You are on page 1of 11

105 105 105 105 105

EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawd, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgo nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swj kod i dat urodzenia.
3. Czytaj uwanie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwizania zapisuj dugopisem lub pirem z czarnym tuszem/
/atramentem. Nie uywaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 25. s podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im nastpujcy ukad kratek na karcie odpowiedzi:
Wybierz tylko jedn odpowied i zamaluj kratk z odpowiadajc
jej liter np. gdy wybrae odpowied A:
6. Staraj si nie popenia bdw przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeli si pomylisz,
bdne zaznaczenie otocz kkiem i zaznacz inn odpowied.
7. Rozwizania zada od 26. do 35. zapisz czytelnie i starannie
wwyznaczonych miejscach. Pomyki przekrelaj.
8. Redagujc odpowiedzi do zada, moesz wykorzysta miejsca
opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bd
sprawdzane.
Powodzenia!
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
CZ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA
T TT TTest II est II est II est II est II Energia Energia Energia Energia Energia
S-A1-062
Liczba punktw do uzyskania: 50
2008 2008 2008 2008 2008
WPISUJE UCZE UZUPENIA ZESP
NADZORUJCY
Miejsce na naklejk
z kodem
dysleksja
KOD UCZNIA
Czas pracy: 120 minut Czas pracy: 120 minut Czas pracy: 120 minut Czas pracy: 120 minut Czas pracy: 120 minut
A B C D
A B C D
A B C D
DATA URODZENIA UCZNIA
dzie miesic rok
106 106 106 106 106
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Wraz z rozwojem cywilizacji zwiksza si zapotrzebowanie na energi, co jest przyczyn coraz
bardziej intensywnej eksploatacji surowcw energetycznych. Niestety, zasoby wgla, ropy nafto-
wej i gazu ziemnego systematycznie si zmniejszaj, dlatego nieustannie poszukuje si innych
rde energii. Takich, ktre zaspokoiyby potrzeby ludzi, nie wpywajc jednak negatywnie na rodo-
wisko przyrodnicze.
Energia uzyskiwana ze spalania surowcw energetycznych jest konieczna do uruchamiania
i dziaania urzdze. Organizmy ludzi, zwierzt i rolin potrzebuj do ycia i rozwoju energii, ktr
czerpi z pokarmu.
Sowo energia oznacza zdolno do dziaania, a wic zacznij dziaa! Rozwi test dotyczcy
energii.
Powodzenia.
Uwaga! W zadaniach zamknitych tylko jedna odpowied jest poprawna.
Zadanie 1. (01)
Formy energii jabka strconego z drzewa przez wiatr ulegaj przemia-
nie. Korzystajc z zasady zachowania energii, okrel warto energii
potencjalnej i kinetycznej jabka w punktach wskazanych na rysunku.
Przyjmij, e masa jabka wynosi 200 g, a wysoko, z ktrej spado,
to 2 m. Pomi opory powietrza. Wybierz prawidow odpowied.
A. (1) E
p
= 4 J, E
k
= 0 J; (2) E
p
= 2 J, E
k
= 2 J; (3) E
p
= 0 J, E
k
= 4 J
B. (1) E
p
= 4 J, E
k
= 0 J; (2) E
p
= 3 J, E
k
= 1 J; (3) E
p
= 0 J, E
k
= 4 J
C. (1) E
p
= 4 kJ, E
k
= 0 kJ; (2) E
p
= 3 kJ, E
k
= 1 kJ; (3) E
p
= 0 J, E
k
= 4 kJ
D. (1) E
p
= 4 kJ, E
k
= 0 kJ; (2) E
p
= 2 kJ, E
k
= 2 kJ; (3) E
p
= 0 kJ, E
k
= 4 kJ
Zadanie 2. (01)
Ciepo topnienia lodu wynosi 340 000
J
kg
i w porwnaniu z ciepem topnienia innych substancji jest
bardzo due. Oznacza to, e do stopienia 1 kg lodu potrzeba duo wicej energii ni do stopienia takiej
samej masy innych substancji. Ma to istotne znaczenie w przyrodzie, gdy dziki temu wiosn wyst-
puje stosunkowo mao powodzi. Oblicz, ile energii potrzeba, aby stopi 4 kg lodu o temperaturze 0C.
