You are on page 1of 3

ZONDAGSBRIEF DORPSKERK DE BILT

www.dorpskerkdebilt.nl 15 november 2009

Liturgie ochtenddienst Liturgie avonddienst
Afkondigingen Afkondigingen
Psalm 139:1 (NB) staande Psalm 145: 1 (OB) staande
Stil gebed Stil gebed
Votum en groet Votum en groet
Psalm 22:13 (NB) Psalm 145: 3 (OB)
Gebed Geloofsbelijdenis
Erediensten op 15 november 2009 Gesprek met de kinderen Psalm 145: 5 (OB)
10.00 uur ds. P. v.d. Heuvel Bunnik Schriftlezing: Lukas 15:1-7 Gebed
Viering Heilig Avondmaal Psalm 23:1 en 3 (NB) Schriftlezing: Psalm 1
Collecten: 1. Avondmaalsgave Verkondiging (NBG 1951)
2. Kerk in actie / Diaconaat Gezang 436:1, 3 en 4 Psalm 1 (NB)
19.00 uur ds. G.A. Trouwborst Nieuwleusen Lezen avond- Schriftlezing: Mattheus 13:
Dankzegging Heilig Avondmaal maalsformulier 44-52 (NBG 1951)
Collecte: Kerk in Actie/Diaconaat 2. Pastoraat Psalm 119:88 (OB) Gezang 326: 1 en 5
Zingen voor de ochtenddienst Gebeden, persoonlijk Verkondiging
Op deze Avondmaalszondag lied 217 uit de bundel gebed, Onze Vader Gezang 430: 1,3,5,7
Zingende Gezegend op de melodie van psalm 116 (zie Geloofsbelijdenis Dankgebed
ook zingen aan de avondmaalstafel). Gezang 358:1, 2 en 3 Collecte
[HvdB] Nodiging (sursum corda) Psalm 67:1,3 (NB) staande
en viering Zegen
1 God zij geloofd! Hier zijn 4 Hier zal voldoende brood Zingen aan elke tafel een
wij in zijn naam, voorhanden zijn, vers van Psalm 116 (OB)
dit is zijn huis, Hem willen hier wordt de wijn in Dankzegging en voorbeden
wij aanbidden. stromen ons geschonken. Collecte
De hemel stelt een tafel in Vier hier de bruiloft, word Zingen Psalm 98:2 (OB)
ons midden, van vreugde dronken! Zegen
de Vader wenkt, Hij roept De gastheer schenkt de
ons hier tezaam. allerbeste wijn. Viering Heilig Avondmaal
2 Hier is de Schrift 5 God zij geloofd! Hem is De wijkkerkenraad heeft besloten om vandaag het Heilig
geopend neergelegd, dit huis gewijd, Avondmaal te vieren op de wijze zoals wij gewend zijn;
hier is het boek dat vol is de plaats waar Hij zijn drinkend uit dezelfde beker. Wel is geïnformeerd naar de
van Gods daden, vaderhart wil tonen, huidige richtlijnen vanuit de PKN, maar deze zijn niet
hier klinkt zijn stem, zijn totdat de bruidegom bij ons aangescherpt t.o.v. hetgeen gold in september voor wat
oordeel, zijn genade, komt wonen – betreft besmettingsgevaar Mexicaanse griep.
hier zingt een lied de lof dan is de kerk zijn bruid in Wij hopen - en vertrouwen er ook wel op - dat
Hem toegezegd. eeuwigheid! gemeenteleden hierdoor niet de viering zullen mijden. Ook
signalen vanuit andere kerken en wijkgemeenten
KinderNevenDienst bevestigen ons standpunt. Wij wensen ieder een
Adri en Lydia gaan vertellen over echt en onecht. Je kan gezegende Avondmaalsviering, tot versterking van ons
wel lange gebeden houden, maar als je ze niet meent, doe geloofsleven en tot opbouw van de onderlinge
ze dan ook niet. Als je geld geeft doe het dan oprecht en gemeenschap, tot eer en roem van onze grote Gastheer
niet omdat het moet. Zo ook in geloven. In Marcus 12 vers deze ochtend, de Here Jezus Christus!
38 t/m Marcus 13 vers 2 lees je er meer over. [GdR] AdM

