
państwo członkowskie. Taka danych VIS dokonanych przez te Państwa o tym, że wpis ten jest
informacja może być przekazana za Członkowskie. błędny lub przetwarzanie
pośrednictwem infrastruktury VIS. danych w VIS jest niezgodne
z prawem. Obowiązek ten
wynika z art. 24 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr
767/2008.
art. 25 ust. 2 Art.25.2. Każde państwo Art.5 ust 3 - Konsul lub wojewoda Zmiana ma na celu
rozporządzenia członkowskie niezwłocznie niezwłocznie powiadamiają Państwo wskazanie obowiązku
(WE) nr powiadamia odpowiedzialne państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie o organów mających wgląd do
767/2008 lub państwa członkowskie o tym, że nadaniu obywatelstwa polskiego osobie danych VIS, w zakresie
osoba ubiegająca się o wizę uzyskała ubiegającej się o wizę w tym Państwie niezwłocznego
jego obywatelstwo. Taka informacja Członkowskim lub Państwach powiadomienia Państwa
może być przekazana za Członkowskich. Członkowskiego o nadaniu
pośrednictwem infrastruktury VIS. obywatelstwa polskiego
osobie, która w tym Państwie
Członkowskim ubiega się lub
ubiegała się o wizę.
15.
art. 25 ust. 2 Art.25.2. Każde państwo T art. 1 pkt 9 Art. 6. Bezpośredni dostęp do Wizowego W projekcie ustawy
rozporządzenia członkowskie niezwłocznie Systemu Informacyjnego realizowany nowelizującej
(WE) nr powiadamia odpowiedzialne państwo poprzez Krajowy System Informatyczny zaproponowano nowe
767/2008 lub państwa członkowskie o tym, że (KSI) umożliwiający wgląd do danych VIS brzmienie całego artykułu 6
osoba ubiegająca się o wizę uzyskała w celu: Ustawy. Zabieg ten jest
jego obywatelstwo. Taka informacja 1) rozpatrzenia złożonych wniosków podyktowany dążeniem do
może być przekazana za wizowych oraz podjęcia decyzji pełnego zharmonizowania
pośrednictwem infrastruktury VIS. dotyczących tych wniosków, jak również brzmienia przedmiotowego
decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu lub przepisu z brzmieniem
skróceniu okresu ważności wizy, aktualnych regulacji
przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wspólnotowych płynących z
wojewodzie, ministrowi właściwemu do rozporządzenia (WE) nr
spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do 767/2008. Zmiana ta została
29
Spraw Cudzoziemców lub Policji; wprowadzona w art. 6 pkt 1 –
2) przeprowadzania konsultacji między 8 Ustawy i ma charakter
centralnymi organami wizowymi w sprawie jedynie redakcyjny.
wniosków wizowych zgodnie w art. 17 ust. Jednocześnie dokonana
2 Konwencji Wykonawczej, przysługuje została również zmiana
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; polegająca na wprowadzeniu
3) sporządzania sprawozdań i statystyk, pkt 9 w obrębie art. 6
przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, Ustawy. Zmiana ta jest
wojewodzie, ministrowi właściwemu do konsekwencją obowiązku
spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do wynikającego z art. 25 ust. 2
Spraw Cudzoziemców lub Policji; rozporządzenia (WE) nr
4) sprawdzania na przejściach granicznych 767/2008.
tożsamości posiadacza wizy,
autentyczności wizy lub spełniania
warunków wjazdu na terytorium Państw
Członkowskich zgodnie z art. 5
rozporządzenia (WE) nr 562/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
marca 2006 r. ustanawiającego
wspólnotowy kodeks zasad regulujących
przepływ osób przez granice (kodeks
graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z
13.04.2006, str. 1), przysługuje Straży
Granicznej i Służbie Celnej;
5) sprawdzania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości
posiadacza wizy, autentyczności wizy lub
spełniania warunków wjazdu lub pobytu na
terytorium Państw Członkowskich,
przysługuje komendantowi
wojewódzkiemu Policji, komendantowi
powiatowemu (miejskiemu) Policji,
komendantowi oddziału Straży Granicznej
lub komendantowi placówki Straży
Granicznej, Służbie Celnej, wojewodzie lub
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
6) zidentyfikowania osoby, która nie
spełnia lub przestała spełniać warunki
wjazdu lub pobytu na terytorium Państw
30
Członkowskich, przysługuje Straży
Granicznej, Policji, Służbie Celnej,
wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców;
7) określania Państwa Członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku
o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 9
i 21 rozporządzenia (WE) nr 343/2003 z
dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego
kryteria i mechanizmy określania Państwa
Członkowskiego, które jest odpowiedzialne
za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego
w jednym z Państw Członkowskich przez
obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L
050 z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6,
str. 109), przysługuje Szefowi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców;
8) rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu
uchodźcy, przysługuje Szefowi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw
Uchodźców;
9) realizacji obowiązku, o którym mowa w
art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego
Systemu Informacyjnego (VIS) oraz
wymiany danych pomiędzy państwami
członkowskimi na temat wiz
krótkoterminowych (rozporządzenie w
sprawie VIS) przysługuje konsulowi lub
wojewodzie.

31
16.
art. 34 ust. 4 Art.34.4. Jeżeli państwa T art.1 pkt 10 Art. 9. Generalny Inspektor Ochrony Dokonana zmiana wiąże się
rozporządzenia członkowskie w ciągu dwóch Danych Osobowych, w przypadku, o ściśle z budową systemu SIS
(WE) nr miesięcy nie są w stanie osiągnąć którym mowa w art. 34 ust. 4 II i polega na dostosowaniu
1987/2006; porozumienia, państwo rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 uprawnień Generalnego
członkowskie, które nie dokonało Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 Inspektora Ochrony Danych
wpisu, przekazuje sprawę grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, Osobowych określonych w
Europejskiemu Inspektorowi funkcjonowania i użytkowania Systemu art. 9 Ustawy do
Ochrony Danych, który wraz z Informacyjnego Schengen drugiej generacji rozporządzenia nr 1987/2006
zainteresowanymi krajowymi (SIS II) oraz w art. 49 ust. 4 decyzji Rady (WE) oraz decyzji
organami nadzorczymi podejmuje 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 2007/533/WSiSW;
działania mediacyjne. r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
art. 49 ust. 4 Art.49.4. Jeżeli państwa użytkowania Systemu Informacyjnego
decyzji Rady członkowskie w ciągu dwóch Schengen drugiej generacji (SIS II), jest
2007/533/WSi miesięcy nie są w stanie osiągnąć organem uprawnionym do przekazania
SW porozumienia, państwo sprawy Europejskiemu Inspektorowi
członkowskie, które nie dokonało Ochrony Danych, w celu podjęcia działań
wpisu, przekazuje sprawę mediacyjnych.
Europejskiemu Inspektorowi
Ochrony Danych, który wraz z
zainteresowanymi krajowymi
organami nadzorczymi podejmuje
działania mediacyjne.
17.
art. 1 Art.1 Niniejsze rozporządzenie T art.1 pkt 11 Art. 21 ust. 2 Minister właściwy do spraw Dostosowanie terminologii
rozporządzenia określa cel Wizowego Systemu wewnętrznych określi, w drodze ustawowej do terminologii
(WE) nr Informacyjnego (VIS), ustanowionego rozporządzenia, sposób wykorzystywania przyjętej w oficjalnym
767/2008 na mocy art. 1 decyzji 2004/512/WE, Krajowego Systemu Informatycznego tłumaczeniu na język polski
jego funkcje i związane z nim (KSI) jako krajowego interfejsu Wizowego regulacji Unii Europejskiej,
obowiązki. Systemu Informacyjnego, w tym sposób których przepisy prowadziły
Niniejsze rozporządzenie określa dokonywania wpisów danych VIS, a także do polskiego systemu
warunki i procedury wymiany wglądu do danych VIS, mając na względzie prawnego inną nazwę
między państwami członkowskimi prawidłowe wykonanie przez systemu tj. zastąpienie
danych dotyczących wniosków o Rzeczpospolitą Polską zobowiązań pojęcia System Informacji
wydanie wiz krótkoterminowych oraz wynikających z udziału w Wizowym Wizowej nazwą Wizowy
związanych z nimi decyzji, w tym Systemie Informacyjnym. System Informacyjny w
decyzji o unieważnieniu, cofnięciu odpowiedniej formie
wizy lub przedłużeniu jej ważności, w gramatycznej.
celu ułatwienia rozpatrywania takich
wniosków i podejmowania Dodatkowo usunięto z
związanych z nimi decyzji. przedmiotowego ustępu
32
art. 1 decyzji Art 1.1. Niniejszym ustanawia się przedmiotowego ustępu
Rady system służący wymianie danych słowa „zmieniania i
2004/512/WE wizowych między Państwami usuwania” w konsekwencji
Członkowskimi, dalej zwany zmiany definicji „wpis”.
Wizowym Systemem Informacyjnym
(VIS), który umożliwi upoważnionym
do tego celu władzom krajowym
wprowadzanie i uaktualnianie danych
wizowych oraz elektroniczną
konsultację tych danych.
2.Wizowy System Informacyjny jest
oparty na architekturze
scentralizowanej oraz składa się z
centralnego systemu informacyjnego,
dalej zwanym Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym (CS-VIS),
z interfejsu w każdym Państwie
Członkowskim, dalej zwanym
interfejsem krajowym (NI-VIS), który
zapewnia połączenie z odpowiednimi
centralnymi władzami krajowymi
odpowiedniego Państwa
Członkowskiego oraz z infrastruktury
komunikacyjnej między Centralnym
Wizowym Systemem Informacyjnym i
interfejsami krajowymi.