A. 1360 J
B. 85 kJ
C. 1360 kJ
D. 85 J
Zadanie 3. (01)
Ruch wahada w zegarach polega na cyklicznym przetwarzaniu energii
kinetycznej na energi potencjaln. Na rysunku przedstawiono pooenie
wahada dugoci 15 cm w rnych fazach jego ruchu. Wysoko, na jak
unosi si wahado od punktu C do punktu maksymalnego wychylenia A,
jest rwna 3 cm. Jaka jest odlego midzy punktami A i B maksymalnego
wychylenia wahada?
A. 18 mm
B. 24 cm
C. 36 cm
D. 180 mm
Zadanie 4. (01)
Wedug staroytnej filozofii chiskiej kady byt jest strumieniem energii
przepywajcym midzy niebem (yang) i ziemi (yin). Dwie przenikajce
si siy yin i yang zobrazowane zostay w przedstawionym na rysunku sym-
bolu Taiji. Promie duego koa na rysunku ma dugo 3 cm. O ile centy-
metrw kwadratowych zwikszy si czarne pole, gdy rysunek ten zostanie
wykonany wskali 2 : 1?
A. 3 cm
2
B. 4 cm
2
C. 13,5 cm
2
D. 27 cm
2
T TT TTest II est II est II est II est II
107 107 107 107 107
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Zadanie 5. (01)
Skadnikiem zaprawy murarskiej jest wodorotlenek wapnia. Otrzymuje si go w reakcji egzoenerge-
tycznej, nazywanej gaszeniem wapna. Zaznacz okrelenie definiujce reakcj egzoenergetyczn.
A. reakcja chemiczna przebiegajca z wydzieleniem energii
B. reakcja chemiczna, w ktrej nie zachodzi wymiana energii z otoczeniem
C. reakcja chemiczna, do ktrej przebiegu konieczne jest stae doprowadzenie energii
D. reakcja chemiczna przebiegajca z wydzieleniem energii, w ktrej z kilku substratw powstaje kilka pro-
duktw
Zadanie 6. (01)
Roliny zielone przeksztacaj w procesie fotosyntezy cz energii sonecznej w energi chemiczn.
Zaznacz nazw tkanki rolinnej, w ktrej zachodzi ten proces.
A. mikisz spichrzowy
B. yko
C. mikisz asymilacyjny
D. korek
Zadanie 7. (01)
Wiele wanych procesw zachodzcych w komrce wymaga energii. Zaznacz ten element komrki,
ktry jest nazywany jej centrum energetycznym.
A. jdro komrkowe
B. wodniczka
C. mitochondrium
D. chloroplast
Zadanie 8. (01)
Oddychanie tlenowe jest gwnym procesem dostarczajcym organizmowi czowieka energii. Zaznacz
wrd wymienionych poniej zwizkw chemicznych ten, ktry jest substratem tego procesu.
A. woda
B. dwutlenek wgla
C. glukoza
D. mocznik
Zadanie 9. (01)
Na opakowaniach produktw spoywczych podawana jest liczba kilokalorii zawartych w produkcie.
Warto ta oznacza ilo energii dostarczonej organizmowi po spoyciu produktu.
Warto energetyczna jednego duego banana jest rwna 150 kcal. rednie dzienne zapotrzebowanie
energetyczne pitnastolatka wynosi okoo 3000 kcal. Ile bananw powinien zje pitnastolatek, aby
pokry 5% dziennego zapotrzebowania na energi?
A.

banana
B. 1 banana
C. 2 banany
D. 10 bananw
Zadanie 10. (01)
Jako rdo energii organizm czowieka wykorzystuje rne skadniki pokarmowe. Wybierz ten skadnik,
ktry nie jest rdem energii.
