You are on page 1of 18

KORPORATIVNI

PANDEMONIJUM
Zoran PENEVSKI Aleksandar Zoloti
Za izdavaa Predrag Mladenovi
Urednik Goran lakievi
Upis teksta Milo trajkovi
Dizajn korica Aleksandar Zoloti
tampa Offset Print, Novi Sad
Izdava:
IP Besna kobila, Zemun
Tel / Fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs
Naa izdanja moete naruiti i putem sajta
www.besnakobila.co.rs
Zoran PENEVSKI
KORPORATIVNI
PANDEMONIJUM

Aleksandar Zoloti
odlomak od strane
66 do strane 76
Prolazi lo
je vreme.
A onda je doao
veli ki dan.
Ostvarenje svi h
moji h snova.
Dobi o sam
ekstraktor. . .
I dobi o
sam kri la!
Letenje je
bi lo lako. . .
. . . kao da sam se
s kri li ma rodi o.
Novo je bi lo to to
sam mogao da vi di m
tu a oseanja.
Prosto bi mi
zadrhtalo telo kad
bi h oseti o ljubav
i zme u dva bi a.
Zoran PENEVSKI (1967) je pisac, scenarista, esejista i prevodilac. Autor je
romana Pono na tvojim rukama (Mali Nemo, 2012), Tragovi odsustva (Okean,
2008), Manje vani zloini (stipendija Fonda Borislav Peki, Okean, 2005), Bu-
dimir i retke vrste (Kreativni centar, 2013) itd. Napisao je scenario za strip-
album Des Rivires sur les Ponts (crte G. Josi, Delcourt, 2004). Sa ivicom
Stevanoviem koautor je prvog srpskog grafkog romana Ljubazni leevi (SKC
Novi Sad, 2004; Komiko, 2011, 2012), bestijarija Leksikon likovnih legija (SKC
Novi Sad, 2005) i strip-albuma L Anatomie du ciel (Les Humanodes Associs,
2006). Sa Duanom Pavliem realizovao je strip-album Filip i Olga knjiki
moljci (System Comics, 2012). Sva svoja dela posvetio je Aleksandri Trivan.
Aleksandar ZOLOTI (1987) stekao je zvanje diplomiranog grafara
primenjene grafke 2012. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beo-
gradu. ilustratorskim radom se bavi nepune etiri godine tokom kojih je ra-
dio na deijim knjigama srpskih izdavaa za decu i mlade, poput Kreativnog
centra i Pelice iz aka. Korporativni pandemonijum je njegov prvi objavljeni
strip. Predloak za ovaj strip bila je serija ilustracija, autorov lini projekat u
elji da, kroz simboline postavke, svoje stvaralatvo uini prepoznatljivim i
angaovanim.

You might also like