33
18.
art. 29 Art.29.1. Wpisy wprowadzone do SIS T art.1 pkt 12 Art. 23 ust. 2 W przypadku stwierdzenia Zmiana w przedmiotowym
rozporządzenia II zgodnie z niniejszym przez organ, który dokonał wpisu danych zakresie ma na celu
(WE) nr rozporządzeniem przechowywane są SIS, że upłynął okres konieczny do doprecyzowanie, aby z tego
1987/2006; wyłącznie przez okres konieczny dla osiągnięcia celów, dla których wpis został przepisu wynikało nie tylko
osiągnięcia celów, w których zostały dokonany lub jest brak podstaw prawnych uprawnienie organu do
wprowadzone. do dalszego przechowywania tych danych wcześniejszego usunięcia
2. Państwo członkowskie, które SIS, albo że nie upłynął okres konieczny do danych SIS, ale również do
dokonało wpisu, w terminie osiągnięcia celów, dla których dany wpis przedłużenia okresu
trzech lat od daty jego dokonania w został dokonany, organ ten odpowiednio przechowywania danych w
SIS II weryfikuje potrzebę usuwa dane SIS albo przedłuża termin uzasadnionych
jego zachowania. przechowywania danych SIS, okolicznościach, co wynika z
3. Każde państwo członkowskie zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie rozporządzenia (WE) nr
ustanawia w stosownych centralny organ techniczny KSI. 1987/2006 oraz decyzji Rady
przypadkach krótsze terminy 2007/533/WSiSW
weryfikacji, zgodnie ze swoim
prawem krajowym.
4. W trakcie okresu weryfikacji
państwo członkowskie dokonujące
wpisu może, na podstawie
wielostronnej i indywidualnej
oceny, która podlega rejestracji,
podjąć decyzję o dłuższym
przechowywaniu wpisu, o ile jest to
konieczne dla celów, w których wpis
ten został dokonany. W takim
przypadku ust. 2 ma zastosowanie
również do przedłużenia okresu
przechowywania wpisu. Wszelkie
informacje o przedłużeniu okresu
przechowywania wpisu są
przekazywane do CS-SIS.
5. Po upływie okresu weryfikacji, o
którym mowa w ust. 2,
wpisy usuwane są automatycznie poza
przypadkami, gdy państwo
członkowskie, które dokonało wpisu,
przekazało do CS-SIS
informację o przedłużeniu okresu
przechowywania wpisu, zgodnie z ust.
4. CS-SIS automatycznie informuje 34
państwa członkowskie z
czteromiesięcznym wyprzedzeniem o
zaplanowanym usunięciu danych z
systemu.
art. 44 Art.44.1. Wpisy dotyczące osób
decyzji Rady wprowadzane do SIS II zgodnie
2007/533/WSi z niniejszą decyzją są przechowywane
SW wyłącznie przez okres konieczny do
osiągnięcia celów, w których zostały
wprowadzone.
2. Państwo członkowskie, które
dokonało wpisu, w terminie trzech lat
od daty jego dokonania w SIS II
weryfikuje potrzebę jego zachowania.
W przypadku wpisów dotyczących
osób, które zostały dokonane zgodnie
z art. 36, okres ten wynosi rok.
3. Każde państwo członkowskie
ustanawia w stosownych
przypadkach krótsze terminy
weryfikacji, zgodnie ze swoim
prawem krajowym.
4. W trakcie okresu weryfikacji
państwo członkowskie dokonujące
wpisu może, na podstawie
wszechstronnej i indywidualnej oceny,
która podlega rejestracji, podjąć
decyzję o dłuższym przechowywaniu
wpisu, o ile jest to konieczne do
celów, w których wpis ten został
dokonany. W takim przypadku ust. 2
ma zastosowanie również do
przedłużenia okresu przechowywania.
Wszelkie informacje o przedłużeniu
okresu przechowywania wpisu są
przekazywane do CS-SIS.
5. Po upływie okresu weryfikacji, o
którym mowa w ust. 2,
wpisy usuwane są automatycznie poza
przypadkami, gdy państwo
członkowskie, które dokonało wpisu,
przekazało do CS-SIS informację o
przedłużeniu okresu przechowywania
wpisu, zgodnie z ust. 4. CS-SIS 35
automatycznie informuje państwa
członkowskie z czteromiesięcznym
wyprzedzeniem o zaplanowanym
usunięciu danych z systemu.
art. 45 Art.45.1. Wpisy dotyczące
decyzji Rady przedmiotów wprowadzane do SIS II
2007/533/WSi zgodnie z niniejszą decyzją są
SW przechowywane wyłącznie przez
okres konieczny do osiągnięcia celów,
w których zostały wprowadzone.
2. Wpisy dotyczące przedmiotów
wprowadzone zgodnie z art. 36
przechowywane są przez okres
nieprzekraczający pięciu lat.
3. Wpisy dotyczące przedmiotów
wprowadzone zgodnie z art. 38
przechowywane są przez okres
nieprzekraczający dziesięciu lat.
4. Okresy przechowywania danych
określone w ust. 2 i 3 mogą być
przedłużone, o ile wymagają tego cele,
w których dokonano wpisu. W takim
przypadku ust. 2 i 3 mają
zastosowanie również do przedłużenia
okresu przechowywania.
19.
art. 1 ust. 1 Art.1.1. Państwa Członkowskie Unii T Dostosowanie terminologii
art.1 pkt 13 Art. 27 ust 1 pkt 7 - współpracy z Jednostką
Konwencji o Europejskiej, zwane dalej "Państwami lit a Narodową Europolu w zakresie udzielania ustawowej do terminologii
Europolu Członkowskimi", niniejszym zgody na dostęp Europejskiego Urzędu przyjętej w Konwencji w
ustanawiają Europejski Urząd Policji, Policji (Europol) do danych VIS. sprawie ustanowienia
zwany dalej "Europolem"; Europejskiego Urzędu Policji
(Konwencja o Europolu).
20.
art. 118 ust. 1 Art.118.1. Każda z Umawiających się T art.1 pkt Art. 27 ust 1 pkt 13 - zapewnienia Doprecyzowanie i
lit. g KWS Stron zobowiązuje się, w odniesieniu 13 lit b możliwości późniejszej weryfikacji i dostosowanie przepisów
do swojego krajowego modułu stwierdzenia, które dane zostały Ustawy do zakresu
Systemu Informacyjnego Schengen, wprowadzone poprzez Krajowy System obowiązków nałożonych na
przyjąć niezbędne środki w celu: Informatyczny (KSI) oraz kiedy i przez państwa członkowskie we
g) zapewnienia możliwości kogo zostały wykorzystane, a także w jakim wskazanych przepisach.
weryfikacji i stwierdzenia, które dane zakresie zostały udostępnione; Wykreślenie sformułowania
osobowe zostały wprowadzone do „i w jakim celu dane te
zautomatyzowanych systemów zostały wykorzystane” z
przetwarzania danych, oraz kiedy i uwagi na fakt braku wymogu
przez kogo dane zostały wprowadzone sprawdzania, w jakim celu
(kontrola dostarczania danych); dane zostały faktycznie
36
art. 103 KWS; Art.103 Każde Państwo dane zostały faktycznie
Członkowskie zapewnia, aby każde wykorzystane.
przekazanie danych osobowych
zostało zarejestrowane w krajowym
module Systemu Informacyjnego
Schengen przez administratora pliku
danych organu w celach sprawdzenia,
czy przeglądanie danych jest
dozwolone, czy nie.
Wpis do rejestru może być
wykorzystywany wyłącznie do tego
celu i zostaje on usunięty możliwie
szybko po upływie jednego roku a
najpóźniej po upływie trzech lat.