A. cukier
B. witamina
C. tuszcz
D. biako
Zadanie 11. (01)
Zapotrzebowanie energetyczne organizmu zaley od wielu czynnikw. Jednym z nich jest rodzaj wyko-
nywanej pracy. Spord wymienionych osb wska t, ktra ma najwiksze zapotrzebowanie energe-
tyczne.
A. kucharz
B. grnik
C. ksigowy
D. nauczyciel
T TT TTest II est II est II est II est II
108 108 108 108 108
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Zadanie 12. (01)
Do wytwarzania energii wykorzystywane s rne rda. Zaznacz zestaw, w ktrym wymienione s
wycznie nieodnawialne rda energii.
A. wgiel kamienny, wgiel brunatny, ropa naftowa
B. wiatr, promieniowanie soneczne, woda
C. ciepo wntrza Ziemi, gaz ziemny, woda
D. uran, torf, biomasa
Zadanie 13. (01)
Jednym z podstawowych surowcw energetycznych jest wgiel kamienny. W tabeli zamieszczono dane
dotyczce jego wydobycia w czterech krajach w latach 19902000.
Wska zdanie prawdziwe.
A. W 1994 roku na Ukrainie wydobyto dwukrotnie wicej wgla ni w Wielkiej Brytanii.
B. czne wydobycie wgla w tych czterech krajach w 1998 roku wynioso prawie wier miliarda ton.
C. W Niemczech wydobycie wgla w 2000 roku byo nisze ni w 1990 roku o niecae 50%.
D. W 1990 roku w Polsce wydobyto o okoo 14% wicej wgla ni cznie w Niemczech, Wielkiej Brytanii
i na Ukrainie w 2000 roku.
Zadanie 14. (01)
Wydobycie wgla kamiennego w wybranych krajach Europy (w mln ton)
Wydobycie wgla kamiennego (w mln ton)
148
124
77
94
Kraj
Polska
Ukraina
Niemcy
Wielka Brytania
134
91,3
57,6
49,3
117
74
45
41
102
62
37
31
1990 1994 1998 2000
T TT TTest II est II est II est II est II
Wykres, sporzdzony na podstawie danych zawartych w tabeli w zadaniu 13., pokazuje spadek wydo-
bycia wgla kamiennego w Europie pod koniec XX wieku. W niektrych krajach, take w Polsce, dopro-
wadzio to nawet do zamknicia wielu kopal.
Podaj jedn z gwnych przyczyn trudnej sytuacji w grnictwie wglowym, wybierajc poprawn od-
powied.
A. niska wydajno pracy grnikw
B. spadek zapotrzebowania na wgiel kamienny w gospodarce
C. wzrost wydobycia wgla brunatnego
D. niewielkie zapotrzebowanie na energi elektryczn
109 109 109 109 109
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Zadanie 15. (01)
W soneczny dzie Waldek stan w takim miej-
scu, e koniec jego cienia pokry si z kocem
cienia wiey szybu kopalnianego. Nastpnie
zmierzy odlego tego miejsca od wiey 39 m
i dugo swojego cienia 3 m. Waldek ma
180 cm wzrostu. Jak wysoko ma wiea?
A. 23,4 m
B. 234 m
C. 25,2 m
D. 252 m
Zadanie 16. (01)
Gwnym produktem odgazowania wgla ka-
miennego jest koks. To wysokiej jakoci paliwo
ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuje si je
zarwno w wielkich piecach przemysowych, jak
i do opalania kotw grzewczych w indywidual-
nych gospodarstwach. Ile kilogramw koksu
mona otrzyma w wyniku odgazowania 2,5 tony
wgla? Wykorzystaj dane z diagramu.
A. 1625 kg
B. 16,25 kg
C. 1,625 kg
D. 1500 kg
Zadanie 17. (01)
W wielu domach rdem ciepa jest kominek. Przednia ciana komory
dymowej kominka przedstawionego na rysunku ma ksztat trapezu rwno-
ramiennego. Rami tego trapezu ma dugo 70 cm i jest nachylone do
podstawy trapezu pod ktem 45. Jaka jest wysoko trapezu?
