You are on page 1of 6

SMK TELANG USAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014


GEOGRAFI TINGKATAN 4
KERTAS 2 MASA: 2 JAM
NAMA:.................................................... TINGKATAN:....................................
Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua
soalan dalam bahagian A dan Tiga soalan di Bahagian B.
Bahagian A (40 Marah!
Arahan: Jawab semua soalan
Soalan 1 hingga Soalan 3 berdasarkan peta di bawah. Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.
1
1 Namakan kemuncak tertinggi yang terdapat di dalam peta
______________________________________________
[2 markah]
2 Nyatakan ruukan grid ! angka "agi

a# Ma$id :____________________
"# Gunung %aya :____________________
c# &ulau 'peh :____________________
[( markah]
( Nyatakan ruukan grid ) angka "agi
a# *am"atan &ekan Mau :____________________
"# +ek,lah Kg -alau :____________________
c# Kg .engal :____________________
d# +te$en Trigin,metri :____________________
[! markah]
e# Apakah nama tempat yang "erkedudukan RG 2"1#$#
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
[2 markah]
2
! Nyatakan ruukan grid ! angka "agi

a# Kampung +etia :____________________
"# &ekan -eraya :____________________
c# Ta$ik +uci :____________________
[( markah]
/ Nyatakan ruukan grid ) angka "agi
a# -alai &,li$ :____________________
"# +ek,lah :____________________
c# Kilang :____________________
d# +impang *alan &ekan *aya :______________
[! markah]
e# Apakah nama tempat yang "erkedudukan RG 2##&4'
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
[2 markah]
(
S(a)an *+ri,- berdasarkan gambar rajah di bawah.
) a# Gam"ar raah di ata$ menunukkan keadian.
[1 markah]
0"# Nyatakan -iga ciri pergerakan ini.
i.__________________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________________
iii._________________________________________________________________________
[( markah]
0c# +enaraikan +./a- ke$an keadian ter$e"ut.
i.__________________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________________
iii._________________________________________________________________________
i1._________________________________________________________________________
[! markah]
0d# 2aktu $ingkat di antara ter"itnya matahari dengan 3aktu $iang dikenali $e"agai
___________________________________________________________________________
[1 markah]
0e# 2aktu $ingkat di antara ter"enamnya matahari $e3aktu matahari "erada di kaki langit ialah
___________________________________________________________________________
[1 markah]

!
S(a)an *+ri,- berdasarkan gambar rajah di bawah.
4 0a# -erda$arkan gam"ar raah di ata$5 namakan lapi$an yang dila"elkan:
0i# 0 6 ____________________________________________________
0ii# 1 6 _____________________________________________________
0iii# 2 6 _____________________________________________________
0i1# 3 6 _____________________________________________________

[! markah]
0"# Kerak "umi ter"ahagi kepada dua "ahagian iaitu:
0i#
0ii#
[2 markah]
0c# 7uraikan mengenai:
0I# +ial
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
0II# +ima
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[! markah]
/
Bahagian B (&0 Marah!
Arahan: *a3a" 4 S(a)an $ahaa
8 0a# Nyatakan apakah mak$ud "atuan [! Markah]
0"# Terangkan eni$9eni$ "atuan yang terdapat di "umi [) Markah]
0c# Nyatakan pr,$e$9pr,$e$ pem"entukan "atuan enapan [) Markah]
0d# +enaraikan empat kegunaan "atuan dalam kehidupan manu$ia [! Markah]
: 0a# 7uraikan empat pr,$e$ haki$an $ungai yang "erlaku [8 Markah]
0"# *ela$kan "entuk muka "umi yang terha$il di peringkat hilir $ungai melalui
pr,$e$ pemendapan 08 Markah]
0c# Nyatakan mak$ud aliran lumpur 0! Markah]
1; 0a# *ela$kan kepentingan $um"er lautan kepada manu$ia. [1; Markah]
0"# -agaimana $um"er9$um"er lautan mengalami kepupu$an. [1; Markah]
11 0a# 7uraikan tentang putaran "umi dan ke$an putaran "umi. [8 Markah]
0"# Nyatakan pr,$e$ peredaran "umi [! Markah]
0c# 7uraikan ke$an peredaran "umi [8 Markah]

KERTAS SOALAN TAMAT
Soalan disediakan oleh Soalan disemak oleh Soalan disahkan oleh
Muhd A<i= Muhd 7i$yam %a"iah -t Taha
Guru Ge,gra<i
+MKT' 2;1!
Ketua &anitia Ge,gra<i
+MKT' 2;1!
Ketua -idang Kemanu$iaan
+MKT' 2;1!
)