37
art. 10 Art.10.1. W odniesieniu do N. SIS II
rozporządzenia każde państwo członkowskie
(WE) nr podejmuje odpowiednie środki,
1987/2006; obejmujące plan bezpieczeństwa,
tak aby:
a) zapewnić fizyczną ochronę danych,
m.in. poprzez sporządzanie planów
awaryjnych służących ochronie
infrastruktury krytycznej;
b) zapobiec dostępowi osób
nieuprawnionych do infrastruktury
przetwarzania danych,
wykorzystywanej do przetwarzania
danych osobowych (kontrola dostępu
do infrastruktury);
c) zapobiec nieuprawnionemu
odczytywaniu, kopiowaniu,
zmienianiu lub usuwaniu nośników
danych (kontrola nośników danych);
d) zapobiec nieuprawnionemu
wprowadzaniu danych i
nieuprawnionemu wglądowi do
przechowywanych danych osobowych
oraz ich zmienianiu i usuwaniu
(kontrola przechowywania);
e) zapobiec wykorzystywaniu
systemów zautomatyzowanego
przetwarzania danych przez osoby
nieuprawnione, korzystające ze
sprzętu do przekazywania danych
(kontrola użytkowników);
f) zapewnić, by osoby uprawnione do
korzystania z systemu
zautomatyzowanego przetwarzania
danych miały dostęp wyłącznie do
danych objętych posiadanym przez
siebie upoważnieniem, poprzez
osobiste i niepowtarzalne
identyfikatory użytkownika oraz
poufny tryb dostępu (kontrola dostępu 38
do danych);
g) zapewnić, by wszystkie organy
mające prawo do dostępu do SIS II
lub do infrastruktury przetwarzania
art. 10 Art.10.1. W odniesieniu do N.SIS II
decyzji Rady każde państwo członkowskie
2007/533/WSi podejmuje odpowiednie środki,
SW obejmujące plan bezpieczeństwa,
tak aby:
a) zapewnić fizyczną ochronę danych,
m.in. poprzez sporządzanie planów
awaryjnych służących ochronie
infrastruktury krytycznej;
b) zapobiec dostępowi osób
nieuprawnionych do infrastruktury
przetwarzania danych,
wykorzystywanej do przetwarzania
danych osobowych (kontrola dostępu
do infrastruktury);
c) zapobiec nieuprawnionemu
odczytywaniu, kopiowaniu,
zmienianiu lub usuwaniu nośników
danych (kontrola nośników danych);
d) zapobiec nieuprawnionemu
wprowadzaniu danych i
nieuprawnionemu wglądowi do
przechowywanych danych osobowych
oraz ich zmienianiu i usuwaniu
(kontrola przechowywania);
e) zapobiec wykorzystywaniu
systemów zautomatyzowanego
przetwarzania danych przez osoby
nieuprawnione, korzystające ze
sprzętu do przekazywania danych
(kontrola użytkowników);
f) zapewnić, by osoby uprawnione do
korzystania z systemu
zautomatyzowanego przetwarzania
danych miały dostęp wyłącznie do
danych objętych posiadanym przez
siebie upoważnieniem, poprzez
osobiste i niepowtarzalne
identyfikatory użytkownika oraz
poufny tryb dostępu (kontrola dostępu 39
do danych);
g) zapewnić, by wszystkie organy
mające prawo do dostępu do SIS II
lub do infrastruktury przetwarzania
21.
art. 4 Art.4.1. SIS II składa się z: T art.1 pkt 14 Art. 34 ust. 1 W przypadku dokonywania
rozporządzenia a) systemu centralnego („centralny jakichkolwiek zmian w Krajowym
(WE) nr SIS II”) składającego się Systemie Informatycznym (KSI) po jego
1987/2006 z następujących elementów: uruchomieniu centralny organ techniczny
— funkcji wsparcia technicznego KSI jest obowiązany przed wdrożeniem
(„CS-SIS”) zawierającej tych zmian do uzyskania pisemnej opinii
bazę danych („baza danych SIS II”); ministra właściwego do spraw
— jednolitego interfejsu krajowego wewnętrznych, w zakresie spełniania przez
(„NI-SIS”); Krajowy System Informatyczny (KSI)
b) systemu krajowego („N. SIS II”) w wymogów określonych w art. 4 i 9
każdym państwie członkowskim, rozporządzenia (WE) nr 1987/2006
składającego się z krajowych Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20
systemów danych, które łączą się z grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia,
centralnym SIS II. N-SIS II może funkcjonowania i użytkowania Systemu
zawierać plik danych („kopia Informacyjnego Schengen drugiej generacji
krajowa”) zawierający pełną lub (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady
częściową kopię bazy danych SIS II; 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007
c) infrastruktury łączności pomiędzy r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
CS-SIS a NI-SIS („infrastruktura użytkowania Systemu Informacyjnego
łączności”), dzięki której dane SIS II Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz
mogą być przekazywane przez opinii Generalnego Inspektora Ochrony
przeznaczoną do tego zaszyfrowaną Danych Osobowych.
sieć wirtualną i wymieniane między 2. W celu wydania opinii, minister
biurami SIRENE, o których właściwy do spraw wewnętrznych
mowa w art. 7 ust. 2. przeprowadza kontrolę w zakresie
2. Dane w SIS II wpisuje się, spełniania przez Krajowy System
aktualizuje, usuwa i wyszukuje Informatyczny (KSI) wymogów, o których
za pośrednictwem poszczególnych mowa w ust. 1.
systemów N. SIS II. Kopia krajowa 3. Po przeprowadzeniu kontroli, minister
jest dostępna w celu prowadzenia właściwy do spraw wewnętrznych
automatycznego wyszukiwania na przedstawia centralnemu organowi
Proponowana modyfikacja
terytorium każdego państwa technicznemu KSI pisemną opinię, o której
jest związana z
członkowskiego, które korzysta z mowa w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia
przygotowaniami do
takiej kopii. Przeszukiwanie plików nieprawidłowości w Krajowym Systemie
wprowadzenia SIS II.
danych zawartych w N. SIS II innych Informatycznym (KSI) przekazuje
Ponadto do art. 34 dodano
państw członkowskich nie jest centralnemu organowi technicznemu KSI
ust. 3-5. Działanie takie ma
możliwe. zalecenia pokontrolne w formie pisemnej.
na celu zastąpienie
3. CS-SIS, wykonujący funkcje W przypadku przekazania zaleceń
obowiązującego odwołania
nadzorcze i administracyjne, pokontrolnych przepis art. 31 stosuje się
do art. 29-32 Ustawy dot.
mieści się w Strasburgu, we Francji, odpowiednio do centralnego organu 40
zakresu i trybu uzyskiwania
natomiast rezerwowy CS-SIS, technicznego KSI.
opinii ministra właściwego
zdolny do zapewnienia wszystkich 4. W przypadku niezgłoszenia przez
do spraw wewnętrznych oraz
funkcji głównego CS-SIS centralny organ techniczny KSI zastrzeżeń,
Generalnego Inspektora
w przypadku jego awarii, mieści się w jak również w przypadku nieuwzględnienia
art. 9 Art.9.1 Aby zapewnić szybki i
rozporządzenia sprawny przesył danych, każde
(WE) nr państwo członkowskie, tworząc
1987/2006 własny N. SIS II, przestrzega
protokołów i procedur technicznych
ustalonych, by zapewnić
kompatybilność N. SIS II z CS-SIS.
Wspomniane protokoły i procedury
techniczne ustalane są zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 51
ust. 2, bez uszczerbku dla przepisów
aktu ustanawiającego organ
zarządzający.
2. Jeżeli państwo członkowskie
korzysta z kopii krajowej, jest ono
zobowiązane zapewnić, korzystając z
usług CS-SIS, by dane
przechowywane w kopii krajowej
były dzięki automatycznym
aktualizacjom, o których mowa w art.
4 ust. 4, identyczne i spójne
względem danych w bazie SIS II oraz
by przeszukiwanie kopii krajowej
prowadziło do takich samych
wyników, jak przeszukiwanie bazy
danych SIS II.

41
art. 4 Art.4.1. SIS II składa się z:
decyzji Rady a) systemu centralnego („centralny
2007/533/WSi SIS II”) składającego się z
SW następujących elementów:
— funkcji wsparcia technicznego
(„CS-SIS”) zawierającej
bazę danych („baza danych SIS II”),
— jednorodnego interfejsu krajowego
(dalej zwanego
„NI-SIS”);
b) systemu krajowego („N.SIS II”) w
każdym państwie członkowskim,
składającego się z krajowych
systemów danych, które łączą się z
centralnym SIS II. N.SIS II może
zawierać plik danych („kopia
krajowa”) zawierający pełną lub
częściową kopię bazy danych SIS II;
c) infrastruktury łączności pomiędzy
CS-SIS a NI-SIS („infrastruktura
łączności”), dzięki której dane SIS II
mogą być przekazywane przez
przeznaczoną do tego zaszyfrowaną
sieć wirtualną i wymieniane między
biurami SIRENE, o których
mowa w art. 7 ust. 2.
2. Dane w SIS II wpisuje się,
aktualizuje, usuwa i wyszukuje
za pośrednictwem poszczególnych
systemów N.SIS II. Kopia krajowa
jest dostępna w celu prowadzenia
automatycznego wyszukiwania na
terytorium każdego państwa
członkowskiego, które korzysta z
takiej kopii. Przeszukiwanie plików
danych zawartych w N.SIS II innych
państw członkowskich nie jest
możliwe.
3. CS-SIS, wykonujący funkcje
nadzorcze i administracyjne, mieści 42
się w Strasburgu, we Francji,
natomiast rezerwowy CS-SIS,
zdolny do zapewnienia wszystkich
funkcji głównego CS-SIS w
art. 9 Art.9.1. Aby zapewnić szybki i
decyzji Rady sprawny przesył danych, każde
2007/533/WSi państwo członkowskie, tworząc
SW własny N.SIS II, przestrzega
protokołów i procedur technicznych
ustalonych, by zapewnić
kompatybilność N.SIS II z CS-SIS.
Wspomniane protokoły i procedury
techniczne ustalane są zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 67,
bez uszczerbku dla przepisów aktu
prawnego powołującego organ
zarządzający.
2. Jeżeli państwo członkowskie
korzysta z kopii krajowej, jest
ono zobowiązane zapewnić —
korzystając z usług zapewnianych
przez CS-SIS — by dane
przechowywane w kopii krajowej
były dzięki automatycznym
aktualizacjom, o których mowa
w art. 4 ust. 4, identyczne i spójne
względem danych w bazie SIS II oraz
by przeszukiwanie kopii krajowej
prowadziło do takich samych
wyników, jak przeszukiwanie bazy
danych SIS II.

43
Art.7.2 Każde państwo członkowskie T art.1 pkt 15 Art. 35 ust. 1. W ramach struktury
22. Przedmiotowa zmiana jest
wyznacza organ („biuro SIRENE”), Komendy Głównej Policji wyznacza się
podyktowana potrzebą
Art. 7 ust. 2 który zapewnia wymianę wszelkich komórkę organizacyjną będącą biurem
utrzymania spójności
rozporządzenia informacji uzupełniających, o której SIRENE, zapewniającą w szczególności
terminologicznej aktów
(WE) nr mowa w art. 8, zgodnie z wytycznymi wymianę informacji uzupełniających w
prawa europejskiego i
1987/2006 zawartymi w podręczniku SIRENE. trybie i zgodnie z zasadami określonymi w
krajowego w zakresie
podręczniku SIRENE, o którym mowa w
funkcjonowania oraz
Powyższe biura koordynują również art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
struktury biura SIRENE.
weryfikację jakości informacji 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i
Jednocześnie istnieje
wprowadzanych do SIS II. Aby Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
potrzeba takiej modyfikacji
realizować te cele, biura utworzenia, funkcjonowania i użytkowania
przedmiotowego przepisu,
SIRENE posiadają dostęp do danych Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
aby w najpełniejszy sposób
przetwarzanych w SIS II. generacji (SIS II) i w art. 8 ust. 4 decyzji
zrealizować założenia

44
art. 8 Art.8.1. Informacje uzupełniające są generacji (SIS II) i w art. 8 ust. 4 decyzji zrealizować założenia
rozporządzenia wymieniane zgodnie z wytycznymi Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca regulacji europejskich
(WE) nr zawartymi w „podręczniku SIRENE” 2007 r. w sprawie utworzenia, dotyczących praktycznych
za pośrednictwem infrastruktury funkcjonowania i użytkowania Systemu aspektów funkcjonowania
1987/2006
łączności. W przypadku gdy Informacyjnego Schengen drugiej generacji biura SIRENE, przy
infrastruktura łączności jest (SIS II). możliwie najmniejszej
niedostępna, państwa członkowskie ingerencji w aktualną
mogą wykorzystywać inne strukturę organizacyjną
odpowiednio zabezpieczone środki Komendy Głównej Policji.
techniczne do wymiany informacji Proponowane nowe
uzupełniających. brzmienie przepisu spełnia
2. Informacje uzupełniające są wymóg wyznaczenia biura
wykorzystywane wyłącznie do celu, SIRENE jako odrębnej
w jakim zostały przekazane. organizacyjnie i
3. Odpowiedź na wniosek państwa samodzielnej jednostki,
członkowskiego o informacje a jednocześnie dopuszcza
uzupełniające jest udzielana możliwość wyboru do tego
niezwłocznie. celu już istniejącej w obrębie
4. Szczegółowe zasady wymiany struktury KGP. Zmiana tego
informacji uzupełniających są przepisu ma również na celu
przyjmowane zgodnie z procedurą, o dostosowanie zasad
której mowa w art. 51 ust. 2, w formie funkcjonowania biura
podręcznika SIRENE, bez uszczerbku SIRENE w związku z
dla przepisów aktu ustanawiającego uruchomieniem SIS II bez
organ zarządzający. konieczności jej ponownej
zmiany. Dodatkowo
dokonano takiej modyfikacji
proponowanego brzmienia

45
art. 7 ust 2 Art.7.2. Każde państwo członkowskie proponowanego brzmienia
decyzji Rady wyznacza organ („biuro SIRENE”), art. 35 ust. 1 Ustawy, aby
2007/533/WSi który zapewnia wymianę wszelkich uniknąć konieczności
SW informacji uzupełniających, o której nowelizacji Ustawy w
mowa w art. 8, zgodnie z wytycznymi przypadku kolejnej zmiany
zawartymi w podręczniku SIRENE. podręcznika SIRENE.

