You are on page 1of 12

Powodzenia!

GRUDZIE 2005


Czas pracy:
120 minut


Liczba punktw
do uzyskania: 50
MATERIA DIAGNOSTYCZNY
DLA TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM
Z ZAKRESU PRZEDMIOTW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH


Instrukcja dla ucznia
1. Sprawd, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgo nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swj kod i dat urodzenia.

3. Czytaj uwanie wszystkie teksty i zadania.

4. Rozwizania zapisuj dugopisem lub pirem z czarnym
tuszem/atramentem. Nie uywaj korektora.

5. W zadaniach od 1. do 25. s podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im nastpujcy ukad na karcie odpowiedzi:

A B C D


Wybierz tylko jedn odpowied i zamaluj kratk z odpowiadajc jej
liter - np. gdy wybrae odpowied "A":6. Staraj si nie popeni bdw przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeli si
pomylisz,
bdne zaznaczenie otocz kkiem i zamaluj inn odpowied.
7. Rozwizania zada od 26. do 34. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyki przekrelaj.

8. Redagujc odpowiedzi do zada, moesz wykorzysta miejsca opatrzone
napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bd sprawdzane
i oceniane.


WPISUJE UCZE
KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA
dzie miesic rok
UZUPENIA ZESP
NADZORUJCY
dysleksja
miejsce
na naklejk
z kodem
GM-A1
Strona 2 z 12
Zadanie 1. (01)
Przydomowy ogrd ma wymiary: d. 40 m, szer. 20 m. Jakie wymiary ma ten ogrd
na planie w skali 1: 200?

A. d. 2 m, szer. 1 m
B. d. 2 cm, szer. 1 cm
C. d. 20 cm, szer. 10 cm
D. d. 20 mm, szer. 10 mm


Zadanie 2. (01)
Rysunek przedstawia fragment wzoru siatki
przeznaczonej na ogrodzenie ogrodu. Zaznaczona
na rysunku cz posiada

A. rodek i dwie osie symetrii.
B. rodek i trzy osie symetrii.
C. tylko rodek symetrii.
D. tylko osie symetrii.Zadanie 3. (01)
Koszt caego ogrodzenia wynis 30 tys. z, a udzia kosztw poszczeglnych elementw
ogrodzenia by nastpujcy:
- siatka 40% kosztw ogrodzenia,
- podmurwka
8
5
kosztw siatki,
- brama 20% kosztw ogrodzenia,
- supki tyle samo co furtka.
Na wykresie przedstawiono procentowy udzia poszczeglnych elementw w cakowitym
koszcie ogrodzenia.

Ktre pole diagramu przedstawia procentowy udzia podmurwki w cakowitym koszcie
ogrodzenia?

A. pole I B. pole II C. pole III D. pole IV
I
II
III
IV
V
Strona 3 z 12
Zadanie 4. (01)
Drabink o dugoci 2 m oparto o pot wysokoci 1,5 m. Oblicz, jak daleko od potu
znajduje si dolny koniec drabiny, jeli wiadomo, e wystaje ona 30 cm ponad pot.

A. 0,8 m B. 0,7 m C. 0,5 m D.0,2 m


Zadanie 5. (01)
Gleba to najbardziej zewntrzna warstwa skorupy ziemskiej. Pierwszym etapem jej
powstawania jest

A. sorpcja ska.
B. krystalizacja ska.
C. zastyganie ska.
D. wietrzenie ska.


Zadanie 6. (01)
Modrzew europejski jest jednym z szybko rosncych drzew. Wska, ktry rysunek
przedstawia ten gatunek.


Zadanie 7. (01)
Roliny iglaste do uprawy wymagaj kwanego podoa. Jakie powinno by optymalne
pH gleby dla tych rolin?

A. A. pH 11 B. pH 8 C. pH 7 D. pH 5


Zadanie 8. (01)
W ogrodzie jest o 20% wicej krzeww agrestu ni krzeww porzeczek. Razem
posadzono 66 krzeww. Ile jest krzeww agrestu?