Bloemengroet 08-11-2009 Erediensten op 22 november 2009
Deze is vandaag bestemd voor de heer Jan van 10.00 uur ds. ds. A. Plaisier Amersfoort
Woudenberg in Groenekan. In een tijd waarin het runnen 19.00 uur Kand. H.J. Prosman Woerden
van een boerenbedrijf tóch al onder druk staat en de Collecte: 1. Plaatselijk Kerkenwerk
nodige hoofdbrekens kost, heeft Jan ook nog eens te 2. Eredienst
kampen met klachten van lichamelijke aard. Onlangs was Onze zieken
een ingreep nodig omdat spontaan het netvlies van een Het doet ons veel verdriet te moeten zien hoe moeilijk de
oog losliet en moet hij binnenkort aan staar geholpen weg van Cor en Bea Kuus is. Bea wordt steeds zwakker
worden. Ook komen daar nog rugklachten bij, waardoor wij en is nu vrijwel geheel aan bed gebonden. Met ontroering
via deze bloemengroet blijk willen geven van ons mogen we horen hoe zij hun vertrouwen op de HEERE
meeleven met dit gezin. Wij wensen hem veel sterkte toe, stellen. We zien iets van de woorden van psalm 130: ‘Uit
evenals Willianne, bij de zorg voor Wiebe en Femke. de diepten roep ik tot U, o HERE. Here, hoor naar mijn
Indien iemand deze bloemen wil bezorgen, kan hij/zij zich na afloop stem; laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide
van de dienst melden in de consistorie.
smekingen.’ Als gemeente smeken we met hen mee in
onze persoonlijke gebeden.
Basiscatechese We denken ook aan br. Schouten en zijn vrouw. Op dit
Zondag 29 november a.s. hopen wij weer bij elkaar te moment verblijft hij in De Biltse Hof. Als u hen wilt
mogen komen. [HvdB+JvdK] bemoedigen kunt u of jij een kaartje sturen. Wij allen