A. 70 cm
B. 70 ! cm
C. 35 cm
D. 35 ! cm
Zadanie 18. (01)
Ropa naftowa jest mieszanin gazowych, ciekych i staych wglowodorw wzajemnie w sobie roz-
puszczonych. Zaznacz zestaw, w ktrym wymienione s produkty otrzymane w procesie destylacji
frakcjonowanej ropy naftowej.
A. gaz wietlny, woda pogazowa, smoa pogazowa, koks
B. gaz rafineryjny, benzyna, nafta, oleje napdowe i smary, mazut
C. gaz ziemny, benzyna, oleje napdowe, smoa pogazowa, koks
D. gaz wietlny, woda pogazowa, benzyna, smary, mazut
Zadanie 19. (01)
Pastwo Kowalscy wydaj rocznie 1800 z na ciep wod i ogrzewanie domu jednorodzinnego. Planuj
zainstalowanie kolektora sonecznego, co obniy te wydatki o 60%. Inwestycja kosztuje 7560 z.
Po jakim czasie zwrci si im koszt tej inwestycji?
A. po 5 latach
B. po 7 latach
C. po 9 latach
D. po 11 latach
T TT TTest II est II est II est II est II
Produkty powstae przy odgazowywaniu
wgla kamiennego
110 110 110 110 110
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Zadanie 20. (01)
Paskie kolektory soneczne umiesz-
czono na najbardziej nasonecznionej
cianie dachu, ktra ma ksztat trj-
kta rwnobocznego. Na rysunku
przedstawiono sposb instalacji i od-
powiednie wymiary. Jak czn po-
wierzchni zajmuj te kolektory?
A. 4 ! m
2
B. (4 + !) m
2
C. 4 m
2
D. 8 m
2
Zadanie 21. (01)
Turbina wiatrowa jest urzdzeniem przetwarzajcym energi kinetyczn wiatru na
energi mechaniczn. Na rysunku przedstawiono turbin migow trjopatow.
opata ma dugo 25 metrw, a koniec jednej z nich oznaczono na rysunku liter A.
Jak drog pokona punkt A w trakcie trzech penych obrotw wirnika turbiny?
Wobliczeniach przyjmij 3,14.
A. okoo 157 m
B. okoo 471 m
C. okoo 1962,5 m
D. okoo 5887,5 m
Zadanie 22. (01)
Alternatyw dla energii pozyskiwanej z paliw kopalnych moe by take energia jdrowa. Wytwarza si j
welektrowniach jdrowych, wykorzystujc izotopy promieniotwrcze, np. uranu dwiecie trzydzieci
pi
Z35
9Z
U. Wska liczb podstawowych czstek materii w atomie izotopu
Z35
9Z
U.
A. 92 p
+
, 235 e

, 92 n
0
B. 92 p
+
, 92 e

, 235 n
0
C. 92 p
+
, 92 e

, 143 n
0
D. 143 p
+
, 143 e

, 92 n
0
Zadanie 23. (01)
W 1986 roku w elektrowni atomowej w Czarnobylu wydarzya si jedna z najwikszych katastrof
whistorii energetyki jdrowej. Skaeniu promieniotwrczemu uleg obszar na pograniczu Biaorusi,
Ukrainy i Rosji o cznej powierzchni okoo 100 000 km
2
. Zaznacz odpowied, w ktrej ta powierzchnia
jest wyraona w hektarach.
A. okoo 10
3
B. okoo 10
7
C. okoo 10
9
D. okoo 10
11
Zadanie 24. (01)
Gwne surowce energetyczne Polski to wgiel kamienny i wgiel brunatny. Wydobywa si je rnymi
metodami grniczymi. Przeczytaj zamieszczony opis i spord podanych kopalni wska t, ktrej on
dotyczy.
Jest najwiksz dziur w Europie wida j nawet z kosmosu.
Zajmuje obszar o powierzchni 2800 ha, a jej gboko siga 280 m.
Stworzy j czowiek!