Powyższe biura koordynują również
weryfikację jakości informacji
wprowadzanych do SIS II. Aby
realizować te cele, biuro
SIRENE posiada dostęp do danych
przetwarzanych w SIS II.
art. 8 Art.8.1. Informacje uzupełniające są
decyzji Rady wymieniane zgodnie z wytycznymi
2007/533/WSi zawartymi w podręczniku SIRENE za
SW pośrednictwem infrastruktury
łączności. W przypadku gdy
infrastruktura łączności jest
niedostępna, państwa członkowskie
mogą wykorzystywać inne
odpowiednio zabezpieczone środki
techniczne do wymiany informacji
uzupełniających.
2. Informacje uzupełniające są
wykorzystywane wyłącznie do celu,
w jakim zostały przekazane.
3. Odpowiedź na wniosek państwa
członkowskiego o informacje
uzupełniające jest udzielana
niezwłocznie.
4. Szczegółowe zasady wymiany
informacji uzupełniających
są przyjmowane zgodnie z procedurą
określoną w art. 67, w formie
„podręcznika SIRENE” — bez
uszczerbku dla przepisów aktu
ustanawiającego organ zarządzający.

46
23.
art.1 Art.1. Niniejsze rozporządzenie T art.1 pkt 17 Użyte w art. 14, art. 16, art. 27, art. 39 i art. Wprowadzone zmiany mają
rozporządzenia określa cel Wizowego Systemu 46, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy charakter redakcyjny, a ich
(WE) nr Informacyjnego (VIS), „System Informacji Wizowej” zastępuje się wprowadzenie wiąże się
767/2008; ustanowionego na mocy art. 1 decyzji użytymi w odpowiedniej liczbie ściśle z potrzebą
2004/512/WE, jego funkcje i i przypadku wyrazami „Wizowy System ujednolicenia nazewnictwa w
związane z nim obowiązki. Informacyjny” prawie krajowym z
Niniejsze rozporządzenie określa nomenklaturą obowiązującą
warunki i procedury wymiany w prawie wspólnotowym i
między państwami członkowskimi polegają na zastąpieniu
danych dotyczących wniosków o nazwy „System Informacji
wydanie wiz krótkoterminowych oraz Wizowej” nazwą „Wizowy
związanych z nimi decyzji, w tym System Informacyjny” w
decyzji o unieważnieniu, cofnięciu odpowiedniej formie
wizy lub przedłużeniu jej ważności, w gramatycznej.
celu ułatwienia rozpatrywania takich
wniosków i podejmowania
związanych z nimi decyzji.

47
art. 1 Art.1. Niniejszym ustanawia się
decyzji Rady system służący wymianie danych
2004/512/WE wizowych między Państwami
Członkowskimi, dalej zwany
Wizowym Systemem Informacyjnym
(VIS), który umożliwi upoważnionym
do tego celu władzom krajowym
wprowadzanie i uaktualnianie danych
wizowych oraz elektroniczną
konsultację tych danych.
2.Wizowy System Informacyjny jest
oparty na architekturze
scentralizowanej oraz składa się z
centralnego systemu informacyjnego,
dalej zwanym Centralnym Wizowym
Systemem Informacyjnym (CS-VIS),
z interfejsu w każdym Państwie
Członkowskim, dalej zwanym
interfejsem krajowym (NI-VIS), który
zapewnia połączenie z odpowiednimi
centralnymi władzami krajowymi
odpowiedniego Państwa
Członkowskiego oraz z infrastruktury
komunikacyjnej między Centralnym
Wizowym Systemem Informacyjnym
i interfejsami krajowymi.

48
24.
art.1 ust. 2 Art.1.2. Wizowy System T art.1 pkt 18 użyte w art. 27, w różnej liczbie i Wprowadzone zmiany mają
decyzji Rady Informacyjny jest oparty na przypadku, wyrazy: charakter redakcyjny, a ich
2004/512/WE architekturze scentralizowanej oraz a) „Centralny System Informacji wprowadzenie wiąże się
składa się z centralnego systemu Wizowej” zastępuje się użytymi w ściśle z potrzebą
informacyjnego, dalej zwanym odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami ujednolicenia nazewnictwa w
Centralnym Wizowym Systemem „Centralny Wizowy System prawie krajowym z
Informacyjnym (CS-VIS), z interfejsu Informacyjny”, nomenklaturą obowiązującą
w każdym Państwie Członkowskim, w prawie wspólnotowym i
dalej zwanym interfejsem krajowym polegają na zastąpieniu
(NI-VIS), który zapewnia połączenie nazwy „Centralny System
z odpowiednimi centralnymi Informacji Wizowej” nazwą
władzami krajowymi odpowiedniego „Centralny Wizowy System
Państwa Członkowskiego oraz z Informacyjny”, w
infrastruktury komunikacyjnej między odpowiedniej formie
Centralnym Wizowym Systemem gramatycznej.
Informacyjnym i interfejsami
krajowymi.
art. 27 Art.27 Główny centralny VIS,
rozporządzenia sprawujący nadzór techniczny i
(WE) nr administrację, mieści się w
Strasburgu, we Francji, natomiast
767/2008
rezerwowy centralny VIS, zdolny do
zapewnienia wszystkich funkcji
głównego centralnego VIS w
przypadku jego awarii, mieści się
w Sankt Johann im Pongau, w Austrii.
art. 4 ust. 1 Art.4.1. SIS II składa się z: b) „jednostka centralna Systemu Dostosowanie terminologii
lit. a a) systemu centralnego („centralny Informacyjnego Schengen” zastępuje się ustawowej do terminologii
rozporządzenia SIS II”) składającego się z użytymi w odpowiedniej liczbie i przyjętej w oficjalnym
(WE) nr następujących elementów: przypadku wyrazami „system centralny tłumaczeniu na język polski
1987/2006; — funkcji wsparcia technicznego SISII niniejszych regulacji Unii
(„CS-SIS”) zawierającej Europejskiej. Ma związek z
bazę danych („baza danych SIS II”); uchyleniem dokonanym w
— jednolitego interfejsu krajowego art. 2 pkt 9.
(„NI-SIS”);

49
art.4ust.1lit.a Art.4.1. SIS II składa się z:
decyzji Rady a) systemu centralnego („centralny
2007/533/WSi SIS II”) składającego się
SW z następujących elementów:
— funkcji wsparcia technicznego
(„CS-SIS”) zawierającej
bazę danych („baza danych SIS II”),
— jednorodnego interfejsu krajowego
(dalej zwanego
„NI-SIS”);
25.
art.4ust.1lit.b Art.4.1. SIS II składa się z: T art.1 pkt 19 Użyte w art. 26, w różnej liczbie i Dostosowanie terminologii
rozporządzenia b) systemu krajowego („N. SIS II”) w przypadku, wyrazy „moduł krajowy” ustawowej do terminologii
(WE) nr każdym państwie członkowskim, zastępuje się użytymi w odpowiedniej przyjętej w oficjalnym
1987/2006; składającego się z krajowych liczbie i przypadku wyrazami „system tłumaczeniu na język polski
systemów danych, które łączą się z krajowy N.SIS II; regulacji Unii Europejskiej.
centralnym SIS II. N-SIS II może Ma związek z uchyleniem w
zawierać plik danych („kopia art. 2 pkt 12.
krajowa”) zawierający pełną lub
częściową kopię bazy danych SIS II;
art.4ust.1lit.b Art.4.1. SIS II składa się z:
decyzji Rady b) systemu krajowego („N.SIS II”) w
2007/533/WSi każdym państwie członkowskim,
SW składającego się z krajowych
systemów danych, które łączą się z
centralnym SIS II. N.SIS II może
zawierać plik danych („kopia
krajowa”) zawierający pełną lub
częściową kopię bazy danych SIS II;

