You are on page 1of 10

Standard I

Umiejtne stosowanie terminw, poj i procedur z zakresu przedmiotw matematyczno


przyrodniczych niezbdnych w praktyce yciowej i dalszym ksztaceniu.
1) Ucze stosuje terminy i pojcia matematyczno przyrodnicze
a) czyta ze zrozumieniem teksty, w ktrych wystpuj terminy i pojcia matematyczno przyrodnicze,
b) wybiera odpowiednie terminy i pojcia do opisu zjawisk, waciwoci, zachowa obiektw i organizmw,
c) stosuje terminy dotyczce racjonalnego uytkowania rodowiska.
2) Ucze wykonuje obliczenia w rnych sytuacjach praktycznych:
a) stosuje w praktyce wasnoci dziaa,
b) operuje procentami,
c) posuguje si przyblieniami,
d) posuguje si jednostkami miar.
3) Ucze posuguje si wasnociami figur:
a) dostrzega ksztaty figur geometrycznych w otaczajcej rzeczywistoci,
b) oblicza miary figur paskich i przestrzennych,
c) wykorzystuje wasnoci miar.

Informacje do zada 1. i 2.
Kwane deszcze to opady zawierajce rozpuszczone w kroplach wody tlenek siarki(IV), tlenki azotu
oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcieczone roztwory kwasu siarkowego(IV),
siarkowego(VI), a take kwasu azotowego(V). Powstaj nad obszarami, gdzie atmosfera jest
zanieczyszczona dugotrwa emisj wymienionych tlenkw.
Na podstawie: Sownik szkolny Chemia, Warszawa 2004

Zadanie 1. (0-1) (I 1b)
Napisz wzr sumaryczny jednego kwasu znajdujcego si w kwanych deszczach i podaj jego
nazw.

Zadanie 2. (0-2) (I 1c)
Zaproponuj dwa sposoby zapobiegania kwanym opadom.

Wykorzystujc podan poniej cech podzielnoci przez 11 rozwi zadania 3. i 4.
Liczba jest podzielna przez 11, jeeli rnica sumy cyfr na miejscach parzystych i sumy cyfr na
miejscach nieparzystych jest podzielna przez 11.
Przykad:
191059
(9+0+9) (5+1+1) = 18 7 = 11
11 191059 bo 11 11

Zadanie 3. (0 1) (I 1)
Liczb podzieln przez 11 jest
A. 7943 B. 4918 C. 380182 D. 940195

Zadanie 4. (0 1) (I 1)
Aby liczba 3242403 bya podzielna przez 11 w miejsce naley wpisa cyfr
A. 0 B. 6 C. 7 D. 8

Informacja do zada 5. i 6.
Babcia Ani do marynowania grzybw uya zalewy, ktr sporzdzia mieszajc 1 szklank octu,
ktry jest 10-procentowym roztworem kwasu octowego, i 4 szklanki wody (szklanka ma pojemno
250 cm
3
).

Zadanie 5. (0-1) (I 1b)
Ocet jest
A. pierwiastkiem chemicznym.
B. zwizkiem chemicznym.
C. mieszanin jednorodn.
D. mieszanin niejednorodn.
3 m
60
K
A
B
C

Zadanie 6. (0-4) (I 2b)
Oblicz stenie procentowe otrzymanej przez babci Ani zalewy. Do oblicze przyjmij gsto
wody i octu rwn
3
16 , 1
cm
g
.

Zadanie 7. (0 3) (I 2a )
Iwo przeznaczy na wycieczk 570 zotych, ktre wymieni na euro po kursie 3,80 z za 1 euro.
W Londynie wymieni ca kwot na funty wedug przelicznika 1,6 euro za 1 funt. Podczas
pobytu w Londynie wyda 60 funtw, a reszt przywiz do Polski i wymieni na zotwki
po cenie 5,80 z za 1 funt. Oblicz, ile zotych otrzyma Iwo.

Zadanie 8. (0 3) (I 2b)
We wrzeniu cena odtwarzacza MP3 wynosia 280 z, w grudniu wzrosa o 10 %, a w lutym cen
z grudnia obniono o 20%. Oblicz cen tego odtwarzacza w lutym.

Informacje do zada 9. 11.
Rodzice Adama kupili dziak budowlan, ktrej plan przedstawiony jest na rysunku.

Zadanie 9. (0 3) (I 3b, I 2d)
Oblicz pole dziaki budowlanej. Wynik podaj w arach.

Zadanie 10. (0 4) (I 3b)
Oblicz, ile metrw biecych siatki powinni kupi rodzice Adama, aby ogrodzi ca dziak.

Zadanie 11. (0 2) (I 3c)
Oblicz, jak powierzchni bdzie miaa ta dziaka na mapie w skali 1 : 1000. Wynik podaj
w cm
2
.