A. 46 B. 40 C. 36 D. 33


Zadanie 9. (01)
Zakupiono 120 sadzonek bratkw, 160 sadzonek fiokw i 80 cebul tulipanw. Roliny
posadzono w rzdach w taki sposb, e w kadym z nich jest tyle samo rolin kadego
rodzaju. Ile jest rzdw?

A. 12 B. 16 C. 28 D. 40
A. B. C. D.
Strona 4 z 12
Zadanie 10. (01)
Jadc na rowerze po kolejne sadzonki rolin, Ewa przewrcia si. Poczua silny bl
w prawym przedramieniu, po chwili byo spuchnite. Ktre koci mogy ulec zamaniu?

A. Promieniowa i okciowa.
B. Piszczelowa i strzakowa.
C. Strzakowa i okciowa.
D. okciowa i ramienna.


Zadanie 11. (01)
Emocje towarzyszce upadkowi spowodoway u Ewy zwikszone wydzielanie adrenaliny.
Hormon ten wydzielany jest przez

A. trzustk.
B. tarczyc.
C. rdze nadnerczy.
D. przysadk mzgow.


Zadanie 12. (01)
Na zielonych pdach koperku pojawiy si due iloci mszyc. Wska, ktry ze sposobw
skutecznie zwalczy mszyce i nie bdzie negatywnie wpywa na rodowisko i zdrowie
czowieka.

A. Stosowanie oprysku ciep wod.
B. Umieszczenie na rolinach duej liczby stonek.
C. Umieszczenie na rolinach duej liczby biedronek.
D. Stosowanie oprysku owadobjczym rodkiem chemicznym.


Zadanie 13. (0-1)
Pompa wypompowuje wod ze studni. Praca wykonana przez pomp przeksztaca si
gwnie w energi

A. ciepln w wyniku tarcia i oporw powietrza.
B. wewntrzn wody.
C. potencjaln wody.
D. kinetyczn wody.


Zadanie 14. (01)
W ogrodowy nawinito na bben w ksztacie walca o rednicy 30 cm tak, e powstaa
jedna warstwa. Ile penych obrotw wykona bben, jeeli w ma dugo 20 metrw?
Do oblicze przyjmij = 3,14

A. 19 B. 21 C. 23 D. 25
Strona 5 z 12
Zadanie 15. (01)
W skad pewnego sztucznego nawozu do rolin kwitncych wchodzi tlenek azotu (V).
Masa czsteczkowa tego tlenku o wzorze sumarycznym N
2
O
5
wynosi
m
N
=14u m
O
=16u

A. 76u
B. 108u
C. 110u
D. 142u


Zadanie 16. (01)
Prawo staoci skadu zwizku chemicznego brzmi:
Stosunek mas pierwiastkw w kadym zwizku chemicznym jest stay i charakterystyczny
dla danego zwizku chemicznego.
Wska, ktra z poniszych wielkoci okrela stosunek masy azotu do masy tlenu w tlenku
azotu (V) o wzorze N
2
O
5
(m
N
=14u m
O
=16u).

A. 2 : 5
B. 5 : 2
C. 7 : 20
D. 20 : 7


Zadanie 17. (01)
Podczas czenia tlenku azotu (V) z wod powstaje

A. kwas tlenowy.
B. wodorotlenek.
C. kwas beztlenowy.
D. sl kwasu tlenowego.


Zadanie 18. (01)
Jednym z nawozw sztucznych uywanych w rolnictwie s nawozy potasowe. Naley
do nich midzy innymi azotan (V) potasu. Wska wzr sumaryczny tego zwizku.

A. N
2
O
5
B. K
2
O C. KNO
2
D. KNO
3Zadanie 19. (01)
Niektre nawozy sztuczne s trujce dla czowieka. Wska, ktry z poniszych znakw
powinien by umieszczony na worku z nawozem sztucznym.