50
26.
art. 1 Art.1. Niniejsze rozporządzenie T art. 2 Art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 Pojęcie „System Informacji
rozporządzenia określa cel Wizowego Systemu sierpnia 1997 r. o ochronie danych Wizowej” występuje poza
(WE) nr Informacyjnego (VIS), ustanowionego osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. Ustawą również w art. 43 ust.
767/2008 na mocy art. 1 decyzji 2004/512/WE, 926, z późn. zm.) - przetwarzanych przez 1 pkt 2b ustawy z dnia 29
jego funkcje i związane z nim właściwe organy na potrzeby udziału sierpnia 1997 r. o ochronie
obowiązki. Niniejsze rozporządzenie Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie danych osobowych. Wobec
określa warunki i procedury wymiany Informacyjnym Schengen oraz Wizowym zmiany nazwy systemu na
między państwami członkowskimi Systemie Informacyjnym; „Wizowy System
danych dotyczących wniosków o Informacyjny” wprowadzonej
wydanie wiz krótkoterminowych oraz przez art. 1 pkt 12 Ustawy
związanych z nimi decyzji, w tym nowelizującej należało
decyzji o unieważnieniu, cofnięciu dokonać odpowiedniej
wizy lub przedłużeniu jej ważności, w zmiany we wskazanym
celu ułatwienia rozpatrywania takich przepisie ustawy o ochronie
wniosków i podejmowania danych osobowych.
związanych z nimi decyzji. Dostosowanie terminologii
art. 1 ust.1 Art.1.1. Niniejszym ustanawia się ustawowej do terminologii
decyzji Rady system służący wymianie danych przyjętej w oficjalnym
2004/512/WE wizowych między Państwami tłumaczeniu na język polski
Członkowskimi, dalej zwany regulacji Unii Europejskiej
Wizowym Systemem Informacyjnym polegającej na zastąpieniu
(VIS), który umożliwi upoważnionym nazwy „System Informacji
do tego celu władzom krajowym Wizowej” nazwą „Wizowy
wprowadzanie i uaktualnianie danych System Informacyjny”.
wizowych oraz elektroniczną
konsultację tych danych.
27.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 3 pkt 1 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub cudzoziemcach w art. 57 wprowadza się świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ następujące zmiany: rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku • po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b: Europejskiego i Rady,
następujące dane: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że 6a. W decyzji o odmowie zezwolenia na systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub zamieszkanie na czas oznaczony polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności zobowiązującej cudzoziemca do wizy z mocy prawa. W
został skrócony; opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który Polskiej w terminie określonym w tej dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres decyzji orzeka się o unieważnieniu zmian w przepisach
ważności wizy; posiadanej przez cudzoziemca wizy. krajowych, z których wynika,
51
c) miejsce i datę wydania decyzji; 6b. Jeżeli w decyzji o odmowie zezwolenia że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową na zamieszkanie na czas oznaczony wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli wydanej przez organ innego państwa prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się obszaru Schengen, wojewoda informuje o
poprzez wydanie nowej naklejki unieważnieniu wizy właściwy organ tego
wizowej. państwa, podając przyczynę unieważnienia.
2. W pliku danych dotyczących
wniosku wskazuje się również
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy,
którą jest:
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
28.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 3 pkt 2 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub cudzoziemcach w art. 58 wprowadza się świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ następujące zmiany: rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku • po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b Europejskiego i Rady,
następujące dane: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że 4a. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub zamieszkanie na czas oznaczony polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności zobowiązującej cudzoziemca do wizy z mocy prawa. W
został skrócony; opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który Polskiej w terminie określonym w tej dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres decyzji orzeka się o unieważnieniu zmian w przepisach
ważności wizy; posiadanej przez cudzoziemca wizy. krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; 4b. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zezwolenia że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową na zamieszkanie na czas oznaczony wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej nieważności wiz z mocy
52
e) numer naklejki wizowej, jeżeli wydanej przez organ innego państwa prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się obszaru Schengen, wojewoda informuje o
poprzez wydanie nowej naklejki unieważnieniu wizy właściwy organ tego
wizowej. państwa, podając przyczynę unieważnienia.
2. W pliku danych dotyczących
wniosku wskazuje się również
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy,
którą jest:
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
29.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 3 pkt 3 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub cudzoziemcach w art. 68, wprowadza się świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ następujące zmiany: rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku • ust. 2 otrzymuje brzmienie: Europejskiego i Rady,
następujące dane: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że 2. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub osiedlenie się w przypadkach, o których polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności mowa w ust. 1 pkt 1-3, orzeka się o wizy z mocy prawa. W
został skrócony; wydaleniu cudzoziemca i unieważnieniu związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który posiadanej przez cudzoziemca wizy. dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres zmian w przepisach
ważności wizy; • po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową 2a. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zezwolenia wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; na osiedlenie orzeczono o unieważnieniu nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli wizy jednolitej wydanej przez organ innego prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się państwa obszaru Schengen, wojewoda
poprzez wydanie nowej naklejki informuje o unieważnieniu wizy właściwy
53
wizowej. organ tego państwa, podając przyczynę
2. W pliku danych dotyczących unieważnienia.
wniosku wskazuje się również
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy,
którą jest:
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
30.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 3 pkt 4 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub cudzoziemcach w art. 69, wprowadza się świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ następujące zmiany: rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku • ust. 3 otrzymuje brzmienie: Europejskiego i Rady,
następujące dane: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że 3. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub pobyt rezydenta długoterminowego WE w polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt wizy z mocy prawa. W
został skrócony; 2, orzeka się o wydaleniu cudzoziemca i związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który unieważnieniu posiadanej przez dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres cudzoziemca wizy., zmian w przepisach
ważności wizy; krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; • po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; 3a. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zezwolenia nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli na pobyt rezydenta długoterminowego WE prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej
poprzez wydanie nowej naklejki wydanej przez organ innego państwa
wizowej. obszaru Schengen, wojewoda informuje o
2. W pliku danych dotyczących unieważnieniu wizy właściwy organ tego
wniosku wskazuje się również państwa, podając przyczynę unieważnienia.
54
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy,
którą jest:
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
31.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 3 pkt 5 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub cudzoziemcach w art. 90, wprowadza się świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ następujące zmiany: rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku • w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się Europejskiego i Rady,
następujące dane: średnikiem i dodaje się pkt 4 w przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że brzmieniu: systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub 4) orzeka się o unieważnieniu wizy., polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności wizy z mocy prawa. W
został skrócony; • ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres 3. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy zmian w przepisach
ważności wizy; prawa cofnięcie zezwolenia na krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; zamieszkanie na czas oznaczony oraz że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową zezwolenia na pracę. wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; 4. Decyzja o wydaleniu wydana na nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli podstawie art. 88 ust. 1 pkt 11 lub pkt 12 prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się powoduje z mocy prawa unieważnienie
poprzez wydanie nowej naklejki zezwolenia na przekraczanie granicy w
wizowej. ramach małego ruchu granicznego.,
2. W pliku danych dotyczących
wniosku wskazuje się również • po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy, 5. Jeżeli w decyzji o wydaleniu orzeczono o
którą jest: unieważnieniu wizy jednolitej wydanej
55
a) w przypadku unieważnienia lub przez organ innego państwa obszaru
cofnięcia – co najmniej jedna z Schengen, wojewoda informuje o
podstaw wymienionych w art. 12 ust. unieważnieniu wizy właściwy organ tego
2; państwa, podając przyczynę unieważnienia.
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
32.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 3 pkt 6 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub cudzoziemcach w art. 97, wprowadza się świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ następujące zmiany: rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku • po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: Europejskiego i Rady,
następujące dane: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że 1a. W decyzji o zobowiązaniu do systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności Polskiej orzeka się o unieważnieniu wizy z mocy prawa. W
został skrócony; posiadanej przez cudzoziemca wizy., związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres • ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: zmian w przepisach
ważności wizy; krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; 4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; Polskiej powoduje z mocy prawa cofnięcie nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli zezwolenia na zamieszkanie na czas prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się oznaczony oraz zezwolenia na pracę.
poprzez wydanie nowej naklejki 5. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do
wizowej. opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
2. W pliku danych dotyczących Polskiej wydana w przypadkach, o których
wniosku wskazuje się również mowa w art. 88 ust. 1 pkt 11, lub pkt 12
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia powoduje z mocy prawa unieważnienie
lub skrócenia okresu ważności wizy, zezwolenia na przekraczanie granicy w
którą jest: ramach małego ruchu granicznego.,
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z • po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
56
2; 6. Jeżeli w decyzji o zobowiązaniu do
b) w przypadku decyzji o skróceniu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
okresu ważności – co najmniej jedna z Polskiej orzeczono o unieważnieniu wizy
następujących podstaw: jednolitej wydanej przez organ innego
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy; państwa obszaru Schengen, organ, który
(ii) brak odpowiednich środków wydał decyzję, informuje o unieważnieniu
utrzymania na pierwotnie planowany wizy właściwy organ tego państwa, podając
okres pobytu. przyczynę unieważnienia.
33.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 4 pkt 1 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub udzielaniu cudzoziemcom ochrony na świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w art. rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 33 wprowadza się następujące zmiany: 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku Europejskiego i Rady,
następujące dane: • w ust. 1 uchyla się pkt 1, przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że • ust. 2 otrzymuje brzmienie: systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności 2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje wizy z mocy prawa. W
został skrócony; wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres Polskiej w dokumentach podróży zmian w przepisach
ważności wizy; wnioskodawcy i osoby, w imieniu której krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; wnioskodawca występuje. że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się
poprzez wydanie nowej naklejki
wizowej.
2. W pliku danych dotyczących
wniosku wskazuje się również
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy,
którą jest:
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
57
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
34.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 4 pkt 2 Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ rozporządzenia (WE) nr
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 767/2008 Parlamentu
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
do pliku danych dotyczących wniosku Europejskiego i Rady,
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w art.
następujące dane: przyjęcie w krajowym
48 wprowadza się następujące zmiany:
a) informację o statusie wskazującą, że systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub polegającego na wygaśnięciu
• w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia
cofnięta lub że okres jej ważności wizy z mocy prawa. W
otrzymuje brzmienie:
został skrócony; związku z czym należy
Jeżeli nie istnieją okoliczności
b) nazwę i adres organu, który dokonać odpowiednich
uzasadniające udzielenie ochrony
unieważnił, cofnął lub skrócił okres zmian w przepisach
uzupełniającej albo zgody na pobyt
ważności wizy; krajowych, z których wynika,
tolerowany, w decyzji, w której odmawia
c) miejsce i datę wydania decyzji; że określone decyzje
się nadania statusu uchodźcy
d) w odpowiednich przypadkach nową wywołują skutek w postaci
wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której
datę wygaśnięcia ważności wizy; nieważności wiz z mocy
wnioskodawca występuje, orzeka się o ich
e) numer naklejki wizowej, jeżeli prawa.
wydaleniu i unieważnieniu posiadanej
skrócenie ważności wizy odbywa się
przez cudzoziemca wizy, z wyłączeniem
poprzez wydanie nowej naklejki
przypadku gdy cudzoziemiec:,
wizowej.
2. W pliku danych dotyczących
• po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
wniosku wskazuje się również
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
2a. Jeżeli w decyzji, w której odmawia się
lub skrócenia okresu ważności wizy,
nadania statusu uchodźcy wnioskodawcy
którą jest:
lub osobie, w imieniu której wnioskodawca
a) w przypadku unieważnienia lub
występuje, orzeczono o unieważnieniu wizy
cofnięcia – co najmniej jedna z
jednolitej wydanej przez organ innego
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
państwa obszaru Schengen, Szef Urzędu
2;
informuje o unieważnieniu wizy właściwy
b) w przypadku decyzji o skróceniu
organ tego państwa, podając przyczynę
okresu ważności – co najmniej jedna z
unieważnienia.
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
58
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 4 pkt 3 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
35.
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub udzielaniu cudzoziemcom ochrony na świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w art. rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 91 wprowadza się następujące zmiany: 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku Europejskiego i Rady,
następujące dane: • ust. 2 otrzymuje brzmienie: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub 2. W decyzji o pozbawieniu azylu orzeka polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności się o wydaleniu i unieważnieniu posiadanej wizy z mocy prawa. W
został skrócony; przez cudzoziemca wizy., związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres • po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: zmian w przepisach
ważności wizy; krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; 2a. Jeżeli w decyzji o pozbawieniu azylu że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową orzeczono o unieważnieniu wizy jednolitej wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; wydanej przez organ innego państwa nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli obszaru Schengen, Szef Urzędu informuje o prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się unieważnieniu wizy właściwy organ tego
poprzez wydanie nowej naklejki państwa, podając przyczynę unieważnienia.
wizowej.
2. W pliku danych dotyczących
wniosku wskazuje się również
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy,
którą jest:
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.