Zadanie 12. (0 3) (I 3b)
Rodzice Adama planuj wybudowa dom na planie prostokta o wymiarach 16 m na 12 m.
Architekt zaplanowa fundamenty o szerokoci 1 m i gbokoci 1,20 m (rysunek poniej).
Oblicz, ile m
3
ziemi naley usun, aby mona byo wyla fundamenty zgodnie z projektem.


40 m
.
.
10 m
12 m
24 m
12 m
16 m
1 1 m
Zadanie 13. (0 4) (I 3c, I 2c)
Obozowy maszt podtrzymuj trzy liny, ktre s zamocowane do masztu
w punkcie K. Punkt K dzieli maszt AB w stosunku 3 : 1. Na rysunku
przedstawiona jest jedna z tych lin. Oblicz wysoko masztu.
Wynik podaj z dokadnoci do dziesitych czci metra.


Standard II
Wyszukiwanie i stosowanie informacji
1) Ucze odczytuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu,
b) mapy,
c) tabeli,
d) wykresu,
e) rysunku,
f) schematu,
g) fotografii.
2) Ucze operuje informacj:
a) selekcjonuje informacje,
b) porwnuje informacje,
c) analizuje informacje,
d) przetwarza informacje,
e) interpretuje informacje,
f) czytelnie prezentuje informacje,
g) wykorzystuje informacje w praktyce.

Zadanie 14. (0 2) (II 1f)
Na rysunku przedstawiony jest cykl rozmnaania si chebi.

rdo: Biologia. Vademecum Wydawnictwo GREG, KrakwUzupenij zdania:
W rozmnaaniu chebi wystpuje przemiana pokole. Pokolenie pciowe to ,
pokolenie bezpciowe to .

Zamieszczony wykres wykorzystaj do rozwizania zada 15. i 16.

Na podstawie: W.Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.


Zadanie 15. (0 1) (II 2e)
Sformuuj wniosek opisujcy zaleno gstoci roztworu od jego stenia procentowego.

Zadanie 16. (0 1) (II 1d)
Podaj nazw substancji, ktrej 15-procentowy roztwr ma gsto rwn okoo
3
cm
g
16 , 1 .

Ponisz map wykorzystaj do rozwizania zadania 17.

rdo: Szkolny Atlas Polski, WSiP, Warszawa 1999 r.Zadanie 17. (0 1) (II 2d)
Na mapie Europy cyframi zaznaczono wybrane pwyspy. Prawidowy opis tych pwyspw to
A. 1 Skandynawski, 2 Apeniski, 3 Jutlandzki, 4 Iberyjski
3
4
1
2
Gsto roztworw wodnych
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
0 10 20 30 40 50
Stenie procentowe roztworu
(%masowy)
G

s
t
o


(
g
/
c
m
3
)
NaOH NaCl HCl
3
4
5
p
r
z
y
s
p
i
e
s
z
e
n
i
e

(
m
/
s
2
)
B. 1 Skandynawski, 2 Iberyjski, 3 Apeniski, 4 Jutlandzki
C. 1 Jutlandzki, 2 Iberyjski, 3 Skandynawski, 4 Apeniski
D. 1 Skandynawski, 2 Jutlandzki, 3 Iberyjski, 4 Apeniski

Informacje do zada 18. 20.
Na diagramie przedstawione s rednie wyniki uczniw z egzaminu gimnazjalnego w czci
humanistycznej (GH) oraz w czci matematyczno przyrodniczej (GMP) w latach 2002 2006.
Z kadej czci egzaminu uczniowie mogli uzyska maksymalnie 50 punktw.

Wyniki egzaminw gimnazjalnych
30.2
31.83
27.01
33.18
31.4
23.9
24.26 24.49
25.75
28.2
0
10
20
30
40
50
2002 2003 2004 2005 2006
rok

r
e
d
n
i
a

p
u
n
k
t

w
GH GMPZadanie 18. (0 1) (II 2b)
Rnica midzy rednim wynikiem uczniw z egzaminu w czci humanistycznej oraz w czci
matematyczno przyrodniczej bya najwiksza w roku
A. 2002 B. 2003 C. 2005 D. 2006

Zadanie 19. (0 1) (II 2b)
Suma rednich wynikw uczniw z obu czci egzaminu bya najmniejsza w roku
A. 2003 B. 2004 C. 2005 D. 2006

Zadanie 20. (0 1) (II 2d)
redni procentowy wynik uczniw z egzaminu w czci matematyczno przyrodniczej w roku
2006 by rwny
A. 62,8% B. 47,8% C. 46,8% D. 23,9%

Informacje do zada 21. i 22.
Na podstawie bada testowych inynierowie sporzdzili wykres zalenoci przyspieszenia
testowanego samochodu od wartoci wypadkowej siy dziaajcej na samochd.