1
mogen weten, dat wij een grote hogepriester in de hemel “Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij
hebben, die medelijden heeft met onze zwakheden, ook met Hem zullen leven, Wij weten toch dat Christus, nu
verdriet en zorgen; die in alle dingen verzocht is gelijk wij Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft, De dood
(naar Hebr.4:15). Ds. J. van Dijk heerst niet meer over Hem”. Romeinen 6: 8 en 9
Nieuwe ambtsdragers (Indien u meent een gemeentelid te missen in deze
Met vreugde en dankbaarheid delen wij u mee dat Eric bekendmaking, dan wel anderszins een opmerking hebt, dan
van der Velde en Teus Spelt hun benoeming tot resp. verneem ik graag).
Missionair ouderling en tot diaken, hebben aanvaard. Zo AdM
wordt gezorgd voor een zekere continuïteit in de
wijkkerkenraad. Fijn, wanneer gemeenteleden een
Toerustingavond 19 november
bepaalde tijd verantwoordelijkheid willen dragen voor een
Hierbij nogmaals geattendeerd op de geplande avond, a.s.
goed functioneren van onze wijkgemeente. Wij wensen
donderdag 19 november om 20.00 uur in De Voorhof.
hen van harte Gods zegen toe.
Nadrukkelijk worden alle leden van de sectieteams
Voorts zijn een aantal namen van gemeenteleden
verwacht, terwijl tevens geldt dat alle gemeenteleden
ingediend, waarover de wijkkerkenraad zich zal buigen.
hartelijk welkom zijn. Het thema is ‘Het pastorale gesprek,
Wij hopen vurig dat voor de komende vacatures mensen
waar loopt dat op uit’? Een thema dat voor ieder die
gevonden worden die willen meedenken / meebesturen.
(regelmatig) mensen bezoekt van belang zal zijn. Ds. P.
Niemand is geroepen om álles te kunnen, maar ook in een
Koeman heeft veel ervaring met pastoraat en zal ons op
wijkkerkenraad zijn zóveel verschillende gaven inzetbaar
genoemde avond een aantal handvatten aanreiken. Van
dat niemand hoeft te denken, daaraan geen zinvolle
harte uitgenodigd op deze, ongetwijfeld leerzame avond!
bijdrage te kunnen leveren. Weliswaar in afhankelijkheid
Namens de Commissie Pastoraat, Arie de Mik
van Gods Geest, maar Hij zal Zijn belofte dienaangaande
graag waarmaken! AdM
‘De kerk naar buiten’
Laatste zondag van het kerkelijk jaar Bijeenkomst voor kerken uit deze regio over ‘missionair
In de ochtenddienst van zondag 22 november, herdenken zijn’ in dorp en stad
wij alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn Hoe richt je je als kerk niet alleen op de eigen leden, maar
overleden. Hun namen worden genoemd, zodat zij niet ook op mensen aan de rand van de kerk of erbuiten? Daar
vergeten worden. Het is een moment van samenzijn, praten de Protestantse kerken uit deze regio op
delen van elkaars verdriet en ons gedragen mogen voelen donderdag 19 november a.s. over tijdens een bijeenkomst
door Gods trouw, de geslachten door. De naaste van de missionaire ronde van de Protestantse Kerk. De
familieleden en betrokkenen zijn voor deze dienst bijeenkomst is één van de tachtig die van najaar 2009 tot
uitgenodigd en na afloop is er gelegenheid elkaar in De voorjaar 2010 wordt gehouden en elke classis (regionale
Voorhof te ontmoeten. Met respect en in dankbare kerkvergadering) in Nederland aandoet.
herinnering zullen volgende week de namen genoemd
worden van: ‘Kerk naar buiten zijn heeft te maken met dat wat van
binnen zit, het geloof in God, naar buiten brengen. Dat doe
• mevrouw Teuntje Baas, overleden op 10 je er als kerkelijke gemeente niet een beetje bij. Dat is
december 2008 in de leeftijd van 96 jaar essentieel aan het kerk zijn’, aldus ds. Hans van Ark, zelf
• mevrouw Grietje Maria van Reenen - Kreuger, predikant in Wezep. Van Ark presenteert tijdens de
overleden op 31 december 2008 in de leeftijd van avonden samen met Nynke Dijkstra - Algra dertig kansrijke
82 jaar modellen voor de missionair gemeente, variërend van ‘de
• mevrouw Janny van Overeem, overleden op 3 gemeente aan de maaltijd’ en ‘de gemeente voor toeristen’
januari 2009 in de leeftijd van 96 jaar tot ‘de gemeente met hart voor cultuur’. Dijkstra - Algra:
‘De modellen zijn bedoeld als ideeën, niet als strakke
• mevrouw Margaretha Jacoba van der Linden, kaders. Ze moeten kerken helpen na te denken over wie
overleden op 17 januari 2009 in de leeftijd van 84 ze zijn, om van daaruit ook buiten de kerkmuren aanwezig
jaar te zijn’.
• de heer Hermanus Hendrik Oonk, overleden op Opzet
25 januari 2009 in de leeftijd van 89 jaar De bijeenkomsten starten met de film ‘Voor hen… een film
• mevrouw Jennie van Florenstein - Schwering, met een missie’ waarin de kerkelijke situatie in Nederland
overleden op10 februari 2009 in de leeftijd van 84 wordt geschetst. Daarna volgt een gesprek over
jaar missionaire (on-)mogelijkheden met de aanwezige
predikanten, kerkenraden, leden van missionaire
• mevrouw Maria Elisabeth Oudhof, overleden op 9
werkgroepen, evangelisatiecommissies en andere
april 2009 in de leeftijd van 81 jaar
belangstellenden.
• mevrouw Gijsbertha Hendrika van Dijk - Predikanten en kerken worden persoonlijk benaderd
Ettekoven, overleden op 11 april 2009 in de tijdens regionale bijeenkomsten van de Protestantse Kerk
leeftijd van 94 jaar vanaf najaar 2009 tot en met voorjaar 2010. Het team
• de heer Bart Haaksman, overleden op 25 juli 2009 Missionair Werk en Kerkgroei gaat in gesprek met de
in de leeftijd van 87 jaar plaatselijke (kerkelijke) gemeenten over missionair werk
• mevrouw Adriana Elisabeth Robért, overleden op en manieren om als kerk naar buiten gericht te zijn.
9 oktober 2009 in de leeftijd van 89 jaar Waar

2
De Bijeenkomst missionaire ronde Protestantse Kerk
wordt gehouden in het Kerkelijk centrum Noorderlicht,
Bergweg 92, Zeist op 19 november 2009 van 19.30 uur tot
22.00 uur. De toegang is vrij. Henk van de Bunt

Sluitingstijd volgende nieuwsbrief: Vrijdag 20 november
2009 om 16.00 uur.
Redactie: Henk van de Bunt.

3