59
art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 4 pkt 4 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
36.
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub udzielaniu cudzoziemcom ochrony na świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w art. rozporządzenia (WE) nr
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 102 wprowadza się następujące zmiany: 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku Europejskiego i Rady,
następujące dane: • ust. 2 otrzymuje brzmienie: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub 2. W decyzji o cofnięciu zgody na pobyt polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności tolerowany orzeka się o wydaleniu, wizy z mocy prawa. W
został skrócony; unieważnieniu posiadanej przez związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który cudzoziemca wizy i określa się termin dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej zmian w przepisach
ważności wizy; Polskiej nie dłuższy niż 14 dni chyba, że krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; przed wydaniem decyzji o cofnięciu zgody że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową na pobyt tolerowany cudzoziemcowi wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; wydano decyzję o wydaleniu, która nie nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli została wykonana., prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się
poprzez wydanie nowej naklejki • po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
wizowej.
2. W pliku danych dotyczących 2a. Jeżeli w decyzji o cofnięciu zgody na
wniosku wskazuje się również pobyt tolerowany orzeczono o
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia unieważnieniu wizy jednolitej wydanej
lub skrócenia okresu ważności wizy, przez organ innego państwa obszaru
którą jest: Schengen, Szef Urzędu informuje o
a) w przypadku unieważnienia lub unieważnieniu wizy właściwy organ tego
cofnięcia – co najmniej jedna z państwa, podając przyczynę unieważnienia.
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.
37. art. 13 Art.13.1. W przypadku wydania T art. 4 pkt 5 W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o Niedopuszczalne jest, w
rozporządzenia decyzji o unieważnieniu, cofnięciu lub udzielaniu cudzoziemcom ochrony na świetle wskazanego przepisu
(WE) nr skróceniu okresu ważności wizy organ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w art. rozporządzenia (WE) nr
60
767/2008 wizowy, który podjął decyzję, dodaje 117 b ust 4. wprowadza się następujące 767/2008 Parlamentu
do pliku danych dotyczących wniosku zmiany: Europejskiego i Rady,
następujące dane: przyjęcie w krajowym
a) informację o statusie wskazującą, że 4. Z dniem opuszczenia przez cudzoziemca systemie prawa rozwiązania
wiza została unieważniona lub korzystającego z ochrony czasowej na polegającego na wygaśnięciu
cofnięta lub że okres jej ważności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wizy z mocy prawa. W
został skrócony; wygasa udzielone mu zezwolenie na związku z czym należy
b) nazwę i adres organu, który zamieszkanie na czas oznaczony. dokonać odpowiednich
unieważnił, cofnął lub skrócił okres zmian w przepisach
ważności wizy; krajowych, z których wynika,
c) miejsce i datę wydania decyzji; że określone decyzje
d) w odpowiednich przypadkach nową wywołują skutek w postaci
datę wygaśnięcia ważności wizy; nieważności wiz z mocy
e) numer naklejki wizowej, jeżeli prawa.
skrócenie ważności wizy odbywa się
poprzez wydanie nowej naklejki
wizowej.
2. W pliku danych dotyczących
wniosku wskazuje się również
podstawę(-y) unieważnienia, cofnięcia
lub skrócenia okresu ważności wizy,
którą jest:
a) w przypadku unieważnienia lub
cofnięcia – co najmniej jedna z
podstaw wymienionych w art. 12 ust.
2;
b) w przypadku decyzji o skróceniu
okresu ważności – co najmniej jedna z
następujących podstaw:
(i) w celu wydalenia posiadacza wizy;
(ii) brak odpowiednich środków
utrzymania na pierwotnie planowany
okres pobytu.

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU

L.p. Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnianie wprowadzenia przepisu
1. art.1 pkt 3 Art. 2 pkt 1 - bezpośrednim dostępie – rozumie się przez to Zaproponowana zmiana regulacji ma na celu jednoznaczne określenie

61
lit. a dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych definiowanego pojęcia. Różnice pomiędzy pojęciami „dostęp do danych” i
poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w „wgląd do danych” nie zostały w Ustawie jasno sprecyzowane i dlatego
sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie; zawarte w definicji sformułowanie „dostęp do danych wykorzystywanych
poprzez Krajowy System Informatyczny” zastąpiono sformułowaniem
„dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych poprzez
Krajowy System Informatyczny (KSI)”.
2. art. 1pkt 3 Art. 2 pkt 11 - Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) – Zmiana art. 2 pkt 11 Ustawy ma charakter redakcyjny i porządkowy.
lit. d rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, Wynika ona z faktu, że w art. 1 Ustawy pojawia się wyrażenie „Krajowy
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych System Informatyczny (KSI)”, co należy uwzględnić w pozostałych
(oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych przepisach Ustawy zastępując nazwę „Krajowy System Informatyczny”
oraz infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiające organom nazwą „Krajowy System Informatyczny (KSI)”. Dodatkowo zastąpienie
administracji publicznej i organom wymiaru sprawiedliwości użytego w dotychczasowej definicji sformułowania „przekazywanie oraz
wykorzystywanie danych gromadzonych w Systemie dostęp do danych”, które okazało się niejasne pojęciem zdefiniowanym w
Informacyjnym Schengen oraz w Wizowym Systemie Ustawie, a mianowicie „wykorzystywanie danych”. Przy zmianie definicji
Informacyjnym; zastąpiono pojęcie System Informacji Wizowej na Wizowy System
Informacyjny w odpowiedniej formie gramatycznej, dostosowując w tym
zakresie terminologię Ustawy do art. 1 rozporządzenia (WE) nr 767/2008.
3. art. 1 pkt 3 Art. 2 pkt 14 - pośrednim dostępie - rozumie się przez to Zaproponowana zmiana regulacji ma na celu jednoznaczne określenie
lit. f dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych definiowanego pojęcia i jest konsekwencją nadania nowego brzmienia
poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w definicji pojęcia „dostęp bezpośredni” i polega na zastąpieniu
sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego sformułowania „dostęp do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy
organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 3a, art. System Informatyczny” sformułowaniem „dokonywanie wpisów oraz wgląd
4a oraz art. 7 ust. 2; do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny
(KSI)”.
4. art. 1 pkt 3 Art. 2 pkt 17 - wpisie – rozumie się przez to czynności faktyczne, Zmiana definicji wpisu ma na celu uniknięcie wątpliwości
lit. j polegające w szczególności na wprowadzeniu do Systemu interpretacyjnych. W myśl Ustawy „wpis” to zespół czynności
Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu faktycznych, które skutkują wprowadzeniem do systemów VIS lub SIS
Informacyjnego, zmianie lub usunięciu z Systemu Informacyjnego określonych danych. Owe czynności faktyczne mogą polegać na dokonaniu
Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego danych wpisu, jego usunięciu lub modyfikacji. Również usunięcie czy modyfikacja
umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby lub skutkują wprowadzeniem danych, stanowią bowiem istotną dla
przedmiotu oraz podjęcie wnioskowanego działania w związku z użytkowników systemów informację. Zatem modyfikacja czy usuniecie
zidentyfikowaniem osoby lub przedmiotu; prowadzą do skutku w postaci wprowadzenia nowego zestawu danych.
Niemniej jednak, z uwagi na wątpliwości, jakie zgłosiły organy z związku
z obecną redakcją definicji „wpis” została ona zmodyfikowana, poprzez
zastąpienie sformułowania „skutkujące wprowadzeniem do Systemu
Informacyjnego Schengen lub Systemu Informacji Wizowej zestawu
danych” sformułowaniem „polegające na wprowadzeniu do Systemu
Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego, a także