Zadanie 21. (0 1) (II 2d)
Na podstawie II zasady dynamiki mona stwierdzi, e masa testowanego samochodu bya
rwna
A. 1 t B. 2 t C. 3 t D. 4 t

Zadanie 22. (0 1) (II 2e)
W trakcie ruchu na samochd dziaaj dwie przeciwnie skierowany siy: sia cigu silnika i sia
oporu ruchu. Warto siy cigu silnika gdy samochd jedzie z przyspieszeniem 4
2
s
m
, a warto
siy oporu jest rwna 4000 N, wynosi
A. 1000 N B. 4000 N C. 8000 N D. 16000 NStandard III
Wskazywanie i opisywanie faktw, zwizkw i zalenoci w szczeglnoci przyczynowo
skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych.
1) ucze wskazuje prawidowoci w procesach, w funkcjonowaniu ukadw i systemw:
a) wyodrbnia z kontekstu dane zjawisko,
b) okrela warunki jego wystpowania,
c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,
d) wykorzystuje zasady i prawa do objaniania zjawisk.
2) Ucze posuguje si jzykiem symboli i wyrae algebraicznych:
a) zapisuje wielkoci za pomoc symboli,
b) zapisuje wielkoci za pomoc wyrae algebraicznych,
c) przeksztaca wyraenia algebraiczne,
d) zapisuje zwizki i procesy za pomoc rwna i nierwnoci.
3) Ucze posuguje si funkcjami:
a) wskazuje zalenoci funkcyjne,
b) opisuje funkcje za pomoc wzorw, wykresw i tabel,
c) analizuje funkcje przedstawione w rnej postaci i wyciga wnioski.
4) ucze stosuje zintegrowan wiedz do objaniania zjawisk przyrodniczych:
a) czy zdarzenia w cigi przemian,
b) wskazuje wspczesne zagroenia dla zdrowia czowieka i rodowiska przyrodniczego,
c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziaania wspczesnym zagroeniom
cywilizacyjnym,
d) potrafi umiejscowi sytuacje dotyczce rodowiska przyrodniczego w szerszym kontekcie spoecznym.


Zadanie 23. (0 1) (III 1c)
Siy dziaajce na spadajc pionowo w d ruchem jednostajnym monet prawidowo
przedstawiono na rysunku

A. B. C. D.


Zadanie 24. (0 1) (III 1c)
Zegar soneczny w Krakowie (20E) wskazywa godzin 14
20
. W tym samym momencie zegar
soneczny w Londynie (0) wskazywa godzin
A. 14
20
B. 15
40
C. 13
00
D. 13
20


Informacje do zada 25. 26.
Trawnik przed szko ma ksztat wielokta przedstawionego na rysunku.

Zadanie 25. (0 1) (III 2b,c)
Obwd tego wielokta jest rwny
A. ( ) 13 2 23 + a
B. ( ) 13 2 2 3 18 + + a
C. 23a
D. ( ) 52 21+ a

Zadanie 26. (0 1) (III 2b,c)
Pole tego wielokta jest rwne
A. 58,5a
B. 60a
C. 58,5a
2

D. 56 a
2Zadanie 27. (0 1) (III 2d)
Babcia Ani hoduje krliki i kaczki. Wszystkie zwierzta maj razem 56 ng, a krlikw jest 3
razy wicej ni kaczek. Jeli przez x oznaczymy liczb krlikw, a przez y liczb kaczek, to
zadanie mona rozwiza za pomoc ukadu
A.

=
= +
y x
x y
3
56 2 4

C.

=
= +
3
28 2
y
x
x y

B.

=
= +
x y
y x
3
56 2 4

D.

=
= +
3
28 2
x
y
y x


Zadanie 28. (0 4) ( III 2d)
Zapisz rwnania reakcji przedstawione poniszym chemografem:

Zadanie 29. (0 3) (III 3b)
Dorota postanowia upiec pizz. W ksice kucharskiej znalaza przepis na ciasto do pizzy.
a
CaC
2
C
2
H
2
C
2
H
2
Cl
2C
2
H
4
CO
2
3
2
4
1
30
45
.
A
B
C
D
35 m
x
Do przygotowania ciasta na kade 0,5 kg mki naley wzi 6 dag drody.
a) Na podstawie tej informacji uzupenij ponisz tabel:

Masa mki (w dag) 100 25
Masa drody (w dag) 9 1,5

b) Zapisz za pomoc wzoru funkcj przedstawiajc zaleno midzy mas mki (x),
a odpowiadajc jej mas drody (y), jeli obydwie wielkoci s wyraone w tych samych
jednostkach.