A. B. C. D.
Strona 6 z 12
Zadanie 20. (01)
Na opakowaniu granulowanego preparatu nawozowego umieszczono tabel, a w niej
przedstawiono sposb przygotowywania roztworw do podlewania rolin.
Okres
Dzienna dawka
kiekowania wzrostu owocowania
Liczba miarek preparatu
(zaczonych do opakowania)
2 4 5
Ilo wody
(do przygotowania roztworu)
1 litr 1,5 litra 2 litry

Na podstawie tych informacji moemy stwierdzi, e

A. preparat o najwyszym steniu stosuje si w okresie wzrostu a najniszym w okresie
owocowania.
B. preparat o najwyszym steniu stosuje si w okresie owocowania a najniszym w okresie
wzrostu.
C. preparat o najwyszym steniu stosuje si w okresie kiekowania a najniszym w okresie
owocowania.
D. preparat o najwyszym steniu stosuje si w okresie wzrostu a najniszym w okresie
kiekowania.


Zadanie 21. (01)
W soneczny dzie naley zakada czapk na gow. Unika si w ten sposb ujemnych
skutkw

A. dziury ozonowej.
B. kwanych deszczy.
C. efektu cieplarnianego.
D. zanieczyszczenia powietrza.


Zadanie 22. (01)
Silna wichura zerwaa przewd elektryczny, doprowadzajcy prd do altany. Przewd
upad na mokry od deszczu trawnik. Do czasu przyjazdu ekipy pogotowia
energetycznego

A. naley, przy pomocy grabi, ostronie zsun przewd z trawnika.
B. naley nakry przewd foli lub kocem, aby nikt nie uleg poraeniu.
C. nie naley zblia si do kabla, gdy mokry trawnik przewodzi prd.
D. nie naley zblia si do kabla, gdy wytwarza on szkodliwe pole elektromagnetyczne.


Zadanie 23. (01)
Chronic krzewy r przed zimowym chodem, czsto owija si je w somiane
chochoy. Wykorzystuje si przy tym

A. dobre przewodnictwo cieplne powietrza zawartego w pustych dbach somy.
B. ze przewodnictwo cieplne powietrza zawartego w pustych dbach somy.
C. rozszerzalno ciepln somy.
D. rozszerzalno ciepln wody.
Strona 7 z 12
Zadanie 24. (01)
W soneczne dni mona mie wieczorem w ogrodzie ciep wod do umycia, jeli w cigu
dnia wykorzysta si do jej podgrzania energi soneczn. Najlepszy efekt uzyskamy, gdy
zbiornik na wod umiecimy w dobrze nasonecznionym miejscu oraz

A. wykonamy go z materiau dobrze przewodzcego ciepo i pomalujemy czarn, matow
farb.
B. wykonamy go z materiau le przewodzcego ciepo i pomalujemy czarn, matow farb.
C. wykonamy go z materiau dobrze przewodzcego ciepo i pomalujemy jasn, byszczc
farb.
D. wykonamy go z materiau le przewodzcego ciepo i pomalujemy jasn, byszczc farb.


Zadanie 25. (01)
W ogrodzie pooonym 50 m n.p.m. usypano kopiec wysokoci 3,5 metra. Jaka bdzie
jego wysoko przedstawiana na mapach topograficznych?

A. 3,5 m
B. 53,5 m n.p.m.
C. 3,5 m n.p.m.
D. 46,5 m n.p.m.


Zadanie 26. (02)
W ogrodzie pooonym 50 m n.p.m. wykopano oczko wodne o gbokoci ponad 4 m.
Wybran ziemi usypano obok w postaci kopca na skalniak o wysokoci 3,5 m.
Korzystajc z zamieszczonego schematu, podpisz wartoci izolinii w odstpach co 1 metr
tak, aby ponisza mapa poziomicowa przedstawiaa formy powstae w ogrodzie.
Oczko wodne
Skalniak
50 m n.p.m.
Strona 8 z 12
W poudnie soneczne drzewo stojce porodku ogrodu rzuca cie. Na podstawie analizy
zaczonego rysunku wykonaj zadania 27. i 28.