62
zmiany lub usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego
Systemu Informacyjnego danych”.
5. art. 1 pkt 4 Art. 3 ust. 1 Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do W odniesieniu do zmian wprowadzonych do art. 3 ust. 1 pkt 1-4 i 7, ust. 2
Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania Ustawy – brak dostosowania do przepisów europejskich.
wpisów danych SIS dotyczących:
1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu Z uwagi na dużą ilość zmian w art. 3 Ustawy nadane zostało nowe
wydania ich przez państwo obce na podstawie wniosku o wydanie brzmienie tego przepisu.
przysługuje sądowi lub prokuraturze; Wprowadzone zmiany mają na celu zniwelowanie wątpliwości
2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu interpretacyjnych i doprecyzowanie zakresu stosowania Ustawy
przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu zaobserwowanych w praktyce przez organy uprawnione i zobowiązane do
aresztowania przysługuje sądowi lub prokuraturze; jej wykonywania w trakcie rocznego okresu jej obowiązywania.
3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub
prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub W art. 3 ust. 1 pkt 1 doprecyzowano brzmienie przepisu tak, aby jego
postępowaniem karnym skarbowym, lub podejrzanych dyspozycja objąć również możliwość dokonywania wpisów danych SIS
wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z przy tzw. ekstradycji czynnej.
postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, W art. 3 ust. 1 pkt 3 z uwagi na wątpliwości natury interpretacyjnej czy
którzy są poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych do stawienia prokurator na etapie postępowania przygotowawczego posiada uprawnienia
się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub do dokonywania wpisów danych SIS tej kategorii wskazano wprost iż takie
postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia uprawnienie posiada i odpowiednio zmodyfikowano redakcję tego punktu.
odpowiedzialności za czyny, za które są poszukiwani, lub W celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu pojęcia
skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w „postępowanie karne” jednoznacznie wskazano, iż pojęcie to oznacza
sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub również „postępowanie karne skarbowe”.
skazanych wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary W art. 3 ust. 1 pkt 4 dokonano aktualizacji publikatora.
pozbawienia wolności, dla ustalenia miejsca ich pobytu W art. 3 ust. 1 usunięto pkt 6 z uwagi na jego zbieżność przedmiotowa z
przysługuje sądowi lub prokuraturze; pkt 5 po wprowadzonej zmianie.
4) cudzoziemców, o których mowa w art. 134a ustawy z dnia 13 Rozszerzono w art. 3 ust. 1 pkt 7 listę instytucji uprawnionych do
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. dokonywania wpisów danych SIS we wskazanej kategorii o Żandarmerię
1694, z późn. zm.), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Wojskową, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz dyrektora
Cudzoziemców; urzędu morskiego.
7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w
celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub
postępowaniu karnym skarbowym przysługuje ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Straży Granicznej,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom
kontroli skarbowej, dyrektorowi urzędu morskiego oraz sądowi
lub prokuraturze.
2. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego
Systemu Informatycznego (KSI), spowodowanego przyczynami
63
niezależnymi od danego organu, organy wymienione w ust. 1
mogą dokonywać wpisów danych SIS za pośrednictwem
centralnego organu technicznego KSI.
6. art. 1 pkt 5 Art.3a ust. 1 Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Dodany został nowy art. 3a dający możliwość pośredniego dostępu do
Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów
danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, za danych SIS, w odniesieniu do przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub
pośrednictwem punktów dostępu, którymi są urzędy skarbowe, zatrzymaniu w celu wykorzystania, jako dowód w postępowaniu karnym
wyznaczone dla danego województwa, w drodze zarządzenia, lub postępowaniu karnym skarbowym dla urzędów skarbowych za
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. pośrednictwem jednego punktu dostępu dla każdego województwa, którym
2. Punkty dostępu wyznaczone dla danego województwa realizują będzie wyznaczony urząd skarbowy. Wskazanie upoważnionych organów
bezpośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) nastąpi w drodze zarządzenia ministra właściwego ds. finansów
w celu właściwego wypełniania zadań, o których mowa w ust 1, publicznych. Dostęp będzie realizowany przy wykorzystaniu terminali i
przez urzędy skarbowe. infrastruktury jednego urzędu skarbowego w każdym województwie. W
celu realizacji takiego rozwiązania w każdym województwie zostałby
wyznaczony jeden urząd skarbowy, który działałby na rzecz pozostałych
jednostek w danym województwie, w zakresie dokonywania wpisów
danych SIS. Niniejsze rozwiązanie oprócz zapobieżenia generowaniu
wysokich kosztów, wydaje się być uzasadnione również z punktu widzenia
potencjalnej częstotliwości pobierania danych. Artykuł 3a ust. 2 zawiera
jednocześnie wskazanie, że wyznaczone urzędy skarbowe, po jednym w
każdym województwie korzystałby z dostępu bezpośredniego. Przyjęcie
takiej konstrukcji wydaje się być uzasadnione z punktu widzenia,
określenia zasad dostępu dla wąskiej grupy wyznaczonych urzędów
skarbowych, gdyż dotychczas ustawa nie przewidywała możliwości
dostępu do danych SIS urzędów skarbowych. Natomiast umieszczenie
urzędów skarbowych w art. 3 ust. 1 pkt. 7 jako kolejnego uprawnionego
podmiotu nie byłoby właściwe, ponieważ wskazywałoby na uprawnienie
do bezpośredniego dostępu dla wszystkich urzędów skarbowych, a
faktycznie tylko kilka wyznaczonych urzędów będzie miało takie
kompetencje. Pozostałe urzędy skarbowe będą realizowały de facto dostęp
pośredni.
7. art. 1 pkt 6 Art.4 ust. 1 Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do W odniesieniu do zmian wprowadzonych do art. 4 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2
Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do Ustawy – brak dostosowania do przepisów europejskich.
danych SIS dotyczących:
1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu Z uwagi na dużą ilość zmian w art. 4 Ustawy nadane zostało nowe
wydania ich na wniosek Państwa Członkowskiego lub państwa brzmienie tego przepisu.
obcego przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Wprowadzone zmiany mają na celu zniwelowanie wątpliwości
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom interpretacyjnych i doprecyzowanie zakresu stosowania Ustawy
64
kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze; zaobserwowanych w praktyce przez organy uprawnione i zobowiązane do
2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu jej wykonywania w trakcie rocznego okresu jej obowiązywania.
przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu W art. 4 ust. 1 Ustawy po słowach wszędzie tam, gdzie występowało
aresztowania przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji „postępowanie karne” dodane zostały słowa: „lub postępowanie karne
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, skarbowe”. Zmiana ta ma na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom co do zakresu pojęcia „postępowanie karne” poprzez jednoznaczne
kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze; wskazanie, iż pojęcie to oznacza również „postępowanie karne skarbowe”.
3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub W art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Ustawy do katalogu organów uprawnionych do
prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do
postępowaniem karnym skarbowym, lub podejrzanych wezwanych danych SIS dodano urzędy skarbowe.
do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem Zmiana art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy jest konsekwencją zmiany dokonanej w
karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy.
poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych do stawienia się przed W art. 4 pkt 4 Ustawy dokonano zmiany redakcyjnej niezbędnej w związku
sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem z nadaniem nowego brzmienia temu przepisowi przez art. 16 ustawy z
karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za 24.10.2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
czyny, za które są poszukiwani, lub skazanych, wobec których ustaw (Dz. U. Nr 216 poz. 1367), która weszła w życie w dniu 1.01.2009 r.
powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie Rozszerzono również katalog organów mających prawo wglądu do danych
o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia SIS wskazanych w tym przepisie o Służbę Wywiadu Wojskowego. Zmiany
się w celu odbycia kary pozbawienia wolności, dla ustalenia dokonane w art. 4 ust. 1 pkt 5 i usunięcie pkt 6 są konsekwencją
miejsca ich pobytu przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji wprowadzenia zmian do art. 3 ust. 1 pkt 5 i usunięciem pkt 6 Ustawy.
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom
kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
4) cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu
Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu przysługuje
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Straży
Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie
Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, wojewodzie, organom kontroli skarbowej,
konsulowi, sądowi lub prokuraturze;
2. Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dotyczących
przedmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 9, przysługuje
organom samorządowym właściwym w sprawach rejestracji
pojazdów.
8. art. 1 pkt 7 Art. 4a.ust. 1 Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Dodany został nowy artykuł 4a dający możliwość pośredniego dostępu do
Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS, o Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wglądu
65
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 3 i 7, za pośrednictwem do danych SIS, w odniesieniu do danych SIS wskazanych w art. 4 ust.1 pkt
punktów dostępu, którymi są urzędy skarbowe, wyznaczone dla 1-3 i 7 dla urzędów skarbowych za pośrednictwem jednego punktu dostępu
danego województwa, w drodze zarządzenia, przez ministra dla każdego województwa, którym będzie wyznaczony urząd skarbowy.
właściwego do spraw finansów publicznych. Wskazanie upoważnionych organów nastąpi w drodze zarządzenia ministra
2. Punkty dostępu wyznaczone dla danego województwa realizują właściwego ds. finansów publicznych. Dostęp będzie realizowany przy
bezpośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) wykorzystaniu terminali i infrastruktury jednego urzędu skarbowego w
w celu właściwego wypełniania zadań, o których mowa w ust 1, każdym województwie. W celu realizacji takiego rozwiązania zostałby
przez urzędy skarbowe. wyznaczony jeden urząd skarbowy, który działałby na rzecz pozostałych
jednostek w danym województwie, w zakresie dokonywania wglądu do
danych SIS. Niniejsze rozwiązanie oprócz zapobieżenia generowaniu
wysokich kosztów, wydaje się być uzasadnione również z punktu widzenia
potencjalnej częstotliwości pobierania danych.
Artykuł 4a ust. 2 zawiera jednocześnie wskazanie, że wyznaczone urzędy
skarbowe, po jednym w każdym województwie, korzystałyby z dostępu
bezpośredniego. Przyjęcie takiej konstrukcji wydaje się być uzasadnione z
punktu widzenia określenia zasad dostępu dla wąskiej grupy
wyznaczonych organów. Warto zauważyć, że obowiązująca ustawa nie
przewidywała możliwości dostępu urzędów skarbowych do danych SIS.
Natomiast umieszczenie urzędów skarbowych w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7
jako kolejnego uprawnionego podmiotu nie byłoby właściwe, ponieważ
wskazywałoby na uprawnienie do bezpośredniego dostępu dla wszystkich
urzędów skarbowych, a faktycznie tylko kilka wyznaczonych jednostek
będzie miało takie kompetencje. Pozostałe urzędy skarbowe będą
realizowały de facto dostęp pośredni.
9. art.1 pkt 13 Art. 27 ust. 1 pkt 12 - zapobiegania wykorzystywaniu Krajowego
Zmiana ma charakter uszczegółowiający i redakcyjny. Została
lit b Systemu Informatycznego (KSI) przez osoby nieuprawnione
wprowadzona na skutek pojawiających się w praktyce stosowania Ustawy
korzystające ze sprzętu do przekazywania danych;
wątpliwości interpretacyjnych, co do znaczenia przepisu i polega na
zastąpieniu słów „systemu informatycznego przetwarzania danych”
słowami „Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)”.
10. art.1 pkt 13 Art. 27 ust. 1 pkt 15 - zapewnienia, aby osoby uprawnione do Zmiana brzmienia przedmiotowego przepisu wynika z ustaleń
lit c korzystania z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) miały poczynionych w toku konsultacji międzyresortowych gdzie wskazano, że
dostęp wyłącznie do danych w zakresie zgodnym z centralny organ techniczny KSI, którego funkcję pełni Komendant Główny
upoważnieniami wynikającymi z przepisów ustawy; Policji, nie przydziela użytkownikom końcowym osobistych i
niepowtarzalnych identyfikatorów ani poufnego trybu dostępu. Centralny
organ techniczny KSI przydziela certyfikaty jedynie użytkownikom
instytucjonalnym. Wobec powyższego wykreślono z art. 27 ust. 1 pkt 15
Ustawy wyrazy „poprzez przydzielenie im osobistych i niepowtarzalnych
identyfikatorów użytkownika oraz poufny tryb dostępu”.
66
Uchylenie tego przepisu jest niezbędne w związku z uchyleniem art. 3 ust.
11. art.1 pkt 16 W art. 46 uchyla się pkt 2;
1 pkt 6 i art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
12. art.1 pkt 20 Użyte w art. 7, art. 8, art. 10, art. 15 – 21, art. 24 – 30, art. 33 – 35, Zmiana ma charakter redakcyjny i porządkowy. Wynika ona z faktu, że w
art. 37, art. 43 i art. 44 oraz tytule rozdziału 4, w różnej liczbie i art. 1 Ustawy pojawia się wyrażenie „Krajowy System Informatyczny
przypadku, wyrazy „Krajowy System Informatyczny” zastępuje się (KSI)”, co należy uwzględnić w pozostałych przepisach Ustawy
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Krajowy zastępujący nazwę „Krajowy System Informatyczny” nazwą „Krajowy
System Informatyczny (KSI)” System Informatyczny (KSI)”.
13. art.1 pkt 21 Użyte w art. 23 i art. 35 – 37, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy Zmiana ma charakter redakcyjny i porządkowy, jako konsekwencją zmiany
„Biuro SIRENE” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i dokonanej w art. 35 ust. 1 Ustawy i polega na zastąpieniu nazwy „Biuro
przypadku wyrazami „biuro SIRENE; SIRENE” nazwą „biuro SIRENE”, co ma na celu uniknięcie wątpliwości iż
nie chodzi w tym przypadku o nazwę własną jednostki organizacyjnej w
Komendzie Głównej Policji.
Dokonano takiej modyfikacji proponowanego brzmienia art. 35 ust. 1
Ustawy, aby uniknąć konieczności nowelizacji Ustawy w przypadku
kolejnej zmiany podręcznika SIRENE.
14. art. 5 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1: Określenie daty wejście w życie zmienionych przepisów Ustawy, które
1) pkt 3 lit. b w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 5, wyjdą w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2
2) pkt 3 lit. c, rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
3) pkt 3 lit. d w zakresie dotyczącym art. 2 pkt 10, dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i
4) pkt 3 lit. e i lit. g – i, użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
5) pkt 10, pkt 14 - 16, pkt 18 lit. b, pkt 19 i pkt 21 (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4)
- które wchodzą w życie z dniem określonym w decyzji Rady,
zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