Zadanie 30. (0 1) ( III 4c)
Bezporednim skutkiem niszczenia ozonosfery przez niektre zwizki chemiczne jest
A. zwikszenie iloci freonw w powietrzu.
B. zwikszenie natenia promieniowania ultrafioletowego na Ziemi.
C. osabienie systemu immunologicznego u ludzi i zmniejszenie odpornoci na infekcje i
choroby.
D. przyspieszenie procesw starzenia si skry.


Standard IV
Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejtnoci do rozwizywania problemw.
1) Ucze stosuje techniki twrczego rozwizywania problemw:
a) formuuje i sprawdza hipotezy,
b) kojarzy rnorodne fakty, obserwacje, wyniki dowiadcze i wyciga wnioski.
2) Ucze analizuje sytuacj problemow:
a) dostrzega i formuuje problem,
b) okrela wielkoci dane i szukane (okrela cel).
3) Ucze tworzy modele sytuacji problemowej:
a) wyrnia istotne wielkoci i cechy sytuacji problemowej,
b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno przyrodniczych.
4) Ucze tworzy i realizuje plan rozwizania:
a) rozwizuje rwnania i nierwnoci stanowice model problemu,
b) ukada i wykonuje procedury osigania celu.
5) Ucze opracowuje wyniki:
a) ocenia wyniki,
b) interpretuje wyniki,
c) przedstawia wyniki.


Zadanie 31. (0 4) (IV 4a,b)
Kasia przeczytaa ksik w cigu trzech dni. Pierwszego dnia przeczytaa
4
1
caej ksiki
i jeszcze 10 stron. Drugiego dnia
5
3
reszty i 20 stron, a trzeciego dnia ostatnie 60 stron.
Oblicz, ile stron miaa ta ksika.

Zadanie 32. (0 4) (IV 3a,b, 4b)
Szczyt latarni morskiej (punkt B na rysunku) by widoczny pod ktem 30 .
Po przepyniciu 35 metrw w kierunku
latarni (na rysunku droga z C do D) szczyt latarni by widoczny pod ktem 45 .
Oblicz wysoko latarni morskiej (x). Do oblicze przyjmij 7 , 1 3 .

Informacje do zada 33. - 35.
rednia ocen ze sprawdzianu z matematyki w klasie trzeciej pewnego gimnazjum bya rwna 4,0.
Czciowe wyniki tego sprawdzianu przedstawione s w tabeli:

Ocena 1 2 3 4 5 6
Liczba uczniw 1

2 5 8 6 ?

Zadanie 33. (0 3) (IV 4a,b)
Oblicz, ilu uczniw otrzymao ze sprawdzianu ocen celujc (6).


Zadanie 34. (0 2) (IV 5c )
Uzupenij tabel i sporzd diagram procentowy supkowy wynikw tego sprawdzianu.

Ocena 1 2 3 4 5 6
Liczba uczniw 1

2 5 8 6
Procent uczniw

Zadanie 35. (0 2) (IV 5c )

Okrel median oraz modaln uzyskanych ocen.

Zadanie 36. (0 3) (IV 1b )
Na rysunku przedstawiono schemat instalacji elektrycznej wiate drogowych w samochodzie.
Instalacja skada si z akumulatora o napiciu 12 V oraz 4 identycznych arwek o oporze
100 .

Podaj nazw zastosowanego poczenia arwek oraz oblicz warto maksymalnego natenia
prdu pyncego w tym obwodzie.

Zadanie 37. (0 3) ( IV 4b,5b )
W dwch zlewkach znajduje si woda destylowana oraz woda mineralna. Zaprojektuj i opisz
dowiadczenie, ktre pozwoli Ci na identyfikacj zawartoci zlewek.

Zadanie 38. (0 5) (IV 1b)
W trzech ponumerowanych probwkach znajduj si roztwory nastpujcych substancji:
wglanu sodu Na
2
CO
3
,
kwasu solnego HCl,
azotanu (V) magnezu Mg(NO
3
)
2
.

W celu identyfikacji zawartoci probwek Kuba zmiesza zawartoci poszczeglnych probwek, a
wyniki swoich dowiadcze zanotowa w tabeli:

Nr probwki 1 2 3

1

wydziela si bezbarwny
gaz
brak efektw
zachodzenia reakcji

2
wydziela si bezbarwny
gaz
powstaje biay osad

3
brak efektw
zachodzenia reakcji
powstaje biay osad

Korzystajc z fragmentu tablicy rozpuszczalnoci dokonaj identyfikacji zawartoci probwek. Zapisz
rwnania zachodzcych reakcji.

Cl
-
NO
3
-
SO
4
2-
CO
3
2-
Na
+
R R R R
K
+
R R R R
Mg
2+
R R R N
Ca
2+
R R T N
R substancja rozpuszczalna;
T substancja trudno rozpuszczalna;
N substancja praktycznie nierozpuszczalna