A. gbinowa kopalnia wgla kamiennego w Rybniku
B. odkrywkowa kopalnia wgla brunatnego w Bechatowie
C. odkrywkowa kopalnia wgla brunatnego w Turoszowie
D. zesp kopalni wgla kamiennego na Grnym lsku
T TT TTest II est II est II est II est II
A
111 111 111 111 111
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Zadanie 25. (01)
Spalanie wgla w elektrowniach zwiksza emisj pyw i gazw do atmosfery. Od 2000 roku Unia
Europejska podejmuje wiele dziaa, majcych na celu propagowanie i rozwj energetyki zrwnowaonej.
To szansa dla rodowiska przyrodniczego.
Zaznacz te dziaania, ktre nie sprzyjaj zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza.
A. due wykorzystywanie w gospodarce energii z paliw kopalnych
B. wytwarzanie energii ze rde odnawialnych
C. stosowanie biopaliw w transporcie
D. korzystanie z energooszczdnych urzdze i arwek
Zadanie 26. (03)
Schemat przedstawia piramid energii dla czterech poziomw troficznych w ekosystemie, w ktrym
rdem energii jest Soce. Przeanalizuj go uwanie i wykonaj polecenia.
a) Przyporzdkuj poziomom troficznym waciw grup organizmw, wpisujc odpowiedni liter przy
numerze poziomu.
IV .......... A. Konsumenci I rzdu
III .......... B. Producenci
II .......... C. Konsumenci III rzdu
I .......... D. Konsumenci II rzdu
b) Wymie poziom troficzny, z ktrego naley wykorzystywa organizmy do produkcji ywnoci, aby straty
energii byy jak najmniejsze.
................................................................................................................................................
c) Wyjanij, podajc jedn przyczyn, dlaczego jest tak mao wielkich drapienikw.
................................................................................................................................................
Zadanie 27. (02)
Nie wyobraamy sobie dzi ycia bez energii elektrycz-
nej. W tabeli przedstawiono moce, z jakimi pracuj nie-
ktre urzdzenia wykorzystywane w domu. Oblicz, ile
po miesicu (przyjmij 4 tygodnie) zapaci rodzina miesz-
kajca w domu, w ktrym:
arwka i komputer pracuj 15 h w tygodniu,
telewizor jest wczony rednio 20 h/tydzie,
wykonuje si 2 prania na tydzie (kade trwajce 1 h),
lodwka pracuje 24 h/dob,
elazko wykorzystuje si 3 razy w tygodniu przez
1 godzin.
Przyjmij, e 1 kWh kosztuje 0,33 z.
T TT TTest II est II est II est II est II
arwka
Komputer
elazko
Pralka
Odkurzacz
Telewizor
Lodwka
Urzdzenie
60 W
200 W
1000 W
1300 W
1000 W
100 W
120 W
Moc
Odpowied: .............................................................................................................................
Zadanie 28. (02)
rdem energii elektrycznej w samochodzie jest akumulator oowiowy, zbudowany z pyt wykonanych
z oowiu i zwizkw oowiu, zanurzonych w roztworze kwasu siarkowego(VI). Napisz rwnanie reakcji
dysocjacji jonowej tego kwasu i zapisz nazwy powstaych jonw.
Rwnanie dysocjacji jonowej: ....................................................................................................
................................................................................................................................................
112 112 112 112 112
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
KOCIO GAZOWY MD57
Zasilanie gaz ziemny
Sposb mocowania stojcy
Funkcje z zasobnikiem na wod
Typ z otwart komor
Moc 40 kW
Pojemno zasobnika 90 l
Cena 9150,00 z (zawiera 22% VAT)
T TT TTest II est II est II est II est II
Zadanie 29. (02)
Kuchenki gazowe s zasilane gazem ziemnym, ktrego gwnym skadnikiem jest metan zwizek
chemiczny o wzorze sumarycznym CH
4
. Oblicz, ile gramw tlenku wgla(IV) uwolni si do atmosfery
podczas reakcji spalania cakowitego 48 g metanu (m
C
= 12 u, m
O
= 16 u, m
H
= 1 u). Reakcja spalania
cakowitego metanu przebiega wedug rwnania:
CH
4
+ 2 O
2
CO
2
+ 2 H
2
O
Odpowied: .............................................................................................................................