67
10_14zb

68
Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia

w sprawie sposobu wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
(Dz. U. z 2007 r., Nr 165, poz. 1170, z 2008 r., Nr 195, poz. 1198, z 2008 r., Nr 216, poz.
1367 oraz z 2009 r. Nr …, poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) dla
Krajowego Interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego;
2) sposób dokonywania wpisów danych VIS, a także wglądu do danych VIS.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) aplikacji WWW-VIS – należy przez to rozumieć aplikację dostarczającą graficzny
interfejs KSI-VIS dla użytkownika indywidualnego;
2) certyfikacie cyfrowym – należy przez to rozumieć elektroniczne zaświadczenie
tożsamości, wydane w formacie X.509v3 zgodnie z obowiązującą Polityką Certyfikacji,
zapewniające poufność przesyłanych danych oraz bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania
użytkownika instytucjonalnego i użytkownika indywidualnego;
3) dwukierunkowym SSL – (ang. 2 way SSL) – należy przez to rozumieć protokół
służący do szyfrowania transmisji danych w sieci zgodnie z standardem TLS 1.0 lub SSLv3
wymagający uwierzytelnienia się certyfikatem cyfrowym obu stron komunikacji - zarówno
klienta jak i serwera;
4) Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego – należy przez to rozumieć dokument
uszczegółowiający ogólne zasady postępowania certyfikacyjnego opisane w Polityce
Certyfikacji;
5) KSI - należy przez to rozumieć Krajowy System Informatyczny (KSI), o którym
mowa w ustawie;
6) KSI-VIS – należy przez to rozumieć podsystem informacyjny stanowiący część
infrastruktury technicznej i organizacyjnej KSI mający na celu zapewnienie przepływu
informacji pomiędzy Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, str. 5-7) a jego
krajowymi użytkownikami;
7) PKI – (ang. Public Key Infrastructure) – należy przez to rozumieć Infrastrukturę
Klucza Publicznego, w którego skład wchodzą urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne,
użytkownicy certyfikatów (subskrybenci), oprogramowanie i sprzęt odpowiedzialny za:
a) generowanie kluczy kryptograficznych,
b) weryfikację tożsamości subskrybentów,
c) wystawianie certyfikatów,
d) weryfikację certyfikatów,
e) podpisywanie przekazu,
f) szyfrowanie przekazu,
g) potwierdzanie tożsamości,
h) znakowanie czasem.
8) Polityce Certyfikacji – należy przez to rozumieć dokument określający techniczne
i organizacyjne warunki oraz zakres tworzenia i stosowania certyfikatów cyfrowych
wykorzystywanych przez użytkowników KSI;
9) sieci SDH – należy przez to rozumieć synchroniczną, cyfrową sieć miejską
w Warszawie, będącą w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, która
realizuje funkcje wspólnej platformy teleinformatycznej łączącej KSI z krajowymi
użytkownikami instytucjonalnymi oraz międzynarodową siecią s-Testa;
10) specyfikacji interfejsu KSI-VIS - należy przez to rozumieć opis zawartości
komunikatów wymienianych z KSI-VIS przez systemy informatyczne użytkowników
instytucjonalnych;
11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie
Informacyjnym;
12) użytkowniku indywidualnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną
uprawnioną w ramach organu lub służby do wykorzystywania danych VIS i bezpośredniej
komunikacji z KSI za pomocą aplikacji WWW-VIS;
13) użytkowniku instytucjonalnym – należy przez to rozumieć organ lub służbę,
uprawnioną do bezpośredniej komunikacji z KSI za pośrednictwem własnego systemu
informatycznego z wykorzystaniem interfejsu KSI-VIS;
14) VIS – należy przez to rozumieć Wizowy System Informacyjny, o którym mowa
w ustawie;
15) VPN – (ang. Virtual Private Network) – należy przez to rozumieć wirtualną sieć
prywatną przekazu danych korzystającą z szeroko dostępnej infrastruktury
telekomunikacyjnej, która poprzez stosowanie szyfrowania i procedur bezpieczeństwa
zachowuje poufność danych.

§ 3. 1. Użytkownik indywidualny dokonuje wpisów danych VIS oraz wglądu do danych
VIS za pomocą aplikacji WWW-VIS z wykorzystaniem protokołu https oraz bezpiecznego
połączenia VPN.
2. Użytkownik instytucjonalny dokonuje wpisów danych VIS oraz wglądu do danych
VIS za pomocą właściwego systemu informatycznego użytkownika instytucjonalnego
z wykorzystaniem protokołu https oraz bezpiecznego połączenia VPN.

§ 4. 1. Dokonywanie wpisów danych VIS oraz wglądu do danych VIS przez
użytkowników indywidualnych oraz użytkowników instytucjonalnych następuje
za pośrednictwem wydzielonej sieci teleinformatycznej.
2. Użytkownicy indywidualni oraz użytkownicy instytucjonalni uwierzytelniają się
w KSI przy użyciu dwukierunkowego protokołu SSL za pomocą certyfikatów cyfrowych
wydanych przez dedykowane PKI KSI.
3. Systemy informatyczne użytkowników instytucjonalnych komunikują się z KSI-VIS
za pomocą komunikatów, których format jest zdefiniowany w specyfikacji interfejsu KSI-
VIS.
4. Za bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej KSI odpowiada centralny organ
techniczny KSI, natomiast za bezpieczeństwo w sieci SDH odpowiada minister właściwy
do spraw wewnętrznych.

2
§ 5. W celu umożliwienia użytkownikom indywidualnym oraz użytkownikom
instytucjonalnym korzystania z KSI w celu dokonywania wpisów oraz wglądu do danych
VIS, uprawniony w ustawie organ lub służba występuje do centralnego organu technicznego
KSI o:
1) wydanie dla brzegowego urządzenia sieciowego certyfikatów cyfrowych
wydawanych przez dedykowane PKI KSI oraz określenie i przekazanie parametrów jego
konfiguracji umożliwiającej nawiązanie połączenia VPN z infrastrukturą sieciową KSI;
2) przekazywanie aktualnie obowiązującej Polityki Certyfikacji i Kodeksu
Postępowania Certyfikacyjnego;
3) założenie kont dostępowych w KSI i przydzielenie uprawnień dla systemów
informatycznych użytkowników instytucjonalnych oraz użytkowników indywidualnych;
4) wydanie certyfikatów cyfrowych na potrzeby uwierzytelnienia się systemów
informatycznych użytkowników instytucjonalnych oraz użytkowników indywidualnych;
5) przekazanie niezbędnej dokumentacji zawierającej specyfikację interfejsu KSI-VIS.

§ 6. Do obowiązków organu lub służby korzystających z KSI w celu dokonywania
wpisów danych VIS oraz wglądu do danych VIS należy:
1) przestrzeganie zasad obowiązujących w Polityce Certyfikacji i Kodeksie
Postępowania Certyfikacyjnego;
2) przestrzeganie zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
3) zapewnienie bezpieczeństwa w swojej sieci teleinformatycznej, podłączonej
do KSI.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

3
Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu
wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego, jako krajowego interfejsu
Wizowego Systemu Informacyjnego wypełnia delegację zawartą w art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz.
1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr …, poz. …).

Projektowana regulacja odnosi się do technicznych warunków, sposobu i trybu
komunikowania się z polskim węzłem Wizowego Systemu Informacyjnego oraz sposobu
dokonywania wpisów danych VIS, a także wglądu do danych VIS.

WSTĘPNA OPINIA O ZGODNOŚCI PROJEKTU

Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Na podstawie § 10 ust. 7 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42,
poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 40, poz. 439) przedstawia się
następującą opinię:

Analiza przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie sposobu wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego
jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego wykazuje, iż jest on zgodny z
prawem Unii Europejskiej.

4
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływał na organy uprawnione do wykorzystywania
Krajowego Systemu Informatycznego, jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu
Informacyjnego.

2. Zakres przeprowadzonych konsultacji.

Projekt rozporządzenia podlegał uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi Komendy
Głównej Policji.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego.

Nie przewiduje się bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego związanych z wejściem w życie danej regulacji ponad te
skutki finansowe, które zostały określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji
Wizowej.

4. Wpływ na rynek pracy.

Zakłada się, iż wejście w życie projektowanej regulacji w sposób bezpośredni nie będzie
miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.

Zakłada się, iż projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów.

19-10-aa

5