Zadanie 27. (01)
Podpisz w odpowiednich miejscach na rysunku wszystkie gwne kierunki geograficzne.


Zadanie 28. (02)
Na rysunku oznaczono cyframi od 1 do 4 miejsca wschodu i zachodu Soca w dni
przesilenia letniego i zimowego. Rozpoznaj te miejsca i uzupenij ponisze zdania.

22 czerwca Soce wschodzi w ogrodzie w punkcie ........, a zachodzi w punkcie ........ .
22 grudnia Sonce wschodzi w ogrodzie w punkcie ........, a zachodzi w punkcie ........ .

Zadanie 29. (03)
Palik dugoci 60 cm rzuca najduszy cie o dugoci 1,25 m. W jakiej odlegoci
od altany ronie 3 metrowe drzewo, ktrego najduszy cie co najwyej styka si z doln
krawdzi cian altany. Wykonaj odpowiedni rysunek.

Growanie Soca
(pkula pnocna strefa umiarkowana)
4
3 1
2
Strona 9 z 12
Zadanie 30. (02)
Kret jest ssakiem doskonale przystosowanym do ycia w ziemi. Jego koczyny przednie
su do kopania korytarzy.


Podaj dwie cechy budowy koczyn kreta wiadczce o przystosowaniu do kopania
korytarzy w ziemi.

1.

2.


Zadanie 31. (04)
Po liciu kapusty wdruj limak i mszyca.
Uwaga. Na rysunku nie zachowano proporcji w wielkoci zwierzt.Wiedzc, e na rysunku linia przerywana odpowiada jednostajnemu ruchowi limaka,
uzupenij ponisze zdania na podstawie informacji odczytanych z wykresu.

Mszyca wyruszya w drog o ... sekund pniej ni limak.
limak porusza si z prdkoci o wartoci ..
Mszyca do miejsca spotkania ze limakiem musiaa przej .. centymetrw.
limak do chwili spotkania mszycy wdrowa przez .. sekund.


t [min]
s [cm]
1 2 3
10
20
30
Strona 10 z 12
Zadanie 32. (03)
Wykres przedstawia intensywno procesu fotosyntezy u rolin pewnego gatunku
w rnych zakresach temperatur. Wykorzystujc dane z wykresu wpisz w miejsce
kropek takie temperatury, aby ponisze spostrzeenia byy prawdziwe.Optymalna temperatura do przebiegu fotosyntezy to ...........................
0
C.
W przedziale temperatur od ..
0
C do .
0
C wraz ze wzrostem temperatury wzrasta
intensywno fotosyntezy.
W temperaturze powyej ...........
0
C proces fotosyntezy nie zachodzi.


Zadanie 33. (04)
Zewntrzne wymiary doniczki w ksztacie prostopadocianu s nastpujce:
wysoko 6 cm,
dno 6 cm x 21 cm.
Do pustej doniczki mona wla maksymalnie 0,5 litra wody. Oblicz, ile takich doniczek
mona ulepi majc 1500 cm
3
modeliny. Zapisz obliczenia.

40
0
C
28
0
C
0
0
C
I
n
t
e
n
s
y
w
n
o


f
o
t
o
s
y
n
t
e
z
y

Strona 11 z 12
Zadanie 34. (04)
Prostoktny trawnik ma dugo 10 m. Podczas jednego okrenia kosiark o szerokoci
ostrza 50 cm wzdu brzegw trawnika, skoszona zostaa
4
1
jego powierzchni.
Oblicz szeroko tego trawnika. Wykonaj rysunek i zapisz obliczenia.
Strona 12 z 12
Brudnopis