Zadanie 30. (04)
Kocio gazowy jest urzdzeniem sucym do ogrzewania domu i przygotowywania ciepej wody. Poni-
ej przedstawiono ofert sprzeday takiego kota.
a) Oblicz cen netto (bez podatku VAT) tego kota. Zapisz obliczenia.
Odpowied: .............................................................................................................................
b) Kocio MD57 ma ksztat graniastosupa prawidowego czworoktnego o krawdzi podstawy dugoci
60 cm. Objto zasobnika na wod stanowi
1
6
objtoci caego kota. Oblicz wysoko kota.
Odpowied: .............................................................................................................................
113 113 113 113 113
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE T TT TTest II est II est II est II est II
Zadanie 31. (02)
Wikszo energii elektrycznej na wiecie uzyskuje si z elektrowni cieplnych, wodnych i jdrowych.
Korzystajc z wykresu, przeanalizuj udzia rnych elektrowni w produkcji energii w wybranych pa-
stwach i wykonaj polecenia:
a) Wymie dwa pastwa, ktre w tej grupie produkuj najwicej energii ze rde odnawialnych.
1. ............................................
2. ............................................
b) Wymie dwa pastwa, ktre w tej grupie maj najwikszy problem zwizany z emisj do atmosfery
pyw i gazw z elektrowni.
1. ............................................
2. ............................................
Zadanie 32. (02)
Elektrownie atomowe na Litwie, Ukrainie, we Francji, Belgii, Szwecji i Sowacji produkuj ponad poow
energii krajowej. Rozwj energetyki jdrowej planuj Rosja, Biaoru i Rumunia. Ale s take kraje,
ktre z rnych wzgldw nie chc budowa u siebie elektrowni atomowych.
Wyjanij te rozbiene stanowiska, wykonujc polecenia.
a) Wymie dwie zalety energetyki jdrowej:
1. ............................................
2. ............................................
b) Wymie dwa powody zaniechania budowy elektrowni atomowych:
1. ............................................
2. ............................................
Zadanie 33. (03)
Wiea soneczna jest urzdzeniem przetwarzajcym energi soneczn na elektryczn. Jednym z jej naj-
istotniejszych elementw jest komin, przez ktry przepywa ogrzewane energi soneczn powietrze.
Nieistniejcy ju prototyp takiej wiey mia komin w ksztacie walca wysokoci 195 m i rednicy 10 m.
Czy prostoktny arkusz tektury o wymiarach 31 cm 198 cm wystarczy na wykonanie makiety tego
komina w skali 1:100? Zapisz wszystkie obliczenia potrzebne do uzasadnienia odpowiedzi.
Odpowied: .............................................................................................................................
Struktura produkcji energii elektrycznej
wg rodzajw elektrowni w wybranych krajach (w %)
114 114 114 114 114
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE T TT TTest II est II est II est II est II
Zadanie 34. (03)
Najwiksze wspczesne turbiny wiatrowe maj opaty dugoci ponad
50 m. Koce opat wirnika turbiny wiatrowej s wierzchokami trjkta
rwnobocznego ABC jak to przedstawiono na rysunku. Kada opata
ma dugo 52 m. Oblicz odlego midzy kocami opat. Wynik podaj
z dokadnoci do 1 m. Przyjmij, e 3 1,73.
Odpowied: .............................................................................................................................
Zadanie 35. (02)
Wod wykorzystuje si w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych. Zgromadzona w wysoko
pooonych zbiornikach woda spywa i napdza turbiny i prdnice, ktre wytwarzaj energi elektryczn.
Na jakiej wysokoci nad ziemi musiaaby znajdowa si woda, aby jej energia potencjalna bya rwna
energii potrzebnej do jej zagotowania. Przyjmij, e temperatura wody wynosi 20C, a ciepo waciwe
to 4200
J
kg K
.
Odpowied: .............................................................................................................................
115 115 115 115 115
EGZAMIN PO GIMNAZJUM
TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE T TT TTest II est II est II est II est II
Brudnopis